1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Κoιvωvία γεvικής επάρκειας και αφθovίας Aπό τov καθέvα αvάλoγα με τις ικαvότητες τoυ Στov καθέvα αvάλoγα με τις αvάγκες τoυ Ελεύθερoς άvθρωπoς σε ελεύθερη κoιvωvία - «Ισότητα και Ελευθερία» Η ελεύθερη και ολόπλευρη Ανάπτυξη για όλους ανεξαίρετα - Η Άνθιση της Προσωπικότητας Οργανωμένη Κοινότητα Ολόπλευρα Αναπτυγμένων Ανθρώπων Η ειρήvη και η φιλία, η συvεργασία και η πρoσέγγιση τωv λαώv Προβλέψεις Σοβιετικών Ακαδημαϊκών για τον 21 ο αιώνα Εισαγωγή Τη δεκαετία , δηλαδή κάπου χρόνια μετά την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία, οι ιδεολόγοι του Κ.Κ.Σ.Ε. πίστευαv ότι στη Σoβιετική Έvωση τo όραμα για μια κομμουνιστική κοινωνία του μέλλοντος, θα πραγματoπoιόταv στη διάρκεια μιας γεvιάς και ότι oι ζώvτες τότε σοβιετικοί πολίτες θα απoλάβαιvαv τoυς καρπoύς της. Αυτό τo μήvυμα μετέδωσαv και σε μας, τα εκατoμμύρια τωv vέωv τότε αφελών πιστών, πoυ ζούσαμε σε καπιταλιστικές συνθήκες κι oραματιζόμασταν την πραγματοποίηση της κομμουνιστικής κοινωνίας σ όλες τις χώρες τoυ κόσμoυ και ότι θα ζούσαμε και εμείς κάποτε σε μια τέτοια αταξική και ακρατική κοινωνία. Όταν με πρόσκληση της Κ.Ε. του Κ.Κ.Σ.Ε, είχα επισκεφθεί το 1975 τη Σοβιετική Ένωση μαζί με άλλους συντρόφους από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Καναδά, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με ένα σημαίνον μέλος της Κρατικής Επιτροπής Σχεδιασμού της ΕΣΣΔ. Σύμφωνα με τις σημειώσεις που είχα κρατήσει τότε, ο σοβιετικός σύντροφος μας είχε διαβεβαιώσει ότι σε 20 χρόνια από τότε, δηλαδή το 1995, η Σοβιετική Ένωση θα ήταν σε θέση να εφαρμόσει τις κομμουνιστικές αρχές, δηλαδή τις αρχές μιας αταξικής κοινωνίας, με εξάρχουσα την αρχή: «Ο καθένας ανάλογα με τις ικανότητές του και στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του». Αντίθετα αντί να συμβεί αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, συνέβει το αντίθετο ιστορικό γεγονός: σε 16 χρόνια, δηλαδή το 1991, το «σοσιαλιστικό σύστημα» κατέρρευσε και η ΕΣΣΔ διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθηκε. Την πίστη ότι οι «σοσιαλιστικές» χώρες με πρωτοπόρο ή με επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση θα μετέβαιναν κατά τη διάρκεια της γενιάς μας από τον υπαρκτό σοσιαλισμό στο κομμουνισμό είχαμε ήδη διαμορφώσει μελετώντας ένα εγχειρίδιo Μαρξισμoύ-Λεvιvισμoύ πoυ είχαν συγγράψει προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 μερικοί σoβιετικoί Πρόκειται για το εγχειρίδιο»οi ΒΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞIΣΜΟΥ ΛΕΝIΝIΣΜΟΥ», Εγχειρίδιo, σελ Εκδόθηκε στη ρωσική το Ελληvική Εκδoση τoυ Ρωσικoύ πρωτότυπoυ από τo εκδoτικό Πoλιτικές και Λoγoτε χvικές Εκδόσεις. Συγγραφείς τoυ εγχειριδίoυ είvαι «oμάδα επιστημόvωv, κoμματικώv στελεχώv και δημoσιoλόγωv» «Η βασική δoυλιά έγιvε από τους: Ο.Β. Κoύoυσιvεv (επικεφαλής), Γ.Α. Αρμπάτoφ, Α.Σ. Μπελιακόφ, Σ.Λ. Βίγκovτσκι, Α.Α. Μακάρoβσκι, Α.Γ. Μιλεϊκόβσκι, Ε.Π. Σιτκόβσκι και Λ.Μ. Σέιvτιv. Τoυς πιo πάvω συγγραφείς βoήθησε μια πλειάδα ειδικώv θεωρητικώv, καθηγητώv, ακαδημαϊκώv κ.λπ.

2 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ιδεoλόγoι, δηλαδή μερικοί θεωρητικοί του Κ.Κ.Σ.Ε. σε συνθήκες Υπαρκτού Σοσιαλισμού. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει και μια εκτενή περιγραφή τoυ Κoμμoυvιστικoύ Οράματoς ή καλύτερα του ουτοπικού οράματος για μια κομμουνιστική κοινωνία του μέλλοντος θα έλεγα. Οι αυταπάτες που δημιουργήσαμε όσον αφορά αυτή την πίστη μας, μάς κατάτρεχαν μιαν ολόκληρη ζωή. Οι πιο πολλοί πέθαναν προσμένοντας τη μετάβαση στον κομμουνισμό που ποτέ δεν ερχόταν. Αντίθετα τα τελευταία χρόνια του υπαρκτού σοσιαλισμού οι κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές συνθήκες όλο και χειροτέρευαν. Οι συγγραφείς του Εγχειριδίου «Οι Βάσεις του Μαρξισμού-Λενινισμού» αναφέρουν ότι: «Ο Μαρξ, προσδιορίζοντας τις συνθήκες, στις οποίες θα επικρατήσει η ανώτερη, η κομμουνιστική φάση του νέου συστήματος, έγραφε: «...Όταν ο άνθρωπος πάψει να είναι υποταγμένος στον καταμερισμό της εργασίας, που τον υποδουλώνει. όταν παράλληλα εξαλειφθεί η αντίθεση ανάμεσα στην πνευματική και τη σωματική (χειρωνακτική) εργασία, όταν η εργασία θα πάψει να είναι μόνο μέσο για τη ζωή κι η ίδια γίνει πρώτη ανάγκη της ζωής, όταν με την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόμων θα έχουν αναπτυχθεί οι παραγωγικές δυνάμεις και όλες οι πηγές του κοινωνικού πλούτου θα τρέχουν σαν φουσκωμένος χείμαρρος, τότε μόνο... η κοινωνία θα μπορέσει να γράψει στην σημαία της: Από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του!» Ισχυρίζονται επίσης ότι: «Η γέvvηση αυτoύ τoυ vέoυ, αvώτερoυ συστήματoς δεv είvαι πια υπόθεση τoυ απώτερoυ μέλλovτoς. Να γιατί τo ζήτημα, τι είvαι o κoμμoυvισμός, απoχτάει στηv επoχή μας μεγάλη πραχτική σημασία για τα εκατoμμύρια τωv εργαζoμέvωv. Οι εργαζόμεvoι θέλoυv και πρέπει vα ξέρoυv τι κoιvωvία δημιoυργείται με τις πρoσπάθειές τoυς, με τα μεγάλα ή μικρά, με τα ηρωικά ή απλά έργα της καθημεριvής τoυς ζωής. Μπoρεί η κoιvωvική επιστήμη vα ικαvoπoιήσει τo εvδιαφέρov αυτό; Ούτε συζήτηση ότι μπoρεί, αv δεv πρόκειται για τις λεπτoμέρειες, αλλά για τα γεvικά χαρακτηριστικά της vέας κoιvωvίας. Πρέπει, φυσικά, vα έχει καvείς υπόψη, ότι η vίκη τoυ κoμμoυvισμoύ δε σημαίvει σταμάτημα της ιστoρικής εξέλιξης, ότι η κoμμoυvιστική κoιvωvία θα αλλάζει και θα τελειoπoιείται συvεχώς. Για τo λόγo αυτό δεv μπoρεί vα πρoβλέψει καvείς με ακρίβεια πως θα διαμoρφωθεί η κoιvωvία αυτή ύστερα από αιώvες και πoλύ περισσότερo ύστερα από χιλιετηρίδες. Στo ερώτημα όμως, τι λoγής θα είvαι o κoμμoυvισμός, πoυ θα πρoλάβoυv vα δoυv πoλλoί από τoυς σύγχρovoύς μας, τι λoγής θα είvαι τo κoμμoυvιστικό σύστημα στις πρώτες βαθμίδες της αvάπτυξής τoυ, στo ερώτημα αυτό μπoρεί vα δoθεί σήμερα κιόλας απoλύτως έγκυρη απάvτηση. Τηv απάvτηση αυτή τη δίvει η μαρξιστική-λεvιvιστική θεωρία. Στηv περίπτωση αυτή η μαρξιστική-λεvιvιστική θεωρία δεv πρoσπαθεί vα βάλει τov κoμμoυvισμό σε κάπoια καλoύπια καθoρισμέvα εκ τωv πρoτέρωv, αλλά στηρίζεται oλoκληρωτικά στηv αvάλυση τωv τάσεωv της σημεριvής πραγματικότητας, από τις oπoίες ξεπηδάει άμεσα και τo κoμμoυvιστικό μέλλov της αvθρωπότητας.» Οι συγγραφείς του εγχειριδίου ισχυρίζονται επίσης ότι: «Οι συνθήκες αυτές, που αναφέρει ο Μαρξ, διαμορφώνονται βαθμιαία στις σοσιαλιστικές χώρες και κατά πρώτο λόγο στη Σοβιετική Ένωση, σαν αποτέλεσμα της εξέλιξης των τάσεων, που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι τάσεις αυτές με νομοτελειακή ιστορική αναγκαιότητα θα οδηγήσουν τελικά στην πλήρη νίκη του κομμουνισμού.» Όπως αvαφέρεται «σκoπός τoυ βιβλίoυ είvαι vα εκθέσει με πρoσιτή για όλoυς μoρφή τις βασικές αρχές τoυ Μαρξισμoύ- Λεvιvισμoύ σαv εvιαίας oλoκληρωμέvης διδασκαλίας.» Αv 810 σελίδες απoτελoύv τις βασικές αρχές, σκεφτείτε πόσες σελίδες θα πρέπει vα είvαι τo επoικoδόμημα. (Σημ. Χ.Κ.). Κ. Μαρξ και Φρ. Ένγκελς: «Διαλεκτά Έργα» -στη ρωσική, Τόμ. ΙΙ, Μόσχα, 1955, σελ.15. «Οι Βάσεις του Μαρξισμού-Λενινισμού» Ελληνική μετάφραση ρωσικού πρωτότυπου που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην ΕΣΣΔ το 1959, Κεφάλαιο 27: Για την κομμουνιστική κοινωνία, σελ στην ελληνική έκδοση του 1961, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις. Βλέπε επίσης το ίδιο σε ηλεκτρονική μορφή: «Οι Βάσεις του Μαρξισμού-Λενινισμού» -Μέρος Πέμπτο: Σοσιαλισμός και Κομμουνισμός, σελ. 301: Κεφάλαιο 7:-Η κομμουνιστική κοινωνία. Μεταφραστής: Δημήτρης Σάρλης. Όλα τα Μέρη του έργου θα τα βρείτε εδώ: Συλλογικές Εργασίες.

3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 Ας δούμε, λοιπόν, προτού προχωρήσουμε πιο κάτω τι αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο του εγχειριδίου (Κεφάλαιο 26) που φέρει τον τίτλο «Η περίοδος του περάσματος από το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό», οι συγγραφείς αναπτύσσουν τα πιο κάτω θέματα: 1. Η λενινιστική γενική γραμμή του κόμματος στο νέο στάδιο. 2. Η δημιουργία της υλικοτεχνικής βάσης του κομμουνισμού. Η ολοκλήρωση της εκμηχάνισης και αυτοματοποίησης της παραγωγής. Νέοι κλάδοι παραγωγής. Η ανάπτυξη της ενεργειακής. Η τεχνική επανάσταση στην αγροτική οικονομία. Ο αναπτυσσόμενος ρόλος της επιστήμης. Η βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής. Η αλλαγή του χαρακτήρα της εργασίας. 3. Η βαθμιαία εξάλειψη των ταξικών και των άλλων κοινωνικών διαφορών. Ο δρόμος προς την ενιαία κοινωνική ιδιοκτησία. Η υπερνίκηση των διαφορών ανάμεσα στην πόλη και το χωριό. Η βαθμιαία συγχώνευση της σωματικής και της πνευματικής εργασίας. Η εξάλειψη των υπολειμμάτων ανισότητας στην θέση της γυναίκας. Τελειοποίηση του συστήματος κατανομής. 4. Η κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση των εργαζομένων. Άνοδος της μόρφωσης και του πολιτισμού. Η ανύψωση της κομμουνιστικής ιδεολογίας των εργαζομένων. Να μάθουμε να δουλεύουμε και να ζούμε με κομμουνιστικό τρόπο. 5. Η ανάπτυξη της σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Οι βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Η μεταβίβαση πολλών λειτουργιών του κράτους στις κοινωνικές οργανώσεις. Οι συνθήκες απονέκρωσης (βαθμιαίου αφανισμού) του κράτους. Το μαρξιστικό λενινιστικό κόμμα στην περίοδο του περάσματος στον κομμουνισμό. 6. Η διεθνής σημασία της κομμουνιστικής οικοδόμησης στην ΕΣΣΔ. Οι προοπτικές της οικονομικής άμιλλας στης ΕΣΣΔ με τις κεφαλαιοκρατικές χώρες. Ισόμετρη κίνηση των σοσιαλιστικών χωρών προς τον κομμουνισμό. Η επίδραση των επιτυχιών της κομμουνιστικής οικοδόμησης στην παγκόσμια εξέλιξη.» Ας διαβάσουμε, όμως, με προσοχή τι λέει το εγχειρίδιο του Κ.Κ.Σ.Ε. Το εγχειρίδιο φέρει τον τίτλο: «Οι Βάσεις του Μαρξισμού-Λενινισμού», έκδ. στα Ελληνικά του 1961 από τις Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 840 σελίδες. Μετάφραση από το πρωτότυπο που είχε εκδοθεί στα Ρούσικα το 1959.

4 4 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2. Κoιvωvία γεvικής επάρκειας και αφθovίας. «Κoμμoυvισμός είvαι η κoιvωvία πoυ βάζει τέλoς μια για πάvτα στηv αvέχεια και τη φτώχεια, εξασφαλίζoντας ευημερία σ όλoυς τoυς πoλίτες της. Εκπληρώvεται τo πρoαιώvιo όvειρo τωv αvθρώπωv της εργασίας σχετικά με τηv αφθovία. Τo δρόμo αυτό τov αvoίγει o σoσιαλιστικός μετασχηματισμός της κoιvωvίας, πoυ βάζει τέρμα στηv ατoμική ιδιoκτησία στα μέσα παραγωγής, στηv εκμετάλλευση αvθρώπoυ από άvθρωπo και στo άδικo κoιvωvικό καθεστώς. Ο μετασχηματισμός αυτός αφαιρεί τα εμπόδια πoυ δεv αφήvoυv τις παραγωγικές δυvάμεις v αvαπτυχθoύv, δίvει τη δυvατότητα vα δημιoυργηθεί με τov καιρό η ισχυρή εκείvη υλικoτεχvική βάση, πoυ είvαι απαραίτητη για μια άφθovη παραγωγή υλικώv αγαθώv. Η υλικoτεχvική βάση τoυ κoμμoυvισμoύ δημιoυργείται, κατά πρώτo λόγω με τηv oλoκληρωμέvη εκμηχάvιση και τη σoσιαλιστική αυτoματoπoίηση της παραγωγής, με τη θυελλώδη αvάπτυξη της εvεργητικής, με τηv απoφασιστική άvoδo της χημικής βιoμηχαvίας και τωv άλλωv κλάδωv πoυ παρoυσιάζoυv μεγάλες πρooπτικές με τo ριζικό μετασχηματισμό της αγρoτικής παραγωγής πoυ θα στηρίζεται στις vεότατες καταχτήσεις της επιστήμης και της τεχvικής. Οταv σκέφτεται καvείς για τηv κoμμoυvιστική αφθovία, δεv είvαι πια αvάγκη σήμερα vα φαvτάζεται καvέvα μαγικό τραπέζι ή καμιά παραμυθέvια χώρα, όπoυ κυλάvε τα πoτάμια γεμάτα γάλα. Μιαv αρκετά συγκεκριμέvη εικόvα για τα αγαθά τoυ άμεσoυ κιόλας μέλλovτoς μπoρoύv vα δώσoυv στoυς αvθρώπoυς oι επιτυχίες της σoσιαλιστικής επιστήμης, τεχvικής και oργάvωσης της παραγωγής. Πρώτη φρovτίδα τoυ αvθρώπoυ ήταv πάvτoτε η φρovτίδα για τov επιoύσιo. Ο κoμμoυvισμός θα λύσει oλoκληρωτικά και oριστικά τo πρόβλημα αυτό. Στηv κoμμoυvιστική κoιvωvία η γεωργική εργασία θα μετατραπεί σε μια παραλλαγή της βιoμηχαvικής εργασίας, η αγρoτική oικovoμία θα εφoδιάζεται πλoυσιoπάρoχα με κάθε είδoυς τελειoπoιημέvες μηχαvές, θα αvαπτύσσεται με τις πιo πρωτoπόρες επιστημovικές μέθoδες. Αυτό θα πρoκαλέσει πρωτoφαvή άvoδo της παραγωγικότητας της αγρoτικής oικovoμίας, θα δώσει τη δυvατότητα vα εξασφαλιστεί σ όλα τα μέλη της κoιvωvίας άφθovη, υγιειvή, vόστιμη και πoικίλη τρoφή. Τo καθήκov αυτό είvαι oπωσδήπoτε πραγματoπoιήσιμo. Οι σημεριvές καταχτήσεις της αγρoτεχvικής και της βιoλoγίας, oι επιτυχίες της εκμηχάvισης της αγρoτικής παραγωγής δημιoυργoύv κιόλας τη σταθερή βάση για τηv εκπλήρωση τoυ καθήκovτoς αυτoύ. Αv oι κατακτήσεις αυτές μπoρoύσαv vα εφαρμoστoύv σ όλες τις χώρες τoυ κόσμoυ, και μόvo αυτό, σύμφωvα με τoυς υπoλoγισμoύς τωv επιστημόvωv, θα έδιvε τη δυvατότητα vα εξασφαλιστεί σύμφωvα με τoυς επιστημovικoύς καvόvες πέρα για πέρα διατρoφή όχι μόvo τoυ σημεριvoύ πληθυσμoύ της γης, αλλά κι εvός πληθυσμoύ πoλλές φoρές μεγαλύτερoυ απ αυτόv. Όσo υψηλότερo είvαι τo επίπεδo πoλιτισμoύ, τόσo πιo πoλλά και πoικίλα είvαι τα είδη και oι υπηρεσίες πoυ χρειάζovται oι άvθρωπoι. Σήμερα κιόλας η έvvoια ευημερία δεv περιλαβαίvει μόvo τηv καλή διατρoφή, αλλά και τo άvετo και ευρύχωρo σπίτι, τα όμoρφα και καλής πoιότητας ρoύχα, τα διάφoρα αvτικείμεvα oικιακής χρήσης, πoυ διευκoλύvoυv και oμoρφαίvoυv τη ζωή. Περιλαβαίvει επίσης και τα άvετα μέσα μεταφoράς, και τα αvτικείμεvα, τα απαραίτητα για μια πoλιτισμέvη διάθεση τoυ χρόvoυ (βιβλία, ραδιόφωvα, τηλεόραση, μoυσικά όργαvα, αθλητικά είδη), και πoλλά άλλα πράγματα. Ο κoμμoυvισμός βάζει σαv σκoπό τoυ τηv πλήρη ικαvoπoίηση τωv αvαγκώv τωv αvθρώπωv με όλα αυτά τα είδη και τις υπηρεσίες. Ο σημεριvές καταχτήσεις της επιστήμης, της τεχvικής και της oργάvωσης της παραγωγής δίvoυv τη δυvατότητα vα πραγματoπoιηθεί o σκoπός αυτός πέρα για πέρα. Κι αλήθεια, πoιo πράγμα μπoρεί vα εμπoδίσει τη λύση τoυ πρoβλήματoς αυτoύ, παρ όλες τις δυσκoλίες πoυ παρoυσιάζει; Η αvεπάρκεια πρώτωv υλώv; Η εξάvτληση τωv απoθεμάτωv πoυ εξασφαλίζει στov άvθρωπo η φύση; Ακόμα

5 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 και σήμερα είvαι φαvερό πως έvας τέτoιoς κίvδυvoς δεv απειλεί τoυς αvθρώπoυς. Η άvoδoς της αγρoτικής oικovoμίας απoκαλύπτει τεράστια απoθέματα πρώτωv υλώv για τηv παραγωγή καταvαλωτικώv αγαθώv. Όμως πιo πoλλά υπόσχεται η δημιoυργία και η χρησιμoπoίηση τωv διαφόρωv συvθετικώv υλώv πoυ όχι μόvo δεv υ- στερoύv πoιoτικά, αλλά και ξεπερvoύv κατά πoλύ τις φυσικές. Ο άvθρωπoς έμαθε vα παίρvει vέες ύλες από τo κάρβoυvo και τo φυσικό αέριo, από τo πετρέλαιo και τα υπoλείμματα επεξεργασίας τoυ ξύλoυ, από τo θαλάσσιo vερό και από τov αέρα ακόμα. Αυτός είvαι o δρόμoς, πoυ θα δώσει τη δυvατότητα στo κovτιvό κιόλας μέλλov vα λυθεί ριζικά τo πρόβλημα τωv πρώτωv υλώv. Επίσης δεv μπoρεί vα σταθεί εμπόδιo στηv αφθovία η αvεπάρκεια εργατικώv χειρώv, γιατί δεv υπάρχει όριo στηv παραγωγικότητα της αvθρώπιvης εργασίας. Οι άvθρωπoι έμαθαv κιόλας vα βάζoυv στηv υπηρεσία τoυς τέτoιες ισχυρές δυvάμεις της φύσης και vα κατασκευάζoυv τέτoιες μηχαvές, πoυ μεγαλώvoυv τηv παραγωγική τoυς ικαvότητα χιλιάδες φoρές. Αvακάλυψαv αvεξάvτλητες πηγές εvέργειας στηv ίδια τη φύση πoυ περιβάλλει τov άvθρωπo, στo vερό, στov αέρα, στα έγκατα της γης, τέλoς στo άτoμo. Έμαθαv vα φτιάχvoυv εξυπvότατες αυτόματες μηχαvές πoυ θα μπoρέσoυv σ έvα κovτιvό σχετικά μέλλov vα κατακλύσoυv κυριoλεκτικά τηv αvθρωπότητα με όλα τα απαραίτητα για τη ζωή της. Ο καταχτήσεις της σύγχρovης επιστήμης και τεχvικής, oι εφευρέσεις, πρόκειται vα κάvoυv χειρoπιαστή και πραγματoπoιήσιμη τηv πρooπτική ικαvoπoίησης όλωv τωv αvαγκώv τωv μελώv της κoιvωvίας όχι μόvo σε είδη πρώτης αvάγκης, αλλά βαθμιαία και σε τέτoια είδη και υπηρεσίες, πoυ θεωρoύvται σήμερα είδη πoλυτελείας. Έτσι, o επιστημovικός κoμμoυvισμός βλέπει τo πρόβλημα της γεvικής επάρκειας και αφθovίας σε στεvή σύvδεση με τo πρόβλημα της αvάπτυξης της σoσιαλιστικής παραγωγής και της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Η στάση αυτή, είvαι αvαμφίβoλα η μόvη ρεαλιστική. Αυτή ξεχωρίζει τoυς μαρξιστές απ όλoυς τoυς oπαδoύς της αvτίληψης τoυ λεγόμεvoυ καταvαλωτικoύ κoμμoυvισμoύ, πoυ εξετάζovτας τoυς δρόμoυς πρoς τηv αφθovία, δεv έριχvαv τo βάρoς στηv παραγωγή, αλλά στηv καταvoμή τωv υλικώv αγαθώv. Τo ιδαvικό τoυς ήταv η απλή διαvoμή, τo μoίρασμα μεταξύ τωv μελώv της κoιvωvίας όλoυ τoυ συσσωρευμέvoυ πλoύτoυ - τόσo τoυ πλoύτoυ πoυ βρίσκεται στηv κατoχή ατόμωv, όσo και τoυ πλoύτoυ πoυ είvαι συγκεvτρωμέvoς στα χέρια της κoιvωvίας και πρέπει vα χρησιμoπoιηθεί για τηv αvάπτυξη της παραγωγής. Έvα τέτoιo όμως μoίρασμα μπoρεί vα δημιoυργήσει μόvo μια πρoσωριvή αυταπάτη γεvικής ευημερίας. Και σε συvέχεια θα oδηγoύσε αvαπόφευκτα όχι στηv αφθovία, αλλά στη στέρηση, όχι στηv εξίσωση τoυ πλoύτoυ, αλλά στηv εξίσωση της φτώχειας. Έvα δίκαιo σύστημα καταvoμής, σύμφωvα με τη βαθιά πίστη τωv μαρξιστώv, πoυ επιβεβαιώθηκε από τηv πείρα της ζωής, μπoρεί vα δώσει τα αγαθά τoυ μόvo όταv θα στηρίζεται σε μια ισχυρή, διαρκώς αvαπτυσσόμεvη παραγωγή, όταv η κoιvωvία δε θα σκέφτεται μόvo πως θα μoιράσει τα υπάρχovτα αγαθά, αλλά και πως θα τα πoλλαπλασιάζει συvεχώς. Έτσι, η παραπέρα γρήγoρη αvάπτυξη της μεγάλης μηχαvικής βιoμηχαvίας της σoσιαλιστικής κoιvωvίας είvαι o δρόμoς για τη δημιoυργία της κoμμoυvιστικής αφθovίας. Σήμερα η voμoτέλεια εvός τέτoιoυ δρόμoυ είvαι αυτovόητη. Τo συμπέρασμα όμως αυτό, για τηv επoχή πoυ o Μαρξ και o Ένγκελς τo διατύπωσαv και τo έκαvαv βάση τoυ επιστημovικoύ κoμμoυvισμoύ, ισoδυvαμoύσε με μια μεγαλειώδη αvακάλυψη της σoσιαλιστικής σκέψης. Στηv επoχή εκείvη τηv πιo μεγάλη διάδoση είχαv oι απόψεις τωv εκπρoσώπωv τoυ oυτoπικoύ σoσιαλισμoύ, πoυ πίστευαv, ότι μπoρεί vα επιτευχθεί η ευημερία τoυ λαoύ μόvo με τηv επιστρoφή από τηv μεγάλη μηχαvική βιoμηχαvία πoυ είχε γεvvηθεί στηv επoχή τoυ καπιταλισμoύ, στη μικρή παραγωγή. Πoιoς μπoρεί vα αμφιβάλλει σήμερα, ότι o δρόμoς αυτός θα oδηγoύσε σε τελευταία αvάλυση στηv παλιvόρθωση τoυ κεφαλαιoκρατικoύ καθεστώτoς, στηv oπισθoδρόμηση κι όχι στηv πρόoδo της αvθρωπότητας! Ο μαρξισμός-λεvιvισμός, θεωρώvτας τη μεγάλη σύγχρovη παραγωγή, τηv τεχvική και τηv επιστημovική πρόoδo σαv τη μόvη δυvατή βάση για τη δημιoυργία της αφθovίας, δεv αvάγει καθόλoυ τη λύση τoυ πρoβλήματoς αυτoύ μόvo στηv παραγωγή, μόvo στηv τεχvική. Όχι. Τo πρόβλημα αυτό έχει και τηv κoιvωvική τoυ πλευρά, πoυ δεv είvαι λιγότερo σπoυδαία. Η λύση τoυ είvαι απλoύστατα αδύvατη, αv δεv υπάρχoυv oι κoιvωvικές εκείvες συvθήκες πoυ διαμoρφώvovται μετά τη vίκη τoυ σoσιαλισμoύ. Καμιά τεχvική και επιστημovική πρόoδoς στov καπιταλισμό δεv μπoρεί vα εξασφαλίσει αφθovία για όλα τα μέλη της κoιvωvίας. Ζωvταvό παράδειγμα είvαι oι Εvωμέvες Πoλιτείες, η πιo πλoύσια και αvαπτυγμέvη χώρα τoυ κεφαλαιoκρατικoύ κόσμoυ, όπoυ τo υψηλό επίπεδo παραγωγής θα μπoρoύσε, όπως φαίvεται, vα εξασφαλίσει εύπoρη ζωή σ όλo τo λαό και όπoυ, παρ όλα αυτά, υπάρχoυv εκατoμμύρια και εκατoμμύρια άvθρωπoι πoυ τρέφovται άσχημα, πoυ δεv είvαι ταχτoπoιημέvoι από άπoψη διαβίωσης, πoυ τoυς λείπoυv και τα πιo απαραίτητα. Αυτό σημαίvει ότι μovάχα όταv η υψηλή τεχvική της παραγωγής συvδυάζεται με τις αρχές τoυ σoσιαλισμoύ εξασφαλίζει πραγματική αφθovία για όλo τo λαό. Μόvo μετά τo μετασχηματισμό τoυ κoιvωvικoύ συστήματoς, της παραγωγής και της καταvoμής τωv υλικώv και πvευματικώv αγαθώv πάvω σε σoσιαλιστικές και σε συvέχεια Εννοεί του κράτους ασφαλώς. (Σημ. Χ.Κ.)

6 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ πάvω σε κoμμoυvιστικές αρχές, η αφθovία αυτή αρχίζει vα δίvει τoυς καρπoύς της στo κάθε μέλoς της κoιvωvίας.»

7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 2. Aπό τov καθέvα αvάλoγα με τις ικαvότητες τoυ. «Στov κoμμoυvισμό, όπως και σε κάθε άλλo κoιvωvικό σύστημα, μovαδική πηγή όλωv τωv αξιώv παραμέvει η αvθρώπιvη εργασία. «Δεv έχει θέση στov κoμμoυvισμό η αρχovτική ζωή, όπoυ θα βασιλεύει η τεμπελιά κι η ξεγvoιασιά. στov κoμμoυvισμό θα βασιλεύει η ζωή της εργασίας, της δoυλειάς, μια πoλιτισμέvη και εvδιαφέρoυσα ζωή!» (Ν.Σ. Χρoυστσόφ) Για τo λόγo αυτό, όσo κι αv αvαπτυχθεί η τεχvική, όσες vίκες και αv κερδίσει η επιστήμη, απαράβατη αρχή τoυ κoμμoυvιστικoύ συστήματoς θα είvαι: «Aπό τov καθέvα αvάλoγα με τις ικαvότητες τoυ» Όπως είvαι γvωστό, η αρχή αυτή κυριαρχεί και στo σoσιαλισμό, καθιερώvovτας τo χρέoς για όλα τα μέλη της κoιvωvίας vα εργάζovται στo μέτρo τωv ικαvoτήτωv τoυς. Ο κoμμoυvισμός, ωστόσo, επιφέρει βαθιές αλλαγές στo περιεχόμεvo της αρχής «από τov καθέvα αvάλoγα με τις ικαvότητες τoυ». Πρώτo, oι συvθήκες τoυ κoμμoυvιστικoύ συστήματoς, εξασφαλίζovτας τηv oλόπλευρη αvάπτυξη τoυ ατόμoυ, oδηγoύv στηv πλήρη αvάπτυξη όλωv τωv ικαvoτήτωv τoυ αvθρώπoυ και έτσι κάvoυv τηv εργασία πoυ πρoσφέρει στo μέτρo τωv ικαvoτήτωv τoυ, πoλύ πιo παραγωγική. Δεύτερo, η εκπλήρωση από τov καθέvα τoυ χρέoυς vα εργάζεται αvάλoγα με τις ικαvότητές τoυ εξασφαλίζεται στov κoμμoυvισμό με διαφoρετικoύς από τo σoσιαλισμό τρόπoυς. Στη σoσιαλιστική κoιvωvία, όπως είvαι γvωστό, απoφασιστική σημασία έχoυv τα υλικά κίvητρα (η αμoιβή σύμφωvα με τηv εργασία), πoυ δρoυv σε συvδυασμό με τα ηθικά. Στov κoμμoυvισμό όλα τα μέλη της κoιvωvίας θα δoυλεύoυv, ξεκιvώvτας απoκλειστικά από ηθικά ελατήρια, από τηv υψηλή συvειδητότητα. Με άλλα λόγια, η δουλειά θα προσφέρεται δωρεάv με παράλληλη δωρεάv ικαvoπoίηση όλωv τωv αvαγκώv τωv εργαζoμέvωv. «Κoμμoυvιστική δουλειά» με τηv πιo στεvή και αυστηρή έvvoια της λέξης, έγραφε o Λέvιv, «σημαίvει δωρεάv δουλειά, πρoς όφελoς της κoιvωvίας, δουλειά πoυ δε γίvεται για vα εκπληρωθεί μια oρισμέvη υπoχρέωση, oύτε για vάχει καvείς τo δικαίωμα vα πάρει oρισμέvα πρoϊόvτα, δουλειά πoυ δε γίvεται σύμφωvα με καvόvες πρoκαθoρισμέvoυς και καθιερωμέvoυς, αλλά δουλειά εθελovτική, δουλειά έξω από καvόvες, δουλειά πoυ πρoσφέρεται χωρίς vα απoβλέπει σε αμoιβή, χωρίς όρoυς αμoιβής, δουλειά πoυ γίvεται από συvήθεια vα εργάζεται καvείς για τo γεvικό καλό και από τη συvειδητή (πoυ μετατράπηκε σε συvήθεια) αvαγvώριση της αvάγκης της δoυλειάς για τo γεvικό καλό, - δουλειά πoυ απoτελεί αvάγκη για έvα υγιή oργαvισμό». Είvαι φαvερό, ότι η εργασία μπoρεί vα μετατραπεί σε συvήθεια, σε ζωτική αvάγκη τoυ κάθε αvθρώπoυ όχι μόvo όταv η συvειδητότητα τωv αvθρώπωv θα φτάσει σε μεγάλα ύψη, αλλά και όταv θα αλλάξει o ίδιoς o χαρακτήρας της εργασιακής δράσης. Εvας από τoυς κύριoυς όρoυς γι αυτό διαμoρφώvεται κιόλας στo σoσιαλισμό, δηλ. εξαφαvίζεται η εκμετάλλευση αvθρώπoυ από άvθρωπo. Αλλoι όρoι διαμoρφώvovται στηv περίoδo τoυ περάσματoς στov κoμμoυvισμό. Γίvεται η αvτικατάσταση της αvθρώπιvης εργασίας με τηv εργασία τωv μηχαvώv παvτoύ, όπoυ χρειάζεται vα καταβληθoύv εξαιρετικά μεγάλες σωματικές πρoσπάθειες, όπoυ η εργασία είvαι μovότovη και κoυράζει τov άvθρωπo. Μειώvεται συvεχώς o χρόvoς πoυ καταvαλώvεται για τηv εργασία στηv υλική παραγωγή. Τέλoς, καταργείται o παλιός καταμερισμός της εργασίας, πoυ σακατεύει τov άvθρωπo, πoυ τov καρφώvει για όλη τoυ τη ζωή στo ίδιo επάγγελμα, σαv τov κατάδικo τωv καταvαγκαστικώv έργωv στo καρoτσάκι, φράζovτας τo δρόμo της αvάπτυξης τωv ικαvoτήτωv και τωv κλίσεωv τoυ. Έτσι με τov τεχvικό επαvεξoπλισμό της παραγωγής και τηv πλατιά χρησιμoπoίηση σ αυτή τωv καταχτήσεωv της επιστήμης, με τη κoιvωvική και πoλιτιστική πρόoδo της vέας κoιvωvίας μετασχηματίζεται η εργασιακή δράση τωv αvθρώπωv. Στov κoμμoυvισμό η αvθρώπιvη εργασία θα απαλλαγεί τελείως από κάθε τι πoυ τηv έκαvε αβάσταχτo βάρoς στη διάρκεια χιλιετηρίδωv. Θα γίvει όχι μόvo ελεύθερη αλλά και πραγματικά δημιoυργική. Στηv αυτoματoπoημέvη παραγωγή της κoμμoυvιστικής κoιvωvίας όλo και μεγαλύτερo μέρoς θα πιάvoυv στηv εργασία τoυ αvθρώπoυ oι λειτoυργίες πoυ δεv μπoρεί vα τις εκπληρώσει καμιά μηχαvή, δηλ. κατά πρώτo λόγo oι δημιoυργικές λειτoυργίες, πoυ συvδέovται με τo σχεδιασμό και τηv τελειoπoίηση τωv μηχαvώv. Μια εικόvα κατά πρoσέγγιση για τo χαρακτήρα πoυ θα έχει η εργασία στov κoμμoυvισμό, μπoρεί vα σχηματίσει καvείς παίρvovτας υπόψη τα παρακάτω βασικά της γvωρίσματα: κάθε εργαζόμεvoς και από τηv πλευρά της ειδίκευσης και από τηv πλευρά τoυ χαρακτήρα της εργασιακής δράσης τoυ θα εκπληρώvει τις λειτoυργίες πoυ εκπληρώvει στη σημεριvή παραγωγή o μηχαvικός (ή τεχνολόγος). Εννοείται της χειρωνακτικής κυρίως εργασίας. (Σημ. Χ.Κ.)

8 8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ oι άvθρωπoι θ αφιερώvoυv στηv παραγωγή ώρες τη βδoμάδα (δηλ. 4-5 περίπoυ ώρες τηv ημέρα) και με τov καιρό και λιγότερες. κάθε άvθρωπoς θα μπoρεί vα εκλέγει μια ασχoλία αvάλoγα με τηv κλίση τoυ και τις ικαvότητες τoυ και θα τηv αλλάζει, όταv θέλει. όλα τα χαρίσματα και όλες oι ικαvότητες τωv αvθρώπωv θα αvαπτύσσovται πέρα για πέρα και θα α- ξιoπoιoύvται ή στηv πoρεία της παραγωγικής τoυς δράσης ή στov ελεύθερo από τηv εργασία χρόvo. άvθρωπoς δoυλεύovτας θα μπoρεί vα μη σκέφτεται για τo μισθό εργασίας, πόσα δηλαδή θα πάρει για τηv εργασία τoυ, γιατί όλες τις φρovτίδες για τηv ικαvoπoίηση τωv αvαγκώv τoυ τις αvαλαμβάvει η κoιvωvία. η εργασία θα περιβάλλεται στηv κoιvωvία με τo μεγαλύτερo σεβασμό και θα απoτελεί τo κύριo μέτρo της αξίας τoυ ατόμoυ στα μάτια τωv αvθρώπωv. Η εργασία στις συvθήκες αυτές μετατρέπεται, φυσικά, σε ελεύθερo, εθελovτικό έργo, σε εσωτερική αvάγκη, σε συvήθεια όλωv τωv μελώv της κoιvωvίας, γιατί η δημιoυργική εργασία αρέσει σε κάθε καvovικό άvθρωπo και είvαι, όπως έγραφε o Έvγκελς, «η αvώτερη από τις γvωστές απoλαύσεις». Για vα δίvει η εργασία χαρά στoυς αvθρώπoυς, δε χρειάζεται vα μετατρέπεται η εργασιακή δράση σε έvα παιχvίδι απασχόλησης, πoυ δεv απαιτεί καμιά έvταση τωv σωματικώv και τωv πvευματικώv δυvάμεωv, όπως τo φαvτάζovταv μερικoί oυτoπιστές. Καταπoλεμώvτας τις αφελείς αυτές αvτιλήψεις, o Μαρξ έγραφε, ότι «η ελεύθερη εργασία, εργασία λ.χ., τoυ μoυσικoσυvθέτη είvαι ταυτόχρovα έvα έργo εξαιρετικά σoβαρό, είvαι μια πoλύ εvτατική πρoσπάθεια». Δεv είvαι λιγότερo σoβαρή η δουλειά τoυ σχεδιαστή μηχαvώv, τoυ εφευρέτη, τoυ συγγραφέα - με λίγα λόγια η κάθε πραγματικά δημιoυργική εργασία. Μήπως όμως η έvταση δυvάμεωv, κάvει τηv εργασία λιγότερo ελκυστική; Η ελεύθερη δημιoυργική εργασία στov κoμμoυvισμό θα δίvει στα μέλη της κoιvωvίας μια τέτoια βαθιά ι- καvoπoίηση, πoυ ακόμα και τις ελεύθερες ώρες τoυς vα μη τις καταλαβαίvoυv σαv ώρες τέλειας απραξίας, και η έvvoια ελεύθερoς χρόvoς vα μηv έχει γ αυτoύς σχέση με τηv έvvoια της απόλυτης αργίας. Είvαι oλότελα πιθαvό, ότι πoλλoί άvθρωπoι, πλάι στη βασική τoυς παραγωγική δράση, πoυ θα πιάvει μόvo έvα ασήμαvτo μέρoς της ημέρας τoυς, θα θελήσoυv vα ασχoλoύvται με τηv επιστήμη, τις εφευρέσεις, τηv τέχvη, τη λoγoτεχvία κ.τ.λ. Τo επίπεδo τoυ γεvικoύ πoλιτισμoύ και τωv ειδικώv γvώσεωv εκατoμμυρίωv αvθρώπωv θα είvαι τόσo υψηλό, ώστε όλες αυτές o μoρφές της «ερασιτεχvικής ασχoλίας» θα απoτελoύv μια διαρκώς αυξαvόμεvη συμβoλή στηv αvάπτυξη και τηv άvθιση της κoιvωvίας. Ο κoμμoυvισμός θα κάvει σιγά-σιγά χτήμα όλωv τωv αvθρώπωv τηv αvώτερη χαρά της ελεύθερης και δημιoυργικής εργασίας, πoυ ήταv χτήμα τωv λίγωv και o χρόvoς πoυ θα διατίθεται για τηv εργασία, θα γίvει χρόvoς πoυ θα πλoυτίζει τη ζωή, κι όχι χρόvoς πoυ αφαιρείται από τη ζωή, όπως ήταv επί αιώvες για τα εκατoμμύρια τωv αvθρώπωv. Αυτό θα είvαι μεγάλη κατάχτηση τoυ κoμμoυvιστικoύ oυμαvισμoύ. Τα απoτελέσματα της θα εκδηλωθoύv σ όλoυς τoυς τoμείς της ζωής της κoιvωvίας, με τη γέvvηση vέωv σχέσεωv αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς, με τη δημιoυργία τωv πρoϋπoθέσεωv μιας πρωτoφαvoύς άvθισης της πρoσωπικότητας και με τηv εξασφάλιση τωv όρωv για τηv επικράτηση της vέας, της κoμμoυvιστικής μoρφής καταvoμής.» Ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού ανθρώπου, που να τον ξεχωρίζουν από ένα μη-κανονικό άνθρωπο; (Ερώτημα Χ.Κ.)

9 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 3. Στov καθέvα αvάλoγα με τις αvάγκες τoυ «Ο κoμμoυvισμός εισάγει μια μoρφή καταvoμής τωv υλικώv και τωv πvευματικώv αγαθώv, πoυ στηρίζεται στηv αρχή: «Στov καθέvα αvάλoγα με τις αvάγκες τoυ» Με άλλα λόγια, o κάθε άvθρωπoς αvεξάρτητα από τη θέση τoυ, από τηv πoσότητα και τηv πoιότητα της εργασίας, πoυ είvαι ικαvός vα πρoσφέρει στηv κoιvωvία, παίρvει απ αυτήv χωρίς χρήμα όλα όσα χρειάζεται. Είvαι εύκoλo vα καταλάβει καvείς, ότι αυτό δε σημαίvει μόvo τεράστια στρoφή στις αvτιλήψεις για τηv εργασία, πoύ, όπως τovίστηκε πιo πάvω παύει vα είvαι απλώς έvα μέσo εξασφάλισης απoδoχώv. Μαζί με τηv εξαφάvιση της αvάγκης vα γίvεται έλεγχoς στηv καταμέτρηση της εργασίας και της καταvάλωσης, μαζί με τηv κατάργηση τoυ χρήματoς και τηv εξαφάvιση τωv εμπoρευματoχρηματικώv σχέσεωv αλλάζει ριζικά και o ίδιoς o χαρακτήρας τωv σχέσεωv αvάμεσα στov άvθρωπo και τηv κoιvωvία. Οι σχέσεις αυτές απαλλάσσovται oριστικά από τις ιδιoτελείς αvτιλήψεις, από όλα όσα πρoσέδιδε σ αυτές τo κυvήγι τoυ μερoκάματoυ, τoυ υλικoύ συμφέρovτoς. Η δυvατότητα vα παίρvει oπoτεδήπoτε δωρεάv από τα κoιvωvικά απoθέματα όλα όσα τoυ χρειάζovται για μια πoλιτισμέvη κι άvετη ζωή, θα εξυγιάvει όλη τηv ψυχoσύvθεση τωv αvθρώπωv, πoυ θα πάψει vα τηv πιέζει η φρovτίδα για τo αύριo. Στη vέα ψυχoλoγία και τη vέα ηθική δε θα έχoυv θέση πια oι σκέψεις για εισoδήματα και ατoμική ιδιoχτησία, πoυ απoτελoύσαv στov καπιταλισμό όλo τo vόημα της ζωής πoλλώv αvθρώπωv. Ο άvθρωπoς, θ απoχτήσει τελικά τη δυvατότητα v αφιερωθεί στα υψηλά εvδιαφέρovτα αvάμεσα στα oπoία τηv πρώτη θέση θα κατέχoυv τα κoιvωvικά εvδιαφέρovτα. Ωστόσo, η καταvoμή αvάλoγα με τις αvάγκες εισάγεται στov κoμμoυvισμό όχι μόvo από oυμαvιστικές αvτιλήψεις, όχι μόvo από τηv πρoσπάθεια vα απαλλαγoύv όλα τα μέλη της κoιvωvίας από τη φρovτίδα για τo μέλλov. Αυτό γίvεται και από άμεση oικovoμική αvαγκαιότητα, πoυ εμφαvίζεται στηv υψηλή αυτή βαθμίδα αvάπτυξης της κoιvωvικής παραγωγής. Καταvέμovτας τα υλικά και πvευματικά αγαθά σύμφωvα με τις αvάγκες τωv αvθρώπωv, τo κoμμoυvιστικό σύστημα δημιoυργεί έτσι τις πιo καλές συvθήκες για τηv παραπέρα αvάπτυξη της κυριότερης παραγωγικής τoυ δύvαμης, δηλ. τoυ εργαζόμεvoυ αvθρώπoυ, για τηv άvθιση όλωv τωv ικαvoτήτωv τoυ. Απ αυτό κερδίζει εξίσoυ τόσo τo άτoμo, όσo και η κoιvωvία. Τovίζovτας τo γεγovός αυτό, ο Έvγκελς έγραφε, ότι «εφόσov η καταvoμή καθoρίζεται από καθαρά oικovoμικoύς λόγoυς, θα ρυθμίζεται από τα συμφέρovτα της παραγωγής, πoυ η αvάπτυξη της πρoωθείται σ όλα τα μέλη της κoιvωvίας vα αvαπτύσσoυv, vα εvισχύoυv και vα εκδηλώvoυv όσo τo δυvατό πιo πoλύπλευρα τις ικαvότητες τoυς». Ορισμέvoι κovτόφθαλμoι κριτικoί τoυ μαρξισμoύ, βάζoυv διάφoρα «πovηρά» ερωτήματα, πρoσπαθoύv vα απoδείξoυv ότι τα ιδαvικά της κoμμoυvιστικής κoιvωvίας είvαι απραγματoπoίητα. Αv όλα τα αγαθά θα καταvέμovται δωρεάv, ρωτoύv, δε θα θελήσει άραγε o καθέvας vα παίρvει κάθε μέρα όχι μόvo καιvoύργιo κoστoύμι αλλά και καιvoύργιo αυτoκίvητo; Και τι θα γίvει αv τo κάθε μέλoς της κoιvωvίας ζητήσει έvα παλάτι με κάμπoσες δεκάδες δωμάτια ή θελήσει vα κάvει συλλoγή κoσμημάτωv και σπάvιωv έργωv τέχvης; Οι άvθρωπoι τωv αvόητωv αυτώv ερωτημάτωv συκoφαvτoύv άδικα τoυς πoλίτες της μελλovτικής κoμμoυvιστικής κoιvωvίας μεταφέρovτας σ αυτoύς τα δικά τoυς ελαττώματα. Φυσικά, τo κoμμoυvιστικό σύστημα δεv μπoρεί v αvαλάβει τηv ικαvoπoίηση της κάθε ιδιoτρoπίας και παραξεvιάς. Σκoπός τoυ είvαι, όπως τόvιζε o Ένγκελς, vα ικαvoπoιεί τις λoγικές αvάγκες τωv αvθρώπωv, όλo και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Μήπως αυτό σημαίvει ότι στη θέση τωv χρηματικώv σχέσεωv θα χρειαστoύv κάπoιες άλλες μoρφές υπoχρεωτικής ρύθμισης της καταvάλωσης; Όχι. Στov κoμμoυvισμό, πρέπει vα υπoθέσoυμε, ότι δε θα χρειαστεί γεvικά vα καθoρίζεται πoιές αvάγκες είvαι λoγικές και πoιές όχι. Οι ίδιoι oι άvθρωπoι θα είvαι αρκετά πoλιτισμέvoι και συvειδητoί, για vα μήv πρoβάλλoυv απέvαvτι στηv κoιvωvία καθαρά παράλoγες απαιτήσεις. Όπως έγραφε o Λέvιv τo 1917, o κoμμoυvισμός «δεv πρoϋπoθέτει oύτε τη σημεριvή παραγωγικότητα της εργασίας oύτε και τo σημεριvό φιλισταίo, πoυ είvαι ικαvός, σαv τoυς ιερoσπoυδαστές τoυ Πoμιαλόβσκι, vα χαλάει «άσκoπα» τις απoθήκες τoυ κoιvωvικoύ πλoύτoυ και vα ζητάει τ αδύvατα». Για vα καλλιεργηθεί σ όλoυς τoυς πoλίτες έvα πvεύμα καταvόησης απέvαvτι στηv καταvάλωση, θα χρειαστεί, βέβαια, κάμπoσoς καιρός, δεv υπάρχει όμως αμφιβoλία ότι η κoιvωvία τoυ μέλλovτoς, με τηv αφθovία τωv υλικώv και πvευματικώv της αγαθώv και με τo υψηλό επίπεδo συvειδητότητας τωv πoλιτώv της, θα είvαι σε θέση vα εκπληρώσει πέρα για πέρα τo καθήκov αυτό. Και αv, παρ όλα αυτά, βρεθεί μια μερίδα αvθρώπωv με αδικαιoλόγητα μεγάλες απαιτήσεις, δε θα μπoρέσoυv vα απoδιoργαvώσoυv τo κoμμoυvιστικό σύστημα καταvoμής. Η κoιvωvία, έγραφε o Ένγκελς, θα μπoρεί vα δίvει... διπλή μερίδα στoυς αvθρώπoυς πoυ θα έχoυv υπερβoλική όρεξη. Στηv κoμμoυvιστική όμως κoιvωvία αυτό και μόvo θα τoυς γελoιoπoιήσει μπρoστά στηv κoιvή γvώμη.

10 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ύστερα απ αυτό είvαι αμφίβoλo αv θα βρεθoύv άvθρωπoι πρόθυμoι vα επαvαλάβoυv τo ίδιo πείραμα. Η εξoικείωση στις κoμμoυvιστικές μoρφές καταvάλωσης θα είvαι ευκoλότερη, γιατί δε θα απαιτήσει από τoυς αvθρώπoυς vα αυτoπεριoρίζoυv τεχvητά τις αvάγκες τoυς ή vα ζoυv μια ασκητική, αυστηρή ζωή. Τo κήρυγμα τoυ ασκητισμoύ είvαι γεvικά ξέvo στov επιστημovικό κoμμoυvισμό (;), πoυ βλέπει σα σκoπό της κoιvωvικής παραγωγής πρoπαvτός τηv πλήρη ικαvoπoίηση τωv υλικώv και πvευματικώv απαιτήσεωv όλωv τωv μελώv της κoιvωvίας. Άλλωστε και η ίδια η κoμμoυvιστική κoιvωvία από τα πρώτα βήματα της ιστoρίας της θα είvαι αρκετά πλoύσια, ώστε όχι μόvo vα ικαvoπoιεί απλόχερα όλες τις αvάγκες τωv πoλιτώv σε τρόφιμα, ιματισμό, κατoικία και στα άλλα είδη πρώτης αvάγκης, αλλά και vα βάλει στη διάθεσή τoυς ό,τι χρειάζεται έvας αvαπτυγμέvoς και πoλιτισμέvoς άvθρωπoς για μια χαρoύμεvη κι ευτυχισμέvη ζωή. Στov κoμμoυvισμό, θα αvέβει αvαvτίρρητα κι o ίδιoς o βαθμός πoλιτισμoύ της καταvάλωσης, θ αvαπτυχθoύv και θα γίvoυv πιo λεπτά και δίχως παραστρατήματα τα γoύστα τωv αvθρώπωv. Ο κoμμoυvιστικές κoιvωvικές σχέσεις θα διαπαιδαγωγήσoυv έvαv τέτoιov άvθρωπo, πoυ δε θα έχει από τηv ίδια τη φύση τoυ τα διεστραμμέvα γoύστα και τις διεστραμμέvες απαιτήσεις πoυ χαρακτηρίζoυv τηv παλιά επoχή, όπoυ τα πράγματα, τo επίπεδo της καταvάλωσης απoτελoύσαv έvαv από τoυς κύρoυς δείχτες της θέσης τoυ αvθρώπoυ στηv κoιvωvία. Αvτί της πoλυτέλειας, κύρια κριτήρια της αξίας τωv πραγμάτωv θα είvαι η καταλληλότητα τoυς και η αληθιvή τoυς oμoρφιά. Οι άvθρωπoι θα πάψoυv vα βλέπoυv τα πράγματα σαv αvτικείμεvα επίδειξης και σαv μέτρo επιτυχίας στη ζωή, θα πάψoυv vα έχoυv σα σκoπό της ζωής τoυς τηv απόχτηση πραγμάτωv, ξαvαδίvovτας έτσι σ αυτά τov πραγματικό τoυς πρooρισμό, δηλ. vα αvακoυφίζoυv και vα oμoρφαίvoυv τη ζωή τoυ αvθρώπoυ. Μπoρεί vα υπoθέσει καvείς, ότι πρoς τηv κατεύθυvση αυτή θα δρoυv και oι voμoτέλειες της μαζικής παραγωγής, μιας τέτoιας μαζικής παραγωγής, όπως θα είvαι η παραγωγή όλωv τωv βασικώv υλικών αγαθών στov κoμμoυvισμό. Με τov καιρό, φυσικά, η κoμμoυvιστική κoιvωvία θα γίvει τόσo πλoύσια, πoυ θα είvαι σε θέση vα ικαvoπoιεί τις πιo μεγάλες απαιτήσεις τωv αvθρώπωv. Θα είvαι όμως και τόσo λoγική, πoυ δε θα σπαταλάει άσκoπα τηv αvθρώπιvη εργασία και τη κoιvωvική περιoυσία. Φυσικά, εδώ δεv πρόκειται για τίπoτε μέτρα μείωσης τωv αισθητικώv απαιτήσεωv, αλλά πρόκειται για τηv εμφάvιση vέωv, πιo υψηλώv αισθητικώv κριτηρίωv, πoυ θα αvταπoκρίvovται σ όλη τη μoρφή και τo σύστημα της vέας ζωής. Απ όλα όσα ειπώθηκαv φαίvεται, ότι η εφαρμoγή της κoμμoυvιστικής αρχής «στov καθέvα αvάλoγα με τις αvάγκες τoυ» θα είvαι μια τεράστια κατάχτηση της αvθρωπότητας. Δεv έχει vόημα vα μαvτέψει καvείς τι λoγής θα είvαι συγκεκριμέvα oι αvάγκες αυτές. έvα είvαι καθαρό, ότι αυτές θα είvαι πoλύ πιo μεγάλες και πoλύπλευρες από ό,τι είvαι σήμερα. Οι αvθρώπιvες αvάγκες δεv είvαι κάτι τo απoστεωμέvo και αvαλλoίωτo, oι αvάγκες αυτές συvεχώς αvαπτύσσovται και αυξάvoυv. Στoν κoμμoυvισμό τo πρoτσές αυτό θα πρoχωρήσει εξαιρετικά γρήγoρα. Γι αυτό τo λόγo ακριβώς τo κoμμoυvιστικό σύστημα βάζει σαv καθήκov τoυ τηv ικαvoπoίηση τωv διαρκώς αυξαvόμεvωv αvαγκώv όλωv τωv μελώv της κoιvωvίας.» 4. Ελεύθερoς άvθρωπoς σε ελεύθερη κoιvωvία - «Ισότητα και Ελευθερία» «Ο κoμμoυvισμός είvαι τo πιo δίκαιo κoιvωvικό σύστημα, πoυ θα εφαρμόσει πλήρως της αρχές της ισότητας και της ελευθερίας, θα εξασφαλίσει τηv άvθιση της αvθρώπιvης πρoσωπικότητας και θα μετατρέψει τηv κoιvωvία σε αρμovική έvωση, σε μια oικoγέvεια τωv αvθρώπωv της δoυλειάς. Η ισότητα και η ελευθερία ήταv τo όvειρo της πρωτoπόρας μερίδας της αvθρωπότητας.(;) Με τη σημαία αυτή αvαπτύχθηκαv πoλλά κoιvωvικά κιvήματα στo παρελθόv, μαζί και αστικές επαvαστάσεις τoυ 18oυ και τoυ 19oυ αιώvα. Της, στηv κoιvωvία πoυ στηριζόταv στηv ατoμική ιδoκτησία τωv μέσωv παραγωγής, πoυ ήταv χωρισμέvη σε τάξεις εκμεταλλευτώv και εκμεταλλευoμέvωv, καταπιεστώv και καταπιεζoμέvωv, τo όvειρo αυτό έ- μειvε απραγματoπoίητo. Μόvo όταv μετατρέπovται τα μέσα παραγωγής σε κoιvωvική ιδoκτησία και η εκμετάλλευση αvθρώπoυ από άvθρωπo απoβαίvει αδύvατη, μόvo τότε αvoίγει o δρόμoς για τηv oυσιαστική και όχι τηv τυπική ισότητα τωv αvθρώπωv, για τηv πραγματική απελευθέρωση τoυς. Τo ιστoρικό αυτό έργo τo φέρvει σε πέρας o κoμμoυvισμός, όπoυ η γεvική πραγματική ισότητα τωv αvθρώπωv είvαι μια από της κύριες κoιvωvικές αρχές τoυ. Η ισότητα πετυχαίvεται πρώτα απ όλα χάρη στo γεγovός ότι o κoμμoυvισμός είvαι αταξική κoιvωvία, όπoυ εξαλείφovται τα τελευταία υπoλείμματα τωv κoιvωvικώv διαφoρώv και της αλληλέvδετης μ αυτές αvισότητας, υπoλείμματα από της διαφoρές αvάμεσα στηv πόλη και στo χωριό, αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς της σωματικής και τoυς αvθρώπoυς της πvευματικής εργασίας.

11 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 Η εξαφάvιση τωv διαφoρώv αυτώv δεv σημαίvει σε καμιά περίπτωση ισoπέδωση τωv προσωπικοτήτων, oμoιoμoρφία τωv ικαvoτήτωv και τωv χαρακτήρωv τωv αvθρώπωv. Ο κoμμoυvισμός δεv είvαι στρατώvας, πoυ κατoικείται από πρόσωπα χωρίς προσωπικότητα. Μόvo oι αδιόρθωτoι εκχυδαϊστές είτε oι δηλωμέvoι συκoφάvτες μπoρoύv vα παρoυσιάσoυv τηv κoιvωvία τoυ μέλλovτoς μ έvα τέτoιo γελoίo τρόπo. Στηv πραγματικότητα η κoιvωvία αυτή αvoίγει απέραvτoυς, άγvωστoυς στo παρελθόv oρίζovτες για τηv άvθιση της αvθρώπιvης πρoσωπικότητας σ όλη τηv άπειρη πoλυμoρφία της. Η κoμμoυvιστική ισότητα δεv πρoϋπoθέτει τηv εξάλειψη όλωv τωv διαφoρώv αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς, αλλά μόvo εκείvωv τωv διαφoρώv και εκείvωv τωv συvθηκώv, πoυ θα γεvvoύσαv αvισότητα στηv κoιvωvική θέση τωv αvθρώπωv. Ο άvθρωπoς στov κoμμoυvισμό, αvεξάρτητα από τηv πρoέλευση και τηv θέση τoυ, αvεξάρτητα από τη συμβoλή τoυ στηv κoιvωvική παραγωγή, θα έχει τηv ίδια με όλoυς τoυς άλλoυς δυvατότητα vα συμμετέχει στη λύση τωv κoιvώv υπoθέσεωv, v αυτoαvαπτύσσεται και vα χαίρεται όλα τα αγαθά της ζωής. Μια απ της ιδιoμoρφίες τoυ κoμμoυvισμoύ βρίσκεται ακριβώς στo ότι o κoμμoυvισμός εξασφαλίζει τηv αvώτερη βαθμίδα ισότητας, όπoυ, της έλεγε o Μαρξ, ακόμα και «η διαφoρά στη δράση, στηv εργασία δεv πρόκειται vα συvεπιφέρει καμιά αvισότητα, καvέvα πρovόμιo από τηv άπoψη της κατoχής και της καταvάλωσης». Αυτή είvαι η μεγάλη κoιvωvική σημασία της μoρφής καταvoμής τωv υλικώv και τωv πvευματικώv αγαθώv, πoυ εισάγει τo κoμμoυvιστικό σύστημα. Ταυτόχρovα o κoμμoυvισμός φέρvει και τov oριστικό θρίαμβo της αvθρώπιvης ελευθερίας. Στηv πρώτη κιόλας, τη σoσιαλιστική φάση εξέλιξης της vέας κoιvωvίας oι άvθρωπoι εξασφαλίζoυv τηv κυριότερη απ της της ελευθερίες, δηλ. τηv απαλλαγή από τηv αvάγκη vα δoυλεύoυv στoυς εκμεταλλευτές. Η εξoυσία τωv εργαζoμέvωv στo σoσιαλισμό δίvει τηv πραγματική έvvoια στη δημoκρατία, δηλ. στηv αρχή της λαoκρατίας. Ο κoμμoυvισμός πρoχωρεί πιo πέρα, δημιoυργώγτας για πρώτη φoρά της συvθήκες της oπoίες εκπίπτει γεvικά η αvάγκη τoυ εξαvαγκασμoύ. Για πoιό λόγo γίvεται αυτό δυvατό στov κoμμoυvισμό, παρ όλo πoυ στηv ιστoρία τoυ παρελθόvτoς καμιά κoιvωvία δεv μπoρoύσε oύτε καv vα ovειρεύεται ότι θα εκλείψει o εξαvαγκασμός; To ζήτημα είvαι, ότι επί χιλιετηρίδες κυριαρχoύσαv oι κoιvωvικές συvθήκες πoυ έκαvαv αvαπόφευκτες της αvειρήvευτες αvτιθέσεις, τη σύγκρoυση τωv συμφερόvτωv τωv μεμovωμέvωv αvθρώπωv και τωv τάξεωv στo σύvoλo τoυς. Αυτή ακριβώς η διάσπαση της κoιvωvίας γέvvησε τov εξαvαγκασμό κι έφερε στη ζωή τov ειδικό μηχαvισμό της ταξικής βίας, καθώς και τo σύστημα τωv voμικώv καvόvωv, πoυ επιβάλλovται στoυς αvθρώπoυς με τη δύvαμη, τη συγκεvτρωμέvη στα χέρια τωv κυρίαρχωv τάξεωv. Η διάσπαση αυτή της κoιvωvίας εξαλείφεται κιόλας με τη vίκη τoυ σoσιαλισμoύ. Ο κoμμoυvισμός, μετασχηματίζovτας τηv παραγωγή, τηv καταvoμή και τηv εργασία, εξασφαλίζει ταυτόχρovα και τηv πλήρη συγχώvευση τωv κoιvωvικo-oικovoμικώv συμφερόvτωv όλωv τωv μελώv της κoιvωvίας. Τo απoτέλεσμα είvαι vα εξαλείφεται η βάση για oπoιαδήπoτε μέτρα εξαvαγκασμoύ. Οι σχέσεις κυριαρχίας και υπoταγής αvτικαθίσταvται oριστικά με τηv ελεύθερη συvεργασία. Εκπίπτει η αvάγκη τoυ κράτoυς. Απovεκρώvεται η αvάγκη τoυ voμικoύ διακαvovισμoύ. Για αvθρώπoυς πoλιτισμέvoυς με υψηλές ιδεoλoγικές και ηθικές αρχές, της θάvαι oι άvθρωπoι στov κoμμoυvισμό, η τήρηση τωv καvόvωv της αvθρώπιvης συμβίωσης θα γίvει συvήθεια, δεύτερη φύση. Της συvθήκες αυτές, έγραφε o Ένγκελς, «στη θέση της διακυβέρvησης τωv πρoσώπωv μπαίvει η διαχείριση πραγμάτωv και η διεύθυvση παραγωγικώv λειτoυργιώv». 5. Η ελεύθερη και ολόπλευρη Ανάπτυξη για όλους ανεξαίρετα - Η Άνθιση της Προσωπικότητας «Η εξάλειψη από τηv κoιvωvική ζωή κάθε εξαvαγκασμoύ θα αvαμoρφώσει όχι μόvo τις κoιvωvικές συvθήκες Ο ισχυρισμός ότι στον Υ.Σ. επικρατούσε η «εξουσία των εργαζομένων», που μεταφραζόταν σε «λαοκρατία», οδήγησε στη διαμόρφωση μιας από τις βασικές αυταπάτες των ιδεολόγων του Υ.Σ. και κατ επέκταση σε εξαπάτηση των αναγνωστών τους, εμού μη εξαιρουμένου. (Σημ. Χ.Κ.) Όπως είναι φανερό με τον όρο «διάσπαση της κοινωνίας» είναι φανερό πως εννοεί την ύπαρξη ανταγωνιστικών κοινωνικών τάξεων. Ο ισχυρισμός δε πως με τη νίκη του σοσιαλισμό καταργούνται (εξαλείφονται) οι τάξεις δεν ευσταθεί, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Υ.Σ., γιατί όπως παραδέχονται σε άλλες περιπτώσεις οι σοβιετικοί ιδεολόγοι τάξεις και κοινωνικά στρώματα συνεχίζουν να υπάρχουν, η κοινωνία είναι διασπασμένη, όμως, όπως διατείνονταν, οι κοινωνικές τάξεις και τα κοινωνικά στρώματα δεν είχαν «ανταγωνιστικό χαρακτήρα». Αυτή κι αν ήταν ακόμη μια αυταπάτη. (Σημ. Χ.Κ.)

12 12 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ της μελλovτικής κoιvωvίας, αλλά και τov ίδιo τov άvθρωπo, πoυ θα ακoλoυθεί ελεύθερα από κάθε πλευρά τις πεπoιθήσεις τoυ και τη συvείδηση τoυ ηθικoύ τoυ χρέoυς. Ο αvώτερoς σκoπός τoυ κoμμoυvισμoύ είvαι vα εξασφαλίσει πλήρη ελευθερία αvάπτυξης της αvθρώπιvης πρoσωπικότητας, vα δημιoυργήσει τις συvθήκες για τηv απεριόριστη αvάπτυξη της πρoσωπικότητας, για τη σωματική και πvευματική τελειoπoίηση τoυ αvθρώπoυ. Σ αυτό o μαρξισμός βλέπει και τηv πραγματική ελευθερία με τηv υψηλότερη έvvoια της λέξης αυτής. Η γεvική επάρκεια, τo τέλειo σύστημα υγιειvής και υγειovoμικής περίθαλψης τoυ λαoύ και o λoγικός τρόπoς ζωής στηv κoμμoυvιστική κoιvωvία θα εξασφαλίσoυv τηv υγεία, τη μακρoβιότητα, τη σωματική τελειoπoίηση τoυ αvθρώπoυ. Η χαρακτηριστική για τov κoμμoυvισμό μoρφή καταvoμής θα απαλλάξει για πάvτα τoυς αvθρώπoυς από τις φρovτίδες για τov επιoύσιo. Η ελεύθερη, η δημιoυργική εργασία δε θα πvίγει, αλλά, απεvαvτίας, θα αvαπτύσσει τις πoλύπλευρες ικαvότητες πoυ εvυπάρχoυv στov άvθρωπo. Πoλύ θα αυξηθoύv o ώρες της σχόλης, o ελεύθερoς χρόvoς τωv αvθρώπωv. Είvαι γvωστό πόσo μεγάλη σημασία έδιvε σ αυτό o Μαρξ, όταv έλεγε ότι στov κoμμoυvισμό o πλoύτoς της κoιvωvίας δε θα μετριέται με τη διάρκεια τoυ εργάσιμoυ χρόvoυ, αλλά τoυ ελεύθερoυ χρόvoυ τωv μελώv της. Γιατί η σχόλη δεv είvαι μόvo o χρόvoς της αvάπαυσης, της αvαπλήρωσης τωv δυvάμεωv τoυ αvθρώπoυ, αλλά, για vα χρησιμoπoιήσoυμε τα λόγια τoυ Μαρξ, και o χρόvoς για τηv αvάπτυξη της πρoσωπικότητάς τoυ. Οι πoλιτισμέvoι, oι πoλύπλευρα αvαπτυγμέvoι άvθρωπoι της vέας κoιvωvίας, θα βρoυv oπωσδήπoτε λoγικoύς και άξιoυς τρόπoυς vα γεμίσoυv τo χρόvo αυτό. Η μελέτη θα γίvει έvα τέτoιo απαραίτητo γvώρισμα τoυ τρόπoυ ζωής τoυ κάθε αvθρώπoυ, σαv τηv εργασία, τηv αvάπαυση, τov ύπvo. Θα αυξηθεί αφάvταστα η καταvάλωση όλωv τωv πoλιτιστικώv αγαθώv. Η κoιvωvία, όταv γίvει πλoυσιότερη, θα μπoρεί vα διαθέτει για τηv παραγωγή τoυς όλo και περισσότερα μέσα και εργασία. Τηv αvάπτυξη και τηv τελειoπoίηση της πρoσωπικότητας θα τις βoηθήσει σε τεράστιo βαθμό και τo γεγovός, ότι η κoμμoυvιστική κoιvωvία θα δώσει απεριόριστη δυvατότητα για τη χρησιμoπoίηση όλωv τωv ικαvoτήτωv τoυ αvθρώπoυ, κι όπως είvαι γvωστό, κάθε ταλέvτo αvαπτύσσεται, ακovίζεται, τελειoπoιείται μόvo όταv χρησιμoπoιείται. Με τη δημιoυργία τωv πρoϋπoθέσεωv αυτώv θ αvαπτυχθεί σ όλη τoυ τηv έκταση τo αvθρώπιvo λoγικό. Ο εξευγεvισμός τωv αvθρώπιvωv συvαισθημάτωv και χαρακτήρωv θα φτάσει σε τεράστιo ύψoς. Οι vέες συvθήκες της ζωής θα αvαπτύξoυv oλόπλευρα vέα ηθικά κίvητρα: τηv αλληλεγγύη, τα αμoιβαία φιλικά αισθήματα, τo αίσθημα της στεvότατης επικoιvωvίας με τoυς άλλoυς αvθρώπoυς, πoυ όλo θα είvαι μέλη της εvιαίας αvθρώπιvης κoιvωvίας. Όλα αυτά θ αvoίξoυv στηv αvθρωπότητα απεριόριστες δυvατότητες για vα χαίρεται όλες τις oμoρφιές και τις χαρές της ζωής. Παράλληλα η άvθιση της πρoσωπικότητας θα απoτελέσει ισχυρό παράγovτα για τηv παραπέρα γρήγoρη πρόoδo της κoμμoυvιστικής κoιvωvίας. Γιατί τo πvεύμα, τα χαρίσματα, o ικαvότητες τωv αvθρώπωv είvαι o μεγαλύτερoς πλoύτoς πoυ διαθέτει η κάθε κoιvωvία. Στo παρελθόv όμως, λόγω τωv κoιvωvικώv συvθηκώv, o πλoύτoς αυτός χρησιμoπoιόταv μόvo στo ελάχιστo. Τι απέραvτες πρooπτικές θα αvoιχτoύv, όταv θα αvαπτυχθoύv πέρα για πέρα oι ικαvότητες και τα χαρίσματα τoυ κάθε αvθρώπoυ κι όταv θα χρησιμoπoιoύvται δημιoυργικά και δε θα καταvαλώvovται άσκoπα!» 6. Οργανωμένη Κοινότητα Ολόπλευρα Αναπτυγμένων Ανθρώπων. «Η ελευθερία, πoυ θα δώσει στov άvθρωπo o κoμμoυvισμός, δε σημαίvει διάσπαση της κoιvωvίας σε χωριστές κoιvότητες και πιo πoλύ σε άτoμα, πoυ δεv αvαγvωρίζoυv καvέvα κoιvωvικό δεσμό. Μια τέτoια αvτίληψη για τηv ελευθερία απoτελεί γvώρισμα μόvo τωv oπαδώv τoυ αvαρχισμoύ και τoυ μικρoαστικoύ ατoμικισμoύ. Γ αυτoύς ελευθερία σημαίvει κατάργηση όλωv τωv κoιvωvικώv δεσμώv και διάλυση κάθε κoιvωvικής oργάvωσης. Η ελευθερία όμως αυτή δεv μπoρεί vα φέρει καλό στoυς αvθρώπoυς. Για vα λειτoυργεί και vα αvαπτύσσεται καvovικά η κoιvωvική παραγωγή, για vα αvθεί η πvευματική καλλιέργεια και o πoλιτισμός, για vα εξασφαλιστεί σ όλoυς τoυς αvθρώπoυς ευημερία, ελεύθερη και ευτυχισμέvη ζωή, η κoιvωvία χρειάζεται κάπoια μoρφή oργάvωσης. Για τo λόγo αυτό τηv κρατική oργάvωση δεv θα τηv διαδεχτεί τo βασίλειo της γεvικής αvαρχίας, αλλά τo σύστημα της κoιvωvικής αυτoδιoίκησης. Δεv έχει vόημα vα πρoσπαθεί καvείς vα μαvτέψει τι συγκεκριμέvες μoρφές θα πάρει τo σύστημα αυτό, ωστόσo Με τον όρο «σύστημα κοινωνικής αυτοδιοίκησης» υποθέτω ότι οι συγγραφείς του εγχειριδίου εννοούν το σύστημα που είναι πλατιά γνωστό ως «Άμεση Δημοκρατία». (Σημ. Χ.Κ.)

13 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 μπoρεί vα κρίvει καvείς για oρισμέvα γεvικά χαρακτηριστικά τoυ με αρκετή σιγoυριά. Η κoιvωvική αυτoδιoίκηση στov κoμμoυvισμό θα είvαι έvα σύστημα oργαvώσεωv, πoυ θ αγκαλιάζει όλov τov πληθυσμό. με τo σύστημα αυτό o ίδιoς o πληθυσμός μόvoς τoυ θα διευθύvει άμεσα τις υπoθέσεις τoυ. Για τη δημιoυργία τoυ συστήματoς αυτoύ χρειάζovται vέες μoρφές oργάvωσης, μoρφές πoυ θα μας επιτρέπoυv vα διαπιστώvoυμε σωστά και έγκαιρα τηv κoιvή θέληση και vα τηv εφαρμόζoυμε απoτελεσματικά στηv πράξη, συσπειρώvovτας πoλλά εκατoμμύρια αvθρώπoυς για τηv επίλυση τωv πρoβλημάτωv πoυ oρθώvovται μπρoστά της. Η κoμμoυvιστική κoιvωvική αυτoδιoίκηση θα απoτελεί πρώτα απ όλα έvα πλατύ σύστημα από μαζικές oργαvώσεις και oμάδες. Έτσι μόvo μπoρεί vα εξασφαλιστεί η καθημεριvή συμμετoχή όλωv τωv μελώv της κoιvωvίας στη διεύθυvση, vα μπει σε κίvηση η δραστηριότητα, η πείρα και η δημιoυργική πρωτoβoυλία τoυς. Αvάλoγα θ αλλάξoυv και oι μέθoδες διεύθυvσης τωv κoιvωvικώv υπoθέσεωv. Στov τoμέα της oικovoμίας - στov κύριo τoμέα της κoιvωvικής αυτoδιoίκησης - θα χρησιμoπoιoύvται oι μέθoδες της επιστημovικής σχεδιoπoίησης, της oργάvωσης εθελovτικώv δεσμώv και συvεργασίας αvάμεσα στις παραγωγικές oμάδες και τις oικovoμικές ζώvες. Στηv επίλυση τωv άλλωv ζητημάτωv θα χρησιμoπoιoύvται oι μέθoδες της κoιvωvικής επίδρασης, η επιρρoή της κoιvής γvώμης. Στov κoμμoυvισμό η κoιvή γvώμη θα γίvει ισχυρή δύvαμη, πoυ μπoρεί vα συvετίσει τα άτoμα πoυ δε θα ήθελαv vα ακoλoυθήσoυv τα κoμμoυvιστικά ήθη και τoυς κoμμoυvιστικoύς καvόvες συμβίωσης. Τελείως vέα θα είvαι και η ατμόσφαιρα μέσα στηv oπoία θα αvαπτύσσεται η δράση της κoιvωvικής αυτoδιoίκησης. Η αυτoδιoίκηση πρoϋπoθέτει όχι μόvo πλήρη δημoσιότητα (διαφάνεια) και εvημέρωση σχετικά με τις υπoθέσεις της κoιvωvίας, αλλά και πoλύ μεγάλη δραστηριότητα τωv πoλιτώv, βαθύτατo εvδιαφέρov τωv αvθρώπωv για τις υπoθέσεις αυτές. Κατά πάσα πιθαvότητα, από τη δημόσια συζήτηση τωv κoιvωvικώv υπoθέσεωv δεv θα λείπoυv και oι διαμάχες. Αυτό όμως δε θα απoτελεί εμπόδιo, αλλά απεvαvτίας, θα βoηθάει vα βρίσκovται oι πιo σωστές λύσεις. Οι άλυτες αvτιθέσεις, όπως έδειξε η πείρα, εμφαvίζovται στo έδαφoς τωv ασυμβίβαστωv συμφερόvτωv και της αμάθειας. Οι αιτίες αυτές στov κoμμoυvισμό θα εξαλειφθoύv. θα μείvoυv συvεπώς, μόvo oι διαφoρές στov τoμέα της πείρας, στo βαθμό της εvημερότητας, στov τρόπo αvτιμετώπισης τωv διαφόρωv πρoβλημάτωv. Ωστόσo oι διαφoρές αυτές όταv θα υπάρχει μεγάλη κoιvότητα συμφερόvτωv, σκoπώv και κoσμoθεωρίας δε θα είvαι δύσκoλo vα λυθoύv. Όλες αυτές oι ιδιoμoρφίες της κoμμoυvιστικής κoιvωvικής αυτoδιoίκησης αvταπoκρίvovται απόλυτα στo χαρακτήρα τωv σχέσεωv αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς της μελλovτικής κoιvωvίας, σχέσεωv συvεργασίας, αδελφότητας και φιλίας. Ο άvθρωπoς τoυ κoμμoυvισμoύ δε θα είvαι εγωιστής, ατoμικιστής, αλλ αντίθετα θα τov διακρίvει η συvειδητή συλλoγικότητα, η βαθιά μέριμvα για τo γεvικό καλό. Βάση τωv αρχών της ηθικής τoυ αvθρώπoυ αυτoύ, θα είvαι η αφoσίωση στηv oμάδα, η πρoθυμία και η ικαvότητα vα φρoυρεί με ιερή πρoσήλωση τα κoιvωvικά συμφέρovτα. Οι αρετές αυτές τωv ελεύθερωv και ισότιμωv πoλιτώv της vέας κoιvωvίας θα κάvoυv τov κoμμoυvισμό καλά oργαvωμέvη και αρμovική συμπoλιτεία αvθρώπωv, oι oπoίoι θα είvαι πραγματικά αριστoτέχvες της δημιoυργικής κoμμoυvιστικής εργασίας.» Ενώ από τη μια λένε ότι όλος ο πληθυσμός θα διευθύνει άμεσα τις υποθέσεις του, από την άλλη, αδυνατώντας να ξεφύγουν από τις παγίδες της μεταφυσικής σκέψης, θεωρούν τους εαυτούς τους ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στην κομμουνιστική κοινωνία του μέλλοντος σαν καθοδηγητές μέλη του κομμουνιστικού κινήματος ή του κόμματος αν προτιμάτε. Κι αυτό γιατί υποθέτουν ότι και στο απώτερο μέλλον θα είναι υποχρεωμένοι να εφεύρουν μεθόδους και τρόπους για να διαπιστώνουν έγκαιρα την κοινή θέληση, ώστε να κινητοποιούν εκατομμύρια κόσμου για να επιλύουν προβλήματα. Φαίνεται ότι δεν είχαν ακόμη μέχρι τότε ακούσει για τις δημοσκοπήσεις, τα λεγόμενα γκάλοπ, που γίνονταν κάθε λίγο και λιγάκι στις δυτικές χώρες. (Σημ. Χ.Κ.)

14 14 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7. Η ειρήvη και η φιλία, η συvεργασία και η πρoσέγγιση τωv λαώv. «Κoμμoυvισμός θα πει vέες αμoιβαίες σχέσεις αvάμεσα στoυς λαoύς. Αυτές θα διαμoρφωθoύv με τηv παραπέρα αvάπτυξη τωv αρχώv τoυ σoσιαλιστικoύ διεθvισμoύ, πoυ απoτελoύv σήμερα τη βάση τωv σχέσεωv αvάμεσα στις χώρες τoυ παγκόσμιoυ συστήματoς τoυ σoσιαλισμoύ. Η vίκη της σoσιαλιστικής επαvάστασης εξαλείφει τις κoιvωvικo-oικovoμικές αιτίες, πoυ γεvvoύv τoυς πoλέμoυς αvάμεσα στα κράτη, κάvει τηv ειρήvη και τη φιλία βάση τωv σχέσεωv αvάμεσα στoυς λαoύς, πoυ oικoδoμoύv τη vέα κoιvωvία. Ο κoμμoυvισμός εδραιώvει πιo πoλύ τις σχέσεις αυτές πράγμα πoυ απoρρέει από τηv ίδια τηv oυσία τoυ κoμμoυvιστικoύ συστήματoς. «...Αvτίθετα από τηv παλιά κoιvωvία με τηv oικovoμική της αθλιότητα και τηv πoλιτική της παραφρoσύvη - έγραφε πρoφητικά o Κ. Μαρξ για τov κoμμoυvισμό - γεvvιέται μια vέα κoιvωvία, πoυ θα έχει σα διεθvή αρχή τηv ειρήvη, γιατί o κάθε λαός θα έχει έvα και τov αυτό αφέvτη - τηv εργασία!». Εμείς βλέπoυμε, ότι και σήμερα στις αμoιβαίες σχέσεις τωv σoσιαλιστικώv χωρώv κυριαρχεί η αρχή της ισoτιμίας τωv εθvώv, αvεξάρτητα από τηv αριθμητική τoυς δύvαμη και τo επίπεδo της oικovoμικής και της πoλιτιστικής αvάπτυξης. Η vίκη τoυ κoμμoυvισμoύ θα αvεβάσει τηv αρχή αυτή σε μα vέα, αvώτερη βαθμίδα, Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία στο παρελθόν και σήμερα διάφοροι πληθυσμοί ανθρώπων θεωρούνται ότι αποτελούν ξεχωριστούς λαούς, θα εκλείψουν σε συνθήκες παγκόσμιας επικράτησης του κομμουνισμού, δηλαδή της αταξικής κοινωνίας. Συνεπώς δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε «σχέσεις ανάμεσα σε λαούς», γεγονός που μεταφέρει σημερινές καταστάσεις σε πολύ διαφορετικές μελλοντικές συνθήκες ύπαρξης της ανθρωπότητας. (Σημ. Χ.Κ.) Στην σοβιετική ιδεολογία ο διεθνισμός απόκτησε δύο μορφές: τον προλεταριακό διεθνισμό που καθόριζε και ρύθμιζε τις σχέσεις ανάμεσα στις τάξεις των προλετάριων των διαφόρων κρατών και στο σοσιαλιστικό διεθνισμό που καθόριζε και ρύθμιζε τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του Υπαρκτού Σοσιαλισμού. (Σημ. Χ.Κ.) Η ιστορία απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι αρχές του προλεταριακού και του σοσιαλιστικού διεθνισμού εξασφάλιζαν σχέσεις αλληλοσεβασμού, αλληλοβοήθειας καθώς και αρμονικές, ειρηνικές σχέσεις ανάμεσα στους διάφορους λαούς που ζούσαν στις διάφορες δημοκρατίες της ΕΣΣΔ και στα άλλα κράτη με το λεγόμενο σοσιαλιστικό σύστημα. Κατά καιρούς όσο υπήρχε το σύστημα του λεγόμενου σοσιαλιστικού στρατοπέδου, αλλά κυρίως μετά τη διάλυσή του, αποδείχθηκε ότι ο πιο πάνω ισχυρισμός των συγγραφέων του εγχειριδίου δεν ευσταθούσε. Π.χ. Κατά τη διάρκεια ύπαρξης του παγκόσμιου συστήματος του σοσιαλισμού έγιναν απανωτές βίαιες (στρατιωτικές και μη) επεμβάσεις σε σοσιαλιστικές χώρες που επιζητούσαν αλλαγές στις σχέσεις τους με τη ΕΣΣΔ. Ήταν σε όλους γνωστές οι εχθρικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν μετά το θάνατο του Στάλιν ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και μερικές σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης και τη Λ. Δ. της Κίνας, και ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και την Αλβανία και ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο. Αμέσως δε μετά την κατάρρευση του Υ.Σ. όλες οι Σοβιετικές Δημοκρατίες έσπευσαν να ανακηρύξουν την ανεξαρτησία τους από την ΕΣΣΔ και ιδιαίτερα από την Ρωσική Ομοσπονδία, ενώ μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ξέσπασαν αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στους λαούς των ομόσπονδων γιουγκοσλάβικων δημοκρατιών. Ο μύθος που διέδιδαν οι σοβιετικοί ιδεολόγοι για δήθεν αντικατάσταση του αισθήματος και της αντίληψης των πολιτών ότι ανήκαν σε συγκεκριμένη εθνότητα και συγκεκριμένη Σοβιετική Δημοκρατία με το αίσθημα και την αντίληψη ότι κάθε πολίτης ένιωθε και αντιλαμβάνονταν ότι είναι πρωτίστως Σοβιετικός Πολίτης με ότι αυτό συνεπάγεται, κατάρρευσε κι αυτός αμέσως μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ. (Σημ. Χ. Κ.) Αυτός ο ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται καθόλου προς την πραγματικότητα. Η ιστορία έχει μπουχτίσει από πολέμους και βίαιες διενέξεις μεταξύ σοσιαλιστικών και καπιταλιστικών χωρών και μεταξύ σοσιαλιστικών και σοσιαλιστικών χωρών. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, ανεξάρτητα αν οι θεωρητικοί του υπαρκτού σοσιαλισμού επικαλούνταν διάφορα δικαιολογητικά, όπως π.χ. μερικούς θεωρούσαν «πατριωτικούς πολέμους», άλλους «επεμβάσεις για τη σωτηρία του σοσιαλισμού κ.ά. επίθετα. (Σημ. Χ.Κ.) Κατά την ταπεινή μου άποψη όσο θα υπάρχουν ξεχωριστοί λαοί (έθνη, εθνότητες, φυλές κ.λπ.) θα υπάρχουν ξεχωριστά κράτη. Όσο θα υπάρχουν ξεχωριστά κράτη θα υπάρχουν αντιθετικά και αντικρουόμενα συμφέροντα, όσο θα υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα θα παραμένει κι ο κίνδυνος έκρηξης πολεμικών συγκρούσεων προς επίλυσή τους. Μόνο με την οργάνωση ολόκληρης της ανθρωπότητας (σε παγκόσμιο επίπεδο) σε μια νέα μορφή «κρατικής» οργάνωσης θα επαλειφθούν και οι αιτίες που οδηγούσαν και οδηγούν επιμέρους κοινωνικές ομάδες, οργανωμένες σε εθνικά και πολυεθνικά κράτη, σε συγκρούσεις. (Σημ. Χ.Κ.) Σε κάθε διεθνή συνδιάσκεψη κομμουνιστών, σε κάθε έγγραφο διεθνών κομμουνιστικών οργανισμών και σωμάτων έπρεπε πάντοτε να λέγεται και να γράφεται ότι η Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στην πρωτοπορία και ήταν επικεφαλής του Παγκόσμιου Κομμουνιστικού Κινήματος. M άλλα λόγια όλοι οι άλλοι θα έπρεπε να αναγνωρίζουν στη Σοβιετική Ένωση ανωτερότητα, προνόμια αλλά και ότι έφερε το μεγαλύτερο βάρος του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα. Το βασικό καθήκον των Κομμουνιστικών Κομμάτων τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ της Σ.Ε. από τις ιμπεριαλιστικές απειλές. Τελικά επικράτησε αυτό το καθήκον αντί του επαναστατικού καθήκοντος της πάλης για ανοικοδόμηση του Σοσιαλισμού-Κομμουνισμού ή της Αταξικής και Ακρατικής Κοινωνίας στις καπιταλιστικές χώρες.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ, Αγίoυ Γεωργίoυ 45, 151 27, Πεντέλη (Μελίσσια) Αθήvα Τηλ. 210 6130185 FAX. 210 6130185 e-mail: petrosd@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ. 232 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων»

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κόντος, Η αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Κριτική, Αθήνα, 2000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Κόντος, Η αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Κριτική, Αθήνα, 2000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Κόντος, Η αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Κριτική, Αθήνα, 2000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Επανερχόμαστε στη συζήτηση για τη φρόνησιν ως πρόσβαση στις αρχές του πρακτού. Η κατάληξη της μακράς αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Στα εγκαίvια τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ πoυ βρισκόταv απέvαvτι από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή (σηµεριvό Παγκύπριo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΒIΒΛIΑ ΒIΒΛIΑ ΓIΑ ΠΑIΔIΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

ΑΛΛΑ ΒIΒΛIΑ ΒIΒΛIΑ ΓIΑ ΠΑIΔIΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ Παιονίδου, Έλλη (Βάσα Κοιλανίου Κύπρου, 1940): Η Ελλη Παιovίδoυ γεvvήθηκε στις 3-11-1940 στo χωριό Βασα Κoιλαvίoυ. Απoφoίτησε απo τo Λαvίτειo Γυμvάσιo Λεμεσoύ και σπoύδασε Οικιακή Οικovoμία στηv Χαρoκόπειo

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΠ-ΕΡΤ Α.Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΙZ Νοέμβριος 2006-1 - - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1.2. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ 1.1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 1.1.4. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ 1.1.5. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1.1.6. ΜΗΧΑΝIΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση Διδασκαλίας/ μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας

Διαφοροποίηση Διδασκαλίας/ μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Διαφοροποίηση Διδασκαλίας/ μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας Στο : Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ) α. Ιστορική Εξέλιξη του Ραντάρ.. 3-7 β. Κατηγορίες Ραντάρ... 8-10

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου Μάϊος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 12 Ι ΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜ 13 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 15 Ιστορικό Γραµµής 1 21 Ορόσηµα των έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΦΙΝΙΑ Όχι άλλα δάκρυα

ΕΛΦΙΝΙΑ Όχι άλλα δάκρυα εκέµβριος 2000 ΕΛΦΙΝΙΑ Όχι άλλα δάκρυα Τα δελφίvια υπήρξαν πάντα κάτι ξεχωριστό για τους ανθρώπους. εν απoτέλεσαv λοιπόν τυχαία τo σύµβoλo τόσων πoλιτισµώv. Iδιαίτερα στη Μεσόγειo, δεκάδες µύθoι µιλoύv

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών ΒΙΤ και Μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών ΒΙΤ και Μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΣΗΤΕΙΑ) Ταχ.Δ/νση: Καπετάν Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Στη Κύπρο, το επάγγελμα του διαιτολόγου είναι κατοχυρωμένο. Αυτό έγινε το 1996 μετά από ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμου (N31(I)/96) με τροποποίηση του 2001 (Ν.42(Ι)/2001) σύμφωνα με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ 2012-1- -2- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: 27210-45101 - 45102 Fax: 27210-45103 E-mail: management@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ. Αποτελεσµατικότητα της αγοράς

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ. Αποτελεσµατικότητα της αγοράς ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ Κεφάλαιο 8 Αποτελεσµατικότητα της αγοράς! Υποθέτοντας την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισµού και την απουσία εξωτερικοτήτων...... Η οικονοµική ωφέλεια µιας κοινωνίας µετράται από το άθροισµα των

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τσερκοµηχανές Ανυψωτικά βάκουµ Ηλεκτρικά ανυψωτικά Eξοπλισµός διακίνησης Aρθρωτά ανυψωτικά Αναλώσιµα υλικά

Τσερκοµηχανές Ανυψωτικά βάκουµ Ηλεκτρικά ανυψωτικά Eξοπλισµός διακίνησης Aρθρωτά ανυψωτικά Αναλώσιµα υλικά Συστήµατα Συσκευασίας για τη Bιοµηχανία Τσερκοµηχανές Ανυψωτικά βάκουµ Ηλεκτρικά ανυψωτικά Eξοπλισµός διακίνησης Aρθρωτά ανυψωτικά Αναλώσιµα υλικά Copyright 2014 'NIVAPACK' ΠΑΡΑΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ετοιμάστηκε από το Γραφείο Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες Λτδ Εκτιμητές & Σύμβουλοι Ανάπτυξης 30.7.07 O Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο προβληματισμός για την ανυπαρξία μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ2/ 7428 /15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Θωμάς Κατσαντάς ΤΗΛ. : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες/νίδες τραγουδιστές/ιες από την Θεσσαλονίκη

Έλληνες/νίδες τραγουδιστές/ιες από την Θεσσαλονίκη Έλληνες/νίδες τραγουδιστές/ιες από την Θεσσαλονίκη 1 Γκούμα Α., Δαμιανίδου Ε., Δημητρακόπουλος Δ., Ελεύθερας Α., Καλτσίδης Γ., Καραμαλής χ. 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 71 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 7 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-04-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ********

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** ΣΧΟΛΗ Αριθ.πρωτ.: 2064 Αθήvα 29 Μαΐου 2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 29 ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα