1946 ΗΜΕΡΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1946 ΗΜΕΡΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ"

Transcript

1 1946 Σήμερα : Κοινωνικές επαναζηάζεις και νεολαία 1946 ΗΜΕΡΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ Από ην δεύηεξν κηζό ηνπ 20 νπ αηώλα, ην θύξην θνηλσληθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζα επεξεάζεη ηε Μόδα είλαη ε παξνπζία ηεο λενιαίαο σο θνηλσληθή δύλακε θαη νη θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο πνπ ζα αλαδείμνπλ λέα δεδνκέλα θαη λέεο αμίεο. Η αγνξά ηεο Μόδαο ζα έρεη πιένλ πνιιέο πξνειεύζεηο θαη επηξξνέο, ελώ ην ζηπι ζα δεκηνπξγείηαη πιένλ όρη κόλν από ην ζρεδηαζηή αιιά θαη από ην δξόκν.

2 : Ο ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΟΤ NEW LOOK Σο Θέαηρο ηες Μόδας Σελ επνκέλε ηνπ πνιέκνπ, ε Μόδα δελ εμειίζζεηαη πνιύ. Δμαηηίαο ηεο έλδεηαο αθόκε ν θόζκνο θνξάεη ηα ζπληεξεηηθά θνξέκαηα θαη ηαγηέξ, θνληά, ζηελά, απζηεξά κε ηνπο ηνληζκέλνπο ώκνπο θαη ηελ ίζηα γξακκή. Παξ όια απηά ε Τςειή Ραπηηθή πξνζπαζεί λα «καιαθώζεη» ηε ζηινπέηα θαη λα μαλαδώζεη ζηε βξαδηλή Μόδα κηα θιαζηθή θνκςόηεηα κε άλεηεο καθξηέο θνύζηεο, πνπ έρνπλ ζα ζθνπό λα θάλνπλ λα μεραζηεί ε απιόηεηα ησλ ξνύρσλ πνπ ππαγνξεύνληαλ από ηα δειηία ηεο θαηνρήο. Απηέο νη δπν ηάζεηο δηαηήξεζε ηνπ θπξίαξρνπ ζηπι θαη πξνζπάζεηα γηα αιιαγήπαξνπζηάδνληαη ζε κηα έθζεζε πνπ πξνθαιεί ηξόκν ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή ακέζσο κεηά ηνλ πόιεκν. Ο ηίηινο ηεο έθζεζεο «Σν ζέαηξν ηεο Μόδαο». Από ην ηέινο ηεο θαηνρήο ηνπ Παξηζηνύ θαη ελώ ν πόιεκνο αθόκε ηαιαηπσξεί ηελ ππόινηπε Δπξώπε, νη Γάιινη πξνζπαζνύλ λα απνδείμνπλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο θαζώο θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν όηη ε Γαιιηθή πξσηεύνπζα δελ έραζε ηίπνηα από ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηεο, από ηε θαληαζία ηεο θαη όηη βξίζθεηαη ζηε θεθαιή ηεο εμέιημεο ηεο Μόδαο θαη ηεο ηέρλεο. Έηζη νξγαλώλεηαη έλα ληεθηιέ Μόδαο κε κηληαηνύξεο. Οη πην κεγάινη Οίθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ληύζνπλ κηθξά καλεθέλ από ζύξκα ην κόλν δηαζέζηκν πιηθό πνπ έρεη ην πιενλέθηεκα λα είλαη ειαθξύ θαη δηάθαλν ηα νπνία έρνπλ ύςνο 60 εθαηνζηά, κε θεθάιη από γύςν θαη όκνξθα ρηελίζκαηα. Όια είλαη απζεληηθά : απηά ηα θνπθιίζηηθα ξνύρα θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηελ ίδηα πξνζνρή όπσο ηα αιεζηλά κνληέια ηεο Τςειήο Ραπηηθήο, ηα παπνύηζηα ηνπο είλαη ην έξγν δηαθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηώλ, ηα γάληηα είλαη ληνπκπιαξηζκέλα κε δέξκα όπσο ησλ απζεληηθώλ κνληέισλ. Σα θαπέια είλαη δεκηνπξγίεο ζρεδηαζηώλ επίζεο θαη ην ζύλνιν ζπκπιεξώλεηαη από αθξηβά θνζκήκαηα. Απηά ηα κηθξά καλεθέλ ηνπνζεηνύληαη ζε ρξσκαηηζηό ληεθόξ ζύκθσλα κε ην ζηπι ηεο επνρήο. Σα ππνγξάθνπλ κάιηζηα δσγξάθνη θαη ληεθνξαηέξ όπσο ν Christian Berard ε ν Jean

3 Cocteau. Αλάκεζα ζηα ληεθόξ απηά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε έλα ζέαηξν κε ην ζθεληθό ηνπ, ηελ αίζνπζα θαη ηα θακαξίληα ηνπ, γεκάην από εζνπνηνύο θαη ζεαηέο νη κελ πην θνκςνί από ηνπο δε. Τπάξρνπλ επίζεο ζθελέο από ηνπο Παξηζηλνύο δξόκνπο, εζσηεξηθά θηηξίσλ ή θαληαζηηθώλ ζηαζκώλ. Η έθζεζε εγθαηληάζηεθε ζην Παξίζη ην Μάην ηνπ Παξά ηε κίδεξε αηκόζθαηξα γλσξίδεη κεγάιε επηηπρία. Από ηελ απειεπζέξσζε, ηα κέηξα γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ θάξβνπλνπ, ησλ πξντόλησλ δηαηξνθήο, γηα λα κε κηιήζνπκε γηα ηα ξνύρα, είλαη απζηεξά όζν πνηέ. Απηή ε έλδεηα ίζσο λα εμεγεί θαη ηελ απίζηεπηε επηηπρία ηνπ «Θεάηξνπ ηεο Μόδαο» πνπ θηλείηαη ζε έλαλ θόζκν θαληαζηηθό. Πξνζέθεξε ην δίρσο άιιν κηα απόδξαζε πξνο έλαλ άιιν θόζκν, πην όκνξθν γεκάην ειπίδα. Σν ληεθηιέ απηό ζα πξνζειθύζεη πεξί ηηο ζεαηέο πξηλ θάλεη ηνπξλέ ζηελ Δπξώπε κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Σν 1946, ληπκέλα από ηελ αξρή απηά ηα κηθξά καλεθέλ ζα ηαμηδέςνπλ ζηε Νέα Τόξθε θαη ην αλ Φξαλζίζθν γηα λα απνδείμνπλ ζηελ Ακεξηθή όηη ην Παξίζη παξακέλεη ε πξσηεύνπζα ηεο Μόδαο. Σν «ζέαηξν ηεο Μόδαο» ήξζε μαλά ζηελ επηθάλεηα ην 1980 θαη ν θόζκνο κπόξεζε λα ην ζαπκάζεη ζε κηα αλαδξνκηθή έθζεζε ζε Παξίζη θαη Νέα Τόξθε ην Έλας λεοθερκέλος δεκηοσργεί ηο New - Look ηα 1947, όια αιιάδνπλ: Ο Christian Dior, ζρεδόλ άγλσζηνο έσο ηόηε θέξλεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ Δπξσπατθή Μόδα. Από ην πξώην ηνπ ήδε ληεθηιέ Τςειήο Ραπηηθήο παξνπζηάδεη κνληέια πνπ ν Ακεξηθάληθνο ηύπνο ζπεύδεη λα νλνκάζεη New- Look : κηα Μόδα ηδηαίηεξα πνιπηειήο, ζειπθή, πινύζηα ζε όγθν, πνπ ππνγξακκίδεη ηηο θακπύιεο θαη βέβαηα γλσξίδεη ηεξάζηηα επηηπρία θαη δεκηνπξγεί πνιινύο αληίδεινπο. Απηή ε λέα Μόδα βξίζθεηαη ζηνπο αληίπνδεο ηεο απζηεξήο Μόδαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ. Φαξδηέο θνύζηεο σο ηε γάκπα, ζηελή κέζε, ζαθάθηα θαη κπινύδεο εθαξκνζηά, εληζρπκέλνη γνθνί θαη ζηελνί ώκνη ιίγν πεζκέλνη. Απηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Νέαο ζειπθόηεηαο πνπ ζίγνπξα παξαπέκπεη ζηελ παξαδνζηαθή εηθόλα ησλ γπλαηθώλ ηνπ 19νπ αηώλα : εύζξαπζηα πιάζκαηα πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα δνπιεύνπλ (ή ηνπιάρηζηνλ πνπ δελ πξέπεη λα ην δείρλνπλ), πνπ πεξλνύλ ηε κέξα ηνπο ηεκπέιηθα, αζρνινύληαη κε ην λα γίλνληαη όκνξθεο, πνπ κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηελ πνιπηέιεηα αξθνύκελεο ζην γεγνλόο όηη

4 είλαη γπλαίθεο. Πιάζκαηα, ηα νπνία γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ θνηλσληνιόγνπ Thorstein Veblen, θαηαλαιώλνπλ κε ηξόπν εληππσζηαθό πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ ηα πινύηε ησλ ζπδύγσλ ηνπο. Απηή ε αλαπόιεζε ηνπ 19νπ αηώλα θαη ησλ πεπαιαησκέλσλ ζεμνπαιηθώλ ηνπ πξνηύπσλ δε γίλεηαη ηπραία ζ απηή ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν: αλαπλένπκε κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα, πνπ μερσξίδεη από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ο θόζκνο ζηακάηεζε πηα λα επνπιώλεη ηηο πιεγέο ηνπ πνιέκνπ, θαη μαλαξρίδεη λα βξίζθεη κηα άλεζε ζηε δσή ηνπ. Γε δεηάεη παξά κόλν έλα πξάγκα : λα μεράζεη ηε κηδέξηα, ηα ραιάζκαηα θαη ηνπο λεθξνύο ησλ ρξόλσλ πνπ πέξαζαλ. Η πνιπηέιεηα ηνπ Dior ζπκβνιίδεη ηελ θαηλνηνκία, απηή ηε λέα δσή ζηελ νπνία ν άλζξσπνο αλαπλέεη ειεπζεξία. Απηή ε επηζπκία ζπλνδεύεηαη θαη από κηα αλαλέσζε ησλ αμηώλ ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ παξαδνζηαθώλ ξόισλ ησλ δπν θύιισλ, αμίεο πνπ απνπλένπλ αζθάιεηα κεηά ηε θξηθαιεόηεηα ηνπ πνιέκνπ. Η αιιαγή ηεο γξακκήο ηνπ ξνύρνπ είλαη ζαθώο ην θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο λέαο Μόδαο. Οη ώκνη ηεο γπλαίθαο γίλνληαη πάιη ζηελνί θαη δηαγξάθνληαη μαλά κε θπζηθό ηξόπν ράξε ζηελ θαηάξγεζε ηεο βάηαο. Απηό ην απιό ζηνηρείν αξθεί γηα λα ληώζεη ε γπλαίθα ηξπθεξόηεηα θαη ζειπθόηεηα ζε ζρέζε κε ηε Μόδα ηνπ πνιέκνπ. Σν κπνύζην είλαη μαλά πξνζαξκνζκέλν ζε ζηελή θόξκα, ε κέζε πνιύ έληνλα ηνληζκέλε αθνύ νη θνύζηεο πνπ πέθηνπλ σο θάησ ή ζηακαηνύλ ζηε γάκπα, είλαη ηδηαίηεξα θαξδηέο. Απηή ε λέα γξακκή πξνβάιιεη ηηο γπλαηθείεο θακπύιεο, ηνλίδεηαη δε αθόκε πεξηζζόηεξν κε εζσηεξηθέο εληζρύζεηο θαη θνπξώ - ράξε ζηελ πνιύ θνληά ζην ζώκα θνππ. Σα λέα θνξέκαηα απαηηνύλ αξθεηά κέηξα ύθαζκα, πθάζκαηα ηα νπνία βέβαηα γίλνληαη πην πνιπηειή θαη πνιύηηκα όπσο δελ ήηαλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα. Από απηό ην γεγνλόο πεγάδνπλ θαη ηα επηθξηηηθά ζρόιηα γηα ην New Look: κηα ηέηνηα πνιπηέιεηα είλαη αλήζηθε ζε ηόζν ιίγν ρξόλν κεηά ηνλ πόιεκν θαη ζα έπξεπε πξώηα απ όια λα εμαζθαιηζηεί ε ηξνθή γηα όιν ηνλ θόζκν πξηλ αθόκε αξρίζνπλ λα ζρεδηάδνπλ ηόζν κεγαιόπξεπα θνξέκαηα γηα κηα θνηλσληθή ειίη. Αιιά νη επηζέζεηο απηέο παξακέλνπλ κάηαηεο: απηή ε λέα κεγαινπξέπεηα εμαζθεί ζηηο γπλαίθεο κηα αθαηακάρεηε γνεηεία.

5 ηε ζπλέρεηα είλαη αιήζεηα όηη ζα ππάξμνπλ πιηθά εληειώο πξνζηηά ζηελ ηηκή από ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ηα λέα ξνύρα. ηελ αγνξά βξίζθνπκε ζπλζεηηθά πθάζκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηε γπαιάδα θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κεηαμσηνύ θαη ηνπ ηαθηά ζε ηηκή πνιύ πξνζηηή. Απηέο νη ηερλεηέο ίλεο είλαη επίζεο ιηγόηεξν επαίζζεηεο απ όηη ηα παξαδνζηαθά πθάζκαηα. Σν βξαδηλό ληύζηκν γίλεηαη θαη πάιη ζεκαληηθό θαη δίλεη μαλά πεξηζώξην ζην όλεηξν ηεο ζειπθόηεηαο θαη ηεο πνιπηέιεηαο. Μαθξηά θνξέκαηα κε θνύζηεο πνιύ θαξδηέο θαη κε βαζηά ληεθνιηέ κε κπνύζηα πνπ ηα ζπγθξαηνύλ κπαιέλεο θαη αθήλνπλ ζπρλά αθάιππηνπο ηνπο ώκνπο, πνηθίινπλ ζε πθάζκαηα πνιύηηκα, όπσο ρξπζνθέληεηνο ηαθηάο. Γηα ηα πην πεξηνξηζκέλα βαιάληηα απηά ηα κνληέια βγαίλνπλ ζε επξεία παξαγσγή, ηππσκέλα αληί θεληεκέλα θαη ζε πθάζκαηα ζπλζεηηθά. Έλα λέν ληύζηκν εκθαλίδεηαη : ηο θόρεκα θοθηέηι, πην ζηθ απ όηη ην απνγεπκαηηλό θόξεκα αιιά ιηγόηεξν επίζεκν απ όηη ε βξαδηλή ηνπαιέηα, δελ είλαη πνηέ ηόζν καθξύ θαη ζην ζύλνιό ηνπ είλαη ιηγόηεξν πνκπώδεο. Φνξηέηαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, κεηξηθέο θνξέο αθόκε θαη κε ην μεθίλεκα ηεο βξαδηάο. Αλ νη πην θαλαηηθνί δέρνληαη κε ραξά ηνπο λένπο ελδπκαηνινγηθνύο θαλόλεο πνπ επηβάιινληαη δπλακηθά, απηνί είλαη ζίγνπξα ιηγόηεξν απζηεξνί απ όηη ζην παξειζόλ, αθνύ ε θνηλσλία θαίλεηαη λα είλαη ιηγόηεξν επηηεδεπκέλε απ όηη πξηλ ηνλ πόιεκν. Καζώο πεξλάεη ν ρξόλνο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θνζκηθόηεηαο θαη νη ελδπκαηνινγηθέο επηηαγέο πνπ ηηο ζπλδένπλ ηείλνπλ λα ραιαξώζνπλ. Απηή ε αιιαγή δελ επεξεάδεη κόλν ηα ξνύρα, αιιά επίζεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ θάλνπλ ην παξάζηεκα ηεο γπλαίθαο: ηα θνπζθσκέλα ρηελίζκαηα εμαθαλίδνληαη θαη γεληθά ηα καιιηά θνληαίλνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ ραιαξνύο θπκαηηζκνύο. Η απηνζρέδηα ζειπθόηεηα ησλ ρξόλσλ ηνπ πνιέκνπ αθήλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα ώξηκα θηινζνθεκέλε θνκςόηεηα. Γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ Dior, ην look πξέπεη λα είλαη απξόζηην απ ηελ θνξπθή σο ηα λύρηα: ηα γάληηα θαη ην θαπέιν επηβάιινληαη απζηεξά θαη ηα παπνύηζηα νθείινπλ λα είλαη αζνξηί κε ηελ ηζάληα. Σα θαπέια είλαη άιινηε κηθξά θαη δηαθξηηηθά θαη άιινηε κεγάια πιαηηά θαη δηάθαλα. Σα παπνύηζηα είλαη πην ζηελά έρνπλ κηα γξακκή εληειώο ζηξνγγπιεκέλε θαη ηαθνύληα ςειά, αιιά ζρεηηθά ρνληξά. Σν παπνύηζη ηεο λύρηαο είλαη εληειώο αλνηρηό. Η ηειεπηαία όκσο ιέμε ηεο Μόδαο

6 είλαη ην παπνύηζη «flamenco» Έρεη έλα κηθξό άλνηγκα απ όπνπ θαίλεηαη ην δάρηπιν κε λύρη πάληα βακκέλν ζε θόθθηλν βεξλίθη αλ είλαη δπλαηόλ. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 παπνύηζηα θαη ηαθνύληα ζηγά ζηγά θζίλνπλ, γηα λα θηάζνπλ ηειηθά ζην κπηεξό ζθαξπίλη κε ην ιεπηό ηαθνύλη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Η θαζεκερηλή Μόδα Σε ζηινπέηα ηνπ New Look ηε ζπλαληάκε επίζεο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο εκθαλίζεηο. Σν ηαγηέξ απνηειεί πάληα κέξνο ηεο βαζηθήο γθαξληαξόκπαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ γπλαηθώλ. Οη θνύζηεο, θαηά θύξην ιόγν ίζηεο, θαηεβαίλνπλ σο ηε γάκπα. Σα ζαθάθηα έρνπλ κπάζθα, είλαη κεζάηα, κε ξεβέξ ζρεηηθά κηθξά αιιά πνπ ππνγξακκίδνληαη. Αξθεηά θέξνπλ αζύκκεηξν θνύκπσκα. πλαληάκε επίζεο κία παξαιιαγή κε θνύζηα θαξδηά, θινο θαη ζαθάθη κε κηθξό γηαθά. Δίλαη ηδηαίηεξα αγαπεηόο ν ζπλδπαζκόο θνύζηα πνπθάκηζν ή θνύζηα twin set (έλα κηθξό πνπιόβεξ δηαρξνληθήο θνππ αζνξηί κε γηιέθν ζπλήζσο ηδίνπ ρξώκαηνο, πιεγκέλα ζε κεραλή από ιεπηό θίλν λήκα). Σα θνξέκαηα θαηαιακβάλνπλ επίζεο κεγάιν θνκκάηη ηεο γπλαηθείαο γθαξληαξόκπαο. Σν ρεηκώλα είλαη από ιεπηό κάιιηλν ύθαζκα θαη ζε ζακπά ρξώκαηα, ην θαινθαίξη ζε ρξσκαηηζηά βακβαθεξά, από κεηάμη ή ζπλζεηηθέο ίλεο. Η ζηινπέηα ηνπ θνξέκαηνο είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ ηαγηέξ : κέρξη ηε γάκπα, ίζην ή κε θαξδηά θνύζηα ζπρλά πιηζζαξηζκέλε. Σν θνξζάδ, εθαξκνζηό, δηαγξάθεη ην κπνύζην θαη απαηηεί ελίζρπζε. Σα καλίθηα είλαη γεληθά ζηελά θαη καθξηά ή ¾. Σν θαινθαίξη, πνιιά θνξέκαηα είλαη ακάληθα θαη κε κεγάια αλνίγκαηα : ηα ληεθνιηέ μαλάξρνληαη ζηε Μόδα. Οη γπκλνί ώκνη αληίζεηα δε ζπλαληώληαη παξά κόλν ζηα βξαδηλά θνξέκαηα θαη ζηα θνξέκαηα θνθηέει. Μία θπξία θαιύπηεη πάληα ηνπο ώκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα ακάληθα θνξέκαηα κε ςειό ιαηκό απνηεινύλ κία θνκςή θαηλνηνκία. Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο, νη θνύζηεο ράλνπλ ζε θάξδνο πξνο όθεινο κίαο λέαο πην κνλνθόκκαηεο γξακκήο. Η κέζε ζπρλά αλεβαίλεη θαη ε θνππ γίλεηαη ιηγόηεξν εθαξκνζηή απ όηη κε κηα θαξδηά άλεηε θνύζηα. Όηαλ ε κέζε αλεβαίλεη, ην θόξεκα γίλεηαη πην ίζην. Γηα ην βξάδπ βέβαηα, κπνξεί λα πξνβάιιεη κε ηξόπν εληππσζηαθό ην ζηήζνο θαη λα έρεη έλα πνιύ θαξδύ πέζηκν.

7 Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 60 εκθαλίδεηαη ην κεζνθόξη από ηαξιαηάλ γηα ηηο λεαξέο θνπέιεο. Η ζθιεξόηεηα απηνύ ηνπ πθάζκαηνο πξνζδίδεη ηόζν όγθν ζηε θνύζηα πνπ κνηάδεη λα γίλεηαη ζρεδόλ νξηδόληηα. Σα θνξέκαηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ δε κνηάδνπλ θαζόινπ κε απηά ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηώλα. Παξ όιε ηε ραιάξσζε ησλ εζώλ, νη θαλόλεο ηεο θαιήο θνηλσλίαο ζπλερίδνπλ λα βαξαίλνπλ ζηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο. Σν παληειόλη θάπρη είλαη έλα από ηα πην αγαπεκέλα ξνύρα ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ. Απηό ην ζηελό παληειόλη πνπ θαηεβαίλεη σο ηε κέζε ηεο γάκπαο θνξηέηαη γεληθά κε πνπθάκηζν ή κε πνπιόβεξ θαη δίλεη έλαλ αέξα πνιύ ζπνξ. Σα καγηώ εμαθνινπζνύλ λα θαιύπηνπλ ηνπο γνθνύο θαη ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε κία πνιύ θνληή θνπζηίηζα. Σν κπηθίλη, πνπ γελλήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40, δε ζα επηβιεζεί πξαγκαηηθά παξά κόλν ζηε δεθαεηία ηνπ 60. Γηα ηε λύρηα (ή γηα ην «βξαδηλό ππδάκα») εκθαλίδεηαη ην baby-doll, ηνπ νπνίνπ ηα κπαηδάθηα θαη καλίθηα είλαη πνιύ θνπζθσηά θαη δελ ηαηξηάδεη παξά κόλν ζε θαιιίγξακκεο λεαξέο γπλαίθεο. Η θπξίαξρε εηθόλα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 είλαη απηή ηεο θνκςήο γπλαίθαο κε ζίγνπξν γνύζην, λεαξήο ελδερνκέλσο αιιά πνιύ ώξηκεο. Η θσηνγξαθία ηεο Μόδαο επίζεο απνκαθξύλεηαη από ηα πξόηππα ηνπ 1920 θαη Η γπλαίθα παξνπζηάδεηαη κε ζηγνπξηά, ρσξίο όκσο νηθεηόηεηα, είλαη ζπλήζσο κόλε, όπσο έλα κνλαδηθό έξγν ηέρλεο, έρεη κία παγεξή θαη απξόζηηε νκνξθηά. Απηή ε επνρή εθθξάδεηαη ιηγόηεξν κέζα από ηελ θίλεζε θαη πεξηζζόηεξν από κηα ζηαηηθή εξεκία κηαο νκνξθηάο εληειώο εμηδαληθεπκέλεο θαη αλέγγηρηεο. Σα θιηζέ πνπ θαζηέξσζε ν Irving Penn κε ηε γπλαίθα ηνπ Lisa de Fonssagrives ή νη θσηνγξαθίεο ηνπ καλεθέλ βεληέηα ηεο επνρήο, Dovima, ηξαβεγκέλεο από ηνλ Richard Avedon, απνηεινύλ έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο. Πέξα όκσο από ηα θιηζέ ηεο Μόδαο, νθείινπκε λα πνύκε όηη ην έξγν ησλ δύν απηώλ θσηνγξάθσλ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθηθήο ηέρλεο.

8 Αλδρηθή Μόδα Ακέζσο κεηά ηνλ πόιεκν, ε πιεηνλόηεηα ησλ αλδξώλ θνξάεη παιηέο ζηξαηησηηθέο θόξκεο, κεηαπνηεκέλεο ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζε ξνύρα ηεο πόιεο. Σα ξνύρα θαηαζθεπάδνληαη από όζα πθάζκαηα έρνπλ πεξηζζέςεη. απηήλ ηελ αηκόζθαηξα ηεο έλδεηαο όπνπ νη ελδπκαηνινγηθνί θαλόλεο πεξλάλε ζε δεύηεξε κνίξα, δελ απνκέλεη παξά λα ραιαξώζνπλ ιίγν νη θώδηθεο. Σν ζύλνιν παληειόλη θαη ζαθάθη από δηαθνξεηηθά, αιιά ζπλδπαζκέλα κεηαμύ ηνπο πθάζκαηα αληαπνθξίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40 βιέπνπκε λα επηβάιιεηαη ε γξακκή V θαξδείο ώκνη θαη ζηελνί γνθνί θεξκέλε από ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηή ε ηάζε μαλαβάδεη ζην παηρλίδη ηελ αλδξηθή Μόδα πνπ ππνγξακκίδεη ηηο γξακκέο ηνπ ζώκαηνο θαη παίδεη κε παξαιιαγέο. Πάληα όκσο ε εππξέπεηα, ε πνηόηεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα παξακέλνπλ πξσηαξρηθέο αμίεο. Εικόνα 13 : Κοζηούμι πόλης (1950) Δλώ ινηπόλ κία ελδπκαηνινγηθή «εηηθέηα» αξθεηά απζηεξή δηαηεξείηαη αθόκε γηα ηα βξαδηλά, ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη θύξηνη θνξνύλ γεληθά ην ζύλνιν κε ζαθάθη ζε ζακπό ρξώκα κε απιό ή δηπιό θνύκπσκα, πάλσ από έλα πνπθάκηζν ιεπθό κε κία γξαβάηα ζηελή θαη δηαθξηηηθή. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο από ηελ άιιε, νη γξαβάηεο είλαη ήδε πνιύρξσκεο ή ηππσκέλεο κε κνηίβα. Σα ζαθάθηα είλαη αξθεηά θαξδηά ηόζν ην θαιύηεξν αθνύ νη άλδξεο έρνπλ αξρίζεη λα μαλαβάδνπλ θηιά ιόγσ ηεο επεκεξίαο πνπ μαλαβξίζθεη ε θνηλσλία. Σα πνπθάκηζα από Nylon ή Perlon είλαη πην εύθνια από ηα παξαδνζηαθά βακβαθεξά: πιέλνληαη θαιύηεξα, ζηεγλώλνπλ πην γξήγνξα θαη δε ρξεηάδνληαη ζηδέξσκα. Απνηεινύλ ην ζύκβνπιν ησλ κνληέξλσλ θαηξώλ. Σα θαπέια μαλαγίλνληαη «must»

9 ζπλδπαζκέλα κε κία παξληεζνύ ή έλα θνζηνύκη. Γηα ηε Μόδα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ην θνζηνύκη εκθαλίδεηαη ζε ύθαζκα πην ιεπηό θαη ζπρλά κε ρξώκα. ηε δεθαεηία ηνπ 50, ηα ζνξη θαη νη βεξκνύδεο πνπ ζα θαηαθιύζνπλ ηνπο δξόκνπο ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηώλα θνξηνύληαη αθόκε κόλν ζηε παξαιία ή ζηνλ θήπν. Οη λέοη Μεηρ ηες ραπηηθής Αλ ζηηο δεθαεηίεο 20 θαη 30 νη κεγάινη κόδηζηξνη ήηαλ ζπρλόηεξα γπλαίθεο, νη άλδξεο παίξλνπλ ηα ελία ζηε δεθαεηία ηνπ 50, απόιπηα ελαξκνληζκέλνη κε ην θιίκα ηεο επνρήο. Η Coco Chanel όκσο, ε νπνία μαλαξίρλεηαη ζηε δνπιεηά, θαηεγνξεί αλειέεηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηεο θαη θαηά θύξην ιόγν ηνλ Dior : ηνπ πξνζάπηεη όηη κεηακθηέδεη ηηο γπλαίθεο, όηη ηηο θάλεη εμσπξαγκαηηθά όληα, αληί λα εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θύζε. Η Chanel βέβαηα πνιεκάεη γηα ην πξνζσπηθό ηεο όθεινο, αθνύ ην ζηπι ηεο γλσξίδεη ηε θζίλνπζα ζηελ κεηαπνιεκηθή Δπξώπε. Γε ζα γλσξίζεη ηε λέα επηηπρία, παξά κόλν ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Η Elsa Schiaparelli δελ έρεη ηελ ίδηα ηύρε : μαλαβξίζθεη ηνλ Οίθν ηεο κεηά ηνλ πόιεκν, αιιά ηα κνληέια ηεο δε ζπκβαδίδνπλ κε ην ζηπι ηεο επνρήο. Απνζύξεηαη ην Ο Οίθνο Schiaparelli ζα μαλαλνίμεη ην 1977, ηέζζεξα ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηεο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα αλαβηώζεη ην ζηπι ηεο δεκηνπξγνύ. Η Madeleine Vionnet θαη ε Mme Gres ζα ζπλερίζνπλ λα δνπιεύνπλ γηα νξηζκέλεο πειάηηζζεο. Καη νη δύν όκσο αξλνύληαη λα εηζρσξήζνπλ ζην pret-a-porter θαη απηό ζα ηηο θξαηήζεη πίζσ. Με ην ζάλαην ηνπ Dior, ν Yves Saint-Laurent, ν λένο θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ κεγάινπ Οίθνπ, κόιηο είθνζη ελόο εηώλ, ζηέιλεη θάπνηα επαλαζηαηηθά κελύκαηα ζηνλ θόζκν ηεο Μόδαο. Σν 1958, ιαλζάξεη ηε γξακκή «ηξαπέδην» πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε ζηελή κέζε ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. Έηζη, πξναλαγγέιιεη ηε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Σν 1962, ν Οίθνο Dior δελ ηνπ επηηξέπεη πηα λα εθθξάζεη ειεύζεξα ηηο πξσηνπνξηαθέο ηνπ ηδέεο θαη έηζη αλνίγεη ην δηθό ηνπ Οίθν. Από ηόηε ζεσξείηαη έλα από ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα ζην ρώξν ηεο Μόδαο.

10 Pierre Balmain Γελλεκέλνο ην 1904, ν Balmain είλαη γηνο ελόο ρνλδξέκπνξα πθαζκάησλ. Αθνύ πξώηα αθνινύζεζε ζπνπδέο αξρηηεθηνληθήο, ζηε ζπλέρεηα ζα δνπιέςεη γηα ηνλ Captain Molyneux θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ Dior γηα ηνλ Lucien Lelong. Αλνίγεη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ Οίθν ην Σν 1953 ζρεδηάδεη ηελ πξώηε ηνπ ζπιινγή pret-aporter πνπ απεπζύλεηαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Η Ingrid Loschek πεξηγξάθεη ηα κνληέια ηνπ σο «γπλαηθεία ξνύρα πνπ ππνγξακκίδνπλ ην ζώκα, κε κηα δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα». Ληγόηεξν αηζζεζηαθέο από απηέο ηνπ Dior, νη δεκηνπξγίεο ηνπ γνεηεύνπλ ην θνηλό. Πξόθεηηαη γηα ξνύρα θνκςά θαη επθνινθόξεηα, ζε ρξώκαηα απαιά σο επί ην πιείζηνλ. Μία από ηηο ζπιινγέο ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 νλνκάδεηαη «Jolie Madame» (Ωξαία Κπξία) θαη εθθξάδεη αθξηβώο ηελ επηζπκία ηνπ λα ζπλζέζεη ειαθξόηεηα θαη θνκςόηεηα. Ο ίδηνο ν Balmain ζπγθξίλεη ηε δνπιεηά ηνπ κε απηήλ ελόο αξρηηέθηνλα. Ο έλαο δνπιεύεη ηελ πέηξα, ν άιινο ηε κνπζειίλα. Η Μόδα δελ είλαη άιιν από αξρηηεθηνληθή ζε θίλεζε. Με ην ζάλαην ηνπ Balmain ην 1982, ν από πνιιά ρξόληα ζπλεξγάηεο ηνπ, ν δαλόο Erik Mortensen, μαλαπαίξλεη ηελ θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηνπ Οίθνπ. Ο ακεξηθαλόο Oscar de la Renta ηνλ δηαδέρεηαη ην Παξακέλεη πηζηόο ζηελ παξάδνζε, αιιά θαη αλνίγεηαη ζε λέεο αγνξέο. Jacques Fath Ο Jacques Fath, θαη απηόο, έθηαζε ζην ρώξν ηεο Μόδαο από δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα. Αθνύ ζπνύδαζε ινγηζηήο, παξαθνινπζεί καζήκαηα ζεάηξνπ θαη ζρεδηάδεη ηα ληεθόξ πξηλ ζηξαθεί ζηε Μόδα ην Θεσξείηαη ακέζσο έλα από ηα πην ππνζρόκελα λέα ηαιέληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε γπλαίθα ηνπ έρεη ηε δηεύζπλζε ηνπ Οίθνπ ηνπ. Σν 1948, ν Fath θιείλεη ζπκβόιαην pret-a-porter κε θάπνηνλ ακεξηθαλό θαηαζθεπαζηή. Έηζη, παίξλεη ην πξνβάδηζκα από κεγάιν αξηζκό

11 ζπλαδέιθσλ ηνπ, πνπ είλαη νινθιεξσηηθά ηαγκέλνη ζηελ πςειή ξαπηηθή θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα απαξλνύληαη απηήλ ηε λέα πξννπηηθή. Εικόνα 14 : Σύνολο ηοσ Jacques Fath (1954) ύκθσλα κε ηνλ Caroline Rennolds Milbank, ηα κνληέια ηνπ ηνπνζεηνύληαη πάληα «ζην ηειεπηαίν όξην ηνπ πνιύ ηνικεξνύ». Σαπηόρξνλα ζέμπ θαη θνκςά, γνεηεύνπλ κία πειαηεία λεαξή ζε ειηθία, πνπ ηε ζπγθηλεί έλα glamour ιίγν πην πηθάληηθν. Ο

12 Fath ζρεδηάδεη ην θόξεκα πνπ θνξνύζε ε Rita Hayworth ζην γάκν ηεο κε ηνλ πξίγθεπα Ali Khan. Όπσο ε Chanel ή ε Mme Gres, ν Fath δνπιεύεη απεπζείαο πάλσ ζε δσληαλό κνληέιν, πξάγκα ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα εθθξάζεη επξέσο ην κνλαδηθό ηνπ ηαιέλην γηα ξνύρα ζε θίλεζε. Πηέηεο αζύκκεηξεο θαη δηγθ-δαγθ εληείλνπλ ην δπλακηζκό ησλ κνληέισλ ηνπ, όπσο άιισζηε θαη ηα ρξώκαηα θαη ηα κνηίβα ησλ πθαζκάησλ ηνπ. Η γπλαίθα ηνπ ζα θιείζεη ηνλ Οίθν ηνπ κόιηο κεξηθά ρξόληα κεηά ηνλ πξόσξν ζάλαηό ηνπ, ην Hubert de Givenchy Αθνύ δνύιεςε ζηνλ Οίθν ηνπ Fath, ηνπ Lucien Lelong θαη ηεο Elsa Schiaparelli, ν Givenchy αλνίγεη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ Οίθν Μόδαο ην 1952, Γίλεηαη πνιύ γξήγνξα γλσζηόο, θπξίσο ράξε ζηα κνληέια πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ηε γνεηεπηηθή εζνπνηό Audrey Hepburn, ζηελ νπνία επίζεο έρεη αθηεξσζεί ην άξσκα «L interdit». Ο Givenchy ηε ληύλεη όρη κόλν ζηελ νζόλε ζε πνιιά θηικ, όπσο ην «Funny face» (1957), αιιά θαη ζηε θαζεκεξηλή ηεο δσή. Ο θηλεκαηνγξάθνο επηηξέπεη ζην κόδηζηξν λα εθθξάζεη όια ηα ηεξηίπηα ηεο ηέρλεο ηνπ θαη λα απνδείμεη ην επίπεδό ηνπ θαη ην αζύγθξηην επγελέο ζηπι ηνπ, ζε όια ηα είδε κνληέισλ, από ην παληειόλη θάπξη έσο ην θόξεκα θνθηέει θαη ηε βξαδηλή «θνπζθσηή» ηνπαιέηα. Σν καλεθέλ βεληέηα ησλ αξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 Bettina Graziani ζα θάλεη ηε δηαθήκηζε. Παξνπζηάδεη ε ίδηα ηα κνληέια ηνπ ζρεδηαζηή ελώ πξνζιακβάλεη δηάζεκα καλεθέλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαηά κεγάιν κέξνο ζηελ επηηπρία ηεο πξώηεο ζπιινγήο. Ο Givenchy δίλεη ην όλνκά ηνπ ζε έλα ιεπθό βακβαθεξό πνπθάκηζν κε καλίθηα από βνιάλ θαη θέληεκα. Σα κνληέια ηνπ ραξαθηεξίδνληαη από δσεξά ρξώκαηα θαη ραξνύκελα κνηίβα. Γηα θάπνηα πεξίνδν, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Balenciaga, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζσπηθή ηνπ θίξκα.

13 Εικόνα 15 : Η Audrey Hepburn και ο Fred Astaire ζηο «Funny Face» ηο 1957 Σν 1996, ε θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηνπ Οίθνπ ηνπ αλαηίζεηαη ζην Βξεηαλό John Galliano, γελλεκέλν ην 1960, γηα λα πεξηέιζεη αξγόηεξα ζην ζπκπαηξηώηε ηνπ Alexander McQueen, κόιηο 28 εηώλ. Αθνύ πξνζπάζεζε λα πξνζδώζεη ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ Οίθνπ Givenchy έλα λέν look, πνιύ αγγιηθό, επηζηξέθεη ηειηθά ζε κηα γξακκή πην παξαδνζηαθή ζηηο θνιεμηόλ ηνπ ην 1998 θαη 1999, δνπιεύνληαο θζελά πθάζκαηα ζε επηβιεηηθέο θνππ. Cristobal Balenciaga Γελλεκέλνο ζηελ Ιζπαλία, ν Balenciaga γίλεηαη γλσζηόο ζηε δηεζλή ζθελή ηεο Μόδαο ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ Ο Οίθνο ηνπ ηεο πςειήο ξαπηηθήο ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη έσο ην 1968, αιιά ε θνξύθσζε ηνπ θαιιηηερληθνύ ηνπ έξγνπ ηνπνζεηείηαη ζηα ρξόληα ηνπ 50. Σν 1937, κεηά ηε καζεηεία ηνπ σο ξάθηεο θαη ελώ ήηαλ ήδε ηδηνθηήηεο ελόο Οίθνπ πςειήο ξαπηηθήο ζηε Μαδξίηε, ν Balenciaga αθήλεη ηελ Ιζπαλία γηα λα αλνίμεη έλαλ Οίθν ζην Παξίζη. Σν κνληέξλν ζηπι ηνπ, ηαπηόρξνλα θνκςό θαη εληππσζηαθό, γλσξίδεη ακέζσο ηεξάζηηα επηηπρία.

14 Η θαιιηηερληθή θύζε ηεο Μόδαο είλαη γη απηόλ έλα απόιπην «πξέπεη». Ο Balenciaga ζεσξεί πσο έλαο κεγάινο κόδηζηξνο δελ ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ησλ γπλαηθώλ. Ο Οίθνο ηνπ ππάξρεη γηα λα δεκηνπξγεί εμ νινθιήξνπ θαιιηηερληθέο θόξκεο θαη λα επηβάιιεη ηελ εηθόλα ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο. Απηή ε αδηαιιαμία ηνλ νδεγεί ζην λα θιείζεη δηα παληόο ηνλ Οίθν ηνπ, ζε κηα επνρή όπνπ ε πςειή ξαπηηθή γλσξίδεη όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο θαη νη πεξηζζόηεξνη κόδηζηξνη ζπγθεληξώλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζην pret-a-porter. Σν όλνκα ηνπ Balenciaga αλαζηαίλεηαη ην Από ην 1997, ν γάιινο Nicolas Cherquiere, πνπ έρεη παξάδνζε ζηα ζνβαξά θαη θνκςά κνληέια, δίλεη μαλά ηε ζέζε ηνπ ζηνλ Οίθν απηόλ. Η θοσιηούρα ηωλ λέωλ θαη οη λέες ηάζεης ζηε Μόδα Σν 50 έλαο αέξαο επαλαζηαηηθόο αξρίδεη λα θπζά ζηνπο θόιπνπο ησλ λέσλ πνπ αληηδξνύλ ζηε γεληά ησλ γνληώλ ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ ζαλ πξώην κέιεκα ηελ νηθνλνκηθή άλεζε. ηε Γαιιία ν ππαξμηζκόο πξνζθέξεη από ηα κέζα ηνπ 40 έλα πλεπκαηηθό αληίβαξν ζε κία θνηλσλία ρνξηαζκέλε από ηθαλνπνίεζε. Η θηινζνθία απηή θξηηηθάξεη ηηο αζηηθέο ηδέεο θαη αληηηείλεη ζ απηέο έλαλ αηνκηθηζηηθό νξηζκό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο: θάζε άηνκν είλαη θαηαδηθαζκέλν λα νξίδεη ην ίδην ην λόεκα ηεο ύπαξμεο ηνπ ρσξίο λα πξνζδέλεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο. Η Juliette Greco ηξαγνπδά ηε λέα ππαξμηαθή θηινζνθία, πνπ νξίζηεθε από ηνλ Jean Paul Sartre, ηελ Simone de Beauvoir θαη ηνλ Albert Camus. Η ππαξμηζηηθή ηάζε εθθξάδεηαη κε ξνύρα καύξα θαη θνκςά: ην καύρο δηβάγθο είλαη ην πην γλσζηό έλδπκα. Αλ θαη ιηγόηεξν πλεπκαηηθέο, ν ππεξαηιαληηθέο εκπλεύζεηο πνπ θηάλνπλ ζηελ Δπξώπε θέξλνπλ κεγάιε επηξξνή. Η ξνθ θαη ην είδσιν ηεο, ν Elvis Prisley, μεζεθώλνπλ ηε λενιαία. Οη ρνξεπηηθέο θηλήζεηο, αηζζεζηαθέο θαη πξνθιεηηθέο ηνπ ηξαγνπδηζηή, ηα θνζηνύκηα ηνπ κε ηηο παγηέηεο ελζνπζηάδνπλ ηνπο λένπο θαη πξνθαινύλ κηα πξαγκαηηθή νκαδηθή πζηεξία, ηδηαίηεξα ζηηο λέεο θνπέιεο. Άιινη δηάζεκνη κνπζηθνί, όπσο ν Little Richard, o Jerry Lee Lewis ή ν Chuck Berry,

15 επεξεάδνπλ ηα κνπζηθά γνύζηα ησλ θαηξώλ ηνπο θαζώο θαη ην ελδπκαηνινγηθό ζηπι ησλ θαλ ηνπο. Γηα πνιινύο ην ξνθ είλαη ζπλώλπκν ηεο επαλάζηαζεο ελάληηα ζηελ παξάδνζε. Καιύπηεηαη από ηελ αύξα ηνπ απαγνξεπκέλνπ, ηεο αιεηείαο θαη ηνπ ππόθνζκνπ. Απηή ε πξνθιεηηθή κνπζηθή νθείιεη ηε γνεηεία ηεο ζηα απζεληηθά θαη θαληαζηηθά ξνύρα πνπ θνξάλε νη βεληέηεο θαη ζην sex-appeal ηνπο. Πξνζθέξεη έηζη έλα αληηθείκελν ηαύηηζεο γηα ηνπο λένπο από όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα. Πξέπεη λα μερσξίδεη θαλείο από ηνλ θόζκν ησλ κεγάισλ κε ην ληύζηκν, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε κνπζηθή. Σα ρξσκαηηζηά θαη θαληαρηεξά θνζηνύκηα πνπ πνιύο θόζκνο ζεσξεί άπξεπα, έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα ζνβαξά θνζηνύκηα πνπ θνξνύλ ζην εμήο νη ελήιηθεο άλδξεο όισλ ησλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ. Εικόνα 16 : James Dean (1955). Jeans, ζτεδόν κολληηά, tee-shirts ή ποσκάμιζο με μαζεμένα μανίκια, κονηό ηζάκεη. Το νηύζιμο ηοσ νέοσ «επαναζηάηη» ηης εποτής Σν ξαδηόθσλν θαη ην ειεθηξόθσλν επηηξέπνπλ ζηε λέα κνπζηθή λα θαηαθηήζεη όια ηα ζπίηηα. Αιιά θαη ε ηειεόξαζε πνπ εμαπιώλεηαη κε εθπιεθηηθή ηαρύηεηα ζηα ακεξηθάληθα λνηθνθπξηά ζηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη έξρεηαη θαη ζηελ Δπξώπε, παίδεη επίζεο έλαλ ηεξάζηην ξόιν ζηελ επηηπρία απηώλ ησλ κεισδηώλ πνπ δελ είλαη άιιν από θαξπόο ηεο Ακεξηθάληθεο βηνκεραλίαο βαξηεηέ. Οη λένη πιένλ απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ θαηαλαισηώλ θαη απηό θαλείο δελ κπνξεί λα ην παξαβιέςεη. Ο

16 θηλεκαηνγξάθνο ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθά θαη απηόο γηα λα πξνσζήζεη ηηο λέεο αμίεο. Σν «Αλαηνιηθά ηεο Δδέκ» αληαλαθιά θαηά παξαδεηγκαηηθό ηξόπν ηε θηινζνθία ηεο λενιαίαο : Ο James Dean εδώ ππνδύεηαη έλαλ ζεκλό πεξηζσξηαθό κε πείζκα πνπ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηηο επηθαλεηαθέο θαη ππνθξηηηθέο αμίεο ηεο κεζναζηηθήο ηάμεο. Δίδσια ηεο λενιαίαο ν Prisley θαη ν Dean καξηπξνύλ ηελ ηάζε απηή πνπ θάλεη ηελ εκθάληζεο ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 50: ηελ παξαηεηακέλε εθεβεία. Όπσο ν Peter Pan, αξλνύληαη λα γίλνπλ ελήιηθεο, δε δέρνληαη πηα ηελ εθινγηθεπκέλε δσή ηεο γεληάο ησλ γνληώλ ηνπο, πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα. Αξλνύληαη ηελ ηδέα ηνπ θνκθνξκηζκνύ, ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ην κηθξναζηηθό πεξηβάιινλ. Η εθεβεία δελ γίλεηαη κόλν κηα ζεκαληηθή πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ αηόκνπ, αιιά νη αμίεο ηεο απιώλνληαη ζην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. Η έθεβε θνηλσλία ή ε εθεβνπνίεζε ηεο δπηηθήο θνηλσλίαο, γηα ηελ νπνία κηιάκε ζηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηώλα, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ζηηο δηεθδηθήζεηο ησλ λεαξώλ επαλαζηαηώλ. Οη βεληέηεο ηνπ ζηλεκά απηήο ηεο δεθαεηίαο πνπ θηγνπξάξνπλ θαη απηέο σο πξόηππα, δηαθέξνπλ από ηηο πξνθαηόρνπο ηνπο Greta Garbo θαη Marlene Dietrich. Γηαθέξνπλ όκσο θαη από ηηο ςπρξέο θαιινλέο ησλ θσηνγξαθηώλ ηεο Μόδαο ε παξνπζίαζε ησλ ξόισλ θαη ησλ γπλαηθείσλ πξνηύπσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο αληηθαηνπηξίδεη απηό ην δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηελ θνκςή αιιά ζπκβαηηθή θπξία θαη ζηε λέα ηνικεξή γπλαίθα. Η Marilyn Monroe, ε Sophia Loren ή ε Brigitte Bardot γίλνληαη ηα είδσια ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ. ε αληίζεζε κε ηα καλεθέλ ησλ νπνίσλ ε απξόζηηε νκνξθηά μεηπιίγεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο ηεο Μόδαο, απηέο είλαη δσληαλέο θαη θέξλνπλ έλαλ αέξα εξσηηθό θαη αδηαθηινλίθεηα ζεμνπαιηθό. Σνληζκέλεο θακπύιεο πνπ ππνγξακκίδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν από θνξέκαηα θαη κπινπδάθηα εθαξκνζηά, έλα παξάζηεκα θαη κία θίλεζε αηζζεζηαθή, κία θόκκσζε πνπ είηε είλαη θνληή είηε καθξηά είλαη πάληα πνιπηειήο θαη έλα θηιήδνλν ζηόκα. Απηά είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ζηαξ. Δλζαξθώλνπλ γπλαίθεο θαηαθηήηξηεο, ζίγνπξεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κία ζηγνπξηά κε ηακπεξακέλην πνπ κεξηθέο θνξέο έρεη κία δόζε παηδηθήο αζσόηεηαο. Ήδε δηαθξίλνπκε ηα πξώηα ζεκάδηα ηεο γπλαίθαο παηδνύιαο πνπ ζα γλσξίζεη κεγάιε επηηπρία ζηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη ηεο νπνίαο ην ινγνηερληθό κνληέιν ε «Lolita» ηνπ Vladimir Nabokov, βγαίλεη ζηα βηβιηνπσιεία ην 1955.

17 H Barbie Η θνύθια Barbie δελ ζα κπνξνύζε λα είρε γελλεζεί ζε άιιε δεθαεηία. Βγαίλεη ζην εκπόξην ην 1959 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη θηάλεη ζηελ Δπξώπε ιίγν αξγόηεξα. Δπηλνήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 κε ην όλνκα Lillie (εξσίδα ελόο εηθνλνγξαθεκέλνπ, γεξκαληθήο δεκνθηινύο εθεκεξίδαο) απηή ε κνληέξλα λεαξή παξνπζηάδεη ηέηνηα επηηπρία πνπ ακέζσο γίλεηαη θνύθια ζε κέγεζνο 19 θαη 29 εθαηνζηώλ. Πνπιηέηαη σο δηαθεκηζηηθό γθάηδεη, είλαη ληπκέλε κε δηαθνξεηηθά ξνύρα θαη βέβαηα απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο. Η Ακεξηθάληθε εηαηξεία Mattel αγνξάδεη ηα δηθαηώκαηα θαη θαηαζθεπάδεη κία θνύθια ζρεδόλ ίδηα κε ην αξρηθό κνληέιν. Η Barbie ακέζσο ξίρλεηαη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ θόζκνπ θαη αληίζεηα κε θάζε πξνζδνθία ζξηακβεύεη ζηα κηθξά θνξίηζηα. Απηή ε ελήιηθε θνύθια ηνπο επηηξέπεη επηηέινπο λα κπνύλε ζηε δσή ησλ γπλαηθώλ αληί λα παίδνπλ ηε κακά κε ηηο θιαζηθέο θνύθιεο πνπ είραλ σο ηώξα. Όκσο, ήδε από ηελ επνρή εθείλε, πνιινί είλαη απηνί πνπ πξνζάπηνπλ ζηε Barbie όηη ελζαξθώλεη κία γπλαηθεία εηθόλα πνιύ ιίγν ξεαιηζηηθή, αλ όρη ρπδαία, αθνύ παξνπζηάδεη κία ππεξβνιηθή γπλαηθεία ζηινπέηα πινύζην ζηήζνο, πνιύ ιεπηή κέζε, καθξηά πόδηα πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ηηο δηαζηάζεηο κηαο θνηλήο γπλαίθαο. Παξ όιεο ηηο επηθπιάμεηο όκσο, ε επηηπρία ηεο Barbie γηλόηαλ όιν θαη κεγαιύηεξε. Από ην μεθίλεκα ηεο κάιηζηα, ηα ξνύρα απηήο ηεο θνύθιαο ζρεδηάδνληαλ ζηελ παξακηθξή ηνπο ιεπηνκέξεηα : όια ηεο ηα αμεζνπάξ δαξηηέξεο, ζνπηηέλ, γάληηα, ηζάληα ζρεδηάδνληαλ θαη ζπλδπάδνληαλ κε ηα ξνύρα ηεο. Απηά κάιηζηα αθνξνύλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί: πξσηλό πεξίπαην, κάζεκα ζην Παλεπηζηήκην, ζπνξ ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν, κέρξη ηε βξαδηλή δεμίσζε ε Barbie θαη νη θίιεο ηεο έρνπλ πάληα ην έλδπκα πνπ αξκόδεη ζηελ πεξίζηαζε. Απηό αθξηβώο καζαίλεη ζηα κηθξά θνξίηζηα λα ληύλνληαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Μ απηό ηνλ ηξόπν ηνπο πεξλάλε έλα ζπγθεθξηκέλν γνύζην θαη ηνπο εηζάγνπλ ζηελ επραξίζηεζε ηεο θαηαλάισζεο πξντόλησλ ηεο Μόδαο. ήκεξα, ε όςε θαη ε γθαξληαξόκπα ηεο Barbie αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηελ θνπιηνύξα θαη ην επίθαηξν ραιαξό ζηπι. Η εμέιημε ησλ ξόισλ θαη ηεο ελδπκαζίαο ηεο Barbie, πάληα επίθαηξα ζηελ επνρή ηνπο,

18 πξνζθέξεη κία πνιύηηκε καξηπξία ηεο εηθόλαο ηεο γπλαίθαο θαη ηεο Μόδαο ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα ρξόλσλ. Jeans θαη ε ακερηθαληθή θηιοζοθία δωής Από ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ήδε, ην ηδελ, αξρηθά έλδπκα εξγαζίαο, εηζάγεηαη σο έλδπκα γηα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν. Μ απηόλ ηνλ «ηίηιν» εμάγεηαη ζηελ Δπξώπε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 50. Ακέζσο ζπλδέεηαη κε ηηο ηδέεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ αλδξηζκνύ ζ απηό ζπκβάιιεη αθελόο ε θαηαγσγή ηνπ από ηνπο μέλνπο εξγάηεο ηεο Ακεξηθήο θαη αθεηέξνπ ε πξνβνιή ηνπ από ηνπο ζηαξ επαλαζηάηεο ηεο επνρήο θαη έηζη πνιύ γξήγνξα θαζηεξώλεηαη. Σν ηδελ ελζαξθώλεη κία θηινζνθία ηδηαίηεξε ηεο δσήο (ακεξηθάληθε αλακθίβνια). Ο κε επίζεκνο ραξαθηήξαο ηνπ θαη ε πξνιεηαξηαθή θαηαγσγή ηνπ θάλνπλ ην ηδελ ηελ ηδαληθή έθθξαζε ηεο επαλάζηαζεο ελάληηα ζηελ θαζεζηεθπία αζηηθή ηάμε. Πνιύ πεξηζζόηεξν είλαη έλα έλδπκα πξαθηηθό θαη αλζεθηηθό. ήκεξα ην ηδελ απνηειεί κέξνο ηεο βαζηθήο γθαξληαξόκπαο ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ θαη θνξηέηαη ζε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο : ε επαλαζηαηηθή ηνπ πιεπξά αλήθεη ζην παξειζόλ. Νέο-εδοσαρδηαλό ζησι θαη teddy boys Μεξηθνί λένη πνπ πξνέξρνληαη από αλώηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, απαληνύλ ζην κηθξναζηηθό πλεύκα ησλ γνληώλ ηνπο θαη ζηηο απαγνξεύζεηο ησλ ρξόλσλ ηνπ πνιέκνπ κε έλα ληύζηκν πην πνιπηειέο, εκπλεπζκέλν από ηελ αλδξηθή Μόδα ηεο επνρήο ηνπ Βαζηιηά Δδνπάξδνπ ηνπ VII ηεο Αγγιίαο: ζηελά παληειόληα, ξεληηγθόηα θαη ζαθάθη κεζάην κε καλζέηεο θαη ξεβέξ από βεινύδν. Σν ζύλνιν κπνξεί λα ζπκπιεξώλεηαη από έλα κνλόθι, από κία αιπζίδα κε ξνιόη θαη κία θαξθίηζα γηα ηε γξαβάηα δηαθνζκεκέλε κε κπξηγηάλ. ηηο αξρέο ηνπ 1950 θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζην Λνλδίλν νη Teddy Boys. Απηνί νη λένη γεληθά εξγαηηθήο θαηαγσγήο ζπζηήλνπλ ζπκκνξίεο, πεξλνύλ ην ρξόλν ηνπο ειεύζεξνη ζηνπο δξόκνπο θαη

19 πξνηείλνπλ κία παξνδηθή πιεπξά ηνπ «λέν-εδνπαξδηαλνύ» ζηπι: θνξνύλ ζθνύξα ζαθάθηα κε απιό θνύκπσκα, ηδηαίηεξα θαξδηά, κε εληζρπκέλνπο ώκνπο, ζπλνδεπκέλα Εικόνα 17 : Teddy boy ζηο Λονδίνο (1954) από άλεηα παληειόληα πνπ ζηελεύνπλ πξνο ηα θάησ θαη πέθηνπλ πιηζζαξηζηά πάλσ από ην παπνύηζη. Απηά ηα παληειόληα ζα αληηθαηαζηαζνύλ αξγόηεξα από ζηελά ηδελ. Απηή ε εκθάληζε ζπλνδεύεηαη από έλα πνπθάκηζν θνιιαξηζκέλν, έλα κηθξό γηιέθν, κία πνιύ ζηελή γξαβάηα ή κία θνξδέια, παπνύηζηα κε ζόιεο από θξεπ πνπ ζηε ζπλέρεηα αληηθαζίζηαληαη από κπηεξά, θαη ην όιν ζύλνιν ηνληζκέλν από κία εθπιεθηηθή θόκκσζε, ηελ «νπξά πάπηαο» πνπ ζηεξεώλεηαη κε πνιύ κπξηγηαληίλε. Απηή ε ηάζε ζα δώζεη ηε ζέζε ηεο ζην ζηπι πνπ πνπ αξρίδεη ηώξα λα επηβάιιεηαη, αιιά θάπνηνη ζα ηε δηαηεξήζνπλ αθόκε θαη ζα ηε θηάζνπλ ζηα άθξα κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ζεσξεζεί Μόδα θαιη.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ. Το βιβλίο του στιλ. Εικονογράφηση: Σόνια Μεντή

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ. Το βιβλίο του στιλ. Εικονογράφηση: Σόνια Μεντή ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ Το βιβλίο του στιλ Εικονογράφηση: Σόνια Μεντή 1900-1909 ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 9 1900-1909 Charles Frederick Worth ο πρωτοπόρος (1825-1895). O Worth έχει μείνει γνωστός στον κόσμο της μόδας ως

Διαβάστε περισσότερα

1930 1945 : Η ΜΟΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

1930 1945 : Η ΜΟΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 1930 1945 : Η ΜΟΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ Αλλαγή τοπίου «Η αυλαία έπεσε και ένα νέο έργο αρχίζει [...]. Τα γυναικεία φορέματα και χτενίσματα επιμηκύνονται και εσείς, εσείς που μόλις χθες ή προχθές αρχίσατε

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

TA ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ

TA ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ TA ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ Τέχνημα μαθητριών : Ανδριοπούλου Φωτεινή Καΐσι Σοφία Κωνστανταροπούλου Χριστίνα Μητροπούλου Σοφία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 8 o ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΜ 102 Α'ΤΡΙΜΗΝΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Μια μαύρη δεκαετία για την ανθρωπότητα καθώς ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι στο προσκήνιο. Η επιβίωση του ανθρώπου είναι πιο

Διαβάστε περισσότερα

STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ` STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BLUE CAFFE Εμπνευσμένη από Light Blue D&G AMELIE Εμπνευσμένη από L'Eau D'Issey Miyake 10.20350 10.20358 GARDEN OF FLOWERS ORIENTAL Εμπνευσμένη από Flower Oriental

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

r---v\ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΟΟΚ» ΤΜΗΜΑ: ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, ΜΑΪΟΣ 2012 ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

r---v\ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΟΟΚ» ΤΜΗΜΑ: ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, ΜΑΪΟΣ 2012 ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ 589 r---v\ ΤΜΗΜΑ: ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΕΥΦΗΜΙΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΟΟΚ» Επιβλέπουσα: κα ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Αθήνα, ΜΑΪΟΣ 2012 ΤΕΙ Πειραιά Σχολή:

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1918 1950 : ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΝΕΟ ΕΝΔΥΜΑ

1918 1950 : ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΝΕΟ ΕΝΔΥΜΑ 1918 1950 : Νέα αγορά, νέα γυναίκα, νέο ένδυμα 1918 1950 : ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΝΕΟ ΕΝΔΥΜΑ Στη χρονική αυτή περίοδο, τη δεύτερη της ιστορίας του σχεδιασμού των ενδυμάτων, βλέπουμε κάποια φαινόμενα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας να ορίσουμε τη μόδα, συναντάμε την λατινική λεξιλογική

Ξεκινώντας να ορίσουμε τη μόδα, συναντάμε την λατινική λεξιλογική 1900 to 2000 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ- ΜΟΔΑ Απαρχές της μόδας Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσεις μια εποχή είναι να ασχοληθείς με τις εμμονές της GUILLAME ERNE, LA SOCIÉTÉ DES VICTIMES, 2006 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ» 4 ο Λύκειο Κοζάνης «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ Η. Επιβλέποντες καθηγητές: Καζάνα Ελένη, Ταντανάσης Θεοχάρης

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ» 4 ο Λύκειο Κοζάνης «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ Η. Επιβλέποντες καθηγητές: Καζάνα Ελένη, Ταντανάσης Θεοχάρης 4 ο Λύκειο Κοζάνης «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ» Τάξη Β Σχ. Έτος 2012-2013 Επιβλέποντες καθηγητές: Καζάνα Ελένη, Ταντανάσης Θεοχάρης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ 1 η Σταυροπούλου Ελένη (Β3)

Διαβάστε περισσότερα

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ.

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Εμπορικό κέντρο Καλλυντικών, Παραφαρμακευτικών, Κομμωτηρίου, Αισθητικής, Μανικιούρ, Πεντικιούρ Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95,

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό είναι. Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις.

Αυτό είναι. Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις. exofyllo_notos_final 28-03-08 19:13 ÂÏ 1 Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις. Accessories Να συνδυάζεις κοσμήματα,

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

SPOTTING. madame Figaro. Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο άνδρας του μήνα

SPOTTING. madame Figaro. Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο άνδρας του μήνα ΤREND madame Figaro Δεκeμβρiοσ 2009 ROBBIE WILLIAMS LIVE / Contour / IML Ο άνδρας του μήνα Ρόμπι Γουίλιαμς Έπιασε πάτο. Αλλά πήρε φόρα για να ξανανέβει στην κορυφή. Αυτή που είχε κατακτήσει ακόμη και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M FM GROUP World Αγαπητοί κυρίες και κύριοι! Όταν σχεδιάζουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο άρωμα, βρισκόμαστε μπροστά σ ένα περίπλοκο δίλημμα. Σε μια τόσο πολυποίκιλη

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Αθήνας εκφράστηκε δημιουργικά στην έρευνα

e-κτιθέμεθα Αθήνας εκφράστηκε δημιουργικά στην έρευνα e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Το φετεινό Πάσχα στα σουπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ έγινε μια γευστική ανάμνηση. Η ευαισθησία μας για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας εκφράστηκε δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( PROJECT) Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( PROJECT) Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( PROJECT) Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΖΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε Versace και Armani

Συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε Versace και Armani ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 2013 Συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε Versace και Armani ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΛΕΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΑΤΗ ΠΕΡΣΑ ΚΟΥΝΑΒΑ ΣΟΦΙΑ ΛΙΩΣΗ ΓΙΩΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα