1946 ΗΜΕΡΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1946 ΗΜΕΡΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ"

Transcript

1 1946 Σήμερα : Κοινωνικές επαναζηάζεις και νεολαία 1946 ΗΜΕΡΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ Από ην δεύηεξν κηζό ηνπ 20 νπ αηώλα, ην θύξην θνηλσληθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζα επεξεάζεη ηε Μόδα είλαη ε παξνπζία ηεο λενιαίαο σο θνηλσληθή δύλακε θαη νη θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο πνπ ζα αλαδείμνπλ λέα δεδνκέλα θαη λέεο αμίεο. Η αγνξά ηεο Μόδαο ζα έρεη πιένλ πνιιέο πξνειεύζεηο θαη επηξξνέο, ελώ ην ζηπι ζα δεκηνπξγείηαη πιένλ όρη κόλν από ην ζρεδηαζηή αιιά θαη από ην δξόκν.

2 : Ο ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΟΤ NEW LOOK Σο Θέαηρο ηες Μόδας Σελ επνκέλε ηνπ πνιέκνπ, ε Μόδα δελ εμειίζζεηαη πνιύ. Δμαηηίαο ηεο έλδεηαο αθόκε ν θόζκνο θνξάεη ηα ζπληεξεηηθά θνξέκαηα θαη ηαγηέξ, θνληά, ζηελά, απζηεξά κε ηνπο ηνληζκέλνπο ώκνπο θαη ηελ ίζηα γξακκή. Παξ όια απηά ε Τςειή Ραπηηθή πξνζπαζεί λα «καιαθώζεη» ηε ζηινπέηα θαη λα μαλαδώζεη ζηε βξαδηλή Μόδα κηα θιαζηθή θνκςόηεηα κε άλεηεο καθξηέο θνύζηεο, πνπ έρνπλ ζα ζθνπό λα θάλνπλ λα μεραζηεί ε απιόηεηα ησλ ξνύρσλ πνπ ππαγνξεύνληαλ από ηα δειηία ηεο θαηνρήο. Απηέο νη δπν ηάζεηο δηαηήξεζε ηνπ θπξίαξρνπ ζηπι θαη πξνζπάζεηα γηα αιιαγήπαξνπζηάδνληαη ζε κηα έθζεζε πνπ πξνθαιεί ηξόκν ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή ακέζσο κεηά ηνλ πόιεκν. Ο ηίηινο ηεο έθζεζεο «Σν ζέαηξν ηεο Μόδαο». Από ην ηέινο ηεο θαηνρήο ηνπ Παξηζηνύ θαη ελώ ν πόιεκνο αθόκε ηαιαηπσξεί ηελ ππόινηπε Δπξώπε, νη Γάιινη πξνζπαζνύλ λα απνδείμνπλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο θαζώο θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν όηη ε Γαιιηθή πξσηεύνπζα δελ έραζε ηίπνηα από ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηεο, από ηε θαληαζία ηεο θαη όηη βξίζθεηαη ζηε θεθαιή ηεο εμέιημεο ηεο Μόδαο θαη ηεο ηέρλεο. Έηζη νξγαλώλεηαη έλα ληεθηιέ Μόδαο κε κηληαηνύξεο. Οη πην κεγάινη Οίθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ληύζνπλ κηθξά καλεθέλ από ζύξκα ην κόλν δηαζέζηκν πιηθό πνπ έρεη ην πιενλέθηεκα λα είλαη ειαθξύ θαη δηάθαλν ηα νπνία έρνπλ ύςνο 60 εθαηνζηά, κε θεθάιη από γύςν θαη όκνξθα ρηελίζκαηα. Όια είλαη απζεληηθά : απηά ηα θνπθιίζηηθα ξνύρα θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηελ ίδηα πξνζνρή όπσο ηα αιεζηλά κνληέια ηεο Τςειήο Ραπηηθήο, ηα παπνύηζηα ηνπο είλαη ην έξγν δηαθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηώλ, ηα γάληηα είλαη ληνπκπιαξηζκέλα κε δέξκα όπσο ησλ απζεληηθώλ κνληέισλ. Σα θαπέια είλαη δεκηνπξγίεο ζρεδηαζηώλ επίζεο θαη ην ζύλνιν ζπκπιεξώλεηαη από αθξηβά θνζκήκαηα. Απηά ηα κηθξά καλεθέλ ηνπνζεηνύληαη ζε ρξσκαηηζηό ληεθόξ ζύκθσλα κε ην ζηπι ηεο επνρήο. Σα ππνγξάθνπλ κάιηζηα δσγξάθνη θαη ληεθνξαηέξ όπσο ν Christian Berard ε ν Jean

3 Cocteau. Αλάκεζα ζηα ληεθόξ απηά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε έλα ζέαηξν κε ην ζθεληθό ηνπ, ηελ αίζνπζα θαη ηα θακαξίληα ηνπ, γεκάην από εζνπνηνύο θαη ζεαηέο νη κελ πην θνκςνί από ηνπο δε. Τπάξρνπλ επίζεο ζθελέο από ηνπο Παξηζηλνύο δξόκνπο, εζσηεξηθά θηηξίσλ ή θαληαζηηθώλ ζηαζκώλ. Η έθζεζε εγθαηληάζηεθε ζην Παξίζη ην Μάην ηνπ Παξά ηε κίδεξε αηκόζθαηξα γλσξίδεη κεγάιε επηηπρία. Από ηελ απειεπζέξσζε, ηα κέηξα γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ θάξβνπλνπ, ησλ πξντόλησλ δηαηξνθήο, γηα λα κε κηιήζνπκε γηα ηα ξνύρα, είλαη απζηεξά όζν πνηέ. Απηή ε έλδεηα ίζσο λα εμεγεί θαη ηελ απίζηεπηε επηηπρία ηνπ «Θεάηξνπ ηεο Μόδαο» πνπ θηλείηαη ζε έλαλ θόζκν θαληαζηηθό. Πξνζέθεξε ην δίρσο άιιν κηα απόδξαζε πξνο έλαλ άιιν θόζκν, πην όκνξθν γεκάην ειπίδα. Σν ληεθηιέ απηό ζα πξνζειθύζεη πεξί ηηο ζεαηέο πξηλ θάλεη ηνπξλέ ζηελ Δπξώπε κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Σν 1946, ληπκέλα από ηελ αξρή απηά ηα κηθξά καλεθέλ ζα ηαμηδέςνπλ ζηε Νέα Τόξθε θαη ην αλ Φξαλζίζθν γηα λα απνδείμνπλ ζηελ Ακεξηθή όηη ην Παξίζη παξακέλεη ε πξσηεύνπζα ηεο Μόδαο. Σν «ζέαηξν ηεο Μόδαο» ήξζε μαλά ζηελ επηθάλεηα ην 1980 θαη ν θόζκνο κπόξεζε λα ην ζαπκάζεη ζε κηα αλαδξνκηθή έθζεζε ζε Παξίζη θαη Νέα Τόξθε ην Έλας λεοθερκέλος δεκηοσργεί ηο New - Look ηα 1947, όια αιιάδνπλ: Ο Christian Dior, ζρεδόλ άγλσζηνο έσο ηόηε θέξλεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ Δπξσπατθή Μόδα. Από ην πξώην ηνπ ήδε ληεθηιέ Τςειήο Ραπηηθήο παξνπζηάδεη κνληέια πνπ ν Ακεξηθάληθνο ηύπνο ζπεύδεη λα νλνκάζεη New- Look : κηα Μόδα ηδηαίηεξα πνιπηειήο, ζειπθή, πινύζηα ζε όγθν, πνπ ππνγξακκίδεη ηηο θακπύιεο θαη βέβαηα γλσξίδεη ηεξάζηηα επηηπρία θαη δεκηνπξγεί πνιινύο αληίδεινπο. Απηή ε λέα Μόδα βξίζθεηαη ζηνπο αληίπνδεο ηεο απζηεξήο Μόδαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ. Φαξδηέο θνύζηεο σο ηε γάκπα, ζηελή κέζε, ζαθάθηα θαη κπινύδεο εθαξκνζηά, εληζρπκέλνη γνθνί θαη ζηελνί ώκνη ιίγν πεζκέλνη. Απηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Νέαο ζειπθόηεηαο πνπ ζίγνπξα παξαπέκπεη ζηελ παξαδνζηαθή εηθόλα ησλ γπλαηθώλ ηνπ 19νπ αηώλα : εύζξαπζηα πιάζκαηα πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα δνπιεύνπλ (ή ηνπιάρηζηνλ πνπ δελ πξέπεη λα ην δείρλνπλ), πνπ πεξλνύλ ηε κέξα ηνπο ηεκπέιηθα, αζρνινύληαη κε ην λα γίλνληαη όκνξθεο, πνπ κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηελ πνιπηέιεηα αξθνύκελεο ζην γεγνλόο όηη

4 είλαη γπλαίθεο. Πιάζκαηα, ηα νπνία γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ θνηλσληνιόγνπ Thorstein Veblen, θαηαλαιώλνπλ κε ηξόπν εληππσζηαθό πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ ηα πινύηε ησλ ζπδύγσλ ηνπο. Απηή ε αλαπόιεζε ηνπ 19νπ αηώλα θαη ησλ πεπαιαησκέλσλ ζεμνπαιηθώλ ηνπ πξνηύπσλ δε γίλεηαη ηπραία ζ απηή ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν: αλαπλένπκε κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα, πνπ μερσξίδεη από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ο θόζκνο ζηακάηεζε πηα λα επνπιώλεη ηηο πιεγέο ηνπ πνιέκνπ, θαη μαλαξρίδεη λα βξίζθεη κηα άλεζε ζηε δσή ηνπ. Γε δεηάεη παξά κόλν έλα πξάγκα : λα μεράζεη ηε κηδέξηα, ηα ραιάζκαηα θαη ηνπο λεθξνύο ησλ ρξόλσλ πνπ πέξαζαλ. Η πνιπηέιεηα ηνπ Dior ζπκβνιίδεη ηελ θαηλνηνκία, απηή ηε λέα δσή ζηελ νπνία ν άλζξσπνο αλαπλέεη ειεπζεξία. Απηή ε επηζπκία ζπλνδεύεηαη θαη από κηα αλαλέσζε ησλ αμηώλ ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ παξαδνζηαθώλ ξόισλ ησλ δπν θύιισλ, αμίεο πνπ απνπλένπλ αζθάιεηα κεηά ηε θξηθαιεόηεηα ηνπ πνιέκνπ. Η αιιαγή ηεο γξακκήο ηνπ ξνύρνπ είλαη ζαθώο ην θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο λέαο Μόδαο. Οη ώκνη ηεο γπλαίθαο γίλνληαη πάιη ζηελνί θαη δηαγξάθνληαη μαλά κε θπζηθό ηξόπν ράξε ζηελ θαηάξγεζε ηεο βάηαο. Απηό ην απιό ζηνηρείν αξθεί γηα λα ληώζεη ε γπλαίθα ηξπθεξόηεηα θαη ζειπθόηεηα ζε ζρέζε κε ηε Μόδα ηνπ πνιέκνπ. Σν κπνύζην είλαη μαλά πξνζαξκνζκέλν ζε ζηελή θόξκα, ε κέζε πνιύ έληνλα ηνληζκέλε αθνύ νη θνύζηεο πνπ πέθηνπλ σο θάησ ή ζηακαηνύλ ζηε γάκπα, είλαη ηδηαίηεξα θαξδηέο. Απηή ε λέα γξακκή πξνβάιιεη ηηο γπλαηθείεο θακπύιεο, ηνλίδεηαη δε αθόκε πεξηζζόηεξν κε εζσηεξηθέο εληζρύζεηο θαη θνπξώ - ράξε ζηελ πνιύ θνληά ζην ζώκα θνππ. Σα λέα θνξέκαηα απαηηνύλ αξθεηά κέηξα ύθαζκα, πθάζκαηα ηα νπνία βέβαηα γίλνληαη πην πνιπηειή θαη πνιύηηκα όπσο δελ ήηαλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα. Από απηό ην γεγνλόο πεγάδνπλ θαη ηα επηθξηηηθά ζρόιηα γηα ην New Look: κηα ηέηνηα πνιπηέιεηα είλαη αλήζηθε ζε ηόζν ιίγν ρξόλν κεηά ηνλ πόιεκν θαη ζα έπξεπε πξώηα απ όια λα εμαζθαιηζηεί ε ηξνθή γηα όιν ηνλ θόζκν πξηλ αθόκε αξρίζνπλ λα ζρεδηάδνπλ ηόζν κεγαιόπξεπα θνξέκαηα γηα κηα θνηλσληθή ειίη. Αιιά νη επηζέζεηο απηέο παξακέλνπλ κάηαηεο: απηή ε λέα κεγαινπξέπεηα εμαζθεί ζηηο γπλαίθεο κηα αθαηακάρεηε γνεηεία.

5 ηε ζπλέρεηα είλαη αιήζεηα όηη ζα ππάξμνπλ πιηθά εληειώο πξνζηηά ζηελ ηηκή από ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ηα λέα ξνύρα. ηελ αγνξά βξίζθνπκε ζπλζεηηθά πθάζκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηε γπαιάδα θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κεηαμσηνύ θαη ηνπ ηαθηά ζε ηηκή πνιύ πξνζηηή. Απηέο νη ηερλεηέο ίλεο είλαη επίζεο ιηγόηεξν επαίζζεηεο απ όηη ηα παξαδνζηαθά πθάζκαηα. Σν βξαδηλό ληύζηκν γίλεηαη θαη πάιη ζεκαληηθό θαη δίλεη μαλά πεξηζώξην ζην όλεηξν ηεο ζειπθόηεηαο θαη ηεο πνιπηέιεηαο. Μαθξηά θνξέκαηα κε θνύζηεο πνιύ θαξδηέο θαη κε βαζηά ληεθνιηέ κε κπνύζηα πνπ ηα ζπγθξαηνύλ κπαιέλεο θαη αθήλνπλ ζπρλά αθάιππηνπο ηνπο ώκνπο, πνηθίινπλ ζε πθάζκαηα πνιύηηκα, όπσο ρξπζνθέληεηνο ηαθηάο. Γηα ηα πην πεξηνξηζκέλα βαιάληηα απηά ηα κνληέια βγαίλνπλ ζε επξεία παξαγσγή, ηππσκέλα αληί θεληεκέλα θαη ζε πθάζκαηα ζπλζεηηθά. Έλα λέν ληύζηκν εκθαλίδεηαη : ηο θόρεκα θοθηέηι, πην ζηθ απ όηη ην απνγεπκαηηλό θόξεκα αιιά ιηγόηεξν επίζεκν απ όηη ε βξαδηλή ηνπαιέηα, δελ είλαη πνηέ ηόζν καθξύ θαη ζην ζύλνιό ηνπ είλαη ιηγόηεξν πνκπώδεο. Φνξηέηαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, κεηξηθέο θνξέο αθόκε θαη κε ην μεθίλεκα ηεο βξαδηάο. Αλ νη πην θαλαηηθνί δέρνληαη κε ραξά ηνπο λένπο ελδπκαηνινγηθνύο θαλόλεο πνπ επηβάιινληαη δπλακηθά, απηνί είλαη ζίγνπξα ιηγόηεξν απζηεξνί απ όηη ζην παξειζόλ, αθνύ ε θνηλσλία θαίλεηαη λα είλαη ιηγόηεξν επηηεδεπκέλε απ όηη πξηλ ηνλ πόιεκν. Καζώο πεξλάεη ν ρξόλνο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θνζκηθόηεηαο θαη νη ελδπκαηνινγηθέο επηηαγέο πνπ ηηο ζπλδένπλ ηείλνπλ λα ραιαξώζνπλ. Απηή ε αιιαγή δελ επεξεάδεη κόλν ηα ξνύρα, αιιά επίζεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ θάλνπλ ην παξάζηεκα ηεο γπλαίθαο: ηα θνπζθσκέλα ρηελίζκαηα εμαθαλίδνληαη θαη γεληθά ηα καιιηά θνληαίλνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ ραιαξνύο θπκαηηζκνύο. Η απηνζρέδηα ζειπθόηεηα ησλ ρξόλσλ ηνπ πνιέκνπ αθήλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα ώξηκα θηινζνθεκέλε θνκςόηεηα. Γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ Dior, ην look πξέπεη λα είλαη απξόζηην απ ηελ θνξπθή σο ηα λύρηα: ηα γάληηα θαη ην θαπέιν επηβάιινληαη απζηεξά θαη ηα παπνύηζηα νθείινπλ λα είλαη αζνξηί κε ηελ ηζάληα. Σα θαπέια είλαη άιινηε κηθξά θαη δηαθξηηηθά θαη άιινηε κεγάια πιαηηά θαη δηάθαλα. Σα παπνύηζηα είλαη πην ζηελά έρνπλ κηα γξακκή εληειώο ζηξνγγπιεκέλε θαη ηαθνύληα ςειά, αιιά ζρεηηθά ρνληξά. Σν παπνύηζη ηεο λύρηαο είλαη εληειώο αλνηρηό. Η ηειεπηαία όκσο ιέμε ηεο Μόδαο

6 είλαη ην παπνύηζη «flamenco» Έρεη έλα κηθξό άλνηγκα απ όπνπ θαίλεηαη ην δάρηπιν κε λύρη πάληα βακκέλν ζε θόθθηλν βεξλίθη αλ είλαη δπλαηόλ. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 παπνύηζηα θαη ηαθνύληα ζηγά ζηγά θζίλνπλ, γηα λα θηάζνπλ ηειηθά ζην κπηεξό ζθαξπίλη κε ην ιεπηό ηαθνύλη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Η θαζεκερηλή Μόδα Σε ζηινπέηα ηνπ New Look ηε ζπλαληάκε επίζεο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο εκθαλίζεηο. Σν ηαγηέξ απνηειεί πάληα κέξνο ηεο βαζηθήο γθαξληαξόκπαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ γπλαηθώλ. Οη θνύζηεο, θαηά θύξην ιόγν ίζηεο, θαηεβαίλνπλ σο ηε γάκπα. Σα ζαθάθηα έρνπλ κπάζθα, είλαη κεζάηα, κε ξεβέξ ζρεηηθά κηθξά αιιά πνπ ππνγξακκίδνληαη. Αξθεηά θέξνπλ αζύκκεηξν θνύκπσκα. πλαληάκε επίζεο κία παξαιιαγή κε θνύζηα θαξδηά, θινο θαη ζαθάθη κε κηθξό γηαθά. Δίλαη ηδηαίηεξα αγαπεηόο ν ζπλδπαζκόο θνύζηα πνπθάκηζν ή θνύζηα twin set (έλα κηθξό πνπιόβεξ δηαρξνληθήο θνππ αζνξηί κε γηιέθν ζπλήζσο ηδίνπ ρξώκαηνο, πιεγκέλα ζε κεραλή από ιεπηό θίλν λήκα). Σα θνξέκαηα θαηαιακβάλνπλ επίζεο κεγάιν θνκκάηη ηεο γπλαηθείαο γθαξληαξόκπαο. Σν ρεηκώλα είλαη από ιεπηό κάιιηλν ύθαζκα θαη ζε ζακπά ρξώκαηα, ην θαινθαίξη ζε ρξσκαηηζηά βακβαθεξά, από κεηάμη ή ζπλζεηηθέο ίλεο. Η ζηινπέηα ηνπ θνξέκαηνο είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ ηαγηέξ : κέρξη ηε γάκπα, ίζην ή κε θαξδηά θνύζηα ζπρλά πιηζζαξηζκέλε. Σν θνξζάδ, εθαξκνζηό, δηαγξάθεη ην κπνύζην θαη απαηηεί ελίζρπζε. Σα καλίθηα είλαη γεληθά ζηελά θαη καθξηά ή ¾. Σν θαινθαίξη, πνιιά θνξέκαηα είλαη ακάληθα θαη κε κεγάια αλνίγκαηα : ηα ληεθνιηέ μαλάξρνληαη ζηε Μόδα. Οη γπκλνί ώκνη αληίζεηα δε ζπλαληώληαη παξά κόλν ζηα βξαδηλά θνξέκαηα θαη ζηα θνξέκαηα θνθηέει. Μία θπξία θαιύπηεη πάληα ηνπο ώκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα ακάληθα θνξέκαηα κε ςειό ιαηκό απνηεινύλ κία θνκςή θαηλνηνκία. Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο, νη θνύζηεο ράλνπλ ζε θάξδνο πξνο όθεινο κίαο λέαο πην κνλνθόκκαηεο γξακκήο. Η κέζε ζπρλά αλεβαίλεη θαη ε θνππ γίλεηαη ιηγόηεξν εθαξκνζηή απ όηη κε κηα θαξδηά άλεηε θνύζηα. Όηαλ ε κέζε αλεβαίλεη, ην θόξεκα γίλεηαη πην ίζην. Γηα ην βξάδπ βέβαηα, κπνξεί λα πξνβάιιεη κε ηξόπν εληππσζηαθό ην ζηήζνο θαη λα έρεη έλα πνιύ θαξδύ πέζηκν.

7 Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 60 εκθαλίδεηαη ην κεζνθόξη από ηαξιαηάλ γηα ηηο λεαξέο θνπέιεο. Η ζθιεξόηεηα απηνύ ηνπ πθάζκαηνο πξνζδίδεη ηόζν όγθν ζηε θνύζηα πνπ κνηάδεη λα γίλεηαη ζρεδόλ νξηδόληηα. Σα θνξέκαηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ δε κνηάδνπλ θαζόινπ κε απηά ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηώλα. Παξ όιε ηε ραιάξσζε ησλ εζώλ, νη θαλόλεο ηεο θαιήο θνηλσλίαο ζπλερίδνπλ λα βαξαίλνπλ ζηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο. Σν παληειόλη θάπρη είλαη έλα από ηα πην αγαπεκέλα ξνύρα ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ. Απηό ην ζηελό παληειόλη πνπ θαηεβαίλεη σο ηε κέζε ηεο γάκπαο θνξηέηαη γεληθά κε πνπθάκηζν ή κε πνπιόβεξ θαη δίλεη έλαλ αέξα πνιύ ζπνξ. Σα καγηώ εμαθνινπζνύλ λα θαιύπηνπλ ηνπο γνθνύο θαη ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε κία πνιύ θνληή θνπζηίηζα. Σν κπηθίλη, πνπ γελλήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40, δε ζα επηβιεζεί πξαγκαηηθά παξά κόλν ζηε δεθαεηία ηνπ 60. Γηα ηε λύρηα (ή γηα ην «βξαδηλό ππδάκα») εκθαλίδεηαη ην baby-doll, ηνπ νπνίνπ ηα κπαηδάθηα θαη καλίθηα είλαη πνιύ θνπζθσηά θαη δελ ηαηξηάδεη παξά κόλν ζε θαιιίγξακκεο λεαξέο γπλαίθεο. Η θπξίαξρε εηθόλα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 είλαη απηή ηεο θνκςήο γπλαίθαο κε ζίγνπξν γνύζην, λεαξήο ελδερνκέλσο αιιά πνιύ ώξηκεο. Η θσηνγξαθία ηεο Μόδαο επίζεο απνκαθξύλεηαη από ηα πξόηππα ηνπ 1920 θαη Η γπλαίθα παξνπζηάδεηαη κε ζηγνπξηά, ρσξίο όκσο νηθεηόηεηα, είλαη ζπλήζσο κόλε, όπσο έλα κνλαδηθό έξγν ηέρλεο, έρεη κία παγεξή θαη απξόζηηε νκνξθηά. Απηή ε επνρή εθθξάδεηαη ιηγόηεξν κέζα από ηελ θίλεζε θαη πεξηζζόηεξν από κηα ζηαηηθή εξεκία κηαο νκνξθηάο εληειώο εμηδαληθεπκέλεο θαη αλέγγηρηεο. Σα θιηζέ πνπ θαζηέξσζε ν Irving Penn κε ηε γπλαίθα ηνπ Lisa de Fonssagrives ή νη θσηνγξαθίεο ηνπ καλεθέλ βεληέηα ηεο επνρήο, Dovima, ηξαβεγκέλεο από ηνλ Richard Avedon, απνηεινύλ έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο. Πέξα όκσο από ηα θιηζέ ηεο Μόδαο, νθείινπκε λα πνύκε όηη ην έξγν ησλ δύν απηώλ θσηνγξάθσλ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθηθήο ηέρλεο.

8 Αλδρηθή Μόδα Ακέζσο κεηά ηνλ πόιεκν, ε πιεηνλόηεηα ησλ αλδξώλ θνξάεη παιηέο ζηξαηησηηθέο θόξκεο, κεηαπνηεκέλεο ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζε ξνύρα ηεο πόιεο. Σα ξνύρα θαηαζθεπάδνληαη από όζα πθάζκαηα έρνπλ πεξηζζέςεη. απηήλ ηελ αηκόζθαηξα ηεο έλδεηαο όπνπ νη ελδπκαηνινγηθνί θαλόλεο πεξλάλε ζε δεύηεξε κνίξα, δελ απνκέλεη παξά λα ραιαξώζνπλ ιίγν νη θώδηθεο. Σν ζύλνιν παληειόλη θαη ζαθάθη από δηαθνξεηηθά, αιιά ζπλδπαζκέλα κεηαμύ ηνπο πθάζκαηα αληαπνθξίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40 βιέπνπκε λα επηβάιιεηαη ε γξακκή V θαξδείο ώκνη θαη ζηελνί γνθνί θεξκέλε από ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηή ε ηάζε μαλαβάδεη ζην παηρλίδη ηελ αλδξηθή Μόδα πνπ ππνγξακκίδεη ηηο γξακκέο ηνπ ζώκαηνο θαη παίδεη κε παξαιιαγέο. Πάληα όκσο ε εππξέπεηα, ε πνηόηεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα παξακέλνπλ πξσηαξρηθέο αμίεο. Εικόνα 13 : Κοζηούμι πόλης (1950) Δλώ ινηπόλ κία ελδπκαηνινγηθή «εηηθέηα» αξθεηά απζηεξή δηαηεξείηαη αθόκε γηα ηα βξαδηλά, ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη θύξηνη θνξνύλ γεληθά ην ζύλνιν κε ζαθάθη ζε ζακπό ρξώκα κε απιό ή δηπιό θνύκπσκα, πάλσ από έλα πνπθάκηζν ιεπθό κε κία γξαβάηα ζηελή θαη δηαθξηηηθή. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο από ηελ άιιε, νη γξαβάηεο είλαη ήδε πνιύρξσκεο ή ηππσκέλεο κε κνηίβα. Σα ζαθάθηα είλαη αξθεηά θαξδηά ηόζν ην θαιύηεξν αθνύ νη άλδξεο έρνπλ αξρίζεη λα μαλαβάδνπλ θηιά ιόγσ ηεο επεκεξίαο πνπ μαλαβξίζθεη ε θνηλσλία. Σα πνπθάκηζα από Nylon ή Perlon είλαη πην εύθνια από ηα παξαδνζηαθά βακβαθεξά: πιέλνληαη θαιύηεξα, ζηεγλώλνπλ πην γξήγνξα θαη δε ρξεηάδνληαη ζηδέξσκα. Απνηεινύλ ην ζύκβνπιν ησλ κνληέξλσλ θαηξώλ. Σα θαπέια μαλαγίλνληαη «must»

9 ζπλδπαζκέλα κε κία παξληεζνύ ή έλα θνζηνύκη. Γηα ηε Μόδα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ην θνζηνύκη εκθαλίδεηαη ζε ύθαζκα πην ιεπηό θαη ζπρλά κε ρξώκα. ηε δεθαεηία ηνπ 50, ηα ζνξη θαη νη βεξκνύδεο πνπ ζα θαηαθιύζνπλ ηνπο δξόκνπο ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηώλα θνξηνύληαη αθόκε κόλν ζηε παξαιία ή ζηνλ θήπν. Οη λέοη Μεηρ ηες ραπηηθής Αλ ζηηο δεθαεηίεο 20 θαη 30 νη κεγάινη κόδηζηξνη ήηαλ ζπρλόηεξα γπλαίθεο, νη άλδξεο παίξλνπλ ηα ελία ζηε δεθαεηία ηνπ 50, απόιπηα ελαξκνληζκέλνη κε ην θιίκα ηεο επνρήο. Η Coco Chanel όκσο, ε νπνία μαλαξίρλεηαη ζηε δνπιεηά, θαηεγνξεί αλειέεηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηεο θαη θαηά θύξην ιόγν ηνλ Dior : ηνπ πξνζάπηεη όηη κεηακθηέδεη ηηο γπλαίθεο, όηη ηηο θάλεη εμσπξαγκαηηθά όληα, αληί λα εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θύζε. Η Chanel βέβαηα πνιεκάεη γηα ην πξνζσπηθό ηεο όθεινο, αθνύ ην ζηπι ηεο γλσξίδεη ηε θζίλνπζα ζηελ κεηαπνιεκηθή Δπξώπε. Γε ζα γλσξίζεη ηε λέα επηηπρία, παξά κόλν ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Η Elsa Schiaparelli δελ έρεη ηελ ίδηα ηύρε : μαλαβξίζθεη ηνλ Οίθν ηεο κεηά ηνλ πόιεκν, αιιά ηα κνληέια ηεο δε ζπκβαδίδνπλ κε ην ζηπι ηεο επνρήο. Απνζύξεηαη ην Ο Οίθνο Schiaparelli ζα μαλαλνίμεη ην 1977, ηέζζεξα ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηεο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα αλαβηώζεη ην ζηπι ηεο δεκηνπξγνύ. Η Madeleine Vionnet θαη ε Mme Gres ζα ζπλερίζνπλ λα δνπιεύνπλ γηα νξηζκέλεο πειάηηζζεο. Καη νη δύν όκσο αξλνύληαη λα εηζρσξήζνπλ ζην pret-a-porter θαη απηό ζα ηηο θξαηήζεη πίζσ. Με ην ζάλαην ηνπ Dior, ν Yves Saint-Laurent, ν λένο θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ κεγάινπ Οίθνπ, κόιηο είθνζη ελόο εηώλ, ζηέιλεη θάπνηα επαλαζηαηηθά κελύκαηα ζηνλ θόζκν ηεο Μόδαο. Σν 1958, ιαλζάξεη ηε γξακκή «ηξαπέδην» πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε ζηελή κέζε ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. Έηζη, πξναλαγγέιιεη ηε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Σν 1962, ν Οίθνο Dior δελ ηνπ επηηξέπεη πηα λα εθθξάζεη ειεύζεξα ηηο πξσηνπνξηαθέο ηνπ ηδέεο θαη έηζη αλνίγεη ην δηθό ηνπ Οίθν. Από ηόηε ζεσξείηαη έλα από ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα ζην ρώξν ηεο Μόδαο.

10 Pierre Balmain Γελλεκέλνο ην 1904, ν Balmain είλαη γηνο ελόο ρνλδξέκπνξα πθαζκάησλ. Αθνύ πξώηα αθνινύζεζε ζπνπδέο αξρηηεθηνληθήο, ζηε ζπλέρεηα ζα δνπιέςεη γηα ηνλ Captain Molyneux θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ Dior γηα ηνλ Lucien Lelong. Αλνίγεη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ Οίθν ην Σν 1953 ζρεδηάδεη ηελ πξώηε ηνπ ζπιινγή pret-aporter πνπ απεπζύλεηαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Η Ingrid Loschek πεξηγξάθεη ηα κνληέια ηνπ σο «γπλαηθεία ξνύρα πνπ ππνγξακκίδνπλ ην ζώκα, κε κηα δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα». Ληγόηεξν αηζζεζηαθέο από απηέο ηνπ Dior, νη δεκηνπξγίεο ηνπ γνεηεύνπλ ην θνηλό. Πξόθεηηαη γηα ξνύρα θνκςά θαη επθνινθόξεηα, ζε ρξώκαηα απαιά σο επί ην πιείζηνλ. Μία από ηηο ζπιινγέο ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 νλνκάδεηαη «Jolie Madame» (Ωξαία Κπξία) θαη εθθξάδεη αθξηβώο ηελ επηζπκία ηνπ λα ζπλζέζεη ειαθξόηεηα θαη θνκςόηεηα. Ο ίδηνο ν Balmain ζπγθξίλεη ηε δνπιεηά ηνπ κε απηήλ ελόο αξρηηέθηνλα. Ο έλαο δνπιεύεη ηελ πέηξα, ν άιινο ηε κνπζειίλα. Η Μόδα δελ είλαη άιιν από αξρηηεθηνληθή ζε θίλεζε. Με ην ζάλαην ηνπ Balmain ην 1982, ν από πνιιά ρξόληα ζπλεξγάηεο ηνπ, ν δαλόο Erik Mortensen, μαλαπαίξλεη ηελ θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηνπ Οίθνπ. Ο ακεξηθαλόο Oscar de la Renta ηνλ δηαδέρεηαη ην Παξακέλεη πηζηόο ζηελ παξάδνζε, αιιά θαη αλνίγεηαη ζε λέεο αγνξέο. Jacques Fath Ο Jacques Fath, θαη απηόο, έθηαζε ζην ρώξν ηεο Μόδαο από δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα. Αθνύ ζπνύδαζε ινγηζηήο, παξαθνινπζεί καζήκαηα ζεάηξνπ θαη ζρεδηάδεη ηα ληεθόξ πξηλ ζηξαθεί ζηε Μόδα ην Θεσξείηαη ακέζσο έλα από ηα πην ππνζρόκελα λέα ηαιέληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε γπλαίθα ηνπ έρεη ηε δηεύζπλζε ηνπ Οίθνπ ηνπ. Σν 1948, ν Fath θιείλεη ζπκβόιαην pret-a-porter κε θάπνηνλ ακεξηθαλό θαηαζθεπαζηή. Έηζη, παίξλεη ην πξνβάδηζκα από κεγάιν αξηζκό

11 ζπλαδέιθσλ ηνπ, πνπ είλαη νινθιεξσηηθά ηαγκέλνη ζηελ πςειή ξαπηηθή θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα απαξλνύληαη απηήλ ηε λέα πξννπηηθή. Εικόνα 14 : Σύνολο ηοσ Jacques Fath (1954) ύκθσλα κε ηνλ Caroline Rennolds Milbank, ηα κνληέια ηνπ ηνπνζεηνύληαη πάληα «ζην ηειεπηαίν όξην ηνπ πνιύ ηνικεξνύ». Σαπηόρξνλα ζέμπ θαη θνκςά, γνεηεύνπλ κία πειαηεία λεαξή ζε ειηθία, πνπ ηε ζπγθηλεί έλα glamour ιίγν πην πηθάληηθν. Ο

12 Fath ζρεδηάδεη ην θόξεκα πνπ θνξνύζε ε Rita Hayworth ζην γάκν ηεο κε ηνλ πξίγθεπα Ali Khan. Όπσο ε Chanel ή ε Mme Gres, ν Fath δνπιεύεη απεπζείαο πάλσ ζε δσληαλό κνληέιν, πξάγκα ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα εθθξάζεη επξέσο ην κνλαδηθό ηνπ ηαιέλην γηα ξνύρα ζε θίλεζε. Πηέηεο αζύκκεηξεο θαη δηγθ-δαγθ εληείλνπλ ην δπλακηζκό ησλ κνληέισλ ηνπ, όπσο άιισζηε θαη ηα ρξώκαηα θαη ηα κνηίβα ησλ πθαζκάησλ ηνπ. Η γπλαίθα ηνπ ζα θιείζεη ηνλ Οίθν ηνπ κόιηο κεξηθά ρξόληα κεηά ηνλ πξόσξν ζάλαηό ηνπ, ην Hubert de Givenchy Αθνύ δνύιεςε ζηνλ Οίθν ηνπ Fath, ηνπ Lucien Lelong θαη ηεο Elsa Schiaparelli, ν Givenchy αλνίγεη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ Οίθν Μόδαο ην 1952, Γίλεηαη πνιύ γξήγνξα γλσζηόο, θπξίσο ράξε ζηα κνληέια πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ηε γνεηεπηηθή εζνπνηό Audrey Hepburn, ζηελ νπνία επίζεο έρεη αθηεξσζεί ην άξσκα «L interdit». Ο Givenchy ηε ληύλεη όρη κόλν ζηελ νζόλε ζε πνιιά θηικ, όπσο ην «Funny face» (1957), αιιά θαη ζηε θαζεκεξηλή ηεο δσή. Ο θηλεκαηνγξάθνο επηηξέπεη ζην κόδηζηξν λα εθθξάζεη όια ηα ηεξηίπηα ηεο ηέρλεο ηνπ θαη λα απνδείμεη ην επίπεδό ηνπ θαη ην αζύγθξηην επγελέο ζηπι ηνπ, ζε όια ηα είδε κνληέισλ, από ην παληειόλη θάπξη έσο ην θόξεκα θνθηέει θαη ηε βξαδηλή «θνπζθσηή» ηνπαιέηα. Σν καλεθέλ βεληέηα ησλ αξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 Bettina Graziani ζα θάλεη ηε δηαθήκηζε. Παξνπζηάδεη ε ίδηα ηα κνληέια ηνπ ζρεδηαζηή ελώ πξνζιακβάλεη δηάζεκα καλεθέλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαηά κεγάιν κέξνο ζηελ επηηπρία ηεο πξώηεο ζπιινγήο. Ο Givenchy δίλεη ην όλνκά ηνπ ζε έλα ιεπθό βακβαθεξό πνπθάκηζν κε καλίθηα από βνιάλ θαη θέληεκα. Σα κνληέια ηνπ ραξαθηεξίδνληαη από δσεξά ρξώκαηα θαη ραξνύκελα κνηίβα. Γηα θάπνηα πεξίνδν, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Balenciaga, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζσπηθή ηνπ θίξκα.

13 Εικόνα 15 : Η Audrey Hepburn και ο Fred Astaire ζηο «Funny Face» ηο 1957 Σν 1996, ε θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηνπ Οίθνπ ηνπ αλαηίζεηαη ζην Βξεηαλό John Galliano, γελλεκέλν ην 1960, γηα λα πεξηέιζεη αξγόηεξα ζην ζπκπαηξηώηε ηνπ Alexander McQueen, κόιηο 28 εηώλ. Αθνύ πξνζπάζεζε λα πξνζδώζεη ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ Οίθνπ Givenchy έλα λέν look, πνιύ αγγιηθό, επηζηξέθεη ηειηθά ζε κηα γξακκή πην παξαδνζηαθή ζηηο θνιεμηόλ ηνπ ην 1998 θαη 1999, δνπιεύνληαο θζελά πθάζκαηα ζε επηβιεηηθέο θνππ. Cristobal Balenciaga Γελλεκέλνο ζηελ Ιζπαλία, ν Balenciaga γίλεηαη γλσζηόο ζηε δηεζλή ζθελή ηεο Μόδαο ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ Ο Οίθνο ηνπ ηεο πςειήο ξαπηηθήο ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη έσο ην 1968, αιιά ε θνξύθσζε ηνπ θαιιηηερληθνύ ηνπ έξγνπ ηνπνζεηείηαη ζηα ρξόληα ηνπ 50. Σν 1937, κεηά ηε καζεηεία ηνπ σο ξάθηεο θαη ελώ ήηαλ ήδε ηδηνθηήηεο ελόο Οίθνπ πςειήο ξαπηηθήο ζηε Μαδξίηε, ν Balenciaga αθήλεη ηελ Ιζπαλία γηα λα αλνίμεη έλαλ Οίθν ζην Παξίζη. Σν κνληέξλν ζηπι ηνπ, ηαπηόρξνλα θνκςό θαη εληππσζηαθό, γλσξίδεη ακέζσο ηεξάζηηα επηηπρία.

14 Η θαιιηηερληθή θύζε ηεο Μόδαο είλαη γη απηόλ έλα απόιπην «πξέπεη». Ο Balenciaga ζεσξεί πσο έλαο κεγάινο κόδηζηξνο δελ ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ησλ γπλαηθώλ. Ο Οίθνο ηνπ ππάξρεη γηα λα δεκηνπξγεί εμ νινθιήξνπ θαιιηηερληθέο θόξκεο θαη λα επηβάιιεη ηελ εηθόλα ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο. Απηή ε αδηαιιαμία ηνλ νδεγεί ζην λα θιείζεη δηα παληόο ηνλ Οίθν ηνπ, ζε κηα επνρή όπνπ ε πςειή ξαπηηθή γλσξίδεη όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο θαη νη πεξηζζόηεξνη κόδηζηξνη ζπγθεληξώλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζην pret-a-porter. Σν όλνκα ηνπ Balenciaga αλαζηαίλεηαη ην Από ην 1997, ν γάιινο Nicolas Cherquiere, πνπ έρεη παξάδνζε ζηα ζνβαξά θαη θνκςά κνληέια, δίλεη μαλά ηε ζέζε ηνπ ζηνλ Οίθν απηόλ. Η θοσιηούρα ηωλ λέωλ θαη οη λέες ηάζεης ζηε Μόδα Σν 50 έλαο αέξαο επαλαζηαηηθόο αξρίδεη λα θπζά ζηνπο θόιπνπο ησλ λέσλ πνπ αληηδξνύλ ζηε γεληά ησλ γνληώλ ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ ζαλ πξώην κέιεκα ηελ νηθνλνκηθή άλεζε. ηε Γαιιία ν ππαξμηζκόο πξνζθέξεη από ηα κέζα ηνπ 40 έλα πλεπκαηηθό αληίβαξν ζε κία θνηλσλία ρνξηαζκέλε από ηθαλνπνίεζε. Η θηινζνθία απηή θξηηηθάξεη ηηο αζηηθέο ηδέεο θαη αληηηείλεη ζ απηέο έλαλ αηνκηθηζηηθό νξηζκό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο: θάζε άηνκν είλαη θαηαδηθαζκέλν λα νξίδεη ην ίδην ην λόεκα ηεο ύπαξμεο ηνπ ρσξίο λα πξνζδέλεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο. Η Juliette Greco ηξαγνπδά ηε λέα ππαξμηαθή θηινζνθία, πνπ νξίζηεθε από ηνλ Jean Paul Sartre, ηελ Simone de Beauvoir θαη ηνλ Albert Camus. Η ππαξμηζηηθή ηάζε εθθξάδεηαη κε ξνύρα καύξα θαη θνκςά: ην καύρο δηβάγθο είλαη ην πην γλσζηό έλδπκα. Αλ θαη ιηγόηεξν πλεπκαηηθέο, ν ππεξαηιαληηθέο εκπλεύζεηο πνπ θηάλνπλ ζηελ Δπξώπε θέξλνπλ κεγάιε επηξξνή. Η ξνθ θαη ην είδσιν ηεο, ν Elvis Prisley, μεζεθώλνπλ ηε λενιαία. Οη ρνξεπηηθέο θηλήζεηο, αηζζεζηαθέο θαη πξνθιεηηθέο ηνπ ηξαγνπδηζηή, ηα θνζηνύκηα ηνπ κε ηηο παγηέηεο ελζνπζηάδνπλ ηνπο λένπο θαη πξνθαινύλ κηα πξαγκαηηθή νκαδηθή πζηεξία, ηδηαίηεξα ζηηο λέεο θνπέιεο. Άιινη δηάζεκνη κνπζηθνί, όπσο ν Little Richard, o Jerry Lee Lewis ή ν Chuck Berry,

15 επεξεάδνπλ ηα κνπζηθά γνύζηα ησλ θαηξώλ ηνπο θαζώο θαη ην ελδπκαηνινγηθό ζηπι ησλ θαλ ηνπο. Γηα πνιινύο ην ξνθ είλαη ζπλώλπκν ηεο επαλάζηαζεο ελάληηα ζηελ παξάδνζε. Καιύπηεηαη από ηελ αύξα ηνπ απαγνξεπκέλνπ, ηεο αιεηείαο θαη ηνπ ππόθνζκνπ. Απηή ε πξνθιεηηθή κνπζηθή νθείιεη ηε γνεηεία ηεο ζηα απζεληηθά θαη θαληαζηηθά ξνύρα πνπ θνξάλε νη βεληέηεο θαη ζην sex-appeal ηνπο. Πξνζθέξεη έηζη έλα αληηθείκελν ηαύηηζεο γηα ηνπο λένπο από όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα. Πξέπεη λα μερσξίδεη θαλείο από ηνλ θόζκν ησλ κεγάισλ κε ην ληύζηκν, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε κνπζηθή. Σα ρξσκαηηζηά θαη θαληαρηεξά θνζηνύκηα πνπ πνιύο θόζκνο ζεσξεί άπξεπα, έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα ζνβαξά θνζηνύκηα πνπ θνξνύλ ζην εμήο νη ελήιηθεο άλδξεο όισλ ησλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ. Εικόνα 16 : James Dean (1955). Jeans, ζτεδόν κολληηά, tee-shirts ή ποσκάμιζο με μαζεμένα μανίκια, κονηό ηζάκεη. Το νηύζιμο ηοσ νέοσ «επαναζηάηη» ηης εποτής Σν ξαδηόθσλν θαη ην ειεθηξόθσλν επηηξέπνπλ ζηε λέα κνπζηθή λα θαηαθηήζεη όια ηα ζπίηηα. Αιιά θαη ε ηειεόξαζε πνπ εμαπιώλεηαη κε εθπιεθηηθή ηαρύηεηα ζηα ακεξηθάληθα λνηθνθπξηά ζηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη έξρεηαη θαη ζηελ Δπξώπε, παίδεη επίζεο έλαλ ηεξάζηην ξόιν ζηελ επηηπρία απηώλ ησλ κεισδηώλ πνπ δελ είλαη άιιν από θαξπόο ηεο Ακεξηθάληθεο βηνκεραλίαο βαξηεηέ. Οη λένη πιένλ απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ θαηαλαισηώλ θαη απηό θαλείο δελ κπνξεί λα ην παξαβιέςεη. Ο

16 θηλεκαηνγξάθνο ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθά θαη απηόο γηα λα πξνσζήζεη ηηο λέεο αμίεο. Σν «Αλαηνιηθά ηεο Δδέκ» αληαλαθιά θαηά παξαδεηγκαηηθό ηξόπν ηε θηινζνθία ηεο λενιαίαο : Ο James Dean εδώ ππνδύεηαη έλαλ ζεκλό πεξηζσξηαθό κε πείζκα πνπ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηηο επηθαλεηαθέο θαη ππνθξηηηθέο αμίεο ηεο κεζναζηηθήο ηάμεο. Δίδσια ηεο λενιαίαο ν Prisley θαη ν Dean καξηπξνύλ ηελ ηάζε απηή πνπ θάλεη ηελ εκθάληζεο ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 50: ηελ παξαηεηακέλε εθεβεία. Όπσο ν Peter Pan, αξλνύληαη λα γίλνπλ ελήιηθεο, δε δέρνληαη πηα ηελ εθινγηθεπκέλε δσή ηεο γεληάο ησλ γνληώλ ηνπο, πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα. Αξλνύληαη ηελ ηδέα ηνπ θνκθνξκηζκνύ, ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ην κηθξναζηηθό πεξηβάιινλ. Η εθεβεία δελ γίλεηαη κόλν κηα ζεκαληηθή πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ αηόκνπ, αιιά νη αμίεο ηεο απιώλνληαη ζην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. Η έθεβε θνηλσλία ή ε εθεβνπνίεζε ηεο δπηηθήο θνηλσλίαο, γηα ηελ νπνία κηιάκε ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηώλα, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ζηηο δηεθδηθήζεηο ησλ λεαξώλ επαλαζηαηώλ. Οη βεληέηεο ηνπ ζηλεκά απηήο ηεο δεθαεηίαο πνπ θηγνπξάξνπλ θαη απηέο σο πξόηππα, δηαθέξνπλ από ηηο πξνθαηόρνπο ηνπο Greta Garbo θαη Marlene Dietrich. Γηαθέξνπλ όκσο θαη από ηηο ςπρξέο θαιινλέο ησλ θσηνγξαθηώλ ηεο Μόδαο ε παξνπζίαζε ησλ ξόισλ θαη ησλ γπλαηθείσλ πξνηύπσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο αληηθαηνπηξίδεη απηό ην δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηελ θνκςή αιιά ζπκβαηηθή θπξία θαη ζηε λέα ηνικεξή γπλαίθα. Η Marilyn Monroe, ε Sophia Loren ή ε Brigitte Bardot γίλνληαη ηα είδσια ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ. ε αληίζεζε κε ηα καλεθέλ ησλ νπνίσλ ε απξόζηηε νκνξθηά μεηπιίγεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο ηεο Μόδαο, απηέο είλαη δσληαλέο θαη θέξλνπλ έλαλ αέξα εξσηηθό θαη αδηαθηινλίθεηα ζεμνπαιηθό. Σνληζκέλεο θακπύιεο πνπ ππνγξακκίδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν από θνξέκαηα θαη κπινπδάθηα εθαξκνζηά, έλα παξάζηεκα θαη κία θίλεζε αηζζεζηαθή, κία θόκκσζε πνπ είηε είλαη θνληή είηε καθξηά είλαη πάληα πνιπηειήο θαη έλα θηιήδνλν ζηόκα. Απηά είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ζηαξ. Δλζαξθώλνπλ γπλαίθεο θαηαθηήηξηεο, ζίγνπξεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κία ζηγνπξηά κε ηακπεξακέλην πνπ κεξηθέο θνξέο έρεη κία δόζε παηδηθήο αζσόηεηαο. Ήδε δηαθξίλνπκε ηα πξώηα ζεκάδηα ηεο γπλαίθαο παηδνύιαο πνπ ζα γλσξίζεη κεγάιε επηηπρία ζηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη ηεο νπνίαο ην ινγνηερληθό κνληέιν ε «Lolita» ηνπ Vladimir Nabokov, βγαίλεη ζηα βηβιηνπσιεία ην 1955.

17 H Barbie Η θνύθια Barbie δελ ζα κπνξνύζε λα είρε γελλεζεί ζε άιιε δεθαεηία. Βγαίλεη ζην εκπόξην ην 1959 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη θηάλεη ζηελ Δπξώπε ιίγν αξγόηεξα. Δπηλνήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 κε ην όλνκα Lillie (εξσίδα ελόο εηθνλνγξαθεκέλνπ, γεξκαληθήο δεκνθηινύο εθεκεξίδαο) απηή ε κνληέξλα λεαξή παξνπζηάδεη ηέηνηα επηηπρία πνπ ακέζσο γίλεηαη θνύθια ζε κέγεζνο 19 θαη 29 εθαηνζηώλ. Πνπιηέηαη σο δηαθεκηζηηθό γθάηδεη, είλαη ληπκέλε κε δηαθνξεηηθά ξνύρα θαη βέβαηα απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο. Η Ακεξηθάληθε εηαηξεία Mattel αγνξάδεη ηα δηθαηώκαηα θαη θαηαζθεπάδεη κία θνύθια ζρεδόλ ίδηα κε ην αξρηθό κνληέιν. Η Barbie ακέζσο ξίρλεηαη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ θόζκνπ θαη αληίζεηα κε θάζε πξνζδνθία ζξηακβεύεη ζηα κηθξά θνξίηζηα. Απηή ε ελήιηθε θνύθια ηνπο επηηξέπεη επηηέινπο λα κπνύλε ζηε δσή ησλ γπλαηθώλ αληί λα παίδνπλ ηε κακά κε ηηο θιαζηθέο θνύθιεο πνπ είραλ σο ηώξα. Όκσο, ήδε από ηελ επνρή εθείλε, πνιινί είλαη απηνί πνπ πξνζάπηνπλ ζηε Barbie όηη ελζαξθώλεη κία γπλαηθεία εηθόλα πνιύ ιίγν ξεαιηζηηθή, αλ όρη ρπδαία, αθνύ παξνπζηάδεη κία ππεξβνιηθή γπλαηθεία ζηινπέηα πινύζην ζηήζνο, πνιύ ιεπηή κέζε, καθξηά πόδηα πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ηηο δηαζηάζεηο κηαο θνηλήο γπλαίθαο. Παξ όιεο ηηο επηθπιάμεηο όκσο, ε επηηπρία ηεο Barbie γηλόηαλ όιν θαη κεγαιύηεξε. Από ην μεθίλεκα ηεο κάιηζηα, ηα ξνύρα απηήο ηεο θνύθιαο ζρεδηάδνληαλ ζηελ παξακηθξή ηνπο ιεπηνκέξεηα : όια ηεο ηα αμεζνπάξ δαξηηέξεο, ζνπηηέλ, γάληηα, ηζάληα ζρεδηάδνληαλ θαη ζπλδπάδνληαλ κε ηα ξνύρα ηεο. Απηά κάιηζηα αθνξνύλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί: πξσηλό πεξίπαην, κάζεκα ζην Παλεπηζηήκην, ζπνξ ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν, κέρξη ηε βξαδηλή δεμίσζε ε Barbie θαη νη θίιεο ηεο έρνπλ πάληα ην έλδπκα πνπ αξκόδεη ζηελ πεξίζηαζε. Απηό αθξηβώο καζαίλεη ζηα κηθξά θνξίηζηα λα ληύλνληαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Μ απηό ηνλ ηξόπν ηνπο πεξλάλε έλα ζπγθεθξηκέλν γνύζην θαη ηνπο εηζάγνπλ ζηελ επραξίζηεζε ηεο θαηαλάισζεο πξντόλησλ ηεο Μόδαο. ήκεξα, ε όςε θαη ε γθαξληαξόκπα ηεο Barbie αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηελ θνπιηνύξα θαη ην επίθαηξν ραιαξό ζηπι. Η εμέιημε ησλ ξόισλ θαη ηεο ελδπκαζίαο ηεο Barbie, πάληα επίθαηξα ζηελ επνρή ηνπο,

18 πξνζθέξεη κία πνιύηηκε καξηπξία ηεο εηθόλαο ηεο γπλαίθαο θαη ηεο Μόδαο ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα ρξόλσλ. Jeans θαη ε ακερηθαληθή θηιοζοθία δωής Από ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ήδε, ην ηδελ, αξρηθά έλδπκα εξγαζίαο, εηζάγεηαη σο έλδπκα γηα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν. Μ απηόλ ηνλ «ηίηιν» εμάγεηαη ζηελ Δπξώπε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 50. Ακέζσο ζπλδέεηαη κε ηηο ηδέεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ αλδξηζκνύ ζ απηό ζπκβάιιεη αθελόο ε θαηαγσγή ηνπ από ηνπο μέλνπο εξγάηεο ηεο Ακεξηθήο θαη αθεηέξνπ ε πξνβνιή ηνπ από ηνπο ζηαξ επαλαζηάηεο ηεο επνρήο θαη έηζη πνιύ γξήγνξα θαζηεξώλεηαη. Σν ηδελ ελζαξθώλεη κία θηινζνθία ηδηαίηεξε ηεο δσήο (ακεξηθάληθε αλακθίβνια). Ο κε επίζεκνο ραξαθηήξαο ηνπ θαη ε πξνιεηαξηαθή θαηαγσγή ηνπ θάλνπλ ην ηδελ ηελ ηδαληθή έθθξαζε ηεο επαλάζηαζεο ελάληηα ζηελ θαζεζηεθπία αζηηθή ηάμε. Πνιύ πεξηζζόηεξν είλαη έλα έλδπκα πξαθηηθό θαη αλζεθηηθό. ήκεξα ην ηδελ απνηειεί κέξνο ηεο βαζηθήο γθαξληαξόκπαο ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ θαη θνξηέηαη ζε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο : ε επαλαζηαηηθή ηνπ πιεπξά αλήθεη ζην παξειζόλ. Νέο-εδοσαρδηαλό ζησι θαη teddy boys Μεξηθνί λένη πνπ πξνέξρνληαη από αλώηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, απαληνύλ ζην κηθξναζηηθό πλεύκα ησλ γνληώλ ηνπο θαη ζηηο απαγνξεύζεηο ησλ ρξόλσλ ηνπ πνιέκνπ κε έλα ληύζηκν πην πνιπηειέο, εκπλεπζκέλν από ηελ αλδξηθή Μόδα ηεο επνρήο ηνπ Βαζηιηά Δδνπάξδνπ ηνπ VII ηεο Αγγιίαο: ζηελά παληειόληα, ξεληηγθόηα θαη ζαθάθη κεζάην κε καλζέηεο θαη ξεβέξ από βεινύδν. Σν ζύλνιν κπνξεί λα ζπκπιεξώλεηαη από έλα κνλόθι, από κία αιπζίδα κε ξνιόη θαη κία θαξθίηζα γηα ηε γξαβάηα δηαθνζκεκέλε κε κπξηγηάλ. ηηο αξρέο ηνπ 1950 θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζην Λνλδίλν νη Teddy Boys. Απηνί νη λένη γεληθά εξγαηηθήο θαηαγσγήο ζπζηήλνπλ ζπκκνξίεο, πεξλνύλ ην ρξόλν ηνπο ειεύζεξνη ζηνπο δξόκνπο θαη

19 πξνηείλνπλ κία παξνδηθή πιεπξά ηνπ «λέν-εδνπαξδηαλνύ» ζηπι: θνξνύλ ζθνύξα ζαθάθηα κε απιό θνύκπσκα, ηδηαίηεξα θαξδηά, κε εληζρπκέλνπο ώκνπο, ζπλνδεπκέλα Εικόνα 17 : Teddy boy ζηο Λονδίνο (1954) από άλεηα παληειόληα πνπ ζηελεύνπλ πξνο ηα θάησ θαη πέθηνπλ πιηζζαξηζηά πάλσ από ην παπνύηζη. Απηά ηα παληειόληα ζα αληηθαηαζηαζνύλ αξγόηεξα από ζηελά ηδελ. Απηή ε εκθάληζε ζπλνδεύεηαη από έλα πνπθάκηζν θνιιαξηζκέλν, έλα κηθξό γηιέθν, κία πνιύ ζηελή γξαβάηα ή κία θνξδέια, παπνύηζηα κε ζόιεο από θξεπ πνπ ζηε ζπλέρεηα αληηθαζίζηαληαη από κπηεξά, θαη ην όιν ζύλνιν ηνληζκέλν από κία εθπιεθηηθή θόκκσζε, ηελ «νπξά πάπηαο» πνπ ζηεξεώλεηαη κε πνιύ κπξηγηαληίλε. Απηή ε ηάζε ζα δώζεη ηε ζέζε ηεο ζην ζηπι πνπ πνπ αξρίδεη ηώξα λα επηβάιιεηαη, αιιά θάπνηνη ζα ηε δηαηεξήζνπλ αθόκε θαη ζα ηε θηάζνπλ ζηα άθξα κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ζεσξεζεί Μόδα θαιη.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Σειηθή έθζεζε ΤΜΠΡΑΞΙ Α.Δ. Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου Παξνπζίαζε ηεο ΠΔΜ ζηελ Ζκεξίδα Γέθςπα μεηαξύ πολιηιζμών: ηο επάγγελμα ηος μεηαθπαζηή, ε νπνία δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17.10.12 κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηάθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Διζαγυγή. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος. Δκηιμώμενη διάπκεια διδακηικού ζεναπίος

Πεπίλητη. Διζαγυγή. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος. Δκηιμώμενη διάπκεια διδακηικού ζεναπίος Το ππογπαμμαηιζηικό πεπιβάλλον MicroWorlds Pro και οι βαζικέρ ενηολέρ ζσεδιαζμού γευμεηπικών ζσημάηυν Σκοςπλέηος Βιολέηηα-Παπαζκεςή 1, Αγγελοπούλος Φπςζούλα 2 vskourletou@gmail.com, changelopoulou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα