!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #"

Transcript

1

2 !" #$

3 !!"!!!"!!!!"!! %&' $& ' ( )'(*+ %'" '," ' ' # # $%%&

4 '()* ( &"'"-./#!.""/0!.1'/#. /2.331/4. 1/.( '1 "/

5 (+*,-'.*/ %'51 " + 5 & "1 ( 5 1 " -!6 ( " #& 7 5 " &"""" 5 "&-! 8 " "!! $ 7&! " 5, 4, $!! 7 6: %; $ ; '& '' " ' " && ) '(* +! 5&'" ' <'& " 1 & 5 & &"' )'&& (& ' 7 = '"& ".='/ ( $ 6 == 8 : ( 44& #8 $"'1 5 & = "" ( 8#88 =8 5 & &"' 7>?&

6 $A ( 4!# = =: :!8":!8#A!6 8A : 2"$$ : 66=' 5 " " 331' 331 " ' &. /"1 '" "'

7 &7BBBBBBBBBBBBB ( )'(*+ - &3 * " ' & " '&"* & 1 ' & &' "&'& 1 & ' ""& ', &3 * * " & & "" & ( && &3 * &* ' 5.& 5'" "/&* "'"&& ( " & ' & "" ' * &3 * & &"' & " ' &3 * 5 5* '1 & % '13&&& "'& (.3/ 5& &&",'"& ( 1&& &" ' '"& ' 3 $

8 =3(.$=(/ 9 (.9(/ & 1 9( "& & % 1 &' &'9( "3"*&3* ''& && "" "& &+&""" " "&& "&" ""A " 1 &"1 & " '&&3" % 1&3*'" &'"&! '" ' " & '"& ' &3 * & 1 & & 1 " ( "&&,&3"1 & *" "& " & + " " & " " " & "'&"+.+/ ( &' &1 ( 55*1< 5",' ' &'& 5 & &

9 )-0**/ 1! 1??&3* C?&'& <?D $! 2 3 (. (/?D?D93(.9(/?C?C""?< = "*? D'"?E C5&"? 3! $4 4! 5 $& C?3 (. (/-""'3 C?? 3E DE C?D"" C C?!*"&' CD C&' 5* CC CDC< *

10 CD>"A9( C< CD?5&"CE CD&&CF CDD G? GD CDG"" <D 6! 77 G?&" < G??$'&&3" < G?&" <F G?D1 &6 D G"&'&3*G &"&& < G&- '"'''&"&< GD( "&'&E GC+"&&,& E GD++&3* E? GD?+'&E? &" E GDD>&'& ED GC? '"&FC GC%%(3& FG F< GCD"'& &FE GG?? GG?3 '? GG6?D *

11 7! $1 1$7 *

12 1! ( & && 1 &* ' *3 """ 5.& &5'""/HCI &A "'& 5&" "&3& 3", "26 H<<I " "&'"&"& 5'& '&' " * & ",.& 1/ ' &"*& ( " ' 1 ", '1-6 ' ' 6 "J&"" % 1./ "J&1 6, &!1 ' """?

13 ""'",- 0** 1!1.- $, & " ""11 '&1 &./ & & ="" & K' 1 D"'"''&LK7+?E3"'?E3" "&" ''"?"L 0** 1!$.- $, & 1 1 '&& &1 "&,&.&&'37 7,1 M?H?ED?<I 7 "''77.,/,&" ' "'1,&,' "&'" 3 NON./PQNPNON./ ' 77, K' D& " ''&L K'??E3" "&" ""&7+?E3 "L,377,&&"- 0** 1!3. H<FI- $,&11 '&& &,&1 & +*"*&" ''&&' HGI *'''"""3& ' "'+* " "" 1 && ( " " " '*""A "'&&' HGI

14 +1",&' * *)-:)* $ A. /&& * & ''3 % * * & * " & &&3 ' + *" ' * &'"3" *$(HDI 9 $ *-* /);(< * & ", 13( & && *'" ' +& *"&"'", '" 5"" " & &,& &' "1 +& '*" &"'"&1 & &&1 & &,1 && &,% " & &, && ', ( S 3 "&""*' & "&( ' "&+ S 3&*& ' '5A & &' ' ' "&*&"'& *&J "& +3""3"*" HC<?GFI5 " '&" '&*& && "3" & & " 1 1 & " ( ''& 1"3" 3 D

15 " * * " & "3 " & *" ( "'" "3" & 3" & & 1 & & "3"&& 3"&HEI ( &&"* % " & & & " J "& " " % *" " ',& & " ""'''",''& "3"*& 71&""'& > & & & "& &.&??/* "1 &3*" * ' 1 & & &&3 '" $5.$ & 5'" "/ 3 "& & &" * &&3&'"&'"" 1!1/)*()/'*'=*. &3*&"&&- 0**1!4+HG<I./1 " - 3'&&1 '1-.?/%*./RM./M''M././%*./M././.D/%*A./S./RM./.!"!/ ( *./K &'"L! &'1""&& 1! C

16 &3 * & "& & 1 "& & &! "3&'& &3&'& 1, & ' && & & " 3 & 1 +' & & ", ( ' &3 * "& &A ""*", & &3*& '"1 (1""'&3*-? &3*&"&&1 "3 " * 1' & " " &*"3"" &*&3 " & & & 3' &3* 3 """&&3*'", "&& ( &&&&,'"&( 11 & &&&,'"& +*"& &&'&&? 1 5 & '" 1' ( ' &* ( 11",,&' +'&3* &""3" * & "& & ( '"" "& &, & "& & + '" & && 5'"&&A '& && G

17 1!$(90;/);(< &3 " & &' & & 33&," 3" ( && 33&," 1 & & "'& & &(&&&"" % *" $A & (.$(/ HDI '"1 ' * &"&""& & " '& & &A* (,*& &'& ' * 1, 33&," & ' &.9( 9(/ HF? <C <FI &.3 (/ H?FCCI 3&.$=($7+(/H??<CI 5 '"& & " 13 & + 1 & && """& "D ( ''&& & ' * & 1 ' ( ' 1 & & '& & ' *"&& & ( &&"&* & '!&& &1'&=1 && &&' &' 5& *1" 5 &1" A1 7 <

18 & &11 "& &,1&&* >'& &&"&& 1 &&"&1" "&! " &&, *& ' ", "& && " && 1 "& ( & &' & A 1 3, & "& "", ( "' & &, H?EI %,"&1 "& ' ( ' & 1 '&,!1&3,&"& % & " '"& "" " ' 5J> 1 ", 5 &3 * &&&&"* + " ' & && 1 ", '"&"" 1!3*;>*/ && ' &"' & ' &3 * "' 5""A '*&3" +" '&3*" 1 ", "&" ( &" ""A'"A " "

19 '&&3" % 1&3 *'" &'"&! '"' " & '"& ' &3 * & & 1 " ( " & &, &3 " 1 & *" "&"& +""& "" " &"' &"+.+/ & 1 && &*' 5 & 5 " ' "( 55*1&< )3'&& 1 "3& & && * *& ", * & & &&" 5 %& &&' &3*"1 1 "A'*&3*& %3 & "'31 5",' && && ( 5 '"& '3$=(9(&19( '& & % 5 &&&' 9( 6 & ' & 1 & & " A ( & &',&7+,&"3& ( & &' )& &'(*=1( & &&'"3"&''"*" E

20 ( "&'"<<3"' & ( "& F

21 $! 2 5 & 1'& ""&&&3* & 1 ""' "&&&3*& = = "&* "&3&*& ( '&""&,' "&& " & * ' " &'" &" & $!1=/*.'/)*()/'*'=*.<'/ (1 & & &3 * "& &H?ED?I 5 '13*&& 5&3*'"&& 1 5J>&& &&&&,"' ' &'& H?E D?I + &3 * "& && & & &&' 3 &'&( & &'"&' &'" & $,./ &'", & '&&&( '",'',' & 1 &&& "'""& '1 "' & 5J> &&&&& & %*"&&'&./1 & & "*""&'" &$,./'./RS 1 && + *"?

22 '&. # $ /1 &'& # $ """ "*""&'" ' &&5'./SP #./ TR $ 1 &&, &? 6 &./ &? 6 &./,, &? 6 & &? 6 &.&/./.>;$!1*;)-<9;9-)*;)*'/);(<;>-/ & & ' "&3& * &$=3(.$=(/H??<CI 3 (. (/ H?FCCI93(.9(/HF?<C<FI $=( 1' ) " H<CI $=( && 31 5 & " &&( &' & %? 1 & & # $ 1&' 1 & '* & # $ '& ' '' "&% ' " & $ # &??

23 ' ' % ' ( 1 & &',$=(11 ( "? <;$!1-$,.,/.?/'.,&?/SP.,&/ & &./'.,&/SP.,&?/ '& &H<CI ( & && *'" *'* %& &'",& 1& '&&( '.?/& '& &.%?/'./& & &.%?&/ 5 & &.%?/ 5'*&& &'"& &$,.,/.,&/&&' ( '& 'N.,&/T.&/NR> 1.,/&&5'.,/PM 1 $=("3""5 &1 & &&"&"*>./ &&"*>./ ( "&" $"&73 +&&(.$7+(/H??I*$=("3 %& &"&&" && +'$7+( && && &'& & & "' & ''A ( '."'&/&$7+( A ' &5'$7+( """"*""& '" & & & ( '" & &?

24 " $=( $7+( "3"" & 5 &&& "&"*&&"* >./( "& " ("$=( && %& &"' & & & " & & ' ; A &.&/1 & & && "*""' & '" & &, "" &( &, & 3 1 & & /.&/3.,/RS /.,/3.&/RS.>;$!3)'>/)/;;>-$!'"( " & & ' ( <;$!$-$,.,/&.&/'&.?/5'.,&/RS &&.%/U./5'N.,/3.&/NRS &&.%D/U.D/'.?/&./& ''&H?FI ( & ' '' ( " '$=( 0 &'"& & && (" H?I &(HDGI (?D

25 & *&1&& 1& ( " & HG?I &&& & &' & 3H?FI " (" 5""& 5J>'"&+& '3"&3&*&3 1 *& "H<DI"A' ) " H<CI 4 H<FI,, 5 9( &././.>;$!4)*).9*;/);(<;>-/ & 5 & & 3 '& ' &( &'"" 9&& " ' & & 7* 1 & & 9 "1 & ", " '& 1 & " & ( &' 9('.?/1 3? """"*"" &'" & 3 2&'9("'( "D.%C/ <; $!3-$,.,/.?/9('.,/SP?.,/3R &&H<FI?C

26 93(HF?I*93(& "' 1 & " 9& "'!"#$% &"' $"' ()*"% +"' &" &1, & 3U % % *,-,-,-.,- / 0' 011,- 2+ $' 3 3 %44 % *,- (,-.,- / 0' 3 $ " ( $$' 3!"#$%&! & & ' 93*. "/ 1 "'& "' 1 & &9" "*"" " ' ' 5 ' ' 9? ".?3"?3"*/& ' 1 & '&'*?3"PM.9?*/ PM?3"*! & &' 9 V 9( ''.%G/ 6'&' & & 3.% G / 5' & "?G

27 "& 3%G&'."/93 * ( *&','935*& % % 5% < 1 %, "# & &, "&"' %% ' "'HF?I 931 * & ( ' & 0 H?I & & '93,'"'&& +& &' ' & ( & * %*32(.%2(/HI1 3'* " " $!1!4>); + * & & ' & + ' &&' 31& 5' &'& ' &&&"" && "&"* >./ & 1 & ( && &&' *&(? 5 &"'K'LK'*L" '& ( &" ' K3L & 1 & 3 & '' & ' " &"" & ( &" KL&1 *A 5J>'"&" (,'"&'"' "&" * ( "3&& & 31 & ' 3&& *"?<

28 1 >.?/, " =1 >./&& " & &"'"' && "&&"&>./ =1, '"&"" )-$!1;>(>;)-(<);)(;/(/0;(/9)(*'=/;>(>;/ ).; )*> >/ )-)*( *)( /(; ).*)* $=( $=( "& $ ( %* ( ( ; ( %* ; ( '* ( ( %* ( %* A 9( %* $!$.<'*/*)-*'=*. ( '"" * " *HEEI =1 *&H<?GFI111 """& +&''KLH<?<GI * & " '", & " & 1 & &1&"H<?<GI?

29 && & ( & "&&""&,"&HI ( & '& 1"& * 1 " 1 "3" *" H D D<I & &".+/"' '" &'1 " ''1 &&"./ ( & 1 " & 1 ' '1 " + "3 " * & " 3" & & ' &&& & 3"&1 & &( 1 3 "&& 1 & 1 "' HI ( 1 & &" ' ( &, " " &.$/ H?<I( $111 &"' '" && ''1> 1 '"& '' 1' 3"&HD<I +,&&" ' 1 & &' &&H?<I ( "' &&&*&* ' ( &,&&"&.6/ $!3>;/0'*/*)- ( &'"' *1 ' 3"' 3'&'"HDI 5*"''"?E

30 "'1 '*&1*1 & "' 5 1 " '& 3 "& '"&* "1 &&"* "&, "&"* HG <I =1 '" &'& "&, "1 "' ''*A " "&HI ( 1 '1' '&" 1 & &1 " " ' " & + *" ' & ' & " 1, & ( & & % 1 """&'",& "*"" & " & ( ' &" "' '" 1 " ' " & " * & 1' & & 1,H<?<I & "'& 1 & &1&"HI % '" ' 1&" '"' * & " 1 '"& 1 " & "3*&,H<?<I! ''* A '" 3& " & H<GI % " & "?F

31 & " 1 '&&'A "&"' 1" % " &&1 %,1 '* "&1' A'* ( A &*" &'", 1 1 "&" A&H<GI %! *" " 1 &, & '" L '" ",&' "'"*&?LH<GI $,&'! " &"" " "&'& ',&( ' & & &' &"& & &"'"& " ( 1, &" ' ', & " & & & 'H<GI ( &"&*"'.9+3'/ % " ' * 9+3' 9+S3' &&"" 1 HGI ( ' '" 0 6 ('".06(/3& (,"' & " "' &' & " % ' " ' 3"& "&&

32 $!4*;*/('*/* %& 1 " " & " ' ( &1 ' " &=""& "" ' 5 "' &1 & && && && "' "' &1 & &"1 "( & '& & " ( & " " 1 ' &5&"' ' & & ( & ' " & ' "& &" & % *" 1"& &1" "& ".P"/1 &"1 & ( ' & " & ' " ""''& *'"& 5'&"&"13'"" & &JA& ' "' """& &A' ' ' *" ' & " "3 & "&"3&& *" "& "3&"" C? ( &3&" "' &'&1 C?

33 ?" +&""&'"& &? G ' % &, '" '" " & " ' &3& J3 ( " " '"3&&'" & &'" "' &" ''&&' & "( &&"&' &'" ""'"," "'" ' "& ( "' & "''&&. " " "&'& ' 1' '&/ &3*" & &1 & 1 1 & & " ' "& ( &'"&'&* &'. / '"'' &. "/5"& ' """ "& 1&" 5& " " & & ' *' &'"1 & " * "'&" '&" ' " "& & ' & & ( '11& *" " &" "&&

34 <'1- AH?EI' &"'"&&W MX JY 1 XY "&' 31& <' $-( " " 1 "' 3 "'&& 1 & 6, "',( &'" "' &''&"' &"? &" " 1 " & " "'" '?" ' 1H<?<I " ', "''" D

35 3! + A &*' 5"HCDCI ( & ' & & & & " (?""A 1 & &H?I )-1!>);0//> ;+-)' )- /: /)*(;)(- )*'*/* 9&.'"/??3 9&.*/??3? 9&."/? 6? 6 6 Z "?3? (*?F =1 F 3& PF %AA&& C?! & <3?E 7+ PG< =""& F3?E 5"?? 6&"'63" << ( & & & '"3" & ' '" *" ''" & ( & & ' )& & ' (*=1 ( ' & &-.?/ "3&,& '"' "1 1 3& "&+ "*"+ H<EI./ 7+,&'" ' + C

36 "1 =""&.D/&"'" &' 3"3"&&& (,& 1 1'" $ # D HGDI ( & %+(+ '" " & *& '" $ 6J # & 1 " '!,& '* '",3"( '" G(,3"'&,&"( &11 '" " HGI &( "* "+ H<EI1 & " &'&"&( &1 D >"&!53>(1'"HCCI + C! &[ " &" & & ' &" " & +'AA" ' &./& "''" '& & HGCI(1 ",' ''&' "JA1 && && &11 1 & ( & & H πji %"3 &" ' "*"" & & '1'"& && ( "D '''& ''&&&,"& &1 D'&?G'&CE'*%& ' &'& ' % * &' &'& 6"% &' &'& &6?"( '&&"' &'& G

37 ' 1 &''& '?JD & & 6 6? " "& '& "& %& "'"&,5* ''A1 &"' &%& *,1 " "'& && " ' &" '"& ""( '&&&"" ' &(&1 1 '&&& ' 1"''&!'&& " 7"1&'1 & " G\',5' ""'&','( ",*&"&, % *&"& * & S3 &3 * &% " ' 1 & " & & <

38 4! 5 5 = HD?I A H?EI"&3& *" A 1"&] 3" H<CI " H<C<FI3 " '' &H?FI 3 1 " *"&&& " HC<DI 5 " 1 "A " ' * &3 *& &(.3/H?FI& &1 "& & 5 & & ' $('"1HDI ( 1 1 F?? HCFI & '&A11 "&&' 3 " ( " H?FI 3[ 3"", &' & "&& &*H?ED?I ( &' 3' 5 " 1 & ' &&,& " 3 1! 1 ' 1, '"& 1 3 'A *! 1 3& A "A & ' && & ' 3 ( *" " 3 (. (/ *" " (&,'"&

39 4!1!1>-+-)'; 31 &'5J> ( " &1 "&& "A &'&&& &1 & " "'& ( &1 ' & &&- && " 5&"' "&" > ''"" ' '& " 1& & "& 5J> A $.MO#$& Q/'A& & & 1 & """ "*"" A ( & """"*""& "''. '/ " ' & *.'/ 3[ "&. /"& &.&/ & " "&*!*&31, && 3[''11'A313 "."3&&/!1'1 '1 3&A A" &'& 5& & ""A 5J> & & & ' & % "" 1 ' 3' 3& ".%%(/ %%(' " ""A "*""&5 1 %%(& 1 '&''"H?EI & &'& & & '&! > 1 & E

40 & 1 "& ' &'& " '& & & '&!! "#!" $!!!!"!$ '%&&& 5%%( ' & && ( " &1 & &( '&& " ( &&& ' '" " &"& ' '" ' & &1 ' '"'"* * O"O.(/ ( QQ ( ' 3' " 1 % C? ( " &"*'%%(θ./1 "'& "' & %&'!() ** )! %(!+&!, **-!!+&!!+&! %( %()* F

41 4!1!1!19',**)-:)* -.;</ 0** 4!1 9-9',* >-+-)' %%( 1 &&&%%(& & ' ( "(31=& & "%C & "&3&&1' & "*""& "&' (' """& "& 1 & " & ' & &' "&& " 31 & && * & ) 4!1 "(31 =& & [ "&"* ^./ &^. / 1& '- &- 5' & && '%%( & " A& " "33&, "'3"& '1 & 1 AJ( *&( "&"* ^. /!&-! %%( && *"& ' " "&1&1' >1''A3? ( & & 1& 3 &( "' 1 " 'A (./M%%(./S(.3/ (.3/M%%(.3/S(.3/ V (./M%%(./S%%(.3/S%%(.3/SV D

42 M_ %%(.3 /.``JT?/ M_.3 /. %%(./M>.// M_ 3 M J3 _ 5 M 3?J.JT?/ J M^. / )&'!() ** )!.! /!! )&'!() 0!#!+&! 1!0!!+& )&'!(0! ) 2!+&! 3 # 4 $ '%&* ( 331" && &&"'"& &'&'& & ( ' """ A& " & " & & "& & &&5' """ ' ( ''' 7*&'& D?

43 &' '%&& &' & "*"""" "' &' & &'" & H?FI%CD "' 3!& "31& 3' """ "*"" A& & & *!A "&"*'3( "C? <;4!1( "&"*'3^./ &. D / 1& '- &- 5' 3& "&& "A * &&&&' " ( '* 131+& &"(3 1=& &%"6""? "&"*^./!&- 5' 3& "&&&A" " 6[& *"& 1& ' ' " "&' "'( """*? *1"'3J1." / (./MS(.J/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT?/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT/S(.3D/ V (.3.JT?//M.3.JT?//S(.?/S(./ D

44 (./M_.3/S_ (.JT/S_ (.3/.``J3?/ M T H?JJ.JT?/IS_ (.JT/S_ (.3/ a T H?JJJIS_ (.JT/S_ (.3/ M?J S_ (.JT/S_ (.3/.?/ a?j S_ (.JT/.``J3J/ a?j SJ?J.J/.'".?/(./a?J / M?J S D J?< D a?j?< D D 4!1!1!$>9*)-:)* -.;</ 0** 4!$ 9- >9 >-+-)'% & '&" "'&&&*A'A'& ( %%(& '&& '* '" &'3&'& '!&'!() ** )! "**5) %**!+&!, **-!!+&! $ '%&%%* + " ' " "3 =& & 1 % CC ( """A&&' ""&, &3& =1&& %%(& && "*""A& DD

45 ' ( "*""A&1''%%( &&&&51&* ) 4!$ 5'"*"" A& ' %%( " "3 =& & & & * " &"*^. / '- 5'"*"" A& ' A &"' A'' 1 '1- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M_ %%(.J J S? /.`` T/ M_ %%(.J J S? /. %%(./M>.// M_ 33? M _ 33? ` _ 3.`/` M^. / 3 "3 A "" '& & ( "3 3"" " ' 35'& ' 1 & && "5' *& "*""A' &'& 1&" " "&3 & """ " """ A = 5 33" & " 1 & " & &( ' && &."/ 1&. "/5' & "&"*'^./ DC

46 , "&"* ' 3 "3 A ^./ > *"&'" " 'A& 11 A' "1 3313"3A '+ ""& 31"3& ""3 &,'"&( *" 1 > & & &''" & && 1 1 & A ' "& 3 "3A&,&'" & 31 " &" & "*"""' &'" && & &' & &"& M"*O.>> /S > & ' >Q&" 1&&&!1 '1"& 4!1!1!3';(*)->-+-)' '&'!() ** )! "**5) %&'!() 3!#! $!!#6$ $ '%&)* (31 " ' "*"" A& & &* "3&&1' "*"" A & ' ' &" *",A&& "'& DG

47 .'/&&1 1' ' ( * ' & 1&3&A 0**4!6';(*)->-+-)'5& ' "31' " 31 & && " & ( ' &"31&&' 1 """"*""A&( 1&& ' * '"& ' & '& ( &" "*""&1 && & ( "3 &"1 &' ( 3&A " 1%CG " & & ' """ "*"" A& "3 ' & ' 31 " & * ' & <;4!$( "&"*'3&A^. / &^. / 1& '-( 1&'"(31=& & 1&' 3& 3& %"6""- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M(31./S(31.J/S(31.J /SV &-%"6""?-(31./M>./ (./M SJ J SJ J SV M_ J J.`` T?/ M_ J. 3/M _ 3 3_ 35 D<

48 ` _ 3 M H.3?/J.3?/I M^. /!&-%"6""?-(31./M>. / (./M S J S C J C SV M _ 3.``JT?/ M.?3 3J /J.?3 3 /M^. / +'31"33&A "3 & " &"* ^./ 1 & " ' S3 3& A[13&"&"*^. /' '31 A. D /1 1 '"3A^./5 &&',& "' 3&A 3"3&1 A.%C?/ (31 " 3& " & ' "3 & &&* 5 3& A' 3' "1 & 1 '&'' "&1 & 3 A & &" "*""' "'& 3&& "& 5 & & '"&5& 1 &" "*""&1 && 3 5 " " A &", '"& D

49 4!1!$!=9;*)-/>-/ >*"&" A"*& '" *,, '"&![ " ""' 3A" 3&A! 3&F?1 & 1SSHCFI>1 ""'31 3&A1# ( ' 1 "" "" & " ' &&" 7"'3 "'5J>! "&"& AA' 3#"" ( 14,&&& ",&!,&,A"'?"&!+%)&,+%)&-.!'&", '"& ' 3b 31 "3 A% "3 A 1 &" ' " & ( &" &3$= & """ " &! A ",&, " % A DE

50 1 " ' &&" A 1 "'5J> A 1%C<C ( "3 A '"& 31 ( '' "' & 131 & /") 01 "3A 5 ' &1 ' 3&A 1 & ",& ( ' " & ' &, 1'&" & ' '.% CE/ +&& ' & " &( "*"" & 1 1 &<'& &&"1 & & " ', "% G\&,& '? "+ & (,' &' 1" 3& A "3 A 1&" & ' & % CF( ' 1 ' "3 A DF

51 &'&1 & 1 & &'& =1 1 & ' ' "3 A"& '3&A%"%E1 1 "*""&11&<=1 '"3A3 <+&& &"' & 1 1 ( 1 5J> & & &"% 3& A *& < 1 & " & 1 & ""% ' 3 &A" '"3A& &",'"& "3A! 1 A"' 1A*" &.% C?/ & "3 A "" SS 3& A "" # 1 & 1 " '%? 1 A & 23%&)4 C

52 7* 1 ',(1""" ', '"& "'&&&"'5J>%?? 1 &"'"'&&"'3&A "3A%1& "'&&" ' "3 A "& ' 3& /"3[" "' '3 &A['?"3["1" '3 & A!& & 1 " &"& $ & ' " 1 1 *& & +%)&" 1 +%)& -. 1,& & & ' A "'5J>" 1%C?"&& &1'"%C?? %" *" 11&&& 3 &A1'"& 3 C?

53 4!1!3>); & ' " '"& ' "& & * & A " & 3& && " * &' "& 3 " "3 A 3& A " & &'& 31 3 & A " & "&"* ^./ 1 3 1[1&"&"*. D /'1 '3& A^. /13&A " & & 3( ''& & " & && " 1 && & 1 "3 & A & =1 3& A & * & %" *"1&&& 3&A1,'"& 3 > ',& && 3 & &5," "'& 3 &A&1HDI 4!$9;()-B)->)*0; )*' ( &" '"& ' & ' &3 * & 1 "" * '" & & ( & 1 &"&1 9" C

54 !'""' "'"& &"' '&" & &&'3* 1 S3 5&1&&& 7 ' *" '' "' & & &' & A' &!&' 1 &" 1 ' &''"&&' & ( ",& '" " " 1 9 " '&'" 1"', 4!$!1;+-)'/)*'=9;*/(*0.>;)* ( *" ' -,&'"" &" " " & ' G3 )=> ')))/ /:* ;(;'/ )-4!1!)/(/0')) =9(' )=> CD>; )99-()* ;)'>/ )= ;)'>/ >/' B;)./:0 ;/>-/0; )=>;)'>/ D>; (;?? 7J+?< CDF ;*0;).* D D G G )///9( <G< < G C ).??? C G FF )-4!$!<);)(;/(/0<));>(>;/ )*>.< (;?< G.C/ G?< G ;*0;).* D.DDG/ C D )///9(?< C.C/ <?< C ). E C.D?G/ G E C CD

55 %& "'"&,& ' '' A 1 " " ( '"& 3&,&*&1 "' & *! ( " & $ "',! "&& &&' *" ( ""3 & '"& "" &&&"&& &' & & ( ' & 1 '"&"" " ' &&& "'5J>1, 5"" *A, ACF< 1" " ' & "'5J> "&' (C?7 *& "*""& "*"" & 4!$!$;>(>;0<*'=/ % & ' ' '' A * 1 " " *&( 1 1 ' ' & '.% C?D/ & "*&(C CC

56 ./,&'"c&&&jc9a-d > $ > =59 $ 5= 5=9 5 5=59 $ 5= 5=9./9&c&&&Jc9A-?" > $ : <555 : = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9 > = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9.&/5"c&&&Jc9A-?? 5 <5555 ;5555 : =59 5= 5=9 5=6 5=69 $ =59 5= 5=9 5=6 5=69 $./&"c&&&jc9a-<g< 0.>;4!139;()-(9);/*/0 )*'*'=/ CG

57 4!$!3/>-/ ( 1%C?D ( ' 1 ' 93* 1 " " ' &&& " ' * ' " ' " & + & 9 *'" $=( ( =11& "' &&& 1 93* '" &" A 7 ' "& 5& $=('" ("' &*&' & '" " & & ( "A '3'"& 3H?FI1&*& 93*1'"3$=(3*1'"3 "& 4!39:*. ( & & ' &3 * 1 "" &." / 5& '& ' 3* 1 & & & ' &3 * HCEGGGFI! " &3*1'&'""& &&1 5&&"'&3" "&"' &% *" " ' &,&&& & '" 1 3 & ="" & > 1 "& '" "3& '" & & C<

58 ! && &"' "& 1 % & & " ' G3".'" ' G/'" "+ 1 3& " G " "=""&+["&,&'?E. ' ' & "&,& & & 1 ' " 7+& HGGI/ & " ' D ( &"' &1'& ""'"&?DD'" "'.*"C/ &CD?!"A "93* & 1 %&1 K&3L &' 4 4[ '" " & '" 1 & [ ' & 1! K&3L & & ' &11 5' "&& &"' " & 1 & &&' &3 * & & && ' A "'& & H??CI (""''& 1& " &'"! '& && & + && &*"& 1 '" && & '& )" & ''& "A' & 1 ( &'& "A & & ' & 1& C

59 "G\'"&"" &"' ""& 4!3!1*;*/('*/* (1" " & " 1 & & C!' "" & ( &'& &*' ",1 '1 & '& " ( & " ' & 1 " 1 " (CD% G3"W3'" '?G'' % 7+?E3" W3'"D "'"3& 1 '&&W3'"D1?D "& "' "C"& (' & "1"3"&& '&"' 9& "HGGI" 1 HGFI! "3"& & " '" & & *"? & &""&& "3 "&1& "3"& ' ;+-)'/ : )-4!3!>);0,;+-)'/ /)*( 0>*(* )* '*/* *;*/('*/* <' <' 1 $ ;*6 $ ; " " G G 18; D ="" " &?E D & D?D )///9(;) <GDEE & C &? < ).?? 63" << GD CE

60 4!3!$;*;B/!(*;9B/-(* ( =& "3& "[ 3& & " 1 ' 3'3 " ' &1'% 3 '3 3*" ""A "*""& " HDI 5 " &&"* >./1 "'' && 67 1%%4& ( "&1 &4 '" &"" 4[ " * & %C?C 4& & & 3 " H<FI ( & &'", ' ( "&' '&1 & 4[ "" ( &* ' 4[ " ""A '& '.&& 3/ ""A &,1&1 & &" & & *&' U 4&&&&,1 & &&, + 1%C?C "& & &>' &&' & " ( " & 1 3 CF

61 " '' &'"&3& '''4[" ( & ' "& ""K13L "'& ''& % 1 & &'" " " ( 1 & " &&" "&'.&/! 1 4[ & & ""A '& ' "*"A % & 1 " ""A "' & '' &"&&3" "&"& && 03&&&&& "*""& " ( ' 3"."A " ' &"/ "& & 03" """A "'&'" &&1 " ""A "'&" ' 73 " " "3 & '& *" " H? DDI =1 " "&"*1 & " " & &'*1 %93& 1 "" " '" &/ HDI 6++ " 3" " " ( "&"*' ">./ 5' 1 &&"" &'" '& G

62 4!3!3))9);* 5 " ''&'"&3& * "[& & & &&' H??I( &1 &'""A "' HCI % " " '"& & && " " & & &"&1 &! " &A ''& 1 & ' & && " A * ''& & A' "&,' 5" "'&*&"& '" 1 &'& "">. / " &"" 5& " "& ''& "" & &"*! "" " "" ( "&,' &'&&&( "&& & " && (1 1& &" & A & &! & "' &'" & ' 1 1././ +"," 1&&,1&1 & &&', *&&1 &&' '"* &1 & G?

63 ( '&&'& &' " & > " 1"& &" " " > & " && 1 3" & &&"& '& "'&& ( 3& "A & " " " ""A ' " +' " '1 & " " ' %& 3" 3" " 1 & &'" & ' 5 '' " & &' " &' A' & '& &" ( & & A ' @$ $ % 1. *&1 "/O -% $ ' A $* 0&A ' $B$A$ $' $ B$A $' 3 A$0 '?$A$ $A' A-' *- $A $'?' 3 $ $' 3 '%&1 & 5 * & 3 " & " ( "%C?G >& "&"*' ">./ &"" 3" &&,& & '' & A! "5 & ' & G

64 '&, A ' & ' ( " ' &' & "" ( &&&1 '' & & [ $7+(3 1 & 3" '"&3*" &' % " & ' ' & & * 4!3!49;()-;/>-/ 5 & 1 &" 93 & ( ' &1&3 &'" &3 & '" &3&! "& ( "" "&"'&!"3 "' '"& & " ' &&& " ' 5J> ( ' &&& " ' 5J> ""' &( ' '&&&!'&& "5' ""'&' ',, *&"&,%*&"& &3&& %"' " '*&& 4!3!4!1;*;B/!(*;9B/-(*!'&" 3& & ' & + " ' & " &,'" & '" & GD

65 'A?G3 3& 3 ( "'& &&',1 1%C?< &3 '"&34["! 1& 1 1 & &" ' & A%"3&, 1 *" '"&1'" >"& %7+, &'?E3""&'"&"% "&, 4H<FI K&L &'3 =1 '&& " %4" " > " :.:/. N.*/M * RM/M H<FIK &"& *&1 " &L+ & &"& & ' " ' "*""& ' & = " '" "&1 & "' & &'"1 & &' 1 './ ' '" 3( ",1 "&5' 3 & & "&1 + ' " & & &' &%", ',"'&' 1 & ' * & && 5 & S3 ' *& "&, & 935*, GC

66 '"& ( ' 1 *& " &, '"&'" > $ > $ <555 : B :5555 D A > $ <55 : <55 : :555 < B F/59 8F/59:F/59 <F/59 F/5: B A A A E +% & > $ > $ <555 : A A 5= 5=6 5=7 5=8 5=9! & &% 6555 <55 : < C C B C9555 <9555 ;9555 : A A A C C B /1%& & &% ( &" & ' 1 %C?C?E &(CC %& 1& & 1 ( &3&' *"%" ''1& &31'"'3 GG

67 *&' '1 &&3 "3 " '"&' '" & "( & && ' 1&[*( '"3 '" 1?1 '" 1D (?""3'"1'" + &D.%C?E/"3'"1 )-4!4)->/0.>;/4!1&)*'4!18 %82 2 " :59:; 89:=9 <:6; <7C6=9 <CC< 855C 7:C5=9 7<79 8;;C=9 :8<<=9 :<78 696=9 7C6= :96 :7< %82 " :555 < ;C=9 :C ;C9=9 7=9 7:; <6C=9 ;87 ;56=9 9;7=9 67=9 :6=9 :95 :7; <9=9 6C< 9&% :82 " :55555 < :7=9 <;;7=9 C<;<=9 5C5;=9 68 ;C<;=9 65<5=9 ;<5 69;= =9 ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 &%:8 B 8C7;<C6 67=:96 C9;=67:; 975=6 C<;9768 6:8=98 6=68 <75=787 C;9786 :58=69 7;=C;; C5:=5; &%:8 8C7;<C6 895<:=9 99C5=: 8<7C=98 C<;9768 9;85=C; ;58<:=59 :6:85=C7 C;9786 :C<86=78 C5<87=<: ;;<;7=:8!& 1!1 "&'3, G<

68 % &3'" & ' ( '& *&1 1&" "1 1 '&3 4!3!4!$))9);* %93() " 1& & &H<CI 4H<FI%93( A &3& + &3&&1 1& &'"&&, % &'*&"&,& ' * 0;$) ( A *A & 1&(,'"&" ' +& " ', '"& =1 & ', *&' " " & && ' *(,'"& & "'& && '! & '"&" & %&"'"&& &'&1"& G

69 &1 & &'&&11 & ""A,1 >& &,11 "& ( ' " 1 > 3''&'' & & &1 &'& ' %C?F > $ C555 <555 ;555 : :5555 B D A > $ C55 ; ;555 B 0 > $ <955 : :55555 <55555 F/5: B E > $ ;5555 :9555 : * $ C C B 0 21%&% ( &" " 1%C ( CG & 1&& ' &3&1 & 1''"1 1 ' &3&& %" ' 1& & '" & &'" ' & *&' "3& %" & GE

70 11 "& &&( '&'&"' "*""&( '" 19& "' "'.& " & "*"" 9/, * 1 "& & 3" & '& 1 )-4!6 )->/0.>;4!$% :<2 2 " :59:; :) 696=9 7C6= :96 :7< : ;66=9 ;9C <8CC=9 %:<2 " :555 < :) :6=9 :95 :7; <9=9 6C< : :59=9 9C:=9 ;8< :<6=9 66; 9&% :<2 " :55555 < :) ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 : 8;7C=9 ;6:=9 C77; 66C=9 9558=9 &%:< "4 8C7;<C6 C<;9768 C;9786 :) 895<:=9 9;85=C; :C<86=78 : 7985=56 8:7::=;7 89;<=6 % '" & "& &3 &1 & &"'&3& 1% 1 & '" '"& '"'" 4!3!4!3<00(0;>/*.B)*).9*/ 5' 33 &&'*& && & 1 " ' 3 )"& &&& 3!,&"& *&&" && GF

71 3'&%& & &11&"& %" &935* 33'& " ''& 935* &'"& & 9 "&( ' & '+ & &1 & " ( ' 3 3 &&&1,9& 3'9=1 "' & 3& ' & & ( ' > A$ A$ ;955 C955 B =&&& &%:2 & &&, '"&( & & " 3 & & 3 3 & & "& 1 '3 &! [ *& 3 3, '"& )-4!7 )->/0.>;4!$1 GB A$A$ 6555 <=9 6: =9 99 :555 C7=9 <5 < < <8 <9;=9 <

72 5 "&' "( '1 1 ''"%C?(C<&1 *& '3&1 "'* ' ' " ' & && > ' 1 '"&'33"& 1+& "'&&& 1 "( &"&&& '' * 4!3!4!4()-)- & & 3.077/& ' " & & HGG <I ( & & "*""&& ' " '1 3 +% & >? ")4>% %? -9AF H## ( "A,' * &, & 5 1 ' 1 " " " 3' & - * & & ' &.0 %/ " *& " 077 =1 " +% & +% & ")4 555 <55 : #<A H## :55555 ")4 D A HG!I"+55 $+7 )$) (* " "077 "( 0 %1"& <?

73 ,'' ",' 1 & & " 1 " 5' '",'1 && "1"& '1 '&&& ' "& "0 %&' '""3& )-4!& )->/0.>;4!$$ 822:8 22:8 22:8 " "4 " ;:=5 9CCCC67 755C<= =9 5 9:9=:9 CCCC67 7<8986= C7=5;8 65 ;5C8=57 ;CCCC67 8:;55= C=5;8 95 6C;6=98 67CCCC67 8<8779=C :<=<9; 55 68<=8; 755<5;C := =9;8 95 ;69=6< ;=5; =;; ;:=6<9; :97<< ;6C=C6<: % C./ 1 " ' &&& 1, D & &, D ' G3" 1 A!"'& "'&&&& A&( "&& & '3 %G3" & &D". G / + "&'" & && "'& & " A &'", ( "&*&"& + & A "&*&*&"& <

74 &&"& & ( ' & && &&3 % C./ 1 " ' &&& ' 077, 1, D & &, D ' 7+?E3" 1 A & &1 %C.&/ 1"' &&& ' 0 %, 1,?&&,D' "3& 1 A > " & 1 A& 7 ' S " 9 * & & 1 ( & &&1 & &" 1 * &.'" D C/ )-4!8 )->/0.>;4!$3 GB :555 < $0$ 6=5;<;9 6=968<: 6=:<557 6=;798C 6=;8:C:! &'"%CD(CE 1 " ' &&&' &, 1 & DA&%" '1& A &'"??C\ "'&&&,&'"?F\&& 4!3!6>); 0$= =? =4 $ 6=< 6=: 6=8 6= < B )$< % & 1 -#$ ) 4 %" 1 1 " "A 93 "" & & 1 ( &1 1&" <D

75 & ( &'& ' 5 && ' 93* && & '"& &' && & & & 1 1 & & +" H<FI K( &"& *& 1 " &L % '" 1 & & & && ' > '" & 3 & ' '& 1&" 3& 3 & & '''* "& & + & &&'&* & & 13& ( 1 & 1 5' &" &&" 1( "& '" ',&',&""& "'*''3 &" " "A A ' * & '1 & 6+(. & & " & / H?I & $& ' " ',&& ' $1&" '"&" 51 1' 1)&& ( &'& & $1"""! 1 " & & & " ' 93 " '"& 5 1 ' ' " ' ""& &( 13&'&"'' <C

76 % " " " " *"1 <G

77 6! ( '&3*&! " &3 * ''& & '& & ( " ' *&+"" "&' & & &3 " +&""" '" "&& 1 "' 1 ",1 "&" ' (""A'"A " 1!! " 1 ", "& & 5? "&&"' & ( " &," 5 "3"" & ',&+ " 1 '& "&&" & 5D &"1,&&" '.&G?'/ 5 1 '"&&' &" "&.1 6 Z "/ ( "' &!&"! 1 &' ", &"&1 "3"&, & ( '"&& 7*1 " & &, & 1 " & ( ' ''&'"'"&' &"& & * " ( '" ' " & &! ) <<

78 ( " 1 " & &,& &3 " 1 & " & " +.+/ " & &, ' "3 " &.& GD/ ( & & * " *" 1 & & '" &3& "& & 3 "&&"& & ','[ H?E C?I & " 1 " & " ' "& & & 1 &&"' 1 ","&&" " '"&&1 &&'&"&.&GD/ 6!1B/9)('- & '& & "& & 1 & " "&&,1 "3" * 5 & 1 ""A & &"+ "" '& &3" 6!1!1*;)-/9/0;)(+-*.'/)*()/'9;-/B) * 5 3& & & ( & 91-.?/./,&.D/" &"&, +" * &3*" & & " &"& <

79 & &!" "' & $ ", & 1, &" ( ",& & ;.,/ %G?(,',"&& &, & ( ' "',',.,/"& &&&=1&'",,&"& 3&' &H?EI1 & &' 1"&&&' & 6 Z &!& 3& % G? 1*"1 & +, ",, 3& ', &&,1 1,& & (1,', ( &,&"&"1 3", 9 &, "? 5.?,/ <E

80 ( &'33&, & + " ' " "3" *& % *" 3 H<CI " " 3 1 9( "3HCI 93-%& &"&,& "' 5?,&' "', ( ' ',& &,& &"" 1 3"&,? '& & 6!1!$B/9)('- 6.'/"&&1 ' && "&&'&6MO N 'M?& Q a? '*'' &1 6MO ( N(M?VQ''*'' &1 ' ( & &"3"1 & & ( ( '1"&'- ' - S OQ'./M. / ( (M?V ( &&' "'&"% '1 & " 3 ' ( 3 &' " & ( - % - - %./M.' #./V'.//M.. # /V. //! 3"& "' ( *' "' "% ( " 3 ' - <F

81 %./MO N M%./M.. # /V. // Q =1 '1 && & %./&1%./%./%./ 1 " &'"' " & ' && 1 & %./&&'1 0** 6!$ * B );,/ /)*( d"*.% / 1./3 " & '" 3 1& /& &&' &'" & ' & &"&. ( /& & &&' &'" 3 -./M. # $ V / ( M. # $ V / 1 1& %. /M. # $ V / ( &"& (. #( $( V (/ ( ( M. ( /am?vm?v./&1./ ( & &"* %./ 1./ %././ ' / &''& "& " &" 1'./( ' &&1

82 &%./ 1'./"33 " "33&&1 %./ ( '1& &A &1 0** 6!3 9- B 9)( +./M%./ 9- /)*( );=./M./( 1 &!' &'! ' &"*' ( &" & &" &"* '1?/( "' &"& +./ A' / &&1 '&'" ( ' & &"& *&&1 A1 & ( & 3 3?"& 3 *&& & 3./""&d"*1 A " 1 ) "33 && & & &&1 +./.1&'.//3 3 " 33&& 1 & +./.&"&'.//?

83 D/./& '" & & & '" '' '" "& && " &"31&"* '""&&1 1 "'" &"& ' " '" ( '1 " 1 '&"&&" <;6!1$"&&.'/ %. /M%.%./%./6 Z /./M.%./%./6 Z / ;0-5''& 1 %./M%.%./%./6 Z / ( '1G'1'- %./MO N M%./M.. # /V. // Q %./MO N M%./M.. # /V. // Q %.%./%./6 Z /MO%. %./6 Z /Q %. %./6 Z /M.6 Z. # /V6 Z. // %./ 6 Z. /M6 Z H.. # /V. //.. # /V. //I M"*ON. ( /3. ( ( /3. ( /N`./&' *(& M ( (M?V( '1& 6 Z. /M./%. %./6 Z /M.. # /V. //M ( %./M%.%./%./6 Z /, 5 1( "G? '&%./ '""&&./'&&& '"' %./1 %./ 6 Z & ( '1 1 & ''&1 e

84 &&'""&&&%./ + 1&" %./1 & 5 &*' &"&( "G?&" ' //M % +./. +.//M %./ 7 1'& '"&&.A/"& "&&'"' 1 6 Z &HCGI 5 '1G? "'" "&& &" && & " "&) GGD& "&'( "G?&3* ( '"& '1 ;--); 6!1 6 +.?/ %. +.// M. +./. +.///a?( +./. +.//M % % + %. +.// +./a? +.S?/ %. +.// M + % ;--); 6!$-( '" "& && " "& &"&1 6 Z "&1 ' & '" 5 ' * &3*"& & 1 " '", * & 1 6 Z & ;--);6!3( &"' +./ "& "& +./, ( & &"&' 31 & 31&"&' 6!1!3/;*,<;/9($ +./ "!1& HDFI' "'" "&& ( "G& &A ' &"& <;6!$-6.'/"&&6MO ( N(M?&Q '' ' M%./ M%./( `6. / `. / 6. /M1. /M. /'M?V D

85 ;0- & MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /M. /. / `. / =? =? M. / 6. /a6. /M1. /M. /'M?V ( "GD& 1 & &"& <;6!3-6 M +./ M e +./ ( &" &. / `6. /`. /. / M6. /1. /M. /'M?Vff!)( ;0-& MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /`. / '1'"( "G & 1 & M M! M( 6. /M M M M a. /?. /. / = =?. /. / +. /. / +. /. /!!! =?. /. / +. /. / +. /. /! =?. /. / +. /!,& 1. /M. /'M?Vff! '? = ( *&& A' ', "&& & e C

86 ;--);6!46,. /MON./`Q '1 &,&&(,. / ',./6 M +./ ( &"& N,. /N`N,. /N`N, %. /N`N,. /N ( "'',. & &"& "'',. /. ;0- 'N,. / "&& /N`N,. /N %"( "GN,. /N`N,. /N.%G.// % ( " 1 N,. /N`N, %. /N.%G.// 6, %. /( '`6. /`1. / `6. /'"( "GD (. / `. / ` (,. /",, 6!$*/*;'>(*0;'/)*()/'*'=*. e 5 & & '&? ' & &3 * (, 1""&& g!,'" & ' " & ( & '" &"& " '1& &1 '" 5&&K&1", &"&&glk 1'""&' &" &glk1 &"glk 1&gL G

87 6!$!1B)->)*./-);D>;/*<(9-9B/9)(';(- ( " GC 1, K& 1 ", &"&&gl 5 '1 ( " D <; ' ", &" &,'"&& ;0- $ ", &" ' & ' " &"&&&' ( '1 ", "&& 1 &" "& & &" & 1 '" "& &"&( "GC &'"& &"& ( &'&&"&& &G& '"& & &"& 6!$!$B/-(*<*-0;000(B'*/*;'>(* +"&&,"K''&L''", & " & & )"3" * ' " & ''&'&3* <; 6!6-5' " & &, & 1 " ' ", & &, & ;06MO NM?& Q & &6 "&&& &" & +./.?/./ V./ (./ M. /M?& 61&.S?/ M$..?/./ V./ /&'"&' e <

88 '&$%*"$" &"'$,&,&"&,.S?/ &,.?/,./ V,./ &" & +./ &"' ( & ' 7"1,1 *& 5' 1& '& ' ' &" & 1&&1 ' & ( ( "GG &'&& + 1 ' " &" "3" * & && 1"*& ( ' " & ' &" e & &*" %GD&"' &"' &"&"*"! &' "' && '" &" & % 31 &"* & &' 3"* 1 " " ' 1 " "&"."/ ( & " & &" &.%GD/ ( ' & ''&'" ' " &' &"& 5 ''&'"'"'""& &

89 6!$!3<9;)*(09B/-(* ( " "' ( "&'&"" ""&"3"*"&& &&1&''" ( '" "& & "& ' &1 & && & '"&' & &'" KL ' &" '"& ( ' "'' & D' %*" O*AQ&*?D &5'*.A/& 1, &'" "? & =1'& *A1 &?'"" " +&*"&1'"'"" +&""" & 1 ' &' %'"& 1& & 1' ['&&".1 / ( &'" 1' &1 & 5'& '''" & + '1 '. & ' "/ & & ( ' & 1 "& " '" &+&1&? &&" & &&" & E

90 1 & ' 1 & " 5' 1 & %GC 1 &'""'", 1 '' ( 1 &./.??/ / /-&./.??/ /- &./.?/ %GC&./'""'", 1 ''&' /-& /- & %GG&./'?C3="".KJ?L /1 ''&' &./.?/'/!& &/ "1 / ( '&/" / F

91 %GG 1*"& ( &'?C3 KJ?L1 =""& 7 ' & " 1& &' 3& ( 1 /1&1?MKLMK??????????????L &?&""& '*.?*/S. */M?C + 1" & 5/ 1?MKLM K???????L!& &/"& " / 5%GCGG 1&''&& "& ''"&,'"& ( &'" &&' H?DI " 6!$!4 ')9B'*/*;'>(*(<*D>9B/-(*! &"&" & 1 " &3 " ( & & * &*" 1"&"& >1& *&1 "*""& """1 1"&"& H?DI & &' "*"A "' 31 & &(& "' 31&1 & &&' &( '& 1" & 1 " & &.&&/ 1"! & " & &,& & 1 % " & &" && 1" & && *" 1" E

92 ! 1 1+&1 &*& 6!3 99- *'/)*()/'*'=*. 5 &1+& "'& " " &'& '' ' & 6!3!1 0;9B/-(* 5D.&D?/',& & & &&" &1,&& ( '' "&& "',&!""*"A &' " ' & 1 & " " "& & +& ' 1 "*"A &' & & &../--"'&-&/ O JJ%%(&&'Ah&? &M%%(.h&/U JJ &1 & M%.&/U JJ+ D JJ'& ' 1 & MOQU C M)"* *..*//U U Q.>;6!7+ "'& &"1& '& + ''& 1 + ' *" >. /"1 & *' '&" ''3 + H?DI 1 +'1 & ' & =1 ' '" & ' +&&& & 5 1+'" &"& &1 & E?

93 A' '"& " &"&' +"&& >& " 1%G<5?"' ' ''"&' ( ' 3 '3.%%(/HDI3&& "'&1 '& %%(""A "*""&" "1& ""HDI 5"&&"* >./1 "'&'* ( &" ++!&' '& &&1& 1 & &'&*"D 5 &1 & &"'" &"*' &&1 & +'"D ( + & &&" " '&&"1 %C'& &&" 1 " & & &&"&&"& " A "&"*>./ ( "&" 1 %%( [&"&" 1 '"&' ""A 1 6!3!$/)*.<*;*/('*/* +&& 1 HCGI &" &" & 1 6 Z &"& "&&( ' " " &"' H?CDEI1&"& &! " " & " & ''+ &"&,' &"&"*./ E

94 <'362MO,?, V, Q &&"./' &"&6 EMOi? i Vi Q &./ && i? ai avai a7 i "A "?( &"".?/ M"*.i Ji S? /M? V3?./ λ( > <.D/?G i S? DG ( =?.?/& & "'"i i S?./ <\'&' " ' &".D/ &&" 1.P?G\/ &./ 1 & &&" 1 3.RDG\/&1& ( " '1( &< 1 " "&&&1 D," && "' 1 & " & &' 6!3!3F(B0>*(*/ &&'"'"&" &" & & & 1 * ( & '& ""A "3" ' " & " * ( &'& &','"& =1 ''& "''3&& ( ' &'& & & ( &'&, 5",& " 6,' & ED

95 6.,/,5 &, &- -.*,/` 5&,M%.,/,& 3 &1 - -.,/T`.*/`.,/SM?V 7 =1' 6Z&& &- -6Z.*,/` ( &"'./&"'" & ""A &&& 5 '1 1 '" & & % '&" 1&" " & ' &'& 1 1&" ( &'&"3&"&'&&& '& "& + ' & &'& 3&"&'&&"A % 11& '& 6!3!3!1)/()-)(+.;>*' %1 "&""&1& " & 1& ' " 6*" 5'*&1'&.'/'8.*/1 '8.*/a3 `*`S j3zsz'8.*/*m? 5'*&1"'&."'/'8.*/1 EC

96 '8./M.*M/M 1 '8``?_M?M?M?V +&,&"'" '"'" 5' '" '&' " & && =1& '& 5 & && ", &"'" " " " ( " & " & 5 '1 1 & " & 1 &"& >& " & " ' 3 & ( ""'*&'- 5'&M1 1""'8- "'8"XMX[? 5'&MX1 &""'8- S.*3X/'8.*/*_M?.*3X/.*/ X?MX& &'8.8/ XM.8/MY1 Y& '8 %"&M.?V/(a&"' 1 & "* & ' & '" EG

97 & O?VQ&""'" 4- ""-? M M?V """' " "&-? σ =. /? M?V "&"' & ( " &"*' &">./!"" 681" ( &&'*'- 1 ( &&''&'* "A'"' && '- &.84/M&.84/J.Y*Y/ 1 Y*M.8/YM9.4/ &&&''& '1- &.88/M.8/ &.84/M&.48/.8S4/M.8/S.4/S&.84/ &.84/M&.84/M'* &.84/Ml?'* &._M?8_M?"4/M_M?_M?"&.84/ E<

98 %"&&-M.?V/(AM.A?AVA/( aaa- "&&-? &.-./ = / H. /. /I =. /. / =? "&&''&- &.-./. -./ = = σσ -. =?. /. /. /. / =? =? ( "&"*' &">./ #$$!"!!& &" ( '*'- " ' '"& & '8 `=.8/` =.8/M'' *M?U=.8/M''M?J' ( "'"'1&"*'- 5.8U4/M=.8/S=.4/3=.84/! - 5.8U4/M5.4U8/ 5.8U4/a 5.8U4/M''* (&"'"M.?V/(1&A ( &'*1 ' "' E

99 " ' & "' 6 MO M?V"Q M φ, =? MO? VQ( - M.' /MN NJ "- =./M3_ R 1 "'3""*"A "A ( "&"*'&">./ ( 1 ' &' 1 1 & +&'"&"&&'- <; 6!7-6'.*/ &&* &&'& '*' P*P? '- ='.*/M_'. / ( ='.*/ *&*""1, ' "A 5&''.*/&&*'&='.*/ & """1 ' "A''.*/& &&'&='.*/& "*""1 ' "A %*"- 0b. / =? -, >, % 1&- 0? b. / =, -, > ( ''&1 0?b. / 0 b. /? b. / 0 ' EE

100 &. /_ R M? ' "'3 " / &. /& 1 b. 0 /? 5 *"1 "'3" &( ' '". / b. 0 /? " 6!3!3!$F(B0>*(*/)*'*;(->*'/)*(0>*(*/ 6*'%./ &&3 " " O*?* V*Q " " ' ( &'& ' && & " & '* &&'&' &"O?VQ 5&'& J& '1-?/ (.*/ & " 1 & =1"'1 ''&11 /'' 5%./'"'"" 1 ' " +& " " C/&"'&" && ' G/7"A&" 5"&"A" '& ' %3&"&'& "&' EF

101 ! ( ""'*&,% " " &"'&"( ' &'&! 5 & ' 3" & " "'"& =1"*"&&&''1 '" " " " &" & & ' %"3"&&& &&"*1 &, ( '&&'&! % 1&"M.?V/(AM.A?AVA/(aAa 6"&1A'-. / = N N % =? 5&6?&&' / = "*.N N/ & % ( " &"* &" &>./ +6"&"& + &"" 'A'' 1 %*"'MAS&'1A ' % 6"& &"'A+ ' F

102 & $!# ( &.&/'A- i = =? 6 θ 1A - & =? θ = =? =? & θ &&"A&'A "' i & θ & A& ( "1 " &" & && '- 7 '&& θ "&5 &3&&& +&3&&-?? =? &. / = θ = &.& θ/ = & =? =? 5 &3&&"&HDCI 5 " &"! %" '&?&.A/ i 1 &.A/ & θ ( ''& &.A/&.A/ &" 5'MN&.A/N&& &'& ( & & 1 : " ' N&.A/N 1 &'N&.A/N F?

103 ( ' ' N&.A/N &'&' M ' &&.A/& θ &'&&'"- &-. /. /?? =?. / = &.. // = &. /. / =? =? & & & &3& & A '1 & ""M &3&&"& &&"& '.!(# 1 "'3""*"A "A ( 1 ' 1&', & & " 11 & 1 5' 1 " ' & "1& 1 5' 1.S&/ &R & & 1& '& ' * =1& ' " >1& 5 & 3" 1 '"& ( "' & A'3" &' +'1'" " "& F

104 & " "A 5 )!*+# ( &'& & &' A' / ( ), = %. ( / = (-(, (, ) -, >, 6' 6 %., / = %.., / / ( #./&"'- b 1. / = % -, >,., /!- ""'* ( &'&& 1 A '" ''" ",!*-$#.!!/ 6" 6Z31&' A ' """ &" '%./H?EI- + 1" ", "',6 &+ "' & " ', &, " & ( " ' &"&&&'& FD

105 & ', 6' ( '1&'&& ', 5" ',.&/ & &,&& & &1,&&( ' '1&, '"& 6, & "',&,'- %. /.,/MO*N Q!-? 2. / = N,. /N =? "' ( "&"*'&" >./>./1 & &"" 6!4 9;()-;/>- ( D 6!4!1<'-.09;()-/>'! ( *" 9(H?I ( " &HC?I ( A'?*&' " 1'1 & ""' ( "' '(*"3&C'7+D' & D ( "*"""' & * '? & & "& & & 1 " ' &&& 1 & "" 1 G, '"&" ' & * (,&,'" ' ''& 1( ',& *"?\', FC

106 5 '11' 1 ''&'%%(3&,'"& ' + & (, '"& ' +3 &&"1 %%(&"& %1 1 &"' " D" & &GCC 6!4!$/()- ( ''&'%%(3&?&'& 1 + & 1 %%(3& '"?? (, '"&'C1%G & 1 '1!&,'"&."' &&"&/ %%(3&& (,'"& '%%(3& mc ( ' 1" ( '1%%(3&MD' *" FG

107 )-A>;9;0;)*(04,;+-)'//<,<00(0/()- F<

108 F

109 6!4!39);/*09B/-(*<>;/(/ 5 '11 1 &" & & %%( +3" [ &" &" H?DI 5&1 '' &,'"&&" ('1" &&&' &." " ' &&" &/ "' +3 " &"" ( 1"+7' &"" +&& H?DI1'+ "'7 ( 1( & " 1" *& "&&&111" &&&'&"".(/ FE

110 (,'"&' " 1%E."A ' +" / %E( 1 ' 1%%( 1 1, '"& %" ' 1 +",'"&( & 1 &"" '"&'(*1 " ''"&! &(*'1 "* '))/ 7+?E3" '" (* )'" 9& "E " )-$!9);/*09B/-(*<>;/(/.&""'&&&/ ;)'>//-(B A>; (/ *(;*)- )' (/ A>; (/ )' (/ A>; (/ G?\<EDG <F <C? F? GG <F<E??G??\ <<< < D? GEE G <G?G\ CFGG <<D CE< D? GEG CDFCC E?D\?D?C GC?FF G?G C<??<? %GE2'"&' &" FF

111 6!4!4/)0*;*/('*/* ;+-)' )* '*/* )-3!/)/0*;*/('*/*0<;<'/! /)*( ;)(- <'1 X JY *;*/('*/* <'$ <'3 "*.i Ji S? / 9&.'"/ 9&.*/ 9&."/ M?3 M?3? M?3? 6 Z?3?E? DSEE S?.fDC/ C.MDC/ 6? GSEC S? 6?C?3? E3 S? 6 Z CCSCC< <<S< S? 6? CFF3< DSCE S? 6 CS??D SGDC S? 6 Z <CCSGGF EGESDG S? 6? EGS E<DSD S? 6 FEF3?CG ESDG S? (* 6 Z J6? J6?FJ?CJE?GCJ?GCJ?G? D =1 6 Z J6? J6 D?J<JD<?CJ?CGJ?CC,M<3?E! & C<,SD 3E,SC?<,S?.,P?E/?.,M?E/ 7+,MF3?E ="" &?,SD?C,SG,S?.,P?E/?.,M?E/ 3& C %AA& & <?D 5" << 6&"' 63" G< CEG G?

112 % 1 1 ' " & " 1 1 "! 1 "" 1 "& 5' 1&" &' %&16? 6 Z " 6 "( " 1(D%1& " " & " " &. *&' " / ( ' 1 " "&&&? '' ' &' '' "& 7 & &1'"? D*&'1 &1S?.,S?/ " ( ' D"& D"1S?' &'" "1 ' "&( &1 ' &'"1&S? &1 &' 1&&&" &&% &1 &&'%HCI 1 & 1 '3"&&"'S?& & ( " &1 & '" 6!6))9);* & &' &33&, "& =1'''"& & & & & & 5 & &5'&??

113 %" &' 1 & & " & " ' " ' $ &'& &'"" " ' " ' & A %,",& &',&,&&1 & 1, & 1 1, "& & '",&& 5 '11&& ' ' & " 6!6!1*.<;<'09);*>*');/ 6611 & 6 &3&& 3 3"& 0**6!4-( '67.6/ '6 &1 & ',&',,'',&&6 ( "G , <;6!&66.,/, $ '" *&6','7.6/ 3 '6 '6 & > &','7.6/ '61 &,' ' & '6& &",& " 3 && &'&' ( '""A "' 3 ' =&,''*?

114 , '& & &'&'& &' 3 '1 && * ( 1' && ' * & 3 ' 6!6!$*);9);* 5 & 1 & 3& 3 3" &! 1 1 &,, & 1 '' '' 1 ' 3 +"" " '&3* 5 ( "' & 1 & 3 & 1 7.6/-N*3:56 6./M : $; 7.6/-556$ 6./M$ 48 $, % #8 5 7#8 %G?6 7.6/-5567#8 6./M7#8 48 7#8 6634? +? + 49,7#8 %34?D

115 .1 &&"/ ( '6-7.6/ /1 6./'&'1 6 " 5 '11& ' 6./ 1 '7.6/! '"1&& & )/1215 %"".%G?.// 3 '6-*MX- 7.6/-5:56 6./4 1 '7.6/ )/$012 5&.%G?.// 3 ' /-556$ 6./M$ 1 '7.6/$ 7 & $=3( && &1 $=(& &- 5'57 # 97 $ 56$ & & D-$&-4 ( ( "GE <; 6!8-64 ( 3 '67.6/-556.?8/ 6./M.?8/ 1 '7.6/? + NN $ )? + '- ( & P""& & R( '1 & P ( & M""&? 15 '1 ' && & %G?.&/ 1 & PP?-?C

116 5 '& &&'1& &1 1n &+MM ' - - M#33? + M+ M7#8 M#33? 4? +?? +? + + ( ' 3 ' /-5567#8 6./M7#8 1 '7.6/$? +? + ) ( & M? 15 '1 ' && & ( & R? & " & PP? e ;--);6!6-( 1 '7.6/""A1 M "( 1 '7.6/"*"A $ 1 M?1 CGo1 " " ' "3" * ( & 1 & ".& ' & &"/ " & 5 1 "' &1 " 1 & &, 1 ' 3 ' " + & 1 1 & "' 3, '"&?G

117 ;--);6!7-5&& 1 ' 3 ' & " " ' 5 3 '&&' ( ' "" ",'"& G<"& 6!6!39;()-;/>-/!&""&1 &&-?/ *.*?/.*/ /% *.*?/S.*/.*?/3.*/ " 1*7 &, ( ' 1 & & ( & '' 3'3 %?33 " &' & 1"*'"1 '1'&"'& "* 1?3 "' 1*.""/ % & " 1 & "' " 6 3 ' 1 & ',' " ' &67 "' 3 ( &""A '1(GG% & &?/ "' 3 ( &1 G<?<

118 ))/ )- ')) *<( ')) 4 <" /)*( ;)(- )-6!6>);09;()-;/>-/0-*);9)*?'1 )* */* )))//: )'>/ J )'>/ J! & <?? <DE<< <C\ EE E?\.'/ +7+ =""?E" &?E?? <DDD? <D\ EG E\.? $"/ 5" 6" <<?? G <? <<\? ECC< ED\ & %& &?< ="" & C?? <D< <\ F?GE F\?< <GGD<? DFE <?\ CE<D< C\?

119 A-? 1--<D?-H!0!!$I-H"M"*MDCI- 1 M? &--FDG-H0!=I-H"M"*MDI- 1 M?? C? D? E??< CDG FFG?DG CDC??CC?FD DD?FFE???G CEC?E? <C???? C???? D?D??? C?? CC D G <?? C <?????C <?? C?? <? F?F D CE DD CD D? D? GD D??D C CF D?? G? E G??G? D?? < GE <C?DD?GG <?G??F? E D < D E CG EE?GF G DGG DCD D? E?CE GF?C? C?F? C D DD EG?GG DC <G EF? <D CD?E< <G? E? E?? D D C?? D EF?CC?<C?<<??GC GF?FC C<?D???C?G?? <? <<?C <F?DF? GFC DCDE DC?DG < G DF?? D D? C? DG?< FF D CDD C?E G?FG C?CG?DE D??C C?C C?FFE? E???E <C?<G DF EGC D CDE? G? DFCD?E<G <???E C E C??CCD? C? CC??F? DE E<??< DCC DGC <G?D? CC?D C?D EE? G?E C? F??<G D? G<?<?GEF?<<?G?? D?? GE?< DFF???? E GE?DD?E FG GC <D <E GF? C<G?FF? C?< <?G?< E?C?< D DF F?CC?<?<?<??<?E FC?E <?C? D G <? D< G D <G? < <? D C D <???? D < F??<?C?F D< D<??? G? G? D D C E C?? G????G??? D? C???????? M?7?M<DE<<-7?J7M<DE<<J?M<C\EE?E

120 A-? 1-S-H"MF"*M<?I- 1 M? &-3-H"M3F"*MFI- 1 M??G DC< GE ECF??F??F DDGC GC? EGG??FEC?CCE?CFEE?DED EFFC GGD DD?F?F<??F C C?D?FD?F GE D D?????? D D D C D? CG D???? E D D???D G? F?D < CG DD < C E CD <?C?F C GE EE EG C????? C GC D CF <C?GF?GG? << DG?E? G?G? < CE D?DD G DC D?C?< <C CC?E DDG DD???GG DGG <G EF <F FF?<G? C?? GEG? CD < DCD EF?CC?DF? D DF?F? F? E F<?G?G D???<C GFC CDD EGC DE?<G GE?<?DF< G???F E <D?<< DCDE C?E D E< D??DD D?<F??CE CD??GC DC G?FG CDE???< G<?E DF??<CC< GF?E< GF?DG C?CG G? DCC?< FG F D<?FCG?C <G?FC <?DE DFCD DGC?GEF GC?CC G < E?ED?? C< G D??E<G <G?<< <D?< D C<D E?D DF?C <??D??G? <E <G F?D??? C??E CC? GF??<?? D??FF??C C?D D C<G?<? <?< D <? D E C???FF?< <??C C C? C C?D GE??E?F E??< C FC D D<????<?E C D< C?? < D?? D? DD <?????? G G????? C???????? M7MEE-7J7MEEJ?ME?\??CF<??F

121 ;) 18;?1 A-? 1--?-H(I-H"M"*M?EI- 1 M? &--?-H(+$($+($++$$$$$$++I-H"M"*M?EI- 1 M????F?CG CGF?CF DFF ED?CGD?FF?GG?<F?F FDEE DDDG GGD?? < < F? < C?????? G? C E F??G?? G C DD G? <?? CG GE?G?? <<?F?DE F CG?F EC D DD?<? CE D??D GF?? CCD EDE <C? GG E? < C?? <?E???<F?<E??<D CG F?DEC C C< G<?DC? D<< FC? GF<?<F G?D?ED? DG?DG CG???E D?G DGF CF DCCC?EF <? FC?EE??E? FD ED<?EF? DD CGDE C<G DDCF?CC GG <G?FCD? G D?G CE?G< E DFE C?<? DEC< <EG? DC? C??CDE < CE?CC DED FC?<E DC <DE DE?DEF G<??G< D CD??? DD E?F CC <CD EEG EF <? DFD?GE D C M?7?M<DDD?-7?J7M<DDD?J?M<D\??

122 A-? 1-S-H"M?E"*MD<I- 1 M? &-3-H"M3?E"*M?EI- 1 M? ;) 18;?1 GC?C DG EF?<? FF CF?G?C FEC??F?D????ECF??D< EFC< <DD DEF DE FD DFC?DD DF D? G???? < G F?D < C?? D?? E C CG GF C? C< DG?E G?E F DD GE?F????DG? D < DF G??G EC CCD <?E G< CG? FD?G CE <F< <?? D???DC???E ED< CE?CC DD?F<G?? << DD EDE?<F D<< D?G?EF??G< DED E?G<G?F?<? <C?<E FC? DGF DD E FC?F?E?DG CE???<D GF< CF CGDE DFE?<E CC?DF GG CG?<F DCCC C<G C?<? DC <CD?D?E F G?EF DDCF DEC< <DE EEG E?D <??CC <EG DE EF DEE< FC GG??DEF <??D< <G DC? G<? DFD DGG C??G<?GE GG D D C C M7MEG-7J7MEGJ?ME\???

123 ).?'1 A-?? 1--G?F-"BBB(CB93C-H"M"*M?FGGFC?<?D?EI- 1 MG &--GF<C-B"BBB?C-H"M"*MEGCG<??CI- 1 MG? G C FC?D< C<? G??EE? DG?C GDG F<?? E???????? G??? <?? C?? DF E C <? EG?D CE?E C?? DC? E??< G??D E C <F EG???C??C <<?<F C? ED? C?DG? GG?C DDF GCG C < F???GGG?? D?FD C <?E?F D??<GE G?F GF??<F CG< <CD?GE?F??<E< <?F C FE?E?D< DD< G G?D??F?? F CC <G E CC CF C D<F F C? G DC? C C??F< EC D?C G <?? D <G??? C <? C D? D? MG7GM<?-7GJ7M<?J??M<<\??

124 ).?'1I'$ A-?? 1-S-H"MEGCG<??C"*M?E??EDED?<GFI- 1 MG &-3-H"M3EGCG<??C"*MEGCG<??CI- 1 MG <??C?G D DF DG DG CEC <D E?EC?DD?<?? GG EE?F?<E F G< G? D< F????? D C D?? D? <D C < G < F?F?F?C?E?F? C?C E E C G C? <G? D G <?E?C CE <E E? GC CE CG DD DD <?D F?G F? E F?D<G??? C??E?EE??D?C E? < G GD C D D?F??F?DD? <?D?G? D GF????C GG CC C E???D C C?<EC????G <<?? D?< FG DF?D? < <C GD C<?G? D D??C<??? E < C C< E??F DCC D EC CG? G???? C E G E? EC?FD DCG D<E GC F? EC? D < G E < DEC <C??? GG C G D??? D<? DC? EE?? D G? E?C???G?F?C E? F D? C?D???? <?? C C C???? D??? M?7?MECC<-7?J7MECC<J??MED\??D

125 )///9(;)?'1 A-? 1--EGDF-.AME</-H.AME<MCFGEEC/-H"M"*MDFDGEF<D<FGI- 1 M? &--CG-.AMG/-H.AMGM?DD??GE/-H"M"*M??<C<DF<D<FCI- 1 M? C<E CG< G?F GD GFC?E E?C EFF?<?C<?EF DFE DD? D DG? D C?? GE C DC C?F E <E C CC F CE?G CG E?? C?< CF??D?< <E?E?? F?FF FD D? <??G C? G?? CCF E??<E GC D? <EE CDF CF D G? FE G< CC?E E? C<??G<C FED GE??G<??FG DD? CC CC M?7?M<D<-7?J7M<D<J?M<\??C

126 )///9(;)?'1I'$ A-? 1-S-H"M??<DG?D<DEEGD"*MDCFDFFDF<GDGFI- 1 M? &-3-H"M3??<CE?CGEE<"*M??<CEFDDFC?DI- 1 M??D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE EF<D??G?D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE?DE?<?<?D?D?<<?<<?<?<?FE?FE D D?? G G D D DC DC DC? DC? DGC DGC DF DF C? C? CD CD GFD GFD <D <D <C <C C C EF EF FD? FD? DE DE?? M7MF?GE-7J7MF?GEJ?MF\??G

127 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1 A-7M<GGD< 1---H"M"*M?<I- 1 M? &-?-????????-H"M"*M?<I- 1 M???<? G<?E CD<E EE??CC?E??CC EE CD<E?E G<??<????< E E? E <C E G< G< C C G<?E CCE EC CCE CD<E G< G<?G<E?G<E G< G< EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E??CC E C?G<E DF DF?G<E C E?E? <C EC D?D< CF D?D< EC <C???CC E C?G<E DF DF?G<E C E EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E CD<E G< G<?G<E?G<E G< G<?E CCE EC CCE G< G< C C G<? E <C E?< E E?? M?7?MDFEDFEJ<GGD<M<?\CE<??<

128 A-7M<GGD< 1-S?-H"ME"*MCI- 1 M? &-3?-H"M3E"*MEI- 1 M? 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1I'$ G< CE?<E?CDD<?F?CDD<?<E CE G< G<? E E G< G< E E? CE E <C C CCE G< CCE C <C E?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?F G<?F< DF CF DF?F< G<?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E CE E <C C CCE G< CCE C <C E G<? E E G< G< E E? M7MCE<D<-7J7MCE<D<J<GGD<MC\<CG???

129 7! 2 ","&"'"3& 3" * ", ' & ( ' & " 3 & " & ' &3 * ",' &&"&& " $5"* 1 "3"*1& &'""* 1 &3* & 1&& &*' 5"1 "& &3*'&!'" "A ' * &3 *" + " "" 1 " '"& ' * ' ( & 1 & & &'&3 * $&3* &*'"3 " * 5 & *" '' 1 "& &1"&& 5 &"' &3 * "& & & ( '" "&&"&& " + &3 * " "3 " * " ''& ( &" ""A " &3" 5 1 ''&'"'"&& 5 & " &" "& & " &3 * "& 1 "" "& "??E

130 +1" " &"1 & &"& >&'&' && ( &"5"& &3* &"'"&& & ' " & " ' " ' ''&&'*7' *" && >1 &"" " & "'&&&"&& 7"' "', &"' &"& >&'& &'& "& ' &'& 5 1 && ' & "& % & ' & & " & " 3 5 " +.5+/ " 1" & '3>A.>/" >&'& & ' ' "'& ""A % " " "3 "*&1 9&&.9/& '3 & ""' '1 & " 5&&&3*&'??F

131 +&"""'&3* & 5' &""'"& & && +& &"" &( & ' &"" & &&&& &'", $ & &'&3*' 33 3&&'" ' ( '1&& 3&) & 1 &'" 1 +&'&3*'"&" ( &3 * 5 " """",'&"* + & '"& *"' " ' & 1 * " * ' ' ","'"& + " ' '" & ' 3 &"* & " +&'&3*?

132 H?I && " & p 1! *'!!,!?G CD33C??FF HI + A34!)!p*"& ) %*32 (p * ; <! =! ' -39?FFC HDI " < =! 3 < > - &)?F<? HCI # 6 p" & ' & & p= )<='?EGF3G??FG HGI " '"p<=' )')*?)<G<D3GE?FE H<I & +0"=30p( 83-+5*&' = 3"p 5'&9 6%&&)+?FF< HI 0 # $ " ) ' p! 5 bb7 7 bb 'gp 5 '& (.5(bFF/#"5?FFF HEI " & +0"p& 3"&- 5* &' " '"& '"" p <=' =))DDD3DD? HFI ( A >A p&3 *' 3" "& &p * <=' ">'B! * ' *(&+A)-+?FF H?I ( A>Ap5*"&&'"&,p<=' ))CD<?3CC?FFF H??I p77 & 6&&p? 5 '& bfg/ :& 1A?FFG H?I! + 0 p" & 3"& ' & p= )<='?<D3D<?FD H?DI Ap&&,'*" & "&&p )%)CDG3D<<D H?CI % " p " " " - p D<FCG3FGCD H?GI 0 p( =(-+5*&'= "%&p&'?g 5

133 H?<I 0 p6& " & & 5*= "&p&' < 5'&96 H?I p""a "'& "p *!<=' * =$&-+? A $ 7 A34 #, p& "& &p<='= 7=CDDD3D?? H?FI && :A p3- +&& ' " & & &p D 5 '&96.96 bf/+ $&?FF HI && p 3p F +'&.+>bfe/ +?FFE H?I 5- -JJ&*J"31J HI % ''&, "&p 1)"!!)" *) ) DD?3<?FFC HDI %0356p%-' "'*3" A ' "" p * * ' *# ')-+?FFG HCI + % ( 6 $ 6 p% 737 & "&p"/// ) <!)')"!!)?GFG3 F<?FFD HGI = % (& +1 + p= "77 & p" * 1!G H<I #=%"#6 +%p++ "'% & 6 <=' )') *?) D F3<?F HI 0%"! 7$ )-+&"& '5&?FF HEI 9 $ > $ p" &&" p <=' =) )D?3D??FFE HFI + $" p3- "& * & ' & p * ' * & -+?FEC HDI #=#%7 +'''p$a& (' "p? 5 '& bfg/:& 1A?FFG HD?I $=="p5*3"& "&&p <=' 7 BEG?3GED?

134 HDI =& " "p+ &' 3& "p'*b!??e3?ec?feg HDDI 0#999Ap+*" "'"&'&& 3" "3& "6*p 1)<='CEC3F<? HDCI %#'$$#F$$$- E' HDGI 5 0 $ & p+ & + "' 7"p"/// *?/ 7 / F<D?33<DC?FED HD<I p" &' " & "& p * <=' ">'B! * ' *! )-+?FFE HDI 60'"#+ 3<!!-#!q?FF HDEI 0 p5& " " & "p <!" *?G<E?3<EED HDFI 7 6 p% "& &- &"& " "p &' 5 HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p D 5 "" D/ )+D HC?I! 8 " $ 7& p> >"A &3 " & ' & p G " " '"& '&. G/')')+G HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p "! 1! <*!"!!!7"1<" E<3EEGG HCDI!8!!" p 55*-&3 2 '"&p <! 5"q '"&' +&"'&&.!5 </='+ < HCCI 3& p7 5 & 1- '-JJ'& JJJ%+(+J1Ap HCGI # % > & HC<I 3 *" " & 1 &""","p )%)?G F3??FFC?D

135 HCI!8p 5-&3& & &p?g 5 '& &'& &". D/"& )+D HCEI!# 7!8p,&) 5 26p "///,!! *! = / D3??C HCFI p3 & " -JJ1113 JJ* "p HGI 7"!& p+" & & '" "&,&'1p1!*'!!,!CECCD3CGD?F HG?I = 7" p9 &p 5! &+ ""*%#?FEF HGI * - 0'" HGDI p '-JJ'& JJ'Ap HGCI " ++7& #(&!!! & p+'&'" ' '&"&"p"'"&& )'(*++GG HGGI " ++7& ' '& " &" p, *?GC3 D?< HG<I "< % <!?DG-39?FF HGI "'++p!" * 9 A p+ "''.*"/ &"p )%)C?CG3?G?FE< HGFI (# & : >A p& 5*'*"& p?f 5'& 5D H<I ="+ *'!! ' %&&+)+-30'"< H<?I ) ' " p! *gp ( 5 '& (. 5( )0G H<I ) '" p( ' *p<=' ))D?E?C3EDE<?C

136 H<DI (# +( % p% 5* 9A ' & "3(p "/// I?! /?CCC3< H<CI # 0) " p' $ *"J" 2 1 & (p" * %C?G3?F?FF? H<GI! =# & p+, '"& ' "3& " 3" &p 5'& )+?FFE "',&p" '"&&)'(*++G H<I!8!# #!66 p) 5b & $" # % " 1(1$"p? 5'& 5"'&.5 C/$1)0C H<EI! 8 p+ & ' +" +& p, *??C3??C H<FI 7 4 p & "' & "& &p ' +35+ "" & "+(*)?FFD?G

137 $A +??FG &' #! +'&" 1 7>?& $A +?FF )'&&(& ' ='+ =& ' & ''&& '" "' "&&)'&&(& ' 5? "'"&& )'(*+ =& ''&&'" "'"&&D ''&&'" "' "&.&/< $A + DD ( 1?<

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/6/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667

!! #$ %&' ()*%#+!#,-'%.# /0)1))!.2 13+0 4!&#!'+!5667 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$! *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ASIAN CARS ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr

ASIAN CARS ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr CARS ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020 E-MAIL info@megapart.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ DAEWOO 5 DAIHATSU 8 HONDA 10 HYUNDAI 15 ISUZU 21 KIA 22 LEXUS 25 MAZDA 26 MITSUBISHI 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001855553 2014-02-05

14PROC001855553 2014-02-05 : / : +3028310-40977-40978 (. 607, 608) E-FAX : +3028310-40981 +3028310-40043 : 14PROC001855553 2014-02-05. : 2872 5/02/2014 : «- & 2014» : (12). : # 541.300,00 # : (%) -. : 27 03 2014 : 12:00 12:15..

Διαβάστε περισσότερα

! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./

! # $% % &  '$#'!!( )*++,-./ iii! " ! #" $% % " '$#'!!( )*++,-./ 1 2 *++. 13 4 564' "789' "7 iv % " : 6 1 %" ; % "

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Για πελάτες που βρίσκονται στην Ελλάδα -Ισχύει από 31 εκεµβρίου 2012 For customers located in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/7/2015 Αρ. Πρωτ. : 13531 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ 000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ S1S 000098500LMS6R ΧΡΩΜΑ S6R 000098500LMS9N ΧΡΩΜΑ 000098500LMW5W

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΩΡΕΣ AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge Preterm Non-Intensive Ancient Greek language pack

Cambridge Preterm Non-Intensive Ancient Greek language pack Cambridge Preterm Non-Intensive Ancient Greek language pack This language pack has been designed to help you get (and maintain) a good grasp of Ancient Greek befe coming to Cambridge. It is based on the

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας ΕΤΟ Σ... Α / Α Ο. T. A. ΕΡΓΟ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΟ Π Ο Σ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΤΠΙΗ % ΑΝ ΑΔΟΧΟΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ { 1. X ^ o C. ils o c i O jo n t N.Ai\C,\c4 i 1 1 V ' 1

Διαβάστε περισσότερα

'97:;<9&=9&>;:&?6@9=A86B;:&C& '9::;D9&EB6F&8G9&?6@(=A86B:&& *678978:& !"#$%&"'()$*"%&+(,$-.&-#/0$(-& 1"!!&2345&

'97:;<9&=9&>;:&?6@9=A86B;:&C& '9::;D9&EB6F&8G9&?6@(=A86B:&& *678978:& !#$%&'()$*%&+(,$-.&-#/0$(-& 1!!&2345& !!#$%&'()$*%&+(,$-.&-#/0$(-& 1!!&2345&!#$%&'(()*'+,,-'./(012(/3' #$$%&''((()*$+,-.)+/*'012-'134.'2-5.- *678978:& 4&5567&'89%':;&':95')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))'2' 4&5567&'89%':;&'=&@:5'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))'*'

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατότητες HP Αναλωσίμων

Συμβατότητες HP Αναλωσίμων Συμβατότητες HP Αναλωσίμων Συμβατότητα με Κωδικός Part Number Περιγραφή LaserJet 4200 184034 Q1338D HP TONER CRTR LJ4200 DUAL P. LTO3 TAPE ULTRIUM 800GB 107845 C7973A Tape HP LTO-3 800GB (Ultrium) C7973A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα