Μία σύντομη εισαγωγή στην Τριγωνομετρία με Ενδεικτικές Ασκήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία σύντομη εισαγωγή στην Τριγωνομετρία με Ενδεικτικές Ασκήσεις"

Transcript

1 Μία σύντομη εισαγωγή στην Τριγωνομετρία με Ενδεικτικές Ασκήσεις. Ονομασίες Ορισμοί Ο τριγωνομετρικός κύκλος έχει ακτίνα R. Αρχή μέτρησης των τόξων (γωνιών) είναι το Α, είτε κατά τη θετική φορά (αριστερόστροφα) οότε έχουμε θετικά τόξα είτε κατά την αρνητική φορά (δεξιόστροφα) οότε έχουμε αρνητικά τόξα. Σχήμα Ο τριγωνομετρικός κύκλος Τα τόξα μετρώνται σε ακτίνια. Ο κύκλος έχει ακτίνια και η σχέση τους με τις μοίρες ( ο ) δίνεται στον αρακάτω ίνακα. Πίνακας Σχέση Ακτινίων Μοιρών ακτίνιο 80 ο / ακτίνια 60 ο ο /80 ακτίνια Σε κάθε σημείο του τριγωνομετρικού κύκλου αντιστοιχούν άειρα τόξα. Για αράδειγμα στο σημείο M αντιστοιχούν όλα τα τόξα της μορφής κω όου κ. Στο σημείο Α αντιστοιχούν τα τόξα κ, στο Β τα τόξα κ/, στο Α τα τόξα (κ) και στο Β τα τόξα κ-/. Σε ένα σημείο του τριγωνομετρικού κύκλου Μ(a,b) και για την γωνία ω ου σχηματίζεται με τον άξονα xx ορίζουμε τους αρακάτω βασικούς τριγωνομετρικούς αριθμούς. Πίνακας Οι τριγωνομετρικοί Αριθμοί Ημίτονο sin( ω ) ημ( ω ) Συνημίτονο cos( ω ) σ υν ( ω ) Εφατομένη tan( ω ) εφ( ω ) Συνεφατομένη cot( ω ) σφ( ω ) Γεωμετρικά η εφατομένη αντιστοιχεί στο τμήμα ΑΜ και είναι φανερό ότι δεν ορίζεται για τα τόξα κ/ και κ-/ και η συνεφατομένη στο τμήμα ΒΜ και είναι φανερό ότι δεν ορίζεται για τα τόξα κ και (κ). b c a c b a a b

2 Σχήμα Η εφατομένη και η συνεφατομένη Ο τριγωνομετρικός ίνακας χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια στα οοία τα ρόσημα του ημιτόνου και συνημιτόνου των τόξων ου αντιστοιχούν σε αυτά δίνονται στο ακόλουθο σχήμα. Σχήμα Το ρόσημα στα τεταρτημόρια Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών των βασικών τόξων (γωνιών) του ρώτου τεταρτημόριου. Πίνακας Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών τόξων ου τεταρτημόριου. Γωνία ω ακτίνια Γωνία ω μοίρες sin( ω ) cos( ω )

3 Χρησιμοοιώντας τις ακόλουθες σχέσεις αναγωγής, μορούμε να σχετίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς τόξων με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς τόξων στο ο τεταρτημόριο. Πίνακας 4 Σχέσεις αναγωγής στο ο τεταρτημόριο ω ± ω ± ω ± ω κ ± ω sin(...) sin( ω) cos( ω ) sin( ω) cos( ω) ± sin( ω) cos(...) cos( ω ) sin( ω) cos( ω) ± sin( ω) cos( ω ) tan(...) tan( ω) cot( ω) ± tan( ω) cot( ω) ± tan( ω) cot(...) cot( ω) tan( ω) ± cot( ω) tan( ω) ± cot( ω) Παίρνοντας τις τετμημένες και τις τεταγμένες στα αρακάτω σχήματα είναι εύκολο να οδηγηθούμε στις αραάνω σχέσεις αναγωγής στο ο τεταρτημόριο. Τέλος, είναι φανερό ότι ισχύουν οι αρακάτω βασικοί τριγωνομετρικοί τύοι. Πίνακας 5 Βασικοί Τριγωνομετρικοί τύοι sin( ω) tan( ω) cot( ω) sin ( ω) cos ( ω) cos( ω) tan( ω) sin( ω) sin( ω) cos( ω) cos( ω)

4 Στη συνέχεια αραθέτουμε σε ομάδες τριγωνομετρικές ταυτότητες ου μορούν να αοδειχθούν και έτσι γνωρίζουμε ότι ισχύουν. Η ισχύς τους θεωρείται δεδομένη και δεν ααιτείται η αόδειξή τους.. Τριγωνομετρικές τιμές αθροισμάτων και διαφορών γωνιών sin( ω ± φ) sin( ω)cos( φ) ± cos( ω)sin( φ) cos( ω ± φ) cos( ω)cos( φ) sin( ω)sin( φ) tan( ω) ± tan( φ) cot( ω)cot( φ) tan( ω ± φ) cot( ω ± φ) tan( ω) tan( φ) cot( ω) ± cot( φ) 4. Τύοι μετασχηματισμών αθροισμάτων ή διαφορών σε γινόμενα και γινομένων σε αθροίσματα ή διαφορές. ω φ ω φ sin( ω ) sin( φ) sin cos ω φ ω φ sin( ω ) sin( φ) sin cos ω φ ω φ cos( ω ) cos( φ) cos cos ω φ φ ω cos( ω ) cos( φ) sin sin sin( ω )sin( φ) ( cos( ω φ ) cos( ω φ )) cos( ω )cos( φ) ( cos( ω φ ) cos( ω φ )) sin( ω )cos( φ) ( sin( ω φ ) sin( ω φ )) 5. Τριγωνομετρικοί αριθμοί διλάσιων γωνιών sin( ω ) sin( ω)cos( ω) cos(ω ) cos ( ω) sin ( ω) sin ( ω) cos ( ω) tan( ω) tan( ω ) tan ( ω) ω tan( ) sin( ω) ω tan ( ) ω tan ( ) cos( ω) ω tan ( ) 4

5 6. Τριγωνομετρικοί τύοι αοτετραγωνισμού cos( ω) sin ( ω) cos( ω) cos ( ω) cos( ω) tan ( ω) cos( ω) cos( ω) cot ( ω) cos( ω) 7. Τριγωνομετρικές εξισώσεις Στις τριγωνομετρικές εξισώσεις καλούμαστε να ροσδιορίσουμε τα τόξα x ου ικανοοιούν την εξίσωση. Στον ίνακα ου ακολουθεί βλέουμε τις βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις. Εξίσωση Λύση sin( x) sin( φ) x κ φ ή x (κ ) φ cos( x) cos( φ) x κ ± φ tan( x) tan( φ) x κ φ cot( x) cot( φ) x κ φ Για την είλυση ιο ολύλοκων εξισώσεων εργαζόμαστε ώστε, με τη χρήση τριγωνομετρικών ταυτοτήτων και τύων, να μετατρέψουμε την εξίσωση σε μία εξίσωση (ή ένα σύστημα εξισώσεων) της αραάνω μορφής. 7. Νόμοι σε τυχαίο τρίγωνο Έστω ότι έχουμε τα ακόλουθο τυχαίο τρίγωνο. Τότε ισχύουν οι ακόλουθοι νόμοι ου συνδέουν τα μήκη των λευρών του τριγώνου με τα τόξα των γωνιών του. Νόμος ημιτόνου Νόμος συνημιτόνου a b c a b c bccos( A) sin( A) sin( B) sin( C) 5

6 7. Βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις Στα αρακάτω σχήματα βλέουμε τις βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Είναι φανερό ότι είναι εριοδικές συναρτήσεις με ερίοδο η ημίτονο και η συνημίτονο και με ερίοδο η εφατομένη και η συνεφατομένη. Πεδίο ορισμού της ρώτης και της δεύτερης είναι όλο το ενώ εδίο τιμών το [-,]. f ( x) sin( x) f ( x) cos( x) f ( x) tan( x) 6

7 f ( x) cot( x) Η εφατομένη και η συνεφατομένη έχουν εδίο τιμών όλο το ενώ τα εδία ορισμού τους βρίσκονται εάν αό το αφαιρέσουμε τα σημεία στα οοία δεν ορίζονται (δείτε αραάνω). Στο αρακάτω σχήμα αρατηρούμε ότι για την συνάρτηση sin( ax) όσο το α μεγαλώνει τόσο μικραίνει η ερίοδος της συνάρτησης σε /α. f ( x) sin( x), g( x) sin( x), h( x) sin( x ) sin( x) 0.5 sin( x) sin( x) Είσης συνάρτηση [α,-α]. - asin( x) όσο το α (θετικό) μεγαλώνει τόσο το εδίο τιμών μεταβάλλεται σε sin( x) sin( x) Η γραφική αράσταση της συνάρτησης sin( x θ ) μετατοίζει τη γραφική αράσταση της sin( x) κατά θ. 7

8 0.5 sin( x ) sin( x) Ανάλογη είναι και η συμεριφορά της συνάρτησης συνημίτονο. Ενδεικτικές ασκήσεις. 5. Υολογίστε τα sin( ), cos( ), cos( ). Παρατηρώ ότι και, Οότε 6 cos( ) cos( ) cos( )cos( ) sin( )sin( ) sin( ) sin( ) sin( )cos( ) cos( )sin( ) cos( ) cos( ) cos( )cos( ) sin( )sin( ) Το τελευταίο αοδεικνύεται είσης χρησιμοοιώντας την σχέση 5 Οότε 5 cos( ) cos( ) sin( ).. Υολογίστε το sin(x y) εάν είναι γνωστό ότι sin( x) και 5 το x ανήκει στο ο τεταρτημόριο και το y στο ο. Υολογίζω τα x x cos( ) sin ( ) cos(y) και ότι y 5 44 y sin( ) cos ( ) Των οοίων το ρόσημο καθορίζεται αό το τεταρτημόριο στο οοίο ανήκουν. Οότε 8

9 5 4 6 sin( x y) sin( x)cos( y) cos( x)sin( y) Να αοδείξετε ότι αν xy,, ισχύει: sin( x y)sin( x y) sin ( x) sin ( y ) ος τρόος: sin( x y)sin( x y) (sin( x)cos( y) cos( x)sin( y))(sin( x)cos( y) cos( x)sin( y)) (sin ( x)cos ( y) cos ( x)sin ( y)) sin ( x)( sin ( y)) ( sin ( x))sin ( y) sin ( x) sin ( x)sin ( y) sin ( y) sin ( y)sin ( x) sin ( x) sin ( y) Εναλλακτικά χρησιμοοιώντας τον τύο sin( ω )sin( φ) ( cos( ω φ ) cos( ω φ )) sin( x y)sin( x y) (cos(( x y) ( x y)) cos(( x y) ( x y)) (cos( y) cos( x)) ( sin ( y) sin ( x)) sin ( x) sin ( y) 4. Να λυθεί η εξίσωση cos( x) sin( x). Έχουμε cos( x) sin( x) cos( x) sin( x) cos( x) sin( x) cos( x) sin( x) sin( ) cos( ) 6 x sin( x) cos( x)cos( ) sin( x)sin( ) cos( ) cos( ) x k x k 6 6 cos( x ) cos( ) ή ( k ). 6 6 x k x k Να αοδείξετε ότι σε κάθε μη ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒC ισχύει: tan( A) tan( B) tan( C) tan( A) tan( B) tan( C) Αφού το τρίγωνο δεν είναι ορθογώνιο, ορίζονται οι tan( A), tan( B), tan( C), γιατί είναι ABC,, και A B C, οότε έχουμε: 9

10 tan( A) tan( B) tan( A B) tan( C) tan( C) tan( A)tan( B) tan( A) tan( B) ( tan( A) tan( B)) tan( C) tan( A) tan( B) tan( C) tan( A) tan( B) tan( C) tan( A) tan( B) tan( C) tan( A) tan( B) tan( C) 6. Να αοδειχθεί ότι για κάθε x ισχύει: sin( x) sin( x) 4sin ( x) sin( x) sin( x x) sin( x)cos( x) sin( x)cos( x) sin( x)cos( x)cos( x) sin( x)( sin ( x)) sin( x)( sin ( x)) sin( x) sin ( x) sin( x) sin ( x) sin( x) sin ( x) sin( x) 4sin ( x) 7. Να αοδειχθεί ότι για κάθε x ισχύει: cos( x) cos( x x) cos( x) cos( x) sin( x) sin( x) (cos ( x) )cos( x) sin( x)cos( x)sin( x) cos ( x) cos( x) cos( x)( cos ( x)) cos ( x) cos( x) cos( x) cos ( x) 4cos ( x) cos( x) cos( x) 4cos ( x) cos( x) 4 8. Να αοδειχθεί ότι για κάθε x ισχύει: 8sin ( x) 4sin( x) cos(4 x) 4 4 8sin ( x) (4sin ( x)) (sin ( x)) ( cos( x)) ( cos( x) cos ( x)) 4cos( x) cos ( x) 4cos( x) cos(4 x) 4sin( x) cos(4 x) 9. Να λυθεί στο [0,] η εξίσωση cos( x) sin( x) 0. Παρατηρούμε ότι cos( ) sin( ) 0 sin ( ) sin( ) 0 x x x x sin ( x) sin( x) 0 Οότε εάν θέσουμε y sin( x) η εξίσωση είναι ισοδύναμη με την y y 0με y [,]. Η δευτεροβάθμια αυτή έχει ρίζες ρ, ρ αό τις οοίες η δεύτερη αορρίτεται. Αό την ρ έχουμε 0

11 x k 6 sin( x) sin( x) sin( ) ή ( k ). 6 5 x ( k ) x k 6 6 Εειδή x [0, ] έχουμε 0 k 0 k k k Που ικανοοιείται για κ0 οότε Είσης x k 0 k k k Που ικανοοιείται για κ0 οότε 5 x Να αοδειχθεί ότι για κάθε x ισχύει: 4sin( x) cos( x) sin(5 x) cos(4 x) cos(6 x) cos(0 x) 4sin( x)cos( x)sin(5 x) sin( x)cos( x)sin(5 x) sin( x) [ sin(5x x) sin(5x x) ] sin( x)(sin(8 x) sin( x)) sin( x)sin(8 x) sin ( x) cos(8x x) cos(8x x) cos(4 x) cos(4 x) cos(6 x) cos(0 x). Να λυθεί η εξίσωση cos(7 x)cos( x) sin(6 x)sin( x). cos(7 x)cos( x) sin(6 x)sin( x) cos(7 x)cos( x) sin(6 x)sin( x) cos(7x x) cos(7x x) cos(6 x x) cos(6 x x) cos(9 x) cos(5 x) cos(5 x) cos(7 x) cos(9 x) cos(7 x) cos(9 x) cos( 7 x) 9x k 7x x k x k ή ( k ). k 9x k 7x 6x k x 8 6

12 . Να αοδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο με γωνίες Α,Β,C ισχύει: A B C sin( A) sin( B) sin( C) 4cos( )cos( )cos( ) A B C A B C Εειδή A B C έχουμε sin( ) cos( ) και A B C cos( ) sin( ). A B A B C C sin( A) sin( B) sin( C) sin( )cos( ) sin( )cos( ) C A B A B C C A B A B cos( )cos( ) cos( )cos( ) cos( )(cos( ) cos( )) A B A B A B A B C cos( )cos( )cos( ) C A B A B C cos( )cos( )cos( ) 4cos( )cos( )cos( ). Να λυθεί η εξίσωση cos( x) cos( x) cos(5 x) cos(7 x) 0. cos( x) cos( x) cos(5 x) cos(7 x) 0 cos( x) cos(7 x) (cos( x) cos(5 x)) 0 7x x 7x x 5x x 5x x cos( ) cos( ) cos( ) cos( ) 0 cos(4 x)cos( x) cos(4 x)cos( x) 0 cos(4 x)(cos( x) cos( x)) 0 x x x x cos(4 x)(sin( )sin( )) 0 4cos(4 x )sin( x )sin( x ) 0 cos(4 x)sin( x)sin( x) 0 cos(4 x) 0 ή sin( x) 0 ή sin( x) 0 Αό την η έχουμε: 4x k x k 8 cos(4 x) cos( ) ή ( k ). x k x k 8 sin( x) sin(0) x k ± 0 x k ( k ). sin( x) sin(0) x k ± 0 x k ( k ). 4. Να λυθεί το σύστημα Η δεύτερη εξίσωση γίνεται x y. cos( x) cos( y)

13 y x x y y x cos( x) cos( y) sin( )sin( ) sin( )sin( ) y x y x y x x y sin( ) sin( ) sin( ) sin( ) x y sin( ) sin( ) x y k x y 4k ή ( k ) x y 4 k x y 4k Οότε το σύστημα είναι ισοδύναμο με τα δύο ακόλουθα x y x y y x 5 x y 4k x 4k x 4k 5 y k y k 6 6 k 5 5 x k x k 6 6 ή x y x y y x x y 4k x 4k x 4k 7 y k y k 6 6 k 7 7 x k x k Να αοδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο με γωνίες Α,Β,C και λευρές a,b,c ισχύει: a b A B C tan( ) tan( ) a b Αό το νόμο των ημιτόνων a b a sin( A) sin( A) sin( B) b sin( B) a sin( A) Με τη βοήθεια των ιδιοτήτων των αναλογιών αό την έχουμε b sin( B) A B A B sin cos a b sin( A) sin( B) A B A B A B C tan( )cot( ) tan( ) tan( ) a b sin( A) sin( B) A B A B sin cos

14 A B C A B C Εειδή A B C έχουμε cot( ) tan( ). 6. Να αοδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο με γωνίες Α,Β,C και λευρές a,b,c ισχύει: A ττ ( a) cos( ) bc Όου τ είναι η ημιερίμετρος του τριγώνου. b c a Αό το νόμο των συνημιτόνων έχουμε cos( A). bc Αό τη γνωστή ταυτότητα A A A b c a cos( A) cos ( ) cos ( ) cos( A) cos ( ) bc A b c a bc A ( b c) a A ( b c a)( a b c) cos ( ) cos ( ) cos ( ) bc bc bc Αλλά a b c τ b c a τ a b c a ( τ a) A τ( τ a) A τ( τ a) cos ( ) cos( ) 4bc bc 4

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ http://mathhmagic.blogspot.com/ Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί (Εαναλητικά) Ε ί εδη γωνία είναι η κλίση µεταξύ δυο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας v.5 «Αυτό το ρόβλημα, τούτ η μεγάλη συμφορά για να λυθεί χρειάζεται, δίχως αμφιβολία, όως κοιτάζω α τη δική σου την λευρά, να δεις κι εσύ α τη δική μου τη γωνία».. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12)

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12) ΑΛΓΕΒΡΑ Β Λυκε ί ου τ ράε ζ αθε μάτ ων( 1ηέ κδοση) θέ μαδε ύτ ε ροκαιτ έ τ αρτ ο Κόμβ οςατ σι οούλου01415 δης Ει μέ λε ι α:εμμανουήλκ.σκαλί Αντ ώνηςκ.αοστ όλου Άσκηση 1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η απόσταση του σώµατος

1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η απόσταση του σώµατος 1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η αόσταση του σώµατος αό το έδαφος (σε cm), δίνεται αό την συνάρτηση f(t)=1ηµ t +13, όου t ο χρόνος σε ώρες. α) Να βρείτε την ερίοδο της ταλάντωσης.

Διαβάστε περισσότερα

xsin ydxdy (α) Εάν το χωρίο R είναι φραγμένο αριστερά και δεξιά από τις ευθείες x=α και x=β και από πάνω και κάτω από τις καμπύλες dr = dxdy

xsin ydxdy (α) Εάν το χωρίο R είναι φραγμένο αριστερά και δεξιά από τις ευθείες x=α και x=β και από πάνω και κάτω από τις καμπύλες dr = dxdy ΔΙΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Εφαρμογή Να υολογιστεί το ολοκλήρωμα : cos sin dd Ολοκληρώνουμε ρώτα ως ρος θεωρώντας το σαν σταθερά (αρατηρούμε ότι το «εσωτερικό» ολοκλήρωμα είναι ως ρος, δηλαδή ρώτα εμφανίζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ημφ, εφφ σφφ Μ Δ συνφ Α www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 1 N Β, 90 ο Α, ο H O 1ο 3ο E Σ Δ, 180 ο 360 ο Ν, 70 ο 4ο 1 ο Τεταρτημόριο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα 1 Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 1/1/015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Κεφάλαιο 1 ο : Συστήματα 3 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ O z είναι πραγματικός, αν και μόνο αν Ο z είναι φανταστικός, αν και μόνο αν β) Αν και να αποδείξετε ότι ο αριθμός είναι πραγματικός, ενώ ο αριθμός είναι φανταστικός. 9. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξ εκινώντας τη προσπάθεια μου να γράψω αυτό το βιβλίο αναρωτιόμουν πως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα.

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα. Ταλάντωση μετά αό κόψιμο του νήματος. Σώματα δεμένα με νήμα σε κατακόρυο ελατήριο. Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες = g και Μ = g και συνδέονται με νήμα. Το σώμα μάζας αέχει αό το δάεδο αόσταση H = 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύου Παναγιώτης Α. Γούργουρας Ειβλέων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα