broj 48 HRVATSKIH RIMOKATOLI KIH UPA TORONTO MISSISSAUGA OAKVILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "broj 48 HRVATSKIH RIMOKATOLI KIH UPA TORONTO MISSISSAUGA OAKVILLE"

Transcript

1 IN TE DOMINE SPERAVI HRVATSKIH RIMOKATOLI KIH UPA TORONTO MISSISSAUGA OAKVILLE broj studenoga PRVA NEDJELJA DOÍAÍ A 2011 B U ONO VRIJEME: RE E ISUS U ENICIMA SVOJIM: «Pazite! Bdijte, jer ne znate kada je as.» (Mk 13, 33) ZARU NI KI TE AJ upa Hrvatskih Mu enika - Mississauga, upa Presvetoga Trojstva - Oakville, Hrvatsko Franjeva ko sredißte "Kraljica Mira" - Norval, upa Naße Gospe Kraljice Hrvata - Toronto organiziraju zajedni ki zaru ni ki te aj u Ωupi Naße Gospe Kraljice Hrvata, 7 Croatia Street, Toronto, studenoga i prosinca, 2011: PRVI SUSRET: petak, 25. studenoga, 2011., 8:00-10:00 PM DRUGI SUSRET: subota 26. studenoga, 2011., 8:00-10:00 PM TRE I SUSRET: petak, 02. prosinca, 2011., 8:00-10:00 PM ETVRTI SUSRET: subota, 03. prosinca, 2011., 8:00-10:00 PM stranice 1, 3, 4 i 5 uredila Ωupa Oakville

2 PRVA NEDJELJA DOÍAÍ A ULAZNA PJESMA: K tebi, Gospodine, uzdiωem dußu svoju, u tebe se uzdam, BoΩe moj; ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dußmani! Koji se u tebe uzdaju, postidjet se ne e. ZBORNA MOLITVA: Svemogu i BoΩe, mi s vjerom iß ekujemo Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim Ωivotom te nas, kad do e, postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko. Po Gospodinu. ITANJE KNJIGE PROROKA IZAIJE (Iz 63, 16b b; 64, 2b-7): Ti si, Gospodine, otac naß,»otkupitelj naß«ime ti je oduvijek. Zaßto, Gospodine, zaßto nas pußtaß da s tvojih putova lutamo? Zaßto dade da nam srce otvrdne pa te se viße ne boji? Vrati se radi slugu svojih, radi plemena baßtine svoje? O da razdreß nebesa i si eß, pred tobom brda bi se potresla! Odvijeka se ulo nije, uho nije slußalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo ßto u inio onima koji se uzdaju u njega. Pritje eß onima ßto pravdu ine i tvojih se spominju putova. Ali ti se gnjeviß, jer mi smo uvijek grijeßili, protiv tebe se bunili. Svi postasmo kao ne isti i ko haljine okaljane sva pravda naßa! Svi mi ko liß e otpadosmo i opa ine naße ko vjetar nas odnose! Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i prestraßio nas krivicama naßim. Pa ipak, Gospodine, ti si naß otac; mi smo glina, a ti naß lon ar svi smo mi djelo ruku tvojih! Rije Gospodnja Bogu hvala! PRIPJEVNI PSALAM: 80 (79), 2ac i 3b, 15-16, Gospodine, BoΩe naß, obnovi nas! Razvedri lice svoje i spasi nas!... Pastiru Izraelov, po uj, ti ßto sjediß nad kerubima, zablistaj! Probudi silu svoju, priteci nam u pomo!... Vrati se, BoΩe nad Vojskama, pogledaj s neba i vidi, obi i ovaj vinograd; zakrili nasad desnice svoje, sina kog za se odgoji!... Tvoja ruka nek bude nad ovjekom desnice tvoje, nad sinom ovje jim kog za se odgoji! Ne emo se viße odmetnuti od tebe; poωivi nas, a mi emo zazivati ime tvoje.... ITANJE PRVE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA KORIN ANIMA (1 Kor 1, 3-9): Bra o! Milost vam i mir od Boga, Oca naßega, i Gospodina Isusa Krista. Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti BoΩje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu u svakoj rije i i svakom spoznanju. Kako bi se svjedo anstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni u jednom daru ekaju i Objavljenje Gospodina naßega Isusa Krista. On e vas u initi i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina naßega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednißtvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina naßega. Rije Gospodnja Bogu hvala! PRIJE EVANÎELJA: Aleluja! PokaΩi nam, Gospodine, milosr e svoje, i daj nam svoje spasenje. ITANJE SVETOG EVANÎELJA PO MARKU (Mk 13, 33-37): U ono vrijeme: Re e Isus svojim u enicima:»pazite! Bdijte jer ne znate kada je as. Kao kad ono ovjek neki polaze i na put ostavi svoju ku u, upravu povjeri slugama, svakome svoj posao, a vrataru zapovijedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad e se doma in vratiti da li uve er ili o pono i, da li za prvih pijetlova ili ujutro da vas ne bi naßao pozaspale ako iznenada do e. «Íto vama kaωem, svima kaωem: Bdijte!» Rije Gospodnja Slava tebi Kriste! DAROVNA MOLITVA: Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote. U ovoj sluωbi pretvaraß ih u sakramenat svoga Sina: daj da nam on bude dar vje nog otkupljenja. Po Kristu. PRI ESNA PJESMA: Gospodin e dati sre u, i zemlja naßa urod svoj. POPRI ESNA MOLITVA: Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava: po njima nas u prolazu zemaljskim Ωivotom nau i ljubiti vje na nebeska dobra. Po Kristu. STRANA 2 UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA

3 OP A MOBILIZACIJA Zaprijeti li rat, svaka zemlja je na oprezu. Nastupa op a mobilizacija, postavljaju se straωe na grani nim poloωajima. Provjerava se oruωje i druga oprema. Sve je na nogama pa makar i ne doßlo do rata. Isto je tako i u zdravstvu kad se pojavi neka opasna epidemija, tifusa, gripe ili neke druge zarazne bolesti. Ljudi se cijepe makar se na njih i ne svalila bolest. Za svaki slu aj! U bolnici je pripremno stanje. Sve se ini da se bolesnici spase. I brod se oprema kad ide na duωi put, posadom i hranom. Sve je predvi eno da ih ne iznenadi oluja ili brodolom, iako se redovito ne doga a. U ovoj prvoj nedjelji liturgijske godine uli smo Isusove rije i: «Bdijte, budni budite, jer ne znate kada e se doma in vratiti» ( Mk 13,35 ). Oglaßeno je «pripremno stanje», najavljen je svrßetak svijeta! Vidite, mobilizacija se provodi makar i ne doßlo do rata. Cijepljenje se provodi makar i ne stigla bolest na svakog gra anina. A kako je stanje u naßem vjerskom Ωivotu? Da li smo poduzeli pripreme za polazak na onaj svijet? Valjda smo svi svijesni da moramo umrijeti i ovu zemlju napustiti. Morali bi uvijek biti spremni jer nitko ne zna, kada je njegov zadnji dan na ovoj zemlji. A veoma je vaωno, da li putujemo opremljeni. Oprema se odnosi na postupak prema Bogu i ovjeku. BDIJTE JER NE ZNATE DANA NI ASA Jedonga dana i mene i tebe pozvat e nebeski glas s visina. Pred nebeskim u iteljem stoji knjiga u kojoj su upisana sva imena. On nasumice otvara knjigu i poziva jednog po jednog. Ta on je gospodar Ωivota. Eh, kad bismo znali dan i as svoje smrti. Kad bismo znali! Sigurno bi se dobro spremili. Ali, nema nißta sigurnije od smrti a nißta nesigurnije od asa smrti. Samo je jedan koji to zna. Samo je jedan koji poznaje sve naße puteve i puteljke, staze i stazice, boli i patnje, brige i strahove. Samo gospodar nebesa je gospodar i svih naßih putova, svakog naßeg ovozemaljskog trenutka a napose trenutka smrti. Blago onome ovjeku kojega Gospodar Ωivota na e jednako budna u ßesnaestoj, pedeset petoj ili devedeset i petoj. Mnogi misle ima joß vremena, nisam ja na redu, ima mnogo drugih prije mene. Budni budite, poru uje danas Isus nama sve enicima! Da li savjesno vrßimo svoju sve eni ku sluωbu? Odgovorni smo za duße koje su nam povjerene. I morat e mo poloωiti ra un kako smo dijelili BoΩje milosne darove povjerenom stadu. Budni budite, poru uje danas Isus i roditeljima! Otvorite o i kamo vaßa djeca idu i s kime se druωe? Zaßto olako propußtaju svetu misu i svakodnevnu molitvu. Dali su zahva ena porocima ovoga svijeta: drogom, alkoholom, amoralom? Dali ste im dali dobar primjer pravog krß anskog Ωivota. Dobar primjer roditelja je veoma vaωan za sretan i blagoslovljen Ωivot njihove djece. Budni budite, poru uje danas Isus tebi mladi u i djevojko! Pazite se otrova koji vam nudi danaßnji moderni svijet. uvajte isto u svoga srca i duha. Pazite se laωnih prijatelja koji vas Ωele samo iskoristiti. Pozvani ste upotrijebiti i mozak i ruke da bi se osposobili za Ωivot. Dußu ne smijemo prodati ni za kakve ovozemaljske vrijednosti. KAKO OSTATI BUDAN I VJERAN? Vrlo jednostavno, ljubiti Boga i ovjeka. To je garancija da nas smrt ne e zate i pozaspale i bez milosti BoΩje. Nemamo tisu u BoΩjih zapovijedi, nego samo deset. Tri prve odnose se na poßtivanje Boga a onih sedam na poßtivanje ovjeka. Ako vrsto vjerujeß da je Bog tvoj stvoritelj i otkupitelj onda eß ga ljubiti i svetkovati dan Gospodnji. Ne eß ga psovati nego eß se moliti i ujutro i nave er i prije i poslije jela. A kada je u pitanju ovjek Bog od nas traωi da ga ljubimo i poßtujemo kao njega samoga. Sve je zapravo saωeo u jednoj zapovijedi ljubavi. Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dußom svojom i svim umom svojim, a bliωnjega svoga kao sebe samoga. Koji drωi ovu zapovijed ljubavi on je uvijek spreman na susret svome Gospodinu. Kad su pitali sv. Vinka Paulskog dok je leωao na samrtnoj postelji posve miran i predan u ruke BoΩje, zar se ne boji smrti? On je na to odgovorio: «Bogu hvala, 18 godina nisam otißao spavati, a da se nisam pripremio kao da u te no i umrijeti. Zato sam sada posve miran i predan u volju BoΩju.» Dragi vjernici! Nalazimo se na po etku Doßaß a. Kristov dolazak se pribliωava. Dolaze i u liku novoro en eta on nas upozorava da uvijek trebamo biti spremni na njegov dolazak i svoj odlazak. Njegov dolazak moωe biti iznenadan i neo ekivan. Stoga, sljedbenici Isusa Krista, vrsto drωe volan svoga Ωivota. Otvorite o i na svojoj Ωivotnoj stazi, drωite se znakova svete Crkve i ne spavajte. Tako rade i bit e te spremni kad god vas pozove, kad god za ujete njegov glas, bilo to uve er ili o pono i, za prvih pijetlova ili ujutro. Neka nas sve dobri Bog blagoslovi i na e budne na asu smrti naße. Amen. Don Iko UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA STRANA 3

4 Kardinal Vinko Pulji Vukovar, 19. studeni Homilija kardinala Pulji a - Memorijalno groblje u Vukovaru 20. obljetnica stradanja nevinih Ωrtava U spomen na 20. obljetnicu stradanja nevinih Ωrtava na Memorijalnom groblju u Vukovaru u petak 18. studenoga Misu zadußnicu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Pulji. Tjekom Svete mise kardinal Pulji uputio je prigodnu homiliju koju prenosimo u cijelosti: Draga bra o u biskupstvu, draga bra o misnici, draga bra o i sestre. Ovdje biti prisutan, ako se ißta zna ßto se dogodilo, ne moωe bez posebnih drhtaja srca i osje aja duße. Spontano se u srcu budi poßtovanje i osje aj pouzdanja u Boga. Zato sam odmah prihvatio poziv nadbiskupa Sraki a da budem sudionik ovog obiljeωavanja molitvenog i vjerni ki za 20. godinu stradanja ovih nevinih Ωrtava. Po njima je ovaj grad Vukovar postao simbol bola, ali hrabrosti i vjernosti za slobodu ovjeka, naroda i domovine. U prvom redu doßli smo moliti, da nas molitva pro isti od svih gorkih osje aja i negativnih naboja, koji se po ljudsku olako javljaju na ovim mjestima stradanja. Doßli smo da obavimo duωno poßtovanje svim ovim Ωrtvama. Tim poßtovanjem Ωelimo uvati duωno sje anje na njih, ali i na cijenu slobode, koju mi danas Ωivimo, ili joß bolje re i izgra ujemo. Time emo obnoviti vrednovanje Ωivljene sadaßnjosti, koja sve ini da gurne u stranu vrednote Ωivota. Jasno je da treba stvarati klimu suωivota, praßtanja, pomirenja i vra anje povjerenja. Ali te vaωne Ωivotne postavke izgradnje mira po ivaju na temeljima istine. Ne moωe se graditi proces pomirenja i povjerenja, bez nutarnje katarze, koja se oslanja na onoj iz Evan elja: Istina e Vas osloboditi (Iv 8,32). Valja ljudski i vjerni ki svaku stvar pravim imenom nazvati i ukazati na injenice koje se ne mogu i ne smiju zanijekati. Tek prihva aju i istinu, kako god ona bila koji put gorka, ona osloba a prostor vra anja povjerenja me u ljudima. Tko ne Ωeli istinu taj se stavlja iza zla kojeg brani i tako podrωava negativni naboj me u ljudima. Taj nije graditelj mira nego ßiritelj zla. Nijedan se zlo in ne moωe braniti. Tko se od zlo ina ne distancira, taj postaje sudionik i sukrivac zlo ina. To vrijedi i za pojedinca i zajednicu. Prije tjedan dana sudjelovao sam na obiljeωavanju 550. godina krunjenja kralja Stjepana Tomaßevi a u Jajcu. Na znanstvenom skupu su govorili kako je Bosna pala od Osmanlijskog osvajanja. Zanimljiva je tvrdnja znanstvenika, kako je me unarodna, tadaßnja Europa da bi opravdala svoju inerciju pred tolikim zlom, u svijet pustiße glavnu krivnju: nesloga u BiH. I to je jedan dio istine, a drugi dio je nezainteresiranost pred najezdom zla. Joß viße su bili ljuti ßto papa daju i krunu oduzima vlast drugima nad tim krajevima. I radi politi kih interesa, radije neka padne i nestane krß ana na tim predjelima, jer politi ka oholost ne dozvoljava istinu priznati. Vidim da se povijest ponavlja. I ovim terenima kada je najezda sile i sijanje zla pred o ima svijeta se doga alo, i tada je bila nezainteresiranost te iste Europe i mo nika svijeta. Ovo sad ßto govorim to osobno govorim, ne u ime Crkve. ak su zloslutno uωivali da se to doga a. Ovo mogu govoriti, jer sam s brojnima u to vrijeme razgovarao i nisam mogao do i sebi, s kakvom inertnoß u su govorili o ovim stradanjima, kao i drugima koja su se doga ala. Bilo je i onih koji su zla zlima pravdali, da ovjeku pamet stane. Sada Ωele da se piße nekakva povijest u kojoj bi se relativizirala stradanja, jer toboωe treba graditi povjerenje i stabilizaciju u regiji. Sje anje na ove Ωrtve nije hußka ka maßinerija, koja je bila pred ovaj Domovinski rat, nego je uvanje vlastitog dostojanstva koje treba gajiti ono ljudsko i vjerni ko poßtivanje nevinih Ωrtava. Nitko nema prava zanemariti ove Ωrtve, kojima danas izraωavamo duωno poßtovanje molitvom. Mi krß ani vjerujemo u Ωivot vje ni i u uskrsnu e mrtvih, kao i besmrtnost duße. Iz te vjere molimo i odajemo duωno poßtovanje zemnim ostacima. Isto tako nitko nema prava dirati rane boli onih koji krvare radi gubitka, po ljudsku, svojih najbliωih. Nitko nema prava vrije ati Ωrtve onih koji su komade svoga tijela ugradili u tu grudu. Ta gruda koju Domovinom zovemo, jest posve ena tolikim Ωrtvama. Ako to ne znamo poßtivati, onda u nama nema ni ljudskog ni vjerni kog ni nacionalnog dostojanstva. Ovim ne Ωelim izazivati gor inu niti mrωnju, pogotovo ne osvetu. Nego jasno re i da pravi dijalog koji vodi pomirenju po iva na prihva anju istine. itaju i Bibliju, Starog zavjeta, vidimo kako je Izabrani narod doωivljavao svoju domovinu kao dar BoΩji. Ona im je sveta jer im je Bog darovao, ali sveta jer u njoj po ivaju grobovi njihovih predaka, sveta jer je u njoj sveti hram, i grad Jeruzalem. Znamo kako je Isus volio taj grad nad kojim je ljudski zaplakao. BoΩji Sin pla e nad Jeruzalemom, jer ga je volio i Ωelio mu donijeti spasenje. Kada taj biblijski osje aj prenesemo nama onda prepoznajemo te ljudske osje aje prema svome rodnom kraju i zavi aju, prema Domovini koja nam daje prepoznati sebe po svom jeziku i kulturi, po grobovima predaka koji tu leωe i ekaju uskrsnu e. Ali joß viße, valja znati prepoznati tu grudu koja je sveta jer je natopljena tolikom krvlju nevinih Ωrtava, tolikim suzama isplakanim u teßkim trenucima boli, tolikim znojem obnavljaju i i grade i nadu u opstanak i budu nost. Nama ne treba mitologija niti laωna ideologija o Domovini, mi trebamo na stvarnosti prepoznati sebe i svoje korijenje. Zato iz vjerni kog srca, puni pouzdanja u Boga diωemo glas protiv svakog manipuliranja Ωrtvama rata. Mi ne trebamo umnaωati broj Ωrtava da dobijemo svjetsku naklonost, kao ßto se to radi. Previße je i ova brojka koja nas je ovdje okupila. Ne trebamo samilost velikih koji ne znaju prepoznati boli malih, mi moramo sami sebe vrednovati, svoje voliti i iz toga graditi poßtivanje drugih i druga ijih. Ni ije Ωrtve ne Ωelimo ignorirati, ali imamo pravo uvati duωno poßtovanje prema Ωrtvama onih koji svoj Ωivot i Ωrtve ugradiße u ovu zemlju koju Domovinom zovemo. Ako je Ωelimo uvati i graditi, ona se samo iz ljubavi uva i gradi. Zato nas boli svaka nezdrava klima koja truje naß narod i me unarodne odnose. Ali ne smijemo sebe nijekati kako bi bili pacifisti. Stoje i ovdje s dubokim poßtovanjem prema Ωrtvama, prema poginulima, prema ranjenicima, prema onima koji su ranjeni u dußi i u srcu, obavljamo zavjet za naßu povijest, za naß narod, za naßu vjeru, za naßu kulturu i za naßu budu nost. Ne damo se slomiti ocjenama i procjenama mo nika ovoga svijeta, pa ni Haßkog suda koji ra e Ωrtvama sudi a osloba a one koji su ubijali. Poput Isusa koji je s maslinske Gore gledao svoj voljeni grad Jeruzalem i nad njim zaplakao. O kad bi ti znao ßto je za tvoj spas (usp. Lk 19,42). I mi stojimo u ovom Vukovaru i promatramo naß narod te mu uzvikujemo: kad bi ti znao ßto je za tvoj spas. Ovi mrtvi koji Ωivot poloωiße kao da nam poru uju volite Ωivot i ne bojte se Ωivota. Tko njiße kolijevku njiße budu nost svoga naroda. U toj povijesti utkano je Evan elje i krßtenje te svu naßu povijest i kulturnu baßtinu protkalo, kao da nam ovi odavde poru uju ne bojte se Isusa. Poput bl. Ivana Pavla II kad je nastupio kao papa poru uje: otvorite vrata Kristu, da nam o isti savjesti, o isti srce, oslobodi dußu, da se ponovo vrati sloga i zajednißtvo ßto e nam povjerenje u sebe povratiti i vjerodostojnost pred svima onima koji misle da imaju u ime demokracije nijekati naß ponos i naße bi e. Vidimo kako se demokracija name e. Gdje god su je nametnuli krß ana je nestalo ili ih sve manje ima. Kao da nam poru uje istom Isusovom mißlju: Htjedoh vas okupiti kao ßto kvo ka okuplja svoje pili e (Lk 13,34), tako Isus svome Jeruzalemu i mi moramo to gnijezdo naße budu nosti a to je naßa obitelj, ponovo doωivjeti kao gnijezdo ljubavi, gnijezdo ßkole vjere i ljudskosti, gnijezdo koje jam i budu nost narodu i Crkvi. Nema te demokracije koja smije unißtiti to gnijezdo, uvajmo, volimo i budu nost gradimo na tom gnijezdu. Kao da nam ovi mrtvi poru uju: ako poßtujete naßu smrt znajte ispravno Ωivjeti, ne gazite svoje svetinje koje vam dußu ja a. Dan Gospodnji i nedjeljna Misa je izvor Ωivotnosti. Ne smijemo dozvoliti da se u ime demokracije gazi BoΩji zakon, da se u ime demokracije gazi moralni i naravni zakon, koliko god ga nazivali slobodom, to nije sloboda. Okupljeni na ovoj grudi natopljenoj krvlju nevinih Ωrtava, nismo doßli da se akumuliramo negativnim silama, nego da se nadahnemo Ωivotom STRANA 4 UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA

5 za koji su oni bili cijena. ivotom ljubavi, sloge, mira i razumijevanja. Ne moωe se ispravan dijalog voditi s drugima i druga ijima, ako ne znamo u svom domu kako Evan elje kaωe: Ljubi bliωnjega kao samoga sebe (Mt 22,39). Svi razgovori i dogovori moraju po ivati na uzajamnom poßtivanju i vrednovanju. Íto ne Ωelim da meni drugi ini ni ja ne Ωelim drugome, ali i obratno. Zato ukazujemo na one koji izgra uju javno mnijenje, vi mediji pazite na ve u moralnu odgovornost. Sloboda ne zna i gaziti bez odgovornosti ovjeka. Istinu prenosite, ali ovjeka ne ubijajte. Nadu uvajte, navijeßtajte budu nost i neka nada obasja obzorje naßih nastojanja. Kao da ova magla Ωeli kazati, evo kakva vam je nada, urußavate se. Gore glavu, kako je rekla majka sinu u zatvoru pedeset i druge godine: Sine, gore glavu znam da si poßten, ne boj se trpjeti i umrijeti. Narode moj, gore glavu, ne boj se hrabro kro iti u budu nost i uvati svetinju koja ti je dana u baßtinu, prenesi je dostojanstveno na budu a pokoljenja iz vjere u Uskrslog Krista koji je naßa nada. Doßli smo iskazati poßtovanje ovim i svim Ωrtvama, te istinski vjerovati u pobjedu dobra i svjesno se opredijeliti na ovome mjestu svaki od nas, ku i se vratiti opredjeljuju i se za dobro i sebe ugra uju i Ωive i i svjedo e i nadu iz vjere. Amen. (kta) etiri adventske svije e etiri su svije e polagano gorjele na adventskom vijencu. Nigdje uokolo ni tra ka svijetlosti osim njihova. Nikakve buke i vike. Vladala je savrßena tißina, pa se jasno mogao uti razgovor etiriju svije a. Prva svije a re e: «Ja sam mir! Ali naωalost ljudi danas o miru samo govore, ali mir zapravo ne Ωele niti se za njega bore. Pjevaju o miru, ali srce im je nemirno. Sazivaju mirovne konferencije i osnivaju mirovne snage, ali svakodnevno ubijaju i ratuju. Ni obi nu tißinu viße ne podnose, a kamo li mir duße. Mislim da sam ljudima suvißna i nepotrebna. Íto sam gorjela, gorjela. Kad me nitko viße iskreno ne Ωeli najbolje da se ugasim». I odmah se ugasila. Druga svije a re e: «Ja sam vjera! NaΩalost ljudi danas imaju povrßnu vjeru i ja ih ne zanimam. Sjete me se samo kad su bolesni, Ωalosni, tjeskobni, kad su u problemima i kad ne znaju izlaza... Boli me ßto esto osjetim da sam im suvißna, da im smetam, da ugroωavam njihovu slobodu. Oni danas vjeruju samo u ono ßto vide i uju, ßto mogu dodirnuti i osjetiti. Vjeruju u ono ßto mogu dobro unov iti, a ja te «vrijednosti» nemam. Ja sam neßto sasvim drugo. Ni ja ne vidim viße smisla svom postojanju. Nema smisla da i dalje gorim!» Tek ßto je to izgovorila puhnu lagani povjetarac i ugasi je. Vide i ßto se doga a tre a svije a progovori: «Ja sam ljubav. Ali ni ja ZAHVALNICA ZVONIMIRU JOSIPOVI U NA DUGOGODIÍNJEM TISKANJU UPNOG VIJESNIKA upna zajednica ima svoju Ωivost po marljivim i savjesnim vjernicima koji svojim radom i poωrtvovnoß u pridonose aktivnosti zajednice. Upravo svojim savjesnim i poωrtvovnim radom tiskanja Ωupnog vjesnika gospodin Josipovi pridonio je aktivnom Ωivotu hrvatskih Ωupa Toronta, Mississauge i Oakvilla. Punih 26 godina, svake nedjelje u predvorjima naßih crkava, ekao nas je novi broj Ωupnog vjesnika, kojeg je nakon tiskanja donio gospodin Josipovi. Puno puta njegova odgovornost prema poslu i ljubav prema zajednici bila je ja a od leda i velikog snijega. Gospodinu Josipovi u izraωavamo svoju zahvalnost za dobru suradnju sa hrvatskim sve enicima, za njegov trud i vrijeme koje je uloωio dugi niz godina u tiskanje naßeg Ωupnog vjesnika. I neka njega i cijelu obitelj Josipovi nagradi zdravljem, dugim Ωivotom i svakim drugim blagoslovom. ZAHVALNI SVE ENICI: Prof. dr. Vl. Mladen Horvat, Ωupni upravitelj Naße Gospe Kraljice Hrvata u Torontu Don. Ilija Petkovi, Ωupnik Presvetog Trojstva u Oakville-u. Vl. Ivica Reparinac, Ωupnik Hrvatskih mu enika u Mississaugi Mons. Ivan Vukßi, delegat za Kanadu i duhovni pomo nik u Ωupi Presvetog Trojstva u Oakville Vl. Josip Priselac, kapelan u Ωupi Hrvatskih mu enika u Mississaugi nemam viße snage. Tako sam Ωalosna. Svi govore: ljubite se, volite se. Pa i sam Bog kaωe: «Ljubite jedni druge kao ßto sam ja vas ljubio». Ali me u ljudima ja zapaωam tek mrvice ljubavi. ao mi je ßto brkaju ljubav i sebi nost, ßto poistovje uju ljubav i uωitak. ao mi je ßto su me obezvrijedili i ponizili, ßto ne ljube viße ni Boga, a i ni svoje bliωnje! Smrtno su me ranili.» Izustivßi to, nestade njezinog plamena - ugasi se i tre a svije a. U sobu u e djevoj ica i ugleda tri ugaßene svije e. «Íto je ovo»! upita tuωnim glasom pa upalila sam vas da svijetlite do kraja. Zaßto ste prestale gorjeti?» Grlo joj se stegnu, a suza se pojavi na njezinom oku. «Ne budi tuωna i ne pla i - progovori etvrta svije a: dok god ja gorim moωemo upaliti ugaßene svije e. Ja sam nada». Dok je upaljenom svije om vra ala svjetlo ugaßenim svije ama djevoj ici se ßiroki osmjeh pojavi na usnama a o i zablistaße od radosti. Dok god u naßem Ωivotu gori svije a nade i ufanja u BoΩju providnost i bolje sutra, mogu e je bar polagano paliti one pogaßene svije e mira, vjere i ljubavi. Doßaß e je vrijeme nade u BoΩji dolazak, iß ekivanje BoΩjeg svjetla koje donosi mir, u vrß uje vjeru, upotpunjuje i usavrßuje ljubav. Sve dok se nadamo, dotle i Bogu ususret kora amo. Neka stoga nikada ne ponestane nade u srcima naßim. Neka svatko od nas bude sredstvo u rukama Betlehemskog Djeteta da bismo podrωavali nadu, vjeru, mir i ljubav u vlasitom srcu i u srcima naßih bliωnjih. OBAVIJEST: Od 1. sije nja godine tiskanje Ωupnog vjesnika preuzima HR PRINTING & DESING, gospoda Miroslav i Aleks Lajtman, Brian apin i Marko Íepac. Naßim novim suradnicima Ωelimo puno uspjeha u njihovom radu i preuzimanju obaveze tiskanja Ωupnog vjesnika. UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA STRANA 5

6 UPA NAÍE GOSPE KRALJICE HRVATA 7 Croatia Street, Toronto, Ontario M6H 1K8 Tel. (416) Fax. (416) Sve enik: Rev. MLADEN HORVAT Molitva za obitelji u vremenu Doßaß a U vremenu Doßaß a u naßoj Ωupi na osobiti na in molimo za naße obitelji. Na prvu nedjelju Doßaß a u naßoj crkvi dijelimo ljubi aste svije e kojima emo zapaliti svije e na naßem adventskom vijencu. U crkvi i u naßim domovima zajedno emo moliti ovu molitvu: Obiteljska molitva BoΩe svih vjekova i mjesta, budi s nama dok te molimo: za obitelji koje nastoje razgovarati u ljubavi, za obitelji koje uωivaju u zajednißtvu, za obitelji koje Ωele Ωivjeti s manje kako bi drugi imali viße, za obitelji koje oskudijevaju i koje se bore za osnovna sredstva za Ωivot, za obitelji koje zajedno itaju Tvoju Rije, za obitelji kojima je teßko prona i imalo vremena koje bi provodile zajedno, za moju obitelj, za obitelji u mojoj zajednici, za obitelji u naßoj Ωupi, za obitelji diljem svijeta, za sve obitelji, molimo da Tvoja Rije u njima raste, kako bi iz njih isijavala Tvoja ljubav. To Te molimo po Kristu Gospodinu naßemu, Amen. Molitva O enaßa" U petak, 18. studenoga n a k o n ve ernje svete Mise u naßoj smo crkvi slußali predavanje o molitvi O enaßa", kako nam ga u svome Evan elju donosi evan elist Luka. Isusovi u enici traωili su od Isusa da ih nau i moliti, jer su gledali kako je sam Isus molio, ßto potvr uje injenicu da su najbolji u itelji molitve oni ljudi koji vlastitom molitvom poniru u dubine BoΩje. Takvi ljudi svojim molitvenim primjerom poti u druge na pitanja o molitvi. Isus im pomalo zagonetno odgovara: Kada molite, govorite: O e!...". Kao da Ωeli re i: Kada se nalazite u stanju molitve, tada neka na vaßim usnama budu ove rije i: O e!...". Molitva je, dakle, puno dublja i ßira stvarnost od samog izgovaranja nau ene formule O enaßa", jer ona najprije proωima naße srce i itavu nutrinu. Zato je za molitvu potreban izvanjski i unutarnji mir, jer se nutrina ne moωe smiriti kod glasne glazbe, televizora, bu nih razgovora i obilnih stolova, niti u trenucima kada u naßem srcu sviraju bubnjevi grijeha. Tek u tißini i umjerenosti ovjek ponire u stanje molitve, i uranja u BoΩje dubine, kao ßto santa leda uranja u ponore oceana. Naße izgovorene rije i u molitvi, samo su zamjetljivi vrßak molitvene sante leda", dok je ostali nezamjetljivi dio molitvenog stanja prisutan u srcu molitelja. I da ne bi netko rekao da se nalazi u stanju molitve, dok mislima, rije ima i pogledima luta daleko od Boga, Isus nam ostavlja izgovorenu formulu molitve O enaßa", koja se pretvara u kontrolu naßeg unutarnjeg stanja molitve. Ako je naße unutarnje stanje molitve u skladu s tim rije ima, tada doista moωemo re i da razgovaramo s Bogom. Rev. Mladen Horvat Promjena -a Ωupe Naße Gospe Kraljice Hrvata u Torontu Ovih smo dana promijenili sluωbeni naße Ωupe. jest sluωbeni ureda, dok je rezerviran za izravan pristup sve eniku. Rev. Mladen Horvat enidbeni oglasi Katoli ku Ωenidbu Ωele sklopiti: Damir KLEPI i Marina KUMI. Vjen anje e biti u subotu, 03. prosinca, u 11:00 AM u Ωupnoj crkvi Naße Gospe Kraljice Hrvata u Torontu. Iz matice krßtenih U nedjelju, 20. studenoga, krßten je Tomislav Hrvoje Velebit MUHAR, sin Ivice i Linde Marije r. LISEK. estitamo roditeljima na otvorenosti daru Ωivota, a novokrßteniku Ωelimo sretan rast unutar obitelji i zajednice koje je postao lan. TraΩi se tajnica ili tajnik Upravitelju Ωupe Naße Gospe Kraljice Hrvata upa Naße Gospe Kraljice Hrvata traωi tajnicu/tajnika u Ωupnom uredu. TraΩi se profesionalna, komunikativna, i odgovorna osoba s radnim administrativnim iskustvom od najmanje pet godina. Pored toga traωi se izvrsno razumijevanje hrvatskog i engleskog jezika, te kompjutersko znanje i djelatne sposobnosti. Daljnje informacije i opis radnog mjesta mogu se prona i u raspisanom natje aju na Ωupnoj web stranici: STRANA 6 UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA

7 Molimo zainteresirane kandidate i kandidatice da do 28. studenoga, poßalju Ωivotopis (C.V.) na s naslovom: Selection Committee. Hvala Vam unaprijed. Predstavljanje prvopri esnika i krizmanika Ove nedjelje na Ωupnoj misi u 11:00 AM, na prvu nedjelju Doßaß a, naßoj Ωupnoj zajednici predstavit e se kandidati za sakramente prve Sv. Pri esti i Sv. Potvrde u godini. Ovim inom oni sve ano preuzimaju odgovornost pred zajednicom doprinijeti rastu i razvoju duhovne dimenzije vlastitoga Ωivota. Njihova redovita nazo nost na sv. Misama i aktivno sudjelovanje na vjeronauku, bit e znak otvorenosti srca, a Bog koji daje da sjeme Njegove Rije i raste u ljudskim srcima, u vrstit e njihove odluke i dozvoliti da donesu obilate plodove. Mi ih podrωavamo svojim molitvama, zajedno s njihovim obiteljima, jer razdoblje Doßaß a u naßoj e Ωupi biti vrijeme molitve za sve naße obitelji. Rev. Mladen Horvat Nikolinje, BoΩi na priredba i zajedni ki objed: 4. Prosinca, Doßaß e i o ekivanje BoΩi a je vrijeme kada se obitelj i prijatelji okupljaju i zajedni ki raduju. Hrvatska Ωupna ßkola Kardinal Stepinac" organizira susret svih lanova naße Ωupne zajednice u nedjelju, 4. prosinca, odmah nakon sv. Mise u 11:00 sati. U enici pripremaju priredbu, a do i e i sv. Nikola i podijeliti darove malenima. Mladi i djeca e pjesmom i igrokazom razveselit naßa srca, a zajedni ki objed okrijepit e nam dußu. Cijena ulaznica je $30 za odrasle, a $10 za djecu do 12 godina, dok e djeca i mladi koji nastupaju u priredbi biti po aß eni ru kom. Ulaznice se mogu kupiti u Ωupnom uredu nakon nedjeljnih sv. Misa i kod u itelja naße ßkole. Ovom prilikom sav je prihod namijenjen potrebama Hrvatske Ωupne ßkole, za nov anu potporu etvero novih, dodatnih, mladih u itelja. Posebno se radujemo susretu s naßim starijim Ωupljanima. Priredit e se prijevoz za one Ωupljane koji ne mogu samo do i na ovaj zajedni ki susret. Svi koji trebaju prijevoz neka se do 30. studenoga prijave gospo i RuΩici Vuj i na tel Mole se mame i bake da tom zgodom naprave i donesu kola e. Pozivamo sve Ωupljane i ljude dobre volje uklju iti se u pripremu ovoga slavlja i javiti se bilo u iteljici svoje djece, ili preko -a gospodinu Berislavu Kolobari : Iskreno se radujemo i o ekujemo Vas u dvorani Ωupe Naße Gospe Kraljice Hrvata. Marija Kraljevi /ravnateljica ßkole Hrvoje Beg/predsjednik ßkolskog odbora Marija Menalo/tajnica ßkole Rev. Mladen Horvat/upravitelj Ωupe NAÍI UPLJANI DARUJU Za Crkvu Slavko Kele i $1000 Ivan Íabec $100 Nevenka Bijukovi $210 Stojan Íiljeg $100 Paula Fake $20 Zora Tominac $100 Emil i Marijana Mesi $100 Ivica i Linda Muhar $100 Dr. M. Gewarges Dentistry $300 Steve Smintich $100 Liturgisko Ure enje Svetißta-mozaik BoΩo Ljubi $200 Shepherd's Trust NN $100 Danas skupljaju kolektu u 9:30: Josip Pava i, Frank Menalo, Ivan Rotim i Ivan Mateßi u 11:00 sati: Dragan Radi, Denis mak, BoΩo upan, Marin Mandi i An elko Vißi Slijede e nedjelje kolektu skupljaju u 9:30: Janko Bertoßa, Janko Bradica, Josip Grbac, i Slavko Augustin u 11:00 sati: eljko Filipovi, Saßa Zori i Robert Badurina MISNE NAKANE od 27. studenoga do 4. prosinca: Prva nedjelja Doßaß a 27. studenoga ponedjeljak, 28. studenoga utorak, 29. studenoga srijeda, 30. studenoga etvrtak, 01. prosinca petak, 02. prosinca subota, 03. prosinca Druga nedjelja Doßaß a 04. prosinca misa u 9:30 AM: Elizabeth HREN svi pokojni iz obitelji Nediljka OTI misa u 11:00 AM upna misa misa u 6:30 PM Svetin RUDI misa u 6:30 PM - misa u 6:30 PM - misa u 6:30 PM - misa u 6:30 PM pokojni iz obitelji SEKULI i DUKOVAC Milka ZELJKO (god.) Emily KRIVI I Mato LAKOÍELJAC misa u 6:00 PM Nela SERGO i svi pokojni iz obitelji SERGO i RADMAN BoΩidar VAZDAR Stana LJUBI (god.) Bara SUKREÍKI i pokojni iz obitelji Katica ZOVI Toma VUKOVI Fedora ÍKARA Barica ADLAF i svi pokojni iz obitelji HALAR Bojan ABEV Anton TOMI Za sve pokojne iz obitelji TOMINAC Nada BATINI Marko VUKADIN misa u 9:30 AM: Elizabeth HREN Josip, Barbara i Mijo JEZERINAC misa u 11:00 AM: upna misa UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA STRANA 7

8 UPA HRVATSKIH MU ENIKA 4605 Mississauga Rd., Mississauga, Ont. L5M 7C6 Tel. (905) Fax. (905) Vl. IVICA REPARINAC Ωupnik Sve enici Vl. JOSIP PRISELAC Ωupni vikar PROSLAVA MU ENIKA SVETOG NIKOLE TAVELI A U nedjelju, 20. studenoga godine Ωupa Hrvatskih mu enika proslavila je sve anom svetom Misom jednog od svojih Ωupnih zaßtitnika svetog Nikolu Taveli a. Sveto Misno slavlje predslavio je fra Tomislav Pek, kapelan Hrvatskog franjeva kog centra na Norvalu, u koncelebraciji vl. Ivice Reparinca, Ωupnika i vl. Josipa Priselca, kapelana. upa Hrvatskih mu enika ve dugi niz godina slavi pojedina no svoje Ωupne zaßtitnike i Hrvatske mu enike uz prisutnost hrvatskog folklora, ßto daje liturgijskom slavlju jedan pe at hrvatske tradicije. Slavlje sv. Nikole Taveli a i ove godine u inila su sve anim djeca u narodnim noßnjama naßih Ωupnih folklornih grupa: Sljeme, Vatroslav Lisinski, Marjan-Brampton i Hrvatska i Ujedinjeni-crkveni tamburaßi sviranjem svete Mise na tamburici. Vjerujem da e sav ovaj trud roditelja i vodstva folklornih grupa uroditi plodom, kako bi novi naraßtaj Hrvata ovdje u Kanadi znao cijeniti Ωrtvu Hrvatskih mu enika i slavio ih kao svoje uzore i zaßtitnike uz prisutnost hrvatske tradicije. Zahvaljujem roditeljima i vodstvu naßih Folklornih grupa ßto su doveli djecu u narodnim noßnjama na svetu Misu i Ujedinjenimcrkvenim tamburaßima na elu sa gospo icom Jeanne Valeti. Hvala naßem Ωupnom zboru na lijepom pjevanju na elu sa gospo om Irom Bolka i gospo ama Dubravki Balaban i Biserki Horvat na prekrasnim cvjetnim aranωmanima koji su uljepßali naße svetißte i oltarnu sliku prigodom ovog naßeg Ωupnog slavlja. Pripremio: vl. Ivica Reparinac BDIJTE! U sredißtu evan elja prve nedjelje Doßaß a nalazi se kratka Isusova zapovijed: Bdijte! Koja nas Ωeli potaknuti na dublje razmißljanje o naßoj budnosti" u konkretnom vremenu i okolnostima u kojima Ωivimo i u kojima se nalazimo. Svatko se od nas u ovom prolaznom vremenu osje a slabim i greßnim ovjekom. Svjestan da je podloωan mnogim zabludama i zamamnostima koje nam nudi ovaj svijet. I uvijek je u nama prisutna nekakva Ωelja da se opustimo, da bar malo osjetimo uωitke ovoga svijeta. Ali, Bog naß, Otac naß nebeski, ili kako kaωe prorok Izaija u danaßnjem prvom itanju: lon ar naß", koji nas je stvorio i oblikovao, i koji nas svojom boωanskom Rije ju u ovom zemaljskom svijetu izgra uje, o ekuje od nas da se u budnosti svoga Ωivota zauzimamo za dobro ovjeka. U ovom vremenu Doßaß a molimo u svakom trenutku poput proroka Izaije: Ti si, Gospodine, Otac naß"! Ti nam u naßim srcima i umu zapali svjetlo Istine, kako bi spoznali ßto je potrebno initi da postanemo sli ni Tebi i da budnije" slijedimo tvoga Sina, Isusa Krista. Pripremio: Fr Ivica Reparinac UPNE OBAVIJESTI KLANJANJE PRED PRESVETIM OLTARSKIM SAKRAMENTOM Svakog petka od 5:00 do 7:00 sati nave er za duhovnu obnovu Ωupne zajednice, za obitelj i duhovna zvanja DOÎIMO PETKOM U NAÍU CRKVU I POKLONIMO SE PRED PRESVETIM OLTARSKIM SAKRAMENTOM Budite dakle nasljedovatelji BoΩji i hodite u ljubavi kao ßto je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i Ωrtvu Bogu za ugodan miris". (Ef 5, 1-2). PROJEKT: OBNOVA RAZGLASA I UPNE DVORANE Zapo eli smo pripreme oko stavljanja novog razglasa (sound system). Nadamo se da e novi razglas biti postavljen do BoΩi a. Obnova Ωupne dvorane uklju uje stavljanje novog poda, bojanje zidova i stavljanje novih stropnih elemenata (celiling). Tako er stavit emo i nove prozore na Ωupnim prostorijama (Ωupnim uredima i sobama za sve enike i goste). Zahvaljujemo svim darovateljima na nov anim darovima za ovaj projekt! STRANA 8 UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA

9 VJERONAUK ZA PRVOPRI ESNIKE I KRIZMANIKE U utorak, 29. studenoga godine odrωat e se vjeronauk za prvopri esnike i krizmanike. Za prvopri esnike u 7.00 sati, a za krizmanike u 8.00 nave er u Ωupnim-ßkolski prostorijama. Molimo roditelje da redovito dolaze sa svojom djecom na nedjeljnu svetu Misu. PJEVANJE: U utorak, 29. studenoga godine odrωat e se pjeva ka vjeωba za upni zbor u 7.30 sati. U etvrtak, 1. prosinca godine odrωat e se pjeva ka vjeωba za Dje ji zbor u 7.00 sati. BAKE SALE H FG SLJEME Naßa upna folklorna grupa Sljeme slijede e nedjelje 26. studenoga, na prvu nedjelju Doßaß a u crkvi hrvatskih mu enika imat e bake sale" i ponuditi kola e, rezance i mlince. FOOD DRIVE I ove godine mladi naße Ωupe mole sve Ωupljane, koji to mogu i Ωele, da donesu nepokvarljivu hranu za Food drive", koja je namijenjena za siromaßne prigodom blagdana BoΩi a. Skupljanje hrane po inje sa prvom nedjeljom Doßaß a, 27. studenoga i traje do etvrte nedjelje Doßaß a, 18. prosinca godine. Hranu moωete staviti u kutije koje se nalaze u predvorju naße crkve. Svim darovateljima iskrena hvala! SVETI NIKOLA U CRKVI HRVATSKIH MU ENIKA Slijede e nedjelje, 4. prosinca ili na drugu nedjelju Doßaß a u crkvu Hrvatskih mu enika do i e sveti Nikola, kako bi se na kraju sv. Misa u 9.00 i sati susreo sa djecom i razveselio ih prigodnim darovima. PRODAJA KRVAVICA Slijede e nedjelje, 4. prosinca godine u crkvi hrvatskih mu enika bit e prodaja krvavica, koje e biti napravljene po receptu naßih Ωupljana BoΩidara Perkovi a i Ivice Zoreti a. Prihod od krvavica namijenjen je za novi razglas u crkvi. PRVI PETAK U MJESECU U petak, 2. prosinca godine prvi je petak u mjesecu. Prilika za sakrament svete Ispovijedi od 5.30 do 6.30 sati. UPNA BO I NA ISPOVIJED upna BoΩi na ispovijed u Ωupi Hrvatskih mu enika bit e 11. prosinca godine ili na tre u nedjelju Doßaß a. Sveta Ispovijed po inje u 4.00 sata poslije podne s Pokorni kim bogosluωjem. Dragi Ωupljani, do imo na svetu Ispovijed kako bi se duhovno pripremili za naß najsve aniji krß anski blagdan BoΩi. ISPOVIJED BOLESNIKA Molimo uku ane koji imaju u svojoj ku i, stara kom domu ili u bolnici bolesnu, stariju i nepokretnu osobu, da se jave u naß Ωupni ured, kako bi ih sve enik mogao posjetiti u vremenu Doßaß a i podijeliti im svete sakramente ispovijedi i svete pri esti. IZ MATICE KRÍTENIH: U subotu, 19. studenoga godine sakrament svetog krßtenja u crkvi Hrvatskih mu enika primila je Ema Ropar, k i Davida i Barbare Ropar ro. Petrußa. Roditeljima i kumovima estitamo i Ωelimo puno uspjeha u krß anskom odgoju njihova djeteta! ITA I: Danas: u 9.00 sati: Ivan i Rose Budißa u sati: Kristina Mesi i Vinka Medi Slijede e nedjelje: u 9.00 sati: Maja Biskupovi i Damir Kontrec u sati: Vedrana i Jelena Banjav i SKUPLJA I KOLEKTE: Danas: 9.00: Drago Mrzljak, Jelenko Mißi i Mate RoΩman u sati: Nick Jurini, Bruno Mandi i Josip Vrbos Slijede e nedjelje: u 9.00 sati: Slavko Ljubi, Joe Draßkovi i Radoslav Íißko u sati: Vinko Kozina, Mijo Zoreti i Jozo Lu i BROJA I KOLEKTE: Danas: Vinko Kozina, Jozo Lu i, Maria i Veronika Okrugi Slijede e nedjelje: Slavica Miloti, Marian Lajtman DAROVATELJI: Prigodom Krßtenja Eme Ropar-Jure i Marica Ropar $ ZA CRKVU: Drago i Katarina Banovi $ Anka Lorkovi $ Franjo i Katica Herceg $ Ante i Sonja Beni $ eljko i Irena Stori $ Josip i Julia Brozi $ Mary Koreni $ OBNOVA RAZGLASA I DVORANE Stipan Ivan i $ Ivan i Marija Pavlovi $ Stanka i Mijo Zoreti $ Na svakom vaßem daru, HVALA! RASPORED SV. MISA U OVOM TJEDNU Ve ernje Sv. Mise su u 7:00 osim ako je druga ije nazna eno Ponedjeljak 28. studenoga: + Iva Kozina, godißnjica Zora Romoda Utorak, 29. studenoga: Sv. misa u 9:00 a.m. Slavko Jager, godißnjica Davor Milakovi, godißnjica Miro Petrin, godißnjica Srijeda, 30. studenoga: Zora Romoda Juraj, Bara i Nikola Jakßa etvrtak, 01. prosinca: Ankica Íkrinjar, godißnjica i Stjepan Íkrinjar Zora Romoda Petak, 02. prosinca: Marko Luci Filip Pranji Vlado Tomas Zora Romoda Jelena Pauli Subota 03. prosinca: sv. Misa u 6:00 p.m. Dragica Jurini Zlatko Cvitkovi, godißnjica i Danica Cvitkovi Drago Carl Kova i Janko Popovi Vinko Mari Ana Modr in Ljubica Katana $ Frank Jakßa $ Luka i Milka Íkara $ Karlo a i $ John Delisimunovi $ Ivan i Slavica Kili $ Jelka Bajs Josip i Dragica Sop i Josip BlaΩina Anton Íimani Nikola Pejak Ive, Luca i Kata Sori Ive, Anka i Matilda Musta Luigi i Klara Krespi Mijo Jezerinac Antun Îur evi, godißnjica Josip Dunjko Danica, Matija, Zvonko, Ivica i Tonka Vrbanac Zora Romoda Jure Kati Ana i Josip Ba i Danijel Ba i Ivan, Marija i Mara Gunjila Za sve pok. iz ob. Cvitkovi Za sve pok. iz ob. Gorß ak i Gidija Nikola i Josip Bu an Marija i Dragica Bu an Ivan i Stjepan Beg Imbro, Bara i Milka Miokovi Nedjelja 04. prosinca: sv. Misa u 9:00 a.m. Mato Jambroßi, godißnjica Josip Zduni SV. MISA U 11:00 SATI ZA UPNU ZAJEDNICU UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA STRANA 9

10 UPA PRESVETOG TROJSTVA 2110 Trafalgar Road, Oakville, Ontario L6H 7H2 Tel. (905) Fax. (905) holytrinitycroatian.org Sve enici: Rev. ILIJA PETKOVI Rev. IVAN VUKÍI Pastoralne suradnice DruΩbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog: s.m. Smiljana Delonga s.m. Bernarda Mikuli s.m. Bernadette Copak PROSLAVILI SMO BANKET UPNOG ZAJEDNIÍTVA U proßlu subotu 19. studenoga proslavili smo naß godißnji Ωupni banket. Zapo eli smo Sv. misom u 5:00 sati uve er. Misno slavlje predvodio je don Ivan Vukßi a koncelebrirali Ωupnik don Ilija i fra Ilija Pulji sa Norvala. Pod misom je lijepo pjevao Ωupni zbor, a dio naße djece i mladih su bili u narodnim noßnjama. Bili su prisutni i predstavnici Hrvatskog Generalnog konzulata iz Mississauge. Nakon Mise slijedila je ve era i druωenje u dvorani. Nakon otpjevanih himni mladi i najmla i iz «Prela«pjesmom i igrom razgalili su srca nazo nih. Sjetili smo se blagoslova naße crkve i Ωrtava rata, posebno Vukovara. Ve eru je pripremila g a Marica Francuz sa suradnicama iz Ωenskog drußtva i drugim marnim Ωenama. Za glazbeni ugo aj ve eri brinula se svira ka grupa 'Novi Zvuk'. Bilo je lijepo gledati kako stariji bra ni parovi veselo pleßu kao u mladim danima. Bilo je dosta nagrada za tombolu. Iskreno hvala svima koji su na bilo koji na in pomogli da ovaj naß banket ugodno i dostojanstveno proslavimo. Sretni smo ßto su svi otißli zadovoljni svojim ku ama. Da, ovo je bio banket naßega Ωupnog zajednißtva. elimo da tako bude i u budu e! Don Iko RASPORED SLU BI ITA I SUBOTA: 26. studenoga: 5:00 Marina Repar NEDJELJA: 27. studenoga: 9:00 Jasna Kellner 11:00 Marija Pileti, Emily Radalj SUBOTA: 3 prosinca: 5:00 Marianne Sajko NEDJELJA: 4. prosinca: 9:00 Marica Bukov an 11:00 Renata Kuni, Ana i Monika Karlovi REDARI SUBOTA: 26. studenoga: 5:00 Zdenko Capan i Nikola Repar NEDJELJA: 27. studenoga: 9:00 George Maltar i Mike Ma e evi 11:00 Josip Jureßi i Josip Sajko SUBOTA: 3. prosinca: 5:00 Nikola Repar i eljko Jerbi NEDJELJA :4. prosinca: 9:00 George Maltar i Mike Ma e evi 11:00 Gregory Stajduhar i Toni Jeli i MINISTRANTI SUBOTA: 26. studenoga: 5:00 Jurica i Adriana Parilac, Marko Repar i Franka Íubi. NEDJELJA: 27. studenoga: 9:00 Katie i Neven Ivan i, Marko i Sarah Stajduhar, Vanessa i Matthew Hribljan 11:00 Karlo, Manda i Jelena Bobinac, Michelle Pejakovi, Lucija i Magdalena Pari, Michael Kreßi NAÍI DAROVATELJI: CRKVA: ob. Jure agalj $ Mato Putica $ Ob. Ma e evi $ Ob. Mudrov i $ Franjo Peni $ Nada Íutalo $ Ivan arak $ Ivan He imovi $ Toni Jeli i $ BoΩo Peri $ John Smi iklas $ Josip Sajko $ Paul Kish $ Anica i BlaΩ Repi $ Za KIP SRCA ISUSOVA: Ob. Marko Mui $ KARITAS: Crkva u Neumu: Joßko Dragi evi $ SVIM DAROVATELJIMA SRDA NO ZAHVALJUJEMO! UPNE OBAVIJESTI EUHARISTIJSKO KLANJANJE je svakog etvrtka od 6:00 do 7:00 uve er. Nakana: za sve eni ka i redovni ka zvanja i BoΩji blagoslov u naßim obiteljima. Nakon klanjanja slijedi sv. Misa u 7:00. STRANA 10 UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA

11 ÍKOLSKA BO I NA PRIREDBA - U SUBOTU I NEDJELJU 3. i 4. prosinca PROBE ZA Î A K E HRVATSKE ÍKOLE: - srijeda, 30. studenoga od 6:00 do 8:30. SVI ÎACI trebaju do u u Ωupnu dvoranu. - petak 2. prosinca GENERALNA PROBA U DVO- RANI od 6:00 do 8:30 uve er. - SUBOTA 3. prosinca - u 5:00 Sv. misa. Poslije Mise VE ERA I BO I NA PRIREDBA za ake: drugi(2), etvrti(4), peti(5), ßesti(6), sedmi(7) i osmi(8) razred. Time zavrßavamo hrvatsku ßkolu ove godine. -NEDJELJA 4. prosinca - BO I NA PRIREDBA za ake: JK, SK, PRVI (1) i TRE I (3) razred, i time zavrßavamo hrvatsku ßkolsku ove godine. Sveta misa je u 11:00 sati. U dvorani e biti najprije program, a nakon toga RU AK. HRVATSKA ÍKOLA po inje 13. sije nja Molimo roditelje da donesete KOLA A i neßto za TOMBOLU, koja e biti namijenjena za BoΩi nu akciju Hrvatskog Caritasa»Za 1000 radosti«. Ulaznice moωete dobiti kod: s. Bernadette, tel ; Jasna Kellner, tel u Ωupom uredu, tel Zadnji dan prodaje tiketa je srijeda 30. studenoga. Po astimo naßu djecu i ake svojom prisutnoß u. SVI NAM DOBRO DOÍLI! TAMBURAÍI Ova ideja ve odavno postoji. Plemenita je, opravdana i izvediva. Naime, Ωelio bih da osnujemo jedan tamburaßki sastav u okviru Ωupe s vama koji ste ili sada u sviranju aktivni ili koji ste dugo vremena prije bili lanovi udruga, ali zbog obiteljskih ili drugih obaveza ne moωete viße na taj na in. Sastanci i probe ne bi morali biti tako niti esti, a pobrinuli bi se za odre eni program kojega moωemo izvoditi u nekim godißnjim prigodama bez mnogo optere enja. Tko bi god Ωelio biti lan ove skupine neka nam se javi, a za sastanak i ostalo emo se dogovoriti. Ra unam na vas starije koji ste ve svirali i koji se u note koliko toliko razumijete. Godine nisu vaωne! Don Ilija IZ MATICE KRÍTENIH U nedjelju 20. studenoga krßten je Joseph Thomas Skupnik, sin Joseph-a Thomas-a i Jelene r. Hrabar. Roditeljima estitamo, s kumovima i rodbinom se veselimo, a na novokrßtenika zazivamo obilje BoΩjega blagoslova za sretno djetinjstvo i cijeli Ωivot. RASPORED UPNIH SLAVLJA- Parish Events- u 2011 BO I NA ÎA KA PRIREDBA 3. i 4. prosinca SUSRET STARIJIH I BOLESNIH 13. prosinca u 10:00 am. BO I NA ISPOVIJED 17. prosinca u 4:30 pm. RASPORED MISA KROZ OVAJ TJEDAN Mise kroz tjedan: u 7:00 uve er, osim ako je drga ije nazna eno. PONEDELJAK: 28. studenoga: Jakov Markijski, DrΩislav Nevenka Dragi evi ob. Joßko Dragi evi Niko i Jela Dragi evi ob. Joßko Dragi evi UTORAK: 29. studenoga: Svjetlana, Vlasta Misa u 8:00 ujutro kod sestara Nevenka Dragi evi (god) brat don Ivan Vukßi Dragica Vinski Milenka Burazin SRIJEDA: 30. studenoga: Sv. Andrija ap., Andro Andrija Prka in ob. Zvonko Petric Dragica Vinski ob. Ivan Moguß ETVRTAK: 1. prosinca: Nahum, BoΩena s. Stela Íimeti Milenka Burazin Slavko Vrdoljak Kata KneΩevi PETAK: 2. prosinca: Blanka, ivka Ivan Kreßi supruga i djeca Za duße u istilißtu ob. urak SUBOTA: 3. prosinca: Franjo Ksaverski Pero Pastuovi Marija Pastuovi Vißnja Furjani Marija Pastuovi Mirko Furjani Marija Pastuovi Franjo i Ljuba Jarnevi Mary Hadußek Marko i Tonka avlovi Mary Hadußek Branko ulig (god) supruga i djeca Josip Novosel i svi iz ob. Dragica Novosel Ante i Anica Rimac ob. Pero Rimac Bara i Martin Tahija ob. Nick Perkovi Nevenka Dragi evi sestra Mladenka i ob. Dorica i Stjepan Fu ek ob. Milan Mui Ivan Grubißi ob. Sußi Marica Brdar ob. N. Sajko Pero Íkorput (god) ob. Prli Janko Prka in ob. Drago Alilovi Josip Frankovi ob. Josip Sajko Manda, Mladen i eljko Íimi ob. Josip Sajko Svi iz ob. Mui i Miti ob. Mui Svi iz ob. RaguΩ i Vukovi ob. Mui Na Nakanu ob. Mui NEDJELJA: 4. prosinca: 2. NED. DOÍAÍ A 9:00 sati ujutro Janko adeω supruga Boja Breßi sestra RuΩa Nikola Ledenko ob. Anica Broz Slavica Alilovi suprug Ivan i djeca Ante Íola Ilija Gali Andrija Prka in ob. Martin Krmelj Mijo Jezerinac ob. Jezerinac Slavica Alilovi suprug i djeca Dragica Vinski ob. Nikola Krolo Jelena Pauli Barbara Kali Barbara Íoßtari ob. Josip Íoßtari Anica i Frank Tomas ob. avlovi Vinko, Josip i Jaga avlovi ob. avlovi Nikola uωi ob. Slavica Kukoli Kata Kukoli ob. Slavica Kukoli Zvonko Kukoli ob. Slavica Kukoli Anica Brstilo i svi iz ob. ob. Maruli Svi iz ob. Íoßtari i Katov i ob. Josip Íoßtari Na Nakanu ob. Dragica Peri 11:00 SATI SV. MISA ZA SVE UPLJANE Misa u 5:00 uve er UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA STRANA 11

12 KOMENTAR Spomen na Ωrtvu Vukovara samo je nakratko potisnuo u drugi plan intenzivnu predizbornu kampanju kojoj se pridaje prevelika vaωnost jer, po uvjerenju mnogih, ni predstoje i izbori ne mogu Hrvatskoj donijeti nuωdan stvarni zaokret. Spomen na Vukovar zapravo je vra anje na temelje Hrvatske za koju se s ljubavlju umiralo i nije slu ajno ßto je vukovarska kolona sje anja svake godine sve duωa, ßto u njoj sudjeluju ljudi iz svih hrvatskih krajeva te se ne usu uju izostati ni nositelji vlasti ni pretendenti na nju. Vra anje na te temelje iznimno je dragocjeno i nuωno nakon sve jasnijeg iskustva, da usprkos tolikim Ωrtvama, slijepi vo e Hrvatsku vode u slijepu ulicu, a spomen na Ωrtvu Vukovara astan je in koji politi ari nisu uspjeli okaljati - jer tijekom njega ßute. Doista je sretna okolnost da se na vukovarskoj komemoraciji, osim svega onoga ßto do neba vapi, uje samo artikulirani, verbalni govor predstavnika Crkve koja je uvarica i nositeljica spomena na punu istinu, ali lißenu svake natruhe mrωnje ili osvete. Ne samo za proßlost nego i za sadaßnjost i budu nost nezaobilazne su rije i koje je u Vukovaru ove godine izgovorio kardinal Vinko Pulji :»Valja ljudski i vjerni ki svaku stvar pravim imenom nazvati i upozoriti na injenice koje se ne mogu i ne smiju zanijekati. Tek prihva aju i istinu, kako god ona bila koji put gorka, ona osloba a prostor vra anja povjerenja me u ljudima. Tko ne Ωeli istinu, taj se stavlja iza zla koje brani i tako podrωava negativan naboj me u ljudima. Taj nije graditelj mira nego ßiritelj zla. Nijedan se zlo in ne moωe braniti. Tko se od zlo ina ne distancira, taj postaje sudionik i sukrivac zlo ina. To vrijedi i za pojedinca i zajednicu.«nisu li te rije i kardinala Pulji a glas i poruka svih Ωrtava, svih koji su ljubili i branili svoju domovinu i svoj dom i svih koji su nevini stradali, a koje se ti u politi ara i novinara na hrvatskoj i me unarodnoj sceni, ali i itavih naroda i svih njihovih pripadnika, ne samo kad je rije o proßlosti nego i o sadaßnjosti? Odnos prema istini pokazatelj je moralnoga zdravlja drußtva, stranaka, politi ara (i svih onih koji su doßli na izborne liste) te ostalih javnih djelatnika, politike op enito. U danaßnjoj Hrvatskoj, ini se, sve se viße suωava prostor pravoj i cjelovitoj istini i kao da sve manje ljudi koji Ωele neßto zna iti u hrvatskom drußtvu ima otvorene o i i srce za istinu. MoΩe li se smatrati da ve ina od onih oko osoba koje su se kandidirale na izbornim listama - ßto zna i da se za svako mjesto od 140 redovitih saborskih zastupnika (druga ije je u XI. i XII. izbornoj jedinici) natje e viße od 30 kandidata - imaju otvorene o i za istinu, za stvarnost, za omogu avanje nuωnog zaokreta Hrvatske? Je li slu ajno bira ima ponu eno tako puno lista, premda je unaprijed jasno da ve ina od njih ne e prije i prag od pet posto glasova te e na taj na in zapravo svjesno i otvoreno pomo i stranci ili koaliciji koja e O i za istinu "GLAS KONCILA" 27. studenoga dobiti najviße glasova? Ako ni tu istinu ne vide ambiciozni sastavlja i tih tolikih izbornih lista, mogu li oni ißta pomo i Hrvatskoj? Zar ve inu od tih viße od kandidata (bez pripadnika»jakih«stranka koje prelaze prag) joß prije raspisivanja izbora nije bilo mogu e okupiti oko realnoga hrvatskog i razvojnog programa i na izbore izi i s jednom ili dvije liste na kojima bi bili samo sposobni i asni ljudi s istom proßloß u? Dopußta li poßtivanje istine preßu ivanje da je joß jednom pobijedila sebi nost, ambicioznost pojedinaca i njihov karijerizam, a na izri itu ßtetu op ega dobra Hrvatske? Nije li zastraßuju i bijeg od istine u Hrvatskoj postoje e nehtijenje politi ara, kako onih na vlasti tako i onih u opoziciji, da se Hrvatska osovi na vlastite gospodarske noge? Zahvaljuju i koalicijskoj vladi lijevoga centra, Hrvatska je umjesto proglaßenja»gospodarskoga pojasa«- unato tomu ßto baß na to Hrvatsku obvezuje Me unarodna konvencija o pravu mora - izmislila drveni elik - zaßtitni ekoloßki i ribolovni pojas (ZERP) te je samo na tom segmentu propustila inkasirati viße od 10 milijarda eura. Zar ne vlada smißljeno sljepilo prema istini kad se ta injenica ne Ωeli javno ni spominjati, a kamoli problematizirati? Isto tako ni vladaju a garnitura ni opozicija prstom nisu maknule nakon ßto je na ministarskoj konferenciji Europske Unije, odrωanoj u Szczecinu 28. lipnja Hrvatskoj dodijeljeno 85% kontejnerskog tereta koji bi preko rije ke nove luke trebao prispjeti u sve dijelove Europe. Na tu konferenciju bila su pozvana ak tri hrvatska ministra, a nijedan se nije odazvao, a odlu ivalo se, i za Hrvatsku, o sudbinski vaωnim gospodarskim projektima. Opozicija, premda je upoznata s tim ponaßanjem ministara koji su takvim postupanjem doslovno pogazili hrvatske gospodarske interese, nikad nije digla svoj glas ni u Hrvatskom saboru ni u medijima. S tim projektima iz Szczecina, koji Hrvatskoj omogu avaju otvaranje 150 tisu a novih radnih mjesta i bezbroj drugih bitnih pogodnosti, upoznati su svi relevantni nositelji vlasti, uklju uju i i Predsjednika, no nitko nißta ne poduzima, pa je jedan od kreatora tih projekata, akademik Ivan Miloß, u ovom broju Glasa Koncila takvo ponaßanje nazvao»nacionalnom sabotaωom«ili»petom kolonom koja sustavno razara zdravo tkivo naße domovine Hrvatske«. Nije li upravo ovaj predizborni trenutak posebna prigoda da relevantne politi ke stranke ili koalicije - Ωele li stvarno promicati hrvatske gospodarske interese - prihvate projekte iza kojih stoji EU te prestanu i dalje zatvarati o i pred istinom, i svoje i hrvatskih gra ana? Ne bi li medijski djelatnici u svakom predizbornom predstavljanju svih lista trebali traωiti o itovanje upravo o stavu prema tim europskim projektima? Izdaju: HRVATSKE RIMOKATOLI KE UPE - TORONTO - MISSISSAUGA - OAKVILLE Ure uju i odgovaraju Ωupnici hrvatskih Ωupa Tisak: Graphos Printing Limited 5359 Timberlea Boulevard. Unit 54, Mississauga, Ont. L4W 4N5 Tel. (905) Fax: (905) STRANA 28 UPNI VJESNIK HRV. RKT. UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 48/2011, NEDJELJA 27. STUDENOGA