THÈSE. Raphaël LEBLOIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THÈSE. Raphaël LEBLOIS"

Transcript

1 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE DE MONTPELLIER THÈSE présentée à l École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier pour obtenir le diplôme de Doctorat Spécialité : Biologie de l Évolution Formation Doctorale : Biologie de l Évolution et Écologie École Doctorale : Biologie Intégrative Estimation de paramètres de dispersion en populations structurées à partir de données génétiques par Raphaël LEBLOIS Thèse co-dirigée par François Rousset et Arnaud Estoup Soutenue le 3 mai 2004 devant le jury composé de Laurent EXCOFFIER Professeur, Université de Berne Examinateur Nicolas GALTIER Chargé de Recherche, CNRS Montpellier Examinateur Marie-Laure NAVAS Professeur, Agro-Montpellier Président François ROUSSET Directeur de Recherche, CNRS Montpellier Directeur de Thèse Montgomery SLATKIN Professeur, Université de Californie, Berkeley Rapporteur Xavier VEKEMANS Professeur, Université de Lille I Rapporteur Membre invité au jury : Arnaud ESTOUP Chargé de Recherche, INRA Montpellier Co-directeur de Thèse

2

3 ËÓÑÑÖ ÚÒعÔÖÓÔÓ ½ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½º½ ½º¾ ½º ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÔÐØÓÒ Ò ÓÐÓ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ø ÒÚ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ ÉÙÐ ÓÙØÐ ÔÓÙÖ ÕÙÐÐ ÕÙ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÌÓÖ Ð ÓÐ Ò ÙÒ ÔÔÓÖØ ÑÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÕÙ ÓÑÔÓÖØ Ñ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾ ÅÓÐ ÑÓÖÔÕÙ Ø ÒÐÝ ØØ ØÕÙ Ð ØÖÙ¹ ØÙÖØÓÒ ÒØÕÙ ½ ¾º½ ÆÓØÓÒ ³ÒØØ ÒØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ¾º½º½ ÅÖÕÙÙÖ ÒØÕ٠гÒØØ ÔÖ ÒÒ Ð³ÒØØ ÔÖ ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½º¾ ¹ ØØ ØÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½º ÊÐØÓÒ ÒØÖ ÒØØ ÒØÕÙ ¹ ØØ ØÕÙ Ø ØÑÔ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎÖ ÙÒ ÔÖ ÓÒ ÖÐ Ø Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾º½ ÅÓÐ Ò Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½ ½

4 ¾º¾º¾ ÔÖ ÓÒ ÖØÖ ØÕÙ Ø ÑÓÐ ØÓÒ º º º º º º ¾¾ ¾º¾º ÅÓÐ Ò Ö Ù Ð ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ð ÔÓÔÙй ØÓÒ ÓÒØÒÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾º ËØÖÙØÙÖØÓÒ ÒØÕÙ Ò ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ º º ¾ ¾º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º º½ Ò¹ÓÐ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º º¾ ÓÐ ÒØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º ËÑÙÐØÓÒ ³ÖÖ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º ¾º ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ØÑØÓÒ ÔÖ ¹ ØØ ØÕÙ ÔÖ ÓÒ Ø ÖÓÙ Ø Ò ÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙ ÓÙ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ º½ ÑØÓÓÐÓÕ٠гØÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ º½º½ ÐÓÖØÑ ÑÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÒÐÝ Ð ÕÙÐØ ØÑØÓÒ º º º º º º º º º º º½º ÁÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ÁÒÙÒ Ð³ÐÐ ³ÒØÐÐÓÒÒ Ø Ð ØÐРгØØ ¾ º ÁÒÙÒ ÔÖÓ Ù ÑÙØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÅÓÐ ÑÙØØÓÒÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÌÙÜ ÑÙØØÓÒ ÓÙ ÚÖ Ø ÒØÕÙµ º º º º º º º º º Ø ³ÙÒ ØØ ØÕÙ ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ Ð ØÐÐ ÐÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÒÙÒ ³ØÖÓÒØ ÔØÐ Ø ØÑÔÓÖÐÐ º º º º º º º ºº½ ÎÖØÓÒ ØÑÔÓÖÐÐ Ð ÔÖ ÓÒ º º º º º º º º º º ºº¾ ºº ÎÖØÓÒ Ð Ò Ø Ò Ð ØÑÔ ÓÙÐØ ³ØÖÒ¹ ÐÑÒØ ØÜÔÐÓ ÓÒ ÑÓÖÔÕÙ º º º º º º º º º º ½ ÜÔÒ ÓÒ ÔØÐ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Ø ÓÒ ØÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

5 ºº ÀØÖÓÒØ ÔØÐ Ð Ò Ø ÒØÐÐÓÒÒ ÙÖ ÙÒ ÞÓÒ ÓÖØ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÈÖÓ Ù ÑÙØØÓÒÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ºº ºº ÐÐ ³ÒØÐÐÓÒÒ Ø ÒØÖÚÐÐ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÀØÖÓÒØ ÔØÐ Ø ØÑÔÓÖÐÐ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ð ÖÓÙ Ø ÒÖÐ Ð ÑØÓ Ð³ ØÑÔ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º º ¾ ºº ÁÑÔÐØÓÒ ÕÙÒØ ÙÜ ØÙ ÜÔÖÑÒØÐ º º º º º ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ç Ò Ø ÓÒ º½ ÈÖÒÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅØÓ ÔÖÑØØÒØ Ð ÐÙÐ Ð ÔÖÓÐØ ³ÙÒ Ò¹ ØÐÐÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÔÔÖÓ Ð Ò ØÒ Ø ÓÐÐÓÖØÙÖ º º º º º º º º¾º¾ ijÔÔÖÓ ÖØ Ø ÓÐÐÓÖØÙÖ º º º º º º º º º¾º ÎÖ ØÖÙØÓÒ ³ÒØÐÐÓÒÒ ÔÓÒÖ ÔÐÙ ÔÓÙÖ Ð ÑØÓ ÖØ Ø ÓÐÐÓÖØÙÖ ÈÖ ÓÒ Ø ÖÓÙ Ø ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ º½ º¾ ÔÔÖÓ Ð Ò ØÒ Ø ÓÐÐÓÖØÙÖ Ø Ø Ù ÐÓÐ ÅÁÊ̺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ì Ø ÙÖ Ù ÓÒÒ ÖÐ º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º½º¾ Ì Ø ÙÖ ÙÜ ÓÒÒ ÑÙÐ º º º º º º º º º º º º ½¼½ ÈÖ ÓÒ ÐÓÖØÑ ÖØ Ø ÓÐÐÓÖØÙÖ º º º º ½¼ º¾º½ ÐÓÖØÑ ÆØ Ø ÖØ ½ º º º º º º º º º º ½¼

6 Ú º º¾º¾ ÐÓÖØÑ ÁÓÖÓ Ø Ðº ¾¼¼µ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ÑÙØØÓÒ ÔÖ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ ÁÑÔÐØÓÒ Ò ÓÐÓ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ ÓÒØÖØÓÒ Ô¹ ØÐ ³ØØ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙ ÓÙ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ½½ º½ º¾ º ÊÙØÓÒ ³ØØ Ò ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ º º º º º º º º ½½ º½º½ º½º¾ ÖØÖ ØÕÙ ÒØÕÙ ³ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒ٠гÕÙÐÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÁÒÙÒ ³ÙÒ ÖÙØÓÒ ÙÖ ³ØØ º º º º º ½¾ ÔÔÐØÓÒ Ù ÖÕÙØ Ð ÖÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º½ º¾º¾ ÈÖ ÒØØÓÒ Ù ÑÓÐ ÓÐÓÕÙ Ø ÓÒ ÑÐÙ º º ½¾ ÖØÖ ØÕÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÐÐÓÒÒ º º º º ½¾ ÓÒÐÙ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÓÒÐÙ ÓÒ ÒÖÐ Ø ÔÖ ÔØÚ ½ º½ º¾ º º ÎÐØÓÒ Ù ÑÓÐ ³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ Ø Ð Ñ¹ ØÓ ³ ØÑØÓÒ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ØÑØÓÒ ÔÖ ¹ ØØ ØÕÙ ÚÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ½ ØÑØÓÒ ÔÖ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÖØÖ ¹ ØÕÙ ÔÖ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ÎÖ ÑÓÐ ÔÐÙ ÖÐ Ø Ø ÓÑÔÐÜ º º º º º º º º º º ½ ºº½ ºº¾ ÄÑØ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÕÙ º º º º º º º º º º º º ½ ÍÒ ÐØÖÒØÚ ÔÓ Ð Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ½ ÐÓÖÔ ½ ÒÒÜ ÒÒÜ ÑØÑØÕÙ Ø ÐÓÖØÑÕÙ ½½

7 º½ ÐÙÐ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ ØØ ÔÖØÖ Ð³Ò¹ ØØ ÔÖ ÒÒ ÓÙ ÖÒØ ÑÓÐ ÑÙØØÓÒÒÐ º ÊÓ٠ص º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÚÐÓÔÔÑÒØ Ð³ÐÓÖØÑ ³ÒØÐÐÓÒÒ ÔÓÒÖ ÁÓÖÓ Ø Ðº ¾¼¼µ ÔÓÙÖ ÙÜ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÙÒ ÑÓÐ ÑÙØØÓÒÒÐ ËÅÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÒÒÜ ÈÙÐØÓÒ ¹½ ¹¾ ¹ ¹ Ú ½ ÄÐÓ Êº ÊÓÙ Ø º ÌÐ º ÅÓÖØÞ º ØÓÙÔ º ¾¼¼¼ Ò Ó ÚÒ ÓÖ ÓÐØÓÒ Ý ØÒ Ò Ò ÜÔÒÒ Ò ØÓ ÙÓ ÑÖÒÙ µ ÔÓÔÙй ØÓÒ Ò ÒÚÙй ÒÐÝ Ó ÑÖÓ ØÐÐØ ¹ ÒÓØÝÔ º ÅÓÐÙÐÖ ÓÐÓݺ ½¼¹½¼º º º º º º º º º º º º ½ ÄÐÓ Êº ØÓÙÔ º ÊÓÙ Ø º ¾¼¼ º ÁÒÙÒ Ó ÑÙØØÓÒÐ Ò ÑÔÐÒ ØÓÖ ÓÒ Ø ØÑØÓÒ Ó ÑÓÖÔ ÔÖÑØÖ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÒÖ ÓÐØÓÒ Ý ØÒº ÅÓÐÙÐÖ ÓÐÓÝ Ò ÚÓÐÙ¹ ØÓÒº ¾¼ ½¹¼¾º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÄÐÓ Êº ÊÓÙ Ø º ØÓÙÔ º ¾¼¼º ÁÒÙÒ Ó ÔØÐ Ò ØÑÔÓÖÐ ØÖÓÒØ ÓÒ Ø ØÑØÓÒ Ó ÑÓÖÔ ÔÖÑØÖ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖÓÑ ÑÖÓ ØÐÐØ Øº ÒØ ½ ½¼½¹½¼¾º º º º º ½ ÁÓÖÓ Åº ÖØ Êº ÄÐÓ Êº ÊÓÙ Ø º ¾¼¼º ËØÔÛ ÑÙØØÓÒ ÐÐÓÓ ÓÑÔÙØØÓÒ Ý ¹ ÕÙÒØÐ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ò ÙÚ ÔÓÔÙй ØÓÒ ÑÓÐ ËÓÙÑ ÌÓÖØÐ ÈÓÔÙÐØÓÒ ÓÐÓÝ º º º º º ¾½

8 Ú

9 ½ ÚÒعÔÖÓÔÓ ØØ Ø Ö ÙÑ Ð³ ÒØÐ ØÖÚÙÜ ÖÖ ÕÙ ³ ÖÐ ÔÙ ÑÓÒ ÔÐÑ ³ØÙ ÔÔÖÓÓÒ Ò ÓÐÓ Ø ÚÓÐÙØÓÒµ ÓÙ Ð ÖØÓÒ ³ÖÒÙ ØÓÙÔ Ø ÖÒÓ ÊÓ٠غ ØÖÚÙÜ ÓÒØ Ø ÒØÐ ÔÖ ÐÓÒÙ Ù ÓÒ Ú ÖÒÙ ØÓÙÔ ÐÓÖ ÑÓÒ Ø ÑØÖ ÖРгÍÒÚÖ Ø Ù ÉÙÒ ÐÒ Ò Ù ØÖÐ Ò Ð ÐÓÖ¹ ØÓÖ ÓÓÐÓ Ö ÔÖ Ö ÅÓÖØÞº Ù ÔÓÒØ ÚÙ ÓÖÑ ØØ Ø ÓÑÔÖÒ ØÖÓ ÔÖØ º Ä ÔÖ¹ ÑÖ ÔÖØ Ø ÙÒ ÓÙÑÒØ ÝÒØ Ò ÖÒ ÕÙ ÖÔÖÒ Ð ÔÖÒ¹ ÔÙÜ ÖÙÑÒØ ØÓÖÕÙ Ø ÜÔÖÑÒØÙÜ ÕÙ ÓÒØ ÖÚ Ñ ØÖÚÙܺ Ä ÓÒ ÔÖØ ÓÑÔÖÒ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÑØÑØÕÙ ÕÙ ³ ÓÒ Ö ØÖÓÔ ÓÑÔÐÜ Ø ÒÓÒ Ò Ö Ð ÔÖÑÖ ÔÖØ Ò ÙÒ ÓÙ ÓÒ ÓÒ Ø ÐÖØ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÑÖ ÔÖغ Ä ØÖÓ Ñ ÔÖØ Ø ÙÒ ÖÙÐ ³ÖØÐ ÔÙÐ ÓÙ ÔÖ ÓÙ Ò ÔÖÔÖØÓÒº Ä ÔÖØ ¾ Ø Ò ÓÒØ Ô Ò ÔÒ Ð Ð ÓÑÔÖÒ ÓÒ Ù ÓÙÑÒØ ÝÒØ ÕÙ ÔÙØ ØÖ ÐÙ ÒÔÒÑÑÒØ ÙÜ ÙØÖ ÔÖØ º ÈÖ ÓÒ ÔÖ ÒØ ÕÙÐÕÙ ØÖÑ Ø ÒÓØØÓÒ ÙØÐ Ò ÓÙÑÒØ ÇÒ ÔÔÐÐÖ Ò Ð ÓÔ ³ÙÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÕÙº ØØ ÒØÓÒ ÙÒ Ò ÑÑØ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ³ÒØÖ Ð ÔÖØ Ù ÔØÖÑÓÒ Ò¹ ØÕÙ ÕÙ ÓÒØÖ٠гÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÒÓØÝÔ ÒÚÙ º Ä ÒÓØÓÒ ÚÖØÓÒ ÓÙ ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñµ ÒØÕÙ ÑÔÐÕÙ ÕÙ Ð ÖÒØ ÓÔ ³ÙÒ ÑÑ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙ Ò µ Ò ÓÒØ Ô Ò ÖÑÒØ ÒØÕÙ º ÈÓÙÖ ÖØÒ ÑÖÕÙÙÖ ÒØÕÙ Ø ÚÓÐÙØÚÑÒØ ÒÙØÖ ÕÙ ÔÖ ¹ ÒØÓÒ Ò ÓÒØ Ô ³ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÕÙµ ÓÒ Ò ÖØÒÖ ØØ ÒØÓÒ Ù Ò ÕÙ Ð ÒÓØÓÒ ÓÔº ÍÒ ÒÚÙ ÔÐÓ ÔÓ ÙÜ ÓÔ Ð ÑÑ ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÕÙº Þ ÙÒ Ô Ó Ð³ÖØ Ø ÔÖÒØРгÙÒ ÙÜ ÓÔ ÔÖÓÚÒØ Ù ÔÖ ØÒ Õ٠гÙØÖ ÓÔ ÔÖÓÚÒØ Ð ÑÖº ÇÒ ÔÔÐÐÖ ÐÓÙ Ð Ð ³ÓÑÓÐÓ ³ÙÒ Ò Ò Ò ÕÙ ÙÐ ÙÜ Ò ÓÑÓÐÓÙ ÔÙÚÒØ ÖÖº ÒÒ ÙÒ ÐÐÐ ÓÙ ØØ ÐÐÐÕÙµ ÖÔÖ ÒØÖ ÙÒ Ð Ò ØÓÙ ÕÙÚÐÒØ º ËÐÓÒ ÒØÓÒ ÙÜ Ò ÓÒØ ÓÒ Ò Ð ÑÑ ØØ ÐÐÐÕ٠гÒÓÖÑØÓÒ ÕٳРÔÓÖØÒØ Ø Ó ÔÖ Ð ÑÑ ÕÙÒ ³Æ ÓÙ ³Ð ÓÒØ Ð ÓÔ ÜØ ³ÙÒ ÒØÖ ÓÑÑÙÒº Ò ÕÙ ÙØ ÒÓÙ ÓÒ ÖÖÓÒ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ÓÒ ØØÙ ÔÐÙ ÙÖ ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ º ijÒØÐÐÓÒ Ø ÔÖ Ò ÕÙ³ÓÒ ÔÔÐÐÖ ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÓØÒØÐÐÑÒØ ØÖÙØÙÖ Ò ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÙ Ñ

10 ¾ Ò Ð ÕÙÐÐ ÓÒØ ÔÖ Ð ÓÙ ¹ÒØÐÐÓÒ º ØØ ØÖÙØÙÖØÓÒ ÔÙØ ØÖ Ð ÓÒ ÕÙÒ ³ÙÒ ÔÖ ÓÒ ÐÓÐ ÓÙ ÖÖÖ ÙÜ ÙÜ Ò º ÇÒ ÓÒ ÖÖ ÕÙ Ð ÖÔÖÓÙØÓÒ Ø ÔÒÑØÕÙ ºº ÙÒÓÒ ÐØÓÖ ÑØ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒµ Ù Ò ÕÙ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÒÓÒ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÖº ÍÒ ÑÓÐ Ø Ò ÔÖ ÔÖÑØÖ ØÐ ÕÙ Ð ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÙÜ ÑÙØØÓÒ Ø ØÙÜ ÑÖØÓÒ º ÆÓÙ ÓÒ ÖÖÓÒ ÕÙ ØÓÙØ ÕÙÒØØ ÕÙ ÓÒØ ÙÒÕÙÑÒØ ÓÒØÓÒ ÔÖÑØÖ ÕÙ Ò ÒØ Ð ÑÓÐ ºº Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÓÙ Ð ¹ ØØ ØÕÙ µ ÓÒØ Ù ÔÖÑØÖ º Ä ÚÐÙÖ ÔÖ ÔÖ ÔÖÑØÖ Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÚÖ ÖÓÒØ ØØ ØÕÙ ÓÙ ØÑØÓÒ Õ٠гÓÒ ÔÓÙÖÖ Ñ ÙÖÖ Ò ØØ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ð³ ³ ØÑØÙÖ º ij ØÑØÙÖ Ø Ð ØØ ØÕÙ ÓÒØ ÐÓÖ ØÖØ ÓÑÑ ÚÖÐ ÐØÓÖ º Ä ÔÖÒ Ú¹ ÖÐ ÐØÓÖ ÓÒØ ÓÒØÓÒ ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓк Ë ÙÒ ØÑØÙÖ Ø Ò ÓÒ ÔÖÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ÐÓÖ ÜØÑÒØ ÙÜ ÚÐÙÖ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓк

11 ÔØÖ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ä ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÙÒ ÔÐÒ ÕÙ Ø Ò Ð ÝÒØ ØÓÖ ÅÒÐ ÖÛÒ Ø ÓÑØÖÒ Ù ÙØ Ù Ñ Ð ÒÓØÑÑÒØ ÊÓÒÐ º Ö ËÛÐÐ ÏÖØ Ø ÂÓÒ º ˺ ÀÐÒ ÕÙ Ò ÓÒØ Ð ÓÒØÙÖ º ÖÒÖ ÓÒØ ÙÒ ÐÙÖ ÑÒÖ ÔÓ Ð ÓÒÔØÙÐÐ Ø ÙÒ ÓÖÑÐ ØÓÒ ÑØÑØÕ٠гÚÓÐÙØÓÒ Ð ÚÖØÓÒ ÒØÕÙ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ º Ò ÕÙ Ð ÖÔØÓÒ Ø Ð Óѹ ÔÖÒ ÓÒ ÑÒ Ñ ÕÙ ÑÒØÒÒÒØ ÐÚÖÐØ ÒØÕÙ Ù Ò Ø ÒØÖ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØ ³ÙÒ ÖÒ ÒØÖØ Ò ÚÓÐÙØÓÒ ÓÑÒ Ø ÐÓÒØÑÔ Ö Ø Ð ÔÖÓÙÔØÓÒ ³ÙÒ ÔØØ ÒÓÑÖ ÓÐÓ Ø º гÙÖ ØÙÐÐ Ð ÓÙØÐ Ø Ð ÓÒÔØ ØØ ÔÐÒ Ù ÒØ ÔÖÒ¹ ÔÐÑÒØ Ò Ð ÓÑÑÙÒÙØ ÒØÕÙ Ø Ò Ð ÖÒ ÔÙÐ ØÖÚÖ ØÖÓ ÑÔ ØÒØ Ð ÓÐÓ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð ÓÐÓ ÒÚ¹ ÓÒ Ø ÔÐÙ ÖÑÑÒØ Ð ÔÒÓÑÒ Ö ØÒ Ò ÖÓÒÓÑ Ø Ò ÑÒ ÙÜ Ò Ø Ø ÙÜ ÒØÓØÕÙ ÔÖÒÔÐÑÒصº Ò Ø ÓÒ Ó ÖÚ ÙÒ ÔÖ ÓÒ Ò ÖÙ Ð Ò Ø ÓÒ ÖÚÖ Ð ¹ Ô Ò ÒÖÐ Ø Ð Ö ÓÙÖ ÒØÕÙ ³ Ô ³ÒØÖØ ÖÓÒÓÑÕÙ Ò ÔÖØÙÐÖº Ø Ð ÒÓØÓÒ ÚÖ Ø ÒØÕÙ ØÖÒ ÖØ Ò ÖÖÖ ÒØÖ Ô ÒØÖ ÙØÖ ÓÒØ ØÙÐÐÑÒØ ÑÙÜ Ò ÑÙÜ ÖÐÝ ÚÖ Ð ÖÒ ÔÙÐ Ò Ð Ö Ø ÙÖ Ð Ö ÕÙ Ó ÙÜ ÓÖÒ Ñ ÒØÕÙÑÒØ ÑÓ ÙÖ Ð ÖÚØ Ù ÚÚÒØ Ò ÕÙ ÔÐÙ ÐÓÐÑÒØ ÙÖ Ð Ò Ø ÔÖ ÖÚÖ Ð ÙÒ Ø Ð ÓÖ Ø ÑÒÑ Ö Ð ÔÒÓÑÒ ÓÒÚ ÓÒ º ÜÑÔÐ ÐÐÙ ØÖÒØ Ð ÔÐ ÖÙÐ ÕÙ ØÒØ ÙÓÙÖ³Ù Ð ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Ð³Ú¹ ÐÙØÓÒ Ð ÓÑÔÖÒ ÓÒ Ø Ð Ö ÓÐÙØÓÒ ÕÙ ØÓÒ º Ò ÓÒØÜØ Ð Ø ÒØÐ ÚÐÓÔÔÖ ÑÓÐ ØÖÙØÙÖØÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø Ð Ø ØÖ Ú ØÒÕÙ ÔÔÖÓÔÖ Ò ³ÔÔÐÕÙÖ ÓÙØÐ

12 ÓÐÓ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ø ÒÚ ÓÒ ³ÒÐÝ ÔÖÓÖÑÒØ ÔÖÑØØÒØ Ð³ØÙ ÑÓÐ ÓÐÓÕÙ ÓÒÖØ º ½º½ ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÔÐØÓÒ Ò ÓÐÓ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ø ÒÚ ÓÒ ÆÓÙ ØÓÒ ÙÒ Ö ÑÙÖ ÓÒØ Ð Ò Ð³ÚÓÐÙØÓÒ ÓÒØ Ð ØÑÓÒ ÔÙ ÕÙÐÕÙ ÞÒ ³ÒÒ º ÁÐ ³Ø гÙÑÒØØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ³ Ô ÕÙ ÔÖ ÒØ ÕÙÓØÒÒÑÒغ Ò Ø ÑÑ Ð ÜØÒØÓÒ Ò Ñ ÓÒØ ÔÓÒØ٠г ØÓÖ Ð Ú ÙÖ ÌÖÖ Ð Ò³Ò ÑÙÖ Ô ÑÓÒ ÕÙ Ð Ô ØÙÐÐ ³ÜØÒØÓÒ Ø ÖØÖ ÔÖ ÙÒ ÜØÖÑ ÖÔØ Ò ÔÖÒØ Ð³ÐÐ ØÑÔ ÓÐÓÕÙ ÐÖ ½ Ë Ø Ðº ¾¼¼¼ ËÑØ Ø Ðº ½ µº ÉÙÐÐ ÓÒØ Ð Ù ØÙÐРгÜØÒØÓÒ Ô Ä³ÓÑÑ ÒÙØÐÑÒØ Ø Ð Ö ÔÓÒ Ð ÔÖÒÔÐ ÑÒ ÕÙ Ô ÒØ Ù¹ ÓÙÖ³Ù ÙÖ ÒÓÑÖÙ Ô Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒÒÐÐ ² ÄÓÑÓÐÒÓ ¾¼¼¼ ÐÒÒÖÝ ½µº Ò ÙÒ ØÙ ÖÐ ÙÖ ÙÜ ÑÐÐ Ô Ò ÑÖÕÙ Ù ÒÓÖ ÏÐÓÚ Ø Ðº ½µ ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ØÖÓ ÔÖÒÔÙÜ ØÙÖ ÜÓÒ ÑÒÒØ Ð ÓÑÑÙÒÙØ ÒØÙÖÐÐ ÓÒØ Ð ØÖÙØÓÒ Ø Ð ÖØÓÒ Ð³ØØ Ð³ÒØÖÓÙØÓÒ ³ Ô ÜÓØÕÙ Ø Ð ÔÓй ÐÙØÓÒº Ò Ö Ð Ü Ø ÔÐÙ ÙÖ ÒÚÙÜ ØÖÙØÓÒ ³ØØ µ Ð ÖÙØÓÒ Ð ÙÔÖ ØÓØÐ ÓÙÔ ÔÖ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ³ÙÒ Ô ÕÙ ÙØ Ð ØÖÙØÓÒ ÐÖ ÖÑÒØ ³Øص µ Ð ÖÑÒع ØÓÒ ÓÒ Ö ÖÔÖØØÓÒ Ø»ÓÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÕÙ ÓÑÔÒ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÖÓÙØ µ ÓÙ ÒÓÖ µ Ð ØÖÓÖØÓÒ ³ Ô ØÙ ÒØÖ Ð ØØ ÚÓÖÐ ÑÔÒØ Ð ÔÖ ÓÒ Ò¹ ÚÙ ÒØÖ ÖÒØ Ø ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÓÖ ØØÓÒµº Ä³Ò ÑÐ ØÓÒ ÒØÖÓÔÕÙ ÒØÖÒ ÙÒ ÑÓØÓÒ ÓÒÒØÓÒ ÒØÖ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÕÙ³ÙÒ ÖÙØÓÒ Ð ØÐÐ ØØ ÚÓÖÐ Ø ÓÒ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ º ØØ ÑÒÙØÓÒ Ø Ø Ð³ ÓÐÑÒØ ÔØØ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒ Ø¹ ØÙÒØ ÖÐÐ ÑÒ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÒÒØ Ô º Ò Ø Ð ÔÓÔÙ¹ ÐØÓÒ ÔØØ ØÐÐ Ù ÒØ Ø ³ÒØÐÐÓÒÒ ÔÐÙ ÙÖ Ò¹ ÚÙܺ ÌÖÓ Ù ÑÓÒ ÒÚÙÜ ÓÒØ ÐÑÒØ ÔÖÔØÐ º ÁÐ ³Ø ØÓÙØ ³ÓÖ Ð³ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖØÖ ÔÖ Ð ØÖÑ ÖÚ ÕÙ ÖØ Ð ÔÒÓÑÒ ØÓ Ø¹ Ø ÒØÕÙº Ä ÖÚ ÒØ Ð Ø ÕÙ Ð Ò ³ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ØÖÒ ÑØØÒØ Ô ÓÐØÓÖÑÒØ ³ÙÒ ÒÖØÓÒ Ð³ÙØÖ Ñ ÕÙ ØØ

13 ÓÐÓ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ø ÒÚ ÓÒ ØÖÒ Ñ ÓÒ Ø ÓÒ ÐØÓÖº Ò Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÐÐ Ò ÕÙ Ò Ò ÓÒØÖÙ Ô ÔÖ ÙÒ ÓÔ Ø ÙÒ ÙÐ Ð ÓÑÔÓ¹ ØÓÒ Ð ÒÖØÓÒ ÙÚÒØ Ñ ÔÖ ÙÒ ÒÓÑÖ ÚÖÐ ÓÔ ÕÙ ÙØ ÙÒ ÐÓ ÔÖÓÐØ ³ ÔÖÒ Ð ÙÒ ºº ÑÓÝÒÒ Ð ÙÒµº Ä ÔÖÓÐØ ÕÙ ÖØÒ ÐÒ ³ØÒÒØ ØÒØ ÒÓÒÒÙÐÐ Ð ÖÚ ÒØÖÒ ÓÒ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ Ù ÒÚÙ ÚÖÐØ ÒØÕÙ ÑÔÐÑÒØ Ù Ù Öº ÇÒ ÔÙØ ÑÒØ ÓÑÔÖÒÖ ÕÙ³ÐÐ Ø ³ÙØÒØ ÔÐÙ ÓÖØ ÕÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÔØغ ÒÒ ÔÒÓÑÒ ØÓÙ Ò ÓÒØÐ Ø ÒØ ÙÖ Ð ÚÐÙÖ ÐØÚ ÒÚÙ ÙÖÚ ÓÒص ÐÓÖ ÐÐÐ ÐØÖ ÔÙÚÒØ ÜÖ ÔÖ ÖÚ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ¹ ÑÒÙÖ Ò Ð ÚÐÙÖ ÐØÚ ÑÓÝÒÒ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒº Ä ÔÖ ÓÒ Ò ÒØÖ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÙØ ÐÑØÖ Ø Ø Ò ÔÔÓÖØÒØ ÔÖ ÑÖØÓÒ ÒÓÙÚÙÜ ÐÐÐ ÚÓÖÐ º Ä ÓÖØ ÖÚ Ò Ð ÔØØ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Õ٠г ÓÐÑÒØ ÑÑ ÔØØ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ù Ô¹ ØÐ ³ÙÑÒØÖ Ð Ö ÕÙ ³ÜØÒØÓÒº Ä ÙÜÑ ÒÚÙ ÓÒÖÒ Ð ÑÓÖÔ ³ Ø Ö Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ» ØÖÙØÙÖØÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Ð ³ÒÚÙ Ø ÐÙÖ Ø º ØØ ØÓ ØØ ÑÓÖÔÕÙ ¹ ÖØ ÙÒ ÔÒÓÑÒ ÒÐÓÙ Ù ÔÖÒØ Ñ Ð³ÐÐ ÒÚÙ º гÐÐ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ð ÔÙØ ÕÙ³ÙÒ ÒÒ ÙÙÒ ÒÚÙ Ò ÖÔÖÓ¹ Ù Ö Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ÕÙ ÒÚÙ Ò ÓÒÒ ÙÙÒ ÒÒØ Ø Ð ÐÐ Ò³ Ø Ô ÒÙÐк ØØ ØÓ ØØ ÑÓÖÔÕÙ Ø ³ÙØÒØ ÔÐÙ ÓÖØ ÕÙ Ð Ø ÔÓÔÙÐØÓÒÒÐ ÓÒØ Ð º ÍÒ ØÖÓ Ñ ÒÚÙ Ø Ð Ð ØÓ ØØ ÒÚÖÓÒÒÑÒØк ÔÖÓ Ù Ø ÓÙÚÒØ Ó ÙÜ ÚÖØÓÒ ÐÑØÕÙ Ö ÒØÑÔÖ µ Ø ÙÜ Ø ØÖÓÔ Ò¹ ØÙÖÐÐ ÒÒ ÝÐÓÒ Øºµº Ä ÔØ ÔÖ ÓÒ ÒÚÙ ÐÙÖ ÔÖÑØØÒØ ÓÙ ÒÓÒ Ö¹ÓÐÓÒ Ö Ø Ú º ÇÒ ÓÑÔÖÒ ÓÒ ÐÑÒØ ÕÙ ØØ ÓÖÑ ØÓ ØØ ³ÙØÒØ ÔÐÙ ³ÑÔØ ÙÖ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÔØØ ØÐÐ Ø ÓÐ º ÈÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ð ÔÓÔÙ¹ ÐØÓÒ ÔØØ ØÐÐ Ø ÕÙ ÔÐÙ Ø ÓÐ ÓÒØ ÔÐÙ ÑÑ ÓÙÖÖ ÔÖÓÐÑ ÑÓÖÔÕÙ Ø ÒØÕÙ Ø ÓÒØ ÓÖØÑÒØ ÙØØ ÙÜ ÒÑÒØ ÔÐÙ ÓÙ ÑÓÒ ÖÙØÙÜ Ð³ÒÚÖÓÒÒÑÒغ ijÑÔÓÖØÒ Öй ØÚ ØÖÓ ÒÚÙÜ ØÓ ØØ Ò Ð ÑÒ Ñ ³ÜØÒØÓÒ Ø ÑÐ ÓÒÒÙ Ø ÒÓÖ ÙØØ ÓÒØÖÓÚÖ ÄÒ ½µº ÍÒ ÙØÖ ÔÒÓÑÒ ÑÙÖ ÙÕÙÐ ÒÓÙ ØÓÒ ÔÙ ÕÙÐÕÙ ¹ ÒÒ Ø Ð ÓÖØ ÙÑÒØØÓÒ Ð ÖÕÙÒ ÒÚ ÓÒ ÓÐÓÕÙ º ÇÒ ÓÒ Ö ÙÓÙÖ³Ù ÕÙ Ð ÓÒ Ù ³ÜØÒØÓÒ Ô ÔÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ð³ØØ Ø Ð³ÒÚ ÓÒ ÒÓÙÚÙÜ ØØ ÔÖ Ô ÜÓØÕÙ º ÍÒ ÒÚ ÓÒ ÓÐÓÕÙ ÓÙ ÓÒÚ ÓÒµ ÔÙØ ØÖ Ò ÓÑÑ Ð³ÔÔÖØÓÒ ³ÙÒ Ô Ò ÙÒ ØØ ØÙ ÓÖ ÞÓÒ ÒØÙÖÐÐ ÔÖ ÓÒ ÔÖ ÙÒ ÑØÓÒ ³ÓÖÒ ÙÑÒº ijÒÚ ÓÒ Ø ØÒÙ

14 ØÑØÓÒ ÕÙÐ ÓÙØÐ ÔÓÙÖ ÕÙÐ ÕÙ ØÓÒ Ð ÓÐÓÒ ØÓÒ ÓÙÚÒØ ÔÖÙ ÓÑÑ ÙÒ ÜÔÒ ÓÒ ÒØÙÖÐÐ Ð³Ö ÖÔÖØØÓÒ ³ÓÖÒº ÒÚ ÓÒ ÓÐÓÕÙ ÔÓ ÒØ ÔÖÓÐÑ ÜØÖ¹ ÑÑÒØ ÚÖ ÓÑÑ Ð³ÜØÒØÓÒ ³ Ô ÒÑÕÙ ÙÒ ÑÔØ ÒØ ÙÖ Ð ÖÓ Ý ØÑ ÓÙ ÒÓÖ ÔÖÓÐÑ ÒØ ÔÙÐÕÙº ÇÒ Ø ÔÖ ÜÑÔÐ ÕÙ Ð ÓØ Ó ÓÒÚ ÓÒ ÓÒØ ÔÐÙ ½¼¼ ÑÐÐÖ ÓÐÐÖ ÔÖ Ò ÙÜ ØØ ÍÒ ÈÑÒØÐ Ø Ðº ¾¼¼¼µº ÔÐÙ ÔÙ ÕÙ Ð ÓÑÑÖ ÒØÖÒØÓÒÐ Ò ³ÒØÒ Ö Ð Ø ÔÖÚ Ð ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ³ÒØÖÓÙØÓÒ ÒØÐÐ ÓÙ ÒØÒØÓÒÒÐÐ ÙÑÒØ Ò¹ ÓÖ Ò Ð ÒÒ ÚÒÖº Ä ÓÒÚ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ ÖÙ ÙÒ ØØÒØÓÒ ØÓÙØ ÔÖØÙÐÖ ÖÒÖ ÒÒ Ð ÔÖØ Ð ÓÑÑÙÒÙØ Òع ÕÙ ÒØÖÒØÓÒÐ Ø ÓÒØ Ø Ð³ÓØ ÒÓÑÖÙ ÖÖ Ò ÓÐÓ ÖÚÙ Ò ÃÒ ² ÖÛÐÝ ¾¼¼¾ Ë ² ÓÒ ¾¼¼¾µº Å Ò ÔØ Ù Ø ÕÙ ÒÓÑÖÙÜ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ Ø ÚÓÐÙØ ÔÖ ÒØ ÖÙÙÜ Ò Ð ÝÒÑÕÙ ³ÜÔÒ ÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÕÙ Ò ÐÙÖ ÔØØÓÒ Ù ÒÓÙÚÐ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ð ÔØ ÚÓÐÙØ Ø Ò¹ ØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒÚ ÓÒ ÓÒØ Ø Þ ÔÙ ØÙ ÓÙÖ ÖÚÙ Ò Ä ¾¼¼¾µº ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÚÓÖ ÔÐÙ ÙÖ ÒØÖØ Ñ ÙÖÖ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÙÜ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ µ ÚÐÙÖ Ð Ö ÕÙ ³Ü¹ ØÒØÓÒ Ó Ð ÔØØ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ µ ÖØÖ Ö Ð³ÒØÒ Ø ÖÙØÓÒ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÙÐØ ³ØÖÒÐÑÒØ Ð³ÒÐ ÓØØÐÒ µ Ó٠г ÓÐÑÒØ ÓÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ µ ÚÐÙÖ Ð ÔØØÙ Ó¹ ÐÓÒ ØÖ ³ Ô ÒÚ Ú Ø ÔÐÙ ÒÖÐÑÒØ Úµ ÑÙÜ ÔÔÖÒÖ Ð ÐÑÒØ ÚÓÖ ÒØ ÓÙ ÒÓÒ Ð³ÔØØÓÒ ÐÓÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÐÙÖ Ò¹ ÚÖÓÒÒÑÒØ ÒÓÒ Ø Ðº ½ ÊÓÒ ² ÃÖÔØÖ ¾¼¼½ ÄÒÓÖÑÒ ¾¼¼¾µº ½º¾ ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ ÉÙÐ ÓÙØÐ ÔÓÙÖ ÕÙÐÐ ÕÙ ØÓÒ ÓÑÑ ÒÓÙ ÚÒÓÒ Ð ÚÓÖ Ð³Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÙÒ ÔÖÑØÖ ÖÙÐ Ò ÚÓÐÙØÓÒ ÔÙ ÕٳРØÖÑÒ Ð³ÒØÒ Ø ÓÖ ØÓ ØÕÙ Ò Ù ÑÓÖÔÕÙ ÒØÕÙ Ø ÒÚÖÓÒÒÑÒØÐ µº ÑÑ Ð Ô¹ ÖÑØÖ ÔÖ ÓÒ ÓÒØ ØÓÙØ Ù ÑÔÓÖØÒØ Ù ÔÓÒØ ÚÙ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ù Ò ÕÙ Ð ÐÙØØ ÓÒØÖ Ð Ô ÒÚ Ú ÔÙ ÕٳРØÖÑÒÒØ ÐÑÒØ Ð ÝÒÑÕÙ ÒÚÙ Ø Ò Ð³ÐÐ Ð ÑØÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÄÚÒ ½µ Ø ÔÙÚÒØ ÓÒØÖÖÖÖ Ð Ø ÙØÖ ÓÖ ØÓ ØÕÙ º Ò Ð ÓÒÒ Ò

15 ØÑØÓÒ ÕÙÐ ÓÙØÐ ÔÓÙÖ ÕÙÐ ÕÙ ØÓÒ Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÖØÖ ØÕÙ ÐÓÒ Ð ÕÙÐÐ Ð Ò¹ ÚÙ ÔÐÒØ ÓÙ ÔÖ ÒØ ÐÙÖ ÔÖÓÒØÙÖ ÓÒØ ÙØÒØ ÔÖ¹ÖÕÙ Ò Ö ÙÒ ÓÒÒ ÓÑÔÖÒ ÓÒ Ý ØÑ ÓÐÓÕÙ º ÇÒ ØÒÙ ÙÜ ØÝÔ ³ÔÔÖÓ ÔÓÙÖ ÓÖÖ ÕÙ ØÓÒ Ð Ô¹ ÔÖÓ ÖØ Ø ÒÖØ º Ä ÔÔÖÓ ÖØ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð ÙÚ ÑÓÖÔÕÙ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ ÙÖ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ Ð Ù ÝÐ Ú Ø ÙÖ ÑØÓ ÑØÖÐÐ ÔÖÓØÓÒ Ø ÓÙ ÖÒØ ÑÓÐ ØÓ ØÕÙ º ÄÓÖ ÕÙ Ð ÙÚ ÒÚÙÐ ÓÒØ ÔÓ Ð ³ Ø Ö ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÑÖÕÙÖ Ð ÒÚÙ ÓÙ Ò Ð ÕÙÔÖ ÖÓ¹ÑØØÙÖ µ Ð ÔÔÖÓ ÖØ ÔÖÑØØÒØ ³ ØÑÖ ÔÖÑØÖ ³Ò ³ÒÚÙ ÒØÖ Ø ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÓ Ó ¾¼¼½µº Ä ÔÔÖÓ ÒÖØ ÓÒÖÒÒØ ØÓÙØ Ð ÔÔÖÓ ÕÙ ÖÔÓ ÒØ ÙÖ Ð³Ò¹ ÐÝ Ù ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ ÒØÕÙ Ñ ÙÖ ÙÖ ÑÖÕÙÙÖ ÑÓÐÙÐÖ º ÓÑÑ ÒÓÙ Ð ÚÖÖÓÒ Ò Ð ÔØÖ ÙÚÒØ Ð Ø ÔÓ Ð ¹ ÒÖ Ø ³ ØÑÖ Ð ÔÖÑØÖ ÕÙ ÖÚÒØ Ð ÝÒÑÕ٠гÚÓÐÙØÓÒ Ù ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ ÒØÕÙ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ º ÔÔÖÓ ÒÖØ ÔÖÑØØÒØ ÒÓØÑÑÒØ ØÖÚÖ Ð³ØÙ Ð ØÖÙØÓÒ ÔØÐ Ù ÔÓÐݹ ÑÓÖÔ Ñ ³ÒÖÖ ºº ØÑÖµ Ð ÑÓÙÚÑÒØ Ò ÙÜ Ò µ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÐ ² Ð Ò ØÒ ¾¼¼½ ÊÓÙ Ø ¾¼¼½ ËÐØÒ ½µº ÌÓÙØÓ Ð ÔÖÑØÖ ØÑ ÔÖ ÔÔÖÓ ÒÖØ Ò ÓÒØ Ô Ò ÖÑÒØ ÒØÕÙ ÓÙ ÕÙÚÐÒØ ÙÜ ØÑ ÔÖ Ð ÔÔÖÓ ÖØ º ³ÙÒ ÔÖØ Ð ÙÜ Ò ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÑÓÙÚÑÒØ ³Ò¹ ÚÙ ÕÙ ÓÒØ ÖÔÖÓÙØ Ú Ù ÓÖ ÐÙÖ ÐÙ Ò Ò Ø ÒÓÒ Ô ÙÜ ÑÓÙÚÑÒØ ÒØ ³ÒÚÙ ÒØÖ Ð ÖÒØ Ø ³ØÙ º ³ÙØÖ ÔÖØ Ð³ÐÐ ÔØÐ ÐÕÙÐРг ØÑØÓÒ ÒÖØ Ð ÔÖ¹ ÓÒ Ø ÔÖØÒÒØ ÔÒ ØÙÖ ÑÓÖÔÕÙ ÔÖ ÓÒ ÐÓÐ ÓÙ ÒÓÒµ ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÙ Ø ÔÖÓ Ù ÑÙØØÓÒÒÐ ÑÖ¹ ÕÙÙÖ ÒØÕÙ ÙØÐ ÊÓÙ Ø ¾¼¼½ ÚÓÖ Ù ÒÒÜ ¹ µº ÒÒ Ð ÑÖÕÙÙÖ ÑÓÐÙÐÖ ÔÖØÖ ÕÙÐ Ø Ñ ÙÖ Ð ØÖÙØÓÒ Ù ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÙÑ Ø ÐØ º ÖÒÖ ÔÓÒØÒ Ö Ô ÓÖ Ò Ñ Ø Ø ÓÒ ÖÖ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ ÓÙÑÒØ ÕÙ Ð ÑÖÕÙÙÖ ÑÓÐÙÐÖ ÙØÐ ÓÒØ ÚÓÐÙØÚÑÒØ ÒÙØÖ º ÆÓØÓÒ ÔÖÓÔÓ Ð³Ü ØÒ ÑØÓ ÔÓÙÖ ØØÖ ÐÓÙ ÓÙ ÐØÓÒ Ò Ð ÜÐÙÖ ÒÐÝ ÓÒ ÙÖ Ð ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ ÒÙØÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÙÑÓÒØ ² ÆÓÐ ½ ÐØÖ Ø Ðº ¾¼¼¼ ÖÚÙ ÄÙÖØ Ø Ðº ¾¼¼ µº ÁÐ Ø ÓÙÚÒØ ÓÒ Ö ÕÙ Ð ÔÔÖÓ ÖØ ÔÖÑØØÒØ ³ ØÑÖ Ð ÔÖÑØÖ ØÙÐ ØÒ ÕÙ Ð ÔÔÖÓ ÒÖØ Ò ÔÖ¹ ÑØØÖÒØ ³ ØÑÖ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ Ô ÔÖÑØÖ ÓÐÙ Ø Ðº ½¾ ÃÓÒ Ø Ðº ½µº ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ Ò Ð ÔØÖ ÕٳРҳ Ø Ô

16 ÌÓÖ Ð ÓÐ Ò ÖØÒ Ù ÑÓÒ ÓÙ ÖØÒ ÑÓÐ ÑÓÖÔÕÙ ÕÙ Ð ÙÜ ØÝÔ ³ÔÔÖÓ ÓÒØ ØÖ ÖÒØ º ½º ÌÓÖ Ð ÓÐ Ò ÙÒ ÔÔÓÖØ Ñ¹ ÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÍÒ ÖØÖ ØÕÙ ÑÙÖ Ð³ÒÐÝ Ù ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ Ò ÔÓÔÙй ØÓÒ ÒØÙÖÐÐ Ø ÔÐÙ ÒÖÐÑÒØ Ò ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø Ò ÚÓÐÙØÓÒ Ø Õ٠гÓÒ ØÖÚÐÐ ÙÖ ÓÒÒ ÜÔÖÑÒØÐ Ò ÖÔй Ø Ø ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐÐ Ð ÓÒØÓÒ ÒØРгÜÔÖÒ Ò ÓÒØ Ô ÓÒÒÙ º ÑÔÐØÓÒ ÜØÖÑÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð³ÒÐÝ ÓÒÒ º Ò ÐÓÖ ÕÙ³ÓÒ ØÙ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ³ÒÚÙ ³ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒÓØÝÔ ÔÐÙ ÙÖ ÐÓÙ Ð ØØ ÐÐÐÕÙ ÖÒØ ÐÓÙ ÔÙÚÒØ ØÖ ØØ ØÕÙÑÒØ ÔÒÒØ Ð ÐÓÙ ÓÒØ ÔÖÓ ÙÖ Ð ÑÑ ÖÓ¹ ÑÓ ÓÑ Ð ÓÒ ÒØÕÙµº ÔÐÙ ÔÓÙÖ ÕÙ ÐÓÙ Ð ØØ ÐÐÐÕÙ ÖÒØ ÒÚÙ ÓÒØ ØØ ØÕÙÑÒØ ÔÒÒØ Ù Ø Ð³ ØÓÖ ÒÐÓÕÙ ÕٳРÔÖØÒغ ÔÒÒ ØØ ØÕÙ ÓÒØ Ð Ö ÙÐØØ Ð³ ØÓÖ ÓÑÑÙÒ ÚÒÑÒØ ÑÙØØÓÒ ÖÓÑÒ ÓÒ Ø ÓÐ Ò ½ ÐÒ º ØÙÖ ÓÚÒØ ØÖ ÒØÖ Ò Ð³ÒÐÝ ØØ ØÕÙ ÓÒÒ º ÍÒ ÓÐÙØÓÒ ÓÒ Ø ÑÓÐ Ö Ð Ô Ð³ ³ÙÒ ÑÓÐ ØÓ ØÕÙ ÔÔÖÓÔÖ ÓÒØ ÙÒ ÜÑÔÐ Ø Ð ÓÐ Òغ Ä ØÓÖ Ð ÓÐ Ò Ø ÙÒ ÜØÒ ÓÒ ÒØÙÖÐÐ ÑÓÐ Ð ¹ ÕÙ ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÙÚÖØ ÓÒ ÒÔÒÒØ Ð Ò ÒÒ ¼ ÔÖ ÃÒÑÒ ½¾ µ Ø ÌÑ ½ µº ØØ ØÓÖ ÖÙ ÙÒ ØØÒØÓÒ ÖÙ Ð ÔÖØ ÒØÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖØÖ ÒÒ ¼º ÐÐ ÖÔÓ ÙÖ ÙÒ ÔÖÒÔ ÑÔÐ Ð ÑÙÐØÓÒ Ò¹ ÐÓ ÓÙ ÖÖ ÓÐ Ò µ ÔÓ Ð ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ³ÙÒ ÑÑ Ô Ò ÖÑÓÒØÒØ Ò Ð Ô Ù ÕÙ³ гÒØÖ ÓÑÑÙÒ Ð ÔÐÙ ÖÒØ Ò Ð³ÒØÐÐÓÒ ÅÊ Ð³ÒÐ ÑÓ Ø ÖÒØ ÓÑÑÓÒ Ò ØÓÖµº ÍÒ ÒØÖØ ÑÙÖ Ð ÓÐ Ò Ø ÕÙ³ÙÒ ØÐÐ ÑÙÐØÓÒ ÔÙØ ³ØÙÖ Ò ÔÖÒÖ Ò ÓÒ ÖØÓÒ Ð ÙØÖ Ò Ð ÔÓÔÙй ØÓÒ º½º½µº ÇÒ ÔÔÐÕÙ Ò ÙØ ÙÖ ÖÖ Ð Ø ÚÒÑÒØ ÑÙØØÓÒ ÕÙ ØÖÑÒ Ð ØØ ÐÐÐÕÙ Ò ÓÒ Ö º ÇÒ ÔÙØ Ò ÓÖ Ó٠гÝÔÓØ ÒÙØÖÐØ ÑÖÕÙÙÖ ÒØÕÙ ÙØÐ Ð ÔÖÓ Ù ÑÙØØÓÒ Ù ÔÖÓ Ù ÒÐÓÕÙº Ä ÒØÖØ ½ Ð ÓÐ Ò ÙÜ ÓÙ ÔÐÙ ÙÖ ÐÒ ÔÖ ÜØÒ ÓÒ ÓÒ ÔÖÐ Ù ÓÐ Ò Ò µ ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÖÙÒÓÒ ÐÒ Ò ÖÑÓÒØÒØ Ò Ð Ô

17 ÌÓÖ Ð ÓÐ Ò Passé population entière Ancêtre commun le plusrécent T E M P S Coa lescences Li gnée ancestrale Présent Échantillon degènes º ½º½º ÊÔÖ ÒØØÓÒ Ù ÔÖÒÔ Ð ØÓÖ Ð ÓÐ Òº Ù Ø ÖÔÖ ÒØ Ð ØÖØ ÐÒ Ò ØÖРгÒØÐÐÓÒ Ò ÓÒ Ö Ù Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÓØк ÖÓØ Ø ÖÔÖ ÒØ Ð³ÖÖ ÓÐ Ò ÑÑ ÒØÐÐÓÒº ÑÓÐ ÓÒØ ÑÙÐØÔÐ µ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒÒ ÒØÕÙ ÖØ Ò ÖÒ ÔÖØ Ð ÒÐÓ ÓÙ ¹ÒØ ÙÜ ÓÒÒ º Ø Ð³ØÙ Ð ÒÐÓ ÔÖÑØ ÙÒ ÓÑÔÖÒ ÓÒ ÕÙÐØØÚ ÔØÖÓÒ ÚÖ¹ ØÓÒ ÓÒÒ ÒØÕÙ ÚÓÖ ÆÓÖÓÖ ² ÌÚÖ ¾¼¼¾µ µ Ð ÒÐÝ ÕÙÒØØØÚ ÓÒØ ÒÖÐÑÒØ ÔÐÙ Ð Ú ÑØÓ ÒÐÓÕÙ ÕÙ³Ú Ð ÔÔÖÓ ØÖØÓÒÒÐÐ ÕÙ ÖØÖÒØ Ð ÓÑÔÓ ØÓÒ Ð ÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒ ÒØÖ Ò ÚÒÒØ Ò Ð ØÑÔ Ù ÑÓÒ ÔÓÙÖ Ð³ÒÐÝ Ù ÔÓÐݹ ÑÓÖÔ Ñ ÒÙØÖ µ гÙØÐ ØÓÒ Ð ØÓÖ Ð ÓÐ Ò ÓÒÒ ÑØÓ ÑÙÐØÓÒ ÜØÖÑÑÒØ Ø Úµ Ð ÓÐ Ò ÔÖÑØ ÔÖÓ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÓÑÔÐØ Ð³ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒÒ ÒØÕÙ ÓÙ Ö ÖÚ ³ÙØÐ Ö ÑØÓ ØØ ØÕÙ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ø ÐÓÖØÑ ÔÕÙ µº ijÖÖ ÒÐÓÕÙ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò Ò ÔÖ Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÒÑØÕÙ ØÐÐ ÓÒ ØÒØ Æ Æ ÔÙØ ØÖ ÜÔÖÑ Ò ÒÓÑÖ Ò ÓÙ Ò ÒÓÑÖ ³ÒÚÙ µ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ Ø ÑÓÐ ÔÖ ÙÒ ÔÖÓ Ù ØÓ ØÕÙ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ Ò¹ÓÐ ÒØ Ò ÔÓÙÖ ÓÙÐÒÖ Ð ÔÒ¹ Ò Ú Ú Ð ØÐРгÒØÐÐÓÒµº ÔÖÓ Ù ØÒØÖÓÙØ ÔÖ ÃÒÑÒ ½¾µ ÓÑÑ ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÒÐÓ Ò ÚÓ¹ ÐÙÒØ ÙÚÒØ Ð ÑÓÐ ÒÙØÖ Ø ÏÖع Öº Ä ÑÓÐ Ò¹ÓÐ ÒØ ÙÒ ÓÖÑÐ ØÓÒ ÑØÑØÕÙ ÖÐØÚÑÒØ ÑÔÐ ÕÙ ÒÓÙ ÚÐÓÔÔ¹ ÖÓÒ Ò Ð ØÓÒ ¾º º½º ÒÓÑÖÙÜ ÑÓÐ ÓÒØ Ò ÙØ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ ³Ù ØÖ ØÙØÓÒ ÑÓÖÔÕÙ ÔÐÙ ÓÑÔÐÜ ÓÒ ÖÒØ Ð ÖÓÑÒ ÓÒ Ð³ÙØÓÓÒØÓÒ Ò ÕÙ ÚÖØÓÒ ØÐÐ

18 ½¼ ½ºº ÕÙ ÓÑÔÓÖØ Ñ Ø ÔÓÔÙÐØÓÒ Ù ÓÙÖ Ù ØÑÔ º ÖØÒ ÙØÙÖ ÓÒØ Ù ÚÐÓÔÔ ÑÓÐ ÒÓÒ ÒÙØÖ ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ Ð ÐØÓÒ Ù ÐÓÙ ÓÒ Öº ÆÓÙ ÚÐÓÔÔÖÓÒ ÕÙÐÕÙ ÔØ Ù ÓÐ ÒØ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ Ò Ð ØÓÒ ¾º º¾º ÈÓÙÖ ³ÙØÖ ÚÐÓÔÔÑÒØ Ð ÐØÙÖ ÔÓÙÖÖ ÖÖÖ ÀÙ ÓÒ ½¼µ ÆÙÙ Ö ² ÃÖÓÒ ½µ ÔÓÙÖ Ð ÐØÓÒ Ø Ð ÖÚÙ ÆÓÖÓÖ ¾¼¼½µº ½º ÕÙ ÓÑÔÓÖØ Ñ Ø Ä ÔÖÓÔÓ ÔÖÒÔÐ Ñ Ø Ø ÑÓÒØÖÖ ÓÑÑÒØ Ð ÑÓÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÔÙÚÒØ ÔÖÑØØÖ ÒÓÒ ÙÐÑÒØ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ¹ ØÖ ÓÒÒ ÑÓÐÙÐÖ ÔÖÑØÖ ³ÒØÖØ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÖÒ ÓÒ Ý ØÑ ÓÐÓÕÙ Ñ ÐÑÒØ ÕÙ ÑÓÐ ÓÒØ Ò ÔÒ Ð Ð ÓÑÔÖÒ ÓÒ Ø ÙÖØÓÙØ Ð³ÒØÖÔÖØØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ù ÔÓÐݹ ÑÓÖÔ Ñ Ù Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ º ÍÒ ÖØÖ ÑÓÒ ØÖÚÐ Ø ÕÙ Ò ÓÙÚÒØ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ØÑ ÔÖÑØÖ ÑÓ¹ ÖÔÕÙ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐРгÕÙØÓÒ ÒØÖ ÑÓÐ Ø ÖÐØ Ø ÓÙÚÒØ ÒÓÑÔÐØ Ø ÙÖØÓÙØ ÒÖØÒº Ò Ð ÑÙÐØÔÐ ÓÒØÖØÓÒ Ó ÖÚ ÒØÖ Ð ØÑØÓÒ ÑÓÖÔÕÙ ÖØ Ø Ð ØÑØÓÒ ÒÖØ ÔÖØÖ ÓÒÒ ÒØÕÙ ÓÒØ ÓÙÚÒØ Ø ØØÖÙ µ ÙÒ ÑÙÚ ÖÔØÓÒ Ð ÔÖ ÓÒ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÑÓÐ Ò Ð µ µ ÙÜ ÝÔÓØ ØÐØ ÑÓÖÔÕÙ Ò Ð ØÑÔ Ø Ò Ð³ ¹ Ô µ ÙÜ ÝÔÓØ Ó ÙÜ ØÙÜ ÑÙØØÓÒ Ø ÙÜ ÔÖÓ Ù ÑÙØØÓÒÒÐ ÑÖÕÙÙÖ ÙØÐ Ø Úµ гÝÔÓØ ÒÙØÖÐØ ÚÓ¹ ÐÙØÚ ÑÖÕÙÙÖ ÒØÕÙ ÚÓÖ À ØÒ ² ÀÖÖ ÓÒ ½ ÃÓÒ Ø Ðº ½ ËÐØÒ ½µº ÆÓÙ ÚÓÒ ÓÒ ÚÓÙÐÙ ÚÐÙÖ Ò ÕÙÐРѹ ÙÖ ØÙÖ Ð³ÜÔØÓÒ Ù ÖÒÖ ÔÓÙÚÒØ ÒÙÒÖ Ð Ö ÙÐØØ ³ØÙ Ù ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ º ÈÓÙÖ Ð Ñ Ù ÔÐÙ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÒØÖ ÙÜ ÔÔÖÓ ÖÒØ Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ ¹ ØØ ØÕÙ Ø Ð³ ØÑØÓÒ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÓÒ ÙÖ Ð ÓÐ Òº Ä ÙØ ÓÙÑÒØ ÝÒØ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÑ Ùغ Ò Ð ÓÒ ÔØÖ ÔÖ ÒØÖ Ð ÖÒØ ÑÓÐ ÑÓÖÔÕÙ ÓÙ¹ ÖÑÑÒØ ÙØÐ Ò ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ÒÓØÑÑÒØ ÙÜ Ø Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÖÙØÙÖ º  ÙØÖ Ð ÔÖØÒÒ ÑÓÐ Ø ÖÒØ ÒÐÝ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÔÙÚÒØ Ò ÓÙÐÖº Ä ÖÒØ Ô¹ ÔÖÓ Ð³ÒÐÝ ÑÓÐ ÕÙ ³ Ó ÔÖ ÒØÖ Ò ÓÙÑÒØ ÔÖÓÚÒÒÒØ Ò ÖÒ ÔÖØ ØÖÚÙÜ ÊÓÙ Ø ½ ¾¼¼¼ ¾¼¼µº Â

19 ½ºº ÕÙ ÓÑÔÓÖØ Ñ Ø ½½ Ò³Ò ÔÖ ÒØÖ ÕÙ Ð ÖÒ ÐÒ Ø Ð ÐØÙÖ ÔÓÙÖÖ Ò ØÖÓÙÚÖ Ð ØÐ Ò ÊÓÙ Ø ¾¼¼µº Ò Ð ØÖÓ Ñ ÔØÖ ÔÖ ÒØÖ ÙÒ Ò¹ ÑÐ Ö ÙÐØØ ÔÓÖØÒØ ÙÖ Ø Ø ÔÖ ÓÒ Ø ÖÓÙ Ø ³ÙÒ ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ ÔÖ ¹ ØØ ØÕÙ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ ÔÖØÖ ÓÒÒ ÒØÕÙ ÓÙ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙº Ò Ð ÕÙØÖÑ ÔØÖ ÙØÖ Ð³ ØÑØÓÒ Ô¹ ÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ ÔÖ ÑØÓ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÓÒ ÙÖ Ð ØÓÖ Ð ÓÐ Òº Â³Ò ÔÖ ÒØÖ Ð ÔÖÒÔ Ò ÕÙ Ð ÔÖÒÔÙÜ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÙØÐ ÓÙÖ Ò ÑØØÒØ Ð³ÒØ ÙÖ Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ ÖÒØ ÙÜÕÙÐ ³ ÔÖØÔ ÔÒÒØ Ñ Ø º  ÔÖ¹ ÒØÖ Ò ÙØ Ò ÙÒ ÒÕÙÑ ÔØÖ ÕÙÐÕÙ Ø Ø ÔÖÐÑÒÖ ÔÖ ÓÒ Ø ÖÓÙ Ø ÙÜ ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ ÔÖ Ñܹ ÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒº Ò Ð ÜÑ ÔØÖ ÔÖ ÒØÖ Ð Ö ÙÐØØ ³ÙÒ ØÙ ÔÖ ÑÙÐØÓÒ Ð³ÑÔÐØÓÒ Ò ÙÒ ÓÒØÜØ ÓÐÓ Ð ÓÒ ÖÚØÓÒ Ð ØÖÙØÙÖØÓÒ Ò ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÙÖ Ð³ÒÐÝ Ð ÖÙØÓÒ ³ØØ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙº ÒÒ ÔÖ ÒØÖ Ð ÓÒÐÙ ÓÒ Ø ÔÖ ÔØÚ ÒÖÐ ØÖÚÐ Ò Ð ÔØÑ ÔØÖº

20

21 ÔØÖ ¾ ÅÓÐ ÑÓÖÔÕÙ Ø ÒÐÝ ØØ ØÕÙ Ð ØÖÙØÙÖØÓÒ ÒØÕÙ ¾º½ ÆÓØÓÒ ³ÒØØ ÒØÕÙ Ò ØØ ÔÖØ Ñ³ØØÖ ÒÖ Ø ÙØÖ ÓÒÔØ ³Ò¹ ØØ Ò Ø ¹ ØØ ØÕÙ ÕÙ ÓÒØ Ð ÓÙÖ ÔÐÙ ÙÖ ÑÓÐ ÙØÐ Ù ÓÙÖ Ñ Ø º Ò ÓÙÑÒØ ÒÓÙ Ò³ÒÚ ÖÓÒ Õ٠гÒØØ ÒØÕÙ ÙÒ ÐÓÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÜØÒ ÓÒ ÔÐÙ ÙÖ ÐÓÙ Ð ÐØÙÖ ÔÙØ ÐÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÎØÐ ² ÓÙÚØ ¾¼¼½µº ÖÖ Ð ÖÒØ ØØ ÐÐÐÕÙ Ø ØÖÑÒÖ Ð³ÒØØ ÜØ Ù Ò ÒÐÓÕÙ Ò ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò³ Ø Ô ØÓÙØ Ø ÕÙÚÐÒغ Ò Ø ÙÐ Ð ÖÔØÓÒ ØØ ÐÐÐÕÙ Ø ÒÚ Ð Ò ÔÖØÕÙ ØÒ ÕÙ Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð ÚÖ ÒÐÓ Ò ÔÖØ ÐÑÒØ Ðº ÁÐ ³Ø Ð Ð ÖÒ ÒØÖ Ð³ÒØØ ÔÖ ÒÒ Ð³ÒÐ ÒØØÝ Ý ÒØ Áµµ Ø Ð³ÒØØ ÔÖ ØØ Ð³ÒÐ ÒØØÝ Ò ØØ ÁÁ˵µº ¾º½º½ ÅÖÕÙÙÖ ÒØÕ٠гÒØØ ÔÖ Ò¹ Ò Ð³ÒØØ ÔÖ ØØ ÇÒ Ö ÕÙ ÙÜ Ò ÓÒØ ÒØÕÙ ÔÖ ÒÒ ³Ð ÓÖÖ ¹ ÔÓÒÒØ ÙÜ ÓÔ ÜØ ÐÙÖ ÒØÖ ÓÑÑÙÒ Ð ÔÐÙ ÖÒØ Åʵº ØØ ÒØÓÒ ÑÔÐÕÙ ÕÙ ÙÜ Ò Ò ÓÒØ ÒØÕÙ ÕÙ ÙÙÒ ½

22 ½ ¾º½º ÆÓØÓÒ ³ÒØØ ÒØÕÙ ÑÙØØÓÒ Ò³ Ø ÙÖÚÒÙ Ð ÐÓÒ Ð ÒÐÓ ÕÙ Ð ÙÒØ ÐÙÖ ÒØÖ ÓÑÑÙÒ Ð ÔÐÙ ÖÒغ ÓÒ ÖÓÒ ÔÖ ÜÑÔÐ ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÒÑØÕÙ ºº Ò ÐÕÙÐÐ ØÓÙ Ð ÒÚÙ ³ÔÔÖÒØ Ù Öµ ÓÒ ØØÙ Æ ÒÚÙ ÔÐÓ ÕÙ ÔÖÓÙ ÒØ ÙÒ ÙÒ ÒÓÑÖ ÒÒ ÑØ Ù¹ ÒØ Ð³Ø ³ÙÒ ÑÙØØÓÒ Ù ÐÓÙ ÓÒ Ö Ú Ð ÔÖÓÐØ º Ä ÒÒØ ÒÚÙ ÓÒØ Ù Ù ÖÓ ÑÒØ Ù Ö ÑØ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒº ÕÙ ÒÒØ ÓÒ Ð ÑÑ ÔÖÓÐØ ½ Æ ÒÖ Ò³ÑÔÓÖØ ÐÕÙÐ Æ ÔÖÒØ º Ä ÔÖÓÐØ ÕÙ ÙÜ Ò¹ ÚÙ ÔÖØÒØ ÙÒ ÑÑ ÔÖÒØ Ø ÓÒ ½ Ø Ð ÔÖÓÐØ ÕٳРÒØ Æ ÖÙ ÙÒ ÓÔ Ù ÑÑ Ò ÔÖÒØÐ Ø ÐÓÖ ½ ÔÙ ÕٳРÓÒØ ÔÐÓ º ¾Æ ÈÖ ÓÒ ÕÙÒØ Ò ÓÒ ÖÒØ ÒÖØÓÒ ÒÓÒ ÚÙÒØ ÓÒ ÔÙØ ÖÖ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ ÒÒ É Ù ØÑÔ Ø ½ Þ Ð ÒÒØ µ ÙÜ Ò ÔÖ Ù Ö Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÓÒØÓÒ ØØ ÑÑ ÔÖÓÐØ Ù ØÑÔ Ø Þ Ð ÔÖÒØ µ ÓÑÑ ½ É Ø ½µ ½ µ ½ ¾ ¾Æ ½ ¾Æ É Øµ ¾º½µ Ò ÒÓØÒØ ½ µ ¾ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³ÙÙÒ ÙÜ Ò Ò³Ø ÑÙØ ÒØÖ Ø Ø Ø ½ ÓÒ ÓØÒØ Ð³ÕÙÐÖ É ¾Æ ½ µ ¼ ½ ½ Æ ¾º¾µ ÇÒ Ö ÕÙ ÙÜ Ò ÓÒØ ÒØÕÙ ÔÖ ØØ ³Ð ÔÔÖØÒÒÒØ Ð ÑÑ Ð ÐÐÐÕÙº Ò Ö ØØ ÔÔÖØÒÒ ÙÒ Ð ÐÐÐÕÙ ÓÒÒ ÔÒÖ ÒÓØÖ ÔÖÔØÓÒ Ð³ØØ ÓØ ÑÓÐÙÐÖ º ÈÖÒÓÒ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ³ÙÒ ÐÓÙ ÑÖÓ ØÐÐØ ÓÒ Ö ÕÙ ÙÜ Ò ÓÒØ Ò¹ ØÕÙ Ð ÖÑÒØ ³Æ ÑÔÐ ÕÙ Ð ÓÒ ØØÙÒØ ÑÖÒØ Ð ÑÑ ØÒ ÙÖ ÙÒ Ð ³ÐØÖÓÔÓÖ º ØÖÙØ Ð Ø ÕÙ Ð ÖÑÒØ ³Æ ÑÔÐ ÔÓ ÒØ Ð ÑÑ ÒÓÑÖ ÔÖ º Ò ÖÚÒ Ð ÕÙÒ ÙÜ Ò ÔÙÚÒØ ØÖ ÖÒØ º Ø ÜÑÔÐ ÐÐÙ ØÖ Ð ÓÒÔØ ³ÓÑÓÔÐ ÕÙ ÔÙØ ÔÐÙ ÒÖÐÑÒØ ÒÖ ÓÑÑ Ð Ø ÕÙ ÙÜ Ò ÓÒØ ÒØÕÙ ÔÖ ØØ Ñ Ô ÔÖ ÒÒº ÙÜ ÓÔ Ò ÖÓÙÖÙ ÑÒØ ÒØÕÙ ÙÖ Ð ÔÐÒ ÐÙÖ ÕÙÒ Ò ÒÙÐÓØ ÔÙÚÒØ ÐÑÒØ Ò Ô ØÖ ÒØÕÙ ÔÖ ÒÒ ÙÒ ÑÙØØÓÒ ÕÙ ÙÖÚÒØ ÔÖ ÙÒ ÙØÖ ÖØÐØ Ð³ØØ ÒØÐ ÑÙØØÓÒ Ö¹ ÚÖ µº ijÓÑÓÔÐ ÔÖÓÚÒØ ÓÒ Ò ÔÖØ ÒÓØÖ ÔÖÔØÓÒ Ð³ØØ ÓØ Õ٠гÓÒ ÑÒÔÙÐ ÓÓÖÑ ÒÞÝÑØÕÙ ÖÑÒØ ÑÔÐ ³Æ ÕÙÒ ³Æ غµ Ñ Ù Ð ÒØÙÖ ÑÙØØÓÒ º Ë Ð³ÓÒ Ó ÙÒ ÑÖÕÙÙÖ ÙÒ ÑÒ Ñ ÑÓÐÙÐÖ ØÐ ÕÙ Ð ÑÙØØÓÒ

23 ¾º½º ÆÓØÓÒ ³ÒØØ ÒØÕÙ ½ Ò ÖÒØ Ô Ò ÖÑÒØ ÒÓÙÚÙÜ ÐÐÐ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ Ñ ÔÙÚÒØ ÒÖÖ ÐÐÐ Ü ØÒØ ÐÓÖ ÙРгÒØØ ÔÖ ØØ Ø Ñ ÙÖÐ Ò ÔÖØÕÙº ÈÒÒØ ØØ Ø Ñ Ù ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÒØÖ ÙÜ ÑÖÕÙÙÖ ØÝÔ ÑÖÓ ØÐÐغ ÓÒØ ÔÓÖØÓÒ ÖÓÑÓ ÓÑ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÒÖ ÓÑÑ ÐÓÙ µ ÓÒØ Ð ÕÙÒ Ø ÓÒ ØØÙ ³ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖÖ¹ ÔØØÓÒ Ð³ÒØÕÙ ³ÙÒ ÑÓØ ÒÙÐÓØÕÙ ÔÖ ÜÑÔÐ ÌÌÌ̵º ÑÓØ ÔÙØ ÓÑÔÓÖØÖ ÙÜ ØÖÓ ÓÙ ÕÙØÖ ÒÙÐÓØ ÙÜ Ì Ò ÒÓØÖ ÜÑÔеº ÔÙ ÐÙÖ ÓÙÚÖØ Ò Ð ÒÒ ¼ ÑÖÕÙÙÖ ÓÒØ ÔÐÙ Ò ÔÐÙ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÔÐÙ ÙÖ Ö ÓÒ º ³ÙÒ ÔÖØ Ð ÔÖÓÖ ÖÔ ØÒÓÐÓ ÓÐÓ ÑÓÐÙÐÖ ÓÒØ Ð ÖØÓÒ ÔÓÐݹ ÑÖ ØÓÒ Ò Ò Ð³Æ ÈÊ Ð³ÒÐ ÈÓÐÝÑÖ Ò Ê¹ ØÓÒµ ÓÒØ ÔÖÑ ÙÒ ÙØÐ ØÓÒ Ð Ø ÖÔ ÑÖÕÙÙÖ º ³ÙØÖ ÔÖØ ÐÙÖ ÓÖØ ØÙÜ ÑÙØØÓÒ ÔÖÓÐÑÒØ Ù ÑÓÒ Ò ÔÖØ Ð ÑÒØ Ð³Æ ÔÓÐÝÑÖ ÙÖ ÑÓØ ÖÔØ ÓÒØ ÕÙ ÑÖ¹ ÕÙÙÖ ÓÒØ ÔÖÓÖ ÚÑÒØ ÖÑÔÐ ÓÙ Ù ÑÓÒ ÓÑÔÐØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ ÑÖÕÙÙÖ ÔÐÙ Ð ÕÙ ØÐ ÕÙ Ð ÐÐÓÞÝÑ Ò ÒÓÑÖÙ ÔÔй ØÓÒ Ò Ý ØÑØÕÙ ÑÓÐÙÐÖ ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø Ò ÓÐÓ ÑÓÐÙÐÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ØÓÙÔ ² ÒÖ ½ ØÓÙÔ Ø Ðº ¾¼¼¾µº ÈÐÙ ÙÖ ÑÓÐ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ ØÖØÖ Ù ÔÓÒØ ÙÚÙ ØÓ¹ ÖÕÙ Ð ÔÖÓ Ù ÑÙØØÓÒº ÍÒ ÔÖÑÖ ÑÓÐ ÖØ Ð³ÒØØ ÒØÖ Ò ÓÑÑ ÙÒ ÒØØ ÔÖ ÒÒ Ð ÑÓÐ ÒÓÑÖ ³ÐÐÐ ÒÒ Ð³ÒÐ ÒÒØ ÐÐÐ ÑÓÐ ÁÅ ÃÑÙÖ ² ÖÓÛ ½µº ËÐÓÒ ÑÓÐ ÕÙ ÑÙØØÓÒ Ö ÙÒ ÐÐÐ ÖÒØ ØÓÙ Ð ÐÐÐ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÚÒØ Ð ÑÙØØÓÒº ÙÜ ÙØÖ ÑÓÐ Ð ÕÙÑÒØ ÙØÐ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ ØÖØÖ Ð ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ ÒÞÝÑØÕÙ ÔÙ ÙØÐ ÔÓÙÖ ³ÙØÖ ÑÖÕÙÙÖ ØÐ ÕÙ Ð ÑÖÓ ØÐÐØ º ÓÒØ Ð ÑÓ¹ Ð Ã ÐÐÐ Ã ÐÐÐ ÑÓÐ Ò ÒÐ ÃÅ ÖÓÛ²ÃÑÙÖ ½¼µ Ø Ð ÑÓÐ ÔÖ Ô Ð³ÒÐ ØÔÛ ÑÙØØÓÒ ÑÓÐ ËÅÅ ÇزÃÑÙÖ ½ µº ËÓÙ Ð ÑÓÐ ÃÅ Ð ÑÙØØÓÒ ÒÒÖ ÙÒ ÐÐÐ ÔÖÑ Ã ÐÐÐ ÔÓ Ð ÓÒ ÕÙÔÖÓк ÈÓÙÖ Ð ÑÓÐ ÔÖ Ô Ð ÔÓ ÐØ ÑÙØØÓÒ ÓÒØ ÙÓÙÔ ÔÐÙ Ö ØÖÒØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ÔÖÒØ ÙÒ ÑÙØØÓÒ ÑÒÙ ÓÙ ÙÑÒØ Ò ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ð Ð ÒÓÑÖ ÖÔØØÓÒ ³ÙÒ ÙÒغ ÍÒ ÕÙØÖÑ ÑÓÐ ÑÙØØÓÒÒÐ ÔÕÙÑÒØ ÔØ Ù ÑÖÕÙÙÖ ÑÖÓ ØÐÐØ Ø Ð ËŠгÒÐ Ò¹ ÖÐ ØÔÛ ÑÙØØÓÒ ÑÓеº ËÓÙ ÑÓÐ ÙÒ ÑÙØØÓÒ ÙÑÒØ ÓÙ ÑÒÙ Ð ÒÓÑÖ ÖÔØØÓÒ ³ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ³ÙÒØ ÒÓÑÖ ³ÙÒØ Ø ÓÒÒ ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÓÑØÖÕÙº ÕÙØÖ ÑÓÐ ÔÖ ÒØÒØ Ð³ÚÒØ ÔÖÑØØÖ Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ ³ÜÔÖ ÓÒ ÑØÑØÕÙ Ö¹

24 ½ ¾º½º ÆÓØÓÒ ³ÒØØ ÒØÕÙ ÐØÚÑÒØ ÑÔÐ ÔÖÑØÖ ÔÓÔÙÐØÓÒÒÐ º ËÓÙ ÑÓÐ ÃÅ ËÅÅ Ëŵ ÙРгÒØØ ÔÖ ØØ Ö Ñ ÙÖÐ Ò ÔÖØÕÙº ijÒÒÜ ¹½ ÓÙÑÒØ ÔÖ ÒØ Ð ÔÖÒÔ Ð³ÒØÖØÓÒ ÑÓ¹ Ð ÑÙØØÓÒÒÐ Ò Ð ÐÙÐ ³ÒØØ ÔÖ ØØ ÔÖØÖ ÒØØ ÔÖ ÒÒº ÈÖ Ð ÙØ ÒÓÙ ÙØÐ ÖÓÒ Ð ØÖÑ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ ØØ º ÁÐ Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ ÖÖ ÙÒ ÑÓÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÓÙ ÒÓÒ ÒÖ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ Ò ÖÒØ ÒÚÙÜ ¹ ÖÖÕÙ º ÁÐ Ø ØÓÙÓÙÖ ÔÓ Ð ÒÖ Ð Ò ØÐÐ ÓÖØ ÕÙ Ð ÑÓÐ Ø ÒØÖÑÒØ ÖØ ÔÖ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ Ò ÒØÖ Ø ÒØֹРÔÓÙÖ Ò³ÑÔÓÖØ ÕÙÐ ØÝÔ ØÖÙØÙÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÊÓÙ Ø ½ µº Ò Ð³ÜÑÔÐ ÔÖÒØ Ð ÔÓÔÙ¹ ÐØÓÒ ÔÒÑØÕÙ ÓÐ ÓÒ ÒÖ É ¼ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ Ò ÔÖ Ù Ò ³ÙÒ ÒÚÙ ÔÐÓ Ø É ½ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ Ò ÔÖ Ò ÙÜ ÒÚÙ ÖÒØ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒº Ò ÙÒ ÑÓÐ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÓÒ ÓÙØÖ ÔÖ ÜÑÔÐ É ¾ Ð ÔÖÓ¹ ÐØ ³ÒØØ ÔÖ Ò ÔÖ Ò ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖÒØ º ÇÙ ÒÓÖ Ò ÙÒ ÑÓÐ ³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÓÒ ÓÒ ÖÖ É Ö Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ Ò ÔÖ Ò ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖ ÔÖ ÙÒ ØÒ ÓÖÔÕÙ Ö Ø ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð Ð ØÒ º ÆÓÙ ÖÚÒÖÓÒØ ÔÐÙ Ò ØÐ ÙÖ ÑÓÐ ÑÓÖÔÕÙ Ò Ð ØÓÒ ¾º¾º ¾º½º¾ ¹ ØØ ØÕÙ ÈÓÙÖ ÕÙÒØÖ Ð ÖÒØÓÒ ÒØÖ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÏÖØ ½ µ ÙØÐ Ð ÖÔÔÓÖØ ÚÖÒ ÖÕÙÒ ÐÐÐÕÙ ÒØÖ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÖ Ð ÚÖÒ ÒØÖ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÑÙÜ ÓÒÒÙ ÓÙ Ð ÒÓÑ ËÌ ÏÖØ ½½µº ÔÙ ÏÖØ Ð ÒØÓÒ Ø Ð³ ØÑØÓÒ ¹ ØØ ØÕÙ ÓÒØ Ø Ð³ÓØ ³ÙÒ Ú Ø Ø ÖÓÖØÝ ² ÒÖ¹ÀÓÔ ½½ ÜÓÖ ¾¼¼½ ÊÓÙ Ø ¾¼¼½ ÏÖ ² ÓÖÑ ½µº ÆÓÙ ÖØÒÖÓÒ Ò ÓÙ¹ ÑÒØ ÙÒÕÙÑÒØ Ð³ÔÔÖÓ ÚÐÓÔÔ ÔÖ ÓÖÑ ½ ½ µº Ä ÔÓÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÚÐÓÔÔÑÒØ Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ð Ú¹ ÖÒ ØÓØÐ Ù ÑÓÐ ÓÒ Ö ÔÖ ÓÖÑ ÓÒÙØ ÒØÙÖÐÐÑÒØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ ¹ ØØ ØÕÙ Ò ØÖÑ ÖÔÔÓÖØ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ ØØ ÊÓÙ Ø ¾¼¼½µº Ò Ð ÔÖÑØÖ ÁË ËÌ Ø ÁÌ ÓÒØ Ò ÔÖ ÁË É ¼ É ½ ½ É ½ ËÌ É ½ É ¾ ÁÌ É ¼ É ¾ ½ É ¾ ½ É ¾ ¾º µ

25 ¾º½º ÆÓØÓÒ ³ÒØØ ÒØÕÙ ½ ÚÓÖ ÓÖÑ ² ÏÖ ½ ÊÓÙ Ø ½µº ÜÔÖ ÓÒ Ñ ÙÖÒØ Ð ÚÖÒ ÒØÖ Ò ÒØֹРÖÐØÚÑÒØ Ð ÚÖÒ ÒØÖ¹ Ð º ÆÓØÓÒ ÕÙ Ð ¹ ØØ ØÕÙ Ò ÔÖ Ð ÕÙØÓÒ ¾º µ ÓÒØ ÔÖÑØÖ Ø ÒÓÒ ØØ ØÕÙ º ØØ ÖØÙÖ ÔÖÑØ ÐÑÒØ ÔÖÓÔÓ Ö ØÑØÙÖ Ð ÓÖÑ ÁË É ¼ É ½ ½ É ½ ËÌ É ½ É ¾ ½ É ¾ ÁÌ É ¼ É ¾ ½ É ¾ ¾ºµ ÊÓÙ Ø ¾¼¼½µ ÑÓÒØÖ ÕÙ ØÑØÙÖ ÓÒØ ÜØÑÒØ ÒØÕÙ ÙÜ ÏÖ²ÓÖÑ ½µº Ä ¹ ØØ ØÕÙ ÓÒØ Ø Ø ÓÒØ ÒÓÖ Ð³ÓØ ³ÙÒ ÐØØÖØÙÖ ØÖ ÓÒÒغ Ä ÔÖÑÖ Ö ÓÒ Ø ÕÙ ÖØÒ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ÜÔÖÑ Ò ÓÒØÓÒ ËÌ º ÇÒ ÓÒÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÓÖÑÙÐ ÏÖØ Ð³ ØÑØÙÖ Ù ÒÓÑÖ ³Ñѹ ÖÒØ ÔÖ ÒÖØÓÒ Ò Ð ÑÓÐ ÒÓÑÖ ³Ð ÒÒ ÆÑ ½ ËÌ ½µº Ø ØÑØÙÖ Ø ÐÖÑÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÖÖ Ð ØÖÙØÙÖØÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ Ò ÕÙ Ð ÓÒØÓÒ ³ÔÔÐØÓÒ ØØ ÓÖÑÙÐ Ð ÙÜ ÝÔÓØ ÔÙ ÖÐ Ø Ù ÑÓÐ ÒÓÑÖ ³Ð ÒÒ Ò ÓÒØ ÒÖÐÑÒØ Ô ÖÑÔÐ ÏØÐÓ ² ÅÙÐÝ ½µº ÆÓÙ ØÙÖÓÒ ÔÐÙ Ò ØÐ ÑÓÐ ÑÓÖÔÕÙ Ò Ð ØÓÒ ¾º¾º Ä ÓÒ Ö ÓÒ ÜÔÐÕÙÒØ Ð³ÙØÐ ØÓÒ Ñ Ú ¹ ØØ ØÕÙ Ø ÕÙ³ÐÐ ÔÔ¹ Ö ÒØ ÐÑÒØ Ò Ð ÑÓÐ ³ÔØØÓÒ Ø ÐØÓÒ ÔÖÒØÐ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÒÓÒ ² ÊÓÙ Ø ½ ÊÓÞ ² ÊÓÙ Ø ¾¼¼ ÏØÐÓ ¾¼¼¾ ¾¼¼ µº ¾º½º ÊÐØÓÒ ÒØÖ ÒØØ ÒØÕÙ ¹ ØØ ØÕÙ Ø ØÑÔ ÓÐ Ò ÁÐ Ü Ø ÙÒ ÖÐØÓÒ ØÖÓØ ÒØÖ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ ØØ ÔÖ Ò Ð ¹ ØØ ØÕÙ Ø Ð ØÑÔ ÓÐ Ò ËÐØÒ ½½µº Ä ØÓÖ Ð ÓÐ Ò ³ÒØÖ Ð ÒÐÓ Ò º ÓÑÑ ÓÒ Ð³ ÚÙ Ò ÒØÖÓÙØÓÒ ÓÒ Ø ÕÙ ÙÜ Ò ÓÐ ÒØ Ð³Ò ØÒØ Ø Ò Ð Ô ³Ð ÓÒØ ÐÙÖ ÔÖÑÖ ÒØÖ ÓÑÑÙÒ Åʵ Ø Ò ØÒØ Ø ÚÓÖ º½º½µº ÍÒ ÒØÖØ ÑÙÖ Ð ØÓÖ Ð ÓÐ Ò Ø ÕÙ Ó٠гÝÔÓØ ÒÙØÖÐØ ÑÖÕÙÙÖ Ð ÔÖÓ Ù ÑÙØØÓÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÙÔÐ ÔÖÓ Ù ÒÐÓÕÙ ÀÙ ÓÒ ½¼ ÆÓÖÓÖ ¾¼¼½µº Ð Ò Õ٠гÓÒ ÔÖ Ò ÙÜ ÔÖÓ Ù ØÒØ ÕÙ ÓÒØÖÙ

26 ½ ¾º½º ÆÓØÓÒ ³ÒØØ ÒØÕ٠гÒØØ ÔÖ ÒÒ ÕÙ ÓÒØÖ٠гÒØØ ÔÖ Øغ ÈÖ ÐÐÙÖ ÓÒ ÔÙØ ÐÑÒØ ÐÙÐÖ Ð ÔÖÓÐØ ØÑÔ ÓÐ Ò Øµ ÙÜ Ò ÔÖ Ò ÖÒØ Ð ËÐØÒ ½½µº ص Ø ÔÐÙ ÔÖ ÑÒØ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ÙÜ Ò ÓÐ ÒØ Ð³Ò ØÒØ Øº Ä ÔÖÓÐØ ÕÙ ÙÜ Ò Ò³ÒØ Ô ÑÙØ ÔÒÒØ Ø ÒÖØÓÒ ØÒØ Ø ÓÒ ÓÒ É Á Ò Ø½ Ø Á ص ¾ºµ Á ÔÖÒÒØ ÐÚÐÙÖ ¼ Ð Ò ÓÒØ ÔÖ Ù Ò ³ÙÒ ÑÑ ÒÚÙ ½ ³Ð ÓÒØ ÔÖ Ò ÙÜ ÒÚÙ ØÒØ Ð ÑÑ ÔÓÔÙÐØÓÒ ¾ ³Ð ÓÒØ ÔÖ Ò ÙÜ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÖÒØ Ø Ö ³Ð ÓÒØ ÔÖ Ò ÙÜ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖ ÔÖ ÙÒ ØÒ ÓÖÔÕÙ Ö ÅÐÓØ ½ ËÐØÒ ½½µº ³ÔÖ ØØ ÒØÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ Ø Ð ÒØÓÒ ¹ ØØ ØÕÙ Õº¾º µ ÓÒ ÔÙØ ÜÔÖÑÖ Ð ¹ ØØ ØÕÙ Ò ÓÒØÓÒ ØÑÔ ÑÓÝÒ ÓÐ Ò ÔÓÙÖ ÖÒØ ÔÖ Ò º Ò ÔÓÙÖ ËÌ ÓÒ ÐÑ Ì ¾ Ì ½ ËÌ µ ¼ Ì ¾ ¾ºµ Ó Ì Á È ½ ؽ Ø Á ص Ø Ð ØÑÔ ÑÓÝÒ ÓÐ Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ð Áº ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ ÑÙÜ ÓÑÔÖÒÖ Ø ÒØÖÔÖØÖ Ð ÔÖÓÔÖØ ¹ ØØ ØÕÙ ØÖÚÖ Ð³ØÙ ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò ÔÖ Ò ÔÖ Ò ÖÒØ Ð º¾º½µº Ä ÙÖ ¾º½ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÑÔ ÒÒ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò Ò ÙÒ Ð Ò ÔÖ ÜÑÔÐ ¼ ص Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò Ò ÙÒ Ð Ò ÑÓÒ ÔÔÖÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ½ صº Ù ÓÒØÖÖ Ò ÙÒ ÔÖÓ ØÑÔ Þ ÖÒØ Ð ØÖÙØÓÒ ÖÒغ ÈÓÙÖ ØØ ÙÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÚÓÐÓÒØÖÑÒØ ÓÒ Ö ÙÒ ØÙÜ ³ÙØÓÓÒØÓÒ ÓÖØ ¼µ Ò ³ÚÓÖ ÖÒ ÑÔÓÖØÒØ ÒØÖ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò ÔÖ Ò ÒØÖ¹ÒÚÙ Ø ÒØÖ¹Ñ º ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÓÑÔÓ Ö Ð ÙÖ ÓÙÚÖØ ÔÖ ¼ ص Ò Ð ÓÑÑ Ð ÙÖ ÓÙÚÖØ ÔÖ ½ ص Ø ÙÒ ÙÖ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ð ÖÓÒ Ö ÐÖ ÙÖ Ð ÙÖ ¾º½º ØØ ÙÖ Ö ÐÖ ÖÔÖ ÒØ ÙÒ Ñ ÔÖÓ¹ ÐØ ÕÙÚÐÒØ ÁË ÊÓÙ Ø ¾¼¼½µº ÑÑ ËÌ ÖÓÒ Ö ÓÒ ÙÖ Ð ÙÖ ¾º½µ Ø ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ ÕÙÚÐÒØ Ð Ñ ÔÖÓÐØ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÖÒ ØÖÙØÓÒ ½ ص Ø ¾ ص º ³ÔÖ ØØ ÙÖ ÓÒ ÓÑÔÖÒ ÑÒØ ÕÙ ÁË Ò ÔÒ ÕÙ ÚÒÑÒØ ÖÒØ

27 ¾º¾º ÎÖ ÙÒ ÔÖ ÓÒ ÖÐ Ø Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ½ probabilités de coalescence C0(t) Ne= m= C1(t) C2(t) Générations º ¾º½º ÈÖÓÐØ ÓÐ Ò Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÑÔ Ò ÙÒ ÑÓÐ Ò Ð º Ä ÔÖÓÐØ Á ص ÕÙ ÙÜÒ ÓÐ ÒØ Ù ØÑÔ Ø ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÖÒØ ÔÖ Ò ¼ ÔÓÙÖ Ò ÒØÖ¹ÒÚÙ ½ ÔÓÙÖ Ò ÒØÖ¹ Ñ Ñ ÒØÖ¹ÒÚÙ Ø ¾ ÔÓÙÖ Ò ÒØֹѺ Æ ½¼¼¼¼ Ѽº¼¼¼½ Ø Ò½¼¼º ÈÓÙÖ ØØ ÙÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ö ÙÒ ØÙܳÙØÓÓÒØÓÒ ¼ Ò ³ÚÓÖ ÙÒ ÖÒ ÑÖÕÙ ÒØÖ ¼ ص Ø ½ صº Ä³Ö Ö ÐÖ ÓÖÖ ÔÓÒ Ù ÁË Ø ÐÐ Ò Ö ÓÒ ËÌ º ijÐÐ ÙÜÜ Ø ÐÓÖØÑÕÙº ³ÔÖ ÊÓÙ Ø ¾¼¼µº ÓÐ Ò Ø ÕÙ³Ð Ø ÓÒ ØÖ ÔÙ ÒÙÒ ÔÖ Ð ÑÙØØÓÒ ÊÓÙ Ø ½µº ÈÖ ÓÒØÖ Ò Ð ÑÓÐ Ò Ð ÓÒ Ö ËÌ ÔÒ Ú¹ ÒÑÒØ ÓÐ Ò ÔÐÙ ÒÒ º ÁÐ Ö ÓÒ ÔÐÙ Ò Ð Ð ÑÙØØÓÒ ºº ØÙÜ ÑÙØØÓÒ Ø ÑÓÐ ÑÙØØÓÒÒе ÕÙ Ð ÁË º ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ Ò Ð ØÓÒ ÙÚÒØ ÔÙ Ò Ð ØÓÒ ºº ÓÑÑÒØ ÖÒØ ØÙÖ ÑÓÖÔÕÙ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ØÙÜ ÑÖØÓÒµ ÒÙÒÒØ ÓÙÖ Ø ÓÑÑÒØ ÐÐ ÒÓÙ ÔÖÑØØÒØ ÑÙÜ ÔÔÖÒÖ Ð Ø ÑÙØØÓÒÒÐ Ø ÑÓÖÔÕÙ ÙÖ Ð ¹ ØØ ØÕÙ º ¾º¾ ÎÖ ÙÒ ÔÖ ÓÒ ÖÐ Ø Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ ÚÙ Ò ÒØÖÓÙØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ Ù ÔÓÐÝÑÓÖ¹ Ô Ñ ÔÙØ ÒÓÙ ÖÒ ÒÖ ÙÖ Ð ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ Ø Ò¹ ØÕÙ ÒÙÒØ ÙÖ Ð ØÖÙØÙÖØÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÐ ÕÙ Ð ØÐÐ Ø»ÓÙ Ò Øµ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÕÙ ÙÖ Ð ÙÜ Ò ÔÓØÒØÐ ÒØÖ ÓÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø»ÓÙ ÐÙÖ ÔØØÖÒ ÔÖ ÓÒº ÔØØÖÒ ÔØÙÜ ÔÓ¹ ÐÝÑÓÖÔ Ñ ÓÒØ ÓÑÔÐÜ Ø Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ ÑÓÐ Ò ÔÖÑØ ÙÒ

28 ¾¼ Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÑÐÐÙÖ ÒÐÝ º Ä ÔÖÑÖ ÑÓÐ Ð ÔÐÙ ÑÔÐ Ø Ð ÑÓÐ Ò Ð ÏÖغ ÍÒ ÔÓÒØ Ð ÑÓÐ Ø Ð ÑÓÐ ØÓÒ Ð ÔÖ ÓÒº Ò Ø Ð³ÝÔÓØ Ø Ø ÕÙ Ð ÔÖ ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙÔÖÓÐ ÒØÖ ØÓÙØ Ð ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÕÙ ÒØÙØÚÑÒØ ÑÐ Ò ÓÖ Ú Ð ÖÐØ Ò ÒÓÑÖÙÜ º ÅÐÖ ØØ Ð Ð ÑÓÐ Ò Ð Ø Ø Ø ØÓÙÓÙÖ ÐÖÑÒØ ÙØÐ ÔÓÙÖ ÓÑÔÖÒÖ Ð ÓÒ ÕÙÒ ÚÓÐÙØÚ Ð ÔÖ ÓÒº Ò ÒÓÑÖÙ Ô Ð ÔÖ ÓÒ Ø Ö ØÖÒØ Ò Ð³ Ô Ø Ð ÖÒØÓÒ ÒØÕÙ Ø ÔÐÙ Ð ÔØØ ØÒ ÕÙ³ ÖÒ ØÒº Ø Ð ÔÖÖ ÒÙÐÖ ÑÓÐ ³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÒØÖÓÙØ ÔÖ ÏÖØ ½ ½µº Ò ØØ ØÓÒ ØÖ ³ÒØÖÓ¹ ÙÖ ÖÒØ ÑÓÐ ÑÓÖÔÕÙ Ò ÓÒÒÒØ Ð ÖÒ ÐÒ ÒÐÝ Õ٠гÓÒ ÔÙØ Ò Ö Ø Ð ÔÖÒÔÙÜ Ö ÙÐØØ ÕÙ Ò ÓÙÐÒØ Ò ÒØÖÖ Ò Ð ØÐ ÑØÑØÕÙ ÕÙ Ð ÐØÙÖ ÔÓÙÖÖ ØÖÓÙÚÖ ÔÖ ÜÑÔÐ Ò ÊÓÙ Ø ¾¼¼µº ¾º¾º½ ÅÓÐ Ò Ð ÇÒ ÓÒ Ö ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒ ØØÙ Ò ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÙ Ñ µ ÙÒ ØÐÐ ÓÒ ØÒØ Ð ¾Æ Ò ÓÙ Æ ÒÚÙ ÙÐØ ¹ ÔÐÓ µº ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ ÔÒÑØÕÙ ÏÖع Ö ÕÙ ÙÐØ ÔÖÓÙØ ÙÒ ÒÒØ ÑØ ÕÙ Ù ÒØ Ð³Ø Ð ÑÙØØÓÒ Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ º ÇÒ ÓÒ Ö Ò ÙØ ÕÙ³ÙÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÑØ ÑÖÒØ ÐÙÖ Ñ ³ÓÖÒ ÚÖ ÙÒ Ò ½ ÙØÖ Ñ Ú Ð ÔÖÓÐØ Ñ Ò ½µº ÇÒ ÔÙØ ÒÓØÖ ÕÙ Ð ÒÓÑÖ ÑÖÒØ Ò³ Ø Ô ØÖع ÑÒØ Ð ÆÑ Ñ Ø ÙÒ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÙÚÒØ ÙÒ ÐÓ ÒÓÑÐ ÑÓÝÒÒ ÆѺ ÒÒ Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ ÙÚÒÐ ÖÑÒ Ð ÒÓÑÖ ³ÒÚÙ Æ ÙÐØ º ÍÒ ÒÐÝ ÑØÖÐÐ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ Ò ÑÓÐ Ò¹ ÐÓÙ Ù Ö ÓÒÒÑÒØ Õ٠гÓÒ Ù Ò ¾º½º½ ÔÖÑØ ³ÜÔÖÑÖ Ò ÓÒØÓÒ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ Ð ÖØÓ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ ÒÒ ÙÚÒØ É ½ ½ É ½ ½ ¾ÆÒ ½ Ò ½ Ñ Ò Ò ½µ ½ µ¾ ½ ½ Ñ Ò Ò ½ µ¾ ¾ºµ

29 Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ¾½ Ø É ¾ ½ É ½ ½ ¾ÆÒ ½ ½ Ñ Ò Ò ½ µ¾ ½ ½ Ñ Ò Ò ½ µ¾ ¾ºµ Ä ÖÒ ÒØÖ ÙÜ ÜÔÖ ÓÒ ÑÒ Ð³ÜÔÖ ÓÒ ÙÚÒØ ³ÙÒ ÓÖÑ ÔÐÙ ÑÔÐ É ½ É ¾ ½ É ½ ËÌ ½ ËÌ ½ ¾Æ ½ Ñ Ò Ò ½ µ¾ ½ ½ Ñ Ò Ò ½ µ¾ ¾ºµ ÓÒØÖÖÑÒØ ÙÜ ÜÔÖ ÓÒ ¾ºµ Ø ¾ºµ ØØ ÜÔÖ ÓÒ ÙÒ ÐÑØ Ò ÕÙÒ ¼º ÇÒ ÔÙØ ÒÓØÖ ÕÙ ØÓÙØ ÜÔÖ ÓÒ ÓÒØ ÓÒØÓÒ Ù ÖØÓ Ò ½ Ò µ Ø Ò ÔÒÒØ ÓÒ ÕÙ ÔÙ Ù ÒÓÑÖ ³Ð Ù ÑÓÐ Ù ÒÓÑÖ Ø Ðº Ò Ð ÐÑØ Ó Ò ½ ÓÒ Ö ÔÖ ÏÖØ Ò ÓÒ ÑÓÐ ÒÓÑÖ ³Ð ÒÒ ÓÒ ËÌ ½ ËÌ ½ ¾Æ ½ ѵ ¾ ½ ½ ѵ ¾ ½ ¾Æ ½ ¾Ñµ ½ ½ ¾Ñµ ¾º½¼µ ØØ ÜÔÖ ÓÒ ÓÒ ÓØÒØ ÐÑÒØ Ð ÑÙÜ Ö ÙÐØØ ÏÖØ ËÌ ½ ½ ¾Æ ¾ ¾Ñµ ¼ ½ ½ ÆÑ ¾º½½µ ÇÒ ÔÙØ Ù ÖØÖÓÙÚÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÒÓÑÖ ³Ð Ò ÓÒÒ ÔÖ Ä ½µ ËÌ ½ ½ ¾Æ ¾ ¾ Ò Ò Ñµ ¼ ½ ½ ½ Æ Ò Ò Ñ ½ ¾º½¾µ Ä ÜÔÖ ÓÒ ¾º½½µ Ø ¾º½¾µ ÓÒØ ÐÖÑÒØ Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ ÖØÖ¹ Ö ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÒØÖ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò ÐÙÐÒØ ÙÒ ËÌ ÒØÖ ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø Ò ÜÔÖÑÒØ Ð Ö ÙÐØØ Ò ØÖÑ ÒÓÑÖ ÑÖÒØ ÆÑ ½ ½µº ØÝÔ Ö ÓÒÒÑÒØ Ò³ Ø Ò ÙÙÒ ÓÖÖØ ÔÙ ÕÙ³ÙÒ ËÌ ÒØÖ ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò³ Ø Ô Ò Ð ÑÓ¹ Ð Ò Ð ÓÒØÓÒ Ù ÒÓÑÖ ÑÖÒØ ÒØÖ ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ñ Ù ÒÓÑÖ ÑÖÒØ ÑÓÝÒ ÒØÖ ÙÒ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ØÓÙØ Ð ÙØÖ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ù ÑÓк ÔÐÙ Ð Ø ØØÒÙ ÕÙ ÙÜ ÓÙ ¹ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò³ÒÒØ ÙÙÒ ÑÖÒØÒØÖ¹ÐÐ Ñ ÒÒØ Ñ¹ ÖÒØ Ú ³ÙØÖ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÒØÖ¹ÐÐ ÙÒ ËÌ ÒÓÒ ÒÙÐ Ø ÓÒ Ò ÔÔÖÒ ÙÒ ÒÓÑÖ ÑÖÒØ ÆÑ ÒÓÒ ÒÙк

30 ¾¾ Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ probabilités de coalescence probabilités de coalescence C0(t) Ne= m= C1(t) C2(t) Générations (a) C0(t) Ne= m=0.01 C1(t) C2(t) Générations (b) º ¾º¾º ÈÖÓÐØ ÓÐ Ò Ò ÙÒ ÑÓÐ Ò Ð ÔÓÙÖ ÙÜØÙÜ ÑÖ¹ ØÓÒ µ ÑÖØÓÒ Ð Ñ ¼¼¼¼½ µ ÑÖØÓÒ ÓÖØ Ñ ¼¼½º Ä ÔÖÓÐØ Á ص ÕÙ ÙÜ Ò ÓÐ ÒØ Ù ØÑÔ Ø ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÖÒØ ÔÖ Ò ¼ ½ ¾º ÈÓÙÖ ØØ ÙÖ Ò ½¼¼ Æ ½¼¼¼¼ Ø ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ö ÙÒ ØÙÜ ³ÙØÓÓÒØÓÒ ¼ Ò ³ÚÓÖ ÙÒ ÖÒ ÑÖÕÙ ÒØÖ ¼ ص Ø ½ صº ijÐÐ ÙÜÜ Ø ÐÓÖØÑÕÙº Ä ÐÒ ÒØÖ Ð ¹ ØØ ØÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ³ÒØØ Ø Ð ØÑÔ ÓÐ Ò Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÐÐÙÖ ÓÑÔÖÒ ÓÒ Ù ÑÓк Ò Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÑÔ ÔÓÙÖ ÙÜ ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÖÒØ º¾º¾ Ø ¾º¾µ ÒÓÙ ÖÒ Ò ÙÖ ÕÙÐÕÙ ÔÖÓÔÖØ ¹ ØØ ØÕÙ Ò Ð ÑÓÐ Ò Ð º ÇÒ ÔÙØ ÓÑÔÖÒÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ ËÌ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð³Ö Ö ÓÒ ÔÒÖ ÔÐÙ Ð ÑÙØØÓÒ ÕÙ Ð ÁË Ö Ö ÐÖµ Ø ³ÙØÒØ ÔÐÙ ÕÙ Ð ÑÖØÓÒ Ø Ðº Ë Ö ÓÒÒÑÒØ Ø ÚÐ ÔÓÙÖ Ð ÚÒÑÒØ ÑÙØØÓÒ ÒØ Ò Ð ÞÓÒ Ô ÖÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÖÒ ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò ÒØÖ Ø ÒØÖ¹Ñ Ð Ð³ Ø Ù ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÙØÖ ØÝÔ ³ÚÒÑÒØ ØÒØ Ð ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò ØÐ ÕÙ ÚÖØÓÒ ØÑÔÓÖÐÐ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ø ØÙÜ ÑÖØÓÒµº Ò Ð ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÓÒØ ÓÖØ Ø»ÓÙ Ò ÙÒ ÑÓÒÖ Ñ ÙÖ Ð ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØ Ð Ð Ø ØØÒÙ Õ٠г ØÑØÓÒ ÆÑ ÔÖ Ð ËÌ ÓÖÖ ÔÓÒ ÔÐÙ Ð ÚÐÙÖ ØÙÐÐ Ù ÔÖÑØÖ ÕÙ³ ÙÒ ÑÓÝÒÒ ÚÐÙÖ Ô Ø ÐÐ Ö ÔÙ ÒÙÒ ÔÖ Ð ÔÖÓ Ù ÑÙØØÓÒ ÑÖÕÙÙÖ ÒØÕÙ ÊÓÙ Ø ¾¼¼µº ¾º¾º¾ ÔÖ ÓÒ ÖØÖ ØÕÙ Ø ÑÓÐ ØÓÒ ÍÒ ÖØÖ ØÕÙ ÑÙÖ Ù ÑÓÐ Ò Ð Ø ÕÙ Ð ÑÑÖÒØ ÔÙÚÒØ ÔÖÓÚÒÖ ÓÒ ÕÙÔÖÓÐ Ò³ÑÔÓÖØ ÐÕÙÐÐ ÓÙ ¹ ÔÓÔÙÐØÓÒ º ÇÖ Ò Ð ÖÐØ Ð ÔÖ ÓÒ Ø Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ÐÓÐ

31 Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ¾ Ò Ð³ Ôº Ò ³ÙØÖ ÑÓØ ÐÐ Ø ÔÖÖÒØÐÐÑÒØ ÒØÖ ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÖÔÕÙÑÒØ ÔÖÓ º ÈÙ Õ٠гÓÒ ÓÒ Ö Ð ¹ ÔÖ ÓÒ Ò Ø ÒÓÒ Ð ÑÓÙÚÑÒØ ÒØ ³ÒÚÙ Ð ÖÚÒØ Ö ÕÙ³Ð Ý ÙÒ ÔÐÙ ÓÖØ ÔÖÓÐØ ÔÓÙÖ ÕÙ ÒÚÙ ÖÔÖÓÙ ÒØÚ ³ÙØÖ ÒÚÙ Ò ÔÖÓÜÑØ ÕÙ³Ú ÒÚÙ Ò ÔÐÙ ÖÒ ØÒº Ä ÙÜ ÓÒÒ ÙÖ Ð ØÒ ÔÖ ÓÒ ÓÒØ ÖÐØÚÑÒØ ÖÖ Ò ÓÙØ ÔÖ ÕÙ Ð ÔÖ ÓÒ Ø ÙÒ ØÙÖ Ð ØÑÖ ÑÒÖ ÖÓÙÖÙ º ÒÐÖ ½µ Ø ÙÒ ÖÚÙ ÜØÒ Ú Ð ÐØØÖØÙÖ ØØ ÔÓÕÙ Ø ÑÓÒØÖ ÕÙ ÒÖÐÑÒØ Ð ÔÖ ÓÒ Ø ØÖ ÐÑØ Ò Ð³ Ôº ÒÐÝ ÐÒ ³ÐÐÐ ÐØÓÒÒ ÔÖ ÜÑÔÐ ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÔÐÙÔÖØ ÚÒÑÒØ ÔÖ ÓÒ ØØ Ð³ÓÖÖ Ù ÐÓ¹ ÑØÖ ÒÐÖ ½ ÔÔº½¹½¾µº ÉÙÐÕÙ ÙØÖ ØÙ ÓÒØ Ù ÑÓÒØÖ ØÒ ÔÖ ÓÒ Ö ØÖÒØ Þ Ð ÔÐÒØ Ò ØÖ Ø Ðº ¾¼¼ ÖÛÓÖ ½ ÎÑÒ ² ÀÖÝ ¾¼¼µ Ø Þ Ð ÒÑÙÜ ÊÓÙ Ø ½ ¾¼¼¼ ËÔÓÒ ² ÖÐ ¾¼¼½ ËÙÑÒÖ Ø Ðº ¾¼¼½µº Ä ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ÖØÖ ÔÖ ÐÙÖ ¹ ÖÒØ ÑÓÑÒØ º ÍÒ ÑÓÑÒØ Å ÒÓÒ ÒØÖ ³ÓÖÖ Ø Ò ÔÖ Å È Ü Ü ÈÖ Üµ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÒØÖ Ø Ò ÔÖ Å µ º ÈÖÑ Ð ÑÓÑÒØ ÓÑÑÙÒÑÒØ ÙØÐ Ð ÑÓÝÒÒ Ø Ð ÑÓÑÒØ ÒÓÒ ÒØÖ ³ÓÖÖ ½ Ø Ð ÚÖÒ Ø Ð ÑÓÑÒØ ÒØÖ ³ÓÖÖ ¾ Î µ µ ¾ Å ¾ Å ¾ ½ º Ä ÙÖØÓ Ò ÔÖ Å Å ÓÒÒ Ð³ÑÔÓÖØÒ Ð ÔÖ ÓÒ ÓÙÖØ Ø ÐÓÒÙ ØÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÔÖ ÓÒ ÒØÖÑÖ Ð Ø ÙÒ ÓÒÚÒØÓÒ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÙÖØÓ ³ÙÒ ÐÓ ÒÓÖÑÐ ÓØ ÒÙÐеº ÍÒ ÙØÖ ÑÓÑÒØ ÕÙ ÔÔÖØ ÓÙÚÒØ Ò Ð ÑÓÐ ÒØÕÙ ÔÖ ÜÑÔÐ ÐÓÖ Ð³ØÙ ÐÒ ÆÝÐ ½ ÖØÓÒ ² Ð ½ µ Ø ¾ Ð ÑÓÑÒØ ³ÓÖÖ ¾ ½ Ð ØÒ ÜÐ ÔÖ ÓÒ ÓÙ ÒÓÖ Ð ÑÓÝÒÒ ÖÖ ØÒ ¾ ÔÖ ÓÒ ÔÖÒØ ¹ ÒÒØ º ÇÒ ÓÙÚÒØ ÚÓÙÐÙ ÔØÖ ØÖÙØÓÒ ØÓÖÕÙ ÔÓÙÖ ÑÓÐ Ö Ð ÔÖ ÓÒº ÍÒ ØÖÙØÓÒ Ð ÔÐÙ ÙØÐ Ø Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ Ù ½ ÁÐ ³Ø Ù ÑÓÑÒØ ÒÓÒ ÒØÖ ³ÓÖÖ ÙÜ Ð ÔÖ ÓÒ Ø Ñ ÙÖ Ò ÚÐÙÖ ÓÐÙ ÔÒÒØ ÔÙ ÕÙ ÒÓÙ ÒÓÙ ÒØÖ ÓÒ Ð ØÒ ÜÐ ÚÓÖ ÒÓØ ÙÚÒص Ð ÑÓÝÒÒ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ Ø ÒÙÐÐ Ø Ð ÑÓÑÒØ ÒØÖ ÓÒØ ÐÓÖ ÒØÕÙ Ù ÑÓÑÒØ ÒÓÒ ÒØÖ º ¾ ÒÓÙ ÓÒ ÖÖÓÒ Ø Ò Ð Ö Ø Ù ÓÙÑÒØ ÕÙ Ð ØÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ØÒ ÚØÓÖÐÐ Ð ÓÓÖÓÒÒ Ü Ýµ ³ÙÒ ÒØØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÒ ÙØÖµ Ø ÒÓÒ Ð ØÒ ÙÐÒÒ Ö Ô Ü ¾ Ý ¾ µ ÔÐÙ Ð ÕÙÑÒØ ÙØÐ º Ü Ø Ý ÓÒØ ÔÔÐ ØÒ ÜÐ Ø ÔÙÚÒØ ØÖ ÒØÚ ÓÒØÖÖÑÒØ Ð ØÒ ÙÐÒÒº

32 ¾ Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ Ø Ð ÓÒÚÜØ Ð ÓÙÖ ÔØØ ØÒ º Å Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ ÓÒØ ÓÙÚÒØ ÐÔØÓÙÖØÕÙ ³ Ø Ö ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÙÒ Ü ¹ ÔÖ ÓÒ Ð Ø ÐÓÒÙ ØÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÔÖ ÓÒ ØÒ ÒØÖÑÖ ÖÚÙ Ò ÒÐÖ ½ ÃÓØ Ø Ðº ½ ÈÓÖØÒÓÝ ² ÏÐÐ ÓÒ ½ µº ÇÒ Ø Ù ÕÙ³ÐÐ ÓÒØ ÙÒ ÐÓÒÙ ÕÙÙ ÓÙ ÙÒ ÓÖØ ÙÖØÓ º Ä ÔÖÓÐÑ Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ Ø ÕÙ³ÐÐ Ò ÔÖÒ Ô Ò ÓÑÔØ ØØ Ö¹ ØÖ ØÕÙ ÑÙÖ ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒº ÍÒ ÙØÖ ÖØÖ ØÕÙ ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ Ø ÕÙ³ÐÐ ÓÚÒØ ÚÓÖ ÙÒ ÓÖØ ÙÖØÓ ØÓÙØ Ò ÝÒØ ÙÒ ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÐÓÐ Þ ÓÖØ ÔÙ ³ÒÚÙ ÖÔÖÓ¹ Ù ÒØ ÜØÑÒØ Ó ÐÙÖ ÔÖÒØ ÓÒØ ÖÔÖÓÙØ µº ØØ ÖØÖ ØÕÙ Ø ÕÙ ÙÓÙÔ ØÖÙØÓÒ ÓÑÑÙÒÑÒØ ÙØÐ ØÐÐ ÕÙ Ð ¹ ØÖÙØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÓÙ ÓÑØÖÕÙ ÓÒØ ÒÔØ Ð ÑÓÐ ØÓÒ ÔÖÓ Ù ÔÖ ÓÒº ÖØÒ ÑÐÐ ØÖÙØÓÒ ÔÖÑØØÒØ ÓÑÒÖ ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÓÖØ Ø ÙÒ ÓÖØ ÙÖØÓ ÔÖÑ ÐÐ ¹ ÓÒ ÔÙØ ØÖ Ð ØÖÙØÓÒ ÖØ Ð ÓÖÑ Å Ò Ó Ø Ð ÔÖÓÐØ ÑÖÖ ÙÒ ØÒ º ÈÓÙÖ ØÖÙØÓÒ Å ÓÒØÖÐ ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ Ð ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÐÓÐ Ø Ò Ð ÙÖØÓ º ÐÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ØÖÙØÓÒ ÖØ ÈÖØÓ Ó٠ص ØÖÓÒ¹ ÕÙ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÈØÐ ² ÂÓ ½µº ÓÒØ ØÖÙØÓÒ Õ٠гÓÒ ÙØÐ Ö Ò Ð ÔØÖ º Ò ÔÖØÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ ÓÒØ ÜØÖÑÑÒØ ÚÖ Ø Ð ÔÖØ ÓÒ ÔÖÖÐ Ò Ô ÓÐ Ö ÙÖ ÙÒ ÑÐÐ ØÖÙØÓÒ ØÐÐ ÕÙ Ð ÐÓ ÒÓÖÑÐ Ñ ÓÒ ÖÖ ÑÓÐ ÒÖÙÜ ÔÔÐÐ Ò³ÑÔÓÖØ ÕÙÐ ØÝÔ ØÖÙØÓÒ º ¾º¾º ÅÓÐ Ò Ö Ù Ð ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ Ð ÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙ Ä ÑÓÐ ÓÒ Ö ÔÓÙÖ Ð ÒÐÝ Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÓÒØ ÑÓÐ Ò Ö Ùܺ ÈÖ ÑÓÐ Ò Ö Ù ÓÒ ÒØÒ ÙÒ Ò ÑÐ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÐ ÙÖ ÙÒ ÖÐÐ ÖÙÐÖ ÓÖÑÒØ ÙÒ ÖÐ Ò ÙÒ º ¾º º ÊÔÖ ÒØØÓÒ ÖÔÕÙ ³ÙÒ ØÓÖ

33 Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ¾ ÑÒ ÓÒ ÓÙ ÙÒ ØÓÖ Ò ÙÜ ÑÒ ÓÒ º Ä ÑÓÐ ØÓÒ Ò ØÓÖ ÓÙ Ò ÖÐ ÔÖÑØ ³ÚØÖ Ð Ø ÓÖ Ø ³ÚÓÖ Ò ÙÒ ÙÖ ÔÖع ÑÒØ ÓÑÓÒ ÙÒ ØÓÖ Ø ÖÔÖ ÒØ ÙÖ Ð º¾º µº Æ ÒÚÙ ÙÐØ ÓÑÔÓ ÒØ ÙÒ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØ Ð ÔÓ ØÓÒ ÙÖ Ð Ö Ù Ø ÓÒÒ ÔÖ ÙÜ ÓÓÖÓÒÒ Ö Ü Ýµº ijÙÒØ ÐÓÒÙÙÖ Ø Ð ØÒ ÒØÖ¹Ñ ³ Ø Ö Ð ØÒ ÒØÖ ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØ º Ù ÓÙÖ Ù ÝÐ Ú ÕÙ ÙÐØ ÔÖÓÙØ ÙÒ ÒÒØ ÑØ ÕÙ Ù ÒØ Ð Ø Ð ÑÙØØÓÒ Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ º ÕÙ ÑØ ÑÖ ÓÙ ÒÓÒ ÓÒ ÒÔÒÒØ ÚÖ ÙÒ ÙØÖ Ñ Ø Ð ÓÑÔØØÓÒ ÖÑÒ Ð ÒÓÑÖ ³ÙÐØ Ò ÕÙ Ñ Æº Ò ÑÓÐ ÕÙ Ñ ÓÑÔÓÖØ ÓÑÑ ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÒ¹ ÑØÕÙ Ò Ð ÕÙÐÐ ØÓÙ Ð ÒÚÙ ÓÒØ ÕÙÚÐÒØ º Ò ÙÒ ÑÓÐ ÔÐÙ ÖÐ Ø Ð Ò³Ý ÙÖØ Ô ÓÖÑÒØ ØÖÙØÙÖ Ò Ñ Ø Ð Ò¹ ÚÙ ÔÓÙÖÖÒØ ÔÐÖ Ò³ÑÔÓÖØ Ó ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÓÒØÒÙ Ò ÒØ Ð³Øغ Ä ÔÓ ØÓÒ ÒÚÙ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÚÖÖØ ÒØÖÒÒØ ÙÒ ÚÖØÓÒ Ò Ø ÐÓÐ ÒØÖ ÒÖØÓÒ º ØÐ ÑÓÐ ÔÓ¹ ÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ ÏÖØ ½ ½ ÅÐÓØ ½ ËÛÝÖ ½ ÖØÓÒ Ø Ðº ¾¼¼¾µ Ñ Ò ÙÚÒØ Ô ÙÒ Ò ÑÐ ³Ý¹ ÔÓØ ÓÐÓÕÙ ºº Ð Ø ÕÙ³Ð Ò³Ý Ø ÙÙÒ ÖÙÐØÓÒ ÜÔÐØ Ò Ø ÐÓÐ ÓÒÙØ ÙÒ ÖØÒ ÓÖÑ ³ÖØÓÒ ÒÚÙ Ò Ð³ Ôµ Ø ÓÒØ Ò Ò ÒÓÒ ÖÐ Ø Ø ÐÑÒØ ÙØРРŹ ÖÙÝÑ ½¾ Ð Ò ØÒ ½µº Ä ÑÐÐÙÖ ÑÓÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙ ÕÙ ÒÓÙ ÚÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÑÓÐ Ò Ö Ù Ú ÙÒ ÒÚÙ ÔÖ ÒÙ Ù Ö Ùº ÑÓÐ ÔÙØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙ Ú ÙÒ ÖÙÐØÓÒ ÐÓÐ Ð Ò Ø ÔÖ ÜÑÔÐ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÓÑÔØØÓÒ ÐÓÐ Ø ÓÖØ ÅÐÓØ ½ ÊÓÙ Ø ¾¼¼¼µµº ¾º¾º ËØÖÙØÙÖØÓÒ ÒØÕÙ Ò ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ¹ ØÒ Ë Ð ÔÖÑÖ ÒÐÝ ÑÓÐ ³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÓÒØ Ø Ø ÔÖ ÏÖØ ½ ½µ Ø ÅÐÓØ ½µ ØÓÙØ Ð ÒÐÝ ÖÓÙ¹ ÖÙ ÓÙÐÒØ Ù ÑÓÐ Ò Ö Ù ÓÖÑÙÐ ÔÖ ÅÐÓØ ½¼µº Ò ÑÓÐ ØÓÙØ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÒ Ö ÓÒØÓÒ ³ÚÓÖ ÑÓÑÒØ Ò Ù ÕÙ³ гÓÖÖ ÑÔÐÕÙÒØ ÙÒ ÔÖ¹ ÓÒ ÐÓк ÇÒ ÙÔÔÓ ÐÑÒØ ÕÙ Ð ÑÖØÓÒ Ø ÓÑÓÒ Ò Ð³ ¹ Ô ³ Ø Ö ÕÙ Ð ØÖÙØÓÒ ÔÖ ÓÒ Ø ÒØÕÙ Ò ØÓÙØ ÔÓÒØ Ù Ö Ùº ijÓÙØÐ ÔÖÒÔÐ Ò Ð³ÒÐÝ ÑÓÐ Ò Ö Ù Ø Ð³ÒÐÝ ÓÙÖÖº ÍÒ ÜÑÔÐ ³ÙÒ ØÐÐ ÒÐÝ Ø ÓÒÒ Ò Ð ÒÒÜ ¹½

34 ¾ Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ Ø ¹¾º ÈÓÙÖ Ð³ÔÔÐØÓÒ Ð³ÒÐÝ ÓÙÖÖ ÙÜ ÑÓÐ ³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÓÒØ ÒÓÙ Ò ÓÒÒÖÓÒ ÕÙ Ð ÔÖÒÔÙÜ Ö ÙÐØØ Ð ÐØÙÖ ÔÓÙÖÖ ÖÖÖ ÊÓÙ Ø ½ ¾¼¼µ Ø ËÛÝÖ ½µº ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÒØ ÑÓРгÒÐÝ ÑØÑØÕÙ Ù ÑÓÐ ³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ÔÖÑØ Ð³ÜÔÖ ÓÒ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ ÔÖ ÒÒ Ò ÓÒØÓÒ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓк ÌÓÙ Ð Ö ÙÐØØ Õ٠гÓÒ ÔÖ ÒØÖ Ò ØØ ÔÖØ ÓÒØ ÚÐÐ ÔÓÙÖ Ö ÙÜ ØÐÐ ÒÒº ÇÒ ÐÓÖ Ò ÙÒ ÑÒ ÓÒ É Ö ½ É ½ Ô ¾Ö Æ Ô ¾ ¾º½ µ Ó ¾ Ø Ð ÑÓÑÒØ ³ÓÖÖ ÙÜ Ð ØÖÙØÓÒ ØÒ ÔÖ ÓÒ ÔÖÒع ÒÒغ ijÕÙØÓÒ ¾º½ µ Ø ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÔÓÙÖ ÖÒ ØÒ ÓÖÔÕÙ º ÈÓÙÖ Ö ¼ ÓÒ ÐÓÖ É ½ ½ É ½ ½ Æ Ô ¾ ½ Æ ¾º½µ Ó ½ Ø ÙÒ ÓÒ ØÒØ ØÖÑÒ ÙÒÕÙÑÒØ ÔÖ Ð ØÖÙØÓÒ ¹ ÔÖ ÓÒº ËÛÝÖ ½µ Ò ÓÒÒ Ð ÒØÓÒ ÙÚÒØ ½ ½ ¾ ܵ ½ ¾ ½ ¾ ܵ ¾ Ü Ü ½ ¾º½µ ¾ ¾ ¾ ¼ Ó Ø Ð ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ ÔÖÓÐØ ÔÖ ÓÒ Ñ Ö Þµ È Ö Ñ Ö ßÖÞ º ØÐÐ ÓÒØÓÒ ÖØÖ ØÕÙ ÓÒØ ÓÙÖÑÑÒØ ÙØÐ Ò Ð Ö ÒÐÝ ÓÙÖÖ ÚÓÖ ÒÒÜ ¹½ Ø ¹¾µº Ô Ò ÙÜ ÑÒ ÓÒ ÔÓÙÖ ÙÜ Ò Ð ØÒ ÙÐÒÒ Ö Ü¾ Ý ¾ ÓÒ É Ö Ã ¼ Ô¾Öµ ¾º½µ Æ ¾ ½ É ½ Ó Ã ¼ Ø Ð ÓÒØÓÒ ÑÓ Ð ÓÒ ØÝÔ Ø ³ÓÖÖ ÞÖÓ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ ÖÑÓÚØÞ ² ËØÙÒ ½¾µº ijÕÙØÓÒ ¾º½µ Ø Ù ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÔÓÙÖ Ö ÖÒ Ø ÙÒ ÙØÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓØ ØÖ ÓÒ Ö ÔÓÙÖ Ö ¼ É ½ ½ É ½ ÐÒ Ô¾ ¾ ¾ µ Æ ¾ ¾º½µ

35 Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ¾ Ó ¾ Ø Ð ÑÑ ÒØÙÖ ÕÙ ½ º Ä ÐØÙÖ ÔÓÙÖÖ Ò ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÜÔÖ ÓÒ Ò ËÛÝÖ ½ Õº ºµº ÇÒ ÒØ Ð ÔÖÑØÖ Ö ÒÐÓÙ ËÌ ½ ËÌ µ Ö É ½ É Ö ½ É ½ Ö Ø ÔØØ Ö Ô ¾Ö ½ Æ Ô ¾ ½ Æ Æ ¾ ½ Æ Æ Ö ¾ ¼ ½ ¾º½µ Ò ÙÒ ÑÒ ÓÒ Ø Ò ÙÜ ÑÒ ÓÒ ÓÒ Ö ÐÒ Ô¾µ à ¼ Ô¾Öµ ¾ ¾ Æ ¾ Ö Ø ÔØØ ÐÒ Öµ ¼½½ ¾ ¾ Æ ÐÒ Öµ Æ ¾ ÐÒ µ ¼½½ ¾¼ ¾ ¾ ¾ ¾º½µ Ä ÖÒÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ù Ô ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Æ Ð Ò Ø ³ÒÚÙ ÙÖ Ð Ö Ù º Ò ÜÔÖ ÓÒ ÔÙ ÑÔÓÖØ Ð³ÙÒØ ÐÓÒÙÙÖ ÙØÐ Ð ÙØ ÕÙ Ð Ò Ø ÓØ ÜÔÖÑ Ú Ð ÑÑ ÙÒØ ÐÓÒÙÙÖ ÕÙ º ÍÒ ÙÒØ ÑÔÐ Õ٠гÓÒ ÙØÐ Ö Ò ÙØ Ø Ð ÑÐÐ Ù Ö Ù Ð ØÒ ÒØÖ ÙÜ Ñ ÒØ µº ³ Ø Ð³ÙÒØ ÕÙ Ø ÙØÐ ÔÓÙÖ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÓÒ Ö ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÑÓÐ Ú ØÖÙØÙÖ ÑÕÙµº ³ Ø ÒÚÙ ÕÙ Ø Ð ÐÒ ÒØÖ Ð ÑÓ¹ Ð ØÖÙØÙÖØÓÒ ÑÕÙ Ò Ð ÕÙÐÐ Ð ÒÚÙ ÓÒØ ÖÖÓÙÔ Ò Ñ Ø Ð ÑÓÐ Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØÒÙ Ò Ð ÕÙÐ Ð ÒÚÙ ÓÒØ ÖÔÖØ ÓÒ ÓÑÓÒ ÙÖ ØÓÙØ Ð ÙÖ Ò ÒØ Ð³Øغ ÇÒ ÓÒ ÙÒ ÖÐØÓÒ ÐÒÖ ÒØÖ Ö Ø Ð ØÒ ÓÖÔÕÙ Ò ÙÒ ÑÒ ÓÒ Ø ÒØÖ Ö Ø Ð ÐÓÖØÑ Ð ØÒ ÓÖÔÕÙ Ò ÙÜ ÑÒ ÓÒ º¾ºµº ÇÒ ÖÑÖÕÙÖ ÕÙ Ð ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÒØ Ø Ò ÓÒ ÖÒØ ØÓÙØ ³ÓÖ ÕÙ Ð ØÒ ÓÒØ ÖÒ Õº¾º½ Ø Õº¾º½µ Ø ÔØØ Ò ÙØ Õº¾º½ Ø Õº¾º½µº Ä ÖÐØÓÒ ÐÒÖ Ö ÓÒ ÚÐ ÔÓÙÖ ØÒ ÒØÖÑÖ º ÉÙ ÓØ Ò ÙÒ ÓÙ ÙÜ ÑÒ ÓÒ Ð ÔÒØ ØØ ÖÐØÓÒ Ø ÓÒØÓÒ ¾ º ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÔÖÑØØÒØ ÙÒ ÖÔØÓÒ ÖÐØÚÑÒØ ÑÔÐ Ð ÖÒØÓÒ ØØÒÙ ÓÙ ÑÓÐ Ø ÔÖÑØØÒØ ³ÒÚ Ö ÙÒ ØÑØÓÒ Ù ÔÖÓÙØ ¾ ÔÖ Ð ÔÒØ Ð ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð ÖÒØÓÒ Ó ÖÚ ÙÖ ÑÖÕÙÙÖ ÒØÕÙ Ø Ñ¹ ÙÖ ÔÖ ÙÒ ØÑØÙÖ Ö Ø Ð ØÒ ÓÖÔÕÙ ÓÙ Ð ÐÓÖØÑ Ð ØÒ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ Ò ÙÜ ÑÒ ÓÒ µº ÆÓÙ ÚÖÖÓÒ Ò ØÐ Ð

36 ¾ Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ différenciation (i) (ii) (iii) distance géographique º ¾ºº ÖÒØÓÒ Ò ÓÒØÓÒ Ù ÐÓÖØÑ Ð ØÒ Ò ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ Ò ÙÜ ÑÒ ÓÒ Ú µ ÙÒ ØÖÙØÙÖØÓÒ ÓÖØ µ Ú ÙÒ ØÖÙØÙ¹ ÖØÓÒ ÑÓÒ ÓÖØ ¾ ¾ Ø µ Ò ÙÒ ÑÓÐ Ò Ð Ú Ð ÑÑ ØÙÜ ØÓØÐ ÑÖØÓÒ»º ÆÓØÖ Ð³ÐÐ ÐÓÖØÑÕÙ Ð ØÒ ÓÖÔÕÙº ³ÔÖ ÊÓÙ Ø ¾¼¼µµ ÖØÖ ØÕÙ ³ÙÒ ØÐÐ ØÑØÓÒ Ò Ð ÔØÖ º ÇÒ ÔÙØ ÒÓØÖ Ù ÕÙ Ð ÖÒØÓÒ ÓÙ ÑÓÐ Ò³ Ø Ô ÙÒÕÙÑÒØ ÓÒØÓÒ ¾ Ñ ÐÑÒØ ³ÙØÖ ÖØÖ ØÕÙ Ð ÔÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ Ò Ð ÓÒ ØÒØ º ÔÐÙ ÔÓÙÖ ØÙÜ ÑÖØÓÒ Ð Ð ÖÒ¹ ØÓÒ ÒØÖ ÙÜ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØ Ø ÔÖÓ Ð ÖÒØÓÒ ØØÒÙ ÓÙ ÙÒ ÑÓÐ Ò Ð Ú Ð ÑÑ ÒÓÑÖ ³ÑÖÒØ º¾ºµº ÓÒÖÑ ÕÙ ¾ Ò³ Ø Ô Ð ÙÐ ÖØÖ ØÕÙ ÔÖ ÓÒ ÓÙÒØ ÙÖ Ð ÖÒØÓÒ ÒØÕÙº ËÙÖ Ð ÙÖ ¾º Ð³Ö Ö ÓÒ ÖÔÖ ÒØ Ð Ñ ÔÖÓÐØ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒØ Ö º ËÓÙ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ Ð ÖÐØÓÒ ÒØÖ Ð ¹ ØØ ØÕÙ Ø Ð ØÑÔ ÓÐ Ò ÒÓÙ ÒÕÙ Ð ÑÑ ØÒÒ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÓÐ Ò Ð º¾º Ø µº ijÒÙÒ ÑÙØØÓÒ Ø Ù¹ ØÙØÓÒ ÑÓÖÔÕÙ Ô Ö ³ÙØÒØ ÔÐÙ Ð ÕÙ Ð ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÓÒØ ÓÖØ º¾ºµ Ø Ò ÙÒ ÑÓÒÖ Ñ ÙÖ ÕÙ Ð ØÐÐ Ñ ÓÙ Ð Ò Ø µ ÓÒØ ÔØØ º ÇÒ ÔÙØ Ù ÓÙÐÒÖ ÕÙ ØØ ÒÙÒ Ö ³ÙØÒØ ÔÐÙ Ð ÕÙ Ð ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÙ Ð ÒÚ¹ Ù Ò Ð ÑÓÐ ÓÒØÒÙµ ÓÑÔÖ ÖÓÒØ ÔÖÓ ÓÖÔÕÙÑÒØ º¾º ËÐØÒ ½ µº

37 Ù ÑÓÐ Ò Ð Ð³ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ ¾ probabilités de coalescence probabilités de coalescence C1(t) C2(t) Ne=10 m=1/4 d= Générations (a) C1(t) C2(t) Ne=10 m=1/40 dist=2 Générations (b) (c) º ¾ºº ÈÖÓÐØ ÓÐ Ò ÓÙ ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð ØÒ Ò ÓÒØÓÒ Ù ØÙÜ ÑÖØÓÒ Ø Ð³ÐÓÒÑÒØ Ò ÓÒ Ö º ½ ص ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜØÑÔ ÓÐ Ò Ò ÒØÖ¹Ñ º ¾ ص ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜØÑÔ ÓÐ Ò Ò ÒØÖ¹Ñ ØÙ ¾ ÙÒØ Ù Ö Ù ÔÓÙÖ Ð ÙÖ µ Ø µ Ø Ô ØÒ ÔÓÙÖ µº Ä ÑÖØÓÒ Ø ÙÒÕÙÑÒØ ÒØÖ Ñ ÒØ ØÔÔÒ ØÓÒµ Ú ÙÒ ØÙÜ ÑÖØÓÒ ½» ÔÓÙÖ µ Ø µ Ø ½»¼ ÔÓÙÖ µº ÈÓÙÖ ØÓÙØ ÙÖ Ð Ö Ù Ø Ò ÙÒ ÑÒ ÓÒ Ð ÒÓÑÖ Ñ Ø ½¼¼ Ø ÕÙ Ñ Ø ÓÒ ØØÙ ½¼ ÙÐØ ÔÐÓ º Ä³Ö Ö ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ö º ijÐÐ Ð³Ü ÓÖÓÒÒ Ø ÐÓÖØÑÕÙº

38 ¼ ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ¾º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÇÒ ÔÙØ ØÒÙÖ ÙÜ ÔÔÖÓ ÔÖÒÔÐ ÔÓÙÖ Ð³ÒÐÝ ÑÓÐ Ò ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ð ÑØÓ ÑÓÑÒØ Ø Ð ÑØÓ ÓÒ ÙÖ Ð ØÓÖ Ù ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒº Ä ÑØÓ ÑÓ¹ ÑÒØ ÓÒØÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒÒ ÜÑÔÐ ØÖÚÖ Ð ¹ ØØ ØÕÙ ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð³ÒÐÝ ÓÖÖÐØÓÒ ÖÕÙÒ ÐÐÐÕÙ ÒØÖ ÖÒØ ÒÚÙ ÖÖÕÙ Ò Ù Ò Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÙº Ä ÔÔÖÓ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ Ò ØÒØ Ð ÐÙÐ Ð ÔÖÓÐØ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ÓÒØÓÒ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓÐ ÔÔÐ ÚÖ ÑÐÒ Ð³ÒØÐÐÓÒº Ä ÐÙÐ Ð ÚÖ ÑÐÒ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÔÙØ Ö ÔÖ ÙÒ ÔÔÖÓ ÒÐÝØÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔØØ ÒÓÑÖ ÑÓÐ ÓÙ ÔÖ ¹ ÑÙÐØÓÒº Ä ÔÐÙÔÖØ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÖÒØ ÑØÓ ³ ØÑØÓÒ ÔÖÑØÖ ÑÓÖÔÕÙ ÔÖ ÑÜÑÙÑ ÚÖ ÑÐÒ ÙØÐ ÒØ ÙÒ ÔÔÖÓ ÔÖ ÓÐ Ò ÔÓÙÖ ØÑÖ Ð ÚÖ ÑÐÒ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒº ÓÑÑ ÒÓ٠гÚÓÒ ÑÒØÓÒÒ Ò ÒØÖÓÙØÓÒ ÙÒ ÒØÖØ ÑÙÖ Ð ÓÐ Ò Ø ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð³ ØÓÖ ÒÐÓÕÙ ÓÙ ¹ÒØ ÙÜ ÓÒÒ º ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÐÓÙ ÔÖØÙÐÖ Ò Ð ÒÓÑ ³ÙÒ Ôº ÉÙÐ ÕÙ ÓØ Ð³ÒØÐÐÓÒ Õ٠гÓÒ ÓÒ Ö ØÓÙØ Ð ÓÔ ÐÓÙ ÓÒØ ÖÐ ÒØÖ ÐÐ Ø ÙÒ ÒØÖ ÓÑÑÙÒ ÔÖ ÐÙÖ ØÓÖ ÒÐÓÕÙ Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÖÔÖ ÒØÖ ÓÙ Ð ÓÖÑ ³ÙÒ ÖÖ ÒÐÓÕÙ º½º½ Ø ¾ºµºÄ ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ Ð ØÖÓ ÐÐÐ ÙÖ Ð ÙÖ ¾ºµ Ø ÙÜ ÑÙØØÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ù ÐÙ Ð ÐÓÒ ÖÒ Ø ÖÖ Ø Ð ÖÕÙÒ ÕÙ ÐÐÐ Ø ØÖÑÒ ÔÖ Ð ÖØÓÒ ÖÒ ÕÙ ÔÓÖØÒØ ÐÐÐ º Ä ÔØØÖÒ ÔÓÐÝÑÓÖÔ Ñ ÐÓÙ ÖØ ÓÒ Ð³ ØÓÖ ÓÐ Ò ÐÒ ÖÔÖ ÒØ Ò Ð³ÖÖ Ø Ð³ ØÓÖ ÑÙØØÓÒ º ÌÓÙØ ÓÑÑ Ð ÑÙØØÓÒ ÓÒØ ØÖÙ ÓÒ ÐØÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ù ÚÓÐÙØ Ð ÒÐÓ Ò Ð³ Ø Ù Ø ÓÒ ÓØ ÓÒ ÓÒ Ö ÙÜ ÓÙÖ ÚÖØÓÒ Ò Ð ÑÓÐ º ÇÒ ÓÒ ÓÒ ÑÓÐ ÕÙ ÒÓÙ ÔÖÑØØÒØ ÖÖ ÒÐÓ ÐØÓÖ Ò º Ä ÙØ ØØ ØÓÒ Ø ÙÒ ÔÖ ÒØØÓÒ ÙÒØ ÕÙÐÕÙ ÜÑÔÐ Ð ÕÙ ØÐ ÑÓÐ º ¾º º½ Ò¹ÓÐ ÒØ Ä Ò¹ÓÐ ÒØ ÓÙ ÔÖ ÜØÒ ÓÒ Ð ÓÐ Òص Ø Ð ÑÓÐ ØÒÖ ÔÓÙÖ ÓÒ ØÖÙÖ ÖÖ ÓÐ Òº ÁÐ Ø ÚÐÓÔÔ ÔÓÙÖ ÖÖ Ð ÒÐÓ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò Ò Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÏÖع Ö

39 ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ½ MRCA T(2) {{1,2,3,4},{5}} X T(3) {{1,2,3},{4},{5}} X T(4) {{1,2},{3},{4},{5}} c c b b a T(5) {{1},{2},{3},{4},{5}} º ¾ºº Ä ÒÐÓ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ÔÙØ ØÖ ÖØ Ò ØÖÑ ØÓÔÓ¹ ÐÓ Ø ÐÓÒÙÙÖ ÖÒº Ä ØÓÔÓÐÓ ÔÙØ ØÖ ÖÔÖ ÒØ ÓÑÑ Ð ³ÕÙÚÐÒ ÐÒ Ò ØÖÐ º Ä ÐÓÒÙÙÖ ÖÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜ ØÑÔ ÒØÖ ÙÜ ÚÒÑÒØ ÓÐ Òº

40 ¾ ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ³ Ø Ö Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÒÑØÕÙ ÓÐ Ú ÒÖØÓÒ ÒÓÒ ÚÙÒØ º ËÙÚÓÒ ÙÜ ÐÒ Ò Ò ÖÑÓÒØÒØ Ð ØÑÔ º Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Æ Ò Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ÙÜ ÐÒ ÒØ ÙÒ Ò¹ ØÖ ÓÑÑÙÒ Ð ÒÖØÓÒ ÔÖÒØ Ø ÓÒ ÓÐ ÒØ Ø ½Æº Ä ÔÖÓÐØ ÕÙ³ÐÐ Ö ØÒØ ØÒØ Ø ÓÒ ½ ½Æº ÈÙ ÕÙ Ð ÒÖ¹ ØÓÒ ÓÒØ ÒÔÒÒØ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³ÐÐ Ö ØÒØ ØÒØ ÔÐÙ Ø ÒÖØÓÒ Ò Ð Ô Ø ÓÒ ½ ½Æµ Ø º ØØ ÓÖÑÙÐ ÓÒ ÔÙØ Óѹ ÔÖÒÖ Ð³ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÒÖ Ò ØÑÔ ÓÒØÒÙ ÖØ ¹ÔÖ º ØØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÚÐÐ ÔÓÙÖ ÖÒ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Æ ÖÒµ Ø Ð Ù Ò¹ÓÐ ÒØØÒÓÑÖÙ ÙØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÓÙÐÒغ ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÒÑÒØ ³ÐÐ Ù ØÑÔ ØÐ Õ٠гÙÒØ ØÑÔ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒ Æ ÒÖØÓÒ º Ä ÔÖÓÐØ ÕÙ ÙÜ ÐÒ Ö ØÒØ ØÒØ ÔÒÒØ ÔÐÙ ÙÒØ ØÑÔ Ø ÐÓÖ ½ ½ Æ µæ ƽ ¾º¾¼µ Ó Æ Ø Ð ÔÐÙ ÖÒ ÒØÖ ÔÐÙ ÔØØ Õ٠ƺ Ä ØÑÔ ÓÐ Ò ÜÔÖÑ Ò Æ ÒÖØÓÒ µ ³ÙÒ ÔÖ Ò ÙØ ÓÒ ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒ¹ ØÐÐ ÑÓÝÒÒ ½º ÓÒ ÖÓÒ ÑÒØÒÒØ ÐÒ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³ÙÙÒ ÐÒ Ò ÓÐ Ð ÒÖØÓÒ ÔÖÒØ Ø ½ ½ ½ Æ µ½ ½µ ¾Æ Ç ½ Æ ¾ µ ¾º¾½µ Ò ÓÒ Ì µ Ð ØÑÔ Ð ÔÖÑÖ ÓÐ Ò Ò ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÐÒ ÚÓÖ º¾ºµº ÇÒ ÐÓÖ ÐÓÒ Ð ÑÑ Ö ÓÒÒÑÒØ ÕÙ ÔÖ¹ ÑÑÒØ Ì µ ƽ ½µ ¾ ¾ ½µ º ÔÐÙ ÓÑÑ ÓÒ Ð ÚÓØ Ò Ð ÓÖÑÙÐ ¾º¾½µ ÕÙÒ Æ Ø ÖÒ ÓÒ ÔÙØ ÒÐÖ Ð ÓÐ Ò ÑÙÐØÔÐ ³ Ø Ö Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ÔÐÙ ÙÜ ÐÒ ÓÐ ÒØ ÑÙÐØÒÑÒØ ÙÒ ÒÖØÓÒ ÓÒÒµº ËÓ٠гÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ØÑÔ ÓÒØÒÙ Ð ÒÓÑÖ ÐÒ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÖÓØ ÓÒ Ô Ô Ò ÓÒØÓÒ Ì µ Ð ØÑÔ Ò Ö ÔÓÙÖ Ô Ö ½ ÐÒ º¾ºµº Ò Ö ÙÑ Ð ÑÓÐ Ù Ò¹ÓÐ ÒØ ÖØ Ð ÒÐÓ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò Ò ÓÑÑ ÙÒ ÖÖ Ú ÙÖØÓÒ ÐØÓÖ Ó Ð Ò ½ ØÑÔ ÓÐ Ò Ì ÒµÌ Ò ½µ Ì µì ¾µ ÓÒØ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÑÙ¹ ØÙÐÐÑÒØ ÒÔÒÒØ ÙÚÒØ ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐк Ä ÑÙØØÓÒ ÓÒØ Ò ÙØ ÙÖÑÔÓ ÙÖ ÖÒ Ò Ö ÒÒØ Ð ØÑÔ Ù ÅÊ Ù ÕÙ³Ù ÔÖ Òص ÐÓÒ ÙÒ ÐÓ ÓÑØÖÕÙ Ú ÓÑÑ ÔÖÑØÖ Ð ØÙÜ ÑÙØØÓÒ ÔÖ ÙÒØ ØÑÔ Ø Ð ÐÓÒÙÙÖ Ð ÖÒº

41 ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÇÒ ÚÓØ Ò ÕÙ Ð ÑÙÐØÓÒ ³ÙÒ ÖÖ ÓÐ Ò ÓÙ ÑÓ¹ Ð Ø ÜØÖÑÑÒØ º ÁÐ ÙØ ÑÙÐÖ Ò ½ ÚÖÐ ÐØÓÖ ÐÓÒ ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÙÜ ØÑÔ ÓÐ Ò Ø ÓÒ ØÖÙÖ ÓÒ ÒÔÒÒØ ÙÒ ØÓÔÓÐÓ ÐØÓÖ ÙÖØÓÒ Ð ÓÐ Ò Ò Ó ÒØ Ù Ö Ð ÔÖ ÐÒ ÕÙ ÓÐ Òغ ÇÒ ÓÙØ Ò ÙØ ÙÖ Ð³ÖÖ Ð ÑÙØØÓÒ º ÉÙÐÕÙ ÔÖÓÔÖØ ÑÙÖ Ò ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÑÔÖÒ¹ ÒÒØ ÐÑÒØ Ð³ ÑÓк Ò ÔÙ ÕÙ Ð ÓÐ Ò ÓÒØ Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ½µ¾ ÐÐ ÓÒØ ³ÙØÒØ ÔÐÙ ÖÔ ÕÙ³Ð Ý ÐÒ º Ò Ð ØÑÔ ÓÐ Ò ØØÒÙ ÐÒ ØÑÔ Ð³ÒØÖ ÓÑÑÙÒ Ð ÔÐÙ ÖÒØ ÌÅʵ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ Ð ÙØÙÖ Ð³ÖÖ ÓÐ Ò Ø ÓÒÒ ÔÖ ÌÅÊ Ò ¾ Ì µ Ò ¾ Ì µ Ò ¾ ¾ ½µ ¾ ½ ½ Ò µ ¾º¾¾µ ÇÖ ÓÒ ÚÙ Õ٠г ÔÖÒ Ù ØÑÔ ÓÐ Ò ÙÜ ÐÒ Ø Ì ¾µ ½º Ä ÔÓÖØÓÒ Ð³ÖÖ ÔÒÒØ ÐÕÙÐÐ Ð Ò³ ÕÙ ÙÜ ÐÒ Ø ÓÒ ÔÐÙ ÖÒ ÕÙ Ð ÑÓØ ÐÓÒÙÙÖ ØÓØк ÔÐÙ ËÙÒÖ Ø Ðº ½µ ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ Ð ÅÊ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ØÐÐ Ò ÓØ Ð ÅÊ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÖ Ø Ò ½µ Ò ½µº ÇÒ ÚÓØ ÓÒ Ò ÕٳРҳ Ø Ô Ò Ö ÔÖÒÖ ÙÒ ÖÒ ÒØÐÐÓÒ ÔÓÙÖ ÖÑÓÒØÖ Ð ÔÐÙ ÐÓÒ ÔÓ Ð Ò Ð Ô º ÑÔÐÕÙ ÐÑÒØ ÕÙÐ ÒÖÒ ÙÖ ÔÖÓ Ù ÑÓÖÔÕÙ ÒÒ ÖÓÒØ ÐÑØ Ù Ø ÕÙ Ð ÅÊ ÔÙØ ØÖ ÖÒØ ÒÓØÑÑÒØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÓÒØ Ð º ÒÒ Ð Ø ÒØÖ ÒØ ÒÓØÖ ÕÙ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó Ð ÒÓÑÖ ÑÙØØÓÒ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÖÒ Ø ÕÙ Ð ÓÔ ³ÙÒ Ò ÓÒØ ØÖÓØÑÒØ Ð Ù Ø ÐÙÖ ÒÐÓ ÓÑÑÙÒ ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ØÐРгÒØÐÐÓÒ Ù Ù ³ÙÒ ÚÐÙÖ ÖÐØÚÑÒØ Ð ³ÒÚÖÓÒ ¾¼ ÒÚÙ µ Ò³ÖÓØÖ ÕÙ ÔÙ Ð ÔÙ Ò ÒÐÝ ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ º Ä Ò¹ÓÐ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒØÙÖÐÐ ÔÖÓ Ù ÚÓ¹ ÐÙØ Ò ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÒÑØÕÙº ÁÐ ÔÓ ÔÖÓÔÖØ Ñع ÑØÕÙ ÑÔÐ Ø ÔÖÑØ ÖÐ Ö ÑÙÐØÓÒ ÜØÖÑÑÒØ ¹ º ÒÒ Ð ÖÐÐ ÑÔÓÖØÒ Ù Ò¹ÓÐ ÒØ ÓÙÐ ÙÖØÓÙØ Ù Ø ÕٳР³ÔØ ÐÑÒØ Ö ÒÑÒØ ³ÐÐ ÙÙÜ ÒÓÑÖÙÜ ÑÓÐ ÒÙØÖ º Ò Ð Ø ÔÓ Ð ÓÒ ÖÖ ÕÙ Ð Ú¹ ÖÒ Ù ÒÓÑÖ ÒÒØ Ò³ Ø Ô ½ ÓÑÑ Ò Ð ÑÓÐ ÏÖع Ö Ñ «º Ò Ð ÙØ ÓÒ ÖÖ Õ٠гÐÐ

42 ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ØÑÔ Ò³ Ø ÔÐÙ Æ Ñ Æ«Ø Ð ÑÓÐ Ù Ò¹ÓÐ ÒØ ÔÙØ ³ÔÔÐÕÙÖº ÒÑÒØ ³ÐÐ ÔÖÑØØÒØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÒÓÑÖÙÜ ÔÒÓÑÒ ÓÐÓÕÙ ØÐ ÕÙ ÒÖØÓÒ ÚÙÒØ Ü ÔÖ Ú Ü ÖØÓ Ø ³ÙØÖ Ý ØÑ ÖÔÖÓÙØÓÒ Ò Ð³ÔÔÖÓ Ù Ò¹ÓÐ Òغ Ø Ù Ø ÕÙ ÔÒÓÑÒ ÓÐÓ¹ ÕÙ Ò ÒÒØ Ô Ð ØÓÔÓÐÓ Ð³ÖÖ Ñ ÙÐÑÒØ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÖÒ º Ä ÓÒ ÖØÓÒ ³ÙÒ ÐÐ ÒÓÒ ÐÒÖ Ú Ð ØÑÔ ÔÙØ Ù ÔÖÑØØÖ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ ÖØÒ ÚÖØÓÒ ÑÔÐ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Ð ØÑÔ ÒÓÑÖÙÜ ÜÑÔÐ ÒÑÒØ ³ÐÐ ÓÒØ ÖÚÙ Ò ÆÓÖÓÖ ¾¼¼½ ÊÓÙ Ø ¾¼¼µº ¾º º¾ ÓÐ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ä ÔÓÔÙÐØÓÒ ÒØÙÖÐÐ ØÒØ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ØÖÙØÙÖ Ò Ð³ Ô Ð Ø Ò Ö ÓÒ ÖÖ Ð ÔÔÐØÓÒ Ð ØÓÖ Ð ÓÐ Ò ÔÓÙÖ ÑÓÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÖÙØÙÖ ÓÒ ÔÖÐ ÐÓÖ ÓÐ ÒØ ØÖÙØÙÖµº ÓÒ ÖÓÒ ÙÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ ³ÒÚÙ ÔÐÓ ØÐÐ Æ Ù¹ Ú Ò Ò ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÐÐ Æ ØÐÐ ÕÙ È Æ Æº ÕÙ ÒÖØÓÒ ÕÙ ÙÐØ ÔÖÓÙØ ÙÒ ÒÒØ ÑØ ÕÙ Ù ÒØ Ð³Ø Ð ÑÙØØÓÒ Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ º ÇÒ ÓÒ Ö Ò ÙØ ÕÙ³ÙÒ ÔÖÓÔÓÖ¹ ØÓÒ ÑØ ÑÖ ÐÙÖ Ñ ³ÓÖÒ ÚÖ Ð Ñ Ú Ð ÔÖÓÐØ Ñ º ÒÒ Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ ÙÚÒÐ ÖÑÒ Ð ÒÓÑÖ ³Ò¹ ÚÙ Æ ÙÐØ Ò ÕÙ ÓÙ ¹ÔÓÔÙÐØÓÒº ÇÒ ÒØ Ð ÕÙÒØØ Æ Ø Æ Æ ÓÙ Ð ÓÒØ Ð ÔÖÓÐØ ÑÖØÓÒ ÖÖ¹ Ö Ò ÖÑÓÒØÒØ Ð ØÑÔ µº Ò ³ÙØÖ ØÖÑ Ø Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ³ÙÒ Ò Ù Ñ Ø ÓÒ ÔÖÒØ Ò Ð Ñ º ÕÙÒØØ ÓÒØ Ò Ò ÓÒØÓÒ ØÙÜ ÑÖØÓÒ ÚÒØ Ñ ÔÖ Æ Ñ È Æ Ñ ¾º¾ µ ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ ÕÙÒØØ ÓÒØ ÓÒ ØÒØ ÕÙÒ Æ ½Ø ÕÙ Ð ØÑÔ Ø Ñ ÙÖ Ò Æ ÒÖØÓÒ º ³ Ø Ö Õ٠гÓÒ ÓÒ Ö ÕÙ Ð ÔÖÓ¹ ÐØ ÚÒÑÒØ ÑÖØÓÒ Ø ÓÐ Ò Ù Ò ³ÙÒ Ñ ÓÒØ Ç ½Æµº ÔÐÙ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ÔÐÙ ÙÖ ÚÒÑÒØ ÑÖØÓÒ Ø»ÓÙ ÓÐ Ò ÒØ Ò ÙÒ ÒÖØÓÒ ÓÒØ Ç ½Æ ¾ µº Ò Ð ÐÑØ Ó Æ ½ Ð ÙÐ ÚÒÑÒØ ÔÓ Ð ÓÒØ ÓÒ ÙÒ ÓÐ Ò Ù Ò ³ÙÒ Ñ ÓÙ ÙÒ ÑÖØÓÒ ÒØÖ ÙÜ Ñ º Ä ØÑÔ ³ÓÙÖÖÒ ³ÙÒ ÚÒÑÒØ ºº Ð ØÑÔ ØØÒÙ ÚÒØ ÕÙ³ÙÒ ÚÒÑÒØ ÔÖÓ¹ Ù Òص ÙØ ÐÓÖ ÙÒ ÐÓ ÜÔÓÒÒØÐÐ ÑÓÝÒÒ Ö Ð ØÙÜ ³ÚÒÑÒØ

43 ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÐÓÐ ÓÑÑ ØÙÜ ÕÙ ÚÒÑÒØ ÔÓ Ð Ö Òµ ½µ ¾ ¾º¾µ Ó Ø Ð ÒÓÑÖ ÐÒ ÔÖ ÒØ Ò Ð Ñ Ð ÒÖØÓÒ ÓÒ ¹ Ö Ø Ò ÔÓÙÖ ¾ ½ Ò Ø Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÐÓÐ ÐÒ Ò Ð ÖÒØ Ñ º Ë ÙÒ ÚÒÑÒØ ÐÙ ³ Ø ÙÒ ÓÐ Ò Ò Ð Ñ Ú Ð ÔÖÓÐØ ½µ¾ Ö Òµ ¾º¾µ ÓÙ ³ Ø ÙÒ ÑÖØÓÒ ÖÖÖµ Ù Ñ ÚÖ Ð Ñ Ú Ð ÔÖÓÐØ Ö Òµ ¾º¾µ Ú ÑÓÐ ØÖÙØÙÖØÓÒ Ð Ò³Ý Ô ÒÑÒØ ³ÐÐ ÔÓ ¹ Ð ÔÓÙÖ ÖÔÔÖÓÖ Ù Ò¹ÓÐ Òغ ØÖÙØ Ð Ø ÕÙ Ð ØÖÙØÙ¹ ÖØÓÒ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Ò Ô ÙÒÕÙÑÒØ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÖÒ Ñ Ù Ð ØÓÔÓÐÓ Ð³ÖÖº Ò Ð ÑÖØÓÒ Ø Ð Ð ÐÒ ÒØÐÐÓÒÒ Ò ÙÒ ÑÑ Ñ ÚÓÒØ ÓÐ Ö ÖÔÑÒØ ÒØÖ ÐÐ Ø Ð ØÑÔ Ò Ö ÔÓÙÖ ÕÙ ÙÜ ÐÒ ÒØÐÐÓÒÒ Ò ÙÜ Ñ ÖÒØ ÓÐ ÒØ Ú ØÖ ÙÓÙÔ ÔÐÙ ÐÓÒ ÕÙ Ò Ð ÑÓÐ ÔÒѹ ØÕÙº ÁÒØÙØÚÑÒØ ÓÒ ÓÑÔÖÒ ÕÙ Ð ÑÖØÓÒ Ø Ð ÐÒ ÑØØÖÓÒØ ÙÒ ÖØÒ ØÑÔ ÚÒØ ÖØÖÓÙÚÖ Ò Ð ÑÑ Ñ ÔÓÙÖ ÔÓÙÚÓÖ ÓÐ Öº ØØ ÖØÖ ØÕÙ Ø ÐÐÙ ØÖ ÔÖ Ð ÙÖ ¾ºº ÍÒ ÐÑØ ÑÓÐ Ö Ò Ð Ø Õ٠гÓÒ ÔÙØ ÓÒ ÖÖ ÙÒÕÙÑÒØ ÖÒ ØÐÐ ÔÓÔÙÐØÓÒ Ò Ò Ô ÚÓÖ ÓÒ ÖÖ ³ÚÒ¹ ÑÒØ ÑÙÐØÔÐ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÙÒ ÜÔÖ ÓÒ ÑÔÐ ØÑÔ ³ØØÒØ ÒØÖ ÙÜ ÚÒÑÒØ º ÁÐ Ø ÒØÙØ Ö ÕÙ³ÙÒ Ð ÑÖØÓÒ ÙÖ ÙÒ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÙÖ Ð ØÖÙØÙÖ ÒÐÓ º гÒÚÖ ÙÒ ÑÖØÓÒ ÓÖØ Ú ³ÙÒ ÖØÒ ÑÒÖ ÒÓÙ ÖÔÔÖÓÖ ÒÐÓ ÓØÒÙ ÓÙ ÙÒ ÑÓÐ ÔÒÑØÕÙº ÍÒ ÑÖØÓÒ ÓÖØ ÑÔÐÕÙ ÕÙ Ð ÚÒÑÒØ ÑÖØÓÒ ÓÒØ ÙÓÙÔ ÔÐÙ ÖÕÙÒØ ÕÙ Ð ÚÒÑÒØ ÓÐ Ò Ø ÐÑ Æ½ ÐÑ Æ½ Æ ½º Ò Ð ÐÑØ Ó Æ ½ Ð Ý ÙÖ ÓÒ ÙÒ ÒÒØ ³ÚÒÑÒØ ÑÖØÓÒ ÒØÖ ÙÜ ÚÒÑÒØ ÓÐ Òº ³ Ø Õ٠гÓÒ ÔÔÐÐ ÙÒ ÔÖØÓÒ ÐÐ ØÑÔ Ð ÚÒÑÒØ ÑÖØÓÒ ÝÒØ ÐÙ ÙÖ ÙÒ ÐÐ ØÑÔ ÙÓÙÔ

44 ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ ÔÐÙ ÖÔ ÕÙ Ð ÓÐ Ò º Ä ÚÒÑÒØ ÓÐ Ò ÝÒØ ÐÙ ÒØÖ ÙÜ ÐÒ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÑÑ Ñ Ð ÓÒØ ÐÓÖ ÓÒØÓÒ Ð ØÖÙØÓÒ ØØÓÒÒÖ ¾ ½ Ò ÐÒ ÒØÖ Ð ¹ ÖÒØ Ñ º ËÐÓÒ ÒÓØØÓÒ Ð ÓÐ Ò ³ÙÒ ÔÖ ÐÒ ÐÙ Ò Ð Ñ Ú Ð ÔÖÓÐØ ¾ ÔÙ ÕÙ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ÙÜ ÐÒ ÖØÖÓÙÚÒØ Ò Ð Ñ Ø ¾ º Ò ÔÖÒÒØ ÓÑÑ ÐÐ ØÑÔ Æ«Ú «È ¾ Ð ØÙÜ ÓÐ Ò ØÓØРгÒØÐÐÓÒ ÓÒ ÖÑÒ ÐÓÖ Ù ÑÓÐ Ù Ò¹ÓÐ ÒØ ÆÝÐ ½¼ ÆÓØÓÖ ½ µº ØØ ÔÖØÓÒ ÐÐ ØÑÔ ÑÔÐ ÓÒ ÓÒ ÖÐÑÒØ Ð³ÒÐÝ ÑØÑØÕÙ Ù ÓÐ ÒØ ØÖÙØÙÖº ÐÐ ÔÖÑØ ÒØÖ ÙØÖ ÑÔÐÖ Ð ÐÙÐ Ð ÔÖÓÐØ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÓÙ ÑÓÐ Ú ÙÒ ÓÖØ ÑÖØÓÒº ÌÓÙØÓ ØØ ÔÖØÓÒ ÔÖÓ Ù ÑÖØÓÒ Ø ÓÐ Ò ÒÓÖ ÖØÒ Ø ÔÕÙ Ð ÑÖØÓÒ Ø Ò Ð³ÙØÐ ØÓÒ Ù Ò¹ÓÐ ÒØ Ú Ð Ñ Ð³ÐÐ Æ«Ò ÔÖÑØ Ô ³ÒÖÒ ÙÖ Ð ÔÖÓ Ù ÑÖØÓÒº ÍÒ ÒÓØÓÒ ÑÐÖ ÔÖØÓÒ ÐÐ ØÑÔ ÔÙØ ØÖ ÖØÖÓÙ¹ Ú Ò Ð Ö ÒÐÝ ÔÖÓÐØ ³ÒØØ Ò Ð ÑÓÐ Ò Ð º ÇÒ ³ÒØÖ Ð ÔÖØÓÒ ÚÒÑÒØ ÓÐ Ò ÒØÖ¹ Ø ÒØֹѺ Ò Ø ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ù ÒÓÑÖ Ñ ÑÒÙÖ Ð ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò ÒØÖ¹Ñ ØÓÙØ Ò ÖÒØ ÙÒ ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò ÒØÖ¹Ñ ÓÒ ØÒغ Ò Ð ÐÑØ Ó Ò ½ Ð ÔÖÓ¹ ÐØ ÓÐ Ò ÒØÖ¹Ñ ¾ صµ Ú ØÒÖ ÚÖ ÞÖÓ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Øº Ä ÙÖ ¾º ÑÓÒØÖ Ò ÕÙ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÙÑÒØ Ð ÒÓÑÖ Ñ ¾ ص ÑÒÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Øº ÍÒ ÔÖØÓÒ ÑÐÖ ÐÐ ØÑÔ Ø ÖØÖÓÙÚ ÔÓÙÖ ÙÒ º ¾ºº ÌÖÓ ÖÐ ØÓÒ Ù ÓÐ ÒØ ØÖÙØÙÖ ÓÙ ÙÒ ÑÓÐ ÝÑØÖÕÙ ÑÖØÓÒ ÙÜÑ Ú Æ º Ä ÐÒ ÓÒØ ØÒÒ ÓÐ Ö Ù Ò ³ÙÒ Ñ Ñ Ô ØÓÙÓÙÖ ÓÑÑ Ð ÑÓÒØÖ Ð³ÖÖ ÖÓغ ÙÖ Ù ÆÓÖÓÖ ¾¼¼½µ

45 ¾º º ÓÐ Ò Ò ÔÓÔÙÐØÓÒ ÙÚ C0(t) C1(t) Ne= m=0.1 Nd=100 C2(t) C0(t) C1(t) Ne= m=0.1 C2(t) Nd= probabilités de coalescence probabilités de coalescence Générations Générations º ¾ºº ÈÖÓÐØ ÓÐ Ò Ò ÙÒ ÑÓÐ Ò Ð ÔÓÙÖ ÙÜ ÒÓÑÖ Ñ µ ½¼¼ Ñ µ ½ ¼¼¼ ¼¼¼ Ñ º Ä ÔÖÓÐØ Á ص ÕÙ ÙÜÒ ÓÐ ÒØ Ù ØÑÔ Ø ÓÒØ ÖÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÖÒØ ÔÖ Ò ¼ ½ ¾º ÈÓÙÖ ØØ ÙÖ ÒÓÙ ÚÓÒ ÓÒ Ö ÙÒ ØÙܳÙØÓÓÒØÓÒ ¼ Ò ³ÚÓÖ ÙÒ ÖÒ ÑÖÕÙ ÒØÖ ¼ ØµØ ½ صº ijÐÐ Ø ÙÒ ÓÙÐ ÐÐ ÐÓÖØÑÕÙº ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÒÑØÕÙº ÄÓÖ ÕÙ Ð ØÐÐ Ð ÔÓÔÙÐØÓÒ ØÒ ÚÖ Ð³ÒÒ ÓÒ ÙÒ ÔÖØÓÒ Ò Ð ØÑÔ ÚÒÑÒØ ÓÐ Ò ÒØÖ¹ Ø ÒØÖ¹ÒÚÙ º ÍÒ ØÐÐ ÔÖØÓÒ ÚÒÑÒØ ÓÐ Ò ÒØÖ¹ Ø ÒØֹРÔÖÑØ ÙÒ ÑÐÐÙÖ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÔÖÓÔÖØ ÖØÒ ÔÖÑØÖ Ù ÑÓк ÆÓØÓÒ ÕÙ Ö ÓÒÒÑÒØ Ø ÔÔÐÕÙ ÔÖ¹ ÑÑÒØ ÑÒÖ ÒØÙØÚ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÓÒ Ö ÕÙ Ð ÁË ØØ ÔÖÒÔÐÑÒØ ØÖÑÒ ÔÖ Ð ÔÖÓÐØ ÓÐ Ò Ò ÙÒ ÞÓÒ Ù Ô ÖÒØ ØÓÒ ¾º½º µº ÇÒ Ò ÚØ ÙØ ÕÙ Ð ÁË ÚÖØ ØÖ ÔÙ ÙØ Ð³ÒÙÒ Ð ÑÙØØÓÒ Ø ÔÖÓ Ù ÑÓÖÔÕÙ Ò¹ Ò º Ò ÐÓÖ ÕÙ³ÙÒ ÔÖØÓÒ ÐÐ ØÑÔ Ø ÔÓ Ð ÖØÒ ÔÖÑØÖ ³Ò ÖÚÒØ Ò Ð³ÐÐ ØÑÔ ÐÓÒ ÐÓÖ ÕÙ ³ÙØÖ ÓÒØ Ò Ð³ÐÐ ØÑÔ ÓÙÖØ Ø ÖÓÒØ Ø ÑÓÒ ÒÙÒ ÔÖ ÔÖÓ Ù Ô º ¾º º ËÑÙÐØÓÒ ³ÖÖ ÓÐ Ò Ò ÙÒ ÒÓÑÖ ØÙØÓÒ ØÖ ÚÖ Ð ÓÐ Ò ÔÖÑØ ÓÒ ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ ÑÓÐ ÑÔÐ ÔÓÙÖ Ð³ÒÐÝ ÔÖÓÔÖØ ³ÙÒ Ò¹ ØÐÐÓÒ Òº ijÔÔÖÓ ÔÖ ÓÐ Ò ÔÖÑØ Ù Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ ³ÙÒ ÒÓÙÚÙ ÑÓ ³ÒØÖÔÖØØÓÒ ÔÖÓÔÖØ ³ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ò ¹ ÒØÕÙ ÔÓÔÙÐØÓÒ ÔÖ Ð ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ð ÒÐÓ Ò º ÇÒ ÔÙØ ÒÓØÖ ÕÙ ÔÖÓÔÖØ ÔÙÚÒØ Ð ÔÐÙ ÓÙÚÒØ ØÖ ÓØÒÙ ÔÖ ³ÙØÖ ÔÔÖÓ ÔÐÙ Ð ÕÙ Ò ÖÖÒ ÜÔÐØ Ð ÒÐÓ Ò ÙØÐ ÒØ ÔÖ ÜÑÔÐ ÕÙØÓÒ Ù ÓÒ ÓÙ ÖÙÖÖÒ ÙÖ ÙÒ ÒÖØÓÒ ÔÔÖÓ ÙØÐ Ò Ð ØÓÒ ¾º½ Ø ¾º¾µº ÌÓÙØÓ Ð³Ô¹

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ Á ÁÒ Ø ØÙØ È Ý ÕÙ ÆÙÐ Ö ÄÝÓÒ Ì ÓØÓÖ Ø ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ ØÙ Ù Ò Ð À ¼ ¼ ÙÜ ÓÐÐ ÓÒÒ ÙÖ ÖÓÒ ÕÙ Ø ÒØ Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÐÓÖ Ñ ØÖ Ù ÊÙÒ ÁÁ Ù Ì Ú ØÖÓÒº Ô Ö È ÖÖ ¹ ÒØÓ Ò Ð ÖØ ËÓÙØ ÒÙ Ð ½

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ë ÆÌÁ Ç ÇÅÈÇËÌ Ä ÍÄÌ ËÁ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ È ÖØ ÙÐ Ó Ý ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÓÖ ÒØ Ó Ç ØÓ Ð Ê ÓÒ ØÖÙ Ò ËÙ Ó Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ À Ë ÓÐ ÓÒ Æ Ð Ó¹Æ Ð Ó Å ÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ó Ä Ò Ó Ò Ò ÔÓÖ Å ÒÙ Ð Ë Ò Þ Ö Å ÖÞÓ ½ ¾

Διαβάστε περισσότερα

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration DTU Wind Energy - PhD Leonardo Bergami DTU Wind Energy PhD-0020(EN) August 2013 DTU Vindenergi Active Load Alleviation

Διαβάστε περισσότερα

ÅØÑØ ÒÓ Î ØÙÐÖ Ó ÁÅ ¼¼ ËÖÓ ÄÑ ÆØØÓ ÖÓÒ ºÙÖºÖ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÑØÖÐ ØÐÚÞ ÖÑÓÒØ» ÕÙÒÓ Þ Ó Ú ØÙÐÖ Ó ÁÅ Ñ ÖÖÓ ÕÙ Ù ÖÖÓÚÓ ÓÑÓ Ö ÖÖº ÈÖØÙÐÖÑÒØ ÓÑØÖ Ó ÁÅ ÑÖ Ó ÙÑ ÖÒ Ó Ñ ØÖÒÓ Ð ÐÞ Ù ÖÓÐÑ ÖÒÐÑÒØ Ð ÐÒ Ð Ø Ö ØÚ ÓÐÙÓ º

Διαβάστε περισσότερα

ca t = β 1z t 1(q t γ)+β 2z t 1(q t >γ)+ε t z t = g(x t,π)+u t

ca t = β 1z t 1(q t γ)+β 2z t 1(q t >γ)+ε t z t = g(x t,π)+u t Ì Ö ÓÐ ÅÓ Ð Ó Ø ÍË ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ ÊÓ ÖØÓ ÙÒ Ò ÇØÓ Ö ½ ¾¼½ ØÖ Ø Ï Ø Ö Ú ÍË ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ Ñ Ð Ò Á Ø Ö ÓÐ Ú Ò Ø Ø Ø Ú ÓÖ Ó Ø ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ Ö ÒØ ÙÖ Ò Ø Ò ÙÖÔÐÙ ÓÖ Ø Ø Ø Þ Ó Ø Ñ¹ Ð Ò Ñ ØØ Ö Á Ø Ö Ø Ö ÓÐ Ö Ð Ø ÓÒ Ô

Διαβάστε περισσότερα

Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis

Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis Øyvind Borg Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis Thesis for the degree of doktor ingeniør Trondheim, April 2007 Norwegian University of Science and Technology Faculty of Natural

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÎÊ Î Ä ³ ËËÇÆÆ Ç ÌÇÊ Ä Ë ÀÇÇÄ ËÁÌ ÎÊ È À Ì À Ë Á Ë ØÓ Ó Ø Ò Ø Ø ØÐ Ó È Ó Ë Ò Ó Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ ËÔ ÐØÝ ÊÓ ÓØ Ò Ý ÅÓ Ñ Ù ØÒ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ó À ÔØ Ú ÓÖ Å Ò Ñ ÐÐÝ ÁÒÚ Ú ËÙÖ ÖÝ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

ÆÓØ ÙÐ Ò Ð Ê ÐØÖ ¾¼¼µ ÐÑ Åº ÐÓ ÐÓÒºÙÖºÖµ ÇÈÈ»ÍÊ ÈÖÓÖÑ ÒÒÖ ÐØÖ Ü ÈÓ ØÐ ¼ È ¾½½¹¾ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê Ìк ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ܺ ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ÈÖ Ó Ø ÒÓØ ÙÐ ÓÒØÑ Ó ÑØÖÐ ÔÖ ÒØÓ Ò ÙÐ ÔÐÒ Ç ½ Ò Ð Ê ÐØÖ Ó ÙÖ Ó Å

Διαβάστε περισσότερα

A Francesca, Paola, Laura

A Francesca, Paola, Laura A Francesca, Paola, Laura L. Formaggia F. Saleri A. Veneziani Applicazioni ed esercizi di modellistica numerica per problemi differenziali 2 3 LUCA FORMAGGIA FAUSTO SALERI ALESSANDRO VENEZIANI MOX - Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

A Threshold Model of the US Current Account *

A Threshold Model of the US Current Account * Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper No. 202 http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2014/0202.pdf A Threshold Model of the US Current

Διαβάστε περισσότερα

Montreal - Quebec, Canada.

Montreal - Quebec, Canada. ÂÆÁÃÇ Å ÌËÇ ÁÇ ÈÇÄÍÌ ÉÆ ÁÇ ËÉÇÄÀ ÀÄ ÃÌÊÇÄÇ ÏÆ ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ Ã Á ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ ÍÈÇÄÇ ÁËÌÏÆ ÌÇÅ Ë ËÀÅ ÌÏÆ Ä ÉÇÍ Ã Á ÊÇÅÈÇÌÁÃÀË ËÙÑ ÓÐ Ø Ò Ò ÔØÙÜ ÈÓÐÙÔÖ ØÓÖ ÖÕ Ø ØÓÒ Ò ÔØÙÜ Ó ÊÓÑÔÓØ Ó Ð ÕÓÙ Ø Ó Ò ÕÙØ Å : ÖÑÓ ØÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

µ µ µ ¾¼¼ ¹ º ¹ º ¹ º º ¹ º þ º ¹ º º º º º ÓÔÝÖ Ø º º º º º º º º º ¹ º º ýº ¹ º º º º º º º Ú Ú Ú ½ ½ ½º½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ º º º º º º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ö Ñ Ø ÐÐ Ö ËÝ Ø Ñ Ñ Ö È Ý ÙÒ Ð ØÖÓØ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ö Ñ Ò ÚÓÖ Ð Ø À Ð Ø Ø ÓÒ Ð ØÙÒ ÂÓ Ò Ò ÖØ Å ½ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ñ Ø ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ½ ½º½ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam

Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam È Æ ÈÁËÌÀÅÁÇ ÂÀÆÏÆ ÌÅÀÅ ÍËÁÃÀË ÈÌÍÉÁ ÃÀ Ê ËÁ Ô Ö ØÒÓÙ ÖÕ ÓÒ ÈÙÖ ÒÓ Ò ÇÖ Ø Ð ºÅº ¾¼¼¾¼¼¼¾ Ô Ð ÔÛÒ Ã Ø Ò Ó Ä Õ Ò ¾ Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam È Ö Õ Ñ Ò ÈÖ ÐÓ Ó ½

Διαβάστε περισσότερα

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹ Seeing-GR Å ØÖôÒØ Ø Ø Ö Õ Ø ØÑ Ö Ø Ò ÐÐ Å Ð Ñ ØÖ 1 Æ ØÓÖ ÒÒ 2 È ÖÞ ËØ Ð Ó 3 ÌÖ ÑÓÙ Ù Ð 4 Ã Ö Ñ Ò Ð 5 ÒØÛÒ ÒÒ 5 ÓÙÐ ÒÒ 5 ÃÓÙÖÓÙÑÔ ØÞ Ãô Ø 5 Ë Ö ÒÒ 5 1 Hamburger Sternwarte, Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐNEER OLMAYAN SCHRÖDĐNGER DENKLEMĐNĐN ENERJĐ KORUMALI YÖNTEMLE ÇÖZÜMÜ VE MODEL ĐNDĐRGEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI DOKTORA TEZĐ Canan AKKOYUNLU Anabilim

Διαβάστε περισσότερα

API: Applications Programming Interface

API: Applications Programming Interface ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char

Διαβάστε περισσότερα

12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY

12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY β γ α 12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY Ε. Ε. Π. Φ. NCSR Demokritos, Athens, May 10-11, 2002 Organising Committee Dr. S. V. Harissopulos Dr. P. Demetriou Dr. D. Bonatsos Στη µνήµη

Διαβάστε περισσότερα

Λυκειο Ευαγγελικης Σχολης Σμυρνης

Λυκειο Ευαγγελικης Σχολης Σμυρνης Ì Ü Å Ñ Ø Ò È Ã Ø Ç Ñ ô ÙØ Ò ÕÓÐ ÕÖ ºÅÔÓÖÓ ÒÒ Ò Ô Ö Õ Ó Ò Ò Ò Ñ Ó Ò Ð ¹ Πειραματικο Ö Ö Ò Ñ Ò ÐÐ Ü ÑÓÖ ØÓÙº ØÓÒÔ Ö ÓÖ Ñ ØÛÒ Ò Ô Ù ØÛÒ Ð ôòùô ÒØ Λυκειο Ευαγγελικης Σχολης Σμυρνης ½ Ë ÔØ Ñ ÖÓÙ¾¼½¼ ÙÒ Õ ÓÖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειωση Αν καποια προταση απο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειαζεται αποδειξη. Εξαιρεση αποτελουν οι(3),(13),(21)

Σημειωση Αν καποια προταση απο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειαζεται αποδειξη. Εξαιρεση αποτελουν οι(3),(13),(21) È Ö Ñ Ø Ä Ó Ù Ð ËÕÓÐ ËÑ ÖÒ ¾½ÆÓ Ñ ÖÓÙ¾¼¼ È Ö ØÛÔ Ö Ð Ñ ÒÓÒØ Ñ Ö ÔÖÓØ Ñ Ö Ð ÑÑ Ø ÕÖ Ñ È ÖÐ Ý Ø Ü Ø ØÓÑ Ñ Ø ÙÒ Ø ³ÄÙ ÓÙº Σημειωση Αν κποι προτση πο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειζετι ποδειξη. Εξιρεση ποτελουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑπαντησηΙσχύει α+βi = γ +δi α = γκαι β = δ 1πτ

ΑπαντησηΙσχύει α+βi = γ +δi α = γκαι β = δ 1πτ È Ö Ñ Ø ÓÄÙ Ó Ù Ð ËÕÓÐ ËÑÙÖÒ Ì Ü Å Ñ Ø Â Ø Ì ÕÒÓÐÓ Ã Ø Ù ÙÒ Ë Ñ Û Â ÛÖ ô º Ò ÑÓÒØ Û ÕÓÙÒ Ó ÙÒØ Ø ØÓÙ Ò Ö Ñ Ù Ò ØÙÕ ÒÔÖÓ Ð Ñ Ø ÔÓÙ Ã Ø Ç Ñ ô ÙØ Ò ÕÓÐ ÕÖ ºÅÔÓÖÓ ÒÒ Ò Ô Ö Õ Ó Ò Ò Ò Ñ Ó Ò Ð Ö Ö ½¼ ÔÖ ÐÓÙ¾¼½¾

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 26 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. PROCEEDINGS of the 26 th Panhellenic Statistics Conference

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 26 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. PROCEEDINGS of the 26 th Panhellenic Statistics Conference ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Σ.Ι) GREEK STATISTICAL INSTITUTE (G.S.I) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 6 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής PROCEEDINGS of the 6 th Panhellenic Statistics Conference Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com

Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com ØÙÔÓÒ Ø ÕÓë½ ½ Đ Ç Øô Ö Ó»October¾¼¼ 75 Å ôò Helvetica Ò ôò grotesque eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 75 #79 Ñ ØÖ º ÐÔÔÓÙ Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com ÐÛÒØüÒ üòø Ñ ÔØÒ ÒØÙÔÓÌ ÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις Infographics

Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις Infographics EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ AΣΦΑΛΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά χρώματα Μεσαία μύτη:

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Κουτί x 12 τεμαχίων Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124

ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124 GLB0040 *5 ÔÆÌ. ²«² ³«± º. 1 «º 2 µ µ 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124 2.4 µ ³ ²± µ... 125 2.5 RUQMISEIS KAI ELEGCOI... 125 2.6 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ... 125 2.7 ²±³³ ² µ«±... 126.

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com ØÙÔÓÒ Ø ÕÓë½ ½ Đ Ç Øô Ö Ó»October¾¼¼ 69 ÀÑ Õ Ò ØÓ Õ Ó X eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 69 #73 Ô ØÓÐÓËÙÖ ÔÓÙÐÓ TX Σύλλογος Ελλήνων Φίλων του Ô ØÓ ¹TX ØÓÏÑ Òô Ø ÙÒ Ø Ø Ø Ñ ÕÖ ¹ 28ης Οκτωβρίου 366 Ö ÑÑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλο 11, 27 Απριλιου 2012

Φυλλο 11, 27 Απριλιου 2012 ÐÐ Å Ñ Ø È Φυλλο 11, 27 Απριλιου 2012 ÔÖÓ Ø Ñ Ô Ø Ò Ð Á ØÓÖ Ñ Ñ Ø Ø ÕÓÐ ³ Ð Ö º ½ ΓιάννηςΘωμαΐδης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Εισαγωγή Σ ένα από τα τελευταία τεύχη του μαθητικού περιοδικού Ευκλείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Λ υσεις του ιαγων ισµατος της Μηχανικ ης Ι Φε ρου αριος 2002

Λ υσεις του ιαγων ισµατος της Μηχανικ ης Ι Φε ρου αριος 2002 Λυσεις του ιαγωνισµατος της Μηχανικης Ι Φερουαριος 2002 ΘΕΜΑ 1: (α) Προκειµενου να κινειται ακτινικα ο πλανητης θα πρεπει να κινειται αρχικα ακτινικακαιηδυναµη που ασκειται πανω του να ειναι ακτινικη.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Άλγεβρα. Ν.Σ. Μαυρογιάννης. Α' Λυκείου. Σχολικές Σημειώσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Άλγεβρα. Ν.Σ. Μαυρογιάννης. Α' Λυκείου. Σχολικές Σημειώσεις. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχολικές Σημειώσεις Εκδοχή 02 Σχολικό Έτος 2013-2014 Εκδοχή 02 Σχολικό Έτος 2013-2014 ÈÖÓØÙÔÓ È Ö Ñ Ø Ó Ò Ó ÄÙ Ó Ù Ð ËÕÓÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα UML ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Σύντοµη περιγραφή των διαγραµµάτων UML Στατική δοµή υναµική δοµή ιαγράµµατα UML - 1 Περιγράφουν τη στατική δοµή του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Chemical and biological evaluations of an (111)in-labeled RGD-peptide targeting integrin alpha(v) beta(3) in a preclinical tumor model.

Chemical and biological evaluations of an (111)in-labeled RGD-peptide targeting integrin alpha(v) beta(3) in a preclinical tumor model. Chemical and biological evaluations of an (111)in-labeled RGD-peptide targeting integrin alpha(v) beta(3) in a preclinical tumor model. Mitra Ahmadi, Lucie Sancey, Arnaud Briat, Laurent Riou, Didier Boturyn,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα