9tlJa: Pareto: avaaucj11 KaTa l11v napaaa~n npoiavtwv ana unokata

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9tlJa: Pareto: avaaucj11 KaTa l11v napaaa~n npoiavtwv ana unokata"

Transcript

1 8 TeXVKO XPOVKO Uj.lnepaOj.laTO KaTaMlo Via etalpeiee: ~e oacpli acpooiwo' oe Se ~atq nolotlltae:. KaTaMlo Via etalpeiee: nou 0 uneusuvoe: TOU epyou txel au~l~tvee: e~ouoiee: evavt TWV omwv TlllllOTWV. KaTaMlo Via etalpeiee: nou eivallleoaiou i lkpou llevesoue:. KaTaMlo Via nalpeiee: nou aev me~ovtal Via Tlv ecpapllovli Tile: motonoillo'e: revkg OUnepilOOTO H emoyli Tle: KaTaMlle: OTpaTllVKr,e: eival lalai Tepa O'llaVTKrllle oacptie: emrnwoele: OTl alopkela Kal TO KOOTOe: TOU epvou. EiVGl Emovr, nou vivetal OTlv apxr; TOU epvou. Eival emovn nou OTlpi~eTal OTa lalaitepa xapa KTlPOTKO Tile: etalpeiae:. ae: euxaplotw. npocapoc; (eeocpavonouoe:): EuXaploTOUlle TOV K. KaveMnouo. 'Hall ei~aote XPOVKO OTl M~l Tile: ouveapiao'e:. Sa Enpene va eillaote KavovlKa OTe: e pwtr)oele:. napakaw TOUe: auo enollevoue: o~lltee: Kal ouvaaecpoue:. OTO ~ttpo TOU auvatou. va oea OTOUV TO XPOVO. VlaTi TO npoeapeio exel KuploeKT Ka acponotei ana Te: npollvou~evee: elo'ylioele: Ol 0 noiee: r,tav npawatka napa nou UqlOU enm&aou Kal. eno~evwe:. ~ae: acponloan oe SellaTa napt~a- 0'e: Vla Tlv Tr)PTO' TOU Xpovou. 0 eno~evoe: O~llTr)e: &ivat 0 K. a~akte:. dvgl lllxavoovoe: ltxavlkoe: a no Tlv EMTvlKrl eponoplkr; lollllxavia. ea avarnu~&l TO St~a: «Pareto: avauo' KaTo Tlv napaai np0'iovtwvano unokataokeuaotec:;». 9tla: Pareto: avauc KaTa lv napaa~n npoavtwv ana unokata, OKeuaOTe~. ElOTlYT'T~~: E. a~akf~, MM, E... nepillll otltae: akolla Kat an~epa unotlllll~tvo epvaeio a Kupiee: Kat KUPlO, Kalantpa. 'Eva ano Kat anoteeollatlko, ama OTOV E&YXO nol- vauo'e: TWV anw&wv nou npokaouvtal ano eow TeplKee: (OTlV ETGlpeia) Kal &~WTepldc:; anoppiqelc:; Kat ocpallata TOU T&KOU npol:ovtoc:;. Eival avouo' nivokoc;. KaTllyopia G!pCllaTWY V po C; paputltac; 00 Eni6paGil NY G!pCllaTWY GT tltoupykotltg cpalloto nou em~lopewvovrql eukoa Kal ~ev txouv eni~poot 0 O'uvaploMYlOT TOU TeKou npolovtoc;. cpgllata nou KQVOUV MO'KOl Til O'uvaplloMYlOT. cpallota nou KOelCTOUV amvalt lt auvapllomylot. cpallata nou npokaouv ao'toxia TOU npo'iovtoc;. ". ~,,'. - ~,- ''" -

2 Noell '9 TtXVlKCt XPOVlKCt 8 nivakac;. EaTTWllaTKO anciptlo PN neplypacpi) Ei6oC; ocpciliatoc;. VTllpie; - Tpum:c; EKTOC; avoxwv (~EYaUTEpEe;) 9. paxiovae; ~TQCPOp6c; - EaTTW~aTlKOC; cpoptiou 0. KaTOl oupo~evt pa~~oc;. MeOTl oup6~evt pa~~oe; ya~avo~oc; cpciq OlloC; aputllta XapaKTlPloTKci ocpciliatoc; UPOocpaliciTwv E OllllEiwv - EaTTw~aTK~ npoolaoia D ~ETa TO ya~avo~o - Tweia ektoe; aeoeolc; - napa~opcpolotl 6yOl F 60 ~etacpopae; - ~laolaoelc; EKTOC; avoxwv cpa~ata ouykomtotlc; C V 00 - Tpa~ee; ouykomr;oelc; Ola KO~~aTla - MT EmTpenO~evT H V 00 ouv~eotl TOlV Ko~~aTOlv - ~laolaoelc:; EKTOC; avoxwv - EaTTOl~aTlK~ npoolaoia 0 00 D ~eta TO ya~avolo. Pa~~oc; aykupolotle; - EaTTOl.lOTlKOc; yajavl~oc; E 0 - cpallata ouykomtotle; C V 00. ~aywvla - ~laolaoele; EKTOC; avoxwv OUPOlEVT pa~~oc; - cpallata ouykomtotle; C V Tpa~Ol~a OlO KO~llaT MT emtpeno~evt H V 00 ouv6eotl TOlV KOl~aTlwV. ~aywvta pa~60e; - EaTTOlllaTKOe; E 8 0 ya~avo~oe; 6. "o~~ pa~~oc; - ~laolaoelc; EKTOe; avoxwv 7 7. KMETT pa~~oe; - Maoe; oxt~la G 6 8. Pa~6oe; 06TlYOC; - EaTTwlaTKOc; E,- ~-,~,~, Ya~aVO~oc; - ~laolaoelc; EKTOC; avoxwv cpallata OUYKOTOTle; c napa~opcpolotl 0 yeolletplkou oxnllatoc;..

3 86 TeXVKO XPOVlKO Noel - aek llploc; '9 EaTTwpOTKO anapto PN cpapa XapaKTPOTKa OcpapaTOC; n&plypa.~ Ei~oc; acpapatoc; Ulpo- aputta lopoc; OcpalaTWV olp&iwv 9.Keo<; - napallop<pulot\ 70 YEUllETPKOU OX:TllaTo<; O.TUO<; - EMmti<; Epyaoia 00 - napallop<pulot\ 0 YEUllETPKOU oxtillato<;. paxiulva<; - fllqmooe<; EKTO<; 0 0 QVoXciv 7. UlliVQ<; EOMou - EQTUllQTlKO<; E 0 Ya~QVOllo<; - <palqta ouykolot\<; C Ulliva<; yecpupa<; - flqmoae<; EKTO<; avoxciv <pallato OUYKOlOT\<; - napallop<pulot\ C 6 60 YEUllETPKOU OXtilOTO<; - EMmit<; Epyooia - nopo~iqot\ np06loypa<pciv H 0 - nopallop<pulot\ OYUl F 7 7 KQKti<; anoetikeuot\<; 9. UlMva<; unoan;- - EOTTUlllaTlKo<; yapavloll0<; E 0 P~l<; ~aot\<; - fllamaoe<; EKTO<; avoxciv <pallatq ouykomlot\<; C 00 - napollop<pulot\ 0 0 YEUllETPKOU oxitllato<; - EMlnit<; Epyaaio 7 0. Ultiva<; uooan;- - EaTTUlllaTKo<; E P~l<; unolloxlou YO~avlollO<; - fllamooe<; EKTO<; avoxwv 0 - EaTUlllaTKt; npomaaia 0 leta TO YO~avlollo - <polota auykomlot\<; - napallop<pulot\ C YEUllETPKOU oxti.lato<; - EMmti<; EPyooia 7. npcito<; E~UlTePKO<; - EaTTUl.laTlKo<; Ya~aVlallo<; - fllamoae<; EKTO<; avoxwv E 0

4 TeXVKa XPOVKO EaTTla)paTKO ancipto PN n&plypacp~ Ei6oC; ocpcillatoc; cpalla Ulpo ooc; OPUT'TO XapaKTlPloTKci ocpcipotoc; OCPOOTa)V o'l&ila)v - EaTTa)~aTlK~ npoo-eaoia ~ETO TO Ya~aVO~O 0 - cpollata OUYKO..TOT]C; C 7 - napa~opcpla)ot] OYW F KaK~C; ano9~keuot]c;. W~vac; unoo-et) -llloo-eooec; EKTOC; avoxwv 7 P~TC; miyoc; - EaTTwllaTK~ npoo-eaoio ~ETO TO ya~avlolo cpo~atq OUYKOTlOT]C; C 0 - napallopcpa)ot] OYW F KaKT)C; an09~keuot]c;. Mniyo - EOTTla)llaTlKOC; ya~avlolloc; E -lltao-eooec; EKTOC; avoxwv - cpoloto OUYKo..TOT]C; C 0 - napallopcpa)ot] 0 0 YEla)llETPKOlr axnllatoc; - napallopcpwot] OYW KOKnC; ano9nktuot]c; F 0. CPYKT~pac; -lloo-eooec; EKTOC; avoxwv 7. no~l0 OcplYKTnpO -lllao-eooec; tktoc; avoxwv / 7. uvetlko &aolla -lllao-eooec; EKTOC; avoxwv TOU Pareto. o okonoe; Tile; nopouoioone; OUTtie; eivat vo oei~el nwe; ovauon TOU Pareto eltoupyei OTlV em6ewplloll nopooltie; eottwlotkwv omiptlwv ana tvov uno KaTaoK ;uocm;. KonOe; Tile; aviuolle; Pareto o okonoe; Tle; avouone; Pareto oe outti TlV nepimwon eivol va avau60uv 0 onopphjete; TWV KOTaOKE:Ual;ollevwv onoptiwv ana tvav unokataokeuaotti. 00 OTE: vo opyavw6ei Op60oYKa em6ewpllon napo altie; Kat VO lq>60uv TO 00p6wTKa lttpa nou 6a OTOXeUOUV OTlllleiwon TOU apl6l0u TWV anoppilje:wv Kal TWV Oq>OlloTwv. To napooelylla OT'lpil;eTat OTllv em6ewpllon nopao tie; 0ptwv lletakwv e~aptrlllatwv (llepkwv 0 00 OTaOeaC; cp6avouv TO 6 m). KaTeu6eiov OTC; eykata- OTooelC; TOU unokotaokeuootti. To lletamka e~aptlillota anote:ouvto ana lnapec;, l0pq>000kouc; Kat ecl0llata TO onoia eixav nepaoel 0 no TC; q>aoele; Tile; Kontie;. Olallopq>Wone;, ouykomllone; Kat 6epllOU yalavlolou. noootkoe; xapaktpo/oe; TWV ocpa/otwv npokelll VOU VO xopaktllpiooulle Ta Oq>alOTO TWV anoptiwv. Mo q>uoko XOpaKTlPOTKa XOUV emeyei: - 0 ap6l0e; TWV Oq>allaTWV avo. onapto. - 0 apl6lloe; laputltae; TOU OCPallaTOe; (onwe; 0 nivakoe; oeixvet). -aa TO Oq>allaTa nou 0lamOTw6lKaV KOTa Tllv napoolrl TWV anaptiwv. ama KO TO npoltillota nou 0'lllloupyn6KOv KaTO Til ouvapllomylloll TWV npw

5 88 TeXVKO XPOVKO nivakac;.! EaTTW~aTKO anoptla i 8pOOTKOC:; apl8loc:; Ocpa~OTWV EaTTWl.laTKO anoptia 8poOTlKeX; apl8~ex; ortl&icw pl8.0c:; pl8l.oc:; nout' EniTolC:; pl8l.oc:; p8~oc; nout' EniTolC:; anaptiou ocpa.0twv Tlllq skato anaptiou i ol'l.siwv Tll.lrl skato ,8 V0, ,800,8. 6, , , , , , , 8.6 9, , , , , , 9.9 0, , , , , , , , , ~UVOK6<; apl9lo<; ocpa(ltwv 70 Meoo<; opo<; ocpal<ltwv avo anapno70:=, ~UVOKO<; apl9lo<; Olllleiwv Meoo<; 6po<; avo anapno0.800:=70.~ -0 ~..:.;n:.::..~+- -::::==-,_... ~.X> 'O tu Q 8Q ~ _i!! '" w 7o.., S (» (,0.;:... ~ ~jo 0!;: - S f ~-~ u O -"" 0 NUN6 R OF D FEcrs -- T H SE(W YC~ LlloYP0l0. +8 H l --TEM HUM 8..

6 NOS. - LlE:Kelllplo~ '9 TE:XVlKa XpovlKa 89 '()~~,!!:! ~ ~q Q 8_ 'O:i - ~ 7_ CO "" - ;e:,... 0~ - ~,000 W:i - i ~... :~t~ tooo «l '"":j;;;;' NUMe,E:. lluiypo-l-lq. OF;, PONTS --<>-Tf/>{ SEQUE NeE:.0. -.z~ TEM NtM'&ER TWV 0voowv xpnollonou;6'kav Yla TO OXnlanOO TOU nivaka. a nivaka~ anote:e:ltql ano E:anWlaTlKO anopna E: TnV ne:plypa<pri TOUe; KQl TnV m:plypa<pri TWV o<palatwv TOUe;. Ta o<palata e:xouv taf;voln6e OE: olaoe:~ o<pajatwv ano ewe; Kal OE KaTl'lYopiE:e; a vaoya E: Tn laput'lta TOU o<palato~ (nivakae; ). na K6eE anapno avaypa<pe:tol 0 ap60e; TWV o<palatwv nou pe9nkav OE auto Kal 0 ap60e; TWV on Eiwv nou npokuntel ano TOV noanaolaoo TOU a pl60u o<palotwv E:ni TOV apl60 lapltntae;, onwe; auto~ OVETal ono TOV nivaka. UVK VTPUlTKO OTOXtia LTOV nivaka Ta onoptla TOU nlvaka exouv Taf;lvOln6E:i Tol WOTE: auto E: TO EyaUTE:pO apl60 ocpaotwv Kat apl60 onle:iwv va ovoypa<povtol npwta KQl KaTomv auto TWV onoiwv 0 apl6joe; O<pOlaTWv Kal on.leiwv OUVE:xWe;.lEHi>vETO. ME: TOV TPOno OUTaV OnllOUpyouvTal 0 OTnE~,, Kal 6 TOU nivaka. Ol OTnE:~ Kal 7 npokuntouv ana TO anouto a6pol Ola TOU apl9.ou TWV ocpalatwv KQl TOU apl9l0u TWV onle:iwv, EVW Ol OTriE~ KQl 8 EKcppa~ouv TO Enl TOlC; % nooooto TWV OtnWV Kat 7. 0 OTriE:e;.Kal 8 EivOl Kal 0 mo onllavtlkee; Yla TnV avauon Pareto, olon oivouv TnV ElKova Tne; OVlonC; KOTaVOln~ - maldistribution - TWV ocpaotwv KO TWV onleiwv, OTa E:mlle:poue; anoptla. Ka~mi c; Lorenz H aouetpia T'e; KaTaVOlric; TWV O<paOTWV 00 E n! le:pouc; onopna anelkovl~eto mo Ka6apo OTa ola YPOllaTa Pareto Kal (KalnUEe; lorenz). LTOv'of;ova X Kal TWV Mo olaypalllotwv Ton06ETou VTal Ta anapna Kal OTOV of;ova Y 0 avtotolxee; a 8POlOTKe~ nllee; TWV o<palotwv KO onlelwv. n.x. TO anopno 8 nou exe: apl8o O<pOOTWV 08 iloc; OiVE: TO npwto onlle:lo Tne; KalnUnC;, TO anopno je apl6o o<paotwv 97, TO Oe:UTEPO Onl&lO Tnc; KOllnUne; K.O.K. 'ETOl OlaOP<PWVETO n Kalnun. H KOlnUn OlaOP<PwvETO E TnV iota E:6000Ovia. exovtae; OTOV of;ova X TO anopno KQl OTOV Y ne; ovtiotolxec; a6polotlkee; nje~ TWV onle:lwv. Eival xapaktnpotkri n EYOn Kton Tn~ KOlnUn~ Va TO "iva onlavtko» anopno Kat n Of.lOOTEpn Kion Tne; VO Ta unooma. KplT~pla Via Ta «iva Orll.lOVTKO«aTTUl~aTKo anop Tla H EmoVll TOU KplTnpiou Va TOV npoooloploo TWV «tvwv onlavtkwv» EaTTWlaTKWV anoptiwv &lval nom 0flaVnKn KO OUOlWOn~ VO TV OVOUon TOU Pareto. Ma KaTo Emoyri KPlTlpiwv OE:UKOU VEL Til Ef;aywyti oullnepaootwv Vla TV avouon Pareto, K06w~ Enlol~ KO Til MP olop6wnkwv le TPWV nou OTOXEUOUV OTEWO TWV O<pO.lOTWV. To KPltliPlO TOU 0% EVOl OPKETO Yla TO OXnOnOOllae; npwtnc; anopc;. UCPwva E auto TO KPlTtiPlO oav "iya 0llaVnKa" 6a npenel va 6EwpOUVTal Ta EOT TWlanKO anoptla le neploootepo ana 0% a9pol OTKO o<pollata ri onleia. 'Onwc; <povetol ano TOV nivako, TO npwto 0nopno ana onop apl60u O<pOOTWV (0.9%) Kal Ta npwta onopna ano anopn apl6ou Onle:lWV (6.%), KavonolOuv auto TO KpnriPlO. UTO OlaiVEl on ano onolp EaTTWOnKOT'Tae; El VOL onopolt'to va npooex60uv OlaiTE:po auto. TO 0 noptla YO Til tip OOp6WTK(ilV EVEPYElWV, E OKOno vo lelw6d n OUVOKri EanWllanKOTTa TWV 0 noptiwv. EmKEvTpWVOVtae; TV npoooxn OTOOnaPTO auta, ri OVTOTolxa, Ef;oE<poUE TO 0% TWV O<pO

7 90 TeXVlKO XPOVlKO nivgkac; V. EaTTll.laTKO anaptla ~ C D Ei~' O,al.laTV!! E F G i H uvoo O,al.laTV 0l'l.l illv ruvoo mpal.lcmllv O.lelWV , i ,00 i ,00 89, , ,800

8 TeXVlKO XPOVKO 9,lOtWV. Trw i~la otlyllli, npenel va emollllavgei to yeyovoc" Otl naipvovtac, anoq>ooelc, Yla ilop9wtlkec, evepyelec" to ~eutepo xapaktnplotlko (apl9l0c, OTllleiwv), eivat mo OTaVtlKO ana TO npwto (apl9l0c, oq>alotwv). UTO TO yeyovac, nnya~el ana to OTl n eattwllatlkotnta Otnv nepimwon apl9l0u onlleiwv eotla~etal oe anaptla ( Kat 0), evw Yla TnV nepimwon tou a pl9lou oq>allatwv npenel va nq>90uv lhpa Yla a noptla (8,, 9, 9 Kat 0). UTo eivat ellq>avec, Kal ana tnv mo anotolln Kion Tnc, Kallnunc, Lorenz a na auti Tnc, Kallnunc,.!av ~eutepo KPltilPlO Yla TnV emoyli TWV «iywv onl..avtlkwv» anaptiwv,..nopei va XpnOll..onoln9ei 0 leooc, opoc, oq>alcltwv i onl..eiwv nou avtlotolxei oe KMe anoptlo.!tov apl9l0 O<j)alOTWV 0..EOOC, opoc, eivat. (70:) oq>ollata, evw OtOv apl9..0 onlleiwv eivat70 (0,800:) oq>allata, onwc, q>aivetat Kat Otov nivaka. H onllaoia autou TOU Kpltnpiou eykeltal Oto yeyovoc, OT npooiopi~el TO "onlleio Kal..nlic,", ~nai'; autov TOV apl9..0 anaptiwv nou n ekatootlaia aue,non TWV a9pootlkwv Tl..WV eivat..kpotepn ana tn l..eon au E,non TOU.% (00:). 0 Kallnuec, Lorenz apxi ~ouv i~n va onave Oto onlleio auto. UTO TO KPTliplO ol..wc, oinyei, OtnV nelovotnta twv neplmwoewv, oe Eva lleyamtepo aplsl..o «iywv KPoillwv» anaptiwv ana TOV npwto Kavova.!TnV neplmwoli lac" OOOV aq>opa TOV aplsllo oq>a..0twv, nepalll0vel ta 8 npwta anoptla l..e 69.% TWV oq>al..0twv, evw OOOV aq>opo tov apl9..0 TWV onl..eiwv, Ta npwta anaptla le 76. %. Eiw E,ava napatnpeital..la l..eyamtepn anotee OllaTlKotnTa Tnc, avauonc, Pareto, av nq>gei unoljn o aplslloc, onlleiwv oe oxeon l..e TOV apl9..0 oq>al..a TWV. To ~eutepo KPTiPlO tou leoou opou, ina~ri TWV oq>allotwv rl TWV onlleiwv. lac, iivel Tn ~uvatotnta va exoulle eva KaMTepo npoo~lopolo TWV «iywv KpiolllWV» anaptiwv. Dnwc, q>aivetal ana Tn OUYKPlon TOU nivaka Kat TWV ~laypall..0twv Kal. ta npwta 8 anoptla le l00n TOV apl9l0 oq>allotwv eivat ta 8,, 9, 9. 0, Kat. Me l00n TOV aplsllo onlleiwv ta npwta anaptla ei Vat Ta Kal 8. le ilaq>opetlki oelpo. a na auti nou exel oav l00n TOV aplsllo oq>allatwv. Onolo~linoTe KPT';PO 0lWC, Kat va XpnOlilonolngei e mkevtpwvovtac, TnV npoooxli lac, Yla Tn!iljn i0p 9WTlKWV evepyelwv OTa mo novw anoptla, ee,aeiq>oulle olleoa TO 69.% n 76. % TWV anoppiljewv. vau0' Pareto "f: ~TP C; H avouon Pareto lnopei va yivel mo ouowinc, av nq>80uv unoljn 0XlOVO ta anaptla, am Kal auta KaS' eauto Ta ei~n oq>allotwv, otav ee,eto~etat n eat TWllaTKOTnta TWV anaptiwv. Kata TnV em8ewpnon napaallic" ilia TetOla avauon q>alvetat OtOV niva Ka V. UToc, 0 nivakac, nepalll0vel eva ouv~uaollo tnc, npwtnc, avauonc, Pareto le Ta anoptta, am Kat Tnc, ~eutepnc, avauonc, nou anoteeltal ana 9 ei~n oq>allatwv. o nivakac, V neptalllave OtOlxeia nou avtotolxouv. TOOO OtOV apl8l0 oq>a,lotwv. 000 Kal OtOV aplslla on,leiwv lapttntac,. 'ETO omov, 0 nivakac, V eivatilla avauon nou ~ev xpelo~etat npo0getec, ee,ny';oetc, Yla tnv KatavOl'; TOU aplslou oq>allatwv Kal onlleiwv Kal iivet olleoa Tn iuvatotnta Yla TnV emoy'; TWV «iywv KpiollWV» anaptiwv Kat TnV avayvwplon tou eiiouc, TWV oq>a lotwv. c, ouykevtpwooulle, omov, TnV npoooxrlllac, oe autil tnv avouon Pareto Yla Ta eiin TWV oq>alotwv, 0 nwc, auta q>alvovtal OtiC, Otiec, TOU nivaka. na TOV npoo~loplolo TWV "iywv KpiolllWv» eliwv oq>alotwv, TO KPT';PO TOU..&OOU opou TOU aplslou oq>allatwv (.; onlleiwv) npenel va xpnolilonoln9ei E,ava. H lion Tll'; eivat8 (70:9) oq>ollata. 'ETOt, omov. ana TnV onoljn TOU apl9l0u ocpa,lotwv oav «lya Kpiollla» eiin oq>allatwv Sa npinel va e E,eTa090uv Ta:. luaotaoelc, ektoc, avoxwv.. napallopq>woelc, yewlletplkwv OXnllaTwv. C.!q>allaTa ouykomnoewv. no TnV onoljn TOU aplsllou onlleiwv Ta oq>ollata e mkevtpwvovtat oe «lya KpiOl,la» ei~n oq>allatwv Kal elikotepa oe auta nou uneplaivouv TO,lEOO 0 po onl..eiwv nou eivat.00 (0,800:9). UTO eivat Ta mo KOtW: C.!q>allaTO ouykom';oewv.. 6laOtooelc, ektoc, avoxwv. 'ETO, omov, 0 la9l0c, oolopotntac, TOU Oq>O,lOTOC, alll0vetat unoljn. onwc, q>aivetal ana TOV nivako V. Ulln paollato Dec, 0 ovauoelc, Pareto nou avau9nkav mo novw, lac, oirlynoov OtOV npoo~lopl0l6 TWV eattwlot KWV onaptiwv Kat TWV KOTnyoptWv TWV oq>allatwv nou lnopouv va xapaktnplosouv oav TO «lyo Kpiol lo» Kal Ota onoia 90 npenel va emkevtpw9ei n npoooxli lac, Yla Tn.;ljn itop9wttkwv evepyelwv, ho wote va,letwsei TO nooooto eattwllatlkotntac, Ka TO tnv emsewpnon nopaal';c,. H lleso~oc, ieixvel OTl neplnou TO 0% twv npolnllatwv, npoe,evei TO 70% twv evox';oewv. n' autov TO okono eivat onapoitnto vo unopxel iva Kavol emkolvwvioc, lletoe,u TOU KOTaoKeuooT'; KO TOU ayopao'tli. nou So anoteeital ano ovspwnouc, nou love TnV «ila ywooa».

9 9 TeXVKO XPOVKO KaTomv, napoj.lola avoucl j.lnopei va XP'0j.lOnOl' Sd Kal Yla Ta nepalttpw npoj~j.lata nou anopptouv ana T'V unap~' TWV mpaj.lotwv, n.x. KOOTO<; em 0p9wCl<; TWV o<paj.lotwv Kal KaTO''<; pu9j.llcl<; ja9j.lovoj.l'cl<; TOU XP'0lj.lOn00Uj.leVOu el;onloj.lou. 'Oa Ta mo novw j.lnopouv va TpOq>00T'90uv oe tva KaTOU'O OYlOj.llKO KOlj.le Tl Xp~Cl unooylotwv, va txouj.le autoj.lotwc; O' T'V n'poq>op'0 nou 9t OUj.le KaSwc; Kal Ta avtiotolxa aypoj.lj.lata Pareto. KaTa~yovTac;, ouj.ln&paivouj.le OT ' avoucl Pareto j.lac; olrlyel &UKOa KOl j.lac; &mk&vtpwvel OTOV evtomoj.lo TWV «!YWV KpiOlj.lWV» &attwj.latlkwv npolo VTWV ~ TWV «iywv KpiOlj.lWV» Oq>aj.lOTWV Kal TWV al Tiwv TOUe;, ho wote j.le T' ~j TWV KaTO'WV 0pSWTKWV evepyelwv, va e~aeiq>ouj.le oj.leoa T'V nelovotto TOUC;. EuxaplOTw nopa nom. lploypacplkec; avacpopic; - aran.m. OC handbook, Me Grow Hill rd edition. - F. Egermayer and V. Divis, uvoloc; TOU EOOC. 9&la: pxt~ avontu~ll~ OUOTllllOTWV nol6tllta~ OLll ~lo~llxavia - EY XElpil0 nol6tllta~. EOT]YTlTri~:. nanakwvotavtivou, MM, TUV HELLS EnE. Elaayfj)y~ Kupiec; Kal KUP0l, Kal0nepa oac;. - 'Eva gej.la Yla TO onoio tx& lexs&i apkettc; KplTl KtC; oelpo SO 9000 eivat OT analteital Clj.laVTlK~ aul;lcl TWV evtunwv KOl T'C; ypaq>elokpatiac; nou a napait'ta ouvoleuouv T'V eq>apj.loyi) evoc; OUOTi) j.latoc; noot'tac;. TV npayj.latlkotta (tlala lev OUj.lla!vel KOT TholO. - To standard analtel TeKj.l'piwCl EKE! onou m9avi) anouoia auti)e; 9a j.lnopouoe va &mq>tpel apv'tl KtC; emmwoelc; navw OT'V nolotlta. M& QUa OYla, TeKj.l'piwCl TWV anapalti)twv Yla TV e~aoq>acl T'C; nolot'tac; Kal TlnoTa napanavw. -UTO TO onoio avaq>tp&tal ouykekpllltva j.ltoa OTO standard Kal j.lloupyei OplOltva npoi)j.lata eivat TO evxelpillo noot'tac;. T &ival TO &YXelpi~O noli)tltac;; To evx&lp!0 nolottac; eival avanoonaoto KOj.lj.lOT T<; TeKj.l'PlwlltVC; napouoiaolc; TOU OUOT~j.laTo<; nolot'tac; j.llac; etalpeiac;. vaq>epoj.levol OT'V KaoKi) nmov ouvtayi! inpo VPoliliaTC T Kav n;, vpaq, T Kav C;, KaYe 0,T tx C; vpaq, ln TO eyxelpillo noot'tac; avtanokpivetal a KPWC; OTO "YPolje Tl KOV&C;».

Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017

Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017 Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017 Dear parents, Please print the homework packet and make sure the kids complete it according to the following schedule Page 12 is due on 9/21 Page 14 is due on 9/22

Διαβάστε περισσότερα

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 rom Ktimatoiogio SA ax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 Date 11/19/2015940.39 Mv1 EeNtKo KTHMATOAOnO a XAPTOrPAeHlH A.I. A911va, 18/11/2015 A.n.: 15317781L\.AK 926 nuos: YnoOT]KoAaKdo Nto)v

Διαβάστε περισσότερα

NEAm.&Jr JL (0) 1L1L i. APTI (Q) TI A(Q)Jr APlI& N. ««[}={]»» [M[}={]u l] (Q) tf (Q) (O)ll.(0)1 TJF. (O)j].$,,

NEAm.&Jr JL (0) 1L1L i. APTI (Q) TI A(Q)Jr APlI& N. ««[}={]»» [M[}={]u l] (Q) tf (Q) (O)ll.(0)1 TJF. (O)j].$,, [ [ r I [ nepie X OMENA *XAIPETIIMOI TOY npoe4poy (I:EAlaA 1) *renikh IYNEAEYIH (I:EAlaA 2) A. EK8EIH nenparmennn 2009 B. TAMEIAKH EK8EIH r. npoynoi\orlimoi 2010 6. ANABA8MIIH YnHPEilnN E. EKI\OrH 6. IYMBOY

Διαβάστε περισσότερα

.1-""" Ap19. npwt.: KATA6UH: TAXYlIPOMIKm:: """"."... HIJ POlJllvio:...

.1- Ap19. npwt.: KATA6UH: TAXYlIPOMIKm:: .... HIJ POlJllvio:... .1-""" KATA6UH: Ap19. npt.: Ap.MTpWOU TAXYlPOMKm:: """"."... HJ POlJllvo:... dhmuh n poualake; KaTaaraalle; troue; 211 KaTa TO ap9po 2 TOU v. 3213/23 (41EK 39/A/31-12-23) 5Aa: EnTpOn EAtvxou lawaf] n pouolok

Διαβάστε περισσότερα

IUVTOVIOT~~: fl. MnaAOoiUJo~

IUVTOVIOT~~: fl. MnaAOoiUJo~ IUVTOVIOT~~: fl. MnaAOoiUJo~ IUVTOVIGTqC; (MnaAOaTlI.lOe:): Na apxioou~n: Tllv TE AtuTaia ouvtapia011 TOU alll~epou. nou OUOlaOTIKa ea tival KaTa KanOIO Tpono 11 anoaoyiotikt). ea tlvol 0 a noaoyio~oe:

Διαβάστε περισσότερα

EVOTl1Ta 611: HA&KTpoKivIlOIl OlaIlPOapOIJWV, ploljllxavik&c; apaotilplo TIlT&C; OTllv IlA&KTpoKivIlOIl 0XIlIJOTwv.

EVOTl1Ta 611: HA&KTpoKivIlOIl OlaIlPOapOIJWV, ploljllxavik&c; apaotilplo TIlT&C; OTllv IlA&KTpoKivIlOIl 0XIlIJOTwv. EVOTl1Ta 611: HA&KTpoKivlOl OlalPOapOJWV, ploljllxavk&c; apaotlplo TlT&C; OTllv la&ktpokivlol XlJOTwv. npo ap io: A. Kavopaxoc;, A. ToullepKac;, f::.. MepTlvoe;, f::.. NeYKae;. npocapoc:;: MnopOUlle v'

Διαβάστε περισσότερα

0ttJa: Rany - Motor: evac; veoc; KLVTlTnpac; eoooteplknc; KauOTlC;.

0ttJa: Rany - Motor: evac; veoc; KLVTlTnpac; eoooteplknc; KauOTlC;. 0ttJa: Rany - Motor: evac; veoc; KLVTlTnpac; eoooteplknc; KauOTlC;. ElOTJYl1Tr;

Διαβάστε περισσότερα

9&lJa: AOq>aAela Kal UYLeLVrl oe eykataotaoel~ ene~epyaoia~ AU~aTWV KaL ano~arltwv.

9&lJa: AOq>aAela Kal UYLeLVrl oe eykataotaoel~ ene~epyaoia~ AU~aTWV KaL ano~arltwv. 9&lJa: AOq>aAela Kal UYLeLVrl oe eykataotaoel~ ene~epyaoia~ AU~aTWV KaL ano~arltwv. E10TlYI1n;c:: I. BOuYlouKaAoc;, XM. 1. EloaY(aJYrl ITl

Διαβάστε περισσότερα

2. «nolee; wpee; napouoto~etal TO j..ieyioto I1AeKTplKo Kal j..iayvi1tiko neliio;".

2. «nolee; wpee; napouoto~etal TO j..ieyioto I1AeKTplKo Kal j..iayvi1tiko neliio;. npoellpoc; (B. nanaliule;): Hmv Aiya. amo j..eoto. EuxaptOTOUj..e nom TOV K. OU~OUVOyAOU. AOlnov, TeAe! wae 11 aelpo TWV OJ..llAWV le Ka9UOTepl1011 nepi Ta 15 16 Aemo. AOlnov, ea T1V avexeouj..e autd TlV

Διαβάστε περισσότερα

6HI\nIH neplouoiokrje; KOTOOTOOIle; ETOUe; 2011 KOTO TO op9po 2 TOU v. 3213/2003 (CIlEK 3091A/ )

6HI\nIH neplouoiokrje; KOTOOTOOIle; ETOUe; 2011 KOTO TO op9po 2 TOU v. 3213/2003 (CIlEK 3091A/ ) KATA0E~H: Ap16. npwt.: Ap.M~TpWOU TAXYI'IPOMIKn~: H~Epo~~via : 6HI\nIH neplouoiokrje; KOTOOTOOIle; ETOUe; 2011 KOTO TO op9po 2 TOU v. 3213/2003 (CIlEK 3091A/31-12-2003) napaa~nt~c; T~C; b~awo~c;: EnlTpon~

Διαβάστε περισσότερα

eeljo: Cl>epouoa tkavotllta: KaTai\uTll~ ola~6pcpwoll~ ap~ovlkwv axeoewv TOUPlO~OU Kat nepl~amovto~.

eeljo: Cl>epouoa tkavotllta: KaTai\uTll~ ola~6pcpwoll~ ap~ovlkwv axeoewv TOUPlO~OU Kat nepl~amovto~. 68 TeXVIKO XPOVIKO LenT. - OKTW13pLOe;1995 MsAi:r'1 roupiottkije; avanru~'1e; rcapaalakije; Kuvoupia

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA Y4PEYIEnI & AnOXETEYIEnI npnteyoyihi E. Y 4.A.n. A.E.

ETAIPEIA Y4PEYIEnI & AnOXETEYIEnI npnteyoyihi E. Y 4.A.n. A.E. ETAIPEIA Y4PEYIEnI & AnOXETEYIEnI npnteyoyihi E. Y 4.A.n. A.E. AIOIKHTIKO IYMBOY/\10 AnOCl>AIH 18982 To LllOIK'lTIKO LUµj30UAIO, OT'lV 1190 11 LUVE6pfoo~ TOU, T'l~ 20 11

Διαβάστε περισσότερα

0&lJo: EKno~ne~ and TllV KUKAocpopia ~Ev~lvoKivllTWV autoklvritwv ato AEKavoneolo Tll~ Aariva~ TO Kal orillepa.

0&lJo: EKno~ne~ and TllV KUKAocpopia ~Ev~lvoKivllTWV autoklvritwv ato AEKavoneolo Tll~ Aariva~ TO Kal orillepa. 0&lJo: EKno~ne~ and TllV KUKAocpopia ~Ev~lvoKivllTWV autoklvritwv ato AEKavoneolo Tll~ Aariva~ TO 1988-89 Kal orillepa. ElOIlYIlTt;C;: AA. OIKovoIJimouAoc:, avanatjpwtt;c; KaBTJYIlTt;C; ilne. napouolaoti]c;:

Διαβάστε περισσότερα

SelJa: TEXVOAOYLK~ QVanTU~l1 KQTQAUTlKWV ~ETQTpOnEWV QUTOKLV~TWV.

SelJa: TEXVOAOYLK~ QVanTU~l1 KQTQAUTlKWV ~ETQTpOnEWV QUTOKLV~TWV. SelJa: TEXVOAOYLK QVanTUl1 KQTQAUTlKV ETQTpOnEV QUTOKLVTV. EIOTlYT\TC;: K. $IAinnonouAoc;, XM, ETllK. Kae/TC; EMn. 1. Elaay(j)y 1.1. rtviko H xpno'l'\ KaTaAUTV Kan:Pvaoiac; Kauoaepiwv exel e TllKpaTnOel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ο ΦΗΜΣ διασφαλίζει ότι τα φορολογικά αρχεία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την έκδοση τους.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ο ΦΗΜΣ διασφαλίζει ότι τα φορολογικά αρχεία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την έκδοση τους. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερομένους Έκδοση «νόμιμων» αποδείξεων είσπραξης και τιμολογίων Κυρία/ε, Υπενθυμίζουμε ότι, το Τμήμα Φορολογίας με επίσημη ανακοίνωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ανθρώπινο δυναµικό ΣΠΑΖ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 σπάζοντας τον κυκλο

Διαβάστε περισσότερα

crxe~laotiko OTOIxeia OT'lv enollev'l olllaia 1l0U Yla T'lV ni\obo. To KOOTOe; TOU KIV'lT1lpa elval yupw OTIe; 100

crxe~laotiko OTOIxeia OT'lv enollev'l olllaia 1l0U Yla T'lV ni\obo. To KOOTOe; TOU KIV'lT1lpa elval yupw OTIe; 100 .. KAalSac;: 'H8eAa va anavtriow OTOV KUPlO ~acpoka npw Ta:..0 Klv'lT1lpae; nou XP'latIlOnOl1l0an: elval evae; Kl V'lT1lpae; oelpoe;;». Eival evae; Klv'lTtlpae; nou exel cptlaxtel ano evav Ka TaOKeuaOT1l,

Διαβάστε περισσότερα

MA: lj.it08465x18-35b

MA: lj.it08465x18-35b INFORMATICS ~~'g'm~~ OJ DEVELOPMEN DEVELOPME..n AGENCY T AGENCY ~~~ 201711.02 130747 Reason' Location : Athena MA: lj.it08465x18-35b ANAPTHTEA l:to.6imiktyo EMHNIKH.6HMOKPATIA ynoypreio OIKONOMIAl: KAI

Διαβάστε περισσότερα

stija: TP0T10l 6laxeipL0l1~ Tl1~ ~~T11011~ TWV JleTa<popwv.

stija: TP0T10l 6laxeipL0l1~ Tl1~ ~~T11011~ TWV JleTa<popwv. npo ~p io: N. MeKpac;, 1\. KOUVTOUpac;, 11. lvuaaoc;. npiu:lspoc; ('+'umoc;): 0 K. nanaotwlltpiou exe:t TO 'AOVO. stija: TP0T10l 6laxeipL0l1~ Tl1~ T11011~ TWV JleTa

Διαβάστε περισσότερα

A. Ku)xou, nm, 6ne. /::"./::"I'IIJI'ITpiou, nm, 6ne.

A. Ku)xou, nm, 6ne. /::./::I'IIJI'ITpiou, nm, 6ne. et~a: EVaAAaKTlKe~ ouvat6tllte~ JleTaq>OpWV JleTa~U EAAaoa~ Kat Eu, pwnll~ ElOllYI1T8

Διαβάστε περισσότερα

KOlN: n.l1. IUjJcpwvo jje T'lV KOIVOTIK~ KOI 8VIK~ vojjo8 aio anayopeuetoi 11

KOlN: n.l1. IUjJcpwvo jje T'lV KOIVOTIK~ KOI 8VIK~ vojjo8 aio anayopeuetoi 11 EJ\J\HNIKH llhmokpatia ynoypreio ArpOTIKHI: ANAnTY::HI: & TPOIMON llini:h MET AnOIHI:HI:, TYnOnOIHI:HI: KAI noiotikoy EJ\ErXOY TMHMA OINOY KAI AJ\KOOJ\OYXON noton Tax. llivo"il: Axapvwv 2,101 76, A8HNA

Διαβάστε περισσότερα

et~a: TunOl ola(juvoeotl~ ~e (juvexe~ peu~a yla IT} ~etacpop6 naektpikn~ evepyela~.

et~a: TunOl ola(juvoeotl~ ~e (juvexe~ peu~a yla IT} ~etacpop6 naektpikn~ evepyela~. et~a: TunOl ola(juvoeotl~ ~e (juvexe~ peu~a yla T} ~etacpop6 naektpkn~ evepyela~. EOlWllTnc;: rwpvo~ r&wpvayt~';~, MH EMn, M.Sc. Systems Engineering, 1J1lxavlKoc; lleh. n&pia1'1.1tj Ynopxouv nsplntwos;:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS ~iwi;'~~~by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY EmXEI PHILlktllPfffPAMMA~~':~~:

INFORMATICS ~iwi;'~~~by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY EmXEI PHILlktllPfffPAMMA~~':~~: INFORMATICS ~iwi;'~~~by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY EmXEI PHILlktllPfffPAMMA~~':~~: 165149 E8NlKO An09EMATIKO Al1POMEmnN 2007 2013 ~yl&'ijr'"'" d,{jf"v' EMHNIKH 6HMOKPATIA vnovpreio OIKONOMIAl:, ANAnTY::HI

Διαβάστε περισσότερα

-D1!:>llolld1?ri noldll1lls01d QO)llAOOA0113!:> I\nQ!:>?)lU)lDdU :Dr1~e

-D1!:>llolld1?ri noldll1lls01d QO)llAOOA0113!:> I\nQ!:>?)lU)lDdU :Dr1~e s ------- "t orll}x:r (+)d '013XMO luo 1O3d)J?dAld3U!>(T)1l9 '!>lul,.t/\aorl 10/\ -]3!>odrl91l/\1)1 o nolouo no '01dl,t1l9010 9>nA(T)Aou -3 9>11Q13 3>111wl;>n3>100m>l 10>1 3>1119l,t3y3rl/\C!'100 /\(T)

Διαβάστε περισσότερα

.&/ SelJa: AocpclAelQ enl~qlv6vtwv OTO l1aektpokivl1to 6Xl1~Q. .." 0-<><'/ Ix. 1. Ot em{3pafjuvaetc; ae fjlocpopouc; TU nouc; auykpouaewv.

.&/ SelJa: AocpclAelQ enl~qlv6vtwv OTO l1aektpokivl1to 6Xl1~Q. .. 0-<><'/ Ix. 1. Ot em{3pafjuvaetc; ae fjlocpopouc; TU nouc; auykpouaewv. SelJa: AocpclAelQ enl~qlv6vtwv OTO l1aektpokivl1to 6Xl1~Q. ElollYllTe~: n. BaAAlavilToc;, CPOITllT~~ T~~~. HNywv MllX/Kwv nov/~iou notpwv. I. BOUTOIVaC;. M.D. op80neoik6~, em~ealltti~ A', KAT. A. IacpaKaC;,

Διαβάστε περισσότερα

et~a: EKnO ljne ~ punwv an6 Tllv KauOl1 xa~llarl~ nol6tl1ta~ AlYVlTll ae a TIJOacpalplKrl peucrronollll.levll KAlVll avakukaocpop'a~.

et~a: EKnO ljne ~ punwv an6 Tllv KauOl1 xa~llarl~ nol6tl1ta~ AlYVlTll ae a TIJOacpalplKrl peucrronollll.levll KAlVll avakukaocpop'a~. et~a: EKnO ljne ~ punwv an6 Tllv KauOl1 xa~llarl~ nol6tl1ta~ AlYVlTll ae a TIJOacpalplKrl peucrronollll.levll KAlVll avakukaocpop'a~. EIOTlYTlTec;: E. KaKap 6~, enlk. Ko8/TTlC; EMn, n. BOUp A I(A)TJ'~,

Διαβάστε περισσότερα

et~a: KmvoTlKn noaitlkn YlO TnV UYlBlVn KOt OacpOABlO ato BPYOOlOKO nbpl~oaaov

et~a: KmvoTlKn noaitlkn YlO TnV UYlBlVn KOt OacpOABlO ato BPYOOlOKO nbpl~oaaov et~a: KmvoTlKn noaitlkn YlO TnV UYlBlVn KOt OacpOABlO ato BPYOOlOKO nbpl~oaaov ELOTlVt;Tpla: EA~ipa Taavt; Mna~aKa, XrUlIKoc; PhD Environmental Eng. revlko Xn~eio KPOTOUC; ncpia'lill'l Me TO op8po 117

Διαβάστε περισσότερα

ef;~a: AeplO KQI Av6mu~n

ef;~a: AeplO KQI Av6mu~n T&TGPT11 4.5.88 ef;~a: AeplO KQI Av6mu~n I1po&6p&io: N. KoupaKo~, A. nanaeavao6nouao~, K. KOVTi611~ npoe6pof; (N. KOUpOKOe;): H npoana8&lo OUTrj nou KOTO Ila OUlln&pOOllaTa Via TTJV npoc.;,91101l TOU 8elloTOe;

Διαβάστε περισσότερα

L\HAQ1:.H. lleplouo'ulkll<; KaTiiO'TUO'll<; ETOU<; 2015 (<I>.E.K. A 160/ )

L\HAQ1:.H. lleplouo'ulkll<; KaTiiO'TUO'll<; ETOU<; 2015 (<I>.E.K. A 160/ ) opTCYOK)S 0t6l>wpos npwtokomou 7386 Ap e~as: Ml)tpwou 3471 H~tpo~l)vla 30/12/2015 l L\HAQ1:.H lleplououlkll

Διαβάστε περισσότερα

XQlpeTla~6~ TOU npoeopou TOU naveaanviou!ua/you I:::.mA/XCiJV Mnx/Kwv MeTaAAeiCiJv MeTaAAOUpyWV K. ICiJQvvn MnTpOKWara.

XQlpeTla~6~ TOU npoeopou TOU naveaanviou!ua/you I:::.mA/XCiJV Mnx/Kwv MeTaAAeiCiJv MeTaAAOUpyWV K. ICiJQvvn MnTpOKWara. XQlpeTla~6~ TOU npoeopou TOU naveaanviou!ua/you I:::.mA/XCiJV Mnx/Kwv MeTaAAeiCiJv MeTaAAOUpyWV K. ICiJQvvn MnTpOKWara. Kuple vevike vpallll(lteq TOU YBET, Kuple vpallllatea TOU OPUKTOU naoutou. Kuple

Διαβάστε περισσότερα

0&Jja: nuponpocitqoia ~lo~.nlxqvl K WV KTlpiwv ~E ~ETaAAlK6 OKEAETO.

0&Jja: nuponpocitqoia ~lo~.nlxqvl K WV KTlpiwv ~E ~ETaAAlK6 OKEAETO. 0&Jja: nuponpoctqoia lo.nlxqvl K WV KTlpiwv E ETaAAlK6 OKEAETO. ElOTJYllTTic;: r.lwavvi6 1'JC;, 5p nm. 1. EOaVWV V VKa To npoallj.lo TllC: oullnepl

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1101/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1101/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 1-7-2011 Αριθμ.πρωτ.524 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.-Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

8ElJa: MeTaAAayt~ OTO npotuno Tll~ KaTOlKla~ Kal npoontlke~.

8ElJa: MeTaAAayt~ OTO npotuno Tll~ KaTOlKla~ Kal npoontlke~. 8ElJa: MeTaAAayt~ OTO npotuno Tll~ KaTOlKla~ Kal npoontlke~. ElOTlVl1Tri~: M. Mappapac;, apxlttktova~. H KaTOKia Myw Tnc:: ~WTlKnc:: Ollllaoiac:: A TOUPYlWV nou ntt Ad Yla TOV Ovepwno, aaao Kat AOYW TnC::,.lE:

Διαβάστε περισσότερα

-oyo)( AUl. 3l.3X? AO ''!'>YO)(odoU :(:,oyr;jonl)!>odg3c;>du. "e"u"v DldlUAUeO}f "}flli3 'DdnOlnOllW 'dx :oldluallo13

-oyo)( AUl. 3l.3X? AO ''!'>YO)(odoU :(:,oyr;jonl)!>odg3c;>du. euv DldlUAUeO}f }flli3 'DdnOlnOllW 'dx :oldluallo13 -3 :,noa(t)al;>dou y :'13A3AOl(Y)du ':'3l.d;>X :'nol. AnOU -?Q nou :'138!d)( A(y)A9AO)( A(y)l. uof?aa U1OAj3!1.1U -13 Yl.OAnQ Ud3l.r;JyoA3rl Ul. 3rl A,!,>l.doX A(Y)A(Y)At;ldou U3l.A(1 Ul. O1A (1orlO11.orlOl.nO

Διαβάστε περισσότερα

npokel~tvou 0 OUVOOe:AQlOe; nou e:ival rlofl KAe:tOj.lEVOe; 0 Aat~Oe; TOU va anoxcalpr;oe:l Kal TO unoaolno npoypa~lja

npokel~tvou 0 OUVOOe:AQlOe; nou e:ival rlofl KAe:tOj.lEVOe; 0 Aat~Oe; TOU va anoxcalpr;oe:l Kal TO unoaolno npoypa~lja 4&UT&pa 10.4.89 anoy&ulja npo&6p&io: K. AAe~6nouAo~,. MT1TPOK~OTQ~, E. nevtqpakn~, K. MmVlapT1~ npoe6po;: "OlnOV OUVci5eAQlO, apxil:ou~e T1V anoyeu ~anvr; ouve~piaol1 TOU ~111~epou. ea ~ou emtpeljlete

Διαβάστε περισσότερα

et~a: rtpatl1ylke~ eti LAOYE~ Yla TO VaUTIllye(a OTl1V EM6~a.

et~a: rtpatl1ylke~ eti LAOYE~ Yla TO VaUTIllye(a OTl1V EM6~a. et~a: rtpatl1ylke~ eti LAOYE~ Yla TO VaUTIllye(a OTl1V EM6~a. EIOTlYlln1~: x. liiapauti1~, Ka8/T~~ TI-l~I-lQTO~ NMM, EMn. KUPIOI auvmehcpol, KUpCee:; KOI KUPIOI, Xa(p0I-lOl nou I-l0U lhvetol " EUKOlpia

Διαβάστε περισσότερα

Ava~Oe~lOn - anokatootaon KTlpiWV Kal OUVOAWV. Mia npo~an~atlkn OTa naaiola Tn~ eknqloeutlkn~ olaolkaoia~

Ava~Oe~lOn - anokatootaon KTlpiWV Kal OUVOAWV. Mia npo~an~atlkn OTa naaiola Tn~ eknqloeutlkn~ olaolkaoia~ et~a: EIOTlVTlTri~: napouotaott~: Ava~Oe~lOn - anokatootaon KTlpiWV Kal OUVOAWV. Mia npo~an~atlkn OTa naaiola Tn~ eknqloeutlkn~ olaolkaoia~ A.n.S., noautexvikli I XOAri, T~. ApXITeKTOvlKou Ixe6lao~ou Zw~

Διαβάστε περισσότερα

0&Jja: Ta npotuna QVTaAAQy~C; 4Jl1CJ>LaKWV 0800~tvwv Yla Xpn al1 ata Y8 wypacplkq auol~~qtq nal1pocpoplwv. Ynapxouaa KaTOOTaOT'), npo

0&Jja: Ta npotuna QVTaAAQy~C; 4Jl1CJ>LaKWV 0800~tvwv Yla Xpn al1 ata Y8 wypacplkq auol~~qtq nal1pocpoplwv. Ynapxouaa KaTOOTaOT'), npo 62 TeXVlKO XPOVlK6. XaT~6nouAoc;: 'OXl, avq(pepollq( Yla TO n:alko npo'iov avel;opt11ta Tl Exel XPllOlllonOl11 8d, Tl AE VE Ol npoislaypacpee; YI' au TO TO x6.ptll. MnouToupa: Ma, e~opt6.t at an a TO X6.

Διαβάστε περισσότερα

1. Eloavwvi) YVe:lOVO~.HK~ lxom A6nvwv. NOC:Il.-ilC:Ktlll3ploe; TC:XVIKO XPOVtKa

1. Eloavwvi) YVe:lOVO~.HK~ lxom A6nvwv. NOC:Il.-ilC:Ktlll3ploe; TC:XVIKO XPOVtKa NOC:l.-ilC:Ktlll3ploe; 1992 TC:XVKO XPOVtKa 73 KOUTivac;;: EuxaploToullC: TOV KUPO Korol']. nc:pvollc: ClTOV 8araooa TOU aalloaoinou yc:w8eplllkwv ClTa8lwv». BaOl c:nollc:vo Olr']T'j. nou c:ivat l Kupia

Διαβάστε περισσότερα

gepa: M YOAa epya KaL pu8ilia L~ OTT'JV ATTLKtl.

gepa: M YOAa epya KaL pu8ilia L~ OTT'JV ATTLKtl. n&ljm~ 3.6.93 npwi gepa: M YOAa epya KaL pu8ilia L~ OTT'JV ATTLKtl. npoe5peio: N. MnavlClC;, r. Auy pikoc;, T. paykouailc;. npoclspoc; (MnaVlae;): napakaaw av tx&n: TI1V KaAO OUVI1, &AaT& ~toa OlI1V aleouoa

Διαβάστε περισσότερα

IYMBOYAIOY AKTonAo"iKcN IyrKOINCNICN (I.A.I.)

IYMBOYAIOY AKTonAoiKcN IyrKOINCNICN (I.A.I.) rnnmo~othlh TOY APa. 03/06-04-12 YMBOYAOY AKTonAo"KcN yrkoncncn (.A..) A' TA 4POMOAOrON TPEXOYEA 4POMOAOrAKHl: nep040y TA EKTEA a'l 'l1j p~(jwv ~poljo"oywv E/r-o/r nao(l)v «ANEK» a plv~e; n plooou 2012

Διαβάστε περισσότερα

gelja: rtpatllylko oxe5lo avantu~l1c; TllC; auykolvwvlak~c; uno50~~c; TllC; xwpac; - EAAa5a 2010.

gelja: rtpatllylko oxe5lo avantu~l1c; TllC; auykolvwvlak~c; uno50~~c; TllC; xwpac; - EAAa5a 2010. gelja: rtpatllylko oxe5lo avantu~l1c; TllC; auykolvwvlak~c; uno50~~c; TllC; xwpac; - EAAa5a 2010. ELonYllTllC;: K. Z KKOC::, nm - OUYKOLVWVlOAOyOC;. H Ola~op

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ).

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ). Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πατρώνυµο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 26-11-1959 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά Επάγγελµα:

Διαβάστε περισσότερα

Elanyqaq r&vikn~ lu&ijeuvaq~ noa&o6o~ia~ Y.nE.XQ.4.E.

Elanyqaq r&vikn~ lu&ijeuvaq~ noa&o6o~ia~ Y.nE.XQ.4.E. Elanyqaq r&vikn~ lu&ijeuvaq~ noa&o6o~ia~ Y.nE.XQ.4.E. et~a: noaeoo6~~o~ 11l~ ekt6~ oxeoiou neploxn~ ~e T~V enwvu~ia «EAatwva~}) TWV ~n~wv Ae~vaiwv, AV.!. PevT~, AIVOAew, neplotepiou Kat Taupou. ELOIWflni

Διαβάστε περισσότερα

AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ TE E. a) YnANtYNb-5/HNB/ >1.10/6636/26.03.2007 (ct>ek/b '/440/30.03.2007) f3) PAE/0-44102/08.09.2010.

AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ TE E. a) YnANtYNb-5/HNB/ >1.10/6636/26.03.2007 (ct>ek/b '/440/30.03.2007) f3) PAE/0-44102/08.09.2010. ...... ~-... AI U8UVO'Il Ancniou MJIIU ift.mj,if3ji311111qjliijuu.ii-jm Aanopll AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ n.).ruxxpopl

Διαβάστε περισσότερα

e&~a: H ecpapj.lovi) auati)j.lato~ ~LaacpaALOTl~ nolotllta~ KaTa DIN ISO 9001 ato TeXVLKO vpacpeio.

e&~a: H ecpapj.lovi) auati)j.lato~ ~LaacpaALOTl~ nolotllta~ KaTa DIN ISO 9001 ato TeXVLKO vpacpeio. e&~a: H ecpapj.lovi) auati)j.lato~ ~LaacpaALOTl~ nolotllta~ KaTa DIN ISO 9001 ato TeXVLKO vpacpeio. ElanY'lTti~: K. M&Ta~a~ - MaplaTO~, MM, MSc, BIOKAT ATBE. Eloaywy~ H napouaa etar;yl1al1 akono Exel va

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

0tJ.la: «Avomu~n Kat 8cpap~oVTi T8XVOAOYlWV n8p l~6aaovto~ OTnV EA'Aooa - npoo

0tJ.la: «Avomu~n Kat 8cpap~oVTi T8XVOAOYlWV n8p l~6aaovto~ OTnV EA'Aooa - npoo 0tJ.la: «Avomu~n Kat 8cpap~oVTi T8XVOAOYlWV n8p l~6aaovto~ OTnV EA'Aooa - npoo OIOPIOTIKOi napoyovt8~ - vt8~ T8XVOAOy[8~ - 8mnTwoel~ 01llV OIKOVo~ia». OpyavwTIKri EmTponri: l. nanaypllyopiou, nm, A. Ko

Διαβάστε περισσότερα

et~a: EvepyonoinOTl revlkou noaeooo~lkou ~xeoiou

et~a: EvepyonoinOTl revlkou noaeooo~lkou ~xeoiou 10UA.-AuvouOToe;; 1990 TEXVIKa XPOVIKa 33 EVOTIlTa: Enavanpoo610plollOt; TOU rtvli(ou noato601likou IXt6iou npoe6poc;: EUXOPIOTOUI..IE TO OUVMEAepO, OUl..lepWVO I..IE TO npovpol..i1jq nou txete OTO XtPIO

Διαβάστε περισσότερα

OTe, Kat TO avnk l~ E vo Eivat 11 E~ E:t aoll TWV YEVlKWV 9EIlOTWV Kat 11 OUVOl/JlOll TWV OU~n E pao~o.twv.

OTe, Kat TO avnk l~ E vo Eivat 11 E~ E:t aoll TWV YEVlKWV 9EIlOTWV Kat 11 OUVOl/JlOll TWV OU~n E pao~o.twv. npo ~p io: n. nanoe;, f... TOOUAOe;. npoe6poc; (n anae;): e o Tj S AO nplv ~.mou~e ato KUPIO ~ epoe; TWV IOlly Tjoewv Tile; ouv 5piaolle:; autjie:;, va nw lleplka npawato Yla t OY Tpcmo Tile:; OIEE;oywyi]e:;

Διαβάστε περισσότερα

npoo<pwv~o&i~ EVEpYEla~ Kat TE)(VoAoyfa~. KUPlO~ MaVTEAIl~, KIlPU~El TTJV Evap~1l TWV EpyaOlwv TTJ~ IlflEp(i5a~ fla~.

npoo<pwv~o&i~ EVEpYEla~ Kat TE)(VoAoyfa~. KUPlO~ MaVTEAIl~, KIlPU~El TTJV Evap~1l TWV EpyaOlwv TTJ~ IlflEp(i5a~ fla~. T&T6pT~ 5.3.95 0t~a: npoonnk ~ Kal KUPl8~ KaT8UeUVa8l~ 8cpapIlOY~~ TOU VOIlOU Yla TTlV TlA8KTponapaywy~ ana avav8walll8~ ntly ~ 8vepY8la~ (N.2244/94). npoel5ptfo: K. AAB~6nouAO~, tj.. Ayop~~, E. tj.tmlou.

Διαβάστε περισσότερα

et~a: TexvoAoyia Kat Texvoyvwaia Yla TnV a~lonoinan Tn~ yewaep~ikn~ evtpyela~

et~a: TexvoAoyia Kat Texvoyvwaia Yla TnV a~lonoinan Tn~ yewaep~ikn~ evtpyela~ et~a: TexvoAoyia Kat Texvoyvwaia Yla TnV a~lonoinan Tn~ yewaep~ikn~ evtpyela~ EIOl1Vl1TriC;: r. KouTlvac;, 5tnAixoC; 1.l11X/KoC; EMn, MSc* ll&pialllllll H vew8ep~ia eivol ~la a~ioaovtl rima ~opcpri evtpvelac;

Διαβάστε περισσότερα

IIANEilILTHMIO AlrAIQy MYTIAHNH ::"~~~1ID

IIANEilILTHMIO AlrAIQy MYTIAHNH ::~~~1ID @ IIANEilILTHMIO AlrAIQy MYTIAHNH DANEnu:.THMI0 AlfAIOY I:.YPOI:. ::"~~~1ID EMHNIKH l1hmokpatia AlJapOUOIO, 071avouaplou 2010 ynoypreio nai~eiar Ap. npwt. BaSIJ6~ npotep I1/A BIOY MA8HrHr KAI 8PH~:KEYMATON

Διαβάστε περισσότερα

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο"" ο φ.

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο ο φ. II 4»» «i p û»7'' s V -Ζ G -7 y 1 X s? ' (/) Ζ L. - =! i- Ζ ) Η f) " i L. Û - 1 1 Ι û ( - " - ' t - ' t/î " ι-8. Ι -. : wî ' j 1 Τ J en " il-' - - ö ê., t= ' -; '9 ',,, ) Τ '.,/,. - ϊζ L - (- - s.1 ai

Διαβάστε περισσότερα

attja: «AVTlOTa8~lOTlKcl» ~etpa an6 puna(vouae~ ~lepyaa(e~ - VO~la~QTl Ktl anot(~l1otl TWV enlmwaewv an6 Ta aepla KaTclAoma Tl1 ~ Kau

attja: «AVTlOTa8~lOTlKcl» ~etpa an6 puna(vouae~ ~lepyaa(e~ - VO~la~QTl Ktl anot(~l1otl TWV enlmwaewv an6 Ta aepla KaTclAoma Tl1 ~ Kau attja: «AVTlOTa8~lOTlKcl» ~etpa an6 puna(vouae~ ~lepyaa(e~ - VO~la~QTl Ktl anot(~l1otl TWV enlmwaewv an6 Ta aepla KaTclAoma Tl1 ~ Kau 0Tl~ lou AlYVlTTl OTTilV euputepl1 neplcpepela KO~clVl1~ - ntoae~af~a~

Διαβάστε περισσότερα

~oa9vorloao)1100ad(l)3a ~OA911(l)3A 'dq '~ldi~)ldb ~OIJ."CJ) :~~llal.idl3. 'od~x

~oa9vorloao)1100ad(l)3a ~OA911(l)3A 'dq '~ldi~)ldb ~OIJ.CJ) :~~llal.idl3. 'od~x :~9QOyO)lo!)('I) 13X~ '!)l,jx01d3u!)l.ll UOO.1)1~ l,j)llyoa -no U.1 3r1 UO~Xo 30 'A~.LnO A~XOld3U A('I).1 UO~9 l,j)l1.13xo H 'e III!)U.1 10)1 II!)l!.L Q~D.L3r1 J;ldOmDlQ U IOA]3 'l',lor1oldo ~3 'ua l,.l)liad('l)3a

Διαβάστε περισσότερα

100 TeXVIKa XPOVIKa Ienrq.l.-OKTW~PIOC; 1992

100 TeXVIKa XPOVIKa Ienrq.l.-OKTW~PIOC; 1992 100 TeXVIKa XPOVIKa Ienrq.l.-OKTW~PIOC; 1992 npoe6poc;: EUxaplaTOUf,le KOI TOV TeAeuTaio elol1yiln;. KOl TWPO, 90 f,lnouf,le otll ou~ritiloll. To npoeopeio npo Teivel TIlv e~ric; oloolkooia:. Exouv unof,lvllgei

Διαβάστε περισσότερα

o liioywvicjj.l0c; 90 npovjjotonoll'}9ei IJE XP~CJI'} TI1e.; naottpopljoc.;tou EBvlKou IucmilJaToC;

o liioywvicjj.l0c; 90 npovjjotonoll'}9ei IJE XP~CJI'} TI1e.; naottpopljoc.;tou EBvlKou IucmilJaToC; EMHNIKH 4HMOKPATIA 4HMOl natpbln AIEYeVN1H EPrnN Vn040MHE TMHMA IXE4IAEMOV &.TEXNIKHl ynoethpehi nai1p: A.KamKo (2613-610330) INFORMATICS~~.. DEVELOPMENg~~~~ TAGENCY EET ~_an ~}an.:mi_ Ap. Dp(,)'L: 118ll8S

Διαβάστε περισσότερα

331 nod2~odu AlI~du DYY~D3V no)l!n )llioddrt~ddu

331 nod2~odu AlI~du DYY~D3V no)l!n )llioddrt~ddu "Lwofjri~o 1I1 YlnO 3riO)lydfj III!>!3ri31l9IQ 'cc9d13ri 3VA3" U 13"Q)I 3X!3 nou Lwofjri~o U '3U3'(fj~odu 01!>Ori9A 0 '0!3dou AlIlD 013A!d)l3 09 '!>3)1AoAO!>3)1IQ13 3ri OriOl0 OIl.!>1300lD010)lA3 13dou

Διαβάστε περισσότερα

et~a: Tl~oA6YllOl111AeKTplK~~ ev8pyela~ oe l5lokatavaawt8~ - autonapaywyou~

et~a: Tl~oA6YllOl111AeKTplK~~ ev8pyela~ oe l5lokatavaawt8~ - autonapaywyou~ eta: TloA6YllOl111AeKTplK ev8pyela oe l5lokatavaawt8 - autonapaywyou e aveoyewtpla. Kupiee; Kat KUPlOl KaAlljJepa oae;. Go oae; avamue;w TO oujjnepoojjota TOU OTE ana Te; avejjoyevvrltplee; Te; 0 noiee;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες: Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 01. Πάτρα

Παρόντες: Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 01. Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 1 Πάτρα 13-1-217 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Στην Πάτρα σήμερα 13-1-217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014. Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing. Αξιότιμε/η κύριε/α

Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014. Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing. Αξιότιμε/η κύριε/α Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014 Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing Αξιότιμε/η κύριε/α Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με μέλη σαράντα ένα (41) συλλόγους από όλη την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΚΕΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. Γεωργίου Βλάχου, 5 25 Αθήνα Τηλ. 20 779800 E-mail: why@why.gr www.why.gr Οι φυσικές επιστήμες αποτελούν έναν βασικό τομέα της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

0&lJa: EniopaOll TOU noaltlotlkou TOUPlOj.lOU OTa OlKlOTlKcl OUVOAa.

0&lJa: EniopaOll TOU noaltlotlkou TOUPlOj.lOU OTa OlKlOTlKcl OUVOAa. 111 ektaktn ek1500t] '95 TexvlKO XPOVlKO 53 4. ea npenel OTa napanovw naaiola va unop~ouv lepapxi}oeu:~ OTl~ I5paOTnploTnTe~ Kal va npotaxsei OTnV npo~n Kl 0Xl OTa A6Yla n npootaoia KQl va a KOAOUSnoel

Διαβάστε περισσότερα

napt~pa af1 TOU K. 9. ~pavkiwtf1

napt~pa af1 TOU K. 9. ~pavkiwtf1 Kp a ljlft~ C; : 60 nopokamooulle TOV K. 6eoC5wpo ~pa yea TOU TeXVIKOU aacpaaefac; ana TIlV KOIVOnKrl OC5Tw(a YKIWTTl, auvac5ea

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος οδηγία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ)

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος οδηγία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 132 Προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

8ella: HtYKOlpn 6leio6uOTl TOU CPUOlKOU aepiou, ~aolk6~ napavovta~ Yla mv avamu~n

8ella: HtYKOlpn 6leio6uOTl TOU CPUOlKOU aepiou, ~aolk6~ napavovta~ Yla mv avamu~n 8ella: HtYKOlpn 6leio6uOTl TOU CPUOlKOU aepiou, ~aolk6~ napavovta~ Yla mv avamu~n EIOTlVIlTi)C;: BaOIAIKll KOTOlpa-4oUKa, XM 1. H anocpaol'l VIa TIlv eloaywyll TOU CPUOIKOU aepiou. nplv 12 XpOvla ato evepvelako

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ για το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ για το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

5 Ι ^ο 3 X X X. go > 'α. ο. o f Ο > = S 3. > 3 w»a. *= < ^> ^ o,2 l g f ^ 2-3 ο. χ χ. > ω. m > ο ο ο - * * ^r 2 =>^ 3^ =5 b Ο? UJ. > ο ο.

5 Ι ^ο 3 X X X. go > 'α. ο. o f Ο > = S 3. > 3 w»a. *= < ^> ^ o,2 l g f ^ 2-3 ο. χ χ. > ω. m > ο ο ο - * * ^r 2 =>^ 3^ =5 b Ο? UJ. > ο ο. 728!. -θ-cr " -;. '. UW -,2 =*- Os Os rsi Tf co co Os r4 Ι. C Ι m. Ι? U Ι. Ι os ν ) ϋ. Q- o,2 l g f 2-2 CT= ν**? 1? «δ - * * 5 Ι -ΐ j s a* " 'g cn" w *" " 1 cog 'S=o " 1= 2 5 ν s/ O / 0Q Ε!θ Ρ h o."o.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINnIH. TOY EnArrEJ\MATIKOY EnIMEJ\HTHPIOY AeHNAI AVOKOIVWVEI (m :

ANAKOINnIH. TOY EnArrEJ\MATIKOY EnIMEJ\HTHPIOY AeHNAI AVOKOIVWVEI (m : EMHNKH AHMOK1TA EnArrEJ\MATKO E MEJ\HTHPO AeHNA TMHMA: MHTPn?y 'j Ynnpeoin r.e.mh. A.von: novenictllljlou44 T.K.: 10679 na1lpocpopiec;:katl:ent AMAAA TlMcpwvo: 210338020 Fax: 2103380217 E-mail: akatseni@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ElOllVTlTec;: K. I&cp&pr}~, MM, INTELTECH AE. M. IcpavT~IKimouAo~, MM, Ka8TlVTlTllc; EMn. I. APaVlav6~, MMM. n&pia'li/ul. napoualaat~c;: "IOUOKO~.

ElOllVTlTec;: K. I&cp&pr}~, MM, INTELTECH AE. M. IcpavT~IKimouAo~, MM, Ka8TlVTlTllc; EMn. I. APaVlav6~, MMM. n&pia'li/ul. napoualaat~c;: IOUOKO~. 9 lja: AvanTu~ll ev6~ npoxwpll~evou nepl~aaaovto~ AOYLO~lKOU YLO TO O)(eoloo~6, TllV eykotaotooll KOl Tll AelToupyio ouotll~atwv e Aeyxou KOt oloo

Διαβάστε περισσότερα

\"?:l\'~"\'i/l.q.. -l.o-2.p~ 'f

\?:l\'~\'i/l.q.. -l.o-2.p~ 'f o EMHNIKH AHMOKPATIA AHMO~ natpenn AIEVeYN~H EPrON ynoaomhe TMHMA EXEAIAEMOY ItTEXNIKHE vnoethpi:he nhr)p:. A.Ko1TIKO (2613-610330) Ap. Upc.n:.: EPrO: \"?:l\'~"\'i/l.q.. -l.o-2.p~ 'f EnILKEYH

Διαβάστε περισσότερα

9ilJa: APXeC; O)(e OLQ O ~OU TO U E9vlKOU KlTl ~QTOAOyio u.

9ilJa: APXeC; O)(e OLQ O ~OU TO U E9vlKOU KlTl ~QTOAOyio u. 24 TeXVlKO XPOVIKO nektosoul-le oe I-lla clm n neploxn apxioul-le, avte va l-letatpenoul-le TIe; OUVT&TaYiJeVee;, OVTe va KaVOUl-le auto, va KO VOUI-le TO QO, n va olop8wvoui-l e: KaTa TOOO TO Le; e: KOTOTO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Japanese Fuzzy String Matching in Cooking Recipes

Japanese Fuzzy String Matching in Cooking Recipes 1 Japanese Fuzzy String Matching in Cooking Recipes Michiko Yasukawa 1 In this paper, we propose Japanese fuzzy string matching in cooking recipes. Cooking recipes contain spelling variants for recipe

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Θέμα : Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: e-mail: Φάκελος: Μον. Προμηθειών ΕΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310.994082 2310.200392 Prosk@rc.auth.gr 91821 Θεσσαλονίκη,09/03/2016 Αρ. Πρωτ. : 22871/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (406Μ.χ. -2006) www.rare-books.gr, e-mai: info@rare-books.gr Αγνώστου Στρατιώτου 25, Περαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

AEIToupyia EV napaaanaw orn ~6VI~n KaTooraon ~la~ YEVVnTpla~ EnaYWyn~ 3<1> Kat

AEIToupyia EV napaaanaw orn ~6VI~n KaTooraon ~la~ YEVVnTpla~ EnaYWyn~ 3<1> Kat ee~a: AEIToupyia EV napaaanaw orn ~6VI~n KaTooraon ~la~ YEVVnTpla~ EnaYWyn~ 3 Kat Ev6~ TplcpaOlKOU aut6vo~ou avaotpocpea TpOCPOOOTOU~EVOU ~E ota8epn TOOn. MEAeTn TWV PEU~OTWV ap~ovikwv oro OTOTn Kat

Διαβάστε περισσότερα

To TexvoAoYlKO KevTpo ymqv9pokwv. IKonoi-Opyovwan

To TexvoAoYlKO KevTpo ymqv9pokwv. IKonoi-Opyovwan a&~a: To TexvoAoYlKO KevTpo ymqv9pokwv. IKonoi-Opyovwan Em~eATrni~: NIKoAaoc; nouaaoiki~i1c;, OInA. ~etameloa6yo~ \.li1x/koi; lieh-liae ntpial1l1ll1 o AlVviTl1e; eival 0 l3aolkotepoe; evepvelakoe; nopoe;

Διαβάστε περισσότερα

ο ο 3 α. 3"* > ω > d καΐ 'Ενορία όλις ή Χώρί ^ 3 < KN < ^ < 13 > ο_ Μ ^~~ > > > > > Ο to X Η > ο_ ο Ο,2 Σχέδι Γλεγμα Ο Σ Ο Ζ < o w *< Χ χ Χ Χ < < < Ο

ο ο 3 α. 3* > ω > d καΐ 'Ενορία όλις ή Χώρί ^ 3 < KN < ^ < 13 > ο_ Μ ^~~ > > > > > Ο to X Η > ο_ ο Ο,2 Σχέδι Γλεγμα Ο Σ Ο Ζ < o w *< Χ χ Χ Χ < < < Ο 18 ρ * -sf. NO 1 D... 1: - ( ΰ ΐ - ι- *- 2 - UN _ ί=. r t ' \0 y «. _,2. "* co Ι». =; F S " 5 D 0 g H ', ( co* 5. «ΰ ' δ". o θ * * "ΰ 2 Ι o * "- 1 W co o -o1= to»g ι. *ΰ * Ε fc ΰ Ι.. L j to. Ι Q_ " 'T

Διαβάστε περισσότερα

avavewaqlwv nl1ywv EVepYEla~ Kal

avavewaqlwv nl1ywv EVepYEla~ Kal avavewaqlwv nl1ywv EVepYEla~ Kal ou~napaywy~~ mrlv EMa5a (N6Ilo ~ 2244/94). et ~a: eea~.hk6 naatolo npow8 T1 0Tl~ E lotlyllnl ~ : H. Kap u~ovlavvr'l~, HM, aui1~ou A OC; unoupyou B.E.T. Kup(ee; KOI KUPlOl

Διαβάστε περισσότερα

Katacnaoll IUI!I!EtEX0vtWV <J>OLtlltwV. ~ull<f>wva IlE Tn napouoloaoyla TWV <f>olhlni.lv TWV ovo ollacswv Ajn Yla TO lla8rwa Hl<;

Katacnaoll IUI!I!EtEX0vtWV <J>OLtlltwV. ~ull<f>wva IlE Tn napouoloaoyla TWV <f>olhlni.lv TWV ovo ollacswv Ajn Yla TO lla8rwa Hl<; Katacnaoll IUI!I!EtEX0vtWV OLtlltwV cnu; E~EtaoELC; tou Mae~l!atoc; «AVVALK~OpoAoVla» XElllEPlVO E~all'lVO 2017-2018 dl6aokouoa: EAEVIlInam; ~ullwva IlE Tn napouoloaoyla TWV olhlni.lv TWV ovo

Διαβάστε περισσότερα

9&lJa: Ol ouvat6tnte~ oxeolaoijou OLKTUWV avaoel~n~ noaltlotlkwv a ya8wv OTO LlnlJO Kw.

9&lJa: Ol ouvat6tnte~ oxeolaoijou OLKTUWV avaoel~n~ noaltlotlkwv a ya8wv OTO LlnlJO Kw. 9&lJa: Ol ouvat6tnte oxeolaoijou OLKTUWV avaoeln noaltlotlkwv a ya8wv OTO LlnlJO Kw. ElOTJY11TpLa: I. nana&utuxiou, AM, t:jvcjl1 TexvlKwv YTtTJpeCJlwv Oll Kw. Eloavwv rtilv napouoa eioriyilo11 emxelpehal

Διαβάστε περισσότερα

4HI\nIH. neplouolak~c; KataataOI1C; EtOUC; 2011 Ka1:a 1:0 apapo 2 '[ou N. 3213/2003 ((J)EK 309/A/ )

4HI\nIH. neplouolak~c; KataataOI1C; EtOUC; 2011 Ka1:a 1:0 apapo 2 '[ou N. 3213/2003 ((J)EK 309/A/ ) KATA9EH... TAXYAPOMKO.... Apl91l. npwloko>j.ou.... Apl81l. Mrrcpwou..... HlEpollllvla:... 2.... 4H\nH neplouolak~c; KataataO1C; EtOUC; 211 Ka1:a 1: apapo 2 '[ou. 3213/23 ((J)EK 39/A/31-12-23) napaarjjttl11;

Διαβάστε περισσότερα

oprano TOY IYAAOrOY AAII01fiTfiN "0 l1iktaioi"

oprano TOY IYAAOrOY AAII01fiTfiN 0 l1iktaioi - G0' EP,'C1 PORT PAYE w K.l1.A. f....,. HELLAS... - P,Ob\+,!r! CiLJ I oprano TOY IYAAOrOY AAII01fiTfiN "0 l1iktaioi" EK60lHI: A. KPAnNAKHI (npoejl.poi.11.%.) 'Tl)A. Fax:6393627 - EToc; 21. - AP. YMOY

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.741 Àƒø 1,30 TETAPTH 18 MA OY 2011 www.enet.gr ƒπ ÚfiÓÈ ÛÙÔÓ appleúôı Ï ÌÔ ÙÔ ËÌÔÛ Ô ı apple Ú Ì ÓÔ Ó ÔÈ apple Ï- ÏËÏÔÈ ÙˆÓ, π, ÙÚ appleâ ÒÓ Î È ÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, appleô ı appleâ- Yπό

Διαβάστε περισσότερα

OIOI EINAI KAI OTE PE EI NA æhºi TOYN. E EI OY A IA IKA IA A AITH E O Pø Y OYP O. Oι 59 νόµοι που ζητάει επειγόντως το Mνηµόνιο

OIOI EINAI KAI OTE PE EI NA æhºi TOYN. E EI OY A IA IKA IA A AITH E O Pø Y OYP O. Oι 59 νόµοι που ζητάει επειγόντως το Mνηµόνιο 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.611 Àƒø 1,30 APA KEYH 26 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr H ÈÔ ÎËÛË ËÙ ÂÈ Îfi ÈÌÔ 13Ë, 14Ë ÂappleÈÎÔ ÚÈÎ Û ÓÙ ÍË, Ì ˆÛË Ò 35% ÛÙ ÌÂÚ ÛÌ Ù M A ÙÈ 13Ë Î È 14Ë Î ÚÈÂ Û ÓÙ ÍÂÈ, ÛÂÈÚ ÙÒÚ Ô Ó Ù ÌÂÚ

Διαβάστε περισσότερα