!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #"

Transcript

1

2 !" #$

3 !!"!!!"!!!!"!! %&' $& ' ( )'(*+ %'" '," ' ' # # $%%&

4 '()* ( &"'"-./#!.""/0!.1'/#. /2.331/4. 1/.( '1 "/

5 (+*,-'.*/ %'51 " + 5 & "1 ( 5 1 " -!6 ( " #& 7 5 " &"""" 5 "&-! 8 " "!! $ 7&! " 5, 4, $!! 7 6: %; $ ; '& '' " ' " && ) '(* +! 5&'" ' <'& " 1 & 5 & &"' )'&& (& ' 7 = '"& ".='/ ( $ 6 == 8 : ( 44& #8 $"'1 5 & = "" ( 8#88 =8 5 & &"' 7>?&

6 $A ( 4!# = =: :!8":!8#A!6 8A : 2"$$ : 66=' 5 " " 331' 331 " ' &. /"1 '" "'

7 &7BBBBBBBBBBBBB ( )'(*+ - &3 * " ' & " '&"* & 1 ' & &' "&'& 1 & ' ""& ', &3 * * " & & "" & ( && &3 * &* ' 5.& 5'" "/&* "'"&& ( " & ' & "" ' * &3 * & &"' & " ' &3 * 5 5* '1 & % '13&&& "'& (.3/ 5& &&",'"& ( 1&& &" ' '"& ' 3 $

8 =3(.$=(/ 9 (.9(/ & 1 9( "& & % 1 &' &'9( "3"*&3* ''& && "" "& &+&""" " "&& "&" ""A " 1 &"1 & " '&&3" % 1&3*'" &'"&! '" ' " & '"& ' &3 * & 1 & & 1 " ( "&&,&3"1 & *" "& " & + " " & " " " & "'&"+.+/ ( &' &1 ( 55*1< 5",' ' &'& 5 & &

9 )-0**/ 1! 1??&3* C?&'& <?D $! 2 3 (. (/?D?D93(.9(/?C?C""?< = "*? D'"?E C5&"? 3! $4 4! 5 $& C?3 (. (/-""'3 C?? 3E DE C?D"" C C?!*"&' CD C&' 5* CC CDC< *

10 CD>"A9( C< CD?5&"CE CD&&CF CDD G? GD CDG"" <D 6! 77 G?&" < G??$'&&3" < G?&" <F G?D1 &6 D G"&'&3*G &"&& < G&- '"'''&"&< GD( "&'&E GC+"&&,& E GD++&3* E? GD?+'&E? &" E GDD>&'& ED GC? '"&FC GC%%(3& FG F< GCD"'& &FE GG?? GG?3 '? GG6?D *

11 7! $1 1$7 *

12 1! ( & && 1 &* ' *3 """ 5.& &5'""/HCI &A "'& 5&" "&3& 3", "26 H<<I " "&'"&"& 5'& '&' " * & ",.& 1/ ' &"*& ( " ' 1 ", '1-6 ' ' 6 "J&"" % 1./ "J&1 6, &!1 ' """?

13 ""'",- 0** 1!1.- $, & " ""11 '&1 &./ & & ="" & K' 1 D"'"''&LK7+?E3"'?E3" "&" ''"?"L 0** 1!$.- $, & 1 1 '&& &1 "&,&.&&'37 7,1 M?H?ED?<I 7 "''77.,/,&" ' "'1,&,' "&'" 3 NON./PQNPNON./ ' 77, K' D& " ''&L K'??E3" "&" ""&7+?E3 "L,377,&&"- 0** 1!3. H<FI- $,&11 '&& &,&1 & +*"*&" ''&&' HGI *'''"""3& ' "'+* " "" 1 && ( " " " '*""A "'&&' HGI

14 +1",&' * *)-:)* $ A. /&& * & ''3 % * * & * " & &&3 ' + *" ' * &'"3" *$(HDI 9 $ *-* /);(< * & ", 13( & && *'" ' +& *"&"'", '" 5"" " & &,& &' "1 +& '*" &"'"&1 & &&1 & &,1 && &,% " & &, && ', ( S 3 "&""*' & "&( ' "&+ S 3&*& ' '5A & &' ' ' "&*&"'& *&J "& +3""3"*" HC<?GFI5 " '&" '&*& && "3" & & " 1 1 & " ( ''& 1"3" 3 D

15 " * * " & "3 " & *" ( "'" "3" & 3" & & 1 & & "3"&& 3"&HEI ( &&"* % " & & & " J "& " " % *" " ',& & " ""'''",''& "3"*& 71&""'& > & & & "& &.&??/* "1 &3*" * ' 1 & & &&3 '" $5.$ & 5'" "/ 3 "& & &" * &&3&'"&'"" 1!1/)*()/'*'=*. &3*&"&&- 0**1!4+HG<I./1 " - 3'&&1 '1-.?/%*./RM./M''M././%*./M././.D/%*A./S./RM./.!"!/ ( *./K &'"L! &'1""&& 1! C

16 &3 * & "& & 1 "& & &! "3&'& &3&'& 1, & ' && & & " 3 & 1 +' & & ", ( ' &3 * "& &A ""*", & &3*& '"1 (1""'&3*-? &3*&"&&1 "3 " * 1' & " " &*"3"" &*&3 " & & & 3' &3* 3 """&&3*'", "&& ( &&&&,'"&( 11 & &&&,'"& +*"& &&'&&? 1 5 & '" 1' ( ' &* ( 11",,&' +'&3* &""3" * & "& & ( '"" "& &, & "& & + '" & && 5'"&&A '& && G

17 1!$(90;/);(< &3 " & &' & & 33&," 3" ( && 33&," 1 & & "'& & &(&&&"" % *" $A & (.$(/ HDI '"1 ' * &"&""& & " '& & &A* (,*& &'& ' * 1, 33&," & ' &.9( 9(/ HF? <C <FI &.3 (/ H?FCCI 3&.$=($7+(/H??<CI 5 '"& & " 13 & + 1 & && """& "D ( ''&& & ' * & 1 ' ( ' 1 & & '& & ' *"&& & ( &&"&* & '!&& &1'&=1 && &&' &' 5& *1" 5 &1" A1 7 <

18 & &11 "& &,1&&* >'& &&"&& 1 &&"&1" "&! " &&, *& ' ", "& && " && 1 "& ( & &' & A 1 3, & "& "", ( "' & &, H?EI %,"&1 "& ' ( ' & 1 '&,!1&3,&"& % & " '"& "" " ' 5J> 1 ", 5 &3 * &&&&"* + " ' & && 1 ", '"&"" 1!3*;>*/ && ' &"' & ' &3 * "' 5""A '*&3" +" '&3*" 1 ", "&" ( &" ""A'"A " "

19 '&&3" % 1&3 *'" &'"&! '"' " & '"& ' &3 * & & 1 " ( " & &, &3 " 1 & *" "&"& +""& "" " &"' &"+.+/ & 1 && &*' 5 & 5 " ' "( 55*1&< )3'&& 1 "3& & && * *& ", * & & &&" 5 %& &&' &3*"1 1 "A'*&3*& %3 & "'31 5",' && && ( 5 '"& '3$=(9(&19( '& & % 5 &&&' 9( 6 & ' & 1 & & " A ( & &',&7+,&"3& ( & &' )& &'(*=1( & &&'"3"&''"*" E

20 ( "&'"<<3"' & ( "& F

21 $! 2 5 & 1'& ""&&&3* & 1 ""' "&&&3*& = = "&* "&3&*& ( '&""&,' "&& " & * ' " &'" &" & $!1=/*.'/)*()/'*'=*.<'/ (1 & & &3 * "& &H?ED?I 5 '13*&& 5&3*'"&& 1 5J>&& &&&&,"' ' &'& H?E D?I + &3 * "& && & & &&' 3 &'&( & &'"&' &'" & $,./ &'", & '&&&( '",'',' & 1 &&& "'""& '1 "' & 5J> &&&&& & %*"&&'&./1 & & "*""&'" &$,./'./RS 1 && + *"?

22 '&. # $ /1 &'& # $ """ "*""&'" ' &&5'./SP #./ TR $ 1 &&, &? 6 &./ &? 6 &./,, &? 6 & &? 6 &.&/./.>;$!1*;)-<9;9-)*;)*'/);(<;>-/ & & ' "&3& * &$=3(.$=(/H??<CI 3 (. (/ H?FCCI93(.9(/HF?<C<FI $=( 1' ) " H<CI $=( && 31 5 & " &&( &' & %? 1 & & # $ 1&' 1 & '* & # $ '& ' '' "&% ' " & $ # &??

23 ' ' % ' ( 1 & &',$=(11 ( "? <;$!1-$,.,/.?/'.,&?/SP.,&/ & &./'.,&/SP.,&?/ '& &H<CI ( & && *'" *'* %& &'",& 1& '&&( '.?/& '& &.%?/'./& & &.%?&/ 5 & &.%?/ 5'*&& &'"& &$,.,/.,&/&&' ( '& 'N.,&/T.&/NR> 1.,/&&5'.,/PM 1 $=("3""5 &1 & &&"&"*>./ &&"*>./ ( "&" $"&73 +&&(.$7+(/H??I*$=("3 %& &"&&" && +'$7+( && && &'& & & "' & ''A ( '."'&/&$7+( A ' &5'$7+( """"*""& '" & & & ( '" & &?

24 " $=( $7+( "3"" & 5 &&& "&"*&&"* >./( "& " ("$=( && %& &"' & & & " & & ' ; A &.&/1 & & && "*""' & '" & &, "" &( &, & 3 1 & & /.&/3.,/RS /.,/3.&/RS.>;$!3)'>/)/;;>-$!'"( " & & ' ( <;$!$-$,.,/&.&/'&.?/5'.,&/RS &&.%/U./5'N.,/3.&/NRS &&.%D/U.D/'.?/&./& ''&H?FI ( & ' '' ( " '$=( 0 &'"& & && (" H?I &(HDGI (?D

25 & *&1&& 1& ( " & HG?I &&& & &' & 3H?FI " (" 5""& 5J>'"&+& '3"&3&*&3 1 *& "H<DI"A' ) " H<CI 4 H<FI,, 5 9( &././.>;$!4)*).9*;/);(<;>-/ & 5 & & 3 '& ' &( &'"" 9&& " ' & & 7* 1 & & 9 "1 & ", " '& 1 & " & ( &' 9('.?/1 3? """"*"" &'" & 3 2&'9("'( "D.%C/ <; $!3-$,.,/.?/9('.,/SP?.,/3R &&H<FI?C

26 93(HF?I*93(& "' 1 & " 9& "'!"#$% &"' $"' ()*"% +"' &" &1, & 3U % % *,-,-,-.,- / 0' 011,- 2+ $' 3 3 %44 % *,- (,-.,- / 0' 3 $ " ( $$' 3!"#$%&! & & ' 93*. "/ 1 "'& "' 1 & &9" "*"" " ' ' 5 ' ' 9? ".?3"?3"*/& ' 1 & '&'*?3"PM.9?*/ PM?3"*! & &' 9 V 9( ''.%G/ 6'&' & & 3.% G / 5' & "?G

27 "& 3%G&'."/93 * ( *&','935*& % % 5% < 1 %, "# & &, "&"' %% ' "'HF?I 931 * & ( ' & 0 H?I & & '93,'"'&& +& &' ' & ( & * %*32(.%2(/HI1 3'* " " $!1!4>); + * & & ' & + ' &&' 31& 5' &'& ' &&&"" && "&"* >./ & 1 & ( && &&' *&(? 5 &"'K'LK'*L" '& ( &" ' K3L & 1 & 3 & '' & ' " &"" & ( &" KL&1 *A 5J>'"&" (,'"&'"' "&" * ( "3&& & 31 & ' 3&& *"?<

28 1 >.?/, " =1 >./&& " & &"'"' && "&&"&>./ =1, '"&"" )-$!1;>(>;)-(<);)(;/(/0;(/9)(*'=/;>(>;/ ).; )*> >/ )-)*( *)( /(; ).*)* $=( $=( "& $ ( %* ( ( ; ( %* ; ( '* ( ( %* ( %* A 9( %* $!$.<'*/*)-*'=*. ( '"" * " *HEEI =1 *&H<?GFI111 """& +&''KLH<?<GI * & " '", & " & 1 & &1&"H<?<GI?

29 && & ( & "&&""&,"&HI ( & '& 1"& * 1 " 1 "3" *" H D D<I & &".+/"' '" &'1 " ''1 &&"./ ( & 1 " & 1 ' '1 " + "3 " * & " 3" & & ' &&& & 3"&1 & &( 1 3 "&& 1 & 1 "' HI ( 1 & &" ' ( &, " " &.$/ H?<I( $111 &"' '" && ''1> 1 '"& '' 1' 3"&HD<I +,&&" ' 1 & &' &&H?<I ( "' &&&*&* ' ( &,&&"&.6/ $!3>;/0'*/*)- ( &'"' *1 ' 3"' 3'&'"HDI 5*"''"?E

30 "'1 '*&1*1 & "' 5 1 " '& 3 "& '"&* "1 &&"* "&, "&"* HG <I =1 '" &'& "&, "1 "' ''*A " "&HI ( 1 '1' '&" 1 & &1 " " ' " & + *" ' & ' & " 1, & ( & & % 1 """&'",& "*"" & " & ( ' &" "' '" 1 " ' " & " * & 1' & & 1,H<?<I & "'& 1 & &1&"HI % '" ' 1&" '"' * & " 1 '"& 1 " & "3*&,H<?<I! ''* A '" 3& " & H<GI % " & "?F

31 & " 1 '&&'A "&"' 1" % " &&1 %,1 '* "&1' A'* ( A &*" &'", 1 1 "&" A&H<GI %! *" " 1 &, & '" L '" ",&' "'"*&?LH<GI $,&'! " &"" " "&'& ',&( ' & & &' &"& & &"'"& " ( 1, &" ' ', & " & & & 'H<GI ( &"&*"'.9+3'/ % " ' * 9+3' 9+S3' &&"" 1 HGI ( ' '" 0 6 ('".06(/3& (,"' & " "' &' & " % ' " ' 3"& "&&

32 $!4*;*/('*/* %& 1 " " & " ' ( &1 ' " &=""& "" ' 5 "' &1 & && && && "' "' &1 & &"1 "( & '& & " ( & " " 1 ' &5&"' ' & & ( & ' " & ' "& &" & % *" 1"& &1" "& ".P"/1 &"1 & ( ' & " & ' " ""''& *'"& 5'&"&"13'"" & &JA& ' "' """& &A' ' ' *" ' & " "3 & "&"3&& *" "& "3&"" C? ( &3&" "' &'&1 C?

33 ?" +&""&'"& &? G ' % &, '" '" " & " ' &3& J3 ( " " '"3&&'" & &'" "' &" ''&&' & "( &&"&' &'" ""'"," "'" ' "& ( "' & "''&&. " " "&'& ' 1' '&/ &3*" & &1 & 1 1 & & " ' "& ( &'"&'&* &'. / '"'' &. "/5"& ' """ "& 1&" 5& " " & & ' *' &'"1 & " * "'&" '&" ' " "& & ' & & ( '11& *" " &" "&&

34 <'1- AH?EI' &"'"&&W MX JY 1 XY "&' 31& <' $-( " " 1 "' 3 "'&& 1 & 6, "',( &'" "' &''&"' &"? &" " 1 " & " "'" '?" ' 1H<?<I " ', "''" D

35 3! + A &*' 5"HCDCI ( & ' & & & & " (?""A 1 & &H?I )-1!>);0//> ;+-)' )- /: /)*(;)(- )*'*/* 9&.'"/??3 9&.*/??3? 9&."/? 6? 6 6 Z "?3? (*?F =1 F 3& PF %AA&& C?! & <3?E 7+ PG< =""& F3?E 5"?? 6&"'63" << ( & & & '"3" & ' '" *" ''" & ( & & ' )& & ' (*=1 ( ' & &-.?/ "3&,& '"' "1 1 3& "&+ "*"+ H<EI./ 7+,&'" ' + C

36 "1 =""&.D/&"'" &' 3"3"&&& (,& 1 1'" $ # D HGDI ( & %+(+ '" " & *& '" $ 6J # & 1 " '!,& '* '",3"( '" G(,3"'&,&"( &11 '" " HGI &( "* "+ H<EI1 & " &'&"&( &1 D >"&!53>(1'"HCCI + C! &[ " &" & & ' &" " & +'AA" ' &./& "''" '& & HGCI(1 ",' ''&' "JA1 && && &11 1 & ( & & H πji %"3 &" ' "*"" & & '1'"& && ( "D '''& ''&&&,"& &1 D'&?G'&CE'*%& ' &'& ' % * &' &'& 6"% &' &'& &6?"( '&&"' &'& G

37 ' 1 &''& '?JD & & 6 6? " "& '& "& %& "'"&,5* ''A1 &"' &%& *,1 " "'& && " ' &" '"& ""( '&&&"" ' &(&1 1 '&&& ' 1"''&!'&& " 7"1&'1 & " G\',5' ""'&','( ",*&"&, % *&"& * & S3 &3 * &% " ' 1 & " & & <

38 4! 5 5 = HD?I A H?EI"&3& *" A 1"&] 3" H<CI " H<C<FI3 " '' &H?FI 3 1 " *"&&& " HC<DI 5 " 1 "A " ' * &3 *& &(.3/H?FI& &1 "& & 5 & & ' $('"1HDI ( 1 1 F?? HCFI & '&A11 "&&' 3 " ( " H?FI 3[ 3"", &' & "&& &*H?ED?I ( &' 3' 5 " 1 & ' &&,& " 3 1! 1 ' 1, '"& 1 3 'A *! 1 3& A "A & ' && & ' 3 ( *" " 3 (. (/ *" " (&,'"&

39 4!1!1>-+-)'; 31 &'5J> ( " &1 "&& "A &'&&& &1 & " "'& ( &1 ' & &&- && " 5&"' "&" > ''"" ' '& " 1& & "& 5J> A $.MO#$& Q/'A& & & 1 & """ "*"" A ( & """"*""& "''. '/ " ' & *.'/ 3[ "&. /"& &.&/ & " "&*!*&31, && 3[''11'A313 "."3&&/!1'1 '1 3&A A" &'& 5& & ""A 5J> & & & ' & % "" 1 ' 3' 3& ".%%(/ %%(' " ""A "*""&5 1 %%(& 1 '&''"H?EI & &'& & & '&! > 1 & E

40 & 1 "& ' &'& " '& & & '&!! "#!" $!!!!"!$ '%&&& 5%%( ' & && ( " &1 & &( '&& " ( &&& ' '" " &"& ' '" ' & &1 ' '"'"* * O"O.(/ ( QQ ( ' 3' " 1 % C? ( " &"*'%%(θ./1 "'& "' & %&'!() ** )! %(!+&!, **-!!+&!!+&! %( %()* F

41 4!1!1!19',**)-:)* -.;</ 0** 4!1 9-9',* >-+-)' %%( 1 &&&%%(& & ' ( "(31=& & "%C & "&3&&1' & "*""& "&' (' """& "& 1 & " & ' & &' "&& " 31 & && * & ) 4!1 "(31 =& & [ "&"* ^./ &^. / 1& '- &- 5' & && '%%( & " A& " "33&, "'3"& '1 & 1 AJ( *&( "&"* ^. /!&-! %%( && *"& ' " "&1&1' >1''A3? ( & & 1& 3 &( "' 1 " 'A (./M%%(./S(.3/ (.3/M%%(.3/S(.3/ V (./M%%(./S%%(.3/S%%(.3/SV D

42 M_ %%(.3 /.``JT?/ M_.3 /. %%(./M>.// M_ 3 M J3 _ 5 M 3?J.JT?/ J M^. / )&'!() ** )!.! /!! )&'!() 0!#!+&! 1!0!!+& )&'!(0! ) 2!+&! 3 # 4 $ '%&* ( 331" && &&"'"& &'&'& & ( ' """ A& " & " & & "& & &&5' """ ' ( ''' 7*&'& D?

43 &' '%&& &' & "*"""" "' &' & &'" & H?FI%CD "' 3!& "31& 3' """ "*"" A& & & *!A "&"*'3( "C? <;4!1( "&"*'3^./ &. D / 1& '- &- 5' 3& "&& "A * &&&&' " ( '* 131+& &"(3 1=& &%"6""? "&"*^./!&- 5' 3& "&&&A" " 6[& *"& 1& ' ' " "&' "'( """*? *1"'3J1." / (./MS(.J/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT?/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT/S(.3D/ V (.3.JT?//M.3.JT?//S(.?/S(./ D

44 (./M_.3/S_ (.JT/S_ (.3/.``J3?/ M T H?JJ.JT?/IS_ (.JT/S_ (.3/ a T H?JJJIS_ (.JT/S_ (.3/ M?J S_ (.JT/S_ (.3/.?/ a?j S_ (.JT/.``J3J/ a?j SJ?J.J/.'".?/(./a?J / M?J S D J?< D a?j?< D D 4!1!1!$>9*)-:)* -.;</ 0** 4!$ 9- >9 >-+-)'% & '&" "'&&&*A'A'& ( %%(& '&& '* '" &'3&'& '!&'!() ** )! "**5) %**!+&!, **-!!+&! $ '%&%%* + " ' " "3 =& & 1 % CC ( """A&&' ""&, &3& =1&& %%(& && "*""A& DD

45 ' ( "*""A&1''%%( &&&&51&* ) 4!$ 5'"*"" A& ' %%( " "3 =& & & & * " &"*^. / '- 5'"*"" A& ' A &"' A'' 1 '1- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M_ %%(.J J S? /.`` T/ M_ %%(.J J S? /. %%(./M>.// M_ 33? M _ 33? ` _ 3.`/` M^. / 3 "3 A "" '& & ( "3 3"" " ' 35'& ' 1 & && "5' *& "*""A' &'& 1&" " "&3 & """ " """ A = 5 33" & " 1 & " & &( ' && &."/ 1&. "/5' & "&"*'^./ DC

46 , "&"* ' 3 "3 A ^./ > *"&'" " 'A& 11 A' "1 3313"3A '+ ""& 31"3& ""3 &,'"&( *" 1 > & & &''" & && 1 1 & A ' "& 3 "3A&,&'" & 31 " &" & "*"""' &'" && & &' & &"& M"*O.>> /S > & ' >Q&" 1&&&!1 '1"& 4!1!1!3';(*)->-+-)' '&'!() ** )! "**5) %&'!() 3!#! $!!#6$ $ '%&)* (31 " ' "*"" A& & &* "3&&1' "*"" A & ' ' &" *",A&& "'& DG

47 .'/&&1 1' ' ( * ' & 1&3&A 0**4!6';(*)->-+-)'5& ' "31' " 31 & && " & ( ' &"31&&' 1 """"*""A&( 1&& ' * '"& ' & '& ( &" "*""&1 && & ( "3 &"1 &' ( 3&A " 1%CG " & & ' """ "*"" A& "3 ' & ' 31 " & * ' & <;4!$( "&"*'3&A^. / &^. / 1& '-( 1&'"(31=& & 1&' 3& 3& %"6""- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M(31./S(31.J/S(31.J /SV &-%"6""?-(31./M>./ (./M SJ J SJ J SV M_ J J.`` T?/ M_ J. 3/M _ 3 3_ 35 D<

48 ` _ 3 M H.3?/J.3?/I M^. /!&-%"6""?-(31./M>. / (./M S J S C J C SV M _ 3.``JT?/ M.?3 3J /J.?3 3 /M^. / +'31"33&A "3 & " &"* ^./ 1 & " ' S3 3& A[13&"&"*^. /' '31 A. D /1 1 '"3A^./5 &&',& "' 3&A 3"3&1 A.%C?/ (31 " 3& " & ' "3 & &&* 5 3& A' 3' "1 & 1 '&'' "&1 & 3 A & &" "*""' "'& 3&& "& 5 & & '"&5& 1 &" "*""&1 && 3 5 " " A &", '"& D

49 4!1!$!=9;*)-/>-/ >*"&" A"*& '" *,, '"&![ " ""' 3A" 3&A! 3&F?1 & 1SSHCFI>1 ""'31 3&A1# ( ' 1 "" "" & " ' &&" 7"'3 "'5J>! "&"& AA' 3#"" ( 14,&&& ",&!,&,A"'?"&!+%)&,+%)&-.!'&", '"& ' 3b 31 "3 A% "3 A 1 &" ' " & ( &" &3$= & """ " &! A ",&, " % A DE

50 1 " ' &&" A 1 "'5J> A 1%C<C ( "3 A '"& 31 ( '' "' & 131 & /") 01 "3A 5 ' &1 ' 3&A 1 & ",& ( ' " & ' &, 1'&" & ' '.% CE/ +&& ' & " &( "*"" & 1 1 &<'& &&"1 & & " ', "% G\&,& '? "+ & (,' &' 1" 3& A "3 A 1&" & ' & % CF( ' 1 ' "3 A DF

51 &'&1 & 1 & &'& =1 1 & ' ' "3 A"& '3&A%"%E1 1 "*""&11&<=1 '"3A3 <+&& &"' & 1 1 ( 1 5J> & & &"% 3& A *& < 1 & " & 1 & ""% ' 3 &A" '"3A& &",'"& "3A! 1 A"' 1A*" &.% C?/ & "3 A "" SS 3& A "" # 1 & 1 " '%? 1 A & 23%&)4 C

52 7* 1 ',(1""" ', '"& "'&&&"'5J>%?? 1 &"'"'&&"'3&A "3A%1& "'&&" ' "3 A "& ' 3& /"3[" "' '3 &A['?"3["1" '3 & A!& & 1 " &"& $ & ' " 1 1 *& & +%)&" 1 +%)& -. 1,& & & ' A "'5J>" 1%C?"&& &1'"%C?? %" *" 11&&& 3 &A1'"& 3 C?

53 4!1!3>); & ' " '"& ' "& & * & A " & 3& && " * &' "& 3 " "3 A 3& A " & &'& 31 3 & A " & "&"* ^./ 1 3 1[1&"&"*. D /'1 '3& A^. /13&A " & & 3( ''& & " & && " 1 && & 1 "3 & A & =1 3& A & * & %" *"1&&& 3&A1,'"& 3 > ',& && 3 & &5," "'& 3 &A&1HDI 4!$9;()-B)->)*0; )*' ( &" '"& ' & ' &3 * & 1 "" * '" & & ( & 1 &"&1 9" C

54 !'""' "'"& &"' '&" & &&'3* 1 S3 5&1&&& 7 ' *" '' "' & & &' & A' &!&' 1 &" 1 ' &''"&&' & ( ",& '" " " 1 9 " '&'" 1"', 4!$!1;+-)'/)*'=9;*/(*0.>;)* ( *" ' -,&'"" &" " " & ' G3 )=> ')))/ /:* ;(;'/ )-4!1!)/(/0')) =9(' )=> CD>; )99-()* ;)'>/ )= ;)'>/ >/' B;)./:0 ;/>-/0; )=>;)'>/ D>; (;?? 7J+?< CDF ;*0;).* D D G G )///9( <G< < G C ).??? C G FF )-4!$!<);)(;/(/0<));>(>;/ )*>.< (;?< G.C/ G?< G ;*0;).* D.DDG/ C D )///9(?< C.C/ <?< C ). E C.D?G/ G E C CD

55 %& "'"&,& ' '' A 1 " " ( '"& 3&,&*&1 "' & *! ( " & $ "',! "&& &&' *" ( ""3 & '"& "" &&&"&& &' & & ( ' & 1 '"&"" " ' &&& "'5J>1, 5"" *A, ACF< 1" " ' & "'5J> "&' (C?7 *& "*""& "*"" & 4!$!$;>(>;0<*'=/ % & ' ' '' A * 1 " " *&( 1 1 ' ' & '.% C?D/ & "*&(C CC

56 ./,&'"c&&&jc9a-d > $ > =59 $ 5= 5=9 5 5=59 $ 5= 5=9./9&c&&&Jc9A-?" > $ : <555 : = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9 > = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9.&/5"c&&&Jc9A-?? 5 <5555 ;5555 : =59 5= 5=9 5=6 5=69 $ =59 5= 5=9 5=6 5=69 $./&"c&&&jc9a-<g< 0.>;4!139;()-(9);/*/0 )*'*'=/ CG

57 4!$!3/>-/ ( 1%C?D ( ' 1 ' 93* 1 " " ' &&& " ' * ' " ' " & + & 9 *'" $=( ( =11& "' &&& 1 93* '" &" A 7 ' "& 5& $=('" ("' &*&' & '" " & & ( "A '3'"& 3H?FI1&*& 93*1'"3$=(3*1'"3 "& 4!39:*. ( & & ' &3 * 1 "" &." / 5& '& ' 3* 1 & & & ' &3 * HCEGGGFI! " &3*1'&'""& &&1 5&&"'&3" "&"' &% *" " ' &,&&& & '" 1 3 & ="" & > 1 "& '" "3& '" & & C<

58 ! && &"' "& 1 % & & " ' G3".'" ' G/'" "+ 1 3& " G " "=""&+["&,&'?E. ' ' & "&,& & & 1 ' " 7+& HGGI/ & " ' D ( &"' &1'& ""'"&?DD'" "'.*"C/ &CD?!"A "93* & 1 %&1 K&3L &' 4 4[ '" " & '" 1 & [ ' & 1! K&3L & & ' &11 5' "&& &"' " & 1 & &&' &3 * & & && ' A "'& & H??CI (""''& 1& " &'"! '& && & + && &*"& 1 '" && & '& )" & ''& "A' & 1 ( &'& "A & & ' & 1& C

59 "G\'"&"" &"' ""& 4!3!1*;*/('*/* (1" " & " 1 & & C!' "" & ( &'& &*' ",1 '1 & '& " ( & " ' & 1 " 1 " (CD% G3"W3'" '?G'' % 7+?E3" W3'"D "'"3& 1 '&&W3'"D1?D "& "' "C"& (' & "1"3"&& '&"' 9& "HGGI" 1 HGFI! "3"& & " '" & & *"? & &""&& "3 "&1& "3"& ' ;+-)'/ : )-4!3!>);0,;+-)'/ /)*( 0>*(* )* '*/* *;*/('*/* <' <' 1 $ ;*6 $ ; " " G G 18; D ="" " &?E D & D?D )///9(;) <GDEE & C &? < ).?? 63" << GD CE

60 4!3!$;*;B/!(*;9B/-(* ( =& "3& "[ 3& & " 1 ' 3'3 " ' &1'% 3 '3 3*" ""A "*""& " HDI 5 " &&"* >./1 "'' && 67 1%%4& ( "&1 &4 '" &"" 4[ " * & %C?C 4& & & 3 " H<FI ( & &'", ' ( "&' '&1 & 4[ "" ( &* ' 4[ " ""A '& '.&& 3/ ""A &,1&1 & &" & & *&' U 4&&&&,1 & &&, + 1%C?C "& & &>' &&' & " ( " & 1 3 CF

61 " '' &'"&3& '''4[" ( & ' "& ""K13L "'& ''& % 1 & &'" " " ( 1 & " &&" "&'.&/! 1 4[ & & ""A '& ' "*"A % & 1 " ""A "' & '' &"&&3" "&"& && 03&&&&& "*""& " ( ' 3"."A " ' &"/ "& & 03" """A "'&'" &&1 " ""A "'&" ' 73 " " "3 & '& *" " H? DDI =1 " "&"*1 & " " & &'*1 %93& 1 "" " '" &/ HDI 6++ " 3" " " ( "&"*' ">./ 5' 1 &&"" &'" '& G

62 4!3!3))9);* 5 " ''&'"&3& * "[& & & &&' H??I( &1 &'""A "' HCI % " " '"& & && " " & & &"&1 &! " &A ''& 1 & ' & && " A * ''& & A' "&,' 5" "'&*&"& '" 1 &'& "">. / " &"" 5& " "& ''& "" & &"*! "" " "" ( "&,' &'&&&( "&& & " && (1 1& &" & A & &! & "' &'" & ' 1 1././ +"," 1&&,1&1 & &&', *&&1 &&' '"* &1 & G?

63 ( '&&'& &' " & > " 1"& &" " " > & " && 1 3" & &&"& '& "'&& ( 3& "A & " " " ""A ' " +' " '1 & " " ' %& 3" 3" " 1 & &'" & ' 5 '' " & &' " &' A' & '& &" ( & & A ' @$ $ % 1. *&1 "/O -% $ ' A $* 0&A ' $B$A$ $' $ B$A $' 3 A$0 '?$A$ $A' A-' *- $A $'?' 3 $ $' 3 '%&1 & 5 * & 3 " & " ( "%C?G >& "&"*' ">./ &"" 3" &&,& & '' & A! "5 & ' & G

64 '&, A ' & ' ( " ' &' & "" ( &&&1 '' & & [ $7+(3 1 & 3" '"&3*" &' % " & ' ' & & * 4!3!49;()-;/>-/ 5 & 1 &" 93 & ( ' &1&3 &'" &3 & '" &3&! "& ( "" "&"'&!"3 "' '"& & " ' &&& " ' 5J> ( ' &&& " ' 5J> ""' &( ' '&&&!'&& "5' ""'&' ',, *&"&,%*&"& &3&& %"' " '*&& 4!3!4!1;*;B/!(*;9B/-(*!'&" 3& & ' & + " ' & " &,'" & '" & GD

65 'A?G3 3& 3 ( "'& &&',1 1%C?< &3 '"&34["! 1& 1 1 & &" ' & A%"3&, 1 *" '"&1'" >"& %7+, &'?E3""&'"&"% "&, 4H<FI K&L &'3 =1 '&& " %4" " > " :.:/. N.*/M * RM/M H<FIK &"& *&1 " &L+ & &"& & ' " ' "*""& ' & = " '" "&1 & "' & &'"1 & &' 1 './ ' '" 3( ",1 "&5' 3 & & "&1 + ' " & & &' &%", ',"'&' 1 & ' * & && 5 & S3 ' *& "&, & 935*, GC

66 '"& ( ' 1 *& " &, '"&'" > $ > $ <555 : B :5555 D A > $ <55 : <55 : :555 < B F/59 8F/59:F/59 <F/59 F/5: B A A A E +% & > $ > $ <555 : A A 5= 5=6 5=7 5=8 5=9! & &% 6555 <55 : < C C B C9555 <9555 ;9555 : A A A C C B /1%& & &% ( &" & ' 1 %C?C?E &(CC %& 1& & 1 ( &3&' *"%" ''1& &31'"'3 GG

67 *&' '1 &&3 "3 " '"&' '" & "( & && ' 1&[*( '"3 '" 1?1 '" 1D (?""3'"1'" + &D.%C?E/"3'"1 )-4!4)->/0.>;/4!1&)*'4!18 %82 2 " :59:; 89:=9 <:6; <7C6=9 <CC< 855C 7:C5=9 7<79 8;;C=9 :8<<=9 :<78 696=9 7C6= :96 :7< %82 " :555 < ;C=9 :C ;C9=9 7=9 7:; <6C=9 ;87 ;56=9 9;7=9 67=9 :6=9 :95 :7; <9=9 6C< 9&% :82 " :55555 < :7=9 <;;7=9 C<;<=9 5C5;=9 68 ;C<;=9 65<5=9 ;<5 69;= =9 ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 &%:8 B 8C7;<C6 67=:96 C9;=67:; 975=6 C<;9768 6:8=98 6=68 <75=787 C;9786 :58=69 7;=C;; C5:=5; &%:8 8C7;<C6 895<:=9 99C5=: 8<7C=98 C<;9768 9;85=C; ;58<:=59 :6:85=C7 C;9786 :C<86=78 C5<87=<: ;;<;7=:8!& 1!1 "&'3, G<

68 % &3'" & ' ( '& *&1 1&" "1 1 '&3 4!3!4!$))9);* %93() " 1& & &H<CI 4H<FI%93( A &3& + &3&&1 1& &'"&&, % &'*&"&,& ' * 0;$) ( A *A & 1&(,'"&" ' +& " ', '"& =1 & ', *&' " " & && ' *(,'"& & "'& && '! & '"&" & %&"'"&& &'&1"& G

69 &1 & &'&&11 & ""A,1 >& &,11 "& ( ' " 1 > 3''&'' & & &1 &'& ' %C?F > $ C555 <555 ;555 : :5555 B D A > $ C55 ; ;555 B 0 > $ <955 : :55555 <55555 F/5: B E > $ ;5555 :9555 : * $ C C B 0 21%&% ( &" " 1%C ( CG & 1&& ' &3&1 & 1''"1 1 ' &3&& %" ' 1& & '" & &'" ' & *&' "3& %" & GE

70 11 "& &&( '&'&"' "*""&( '" 19& "' "'.& " & "*"" 9/, * 1 "& & 3" & '& 1 )-4!6 )->/0.>;4!$% :<2 2 " :59:; :) 696=9 7C6= :96 :7< : ;66=9 ;9C <8CC=9 %:<2 " :555 < :) :6=9 :95 :7; <9=9 6C< : :59=9 9C:=9 ;8< :<6=9 66; 9&% :<2 " :55555 < :) ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 : 8;7C=9 ;6:=9 C77; 66C=9 9558=9 &%:< "4 8C7;<C6 C<;9768 C;9786 :) 895<:=9 9;85=C; :C<86=78 : 7985=56 8:7::=;7 89;<=6 % '" & "& &3 &1 & &"'&3& 1% 1 & '" '"& '"'" 4!3!4!3<00(0;>/*.B)*).9*/ 5' 33 &&'*& && & 1 " ' 3 )"& &&& 3!,&"& *&&" && GF

71 3'&%& & &11&"& %" &935* 33'& " ''& 935* &'"& & 9 "&( ' & '+ & &1 & " ( ' 3 3 &&&1,9& 3'9=1 "' & 3& ' & & ( ' > A$ A$ ;955 C955 B =&&& &%:2 & &&, '"&( & & " 3 & & 3 3 & & "& 1 '3 &! [ *& 3 3, '"& )-4!7 )->/0.>;4!$1 GB A$A$ 6555 <=9 6: =9 99 :555 C7=9 <5 < < <8 <9;=9 <

72 5 "&' "( '1 1 ''"%C?(C<&1 *& '3&1 "'* ' ' " ' & && > ' 1 '"&'33"& 1+& "'&&& 1 "( &"&&& '' * 4!3!4!4()-)- & & 3.077/& ' " & & HGG <I ( & & "*""&& ' " '1 3 +% & >? ")4>% %? -9AF H## ( "A,' * &, & 5 1 ' 1 " " " 3' & - * & & ' &.0 %/ " *& " 077 =1 " +% & +% & ")4 555 <55 : #<A H## :55555 ")4 D A HG!I"+55 $+7 )$) (* " "077 "( 0 %1"& <?

73 ,'' ",' 1 & & " 1 " 5' '",'1 && "1"& '1 '&&& ' "& "0 %&' '""3& )-4!& )->/0.>;4!$$ 822:8 22:8 22:8 " "4 " ;:=5 9CCCC67 755C<= =9 5 9:9=:9 CCCC67 7<8986= C7=5;8 65 ;5C8=57 ;CCCC67 8:;55= C=5;8 95 6C;6=98 67CCCC67 8<8779=C :<=<9; 55 68<=8; 755<5;C := =9;8 95 ;69=6< ;=5; =;; ;:=6<9; :97<< ;6C=C6<: % C./ 1 " ' &&& 1, D & &, D ' G3" 1 A!"'& "'&&&& A&( "&& & '3 %G3" & &D". G / + "&'" & && "'& & " A &'", ( "&*&"& + & A "&*&*&"& <

74 &&"& & ( ' & && &&3 % C./ 1 " ' &&& ' 077, 1, D & &, D ' 7+?E3" 1 A & &1 %C.&/ 1"' &&& ' 0 %, 1,?&&,D' "3& 1 A > " & 1 A& 7 ' S " 9 * & & 1 ( & &&1 & &" 1 * &.'" D C/ )-4!8 )->/0.>;4!$3 GB :555 < $0$ 6=5;<;9 6=968<: 6=:<557 6=;798C 6=;8:C:! &'"%CD(CE 1 " ' &&&' &, 1 & DA&%" '1& A &'"??C\ "'&&&,&'"?F\&& 4!3!6>); 0$= =? =4 $ 6=< 6=: 6=8 6= < B )$< % & 1 -#$ ) 4 %" 1 1 " "A 93 "" & & 1 ( &1 1&" <D

75 & ( &'& ' 5 && ' 93* && & '"& &' && & & & 1 1 & & +" H<FI K( &"& *& 1 " &L % '" 1 & & & && ' > '" & 3 & ' '& 1&" 3& 3 & & '''* "& & + & &&'&* & & 13& ( 1 & 1 5' &" &&" 1( "& '" ',&',&""& "'*''3 &" " "A A ' * & '1 & 6+(. & & " & / H?I & $& ' " ',&& ' $1&" '"&" 51 1' 1)&& ( &'& & $1"""! 1 " & & & " ' 93 " '"& 5 1 ' ' " ' ""& &( 13&'&"'' <C

76 % " " " " *"1 <G

77 6! ( '&3*&! " &3 * ''& & '& & ( " ' *&+"" "&' & & &3 " +&""" '" "&& 1 "' 1 ",1 "&" ' (""A'"A " 1!! " 1 ", "& & 5? "&&"' & ( " &," 5 "3"" & ',&+ " 1 '& "&&" & 5D &"1,&&" '.&G?'/ 5 1 '"&&' &" "&.1 6 Z "/ ( "' &!&"! 1 &' ", &"&1 "3"&, & ( '"&& 7*1 " & &, & 1 " & ( ' ''&'"'"&' &"& & * " ( '" ' " & &! ) <<

78 ( " 1 " & &,& &3 " 1 & " & " +.+/ " & &, ' "3 " &.& GD/ ( & & * " *" 1 & & '" &3& "& & 3 "&&"& & ','[ H?E C?I & " 1 " & " ' "& & & 1 &&"' 1 ","&&" " '"&&1 &&'&"&.&GD/ 6!1B/9)('- & '& & "& & 1 & " "&&,1 "3" * 5 & 1 ""A & &"+ "" '& &3" 6!1!1*;)-/9/0;)(+-*.'/)*()/'9;-/B) * 5 3& & & ( & 91-.?/./,&.D/" &"&, +" * &3*" & & " &"& <

79 & &!" "' & $ ", & 1, &" ( ",& & ;.,/ %G?(,',"&& &, & ( ' "',',.,/"& &&&=1&'",,&"& 3&' &H?EI1 & &' 1"&&&' & 6 Z &!& 3& % G? 1*"1 & +, ",, 3& ', &&,1 1,& & (1,', ( &,&"&"1 3", 9 &, "? 5.?,/ <E

80 ( &'33&, & + " ' " "3" *& % *" 3 H<CI " " 3 1 9( "3HCI 93-%& &"&,& "' 5?,&' "', ( ' ',& &,& &"" 1 3"&,? '& & 6!1!$B/9)('- 6.'/"&&1 ' && "&&'&6MO N 'M?& Q a? '*'' &1 6MO ( N(M?VQ''*'' &1 ' ( & &"3"1 & & ( ( '1"&'- ' - S OQ'./M. / ( (M?V ( &&' "'&"% '1 & " 3 ' ( 3 &' " & ( - % - - %./M.' #./V'.//M.. # /V. //! 3"& "' ( *' "' "% ( " 3 ' - <F

81 %./MO N M%./M.. # /V. // Q =1 '1 && & %./&1%./%./%./ 1 " &'"' " & ' && 1 & %./&&'1 0** 6!$ * B );,/ /)*( d"*.% / 1./3 " & '" 3 1& /& &&' &'" & ' & &"&. ( /& & &&' &'" 3 -./M. # $ V / ( M. # $ V / 1 1& %. /M. # $ V / ( &"& (. #( $( V (/ ( ( M. ( /am?vm?v./&1./ ( & &"* %./ 1./ %././ ' / &''& "& " &" 1'./( ' &&1

82 &%./ 1'./"33 " "33&&1 %./ ( '1& &A &1 0** 6!3 9- B 9)( +./M%./ 9- /)*( );=./M./( 1 &!' &'! ' &"*' ( &" & &" &"* '1?/( "' &"& +./ A' / &&1 '&'" ( ' & &"& *&&1 A1 & ( & 3 3?"& 3 *&& & 3./""&d"*1 A " 1 ) "33 && & & &&1 +./.1&'.//3 3 " 33&& 1 & +./.&"&'.//?

83 D/./& '" & & & '" '' '" "& && " &"31&"* '""&&1 1 "'" &"& ' " '" ( '1 " 1 '&"&&" <;6!1$"&&.'/ %. /M%.%./%./6 Z /./M.%./%./6 Z / ;0-5''& 1 %./M%.%./%./6 Z / ( '1G'1'- %./MO N M%./M.. # /V. // Q %./MO N M%./M.. # /V. // Q %.%./%./6 Z /MO%. %./6 Z /Q %. %./6 Z /M.6 Z. # /V6 Z. // %./ 6 Z. /M6 Z H.. # /V. //.. # /V. //I M"*ON. ( /3. ( ( /3. ( /N`./&' *(& M ( (M?V( '1& 6 Z. /M./%. %./6 Z /M.. # /V. //M ( %./M%.%./%./6 Z /, 5 1( "G? '&%./ '""&&./'&&& '"' %./1 %./ 6 Z & ( '1 1 & ''&1 e

84 &&'""&&&%./ + 1&" %./1 & 5 &*' &"&( "G?&" ' //M % +./. +.//M %./ 7 1'& '"&&.A/"& "&&'"' 1 6 Z &HCGI 5 '1G? "'" "&& &" && & " "&) GGD& "&'( "G?&3* ( '"& '1 ;--); 6!1 6 +.?/ %. +.// M. +./. +.///a?( +./. +.//M % % + %. +.// +./a? +.S?/ %. +.// M + % ;--); 6!$-( '" "& && " "& &"&1 6 Z "&1 ' & '" 5 ' * &3*"& & 1 " '", * & 1 6 Z & ;--);6!3( &"' +./ "& "& +./, ( & &"&' 31 & 31&"&' 6!1!3/;*,<;/9($ +./ "!1& HDFI' "'" "&& ( "G& &A ' &"& <;6!$-6.'/"&&6MO ( N(M?&Q '' ' M%./ M%./( `6. / `. / 6. /M1. /M. /'M?V D

85 ;0- & MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /M. /. / `. / =? =? M. / 6. /a6. /M1. /M. /'M?V ( "GD& 1 & &"& <;6!3-6 M +./ M e +./ ( &" &. / `6. /`. /. / M6. /1. /M. /'M?Vff!)( ;0-& MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /`. / '1'"( "G & 1 & M M! M( 6. /M M M M a. /?. /. / = =?. /. / +. /. / +. /. /!!! =?. /. / +. /. / +. /. /! =?. /. / +. /!,& 1. /M. /'M?Vff! '? = ( *&& A' ', "&& & e C

86 ;--);6!46,. /MON./`Q '1 &,&&(,. / ',./6 M +./ ( &"& N,. /N`N,. /N`N, %. /N`N,. /N ( "'',. & &"& "'',. /. ;0- 'N,. / "&& /N`N,. /N %"( "GN,. /N`N,. /N.%G.// % ( " 1 N,. /N`N, %. /N.%G.// 6, %. /( '`6. /`1. / `6. /'"( "GD (. / `. / ` (,. /",, 6!$*/*;'>(*0;'/)*()/'*'=*. e 5 & & '&? ' & &3 * (, 1""&& g!,'" & ' " & ( & '" &"& " '1& &1 '" 5&&K&1", &"&&glk 1'""&' &" &glk1 &"glk 1&gL G

87 6!$!1B)->)*./-);D>;/*<(9-9B/9)(';(- ( " GC 1, K& 1 ", &"&&gl 5 '1 ( " D <; ' ", &" &,'"&& ;0- $ ", &" ' & ' " &"&&&' ( '1 ", "&& 1 &" "& & &" & 1 '" "& &"&( "GC &'"& &"& ( &'&&"&& &G& '"& & &"& 6!$!$B/-(*<*-0;000(B'*/*;'>(* +"&&,"K''&L''", & " & & )"3" * ' " & ''&'&3* <; 6!6-5' " & &, & 1 " ' ", & &, & ;06MO NM?& Q & &6 "&&& &" & +./.?/./ V./ (./ M. /M?& 61&.S?/ M$..?/./ V./ /&'"&' e <

88 '&$%*"$" &"'$,&,&"&,.S?/ &,.?/,./ V,./ &" & +./ &"' ( & ' 7"1,1 *& 5' 1& '& ' ' &" & 1&&1 ' & ( ( "GG &'&& + 1 ' " &" "3" * & && 1"*& ( ' " & ' &" e & &*" %GD&"' &"' &"&"*"! &' "' && '" &" & % 31 &"* & &' 3"* 1 " " ' 1 " "&"."/ ( & " & &" &.%GD/ ( ' & ''&'" ' " &' &"& 5 ''&'"'"'""& &

89 6!$!3<9;)*(09B/-(* ( " "' ( "&'&"" ""&"3"*"&& &&1&''" ( '" "& & "& ' &1 & && & '"&' & &'" KL ' &" '"& ( ' "'' & D' %*" O*AQ&*?D &5'*.A/& 1, &'" "? & =1'& *A1 &?'"" " +&*"&1'"'"" +&""" & 1 ' &' %'"& 1& & 1' ['&&".1 / ( &'" 1' &1 & 5'& '''" & + '1 '. & ' "/ & & ( ' & 1 "& " '" &+&1&? &&" & &&" & E

90 1 & ' 1 & " 5' 1 & %GC 1 &'""'", 1 '' ( 1 &./.??/ / /-&./.??/ /- &./.?/ %GC&./'""'", 1 ''&' /-& /- & %GG&./'?C3="".KJ?L /1 ''&' &./.?/'/!& &/ "1 / ( '&/" / F

91 %GG 1*"& ( &'?C3 KJ?L1 =""& 7 ' & " 1& &' 3& ( 1 /1&1?MKLMK??????????????L &?&""& '*.?*/S. */M?C + 1" & 5/ 1?MKLM K???????L!& &/"& " / 5%GCGG 1&''&& "& ''"&,'"& ( &'" &&' H?DI " 6!$!4 ')9B'*/*;'>(*(<*D>9B/-(*! &"&" & 1 " &3 " ( & & * &*" 1"&"& >1& *&1 "*""& """1 1"&"& H?DI & &' "*"A "' 31 & &(& "' 31&1 & &&' &( '& 1" & 1 " & &.&&/ 1"! & " & &,& & 1 % " & &" && 1" & && *" 1" E

92 ! 1 1+&1 &*& 6!3 99- *'/)*()/'*'=*. 5 &1+& "'& " " &'& '' ' & 6!3!1 0;9B/-(* 5D.&D?/',& & & &&" &1,&& ( '' "&& "',&!""*"A &' " ' & 1 & " " "& & +& ' 1 "*"A &' & & &../--"'&-&/ O JJ%%(&&'Ah&? &M%%(.h&/U JJ &1 & M%.&/U JJ+ D JJ'& ' 1 & MOQU C M)"* *..*//U U Q.>;6!7+ "'& &"1& '& + ''& 1 + ' *" >. /"1 & *' '&" ''3 + H?DI 1 +'1 & ' & =1 ' '" & ' +&&& & 5 1+'" &"& &1 & E?

93 A' '"& " &"&' +"&& >& " 1%G<5?"' ' ''"&' ( ' 3 '3.%%(/HDI3&& "'&1 '& %%(""A "*""&" "1& ""HDI 5"&&"* >./1 "'&'* ( &" ++!&' '& &&1& 1 & &'&*"D 5 &1 & &"'" &"*' &&1 & +'"D ( + & &&" " '&&"1 %C'& &&" 1 " & & &&"&&"& " A "&"*>./ ( "&" 1 %%( [&"&" 1 '"&' ""A 1 6!3!$/)*.<*;*/('*/* +&& 1 HCGI &" &" & 1 6 Z &"& "&&( ' " " &"' H?CDEI1&"& &! " " & " & ''+ &"&,' &"&"*./ E

94 <'362MO,?, V, Q &&"./' &"&6 EMOi? i Vi Q &./ && i? ai avai a7 i "A "?( &"".?/ M"*.i Ji S? /M? V3?./ λ( > <.D/?G i S? DG ( =?.?/& & "'"i i S?./ <\'&' " ' &".D/ &&" 1.P?G\/ &./ 1 & &&" 1 3.RDG\/&1& ( " '1( &< 1 " "&&&1 D," && "' 1 & " & &' 6!3!3F(B0>*(*/ &&'"'"&" &" & & & 1 * ( & '& ""A "3" ' " & " * ( &'& &','"& =1 ''& "''3&& ( ' &'& & & ( &'&, 5",& " 6,' & ED

95 6.,/,5 &, &- -.*,/` 5&,M%.,/,& 3 &1 - -.,/T`.*/`.,/SM?V 7 =1' 6Z&& &- -6Z.*,/` ( &"'./&"'" & ""A &&& 5 '1 1 '" & & % '&" 1&" " & ' &'& 1 1&" ( &'&"3&"&'&&& '& "& + ' & &'& 3&"&'&&"A % 11& '& 6!3!3!1)/()-)(+.;>*' %1 "&""&1& " & 1& ' " 6*" 5'*&1'&.'/'8.*/1 '8.*/a3 `*`S j3zsz'8.*/*m? 5'*&1"'&."'/'8.*/1 EC

96 '8./M.*M/M 1 '8``?_M?M?M?V +&,&"'" '"'" 5' '" '&' " & && =1& '& 5 & && ", &"'" " " " ( " & " & 5 '1 1 & " & 1 &"& >& " & " ' 3 & ( ""'*&'- 5'&M1 1""'8- "'8"XMX[? 5'&MX1 &""'8- S.*3X/'8.*/*_M?.*3X/.*/ X?MX& &'8.8/ XM.8/MY1 Y& '8 %"&M.?V/(a&"' 1 & "* & ' & '" EG

97 & O?VQ&""'" 4- ""-? M M?V """' " "&-? σ =. /? M?V "&"' & ( " &"*' &">./!"" 681" ( &&'*'- 1 ( &&''&'* "A'"' && '- &.84/M&.84/J.Y*Y/ 1 Y*M.8/YM9.4/ &&&''& '1- &.88/M.8/ &.84/M&.48/.8S4/M.8/S.4/S&.84/ &.84/M&.84/M'* &.84/Ml?'* &._M?8_M?"4/M_M?_M?"&.84/ E<

98 %"&&-M.?V/(AM.A?AVA/( aaa- "&&-? &.-./ = / H. /. /I =. /. / =? "&&''&- &.-./. -./ = = σσ -. =?. /. /. /. / =? =? ( "&"*' &">./ #$$!"!!& &" ( '*'- " ' '"& & '8 `=.8/` =.8/M'' *M?U=.8/M''M?J' ( "'"'1&"*'- 5.8U4/M=.8/S=.4/3=.84/! - 5.8U4/M5.4U8/ 5.8U4/a 5.8U4/M''* (&"'"M.?V/(1&A ( &'*1 ' "' E

99 " ' & "' 6 MO M?V"Q M φ, =? MO? VQ( - M.' /MN NJ "- =./M3_ R 1 "'3""*"A "A ( "&"*'&">./ ( 1 ' &' 1 1 & +&'"&"&&'- <; 6!7-6'.*/ &&* &&'& '*' P*P? '- ='.*/M_'. / ( ='.*/ *&*""1, ' "A 5&''.*/&&*'&='.*/ & """1 ' "A''.*/& &&'&='.*/& "*""1 ' "A %*"- 0b. / =? -, >, % 1&- 0? b. / =, -, > ( ''&1 0?b. / 0 b. /? b. / 0 ' EE

100 &. /_ R M? ' "'3 " / &. /& 1 b. 0 /? 5 *"1 "'3" &( ' '". / b. 0 /? " 6!3!3!$F(B0>*(*/)*'*;(->*'/)*(0>*(*/ 6*'%./ &&3 " " O*?* V*Q " " ' ( &'& ' && & " & '* &&'&' &"O?VQ 5&'& J& '1-?/ (.*/ & " 1 & =1"'1 ''&11 /'' 5%./'"'"" 1 ' " +& " " C/&"'&" && ' G/7"A&" 5"&"A" '& ' %3&"&'& "&' EF

101 ! ( ""'*&,% " " &"'&"( ' &'&! 5 & ' 3" & " "'"& =1"*"&&&''1 '" " " " &" & & ' %"3"&&& &&"*1 &, ( '&&'&! % 1&"M.?V/(AM.A?AVA/(aAa 6"&1A'-. / = N N % =? 5&6?&&' / = "*.N N/ & % ( " &"* &" &>./ +6"&"& + &"" 'A'' 1 %*"'MAS&'1A ' % 6"& &"'A+ ' F

102 & $!# ( &.&/'A- i = =? 6 θ 1A - & =? θ = =? =? & θ &&"A&'A "' i & θ & A& ( "1 " &" & && '- 7 '&& θ "&5 &3&&& +&3&&-?? =? &. / = θ = &.& θ/ = & =? =? 5 &3&&"&HDCI 5 " &"! %" '&?&.A/ i 1 &.A/ & θ ( ''& &.A/&.A/ &" 5'MN&.A/N&& &'& ( & & 1 : " ' N&.A/N 1 &'N&.A/N F?

103 ( ' ' N&.A/N &'&' M ' &&.A/& θ &'&&'"- &-. /. /?? =?. / = &.. // = &. /. / =? =? & & & &3& & A '1 & ""M &3&&"& &&"& '.!(# 1 "'3""*"A "A ( 1 ' 1&', & & " 11 & 1 5' 1 " ' & "1& 1 5' 1.S&/ &R & & 1& '& ' * =1& ' " >1& 5 & 3" 1 '"& ( "' & A'3" &' +'1'" " "& F

104 & " "A 5 )!*+# ( &'& & &' A' / ( ), = %. ( / = (-(, (, ) -, >, 6' 6 %., / = %.., / / ( #./&"'- b 1. / = % -, >,., /!- ""'* ( &'&& 1 A '" ''" ",!*-$#.!!/ 6" 6Z31&' A ' """ &" '%./H?EI- + 1" ", "',6 &+ "' & " ', &, " & ( " ' &"&&&'& FD

105 & ', 6' ( '1&'&& ', 5" ',.&/ & &,&& & &1,&&( ' '1&, '"& 6, & "',&,'- %. /.,/MO*N Q!-? 2. / = N,. /N =? "' ( "&"*'&" >./>./1 & &"" 6!4 9;()-;/>- ( D 6!4!1<'-.09;()-/>'! ( *" 9(H?I ( " &HC?I ( A'?*&' " 1'1 & ""' ( "' '(*"3&C'7+D' & D ( "*"""' & * '? & & "& & & 1 " ' &&& 1 & "" 1 G, '"&" ' & * (,&,'" ' ''& 1( ',& *"?\', FC

106 5 '11' 1 ''&'%%(3&,'"& ' + & (, '"& ' +3 &&"1 %%(&"& %1 1 &"' " D" & &GCC 6!4!$/()- ( ''&'%%(3&?&'& 1 + & 1 %%(3& '"?? (, '"&'C1%G & 1 '1!&,'"&."' &&"&/ %%(3&& (,'"& '%%(3& mc ( ' 1" ( '1%%(3&MD' *" FG

107 )-A>;9;0;)*(04,;+-)'//<,<00(0/()- F<

108 F

109 6!4!39);/*09B/-(*<>;/(/ 5 '11 1 &" & & %%( +3" [ &" &" H?DI 5&1 '' &,'"&&" ('1" &&&' &." " ' &&" &/ "' +3 " &"" ( 1"+7' &"" +&& H?DI1'+ "'7 ( 1( & " 1" *& "&&&111" &&&'&"".(/ FE

110 (,'"&' " 1%E."A ' +" / %E( 1 ' 1%%( 1 1, '"& %" ' 1 +",'"&( & 1 &"" '"&'(*1 " ''"&! &(*'1 "* '))/ 7+?E3" '" (* )'" 9& "E " )-$!9);/*09B/-(*<>;/(/.&""'&&&/ ;)'>//-(B A>; (/ *(;*)- )' (/ A>; (/ )' (/ A>; (/ G?\<EDG <F <C? F? GG <F<E??G??\ <<< < D? GEE G <G?G\ CFGG <<D CE< D? GEG CDFCC E?D\?D?C GC?FF G?G C<??<? %GE2'"&' &" FF

111 6!4!4/)0*;*/('*/* ;+-)' )* '*/* )-3!/)/0*;*/('*/*0<;<'/! /)*( ;)(- <'1 X JY *;*/('*/* <'$ <'3 "*.i Ji S? / 9&.'"/ 9&.*/ 9&."/ M?3 M?3? M?3? 6 Z?3?E? DSEE S?.fDC/ C.MDC/ 6? GSEC S? 6?C?3? E3 S? 6 Z CCSCC< <<S< S? 6? CFF3< DSCE S? 6 CS??D SGDC S? 6 Z <CCSGGF EGESDG S? 6? EGS E<DSD S? 6 FEF3?CG ESDG S? (* 6 Z J6? J6?FJ?CJE?GCJ?GCJ?G? D =1 6 Z J6? J6 D?J<JD<?CJ?CGJ?CC,M<3?E! & C<,SD 3E,SC?<,S?.,P?E/?.,M?E/ 7+,MF3?E ="" &?,SD?C,SG,S?.,P?E/?.,M?E/ 3& C %AA& & <?D 5" << 6&"' 63" G< CEG G?

112 % 1 1 ' " & " 1 1 "! 1 "" 1 "& 5' 1&" &' %&16? 6 Z " 6 "( " 1(D%1& " " & " " &. *&' " / ( ' 1 " "&&&? '' ' &' '' "& 7 & &1'"? D*&'1 &1S?.,S?/ " ( ' D"& D"1S?' &'" "1 ' "&( &1 ' &'"1&S? &1 &' 1&&&" &&% &1 &&'%HCI 1 & 1 '3"&&"'S?& & ( " &1 & '" 6!6))9);* & &' &33&, "& =1'''"& & & & & & 5 & &5'&??

113 %" &' 1 & & " & " ' " ' $ &'& &'"" " ' " ' & A %,",& &',&,&&1 & 1, & 1 1, "& & '",&& 5 '11&& ' ' & " 6!6!1*.<;<'09);*>*');/ 6611 & 6 &3&& 3 3"& 0**6!4-( '67.6/ '6 &1 & ',&',,'',&&6 ( "G , <;6!&66.,/, $ '" *&6','7.6/ 3 '6 '6 & > &','7.6/ '61 &,' ' & '6& &",& " 3 && &'&' ( '""A "' 3 ' =&,''*?

114 , '& & &'&'& &' 3 '1 && * ( 1' && ' * & 3 ' 6!6!$*);9);* 5 & 1 & 3& 3 3" &! 1 1 &,, & 1 '' '' 1 ' 3 +"" " '&3* 5 ( "' & 1 & 3 & 1 7.6/-N*3:56 6./M : $; 7.6/-556$ 6./M$ 48 $, % #8 5 7#8 %G?6 7.6/-5567#8 6./M7#8 48 7#8 6634? +? + 49,7#8 %34?D

115 .1 &&"/ ( '6-7.6/ /1 6./'&'1 6 " 5 '11& ' 6./ 1 '7.6/! '"1&& & )/1215 %"".%G?.// 3 '6-*MX- 7.6/-5:56 6./4 1 '7.6/ )/$012 5&.%G?.// 3 ' /-556$ 6./M$ 1 '7.6/$ 7 & $=3( && &1 $=(& &- 5'57 # 97 $ 56$ & & D-$&-4 ( ( "GE <; 6!8-64 ( 3 '67.6/-556.?8/ 6./M.?8/ 1 '7.6/? + NN $ )? + '- ( & P""& & R( '1 & P ( & M""&? 15 '1 ' && & %G?.&/ 1 & PP?-?C

116 5 '& &&'1& &1 1n &+MM ' - - M#33? + M+ M7#8 M#33? 4? +?? +? + + ( ' 3 ' /-5567#8 6./M7#8 1 '7.6/$? +? + ) ( & M? 15 '1 ' && & ( & R? & " & PP? e ;--);6!6-( 1 '7.6/""A1 M "( 1 '7.6/"*"A $ 1 M?1 CGo1 " " ' "3" * ( & 1 & ".& ' & &"/ " & 5 1 "' &1 " 1 & &, 1 ' 3 ' " + & 1 1 & "' 3, '"&?G

117 ;--);6!7-5&& 1 ' 3 ' & " " ' 5 3 '&&' ( ' "" ",'"& G<"& 6!6!39;()-;/>-/!&""&1 &&-?/ *.*?/.*/ /% *.*?/S.*/.*?/3.*/ " 1*7 &, ( ' 1 & & ( & '' 3'3 %?33 " &' & 1"*'"1 '1'&"'& "* 1?3 "' 1*.""/ % & " 1 & "' " 6 3 ' 1 & ',' " ' &67 "' 3 ( &""A '1(GG% & &?/ "' 3 ( &1 G<?<

118 ))/ )- ')) *<( ')) 4 <" /)*( ;)(- )-6!6>);09;()-;/>-/0-*);9)*?'1 )* */* )))//: )'>/ J )'>/ J! & <?? <DE<< <C\ EE E?\.'/ +7+ =""?E" &?E?? <DDD? <D\ EG E\.? $"/ 5" 6" <<?? G <? <<\? ECC< ED\ & %& &?< ="" & C?? <D< <\ F?GE F\?< <GGD<? DFE <?\ CE<D< C\?

119 A-? 1--<D?-H!0!!$I-H"M"*MDCI- 1 M? &--FDG-H0!=I-H"M"*MDI- 1 M?? C? D? E??< CDG FFG?DG CDC??CC?FD DD?FFE???G CEC?E? <C???? C???? D?D??? C?? CC D G <?? C <?????C <?? C?? <? F?F D CE DD CD D? D? GD D??D C CF D?? G? E G??G? D?? < GE <C?DD?GG <?G??F? E D < D E CG EE?GF G DGG DCD D? E?CE GF?C? C?F? C D DD EG?GG DC <G EF? <D CD?E< <G? E? E?? D D C?? D EF?CC?<C?<<??GC GF?FC C<?D???C?G?? <? <<?C <F?DF? GFC DCDE DC?DG < G DF?? D D? C? DG?< FF D CDD C?E G?FG C?CG?DE D??C C?C C?FFE? E???E <C?<G DF EGC D CDE? G? DFCD?E<G <???E C E C??CCD? C? CC??F? DE E<??< DCC DGC <G?D? CC?D C?D EE? G?E C? F??<G D? G<?<?GEF?<<?G?? D?? GE?< DFF???? E GE?DD?E FG GC <D <E GF? C<G?FF? C?< <?G?< E?C?< D DF F?CC?<?<?<??<?E FC?E <?C? D G <? D< G D <G? < <? D C D <???? D < F??<?C?F D< D<??? G? G? D D C E C?? G????G??? D? C???????? M?7?M<DE<<-7?J7M<DE<<J?M<C\EE?E

120 A-? 1-S-H"MF"*M<?I- 1 M? &-3-H"M3F"*MFI- 1 M??G DC< GE ECF??F??F DDGC GC? EGG??FEC?CCE?CFEE?DED EFFC GGD DD?F?F<??F C C?D?FD?F GE D D?????? D D D C D? CG D???? E D D???D G? F?D < CG DD < C E CD <?C?F C GE EE EG C????? C GC D CF <C?GF?GG? << DG?E? G?G? < CE D?DD G DC D?C?< <C CC?E DDG DD???GG DGG <G EF <F FF?<G? C?? GEG? CD < DCD EF?CC?DF? D DF?F? F? E F<?G?G D???<C GFC CDD EGC DE?<G GE?<?DF< G???F E <D?<< DCDE C?E D E< D??DD D?<F??CE CD??GC DC G?FG CDE???< G<?E DF??<CC< GF?E< GF?DG C?CG G? DCC?< FG F D<?FCG?C <G?FC <?DE DFCD DGC?GEF GC?CC G < E?ED?? C< G D??E<G <G?<< <D?< D C<D E?D DF?C <??D??G? <E <G F?D??? C??E CC? GF??<?? D??FF??C C?D D C<G?<? <?< D <? D E C???FF?< <??C C C? C C?D GE??E?F E??< C FC D D<????<?E C D< C?? < D?? D? DD <?????? G G????? C???????? M7MEE-7J7MEEJ?ME?\??CF<??F

121 ;) 18;?1 A-? 1--?-H(I-H"M"*M?EI- 1 M? &--?-H(+$($+($++$$$$$$++I-H"M"*M?EI- 1 M????F?CG CGF?CF DFF ED?CGD?FF?GG?<F?F FDEE DDDG GGD?? < < F? < C?????? G? C E F??G?? G C DD G? <?? CG GE?G?? <<?F?DE F CG?F EC D DD?<? CE D??D GF?? CCD EDE <C? GG E? < C?? <?E???<F?<E??<D CG F?DEC C C< G<?DC? D<< FC? GF<?<F G?D?ED? DG?DG CG???E D?G DGF CF DCCC?EF <? FC?EE??E? FD ED<?EF? DD CGDE C<G DDCF?CC GG <G?FCD? G D?G CE?G< E DFE C?<? DEC< <EG? DC? C??CDE < CE?CC DED FC?<E DC <DE DE?DEF G<??G< D CD??? DD E?F CC <CD EEG EF <? DFD?GE D C M?7?M<DDD?-7?J7M<DDD?J?M<D\??

122 A-? 1-S-H"M?E"*MD<I- 1 M? &-3-H"M3?E"*M?EI- 1 M? ;) 18;?1 GC?C DG EF?<? FF CF?G?C FEC??F?D????ECF??D< EFC< <DD DEF DE FD DFC?DD DF D? G???? < G F?D < C?? D?? E C CG GF C? C< DG?E G?E F DD GE?F????DG? D < DF G??G EC CCD <?E G< CG? FD?G CE <F< <?? D???DC???E ED< CE?CC DD?F<G?? << DD EDE?<F D<< D?G?EF??G< DED E?G<G?F?<? <C?<E FC? DGF DD E FC?F?E?DG CE???<D GF< CF CGDE DFE?<E CC?DF GG CG?<F DCCC C<G C?<? DC <CD?D?E F G?EF DDCF DEC< <DE EEG E?D <??CC <EG DE EF DEE< FC GG??DEF <??D< <G DC? G<? DFD DGG C??G<?GE GG D D C C M7MEG-7J7MEGJ?ME\???

123 ).?'1 A-?? 1--G?F-"BBB(CB93C-H"M"*M?FGGFC?<?D?EI- 1 MG &--GF<C-B"BBB?C-H"M"*MEGCG<??CI- 1 MG? G C FC?D< C<? G??EE? DG?C GDG F<?? E???????? G??? <?? C?? DF E C <? EG?D CE?E C?? DC? E??< G??D E C <F EG???C??C <<?<F C? ED? C?DG? GG?C DDF GCG C < F???GGG?? D?FD C <?E?F D??<GE G?F GF??<F CG< <CD?GE?F??<E< <?F C FE?E?D< DD< G G?D??F?? F CC <G E CC CF C D<F F C? G DC? C C??F< EC D?C G <?? D <G??? C <? C D? D? MG7GM<?-7GJ7M<?J??M<<\??

124 ).?'1I'$ A-?? 1-S-H"MEGCG<??C"*M?E??EDED?<GFI- 1 MG &-3-H"M3EGCG<??C"*MEGCG<??CI- 1 MG <??C?G D DF DG DG CEC <D E?EC?DD?<?? GG EE?F?<E F G< G? D< F????? D C D?? D? <D C < G < F?F?F?C?E?F? C?C E E C G C? <G? D G <?E?C CE <E E? GC CE CG DD DD <?D F?G F? E F?D<G??? C??E?EE??D?C E? < G GD C D D?F??F?DD? <?D?G? D GF????C GG CC C E???D C C?<EC????G <<?? D?< FG DF?D? < <C GD C<?G? D D??C<??? E < C C< E??F DCC D EC CG? G???? C E G E? EC?FD DCG D<E GC F? EC? D < G E < DEC <C??? GG C G D??? D<? DC? EE?? D G? E?C???G?F?C E? F D? C?D???? <?? C C C???? D??? M?7?MECC<-7?J7MECC<J??MED\??D

125 )///9(;)?'1 A-? 1--EGDF-.AME</-H.AME<MCFGEEC/-H"M"*MDFDGEF<D<FGI- 1 M? &--CG-.AMG/-H.AMGM?DD??GE/-H"M"*M??<C<DF<D<FCI- 1 M? C<E CG< G?F GD GFC?E E?C EFF?<?C<?EF DFE DD? D DG? D C?? GE C DC C?F E <E C CC F CE?G CG E?? C?< CF??D?< <E?E?? F?FF FD D? <??G C? G?? CCF E??<E GC D? <EE CDF CF D G? FE G< CC?E E? C<??G<C FED GE??G<??FG DD? CC CC M?7?M<D<-7?J7M<D<J?M<\??C

126 )///9(;)?'1I'$ A-? 1-S-H"M??<DG?D<DEEGD"*MDCFDFFDF<GDGFI- 1 M? &-3-H"M3??<CE?CGEE<"*M??<CEFDDFC?DI- 1 M??D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE EF<D??G?D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE?DE?<?<?D?D?<<?<<?<?<?FE?FE D D?? G G D D DC DC DC? DC? DGC DGC DF DF C? C? CD CD GFD GFD <D <D <C <C C C EF EF FD? FD? DE DE?? M7MF?GE-7J7MF?GEJ?MF\??G

127 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1 A-7M<GGD< 1---H"M"*M?<I- 1 M? &-?-????????-H"M"*M?<I- 1 M???<? G<?E CD<E EE??CC?E??CC EE CD<E?E G<??<????< E E? E <C E G< G< C C G<?E CCE EC CCE CD<E G< G<?G<E?G<E G< G< EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E??CC E C?G<E DF DF?G<E C E?E? <C EC D?D< CF D?D< EC <C???CC E C?G<E DF DF?G<E C E EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E CD<E G< G<?G<E?G<E G< G<?E CCE EC CCE G< G< C C G<? E <C E?< E E?? M?7?MDFEDFEJ<GGD<M<?\CE<??<

128 A-7M<GGD< 1-S?-H"ME"*MCI- 1 M? &-3?-H"M3E"*MEI- 1 M? 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1I'$ G< CE?<E?CDD<?F?CDD<?<E CE G< G<? E E G< G< E E? CE E <C C CCE G< CCE C <C E?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?F G<?F< DF CF DF?F< G<?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E CE E <C C CCE G< CCE C <C E G<? E E G< G< E E? M7MCE<D<-7J7MCE<D<J<GGD<MC\<CG???

129 7! 2 ","&"'"3& 3" * ", ' & ( ' & " 3 & " & ' &3 * ",' &&"&& " $5"* 1 "3"*1& &'""* 1 &3* & 1&& &*' 5"1 "& &3*'&!'" "A ' * &3 *" + " "" 1 " '"& ' * ' ( & 1 & & &'&3 * $&3* &*'"3 " * 5 & *" '' 1 "& &1"&& 5 &"' &3 * "& & & ( '" "&&"&& " + &3 * " "3 " * " ''& ( &" ""A " &3" 5 1 ''&'"'"&& 5 & " &" "& & " &3 * "& 1 "" "& "??E

130 +1" " &"1 & &"& >&'&' && ( &"5"& &3* &"'"&& & ' " & " ' " ' ''&&'*7' *" && >1 &"" " & "'&&&"&& 7"' "', &"' &"& >&'& &'& "& ' &'& 5 1 && ' & "& % & ' & & " & " 3 5 " +.5+/ " 1" & '3>A.>/" >&'& & ' ' "'& ""A % " " "3 "*&1 9&&.9/& '3 & ""' '1 & " 5&&&3*&'??F

131 +&"""'&3* & 5' &""'"& & && +& &"" &( & ' &"" & &&&& &'", $ & &'&3*' 33 3&&'" ' ( '1&& 3&) & 1 &'" 1 +&'&3*'"&" ( &3 * 5 " """",'&"* + & '"& *"' " ' & 1 * " * ' ' ","'"& + " ' '" & ' 3 &"* & " +&'&3*?

132 H?I && " & p 1! *'!!,!?G CD33C??FF HI + A34!)!p*"& ) %*32 (p * ; <! =! ' -39?FFC HDI " < =! 3 < > - &)?F<? HCI # 6 p" & ' & & p= )<='?EGF3G??FG HGI " '"p<=' )')*?)<G<D3GE?FE H<I & +0"=30p( 83-+5*&' = 3"p 5'&9 6%&&)+?FF< HI 0 # $ " ) ' p! 5 bb7 7 bb 'gp 5 '& (.5(bFF/#"5?FFF HEI " & +0"p& 3"&- 5* &' " '"& '"" p <=' =))DDD3DD? HFI ( A >A p&3 *' 3" "& &p * <=' ">'B! * ' *(&+A)-+?FF H?I ( A>Ap5*"&&'"&,p<=' ))CD<?3CC?FFF H??I p77 & 6&&p? 5 '& bfg/ :& 1A?FFG H?I! + 0 p" & 3"& ' & p= )<='?<D3D<?FD H?DI Ap&&,'*" & "&&p )%)CDG3D<<D H?CI % " p " " " - p D<FCG3FGCD H?GI 0 p( =(-+5*&'= "%&p&'?g 5

133 H?<I 0 p6& " & & 5*= "&p&' < 5'&96 H?I p""a "'& "p *!<=' * =$&-+? A $ 7 A34 #, p& "& &p<='= 7=CDDD3D?? H?FI && :A p3- +&& ' " & & &p D 5 '&96.96 bf/+ $&?FF HI && p 3p F +'&.+>bfe/ +?FFE H?I 5- -JJ&*J"31J HI % ''&, "&p 1)"!!)" *) ) DD?3<?FFC HDI %0356p%-' "'*3" A ' "" p * * ' *# ')-+?FFG HCI + % ( 6 $ 6 p% 737 & "&p"/// ) <!)')"!!)?GFG3 F<?FFD HGI = % (& +1 + p= "77 & p" * 1!G H<I #=%"#6 +%p++ "'% & 6 <=' )') *?) D F3<?F HI 0%"! 7$ )-+&"& '5&?FF HEI 9 $ > $ p" &&" p <=' =) )D?3D??FFE HFI + $" p3- "& * & ' & p * ' * & -+?FEC HDI #=#%7 +'''p$a& (' "p? 5 '& bfg/:& 1A?FFG HD?I $=="p5*3"& "&&p <=' 7 BEG?3GED?

134 HDI =& " "p+ &' 3& "p'*b!??e3?ec?feg HDDI 0#999Ap+*" "'"&'&& 3" "3& "6*p 1)<='CEC3F<? HDCI %#'$$#F$$$- E' HDGI 5 0 $ & p+ & + "' 7"p"/// *?/ 7 / F<D?33<DC?FED HD<I p" &' " & "& p * <=' ">'B! * ' *! )-+?FFE HDI 60'"#+ 3<!!-#!q?FF HDEI 0 p5& " " & "p <!" *?G<E?3<EED HDFI 7 6 p% "& &- &"& " "p &' 5 HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p D 5 "" D/ )+D HC?I! 8 " $ 7& p> >"A &3 " & ' & p G " " '"& '&. G/')')+G HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p "! 1! <*!"!!!7"1<" E<3EEGG HCDI!8!!" p 55*-&3 2 '"&p <! 5"q '"&' +&"'&&.!5 </='+ < HCCI 3& p7 5 & 1- '-JJ'& JJJ%+(+J1Ap HCGI # % > & HC<I 3 *" " & 1 &""","p )%)?G F3??FFC?D

135 HCI!8p 5-&3& & &p?g 5 '& &'& &". D/"& )+D HCEI!# 7!8p,&) 5 26p "///,!! *! = / D3??C HCFI p3 & " -JJ1113 JJ* "p HGI 7"!& p+" & & '" "&,&'1p1!*'!!,!CECCD3CGD?F HG?I = 7" p9 &p 5! &+ ""*%#?FEF HGI * - 0'" HGDI p '-JJ'& JJ'Ap HGCI " ++7& #(&!!! & p+'&'" ' '&"&"p"'"&& )'(*++GG HGGI " ++7& ' '& " &" p, *?GC3 D?< HG<I "< % <!?DG-39?FF HGI "'++p!" * 9 A p+ "''.*"/ &"p )%)C?CG3?G?FE< HGFI (# & : >A p& 5*'*"& p?f 5'& 5D H<I ="+ *'!! ' %&&+)+-30'"< H<?I ) ' " p! *gp ( 5 '& (. 5( )0G H<I ) '" p( ' *p<=' ))D?E?C3EDE<?C

136 H<DI (# +( % p% 5* 9A ' & "3(p "/// I?! /?CCC3< H<CI # 0) " p' $ *"J" 2 1 & (p" * %C?G3?F?FF? H<GI! =# & p+, '"& ' "3& " 3" &p 5'& )+?FFE "',&p" '"&&)'(*++G H<I!8!# #!66 p) 5b & $" # % " 1(1$"p? 5'& 5"'&.5 C/$1)0C H<EI! 8 p+ & ' +" +& p, *??C3??C H<FI 7 4 p & "' & "& &p ' +35+ "" & "+(*)?FFD?G

137 $A +??FG &' #! +'&" 1 7>?& $A +?FF )'&&(& ' ='+ =& ' & ''&& '" "' "&&)'&&(& ' 5? "'"&& )'(*+ =& ''&&'" "'"&&D ''&&'" "' "&.&/< $A + DD ( 1?<

"#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&."$%%/-0! !%!%4!*&."$((,%/ !%!%(!*&."$,1,$,%/,!%!%"!*&."$"%%%%!!%!%$!*&."$"(,/$!!%!%2!*&."$",%%%/%0 !%!%!*&.

#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&.$%%/-0! !%!%4!*&.$((,%/ !%!%(!*&.$,1,$,%/,!%!%!*&.$%%%%!!%!%$!*&.$(,/$!!%!%2!*&.$,%%%/%0 !%!%!*&. "#$%% &' ( )* *+,%%- %%*&."$%%/-0 %%,*&."$((,%%%/ %%(*&."$,1,$,%/, %%"*&."$"%%%% %%$*&."$"(,/$ %%1*&."$"(%%%/23 %%2*&."$",%%%/%0 %%4*&."$((,%/ %%-*&."$"",%%/4 %%*&."$(%%%/% 56)7)89)7:;8

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

p D (1/(1 q)) = p/p 2 = 1/p

p D (1/(1 q)) = p/p 2 = 1/p ! " #$% & %' () *++, -./0123 2/1456726 8/9:3;. /05< 2/=3 /0 543 93053;

Διαβάστε περισσότερα

Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle

Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle Gaëlle Hardy To cite this version: Gaëlle Hardy. Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

" 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2

 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2 ! "!#$%&'#()*'+),-$'.)/*'.0-,%1%02)3*' "!$'0'*'$.$)+%/*'$+),-$'.)/*' " 4!)&/$2-/253+),&',%$.&6-)$72/2) " "!$'8$%0%%+)&%$$',,%$.&6-)$72/2)&+)6&' " 9!6&*272/%/253/'3+2/2'3)&+)6&'):282)3) ;

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+. #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

! # $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & # ) F 3 Cc 30 C, 2 + ' ) F j 3. C- l &+' C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/#!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%

!#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '-#/#! #$%&'()'&*! +,-!-#)! &.% -'/!&01,!+&*.%,*+!)+.% !"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/# #.&.(.!. +µ0µ1 #2µ3405!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%.678µ1 : '92µ346 413 %23:;:346 )34134;: %178?8905: ':=@A15 )8µ89@BC2DE25

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

"#! "!$ "#$%#&&' " %&+'(( " " %&)*! ! &'+"!!./! "&+-"!

#! !$ #$%#&&' %&+'((  %&)*! ! &'+!!./! &+-! ! "#! "!$! "#$%#&&' " %&!'(( " " %&)*! %(! &'+"!! "&+, "&+-!./! "&+!./! "&+-"! " %&+'(( ))",! 1 /)/,! " )+! "/$ ""!"$ "!(!2"/! " "!!! %+,! /! 1/3 )/-/! "!!!/!(!!/!!!+ "!//#"4""$ $" %& )!"'/!"!!5! )/!!,5

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα Παρατηρήσεις στα ϑέµατα του διαγωνισµού ΘΑΛΗΣ 2013 της Ε.Μ.Ε. Λυγάτσικας Ζήνων Πρότυπο Πειραµατικό Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής 20 Οκτωβρίου 2013 1 Γενικές Παρατηρήσεις Οι απόψεις των παιδιών Τα ϑέµατα, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Type 3186 High Capacitance, Aluminum Electrolytic Screw Terminal

Type 3186 High Capacitance, Aluminum Electrolytic Screw Terminal Type 3186, 85 C Best-Value, High-Capacitance, Aluminum. Choice of Potted or Rilled High-Vibration Construction Best Value Screw Terminal Type Type 3186 is available with the capacitor element potted in

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Space weather influences on atmospheric electricity

Space weather influences on atmospheric electricity Space weather influences on atmospheric electricity Article Accepted Version Nicoll, K. A. (2014) Space weather influences on atmospheric electricity. Weather, 69 (9). pp. 238-241. ISSN 1477-8696 doi:

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α JBMO ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ

ΕΒ ΟΜΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α JBMO ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ ΕΟΜΗ ΛΚΝΙΚΗ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙ JBMO ( Ι ΜΘΗΤΕΣ ΚΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ Ιούνιος 003 Επιµέλεια: Ευθύβουλος Λιασίδης νδρέας Σαββίδης Να λυθούν όλα τα προβλήµατα Χρόνος: 4 ½ Ώρες Πρόβληµα 1. Ένας n θετικός

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ %& " ' ' & " ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2),

! # $ %& ' ' & ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2), ! " #$%& "''&"(#)&!*&+, #,%-%&+# -.% *,#(%$%+0 (%% 1 2), "34564778 9: (2;' ' < "5=674 < ( >""? +"( 5!"#!"$ #!% &"$"'#($ )# *+%),%"-.%,0(#+,% & 12.+#.3 )#.$ *+% &4 4.'+).) & & & &2.+#.,(!.5$"63 *+% 1 &&)"5%)%#"'#

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

!"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' " (&! #!$"/001

!#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' (&! #!$/001 !"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. ') '#*#(& )!#)! ##%' " (&! #!$"/001 ')!' &'# 2' '#)!( 3(&/004&' 5#(& /006 # '#)! 7!+8 8 8 #'%# ( #'## +,-'!$%(' & ('##$%('9&#' & ('##$%('9')

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ -11 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 11 Pappas Ath...page 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

NEVERMIND, the Problem Is Already Fixed: Proactively Detecting and Troubleshooting Customer DSL Problems

NEVERMIND, the Problem Is Already Fixed: Proactively Detecting and Troubleshooting Customer DSL Problems NEVERMIND, the Problem Is Already Fixed: Proactively Detecting and Troubleshooting Customer DSL Problems!u Jin, Nick Duf eld, Ale0andre Ger4er, 5atrick 7affner, Su4ha4rata Sen, :hi;li :hang!"#$%&'( )*+',*'

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ρολόγια χειρός κωδ.: G-WATCH NEW Κάθε ρολόι διατίθεται συσκευασμένο... κωδ. κοπτικού: MC-28R κωδ. μονταρίσματος: UM-GW

ρολόγια χειρός κωδ.: G-WATCH NEW Κάθε ρολόι διατίθεται συσκευασμένο... κωδ. κοπτικού: MC-28R κωδ. μονταρίσματος: UM-GW ρολόγια χειρός κωδ.: G-WATCH Κάθε ρολόι διατίθεται συσκευασμένο... 34 κωδ. κοπτικού: MC-28R κωδ. μονταρίσματος: UM-GW μπρελόκ για supermarket κωδ.: M6 CARRO μεταλλικό μονής όψης κωδ. κοπτικού: UC 25R κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα:

Ιστοσελίδα: ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ÌÀÄ ½ Ð Ü Ιστοσελίδα: www.telecom.tuc.gr/courses/tel412 ÌÀÄ ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ¼ ÌÑ Ñ ÀÅÅÍ ÈÓÐÙØ ÕÒ Ó ÃÖ Ø Συνελικτικοι Κωδικες (n, k) L blocks ½ ¾ k ½ ¾ k ½ ¾ k [ ] g1 G T kl

Διαβάστε περισσότερα

Τοπρώτομουβιβλίογιατηδιγλωσσία

Τοπρώτομουβιβλίογιατηδιγλωσσία W d v gb w w g g dc m f c d?w b fi f b g mf c mp ym c c?h wc dwc c d c c x y p f y gc d? T b v f w f m yc g f c mp y d c b f d y c y g.t g c d b k b g m, wm k j y L b w c w w p b w y d d m. Τπώυββίγαηδγωία

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση Γιώργος Λυμπερόπουλος 1 Πρότυπο Εφημεριδοπώλη Υποθέσεις/Συμβολισμός Ορίζοντας μίας περιόδου Αβέβαιη ζήτηση περιόδου: DD (μονάδες). Υπόθεση: DD συνεχής τυχαία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

!"! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &%

!! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &% !"!# ( ( $)!"! &% $% & ()* $ +,* &-. 001 I 232 "42 (+"+4 #################### 232 (+32$"+4 #################### #################### 3 5 46######################### II 77( "42("!"#$%& ()*)&+"(%, -, (.+.)")*)&

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 GC604 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 15 Kg ΙΣΧΥΣ: 2X3600 W 462 GC606 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 23 Kg ΙΣΧΥΣ: 4X3600 W 729 GS604

Διαβάστε περισσότερα

m i N 1 F i = j i F ij + F x

m i N 1 F i = j i F ij + F x N m i i = 1,..., N m i Fi x N 1 F ij, j = 1, 2,... i 1, i + 1,..., N m i F i = j i F ij + F x i mi Fi j Fj i mj O P i = F i = j i F ij + F x i, i = 1,..., N P = i F i = N F ij + i j i N i F x i, i = 1,...,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1η κατηγορία: ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1η κατηγορία: ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ η κατηγορία: ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ Για να βρούμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης, αρκεί να βρούμε τις τιμές του χ για τις οποίες ορίζονται οι πράξεις που αναγράφονται στο τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION to BIOMECHANICS for HUMAN MOTION ANALYSIS, THIRD EDITION

INTRODUCTION to BIOMECHANICS for HUMAN MOTION ANALYSIS, THIRD EDITION INTRODUCTION BIOECHANICS HUAN OTION ANALYSIS, THIRD EDITION SOLUTIONS ODD-NUBERED PROBLES b D. Gdn E. Rben, PhD, CSB Schl Humn Knec, Une Ow Cpgh 013 (eed 11 Decembe 013) INTRODUCTION (p. 1) Cnen c e ken

Διαβάστε περισσότερα

!"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345#" 6##7

!!!!# $ # % # & # '##' #!( #)*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345# 6##7 !"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', '##' '# '## & - #% '##'.//0 #( 111111111111111111111111111111111111111111111111111 &2(!%#(345#" 6##7 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 18.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 751/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρηµένων προτύπων διακηρύξεων συµβάσεων δηµοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!! &' ': /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων Γιώργος Μπαλόγλου 4 η Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη, 7- Μαρτίου 0 Μνήμη Λουκά Κανάκη (95-0) υποθετικό κίνητρο: τομή δύο επιπέδων Ας θυμηθούμε ότι ένα επίπεδο E στον τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

L identité et les stratégies éducatives des femmes chinoises en France : Entre traditions et intégration

L identité et les stratégies éducatives des femmes chinoises en France : Entre traditions et intégration L identité et les stratégies éducatives des femmes chinoises en France : Entre traditions et intégration Luchun Chen To cite this version: Luchun Chen. L identité et les stratégies éducatives des femmes

Διαβάστε περισσότερα