ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9

2 40

3 4

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4

5 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ), iv) (α β ) 4 α α α β, για α, β.. Να βρείτε την αριθµητική τιµή της παράστασης : α β ( α γ) γ β 0, β 5, γ., για α. Nα εκφράσετε µε µια αλγεβρική παράσταση την περίµετρο Τ του διπλανού τριγώνου και µετά να βρείτε την αριθµητική τιµή της για α 0,7 0, β 0,5 0, γ 0,4 0. (Οι τιµές που δίνονται εκφράζουν m). γ α β 4. Να γίνουν οι πράξεις. i) 0,α 4,α 4α - α 4 ii) y y y y iii) (4 yω ) ( y) ω iv) (90α 5 β 4 γ):(0α 5 βγ) v) (-)()(-) vi) -( -) (-)-(-). 5. Να γίνουν οι πράξεις. i) ( -y4y )(y) ii) ( )( -) iii) (6α β -α β -αβ 4 ):(-αβ) iv) (4 7 y 8 6 y 4-4 y 6 ):(- 4 y ) v) (λ -κ) κ(λκκ )(-λ)(λκ)(-λκ)-(λ) κ. 6. Να γίνουν οι πράξεις. [7 (y-)-(yy )] - [y( )-(y -y)] [ 7 y(yy)]. 7. ίνονται τα πολυώνυµα Α() 4 -, B() -, Γ() -. Να βρείτε τα: i) Α()-B() Γ() ii) Β() [Γ() - A()]. 8. Σε ένα τεχνικό µνηµόνιο διαβάζουµε ότι: α) Το βάρος Β (σε gr) ενός µπρούντζινου δίσκου που έχει διάµετρο δ cm και πάχος cm δίνεται από τον τύπο Β 6,8δ.

6 44 β) Το βάρος Β (σε gr) µιας σφαίρας από µολύβι µε διάµετρο δ cm δίνεται από τον τύπο Β 5,9δ. Να υπολογίσετε το βάρος ενός µπρούντζινου δίσκου που έχει διάµετρο 9cm µε πάχος cm και το βάρος µιας µολυβένιας σφαίρας µε διάµετρο 6cm. 9. ίνεται το πολυώνυµο P() Να υπολογίσετε το γινόµενο P(-) P(). 0. Να βρείτε την αριθµητική τιµή του πολυωνύµου Κ(α,β) α β -αβ 4α -β για α - και β -.. Στο διπλανό σχέδιο οι τελίτσες είναι κορυφές ίσων τετραγώνων. Να βρείτε ένα µονώνυµο µε µεταβλητή το που να παριστάνει την περίµετρο του σχήµατος µε την έντονη γραµµή.. Μέσα σε ένα χάρτινο κουτί σε σχήµα κύβου µε ακµή έχουµε βάλει 4 ξύλινα µικρά κυβάκια, ίσα µεταξύ τους, µε ακµή y. Να βρείτε ένα πολυώνυµο που να παριστάνει τον άδειο χώρο του κουτιού. y. Να κάνετε τις πράξεις: i) ()(-) - (-) ii) ( -) -( ) iii) (-) -(-)( ) - () 4. Να συµπληρώσετε τις ισότητες: i) ( ) ii) (... - y)(...) iii) (... y)... y6y... iv) (y...)(... -y...) Αν -y, τότε η παράσταση - y ισούται µε: i) ii) y iii) -y ιv) 0 v) y (κύκλωσε τη σωστή απάντηση). 6. α) Παρατηρήστε τις ισότητες: -, - 5, 4-7, Τι συµπέρασµα βγάζετε από αυτές;

7 45 β) Μπορείτε να βρείτε τη διαφορά , χωρίς να υπολογίσετε τις δυνάµεις ; γ) Να διατυπώσετε ένα ισχυρισµό (µια εικασία) για τη διαφορά των τετραγώνων δύο διαδοχικών ακεραίων. δ) Να αποδείξετε τον ισχυρισµό που διατυπώσατε. 7. Να αποδείξετε τις παρακάτω ισότητες: i) d 4-6 (d 4)(d)(d-) ii) d 6 -(d -d)(d d)(d-)(d) iii) 8δ (δ)(4δ -δ) 8. Να αποδείξετε τις ταυτότητες: i) α β (αβ) - αβ ii) (αβγ) α β γ αβαγβγ iii) (α β ) (α -β ) (αβ) iv) (α β )( y ) - (αβy) (αy - β) v) (υ ω ) - (ω υ ) (ω υ ) (ω υ ). 9. Να αποδείξετε ότι: Αν αβ 0, τότε α β Αν α, β θετικοί και αβ αβ, να αποδείξετε ότι α β αβ.. Αν α 5 και β 5 -, να υπολογίσετε την αριθµητική τιµή της παράστασης 5α 8αβ β.. Να αποδείξετε ότι: Αν αβ -, τότε α β αβ.. Αν α β να υπολογίσετε τις αριθµ.τιµές των παραστάσεων: β α α β i) ( ) ( ) α β ii) ( ) ( ). β α β α 4. Το οικόπεδο του διπλανού σχήµατος αποτελείται από δύο τετράγωνα µε πλευρές α και β αντιστοίχως. Αν γνωρίζετε ότι αβ49m και αβ550m, να βρείτε πόσα m είναι η έκταση ολόκληρου του οικοπέδου. 5. Έστω >0 και ( των παραστάσεων και ) 5..α) Να βρείτε τις αριθµητικές τιµές. α β β) Να αποδείξετε ότι 5 6. Να χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο της απαγωγής σε άτοπο για να αποδείξετε ότι: i) Αν α β 0 τότε ισχύει α0 και β0 ii) Αν α β 0 τότε ισχύει α0 και β0.

8 46 ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Αν πολλαπλασιάσουµε τα πολυώνυµα y και y-, θα βρούµε το πολυώνυµο y- y -y. Έτσι έχουµε: y- y -y ( y) (y-), δηλαδή το πολυώνυµο y- y -y µπορούµε να το γράψουµε ως γινόµενο άλλων πολυωνύµων. Η µετατροπή ενός πολυωνύµου σε γινόµενο άλλων πολυωνύµων λέγεται παραγοντοποίηση του πολυωνύµου. Το πρόβληµα της παραγοντοποίησης ενός πολυωνύµου είναι το αντίστροφο του προβλήµατος του πολλαπλασιασµού των πολυωνύµων. Τονίζουµε ότι: α) Υπάρχουν πολυώνυµα που δεν παραγοντοποιούνται. β) Η διαδικασία της παραγοντοποίησης θεωρείται ολοκληρωµένη, όταν κανένας από τους παράγοντες του γινοµένου που βρήκαµε δε συνεχίζει να παραγοντοποιείται. Η παραγοντοποίηση ενός πολυωνύµου ή µιας αλγεβρικής παράστασης, εφόσον γίνεται, µας διευκολύνει στο να γράφουµε πιο απλά τις αλγεβρικές παραστάσεις, να λύνουµε εξισώσεις και ανισώσεις, να απλοποιούµε αλγεβρικά κλάσµατα, να εκτελούµε πιο σύντοµα πράξεις και να αποδεικνύουµε διάφορες προτάσεις. Γι αυτό και είναι µια πολύ χρήσιµη διαδικασία στην Άλγεβρα. Στο Γυµνάσιο είχαµε µάθει τις σπουδαιότερες περιπτώσεις παραγοντοποίησης, τις οποίες επαναλαµβάνουµε µε παραδείγµατα. Παραδείγµατα..i) y y y ii) yy y Λύση: i) Όλοι οι όροι της παράστασης έχουν κοινό παράγοντα το y (είναι οι κοινοί παράγοντες µε το µικρότερο εκθέτη). Έτσι, y y y y ( y). ii) Η παράσταση έχει κοινούς παράγοντες κατά οµάδες. Έτσι,. i) 4 - y 4 ii) (-y) - y. Λύση: yy y (y)y (y)(y)( y ). Εφαρµογή της ταυτότητας «διαφορά δύο τετραγώνων» i) 4 -y 4 ( -y )( y )(y)(-y)( y ), ii) (-y) -y [(-y)y][(-y) -y] (-y-y) (-y).. i) 4 yy ii) 8. Λύση: i) Εφαρµογή της ταυτότητας «τετράγωνο αθροίσµατος». 4 yy ( ) yy ( y). ii) Εφαρµογή της ταυτότητας «άθροισµα κύβων». 8 () ()[() - ]()(4 -). 4. i) 4-4 y4y - ω ii) -0 iii) d - d -. Λύση:

9 47 i) 4-4 y4y -ω ( 4-4 y4y )-ω ( -y) -ω ( -yω)( -y-ω). ii) (διάσπαση όρου). (5) - (5) (5)(-) iii) d -d - d -dd - d(d -)(d -) (d -)(d). ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: ι) -6 yy ii) -y iii) ( -9) - () iv) () - (5) v) () -- vi) ( -)( -).. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: i) (-)(-)-(-6)- ii) y--y iii) 5y-y-56 iv) 8(-) -4(-5) v) -y - 4 y.. Να παραγοντοποιήσετε τα πολυώνυµα P() -, Q() -6, F() --, Φ()

10 48 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Στις πράξεις µε κλασµατικές παραστάσεις ισχύουν οι γνωστοί κανόνες των πράξεων µε αριθµητικά κλάσµατα. Υπενθυµίζουµε ότι: α) Η µεταβλητή ή οι µεταβλητές σε µια κλασµατική αλγεβρική παράσταση δεν µπορεί να πάρουν τιµές που µηδενίζουν τον παρονοµαστή της. β) Για να απλοποιήσουµε µια κλασµατική αλγεβρική παράσταση, πρέπει πρώτα να παραγοντοποιήσουµε τον αριθµητή και τον παρονοµαστή της. γ) Για να προσθέσουµε ή αφαιρέσουµε κλασµατικές αλγεβρικές παραστάσεις, πρέπει πρώτα να τις µετασχηµατίσουµε έτσι, ώστε να έχουν τον ίδιο παρονοµαστή. Στα παραδείγµατα που ακολουθούν φαίνεται ο τρόπος που γνωρίσαµε στο Γυµνάσιο και µε τον οποίο κάνουµε πράξεις στις κλασµατικές αλγεβρικές παραστάσεις. Παραδείγµατα 8 y. Να απλοποιηθεί το κλάσµα: 4 4y y. Λύση: 8 y (4 y )(y)(y) 4 4yy () yy (y) Έτσι: 4 8 y 4y y ( y) ( -y) ( y)( y) ( -y) Τρέπουµε σε γινόµενα τους όρους του κλάσµατος. Απλοποιούµε το κλάσµα µε το -y, που είναι ο Μ.Κ.. των όρων του.

11 49. Να κάνετε τις πράξεις: 50 7 : 5. Λύση: : ( 50)( ) ( 7)( 5) Αντιστρέφουµε το o κλάσµα και κάνουµε πολ/σµό Είναι: 50( 5)(5)(5) 7 ()( 9) Παραγοντοποίηση Άρα: ( 50)( ) ( 7)( 5) ( 5)( 5)( ) ( )( 9)( 5) ( 5) 9.. Να κάνετε τις πράξεις: Λύση: (), (), (). Παραγοντοποιούµε τους παρονοµαστές ΕΚΠ : () Σχηµατίζουµε το γινόµενο που αποτελείται από τους κοινούς και µη κοινούς παράγοντες µε τον µεγαλύτερο εκθέτη. Αυτό είναι το ΕΚΠ των παρονοµαστών.

12 50 ( ) ( ), ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) Βρίσκουµε τα πηλίκα του γινοµένου αυτού µε καθένα παρονοµαστή. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 Πολ/ζουµε τους όρους κάθε κλάσµατος µε το αντίστοιχο πηλίκο. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Προσθέτουµε τα οµώνυµα κλάσµατα

13 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να κάνετε τις πράξεις: y : y y.. Αν A y -t y και Β -y yt-t, να απλοποιήσετε το κλάσµα B A.. Αν A και Β, να απλοποιήσετε την παράσταση B A A B. 4. Να κάνετε τις πράξεις: i), ii) ( ) y y y, iii) y y y y y y iv) ( ) : 5. Να υπολογίσετε την αριθµ. τιµή της παράστασης: 6 4 για 0,4.

14 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 5

15 5

16 54

17 Εξισώσεις δευτέρου βαθµού. 55

18 56

19 57 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

20 58 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ-ΣΥΝΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Ας πάρουµε τη σχέση - 5 > 0. Αν βάλουµε στη µεταβλητή την τιµή 6, θα δούµε ότι η σχέση αληθεύει, δηλαδή γίνεται µια σωστή αριθµητική ανισότητα. Το 6 όµως δεν είναι η µοναδική τιµή του, για την οποία αληθεύει η -5>0. Εύκολα διαπιστώνουµε ότι αυτή αληθεύει για κάθε τιµή του που είναι µεγαλύτερη από το 5. ηλαδή η -5>0 αληθεύει, όταν >5. Το σύνολο όλων αυτών των αριθµών που είναι µεγαλύτεροι από το 5, το παριστάνουµε γραφικά πάνω στον άξονα των πραγµατικών αριθµών, όπως στο διπλανό σχέδιο. Τέτοιες ανισότητες µε µια µεταβλητή, στις οποίες ζητάµε τις τιµές της µεταβλητής τους, ώστε να αληθεύουν, λέγονται ανισώσεις µε έναν άγνωστο. Ο άγνωστος της ανίσωσης είναι η µεταβλητή της. Το σύνολο των τιµών του αγνώστου για τις οποίες αληθεύει η ανίσωση λέγεται σύνολο λύσεων αυτής και µπορούµε να το γράψουµε µε τη µορφή ενός διαστήµατος ή να το παραστήσουµε γραφικά στον άξονα των πραγµατικών αριθµών. Το σύνολο λύσεων της ανίσωσης -5>0 είναι το διάστηµα (5, ) Αν σε µια ανίσωση δεν υπάρχουν τιµές του αγνώστου που να την επαληθεύουν τότε λέµε ότι η ανίσωση είναι αδύνατη. Π.χ η ανίσωση 0 > είναι αδύνατη. Ανισώσεις που έχουν το ίδιο σύνολο λύσεων λέγονται ισοδύναµες. Η ανίσωση που µπορεί να γραφεί µε τη µορφή α β > 0 ή α β < 0, όπου ο άγνωστος και α, β σταθεροί αριθµοί (που δεν εξαρτώνται από το ), λέγεται ανίσωση α βαθµού µε έναν άγνωστο. Ας πάρουµε τις ανισώσεις >0 και -<0. Tα σύνολα λύσεων αυτών είναι αντιστοίχως τα διαστήµατα (-, ) και (-,). Παρατηρούµε ότι οι ανισώσεις αυτές έχουν κοινές λύσεις τους αριθµούς που είναι ανάµεσα στο - και στο. ηλαδή, το σύνολο των κοινών λύσεων είναι το διάστηµα (-,). Λέµε τότε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για τις τιµές του που είναι: - < < (διπλή ανισότητα). Το - διπλανό σχήµα δείχνει γραφικά τη συναλήθευση των δύο ανισώσεων. Για να λύσουµε µια ανίσωση, χρησιµοποιούµε τις ιδιότητες των ανισοτήτων και κάνουµε πράξεις, -<<

21 59 ώστε τελικά να βρούµε µια απλή ανίσωση ισοδύναµη µε την αρχική, από την οποία να προκύπτει εύκολα το σύνολο λύσεων. Η διαδικασία επίλυσης της πρωτοβάθµιας ανίσωσης µοιάζει µε αυτή της πρωτοβάθµιας εξίσωσης (απαλοιφή παρονοµαστών, χωρισµός γνωστών και άγνωστων όρων, αναγωγή οµοίων όρων, διαίρεση µε το συντελεστή του αγνώστου). Κατά την επίλυση των ανισώσεων πρέπει να θυµόµαστε ότι, όταν ο συντελεστής του αγνώστου είναι αρνητικός αριθµός και διαιρούµε τα µέλη της µε αυτόν, πρέπει να αλλάζουµε φορά στην ανίσωση. Παραδείγµατα. Να λυθεί η ανίσωση ΛΥΣΗ Απαλοιφή παρονοµαστών (Πολ/ζουµε τα µέλη µε το 70) 7 4(-) - 5() Πράξεις Χωρίζουµε γνωστούς από άγνωστους Αναγωγή οµοίων όρων - 89 ιαιρούµε µε το συντελεστή του αγνώστου Το σύνολο λύσεων της ανίσωσης είναι το διάστηµα (-,-6].. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων i) ( ) 5>(5 6) και ii) 5()> ΛΥΣΗ 4 7 Λύνουµε τις ανισώσεις i) και ii) και διαδοχικά έχουµε: i) ( - )- 5>(5-6) -6-5> >0- >7. ii) 5()> ()> 4-7 ή 045> > ή 6>- 5 >- Το διάστηµα που συναληθεύουν είναι το (7, ) και αποδίδεται γραφικά µε το διπλανό σχήµα. - 7

22 60 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν στο διάστηµα λύσεων µιας ανίσωσης περιλαµβάνεται και άκρο του διαστήµατος, τότε το αντίστοιχο σηµείο του άξονα θα έχει «µαύρη τελεία». Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει «άσπρη». ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Αν για τους αριθµούς α και β ισχύει -<α< και -<β<, να βρείτε µεταξύ ποιων αριθµών περιέχεται η τιµή καθεµιάς από τις παραστάσεις: i) αβ, ii) α-β, iii) αβ.. Να λύσετε τις ανισώσεις: i) 4()-5>-7(6) ii) - 4() -5 iii) 5(4) -.. Να λύσετε τις ανισώσεις: i) (α) (α4) 8<5(α) (α) ii) β(5β) 6(β) (β). 4. Να βρείτε το σύνολο λύσεων των ανισώσεων: i) ( ) < ii) < Να συµπληρώσετε τον πίνακα:. 5 ιάστη µα (,) [,] Ανισότη τα > <,5 Γραφική παράστ

23 6 6. Να βρείτε για ποιες τιµές του συναληθεύουν οι ανισώσεις: 5( ) < και 7 > Nα βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: 5 (4) - (6) - και 6 (). 7. Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5-45 και µετά να βρείτε το πρόσηµο της αριθµητικής τιµής της για κάθε που είναι - < <. 9. Τα µήκη των πλευρών α και β των τετραγώνων του διπλανού σχήµατος είναι < α < και < β <. Να βρείτε µεταξύ ποιων αριθµών περιέχεται το εµβαδό του σχήµατος. α β 0. Να βρείτε τις τιµές του, για τις οποίες ισχύει: i) -6 < - () < - ii) (-) -.

24 6 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ Εκτός από τις εξισώσεις µε έναν άγνωστο, υπάρχουν και εξισώσεις µε δύο ή και µε περισσότερους αγνώστους. Η y0 είναι µια εξίσωση που έχει δύο αγνώστους, το και το y. Αυτή η εξίσωση επαληθεύεται µε τις τιµές και y9. Γι αυτό το διατεταγµένο () ζεύγος (,y)(,9) λέµε ότι είναι λύση της. Αυτή δεν είναι η µοναδική λύση της εξίσωσης, γιατί, αν βάλουµε στο την τιµή και λύσουµε ως προς y, θα βρούµε y8, δηλαδή και το διατεταγµένο ζεύγος (,y)(,8) είναι λύση της εξίσωσης. Έτσι µπορούµε να βρούµε άπειρες λύσεις της εξίσωσης. Αυτό δε σηµαίνει ότι η y0 είναι µια ταυτότητα, γιατί η ισότητα αυτή δεν επαληθεύεται για οποιεσδήποτε τιµές των µεταβλητών της. Π.χ. το ζεύγος (,y)(,5) δεν την επαληθεύει. Γενικά: Η εξίσωση που µπορεί να γραφεί µε τη µορφή αβyγ, όπου και y άγνωστοι και α,β,γ σταθεροί αριθµοί (που δεν εξαρτώνται από τα,y), λέγεται εξίσωση α βαθµού µε δύο αγνώστους (). ύο εξισώσεις της παραπάνω µορφής, για τις οποίες θέλουµε να βρούµε τις κοινές τους λύσεις π.χ. y και 5y4, λέµε ότι αποτελούν ένα σύστηµα α βαθµού δύο εξισώσεων µε δύο αγνώστους (ή αλλιώς, ένα γραµµικό σύστηµα δύο εξισώσεων µε δύο αγνώστους). Αν δεν υπάρχουν κοινές λύσεις αυτών των εξισώσεων, λέµε ότι το σύστηµα είναι αδύνατο, ενώ αν όλες οι λύσεις της µιας είναι και λύσεις της άλλης, λέµε ότι είναι αόριστο. Συστήµατα που έχουν τις ίδιες λύσεις λέγονται ισοδύναµα. Στο Γυµνάσιο µάθαµε να λύνουµε τέτοια συστήµατα και είδαµε ότι αυτά ή θα έχουν µία µόνο λύση ή θα είναι αδύνατα ή θα είναι αόριστα. Παρακάτω υπενθυµίζουµε τις δυο βασικότερες µεθόδους που χρησιµοποιούµε για την αλγεβρική επίλυση του πρωτοβάθµιου συστήµατος δύο εξισώσεων µε δύο αγνώστους. Με τις µεθόδους αυτές µετατρέπουµε το σύστηµα σε άλλο ισοδύναµο και απλούστερο, από το οποίο προκύπτουν εύκολα οι λύσεις. () ιατεταγµένο λέγεται το ζεύγος στο οποίο έχουµε ορίσει ποιο στοιχείο του γράφεται πρώτο και ποιο δεύτερο. () Λέγεται και γραµµική εξίσωση µε δύο αγνώστους

25 6 Μέθοδος της αντικατάστασης Λύνουµε τη µια εξίσωση (την απλούστερη) ως προς έναν άγνωστο και αντικαθιστούµε στην άλλη. Προκύπτει έτσι µια εξίσωση µε έναν άγνωστο. y 4 () 50y 47 () 4-y 50y 47 4-y 5(4-y)0y 47 Λύνουµε την () ως προς. Έχουµε 4-y Αντικαθιστούµε το µε το ίσο του 4-y στην άλλη εξίσωση Λύνουµε τη δεύτερη εξίσωση, που είναι α βαθµού µε άγνωστο το y. Έχουµε: 70-5y0y47 ή -5y47-70 ή -5y- ή y 5 4,6 4-y y 4,6 Αντικαθιστούµε την τιµή του y που βρήκαµε στην άλλη εξίσωση. 4-4,6 4-,8 0, y 4,6 Άρα, η λύση του συστήµατος είναι (,y) (0,, 4,6) (Σηµείωση: Η µέθοδος της αντικατάστασης µπορεί να εφαρµοστεί και σε συστήµατα που δεν είναι γραµµικά) Μέθοδος των αντίθετων συντελεστών Πολλαπλασιάζουµε τα µέλη των εξισώσεων µε κατάλληλους αριθµούς, ώστε να γίνουν αντίθετοι οι συντελεστές ενός αγνώστου, και προσθέτουµε κατά µέλη. Προκύπτει έτσι µια εξίσωση µε έναν άγνωστο. 5 y () -5y 4 () Πολλ/ζουµε τα µέλη της () µε το 5 και της () µε το, για να γίνουν αντίθετοι οι συντελεστές του y

26 64 5(y) 5 (-5y) 4 Κάνουµε τις πράξεις (Επιµεριστική ιδιότητα) 50y 5 6-0y 8 Προσθέτουµε κατά µέλη τις δύο εξισώσεις (Ιδιότητα στις ισότητες). Βρίσκουµε: 0y ή Αντικαθιστούµε µια από τις εξισώσεις π.χ. την πρώτη µε την 6-0y 8 ή 6-0y 8 Θέτουµε στη δεύτερη όπου το 6-0y 8 Λύνουµε τη δεύτερη εξίσωση, που έχει µοναδικό άγνωστο το y. 8-0y8 ή -0y8-8 ή -0y0 ή y- y - Άρα η λύση του συστήµατος είναι (,y)(,-) (Για να δούµε αν σωστά λύθηκε το σύστηµα κάνουµε την επαλήθευση: Η πρώτη εξίσωση δίνει: (-)- και η δεύτερη -5(-)954. Βλέπουµε ότι επαληθεύονται και οι δύο, άρα, η λύση που βρήκαµε είναι σωστή)

27 65 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ. ίνεται η εξίσωση: -y0. Ποια από τα παρακάτω ζεύγη (,y) είναι λύσεις της; (Βάλτε στο πλαίσιο) (,4) (,) (,5) (, 6) (0,0) (8,). Το ζεύγος (,y) που επαληθεύει την εξίσωση ( - y ) 0 είναι: Α: (,0) Β: (-,) Γ: (0,0) : (0,-) Ε: (,). Το σύστηµα αβ 0 0αβ έχει λύση το ζεύγος (α,β) που ισούται µε: Α: (0,) Β: (,0) Γ: (0,0) : (,) Ε: (, ) 5. Να γράψετε µια εξίσωση α βαθµού µε έναν άγνωστο η οποία να είναι αδύνατη και µια άλλη που να έχει λύση κάθε πραγµατικό αριθµό. 6. Ποια είναι η γνώµη σας για τις λύσεις της κλασµατικής εξίσωσης ( ) 0 ; 7. Ποιές τιµές δεν µπορεί να πάρει η µεταβλητή d στον τύπο d K ; d 4 8. ίνεται η εξίσωση ()( )0. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: i) Η εξίσωση είναι αδύνατη. ii) Ο αριθµός είναι λύση της. iii) Οι λύσεις της είναι οι αριθµοί 0 και.

28 66 iv) Η εξίσωση έχει τρεις λύσεις. v) Μόνο το 0 είναι λύση της. ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να υπολογίσετε τα α και β γνωρίζοντας οτι: i) a β και αβ 8. Να λύσετε τα συστήµατα: ii) β 5 a και αβ 0. i) y 7 45y ii) 5y 8 4 y. Να λύσετε τα συστήµατα: i) y 6 ()(y) ii) y ()y 9y 8 iii) y (y) 0 4. Να λύσετε τα συστήµατα: i) (7y)4 9()5(y) ii) (φω)5(ωφ) (φω)(4ωφ)5 5. Να λύσετε το σύστηµα και να κάνετε επαλήθευση. y 4 y 6

29 67 6. Να λύσετε τα συστήµατα: i) y ii) y 0 y y 6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παράδειγµα Αν ο Νίκος δώσει 00 δρχ στο Γιώργο, τότε ο Γιώργος θα έχει -πλάσια χρήµατα από το Νίκο. Αν ο Γιώργος δώσει 00 δρχ στο Νίκο, τότε ο Νίκος θα έχει -πλάσια χρήµατα από το Γιώργο. Πόσα χρήµατα έχει καθένας τους; ΛΥΣΗ Ας ονοµάσουµε δρχ τα χρήµατα του Νίκου και y δρχ τα χρήµατα του Γιώργου. Αν ο Νίκος δώσει τις 00 δρχ, θα του µείνουν -00 και ο Γιώργος θα έχει y00. Σύµφωνα µε την εκφώνηση του προβλήµατος, θα έχουµε την εξίσωση: (-00) y00 Αν ο Γιώργος δώσει τις 00 δρχ, θα του µείνουν y-00 και ο Νίκος θα έχει 00. Σύµφωνα µε την εκφώνηση, θα έχουµε την εξίσωση : 00 (y-00) Οι εξισώσεις που βρήκαµε σχηµατίζουν ένα γραµµικό σύστηµα µε αγνώστους τα και y, που παριστάνουν θετικούς αριθµούς. (-00) y00 00 (y-00) Κάνουµε τις πράξεις, για να γράψουµε πιο απλά τις εξισώσεις, και λύνουµε τη δεύτερη ως προς -00 y00 00 y-400 ή -y 0000 y ή -y 400 y-600 ή (y-600)y400 y-600 5y 0 y-600 ή y 440 y-600 ή y Η λύση του συστήµατος είναι (,y)(80,440) και είναι δεκτή. Άρα, ο Νίκος είχε 80 δρχ και ο Γιώργος 440.

30 68 Παράδειγµα Να βρεθούν οι ποσότητες των υγρών που περιέχονται σε δυο δοχεία α και β, αν γνωρίζουµε ότι: i) Αν αυξηθεί κατά λίτρο το -πλάσιο της ποσότητας του α, θα βρούµε το 4-πλάσιο της ποσότητας του β. ii) Αν µειώσουµε κατά λίτρο το -πλάσιο της ποσότητας του β, θα βρούµε την ποσότητα του α. ΛΥΣΗ Έστω λίτρα η ποσότητα του α και y λίτρα η ποσότητα του β. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του προβλήµατος, έχουµε τις εξισώσεις: 4y και y όπου,y είναι θετικοί αριθµοί. Λύνουµε το σύστηµα των εξισώσεων µε τη µέθοδο της αντικατάστασης, αφού η δεύτερη είναι ήδη λυµένη ως προς. 4y y - ή (y-)4y y - ή 6y-4y y - ή 6y-4y- y - ή y y - y y - ή y y - ή y - ή y Λύση (,y)(,) δεκτή. Άρα, τα δοχεία έχουν από λίτρο το καθένα. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε δύο αριθµούς που να έχουν άθροισµα 50 και διαφορά 4.. Η περίµετρος ενός ορθογωνίου µε διαστάσεις και y είναι 6m. Αν το είναι µεγαλύτερο του y κατά m, να βρείτε πόσα µέτρα είναι κάθε διάσταση.. Θέλουµε να κόψουµε ένα χάλκινο σύρµα µε µήκος 0m σε δύο κοµµάτια, ώστε το µήκος του ενός να είναι τα / του µήκους του άλλου. Τι θα κάνουµε για να βρούµε το σηµείο τοµής; 4. Να βρείτε δύο θετικούς αριθµούς που η διαφορά τους είναι 4 και η διαίρεση του µεγαλύτερου µε το µικρότερο δίνει πηλίκο 4 και υπόλοιπο.

31 69 5. Οι τρεις τορναδόροι και οι πέντε βοηθοί τους σε ένα µηχανουργείο πληρώνονται µε 555 δρχ την ηµέρα. Αν το ηµεροµίσθιο του βοηθού είναι τα 5/8 του ηµεροµισθίου του τορναδόρου, πόσο είναι το ηµεροµίσθιο καθενός; (Οι τορναδόροι πληρώνονται µε το ίδιο ηµεροµίσθιο) 6. Το διπλανό σχήµα δείχνει έναν τροχό και έναν τροχίσκο που συµπλέκονται µεταξύ τους και έχουν απόσταση στους άξονές τους 60 mm. Το διπλάσιο της διαµέτρου του τροχίσκου είναι µικρότερο κατά 40 mm από τη διάµετρο του τροχού. Να υπολογίσετε τις ακτίνες του τροχού και του τροχίσκου Ένα ορθογώνιο µε µήκος cm και πλάτος y cm έχει περίµετρο 0cm. Αν µεγαλώσουµε το µήκος κατά y/ και µικρήνουµε το πλάτος κατά /4, η περίµετρος αυξάνει κατά cm. Να βρείτε το µήκος και το πλάτος του αρχικού ορθογωνίου. 8. Ένας έµπορος υφασµάτων, όταν θέλησε να πληρώσει την πρώτη δόση από τις οκτώ του φόρου του στην εφορία, σκέφτηκε πως αν πουλούσε ένα κοµµάτι ύφασµα προς 0δρχ το µέτρο, θα του έλειπαν ακόµα 00δρχ. Αν όµως το πουλούσε προς 400δρχ. το µέτρο, θα του περίσσευαν 000δρχ. Πόσα µέτρα ήταν το κοµµάτι αυτό και πόσος ολόκληρος ο φόρος; 9. ύο µαθητές Α και Β ξεκίνησαν από το ίδιο σηµείο Ο ενός δρόµου προς την ίδια κατεύθυνση µε ταχύτητα 60µέτρα το λεπτό ο Α και 75 µέτρα το λεπτό ο Β. Αν ο Α ξεκίνησε 4 λεπτά νωρίτερα από τον Β, να βρείτε σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν από τη στιγµή που ξεκίνησε ο Α και σε πόση απόσταση από το σηµείο Ο.

32 70

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα