Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске"

Transcript

1 ACTA ECONOMICA Година XIV, број 4 / фебруар 016. ISSN X, e ISSN 3 738X СТРУЧНИ ЧЛАНАК УДК: DOI: /ACE164191J COBISS.RS-ID Драган Јањић 1 Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске Application of Capital Asset Pricing Model in the function of determination of expected yield of companies in the capital markets Republic of Srpska Резиме Након што је Хери Маркович (енгл. Harry Markowitz) поставио прве темеље развоја портфолио теорије, Вилиам Шарп (енгл. William Sharpe), Џон Линтнер (енгл. John Lintner) и Јан Мосин (енгл. Jan Mossion) су почетком 60 их година 0. вијека развили модел вредновања капиталне активе (енгл. Capital Asset Pricing Model - САРМ). Први пут га је представио Вилиам Шарп објављивањем рада под називом Модел вредновања капитала: теорија тржишне равнотеже у условима ризика (енгл. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk), који је године добио Нобелову награду за економију. Модел вредновања капиталне активе омогућава прецизно предвиђање односа између ризика и приноса одговарајућег финансијског инструмента. На развијеним тржиштима капитала инвеститори га често користе приликом израчунавања очекиване стопе приноса одговарајућег финансијског инструмента. Такође, модел се може користити и у друге сврхе, а све у циљу да инвеститорима олакша доношење важних пословних одлука. Иако модел није емпиријски потврђен и подложан је критикама појединих аутора, његова примјена је широка, искључиво због прецизног одређива- 1 Топлана а.д. Бања Лука, 191

2 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар ња односа између ризика и приноса појединих финансијских инструмената и довољне тачности за многе важне примјене. 19 Кључне ријечи: очекивани принос, ризик, бета коефицијент, тржиште капитала. Summary When is Harry Markowitz made the frst foundations of the development of portfolio theory, William Shape, John Lintner and Jan Mossion in the early 60s of the 0th century are developed a Capital Asset Pricing Model - CAPM. The first time it was presented by William Shape, publication work entitled Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, which in 1990 won the Nobel Prize for economy. Capital Asset Pricing Model allows accurate prediction of the relationship between risk and yield adequate financial instrument. In developed market equity investors often used this model when calculating the expected return of the corresponding financial instrument. Also, the model can also be used for other purposes, and in order to facilitate the investors making important business decisions. Although the model is not empirically verified and it is the subject of critiques by some authors, its use is broad because of precise determination of risk and yield relation in financial instruments and his appropriate accuracy. Увод Keywords: expected yield, risk, beta coefficient, the capital market. Примарни циљ сваког инвеститора (било да је индивидуални или институционални) приликом улагања у хартије од вриједности јесте да максимизира принос, уз прихватљив ризик улагања. Такође, један од важнијих циљева инвеститора јесте да утврди адекватан однос између ризика и приноса, како би на најбољи начин креирао свој инвестициони портфолио хартија од вриједности и инвестирао свој капитал. Међутим, овдје је потребно направити разлику између оствареног и очекиваног приноса инвеститора. Остварен принос приликом улагања у хартије од вриједности представља историјски принос, који показује колико је инвеститор зарадио у прошлости на основу посједовања одговарајуће хартије од вриједности. Очекивани принос се односи на будућност и он показује колико би инвеститор требао да заради у будућности по основу држања одговарајуће хартије од вриједности. Основна разлика између оствареног и очекиваног приноса је та што се остварени принос односи на прошлост, а док се очекивани принос одно-

3 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске си на будући временски период. Један од највећих проблема за инвеститоре јесте да прогнозирају и израчунају очекивани принос улагања у хартије од вриједности. Модел на основу којег се на најбољи начин може квантитативно приказати и предвидјети очекивани принос приликом улагања у хартије од вриједности јесте модел вредновања капиталне имовине (енгл. Capital Asset Pricing Model - САРМ). Кроз овај рад ће бити приказана примјена модела вредновања капиталне имовине на тржишту капитала Републике Српске. Дакле, у фокусу овог рада је израчунавање очекиваног приноса акција 16 предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи, а које улазе у састав БИРС-а, примјеном модела вредновања капиталне имовине. Након израчунавања очекиваног приноса на акције предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи, инвеститори у Републици Српској ће моћи да упореде да ли је предвиђени очекивани принос акције већи или мањи од реалног приноса за утврђен ризик улагања. 1. Појам и основне карактеристике модела вредновања капиталне активе Модел вредновања капиталне имовине или САРМ модел (енгл. Capital Asset Pricing Model), темељи се на односу између ризика и очекиваних приноса на ризичну активу. Модел вредновања капитала полази од тога да ће се инвеститори одлучити на улагање у безризичну активу и у портфолио ризичне активе. Улагање у безризичну активу није ништа друго него куповина хартија од вриједности (у даљем тексту: ХоВ) које су емитоване од стране државе која ужива висок кредитни рејтинг (ААА), а то су најчешће трезорски записи. Инвеститори улагањем у безризичну активу не преузимају никакав ризик. Ризична актива представља улагање у ризичне хартије од вриједности које имају одговарајући степен ризика у погледу очекиваних приноса (Јањић, 013). На слици број 1. приказан је скуп свих могућих портфолиа приликом улагања у ризичну активу. O(P) C A B Слика 1. Ефикасна граница σ 193

4 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар Црвена линија на слици 1. показује ефикасну границу скупа свих могућих портфолија приликом улагања у ризичну активу, гдје се на апсциси налази ризик, а на ординати очекивани принос. Тачке на тој линији се могу одредити мијењањем структуре и израчунавањем очекиваног приноса и ризика, који се мјери стандардном девијацијом. Сви улагачи преферирају сјеверозападне портфолије, јер они нуде највећи очекивани принос уз минималан ризик. Кривуља која повезује најсјеверозападније портфолије се назива ефикасна граница. Ако се слиједе ти критеријуми, портфолији се могу компарирати на сљедећи начин: портфолио А ће бити пожељнији од портфолија В, јер портфолио А има већи принос уз мањи ризик, док портфолио В има мањи принос уз већи ризик. Према томе, услови ефикасне границе се математички могу приказати на сљедећи начин: ( ) OP ( ) OP A B и σa σb Сваки од портфолија који задовољава ове математичке услове се назива ефикасни портфолио. Дакле, портфолио А представља портфолио са минималним ризиком (минималном варијансом). Стога, овдје се може закључити да се сви порфтолији који се налазе испод тачке А (која показује портфолио А) могу одбацити јер су неефикасни. Сагласно томе, сви они портфолији који се налазе на узлазном дијелу кривуље су доминатнији у односу на све оне протфолије који се налазе директно испод њих јер имају већи очекивани принос уз исти ризик. Избор између портфолија који се налазе на узлазном дијелу кривуље зависи искључиво од улагачевих преференција према ризику. То практично значи да ће они улагачи који су толерантнији према ризику бирати оне портфолије који су ближе тачки C, док ће они улагачи који су мање толерантни према ризику бирати оне портфолије који су ближи тачки A. Амерички економиста Џејмс Тобин сматра да под одређеним условима Марковичев модел подразумијева да се процес инвестиционог избора може подијелити у двије фазе: прва, избором јединственог оптимума комбинација ризичне активе; и друга посебан избор у вези расподјеле средстава између такве комбинације ризичне активе (Tobin, 1958). Међутим, ако се проблем алокације прошири са улагањем у неризичну имовину, добија се линија тржишта капитала (енгл. Capital Market Line CМL). Линија тржишта капитала представља скуп свих инвестиционих алтернатива између очекиваног приноса и ризика који је мјерен стандардном девијацијом. Дакле, добијају се два могућа правца линије тржишта капитала, што је приказано на слици. 194

5 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске O(P) CAL C CAL 1 P f A Слика. Скуп свих могућих портфолија у случају улагања у ризичну активу и два правца линије алокације капитала Упоређујући двије линије тржишта капитала намеће се закључак да је већи однос награде и варијабилности приноса линије тржишта капитала која пролази кроз тачку С него оне која пролази кроз портфолио са минималном варијансом. Математички посматрано, разлог томе је већи нагиб линије тржишта капитала која пролази кроз тачку С. Са друге стране, економским рјечником, комбинација портфолија С и неризичне имовине нуде веће очекиване приносе за све висине ризика од комбинације портфолија А и неризичне имовине. Сходно томе, овдје се намеће сљедеће питање: Да ли је портфолио С најбоље рјешење за инвеститора? Ако се линија тржишта капитала заокрене тако да додирује ефикасну границу добија се оптимални портфолио. Оптимални портфолио приказан је на слици 3. σ O(P) CAL 3 O CAL P f C A CAL 1 σ Слика 3. Скуп свих могућих портфолија у случају улагања у ризичну активу и два правца линије алокације каптала Оптимални портфолио у тачки О представља најбољу могућу комбинацију ризичне имовине. Дакле, математички у тачки О је највећи нагиб 195

6 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар линије тржишта капитала који обезбјеђује највећи однос награде и варијабилности. Економски речено: комбинација оптималног портфолија О и неризичне имовине нуде најбоље очекиване приносе за све висине ризика, односно портфолио О нуди највећи принос по једној јединици ризика. Међутим, одлука о куповини портфолија О може се посматрати као инвестициона одлука, док се одлука о давању или узимању у зајам безризичне активе може сматрати као финансијска одлука. Према томе, према теорији сепарације и агресивни и конзервативни инвеститори ће посједовати исти портфолио микс ризичне активе у тачки О, док ће давањем или узимањем у зајам безризичне активе заузети жељену позицију на прихватљивом нивоу ризика и приноса. Дефакто, сви инвеститори ће имати исти портфолио ризичне активе, који у равнотежном стању представља тржишни портфолио. Изостанак неке од хартија од вриједности из овог портфолија довео би до пада цијене и раста очекиваног приноса дотичне хартије од вриједности до нивоа када би однос њеног ризика и очекиване стопе приноса био такав да може бити укључен у портфолио, те се портфолио О због тога назива ефикасни тржишни портфолио (Шошкић, 006). Доња граница линије тржишта капитала је стопа приноса на безризичне хартије од вриједности (P f ), док је горња граница тачка О, која представља оптималну портфолио комбинацију могућих ризичних хартија од вриједности. На графику се може уочити да је линија тржишта капитала тангента на укупан скуп ризичних хартија од вриједности. Разлика између стопе приноса оптималног портфолија ризичних хартија од вриједности и стопе приноса на безризична улагања (трезорске записе) назива се ризико премија. Према томе, очекивана стопа приноса портфолија i представља збир стопе приноса на безризична улагања и саме ризико премије. Сходно тој констатацији, линија тржишта капитала математички се може приказати на сљедећи начин (Esch, Kieffer and Lopez, 005): OP ( O) Pf OP ( i) = Pf + σ i σ O Гдје је: O(P i ) - очекивана стопа приноса ефикасног портфолија i, P f - стопа приноса на безризична улагања, σ о - стандардна девијација тржишног (ризичног) портфолија и σ i - стандардна девијација портфолија А. Елементе једначине CМL можемо посматрати засебно (Шошкић, 006). Као што је већ наведено, O(P i ) је очекивана стопа приноса портфолија i, P f је стопа приноса на безризична улагања, односно цијена времена или награда инвеститора за чекање, а представља цијену ризика који OP ( O) Pf σ O 196

7 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске нам показује колики је процентуални раст приноса ако се ризик повећа за један проценат. Цијена ризика уједно дефинише нагиб (угао) линије тржишта капитала. У финансијској литератури овај израз се назива Шарпов индекс (енгл. Sharpe ratio), који је добио име по нобеловцу Вилиаму Шарпу. И на крају, σ i показује ризик портфолија који је мјерен стандардном девијацијом. Сходно томе, очекивана стопа приноса портфолија i може се приказати као збир цијене времена са једне стране и умношка ризика портфолија и цијене ризика са друге стране. CМL полази од тога да се укупни ризик састоји из системског и несистемског ризика. Међутим, предмет посматрања САРМ јесте само системски ризик који се мјери бета коефицијентом (β), јер се несистемски ризик може елиминисати кроз процес ефикасне диверсификације. Кроз диверсификацију неки од ризика који је својствен средству се може избећи, тако да укупан ризик очигледно нема релевантни утицај на цијену (Sharpe, 1964). Према томе, САРМ претпоставља да ће инвеститори захтијевати очекивани принос као компензацију за системски ризик мјерен бетом, као дио укупног ризика. Оно што представља проблем за инвеститоре јесте израчунавање системског ризика као дијела укупног ризика за инвеститоре. На основу претходно изложеног, долазимо до констатације да хартије од вриједности које имају висок ниво системског ризика (чији је бета коефицијент висок), имају већи очекивани принос. Али тражња за хартијама од вриједности које имају висок системски ризик је веома ниска, па је самим тим и цијена нижа. Наравно, хартије од вриједности које имају изразито низак системски ризик (чији је бета коефицијент низак), имају и ниже очекиване приносе, тражња за тим хартијама од вриједности је изразито висока, па је и цијена тих хартија од вриједности висока. Према томе, основна тврдња САРМ модела јесте да хартије од вриједности или друге инвестиционе активе које имају исти системски ризик морају да имају и исте очекиване стопе приноса. Као и друге теорије, тако и модел вредновања капиталне имовине се темељи на одговарајућим претпоставкама. Сходно томе, полазне претпоставке САРМ модела су (Шошкић, 006): 1. На тржишту капитала се одлуке доносе на основу процјене ризика и приноса. Овдје је важно истаћи да инвеститори имају одбојност према ризику и исти мјере стандардном девијацијом.. Инвеститори имају исти инвестициони хоризонт у погледу доношења инвестиционих одлука. Ова констатација је битна са аспекта упоредивости, јер би на тај начин очекивања свих инвеститора била упоредива. 197

8 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар Сви инвеститори имају хомогена очекивања о будућим стопама приноса, ризицима и корелацији хартија од вриједности, портфолија или било које инвестиционе активе у свијету. Дакле, инвеститори при избору хартија од вриједности за свој портфолио се руководе само објективно различитим нивоима системских ризика посматраних хартија од вриједности и сопственом склоношћу према ризику. 4. Тржишта капитала су перфектна, ефикасна и у равнотежи. Перфектна тржишта су она на којим нема трансакционих трошкова, нема пореза, нема инфлације, нема промјена у каматним стопама, гдје су трансактивне активе перфектно дјељиве. Ефикасна тржишта су она код којих сваки инвеститор посједује ефикасан портфолио, па је самим тим и сума свих портфолија ефикасна. Модел вредновања капиталне имовине има своју вишеструку примјену у пракси. Према томе, модел вредновања капиталне активе се може користити (Шошкић, 006): за одређивање очекиваних стопа приноса на хартије од вриједности, процјењивању тржишне стопе приноса ризичних обвезница, приликом одређивања цијене властитог капитала код предузећа, при буџетирању капиталних инвестиција у предузећу, при оцјени инвестиционих пројеката на бази садашње вриједности. У претходном параграфу су приказани само неки од начина примјене модела вредновања капиталне имовине у пракси. Рад ће у наставку бити базиран на првој тачки, односно на примјени модела вредновања капиталне имовине у функцији одређивања очекиваног приноса на акције код предузећа у Републици Српској чије акције котирају на Бањалучкој берзи Бета коефицијент и његова основна функција Бета коефицијент је мјера системског ризика и у финансијској литератури се често дефинише као степен промјене (варијације) приноса појединачне ХоВ или портфолија ХоВ у односу на промјену приноса који одбацује тржишни портфолио. Уколико је степен варијације већи, самим тим већи је и системски ризик ХоВ и обрнуто. Бета коефицијент (β) се може математички представити на сљедећи начин (Esch, Kieffer and Lopez, 005): ( i, t) ( ) Cov r r ρit, σ ri β i =, или βi = Var r σ r t ( ) ( ) t Гдје је: βi - системски ризик ХоВ i, Cov(r i,r t ) - коваријанса између приноса на ХоВ i и приноса на тржишни портфолио t, Var(r t ) - варијанса приноса

9 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске тржишног портфолија (тржишта) t, ρ i,t - коефицијент корелације између приноса на ХоВ i и приноса на тржишни портфолио t, σ(r t ) - стандардна девијација приноса на тржишни портфолио t и σ(r i ) - стандардна девијација приноса на ХоВ i. Коефицијент корелације је статистички модел који показује у ком смјеру се крећу двије величине (у нашем случају то је стопа приноса на ХоВ i и стопа приноса тржишног портфолија t) и која је јачина везе између те двије величине. Коефицијент корелације се креће у интервалу од -1 до +1. Када се величине крећу у истом смјеру (расте једна величина и расте друга величина), тада се коефицијент корелације налази у интервалу од 0 до +1, а када се величине крећу у супротним смјеровима (једна величина расте, а друга опада), тада се коефицијент корелације налази у интервалу од 0 до -1. Када је коефицијент корелације 0, тада се двије величине крећу независно једна од друге. Што је коефицијент корелације ближи екстремним вриједностима, односно +1 и -1, то је јача веза између двије величине (Fibel, 003). Сходно томе, бета коефицијент може да буде мањи, већи или једнак 1. Кад је бета коефицијент ХоВ i већи од 1 (β>1), тада ће повећање или смањење приноса на тржишни портфолио t за један проценат, имати за посљедицу повећање или смањење приноса на ХоВ i или портфолио ХоВ за више од једног процента. У том случају, принос на појединачну ХоВ или портфолио ХоВ има веће варијације у односу на принос који одбацује тржишни портфолио, што значи да је улагање у ХоВ ризичније у односу на улагање у тржишни портфолио (тржиште) и има већи системски ризик. Са друге стране, ако је бета коефицијент ХоВ мањи од 1, тада ће повећање или смањење приноса на тржишни портфолио t за један проценат, имати за посљедицу повећање или смањење приноса на ХоВ i или портфолио ХоВ за мање од једног процента. У том случају ће принос на појединачну ХоВ или портфолио ХоВ имати мање варијације у односу на принос који одбацује тржишни портфолио, што значи да ће улагање у ХоВ бити мање ризично у односу на улагање у тржишни портфолио (тржиште) и имаће мањи системски ризик. Ако је бета коефицијент једнак јединици, у том случају принос на ХоВ i или портфолио ХоВ и принос тржишног портфолија t имају исте варијације, односно исти системски ризик. Односно, када је бета једнака приближно 1, то указује да стопа приноса фонда (у овом случају то је принос на ХоВ i или портфолио ХоВ) варира заједно са репром (у овом случају то је принос који одбацује тржишни портфолио t) (Fibel, 003). Да би бета била једнака јединици, коефицијент корелације између приноса ХоВ i или портфолиа ХоВ и приноса тржишног портфолија t мора да буде једнак јединици (савршено позитивна корелација), а поред тога мора да постоји једнакост између Бета коефицијент тржишта, односно тржишних портфолија, увијек је једнак јединици. 199

10 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар стандардне девијације приноса на ХоВ i или портфолио ХоВ и стандардне девијације приноса тржишног портфолија t (тржишта), што је у пракси заиста риједак случај. У тржишно оријентисаним и развијеним привредама, за стопу приноса на ХоВ i или портфолио ХоВ узима се стопа дивиденде на обичне акције, а за стопу приноса коју одбацује тржишни портфолио најчешће се узима стопа приноса групе предузећа или принос групе предузећа која су обухваћена индексима S&P (Standard and Poor s) у САД, FTSE (индекс који објављује Financial Times) у Великој Британији, франкфуртском DAX u у Њемачкој, итд. (Микеревић, 009). 1.. Карактеристична линија Бета коефицијент је могуће посматрати са аспекта анализе линеарне регресије приноса на ХоВ i или портфолио ХоВ и приноса који одбацује тржишни портфолио t. Сходно томе, линија која показује принос на ХоВ i или портфолио ХоВ, као функцију приноса тржишног портфолија t (тржишта) назива се карактеристична линија (енгл. Characteristic Line-CL). Карактеристичну линију можемо математички записати на сљедећи начин (Jorion, 003): R = α+ βr + e i t R i је зависна варијабла и представља принос на ХоВ i или портфолио ХоВ у посматраном периоду. Алфа (α) представља пресјек линије регресије који показује колики је принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности изнад приноса који одбацује тржишни портфолио t (тржиште), односно колики је додатни принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности. 3 Бета коефицијент описује системски ризик и дефинише нагиб карактеристичне линије. R t је независна варијабла и показује принос на тржишни портфолио ХоВ t. Параметар е је резидуал, а дефинише се као одступање приноса на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности од регресионе линије. По дефиницији, ови резидуали су једнаки нули. Карактеристичну линију можемо видјети на слици број 4. (Sharpe, 1964). 3 Математички посматрано α показује колики је Ri када је Rt једнак 0. 00

11 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске Принос на ХоВ i е А α β Принос на тржишни портфолио ХоВ t Слика 4. Карактеристична линија Бета коефицијент показује везу између приноса на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности и приноса на тржишни портфолио t. Када је бета коефицијент висок, тј. већи од 1, тада је и нагиб карактеристичне линије већи и обрнуто. Карактеристичан правац не представља стварне величине (приносе). Стварне величине представљају тачке на дијаграму расипања, које се готово никада не налазе на карактеристичној линији (Радивојац, 007). Удаљеност тачака од карактеристичне линије показује реакције приноса на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности везане на новости и догађаје који су утицали на саму ХоВ, али не и на цјелокупно тржиште. Односно, принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности се може подијелити на два дијела: први дио је објашњен тржишном стопом и бета коефицијентом, а док други дио зависи од новости које су специфичне за саму ХоВ i. Флуктуације у првом дијелу одражавају тржишни ризик, док флуктуације у другом дијелу одражавају специфични ризик који је везан за саму ХоВ. Дакле, карактеристична линије показује системски ризик, док тачке на дијаграму расипања представљају специфични или несистемски ризик. Да би се тачке налазиле на карактеристичној линији, као што је нпр. тачка А, коефицијент корелације између стопе приноса на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности и стопе приноса коју одбацује тржишни портфолио t мора да буде једнак 1. 4 Будући да се тачке расипања готово никад не налазе на карактеристичном правцу, та разлика, односно то одступање се често назива резидуалом, а у финансијској литератури се означава са е. Када се тачка налази изнад регресионе линије, тада је принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности био бољи него што се могло предвидјети регресионом линијом. У супротном случају, када се тачка налази испод регресионе линије, тада је принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности лошији него што се могло предвидјети на основу познавања 4 Када је коефицијент корелације +1, тада се ради о савршено позитивној корелацији. 01

12 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар тржишног приноса. Важно је још напоменути да што је коефицијент корелације ближи јединици, то су тачке на дијаграму расипања ближе карактеристичној линији. Дакле, што је мањи распон, корелација је већа и обрнуто, а то се графички може приказати сљедећи начин. Карак ерис ична линија и ачке на ија раму раси ања ка а је коефицијен корелације ближи 1 Приноса на појединачну ХоВ i Карак ерис ична линија и ачке на ија раму раси ања ка а је коефицијен корелације ближи 0 Приноса на појединачну ХоВ i Стопа приноса тржишног портфолија t Стопа приноса тржишног портфолија t Слика 5. Карактеристична линија у зависности од коефицијента корелације Према томе, што је удаљеност тачака од карактеристичне линије већа, то је несистемски ризик акција већи, а то значи да принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности даје значајно мању корелацију са приносом који одбацује тржишни портфолио ХоВ t. Са друге стране, што је дисперзија мања, корелација је већа, а несистемски ризик је мањи. Међутим, модел вредновања капиталне активе полази од тога да се несистемски ризик може елиминисати кроз процес ефикасне диверсификације. Већ je констатовано, да када је бета једнака један, тада ХоВ има исти системски ризик као и цијело тржиште. Међутим, када је бета коефицијент већи од један (нагиб карактеристичне линије је већи од један), то практично значи да се додатни принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности брже мијења од додатног приноса који одбацује тржишни портфолио ХоВ t. У том случају, ХоВ има већи системски ризик него цијело тржиште, а такве ХоВ се у финансијској литератури називају агресивне ХоВ. Са друге стране, када је бета коефицијент приноса на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности мањи од један (нагиб карактеристичне линије је мањи од један), то значи да се додатни принос на ХоВ i или портфолио хартија од вриједности спорије мијења од додатног приноса на тржишни портфолио ХоВ t. У том случају, ХоВ има мањи системски ризик него цијело тржишта, а такве ХоВ се називају дефанзивне ХоВ. То се графички може приказати на сљедећи начин (Van Horne and Wachowicz, 00): 0

13 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске Принос на ХоВ i Агресивне ХоВ, β>1 β=1 Дефанзивне ХоВ, β<1 Стопа приноса тржишног портфолија t Слика 6. Нагиб карактеристичне линије Приликом рачунања бета коефицијента, као и линеарне регресије приноса на ХоВ i и приноса на тржишни портфолио ХоВ t, морамо донијети три битне одлуке (Damoaran, 007): 1. Дужину периода процјене код већине процјена користе се петогодишњи подаци,. Интервали приноса који могу бити: дневни, седмични, мјесечни, годишњи, 3. Избор тржишног индекса који ће се користи у регресији. Бета коефицијент, као мјеру системског ризика, математички можемо изразити и примјеном одговарајућих тригонометријских функција, односно функција углова. Карактеристичну линију у тригонометријској кружници можемо видјети на слици број 7. Y 1 ctg δ D β B sin δ C tg δ δ -1 O cos δ A 1 X -1 Слика 7. Приказ карактеристичне линије у тригонометријској кружници 5 5 У тригонометријској кружници карактеристична линија је приказана под углом од 45 степени (δ =45 ), искључиво због бољег приказа и лакше презентације података у оквиру тригонометријске кружнице. 03

14 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар Сива линија у тригонометријској кружници представља карактеристичну линију. 6 Према томе, на основу слике 7. бета коефицијент можемо изразити сљедећим тригонометријским обликом: 7 β= sinδ = tgδ односно cosδ cosφ β= ctgφ= = ctg( 90 δ) sinφ Међутим, већ је констатовано да је бета коефицијент тржишног портфолија једнак један, што значи да је угао карактеристичног правца тржишног портфолија 45 степени, односно π/4. 8 Сходно тој констатацији, вриједи сљедећи математички облик: β = sin45 = tg45 = 1 cos45 Према томе, анализом тригонометријске кружнице можемо да закључимо, да ће: бета коефицијент бити позитивне вриједности, када се угао карактеристичне линије креће у интервалу између 0 и 90, бета коефицијент бити негативне вриједности када се угао карактеристичне линије креће у интервалу између 90 и 180. Висина бета коефицијента је директно условљена стандардном девијацијом приноса на појединачну ХоВ i или портфолио ХоВ, стандардном девијацијом приноса тржишног портфолија ХоВ t и коефицијентом корелације приноса. Уколико пођемо од теоријске претпоставке да постоји савршено позитивна корелација приноса и уколико је стандардна девијација приноса на ХоВ i већа од стандардне девијације приноса тржишног портфолија t (тржишта), тада ће угао делта бити већи од 45 степени (δ >45 ), а тангенс угла делта ће бити већи од 1 (tgδ > 1). У том случају, системски ризик ХоВ i ће бити већи од системског ризика цијелог тржишта. Са друге 6 Пуни дио карактеристичне линије представља угао од 45 степени, док испрекидани дио линије представља угао од 5 степени. Подјела карактеристичне линије је урађена због карактеристика тригонометријске кружнице, иако је нагиб остао исти (β=1). 7 Под условом да су именици различити од нуле. 8 Синус и косинус угла од 45 степени износи износи 04., док синус и косинус угла од 5 степени

15 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске стране, уколико постоји савршено позитивна корелација приноса и уколико је стандардна девијација приноса на ХоВ i мања од стандардне девијације приноса тржишног портфолија t (тржишта), тада ће угао делта бити мањи од 45 степени (δ<45 ), а тангенс угла делта ће бити мањи од 1 (tgδ<1). Сагласно тим претпоставкама, системски ризик ХоВ i ће бити мањи од системског ризика цијелог тржишта Извођење модела вредновања капиталне имовине Извођење модела вредновања капиталне имовине се може посматрати са математичког и економског аспекта, а у наставку текста ћемо приказати извођење модела са оба аспекта Математичка интерпретација извођења модела вредновања капиталне имовине Да би приступили извођењу модела вредновања капиталне имовине математичким путем, потребно је математичком формулом приказати нагиб линије тржишта капитала. Нагиб линије тржишта капитала можемо представити сљедећим математичким обликом: OP ( ) B P f SB = σ B Овај нагиб је максималне вриједности када је А једнако В, што можемо видјети на основу слике 8. (Изведено према: Esch, Kieffer and Lopez, 005). О(P) A B P f 0 Слика 8. Линија тржишта капитала σ Сходно томе, може се констатовати да када је A=B, у том контексту, максимална вриједност S је S. Дакле, ако различите акције које чине тржи- B A 05

16 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар шни портфолио (на основу пропорција) изразимо са X 1, X,..., X sn, (X si = 1), имаћемо (Изведено према: Esch, Kieffer and Lopez, 005): ( SA ) Xk ' = 0 k= 1,,...,N Односно, N N OP ( ) P= XOP ( ) X P= X OP ( ) P N N σ A= XX i j j= 1 j= 1 ( ) A f j j j f j j f j= 1 j= 1 На основу претходног математичког израза, слиједи: S ( OP ( ) P ) ( ) ( ) j A f A f j= 1 A = = N N σ A XX i j j= 1 j= 1 N X OP P Према томе, у односу на X k, слиједи наредни математички облик (Изведено према: Esch, Kieffer and Lopez, 005): ( SA) xk' ( OP P) ( OP P) σ ( OP P) N N N X( OP ( ) P) ( OP ( ) P) σ X( OP ( ) P) Xσ = σ = j A f k f A j A f j kj j= 1 j= 1 j= 1 N ( )( ) σ ( ) OP ( ) P OP ( ) P OP ( ) P Xσ A f k f A A f j kj j= 1 4 A 4 A ( σ ) ( ) ( ) ( ) = σ A f k f A A f ka Односно у коначном облику: ( ) ka OP ( k) Pf = OP ( A) P σ f σ A 4 A σ 06

17 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске Стопу очекиваног приноса ХоВ k можемо записати и на сљедећи начин: σ OP ( k) = Pf + βk( OP ( A) Pf ), гдје је: βk = σ Гдје је: О(P k ) стопа очекиваног приноса ХоВ k, β k - системски ризик ХоВ k, P f стопа приноса код неризичних улагања, О(P A ) стопа приноса тржишног портфолија А, σ A - варијанса приноса тржишног портфолија А и σ ka коваријанса између стопе приноса на ХоВ k и стопе приноса тржишног портфолија А (тржишта). Претходни математички израз представља модел вредновања капиталне имовине који је изведен математичким путем Економска интерпретација извођења модела вредновања капиталне имовине Након математичке интерпретације модела вредновања капиталне имовине, слиједи за нас економисте, много битнија, економска интерпретација модела. Дакле, полази се од претпоставке да се потенцијални инвеститор налази у стању тржишне равнотеже, гдје има три солуције. Прва солуција је да читав свој капитал уложи у тржишни портфолио ХоВ t који одбацује очекивану стопу приноса О(Р t ), гдје ћемо имати системски ризик једнак тржишном системском ризику, а то је један. Друга солуција је инвеститор свој капитал уложи у безризичну активу, уз одговарајућу стопу приноса P f, гдје нема системског ризика. И трећа солуција је да свој капитал инвеститор једним дијелом инвестира у тржишни портфолио ХоВ t, а другим дијелом у безризичне хартије од вриједности. У том случају, очекивана стопа приноса ће се кретати између владајуће очекиване стопе приноса коју одбацује тржишни портфолио акција О(Р t ) 9 и стопе приноса код безризичних ХоВ P f. 10 Ако се претпостави да је инвеститор Y капитала уложио у тржишни портфолио ХоВ t, и да је β i системски ризик предузећа i, онда је: ( 1 Y) β = Y β + β i t f гдје је, β = 1, a β = 0, слиједи да је β = Y β i β = Y i t t f 9 У литератури се често умјесто очекиване стопе приноса коју одбацује тржишни портфолио може срести назив владајућа очекивана стопа приноса на тржишту капитала. 10 Очекивана стопа приноса ХоВ или портфолија ХоВ ће се кретати између очекиваног приноса тржишног портфолија и стопе приноса безризичних хартија од вриједности, уколико је P f >(О(P t ) P f ) и уколико је бета мања од 1, а уколико је P f <(О(P t ) P f ) и када је бета већа од 1, тада ће очекивана стопа приноса ХоВ или портфолија ХоВ бити изнад О(P t ) ka A 07

18 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар Претходном једначином је доказано да системски ризик искључиво зависи од улагања у тржишни портфолио ХоВ, јер уколико би цјелокупни капитал инвеститор уложио у безризичну активу, системски ризик би био једнак нули, а очекивана стопа приноса би била једнака стопи приноса код безризичних хартија од вриједности. Према томе, очекивана стопа приноса ХоВ i O(P i ) се добије као пондерисана аритметичка средина очекиване стопе приноса тржишног портфолија ХоВ t O(P t ) и стопе приноса код безризичних улагања Pf, што се може приказати на сљедећи начин (Шошкић, 005). OP ( ) = (1 Y) P+ YOP ( ) i f t а из претходне формуле је β i = Y, слиједи да је OP ( i) = (1 βi) Pf + βiop ( t) OP ( ) = P β P+ βop ( ) i f i f i t ( ) OP ( ) = P+ β OP ( ) P i f i t f Посљедњи израз представља модел вредновања капиталне активе, односно САРМ модел гдје је: О(P i ) стопа очекиваног приноса ХоВ или потрфолија ХоВ i, β i системски ризик ХоВ или портфолија ХоВ i, P f стопа приноса код неризичних улагања, О(P t ) очекивана стопа приноса тржишног портфолија t. Графички приказ који показује однос између очекиваног приноса ХоВ или портфолија ХоВ i и бета коефицијента, као мјере системског ризика ХоВ i, називамо линијом тржишта хартија од вриједности (Security Market Line - SМL). Линија тржишта ХоВ је приказана на слици 9. (Esch, Kieffer and Lopez, 005). P i α SML или CAРМ P t B β i (О(P t ) P f ) P f 0 дефанзивна β=1 агресивна β Слика 9. Тржишна линија ХоВ а или САРМ Сива линија је линија тржишта хартија од вриједности, односно линија модела вредновања капитала. На слици 9. се може уочити да је нагиб ли- 08

19 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске није тржишта ХоВ одређен ризико премијом β i (О(P t ) P f ). Ризико премија представља умножак цијене ризика (О(P t ) P f ) и количине системског ризика који је мјерен бетом β i. То практично значи, што је већа цијена ризика, самим тим је и нагиб линије тржишта ХоВ већи. У стању тржишне равнотеже, све ХоВ се налазе тачно на линији тржишта ХоВ. Оне ХоВ које се налазе изнад линије тржишта ХоВ су потцијењене ХоВ, као што је нпр. ХоВ А, јер при истом системском ризику ХоВ А нуди много већи очекивани принос него што се може предвидјети линијом тржишта капитала. Та разлика између стварне и фер очекиване стопе приноса обиљежили смо са α. Са друге стране, оне ХоВ које се налазе испод линије тржишта ХоВ су прецијењене ХоВ, као што је нпр. ХоВ В, јер при истом системском ризику ХоВ В нуди много мањи очекивани принос него што се може предвидјети линијом тржишта капитала.. Примјена модела вредновања капиталне активе приликом оређивања очекиваног приноса акција на тржишту капитала Републике Српске У оквиру практичног дијела рада, примијениће се теоријски постулати модела вредновања капиталне имовине на тржишту капитала Републике Српске. Користићемо податке о кретању дневних приноса Берзанског индекса Републике Српске (у даљем тексту БИРС), у периоду од до године, као и кретању дневних приноса акција шеснаест предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи, а које улазе у састав БИРС-а, у истом периоду. БИРС је цјеновни индекс који је креиран године. Почетна вриједност БИРС-а је 1000 индексних поена и као такав БИРС не укључује исплате дивиденде, а максимално учешће једног емитента на дан формирања и ревизије је 5% (тежина компоненти у индексу је ограничена на 5% у односу на укупну тржишну капитализацију индекса). У састав БИРС-а могу бити укључене акције од 5 до 30 емитената, а тренутно их има 0 (Извор: Бањалучка берза, 015). У овом истраживачком раду БИРС представља тржишни портфолио и послужиће при формирању очекиване стопе приноса тржишног прортфолија. Кретање БИРС-а у периоду од до године се може видјети на слици бр. 10. (Извор: Бањалучка берза, 015). 09

20 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар Слика 10. Кретање БИРС-а у периоду од до године Према томе, просјечни дневни принос БИРС-а у периоду од до године износи 0,0749%, уз ризик од 0,60930%, који је мјерен стандардном девијацијом приноса. 11 Као стопа приноса на неризична улагања кориштена је стопа приноса на трезорске записе Републике Српске који су емитовани године, а доспијевају године. Јединствена равнотежна стопа приноса за наведени период износи 1,90% (Извор: Бањалучка берза, 015). Међутим, у оквиру истраживања су кориштени дневни приноси, па сходно томе дневна стопа приноса на трезорске записе Републике Српске, примјеном комфорне методе, износи 0,0103%. Сходно томе, може се приступити рачунању Шарповог индекса на сљедећи начин. OP ( t) Pf 0,0769% 0,0103% =,8655% σ = t 0,60930% Шарпов индекс показује да ће се са повећањем ризика БИРС-а за један процентни поен очекивани принос БИРС-а повећати за,86%. 1 Након дефинисања и израчунавања очекиваног приноса БИРС-а, као и стопе приноса на неризична улагања може се приступити рачунању бета 11 Ово практично значи да ће се очекивани принос БИРС-а кретати у интервалу између 0,63679% и -0,58181% у 68,66% свих могућих приноса, односно, између 1,4609% и -1,19111% у 95,44% свих могућих приноса. 1 Анализом Шарповог индекса инвеститор одлучује како ће креирати свој инвестициони портфолио. Уколико је Шарпов индекс мањи од 1, инвеститори повећањем улагања у безризичну активу процентуално више утичу на смањење ризика комплетног портфолија, него на смањење приноса комплетног портфолија и обрнуто. 10

21 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске коефицијента према формули која је приказана у теоријском дијелу (нпр. за Телеком Српске а.д. Бања Лука): β ТЛКМ ( ) 0,114 0,75 % ( ) = ρ σ ТЛКМ, r БИРС ТЛКМ σ r =, % = 0, БИРС Користећи исту методологију, израчунат је бета коефицијент за шеснаест предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи, што је приказано у наредној табели. Табела 1. Бета коефицијент Ред. бр. Ознака емитента (ознака ХоВ) Бета коефицијент Коефицијент корелације између дневног приноса БИРС-а и емитента Стандардна девијација приноса Трејенеров рацио 1. ТЛКМ-Р-А 0,603 0,114 0,75% 0,07%. БОКС-Р-А 0,158 0,0877 0,87% 0,14% 3. БВРУ-Р-А 1,063 0,1936 3,34% 0,0% 4. ЦИСТ-Р-А 0,499 0,0861 1,77% 0,07% 5. ЕКБЛ-Р-А 0,473 0,1143,8% 0,04% 6. ЕЛБЈ-Р-А 0,3574 0,1045,08% 0,05% 7. ЕЛДО-Р-А 0,0093 0,0077 0,73% 1,86% 8. ХЕДР-Р-А 0,6034 0,803 1,31% 0,03% 9. ХЕЛВ-Р-А 0,9795 0,438,45% 0,0% 10. ХЕТР-Р-А,6754 0,6459,5% 0,01% 11. ИПБЛ-Р-А 7,9847 0, ,31% 0,00% 1. КРЈН-Р-А 0,000 0,0053 0,3% 8,83% 13. НОВБ-Р-Е 0,3015 0,1484 1,4% 0,06% 14. РТЕУ-Р-А 1,4360 0,718 3,% 0,01% 15. ЗЕРС-Р-А 0,150 0,0 4,18% 0,11% 16. БЛПВ-Р-А 0,158 0,0877 0,87% 0,14% Анализом претходне табеле може се закључити да се дневни приноси на акције посматраних предузећа и БИРС-a крећу у истом правцу, односну имају позитиван коефицијент корелације, па је и бета коефицијент позитивне вриједности. Највећи коефицијент корелације са кретањем дневног приноса БИРС-а има дневни принос на акције Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње који износи 0,6459. Карактеристичан правац приноса на акције предузећа Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње се може видјети на сљедећој слици. 11

22 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар Хидроелектране на Требишњици а.д. 0% 15% 10% 5% 0% -4% -3% -% -1% 0% 1% % 3% 4% -5% -10% -15% -0% Слика 11. Карактеристичан правац приноса на акције предузећа Хидроелектране на Требишњици а.д. Једначина за карактеристичну линију која показује принос на акције предузећа Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње, као функцију приноса БИРС-а је приказана сљедећим математичким обрасцем: OP ( ) =,6754 OP ( ) 0,000 HETR BIRS Карактеристичан правац је позитивног нагиба искључиво због позитивне вриједности бета коефицијента. Позитивна бета је директна посљедица позитивног коефицијента корелације. То практично значи да се приноси на акције предузећа Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње и приноси БИРС-а крећу у истом смјеру, односно, да у посматраном периоду раст приноса на акције предузећа Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње прати раст БИРС-а и обрнуто. Јенсенова алфа износи -0,000 и показује да је принос на акције предузећа Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње у просјеку био нешто нижи од приноса који одбацује БИРС. Сходно томе, користећи исту методологију може се приказати карактеристична линија приноса на акције свих предузећа који су обухваћени овим истраживањем, као и приноса на акције свих других предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи. Након израчунавања карактеристичног правца, приступиће се рачунању очекиваних приноса примјеном формуле модела вредновања капиталне имовине, која је приказана у теоријском дијелу (нпр. за предузеће Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње). 1

23 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске ( ) OP ( ХЕТР Р А) = 0, 0103% +, ,0749% 0, 0103% OP ( ) = 0, 05641% 006, % ХЕТР Р А Према томе, користећи исту методологију, израчунат је очекивани принос за шеснаест предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи. Поређење очекиваног приноса и оствареног приноса у периоду године је приказано у наредној табели. Табела. Очекивани принос и остварен принос Ред. бр. Ознака ХоВ Емитент Очекивана стопа приноса Просјечна остварена дневна стопа приноса за период године 1. ТЛКМ-Р-А Телеком Српске а.д. Бања Лука 0,01% 0,0%. БОКС-Р-А Боксит а.д. Милићи 0,01% 0,14% 3. БВРУ-Р-А ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић 0,03% 0,05% 4. ЦИСТ-Р-А Чистоћа а.д. Бања Лука 0,01% 0,08% 5. ЕКБЛ-Р-А Електрокрајина а.д. Бања Лука 0,0% -0,18% 6. ЕЛБЈ-Р-А Електро-Бијељина а.д. Бијељина 0,0% -0,14% 7. ЕЛДО-Р-А Електро-Добој а.д. Добој 0,01% -0,0% 8. ХЕДР-Р-А Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград 0,0% -0,10% 9. ХЕЛВ-Р-А Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град 0,03% 0,0% 10. ХЕТР-Р-А Хидроелектране на Требишници а.д. Требиње 0,06% -0,17% 11. ИПБЛ-Р-А Индустријске плантаже а.д. Бања Лука 0,15% -0,57% 1. КРЈН-Р-А Крајина ГП а.д Бања Лука 0,01% 0,00% 13. НОВБ-Р-Е Нова Банка а.д. Бања Лука 0,0% -0,4% 14. РТЕУ-Р-А РИТЕ Угљевик а.д. Угљевик 0,04% -0,15% 15. ЗЕРС-Р-А Жељезнице РС а.д. Добој 0,01% 0,00% 16. БЛПВ-Р-А Бањалучка пивара а.д. Бања Лука 0,01% 0,15% У претходној табели приказане су дневне стопе приноса за шеснаест предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи, а које се могу очекивати у наредних четири до пет мјесеци. Поредећи остварене и очекиване стопе приноса на тржишту капитала Републике Српске, на основу узорака од 16 предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи, може се закључити да се очекивани дневни приноси на акције предузећа крећу у 68,66% свих могућих приноса. Примјењујући исту методологију може се израчунати очекивана стопа приноса на акције било ког предузећа на тржишту 13

24 Acta Economica, година XIV, број 4 / фебруар капитала Републике Српске. Према томе, овим радом је показано и доказано да се модел вредновања капиталне имовине, у функцији одређивања очекиваних приноса на акције предузећа, може примјењивати као добра аналитичка основа приликом доношења пословних одлука при инвестирању на тржишту капитала Републике Српске. Закључак На развијеним тржиштима капитала (тако и на слабије развијеним тржиштима капитала) модел вредновања капиталне имовине је један од примарних модела који инвеститори користе за израчунавање очекиваног приноса приликом улагања у ХоВ. Према томе, модел вредновања капиталне имовине се темељи на односу између ризика и очекиваних приноса на ризичну активу. САРМ модел полази од тога да ће се инвеститори одлучити на улагање у безризичну активу и у портфолио ризичне активе. Са аспекта ризика улагања у ХоВ, предмет посматрања САРМ јесте само системски ризик, јер се несистемски ризик може елиминисати кроз процес ефикасне диверсификације. Кроз диверсификацију неки од ризика који је својствен средству се може избећи, тако да укупан ризик очигледно нема релевантни утицај на цијену. Сходно томе, системски ризик се квантитативно може изразити кроз бета коефицијент који представља степен промјене приноса појединачне ХоВ или портфолија ХоВ у односу на промјену приноса који одбацује тржишни портфолио. Примјена модела вредновања капиталне имовине у пракси је вишеструка. У оквиру овог рада модел вредновања капиталне имовине је посматран у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске. Дакле, кориштени су подаци о кретању дневних приноса Берзанског индекса Републике Српске, у периоду од до године, као и кретању дневних приноса акција шеснаест предузећа чије акције котирају на Бањалучкој берзи, а које улазе у састав БИРС-а, у истом периоду. Као стопа приноса на неризична улагања кориштена је стопа приноса на трезорске записе Републике Српске који су емитовани године, а доспијевају године. Након израчунавања остварених дневних приноса, приступило се рачунању бета коефицијента и очекиваних стопа приноса на акције предузећа. Поредећи очекиване приносе на акције предузећа, са просјечним оствареним приносима у периоду од до године, може се закључити да се очекивани дневни приноси посматраних предузећа крећу у 68,66% свих могућих приноса. Овим радом је показано да се да се модел вредновања капиталне имовине, у функцији одређивања очекиваних приноса на акције предузећа, може 14

25 Драган Јањић Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске примјењивати као добра аналитичка основа приликом доношења пословних одлука при инвестирању на тржишту капитала Републике Српске. Литература Бањалучка берзе хартија од вриједности. (015). Кретање дневних приноса акција у периоду од до године. Преузето године са Бањалучка берзе хартија од вриједности. (015). Кретање дневних приноса акција у периоду од до године. Преузето године са Bodie, Z.; Kane, A.; Marcus, Ј. А. (009). Osnovi investicija. 6 izd. Beograd: Data Status. Brealey, А. R.; Myers, C. S.; Marcus, J. A. (007). Osnove korporativnih finansija. Zagreb: Mate. Black, F. (197). Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing. Journal of Business, No 45. Van Horne, C. J. и Wachowicz, M. J. (00). Osnove financijskog menadžmenta. 9. izd. Zagreb: Mate d.o.o. Zagreb. Damodaran, A. (007). Korporativne finansije: teorija i praksa. Podgorica: MODUS centar za statistička istraživanja i prognoze. Esch, L.; Kieffer, R. and Lopez, T. (005). Asset and Risk Management. John Wiley & Sons Ltd. Јањић, Д. (013). Примјена САРМ модела приликом одређивања цијене акцијског капитала у Републици Српској. Acta Economica, 19, стр Јањић, Д. (013). Могућност примјене портфолио теорије на тржиштима капитала Средње и Југоисточне Европе. Финансинг, 03/13, стр Tobin, J. (1958). Liquidity Preference as Behavior Towards Risk. The Review of Economic Studies, XXV (February, 1958), рр Jorion, P. (003). Financial Risk Manager Handbook, Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Микеревић, Д. (010). Напредни стратешки финансијски менаџмент.. измијењено и допуњено изд. Бања Лука: Економски факултет и Финрар. Микеревић, Д. (009). Финансијски менаџмент.. измијењено и допуњено изд. Бања Лука: Економски факултет и Финрар. Радивојац, Г. (013). Изазови и перспективе инвестирања на финансијским тржиштима у развоју. Бања Лука: Економски факултет и Финрар. Feibel, J. B. (003). Investment Performance measurement. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Шошкић, Д. (006). Хартије од вредности: управљање портфолиом и инвестициони фондови. 6 изд. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду. 15

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi За нас About us О нас Despre noi Για την εταιρεία O firmi Фирма Чукурови е основана в гр. Стара Загора през 1990г. и бързо се налага като водещ производител на PVC външни ролетни щори, детайли за тях и

Διαβάστε περισσότερα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Саборност 8 (2014) Α Ω 43 52 УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад Ιωάννης Ζηζιούλας Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Το Μυστήριο της Εκκλησίας και το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 2 Πράσινη Γραμμή 4 Βrainstorming 14 Γραφές 24 Οθόνη 28 Αυλαία 30 Ήχοι ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παιχνίδια μυαλού 8 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 18 Μπαμ και κάτω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing Raintear 16 ΔΙΑΒΑΣΤΕ 7

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή Саборност Α Ω 1 (2007) 119 131 У К 271.2-1-549 Νεμποίσα Ρακίτς Το θεολογικό Σχολείο του Αγ. Ιωάννη Χρυσόστωμου στο Κραγκουιέβατς Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Ni{ i Vizantija VII 273 Ιωάννης Σίσιου Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Στην ορθόδοξη ζωγραφική η κατώτερη ζώνη συνήθως προορίζεται για τα πορτρέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279 Ni{ i Vizantija XI 279 Ιωάννης Σίσιου Ο κύκλος του Ακάθιστου στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Καστοριάς Ο κύκλος του Ακαθίστου παρουσιάζεται στην Καστοριά ως βασική εικονογραφική επιλογή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Angeliki Papageorgiou

Angeliki Papageorgiou Ni{ i Vizantija XIII 39 Angeliki Papageorgiou THE EARLIEST MENTION OF STEFAN NEMANJA IN BYZANTINE SOURCES Constantine Porphyrogenitus work addressed to his son Romanos (Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν, better

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΣΠΟΥΔΑΙ». Τόμος 52, Τεύχος 1ο-2ο. (2002). Πανεπιστήμιο Πειραιώς / "SPOUDAI", Vol. 52, No 1-2, (2002). University of Piraeus Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές ΣΤ Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές Συστηματικά σφάλματα στις προβλέψεις των αναλυτών και τακτική κατανομή επενδύσεων Περίληψη Νικόλαος Κουρογένης επικουροσ καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 8 febbraio 2015- Domenica del Dissoluto (tono 2) Teodoro

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανέβηκε στο βάθρο της Ευρώπης За тридесетгодишното развитие на Дромеас пред Балкански хоризонти говори Председателят на УС и изпълнителен директор на фирмата,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγικό Πλαίσιο Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης χρηματοοικονομικής αναφορικά με τη λήψη επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Σκοπός Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και τις

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση»

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση» ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA Ni{ i Vizantija VII 119 Flora Karagianni THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA In the long lasting life of the Byzantine empire, many were the

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή 1 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή Εργασίες = 10% Αξιολόγηση Σταύρος Ιεζεκιήλ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών iezekiel@ucy.ac.cy Green Park 111 Ενδιάμεση εξέταση = 30% Τελική

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαος Β. Γάκης Πτυχίο ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για Μεταπτυχιακό ίπλωµα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) 0072/00003193/en Interim Management Statement UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Ταυτοποίησηουσίαςήμείγματος Ταυτοποίησηεταιρείας/επιχείρησης Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Брой 15 април - май 2010 години χρόνια Дипломати, политици и бизнесмени за ГБСБ Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Συνεντεύξεις με τους Προέδρους του ΕΕΣΒ απο

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών People

Διαβάστε περισσότερα

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /СТЕПЕН БАКАЛАВЪР / Учебна 2013/2014г. Специалности: Български език и

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ni{ i Vizantija XIII 341 Ιωάννης Σίσιου ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Το περιεχόμενο και η έκταση του εικονογραφικού προγράμματος ενός ναού εξαρτάται πάντα από

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 13 novembre- Memoria del nostro Santo Padre Giovanni

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Проблемите и перспективите в енергийния сектор БРОЙ 28 ЯНУАРИ - МАРТ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1 9 2 0 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΣΟΕΕ 1 9 2 0 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΟΕΕ 1 9 2 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, Τηλ.:8203689, 8203649

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря Брой 9 април май 2009 Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» България и Кипър: отвъд протокола Политика Избори по време на буря На фокус В търсене на островите на възможностите Дестинации По дрехите

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα