!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #"

Transcript

1

2 !" #$

3 !!"!!!"!!!!"!! %&' $& ' ( )'(*+ %'" '," ' ' # # $%%&

4 '()* ( &"'"-./#!.""/0!.1'/#. /2.331/4. 1/.( '1 "/

5 (+*,-'.*/ %'51 " + 5 & "1 ( 5 1 " -!6 ( " #& 7 5 " &"""" 5 "&-! 8 " "!! $ 7&! " 5, 4, $!! 7 6: %; $ ; '& '' " ' " && ) '(* +! 5&'" ' <'& " 1 & 5 & &"' )'&& (& ' 7 = '"& ".='/ ( $ 6 == 8 : ( 44& #8 $"'1 5 & = "" ( 8#88 =8 5 & &"' 7>?&

6 $A ( 4!# = =: :!8":!8#A!6 8A : 2"$$ : 66=' 5 " " 331' 331 " ' &. /"1 '" "'

7 &7BBBBBBBBBBBBB ( )'(*+ - &3 * " ' & " '&"* & 1 ' & &' "&'& 1 & ' ""& ', &3 * * " & & "" & ( && &3 * &* ' 5.& 5'" "/&* "'"&& ( " & ' & "" ' * &3 * & &"' & " ' &3 * 5 5* '1 & % '13&&& "'& (.3/ 5& &&",'"& ( 1&& &" ' '"& ' 3 $

8 =3(.$=(/ 9 (.9(/ & 1 9( "& & % 1 &' &'9( "3"*&3* ''& && "" "& &+&""" " "&& "&" ""A " 1 &"1 & " '&&3" % 1&3*'" &'"&! '" ' " & '"& ' &3 * & 1 & & 1 " ( "&&,&3"1 & *" "& " & + " " & " " " & "'&"+.+/ ( &' &1 ( 55*1< 5",' ' &'& 5 & &

9 )-0**/ 1! 1??&3* C?&'& <?D $! 2 3 (. (/?D?D93(.9(/?C?C""?< = "*? D'"?E C5&"? 3! $4 4! 5 $& C?3 (. (/-""'3 C?? 3E DE C?D"" C C?!*"&' CD C&' 5* CC CDC< *

10 CD>"A9( C< CD?5&"CE CD&&CF CDD G? GD CDG"" <D 6! 77 G?&" < G??$'&&3" < G?&" <F G?D1 &6 D G"&'&3*G &"&& < G&- '"'''&"&< GD( "&'&E GC+"&&,& E GD++&3* E? GD?+'&E? &" E GDD>&'& ED GC? '"&FC GC%%(3& FG F< GCD"'& &FE GG?? GG?3 '? GG6?D *

11 7! $1 1$7 *

12 1! ( & && 1 &* ' *3 """ 5.& &5'""/HCI &A "'& 5&" "&3& 3", "26 H<<I " "&'"&"& 5'& '&' " * & ",.& 1/ ' &"*& ( " ' 1 ", '1-6 ' ' 6 "J&"" % 1./ "J&1 6, &!1 ' """?

13 ""'",- 0** 1!1.- $, & " ""11 '&1 &./ & & ="" & K' 1 D"'"''&LK7+?E3"'?E3" "&" ''"?"L 0** 1!$.- $, & 1 1 '&& &1 "&,&.&&'37 7,1 M?H?ED?<I 7 "''77.,/,&" ' "'1,&,' "&'" 3 NON./PQNPNON./ ' 77, K' D& " ''&L K'??E3" "&" ""&7+?E3 "L,377,&&"- 0** 1!3. H<FI- $,&11 '&& &,&1 & +*"*&" ''&&' HGI *'''"""3& ' "'+* " "" 1 && ( " " " '*""A "'&&' HGI

14 +1",&' * *)-:)* $ A. /&& * & ''3 % * * & * " & &&3 ' + *" ' * &'"3" *$(HDI 9 $ *-* /);(< * & ", 13( & && *'" ' +& *"&"'", '" 5"" " & &,& &' "1 +& '*" &"'"&1 & &&1 & &,1 && &,% " & &, && ', ( S 3 "&""*' & "&( ' "&+ S 3&*& ' '5A & &' ' ' "&*&"'& *&J "& +3""3"*" HC<?GFI5 " '&" '&*& && "3" & & " 1 1 & " ( ''& 1"3" 3 D

15 " * * " & "3 " & *" ( "'" "3" & 3" & & 1 & & "3"&& 3"&HEI ( &&"* % " & & & " J "& " " % *" " ',& & " ""'''",''& "3"*& 71&""'& > & & & "& &.&??/* "1 &3*" * ' 1 & & &&3 '" $5.$ & 5'" "/ 3 "& & &" * &&3&'"&'"" 1!1/)*()/'*'=*. &3*&"&&- 0**1!4+HG<I./1 " - 3'&&1 '1-.?/%*./RM./M''M././%*./M././.D/%*A./S./RM./.!"!/ ( *./K &'"L! &'1""&& 1! C

16 &3 * & "& & 1 "& & &! "3&'& &3&'& 1, & ' && & & " 3 & 1 +' & & ", ( ' &3 * "& &A ""*", & &3*& '"1 (1""'&3*-? &3*&"&&1 "3 " * 1' & " " &*"3"" &*&3 " & & & 3' &3* 3 """&&3*'", "&& ( &&&&,'"&( 11 & &&&,'"& +*"& &&'&&? 1 5 & '" 1' ( ' &* ( 11",,&' +'&3* &""3" * & "& & ( '"" "& &, & "& & + '" & && 5'"&&A '& && G

17 1!$(90;/);(< &3 " & &' & & 33&," 3" ( && 33&," 1 & & "'& & &(&&&"" % *" $A & (.$(/ HDI '"1 ' * &"&""& & " '& & &A* (,*& &'& ' * 1, 33&," & ' &.9( 9(/ HF? <C <FI &.3 (/ H?FCCI 3&.$=($7+(/H??<CI 5 '"& & " 13 & + 1 & && """& "D ( ''&& & ' * & 1 ' ( ' 1 & & '& & ' *"&& & ( &&"&* & '!&& &1'&=1 && &&' &' 5& *1" 5 &1" A1 7 <

18 & &11 "& &,1&&* >'& &&"&& 1 &&"&1" "&! " &&, *& ' ", "& && " && 1 "& ( & &' & A 1 3, & "& "", ( "' & &, H?EI %,"&1 "& ' ( ' & 1 '&,!1&3,&"& % & " '"& "" " ' 5J> 1 ", 5 &3 * &&&&"* + " ' & && 1 ", '"&"" 1!3*;>*/ && ' &"' & ' &3 * "' 5""A '*&3" +" '&3*" 1 ", "&" ( &" ""A'"A " "

19 '&&3" % 1&3 *'" &'"&! '"' " & '"& ' &3 * & & 1 " ( " & &, &3 " 1 & *" "&"& +""& "" " &"' &"+.+/ & 1 && &*' 5 & 5 " ' "( 55*1&< )3'&& 1 "3& & && * *& ", * & & &&" 5 %& &&' &3*"1 1 "A'*&3*& %3 & "'31 5",' && && ( 5 '"& '3$=(9(&19( '& & % 5 &&&' 9( 6 & ' & 1 & & " A ( & &',&7+,&"3& ( & &' )& &'(*=1( & &&'"3"&''"*" E

20 ( "&'"<<3"' & ( "& F

21 $! 2 5 & 1'& ""&&&3* & 1 ""' "&&&3*& = = "&* "&3&*& ( '&""&,' "&& " & * ' " &'" &" & $!1=/*.'/)*()/'*'=*.<'/ (1 & & &3 * "& &H?ED?I 5 '13*&& 5&3*'"&& 1 5J>&& &&&&,"' ' &'& H?E D?I + &3 * "& && & & &&' 3 &'&( & &'"&' &'" & $,./ &'", & '&&&( '",'',' & 1 &&& "'""& '1 "' & 5J> &&&&& & %*"&&'&./1 & & "*""&'" &$,./'./RS 1 && + *"?

22 '&. # $ /1 &'& # $ """ "*""&'" ' &&5'./SP #./ TR $ 1 &&, &? 6 &./ &? 6 &./,, &? 6 & &? 6 &.&/./.>;$!1*;)-<9;9-)*;)*'/);(<;>-/ & & ' "&3& * &$=3(.$=(/H??<CI 3 (. (/ H?FCCI93(.9(/HF?<C<FI $=( 1' ) " H<CI $=( && 31 5 & " &&( &' & %? 1 & & # $ 1&' 1 & '* & # $ '& ' '' "&% ' " & $ # &??

23 ' ' % ' ( 1 & &',$=(11 ( "? <;$!1-$,.,/.?/'.,&?/SP.,&/ & &./'.,&/SP.,&?/ '& &H<CI ( & && *'" *'* %& &'",& 1& '&&( '.?/& '& &.%?/'./& & &.%?&/ 5 & &.%?/ 5'*&& &'"& &$,.,/.,&/&&' ( '& 'N.,&/T.&/NR> 1.,/&&5'.,/PM 1 $=("3""5 &1 & &&"&"*>./ &&"*>./ ( "&" $"&73 +&&(.$7+(/H??I*$=("3 %& &"&&" && +'$7+( && && &'& & & "' & ''A ( '."'&/&$7+( A ' &5'$7+( """"*""& '" & & & ( '" & &?

24 " $=( $7+( "3"" & 5 &&& "&"*&&"* >./( "& " ("$=( && %& &"' & & & " & & ' ; A &.&/1 & & && "*""' & '" & &, "" &( &, & 3 1 & & /.&/3.,/RS /.,/3.&/RS.>;$!3)'>/)/;;>-$!'"( " & & ' ( <;$!$-$,.,/&.&/'&.?/5'.,&/RS &&.%/U./5'N.,/3.&/NRS &&.%D/U.D/'.?/&./& ''&H?FI ( & ' '' ( " '$=( 0 &'"& & && (" H?I &(HDGI (?D

25 & *&1&& 1& ( " & HG?I &&& & &' & 3H?FI " (" 5""& 5J>'"&+& '3"&3&*&3 1 *& "H<DI"A' ) " H<CI 4 H<FI,, 5 9( &././.>;$!4)*).9*;/);(<;>-/ & 5 & & 3 '& ' &( &'"" 9&& " ' & & 7* 1 & & 9 "1 & ", " '& 1 & " & ( &' 9('.?/1 3? """"*"" &'" & 3 2&'9("'( "D.%C/ <; $!3-$,.,/.?/9('.,/SP?.,/3R &&H<FI?C

26 93(HF?I*93(& "' 1 & " 9& "'!"#$% &"' $"' ()*"% +"' &" &1, & 3U % % *,-,-,-.,- / 0' 011,- 2+ $' 3 3 %44 % *,- (,-.,- / 0' 3 $ " ( $$' 3!"#$%&! & & ' 93*. "/ 1 "'& "' 1 & &9" "*"" " ' ' 5 ' ' 9? ".?3"?3"*/& ' 1 & '&'*?3"PM.9?*/ PM?3"*! & &' 9 V 9( ''.%G/ 6'&' & & 3.% G / 5' & "?G

27 "& 3%G&'."/93 * ( *&','935*& % % 5% < 1 %, "# & &, "&"' %% ' "'HF?I 931 * & ( ' & 0 H?I & & '93,'"'&& +& &' ' & ( & * %*32(.%2(/HI1 3'* " " $!1!4>); + * & & ' & + ' &&' 31& 5' &'& ' &&&"" && "&"* >./ & 1 & ( && &&' *&(? 5 &"'K'LK'*L" '& ( &" ' K3L & 1 & 3 & '' & ' " &"" & ( &" KL&1 *A 5J>'"&" (,'"&'"' "&" * ( "3&& & 31 & ' 3&& *"?<

28 1 >.?/, " =1 >./&& " & &"'"' && "&&"&>./ =1, '"&"" )-$!1;>(>;)-(<);)(;/(/0;(/9)(*'=/;>(>;/ ).; )*> >/ )-)*( *)( /(; ).*)* $=( $=( "& $ ( %* ( ( ; ( %* ; ( '* ( ( %* ( %* A 9( %* $!$.<'*/*)-*'=*. ( '"" * " *HEEI =1 *&H<?GFI111 """& +&''KLH<?<GI * & " '", & " & 1 & &1&"H<?<GI?

29 && & ( & "&&""&,"&HI ( & '& 1"& * 1 " 1 "3" *" H D D<I & &".+/"' '" &'1 " ''1 &&"./ ( & 1 " & 1 ' '1 " + "3 " * & " 3" & & ' &&& & 3"&1 & &( 1 3 "&& 1 & 1 "' HI ( 1 & &" ' ( &, " " &.$/ H?<I( $111 &"' '" && ''1> 1 '"& '' 1' 3"&HD<I +,&&" ' 1 & &' &&H?<I ( "' &&&*&* ' ( &,&&"&.6/ $!3>;/0'*/*)- ( &'"' *1 ' 3"' 3'&'"HDI 5*"''"?E

30 "'1 '*&1*1 & "' 5 1 " '& 3 "& '"&* "1 &&"* "&, "&"* HG <I =1 '" &'& "&, "1 "' ''*A " "&HI ( 1 '1' '&" 1 & &1 " " ' " & + *" ' & ' & " 1, & ( & & % 1 """&'",& "*"" & " & ( ' &" "' '" 1 " ' " & " * & 1' & & 1,H<?<I & "'& 1 & &1&"HI % '" ' 1&" '"' * & " 1 '"& 1 " & "3*&,H<?<I! ''* A '" 3& " & H<GI % " & "?F

31 & " 1 '&&'A "&"' 1" % " &&1 %,1 '* "&1' A'* ( A &*" &'", 1 1 "&" A&H<GI %! *" " 1 &, & '" L '" ",&' "'"*&?LH<GI $,&'! " &"" " "&'& ',&( ' & & &' &"& & &"'"& " ( 1, &" ' ', & " & & & 'H<GI ( &"&*"'.9+3'/ % " ' * 9+3' 9+S3' &&"" 1 HGI ( ' '" 0 6 ('".06(/3& (,"' & " "' &' & " % ' " ' 3"& "&&

32 $!4*;*/('*/* %& 1 " " & " ' ( &1 ' " &=""& "" ' 5 "' &1 & && && && "' "' &1 & &"1 "( & '& & " ( & " " 1 ' &5&"' ' & & ( & ' " & ' "& &" & % *" 1"& &1" "& ".P"/1 &"1 & ( ' & " & ' " ""''& *'"& 5'&"&"13'"" & &JA& ' "' """& &A' ' ' *" ' & " "3 & "&"3&& *" "& "3&"" C? ( &3&" "' &'&1 C?

33 ?" +&""&'"& &? G ' % &, '" '" " & " ' &3& J3 ( " " '"3&&'" & &'" "' &" ''&&' & "( &&"&' &'" ""'"," "'" ' "& ( "' & "''&&. " " "&'& ' 1' '&/ &3*" & &1 & 1 1 & & " ' "& ( &'"&'&* &'. / '"'' &. "/5"& ' """ "& 1&" 5& " " & & ' *' &'"1 & " * "'&" '&" ' " "& & ' & & ( '11& *" " &" "&&

34 <'1- AH?EI' &"'"&&W MX JY 1 XY "&' 31& <' $-( " " 1 "' 3 "'&& 1 & 6, "',( &'" "' &''&"' &"? &" " 1 " & " "'" '?" ' 1H<?<I " ', "''" D

35 3! + A &*' 5"HCDCI ( & ' & & & & " (?""A 1 & &H?I )-1!>);0//> ;+-)' )- /: /)*(;)(- )*'*/* 9&.'"/??3 9&.*/??3? 9&."/? 6? 6 6 Z "?3? (*?F =1 F 3& PF %AA&& C?! & <3?E 7+ PG< =""& F3?E 5"?? 6&"'63" << ( & & & '"3" & ' '" *" ''" & ( & & ' )& & ' (*=1 ( ' & &-.?/ "3&,& '"' "1 1 3& "&+ "*"+ H<EI./ 7+,&'" ' + C

36 "1 =""&.D/&"'" &' 3"3"&&& (,& 1 1'" $ # D HGDI ( & %+(+ '" " & *& '" $ 6J # & 1 " '!,& '* '",3"( '" G(,3"'&,&"( &11 '" " HGI &( "* "+ H<EI1 & " &'&"&( &1 D >"&!53>(1'"HCCI + C! &[ " &" & & ' &" " & +'AA" ' &./& "''" '& & HGCI(1 ",' ''&' "JA1 && && &11 1 & ( & & H πji %"3 &" ' "*"" & & '1'"& && ( "D '''& ''&&&,"& &1 D'&?G'&CE'*%& ' &'& ' % * &' &'& 6"% &' &'& &6?"( '&&"' &'& G

37 ' 1 &''& '?JD & & 6 6? " "& '& "& %& "'"&,5* ''A1 &"' &%& *,1 " "'& && " ' &" '"& ""( '&&&"" ' &(&1 1 '&&& ' 1"''&!'&& " 7"1&'1 & " G\',5' ""'&','( ",*&"&, % *&"& * & S3 &3 * &% " ' 1 & " & & <

38 4! 5 5 = HD?I A H?EI"&3& *" A 1"&] 3" H<CI " H<C<FI3 " '' &H?FI 3 1 " *"&&& " HC<DI 5 " 1 "A " ' * &3 *& &(.3/H?FI& &1 "& & 5 & & ' $('"1HDI ( 1 1 F?? HCFI & '&A11 "&&' 3 " ( " H?FI 3[ 3"", &' & "&& &*H?ED?I ( &' 3' 5 " 1 & ' &&,& " 3 1! 1 ' 1, '"& 1 3 'A *! 1 3& A "A & ' && & ' 3 ( *" " 3 (. (/ *" " (&,'"&

39 4!1!1>-+-)'; 31 &'5J> ( " &1 "&& "A &'&&& &1 & " "'& ( &1 ' & &&- && " 5&"' "&" > ''"" ' '& " 1& & "& 5J> A $.MO#$& Q/'A& & & 1 & """ "*"" A ( & """"*""& "''. '/ " ' & *.'/ 3[ "&. /"& &.&/ & " "&*!*&31, && 3[''11'A313 "."3&&/!1'1 '1 3&A A" &'& 5& & ""A 5J> & & & ' & % "" 1 ' 3' 3& ".%%(/ %%(' " ""A "*""&5 1 %%(& 1 '&''"H?EI & &'& & & '&! > 1 & E

40 & 1 "& ' &'& " '& & & '&!! "#!" $!!!!"!$ '%&&& 5%%( ' & && ( " &1 & &( '&& " ( &&& ' '" " &"& ' '" ' & &1 ' '"'"* * O"O.(/ ( QQ ( ' 3' " 1 % C? ( " &"*'%%(θ./1 "'& "' & %&'!() ** )! %(!+&!, **-!!+&!!+&! %( %()* F

41 4!1!1!19',**)-:)* -.;</ 0** 4!1 9-9',* >-+-)' %%( 1 &&&%%(& & ' ( "(31=& & "%C & "&3&&1' & "*""& "&' (' """& "& 1 & " & ' & &' "&& " 31 & && * & ) 4!1 "(31 =& & [ "&"* ^./ &^. / 1& '- &- 5' & && '%%( & " A& " "33&, "'3"& '1 & 1 AJ( *&( "&"* ^. /!&-! %%( && *"& ' " "&1&1' >1''A3? ( & & 1& 3 &( "' 1 " 'A (./M%%(./S(.3/ (.3/M%%(.3/S(.3/ V (./M%%(./S%%(.3/S%%(.3/SV D

42 M_ %%(.3 /.``JT?/ M_.3 /. %%(./M>.// M_ 3 M J3 _ 5 M 3?J.JT?/ J M^. / )&'!() ** )!.! /!! )&'!() 0!#!+&! 1!0!!+& )&'!(0! ) 2!+&! 3 # 4 $ '%&* ( 331" && &&"'"& &'&'& & ( ' """ A& " & " & & "& & &&5' """ ' ( ''' 7*&'& D?

43 &' '%&& &' & "*"""" "' &' & &'" & H?FI%CD "' 3!& "31& 3' """ "*"" A& & & *!A "&"*'3( "C? <;4!1( "&"*'3^./ &. D / 1& '- &- 5' 3& "&& "A * &&&&' " ( '* 131+& &"(3 1=& &%"6""? "&"*^./!&- 5' 3& "&&&A" " 6[& *"& 1& ' ' " "&' "'( """*? *1"'3J1." / (./MS(.J/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT?/S(.3/ (.3/M.3/S(.JT/S(.3D/ V (.3.JT?//M.3.JT?//S(.?/S(./ D

44 (./M_.3/S_ (.JT/S_ (.3/.``J3?/ M T H?JJ.JT?/IS_ (.JT/S_ (.3/ a T H?JJJIS_ (.JT/S_ (.3/ M?J S_ (.JT/S_ (.3/.?/ a?j S_ (.JT/.``J3J/ a?j SJ?J.J/.'".?/(./a?J / M?J S D J?< D a?j?< D D 4!1!1!$>9*)-:)* -.;</ 0** 4!$ 9- >9 >-+-)'% & '&" "'&&&*A'A'& ( %%(& '&& '* '" &'3&'& '!&'!() ** )! "**5) %**!+&!, **-!!+&! $ '%&%%* + " ' " "3 =& & 1 % CC ( """A&&' ""&, &3& =1&& %%(& && "*""A& DD

45 ' ( "*""A&1''%%( &&&&51&* ) 4!$ 5'"*"" A& ' %%( " "3 =& & & & * " &"*^. / '- 5'"*"" A& ' A &"' A'' 1 '1- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M_ %%(.J J S? /.`` T/ M_ %%(.J J S? /. %%(./M>.// M_ 33? M _ 33? ` _ 3.`/` M^. / 3 "3 A "" '& & ( "3 3"" " ' 35'& ' 1 & && "5' *& "*""A' &'& 1&" " "&3 & """ " """ A = 5 33" & " 1 & " & &( ' && &."/ 1&. "/5' & "&"*'^./ DC

46 , "&"* ' 3 "3 A ^./ > *"&'" " 'A& 11 A' "1 3313"3A '+ ""& 31"3& ""3 &,'"&( *" 1 > & & &''" & && 1 1 & A ' "& 3 "3A&,&'" & 31 " &" & "*"""' &'" && & &' & &"& M"*O.>> /S > & ' >Q&" 1&&&!1 '1"& 4!1!1!3';(*)->-+-)' '&'!() ** )! "**5) %&'!() 3!#! $!!#6$ $ '%&)* (31 " ' "*"" A& & &* "3&&1' "*"" A & ' ' &" *",A&& "'& DG

47 .'/&&1 1' ' ( * ' & 1&3&A 0**4!6';(*)->-+-)'5& ' "31' " 31 & && " & ( ' &"31&&' 1 """"*""A&( 1&& ' * '"& ' & '& ( &" "*""&1 && & ( "3 &"1 &' ( 3&A " 1%CG " & & ' """ "*"" A& "3 ' & ' 31 " & * ' & <;4!$( "&"*'3&A^. / &^. / 1& '-( 1&'"(31=& & 1&' 3& 3& %"6""- (./M%%(.J/S%%(.JJ /S%%(.J J D /SV M(31./S(31.J/S(31.J /SV &-%"6""?-(31./M>./ (./M SJ J SJ J SV M_ J J.`` T?/ M_ J. 3/M _ 3 3_ 35 D<

48 ` _ 3 M H.3?/J.3?/I M^. /!&-%"6""?-(31./M>. / (./M S J S C J C SV M _ 3.``JT?/ M.?3 3J /J.?3 3 /M^. / +'31"33&A "3 & " &"* ^./ 1 & " ' S3 3& A[13&"&"*^. /' '31 A. D /1 1 '"3A^./5 &&',& "' 3&A 3"3&1 A.%C?/ (31 " 3& " & ' "3 & &&* 5 3& A' 3' "1 & 1 '&'' "&1 & 3 A & &" "*""' "'& 3&& "& 5 & & '"&5& 1 &" "*""&1 && 3 5 " " A &", '"& D

49 4!1!$!=9;*)-/>-/ >*"&" A"*& '" *,, '"&![ " ""' 3A" 3&A! 3&F?1 & 1SSHCFI>1 ""'31 3&A1# ( ' 1 "" "" & " ' &&" 7"'3 "'5J>! "&"& AA' 3#"" ( 14,&&& ",&!,&,A"'?"&!+%)&,+%)&-.!'&", '"& ' 3b 31 "3 A% "3 A 1 &" ' " & ( &" &3$= & """ " &! A ",&, " % A DE

50 1 " ' &&" A 1 "'5J> A 1%C<C ( "3 A '"& 31 ( '' "' & 131 & /") 01 "3A 5 ' &1 ' 3&A 1 & ",& ( ' " & ' &, 1'&" & ' '.% CE/ +&& ' & " &( "*"" & 1 1 &<'& &&"1 & & " ', "% G\&,& '? "+ & (,' &' 1" 3& A "3 A 1&" & ' & % CF( ' 1 ' "3 A DF

51 &'&1 & 1 & &'& =1 1 & ' ' "3 A"& '3&A%"%E1 1 "*""&11&<=1 '"3A3 <+&& &"' & 1 1 ( 1 5J> & & &"% 3& A *& < 1 & " & 1 & ""% ' 3 &A" '"3A& &",'"& "3A! 1 A"' 1A*" &.% C?/ & "3 A "" SS 3& A "" # 1 & 1 " '%? 1 A & 23%&)4 C

52 7* 1 ',(1""" ', '"& "'&&&"'5J>%?? 1 &"'"'&&"'3&A "3A%1& "'&&" ' "3 A "& ' 3& /"3[" "' '3 &A['?"3["1" '3 & A!& & 1 " &"& $ & ' " 1 1 *& & +%)&" 1 +%)& -. 1,& & & ' A "'5J>" 1%C?"&& &1'"%C?? %" *" 11&&& 3 &A1'"& 3 C?

53 4!1!3>); & ' " '"& ' "& & * & A " & 3& && " * &' "& 3 " "3 A 3& A " & &'& 31 3 & A " & "&"* ^./ 1 3 1[1&"&"*. D /'1 '3& A^. /13&A " & & 3( ''& & " & && " 1 && & 1 "3 & A & =1 3& A & * & %" *"1&&& 3&A1,'"& 3 > ',& && 3 & &5," "'& 3 &A&1HDI 4!$9;()-B)->)*0; )*' ( &" '"& ' & ' &3 * & 1 "" * '" & & ( & 1 &"&1 9" C

54 !'""' "'"& &"' '&" & &&'3* 1 S3 5&1&&& 7 ' *" '' "' & & &' & A' &!&' 1 &" 1 ' &''"&&' & ( ",& '" " " 1 9 " '&'" 1"', 4!$!1;+-)'/)*'=9;*/(*0.>;)* ( *" ' -,&'"" &" " " & ' G3 )=> ')))/ /:* ;(;'/ )-4!1!)/(/0')) =9(' )=> CD>; )99-()* ;)'>/ )= ;)'>/ >/' B;)./:0 ;/>-/0; )=>;)'>/ D>; (;?? 7J+?< CDF ;*0;).* D D G G )///9( <G< < G C ).??? C G FF )-4!$!<);)(;/(/0<));>(>;/ )*>.< (;?< G.C/ G?< G ;*0;).* D.DDG/ C D )///9(?< C.C/ <?< C ). E C.D?G/ G E C CD

55 %& "'"&,& ' '' A 1 " " ( '"& 3&,&*&1 "' & *! ( " & $ "',! "&& &&' *" ( ""3 & '"& "" &&&"&& &' & & ( ' & 1 '"&"" " ' &&& "'5J>1, 5"" *A, ACF< 1" " ' & "'5J> "&' (C?7 *& "*""& "*"" & 4!$!$;>(>;0<*'=/ % & ' ' '' A * 1 " " *&( 1 1 ' ' & '.% C?D/ & "*&(C CC

56 ./,&'"c&&&jc9a-d > $ > =59 $ 5= 5=9 5 5=59 $ 5= 5=9./9&c&&&Jc9A-?" > $ : <555 : = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9 > = 5=6 $ 5=7 5=8 5=9.&/5"c&&&Jc9A-?? 5 <5555 ;5555 : =59 5= 5=9 5=6 5=69 $ =59 5= 5=9 5=6 5=69 $./&"c&&&jc9a-<g< 0.>;4!139;()-(9);/*/0 )*'*'=/ CG

57 4!$!3/>-/ ( 1%C?D ( ' 1 ' 93* 1 " " ' &&& " ' * ' " ' " & + & 9 *'" $=( ( =11& "' &&& 1 93* '" &" A 7 ' "& 5& $=('" ("' &*&' & '" " & & ( "A '3'"& 3H?FI1&*& 93*1'"3$=(3*1'"3 "& 4!39:*. ( & & ' &3 * 1 "" &." / 5& '& ' 3* 1 & & & ' &3 * HCEGGGFI! " &3*1'&'""& &&1 5&&"'&3" "&"' &% *" " ' &,&&& & '" 1 3 & ="" & > 1 "& '" "3& '" & & C<

58 ! && &"' "& 1 % & & " ' G3".'" ' G/'" "+ 1 3& " G " "=""&+["&,&'?E. ' ' & "&,& & & 1 ' " 7+& HGGI/ & " ' D ( &"' &1'& ""'"&?DD'" "'.*"C/ &CD?!"A "93* & 1 %&1 K&3L &' 4 4[ '" " & '" 1 & [ ' & 1! K&3L & & ' &11 5' "&& &"' " & 1 & &&' &3 * & & && ' A "'& & H??CI (""''& 1& " &'"! '& && & + && &*"& 1 '" && & '& )" & ''& "A' & 1 ( &'& "A & & ' & 1& C

59 "G\'"&"" &"' ""& 4!3!1*;*/('*/* (1" " & " 1 & & C!' "" & ( &'& &*' ",1 '1 & '& " ( & " ' & 1 " 1 " (CD% G3"W3'" '?G'' % 7+?E3" W3'"D "'"3& 1 '&&W3'"D1?D "& "' "C"& (' & "1"3"&& '&"' 9& "HGGI" 1 HGFI! "3"& & " '" & & *"? & &""&& "3 "&1& "3"& ' ;+-)'/ : )-4!3!>);0,;+-)'/ /)*( 0>*(* )* '*/* *;*/('*/* <' <' 1 $ ;*6 $ ; " " G G 18; D ="" " &?E D & D?D )///9(;) <GDEE & C &? < ).?? 63" << GD CE

60 4!3!$;*;B/!(*;9B/-(* ( =& "3& "[ 3& & " 1 ' 3'3 " ' &1'% 3 '3 3*" ""A "*""& " HDI 5 " &&"* >./1 "'' && 67 1%%4& ( "&1 &4 '" &"" 4[ " * & %C?C 4& & & 3 " H<FI ( & &'", ' ( "&' '&1 & 4[ "" ( &* ' 4[ " ""A '& '.&& 3/ ""A &,1&1 & &" & & *&' U 4&&&&,1 & &&, + 1%C?C "& & &>' &&' & " ( " & 1 3 CF

61 " '' &'"&3& '''4[" ( & ' "& ""K13L "'& ''& % 1 & &'" " " ( 1 & " &&" "&'.&/! 1 4[ & & ""A '& ' "*"A % & 1 " ""A "' & '' &"&&3" "&"& && 03&&&&& "*""& " ( ' 3"."A " ' &"/ "& & 03" """A "'&'" &&1 " ""A "'&" ' 73 " " "3 & '& *" " H? DDI =1 " "&"*1 & " " & &'*1 %93& 1 "" " '" &/ HDI 6++ " 3" " " ( "&"*' ">./ 5' 1 &&"" &'" '& G

62 4!3!3))9);* 5 " ''&'"&3& * "[& & & &&' H??I( &1 &'""A "' HCI % " " '"& & && " " & & &"&1 &! " &A ''& 1 & ' & && " A * ''& & A' "&,' 5" "'&*&"& '" 1 &'& "">. / " &"" 5& " "& ''& "" & &"*! "" " "" ( "&,' &'&&&( "&& & " && (1 1& &" & A & &! & "' &'" & ' 1 1././ +"," 1&&,1&1 & &&', *&&1 &&' '"* &1 & G?

63 ( '&&'& &' " & > " 1"& &" " " > & " && 1 3" & &&"& '& "'&& ( 3& "A & " " " ""A ' " +' " '1 & " " ' %& 3" 3" " 1 & &'" & ' 5 '' " & &' " &' A' & '& &" ( & & A ' @$ $ % 1. *&1 "/O -% $ ' A $* 0&A ' $B$A$ $' $ B$A $' 3 A$0 '?$A$ $A' A-' *- $A $'?' 3 $ $' 3 '%&1 & 5 * & 3 " & " ( "%C?G >& "&"*' ">./ &"" 3" &&,& & '' & A! "5 & ' & G

64 '&, A ' & ' ( " ' &' & "" ( &&&1 '' & & [ $7+(3 1 & 3" '"&3*" &' % " & ' ' & & * 4!3!49;()-;/>-/ 5 & 1 &" 93 & ( ' &1&3 &'" &3 & '" &3&! "& ( "" "&"'&!"3 "' '"& & " ' &&& " ' 5J> ( ' &&& " ' 5J> ""' &( ' '&&&!'&& "5' ""'&' ',, *&"&,%*&"& &3&& %"' " '*&& 4!3!4!1;*;B/!(*;9B/-(*!'&" 3& & ' & + " ' & " &,'" & '" & GD

65 'A?G3 3& 3 ( "'& &&',1 1%C?< &3 '"&34["! 1& 1 1 & &" ' & A%"3&, 1 *" '"&1'" >"& %7+, &'?E3""&'"&"% "&, 4H<FI K&L &'3 =1 '&& " %4" " > " :.:/. N.*/M * RM/M H<FIK &"& *&1 " &L+ & &"& & ' " ' "*""& ' & = " '" "&1 & "' & &'"1 & &' 1 './ ' '" 3( ",1 "&5' 3 & & "&1 + ' " & & &' &%", ',"'&' 1 & ' * & && 5 & S3 ' *& "&, & 935*, GC

66 '"& ( ' 1 *& " &, '"&'" > $ > $ <555 : B :5555 D A > $ <55 : <55 : :555 < B F/59 8F/59:F/59 <F/59 F/5: B A A A E +% & > $ > $ <555 : A A 5= 5=6 5=7 5=8 5=9! & &% 6555 <55 : < C C B C9555 <9555 ;9555 : A A A C C B /1%& & &% ( &" & ' 1 %C?C?E &(CC %& 1& & 1 ( &3&' *"%" ''1& &31'"'3 GG

67 *&' '1 &&3 "3 " '"&' '" & "( & && ' 1&[*( '"3 '" 1?1 '" 1D (?""3'"1'" + &D.%C?E/"3'"1 )-4!4)->/0.>;/4!1&)*'4!18 %82 2 " :59:; 89:=9 <:6; <7C6=9 <CC< 855C 7:C5=9 7<79 8;;C=9 :8<<=9 :<78 696=9 7C6= :96 :7< %82 " :555 < ;C=9 :C ;C9=9 7=9 7:; <6C=9 ;87 ;56=9 9;7=9 67=9 :6=9 :95 :7; <9=9 6C< 9&% :82 " :55555 < :7=9 <;;7=9 C<;<=9 5C5;=9 68 ;C<;=9 65<5=9 ;<5 69;= =9 ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 &%:8 B 8C7;<C6 67=:96 C9;=67:; 975=6 C<;9768 6:8=98 6=68 <75=787 C;9786 :58=69 7;=C;; C5:=5; &%:8 8C7;<C6 895<:=9 99C5=: 8<7C=98 C<;9768 9;85=C; ;58<:=59 :6:85=C7 C;9786 :C<86=78 C5<87=<: ;;<;7=:8!& 1!1 "&'3, G<

68 % &3'" & ' ( '& *&1 1&" "1 1 '&3 4!3!4!$))9);* %93() " 1& & &H<CI 4H<FI%93( A &3& + &3&&1 1& &'"&&, % &'*&"&,& ' * 0;$) ( A *A & 1&(,'"&" ' +& " ', '"& =1 & ', *&' " " & && ' *(,'"& & "'& && '! & '"&" & %&"'"&& &'&1"& G

69 &1 & &'&&11 & ""A,1 >& &,11 "& ( ' " 1 > 3''&'' & & &1 &'& ' %C?F > $ C555 <555 ;555 : :5555 B D A > $ C55 ; ;555 B 0 > $ <955 : :55555 <55555 F/5: B E > $ ;5555 :9555 : * $ C C B 0 21%&% ( &" " 1%C ( CG & 1&& ' &3&1 & 1''"1 1 ' &3&& %" ' 1& & '" & &'" ' & *&' "3& %" & GE

70 11 "& &&( '&'&"' "*""&( '" 19& "' "'.& " & "*"" 9/, * 1 "& & 3" & '& 1 )-4!6 )->/0.>;4!$% :<2 2 " :59:; :) 696=9 7C6= :96 :7< : ;66=9 ;9C <8CC=9 %:<2 " :555 < :) :6=9 :95 :7; <9=9 6C< : :59=9 9C:=9 ;8< :<6=9 66; 9&% :<2 " :55555 < :) ;77=9 C;:=9 59<C 7:;7 8;5C=9 : 8;7C=9 ;6:=9 C77; 66C=9 9558=9 &%:< "4 8C7;<C6 C<;9768 C;9786 :) 895<:=9 9;85=C; :C<86=78 : 7985=56 8:7::=;7 89;<=6 % '" & "& &3 &1 & &"'&3& 1% 1 & '" '"& '"'" 4!3!4!3<00(0;>/*.B)*).9*/ 5' 33 &&'*& && & 1 " ' 3 )"& &&& 3!,&"& *&&" && GF

71 3'&%& & &11&"& %" &935* 33'& " ''& 935* &'"& & 9 "&( ' & '+ & &1 & " ( ' 3 3 &&&1,9& 3'9=1 "' & 3& ' & & ( ' > A$ A$ ;955 C955 B =&&& &%:2 & &&, '"&( & & " 3 & & 3 3 & & "& 1 '3 &! [ *& 3 3, '"& )-4!7 )->/0.>;4!$1 GB A$A$ 6555 <=9 6: =9 99 :555 C7=9 <5 < < <8 <9;=9 <

72 5 "&' "( '1 1 ''"%C?(C<&1 *& '3&1 "'* ' ' " ' & && > ' 1 '"&'33"& 1+& "'&&& 1 "( &"&&& '' * 4!3!4!4()-)- & & 3.077/& ' " & & HGG <I ( & & "*""&& ' " '1 3 +% & >? ")4>% %? -9AF H## ( "A,' * &, & 5 1 ' 1 " " " 3' & - * & & ' &.0 %/ " *& " 077 =1 " +% & +% & ")4 555 <55 : #<A H## :55555 ")4 D A HG!I"+55 $+7 )$) (* " "077 "( 0 %1"& <?

73 ,'' ",' 1 & & " 1 " 5' '",'1 && "1"& '1 '&&& ' "& "0 %&' '""3& )-4!& )->/0.>;4!$$ 822:8 22:8 22:8 " "4 " ;:=5 9CCCC67 755C<= =9 5 9:9=:9 CCCC67 7<8986= C7=5;8 65 ;5C8=57 ;CCCC67 8:;55= C=5;8 95 6C;6=98 67CCCC67 8<8779=C :<=<9; 55 68<=8; 755<5;C := =9;8 95 ;69=6< ;=5; =;; ;:=6<9; :97<< ;6C=C6<: % C./ 1 " ' &&& 1, D & &, D ' G3" 1 A!"'& "'&&&& A&( "&& & '3 %G3" & &D". G / + "&'" & && "'& & " A &'", ( "&*&"& + & A "&*&*&"& <

74 &&"& & ( ' & && &&3 % C./ 1 " ' &&& ' 077, 1, D & &, D ' 7+?E3" 1 A & &1 %C.&/ 1"' &&& ' 0 %, 1,?&&,D' "3& 1 A > " & 1 A& 7 ' S " 9 * & & 1 ( & &&1 & &" 1 * &.'" D C/ )-4!8 )->/0.>;4!$3 GB :555 < $0$ 6=5;<;9 6=968<: 6=:<557 6=;798C 6=;8:C:! &'"%CD(CE 1 " ' &&&' &, 1 & DA&%" '1& A &'"??C\ "'&&&,&'"?F\&& 4!3!6>); 0$= =? =4 $ 6=< 6=: 6=8 6= < B )$< % & 1 -#$ ) 4 %" 1 1 " "A 93 "" & & 1 ( &1 1&" <D

75 & ( &'& ' 5 && ' 93* && & '"& &' && & & & 1 1 & & +" H<FI K( &"& *& 1 " &L % '" 1 & & & && ' > '" & 3 & ' '& 1&" 3& 3 & & '''* "& & + & &&'&* & & 13& ( 1 & 1 5' &" &&" 1( "& '" ',&',&""& "'*''3 &" " "A A ' * & '1 & 6+(. & & " & / H?I & $& ' " ',&& ' $1&" '"&" 51 1' 1)&& ( &'& & $1"""! 1 " & & & " ' 93 " '"& 5 1 ' ' " ' ""& &( 13&'&"'' <C

76 % " " " " *"1 <G

77 6! ( '&3*&! " &3 * ''& & '& & ( " ' *&+"" "&' & & &3 " +&""" '" "&& 1 "' 1 ",1 "&" ' (""A'"A " 1!! " 1 ", "& & 5? "&&"' & ( " &," 5 "3"" & ',&+ " 1 '& "&&" & 5D &"1,&&" '.&G?'/ 5 1 '"&&' &" "&.1 6 Z "/ ( "' &!&"! 1 &' ", &"&1 "3"&, & ( '"&& 7*1 " & &, & 1 " & ( ' ''&'"'"&' &"& & * " ( '" ' " & &! ) <<

78 ( " 1 " & &,& &3 " 1 & " & " +.+/ " & &, ' "3 " &.& GD/ ( & & * " *" 1 & & '" &3& "& & 3 "&&"& & ','[ H?E C?I & " 1 " & " ' "& & & 1 &&"' 1 ","&&" " '"&&1 &&'&"&.&GD/ 6!1B/9)('- & '& & "& & 1 & " "&&,1 "3" * 5 & 1 ""A & &"+ "" '& &3" 6!1!1*;)-/9/0;)(+-*.'/)*()/'9;-/B) * 5 3& & & ( & 91-.?/./,&.D/" &"&, +" * &3*" & & " &"& <

79 & &!" "' & $ ", & 1, &" ( ",& & ;.,/ %G?(,',"&& &, & ( ' "',',.,/"& &&&=1&'",,&"& 3&' &H?EI1 & &' 1"&&&' & 6 Z &!& 3& % G? 1*"1 & +, ",, 3& ', &&,1 1,& & (1,', ( &,&"&"1 3", 9 &, "? 5.?,/ <E

80 ( &'33&, & + " ' " "3" *& % *" 3 H<CI " " 3 1 9( "3HCI 93-%& &"&,& "' 5?,&' "', ( ' ',& &,& &"" 1 3"&,? '& & 6!1!$B/9)('- 6.'/"&&1 ' && "&&'&6MO N 'M?& Q a? '*'' &1 6MO ( N(M?VQ''*'' &1 ' ( & &"3"1 & & ( ( '1"&'- ' - S OQ'./M. / ( (M?V ( &&' "'&"% '1 & " 3 ' ( 3 &' " & ( - % - - %./M.' #./V'.//M.. # /V. //! 3"& "' ( *' "' "% ( " 3 ' - <F

81 %./MO N M%./M.. # /V. // Q =1 '1 && & %./&1%./%./%./ 1 " &'"' " & ' && 1 & %./&&'1 0** 6!$ * B );,/ /)*( d"*.% / 1./3 " & '" 3 1& /& &&' &'" & ' & &"&. ( /& & &&' &'" 3 -./M. # $ V / ( M. # $ V / 1 1& %. /M. # $ V / ( &"& (. #( $( V (/ ( ( M. ( /am?vm?v./&1./ ( & &"* %./ 1./ %././ ' / &''& "& " &" 1'./( ' &&1

82 &%./ 1'./"33 " "33&&1 %./ ( '1& &A &1 0** 6!3 9- B 9)( +./M%./ 9- /)*( );=./M./( 1 &!' &'! ' &"*' ( &" & &" &"* '1?/( "' &"& +./ A' / &&1 '&'" ( ' & &"& *&&1 A1 & ( & 3 3?"& 3 *&& & 3./""&d"*1 A " 1 ) "33 && & & &&1 +./.1&'.//3 3 " 33&& 1 & +./.&"&'.//?

83 D/./& '" & & & '" '' '" "& && " &"31&"* '""&&1 1 "'" &"& ' " '" ( '1 " 1 '&"&&" <;6!1$"&&.'/ %. /M%.%./%./6 Z /./M.%./%./6 Z / ;0-5''& 1 %./M%.%./%./6 Z / ( '1G'1'- %./MO N M%./M.. # /V. // Q %./MO N M%./M.. # /V. // Q %.%./%./6 Z /MO%. %./6 Z /Q %. %./6 Z /M.6 Z. # /V6 Z. // %./ 6 Z. /M6 Z H.. # /V. //.. # /V. //I M"*ON. ( /3. ( ( /3. ( /N`./&' *(& M ( (M?V( '1& 6 Z. /M./%. %./6 Z /M.. # /V. //M ( %./M%.%./%./6 Z /, 5 1( "G? '&%./ '""&&./'&&& '"' %./1 %./ 6 Z & ( '1 1 & ''&1 e

84 &&'""&&&%./ + 1&" %./1 & 5 &*' &"&( "G?&" ' //M % +./. +.//M %./ 7 1'& '"&&.A/"& "&&'"' 1 6 Z &HCGI 5 '1G? "'" "&& &" && & " "&) GGD& "&'( "G?&3* ( '"& '1 ;--); 6!1 6 +.?/ %. +.// M. +./. +.///a?( +./. +.//M % % + %. +.// +./a? +.S?/ %. +.// M + % ;--); 6!$-( '" "& && " "& &"&1 6 Z "&1 ' & '" 5 ' * &3*"& & 1 " '", * & 1 6 Z & ;--);6!3( &"' +./ "& "& +./, ( & &"&' 31 & 31&"&' 6!1!3/;*,<;/9($ +./ "!1& HDFI' "'" "&& ( "G& &A ' &"& <;6!$-6.'/"&&6MO ( N(M?&Q '' ' M%./ M%./( `6. / `. / 6. /M1. /M. /'M?V D

85 ;0- & MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /M. /. / `. / =? =? M. / 6. /a6. /M1. /M. /'M?V ( "GD& 1 & &"& <;6!3-6 M +./ M e +./ ( &" &. / `6. /`. /. / M6. /1. /M. /'M?Vff!)( ;0-& MH. # /. $ /V. /I MH. # /. $ /V. /I 6. /`. / '1'"( "G & 1 & M M! M( 6. /M M M M a. /?. /. / = =?. /. / +. /. / +. /. /!!! =?. /. / +. /. / +. /. /! =?. /. / +. /!,& 1. /M. /'M?Vff! '? = ( *&& A' ', "&& & e C

86 ;--);6!46,. /MON./`Q '1 &,&&(,. / ',./6 M +./ ( &"& N,. /N`N,. /N`N, %. /N`N,. /N ( "'',. & &"& "'',. /. ;0- 'N,. / "&& /N`N,. /N %"( "GN,. /N`N,. /N.%G.// % ( " 1 N,. /N`N, %. /N.%G.// 6, %. /( '`6. /`1. / `6. /'"( "GD (. / `. / ` (,. /",, 6!$*/*;'>(*0;'/)*()/'*'=*. e 5 & & '&? ' & &3 * (, 1""&& g!,'" & ' " & ( & '" &"& " '1& &1 '" 5&&K&1", &"&&glk 1'""&' &" &glk1 &"glk 1&gL G

87 6!$!1B)->)*./-);D>;/*<(9-9B/9)(';(- ( " GC 1, K& 1 ", &"&&gl 5 '1 ( " D <; ' ", &" &,'"&& ;0- $ ", &" ' & ' " &"&&&' ( '1 ", "&& 1 &" "& & &" & 1 '" "& &"&( "GC &'"& &"& ( &'&&"&& &G& '"& & &"& 6!$!$B/-(*<*-0;000(B'*/*;'>(* +"&&,"K''&L''", & " & & )"3" * ' " & ''&'&3* <; 6!6-5' " & &, & 1 " ' ", & &, & ;06MO NM?& Q & &6 "&&& &" & +./.?/./ V./ (./ M. /M?& 61&.S?/ M$..?/./ V./ /&'"&' e <

88 '&$%*"$" &"'$,&,&"&,.S?/ &,.?/,./ V,./ &" & +./ &"' ( & ' 7"1,1 *& 5' 1& '& ' ' &" & 1&&1 ' & ( ( "GG &'&& + 1 ' " &" "3" * & && 1"*& ( ' " & ' &" e & &*" %GD&"' &"' &"&"*"! &' "' && '" &" & % 31 &"* & &' 3"* 1 " " ' 1 " "&"."/ ( & " & &" &.%GD/ ( ' & ''&'" ' " &' &"& 5 ''&'"'"'""& &

89 6!$!3<9;)*(09B/-(* ( " "' ( "&'&"" ""&"3"*"&& &&1&''" ( '" "& & "& ' &1 & && & '"&' & &'" KL ' &" '"& ( ' "'' & D' %*" O*AQ&*?D &5'*.A/& 1, &'" "? & =1'& *A1 &?'"" " +&*"&1'"'"" +&""" & 1 ' &' %'"& 1& & 1' ['&&".1 / ( &'" 1' &1 & 5'& '''" & + '1 '. & ' "/ & & ( ' & 1 "& " '" &+&1&? &&" & &&" & E

90 1 & ' 1 & " 5' 1 & %GC 1 &'""'", 1 '' ( 1 &./.??/ / /-&./.??/ /- &./.?/ %GC&./'""'", 1 ''&' /-& /- & %GG&./'?C3="".KJ?L /1 ''&' &./.?/'/!& &/ "1 / ( '&/" / F

91 %GG 1*"& ( &'?C3 KJ?L1 =""& 7 ' & " 1& &' 3& ( 1 /1&1?MKLMK??????????????L &?&""& '*.?*/S. */M?C + 1" & 5/ 1?MKLM K???????L!& &/"& " / 5%GCGG 1&''&& "& ''"&,'"& ( &'" &&' H?DI " 6!$!4 ')9B'*/*;'>(*(<*D>9B/-(*! &"&" & 1 " &3 " ( & & * &*" 1"&"& >1& *&1 "*""& """1 1"&"& H?DI & &' "*"A "' 31 & &(& "' 31&1 & &&' &( '& 1" & 1 " & &.&&/ 1"! & " & &,& & 1 % " & &" && 1" & && *" 1" E

92 ! 1 1+&1 &*& 6!3 99- *'/)*()/'*'=*. 5 &1+& "'& " " &'& '' ' & 6!3!1 0;9B/-(* 5D.&D?/',& & & &&" &1,&& ( '' "&& "',&!""*"A &' " ' & 1 & " " "& & +& ' 1 "*"A &' & & &../--"'&-&/ O JJ%%(&&'Ah&? &M%%(.h&/U JJ &1 & M%.&/U JJ+ D JJ'& ' 1 & MOQU C M)"* *..*//U U Q.>;6!7+ "'& &"1& '& + ''& 1 + ' *" >. /"1 & *' '&" ''3 + H?DI 1 +'1 & ' & =1 ' '" & ' +&&& & 5 1+'" &"& &1 & E?

93 A' '"& " &"&' +"&& >& " 1%G<5?"' ' ''"&' ( ' 3 '3.%%(/HDI3&& "'&1 '& %%(""A "*""&" "1& ""HDI 5"&&"* >./1 "'&'* ( &" ++!&' '& &&1& 1 & &'&*"D 5 &1 & &"'" &"*' &&1 & +'"D ( + & &&" " '&&"1 %C'& &&" 1 " & & &&"&&"& " A "&"*>./ ( "&" 1 %%( [&"&" 1 '"&' ""A 1 6!3!$/)*.<*;*/('*/* +&& 1 HCGI &" &" & 1 6 Z &"& "&&( ' " " &"' H?CDEI1&"& &! " " & " & ''+ &"&,' &"&"*./ E

94 <'362MO,?, V, Q &&"./' &"&6 EMOi? i Vi Q &./ && i? ai avai a7 i "A "?( &"".?/ M"*.i Ji S? /M? V3?./ λ( > <.D/?G i S? DG ( =?.?/& & "'"i i S?./ <\'&' " ' &".D/ &&" 1.P?G\/ &./ 1 & &&" 1 3.RDG\/&1& ( " '1( &< 1 " "&&&1 D," && "' 1 & " & &' 6!3!3F(B0>*(*/ &&'"'"&" &" & & & 1 * ( & '& ""A "3" ' " & " * ( &'& &','"& =1 ''& "''3&& ( ' &'& & & ( &'&, 5",& " 6,' & ED

95 6.,/,5 &, &- -.*,/` 5&,M%.,/,& 3 &1 - -.,/T`.*/`.,/SM?V 7 =1' 6Z&& &- -6Z.*,/` ( &"'./&"'" & ""A &&& 5 '1 1 '" & & % '&" 1&" " & ' &'& 1 1&" ( &'&"3&"&'&&& '& "& + ' & &'& 3&"&'&&"A % 11& '& 6!3!3!1)/()-)(+.;>*' %1 "&""&1& " & 1& ' " 6*" 5'*&1'&.'/'8.*/1 '8.*/a3 `*`S j3zsz'8.*/*m? 5'*&1"'&."'/'8.*/1 EC

96 '8./M.*M/M 1 '8``?_M?M?M?V +&,&"'" '"'" 5' '" '&' " & && =1& '& 5 & && ", &"'" " " " ( " & " & 5 '1 1 & " & 1 &"& >& " & " ' 3 & ( ""'*&'- 5'&M1 1""'8- "'8"XMX[? 5'&MX1 &""'8- S.*3X/'8.*/*_M?.*3X/.*/ X?MX& &'8.8/ XM.8/MY1 Y& '8 %"&M.?V/(a&"' 1 & "* & ' & '" EG

97 & O?VQ&""'" 4- ""-? M M?V """' " "&-? σ =. /? M?V "&"' & ( " &"*' &">./!"" 681" ( &&'*'- 1 ( &&''&'* "A'"' && '- &.84/M&.84/J.Y*Y/ 1 Y*M.8/YM9.4/ &&&''& '1- &.88/M.8/ &.84/M&.48/.8S4/M.8/S.4/S&.84/ &.84/M&.84/M'* &.84/Ml?'* &._M?8_M?"4/M_M?_M?"&.84/ E<

98 %"&&-M.?V/(AM.A?AVA/( aaa- "&&-? &.-./ = / H. /. /I =. /. / =? "&&''&- &.-./. -./ = = σσ -. =?. /. /. /. / =? =? ( "&"*' &">./ #$$!"!!& &" ( '*'- " ' '"& & '8 `=.8/` =.8/M'' *M?U=.8/M''M?J' ( "'"'1&"*'- 5.8U4/M=.8/S=.4/3=.84/! - 5.8U4/M5.4U8/ 5.8U4/a 5.8U4/M''* (&"'"M.?V/(1&A ( &'*1 ' "' E

99 " ' & "' 6 MO M?V"Q M φ, =? MO? VQ( - M.' /MN NJ "- =./M3_ R 1 "'3""*"A "A ( "&"*'&">./ ( 1 ' &' 1 1 & +&'"&"&&'- <; 6!7-6'.*/ &&* &&'& '*' P*P? '- ='.*/M_'. / ( ='.*/ *&*""1, ' "A 5&''.*/&&*'&='.*/ & """1 ' "A''.*/& &&'&='.*/& "*""1 ' "A %*"- 0b. / =? -, >, % 1&- 0? b. / =, -, > ( ''&1 0?b. / 0 b. /? b. / 0 ' EE

100 &. /_ R M? ' "'3 " / &. /& 1 b. 0 /? 5 *"1 "'3" &( ' '". / b. 0 /? " 6!3!3!$F(B0>*(*/)*'*;(->*'/)*(0>*(*/ 6*'%./ &&3 " " O*?* V*Q " " ' ( &'& ' && & " & '* &&'&' &"O?VQ 5&'& J& '1-?/ (.*/ & " 1 & =1"'1 ''&11 /'' 5%./'"'"" 1 ' " +& " " C/&"'&" && ' G/7"A&" 5"&"A" '& ' %3&"&'& "&' EF

101 ! ( ""'*&,% " " &"'&"( ' &'&! 5 & ' 3" & " "'"& =1"*"&&&''1 '" " " " &" & & ' %"3"&&& &&"*1 &, ( '&&'&! % 1&"M.?V/(AM.A?AVA/(aAa 6"&1A'-. / = N N % =? 5&6?&&' / = "*.N N/ & % ( " &"* &" &>./ +6"&"& + &"" 'A'' 1 %*"'MAS&'1A ' % 6"& &"'A+ ' F

102 & $!# ( &.&/'A- i = =? 6 θ 1A - & =? θ = =? =? & θ &&"A&'A "' i & θ & A& ( "1 " &" & && '- 7 '&& θ "&5 &3&&& +&3&&-?? =? &. / = θ = &.& θ/ = & =? =? 5 &3&&"&HDCI 5 " &"! %" '&?&.A/ i 1 &.A/ & θ ( ''& &.A/&.A/ &" 5'MN&.A/N&& &'& ( & & 1 : " ' N&.A/N 1 &'N&.A/N F?

103 ( ' ' N&.A/N &'&' M ' &&.A/& θ &'&&'"- &-. /. /?? =?. / = &.. // = &. /. / =? =? & & & &3& & A '1 & ""M &3&&"& &&"& '.!(# 1 "'3""*"A "A ( 1 ' 1&', & & " 11 & 1 5' 1 " ' & "1& 1 5' 1.S&/ &R & & 1& '& ' * =1& ' " >1& 5 & 3" 1 '"& ( "' & A'3" &' +'1'" " "& F

104 & " "A 5 )!*+# ( &'& & &' A' / ( ), = %. ( / = (-(, (, ) -, >, 6' 6 %., / = %.., / / ( #./&"'- b 1. / = % -, >,., /!- ""'* ( &'&& 1 A '" ''" ",!*-$#.!!/ 6" 6Z31&' A ' """ &" '%./H?EI- + 1" ", "',6 &+ "' & " ', &, " & ( " ' &"&&&'& FD

105 & ', 6' ( '1&'&& ', 5" ',.&/ & &,&& & &1,&&( ' '1&, '"& 6, & "',&,'- %. /.,/MO*N Q!-? 2. / = N,. /N =? "' ( "&"*'&" >./>./1 & &"" 6!4 9;()-;/>- ( D 6!4!1<'-.09;()-/>'! ( *" 9(H?I ( " &HC?I ( A'?*&' " 1'1 & ""' ( "' '(*"3&C'7+D' & D ( "*"""' & * '? & & "& & & 1 " ' &&& 1 & "" 1 G, '"&" ' & * (,&,'" ' ''& 1( ',& *"?\', FC

106 5 '11' 1 ''&'%%(3&,'"& ' + & (, '"& ' +3 &&"1 %%(&"& %1 1 &"' " D" & &GCC 6!4!$/()- ( ''&'%%(3&?&'& 1 + & 1 %%(3& '"?? (, '"&'C1%G & 1 '1!&,'"&."' &&"&/ %%(3&& (,'"& '%%(3& mc ( ' 1" ( '1%%(3&MD' *" FG

107 )-A>;9;0;)*(04,;+-)'//<,<00(0/()- F<

108 F

109 6!4!39);/*09B/-(*<>;/(/ 5 '11 1 &" & & %%( +3" [ &" &" H?DI 5&1 '' &,'"&&" ('1" &&&' &." " ' &&" &/ "' +3 " &"" ( 1"+7' &"" +&& H?DI1'+ "'7 ( 1( & " 1" *& "&&&111" &&&'&"".(/ FE

110 (,'"&' " 1%E."A ' +" / %E( 1 ' 1%%( 1 1, '"& %" ' 1 +",'"&( & 1 &"" '"&'(*1 " ''"&! &(*'1 "* '))/ 7+?E3" '" (* )'" 9& "E " )-$!9);/*09B/-(*<>;/(/.&""'&&&/ ;)'>//-(B A>; (/ *(;*)- )' (/ A>; (/ )' (/ A>; (/ G?\<EDG <F <C? F? GG <F<E??G??\ <<< < D? GEE G <G?G\ CFGG <<D CE< D? GEG CDFCC E?D\?D?C GC?FF G?G C<??<? %GE2'"&' &" FF

111 6!4!4/)0*;*/('*/* ;+-)' )* '*/* )-3!/)/0*;*/('*/*0<;<'/! /)*( ;)(- <'1 X JY *;*/('*/* <'$ <'3 "*.i Ji S? / 9&.'"/ 9&.*/ 9&."/ M?3 M?3? M?3? 6 Z?3?E? DSEE S?.fDC/ C.MDC/ 6? GSEC S? 6?C?3? E3 S? 6 Z CCSCC< <<S< S? 6? CFF3< DSCE S? 6 CS??D SGDC S? 6 Z <CCSGGF EGESDG S? 6? EGS E<DSD S? 6 FEF3?CG ESDG S? (* 6 Z J6? J6?FJ?CJE?GCJ?GCJ?G? D =1 6 Z J6? J6 D?J<JD<?CJ?CGJ?CC,M<3?E! & C<,SD 3E,SC?<,S?.,P?E/?.,M?E/ 7+,MF3?E ="" &?,SD?C,SG,S?.,P?E/?.,M?E/ 3& C %AA& & <?D 5" << 6&"' 63" G< CEG G?

112 % 1 1 ' " & " 1 1 "! 1 "" 1 "& 5' 1&" &' %&16? 6 Z " 6 "( " 1(D%1& " " & " " &. *&' " / ( ' 1 " "&&&? '' ' &' '' "& 7 & &1'"? D*&'1 &1S?.,S?/ " ( ' D"& D"1S?' &'" "1 ' "&( &1 ' &'"1&S? &1 &' 1&&&" &&% &1 &&'%HCI 1 & 1 '3"&&"'S?& & ( " &1 & '" 6!6))9);* & &' &33&, "& =1'''"& & & & & & 5 & &5'&??

113 %" &' 1 & & " & " ' " ' $ &'& &'"" " ' " ' & A %,",& &',&,&&1 & 1, & 1 1, "& & '",&& 5 '11&& ' ' & " 6!6!1*.<;<'09);*>*');/ 6611 & 6 &3&& 3 3"& 0**6!4-( '67.6/ '6 &1 & ',&',,'',&&6 ( "G , <;6!&66.,/, $ '" *&6','7.6/ 3 '6 '6 & > &','7.6/ '61 &,' ' & '6& &",& " 3 && &'&' ( '""A "' 3 ' =&,''*?

114 , '& & &'&'& &' 3 '1 && * ( 1' && ' * & 3 ' 6!6!$*);9);* 5 & 1 & 3& 3 3" &! 1 1 &,, & 1 '' '' 1 ' 3 +"" " '&3* 5 ( "' & 1 & 3 & 1 7.6/-N*3:56 6./M : $; 7.6/-556$ 6./M$ 48 $, % #8 5 7#8 %G?6 7.6/-5567#8 6./M7#8 48 7#8 6634? +? + 49,7#8 %34?D

115 .1 &&"/ ( '6-7.6/ /1 6./'&'1 6 " 5 '11& ' 6./ 1 '7.6/! '"1&& & )/1215 %"".%G?.// 3 '6-*MX- 7.6/-5:56 6./4 1 '7.6/ )/$012 5&.%G?.// 3 ' /-556$ 6./M$ 1 '7.6/$ 7 & $=3( && &1 $=(& &- 5'57 # 97 $ 56$ & & D-$&-4 ( ( "GE <; 6!8-64 ( 3 '67.6/-556.?8/ 6./M.?8/ 1 '7.6/? + NN $ )? + '- ( & P""& & R( '1 & P ( & M""&? 15 '1 ' && & %G?.&/ 1 & PP?-?C

116 5 '& &&'1& &1 1n &+MM ' - - M#33? + M+ M7#8 M#33? 4? +?? +? + + ( ' 3 ' /-5567#8 6./M7#8 1 '7.6/$? +? + ) ( & M? 15 '1 ' && & ( & R? & " & PP? e ;--);6!6-( 1 '7.6/""A1 M "( 1 '7.6/"*"A $ 1 M?1 CGo1 " " ' "3" * ( & 1 & ".& ' & &"/ " & 5 1 "' &1 " 1 & &, 1 ' 3 ' " + & 1 1 & "' 3, '"&?G

117 ;--);6!7-5&& 1 ' 3 ' & " " ' 5 3 '&&' ( ' "" ",'"& G<"& 6!6!39;()-;/>-/!&""&1 &&-?/ *.*?/.*/ /% *.*?/S.*/.*?/3.*/ " 1*7 &, ( ' 1 & & ( & '' 3'3 %?33 " &' & 1"*'"1 '1'&"'& "* 1?3 "' 1*.""/ % & " 1 & "' " 6 3 ' 1 & ',' " ' &67 "' 3 ( &""A '1(GG% & &?/ "' 3 ( &1 G<?<

118 ))/ )- ')) *<( ')) 4 <" /)*( ;)(- )-6!6>);09;()-;/>-/0-*);9)*?'1 )* */* )))//: )'>/ J )'>/ J! & <?? <DE<< <C\ EE E?\.'/ +7+ =""?E" &?E?? <DDD? <D\ EG E\.? $"/ 5" 6" <<?? G <? <<\? ECC< ED\ & %& &?< ="" & C?? <D< <\ F?GE F\?< <GGD<? DFE <?\ CE<D< C\?

119 A-? 1--<D?-H!0!!$I-H"M"*MDCI- 1 M? &--FDG-H0!=I-H"M"*MDI- 1 M?? C? D? E??< CDG FFG?DG CDC??CC?FD DD?FFE???G CEC?E? <C???? C???? D?D??? C?? CC D G <?? C <?????C <?? C?? <? F?F D CE DD CD D? D? GD D??D C CF D?? G? E G??G? D?? < GE <C?DD?GG <?G??F? E D < D E CG EE?GF G DGG DCD D? E?CE GF?C? C?F? C D DD EG?GG DC <G EF? <D CD?E< <G? E? E?? D D C?? D EF?CC?<C?<<??GC GF?FC C<?D???C?G?? <? <<?C <F?DF? GFC DCDE DC?DG < G DF?? D D? C? DG?< FF D CDD C?E G?FG C?CG?DE D??C C?C C?FFE? E???E <C?<G DF EGC D CDE? G? DFCD?E<G <???E C E C??CCD? C? CC??F? DE E<??< DCC DGC <G?D? CC?D C?D EE? G?E C? F??<G D? G<?<?GEF?<<?G?? D?? GE?< DFF???? E GE?DD?E FG GC <D <E GF? C<G?FF? C?< <?G?< E?C?< D DF F?CC?<?<?<??<?E FC?E <?C? D G <? D< G D <G? < <? D C D <???? D < F??<?C?F D< D<??? G? G? D D C E C?? G????G??? D? C???????? M?7?M<DE<<-7?J7M<DE<<J?M<C\EE?E

120 A-? 1-S-H"MF"*M<?I- 1 M? &-3-H"M3F"*MFI- 1 M??G DC< GE ECF??F??F DDGC GC? EGG??FEC?CCE?CFEE?DED EFFC GGD DD?F?F<??F C C?D?FD?F GE D D?????? D D D C D? CG D???? E D D???D G? F?D < CG DD < C E CD <?C?F C GE EE EG C????? C GC D CF <C?GF?GG? << DG?E? G?G? < CE D?DD G DC D?C?< <C CC?E DDG DD???GG DGG <G EF <F FF?<G? C?? GEG? CD < DCD EF?CC?DF? D DF?F? F? E F<?G?G D???<C GFC CDD EGC DE?<G GE?<?DF< G???F E <D?<< DCDE C?E D E< D??DD D?<F??CE CD??GC DC G?FG CDE???< G<?E DF??<CC< GF?E< GF?DG C?CG G? DCC?< FG F D<?FCG?C <G?FC <?DE DFCD DGC?GEF GC?CC G < E?ED?? C< G D??E<G <G?<< <D?< D C<D E?D DF?C <??D??G? <E <G F?D??? C??E CC? GF??<?? D??FF??C C?D D C<G?<? <?< D <? D E C???FF?< <??C C C? C C?D GE??E?F E??< C FC D D<????<?E C D< C?? < D?? D? DD <?????? G G????? C???????? M7MEE-7J7MEEJ?ME?\??CF<??F

121 ;) 18;?1 A-? 1--?-H(I-H"M"*M?EI- 1 M? &--?-H(+$($+($++$$$$$$++I-H"M"*M?EI- 1 M????F?CG CGF?CF DFF ED?CGD?FF?GG?<F?F FDEE DDDG GGD?? < < F? < C?????? G? C E F??G?? G C DD G? <?? CG GE?G?? <<?F?DE F CG?F EC D DD?<? CE D??D GF?? CCD EDE <C? GG E? < C?? <?E???<F?<E??<D CG F?DEC C C< G<?DC? D<< FC? GF<?<F G?D?ED? DG?DG CG???E D?G DGF CF DCCC?EF <? FC?EE??E? FD ED<?EF? DD CGDE C<G DDCF?CC GG <G?FCD? G D?G CE?G< E DFE C?<? DEC< <EG? DC? C??CDE < CE?CC DED FC?<E DC <DE DE?DEF G<??G< D CD??? DD E?F CC <CD EEG EF <? DFD?GE D C M?7?M<DDD?-7?J7M<DDD?J?M<D\??

122 A-? 1-S-H"M?E"*MD<I- 1 M? &-3-H"M3?E"*M?EI- 1 M? ;) 18;?1 GC?C DG EF?<? FF CF?G?C FEC??F?D????ECF??D< EFC< <DD DEF DE FD DFC?DD DF D? G???? < G F?D < C?? D?? E C CG GF C? C< DG?E G?E F DD GE?F????DG? D < DF G??G EC CCD <?E G< CG? FD?G CE <F< <?? D???DC???E ED< CE?CC DD?F<G?? << DD EDE?<F D<< D?G?EF??G< DED E?G<G?F?<? <C?<E FC? DGF DD E FC?F?E?DG CE???<D GF< CF CGDE DFE?<E CC?DF GG CG?<F DCCC C<G C?<? DC <CD?D?E F G?EF DDCF DEC< <DE EEG E?D <??CC <EG DE EF DEE< FC GG??DEF <??D< <G DC? G<? DFD DGG C??G<?GE GG D D C C M7MEG-7J7MEGJ?ME\???

123 ).?'1 A-?? 1--G?F-"BBB(CB93C-H"M"*M?FGGFC?<?D?EI- 1 MG &--GF<C-B"BBB?C-H"M"*MEGCG<??CI- 1 MG? G C FC?D< C<? G??EE? DG?C GDG F<?? E???????? G??? <?? C?? DF E C <? EG?D CE?E C?? DC? E??< G??D E C <F EG???C??C <<?<F C? ED? C?DG? GG?C DDF GCG C < F???GGG?? D?FD C <?E?F D??<GE G?F GF??<F CG< <CD?GE?F??<E< <?F C FE?E?D< DD< G G?D??F?? F CC <G E CC CF C D<F F C? G DC? C C??F< EC D?C G <?? D <G??? C <? C D? D? MG7GM<?-7GJ7M<?J??M<<\??

124 ).?'1I'$ A-?? 1-S-H"MEGCG<??C"*M?E??EDED?<GFI- 1 MG &-3-H"M3EGCG<??C"*MEGCG<??CI- 1 MG <??C?G D DF DG DG CEC <D E?EC?DD?<?? GG EE?F?<E F G< G? D< F????? D C D?? D? <D C < G < F?F?F?C?E?F? C?C E E C G C? <G? D G <?E?C CE <E E? GC CE CG DD DD <?D F?G F? E F?D<G??? C??E?EE??D?C E? < G GD C D D?F??F?DD? <?D?G? D GF????C GG CC C E???D C C?<EC????G <<?? D?< FG DF?D? < <C GD C<?G? D D??C<??? E < C C< E??F DCC D EC CG? G???? C E G E? EC?FD DCG D<E GC F? EC? D < G E < DEC <C??? GG C G D??? D<? DC? EE?? D G? E?C???G?F?C E? F D? C?D???? <?? C C C???? D??? M?7?MECC<-7?J7MECC<J??MED\??D

125 )///9(;)?'1 A-? 1--EGDF-.AME</-H.AME<MCFGEEC/-H"M"*MDFDGEF<D<FGI- 1 M? &--CG-.AMG/-H.AMGM?DD??GE/-H"M"*M??<C<DF<D<FCI- 1 M? C<E CG< G?F GD GFC?E E?C EFF?<?C<?EF DFE DD? D DG? D C?? GE C DC C?F E <E C CC F CE?G CG E?? C?< CF??D?< <E?E?? F?FF FD D? <??G C? G?? CCF E??<E GC D? <EE CDF CF D G? FE G< CC?E E? C<??G<C FED GE??G<??FG DD? CC CC M?7?M<D<-7?J7M<D<J?M<\??C

126 )///9(;)?'1I'$ A-? 1-S-H"M??<DG?D<DEEGD"*MDCFDFFDF<GDGFI- 1 M? &-3-H"M3??<CE?CGEE<"*M??<CEFDDFC?DI- 1 M??D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE EF<D??G?D?D? C G DD? < DE F C? D< <F G G <G EC E F F FE?DE?<?<?D?D?<<?<<?<?<?FE?FE D D?? G G D D DC DC DC? DC? DGC DGC DF DF C? C? CD CD GFD GFD <D <D <C <C C C EF EF FD? FD? DE DE?? M7MF?GE-7J7MF?GEJ?MF\??G

127 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1 A-7M<GGD< 1---H"M"*M?<I- 1 M? &-?-????????-H"M"*M?<I- 1 M???<? G<?E CD<E EE??CC?E??CC EE CD<E?E G<??<????< E E? E <C E G< G< C C G<?E CCE EC CCE CD<E G< G<?G<E?G<E G< G< EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E??CC E C?G<E DF DF?G<E C E?E? <C EC D?D< CF D?D< EC <C???CC E C?G<E DF DF?G<E C E EE E CCE?F< D?D<?F< CCE E CD<E G< G<?G<E?G<E G< G<?E CCE EC CCE G< G< C C G<? E <C E?< E E?? M?7?MDFEDFEJ<GGD<M<?\CE<??<

128 A-7M<GGD< 1-S?-H"ME"*MCI- 1 M? &-3?-H"M3E"*MEI- 1 M? 17*);/;*./,<)*.'/)*(?'1I'$ G< CE?<E?CDD<?F?CDD<?<E CE G< G<? E E G< G< E E? CE E <C C CCE G< CCE C <C E?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?F G<?F< DF CF DF?F< G<?CDD< G< CCE?G<E D?D< DF D?D<?G<E CCE G<?<E E C EC?G<E?F<?G<E EC C E CE E <C C CCE G< CCE C <C E G<? E E G< G< E E? M7MCE<D<-7J7MCE<D<J<GGD<MC\<CG???

129 7! 2 ","&"'"3& 3" * ", ' & ( ' & " 3 & " & ' &3 * ",' &&"&& " $5"* 1 "3"*1& &'""* 1 &3* & 1&& &*' 5"1 "& &3*'&!'" "A ' * &3 *" + " "" 1 " '"& ' * ' ( & 1 & & &'&3 * $&3* &*'"3 " * 5 & *" '' 1 "& &1"&& 5 &"' &3 * "& & & ( '" "&&"&& " + &3 * " "3 " * " ''& ( &" ""A " &3" 5 1 ''&'"'"&& 5 & " &" "& & " &3 * "& 1 "" "& "??E

130 +1" " &"1 & &"& >&'&' && ( &"5"& &3* &"'"&& & ' " & " ' " ' ''&&'*7' *" && >1 &"" " & "'&&&"&& 7"' "', &"' &"& >&'& &'& "& ' &'& 5 1 && ' & "& % & ' & & " & " 3 5 " +.5+/ " 1" & '3>A.>/" >&'& & ' ' "'& ""A % " " "3 "*&1 9&&.9/& '3 & ""' '1 & " 5&&&3*&'??F

131 +&"""'&3* & 5' &""'"& & && +& &"" &( & ' &"" & &&&& &'", $ & &'&3*' 33 3&&'" ' ( '1&& 3&) & 1 &'" 1 +&'&3*'"&" ( &3 * 5 " """",'&"* + & '"& *"' " ' & 1 * " * ' ' ","'"& + " ' '" & ' 3 &"* & " +&'&3*?

132 H?I && " & p 1! *'!!,!?G CD33C??FF HI + A34!)!p*"& ) %*32 (p * ; <! =! ' -39?FFC HDI " < =! 3 < > - &)?F<? HCI # 6 p" & ' & & p= )<='?EGF3G??FG HGI " '"p<=' )')*?)<G<D3GE?FE H<I & +0"=30p( 83-+5*&' = 3"p 5'&9 6%&&)+?FF< HI 0 # $ " ) ' p! 5 bb7 7 bb 'gp 5 '& (.5(bFF/#"5?FFF HEI " & +0"p& 3"&- 5* &' " '"& '"" p <=' =))DDD3DD? HFI ( A >A p&3 *' 3" "& &p * <=' ">'B! * ' *(&+A)-+?FF H?I ( A>Ap5*"&&'"&,p<=' ))CD<?3CC?FFF H??I p77 & 6&&p? 5 '& bfg/ :& 1A?FFG H?I! + 0 p" & 3"& ' & p= )<='?<D3D<?FD H?DI Ap&&,'*" & "&&p )%)CDG3D<<D H?CI % " p " " " - p D<FCG3FGCD H?GI 0 p( =(-+5*&'= "%&p&'?g 5

133 H?<I 0 p6& " & & 5*= "&p&' < 5'&96 H?I p""a "'& "p *!<=' * =$&-+? A $ 7 A34 #, p& "& &p<='= 7=CDDD3D?? H?FI && :A p3- +&& ' " & & &p D 5 '&96.96 bf/+ $&?FF HI && p 3p F +'&.+>bfe/ +?FFE H?I 5- -JJ&*J"31J HI % ''&, "&p 1)"!!)" *) ) DD?3<?FFC HDI %0356p%-' "'*3" A ' "" p * * ' *# ')-+?FFG HCI + % ( 6 $ 6 p% 737 & "&p"/// ) <!)')"!!)?GFG3 F<?FFD HGI = % (& +1 + p= "77 & p" * 1!G H<I #=%"#6 +%p++ "'% & 6 <=' )') *?) D F3<?F HI 0%"! 7$ )-+&"& '5&?FF HEI 9 $ > $ p" &&" p <=' =) )D?3D??FFE HFI + $" p3- "& * & ' & p * ' * & -+?FEC HDI #=#%7 +'''p$a& (' "p? 5 '& bfg/:& 1A?FFG HD?I $=="p5*3"& "&&p <=' 7 BEG?3GED?

134 HDI =& " "p+ &' 3& "p'*b!??e3?ec?feg HDDI 0#999Ap+*" "'"&'&& 3" "3& "6*p 1)<='CEC3F<? HDCI %#'$$#F$$$- E' HDGI 5 0 $ & p+ & + "' 7"p"/// *?/ 7 / F<D?33<DC?FED HD<I p" &' " & "& p * <=' ">'B! * ' *! )-+?FFE HDI 60'"#+ 3<!!-#!q?FF HDEI 0 p5& " " & "p <!" *?G<E?3<EED HDFI 7 6 p% "& &- &"& " "p &' 5 HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p D 5 "" D/ )+D HC?I! 8 " $ 7& p> >"A &3 " & ' & p G " " '"& '&. G/')')+G HCI!87 p++"'&& 5*,& ="p "! 1! <*!"!!!7"1<" E<3EEGG HCDI!8!!" p 55*-&3 2 '"&p <! 5"q '"&' +&"'&&.!5 </='+ < HCCI 3& p7 5 & 1- '-JJ'& JJJ%+(+J1Ap HCGI # % > & HC<I 3 *" " & 1 &""","p )%)?G F3??FFC?D

135 HCI!8p 5-&3& & &p?g 5 '& &'& &". D/"& )+D HCEI!# 7!8p,&) 5 26p "///,!! *! = / D3??C HCFI p3 & " -JJ1113 JJ* "p HGI 7"!& p+" & & '" "&,&'1p1!*'!!,!CECCD3CGD?F HG?I = 7" p9 &p 5! &+ ""*%#?FEF HGI * - 0'" HGDI p '-JJ'& JJ'Ap HGCI " ++7& #(&!!! & p+'&'" ' '&"&"p"'"&& )'(*++GG HGGI " ++7& ' '& " &" p, *?GC3 D?< HG<I "< % <!?DG-39?FF HGI "'++p!" * 9 A p+ "''.*"/ &"p )%)C?CG3?G?FE< HGFI (# & : >A p& 5*'*"& p?f 5'& 5D H<I ="+ *'!! ' %&&+)+-30'"< H<?I ) ' " p! *gp ( 5 '& (. 5( )0G H<I ) '" p( ' *p<=' ))D?E?C3EDE<?C

136 H<DI (# +( % p% 5* 9A ' & "3(p "/// I?! /?CCC3< H<CI # 0) " p' $ *"J" 2 1 & (p" * %C?G3?F?FF? H<GI! =# & p+, '"& ' "3& " 3" &p 5'& )+?FFE "',&p" '"&&)'(*++G H<I!8!# #!66 p) 5b & $" # % " 1(1$"p? 5'& 5"'&.5 C/$1)0C H<EI! 8 p+ & ' +" +& p, *??C3??C H<FI 7 4 p & "' & "& &p ' +35+ "" & "+(*)?FFD?G

137 $A +??FG &' #! +'&" 1 7>?& $A +?FF )'&&(& ' ='+ =& ' & ''&& '" "' "&&)'&&(& ' 5? "'"&& )'(*+ =& ''&&'" "'"&&D ''&&'" "' "&.&/< $A + DD ( 1?<

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 TO 1. µ, : i µ µ DNA ii µ DNA iii

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατότητες HP Αναλωσίμων

Συμβατότητες HP Αναλωσίμων Συμβατότητες HP Αναλωσίμων Συμβατότητα με Κωδικός Part Number Περιγραφή LaserJet 4200 184034 Q1338D HP TONER CRTR LJ4200 DUAL P. LTO3 TAPE ULTRIUM 800GB 107845 C7973A Tape HP LTO-3 800GB (Ultrium) C7973A

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MERCEDES. Έτος κατασκευής

MERCEDES. Έτος κατασκευής /8 (W114-W115) 200 (W115) M 115.926 70 95 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 (W115) M 115.926 63 86 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 D (W115) OM 615.913 40 55 01/68-01/77 0822-8313 237,40 0811-8313 134,20

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο Έστω το πρόβληµα της τοποθέτησης τεσσάρων (4) βασιλισσών πάνω σε µια σκακιέρα 4x4, έτσι ώστε να µην απειλεί η µία την άλλη. Προσπαθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΑΝΕΙΑ. Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια

3. ΔΑΝΕΙΑ. Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια 3. ΔΑΝΕΙΑ Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια 38 3. ΔΑΝΕΙΑ Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων 3.1 Χρήσιμες Εφαρμογές Τα δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα ενιαία ή αδιαίρετα και τα ομολογιακά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ 1 MEΛANI INKJET SAMSUNG M40 ORIGINAL 2 2 MEΛANI INKJET HP 28 COLOR 8ml 2 3 MEΛANI TONER HP 96A LASERJET 2 4 MEΛANI TONER HP 12A

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ CANON FX2 3350 25 Canon Fax L500/L550/L600, Canon LaserClass 5000/5500/7000/7100/7500/7700 Canon Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικού Πάρκου Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

www.kaeser.com Φίλτρα και φυγοκεντρικοί διαχωριστές Παροχή 0,58 έως 248 m 3 /min

www.kaeser.com Φίλτρα και φυγοκεντρικοί διαχωριστές Παροχή 0,58 έως 248 m 3 /min www.kaeser.com Φίλτρα και φυγοκεντρικοί διαχωριστές Παροχή 0,58 έως 8 m /min Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε φίλτρα πεπιεσμένου ; Κατά μέσο όρο, ένας αεροσυμπιεστής αναρροφά έως και 90 εκατομ. σωματίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80 8-1 ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ T/ΨΥΓΕΙΟΥ Κωδικός Τύπος W m Ντουί 008.4050300003085 SPC. T26/57 FR 15 15 110 E14 008.4050300323596 SPC. T26/57 FR 25 25 190 E14 008.4050300310282 SPC. T26/57 CL 15 15 110 E14 008.4050300309637

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch για ηλεκτρικά εργαλεία 09/10. Αναρρόφηση σκόνης

Εξαρτήματα Bosch για ηλεκτρικά εργαλεία 09/10. Αναρρόφηση σκόνης Αναρρόφηση Επισκόπηση 657 Αναρρόφηση σκόνης Το πρόγραμμα εξαρτημάτων για εξωτερική αναρρόφηση με ειδικούς απορροφητήρες Bosch κατά τη χρήση των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων. Περιστροφικά πιστολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #7: Ελάχιστα Επικαλυπτικά Δένδρα, Αλγόριθμος Kruskal, Δομές Union-Find Άσκηση # 0 5 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Μονταρισμένοι

Πίνακες Μονταρισμένοι Πίνακες Μονταρισμένοι Περιεχόμενα Σελίδα Μονταρισμένοι εσωτερικών εγκαταστάσεων Μονοφασικοί 5 γραμμών Εργοταξιακοί και Βιομηχανικοί Σειρά Compact Σειρά Euroline Σειρά Metalline 60 6-59 - Μονταρισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.365-372 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρήστος Τζήμος

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις Ασθενείς Αλληλεπιδράσεις έχουμε ήδη δει διάφορες αντιδράσεις που γίνονται μέσω των ασθενών αλληλεπιδράσεων π.χ. ασθενείς διασπάσεις αδρονίων + + 0 K ππ Λ pπ n pe ν π e μ v + + μ ασθενείς διασπάσεις λεπτονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 09/04/201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Τηλέφωνο : 24210 55555 Fax : 24210 78221 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm)

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ/ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο έχει τη διεύθυνση του άξονα x x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιανουάριος 2011 Τηλ: +30 23510 41860 FAX: +30 23510 42252 E-mail: info@biorol.gr www.biorol.gr 1 ΡΟΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Κοιλοδοκός Μειωτήρας Κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πλήθος καναλιών Χρονική διακριτική ικανότητα Δυναμική σήματος

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη παροχή αέρα, m 3 /h Φυγοκεντρική πτερωτή TFSR/TFSK 1.400 * * DHS 16.000 * * DVS 16.000 * * DVSI 16.000 * * * DVN 31.500 * 120 ZRS 500 * * 200

Μέγιστη παροχή αέρα, m 3 /h Φυγοκεντρική πτερωτή TFSR/TFSK 1.400 * * DHS 16.000 * * DVS 16.000 * * DVSI 16.000 * * * DVN 31.500 * 120 ZRS 500 * * 200 Μέγιστη παροχή αέρα, m 3 /h Φυγοκεντρική πτερωτή Αξονική πτερωτή Ρύθμιση στροφών Μόνωση TFSR/TFSK 1.4 * * DHS 16. * * DVS 16. * * Συνεχής λειτουργία, C TFSR/TFSK DVSI 16. * * * DVN 31. * 12 ZRS * * DVSI

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στερέωσης Η/Μ εξοπλισμού σε Μεταλλικά Κτίρια

Συστήματα στερέωσης Η/Μ εξοπλισμού σε Μεταλλικά Κτίρια Συστήματα στερέωσης Η/Μ εξοπλισμού σε Μεταλλικά Κτίρια Ενα πρότυπο στον κόσμο των στηριγμάτων! Τα δομικά συστήματα στερέωσης απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και οποιοσδήποτε συμβιβασμός στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής» «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ 3001606 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 90MM 14,80 3001607 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 12,85 5004771 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 150MM 18,50 3001123 ΕΡΓ. ΕΞ/ΓΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέµπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙ-ΦΟΡΤΗΓΌ ΣΑΣ CITROËN

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙ-ΦΟΡΤΗΓΌ ΣΑΣ CITROËN Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙ-ΦΟΡΤΗΓΌ ΣΑΣ CITROËN Εδώ θα βρείτε μια λίστα με τα σημαντικότερα ανταλλακτικά για το ημιφορτηγό σας CITROËN. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω εξαρτήματα ή αναζητάτε προϊόντα για άλλα

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέ- µπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.3-1. Γυάλινες Ασφάλειες 5x20. Γυάλινες Ασφάλειες 5x25

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.3-1. Γυάλινες Ασφάλειες 5x20. Γυάλινες Ασφάλειες 5x25 ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 4.3-1 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γυάλινες Ασφάλειες 5x20 162.1252022020003 0,032 F 162.1252022020004 0,04 F 162.1252022020005 0,05 F 162.1252022020006 0,063 F 162.1252022020008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1 Υπολογισμός μέσης τιμής Για να βρούμε την μέση τιμή ενός μεγέθους, το οποίο αναπαριστά μια τυχαία μεταβλητή, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία: -. Αναζητούμε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Σημασία Μέσο συντήρησης, αύξησης, κυοφορίας, γαλακτοπαραγωγής Άμυνα οργανισμού Το σημαντικότερο στοιχείο της εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 ΣΕΛ. A5-A16 ΛΑΜΠΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 Συσκευασίες λαμπτήρων LED / CFLi/ Eco

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ XYTOMETAΛ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΙΡ 20 A 73 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΙΡ 44 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤ. ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ XYTOMETAΛ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΙΡ 20 A 73 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΙΡ 44 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤ. ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΕΛ. A73 - A84 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ XYTOMETAΛ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΙΡ 20 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΙΡ 44 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤ. ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΑΡΣΕΝ./ΘΥΛ./ΠΛΑΓΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Transporter Van. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και

Το Transporter Van. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και Το Transporter Το Transporter Van. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με κοντό μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με μακρύ μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Αξεσουάρ Audi A4, A4 Avant & A4 All Road

Γνήσια Αξεσουάρ Audi A4, A4 Avant & A4 All Road Γνήσια Αξεσουάρ Audi A4, A4 Avant & A4 All Road Τιµοκατάλογος Γνησίων Αξεσουάρ Audi A4 Ζάντες Αλουµινίου 19 5 κοίλων βραχιόνων Κωδ: 8Κ0071499Α 8Z8 (ασηµί) Κωδ: 8Κ0071499 4ΕΕ (ανθρακί) Tιµή: 799,7 18 5

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ CCD 1/2.3 Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 Φίλτρου Χρωμάτων Πρωτευόντων Χρωμάτων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ Εστιακή Απόσταση [mm] Ζουμ Μέγιστος f/αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt Ihr Fachhändler: Benning TA 1 TA 1 Κωδικός 044124 Κροκοδειλάκια ασφαλείας Ø 4 mm, δύο κομμάτια, κόκκινο/ μαύρο, επαγγελματικός εξοπλισμός, CAT III 1.000 V Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße

Διαβάστε περισσότερα

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Value of csv bjet tag Entries 8 6 4 8 6 4 69.8 events (MC) 8 events () 9.4 fb -...3.4.5.6.7.8.9 7 /MC.5.5...3.4.5.6.7.8.9 R between reco W lepton and closest gen lepton 3 54.8 events (MC) - 9.4 fb 8 -..4.6.8...4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN GLS 42-70 W ECO 2V ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN CANDLE-MINI GLOBE 28 W ECO 2V volt ντουι τύπος / volt ντουι Αντικ /replace type 74766203 GLS MAT 42 60 2 E27 74745122 κερί 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Θ.Ε. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Θ.Ε. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι 2η Γραπτή Εργασία: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Μονάδες 23) Το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης είναι TC=550 ευρώ όταν η παραγωγή είναι Q=100 τεμάχια και το σταθερό κόστος είναι FC=50

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ**

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2

NEW PANDA ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2 NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 POP 4X2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ / ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χονδρική. Προσφορές & Πακέτα Προσφορών. Οκτώβριος 2012

Χονδρική. Προσφορές & Πακέτα Προσφορών. Οκτώβριος 2012 Χονδρική Προσφορές & Πακέτα Προσφορών Οκτώβριος 2012 ΧΟΡΔΕΣ D ADDARIO Α) Με την αγορά 30 έως 59 sets διαφορετικών μοντέλων έχετε έκπτωση -35%, -5%. πακέτο No 1 Β) Με την αγορά 60 έως 119 sets διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα