Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας *"

Transcript

1 Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς * Ρ. Θνόπουλος Διεύθυνση Γεωργίς Ευρυτνίς, Δ. Ζωγράφου 1, 361 Κρπενήσι Περίληψη Σκοπός του πειράμτος ήτν η μελέτη της πργωγικότητς πέντε ξηρικών διφυτικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης σε μί ορεινή περιοχή. Τ διφυτικά μείγμτ είχν στθερό το γρωστώδες (Lolium perenne) που συγκλλιεργήθηκε με έν πό τ πρκάτω ψυχνθή: Lotus corniculatus, Medicago sativa, Trifolium hybridum, T. pratense κι T. repens. Σ μάρτυρς χρησιμοποιήθηκε η υτοφυής λάστηση (χωρίς εδφοκτεργσί). Η πργωγή γι τον πρώτο πργωγικό χρόνο ήτν πό g m -2 ξηρής ύλης κι το δεύτερο πό g m -2 ξηρής ύλης. Ο πιο πργωγικός τεχνητός λειμώνς ήτν υτός με το T. repens. Η νάλυση της οτνικής σύνθεσης των φυτών κάθε επέμσης (γρωστώδες, ψυχνθές κι υτοφυής λάστηση) έδειξε μι σχετικά μικρή συμμετοχή του L. perenne. Η πργωγικότητ της υτοφυούς λάστησης ήτν πολύ ικνοποιητική σε σύγκριση με την πργωγικότητ των τεχνητών λειμώνων κι με ρκετά κλή οτνική σύνθεση. Λέξεις κλειδιά: Τεχνητοί λειμώνες, ψυχνθή, Lolium perenne, πργωγικότητ. * Αφιερώνετι στον γπητό φίλο Σερφείμ Σιλμά που δε ρίσκετι πι μζί μς κι στο Θεόδωρο Μυλωνά, νέο κτηνοτρόφο πό το Λιθοχώρι, που χάθηκε γι πάντ στ ουνά. Εισγωγή Η ξιοποίηση ενός μέρους των εγκτλειμμένων, ορικών γρών, των μειψισπορών κι των γρνπύσεων που προτείνουν οι Πάνου (196), Ππνστάσης κι Γιννκόπουλος (1989) κι Βΐτσης (1995) γι την εγκτάστση των τεχνητών λειμώνων μπορεί ν είνι ευεργετική τόσο γι τη διτροφή των γροτικών ζώων όσο κι γι το περιάλλον (μείωση της οσκοφόρτωσης, ντιδιρωτική προστσί, κι ελτίωση της γονιμότητς του εδάφους). Αυτό μπορεί ν εφρμοσθεί με τη χρήση πολυετών λειμωνίων ειδών γι τ υγρά περιάλλοντ κι μονοετών, κτά προτίμηση υτοσπειρώμενων, γι τ ξηροθερμικά. Σ υτή την εργσί εξετάζετι η πργωγικότητ πέντε ξηρικών κι πολυετών διφυτικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης σε μί ορεινή περιοχή της Ευρυτνίς. Υλικά κι μέθοδοι Η εγκτάστση του πειρμτικού γρού έγινε σε εγκτλειμμένο γρό στην τοποθεσί Κερσιά στο Λιθοχώρι ( Β.Δ. Ευρυτνί) σε υψόμετρο 11 m. Ο γρός κλλιεργούντν με σιτηρά είκοσι χρόνι πριν κι μετά γινότν ενττική όσκηση της υτοφυούς λάστησης με πρότ. Το έδφος είνι ργιλώδες, με μέτρι περιεκτικότητ σε οργνική ουσί, ph 6,2 κι χμηλή περιεκτικότητ σεστίου κι θρεπτικών στοιχείων. Το κλίμ είνι ηπειρωτικό με ξηρό κλοκίρι (ύψος ροχόπτωσης περίπου 11 mm το χρόνο). Μετά την εδφοκτεργσί του γρού σπάρθηκν στις 25/5/1991 πέντε διφυτικοί Λιδοπονί κι νάπτυξη ορεινών περιοχών 29

2 Ρ. Θνόπουλος λειμώνες που είχν στθερό το γρωστώδες (Lolium perenne-πολυετής ήρ, κλλιεργούμενη ποικιλί Ολύμπιον), ενώ άλλζε το ψυχνθές. Αυτά ήτν τ πρκάτω: Lotus corniculatus-λωτός, (γλλικής προέλευσης που νπράγετι στην Ελλάδ γι 3 χρόνι), Medicago sativa-μηδική (κλλιεργούμενη ποικιλί Υπάτη-84), Trifolium hybridumυρίδιο τριφύλλι (Ab 217., προέλευση: Institute of Grassland and Environmental Research - Aberystwyth), T. pratense- λειμώνιο τριφύλλι (κλλιεργούμενη ποικιλί Νέσσων) κι T. repens-έρπον τριφύλλι (κλλιεργούμενη ποικιλί Κόνιτσ). Σν μάρτυρς χρησιμοποιήθηκε η υτοφυής λάστηση (χωρίς εδφοκτεργσί). Το πειρμτικό σχέδιο ήτν εντελώς τυχιοποιημένο με τέσσερις επνλήψεις κι το μέγεθος του πειρμτικού τεμχίου 2 x 5 m 2. Η λίπνση που εφρμόστηκε ήτν 1 μονάδες P 2 5, κι 13 μονάδες K 2 O κάθε χρόνο. Αζωτούχος λίπνση δεν εφρμόστηκε γιτί σε τυτόχρονο πείρμ διπιστώθηκε η ύπρξη ποτελεσμτικών ζωτοδεσμευτικών στελεχών του γένους Rhizobium (Thanopoulos and Kefalogiannis 1993). Άρδευση δεν έγινε. Στο χρόνο εγκτάστσης τ κλλιεργούμεν φυτά ντιμετώπισν ισχυρό ντγωνισμό πό το Polygonum aviculare L. που πομκρύνθηκε χειρονκτικά. Η πργωγικότητ των λειμώνων μετρήθηκε το 1992 κι 1993 κι έγινν τρεις κοπές γι το λειμών με το έρπον τριφύλλι κι δύο γι τις υπόλοιπες επεμάσεις κάθε χρόνο. Από επιφάνει 1 m 2 κοότν η λάστηση κι μετά πό υποδειγμτοληψί γινότν οτνική νάλυση (ψυχνθές, πολυετής ήρ, υτοφυή φυτά). Τ ύψη κοπής ήτν τ πρκάτω: Αυτοφυής λάστηση 4 cm, λωτός: 6 cm, μηδική: 5cm, τριφύλλι υρίδιο: 5 cm, τριφύλλι λειμώνιο 5 cm, τριφύλλι έρπον 4 cm (Ππνστάσης 1976, Frame and Newbould 1986, Βΐτσης 1987). Σε κάθε πειρμτικό τεμάχιο σε μί επιφάνει,1 m 2 κοότν η λάστηση πό την επιφάνει του εδάφους μέχρι το ύψος κοπής γι ν μετρηθεί η λάστηση που έμενε στον γρό. Τ δείγμτ ξηρίνοντν στους 8 ο C γι 48 h. Η σττιστική νάλυση έγινε με το πκέτο CoStat (1986) κι γι τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Tukey (Κλτσίκης 1981). 2 Πργωγή ξηρής ύλης (g m -2 χρόνο -1 ) Λωτός Μηδική Τ. υρίδιο Τ. λειμώνιο Τ. έρπον Αυτοφυής λάστηση Εικόν 1. Συνολική πργωγή πρώτου πργωγικού χρόνου. Μέσοι όροι με το ίδιο γράμμ δε διφέρουν σημντικά. Αποτελέσμτ κι συζήτηση Τον πρώτο χρόνο ο πιο πργωγικός λειμώνς ήτν του έρποντος τριφυλλιού (Εικόν 1). Με τ ύψη κοπής που εφρμόστηκν η πργωγή που συγκομίστηκε κυμινότν μετξύ 5-6% της συνολικής πργωγής εκτός του έρποντος τριφυλλιού που ήτν 3% (Εικόν 2). Δε ρέθηκε κμί σημντική διφορά στην πργωγή που συγκομίστηκε 21 Ελληνική Λιδοπονική Ετιρεί

3 Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς (Εικόν 3). Στη οτνική σύνθεση των τεχνητών λειμώνων τ ψυχνθή επικρτούσν κι η υτοφυής λάστηση προυσίσε μι ισόρροπη οτνική σύνθεση (Εικόν 3). 1% Συνολική πργωγή (%) 8% 6% 4% 2% % Λωτός Μηδική Τ. υρίδιο Τ. λειμώνιο Τ. έρπον Αυτοφυής λάστηση Εικόν 2. Ποσοστιί κτνομή της πργωγής του πρώτου χρόνου πάνω (άσπρο) κι κάτω (στχτί) πό το σημείο κοπής. Πργωγή ξηρής ύλης (g m-2 χρόνο -1) Αυτ. λ./άλλ πλτύφυλλ Ήρ/γρωστώδη Ψυχνθές Λωτός Μηδική Τ. υρίδιο Τ. λειμώνιο Τ. έρπον Αυτοφυής λάστηση Εικόν 3. Πργωγή του πρώτου πργωγικού χρόνου πάνω πό το σημείο κοπής κι η οτνική σύνθεση της. Δε ρέθηκε κμί σττιστικά σημντική διφορά μετξύ των επεμάσεων. Το δεύτερο χρόνο ο πιο πργωγικός τεχνητός λειμώνς ήτν κι πάλι του έρποντος τριφυλλιού (Εικόν 4). Η πργωγή που συγκομίστηκε κυμινότν μετξύ 57-7% της συνολικής πργωγής εκτός του τεχνητού λειμών του έρποντος τριφυλλιού που ήτν 27% (Εικόν 5). Γι την πργωγή που συγκομίστηκε υπολειπότνε σημντικά μόνο ο τεχνητός λειμώνς με το υρίδιο τριφύλλι (Εικόν 6). Ησυμμετοχή της πολυετούς ήρς ελτιώθηκε μόνο στο λειμών του έρποντος τριφυλλίου κι του υριδίου όπου το δεύτερο σχεδόν εξφνίστηκε (Εικόν 6). Συμπερσμτικά μπορεί ν νφερθεί ότι τ ποτελέσμτ υτά ντιπροσωπεύουν τις πργωγικές δυντότητες υτών των διφυτικών τεχνητών λειμώνων σε συνθήκες κοπής Λιδοπονί κι νάπτυξη ορεινών περιοχών 211

4 Ρ. Θνόπουλος κι δεν μπορούν ν γενικευθούν κι σε συνθήκες όσκησης. Ο συνδυσμός του συστήμτος όσκησης με την επιλογή που σκούν τ διφορετικά είδη ζώων στ φυτικά είδη μπορούν ν διμορφώσουν άλλ ποτελέσμτ. Τ ποτελέσμτ υτής της εργσίς δείχνουν μί υπεροχή του τεχνητού λειμών του έρποντος τριφυλλιού. Η νλογί ψυχνθούς-γρωστώδους δεν ήτν ικνοποιητική. Πρέπει ν κινείτι γύρω πό το 3% κι 7% ντίστοιχ (P. Evans, προσωπική επικοινωνί). Άλλες ποσότητες σποράς, κλλιεργούμενες ποικιλίες κι διχείριση μπορούν ν ελτιώσουν την νλογί. Πργωγή ξηρής ύλης (g m -2 χρόνο -1 ) Λωτός Μηδική Τ. υρίδιο Τ. λειμώνιο Τ. έρπον Αυτοφυής λάστηση Εικόν 4. Συνολική πργωγή δεύτερου πργωγικού χρόνου. Μέσοι όροι με το ίδιο γράμμ δε διφέρουν σημντικά. 1% Συνολική πργωγή (%) 8% 6% 4% 2% % Λωτός Μηδική Τ. υρίδιο Τ. λειμώνιο Τ. έρπον Αυτοφυής λάστηση Εικόν 5. Ποσοστιί κτνομή της πργωγής του δεύτερου χρόνου πάνω (άσπρο) κι κάτω (στχτί) πό το σημείο κοπής. 212 Ελληνική Λιδοπονική Ετιρεί

5 Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς 7 Αυτ. λ./άλλ πλτύφυλλ Πργωγή ξηρής ύλης (g m -2 χρόνο -1 ) Ήρ/γρωστώδη Ψυχνθές Λωτός Μηδική Τ. υρίδιο Τ. λειμώνιο Τ. έρπον Αυτοφυής λάστηση Εικόν 6. Πργωγή του δεύτερου πργωγικού χρόνου πάνω πό το σημείο κοπής κι η οτνική σύνθεση της. Μέσοι όροι με το ίδιο γράμμ δε διφέρουν σημντικά. Η εγκτάστση τεχνητών λειμώνων σε εγκτλειμμένους γρούς μπορεί ν κολουθεί την πρκάτω μεθοδολογί: - Αξιολογούμε ποσοτικά κι ποιοτικά την υτοφυή λάστηση. Αν δεν κλύπτει τις νάγκες των ζώων τότε: - Επιλέγουμε είδη που κλύπτουν τ διτροφικά κενά (χειμώνς, κλοκίρι). Συνδυάζουμε όσκηση κι κοπή (σνό) νάλογ με τις νάγκες των ζώων κι τον κιρό. Δηλδή ν τ ζώ στη διάρκει του κλοκιριού ζουν στις ψευδλπικές κι λπικές ζώνες τότε ν υπάρχει πργωγή λόγω ροχοπτώσεων υτή μπορεί ν συγκομιστεί γι σνό. Οι τεχνητοί λειμώνες μπορούν ν είνι ιδιίτερ χρήσιμοι γι τη μελισσοκομί κι την ιολογική κτηνοτροφί. Στη δεύτερη περίπτωση τ πρπάνω ποτελέσμτ μπορούν ν χρησιμοποιηθούν φού ντικτστθούν τ συμτικά λιπάσμτ με οργνικά. Ανγνώριση οήθεις Εκφράζοντι θερμές ευχριστίες στους J. Frame, Β. Ππνστάση, Γ. Σρλή κι G.E.D. Tiley γι τις συζητήσεις μζί τους στην οργάνωση του πειράμτος, στη Διεύθυνση Γεωργίς (Ε. Κύρκο) γι την οικονομική στήριξη της υποδομής του πειράμτος, στους Στέφνο κι Φωτεινή Σιλμά γι την πρχώρηση του γρού γι τρί χρόνι, τη οήθει κι τη φιλοξενί, στο ΤΕΙ Δσοπονίς Κρπενησίου (Θ. Βελτσίστ) γι την πρχώρηση εργστηρικού εξοπλισμού, στους Θ. Βΐτση, T.P.T. Michaelson-Yeates (Institute of Grassland and Environmental Research Aberystwyth, U.K.), Ε. Κονσιώτου κι Π. Πλτή (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) γι τους σπόρους, στις φίλες κι φίλους Α. Βστάκη, Κ. Βουνάση, Ε. Ζευγίτη, Κ. Κνκάκη, Σ. Κοσμά, Σ. Κρητίδου, Κ. Πνάρ, γι τη οήθει τους σε διάφορες φάσεις όπως κι στ «πιδιά» της Γρνίτσς Σ. Γκούρ, Χ. Γούλ κι Γ. Θεοδώρου. Λιδοπονί κι νάπτυξη ορεινών περιοχών 213

6 Ρ. Θνόπουλος Βιλιογρφί Βΐτσης, Θ Σημειώσεις γι τ κτηνοτροφικά φυτά κι τους λειμώνες. Ανωτέρ Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίς, Τ.Ε.Ι. Λάρισς. Λάρισ, σελ Βΐτσης, Θ Δυντότητες κι προοπτικές γι την επέκτση των κτηνοτροφικών φυτών κι τεχνητών λειμώνων, σελ Πρκτικά Επιστημονικής Ημερίδς «Λιδοπονί κι Ενλλκτικές Χρήσεις Γης». Ελληνικής Λιδοπονική Ετιρεί, Θεσσλονίκη. CoHort Software CoStat Manual Revision 5.. Minneapolis, MN 55419, USA. Frame, J. and P. Newbould Agronomy of white clover. Advances in Agronomy, 4: Κλτσίκης, Π Γεωργικός Πειρμτισμός Απλά πργοντικά πειράμτ. Β' Έκδοση, Αθήν, σελ. 51. Πάνου, Δ.Α Ελληνική Γεωπονική. Εκδόσεις Οικονομικής κι Λογιστικής Εγκυκλοπίδεις. Αθήν, σελ Ππνστάσης, Β.Π Τ σπουδιότερ πολυετή λειμώνι φυτά κι η κλλιέργειά τους. Ανωτέρ Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίς, Τ.Ε.Ι. Θεσσλονίκης. Θεσσλονίκη, σελ. 83. Ππνστάσης Β. Π. κι A. Γιννκόπουλος Μελέτη λιδοκτηνοτροφικής νπτύξεως περιοχής Αγράφων Ευρυτνίς. Αγροτική Τράπεζ Ελλάδος. Αθήν, σελ Thanopoulos, R. and I.O. Kefalogiannis Improvement of pastures through the management of nitrogen-fixing rhizospheric organisms, p In: Proceedings of the XVII International Grassland Congress, Vol. I. Palmerston North, 8-21/2/1993, New Zealand. Productivity of five no irrigated leys and natural vegetation at Lithochori of Evritania R. Thanopoulos Agricultural Directorate of Evritania, 1, D. Zographou Str., 361 Karpenissi, Greece Summary The productivity of five leys with five binary mixtures and indigenous vegetation was studied in mountainous area of Central Greece (altitude 11 m). The binary mixtures were consisted by Lolium perenne and one of the following legumes: Lotus corniculatus, Medicago sativa, Trifolium hybridum, T. pratense and T. repens. Indigenous vegetation was used as control. Neither nitrogen fertilisation nor irrigation was applied. The productivity was and g m -2 dry matter for the first and the second year respectively. The most productive ley was that with T. repens. The botanical composition analysis showed that the contribution of L. perenne was relatively small. The productivity of indigenous vegetation was comparable with that of leys. Its botanical composition proved quite sufficient. Key words: Ley, legume, Lolium perenne, productivity. 214 Ελληνική Λιδοπονική Ετιρεί

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI 12 Κλινικά Θέμτ - Αισθητική Οδοντιτρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Η λειτουργική ισθητική ζώνη του στόμτος: Ο κθοριστικός πράγοντς γι τη σχεδίση ενός ισθητικά άρτιου χμόγελου J. J. Massad, DDS

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα P TS TS P Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυµ Κρήτης Πρόγρµµ Σπουδών Επιλογής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχική Μελέτη «ιερεύνηση πρκτικών εφρµογών µετάδοσης θερµότητς πό ενεργεική σκοπιά» Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ «ιδκτική κι Μεθοδολογί των Μθηµτικών» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΑρχωβίτης ιπλωµτική Εργσί Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ «ιδκτική κι Μεθοδολογί των Μθηµτικών» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΑρχωβίτης ιπλωµτική Εργσί Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα Η νκύκλωση στην ρχιότητ Δρ Φνουρί Δκορώνι Επίτιμη Έφορος Αρχιοτήτων Ηνκύκλωση είνι ένς όρος που μπήκε στη ζωή μς τις τελευτίες δεκετίες με φορμή τ περιλλοντικά προλήμτ, που δημιούργησε στον πλνήτη o άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Όνομα Φοιτητή: Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Β. Τάντος 1, Ε. Καπαξίδη 2, Σ. Γάκης 3, Ν. Εμμανουήλ 2, Α. Παπαϊωάννου 4, Χ. Αθανασίου 5 και Ο. Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα