E-LOGOS/2006 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E-LOGOS/2006 ISSN"

Transcript

1 E-LOGOS/2006 ISSN Ontoteologická koncepcia majstra Eckharta z Hochheimu Jozef E. Murín Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá ontoteologickými prvkami filozofovania stredovekého mystika majstra Eckharta z Hochheimu. Opisuje hlavné Eckhartove koncepty: Boh ako Jedno, čiže radikálnu jednotu božstva, atribúty a ne-atribúty (via negativa) Boha ako Jedna, Boha ako bytie, ďalej Boha ako myslenie a Boha ako bytnosť a tiež vzťah Jedna a Trojice. Eckhart si tiež kladie otázku, ako môže z jednoty vzniknúť mnohosť a aký je vzťah medzi Bohom a stvorením. Odpútava sa od tradičnej terminológie látky a formy, podstaty a akcidencií a pracuje s pojmami bytie, existencia a nad-bytie. Vo svojom filozofovaní začína rozlišovať medzi Bytím a bytím-tak-a-tak, medzi esse absolute a esse formaliter. Kľúčové slová: ontoteológia, božstvo, boh, via negativa, deus est esse, deus est intelligere, stredoveká mystika, kresťanský novoplatonizmus Ak by si chcel vedieť všetko, rovno sa môžeš pokúsiť chytiť vietor. Eckhart z Hochheimu Vrcholný stredovek je pre Európu obdobím oživenia duchovného vývoja. Španielsko je miestom stretu arabskej, židovskej a starovekej gréckej vzdelanosti. Po celej Európe sa otvárajú univerzity, šíria sa radikálne hnutia chudoby. Po obdobiach platonizmu (al-kindí, al-fárábí) a aristotelizmu (Avicenna, Averroes, Maimonides) sa ako vedľajší prúd v myslení presadzuje novoplatonizmus so svojimi mysticizujúcimi prvkami (al-ghazzálí). Nie je náhodou, že jeden z najvýznamnejších prúdov európskej mystiky vzišiel z vrcholnej scholastiky. Keď sa náboženská viera a svetská múdrosť dostávajú do príliš tesného spojenia, prispieva istý majster z Hochheimu k uvoľneniu viery od racionalizovanej teológie a filozofie. Eckhart používa scholastickú metódu ale nepodáva prepracovaný systém. Jeho dielo je výrazom intenzívneho náboženského zážitku, vyjadruje bezprostredné poznanie z vnútorného prameňa intuície. V jeho podaní sa znovu objavujú myšlienky Plotína

2 a Dionýza Areopagitu o Bohu ako o absolútne dobrom a jednom ako aj stará mystická náuka o jednote Boha a ľudskej duše 1. Vo svojej práci sa chcem zamerať na ontologické prvky Eckhartovho filozofovania, súvisiace s otázkami božieho Bytia a poznateľnosti tohto bytia. Zaujíma ma, v čom sa líši od hlavného prúdu stredovekého európskeho myslenia. Budem sa venovať aj Eckhartovmu prístupu, ktorý sa označuje ako via negativa. ŽIVOT A DIELO MAJSTRA ECKHARTA Majster Johannes Eckhart ( ) na narodil na hrade Waldenfels v Hochheime v Durýnsku ako syn šľachtica. V mladosti vstupuje do dominikánskeho rádu. K jeho veľkým súčasníkom patrí Albert Veľký a Tomáš Akvinský. Vo dominikánskom ráde sa stáva postupne predstaveným kláštora v Erfurte, provinciálom saskej a neskôr celonemeckej provincie. Počas rádového i univerzitného štúdia v Kolíne a Paríži študuje scholastiku a Aristotela. Eckhartovo myslenie sa formuje aj v strete so spiritualitou ženských rehoľných sestier a beghinského hnutia. Pravdepodobne počas svojho druhého pobytu v Paríži sa stretne s novoplatónsko-augustínskou argumentáciou Heinricha von Gent zameranej proti niektorým aspektom Tomášovej ontoteológie. Ku koncu života pôsobí Eckhart v Kolíne, kde je v roku 1326 obžalovaný u tamojšieho arcibiskupa, že káže heretické náuky. Obžalobné spisy uvádzali 108 viet, ktoré sa zdali nesprávne, nejasné, alebo poburujúce (72 z nemeckých kázní, 12 z latinských komentárov ku knihe Genesis a zvyšok prevažne z Knihy Božskej útechy). Majster Eckhart odchádza do Avignonu na pápežský dvor, aby sa tam osobne obhajoval. V roku 1327 na verejnom čítaní v dominikánskom kláštore v Kolíne okrem iného vyhlasuje: Pokiaľ by sa však v mojej vierouke a morálke malo niečo také nachádzať,... odvolávam to tu verejne a výslovne pred vami všetkými a každým zvlášť,... ako by som to nikdy nebol povedal ani nekázal. 2 1 Boha v nás priviesť k Božskému vo všetkom! (Plotín) Tieto novoplatónske, resp. novoplatonizmu podobné myšlienky možno azda nájsť v mystických smeroch každého rozvinutého náboženského systému. Židovská kabala so svojimi hlavnými stredovekými spismi Sefer jecira a Zohar učí o neprerušovanom vzťahu medzi Bohom ako nekonečným zdrojom sily a múdrosti, a človekom v konečnom svete. Za počiatok všetkého považuje Ejn-Sof, Nekonečno. Sfarot, výrony svetla tohto božského Nekonečna, vytvárajú duchovné a hmotné svety. V islamskom sufizme sa Boh označuje ako Jedno alebo al-haqq (Pravda). Je nesmierne blízko všetkému, no napriek tomu neprístupný zmyslom či bežnému mysleniu. Indická védanta opisuje všejednotu Brahmu a átmanu. Brahma, večný princíp sveta, z ktorého všetko vychádza, a do ktorého sa všetko vracia, je identický sa našim najvlastnejším, vnútorným ja. Skutočné poznanie dosiahne ten, kto prehliadne zmyslovú podmienenosť svojej skúsenosti. 2 Sokol, J.: Mistr Eckhart a středověká mystika, s

3 Pápežská bula Jána XXII. In agro dominico z roku 1329 sa o ňom zmieňuje už ako o zosnulom, pričom 15 viet odsudzuje ako blud, 11 ako divné, nepodložené a podozrivé tvrdenia. Obsahuje tiež zmienku o ďalších vetách, ktoré sa pravdepodobne nepodarilo spoľahlivo doložiť. Medzi dochované teologické a filozofické spisy majstra Eckharta písané latinsky patrí: Trojdielny spis Opus tripartitum zložený z Opus Propositionum Tvrdenia, Opus Quaestionum Otázky a Opus expositionum Výklady, Parížske otázky prvá o poznaní anjelov, druhá o bytí a poznaní v Bohu, tretia o dominikánsko-františkánskom spore o tom, či je prednejší rozum a múdrosť alebo vôľa a láska, Komentár ku knihe Sentencií Petra Lombarda. Spisy dochované v nemčine, pôvodne určené pre dominikánske rehoľné sestry, ktorými približuje zložitejšie a ťažšie uchopiteľné mysticizujúce témy, sú často prekvapivé a plné paradoxov. Patria medzi nich: Naučenia, Kniha božskej útechy, O vznešenom človeku. ECKHARTOVA VIA NEGATIVA Filozofické myslenie v európskej tradícii, ktoré berie skutočnosť transcendentna veľmi vážne, sa zvykne označovať ako negatívne, resp. ako apofatická cesta 3. Absolútna transcendentnosť Boha sa u Eckharta prejavuje dôsledným negovaním všetkých jeho atribútov, označení, predstáv či pojmov, ktoré si o ňom utvárame. Cesta postupného negovania pred Eckhartom vyvrcholila v novoplatonizme Plotína ( ), a to umŕtvením filozofie a premenou filozofa na mystika. 4 Vo svojej kázni Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculis nihil videbat 5 sa Eckhart zamýšľa nad vetou z Písma: Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. 6 Poukazuje na štyri významy slova nič. 3 Medzi najvýznamnejších predstaviteľov negatívneho prístupu v kresťanskom myslení patria kapadockí otcovia: Basileios ( ), Gregor z Nyssy ( ) a Gregor z Nazianza ( ). Tak napríklad Basileios rozlišoval dva typy kresťanskej náuky, kérygma (verejné učenie založené na Písme) a dogma (hlbší zmysel biblickej pravdy, ktorý je možné vyjadriť iba symbolicky a pochopiť iba na základe náboženskej skúsenosti). Niektoré náboženské pravdy môžu byť podľa Basileia naznačené iba symbolickými gestami liturgie alebo a to je ešte lepšie mlčaním. 4 Cf. Losský, V: Dogmatická teologie 5 In Sokol, J.: Mistr Eckhart a středověká mystika, s Sk 9, 8a - 3 -

4 1. Keď vstal zo zeme, videl otvorenými očami Nič, a toto Nič bol Boh; keď uvidel Boha, hovorí tomu Nič. Jedno nie je možné vidieť. Boh je Jedno. Boh je Nič. Preto, kto niečo vidí a niečo poznáva, nie je to Boh. Boh je preto Nič, pretože nie je ani to ani ono. Boh je pravé svetlo; kto ho chce uvidieť, musí byť slepý a musí Boha zbaviť každého niečo. 2. Keď vstal, nevidel Nič, iba Boha. Ak teda chceme poznať Boha, musí sa to stať bez sprostredkovania, aby do nás nepadlo niečo cudzieho. Musí to byť vlastné poznanie, zbavené všetkého ostatného, predmetného. 3. Vo všetkých veciach nevidel nič než Boha. Nevidel nič, lebo jeho duša bola tak oslepená svetlom, ktoré je Boh, že nemohol vnímať nič iné. 4. Keď uvidel Boha, videl všetky veci ako nič. Svetlo, ktoré je Boh, nie je s ničím zmiešané. To znamená, že videl pravé svetlo, ktoré nie je ničím. Tým svetlom nemyslel nič iné než to, že s otvorenými očami nevidel. Tým, že nič nevidel, videl Božské nič. Keď sa má duša zoznámiť s Bohom, musí byť slepá. Nevidel nič z jeho svetla je všetko svetlo a z jeho bytia je každé bytie. V kázni Renovamini spiritu mentis vestrae 7 Eckhart hovorí, že máme byť obnovení vo svojom duchu (resp. mens, myseľ) 8. Myseľ bola podľa Augustína stvorená zároveň s bytím duše a je prvou časťou duše, je v nej zvláštna sila schránka alebo nádoba duchovných tvarov či utváraných obrazov. Práve v tejto sile tkvie rovnosť medzi dušou a Otcom tak ako Otec vylieva svoje božstvo, celý poklad svojho božského bytia do Syna a Ducha s rozlíšením ich osôb, tak vylieva pamäť duše poklad svojich obrazov do ostatných síl duše. 9 Keď sa duša zbaví všetkých obrazov a predstáv a nahliada iba to jediné Jedno, stretne sa holé bytie duše s holým beztvarým bytím božskej jedinosti, čo je bytie nad bytím. Obnoveniu podlieha i duša, ktorá sa tak volá podľa toho, že dáva telu život, a že je formou, tvarom tela. Obnoveniu podlieha i duch, a duch sa volá preto, lebo je oddelený od všetkého tu a teraz a od všetkého prírodného. 10 Boh je bez mena, lebo o ňom nemôže nikto nič povedať, ani ho pochopiť. Keď teda poviem: Boh je dobrý., nie je to pravda. Eckhart uvažuje, že môžem povedať, že ja som dobrý, ale Boh nie. Dokonca je možné povedať: ja som lepší ako Boh, lebo čo je dobré, môže byť lepšie a môže sa stať najlepším. Ale Boh nie je dobrý preto nemôže byť lepší. Keďže nemôže byť lepší, nemôže byť ani najlepší, lebo tieto tri veci (dobrý, lepší a najlepší) sú Bohu cudzie on je nad všetkým. Nie je pravda ani to, že je Boh je múdry, alebo že Boh 7 In Sokol, J.: Mistr Eckhart a středověká mystika, s Ef 4, 23 9 Cf. Armstrong: Dějiny Boha, s. 153: Augustín rozlišuje tri schopnosti duše: pamäť, pochopenie a vôľu, ktoré zodpovedajú poznaniu, sebapoznaniu a láske. Tieto duševné činnosti rovnako ako tri božské osoby v podstate predstavujú jednu, pretože nevytvárajú tri oddelené mysle, ale každá z nich naplňuje celú myseľ a prestupuje ostatné dve. 10 Cf. Sokol, J., Mistr Eckhart a středověká mystika, s

5 je bytie. Boh je bytím a ničotou, nad-súcnom. Ako hovorí Augustín: To najkrajšie, čo môže človek o Bohu povedať je to, že z múdrosti vnútorného bohatstva môže mlčať. Preto mlč a netáraj o Bohu, lebo keď o ňom táraš, klameš a hrešíš. Ak chceš byť bez hriechu a dokonalý, netáraj o Bohu. O Bohu nemáš ani nič chápať, pretože Boh je nad všetko chápanie. 11 Vždy keď niečo z Boha pochopím, nie je to On. Tým, že si myslím, že som niečo pochopil, stal som sa nechápavým a svojou nechápavosťou som sa stal zvieraťom. Podľa Eckharta všetko, čo je na stvorení nerozumné, je zvieracie. Preto ak sa nechcem stať zvieraťom, nemám nič poznávať o Bohu. To môžem podľa Eckharta urobiť tak, že úplne vypadnem zo svojej svojskosti a rozplyniem sa v Jeho jehosti. Naše naše sa v Jeho jeho stane jedným mojim tak úplne, aby som s ním večne chápal jeho nevzniknutú bytnosť a jeho nenazvateľnú nič-nosť. 12 EGO SUM QUI SUM Aký je Eckhartov Boh? Vychádza z výroku z knihy Exodus 3,14, ktorým Boh zjavuje Mojžišovi svoje meno. Ego sum qui sum, teda ja som ktorý som, hovorí na tomto mieste Hospodin 13. Nad týmto výrokom vyslovuje Eckhart niekoľko úvah. Prvé JA je subjektom výpovede. KTORÝ SOM je predikátom, ktorý pričíta subjektu to, čím už je, teda číre bytie. SOM je bytnosťou subjektu JA. Predikát k subjektu nič nepridáva, bytnosť (bytie-čo, Washeit) a bytie (bytie-či, Obheit) sú totožné 14. Boh je podľa neho čistá podstata, mere substantia. Boh je najčistejšia jednoduchosť a jednota, ktorá je vylúčením diferencie, počtu a mnohosti. 15 Som ktorý som je čírou afirmáciou, sebavysvetlením totožnosti. Hovorí to isté dvakrát. Táto afirmácia vylučuje všetko cudzie, iné. Boh ako Jedno, alebo absolútna jednota sama je a pôsobí v sebe ako negácia negácie, ako sebavylučujúci sa potvrdzuje v sebe ako čisté Bytie 16. Boh je absolútne sebou samým, v sebe a pre seba. Nikým iným nemysliteľný a tým odlíšený, oddelený a ozvláštnený od ostatného. Konštitutívne pre Jednotu Boha je, že je nemenný, odlíšený od všetkého, a súčasne zostáva skrze svoje zakladajúce pôsobenie vo stvorenom neodlíšený od všetkého. Táto dialektická Jednota protikladov Diferencie a Vzťahu je možná a mysliteľná iba v nekonečnom, pretože tieto protiklady sa v ňom nemôžu navzájom obmedziť. 11 Ibid., s Cf. ibid. 13 Mnohovýznamové hebrejské hyha rva hyha prekladá Septuaginta ako εγο ειµι ο ων. Pokiaľ hebrejský text nedáva takmer žiadny priestor k metafyzickým špekuláciám, grécke ja som to súcne nás priamo provokuje. Otázkou asi zostáva, či Eckhart poznal iný biblický text než Vulgátu. 14 Cf. Beierwaltes, W.: Platonismus im Christentum, s Cf. Beierwaltes, W.: Platonismus a idealismus, s Cf. Beierwaltes, W.: Platonismus im Christentum, s

6 DEUS UNUS EST Boh je jeden, Deus unus est. Ak sa v tejto vete dá dôraz na JE, odkazuje sa na to, že Bohu ako Jednote prislúcha Bytie - a to nie ako akcidencia, ale ako bytnosť. Ak sa dá dôraz na JEDEN, znamená to, že Boh ako čisté Bytie je pravdivo Jedno. Na základe toho, že je Jedno, je čistým bytím. Poradie v tejto vete nie je dôležité, je možné ho zmeniť, pretože medzi BOH - JE - JEDNO je vzťah vzájomnej identity. Ak je však Boh takto radikálne Jedno, ako môže tvoriť mnohosť? Eckhart premýšľa takto: 1. Jedno je to, čo je neodlíšiteľné. To, čo je odlíšiteľné, je dvoje alebo mnohé. Neodlíšiteľnosť patrí k prirodzenosti Boha je nekonečný, nie je obmedzený hranicami rodu alebo súcna. Na druhej strane o prirodzenosti stvoreného platí, že je obmedzené a ohraničené práve preto, že je stvorené. 17 Nič nie je tak odlíšiteľné, ako Boh a stvorenie, pretože Boh (absolútne neodlíšiteľné) sa od stvoreného (odlíšiteľného) líši viac ako sa môžu dve rôzne odlíšiteľné stvorenia líšiť od seba navzájom. 2. Nič nie je tak neodlíšiteľné, ako Boh a stvorenie, ako Bytie a súcno. Žiadne zložené súcno nie je odlíšiteľné od toho, z ktorého, skrze ktorého a v ktorom je stvorené. Všetko, čím je, má od Božského Bytia. Preto nie je žiadne stvorenie tak neodlíšiteľné od iného stvorenia, ako je neodlíšiteľné od Božského bytia, od ktorého sa skrze svoju odlišnosť neodlišuje, aj keď je samo odlišné. 3. Všetko, čo sa odlišuje svojou neodlíšiteľnosťou, je tým viac odlíšiteľné, čím viac je neodlíšiteľné, odlišuje sa práve svojou neodlíšiteľnosťou. Eckhart tu odvodzuje princíp diferencovateľnosti z princípu Jedna. 18 Jedno je absolútne neodlíšiteľné. Neznamená to, že by bol Boh vzhľadom k súcnu neodlíšiteľný a teda s ním totožný, skôr je takým spôsobom vyňatý zo súcna, že v tejto dimenzii nejde žiaden vzťah myslieť. V kategóriách transcendencie to znamená, že Boh transcenduje stvorenstvo práve tým, že je imanentný ku všetkým tvorom. Boh je tým viac imanentný stvoreniu, čím viac ho transcenduje (presahuje), pretože odlišujúcou charakteristikou Jedna je jeho neodlíšiteľnosť od všetkých vecí. Boh je imanentný stvoreniu ako jeho transcendentálna existencia. Je tým viac imanentným, čím viac je transcendentným, pretože sa odlišuje od imanentnosti rozdielom, ktorý nie je vôbec žiadnym rozdielom. 19 Keď Augustín o Bohu hovorí: Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s Tebou. (Conf. X, 27), Eckhart vysvetľuje: Ty si bol so mnou, lebo si neodlíšiteľný a ja som nebol s Tebou, lebo som odlíšiteľný Cf. Dostál a kol.: Jednota a mnohost, s Cf. Winkler, N.: Meister Eckhart zur Einführung, s Cf. O Meara, D.: Neoplatonism and Christian thought, s Cf. Dostál a kol.: Jednota a mnohost, s

7 JEDEN BOH, TRI OSOBY Pre Tomáša Akvinského je Bytie základom Božieho poznania. Eckhart v Parížskych otázkach prehlasuje: Za tretie ukazujem, že sa mi nezdá, že Boh poznáva preto, že je, ale preto je, že poznáva. Potvrdenie nachádza v Jánovom evanjeliu: na začiatku predsa nebolo Bytie ale λογος slovo, alebo tiež rozum, myslenie. Ak je pre Tomáša Boh čistý akt, actus purus, potom Eckart dopĺňa: Boh je čisté myslenie, purus intelligere. Rozpor? Nie, veď Bytie a myslenie sú to isté. Boh je číre myslenie, ktoré všetky svoje obsahy tvorí autonómne zo seba a v tomto sa poznáva vo svojej identite. Eckhart ide predsa len ešte ďalej: Boh je prapôvodná činnosť, nereprezentuje bytie, pretože bytie je obmedzené na stvorenie. Boh je nad-bytie. 21 Boha, ktorý je celkom mimo svet, nazýva Eckhart božstvom a odlišuje od Boha. Pôvodné božstvo, pretože mu nemožno ani pripísať bytie, je ako priepasť ničoty. Božstvo nepôsobí, nie je v ňom žiadne dielo. Aby sa zjavilo, musí sa najprv prehlásiť, vysloviť slovo. Až tým sa stane z jedného božstva trojjediný Boh kresťanstva. Božstvo sa rozostúpi v subjekt a objekt. Boh Otec je subjekt. Objekt-Slovo je Boh Syn. Eckhart hovorí: Večné slovo je slovo Otca a je jeho jednorodený syn, náš Pán Ježiš Kristus. V ňom vyslovil všetky stvorenia bez počiatku a konca. Duch je puto lásky, ktoré spája Otca a Syna. Trojjediný Boh kresťanský sa tak javí ako prvá emanácia, vyžiarenie pôvodného božstva, ktoré stojí nad ním. 22 Ako chce Eckhart udržať jednotu bytnosti v rozdiele osôb? Vychádzanie osôb je nutné podľa neho myslieť inak než vychádzanie súcna zo súcna. V Bohu nevzniká niečo iné ale niekto iný. Nevzniká rozdiel medzi počiatkom a započatým. V bezčasovo mysliacom kruhu prebieha pohyb od toho k tomu istému. 23 Preto môže Eckhart nakoniec povedať: Boh je troj-aký podľa osôb a jedno-duchý podľa prirodzenosti. 24 ZÁVER Majster Eckhart patrí k zástupu zabudnutých a znovuobjavených postáv európskeho filozofovania. Vzývali či zavrhovali ho obe veľké západné kresťanské konfesie. Naňho sa odvoláva nemecký romantizmus, Fichte, Hegel, Schopenhauer. Inšpiroval C. G. Junga, ba dokonca aj Heideggera a Fromma. Jeho filozofia je mystikou filozofickou. Nie je to mystika extatických stavov a prevrátených očí, ale intenzívne premýšľanie o ľudskej ceste k zjednoteniu a návod na dosiahnutie mystickej skúsenosti. Jeho teologické formulácie sú prekvapivé, originálne, ba niekedy až pohoršujúce. 21 Cf. Beierwaltes, W.: Platonismus a idealismus, s Cf. Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie, s Cf. Beierwaltes, W.: Platonismus a idealismus, s Gott ist dreifach von Personen und ist einfach von Natur. Uvádzam túto vetu aj v nemčine pre jej dôležitosť a problematický preklad

8 LITERATÚRA [1] ARMSTRONG, Karen. Dějiny Boha. Přel. Š. Kovařík, L. Kropáček, M. Moravcová. 1. vyd. Praha: Argo, [2] BEIERWALTES, Werner. Platonismus a idealismus. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996 [3] BEIERWALTES, Werner. Platonismus im Christentum. 1. vyd. Frankfurt am Main: Klostermann, 1998 [4] DOSTÁL, M.; FLOSS, K.; THURNER, M. a kol. Jednota a mnohost. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002 [5] LOSSKÝ, V.: Dogmatická teologie, 2. vyd. Praha: 1994, Dostupné v WWW: [6] MIETH, Dietmar. Meister Eckhart: Einheit mit Gott. 1. vyd. Düsseldorf: Patmos, 2002 [7] O MEARA, Dominic. Neoplatonism and Christian thought. 1. vyd. State University od New York Press: New York, 1982 [8] STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. 7. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000 [9] WEHR, Bernard. Mistr Eckhart. Prel. D. Hoffman. 1. vyd. Olomouc: Votobia, [10] WINKLER, Norbert. Meister Eckhart zur Einführung. 1. vyd. Hamburg: Junius,

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Medzi základné pojmy v aritmetike celých čísel patrí aj pojem deliteľnosť. Najprv si povieme, čo znamená, že celé číslo a delí celé číslo b a ako to zapisujeme. Nech a

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák 2010 2 Slovo na úvod Ak človek chápe svoju prácu ako povolanie,

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou

O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou alebo fakty a umelecká licencia *) v knihe Da Vinciho kód V priebehu asi dvoch rokov som počúval z času na čas reči o knihe D. Browna Da Vinciho kód. **) Boli

Διαβάστε περισσότερα

Planárne a rovinné grafy

Planárne a rovinné grafy Planárne a rovinné grafy Definícia Graf G sa nazýva planárny, ak existuje jeho nakreslenie D, v ktorom sa žiadne dve hrany nepretínajú. D sa potom nazýva rovinný graf. Planárne a rovinné grafy Definícia

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga rosenie rosenie je literárny počin študentiek obidvoch škôl nachádzajúcich sa na sútoku lásky a viery. prežívajú svoje túžby a slová menia na kvapky radosti. načrite do tejto zbierky nie rukami ale srdcom.

Διαβάστε περισσότερα

zlomok poznatel nej časti skutočnosti. Robí tak prostredníctvom svojich pojmov (tento proces môžeme nazvat formalizácia), jej hlavnou úlohou je potom

zlomok poznatel nej časti skutočnosti. Robí tak prostredníctvom svojich pojmov (tento proces môžeme nazvat formalizácia), jej hlavnou úlohou je potom 0 Úvod 1 0 Úvod 0 Úvod 2 Matematika (a platí to vo všeobecnosti pre každú vedu) sa viac či menej úspešne pokúša zachytit istý zlomok poznatel nej časti skutočnosti. Robí tak prostredníctvom svojich pojmov

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ VYDÁVA INTER IKEA SYSTEMS B.V. 2007 Testament obchodníka s nábytkom Malý slovník ΙΚΕΑ Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA Obsah Testament obchodníka s nábytkom Vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Výroky, hypotézy, axiómy, definície a matematické vety

Výroky, hypotézy, axiómy, definície a matematické vety Výroky, hypotézy, axiómy, definície a matematické vety Výrok je každá oznamovacia veta (tvrdenie), o ktorej má zmysel uvažovať, či je pravdivá alebo nepravdivá. Výroky označujeme pomocou symbolov: A, B,

Διαβάστε περισσότερα

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Monografia 115 (AFPh UP 287/369) 2010 STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA Ulrich Wollner The Care of the Self in Xenophon s Memorabilia

Διαβάστε περισσότερα

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR Michal Zajac Vlastné čísla a vlastné vektory Pripomeňme najprv, že lineárny operátor T : L L je vzhl adom na bázu B = {b 1, b 2,, b n } lineárneho priestoru L určený

Διαβάστε περισσότερα

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita.

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita. Teória prednáška č. 9 Deinícia parciálna deriácia nkcie podľa premennej Nech nkcia Ak eistje limita je deinoaná okolí bod [ ] lim. tak túto limit nazýame parciálno deriácio nkcie podľa premennej bode [

Διαβάστε περισσότερα

1. Krátky úvod. 2. Galileo dieťa, študent a mladík ( , 0 až 25 rokov)

1. Krátky úvod. 2. Galileo dieťa, študent a mladík ( , 0 až 25 rokov) Niekoľko poznámok a jeden záväzok na tému Galileo Galilei (alebo čo dal Galileo fyzikom a čo by mohol dať učiteľom matematiky) Hynek Bachratý (Hynek.Bachraty@kst.uniza.sk), Katedra softvérových technológií,

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

18. kapitola. Ako navariť z vody

18. kapitola. Ako navariť z vody 18. kapitola Ako navariť z vody Slovným spojením navariť z vody sa zvyknú myslieť dve rôzne veci. Buď to, že niekto niečo tvrdí, ale nevie to poriadne vyargumentovať, alebo to, že niekto začal s málom

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom PUGÁČIK Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom Číslo 1/ 2005-2006 Milí žiaci, milí čitatelia, sme veľmi radi, že prostredníctvom týchto riadkov môžeme medzi našimi čitateľmi privítať všetkých vás,

Διαβάστε περισσότερα

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY U N I V E R Z I T A T R E T I E H O V E K U V K O Š I C I A C H D. Fillová : FILOZOFIA A ETIKA V ŽIVOTE ČLOVEKA 1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY Etika z gréckeho ήθος ethos, lat. mos je jednou

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť

Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť učebný text pre septimu osemročného gymnázia BRATISLAVA

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2013/2014 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/27

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Silní a slabí podle Římanům 14 15

Silní a slabí podle Římanům 14 15 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Silní a slabí podle Římanům 14 15 Marek Majtán-Černák Katedra: Nový zákon Vedoucí práce: Jan Roskovec Th.D. Studijní program: Navazujíci

Διαβάστε περισσότερα

Teória pravdepodobnosti

Teória pravdepodobnosti 2. Podmienená pravdepodobnosť Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 23. februára 2015 1 Pojem podmienenej pravdepodobnosti 2 Nezávislosť náhodných udalostí

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD. ÚVOD AKO POUŽÍVAŤ TÚTO BROŽÚRU PRÍKLADY Budem vám uvádzať

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD. ÚVOD AKO POUŽÍVAŤ TÚTO

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc.

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc. Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty Bakalárska práca Juraj Barič Univerzita FMFI KI 9.2.1 Informatika Vedúci bc. práce: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. Bratislava 2009 Čestne prehlasujem,

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY KINEKUS VÝROBKY NA KAŽDÝ DEŇ, SPOKOJNOSŤ NA CELÝ ŽIVOT 1 MAGAZÍN SPOLOČNOSTI KINEKUS ČÍSLO 9 JESEŇ jesenná pohoda Zohrejte sa PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH

FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH RNDr. Kristína Rostás, PhD. PREDMET: Matematická analýza ) 2010/2011 1. DEFINÍCIA REÁLNEJ FUNKCIE

Διαβάστε περισσότερα

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013) Hyomechanika II Viskózna kvaaina Povchové naäie Kaiáne javy Donkové maeiáy k enáškam z yziky I e E Dušan PUDIŠ (013 Lamináne vs. Tubuenné úenie Pi úení eánej kvaainy ôsobia mezi voma susenými vsvami i

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

3. kapitola. Axiomatická formulácia modálnej logiky Vzťah medzi syntaxou a sémantikou. priesvitka 1

3. kapitola. Axiomatická formulácia modálnej logiky Vzťah medzi syntaxou a sémantikou. priesvitka 1 3. kapitola Axiomatická formulácia modálnej logiky Vzťah medzi syntaxou a sémantikou priesvitka 1 Axiomatická výstavba modálnej logiky Cieľom tejto prednášky je ukázať axiomatickú výstavbu rôznych verzií

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí 23 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALOŽENé V ROKU 1849 ROČNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 11. júna 2017 Ruža je voňavý Boží zázrak Ruža je krásny kvet, ktorý šľachtitelia vyšľachtili do farieb

Διαβάστε περισσότερα

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne školský časopis.2/2012.3. apríl 2012.redakcia.pohlad@centrum.sk.rozhovor Lívia Koristová modeling.téma Michal Chudík Národ a dejiny Darina Arce Exkluzívne: Picasso v Budatíne KRITIKU NA ČLÁNKY POSIELAJTE

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Symbolická logika. Stanislav Krajči. Prírodovedecká fakulta

Symbolická logika. Stanislav Krajči. Prírodovedecká fakulta Symbolická logika Stanislav Krajči Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 2008 Názov diela: Symbolická logika Autor: Doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. Vydala: c UPJŠ Košice, 2008 Recenzovali: Doc. RNDr. Miroslav

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 7.. 03 Na rozraní sla a vody je ovrc vody zarivený Na rozraní sla a ortuti je ovrc ortuti zarivený JAY NA OZHANÍ PENÉHO TELES A KAPALINY alebo O ailárnej elevácii a deresii Povrc vaaliny je dutý, vaalina

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Vektorové a skalárne polia

Vektorové a skalárne polia Vetorové a salárne pola Ω E e prestorová oblasť - otvorená alebo uavretá súvslá podmnožna bodov prestoru E určených arteánsm súradncam usporadaným trocam reálnch čísel X [ ] R. Nech e salárna unca torá

Διαβάστε περισσότερα

2. DIOGENÉS: ETIKA BEZ MORÁLKY

2. DIOGENÉS: ETIKA BEZ MORÁLKY 2. DIOGENÉS: ETIKA BEZ MORÁLKY Pomyselným zakladateľom kynizmu 152 by mohol byť skôr Diogenés zo Sinópy (Διογένης Σινωπεύς) než Antisthenés Aténsky. 153 Je málo pravdepodobné, že by mal Diogenés nejakého

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ZÁPISKY Z MATEMATICKEJ ANALÝZY 1

ZÁPISKY Z MATEMATICKEJ ANALÝZY 1 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Prírodovedecká fakulta Ústav matematických vied 4 3 4 n 6 4 3 2 3 2 4 3 6 5 6 7 3 4 2 3 3/5 /2 2/5 /3 /4 /5 /0 d 0/ /0 /5 /4 /3 2/5 6 3 2 3 2 6 5 6 7 3 4 2

Διαβάστε περισσότερα