!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #"

Transcript

1

2 !" #$

3 !!"!!!"!!!!"!! %&' $& ' ( )'(*+ %'" '," ' ' # # $%%&

4 '()* ( &"'"-./#!.""/0!.1'/#. /2.331/4. 1/.( '1 "/

5 (+*,-'.*/ %'51 " + 5 & "1 ( 5 1 " -!6 ( " #& 7 5 " &"""" 5 "&-! 8 " "!! $ 7&! " 5, 4, $!! 7 6: %; $ ; '& '' " ' " && ) '(* +! 5&'" ' <'& " 1 & 5 & &"' )'&& (& ' 7 = '"& ".='/ ( $ 6 == 8 : ( 44& #8 $"'1 5 & = "" ( 8#88 =8 5 & &"' 7>?&

6 $A ( 4!# = =: :!8":!8#A!6 8A : 2"$$ : 66=' 5 " " 331' 331 " ' &. /"1 '" "'

7 &7BBBBBBBBBBBBB ( )'(*+ - &3 * " ' & " '&"* & 1 ' & &' "&'& 1 & ' ""& ', &3 * * " & & "" & ( && &3 * &* ' 5.& 5'" "/&* "'"&& ( " & ' & "" ' * &3 * & &"' & " ' &3 * 5 5* '1 & % '13&&& "'& (.3/ 5& &&",'"& ( 1&& &" ' '"& ' 3 $

8 =3(.$=(/ 9 (.9(/ & 1 9( "& & % 1 &' &'9( "3"*&3* ''& && "" "& &+&""" " "&& "&" ""A " 1 &"1 & " '&&3" % 1&3*'" &'"&! '" ' " & '"& ' &3 * & 1 & & 1 " ( "&&,&3"1 & *" "& " & + " " & " " " & "'&"+.+/ ( &' &1 ( 55*1< 5",' ' &'& 5 & &

9 )-0**/ 1! 1??&3* C?&'& <?D $! 2 3 (. (/?D?D93(.9(/?C?C""?< = "*? D'"?E C5&"? 3! $4 4! 5 $& C?3 (. (/-""'3 C?? 3E DE C?D"" C C?!*"&' CD C&' 5* CC CDC< *

10 CD>"A9( C< CD?5&"CE CD&&CF CDD G? GD CDG"" <D 6! 77 G?&" < G??$'&&3" < G?&" <F G?D1 &6 D G"&'&3*G &"&& < G&- '"'''&"&< GD( "&'&E GC+"&&,& E GD++&3* E? GD?+'&E? &" E GDD>&'& ED GC? '"&FC GC%%(3& FG F< GCD"'& &FE GG?? GG?3 '? GG6?D *

11 7! $1 1$7 *

12 1! ( & && 1 &* ' *3 """ 5.& &5'""/HCI &A "'& 5&" "&3& 3", "26 H<<I " "&'"&"& 5'& '&' " * & ",.& 1/ ' &"*& ( " ' 1 ", '1-6 ' ' 6 "J&"" % 1./ "J&1 6, &!1 ' """?

13 ""'",- 0** 1!1.- $, & " ""11 '&1 &./ & & ="" & K' 1 D"'"''&LK7+?E3"'?E3" "&" ''"?"L 0** 1!$.- $, & 1 1 '&& &1 "&,&.&&'37 7,1 M?H?ED?<I 7 "''77.,/,&" ' "'1,&,' "&'" 3 NON./PQNPNON./ ' 77, K' D& " ''&L K'??E3" "&" ""&7+?E3 "L,377,&&"- 0** 1!3. H<FI- $,&11 '&& &,&1 & +*"*&" ''&&' HGI *'''"""3& ' "'+* " "" 1 && ( " " " '*""A "'&&' HGI

14 +1",&' * *)-:)* $ A. /&& * & ''3 % * * & * " & &&3 ' + *" ' * &'"3" *$(HDI 9 $ *-* /);(< * & ", 13( & && *'" ' +& *"&"'", '" 5"" " & &,& &' "1 +& '*" &"'"&1 & &&1 & &,1 && &,% " & &, && ', ( S 3 "&""*' & "&( ' "&+ S 3&*& ' '5A & &' ' ' "&*&"'& *&J "& +3""3"*" HC<?GFI5 " '&" '&*& && "3" & & " 1 1 & " ( ''& 1"3" 3 D

15 " * * " & "3 " & *" ( "'" "3" & 3" & & 1 & & "3"&& 3"&HEI ( &&"* % " & & & " J "& " " % *" " ',& & " ""'''",''& "3"*& 71&""'& > & & & "& &.&??/* "1 &3*" * ' 1 & & &&3 '" $5.$ & 5'" "/ 3 "& & &" * &&3&'"&'"" 1!1/)*()/'*'=*. &3*&"&&- 0**1!4+HG<I./1 " - 3'&&1 '1-.?/%*./RM./M''M././%*./M././.D/%*A./S./RM./.!"!/ ( *./K &'"L! &'1""&& 1! C

16 &3 * & "& & 1 "& & &! "3&'& &3&'& 1, & ' && & & " 3 & 1 +' & & ", ( ' &3 * "& &A ""*", & &3*& '"1 (1""'&3*-? &3*&"&&1 "3 " * 1' & " " &*"3"" &*&3 " & & & 3' &3* 3 """&&3*'", "&& ( &&&&,'"&( 11 & &&&,'"& +*"& &&'&&? 1 5 & '" 1' ( ' &* ( 11",,&' +'&3* &""3" * & "& & ( '"" "& &, & "& & + '" & && 5'"&&A '& && G

17 1!$(90;/);(< &3 " & &' & & 33&," 3" ( && 33&," 1 & & "'& & &(&&&"" % *" $A & (.$(/ HDI '"1 ' * &"&""& & " '& & &A* (,*& &'& ' * 1, 33&," & ' &.9( 9(/ HF? <C <FI &.3 (/ H?FCCI 3&.$=($7+(/H??<CI 5 '"& & " 13 & + 1 & && """& "D ( ''&& & ' * & 1 ' ( ' 1 & & '& & ' *"&& & ( &&"&* & '!&& &1'&=1 && &&' &' 5& *1" 5 &1" A1 7 <

18 & &11 "& &,1&&* >'& &&"&& 1 &&"&1" "&! " &&, *& ' ", "& && " && 1 "& ( & &' & A 1 3, & "& "", ( "' & &, H?EI %,"&1 "& ' ( ' & 1 '&,!1&3,&"& % & " '"& "" " ' 5J> 1 ", 5 &3 * &&&&"* + " ' & && 1 ", '"&"" 1!3*;>*/ && ' &"' & ' &3 * "' 5""A '*&3" +" '&3*" 1 ", "&" ( &" ""A'"A " "

19 '&&3" % 1&3 *'" &'"&! '"' " & '"& ' &3 * & & 1 " ( " & &, &3 " 1 & *" "&"& +""& "" " &"' &"+.+/ & 1 && &*' 5 & 5 " ' "( 55*1&< )3'&& 1 "3& & && * *& ", * & & &&" 5 %& &&' &3*"1 1 "A'*&3*& %3 & "'31 5",' && && ( 5 '"& '3$=(9(&19( '& & % 5 &&&' 9( 6 & ' & 1 & & " A ( & &',&7+,&"3& ( & &' )& &'(*=1( & &&'"3"&''"*" E

20 ( "&'"<<3"' & ( "& F

21 $! 2 5 & 1'& ""&&&3* & 1 ""' "&&&3*& = = "&* "&3&*& ( '&""&,' "&& " & * ' " &'" &" & $!1=/*.'/)*()/'*'=*.<'/ (1 & & &3 * "& &H?ED?I 5 '13*&& 5&3*'"&& 1 5J>&& &&&&,"' ' &'& H?E D?I + &3 * "& && & & &&' 3 &'&( & &'"&' &'" & $,./ &'", & '&&&( '",'',' & 1 &&& "'""& '1 "' & 5J> &&&&& & %*"&&'&./1 & & "*""&'" &$,./'./RS 1 && + *"?

22 '&. # $ /1 &'& # $ """ "*""&'" ' &&5'./SP #./ TR $ 1 &&, &? 6 &./ &? 6 &./,, &? 6 & &? 6 &.&/./.>;$!1*;)-<9;9-)*;)*'/);(<;>-/ & & ' "&3& * &$=3(.$=(/H??<CI 3 (. (/ H?FCCI93(.9(/HF?<C<FI $=( 1' ) " H<CI $=( && 31 5 & " &&( &' & %? 1 & & # $ 1&' 1 & '* & # $ '& ' '' "&% ' " & $ # &??

23 ' ' % ' ( 1 & &',$=(11 ( "? <;$!1-$,.,/.?/'.,&?/SP.,&/ & &./'.,&/SP.,&?/ '& &H<CI ( & && *'" *'* %& &'",& 1& '&&( '.?/& '& &.%?/'./& & &.%?&/ 5 & &.%?/ 5'*&& &'"& &$,.,/.,&/&&' ( '& 'N.,&/T.&/NR> 1.,/&&5'.,/PM 1 $=("3""5 &1 & &&"&"*>./ &&"*>./ ( "&" $"&73 +&&(.$7+(/H??I*$=("3 %& &"&&" && +'$7+( && && &'& & & "' & ''A ( '."'&/&$7+( A ' &5'$7+( """"*""& '" & & & ( '" & &?

24 " $=( $7+( "3"" & 5 &&& "&"*&&"* >./( "& " ("$=( && %& &"' & & & " & & ' ; A &.&/1 & & && "*""' & '" & &, "" &( &, & 3 1 & & /.&/3.,/RS /.,/3.&/RS.>;$!3)'>/)/;;>-$!'"( " & & ' ( <;$!$-$,.,/&.&/'&.?/5'.,&/RS &&.%/U./5'N.,/3.&/NRS &&.%D/U.D/'.?/&./& ''&H?FI ( & ' '' ( " '$=( 0 &'"& & && (" H?I &(HDGI (?D

25 & *&1&& 1& ( " & HG?I &&& & &' & 3H?FI " (" 5""& 5J>'"&+& '3"&3&*&3 1 *& "H<DI"A' ) " H<CI 4 H<FI,, 5 9( &././.>;$!4)*).9*;/);(<;>-/ & 5 & & 3 '& ' &( &'"" 9&& " ' & & 7* 1 & & 9 "1 & ", " '& 1 & " & ( &' 9('.?/1 3? """"*"" &'" & 3 2&'9("'( "D.%C/ <; $!3-$,.,/.?/9('.,/SP?.,/3R &&H<FI?C

26 93(HF?I*93(& "' 1 & " 9& "'!"#$% &"' $"' ()*"% +"' &" &1, & 3U % % *,-,-,-.,- / 0' 011,- 2+ $' 3 3 %44 % *,- (,-.,- / 0' 3 $ " ( $$' 3!"#$%&! & & ' 93*. "/ 1 "'& "' 1 & &9" "*"" " ' ' 5 ' ' 9? ".?3"?3"*/& ' 1 & '&'*?3"PM.9?*/ PM?3"*! & &' 9 V 9( ''.%G/ 6'&' & & 3.% G / 5' & "?G

27 "& 3%G&'."/93 * ( *&','935*& % % 5% < 1 %, "# & &, "&"' %% ' "'HF?I 931 * & ( ' & 0 H?I & & '93,'"'&& +& &' ' & ( & * %*32(.%2(/HI1 3'* " " $!1!4>); + * & & ' & + ' &&' 31& 5' &'& ' &&&"" && "&"* >./ & 1 & ( && &&' *&(? 5 &"'K'LK'*L" '& ( &" ' K3L & 1 & 3 & '' & ' " &"" & ( &" KL&1 *A 5J>'"&" (,'"&'"' "&" * ( "3&& & 31 & ' 3&& *"?<

28 1 >.?/, " =1 >./&& " & &"'"' && "&&"&>./ =1, '"&"" )-$!1;>(>;)-(<);)(;/(/0;(/9)(*'=/;>(>;/ ).; )*> >/ )-)*( *)( /(; ).*)* $=( $=( "& $ ( %* ( ( ; ( %* ; ( '* ( ( %* ( %* A 9( %* $!$.<'*/*)-*'=*. ( '"" * " *HEEI =1 *&H<?GFI111 """& +&''KLH<?<GI * & " '", & " & 1 & &1&"H<?<GI?

29 && & ( & "&&""&,"&HI ( & '& 1"& * 1 " 1 "3" *" H D D<I & &".+/"' '" &'1 " ''1 &&"./ ( & 1 " & 1 ' '1 " + "3 " * & " 3" & & ' &&& & 3"&1 & &( 1 3 "&& 1 & 1 "' HI ( 1 & &" ' ( &, " " &.$/ H?<I( $111 &"' '" && ''1> 1 '"& '' 1' 3"&HD<I +,&&" ' 1 & &' &&H?<I ( "' &&&*&* ' ( &,&&"&.6/ $!3>;/0'*/*)- ( &'"' *1 ' 3"' 3'&'"HDI 5*"''"?E

30 "'1 '*&1*1 & "' 5 1 " '& 3 "& '"&* "1 &&"* "&, "&"* HG <I =1 '" &'& "&, "1 "' ''*A " "&HI ( 1 '1' '&" 1 & &1 " " ' " & + *" ' & ' & " 1, & ( & & % 1 """&'",& "*"" & " & ( ' &" "' '" 1 " ' " & " * & 1' & & 1,H<?<I & "'& 1 & &1&"HI % '" ' 1&" '"' * & " 1 '"& 1 " & "3*&,H<?<I! ''* A '" 3& " & H<GI % " & "?F

31 & " 1 '&&'A "&"' 1" % " &&1 %,1 '* "&1' A'* ( A &*" &'", 1 1 "&" A&H<GI %! *" " 1 &, & '" L '" ",&' "'"*&?LH<GI $,&'! " &"" " "&'& ',&( ' & & &' &"& & &"'"& " ( 1, &" ' ', & " & & & 'H<GI ( &"&*"'.9+3'/ % " ' * 9+3' 9+S3' &&"" 1 HGI ( ' '" 0 6 ('".06(/3& (,"' & " "' &' & " % ' " ' 3"& "&&

32 $!4*;*/('*/* %& 1 " " & " ' ( &1 ' " &=""& "" ' 5 "' &1 & && && && "' "' &1 & &"1 "( & '& & " ( & " " 1 ' &5&"' ' & & ( & ' " & ' "& &" & % *" 1"& &1" "& ".P"/1 &"1 & ( ' & " & ' " ""''& *'"& 5'&"&"13'"" & &JA& ' "' """& &A' ' ' *" ' & " "3 & "&"3&& *" "& "3&"" C? ( &3&" "' &'&1 C?

33 ?" +&""&'"& &? G ' % &, '" '" " & " ' &3& J3 ( " " '"3&&'" & &'" "' &" ''&&' & "( &&"&' &'" ""'"," "'" ' "& ( "' & "''&&. " " "&'& ' 1' '&/ &3*" & &1 & 1 1 & & " ' "& ( &'"&'&* &'. / '"'' &. "/5"& ' """ "& 1&" 5& " " & & ' *' &'"1 & " * "'&" '&" ' " "& & ' & & ( '11& *" " &" "&&

34 <'1- AH?EI' &"'"&&W MX JY 1 XY "&' 31& <' $-( " " 1 "' 3 "'&& 1 & 6, "',( &'" "' &''&"' &"? &" " 1 " & " "'" '?" ' 1H<?<I " ', "''" D

35 3! + A &*' 5"HCDCI ( & ' & & & & " (?""A 1 & &H?I )-1!>);0//> ;+-)' )- /: /)*(;)(- )*'*/* 9&.'"/??3 9&.*/??3? 9&."/? 6? 6 6 Z "?3? (*?F =1 F 3& PF %AA&& C?! & <3?E 7+ PG< =""& F3?E 5"?? 6&"'63" << ( & & & '"3" & ' '" *" ''" & ( & & ' )& & ' (*=1 ( ' & &-.?/ "3&,& '"' "1 1 3& "&+ "*"+ H<EI./ 7+,&'" ' + C

36 "1 =""&.D/&"'" &' 3"3"&&& (,& 1 1'" $ # D HGDI ( & %+(+ '" " & *& '" $ 6J # & 1 " '!,& '* '",3"( '" G(,3"'&,&"( &11 '" " HGI &( "* "+ H<EI1 & " &'&"&( &1 D >"&!53>(1'"HCCI + C! &[ " &" & & ' &" " & +'AA" ' &./& "''" '& & HGCI(1 ",' ''&' "JA1 && && &11 1 & ( & & H πji %"3 &" ' "*"" & & '1'"& && ( "D '''& ''&&&,"& &1 D'&?G'&CE'*%& ' &'& ' % * &' &'& 6"% &' &'& &6?"( '&&"' &'& G

37 ' 1 &''& '?JD & & 6 6? " "& '& "& %& "'"&,5* ''A1 &"' &%& *,1 " "'& && " ' &" '"& ""( '&&&"" ' &(&1 1 '&&& ' 1"''&!'&& " 7"1&'1 & " G\',5' ""'&','( ",*&"&, % *&"& * & S3 &3 * &% " ' 1 & " & & <

38 4! 5 5 = HD?I A H?EI"&3& *" A 1"&] 3" H<CI " H<C<FI3 " '' &H?FI 3 1 " *"&&& " HC<DI 5 " 1 "A " ' * &3 *& &(.3/H?FI& &1 "& & 5 & & ' $('"1HDI ( 1 1 F?? HCFI & '&A11 "&&' 3 " ( " H?FI 3[ 3"", &' & "&& &*H?ED?I ( &' 3' 5 " 1 & ' &&,& " 3 1! 1 ' 1, '"& 1 3 'A *! 1 3& A "A & ' && & ' 3 ( *" " 3 (. (/ *" " (&,'"&

39 4!1!1>-+-)'; 31 &'5J> ( " &1 "&& "A &'&&& &1 & " "'& ( &1 ' & &&- && " 5&"' "&" > ''"" ' '& " 1& & "& 5J> A $.MO#$& Q/'A& & & 1 & """ "*"" A ( & """"*""& "''. '/ " ' & *.'/ 3[ "&. /"& &.&/ & " "&*!*&31, && 3[''11'A313 "."3&&/!1'1 '1 3&A A" &'& 5& & ""A 5J> & & & ' & % "" 1 ' 3' 3& ".%%(/ %%(' " ""A "*""&5 1 %%(& 1 '&''"H?EI & &'& & & '&! > 1 & E

40 & 1 "& ' &'& " '& & & '&!! "#!" $!!!!"!$ '%&&& 5%%( ' & && ( " &1 & &( '&& " ( &&& ' '" " &"& ' '" ' & &1 ' '"'"* * O"O.(/ ( QQ ( ' 3' " 1 % C? ( " &"*'%%(θ./1 "'& "' & %&'!() ** )! %(!+&!, **-!!+&!!+&! %( %()* F

41 4!1!1!19',**)-:)* -.;</ 0** 4!1 9-9',* >-+-)' %%( 1 &&&%%(& & ' ( "(31=& & "%C & "&3&&1' & "*""& "&' (' """& "& 1 & " & ' & &' "&& " 31 & && * & ) 4!1 "(31 =& & [ "&"* ^./ &^. / 1& '- &- 5' & && '%%( & " A& " "33&, "'3"& '1 & 1 AJ( *&( "&"* ^. /!&-! %%( && *"& ' " "&1&1' >1''A3? ( & & 1& 3 &( "' 1 " 'A (./M%%(./S(.3/ (.3/M%%(.3/S(.3/ V (./M%%(./S%%(.3/S%%(.3/SV D

42 M_ %%(.3 /.``JT?/ M_.3 /. %%(./M>.// M_ 3 M J3 _ 5 M 3?J.JT?/ J M^. / )&'!() ** )!.! /!! )&'!() 0!#!+&! 1!0!!+& )&'!(0! ) 2!+&! 3 # 4 $ '%&* ( 331" && &&"'"& &'&'& & ( ' """ A& " & " & & "& & &&5' """ ' ( ''' 7*&'& D?

43 &' '%&& &' & "*"""" "' &' & &'" & H?FI%CD "' 3!& "31& 3' """ "*"" A& & & *!A "&"*'3( "C? <;4!1( "&"*'3^./ &. D / 1& '- &- 5' 3& "&& "A * &&&&' " ( '* 131+& &"(3 1=& &%"6""? "&"*^./!&- 5' 3& "&&&A" " 6[& *"& 1& ' ' " "&' "'( """*? *1"'3J1." / (./MS(.J/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT?/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT/S(.3D/ V (.3.JT?//M.3.JT?//S(.?/S(./ D

44 (./M_.3/S_ (.JT/S_ (.3/.``J3?/ M T H?JJ.JT?/IS_ (.JT/S_ (.3/ a T H?JJJIS_ (.JT/S_ (.3/ M?J S_ (.JT/S_ (.3/.?/ a?j S_ (.JT/.``J3J/ a?j SJ?J.J/.'".?/(./a?J / M?J S D J?< D a?j?< D D 4!1!1!$>9*)-:)* -.;</ 0** 4!$ 9- >9 >-+-)'% & '&" "'&&&*A'A'& ( %%(& '&& '* '" &'3&'& '!&'!() ** )! "**5) %**!+&!, **-!!+&! $ '%&%%* + " ' " "3 =& & 1 % CC ( """A&&' ""&, &3& =1&& %%(& && "*""A& DD

45 ' ( "*""A&1''%%( &&&&51&* ) 4!$ 5'"*"" A& ' %%( " "3 =& & & & * " &"*^. / '- 5'"*"" A& ' A &"' A'' 1 '1- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M_ %%(.J J S? /.`` T/ M_ %%(.J J S? /. %%(./M>.// M_ 33? M _ 33? ` _ 3.`/` M^. / 3 "3 A "" '& & ( "3 3"" " ' 35'& ' 1 & && "5' *& "*""A' &'& 1&" " "&3 & """ " """ A = 5 33" & " 1 & " & &( ' && &."/ 1&. "/5' & "&"*'^./ DC

46 , "&"* ' 3 "3 A ^./ > *"&'" " 'A& 11 A' "1 3313"3A '+ ""& 31"3& ""3 &,'"&( *" 1 > & & &''" & && 1 1 & A ' "& 3 "3A&,&'" & 31 " &" & "*"""' &'" && & &' & &"& M"*O.>> /S > & ' >Q&" 1&&&!1 '1"& 4!1!1!3';(*)->-+-)' '&'!() ** )! "**5) %&'!() 3!#! $!!#6$ $ '%&)* (31 " ' "*"" A& & &* "3&&1' "*"" A & ' ' &" *",A&& "'& DG

47 .'/&&1 1' ' ( * ' & 1&3&A 0**4!6';(*)->-+-)'5& ' "31' " 31 & && " & ( ' &"31&&' 1 """"*""A&( 1&& ' * '"& ' & '& ( &" "*""&1 && & ( "3 &"1 &' ( 3&A " 1%CG " & & ' """ "*"" A& "3 ' & ' 31 " & * ' & <;4!$( "&"*'3&A^. / &^. / 1& '-( 1&'"(31=& & 1&' 3& 3& %"6""- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M(31./S(31.J/S(31.J /SV &-%"6""?-(31./M>./ (./M SJ J SJ J SV M_ J J.`` T?/ M_ J. 3/M _ 3 3_ 35 D<

48 ` _ 3 M H.3?/J.3?/I M^. /!&-%"6""?-(31./M>. / (./M S J S C J C SV M _ 3.``JT?/ M.?3 3J /J.?3 3 /M^. / +'31"33&A "3 & " &"* ^./ 1 & " ' S3 3& A[13&"&"*^. /' '31 A. D /1 1 '"3A^./5 &&',& "' 3&A 3"3&1 A.%C?/ (31 " 3& " & ' "3 & &&* 5 3& A' 3' "1 & 1 '&'' "&1 & 3 A & &" "*""' "'& 3&& "& 5 & & '"&5& 1 &" "*""&1 && 3 5 " " A &", '"& D

49 4!1!$!=9;*)-/>-/ >*"&" A"*& '" *,, '"&![ " ""' 3A" 3&A! 3&F?1 & 1SSHCFI>1 ""'31 3&A1# ( ' 1 "" "" & " ' &&" 7"'3 "'5J>! "&"& AA' 3#"" ( 14,&&& ",&!,&,A"'?"&!+%)&,+%)&-.!'&", '"& ' 3b 31 "3 A% "3 A 1 &" ' " & ( &" &3$= & """ " &! A ",&, " % A DE

50 1 " ' &&" A 1 "'5J> A 1%C<C ( "3 A '"& 31 ( '' "' & 131 & /") 01 "3A 5 ' &1 ' 3&A 1 & ",& ( ' " & ' &, 1'&" & ' '.% CE/ +&& ' & " &( "*"" & 1 1 &<'& &&"1 & & " ', "% G\&,& '? "+ & (,' &' 1" 3& A "3 A 1&" & ' & % CF( ' 1 ' "3 A DF

51 &'&1 & 1 & &'& =1 1 & ' ' "3 A"& '3&A%"%E1 1 "*""&11&<=1 '"3A3 <+&& &"' & 1 1 ( 1 5J> & & &"% 3& A *& < 1 & " & 1 & ""% ' 3 &A" '"3A& &",'"& "3A! 1 A"' 1A*" &.% C?/ & "3 A "" SS 3& A "" # 1 & 1 " '%? 1 A & 23%&)4 C

52 7* 1 ',(1""" ', '"& "'&&&"'5J>%?? 1 &"'"'&&"'3&A "3A%1& "'&&" ' "3 A "& ' 3& /"3[" "' '3 &A['?"3["1" '3 & A!& & 1 " &"& $ & ' " 1 1 *& & +%)&" 1 +%)& -. 1,& & & ' A "'5J>" 1%C?"&& &1'"%C?? %" *" 11&&& 3 &A1'"& 3 C?

53 4!1!3>); & ' " '"& ' "& & * & A " & 3& && " * &' "& 3 " "3 A 3& A " & &'& 31 3 & A " & "&"* ^./ 1 3 1[1&"&"*. D /'1 '3& A^. /13&A " & & 3( ''& & " & && " 1 && & 1 "3 & A & =1 3& A & * & %" *"1&&& 3&A1,'"& 3 > ',& && 3 & &5," "'& 3 &A&1HDI 4!$9;()-B)->)*0; )*' ( &" '"& ' & ' &3 * & 1 "" * '" & & ( & 1 &"&1 9" C

54 !'""' "'"& &"' '&" & &&'3* 1 S3 5&1&&& 7 ' *" '' "' & & &' & A' &!&' 1 &" 1 ' &''"&&' & ( ",& '" " " 1 9 " '&'" 1"', 4!$!1;+-)'/)*'=9;*/(*0.>;)* ( *" ' -,&'"" &" " " & ' G3 )=> ')))/ /:* ;(;'/ )-4!1!)/(/0')) =9(' )=> CD>; )99-()* ;)'>/ )= ;)'>/ >/' B;)./:0 ;/>-/0; )=>;)'>/ D>; (;?? 7J+?< CDF ;*0;).* D D G G )///9( <G< < G C ).??? C G FF )-4!$!<);)(;/(/0<));>(>;/ )*>.< (;?< G.C/ G?< G ;*0;).* D.DDG/ C D )///9(?< C.C/ <?< C ). E C.D?G/ G E C CD

55 %& "'"&,& ' '' A 1 " " ( '"& 3&,&*&1 "' & *! ( " & $ "',! "&& &&' *" ( ""3 & '"& "" &&&"&& &' & & ( ' & 1 '"&"" " ' &&& "'5J>1, 5"" *A, ACF< 1" " ' & "'5J> "&' (C?7 *& "*""& "*"" & 4!$!$;>(>;0<*'=/ % & ' ' '' A * 1 " " *&( 1 1 ' ' & '.% C?D/ & "*&(C CC

56 ./,&'"c&&&jc9a-d > $ > =59 $ 5= 5=9 5 5=59 $ 5= 5=9./9&c&&&Jc9A-?" > $ : <555 : = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9 > = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9.&/5"c&&&Jc9A-?? 5 <5555 ;5555 : =59 5= 5=9 5=6 5=69 $ =59 5= 5=9 5=6 5=69 $./&"c&&&jc9a-<g< 0.>;4!139;()-(9);/*/0 )*'*'=/ CG

57 4!$!3/>-/ ( 1%C?D ( ' 1 ' 93* 1 " " ' &&& " ' * ' " ' " & + & 9 *'" $=( ( =11& "' &&& 1 93* '" &" A 7 ' "& 5& $=('" ("' &*&' & '" " & & ( "A '3'"& 3H?FI1&*& 93*1'"3$=(3*1'"3 "& 4!39:*. ( & & ' &3 * 1 "" &." / 5& '& ' 3* 1 & & & ' &3 * HCEGGGFI! " &3*1'&'""& &&1 5&&"'&3" "&"' &% *" " ' &,&&& & '" 1 3 & ="" & > 1 "& '" "3& '" & & C<

58 ! && &"' "& 1 % & & " ' G3".'" ' G/'" "+ 1 3& " G " "=""&+["&,&'?E. ' ' & "&,& & & 1 ' " 7+& HGGI/ & " ' D ( &"' &1'& ""'"&?DD'" "'.*"C/ &CD?!"A "93* & 1 %&1 K&3L &' 4 4[ '" " & '" 1 & [ ' & 1! K&3L & & ' &11 5' "&& &"' " & 1 & &&' &3 * & & && ' A "'& & H??CI (""''& 1& " &'"! '& && & + && &*"& 1 '" && & '& )" & ''& "A' & 1 ( &'& "A & & ' & 1& C

59 "G\'"&"" &"' ""& 4!3!1*;*/('*/* (1" " & " 1 & & C!' "" & ( &'& &*' ",1 '1 & '& " ( & " ' & 1 " 1 " (CD% G3"W3'" '?G'' % 7+?E3" W3'"D "'"3& 1 '&&W3'"D1?D "& "' "C"& (' & "1"3"&& '&"' 9& "HGGI" 1 HGFI! "3"& & " '" & & *"? & &""&& "3 "&1& "3"& ' ;+-)'/ : )-4!3!>);0,;+-)'/ /)*( 0>*(* )* '*/* *;*/('*/* <' <' 1 $ ;*6 $ ; " " G G 18; D ="" " &?E D & D?D )///9(;) <GDEE & C &? < ).?? 63" << GD CE

60 4!3!$;*;B/!(*;9B/-(* ( =& "3& "[ 3& & " 1 ' 3'3 " ' &1'% 3 '3 3*" ""A "*""& " HDI 5 " &&"* >./1 "'' && 67 1%%4& ( "&1 &4 '" &"" 4[ " * & %C?C 4& & & 3 " H<FI ( & &'", ' ( "&' '&1 & 4[ "" ( &* ' 4[ " ""A '& '.&& 3/ ""A &,1&1 & &" & & *&' U 4&&&&,1 & &&, + 1%C?C "& & &>' &&' & " ( " & 1 3 CF

61 " '' &'"&3& '''4[" ( & ' "& ""K13L "'& ''& % 1 & &'" " " ( 1 & " &&" "&'.&/! 1 4[ & & ""A '& ' "*"A % & 1 " ""A "' & '' &"&&3" "&"& && 03&&&&& "*""& " ( ' 3"."A " ' &"/ "& & 03" """A "'&'" &&1 " ""A "'&" ' 73 " " "3 & '& *" " H? DDI =1 " "&"*1 & " " & &'*1 %93& 1 "" " '" &/ HDI 6++ " 3" " " ( "&"*' ">./ 5' 1 &&"" &'" '& G

62 4!3!3))9);* 5 " ''&'"&3& * "[& & & &&' H??I( &1 &'""A "' HCI % " " '"& & && " " & & &"&1 &! " &A ''& 1 & ' & && " A * ''& & A' "&,' 5" "'&*&"& '" 1 &'& "">. / " &"" 5& " "& ''& "" & &"*! "" " "" ( "&,' &'&&&( "&& & " && (1 1& &" & A & &! & "' &'" & ' 1 1././ +"," 1&&,1&1 & &&', *&&1 &&' '"* &1 & G?

63 ( '&&'& &' " & > " 1"& &" " " > & " && 1 3" & &&"& '& "'&& ( 3& "A & " " " ""A ' " +' " '1 & " " ' %& 3" 3" " 1 & &'" & ' 5 '' " & &' " &' A' & '& &" ( & & A ' @$ $ % 1. *&1 "/O -% $ ' A $* 0&A ' $B$A$ $' $ B$A $' 3 A$0 '?$A$ $A' A-' *- $A $'?' 3 $ $' 3 '%&1 & 5 * & 3 " & " ( "%C?G >& "&"*' ">./ &"" 3" &&,& & '' & A! "5 & ' & G

64 '&, A ' & ' ( " ' &' & "" ( &&&1 '' & & [ $7+(3 1 & 3" '"&3*" &' % " & ' ' & & * 4!3!49;()-;/>-/ 5 & 1 &" 93 & ( ' &1&3 &'" &3 & '" &3&! "& ( "" "&"'&!"3 "' '"& & " ' &&& " ' 5J> ( ' &&& " ' 5J> ""' &( ' '&&&!'&& "5' ""'&' ',, *&"&,%*&"& &3&& %"' " '*&& 4!3!4!1;*;B/!(*;9B/-(*!'&" 3& & ' & + " ' & " &,'" & '" & GD

65 'A?G3 3& 3 ( "'& &&',1 1%C?< &3 '"&34["! 1& 1 1 & &" ' & A%"3&, 1 *" '"&1'" >"& %7+, &'?E3""&'"&"% "&, 4H<FI K&L &'3 =1 '&& " %4" " > " :.:/. N.*/M * RM/M H<FIK &"& *&1 " &L+ & &"& & ' " ' "*""& ' & = " '" "&1 & "' & &'"1 & &' 1 './ ' '" 3( ",1 "&5' 3 & & "&1 + ' " & & &' &%", ',"'&' 1 & ' * & && 5 & S3 ' *& "&, & 935*, GC

66 '"& ( ' 1 *& " &, '"&'" > $ > $ <555 : B :5555 D A > $ <55 : <55 : :555 < B F/59 8F/59:F/59 <F/59 F/5: B A A A E +% & > $ > $ <555 : A A 5= 5=6 5=7 5=8 5=9! & &% 6555 <55 : < C C B C9555 <9555 ;9555 : A A A C C B /1%& & &% ( &" & ' 1 %C?C?E &(CC %& 1& & 1 ( &3&' *"%" ''1& &31'"'3 GG

67 *&' '1 &&3 "3 " '"&' '" & "( & && ' 1&[*( '"3 '" 1?1 '" 1D (?""3'"1'" + &D.%C?E/"3'"1 )-4!4)->/0.>;/4!1&)*'4!18 %82 2 " :59:; 89:=9 <:6; <7C6=9 <CC< 855C 7:C5=9 7<79 8;;C=9 :8<<=9 :<78 696=9 7C6= :96 :7< %82 " :555 < ;C=9 :C ;C9=9 7=9 7:; <6C=9 ;87 ;56=9 9;7=9 67=9 :6=9 :95 :7; <9=9 6C< 9&% :82 " :55555 < :7=9 <;;7=9 C<;<=9 5C5;=9 68 ;C<;=9 65<5=9 ;<5 69;= =9 ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 &%:8 B 8C7;<C6 67=:96 C9;=67:; 975=6 C<;9768 6:8=98 6=68 <75=787 C;9786 :58=69 7;=C;; C5:=5; &%:8 8C7;<C6 895<:=9 99C5=: 8<7C=98 C<;9768 9;85=C; ;58<:=59 :6:85=C7 C;9786 :C<86=78 C5<87=<: ;;<;7=:8!& 1!1 "&'3, G<

68 % &3'" & ' ( '& *&1 1&" "1 1 '&3 4!3!4!$))9);* %93() " 1& & &H<CI 4H<FI%93( A &3& + &3&&1 1& &'"&&, % &'*&"&,& ' * 0;$) ( A *A & 1&(,'"&" ' +& " ', '"& =1 & ', *&' " " & && ' *(,'"& & "'& && '! & '"&" & %&"'"&& &'&1"& G

69 &1 & &'&&11 & ""A,1 >& &,11 "& ( ' " 1 > 3''&'' & & &1 &'& ' %C?F > $ C555 <555 ;555 : :5555 B D A > $ C55 ; ;555 B 0 > $ <955 : :55555 <55555 F/5: B E > $ ;5555 :9555 : * $ C C B 0 21%&% ( &" " 1%C ( CG & 1&& ' &3&1 & 1''"1 1 ' &3&& %" ' 1& & '" & &'" ' & *&' "3& %" & GE

70 11 "& &&( '&'&"' "*""&( '" 19& "' "'.& " & "*"" 9/, * 1 "& & 3" & '& 1 )-4!6 )->/0.>;4!$% :<2 2 " :59:; :) 696=9 7C6= :96 :7< : ;66=9 ;9C <8CC=9 %:<2 " :555 < :) :6=9 :95 :7; <9=9 6C< : :59=9 9C:=9 ;8< :<6=9 66; 9&% :<2 " :55555 < :) ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 : 8;7C=9 ;6:=9 C77; 66C=9 9558=9 &%:< "4 8C7;<C6 C<;9768 C;9786 :) 895<:=9 9;85=C; :C<86=78 : 7985=56 8:7::=;7 89;<=6 % '" & "& &3 &1 & &"'&3& 1% 1 & '" '"& '"'" 4!3!4!3<00(0;>/*.B)*).9*/ 5' 33 &&'*& && & 1 " ' 3 )"& &&& 3!,&"& *&&" && GF

71 3'&%& & &11&"& %" &935* 33'& " ''& 935* &'"& & 9 "&( ' & '+ & &1 & " ( ' 3 3 &&&1,9& 3'9=1 "' & 3& ' & & ( ' > A$ A$ ;955 C955 B =&&& &%:2 & &&, '"&( & & " 3 & & 3 3 & & "& 1 '3 &! [ *& 3 3, '"& )-4!7 )->/0.>;4!$1 GB A$A$ 6555 <=9 6: =9 99 :555 C7=9 <5 < < <8 <9;=9 <

72 5 "&' "( '1 1 ''"%C?(C<&1 *& '3&1 "'* ' ' " ' & && > ' 1 '"&'33"& 1+& "'&&& 1 "( &"&&& '' * 4!3!4!4()-)- & & 3.077/& ' " & & HGG <I ( & & "*""&& ' " '1 3 +% & >? ")4>% %? -9AF H## ( "A,' * &, & 5 1 ' 1 " " " 3' & - * & & ' &.0 %/ " *& " 077 =1 " +% & +% & ")4 555 <55 : #<A H## :55555 ")4 D A HG!I"+55 $+7 )$) (* " "077 "( 0 %1"& <?

73 ,'' ",' 1 & & " 1 " 5' '",'1 && "1"& '1 '&&& ' "& "0 %&' '""3& )-4!& )->/0.>;4!$$ 822:8 22:8 22:8 " "4 " ;:=5 9CCCC67 755C<= =9 5 9:9=:9 CCCC67 7<8986= C7=5;8 65 ;5C8=57 ;CCCC67 8:;55= C=5;8 95 6C;6=98 67CCCC67 8<8779=C :<=<9; 55 68<=8; 755<5;C := =9;8 95 ;69=6< ;=5; =;; ;:=6<9; :97<< ;6C=C6<: % C./ 1 " ' &&& 1, D & &, D ' G3" 1 A!"'& "'&&&& A&( "&& & '3 %G3" & &D". G / + "&'" & && "'& & " A &'", ( "&*&"& + & A "&*&*&"& <

74 &&"& & ( ' & && &&3 % C./ 1 " ' &&& ' 077, 1, D & &, D ' 7+?E3" 1 A & &1 %C.&/ 1"' &&& ' 0 %, 1,?&&,D' "3& 1 A > " & 1 A& 7 ' S " 9 * & & 1 ( & &&1 & &" 1 * &.'" D C/ )-4!8 )->/0.>;4!$3 GB :555 < $0$ 6=5;<;9 6=968<: 6=:<557 6=;798C 6=;8:C:! &'"%CD(CE 1 " ' &&&' &, 1 & DA&%" '1& A &'"??C\ "'&&&,&'"?F\&& 4!3!6>); 0$= =? =4 $ 6=< 6=: 6=8 6= < B )$< % & 1 -#$ ) 4 %" 1 1 " "A 93 "" & & 1 ( &1 1&" <D

75 & ( &'& ' 5 && ' 93* && & '"& &' && & & & 1 1 & & +" H<FI K( &"& *& 1 " &L % '" 1 & & & && ' > '" & 3 & ' '& 1&" 3& 3 & & '''* "& & + & &&'&* & & 13& ( 1 & 1 5' &" &&" 1( "& '" ',&',&""& "'*''3 &" " "A A ' * & '1 & 6+(. & & " & / H?I & $& ' " ',&& ' $1&" '"&" 51 1' 1)&& ( &'& & $1"""! 1 " & & & " ' 93 " '"& 5 1 ' ' " ' ""& &( 13&'&"'' <C

76 % " " " " *"1 <G

77 6! ( '&3*&! " &3 * ''& & '& & ( " ' *&+"" "&' & & &3 " +&""" '" "&& 1 "' 1 ",1 "&" ' (""A'"A " 1!! " 1 ", "& & 5? "&&"' & ( " &," 5 "3"" & ',&+ " 1 '& "&&" & 5D &"1,&&" '.&G?'/ 5 1 '"&&' &" "&.1 6 Z "/ ( "' &!&"! 1 &' ", &"&1 "3"&, & ( '"&& 7*1 " & &, & 1 " & ( ' ''&'"'"&' &"& & * " ( '" ' " & &! ) <<

78 ( " 1 " & &,& &3 " 1 & " & " +.+/ " & &, ' "3 " &.& GD/ ( & & * " *" 1 & & '" &3& "& & 3 "&&"& & ','[ H?E C?I & " 1 " & " ' "& & & 1 &&"' 1 ","&&" " '"&&1 &&'&"&.&GD/ 6!1B/9)('- & '& & "& & 1 & " "&&,1 "3" * 5 & 1 ""A & &"+ "" '& &3" 6!1!1*;)-/9/0;)(+-*.'/)*()/'9;-/B) * 5 3& & & ( & 91-.?/./,&.D/" &"&, +" * &3*" & & " &"& <

79 & &!" "' & $ ", & 1, &" ( ",& & ;.,/ %G?(,',"&& &, & ( ' "',',.,/"& &&&=1&'",,&"& 3&' &H?EI1 & &' 1"&&&' & 6 Z &!& 3& % G? 1*"1 & +, ",, 3& ', &&,1 1,& & (1,', ( &,&"&"1 3", 9 &, "? 5.?,/ <E

80 ( &'33&, & + " ' " "3" *& % *" 3 H<CI " " 3 1 9( "3HCI 93-%& &"&,& "' 5?,&' "', ( ' ',& &,& &"" 1 3"&,? '& & 6!1!$B/9)('- 6.'/"&&1 ' && "&&'&6MO N 'M?& Q a? '*'' &1 6MO ( N(M?VQ''*'' &1 ' ( & &"3"1 & & ( ( '1"&'- ' - S OQ'./M. / ( (M?V ( &&' "'&"% '1 & " 3 ' ( 3 &' " & ( - % - - %./M.' #./V'.//M.. # /V. //! 3"& "' ( *' "' "% ( " 3 ' - <F

81 %./MO N M%./M.. # /V. // Q =1 '1 && & %./&1%./%./%./ 1 " &'"' " & ' && 1 & %./&&'1 0** 6!$ * B );,/ /)*( d"*.% / 1./3 " & '" 3 1& /& &&' &'" & ' & &"&. ( /& & &&' &'" 3 -./M. # $ V / ( M. # $ V / 1 1& %. /M. # $ V / ( &"& (. #( $( V (/ ( ( M. ( /am?vm?v./&1./ ( & &"* %./ 1./ %././ ' / &''& "& " &" 1'./( ' &&1

82 &%./ 1'./"33 " "33&&1 %./ ( '1& &A &1 0** 6!3 9- B 9)( +./M%./ 9- /)*( );=./M./( 1 &!' &'! ' &"*' ( &" & &" &"* '1?/( "' &"& +./ A' / &&1 '&'" ( ' & &"& *&&1 A1 & ( & 3 3?"& 3 *&& & 3./""&d"*1 A " 1 ) "33 && & & &&1 +./.1&'.//3 3 " 33&& 1 & +./.&"&'.//?

83 D/./& '" & & & '" '' '" "& && " &"31&"* '""&&1 1 "'" &"& ' " '" ( '1 " 1 '&"&&" <;6!1$"&&.'/ %. /M%.%./%./6 Z /./M.%./%./6 Z / ;0-5''& 1 %./M%.%./%./6 Z / ( '1G'1'- %./MO N M%./M.. # /V. // Q %./MO N M%./M.. # /V. // Q %.%./%./6 Z /MO%. %./6 Z /Q %. %./6 Z /M.6 Z. # /V6 Z. // %./ 6 Z. /M6 Z H.. # /V. //.. # /V. //I M"*ON. ( /3. ( ( /3. ( /N`./&' *(& M ( (M?V( '1& 6 Z. /M./%. %./6 Z /M.. # /V. //M ( %./M%.%./%./6 Z /, 5 1( "G? '&%./ '""&&./'&&& '"' %./1 %./ 6 Z & ( '1 1 & ''&1 e

84 &&'""&&&%./ + 1&" %./1 & 5 &*' &"&( "G?&" ' //M % +./. +.//M %./ 7 1'& '"&&.A/"& "&&'"' 1 6 Z &HCGI 5 '1G? "'" "&& &" && & " "&) GGD& "&'( "G?&3* ( '"& '1 ;--); 6!1 6 +.?/ %. +.// M. +./. +.///a?( +./. +.//M % % + %. +.// +./a? +.S?/ %. +.// M + % ;--); 6!$-( '" "& && " "& &"&1 6 Z "&1 ' & '" 5 ' * &3*"& & 1 " '", * & 1 6 Z & ;--);6!3( &"' +./ "& "& +./, ( & &"&' 31 & 31&"&' 6!1!3/;*,<;/9($ +./ "!1& HDFI' "'" "&& ( "G& &A ' &"& <;6!$-6.'/"&&6MO ( N(M?&Q '' ' M%./ M%./( `6. / `. / 6. /M1. /M. /'M?V D

85 ;0- & MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /M. /. / `. / =? =? M. / 6. /a6. /M1. /M. /'M?V ( "GD& 1 & &"& <;6!3-6 M +./ M e +./ ( &" &. / `6. /`. /. / M6. /1. /M. /'M?Vff!)( ;0-& MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /`. / '1'"( "G & 1 & M M! M( 6. /M M M M a. /?. /. / = =?. /. / +. /. / +. /. /!!! =?. /. / +. /. / +. /. /! =?. /. / +. /!,& 1. /M. /'M?Vff! '? = ( *&& A' ', "&& & e C

86 ;--);6!46,. /MON./`Q '1 &,&&(,. / ',./6 M +./ ( &"& N,. /N`N,. /N`N, %. /N`N,. /N ( "'',. & &"& "'',. /. ;0- 'N,. / "&& /N`N,. /N %"( "GN,. /N`N,. /N.%G.// % ( " 1 N,. /N`N, %. /N.%G.// 6, %. /( '`6. /`1. / `6. /'"( "GD (. / `. / ` (,. /",, 6!$*/*;'>(*0;'/)*()/'*'=*. e 5 & & '&? ' & &3 * (, 1""&& g!,'" & ' " & ( & '" &"& " '1& &1 '" 5&&K&1", &"&&glk 1'""&' &" &glk1 &"glk 1&gL G

87 6!$!1B)->)*./-);D>;/*<(9-9B/9)(';(- ( " GC 1, K& 1 ", &"&&gl 5 '1 ( " D <; ' ", &" &,'"&& ;0- $ ", &" ' & ' " &"&&&' ( '1 ", "&& 1 &" "& & &" & 1 '" "& &"&( "GC &'"& &"& ( &'&&"&& &G& '"& & &"& 6!$!$B/-(*<*-0;000(B'*/*;'>(* +"&&,"K''&L''", & " & & )"3" * ' " & ''&'&3* <; 6!6-5' " & &, & 1 " ' ", & &, & ;06MO NM?& Q & &6 "&&& &" & +./.?/./ V./ (./ M. /M?& 61&.S?/ M$..?/./ V./ /&'"&' e <

88 '&$%*"$" &"'$,&,&"&,.S?/ &,.?/,./ V,./ &" & +./ &"' ( & ' 7"1,1 *& 5' 1& '& ' ' &" & 1&&1 ' & ( ( "GG &'&& + 1 ' " &" "3" * & && 1"*& ( ' " & ' &" e & &*" %GD&"' &"' &"&"*"! &' "' && '" &" & % 31 &"* & &' 3"* 1 " " ' 1 " "&"."/ ( & " & &" &.%GD/ ( ' & ''&'" ' " &' &"& 5 ''&'"'"'""& &

89 6!$!3<9;)*(09B/-(* ( " "' ( "&'&"" ""&"3"*"&& &&1&''" ( '" "& & "& ' &1 & && & '"&' & &'" KL ' &" '"& ( ' "'' & D' %*" O*AQ&*?D &5'*.A/& 1, &'" "? & =1'& *A1 &?'"" " +&*"&1'"'"" +&""" & 1 ' &' %'"& 1& & 1' ['&&".1 / ( &'" 1' &1 & 5'& '''" & + '1 '. & ' "/ & & ( ' & 1 "& " '" &+&1&? &&" & &&" & E

90 1 & ' 1 & " 5' 1 & %GC 1 &'""'", 1 '' ( 1 &./.??/ / /-&./.??/ /- &./.?/ %GC&./'""'", 1 ''&' /-& /- & %GG&./'?C3="".KJ?L /1 ''&' &./.?/'/!& &/ "1 / ( '&/" / F

91 %GG 1*"& ( &'?C3 KJ?L1 =""& 7 ' & " 1& &' 3& ( 1 /1&1?MKLMK??????????????L &?&""& '*.?*/S. */M?C + 1" & 5/ 1?MKLM K???????L!& &/"& " / 5%GCGG 1&''&& "& ''"&,'"& ( &'" &&' H?DI " 6!$!4 ')9B'*/*;'>(*(<*D>9B/-(*! &"&" & 1 " &3 " ( & & * &*" 1"&"& >1& *&1 "*""& """1 1"&"& H?DI & &' "*"A "' 31 & &(& "' 31&1 & &&' &( '& 1" & 1 " & &.&&/ 1"! & " & &,& & 1 % " & &" && 1" & && *" 1" E

92 ! 1 1+&1 &*& 6!3 99- *'/)*()/'*'=*. 5 &1+& "'& " " &'& '' ' & 6!3!1 0;9B/-(* 5D.&D?/',& & & &&" &1,&& ( '' "&& "',&!""*"A &' " ' & 1 & " " "& & +& ' 1 "*"A &' & & &../--"'&-&/ O JJ%%(&&'Ah&? &M%%(.h&/U JJ &1 & M%.&/U JJ+ D JJ'& ' 1 & MOQU C M)"* *..*//U U Q.>;6!7+ "'& &"1& '& + ''& 1 + ' *" >. /"1 & *' '&" ''3 + H?DI 1 +'1 & ' & =1 ' '" & ' +&&& & 5 1+'" &"& &1 & E?

93 A' '"& " &"&' +"&& >& " 1%G<5?"' ' ''"&' ( ' 3 '3.%%(/HDI3&& "'&1 '& %%(""A "*""&" "1& ""HDI 5"&&"* >./1 "'&'* ( &" ++!&' '& &&1& 1 & &'&*"D 5 &1 & &"'" &"*' &&1 & +'"D ( + & &&" " '&&"1 %C'& &&" 1 " & & &&"&&"& " A "&"*>./ ( "&" 1 %%( [&"&" 1 '"&' ""A 1 6!3!$/)*.<*;*/('*/* +&& 1 HCGI &" &" & 1 6 Z &"& "&&( ' " " &"' H?CDEI1&"& &! " " & " & ''+ &"&,' &"&"*./ E

94 <'362MO,?, V, Q &&"./' &"&6 EMOi? i Vi Q &./ && i? ai avai a7 i "A "?( &"".?/ M"*.i Ji S? /M? V3?./ λ( > <.D/?G i S? DG ( =?.?/& & "'"i i S?./ <\'&' " ' &".D/ &&" 1.P?G\/ &./ 1 & &&" 1 3.RDG\/&1& ( " '1( &< 1 " "&&&1 D," && "' 1 & " & &' 6!3!3F(B0>*(*/ &&'"'"&" &" & & & 1 * ( & '& ""A "3" ' " & " * ( &'& &','"& =1 ''& "''3&& ( ' &'& & & ( &'&, 5",& " 6,' & ED

95 6.,/,5 &, &- -.*,/` 5&,M%.,/,& 3 &1 - -.,/T`.*/`.,/SM?V 7 =1' 6Z&& &- -6Z.*,/` ( &"'./&"'" & ""A &&& 5 '1 1 '" & & % '&" 1&" " & ' &'& 1 1&" ( &'&"3&"&'&&& '& "& + ' & &'& 3&"&'&&"A % 11& '& 6!3!3!1)/()-)(+.;>*' %1 "&""&1& " & 1& ' " 6*" 5'*&1'&.'/'8.*/1 '8.*/a3 `*`S j3zsz'8.*/*m? 5'*&1"'&."'/'8.*/1 EC

96 '8./M.*M/M 1 '8``?_M?M?M?V +&,&"'" '"'" 5' '" '&' " & && =1& '& 5 & && ", &"'" " " " ( " & " & 5 '1 1 & " & 1 &"& >& " & " ' 3 & ( ""'*&'- 5'&M1 1""'8- "'8"XMX[? 5'&MX1 &""'8- S.*3X/'8.*/*_M?.*3X/.*/ X?MX& &'8.8/ XM.8/MY1 Y& '8 %"&M.?V/(a&"' 1 & "* & ' & '" EG

97 & O?VQ&""'" 4- ""-? M M?V """' " "&-? σ =. /? M?V "&"' & ( " &"*' &">./!"" 681" ( &&'*'- 1 ( &&''&'* "A'"' && '- &.84/M&.84/J.Y*Y/ 1 Y*M.8/YM9.4/ &&&''& '1- &.88/M.8/ &.84/M&.48/.8S4/M.8/S.4/S&.84/ &.84/M&.84/M'* &.84/Ml?'* &._M?8_M?"4/M_M?_M?"&.84/ E<

98 %"&&-M.?V/(AM.A?AVA/( aaa- "&&-? &.-./ = / H. /. /I =. /. / =? "&&''&- &.-./. -./ = = σσ -. =?. /. /. /. / =? =? ( "&"*' &">./ #$$!"!!& &" ( '*'- " ' '"& & '8 `=.8/` =.8/M'' *M?U=.8/M''M?J' ( "'"'1&"*'- 5.8U4/M=.8/S=.4/3=.84/! - 5.8U4/M5.4U8/ 5.8U4/a 5.8U4/M''* (&"'"M.?V/(1&A ( &'*1 ' "' E

99 " ' & "' 6 MO M?V"Q M φ, =? MO? VQ( - M.' /MN NJ "- =./M3_ R 1 "'3""*"A "A ( "&"*'&">./ ( 1 ' &' 1 1 & +&'"&"&&'- <; 6!7-6'.*/ &&* &&'& '*' P*P? '- ='.*/M_'. / ( ='.*/ *&*""1, ' "A 5&''.*/&&*'&='.*/ & """1 ' "A''.*/& &&'&='.*/& "*""1 ' "A %*"- 0b. / =? -, >, % 1&- 0? b. / =, -, > ( ''&1 0?b. / 0 b. /? b. / 0 ' EE

100 &. /_ R M? ' "'3 " / &. /& 1 b. 0 /? 5 *"1 "'3" &( ' '". / b. 0 /? " 6!3!3!$F(B0>*(*/)*'*;(->*'/)*(0>*(*/ 6*'%./ &&3 " " O*?* V*Q " " ' ( &'& ' && & " & '* &&'&' &"O?VQ 5&'& J& '1-?/ (.*/ & " 1 & =1"'1 ''&11 /'' 5%./'"'"" 1 ' " +& " " C/&"'&" && ' G/7"A&" 5"&"A" '& ' %3&"&'& "&' EF

101 ! ( ""'*&,% " " &"'&"( ' &'&! 5 & ' 3" & " "'"& =1"*"&&&''1 '" " " " &" & & ' %"3"&&& &&"*1 &, ( '&&'&! % 1&"M.?V/(AM.A?AVA/(aAa 6"&1A'-. / = N N % =? 5&6?&&' / = "*.N N/ & % ( " &"* &" &>./ +6"&"& + &"" 'A'' 1 %*"'MAS&'1A ' % 6"& &"'A+ ' F

102 & $!# ( &.&/'A- i = =? 6 θ 1A - & =? θ = =? =? & θ &&"A&'A "' i & θ & A& ( "1 " &" & && '- 7 '&& θ "&5 &3&&& +&3&&-?? =? &. / = θ = &.& θ/ = & =? =? 5 &3&&"&HDCI 5 " &"! %" '&?&.A/ i 1 &.A/ & θ ( ''& &.A/&.A/ &" 5'MN&.A/N&& &'& ( & & 1 : " ' N&.A/N 1 &'N&.A/N F?

103 ( ' ' N&.A/N &'&' M ' &&.A/& θ &'&&'"- &-. /. /?? =?. / = &.. // = &. /. / =? =? & & & &3& & A '1 & ""M &3&&"& &&"& '.!(# 1 "'3""*"A "A ( 1 ' 1&', & & " 11 & 1 5' 1 " ' & "1& 1 5' 1.S&/ &R & & 1& '& ' * =1& ' " >1& 5 & 3" 1 '"& ( "' & A'3" &' +'1'" " "& F

104 & " "A 5 )!*+# ( &'& & &' A' / ( ), = %. ( / = (-(, (, ) -, >, 6' 6 %., / = %.., / / ( #./&"'- b 1. / = % -, >,., /!- ""'* ( &'&& 1 A '" ''" ",!*-$#.!!/ 6" 6Z31&' A ' """ &" '%./H?EI- + 1" ", "',6 &+ "' & " ', &, " & ( " ' &"&&&'& FD

105 & ', 6' ( '1&'&& ', 5" ',.&/ & &,&& & &1,&&( ' '1&, '"& 6, & "',&,'- %. /.,/MO*N Q!-? 2. / = N,. /N =? "' ( "&"*'&" >./>./1 & &"" 6!4 9;()-;/>- ( D 6!4!1<'-.09;()-/>'! ( *" 9(H?I ( " &HC?I ( A'?*&' " 1'1 & ""' ( "' '(*"3&C'7+D' & D ( "*"""' & * '? & & "& & & 1 " ' &&& 1 & "" 1 G, '"&" ' & * (,&,'" ' ''& 1( ',& *"?\', FC

106 5 '11' 1 ''&'%%(3&,'"& ' + & (, '"& ' +3 &&"1 %%(&"& %1 1 &"' " D" & &GCC 6!4!$/()- ( ''&'%%(3&?&'& 1 + & 1 %%(3& '"?? (, '"&'C1%G & 1 '1!&,'"&."' &&"&/ %%(3&& (,'"& '%%(3& mc ( ' 1" ( '1%%(3&MD' *" FG

107 )-A>;9;0;)*(04,;+-)'//<,<00(0/()- F<

108 F

109 6!4!39);/*09B/-(*<>;/(/ 5 '11 1 &" & & %%( +3" [ &" &" H?DI 5&1 '' &,'"&&" ('1" &&&' &." " ' &&" &/ "' +3 " &"" ( 1"+7' &"" +&& H?DI1'+ "'7 ( 1( & " 1" *& "&&&111" &&&'&"".(/ FE

110 (,'"&' " 1%E."A ' +" / %E( 1 ' 1%%( 1 1, '"& %" ' 1 +",'"&( & 1 &"" '"&'(*1 " ''"&! &(*'1 "* '))/ 7+?E3" '" (* )'" 9& "E " )-$!9);/*09B/-(*<>;/(/.&""'&&&/ ;)'>//-(B A>; (/ *(;*)- )' (/ A>; (/ )' (/ A>; (/ G?\<EDG <F <C? F? GG <F<E??G??\ <<< < D? GEE G <G?G\ CFGG <<D CE< D? GEG CDFCC E?D\?D?C GC?FF G?G C<??<? %GE2'"&' &" FF

111 6!4!4/)0*;*/('*/* ;+-)' )* '*/* )-3!/)/0*;*/('*/*0<;<'/! /)*( ;)(- <'1 X JY *;*/('*/* <'$ <'3 "*.i Ji S? / 9&.'"/ 9&.*/ 9&."/ M?3 M?3? M?3? 6 Z?3?E? DSEE S?.fDC/ C.MDC/ 6? GSEC S? 6?C?3? E3 S? 6 Z CCSCC< <<S< S? 6? CFF3< DSCE S? 6 CS??D SGDC S? 6 Z <CCSGGF EGESDG S? 6? EGS E<DSD S? 6 FEF3?CG ESDG S? (* 6 Z J6? J6?FJ?CJE?GCJ?GCJ?G? D =1 6 Z J6? J6 D?J<JD<?CJ?CGJ?CC,M<3?E! & C<,SD 3E,SC?<,S?.,P?E/?.,M?E/ 7+,MF3?E ="" &?,SD?C,SG,S?.,P?E/?.,M?E/ 3& C %AA& & <?D 5" << 6&"' 63" G< CEG G?

112 % 1 1 ' " & " 1 1 "! 1 "" 1 "& 5' 1&" &' %&16? 6 Z " 6 "( " 1(D%1& " " & " " &. *&' " / ( ' 1 " "&&&? '' ' &' '' "& 7 & &1'"? D*&'1 &1S?.,S?/ " ( ' D"& D"1S?' &'" "1 ' "&( &1 ' &'"1&S? &1 &' 1&&&" &&% &1 &&'%HCI 1 & 1 '3"&&"'S?& & ( " &1 & '" 6!6))9);* & &' &33&, "& =1'''"& & & & & & 5 & &5'&??

113 %" &' 1 & & " & " ' " ' $ &'& &'"" " ' " ' & A %,",& &',&,&&1 & 1, & 1 1, "& & '",&& 5 '11&& ' ' & " 6!6!1*.<;<'09);*>*');/ 6611 & 6 &3&& 3 3"& 0**6!4-( '67.6/ '6 &1 & ',&',,'',&&6 ( "G , <;6!&66.,/, $ '" *&6','7.6/ 3 '6 '6 & > &','7.6/ '61 &,' ' & '6& &",& " 3 && &'&' ( '""A "' 3 ' =&,''*?

114 , '& & &'&'& &' 3 '1 && * ( 1' && ' * & 3 ' 6!6!$*);9);* 5 & 1 & 3& 3 3" &! 1 1 &,, & 1 '' '' 1 ' 3 +"" " '&3* 5 ( "' & 1 & 3 & 1 7.6/-N*3:56 6./M : $; 7.6/-556$ 6./M$ 48 $, % #8 5 7#8 %G?6 7.6/-5567#8 6./M7#8 48 7#8 6634? +? + 49,7#8 %34?D

115 .1 &&"/ ( '6-7.6/ /1 6./'&'1 6 " 5 '11& ' 6./ 1 '7.6/! '"1&& & )/1215 %"".%G?.// 3 '6-*MX- 7.6/-5:56 6./4 1 '7.6/ )/$012 5&.%G?.// 3 ' /-556$ 6./M$ 1 '7.6/$ 7 & $=3( && &1 $=(& &- 5'57 # 97 $ 56$ & & D-$&-4 ( ( "GE <; 6!8-64 ( 3 '67.6/-556.?8/ 6./M.?8/ 1 '7.6/? + NN $ )? + '- ( & P""& & R( '1 & P ( & M""&? 15 '1 ' && & %G?.&/ 1 & PP?-?C

116 5 '& &&'1& &1 1n &+MM ' - - M#33? + M+ M7#8 M#33? 4? +?? +? + + ( ' 3 ' /-5567#8 6./M7#8 1 '7.6/$? +? + ) ( & M? 15 '1 ' && & ( & R? & " & PP? e ;--);6!6-( 1 '7.6/""A1 M "( 1 '7.6/"*"A $ 1 M?1 CGo1 " " ' "3" * ( & 1 & ".& ' & &"/ " & 5 1 "' &1 " 1 & &, 1 ' 3 ' " + & 1 1 & "' 3, '"&?G

117 ;--);6!7-5&& 1 ' 3 ' & " " ' 5 3 '&&' ( ' "" ",'"& G<"& 6!6!39;()-;/>-/!&""&1 &&-?/ *.*?/.*/ /% *.*?/S.*/.*?/3.*/ " 1*7 &, ( ' 1 & & ( & '' 3'3 %?33 " &' & 1"*'"1 '1'&"'& "* 1?3 "' 1*.""/ % & " 1 & "' " 6 3 ' 1 & ',' " ' &67 "' 3 ( &""A '1(GG% & &?/ "' 3 ( &1 G<?<

118 ))/ )- ')) *<( ')) 4 <" /)*( ;)(- )-6!6>);09;()-;/>-/0-*);9)*?'1 )* */* )))//: )'>/ J )'>/ J! & <?? <DE<< <C\ EE E?\.'/ +7+ =""?E" &?E?? <DDD? <D\ EG E\.? $"/ 5" 6" <<?? G <? <<\? ECC< ED\ & %& &?< ="" & C?? <D< <\ F?GE F\?< <GGD<? DFE <?\ CE<D< C\?

119 A-? 1--<D?-H!0!!$I-H"M"*MDCI- 1 M? &--FDG-H0!=I-H"M"*MDI- 1 M?? C? D? E??< CDG FFG?DG CDC??CC?FD DD?FFE???G CEC?E? <C???? C???? D?D??? C?? CC D G <?? C <?????C <?? C?? <? F?F D CE DD CD D? D? GD D??D C CF D?? G? E G??G? D?? < GE <C?DD?GG <?G??F? E D < D E CG EE?GF G DGG DCD D? E?CE GF?C? C?F? C D DD EG?GG DC <G EF? <D CD?E< <G? E? E?? D D C?? D EF?CC?<C?<<??GC GF?FC C<?D???C?G?? <? <<?C <F?DF? GFC DCDE DC?DG < G DF?? D D? C? DG?< FF D CDD C?E G?FG C?CG?DE D??C C?C C?FFE? E???E <C?<G DF EGC D CDE? G? DFCD?E<G <???E C E C??CCD? C? CC??F? DE E<??< DCC DGC <G?D? CC?D C?D EE? G?E C? F??<G D? G<?<?GEF?<<?G?? D?? GE?< DFF???? E GE?DD?E FG GC <D <E GF? C<G?FF? C?< <?G?< E?C?< D DF F?CC?<?<?<??<?E FC?E <?C? D G <? D< G D <G? < <? D C D <???? D < F??<?C?F D< D<??? G? G? D D C E C?? G????G??? D? C???????? M?7?M<DE<<-7?J7M<DE<<J?M<C\EE?E

120 A-? 1-S-H"MF"*M<?I- 1 M? &-3-H"M3F"*MFI- 1 M??G DC< GE ECF??F??F DDGC GC? EGG??FEC?CCE?CFEE?DED EFFC GGD DD?F?F<??F C C?D?FD?F GE D D?????? D D D C D? CG D???? E D D???D G? F?D < CG DD < C E CD <?C?F C GE EE EG C????? C GC D CF <C?GF?GG? << DG?E? G?G? < CE D?DD G DC D?C?< <C CC?E DDG DD???GG DGG <G EF <F FF?<G? C?? GEG? CD < DCD EF?CC?DF? D DF?F? F? E F<?G?G D???<C GFC CDD EGC DE?<G GE?<?DF< G???F E <D?<< DCDE C?E D E< D??DD D?<F??CE CD??GC DC G?FG CDE???< G<?E DF??<CC< GF?E< GF?DG C?CG G? DCC?< FG F D<?FCG?C <G?FC <?DE DFCD DGC?GEF GC?CC G < E?ED?? C< G D??E<G <G?<< <D?< D C<D E?D DF?C <??D??G? <E <G F?D??? C??E CC? GF??<?? D??FF??C C?D D C<G?<? <?< D <? D E C???FF?< <??C C C? C C?D GE??E?F E??< C FC D D<????<?E C D< C?? < D?? D? DD <?????? G G????? C???????? M7MEE-7J7MEEJ?ME?\??CF<??F

121 ;) 18;?1 A-? 1--?-H(I-H"M"*M?EI- 1 M? &--?-H(+$($+($++$$$$$$++I-H"M"*M?EI- 1 M????F?CG CGF?CF DFF ED?CGD?FF?GG?<F?F FDEE DDDG GGD?? < < F? < C?????? G? C E F??G?? G C DD G? <?? CG GE?G?? <<?F?DE F CG?F EC D DD?<? CE D??D GF?? CCD EDE <C? GG E? < C?? <?E???<F?<E??<D CG F?DEC C C< G<?DC? D<< FC? GF<?<F G?D?ED? DG?DG CG???E D?G DGF CF DCCC?EF <? FC?EE??E? FD ED<?EF? DD CGDE C<G DDCF?CC GG <G?FCD? G D?G CE?G< E DFE C?<? DEC< <EG? DC? C??CDE < CE?CC DED FC?<E DC <DE DE?DEF G<??G< D CD??? DD E?F CC <CD EEG EF <? DFD?GE D C M?7?M<DDD?-7?J7M<DDD?J?M<D\??

122 A-? 1-S-H"M?E"*MD<I- 1 M? &-3-H"M3?E"*M?EI- 1 M? ;) 18;?1 GC?C DG EF?<? FF CF?G?C FEC??F?D????ECF??D< EFC< <DD DEF DE FD DFC?DD DF D? G???? < G F?D < C?? D?? E C CG GF C? C< DG?E G?E F DD GE?F????DG? D < DF G??G EC CCD <?E G< CG? FD?G CE <F< <?? D???DC???E ED< CE?CC DD?F<G?? << DD EDE?<F D<< D?G?EF??G< DED E?G<G?F?<? <C?<E FC? DGF DD E FC?F?E?DG CE???<D GF< CF CGDE DFE?<E CC?DF GG CG?<F DCCC C<G C?<? DC <CD?D?E F G?EF DDCF DEC< <DE EEG E?D <??CC <EG DE EF DEE< FC GG??DEF <??D< <G DC? G<? DFD DGG C??G<?GE GG D D C C M7MEG-7J7MEGJ?ME\???

123 ).?'1 A-?? 1--G?F-"BBB(CB93C-H"M"*M?FGGFC?<?D?EI- 1 MG &--GF<C-B"BBB?C-H"M"*MEGCG<??CI- 1 MG? G C FC?D< C<? G??EE? DG?C GDG F<?? E???????? G??? <?? C?? DF E C <? EG?D CE?E C?? DC? E??< G??D E C <F EG???C??C <<?<F C? ED? C?DG? GG?C DDF GCG C < F???GGG?? D?FD C <?E?F D??<GE G?F GF??<F CG< <CD?GE?F??<E< <?F C FE?E?D< DD< G G?D??F?? F CC <G E CC CF C D<F F C? G DC? C C??F< EC D?C G <?? D <G??? C <? C D? D? MG7GM<?-7GJ7M<?J??M<<\??

124 ).?'1I'$ A-?? 1-S-H"MEGCG<??C"*M?E??EDED?<GFI- 1 MG &-3-H"M3EGCG<??C"*MEGCG<??CI- 1 MG <??C?G D DF DG DG CEC <D E?EC?DD?<?? GG EE?F?<E F G< G? D< F????? D C D?? D? <D C < G < F?F?F?C?E?F? C?C E E C G C? <G? D G <?E?C CE <E E? GC CE CG DD DD <?D F?G F? E F?D<G??? C??E?EE??D?C E? < G GD C D D?F??F?DD? <?D?G? D GF????C GG CC C E???D C C?<EC????G <<?? D?< FG DF?D? < <C GD C<?G? D D??C<??? E < C C< E??F DCC D EC CG? G???? C E G E? EC?FD DCG D<E GC F? EC? D < G E < DEC <C??? GG C G D??? D<? DC? EE?? D G? E?C???G?F?C E? F D? C?D???? <?? C C C???? D??? M?7?MECC<-7?J7MECC<J??MED\??D

125 )///9(;)?'1 A-? 1--EGDF-.AME</-H.AME<MCFGEEC/-H"M"*MDFDGEF<D<FGI- 1 M? &--CG-.AMG/-H.AMGM?DD??GE/-H"M"*M??<C<DF<D<FCI- 1 M? C<E CG< G?F GD GFC?E E?C EFF?<?C<?EF DFE DD? D DG? D C?? GE C DC C?F E <E C CC F CE?G CG E?? C?< CF??D?< <E?E?? F?FF FD D? <??G C? G?? CCF E??<E GC D? <EE CDF CF D G? FE G< CC?E E? C<??G<C FED GE??G<??FG DD? CC CC M?7?M<D<-7?J7M<D<J?M<\??C

126 )///9(;)?'1I'$ A-? 1-S-H"M??<DG?D<DEEGD"*MDCFDFFDF<GDGFI- 1 M? &-3-H"M3??<CE?CGEE<"*M??<CEFDDFC?DI- 1 M??D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE EF<D??G?D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE?DE?<?<?D?D?<<?<<?<?<?FE?FE D D?? G G D D DC DC DC? DC? DGC DGC DF DF C? C? CD CD GFD GFD <D <D <C <C C C EF EF FD? FD? DE DE?? M7MF?GE-7J7MF?GEJ?MF\??G

127 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1 A-7M<GGD< 1---H"M"*M?<I- 1 M? &-?-????????-H"M"*M?<I- 1 M???<? G<?E CD<E EE??CC?E??CC EE CD<E?E G<??<????< E E? E <C E G< G< C C G<?E CCE EC CCE CD<E G< G<?G<E?G<E G< G< EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E??CC E C?G<E DF DF?G<E C E?E? <C EC D?D< CF D?D< EC <C???CC E C?G<E DF DF?G<E C E EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E CD<E G< G<?G<E?G<E G< G<?E CCE EC CCE G< G< C C G<? E <C E?< E E?? M?7?MDFEDFEJ<GGD<M<?\CE<??<

128 A-7M<GGD< 1-S?-H"ME"*MCI- 1 M? &-3?-H"M3E"*MEI- 1 M? 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1I'$ G< CE?<E?CDD<?F?CDD<?<E CE G< G<? E E G< G< E E? CE E <C C CCE G< CCE C <C E?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?F G<?F< DF CF DF?F< G<?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E CE E <C C CCE G< CCE C <C E G<? E E G< G< E E? M7MCE<D<-7J7MCE<D<J<GGD<MC\<CG???

129 7! 2 ","&"'"3& 3" * ", ' & ( ' & " 3 & " & ' &3 * ",' &&"&& " $5"* 1 "3"*1& &'""* 1 &3* & 1&& &*' 5"1 "& &3*'&!'" "A ' * &3 *" + " "" 1 " '"& ' * ' ( & 1 & & &'&3 * $&3* &*'"3 " * 5 & *" '' 1 "& &1"&& 5 &"' &3 * "& & & ( '" "&&"&& " + &3 * " "3 " * " ''& ( &" ""A " &3" 5 1 ''&'"'"&& 5 & " &" "& & " &3 * "& 1 "" "& "??E

130 +1" " &"1 & &"& >&'&' && ( &"5"& &3* &"'"&& & ' " & " ' " ' ''&&'*7' *" && >1 &"" " & "'&&&"&& 7"' "', &"' &"& >&'& &'& "& ' &'& 5 1 && ' & "& % & ' & & " & " 3 5 " +.5+/ " 1" & '3>A.>/" >&'& & ' ' "'& ""A % " " "3 "*&1 9&&.9/& '3 & ""' '1 & " 5&&&3*&'??F

131 +&"""'&3* & 5' &""'"& & && +& &"" &( & ' &"" & &&&& &'", $ & &'&3*' 33 3&&'" ' ( '1&& 3&) & 1 &'" 1 +&'&3*'"&" ( &3 * 5 " """",'&"* + & '"& *"' " ' & 1 * " * ' ' ","'"& + " ' '" & ' 3 &"* & " +&'&3*?

132 H?I && " & p 1! *'!!,!?G CD33C??FF HI + A34!)!p*"& ) %*32 (p * ; <! =! ' -39?FFC HDI " < =! 3 < > - &)?F<? HCI # 6 p" & ' & & p= )<='?EGF3G??FG HGI " '"p<=' )')*?)<G<D3GE?FE H<I & +0"=30p( 83-+5*&' = 3"p 5'&9 6%&&)+?FF< HI 0 # $ " ) ' p! 5 bb7 7 bb 'gp 5 '& (.5(bFF/#"5?FFF HEI " & +0"p& 3"&- 5* &' " '"& '"" p <=' =))DDD3DD? HFI ( A >A p&3 *' 3" "& &p * <=' ">'B! * ' *(&+A)-+?FF H?I ( A>Ap5*"&&'"&,p<=' ))CD<?3CC?FFF H??I p77 & 6&&p? 5 '& bfg/ :& 1A?FFG H?I! + 0 p" & 3"& ' & p= )<='?<D3D<?FD H?DI Ap&&,'*" & "&&p )%)CDG3D<<D H?CI % " p " " " - p D<FCG3FGCD H?GI 0 p( =(-+5*&'= "%&p&'?g 5

133 H?<I 0 p6& " & & 5*= "&p&' < 5'&96 H?I p""a "'& "p *!<=' * =$&-+? A $ 7 A34 #, p& "& &p<='= 7=CDDD3D?? H?FI && :A p3- +&& ' " & & &p D 5 '&96.96 bf/+ $&?FF HI && p 3p F +'&.+>bfe/ +?FFE H?I 5- -JJ&*J"31J HI % ''&, "&p 1)"!!)" *) ) DD?3<?FFC HDI %0356p%-' "'*3" A ' "" p * * ' *# ')-+?FFG HCI + % ( 6 $ 6 p% 737 & "&p"/// ) <!)')"!!)?GFG3 F<?FFD HGI = % (& +1 + p= "77 & p" * 1!G H<I #=%"#6 +%p++ "'% & 6 <=' )') *?) D F3<?F HI 0%"! 7$ )-+&"& '5&?FF HEI 9 $ > $ p" &&" p <=' =) )D?3D??FFE HFI + $" p3- "& * & ' & p * ' * & -+?FEC HDI #=#%7 +'''p$a& (' "p? 5 '& bfg/:& 1A?FFG HD?I $=="p5*3"& "&&p <=' 7 BEG?3GED?

134 HDI =& " "p+ &' 3& "p'*b!??e3?ec?feg HDDI 0#999Ap+*" "'"&'&& 3" "3& "6*p 1)<='CEC3F<? HDCI %#'$$#F$$$- E' HDGI 5 0 $ & p+ & + "' 7"p"/// *?/ 7 / F<D?33<DC?FED HD<I p" &' " & "& p * <=' ">'B! * ' *! )-+?FFE HDI 60'"#+ 3<!!-#!q?FF HDEI 0 p5& " " & "p <!" *?G<E?3<EED HDFI 7 6 p% "& &- &"& " "p &' 5 HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p D 5 "" D/ )+D HC?I! 8 " $ 7& p> >"A &3 " & ' & p G " " '"& '&. G/')')+G HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p "! 1! <*!"!!!7"1<" E<3EEGG HCDI!8!!" p 55*-&3 2 '"&p <! 5"q '"&' +&"'&&.!5 </='+ < HCCI 3& p7 5 & 1- '-JJ'& JJJ%+(+J1Ap HCGI # % > & HC<I 3 *" " & 1 &""","p )%)?G F3??FFC?D

135 HCI!8p 5-&3& & &p?g 5 '& &'& &". D/"& )+D HCEI!# 7!8p,&) 5 26p "///,!! *! = / D3??C HCFI p3 & " -JJ1113 JJ* "p HGI 7"!& p+" & & '" "&,&'1p1!*'!!,!CECCD3CGD?F HG?I = 7" p9 &p 5! &+ ""*%#?FEF HGI * - 0'" HGDI p '-JJ'& JJ'Ap HGCI " ++7& #(&!!! & p+'&'" ' '&"&"p"'"&& )'(*++GG HGGI " ++7& ' '& " &" p, *?GC3 D?< HG<I "< % <!?DG-39?FF HGI "'++p!" * 9 A p+ "''.*"/ &"p )%)C?CG3?G?FE< HGFI (# & : >A p& 5*'*"& p?f 5'& 5D H<I ="+ *'!! ' %&&+)+-30'"< H<?I ) ' " p! *gp ( 5 '& (. 5( )0G H<I ) '" p( ' *p<=' ))D?E?C3EDE<?C

136 H<DI (# +( % p% 5* 9A ' & "3(p "/// I?! /?CCC3< H<CI # 0) " p' $ *"J" 2 1 & (p" * %C?G3?F?FF? H<GI! =# & p+, '"& ' "3& " 3" &p 5'& )+?FFE "',&p" '"&&)'(*++G H<I!8!# #!66 p) 5b & $" # % " 1(1$"p? 5'& 5"'&.5 C/$1)0C H<EI! 8 p+ & ' +" +& p, *??C3??C H<FI 7 4 p & "' & "& &p ' +35+ "" & "+(*)?FFD?G

137 $A +??FG &' #! +'&" 1 7>?& $A +?FF )'&&(& ' ='+ =& ' & ''&& '" "' "&&)'&&(& ' 5? "'"&& )'(*+ =& ''&&'" "'"&&D ''&&'" "' "&.&/< $A + DD ( 1?<

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+. #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & # ) F 3 Cc 30 C, 2 + ' ) F j 3. C- l &+' C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Τοπρώτομουβιβλίογιατηδιγλωσσία

Τοπρώτομουβιβλίογιατηδιγλωσσία W d v gb w w g g dc m f c d?w b fi f b g mf c mp ym c c?h wc dwc c d c c x y p f y gc d? T b v f w f m yc g f c mp y d c b f d y c y g.t g c d b k b g m, wm k j y L b w c w w p b w y d d m. Τπώυββίγαηδγωία

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 GC604 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 15 Kg ΙΣΧΥΣ: 2X3600 W 462 GC606 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 23 Kg ΙΣΧΥΣ: 4X3600 W 729 GS604

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

L identité et les stratégies éducatives des femmes chinoises en France : Entre traditions et intégration

L identité et les stratégies éducatives des femmes chinoises en France : Entre traditions et intégration L identité et les stratégies éducatives des femmes chinoises en France : Entre traditions et intégration Luchun Chen To cite this version: Luchun Chen. L identité et les stratégies éducatives des femmes

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές ιδιότητες Οι ιδιότητες που προσδιορίζονται χωρίς αλλοίωση της χημικής σύστασης της ουσίας (π.χ. σ. τήξεως, σ. ζέσεως, πυκνότητα, χρώμα, γεύση, σκληρότητα). Χημικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'& ()& 02.1/ 2014

!#$%&'& ()& 02.1/ 2014 ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 οικο νοµία ΞΑΝΘΗ 214 ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΕΟΣ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ! Οι δήµαρχοι και αυτοί που «δήθεν» προστατεύον τον πολίτη ασκώντας «εξουσία», πρέπει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1 Ολοκληρώμτ Cf f(ξκ) = 3 κ-ξκ κ - = f()d = lim f(ξ κ ) + κ= Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Επιµέλει: Μάριος Ελευθεριάδης . Αρχική συάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Ορισµός: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 TO 1. µ, : i µ µ DNA ii µ DNA iii

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 11/5/2012 Πρωί # 1 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 20. 2 2 116990 ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 Ν.Ο.ΦΙΘΕ ΑΝ Ρ 00:167 ΠΡΟΚΡ. 148987 ΗΜΑΡΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1980 ΝΟΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000.

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000. Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co Θερµοστάτης PJEZSNH000 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρολογικό σχέδιο 4-5 : ρελέ µηχανής 6 (L) : Φάση (230V)

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$ $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατότητες HP Αναλωσίμων

Συμβατότητες HP Αναλωσίμων Συμβατότητες HP Αναλωσίμων Συμβατότητα με Κωδικός Part Number Περιγραφή LaserJet 4200 184034 Q1338D HP TONER CRTR LJ4200 DUAL P. LTO3 TAPE ULTRIUM 800GB 107845 C7973A Tape HP LTO-3 800GB (Ultrium) C7973A

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου.2 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 3k, Καμπύλης C.3 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, Καμπύλης C.4 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, 80-125, Καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ!

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Zena E ASYLIFE ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Θέλετε να αποκτήσετε την άνεση ενός λέβητα αερίου χωρίς να υπερβείτε τον οικονομικό σας προϋπολογισμό; Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Ο Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1 Στην αντιγραφή του DN το σπάσιμο των υδρογονικών δεσμών μεταξύ των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων γίνεται με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ AVC WEBER SERVICE ΕΠΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ STOCK TAROX ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ANEY ΦΠΑ ALFA ROMEO-FIAT-LANCIA G880140 ΣΕΤ ΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠ. A.R GTV +95 284x22x39mm 150 G880156 ΣΕΤ ΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠ Α156

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1 ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ 5 Abstract Hard Abstract Soft RT 2 PG 10 SE 5 FA PT ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50m 20 6 PX 6 TX 1 2.684 44 2.684 44 Chic PA 21 3.020 50 CA

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 1L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0001L ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.

ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 1L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0001L ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229. ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 0W40 LEGEND ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 000 API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3 7,60 0W40 LEGEND 4L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0004L API SL/CF; ACEA A3/B3/B4,

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id?

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id? ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 1. A,a arnep, asfar 2. B,b balla, bit 3. C,c catik, Catra 4. D,d dafet, dzanin 5. Δ,δ δeca, δaxr 6. E,e exen, ekef 7. F,f farxa, fal 8. G,ġ anġe 9. Ċ,ċ ċaput 10.I,i ijr, ikl 11. J,j jtite,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα προσέγγιση στην ταχεία προγεννητική διάγνωση των χρωµοσωµατικών ανωµαλιών του εµβρύου

Η νέα προσέγγιση στην ταχεία προγεννητική διάγνωση των χρωµοσωµατικών ανωµαλιών του εµβρύου Αµνιο-PCR Η νέα προσέγγιση στην ταχεία προγεννητική διάγνωση των χρωµοσωµατικών ανωµαλιών του εµβρύου Αγγελική Χατζάκη, PhD Γεωργία Χριστοπούλου, MSc Τµήµα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας Μαιευτήριο «ΜΗΤΕΡΑ»

Διαβάστε περισσότερα

! % & &'! " ( &)"" "&*")"! " " ' +(,#% ------------------- -------------------- / )"03,4! 5 6 8?,@A,( 9B +: ";0" @## 7

! % & &'! ( &) &*)!  ' +(,#% ------------------- -------------------- / )03,4! 5 6 8?,@A,( 9B +: ;0 @## 7 !!"! "#$! % & &'! " ( &)"" "&*")"! " " ' +(,#% ------------------- #$%&''$&#"( )'$*$$+$'$,"( -------------------- &."'/010 +2 " &."',3,0 / )"03,4! 5 6 ""7 %./% /889%#,( :"";0" 9 % 8,09%( :"";0" + 2< %

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t?

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t? Παρουσιαστές:??ast?s??? Τσάκας?/?t?? t???/?s????p???af???? t????????a??a Se???t???p????f?????a???????? Master of Applied Science (M.App.Sci)? a?ep?s t?µ?? G?a s?? ί???/?s????p???af???? t??????? Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E.

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισµός Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Παραδείγµατα:. Η ισότητα x y = x y είναι µια πράξη επί του *. 2. Η ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 22.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση Οι ενισχυτές είναι δίθυρα κυκλώματα στα οποία εμπλέκονται τέσσερα μεγέθη (ρεύμα και τάση εισόδου, ρεύμα και τάση εξόδου). Είναι αναλογικά κυκλώματα, δηλαδή, κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώµατα Armstrong Ελάχιστη κάλυψη Φροντιστήριο 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

MERCEDES. Έτος κατασκευής

MERCEDES. Έτος κατασκευής /8 (W114-W115) 200 (W115) M 115.926 70 95 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 (W115) M 115.926 63 86 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 D (W115) OM 615.913 40 55 01/68-01/77 0822-8313 237,40 0811-8313 134,20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ ο ΙΝΥΣΜΤ Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Ορισμός του ιανύσματος Πότε ένα μέγεθος καλείται βαθμωτό ή μονόμετρο και πότε διανυσματικό ; Τα μεγέθη ( όπως πχ η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ) τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για μοντέλα με R600a)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για μοντέλα με R600a) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για μοντέλα με R600a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο είναι όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Models S10I, S20I, S30I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Models S10I, S20I, S30I ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Models S10I, S20I, S30I Ο ρυθμιστής φόρτισης για φωτοβολταϊκά συστήματα, συντονίζει τα ηλιακά πάνελ, τις μπαταρίες και το φορτίο. Κάνει ολόκληρο το ηλιακό σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1.

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1. Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA... Παραδοχές - Φορτία Ονομασία Εργου-Μελέτης Διεύθυνση έργου Μηχανικός Μελετητής Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός Α... Γενικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου Οροφοι Οροφοι

Διαβάστε περισσότερα