Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 B G

11

12

13 [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20 f q p; p = q = 1; 2; 3; 4; sx)

14 t = 1; N j" N j ku N k; Nt = 1; t: Nt = 1; p Nt = 1; p Nt = 1; p ku N k; Nt = 1; t: Nt = 1; p

15 a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 0 2 R: y : [a; b]! R; y 0 t) = f t; yt) ; a t b; ya) = y 0 :

16 f t; y) 2 [a; b] R: f 2 C [a; b] R): y 2 C 1 [a; b]; ya) = y 0 ; f y ỹ ỹ 0 y 0 ; jy 0 ỹ 0 j ky ỹk [a; b]; f y; y 0 t) = pt)yt) + qt); a t b; ya) = y 0 : p; q 2 C [a; b]; Z yt) = R t t a hy ps) ds 0 + qs) R i s a p) d ds ; a t b; a Z yt) = R t t a ps) ds y 0 + qs) R t s p) d ds; a t b: a

17 p = 0; y 0 s) ps)ys) = qs) R s 0 a p) d ys) = R s a p) d qs): a t; f y 0 = y 2 ; 0 t 2; y0) = 1: yt) y 0 t) 2 = 1 d 1 yt) dt yt) = 1: 0 t; 1 yt) + 1 y0) = t yt) = 1 1 t : 0 t < 1 yt) = 1 1 t ; yt)! 1 t! 1 : [0; 2]: y 0 = p jyj; 0 t 1; y0) = 0;

18 y y 1 y = 1 [0; 1): 1t 1 t yt) := 0; 0 t 1; yt) := y 0 ; 0 t 1 2 ; t 1 2 )2 ; < t 1: t? y 1 t

19 Ύπαρξη και μοναδικότητα λύσεων για Σ.Δ.Ε. f : [a; b] R! R y; t; 9L 0 8t 2 [a; b] 8y 1 ; y 2 2 R ˇˇf t; y1 )f t; y 2 )ˇˇ Ljy1 y 2 j: y 0 2 R; T : C [a; b]! C [a; b]; T xt) := T x)t) := y 0 + Z t a f s; xs) ds; a t b: y [a; t] y y = Ty: y 2 C [a; b] ya) = y 0 : f [a; b] R; y [a; b]: y 0 t) = f t; yt) ; t 2 [a; b]; y y 2 C [a; b]; T C [a; b] k k; kxk := jxt)j 2Lt : atb kk C [a; b]: C [a; b]; kk 1 ) C [a; b]; kk) T C [a; b]; kk); T

20 x; z 2 C [a; b] t 2 [a; b]; jt xt) T zt)j = ˇˇ Z t f s; xs) f s; zs) dsˇˇ Z t a a ˇ ˇf s; xs) f s; zs) ˇˇ ds L Z t a jxs) zs)j ds; jt xt) T zt)j L Z t a Lkx zk jxs) zs)j 2Ls 2Ls ds Z t a 2Ls ds 1 2 kx zk2lt ; kt x T zk 1 kx zk 8x; z 2 C [a; b] 2 Lb a) 1/2 k k Lb a) k k: T ı T ı ı T n n f t; y) := y 2 p; q 2 C [a; b] f t; y) := pt)y + qt) f t; y) := pt) y f 9M 2 R 8t 2 [a; b] 8y 2 R ˇˇfy t; y)ˇˇ M; f L := M

21 f f y) := p jyj; y 1 ; y 2 : [a; b]: [a; b] [a; b 0 ]; b 0 : Τοπική ύπαρξη και μοναδικότητα λύσεων για Σ.Δ.Ε. c > 0 f 2 C [a; b] [y 0 c; y 0 + c] : f [a; b] [y 0 c; y 0 + c] y; t; 9L 0 8t 2 [a; b] 8y 1 ; y 2 2 [y 0 c; y 0 + c] ˇ ˇf t; y1 ) f t; y 2 )ˇˇ Ljy1 y 2 j; [a; b 0 ]; A := atb y 0 cyy 0 +c ˇ ˇf t; y)ˇˇ b 0 := b; a + c A : f 2 C [a; b] [y 0 c; y 0 + c] ; [y 0 c; y 0 + c]; f; f 2 C [a; b] R ; [a; c]; c > a: f y) := p jyj y

22 f f y 0 ; z 0 2 R; y 0 = f t; y); a t b; ya) = y 0 ; z 0 = f t; z); a t b; za) = z 0 : = f y; z 2 C 1 [a; b]; "t) := yt) zt); t 2 [a; b]; " 0 t) = f t; y) f t; z): ˇ ˇ"t)ˇˇ 2; "t) "t) "t)" 0 t) = f t; y) f t; z) "t); t 2 [a; b] "t)" 0 t) = 1 d 2 dt "2 t) ˇˇf t; y) f t; z)ˇˇ ˇˇ"t)ˇˇ L" 2 t): " 2 t) =: 't) ' 0 2L' 0; t 2 [a; b]: 2Lt ; 2Lt ' 0 t) 2L 2Lt 't) = d dt 2Lt 't) 0; t 2 [a; b]:

23 2Lt 't) [a; b]: 2Lt 't) 2La 'a); a t b; ˇ ˇ"t)ˇˇ Lta)ˇˇ"a)ˇˇ; a t b; atb ˇ ˇyt) zt)ˇˇ Lba) jy 0 z 0 j: y k k 1 ; ˇ kyk 1 := ˇyt)ˇˇ; y 0 2 R: atb L: = f 8t 2 [a; b] 8y 1 ; y 2 2 R f t; y 1 ) f t; y 2 ) y 1 y 2 ) 0: f " 0 t) = f t; y) f t; z) "t) "t)" 0 t) = f t; y) f t; z) "t);

24 t 2 [a; b] "t)" 0 t) = 1 d 2 dt "2 t) 0: " 2 t: j"j; ˇ ˇyt) zt)ˇˇ jy0 z 0 j: atb f f [a; b]r: [a; b 0 ); f [a; b]; y; [a; b]: y 0 t) = f t; yt) f t; 0) + f t; 0); y 0 t)yt) = f t; yt) f t; 0) yt) + f t; 0)yt): yt) 2; 2xz x 2 + z 2 yt) 2 0 f t; 0) 2 + yt) 2; t yt) 2 0 t f t; 0) 2 : [a; t]; t yt) 2 a ya) Z t 2 s f s; 0) 2 ds; a

25 yt) 2 bh y 0 ) 2 a + Z b a s f s; 0) 2 ds i; a t b: y [a; b]: [a; b]; f [a; s) [a; s] s 1 1; t!s yt) = 1 t!s yt) = 1: y [a; b]; y f y; f t; y) = t)y + t); t) y 0 = t)y; a t b; ya) = y 0 : ˇ ˇyt)ˇˇ jy0 j; atb t)

26 y y 0 = 1; y 0 y: t) t: y 0 = y; t 0; y0) = 1; yt) = t ; ; y m 2 N; f : [a; b] R m! R m ; y 0 2 R m : y : [a; b]! R m y 0 t) = f t; yt) ; a t b; ya) = y 0 : kk R m : Ύπαρξη και μοναδικότητα λύσεων για συστήματα Σ.Δ.Ε. f : [a; b]r m! R m y; t; k k R m ; 9L0 8t 2[a; b] 8y 1 ; y 2 2R m f t; y1 )f t; y 2 ) Lky1 y 2 k:

27 y 0 2 R m ; k k = k k 1 ; f t; y) 2 [a; b] R m ; M := 1im t;y)2[a;b]r m mx ˇ j =1 j t; y)ˇˇ < 1; f L = M: y 0 t) = At)yt) + gt); a t b; ya) = y 0 ; t 2 [a; b]; gt) 2 R m At) 2 R m;m : g A t; t 2 [a; b]: y m) t) = f t; yt); y 0 t); : : : ; y m1) t) ; a t b; y i) a) = y i ; i = 0; : : : ; m 1: zt) := yt); y 0 t); : : : ; y m1) t) T ; z0 := y 0 ; y 1 ; : : : ; y m1 ) T ; 0 1 z 2 t) z 3 t) z 0 t) = : ; a t b; B z m t) f t; z 1 t); : : : ; z m t) A za) = z 0 :

28 f R m : f f : [a; b] R m! R m 8t 2 [a; b] 8x; x 2 R m f t; x) f t; x); x x 0; ; ) R m : f f t; y) = At)y+gt) At); t 2 [a; b]; 8t 2 [a; b] 8x 2 R m At)x; x 0; t) y 0 = y = + ˇ; ; ˇ 2 R; 0 y1 ˇ y1 = y 2 ˇ y 2

29 y 1 y 2 y; A; ˇ A := ; ˇ Ax; x) = kxk 2 8x 2 R 2 : p : [a; b]! R y 0 t) = pt)yt); t 2 [a; b]; R t yt) = C a ps) ds C: y u; ut) = R t a ps) ds yt); t 2 [a; b]; u 0 = 0; u Η μέθοδος της μεταβολής των σταθερών p; q : [a; b]! R y 0 t) = pt)yt) + qt); t 2 [a; b]; yt) = R t a ps) dsh C 0 + Z t a qs) R i s a p) d ds ; a t b;

30 C 0 ; yt) = C t)r t a ps) ds ; C C C y 0 = p jyj; 0 t 2; y0) = 1: c L: y [0; b 0 ]: f y [1 c; 1 + c]; b 0 c: y0 = p j1 y 2 j; t 0; y0) = 1: yt) = 1 yt) = t [0; b]; b > 0: [b; 0] yt) = t

31 t? 2 0; 1): c y : [0; 1]! R; 0; 0 t t? ; yt) := ct t? ) 2 ; t? < t 1; t? = 1/2? R m? f : [a; b] R m! R m k k R m : y z y 0 = f t; y); t 2 [a; b]; ya) = y 0 ; z 0 = f t; z); t 2 [a; b]; za) = z 0 ; t 2 [a; b]; kyt) zt)k Lta) ky 0 z 0 k: ; ) R m : x : [a; b]! R m d dt kxt)k2 = d x1 t) xm t) 2 = 2 x1 t)x1 0 dt t) + + x mt)xm 0 t) = 2 x 0 t); xt) :? f : [a; b] R! R 8t 2 [a; b] 8y 1 ; y 2 2 R f t; y 1 ) f t; y 2 ) y 1 y 2 ) y 1 y 2 ) 2 ; : = 0 t 2 [a; b]; jyt) zt)j ta) jy 0 z 0 j:

32 ? f : [a; b] R m! R m 8t 2 [a; b] 8y 1 ; y 2 2 R m f t; y 1 ) f t; y 2 ); y 1 y 2 0: y z y 0 = f t; y); t 2 [a; b]; ya) = y 0 ; z 0 = f t; z); t 2 [a; b]; za) = z 0 ; t 2 [a; b]; kyt) zt)k ky 0 z 0 k: ; ) kk R m :? y 0 = f t; y); t 2 [a; b]; ya) = y 0 ; f ut) := ta) yt) u 0 = F t; u); t 2 [a; b]; ua) = y 0 ; F t; v) := ta) f t; ta) v v F 8t 2 [a; b] 8y 1 ; y 2 2 R F t; y 1 ) F t; y 2 ) y 1 y 2 ) 0:

33 ? Η ανισότητα του Gronwall σε ολοκληρωτική μορφή. ' [0; T ]; ; ˇ 2 R ˇ 0: Z t 't) + ˇ 's) ds 8t 2 [0; T ]; 0 't) ˇ t 8t 2 [0; T ]: " ; t) := + ")ˇ t ; t 2 [0; T ]; Z t t) = + " + ˇ 0 s) ds 8t 2 [0; T ]: '0) < 0): t 0 [0; T ] 't 0 ) = t 0 ): 't 0 ) < t 0 ):? Γενίκευση της Άσκησης 1.12 Z t 't) + hs)'s) ds 8t 2 [0; T ]; 0 h [0; T ]; 't) R t 0 hs) ds 8t 2 [0; T ]: " ; t) := + ") R t 0 hs) ds ; t 2 [0; T ]; Z t t) = + " + hs) s) ds 8t 2 [0; T ]: 0? Η ανισότητα του Gronwall σε διαφορική μορφή ' [0; T ] ' 0 t) ˇ't) 8t 2 [0; T ]: 't) '0)ˇ t 8t 2 [0; T ]:

34 't) '0) + ˇ Z t 0 's) ds 8t 2 [0; T ] ˇs 's) t:? Γενίκευση της Άσκησης 1.14 ' [0; T ] ' 0 t) ht)'t) 8t 2 [0; T ]; h [0; T ]; 't) '0)R t 0 hs) ds 8t 2 [0; T ]:? a 2 R f : [0; 1)! R y y 0 t) = ayt) + f t); t 0; y0) = y 0 yt) = at y 0 + Z t 0 ats) f s) ds; t 0; x 0 t) = axt); t 0; x0) = y 0 ats) f s) t x 0 t) = axt); t s; xs) = f s):

35 ? M 2 R m;m x x; M M := 1X `=0 k k 1 `! M `: 8" > 0 9n 2 N 8k 2 N n+k X 1 `! M ` "; M n+k X `=n 1 `! M ` n+k X `=n `=n 1 km k` `! P 1 `=0 1`! x` x 2 R: y 0 t) = Myt); t 0; y0) = y 0 : y tm 0 = 1 X `=0 yt) = tm y 0 ; t 0: 1 `! t `M `0 X 1 1 = ` 1)! t `1 M ` = M tm : `=1 Et) Et) = tm ; yt) = Et)y 0 : x+y = x y x y; A; B 2 R m;m A+B = A B ; A B AB = BA: Et) E + ) = E)E) 8; 0:

36 x 0 t) = M xt); 0 t ; x0) = y 0 x 0 t) = M xt); t + ; x) = E)y 0 [0; + ] y + ) = x + ): + [0; + ]; [0; ] [; + ]; E)y 0 :? = 1 ; : : : ; m ) M 2 R m;m M = UU 1 = 1 ; : : : ; m ): = 1 ; : : : ; m M = U U 1 ; tm = U t U 1 ; t 2 R:? f : [0; 1)! R m y 0 t) = Myt) + f t); t 0; y0) = y 0 : tm yt) 0 = tm f t) yt) = tm y 0 + Z t 0 ts)m f s) ds; t 0: yt) = tm y 0 ; yt) = tm vt);

37 v; Z t yt) = Et)y 0 + Et s)f s) ds; 0 Et) = tm ; t x 0 t) = M xt); t 0; x0) = y 0 ; Et s)f s) t x 0 t) = M xt); t s; xs) = f s):? M 2 C m;m 1 ; : : : ; m i 0; i = 1; : : : ; m: y 0 t) = Myt); t 0; y0) = y 0 y 0 0: k k C m : m = 1; kyt)k ky 0 k ; jyt)j jy 0 j; t 0: m = 2; M = ) ; 1 = 2 = 0; yt) y0 ) yt) = 1 + y 0 ) 2 t ; t 0; y 0 ) 2

38 y 0 ) 1 y 0 ) 2 0 y 0 ; kyt)k! 1; t! 1; ky 0 k m = 1? 2 R: M = ; 1 = 1 2 = 0: yt) y0 ) yt) = 1 t + y 0 ) 2 1 t ) ; t 0: y 0 ) 2 y 0 ) 1 = 0 k k p p 1) R 2 ; kyt)k p ky 0 k p 1 + jj p 1/p ; t 0: m = 1? 2 C < 0: M M = : :: : :: ; : :: C 1A 0 1 = = m = : yt) = y1 t); : : : ; y m t) T ym t) = y m 0) t ; Z t y i t) = y i 0) t + y i+1 s) ts) ds; i = m 1; : : : ; 1; 0 '; 't) := R t 0 jts) j ds; kyt)k 1 C ky 0 k 1 ; t 0;

39 C:? i 0; i = 1; : : : ; m; i < 0; i kyt)k C ky 0 k; t 0; C k k: m = 1 m > 1; T 2 C m;m T 1 M T = J M: xt) := T 1 yt) x 0 t) = J xt): m = 1: kxt)k 1 zc kx0)k 1 ; t 0; C m? M 2 R m;m i 0; 1 i m: ' : 1; 0]! R 'M ) 2 R m;m ; ) R m ; v i) ; i = 1; : : : ; m; M; M v i) = i v i) ; 1 i m: v 2 R m 'M ) M 'M )v = mx ' i )v; v i) )v i) : i=1 k'm )k 2 = 1im j' i)j; k k 2 R m :

40 yt) = tm y0); t 0; y kyt)k 2 t i i ) ky0)k 2 ; t 0: tm? Τετραγωνική ρίζα πίνακα 'M ) M 2 R m;m M x; x) 0; x 2 R m : i 0; 1 i m: ; ) R m ; v i) ; i = 1; : : : ; m; M; M v i) = i v i) ; 1 i m; 'M ) M 1/2 2 R m;m M M 1/2 v = mx p i v; v i) )v i) 8v 2 R m : i=1 M 1/2 M 1/2 v = mx i v; v i) )v i) 8v 2 R m ; i=1 M 1/2 M 1/2 = M; M 1/2 M:? M 2 R m;m M x; x) 0 x 2 R m : y 0 t) = Myt); t 0; y0) = y 0 : ky)k

41 ? x 0 t) = 2xt) + yt); t 0; y 0 t) = 2xt) 2yt); t 0; x0) = x 0 ; y0) = y 0 : [x)] 2 + [y)] )? M 2 R m;m M T = M; M ij = M j i ; i; j = 1; : : : ; m: y 0 t) = Myt); t 0; y0) = y 0 : ky)k kyt)k = ky0)k; t 0: M T = M; x; y 2 R m M x; y) = x; My): M x; x) = 0 x 2 R m : yt) M x; x) = 0 x 2 R m m m M x+y); x+y) = M x; x)+my; y)+m x; y)+x; My) x; y 2 R m :? M 2 R m;m y 0 t) = Myt); t 0; y0) = y 0 y : [0; 1)! C m ; ky)k kyt)k = ky0)k; t 0: yt) d dt kyt)k2 = d yt); yt) = y 0 t); yt) + yt); y 0 t) = 2 y 0 t); yt) ; dt d y 0 t); yt) = 1 2 dt kyt)k2 : M z; z) 2 R; z 2 C m :

42 ? X; k k T : X! X n T n := T ı T ı ı T n T T n x? : T n T x? ) = T T n x? ) = T x? ; T x? = x? : x T; T n x = T n1 x = = T x = x; x T n : Η προεπισκόπηση των επόμενων σελίδων δεν είναι διαθέσιμη

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας ΕΤΟ Σ... Α / Α Ο. T. A. ΕΡΓΟ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΟ Π Ο Σ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΤΠΙΗ % ΑΝ ΑΔΟΧΟΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ { 1. X ^ o C. ils o c i O jo n t N.Ai\C,\c4 i 1 1 V ' 1

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Διδακτικές Σημειώσεις Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών και Βιομηχανικών εφαρμογών Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος email:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Εµµανουήλ Α. ρης, Σταύρος Ε. Μαλτέζος, Γεώργιος. Τσιπολίτης Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐNEER OLMAYAN SCHRÖDĐNGER DENKLEMĐNĐN ENERJĐ KORUMALI YÖNTEMLE ÇÖZÜMÜ VE MODEL ĐNDĐRGEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI DOKTORA TEZĐ Canan AKKOYUNLU Anabilim

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής, Νίκος Πελεκάσης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής, Νίκος Πελεκάσης Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Εαρινό Εξάμηνο 7-8 Διδάσκων: Είκουρος Καθηγητής, Νίκος Πελεκάσης Σημειώσεις Βασικές Εξισώσεις Μαθηματικής Φυσικής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$ Th$mlds$fr$ths$bklt$wr$tkn$frm$Grgs$Rdstns $Trdn,$1884.$$ Frst$stnz:$ $ Scnd$Stnz:$ $ Thrd$Stnz:$ $ $ $ $ Th$Englsh$txts$cntnd$n$ths$bklt$wr$crtd$by$Fr.$Ephrm$Lsh$nd$$ lt$dvd$mllng$nd$r$usd$wth$prmssn.$

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφ. I Εισαγωγή.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η ανάγκη µαθηµατικής περιγραφής και µοντελοποίησης συστηµάτων τα οποία εξελίσσονται χρονικά κατά τρόπο που περιέχει, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, τυχαιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποθεση του Riemann

Η Υποθεση του Riemann Η Υποθεση του Riemann Πτυχιακη Εργασια Νικολεντζος Πολυχρονης Α.Μ.: 311/2003066 Εισηγητης : Κοντογεωργης Αριστειδης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Αιγαιου Καρλοβασι, 2008 Εξεταστικη Επιτροπη: Ανούσης

Διαβάστε περισσότερα

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt -,.. -. ( ). -.,,.. ( ),. t, t T = N N f = t. s s - /s Hz.,. f = T,, ( ) π ω = = πf T rad/s.... : dφ ω =. dt. 8 -3 ).......,...,. x x = Aηµ ωt (. ).,,. 9 .. -. -... υ = υ συν ωt (.) max a = a ωt (.3) maxηµ

Διαβάστε περισσότερα

Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh

Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh Ginnhc K. Sarant pouloc jnik Mets bio Poluteqne o Sqol farmosmłnwn Majhmatik n & Fusik n pisthm n TomŁac Majhmatik n 22 Febrouar ou 28 Perieqìmena Συμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Προσαρµοστικού Ελέγχου στα Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα

Εφαρµογές Προσαρµοστικού Ελέγχου στα Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατριβή που υπεβλήθη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Θέµα Εφαρµογές Προσαρµοστικού Ελέγχου στα Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001855553 2014-02-05

14PROC001855553 2014-02-05 : / : +3028310-40977-40978 (. 607, 608) E-FAX : +3028310-40981 +3028310-40043 : 14PROC001855553 2014-02-05. : 2872 5/02/2014 : «- & 2014» : (12). : # 541.300,00 # : (%) -. : 27 03 2014 : 12:00 12:15..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ Θ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κίνηση στο Επίπεδο Στο κεφάλαιο αυτό θα επεκτείνουμε τη μελέτη του προηγούμενου κεφάλαιου στη μελέτη κίνησης σωματιδίου υπό την επίδραση δύναμης στο επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 011-01 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα