Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται"

Transcript

1 Χριστίνα Αγριαντώνη ΣΥΝΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙ Η μρφλγία τυ αστικύ χώρυ και ι κινωνικές χρήσεις τυ βρίσκνται σε διαλεκτική, αέναα εξελισσόμενη, σχέση πυ ρυθμίζεται από τυς διαφρετικύς χρόνυς στυς πίυς υπακύυν τα πικίλα στιχεία τυ χώρυ αυτύ.' Στ επίπεδ τυ μεμνωμένυ ικδμήματς, ι χρήσεις πυ στεγάζει και κατά συνέπεια η (αρχική) μρφή τυ, πρσδιρίζνται από τις κινωνικές ανάγκες, από την κινωνική διαχείριση τυ χώρυ. Επειδή όμως τ ικδόμημα, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλ, συνήθως έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από εκείνη των χρήσεων πυ στέγασε αρχικά, στη διαδρμή της ζωής τυ μπρεί να στεγάσει νέες χρήσεις. ι τελευταίες βέβαια θα πρέπει να πρσαρμστύν στ υπάρχν κέλυφς, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Η ευελιξία ενός κτιρίυ, η δυνατότητα τυ δηλαδή να στεγάσει διαδχικά πικίλες χρήσεις, εξαρτάται φυσικά από την αρχική μρφή και τν τρόπ κατασκευής τυ, και ειδικότερα από τη βασική διάταξη τυ φέρντς ργανισμύ τυ. Ωστόσ ι νέες χρήσεις πυ θα στεγαστύν σε ένα κτίρι δεν εξαρτώνται μόνν από τις τεχνικές δυνατότητες πρσαρμγής τυς στ υπάρχν κέλυφς. Εξαρτώνται επίσης από την ιστρία και τυ κελύφυς και της περιχής τυ, της γειτνιάς τυ. Περνώντας από την κλίμακα τυ κτιρίυ στην κλίμακα της γειτνιάς, περνάμε και σε άλλυς, βραδύτερυς ρυθμύς και πι περίπλκες διαδικασίες συγκρότησης. ι νέες χρήσεις θα πρέπει να είναι κατά κάπι τρόπ συμβατές με τν χαρακτήρα της γειτνιάς (ζώνη κατικίας, εμπρική, παραγωγική κ.λπ.). Άλλωστε η έλλειψη τέτιας συμβατότητας απτελεί συνήθως τν βασικό λόγ εγκατάλειψης τυ κτιρίυ από τυς πρηγύμενυς χρήστες τυ (π.χ. εγκατάλειψη εργστασίυ σε αστική περιχή πυ έγινε ζώνη κατικίας). Μπρεί όμως να ισχύει και τ αντίστρφ, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων και αστικών περιχών πυ βρίσκνται υπό διαμόρφωση ή αναδιαμόρφωση, έχυν δηλαδή μεταβατικό, μη απκρυσταλλωμέν ακόμη χαρακτήρα και ανιχτές όλες τις πιθανές πρπτικές εξέλιξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεμνωμένη (ατμική) ενέργεια, πυ ανήκει στη σφαίρα της συγκυρίας, μπρεί να έχει μακρσκπικές (δμικές) επιπτώσεις. Η εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης λειτυργίας σε (μεγάλ) αστικό ικόπεδ, με νέ ή υπάρχν κτίρι, μπρεί να επηρεάσει καθριστικά τη φυσιγνωμία της γύρω περιχής, γιατί ελκύει στ άμεσ περιβάλλν της συγγενικές-συμπληρωματικές χρήσεις ή απωθεί τις ανταγωνιστικές. Έτσι όλα τα δημόσια και συνήθως μνημειακύ χαρακτήρα κτίρια πρκαλύν διάχυση των κεντρικών-διικητικών λειτυργιών στη γειτνιά τυς και συνήθως καθηλώνυν τ κέντρ της πόλης στ ίδι σημεί, κάπτε επί αιώνες. Τ ίδι μπρεί να συμβεί με τα σύγχρνα έργα αναπλάσεων μεγάλης κλίμακας, για τα πία πρσφέρνται ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά ακίνητα η δημιυργία, για παράδειγμα, πλυτελύς συστήματς κατικιών σε πσφεόμεν J ^ X ^ ^ Ä " ικόπεδ υπβαθμισμένης περιχής (χώρ παλαιύ εργστασίυ π.χ.) μπ- Temporalités urbaines, πα 0 ίσι iffi

2 Τ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ 2. Βλ. τα σχέδια της θωμανικής Αθήνας και τυ περιβάλλντς χώρυ με τυς αγρτικύς δρόμυς στ Κ. Μπίρης, Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών, Αθήνα 1933, σ. 5, και Ι. Τραυλός, Πλεδμική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα , πιν. XI. Βλ. επίσης Lya και Raymond Matton, Athènes et ses monuments du XVIIe s. à nos jours, Αθήνα 1963, από όπυ και ι εικόνες 3,4 και 5 της παρύσας μελέτης. 3. Στα ίχνη τυ βρίσκεται και σήμερα ένας σημαντικός δικός κόμβς (διασταύρωση Ιεράς δύ και Πειραιώς), λίγ ανατλικότερα, χάρη στις ευθυγραμμίσεις των σχεδίων. 4. Κ. Μπίρης, ι γύφτι. Μελέτη λαγραφική και εθνλγική, Αθήνα 1942, σ. 5. Τα σιδεράδικα καταλάμβαναν όλη την πρέκταση της Ιεράς δύ μέσα στην πόλη, δηλαδή, από δυτικά πρς ανατλικά, τις σημερινές δύς Τυρναβίτυ, Λεωκρίυ, Άστιγγς και Ηφαίστυ. 5. ι περιχές Μεταξυργείυ, Βάθης, Εξαρχείων και Νεαπόλεως (τότε Πραστείυ) υπήρξαν ι πρώτες ακάλυπτες ζώνες πυ εντάχθηκαν στ σχέδι Κλέντσε, τ πί εγκρίθηκε στις , βλ. Ι. Τραυλός, ό.π., σ Για την νμασία της περιχής, βλ. Αρχεί Χ. Ζιύλα, συμβόλαι 12882/ τυ συμβλαιγράφυ Αθηνών Κ. Κκίδυ: στ συμβόλαι αυτό, πυ αφρά την αγρά τυ κτήματς τυ Άντν Πρόκες Ώστεν από τν Κωνσταντίν Μπόρα ( πίς τ πύλησε αργότερα στη Σηρική Εταιρεία) αναφέρεται ρητά η μετνμασία της περιχής: «Χρυσή (πρώην Χεσμένη) Πέτρα» σε όλα τα πργενέστερα συμβόλαια πυ συμβυλεύτηκα από τ ίδι αρχεί, η περιχή νμάζεται «Χεσμένη Πέτρα» ή «Χεζλίθαρ». Η παραλλαγή «Χρισμέν Λιθάρι» πυ αναφέρει η Α. Παπανικλάυ- Κρίστενσεν (εδώ, σ. 48), είναι μάλλν μεταγενέστερη. ρεί να αναβαθμίσει λόκληρη την περιχή η εγκατάσταση των δικαστηρίων σε μία άλλη περιχή θα τραβήξει κντά της τα δικηγρικά γραφεία, και ύτω καθ' εξής. Από την άλλη μεριά, η κινητικότητα των χρήσεων δεν είναι η ίδια για όλες τις χρήσεις ύτε για όλυς τυς φρείς τυς. Τα δικηγρικά γραφεία δεν θα μετακμίσυν όλα ταυτχρόνως στη νέα περιχή των δικαστηρίων, ύτε τα παλιά σπίτια ή εργαστήρια θα ανακαινιστύν, μετατραπύν ή ανικδμηθύν ταυτχρόνως στην αναβαθμισμένη περιχή κατικίας. Γι' αυτό σε κάθε στιγμή της ιστρίας της, μια γειτνιά φέρει τα ίχνη των χρήσεων πυ πρσελκύστηκαν εκεί από κάπιν αρχικό πόλ, ακόμη και όταν πόλς αυτός δεν υπάρχει ή έχει αλλάξει χρήση. Η μρφλγία της στη συγκεκριμένη στιγμή απτυπώνει τα επάλληλα στρώματα των πρηγύμενων φάσεων, και είναι αυτό ακριβώς τ στιχεί, τ ιστρικό βάθς με άλλα λόγια, πυ δίνει στν αστικό χώρ πλυσημία, ζωντάνια και μρφιά, κάτι πυ δεν θα μπρέσυν πτέ να αναπαράγυν ι σχεδιαζόμενες επί χάρτυ νέες πόλεις. Αυτή η διαλεκτική σχέση -η ιστρία των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στ μεγάλ ικδόμημα και την περιχή τυ, η διαπλκή συγκυριακών ενεργειών και δμικών τάσεων και τα υλικά κατάλιπα της στν χώρ- είναι ευανάγνωστη στην περίπτωση τυ μεταξυργείυ της Αθήνας, ενός κτιρίυ με ασυνήθιστη, για τα αθηναϊκά δεδμένα, διάρκεια ζωής, και της μώνυμης γειτνιάς τυ. Η περιχή, όπως είναι γνωστό, βρισκόταν έξω από την ιστρική πόλη της Αθήνας, αλλά σε άμεση γειτνίαση με αυτήν περιχή αγρτική, με περιβόλια και χωράφια, είχε δύ πρόσθετα χαρακτηριστικά, πυ συνιστύν ισάριθμες ιστρικές πρδιαγραφές. Στα ντιά της βρισκόταν η περιχή τυ Δίπυλυ (σήμερα εντός τυ αρχαιλγικύ χώρυ τυ Κεραμεικύ), με ένα σημαντικό σταυρδρόμι όπυ συνέκλιναν ι δρόμι από την Ελευσίνα (Ιερά δός), από τν Πειραιά (παρακλάδι τυ κυρίως δρόμυ τυ Πειραιά, πίς κατέληγε ντιότερα, στην «Πόρτα τυ Δράκυ») και από τα Σεπόλια. 2 Από τ σταυρδρόμι αυτό, 3 πυ φαίνεται καθαρά στν χάρτη τυ Aldenhoven τυ 1837 (εικ. 1), ένας κεντρικός δρόμς δηγύσε στην Πόρτα τυ Μωριά τυ τείχυς τυ Χασεκή. Τ δεύτερ χαρακτηριστικό ήταν ότι ακριβώς στη γειτνική Πόρτα τυ Μωριά (επί της σημερινής δύ Σαρρή), ήταν εγκατεστημένι, σύμφωνα τυλάχιστν με τν Κ. Μπίρη, «γύφτι σιδεράδες», και γι' αυτό η πόρτα αυτή λεγόταν «Γύφτικη». 4 ι μεταφρικές-συγκινωνιακές λειτυργίες και η παραγωγή ήταν συνεπώς παρύσες σε γειτνικά με την περιχή πυ μας ενδιαφέρει σημεία, ήδη πριν από τη μετατρπή της Αθήνας σε πρωτεύυσα τυ κράτυς. Με την εγκατάσταση της πρωτεύυσας στην Αθήνα και την έγκαιρη ένταξη της περιχής στα σχέδια της νέας πόλης, άνιξαν ι πρπτικές αστικπίησης τυ «Χεζλίθαρυ» ή «Χεσμένης Πέτρας», όπως λεγόταν η περιχή, πυ σύντμα μετνμάστηκε επί τ ευπρεπέστερ «Χρυσωμένη Πέτρα». 5 Τη στιγμή εκείνη, ι πιθανές κατευθύνσεις πυ θα έπαιρνε η εξέλιξη της ήταν φυσικά πλλές. Τ συγκυριακό γεγνός πυ χάραξε την πρώτη κατεύθυνση ήταν η αρχική πρόταση των σχεδίων Κλεάνθη-Σάυμπερτ και Κλέντσε για την τπθέτηση των ανακτόρων στις γειτνικές περιχές της μόνιας και τυ Δίπυλυ αντιστίχως. Η πρδιαγραφόμενη εξέλιξη της περιχής σε ζώνη κεντρικών αστικών λειτυργιών κινητπίησε τις αγρές γης και πρσέλκυσε τη σημαντική επένδυση τυ πρίγκηπα Γεωργίυ (Cß

3 ΣΥΝΙΚΊΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ *jp é^t ' npf 1. Τμήμα τυ χάρτη της Αθήνας τυ F. Aldenhoven, υπδεικνύνται τα τέσ σερα κατειλημμένα ικόπεδα επί της δύ Μυλλέρυ, δικός κόμβς στ Δίπυλ και τ τείχς τυ Χασεκή. 2. Η ικία Πρβελέγγιυ όπως είναι σήμερα, γωνία Μυλλέρυ και Κεραμεικύ. Καντακυζηνύ σε ένα μεγάλ αστικό ακίνητ πυ θα λειτυργύσε ως εμπρικό κέντρ. Ταυτόχρνα άρχισαν να χτίζνται και ρισμένες μεγάλες κατικίες εύπρων επήλυόων." Η τελική όμως απόφαση για την τπθέτηση των ανακτόρων στ αντιόιαμετρικά αντίθετ άκρ της πόλης, πυ απφασίστηκε τ 1836, ανέστρεψε την πλάστιγγα της κινωνικής αξιδότησης και «πάγωσε» τις εξελίξεις στην περιχή τυ «Χεζλίθαρυ», πυ έμεινε και πάλι με ασαφείς πρσα νατλισμύς. Τ συγκρότημα Καντακυζηνύ έμεινε ημιτελές, διότι η δη μιυργία εμπρικύ κέντρυ σε αυτή την «έκκεντρη» πλέν περιχή δεν είχε νόημα.7 Η ζήτηση αστικής γης στράφηκε πράγματι πρς τις βόρειες και βρειανατλικές περιαστικές ζώνες, πυ άρχισαν πρώτες να ικδμύ νται.8 Ωστόσ, ι κατικίες πυ είχαν ήδη χτιστεί ή αππερατώθηκαν λίγ αργότερα, έστω και αν εγκαταλείφθηκαν, ι περισσότερες, από τυς αρχι κύς (εύπρυς) ιδικτήτες τυς, κράτησαν για ένα διάστημα ανιχτή την πρπτική της μετατρπής της περιχής σε ζώνη κατικίας.9 Η φάση αυτή διήρκεσε περίπυ είκσι χρόνια, και τελευταίς επιζών μάρτυρας της εί ναι η ικία Πρβελέγγιυ, πυ διασώζεται στη γωνία Κεραμεικύ και Μυλλέρυ (εικ. 2). Σε γαλλικό χάρτη τυ 1854 (εικ. 3) φαίνεται ότι επικισμός της πε ριχής παρέμεινε, στην εικσαετία πυ μεσλάβησε, στα επίπεδα τυ Τέσσερα είναι, και στις όύ χρνλγίες, τα κατειλημμένα ικόπεδα, ενώ τ 1854 έχει πρστεθεί, και φαίνεται με σαφήνεια στν χάρτη, τ περιβόλι τυ μεταξυργείυ. Μια λεπτμέρεια τυ χάρτη τυ 1854 έχει ιδιαίτερ εν διαφέρν γιατί μαρτυρεί την αντχή των δικών χαράξεων στν χρόν 6. Α. Μηλιαράκης, «AL πρ πεντηκνταετίας μεγάλαι των Αθηνών ικίαι», Εστία, τχ. 470, , σ. 27, αναφέρει ως «πρϊόντα» της φάης αυτής τις ικίες: τυ ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά (εντός τιν τειχών, ατην δό Σαρρή), τυ Γ. Αργυρόπυλυ (μετέ πειτα Κυμυνδύρυ) στην πλατεία Ελευθερίας (Κυμυνδύρυ), τυ Μίσιυ (μετέπειτα Ι. Μεσσηνέζη) ντιότερα, κντά στ Γκάζι, τυ Μπότσαρη (μετέ πειτα Πρβελέγγιυ) στη γωνία Κεραμεικύ και Μυλλέρυ, και φυσικά τυ Καντακυζηνύ, στν χώρ τυ μεταξυργείυ. Βλ. ακόμη Ν. ΚαλλέργηΜαυργένη, «Αι πριίπαι επί Όθωνς ικίαι τιν Αθηνιόν», Τα Αθηναϊκά, τχ , Χριστύγεννα 1965, (Τ , και Αγγελική Κόκκυ, «Τα πρώτα αθηναϊκά σπίτια». Αρχαιλγία, τχ. 2. Φεβρυάρις 1982, σ Για την τύχη τυ συγκρτήματς, βλ. την αναλυτι κή μελέτη στν τόμ αυτόν της Αριστέας Παπανικλάυ-Κρίστενσεν. 8. ι ανερχόμενες τιμές της γης αντιστιχύσαν σε μια ζήτηση πυ εκπρευόταν την επχή εκείνη μάλλν από εύπρα στριόματα και όχι από φτωχύς μετανάστες τυ αγρτικύ χώρυ. Σχετικά με τις πρώτες αγρές γης στην Αθήνα, βλ. και Θ. Δρίκς, ι πωλήσεις των θωμανικών ιάικτησιών της Αττικής , Αθήνα Για παράδειγμα η ικία Καντακυζηνύ ενικια ζόταν ως κατικία σε όλ αυτό τ διάστημα, όπως φαί νεται στη μελέτη της Αριστέας ΠαπανικλάυυΚρίστενσεν στν τόμ αυτόν μεταξύ άλλων έζησαν εκεί Όθων Γρόπις, Χρισ. Ζίγγελ και η ικγένεια Αυτ.

4 Τ Μ Ε Τ Α Ξ Υ Ρ Γ Ε Ί ΤΗΣ Α Θ Ή Ν Α Σ τν ρόλ τυς στη συγκρότηση τυ αστικύ ιστύ: ενώ η νέα δόμηση ακ λυθεί τη χάραξη τυ σχεδίυ της πόλης και ενώ ι ικδμές ευθυγραμμί ζνται στην δό Μυλλερυ (τότε Κεραμεικύ), στην πραγματικότητα τα κατειλημμένα ικόπεδα βρίσκνται πάνω σε παλαιότερ αγρτικό δρόμ πυ δηγύσε πρς τα Σεπόλια (και πυ δεν φαίνεται στν χάρτη τυ Aldenhoven). Έτσι η δός Μυλλερυ απτέλεσε τν πρώτ πόλ επικι σμύ της περιχής, επειδή η νέα χάραξη στ σημεί αυτό συνδυαζόταν καλά με παλαιότερ δικό άξνα. Όταν λιπόν η εταιρεία «Βράμπε» απφάσισε την αγρά τυ συ γκρτήματς και τη μετατρπή τυ σε μεταξυργεί (1852), η περιχή δεν είχε ακόμη ενσωματωθεί στν ιστό της πόλης. Η επιλγή τυ συγκεκριμέ νυ κτιρίυ πρφανώς φειλόταν στ γεγνός ότι δεν υπήρχαν στην Αθήνα της επχής ανάλγυ μεγέθυς κτίρια πυ να πρσφέρνται για τέτιες χρήσεις. Αλλά και η επιδιωκόμενη νέα χρήση δεν ερχόταν σε σύ γκρυση με τν, αδιαμόρφωτ άλλωστε ακόμη, χαρακτήρα της περιχής, μιας περιχής με πρπτικές μάλλν υπβαθμισμένες, στις παρυφές της πόλης. Η δεύτερη αυτή (συγκυριακή) επέμβαση επρόκειτ να έχει μακρσκ πικές επιπτώσεις στ μέλλν της περιχής, με πλύ μεγαλύτερη δηλαδή χρνική εμβέλεια από όσ έζησε τ ίδι τ μεταξυργεί, και αυτό γιατί στην πραγματικότητα συμβάδιζε με ρισμένες τάσεις μεγάλης διάρκειας (ffi

5 ΣΥΝΙΚΊΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ πυ είχαν ήδη εγγραφεί στη δμή της πόλης. Τις τάσεις αυτές, η ίδρυση τυ μεταξυργείυ τις ενίσχυσε: πρόκειται για την ενσωμάτωση της περιχής στην παραγωγική ζώνη της πρωτεύυσας και την απκρυστάλλωση της γνωστής, βασικής διχτμίας της πόλης, πυ διατηρείται ώς τις μέρες μας, ανάμεσα στις «καλές» αστικές ζώνες κατικίας στα ανατλικά και τις λαϊ κές συνικίες κατικίας και εργασίας στα δυτικά. Η εξέλιξη αυτή έγινε φυσικά με αργύς ρυθμύς, πυ επιταχύνθηκαν, μαζί με τυς γενικότερυς ρυθμύς αστικπίησης, στ τελευταί τέταρτ τυ 19υ αιώνα. Σε μια πρώτη φάση, τ ίδι τ μεταξυργεί, πυ εξελί χθηκε όπως είδαμε σε εργστασιακό συγκρότημα πικίλων χρήσεων, λει τύργησε καταρχήν απτρεπτικά για την επέκταση των ζωνών κατικίας πρς τα δυτικά. Στις αρχές της δεκαετίας τυ 1860 βρίσκεται ακόμη έξω από την πόλη (εικ. 4) απτελεί ριακό σημεί επικισμύ στν χάρτη τυ 1862 (εικ. 5), όπυ φαίνεται ότι η δόμηση έχει μόλις αρχίσει να επεκτείνε ται πρς τα δυτικά της μόνιας. Ακόμη και τ 1875 (εικ. 6), όταν τ τμή μα αυτό έχει πλέν ενσωματωθεί χωρίς χάσματα στν ιστό της πόλης, τ συγκρότημα τυ μεταξυργείυ με τ περιβόλι τυ φαίνεται να σχηματίζει έναν φραγμό, ένα όρι πρς τη δυτική πλευρά, ενώ η νέα δόμηση μιάζει να αναζητεί διεξόδυς πρς τα βρειδυτικά, υπερβαίνντας τ ρέμα τυ Κυκλβόρυ, πυ απτελύσε ένα φυσικό όρι της αστικής περιχής και «περικυκλώνντας» από απόσταση τ μεταξυργεί. <Q> 4. Φωτγραφία τυ δυτικύ τμήματς της Αθήνας τ 1860* στα αριστερά τ Θησεί, και στ βάθς τ μεταξυργεί, έξω από την πόλη και πίσω από την ικία Πρβελέγγιυ (από: L. & R. Mattoni, ό.π., φωτ. Rumine, Παρίσι).

6 Τ Μ Ε Τ Α Ξ Υ Ρ Γ Ε Ί ΤΗΣ Α Θ Ή Ν Α Σ It r r-v '" ". **ν- '' V;V»-Χ. 5. Τμήμα τυ χάρτη της Αθήνας τυ γερμα νύ στρατιωτικύ C. von Strantz, Η περιχή της μόνιας έχει τώρα επικιστεί. Τ ικόπεδ τυ μεταξυργείυ εμφανίζεται εδώ ενπιημέν με τ διπλανό τυ στα ΝΑ. Γωνία Πειραιώς και Μυλλέρυ διακρίνεται τ κτίρι τυ ρφαντρφείυ χατζηκώστα, και ντιότερα, επί της Πειραιώς, τ Γκάζι. ' s> Στ διάστημα πυ χωρίζει τυς δύ χάρτες, τυ 1854 και τυ 1862, δύ ακόμη ενέργειες συνέβαλαν καθριστικά στην απκρυστάλλωση τυ χαρακτήρα της περιχής. Η πρώτη ήταν η εγκατάσταση εκεί τυ ρφαντρφείυ Χατζηκώστα, τ 1856, αρχικά με ενίκι στην ικία Ν. Κύκλυ (επί της δύ Κεραμεικύ, πρφανώς εγκαταλελειμμένη) και στη συνέχεια στην ικία Βράνη, πυ τυ παραχωρήθηκε, γωνία Μυλλέρυ και Πειραιώς.10 Στ πλαίσι της στρατηγικής των «φιλάνθρωπων» για την «κινωνική ενσωμάτωση των φτωχών παιδιών»," τ ρφαντρφεί ίδρυ σε εργαστήρια για την επαγγελματική εκπαίδευση των τρφίμων τυ: αρχι κά εργαστήρια ραπτικής και υπδηματπιίας, και αργότερα σιδηρυργεί. Τ τελευταί εξελίχθηκε σε εργστάσι, τ πί μισθωνόταν σε ιδιώ τη επιχειρηματία και απασχλύσε, τ 1884, 50 εργάτες.12 Η δεύτερη ενέργεια ήταν η εγκατάσταση τυ εργστασίυ παραγωγής φωταερίυ, τ , πρς τη νότια πλευρά τυ δικύ κόμβυ για τν πί έγινε λόγς πρηγυμένως (εικ. 6).13 Τ γνωστό Γκάζι ήταν τ πρώτ βήμα πρς τη μεταμόρφωση της δύ Αθηνών-Πειραιώς στν μεγάλ άξνα χλυ- <t^

7 ΣΥΝΙΚΊΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ 6. Σκαρίφημα τυ Ιωάννη Γενίσαρλη, 1864, σχετικό με τ η σιδηρδρμική γραμμή Αθηνών-Πειραιώς. Σ τ η λεπτμέρεια φαίνε ται τ Γκάζι, γωνία Πειραιώς και Βυτιαδών. Χ. Zfafyati rit, TTripat*. XC Jk-Smnm*. e /e' tpvbpvuiy JffitSi*» dnuvùti ftt 'tpjfféîna ««ι f*f< ieî^eir( feuβ-iènf*. iftfjt*vr /«'** fry*/»* σών χρήσεων πυ είναι ακόμη στις μέρες μας. Τ σύμπλεγμα αυτό, άξνας της δύ Μυλλέρυ με τ μεταξυργεί και τα εργαστήρια τυ ρφαντρφείυ από τη μια, και τ Γκάζι από την άλλη, απτέλεσαν, για τη δυτική πλευρά της Αθήνας, τν πρώτ πόλ έλ ξης πρς τν πί κατευθύνθηκαν ι παραγωγικές λειτυργίες, μέσα από αυτή τη διαδικασία των διαδχικών πλευρικών μετατπίσεων πυ χαρα κτηρίζει την κινητικότητα και την πρσαρμστικότητα των χρήσεων στην πόλη. ι λειτυργίες αυτές ασφυκτιύσαν στην ιστρική εστία τυς πυ βρισκόταν, όπως είναι γνωστό, στην ίδια επί αιώνες θέση, αφύ τ Παζάρι της θωμανικής επχής είχε εγκατασταθεί πάνω στα ίχνη της ρωμαϊκής αγράς και της Βιβλιθήκης τυ Αδριανύ.'4 Στην θωμανική Αθήνα, τα μαγαζιά και τα εργαστήρια αναπτύσσνταν με κατεύθυνση από νότ πρς βρρά, πάνω στν άξνα της σημερινής δύ Πανός και ακτινωτά στυς κάθετυς άξνες των δών Ηφαίστυ, Πανδρόσυ, Αδριανύ κ.λπ. Η δός Ηφαίστυ ειδικότερα, πρεκτεινόμενη (μέσω των δών Αστιγγς και Λεωκρίυ) μέχρι την «Πόρτα τυ Μωριά», συγκέντρωνε τα σιδηρυργεία και τα σαγματπιεία, ενώ πρς την ανατλική πλευρά της Πανδρόσυ πα ρατάσσνταν τα εργαστήρια υφασμάτων (αμπατζίδικα). Έτσι η δμή της πόλης χαρακτηριζόταν, τυλάχιστν από την θωμανική περίδ, από μια κατανμή των δραστηριτήτων σε «ευγενείς» και «χλύσες», όπυ ι δεύ τερες καταλάμβαναν τ δυτικό τμήμα της πόλης.'5 Με τη διάνιξη των δών Ερμύ, Αιόλυ και Αθηνάς, η παραγωγική ζώνη ανασυντάχθηκε πάνω στυς νέυς αυτύς άξνες. Ας σημειωθεί με την ευκαιρία αυτή ότι, σε αντίθεση με τα γνωστά στερεότυπα περί τυ «παρασιτικύ» χαρακτήρα της πρωτεύυσας, η Αθήνα ήταν και παρέμεινε μια παραγωγική πόλη: ακόμη και στην επχή της βιμηχανίας όμως, παρέ μεινε η πόλη της μικρής βιτεχνίας, πυ παρήγε καταναλωτικά αγαθά όλυ τυ φάσματς (από πρϊόντα άμεσης ανάγκης μέχρι πρϊόντα πλυτελεί ας). Τα μαγαζιά και τα εργαστήρια αναπτύσσνταν τώρα με κατεύθυνση (JJ) Ι. Τ ρφαντρφεί ιδρύθηκε με κληρδότημα τυ Γιαννιώτη Γεωργίυ Χατρζηκώστα, βλ. Αθήναι (Περιδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενν ανά δεκαπενθήμερν) έτς Α', τχ. 2,5 Ιυλίυ 1887 και Σπ. Π. Φίλλη, «Αι Αθήναι τυ 1860», Γα Αθηναϊκά, τχ.34, Σεπτ. 1966, σ (πρόκειται για αναδημσίευση επιστλής τυ Σπ. Φίλλη από φυλλάδι πυ είχε εκδθεί τ 1866). Από λά θς Κ. Μπίρης, Αι Αθήναι από τν 19υ εις τν20όν αι., Μέρς Α', Αθήνα 1966, σ. 204, αναφέρει ότι τ ρφαντρφεί ιδρύθηκε τ Μαρία Κρασίδυ, «ι φιλάνθρωπι μιλύν για τυς φτωχύς...», Τα Ιστρικά, τχ. 17, Δεκέμβρις 1992, Τ 1860, τ ρφαντρφεί στέγαζε 60 ρφανά αγόρια ηλικίας 8-12 ετών, για να φτάσει τα 100 τ 1870 και.τα 220 τ 1883, βλ. Σπ. Φίλλη, ό.π. και Επετηρίς της Ελλάδς δια τ έτς 1884, Αθήνα 1883, σ Τ ρφαντρφεί διακρίνεται καθαρά στν χάρτη τυ 1875 (εικ. 7), στην λκληρωμένη μρφή τυ, με εσωτε ρικό αίθρι. 13. Τ σκαρίφημα από τ άρθρ τυ υπλχαγύ τυ Μηχανικύ Ι. Γιαννήσαρλη, «Γενικαί σημειώσεις περί σιδηρδρόμυ και ιδίως περί τυ απ'αθηνών εις Πειραιά», νήσανδρς, τχ. 9, 1 Δεκεμβρίυ 1864 (πα ράρτημα). Ιωάννης Γιαννήσαρλης (Γενίσαρλης), πυ έγινε καθηγητής τπγραφίας στ Πλυτεχνεί, μετείχε στη σύνταξη τυ Ρυμτμικύ Σχεδίυ Αθηνών τυ 1864, βλ. Κ. Μπίρης, Ιστρία τν Εθνικύ Μετσβίυ Πλντεχνείν, Αθήνα 1956, σ Βλ. θ. Ν. Φιλαδελφεύς, Ιστρία των Αθηνών επί Τνρκκρατίας από τν 1400μέχρι τν 1800, τ. 1, Αθήνα 1902, σ , και Ι. Τραυλός ό.π., σ και ιδίως εικ. 140, σ Βλ. την επισήμανση της όιχτμίας αυτής στην πρεπαναστατική Αθήνα και στ G. Sklavounos, «Transports et division sociale de l'espace urbain: Athènes du XIXe au XXe siècle», Villes en parallèle, τχ. 9, Φεβρ. 1986,σ. 38.

8 Τ \.-.. ψ :..... >ι -Μ ', ι» : ; ^,»... ^ ;.. ì,, χ «V,, Μ Ε Τ Α Ξ Υ Ρ Γ Ε Ί ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ ; - <J ':!,; ι-γ. Λ, -, \ VJ' 7. Τμήμα τυ χάρτη της Αθήνας τυ J. Α. Kaupert, Υπδεικνύεται η παραγωγι κή ζώνη της πόλης, με βάση δηγό της επ χής, τ ρφαντρφεί και τ μεταξυρ γεί, "εμπρσθφυλακές" της επέκτασης της παραγωγικής ζώνης πρς τα δυτικά. 16. Για τν χαρακτήρα τυ βόρειυ τμήματς της δύ Αθηνάς τν 19 αιώνα, βλ. χαρακτηριστικές εικό νες στ Θ. Παπαγεωργίυ, Ενθνμιν Αθηνών. Αθήνα? 1990 (δυστυχώς χωρίς χρνλόγηση) και Δ. Σκυζέ, «δρόμς πυ άλλαζε μρφές». Η Αθήνα πυ έφυγε, Αθήνα κυρίως από ανατλή πρς δύση και με κεντρικό άξνα την δό Ερμύ, για να καταλάβυν λόκληρη την περιχή ανάμεσα στ Μναστηράκι και τ δυτικό άκρ της δύ Αδριανύ, τη συνικία τυ Ψυρρή και τ τρίγων Ερμύ - Αθηνάς - Ευριπίδυ (σημερινό εμπρικό κέντρ), διατηρώντας τις μικρτπικές εξειδικεύσεις. Αλλά η επέκταση της ζώνης αυτής πρς τα βόρεια και τα ανατλικά, όπυ χτιζόταν η νέα πόλη, εμπδιζόταν από τις «καλές» συνικίες της μόνιας και τυ Συντάγματς αντιστίχως. Πρς τα ανατλικά, ήδη από τ ύψς της Αιόλυ, όπυ τ γνωστό καφενεί «η Ωραία Ελλάς», τ ανα τλικό τμήμα της δύ Ερμύ φιλξενύσε τα καλύτερα εμπρικά και κα φενεία, για να καταλήξει στα ξενδχεία, τα ζαχαρπλαστεία και τα αρχ ντικά της πλατείας Συντάγματς. Πρς τα βόρεια, τ θέατρ Μπύκυρα (1840), τ Βαρβάκει Λύκει (1857) και τ κεντρικό κτίρι της Εθνικής Τράπεζας ριθετύσαν την ακτίνα επιρρής της πλατείας μνίας.16 Συνεπώς η δυτική πλευρά της πόλης ήταν η μόνη «φυσική» διέξδς της παραγωγικής ζώνης. Στην πλευρά αυτή, πυ ήδη συγκέντρωνε, όπως εί- < >

9 ΣΥΝΙΚΊΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ δαμε, τα σημαντικότερα εργαστήρια, διευρύννταν ι λειτυργίες τυ παλαιύ κιόλας συγκινωνιακύ κόμβυ. Στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων κατέληγαν τώρα όλες ι άμαξες και τα κάθε είδυς δικά μεταφρικά μέσα πυ έρχνταν, με λένα αυξανόμενη πυκνότητα, από τν Πειραιά η εγκατάσταση τυ σταθμύ τυ σιδηρδρόμυ στ ίδι σημεί, τ 1869, επιβάρυνε τν κόμβ με τις ανάγκες της αλλαγής μεταφρικύ μέσυ. λόκληρη η περιχή, από την πλατεία Αγίυ Φιλίππυ, όπυ έκαναν πιάτσα ι Μαλτέζι βαστάζι, ώς τις παρυφές της πλατείας Ελευθερίας (Κυμυνδύρυ) συγκέντρωνε πρνμιακά τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των μεταφρών: τα παλαιότερα σαγματπιεία, σανπωλεία κ.λπ., και τα νεότερα αμαξπιεία, μαζί με τα ξυλυργεία και τα εργαστήρια μετάλλυ. Αυτά ακριβώς τα αμαξπιεία υπήρξαν τ όχημα της επέκτασης της παραγωγικής ζώνης πρς τα δυτικά. Τ πρώτ πυ «μετανάστευσε» στα δυτικά της δύ Πειραιώς για να εγκατασταθεί δίπλα στ μεταξυργεί ήταν τ «Ελληνικόν αμαξπηγειν τυ κ. Γαλιάνι» 17 (Galliani;), η ύπαρξη τυ πίυ μαρτυρείται από τ 1862 τυλάχιστν. Τρία χρόνια αργότερα, τ 1865, νεεστεμμένς Γεώργις Α' επισκέφθηκε τ μεταξυργεί Δυρύτη και τ «πλησίν αυτύ κείμενν» αμαξπιεί και απένειμε παράσημα στυς δύ ιδικτήτες τυς. 18 Δέκα χρόνια αργότερα, τ 1875, τα περισσότερα αμαξπιεία (14 από τα 15 πυ καταγράφει για όλη την Αθήνα δηγός της επχής) συνωστίζνται πάντα στις δύς Αδριανύ, στην πλατεία Ασωμάτων και στην δό Σαρρή, ενώ στην άμεσα γειτνική τυ μεταξυργείυ περιχή καταγράφεται και ένα εργαστήρι σιδηρών κατασκευών. 19 Στ μεταξύ, ένα τμήμα τυ ίδιυ τυ μεταξυργείυ (τ ξυλυργέίσιδηρυργεί), πυ είχε πλέν πάρει τν δρόμ της παρακμής, ενικιαζόταν σε ανεξάρτητ επιχειρηματία. 20 Τ 1875 τ μεταξυργεί έκλεισε ριστικά και η περιχή τυ βρισκόταν για άλλη μια φρά σε ένα σταυρδρόμι. Όμως τώρα η ζήτηση για κατικία ήταν μαζική και πιεστική: η πρωτεύυσα έμπαινε στην τρχιά της ταχείας επέκτασης και πληθυσμός της απγειωνόταν: από κατίκυς τ 1870, έφτασε τυς τ 1879 (αύξηση 42%) και τυς τ 1889 (+ 69%). Έτσι μέσα σε μια δεκαετία, , λόκληρη η περιχή, μέχρι τις παρυφές τυ Γκαζιύ στα νότια και τ ρέμα τυ Κυκλβόρυ στα δυτικά, επικίστηκε και ενσωματώθηκε στην πόλη (εικ. 8). Η υπβαθμισμένη ήδη ταυτότητα της αλλά και χαρακτήρας της νέας ζήτησης (μάζες μεταναστών, για πρώτη φρά σε τέτια έκταση, από την ύπαιθρ και τις επαρχιακές πόλεις) συνέτειναν ώστε να διαμρφωθεί μια λαϊκή συνικία με μικρά και ταπεινά σπίτια, πυ στέγασε τεχνίτες, μερκαματιάρηδες και κάθε λγής μικρ-επαγγελματίες και βιτέχνες, κυρίως Πελπννήσιυς αλλά και νησιώτες. 21 Ωστόσ αυτή η μαζική εισβλή της κατικίας δεν ανέκψε τη διείσδυση των παραγωγικών λειτυργιών στην περιχή τυ μεταξυργείυ. 22 Αντίθετα μάλιστα, χαρακτήρας των νέων επίκων τη διευκόλυνε. Με κύρι πόλ πάνττε την δό Μυλλέρυ και με κυρίαρχη λειτυργία τα αμαξπιεία, ι χώρι εργασίας άρχισαν να διαχένται στη γειτνιά. Τ 1900, τα περισσότερα αμαξπιεία είχαν μετατπιστεί από την δό Αδριανύ πρς τα δυτικά, στις δύς Ασωμάτων, Λεωκρίυ και Σαρρή, ενώ τέσσερα είχαν διαβεί την Πειραιώς για να εγκατασταθύν στην δό Μυλλέρυ. 23 Δύ τυλάχιστν από αυτά, τα αμαξπιεία των Αδελφών Ρόσση και τυ Λρέντζυ Μάμυ, ήταν μεγάλα, πλυάνθρωπα εργαστήρια πυ κατα- 17. Εθνφύλαξ, Εθνφύλαξ, Τ αμαξπιεί Γαλιάνη δεν αναφέρεται σε μεταγενέστερες πηγές, είναι όμως πιθανό να συνέχισε τη ζωή τυ με άλλη επωνυμία: τ αμαξπιεί των Αδελφών Ρόσση, εγκατεστημέν τ 1900 πλύ κντά στ μεταξυργεί, αναφέρει σε διαφήμιση τυ ως έτς ίδρυσης τ 1861, ενώ δεν απαντάται σε πργενέστερες πηγές, συνεπώς ήταν πιθανότατα διάδχς τυ αμαξπιείυ Γαλιάνη βλ. Société Biotechnique Hellénique, La Grèce industrielle et commerciale en 1900,2e Partie, Catalogue des principaux industriels, Αθήνα 1900, σ. XVIII τυ παραρτήματς. 19. Τ κλινπιεί τυ Δ. Δυκάκη, επί της δύ Πειραιώς, λίγ πι κάτω από τ Ωδεί, βλ, Μ. Μπύκας, δηγός εμπρικός... των κυριωτέρων πόλεων..., Αθήνα 1875,σ ,112 είναι πιθανό ότι η καταγραφή τυ Μπύκα δεν είναι πλήρης δεν αναφέρει πάντως αμαξπιεί στην περιχή τυ μεταξυργείυ. 20. Για τν λόγ αυτόν τ ξυλυργεί-σιδηρυργεί εξαιρέθηκε, μαζί με τν εξπλισμό τυ, τυ πλειστηριασμύ τυ 1865, βλ. «Δηλπίησις... πλειστηριασμύ...», Δικαστικός Κλητήρ, Φευγαλέες, αλλά χαρακτηριστικές, εικόνες και σηματδτήσεις της περιχής σε ρισμένα λγτεχνικά κείμενα: «κάτω εις την εσχατιάν της πόλεως, εκείθεν τυ Μεταξυργείυ», είχε τ σπιτάκι πυ είχε χτίσει μόνς τυ «μαστρ-δημήτρης Χωριανός», «ασπριστής ή χρωματιστής την τέχνην», τυ διηγήματς τυ Α. Παπαδιαμάντη «Φιλόστργι» (1895) (στ: Λίζυ Τσιριμώκυ, Γραμματλγία της πόλης, λγτεχνία της πόλης, πόλεις της λγτεχνίας, Λωτός, χ.χ.έ [1987], σ ). Στ Μεταξυργεί καθόταν επίσης με τη θεία της, «πύχε μια φρά κι αυτή τν τρόπ της, μα σαν απόμεινε χήρα έκανε τη σιδερώστρα», η νεαρή Βεργινία τυ μυθιστρήματς τυ Κων. Χρηστμάνυ, Η κερένια κύκλα, Αθήνα 1925 (τ παράθεμα από τη σ. 11). Νεώτερες μαρτυρίες για τη φυσιγνωμία τυ Μεταξυργείυ στ: Β. Αγγελίδης, Μεταξυργεί - Κλωνός. Νσταλγία και πραγματικότητα, Αθήνα 1992, ιδίως σ διαχωρισμός κατικίας-εργασίας είναι φυσικά πρόσφατ φαινόμεν και ανήκει στην επχή τυ αυτκινήτυ. Είναι πασίγνωστη, και δεν θα επιμείνυμε εδώ περισσότερ, η ανάμιξη των λειτυργιών στις ιστρικές πόλεις, και όχι μόν στις φτωχγειτνιές τυς. Αν υπάρχει κάτι πυ πρέπει να υπενθυμιστεί είναι ότι δγματισμός με τν πί εφαρμόστηκε τν εικστό αιώνα η αρχή τυ διαχωρισμύ των λειτυργιώνδήγησε στις απάνθρωπες ζώνες κατικίας - κιμητήρια πυ γνωρίζυν όλες ι σύγχρνες μεγαλυπόλεις. 23. Τα αμαξπιεία Ν. Εξαγρέα (Μυλλέρυ 2), Γ. Στόκυ (Μυλλέρυ 2), Λ. Μάμυ (Μυλλέρυ 23) και Αδελφών Ρόσση (Μυλλέρυ 42, «συνικία μεταξυργείυ»). Βλ. Σπ. Κυσυλίνυ, δηγός της Ελλάδς 1900, σ. 4 (τμήμα Ε, «Ευρετήριν Διευθύνσεων»),'και Société Biotechnique Hellénique, ό.π., σ. 6 και σ. XVIII τυ παραρτήματς. <

10 Τ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ 8. Τμήμα χάρτη της Αθήνας της Riunione Adriatica di Sicurtà, Η περιχή τυ 24. Παρόλ πυ τ μεταξυργεί είχε από καιρό σφραγίσει με τ όνμα τυ την περιχή, η συνικία, και συγκεκριμένα η ζώνη πυ περιλαμβάνεται μεταξύ των ών Πειραιώς, Βυτιαδών, Κων/πόλεως, Αένρμαν και Κλκυνθύς (περιλαμβάνει δηλαδή τ Γκαζχώρι και τμήμα της συνικίας Ακαδημίας Πλάτωνς) νμά στηκε για πρώτη φρά επισήμως, με τ Β.Δ. της , «Κεραμεικύ έξω». Βλ. Μ. Μαρμαράς, Η αστική πλυκατικία της μεσπλεμικής Αθήνας, Πλιτιστικό-Τεχνλγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1991, σ. 96 και χάρτης 1, σ Για τ μηχανυργεί Κντέκα, βλ. Σπ. Κυσυλίνς, ό.π., σ. 49 (τμήμα Ε) και σ. 40 τυ παραρτήματς. Για τ μηχανυργεί Βλαχάνη-Πετρόπυλυ, πυ δεν αναφέρεται στν δηγό τυ Κυσυλίνυ, βλ. S.B.H., La Grèce..., ό.π., σ. 8 και σ. V τυ παραρτήματς. Η «ΒΙ», πυ διεύρυνε τις εργασίες της, εκτός της μηχανυργίας, στην ινπνευματπιία και την παραγωγή ζύμης, αναφέρεται σε όλες τις μεταγενέστερες απγρα φικές πηγές της βιμηχανίας. 26. Βλ. και την ταξινόμηση πυ πρτείνει Μ. Μαρμαράς, ό.π., δηγός της Ελλάδς τν έτυς 1930 (ιδρύθη τ 1900 υπό Ν. Γ. Ιγγλέση), Πυρσός Α.Ε., Αθήνα. f. - ΤΗΣ» f ΑΘΉΝΑΣ ti a «>.) - '-' ;/ " σκεύαζαν κάθε είδυς αμαξώματα και χήματα ως διεύθυνση μάλιστα τυ πρώτυ, δηγός της επχής αναφέρει τη «συνικία μεταξυργείυ», εννώντας πιθανότατα τ ίδι τ κτιριακό συγκρότημα τυ παλαιύ ερ γστασίυ.24 Την ίδια επχή είχαν εισδύσει στην περιχή και τα εργαστήρια μετάλ λυ. Δύ από τα σημαντικότερα μηχανυργεία της Αθήνας, των αδελφών Κντέκα ( «Ήφαιστς») και των «Βλαχάνη, Πετρόπυλυ & Σίας», βρί σκνταν στις δύς Κλκυνθύς και Αένρμαν αντιστίχως. Τ δεύτερ, στη γωνία Αένρμαν και Κωνσταντινυπόλεως, εκεί πυ σιδηρόδρμς Πελπννήσυ χάραζε τ νέ σύνρ της πόλης (εικ. 9), εξελίχθηκε σε ση μαντικό εργστάσι και, με την επωνυμία «ΒΙ, Ανώνυμη Γενική Βιμηχανική Εταιρεία», έζησε τυλάχιστν ώς τη δεκαετία τυ I Με τις εγκαταστάσεις αυτές, ενδεχμένως και άλλες μικρότερες πυ δεν απ γράφνται στυς δηγύς της επχής, η συνικία τυ Μεταξυργείυ είχε διαμρφώσει, ήδη από τ τέλς τυ 19υ αιώνα, τα βασικά γνωρίσματα της φυσιγνωμίας της, πυ η κατπινή εξέλιξη, στην ίδια πάνττε κατεύθυνση, επρόκειτ να ενισχύσει: μια λαϊκή-μικραστική συνικία με μικτές χρήσεις (κατικία, εμπόρι και παραγωγή) διάχυτες στν ιστό της.26 Η φυσιγνωμία αυτή, στην λκληρωμένη μρφή της, απτυπώνεται με ενάργεια τριάντα χρόνια αργότερα, στν χάρτη τυ 1930 (εικ. 10). Στν χάρτη αυτόν τπθετήθηκαν, με βάση αναλυτικό δηγό τυ έτυς εκείνυ,27 όλες ι παραγωγικές χρήσεις (αμιγείς και βηθητικές), στην περιχή πυ <Χ^

11 ΣΥΝΙΚΊΑ Θ \\ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ 9. Τμήμα χάρτη της Αθήνας τυ 1896 (Guide Joannes, Hachette & Cïe) υπδει κνύεται η ζώνη των αμαξπιείων στις δύς Ασωμάτων, Λεωκρίυ και Σαρρή και τα 4 αμαξπιεία της δύ Μυλλέρυ (1900). \ Υί», - t T t t ι * *\\ -'s Ι t t Μ» W / t t...-λat Γ,,Η,..;-... ; : - περιλαμβάνεται μεταξύ των δών Πειραιώς, Ιεράς δύ, Κωνσταντινυ πόλεως, Λένρμαν, Αχιλλέως και Δεληγιώργη. Η περιχή αυτή περιλαμβά νει συνλικά περίπυ 1900 διευθύνσεις (αριθμημένες εισόδυς),28 από τις πίες περίπυ ι 680 ανήκυν σε όλες τις άλλες, εκτός κατικίας, χρήσεις (εμπόρι, παραγωγή, αναψυχή, υπηρεσίες) χνδρικά δηλαδή, ένα στα τρία σπίτια της περιχής ήταν (ή περιελάμβανε στ ισόγει) εργαστήρια ή κατα στήματα. Η καταγραφή και χαρτγράφηση τυ συνόλυ των εκτός κατικίας χρήσεων αναδεικνύει τα βασικά χαρακτηριστικά της συνικίας, και πρώτα απ' όλα τν λαϊκό χαρακτήρα της σε σύγκριση με τ δυναμικό της κάθε κατηγρίας χρήσεων στ σύνλ της Αθήνας, στ Μεταξυργεί υπάρ χυν, για παράδειγμα, ελάχιστα εμπρικά καταστήματα τυ τμέα ένδυσης-υπόδησης, αλλά υψηλό πσστό ραφείων, υπδηματπιείων και ερ γαστηρίων επιδιόρθωσης υπάρχει ένα μόν εστιατόρι (από τα 98 πυ καταγράφει δηγός), αλλά πλήθς ινμαγειρείων και καφενείων. Κατά δεύτερ λόγ, τ πλήθς των καταστημάτων και η πικιλία των χρήσεων (ανάμεσα στις πίες και υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και αναψυχής) αναδεικνύει μια συνικία η πία, μέσα σε πενήντα περίπυ χρόνια από την επχή πυ άρχισε να επικίζεται, έχει απκτήσει λκληρωμέν αστικό χαρακτήρα. Τέλς, η διαφρετική πυκνότητα των διαφόρων χρήσεων στα επιμέρυς τμήματα της συνικίας μαρτυρεί τυς μηχανισμύς έλξης-απώ- (Q) 28. αριθμός υπλγίστηκε με βάση την αρίθμηση των δρόμων είναι πρφανές ότι πρόκειται για πρσέγ γιση, ιότι εν μπρύν να είναι γνωστές ι υπδιαιρέ σεις των αριθμήσεων (π.χ. 42α κ..κ.). ι εγκαταστάσεις τπθετήθηκαν στν χάρτη της εικ. Ι με βάση τη σημε ρινή αρίθμηση των δρόμων, μια και η αντιπαραβλή με τυς αριθμύς πυ καταγράφνται στν δηγό τυ 1930 έδειξε ότι όεν έχει αλλάξει δραστικά από τότε- δεν πρέπει όμως να απκλειστύν μικρτπικές διαφρ πιήσεις και γι' αυτό η θέση των μνάδων στν χάρτη δεν πρέπει να θεωρηθεί απλύτως ακριβής: η πρσέγγι ση έγινε σε επίπεδ ικδμικύ τετραγώνυ.

12 Τ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ ΥΠΜΝΗΜΑ 1. «Βαριές» (σύνλ: 141) /. /. Τμέας μετάλλυ (σύνλ: 64) Αυτκίνητα: εργαστήρια κατασκευής καρσερί (6), συστών αυτκινήτων και αμαξών (1), ταπετσαριών (6), μηχανυργεία (6) και βαφεία (4) (σύνλ:22) Γανωτήρια (1) Επινικελωτήρια ( 1 ) Ηλεκτρμηχανυργεία (2) Κλινπιεία (1) Μεταλλυργεία (1) Μηχανυργεία (9) ξυγνκλλήσεις (2) ρειχαλκυργεία (5) Πεταλωτήρια (2) Σιηρυργεία(14) Φανπιεία (4) Χυτήρια (3) 10. Παραγωγικές εγκαταστάσεις στη συνικία Μεταξυργείυ τ ^Ρ ^ J ΒΑΡΙΕΣ ΕΛΑΦΡΈΣ ΒΗΘΗΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ [ 1 ΓΡΑΜΜΗ ΣΙΔΗΡΔΡΜΥ Τ ΙΚΠΕΔ ΤΥ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙΥ 1.2. Τμέας ξύλυ (σύνλ: 60) Αμαξπιεία (3) Βαρελπιεία (5) Επιπλπιεία (και επιπλπιεία πλεκτών) (24) Καθεκλπιεία (3) Καλαθπιεία-Κφινπιεία (4) Καρρπιεία (2) Κατασκευαστές ρλλών (1) Κιβωτιπιεία (1) Ξυλγλυφεία (1) Ξυλυργεία (11) Σαγματπιεία (5) Φερετρπιεία (1) 1.3. ικδμικά υλικά και συναφή (σύνλ: 7) Άσφαλτς (εργστάσια) ( 1 ) Γύψυ εργστάσια και γύψινες διακσμήσεις (3) Μάρμαρα τεχνητά (εργστάσια) (1) Μαρμαργλυφεία (2) Μωσαϊκές πλάκες (εργστάσια) (1) 1.4. Πικίλα (σύνλ: 10) Λιθγραφεία (1) Σαπωνπιεία (και αρωματικών) (3) Σχινπιεία (1) Τυπγραφεία (5) -' φ 2. «Ελαφρές» (σύνλ: 116) 2. /. Τμέας τρφίμων (σύνλ: 32) Αρτπιεία (23) Γαλακτκμεία (2) Καραμελλπιεία (1) Πτπιεία (και αεριύχων) (6) 2.2. Τμέας κλωστϋφαντυργίας και ένδυσης και υπόδησης (σύνλ: 75) Ενδύματα πλεκτά (εργστάσια) ( 1 ) Εφαπλωματπιεία (2) Μεταξυργεία (1) Πιλπιεία (γυναικείων και κασκέτων) (8) Ραφεία-Εμπρρραφεία (17) Φανελπιεία (1) Παντόφλες-πέδιλα (κατασκευή) (2) Σανδαλπιεία (3) Υπδηματπιεία (40) Υπδηματπιίας εργστάσια (1) 2.3. Πικίλες (σύνλ: 9) Βιβλιδετεία (3) Επιγραφπιεία (1) fffi Κηρπλαστεία-κηρπωλεία (1) Κυτιπιεία (3) Τεχνητί δόντες (εργστάσι) (1) Πδήλατα (επισκευές-ενικιάσεις) (3) Χρυσχεία-Ωρλγπιεία (1)

13 BIO TIA > IAN \ΩΝ 0is τ { Λ* Λ 4X ΙΛ 4 I oo ϊθα f ί 030 <β Ι 09 ΓΕΡΜΑΝΙΚΥ δ ΛΕΩΝΙΔΥ KEP Α Μ Ε Ι Κ Υ oo AI Η nσιλαυ < ί * * jo θ ΤΗΡΙΑΣ f ft? 2 Μ. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Υ 8 ΣΦΛΚ ΙΏΝ ÊQ. > Π Π Α : 2* eg Μ Ό > m > Ώ Μ * η χ η σ tir»0 OMÌ η w ζ ^ Μ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βηθητικές εγκαταστάσεις (συντήρησης, επι σκευών κ.λπ.) (σύνλ: 54) 3.1. Αυτκίνητων σταθμί (12) 3.2. Υδραυλικά καταστήματα (σύνλ: 10) 3.3. Πρσωπικές υπηρεσίες (σύνλ: 32) Βαφεία Καθαριστήρια ενδυμάτων (4) Κυρεία (21) Πιλδιρθωτήρια και καθαριστήρια ( 1 ) Σιδερωτήρια-Πλυντήρια (3) Στιλβωτήρια (1) Υπδηματδιρθωτήρια (2) * ι εγκαταστάσεις με περισσότερες από μία χρήσεις έχυν καταχωριστεί στην κάθε χρήση χωριστά αλλά έχει απφευχθεί η διπλή καταμέ τρηση τυς στα σύνλα, γι' αυτό και τα τελευ ταία δεν συμπίπτυν πάνττε με τ άθρισμα των επιμέρυς αριθμών. (

14 Τ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ 29. Η δός Θερμπυλών, όπως και η Μεγάλυ Αλεξάνδρυ, ήταν κυρίως εμπρικί δρόμι. 30. Για ένα από αυτά, ίσως από τα πι σημαντικά, τ «εργστάσι αυτκινήτων» τυ Νίκυ Θελόγυ (Θερμπυλών 52) δημσιεύτηκε πρόσφατα στ «Έψιλν» της Κυριακάτικης Ελευθερτυπίας, , ένα αφιέρωμα με τίτλ «Έλληνας Φρντ λεγόταν Θελόγυ». Τ 1930 πάντως θα πρέπει να είχε διακόψει την παραγωγή τυ, αφύ στν δηγό αναφέρεται ως «σταθμός αυτκινήτων». 31. Τα συνεργεία αυτκινήτων δεν εισέβαλαν μεταπλεμικά στν χώρ τυ Μεταξυργείυ, επειδή εγκαταλείφθηκε από τυς κατίκυς τυ, όπως νμίζεται συνήθως (βλ. σχετικά τ αφιέρωμα τυ Δελτίυ Συλλόγυ Αρχιτεκτόνων πν αναφέρθηκε). ύτε βέβαια εγκατέλειψαν τ Μεταξυργεί ι παλαιί κάτικι τυ εξαιτίας των συνεργείων. «Παλαιί» κιόλας Αθηναίι μετά τν πόλεμ, και ασφαλώς περισσότερ ενσωματωμένι στα μικρά και μεσαία στρώματα της πόλης, ι μεταξυργιώτες μετακόμισαν αναζητώντας καλύτερες συνθήκες κατικίας στις αθηναϊκές πλυκατικίες πυ καταλάμβαναν τότε λόκληρη την πόλη τα συνεργεία, από την πλευρά τυς, διατήρησαν τν εργασιακό χαρακτήρα της περιχής κι έτσι «έσωσαν» τα ακίνητα της από τη βυλιμία των εργλάβων και τ Μεταξυργεί από την εισβλή της πλυκατικίας Ας σημειωθεί ότι δύ από τα πέντε εργαστήρια αμαξωμάτων αυτκινήτων («Αθηνά», στη γωνία Μυλλέρυ και Γερμανικύ, απέναντι από τ μεταξυργεί, και Π. Αλεξίυ) και δύ από τα εννέα μηχανυργεία (των Σ. Κρδελλάκυ στην Ιερά δό και Σ. Σιδερίδη, πάλι στη Μυλλέρυ) τυ 1930, συγκαταλέγνται τ 1954 ανάμεσα στα σημαντικότερα εργστάσια των αντίστιχων κλάδων, βλ. Ν. Σιδερής, Η ελληνική βιμηχανία. Βιμηχανική παραγωγή και αξία αυτής κατά τα έτη 1953 και 1954, Αθήνα θησης των μιγενών-αντιθετικών λειτυργιών πυ δημιυργύν συνάφειες και πρσδίδυν ταυτότητες στα μέρη τυ αστικύ ιστύ. Έτσι, εμπρικές και παραγωγικές χρήσεις συνωστίζνται στην κεντρική ζώνη της συνικίας και στυς περιφερειακύς άξνες, ενώ στ εσωτερικό της, και ιδίως στ δυτικό τμήμα, διαμρφώννται περισσότερ αμιγείς νησίδες κατικίας, όπυ όμως δεν λείπυν τα καταστήματα τρφίμων, διάσπαρτα σε όλ τν ιστό, σχεδόν σε κάθε γωνιά* βρειανατλικά, στις παρυφές της μόνιας (πέραν της δύ Κλκυνθύς), παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση υπηρεσιών και ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσ τ σημαντικότερ χαρακτηριστικό της συνικίας Μεταξυργείυ, αυτό πυ κυρίως ενδιαφέρει εδώ, είναι υψηλός βαθμός συγκέντρωσης παραγωγικών μνάδων, και μάλιστα αυτών πυ σε μια στιχειώδη ταξινόμηση θα μπρύσαν να χαρακτηριστύν «βαριές»: εργαστήρια μετάλλυ, ξύλυ, ικδμικών υλικών και τυπγραφεία, συνλικά 141 μνάδες (εικ. 10). Είναι μάλιστα εμφανής η ιδιαίτερη πυκνότητα των μνάδων αυτών στην δό Μυλλέρυ η πία, 75 χρόνια μετά την ίδρυση τυ μεταξυργείυ, παραμένει κατεξχήν δρόμς των εργαστηρίων και μικρών εργστασίων, ενώ αντίθετα η γειτνική δός Θερμπυλών συγκεντρώνει περισσότερα «ελαφρά» εργαστήρια (ένδυσης-υπόδησης, κυτιπιεία κ.λπ.). 29 Ακόμη πι απκαλυπτική για την ανθεκτικότητα των ιστρικών παραμέτρων στη διαμόρφωση τυ χαρακτήρα της συνικίας είναι η διαπίστωση ότι η περιχή διατηρεί την εξειδίκευση της στην εξυπηρέτηση των μεταφρών αλλά τα αμαξπιεία έχυν δώσει τώρα τη θέση τυς στα πικίλα εργαστήρια πυ εξυπηρετύν τ νέ μεταφρικό μέσ, τ αυτκίνητ: εργαστήρια πυ κατασκευάζυν αμαξώματα, ταπετσαρίες και σύστες, μηχανυργεία, βαφεία και σταθμί αυτκινήτων, 30 και ακόμη καταστήματα ανταλλακτικών. Είναι αυτά τα εργαστήρια πυ θα δώσυν σιγά σιγά τη θέση τυς στα συνεργεία της μεταπλεμικής επχής, όταν θα έχει ριστικά εκλείψει κάθε δυνατότητα δημιυργίας ελληνικής αυτκινητβιμηχανίας. 31 δηγός τν 1930 απτυπώνει μια μεταβατική επχή, όπυ, παρά την εφεύρεση της «αλυσίδας» στα εργστάσια Φρντ, η παραγωγή τυ αυτκινήτυ παρέμενε ακόμη σε μεγάλ βαθμό τμέας εντάσεως εργασίας, επιτρέπντας έτσι τη διασπρά της παραγωγής επιμέρυς τμημάτων τυ αυτκινήτυ, και κυρίως των εργασιών συναρμλόγησης, σε μικρότερες μνάδες. Η βιτεχνία μεταφρικών μέσων της Αθήνας πρσαρμόστηκε στις εξελίξεις και έδειξε εντυπωσιακή ευελιξία και αντχή στν χρόν. 32 Πλευρικές μετατπίσεις και σμώσεις, δυνάμεις έλξης πυ ασκύνται από ισχυρύς πόλυς (μεγάλα ακίνητα, μη τυπικές λειτυργίες), αναπρσαρμγές των παραγωγικών χρήσεων εντός των ρίων ευρύτερων ικγενειών, είναι μερικί από τυς μηχανισμύς διαμόρφωσης τυ αστικύ ιστύ στην ιστρική διαδρμή τυ πυ αναδεικνύει η ιστρία της συνικίας Μεταξυργείυ. Η διαδικασία διαμόρφωσης δεν υπήρξε ωστόσ γραμμική. Η φυσιγνωμία της συνικίας πρέκυψε από τη σύνθεση αντίρρπων τάσεων πυ φάνηκαν κατά καιρύς να επικρατύν πρσωρινά (ζώνη παραγωγική - ζώνη κατικίας) και από τη διαπλκή μεμνωμένων (συγκυριακών) ενεργειών και δμικών ρπών της ανάπτυξης της πόλης. Τ μεγάλ κτίρι, τ κτίρι τυ μεταξυργείυ, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλ στη διελκυνστίδα αυτή. Πρώτα άνιξε τν δρόμ για την επέκταση (ffr

15 ΣΥΝΙΚΊΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΊ 11. "Εργστάσιν αυτκινήτων" (σήμερα σταθμός) στην δό Μυλλέρυ 54: ζωντανός μάρτυρας μιας μακρόχρνης, και ξεχασμένης, ιστρίας. της παραγωγικής ζώνης πρς τα υτικά της πόλης έπειτα «αλώθηκε» από την κατικία- αλλά η επιρρή πυ είχε ήη ασκήσει στ περιβάλλν τυ άντεξε στν χρόν περισσότερ από τ ίδι. ι παραγωγικές λειτυργίες, με κεντρικό άξνα την δό Μυλλέρυ, διείσδυσαν στη νεεπικισμένη περιχή, για να διαμρφωθεί ένα αξεδιάλυτ πλέγμα κατικίας-εργασίας, μια αστική γειτνιά με ιδιαίτερη ταυτότητα. <β>

Η Αθήνα τον 19ο αιώνα. Συνοικία Μεταξουργείο 1

Η Αθήνα τον 19ο αιώνα. Συνοικία Μεταξουργείο 1 Η Αθήνα τον 19ο αιώνα. Συνοικία Μεταξουργείο 1 Χριστίνα Αγριαντώνη Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα του χάρτη της Αθήνας του F. Aldenhoven (1837), όπου υποδεικνύονται τα τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση:

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση: Ι12. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση ημ 3 Β ημ 2 ΑημΒ ημ 2 ΑημΓ ημ 3 Γ, να απδείξετε ότι Βˆ Γˆ 120. Ι13. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση: 1 1 2 1, να α β α β γ α β γ β γ 2 απδείξετε ότι 4συν Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t).

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t). Kεφ. ΣYΣTHMATA ME ΠOΛΛOYΣ BAΘMOYΣ EΛEYΘEPIAΣ (part, pages - Θεωρύμε ένα σύστημα με N βαθμύς ελευθερίας, τ πί θα περιγράφεται από N συντεταγμένες (t, (t,..., N (t. Oι εξισώσεις κίνησης τυ συστήματς θα έχυν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Μ.Κ.)

ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Μ.Κ.) ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Μ.Κ.) Ένα κύκλωµα βρίσκεται στην Ηµιτνική Μόνιµη Κατάσταση (Η.Μ.Κ.) όταν : α) Όλες ι πηγές τυ κυκλώµατς είναι ηµιτνειδείς συναρτήσεις τυ χρόνυ Α sin (ωt+φ) ή Α cs (ωt+φ) β)

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ..4: Ρυθμός Μεταβλής τυ σχλικύ βιβλίυ]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 3. α) Να βρεθεί ρυθμός μεταβλής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ Kεφ. (part, pages - Σχέση διασπράς Exυμε βρεί την εξίσωση κύματς: λν = υ, όπυ υ = Τ /μ στη περίπτωση της χρδς. Οπότε υ ν = = λ ω = Τ /μ Τ /μ λ k H σχέση αυτ πυ συνδέει την γωνιακ συχνότητα ω με τν κυματαριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1. Στη σελίδα 27, πίνακας 3, να μπει υπσημείωση «ι πσότητες τυ νερύ δίννται σε εκατμμύρια κυβικά χιλιόμετρα». 2. Στη σελίδα 43, χάρτης εννιών τυ «Συνψίζντας» έχει χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 6/03/04 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα τ γράμμα π

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισµός της συνέχειας Πράξεις µε συνεχείς συναρτήσεις Συνέχεια συνάρτησης σε διάστηµα Θεωρία Ασκήσεις. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται συνεχής σε σηµεί όταν f () = f ( ).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών Τμ. 78, 1990 θεωρία της πρακτικής τυ Pierre Bourdieu Παναγιωτόπυλς Ν. 10.12681/grsr.886 EKKE Copyright 1990 To cite this article: Παναγιωτόπυλς (1990). θεωρία της πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. «Εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κεντρικές εμπορικές αγορές»

Δελτίο Τύπου. «Εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κεντρικές εμπορικές αγορές» Αθήνα, 13 Απριλίου 2016 Δελτίο Τύπου «Εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κεντρικές εμπορικές αγορές» Η έρευνα καταγραφής των επιχειρήσεων σε επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001 Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πανεπιστήμι Αθηνών Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνλγίας, Περιβάλλντς Θεωρητικό Μέρς ΘΕΜΑ Β Λυκείυ 9 Απριλίυ Μια αγώγιμη μεταλλική σφαίρα ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου 6. 6.4 σκήσεις σχλικύ βιβλίυ σελίδας 9 30 Ερωτήσεις Κατανόησης. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; πάντηση Όταν η κρυφή της είναι σηµεί τυ κύκλυ και ι πλευρές της είναι τέµνυσες τυ κύκλυ. ν φ και ω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα