Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ÅØÑØ ÒÓ Î ØÙÐÖ Ó ÁÅ ¼¼ ËÖÓ ÄÑ ÆØØÓ ÖÓÒ ºÙÖºÖ ÚÖ Ó

2 ÓÖÑ Ø ÑØÖÐ ØÐÚÞ ÖÑÓÒØ» ÕÙÒÓ Þ Ó Ú ØÙÐÖ Ó ÁÅ Ñ ÖÖÓ ÕÙ Ù ÖÖÓÚÓ ÓÑÓ Ö ÖÖº ÈÖØÙÐÖÑÒØ ÓÑØÖ Ó ÁÅ ÑÖ Ó ÙÑ ÖÒ Ó Ñ ØÖÒÓ Ð ÐÞ Ù ÖÓÐÑ ÖÒÐÑÒØ Ð ÐÒ Ð Ø Ö ØÚ ÓÐÙÓ º Â Ñ ¼¼ Ñ Ö ÓÑ Ð Ø Ù Ó ËÓ ÇÅ ÇÐÑ Ö ÐÖ Å¹ ØÑصº Æ Ø Ð Ø ÑÓÖ ÐÓ ÈÖÓº ÆÓÐÙ º ËÐÒ È͹Ê ÐÙÑ Ó ÕÙ ÑÖ ÑÖ ÓÐÓÖ ÚµÑ ÓÑ ÙÖÓ Ó ÑÓÖ ØÙÒØ Ò ÓÐÙÓ ÖÓÐÑ ÅØÑغ ÕÙ ÙÖÖ Ó ÓÑÓ ÐÙÒ ÖÒÓÑÓ ÑØÑØÓ ÖØÚÑ ØÚÑÒØ ÜÓÒÑÒØ Ù Ó º Ç ÖÚ ØÑÑ ÙÑ ÖÒ ÒØÖ ÓÑÙÒ ÐÓ ÖÓÐÑ ÅØÑØ Ó Ú ØÙÐÖ Ó ÁÅ ÖÒÐÑÒØ Ó Ñ ÒØÓ º Ó Ò Ø ÓÒØÜØÓ ÕÙ Ö ÓÐÚ Ö ÑÒ ÓÒØÖÙÓ ÓÖÒÞÒÓ Ø ÑØÖÐ ÓÑ ÖÓÚ ÒØ ÕÙ ØÒ ÓÒÐÞÒÓ¹ Ö ØÓÓ Ó ÒØÖ Ó Ð Øº ÖÑÖ ÚÖ Ó ØÒ Ò ÐÙÒ ÒÙÒÓ ÖÓÚ Ñ Ö Ó Ø ÒÐ Ó ØÒØ Ó ØÚº Í ÒÓ Ø ÒØÖ ÓÑÓ ÑÓØÚÓ ÒÓÚ ÚÖ Ó ÚÖÑ ÓÖÖÒÓ ÓÑÐÑÒØÒÓ ÚÖ Ó ÒØÖÓ¹ Ö º È ÖÖ Ò ØÚÓ ÑØÖÐ ÓÐÙÓ ÐØÖÒØÚ ÓÖÖÓ Ö ÐÙÑ ÑÒ ÓÐÙÓ ÒÓÚÓ ÒÙÒÓ ÖÓÚ ÓÖ ÜÑÐÓµ ÚÖ Ó ÓÐÓÖÓÖ º Ñ ÐÙÑ ÑÓÑÒØÓ Ó ÑØÖÐ ÓÙ ØÖ Ú ÖÓÖ ÖÕÙÖÒÓ ÚÞ Ñ ØÒÓ Ö ÓÒØÒÙÖ Ö ÒÓ ÓÖÑ ÙÚк ÐÙÑ ÚÖ Ó ÒØÖÑÖ ÖÖ ÒØÖÑ ÖÒ ÚÒÓ Ò ÒÓÖÓÖÓ ÓÐÙÓ ÖÓÚ ÐÖ ÒÙÑ ÖÑÖ Ó ØÖÓÖÑÒØ ÓÑØÖº Ø ÙÐØÑ ÖÖ ÒØÓÙ ÙÑ ÑÖÓ ÑÓÖØÒØ Ð ÙÐ ÒÖÒØ Ó ÑÙ ÖÓ ÓÒÑÒØÓ º ÞÖ ÕÙ Ø ÑØÖÐ ÒÓ ØÑ ÖØÒ Ó Ò ÒÖ ÅØÑغ ØÐÚÞ ÙÑ ÓÑ ÓÓ ÒÓ ÜÖÓ Ø ÐÒ Ö ÕÙ ÐÕÙÑ Ó ÓÒÑÒØÓ ÕÙÖÓ Ñ ÓÒ ÐÚÖÓ ÓÑ Ù ÓÒ ÖÓ ÓÖ º ÈÖ ÚÖ Ó Ó Ø ÙÑ ÖÒ ÕÙ ÙÒØÓ Ó ÖÕÙÚÓ Ó ÖÓÖÓ Áź ÓÒ ÙÑÓ ÓÑ Ù Ó Ù¹ØÒÒØ ÈØÖÒÓ Ù ÕÙ ÓÑÐÑÒØÖ ØÒØ Ó ÑØÖк ÁÒÐÞÑÒØ ÓÖÑ ÐÙÒ ÒÓ ÖÑ ÐØÒÓº ÓÑÓ ÑÖ ÖÐÑÒØÓ Ó ØÚ Ó Ñ¹ÚÒ º ÎÓ Ó ÒØÖÖ Ñ ÓÒØØÓ ÓÑÓ ÐÓ ÑÐ ÖÓÒ ºÙÖºÖº ÍÑ ÚÖ Ó Ñ ÒÓÚ Ø ÑØÖÐ Ó Ö ÓØ Ñ ÛÛۺРºÙÖºÖ» ÖÓÐһѺ ÖÑÒØÓ ØÓÓ ÕÙ ØÑ ÓÒØÖÙÓ Ö ÐÓÖÓ Ø ØÜØÓº ÖÑÒ¹ ØÓ ÇÒÒ ÆÚ ÐÙÓ Ù ØÚÓ Ó Ëº ÙÑÖ Ð ÒÖÓ Âº ˺ ÙØÖ ÈÙÐÓ ÖÙ Ù¹ØÒÒØ ÈØÖÒÓ Ó ÁŹÊµ ÕÙ ÒØÒÖÑ Ó ÖØÓ Ø ÑØÖÐ ÒÚÖÑ ÒÙÒÓ ÚÖ ÖÓÚ º Ú

3 ÙÖ Ó ÒÙÒÓ ÓÖÑ ÑÒØ ÓÑÓ ÒÓ ÓÖÒк Ñ ÒÓØÓ ØÓ ÒÓØÓ Ù ÒÓ ØÜØÓ ÕÙ Ó ÙÒÓÖÑÞº Ñ ÖÐÓ ÐÙÑ ÓÐÙÓ ÖØÓ ÚÓ ß ÓÐÓ ÁÑØÓ» ÐÖµ»¼ ÐÖµ» ÐÖµ ß ÈÖÓº ÆÓÐÙ º ËÐÒ ÐÙÓ Ù«Ö Ðѵ»¼ ÐÖµ ß Ó Ëº ÙÑÖ» ÓÐÙÓ» ß ÓÐÓ ÈÖÒ Á л ÓÑØÖµ ØÑ µ» ÓÑØÖµ ØÑ µ ß ÈÙÐÓ ËÒØ ÊØ» ÓÑØÖµ» ÓÑØÖµ ß ÙÐÖÑ ÙÙ ØÓ» ÐÖµ ¼ ØÑ µ ß ÖÓ Âº ÖÖÖ ¼¼»¼¼ ß ÈÖÓº ÖÙÒÓ Ö ¼¼»¼¼ ¼ ß ÂÒ¹ÈÖÖ ÖÑÒÒ ÎÐÑÖ ÙÖÓÚ Ý Ú ÄÙ ÄÓ» ÓÑØÖµ ß ÂÒ¹ÈÖÖ ÓÑØÖµ Ö ÖÒ Ó ÂÚÖ Ö ØÒ Ú ÄÙ ÄÓ» ØÑ µ ß ÐÙÑ ÓÖÖÓ ÓÐÙÓ Ñ ÓÖÑ ÓÒØ ÓÖ Ó Ëº ÙÑÖ ÚÖ µ ÓÙÐ ÊÖÓ ÂÖ ÆÙÒ ÖØÙÖ ÙÖØ ØÙ ÖÓ Âº ÖÖÖº Æ Ø ÒÓÒ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÙÒØ ÑÓ Ó Ç ÒÙÒÓ ÖÓÚ»¼»¼»» ÓÖÑ ÒÐÙÓ»ÓÙ ÓÖÖ º ÓÐÙÓ ÖÓÚ ÓÑØÖ»» ÓÖÑ ÒÐÙ º ÓÑÓ ÑÖ ÒÙÑÖ ÓÖÖÓ Ó ØÜØÓ ÓÖÑ ÑÐÑÒØ º Æ ÓØÚ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÙÒØ ÑÓ Ó ÇÒÙÒÓ ÖÓÚ ÓÑØÖ» Ó ÒÐÙÓ ÓÖØ ÈÙÐÓ ÖÙº ÓÐÙÓ ÖÓÚ ÐÖ» Ó ÒÐÙº Æ ØѺ µ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÙÒØ ÑÓ Ó ÓÐÙÓ ÖÓÚ ÓÑØÖ»¼ ¼» ÓÖÑ ÒÐÙ º ÓÐÙÓ ÖÓÚ ÐÖ» Ó ÒÐÙº ÖÓÚ» ÑÐØÖµ ¼¼»¼¼ ÓÖÑ ÒÐÙ ÓÑ ÓÐÙÓº ÖÓ Ð Ó Ø Ö ÐÒÙ ÓÖØÙÙ º Æ ÜØ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÙÒØ ÑÓ Ó ÖÓÚ»¼ ÐÖµ Ó ÒÐÙº ÓÐÙÓ ÖÓÚ ÐÖ»¼ ¼» ÓÖÑ ÒÐÙ º ÒÓØÓ Ó ÙÒÓÖÑÞº Æ ÕÙÒØ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÙÒØ ÑÓ Ó ÖÓÚ» ÐÖµ» ÐÖµ» ÐÖµ ÓÖÑ ÒÐÙ º ÖÓÚ» ÐÖµ Ó ÓÑÐغ Æ ÕÙÖØ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÙÒØ ÑÓ Ó ÖÓÚ» ÐÖ ÓÑØÖµ ÓÖÑ ÒÐÙ º ÖÓÚ ¼¼»¼¼ Ó ÒÐÙ ÓÑ ÓÐÙÓº Ú

4 ÒÙÒÓ ÐÖ ÓÑØÖ»¼ ¼»»»» µ µ» µ µ»» µ µ»»»¼ µ µ ¼» ¹ ¹» ¹ ¹» ¹ ¹» µ» µ µ» µ» µ» µ» µ»¼ µ ¼» µ» µ»» ¹» ¹ ¹» ¹ ¹» ¹ ¹»»»¼ ¼»»»»»»»»»»¼ ¼»»»»» µ»»»»»¼¼¼ ¼¼¼»¼¼ ¼¼»¼¼ ¼¼»¼¼ ¼¼»¼¼ ¼¼»¼¼ ¼¼»¼¼ ÅØÑØ µ ÖÓÚ ÐÖ ÐÙÐÓ ÓÖÑ ÖÐÞ ÖÑÒغ µ ÀÓÙÚ ÖÓÚ ÒÓ ÌÒÓ ÒÓ ÒÐÙ Ò Ø ÑØÖк µ ÖÓÚ ÓÑØÖ ÌÖÓÒÓÑØÖ ÓÖÑ ÖÐÞ ÖÑÒغ µ ÀÓÙÚ ÖÓÚ ÒÓ ÓÑØÖÓ ÒÓ ÒÐÙ Ò Ø ÑØÖк µ Ó ÒÐÙ ÖÓÚ Ó ÐÓ Ó Ö ÐÙÒÓ ÑÐØÖ º Ú

5 ÁÅ ¼¼»¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ Ò Ö Ò Ö µ Ö µ Ò µ ØÖÑÓ ÙÑ ÕĐÙÒº ØÖÑÒ Ñ ÙÒÓ Ò Ó ÚÐÓÖ Ö ÕÙ ØÓÖÒÑ Ø ÕĐÙÒ ÙÑ ÖÓÖ Ó ÖØÑØ ÒÓ ÕÙ Ö Ó ÒÙÑÖÓ Ö º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÓÐÒÓÑÓ Üµ Ü Ü Ü Ü Ü ¼ ËÒÓ ÕÙ Ó ÖÓÙØÓ Ù Ù ÖÞ ÓÑй Ü ÙÐ ÕÙ ÖØ Ö ÑÒÖ ØÓ Ù ÖÞ ÓÑÐÜ Ó ÒØÖ ÒÓ¹ÒÙÐ ÐÙÐ ØÓ ÖÞ Ó ÓÐÒÓÑÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ØÖÞÓ ÑÒÓÖ ÑÓÖ Ó Ù Ñ Åƺ Ç ÓÒØÓ Å ¼ Æ ¼ ¹ ÚÑ Ñ Ñ ØÖ ÑÒØÓ Ù Ò ÓÖ¹ Ñ ÅÅ ¼ Æ ¼ ƺ Ó ØÖÖ ÖØ Å ¼ Æ ¼ ÚÖ ÓÙ¹ ÕÙ Ñ Ñ ÒÓÒØÖÖÑ ÓÖ Ó ÐÓ ÒÓ ÓÒØÓ È º ÐÙÐ Ö Ó ØÖÞÓ Å ¼ Æ ¼ Ñ ÙÒÓ Ö º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ò Ø Ò µ ÓÒ Ò ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ò Ò ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÓÒØÓ ¼µ ¼µ ÙÑ ÖÙÒÖÒ ÖÓ Ê ØÒÒØ Ó ÜÓ Ò ÓÖѺ ÖØ Ö ØÒÒØ ÓÒØÑ Ó ÓÒØÓ ÖØ Ö ØÑÑ ØÒÒØ ÓÒØÑ Ó ÓÒØÓ º ËÒÓ ÕÙ ÓÖÑ ÒÓ ÖØÒ ÖØ Ö Ö ØÖÑÒ ÕÙÓ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ ÖØÓ ÐÓ ÓÒØÓ ÒØÖ Ó Ö Ö Ó ÚÖÖ Ê ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ¼ µº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ØØÖÖÓ ÖÙÐÖ Ö Ø ÓÑÖ¹ ÑÒØÓ ÙÑ Ö ÖÓ Ê ØÒÒØ ØÓ Ö Ø Ó ØØÖÖÓº Ñ ÙÒÓ ÐÙÐ µ ÇÚÓÐÙÑ ØÓØÐ Öº µ ÇÚÓÐÙÑ ÖØ Ö ØÙ ÒÓ ÒØÖÓÖ Ó ØØÖÖÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÓÒÙÒØÓ ÓÐÙÓ Ë Ü ÝµÜ Ý ÕÙÓ Ü Ýµ ÜÝ ÒÓ ÕÙ ÙÑÒÙÑÖÓ ÖÑÓº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ ÓÑ Ë ¼ Ë Ò ÓÖ Ë ¼ ¼ Ò Ò Ò Ò Ë Ò Ò Ò ¼ Ò Ò Ò µ Ò Ò ÐÙÐ Ó ÚÐÓÖ Ë ¼ Ë Ñ ÙÒÓ Ò ÒÓ ÕÙ Ö ÖÖ ÒØ Ó ÑÓÖ ÒØÖÓ ÑÒÓÖ ÓÙ ÙÐ Ó ÒÙÑÖÓ Öº Ç ÍØÐÞ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ñ ÒÓÑÓ ÆÛØÓÒ µò º ØÖÑÒ Ò Ñ ÙÒÓ Ò Ò ÆÒ µº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ Ü Ý Þ Ö ÕÙ Ø ÞÑ Ó ØÑ Ö Ö Ý ÐÓ Ý Ü ÐÓ Ý Þ ÐÓ Ü Þ Ý Ö Ý ÐÓ Ü Þ ÐÓ Þ Þ ÓÒ Ñ ÖÖ ÒØ ÓÑÒÓ Ñ ÐÑÒØÓ ØÓ¹ ÑÓ ÐÓ ÖÖ ÒØ Ó ÐÓÖØÑÓ Ò º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ç ÒÙÐÓ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ØÓ Ñ ÖÓÖ Ó ÖØÑØ ÙÑ Ð ÓÐÙÓ ÕÙÓ ØÖÓ¹ ÒÓÑØÖ Ò Ü Ó Üµ Ò Ü Ò Ü Ó Ü Ó Üµ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ Ø ÒÙÐÓ Ñ ÖÒÓ µº Ú

6 ÁÅ ¼¼»¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÙÒÓ Üµ Ü Ü µ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ Ü Ýµ Ü Ýµ ܵ ݵ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ç ØÑ ÙÖÒ ÙÑ ÙØÐÞ ÙÑ ØÐÓ ÒÙÑÖÓ ÓÒÓÖÑ ÐÙ ØÖÓ Ò ÙÖº ÍÑ ÐÖÓ Ó¹ ÖÚ ÐÓÒ Ö ÕÙ Ò ÙØÐÞ Ó Ù ØÓ º Ç ÖÑÖÓ Ó ÙÐØÑÓ ØÓ ÒÓÒØÖѹ ÒÙÑ Ñ Ñ ÐÒº Ç ÙÒÓ Ó ØÖØÓ ØÓ ÒÓÒØÖѹ Ò Ð¹ Ò ÑØÑÒØ ÙÖÓÖº ÐÙÐ Ó ÒÙÑÖÓ Ò ÕÙ ÚÖÓ Ö ÜÖ¹ ÑÒØ ÐÓ ÐÖÓ Ö ÕÙ ÓÑ ÖØÞ Ð ÓÒ ÒØÖÖ Ò º Teclado numerico ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ ÒÙÑÖÓ Ö Ó ØÚÓ ÖÒØ º ËÒÓ ÕÙ ÐÓ ÐÓ ÐÓ Ó ØÖÑÓ ÓÒ ÙØÚÓ ÙÑ ÖÓÖ Ó ÖØÑØ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ µ ÐÓ ÐÒ Ø ÕÙ ØÓ Ó ÒÙÐ ÓÖ ÖÖÓ ÒÓ ÒÙÒÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ ÖÞ ÓÑÙÒ ÕÙÓ Ü Ü Ü Ü ¼Ü Ü Ü Ü ¼º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÕÙÓ Ò Ü Ó Ü Ò Ü ¼º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ Ð ÓÓ ¼ Å ÙÑ ÓÒØÓ ÕÙÐÕÙÖ ÙÖÚº ÌÖ¹ ÓÖ Å Ù ÒØ Å Å ¼ ÕÙ ÒØÖØÑ Ð Ñ È È ¼ Ö ¹ ØÚÑÒغ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ ÓÑ Åȵ Å ¼ ¼ È ¼ µ ÓÒ ØÒغ Ç ÐÙÐ ÒÐÑÒØ ÓÑ Åµ ȵº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ ÖÞ Ó ÓÐÒÓÑÓ Üµ Ü ÖÜ Ø ÓÒ Ö Ø Ó ÒÙÑÖÓ Ö ÒÓ ÒÙÐÓ º µ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ ÜÖ Ó Ñ ÙÒÓ Ö Øº µ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ Ë Ò ÖË Ò ØË Ò ¼ Ö ØÓÓ ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖÐ Ò ÓÒ Ë Ö ÕÙÐÕÙÖ ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖÐ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ØÖÑÒÒØ ÑØÖÜ Ò Ò Ñ ÙÒÓ ÓÒ ÙÑÒÙÑÖÓ ÖÐ ØÐ ÕÙ º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ º º º º º ºº º º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ßÞ Ð Ò ÓÐÙÒ Ò ÐÒ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÓÒØÓ È É ÓÖ ÒØ ÙÑ ÙÓº ÍÑ ÓÖÑ ÖÓÖÖ ÓÖ ÙÖ Ó ÙÓ ÑÒÓÖ ØÒ ÒØÖ È É ÖÙÞÒÓ Ö Ø Ñ Å Ö Ø Ñ Æ ÓÒÓÖÑ ÐÙ ØÖÓ Ò ÙÖ ÜÓº Ó ÕÙ Ó ÓÒØÓ È É Å Æ Ó ÓÐÒÖ º µ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ ÅÆ ÖÒÙÐÖ º µ ÐÙÐ Ö Ó Ó ÙÓ ØÖÑÒ ÐÓ ÐÒÓ ÕÙ ÓÒØÑ È É Å Ñ ÙÒÓ Å º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ØÖÒÙÐÓ Ö Ëº ÅÖ¹ Ó ÓÒØÓ È ÓÖ Ó ÐÓ ØÐ ÕÙ ÈÈ Õ Ó ÓÒØÓ É ÓÖ Ó ÐÓ ÑÒÖ ÕÙ ÉÉ Öº ÚÒ É È ÒÓÒØÖѹ Ñ Ì ÓÒÓÖÑ ÐÙ ØÖÓ Ò ÙÖº ØÖÑÒ Ö Ó ØÖÒÙÐÓ Ì È Ñ ÙÒÓ Ë Õ Öº P M N Q T P D Q Ú

7 ÁÅ ¼¼»¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖÐ Ò ÕÙ ØÓÖÒ Ó ØÖÑÒÒØ ÜÓ ÙÐ º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ÐÓ Ò µ ÐÓ Ò µ ÐÓ Ò µ ÐÓ Ò µ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÓÐÒÓÑÓ È Üµ Ü Ü Ó ÒØ Ö ÓÑ ¼º ËÒÓ ÕÙ Ù ÖÞ Ó Ö ÑÓÒ ØÖ ÕÙ ¼º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ÖÑ ÖÙÐÖ ÐØÙÖ Ù ÙÑ ÜÓÒÓ ÐÓ º ÍÑ ÐÒÓ ÖÒ¹ ÙÐÖ ÓÒØÒÓ Ó ÓÒØÓ ÑÓ Ö Ø Ú ÖÑ Ñ Ó ÓÐÖÓ º ÐÙÐ ÖÞÓ ÒØÖ Ó ÚÓÐÙÑ Ø Ó ÓÐÖÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó ÒÐ ÙÑ ÑÓÒØÓ ÙØÓÐ ÓÑÖѹ ÓÒØÙÓ ÕÙ ÓØÒÓ¹ ÙÑ ØÓØÐ ÓÒ¹ ØÓ º ÕÙ ÓÓÙ ÓÑ ØÓÓ Ó ÓÙØÖÓ ÚÖ ÖÓ Ò ÙÑ ÚÞº ØÖÑÒ ÕÙÒØÓ ÑØ ÓÙÚ ÒÓ ÑÓÒØÓ ÒÓ ÕÙ ÚØÓÖ ÚÐ ÓÒØÓ ÑØ ÚÐ ÓÒØÓ ÕÙ ÖÖÓØ ÒÓ ÓÒØÙ¹ ÚѺ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÕÙÖÐØÖÓ ÓÒÚÜÓ Ø Ò ÖØÓ Ñ ÙÑ ÖÙÐÓ ÑØÖÓ º ˹ ÕÙ ÓÑ ÖÒØ ÞÖÓº µ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ º µ Ë Ó ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÖÒØ ÑÓ ØÖ ÕÙ ÒÓ Ó Ö ÖÑÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ò Ü Ýµ Ñ ÙÒÓ ÒÓ ÕÙ Ó ÖÓÙØÓ ¼ ÕÙ Ò Ü Ò Ý ÕÙ Ó Ü Ó Ý º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÙÒÓ ¼ ÓÒ ÖÖ ÒØ Ó ÓÒÙÒØÓ Ó ÒÙÑÖÓ Ö ØÐ ÕÙ µ µ µ Ö ÖØÒÒØ Ó ÓÑÒÓ º ÑÓÒ ØÖ ÕÙ ÙÑ ÙÒÓ Öº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÒÓ ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖ Ñ ÖÓÖ Ó ÖØÑØ Þ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ ÑÓÙÐÓ ÙÒØÖÓ ØÖÑÒ ÙÑ ÚÐÓÖ Ö ÙÑ Ó ÒÙÑÖÓ Þ ÓÖÑ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÐ Þ Þ Þ Þ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÖÓÐ È ÕÙÓ Ý Ü ÓÑ ¼ ÙÑ ÓÒØÓ ÓÓÖÒ Ü ¼ Ý ¼ µ Ø ÞÒÓ Ý ¼ Ü ¼ º Ë Ë Ö Ó ØÖÒÙÐÓ Ì Ì ¼ ÓÒ Ì Ì ¼ Ó Ó ÓÒØÓ ÓÒØØÓ ØÒÒØ È ÒÓ ÓÖ º µ ÐÙÐ Ó ÚÐÓÖ Ö Ë Ñ ÙÒÓ Ü ¼ Ý ¼ º µ ÐÙÐ ÕÙÓ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÓÒØÓ ÑØÒÓ ÕÙ Ö Ë ÓÒ ØÒغ µ ÁÒØ ÕÙ ÓÒ ÖÖ ÒØ Ð ÕÙÓ Ó¹ Ø ÒÓ ØÑ ÒØÖÓÖº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ Ó ÒÙÑÖÓ ÙÑ ÕÙ¹ ÖÓ ÖØÓº ßÞ Ð ßÞ Ð Ò µ ÚÞ Ò ÚÞ Ú

8 ÁÅ ¼¼»¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Þ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ ÑÓÙÐÓ ÙÒØÖÓ ÕÙ Ø Þ ÓÒÓ Þ Ò ÓÒ Ò ÙÑ ÒÙÑÖÓ Þ Ò ÒØÖÓ Ó ØÚÓº ÑÓÒ ØÖ ÕÙ ÙÑÒÙÑÖÓ ÞÒ Öк ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ØÓÓ Ó ÚÐÓÖ Ö Ü ÕÙ Ø ÞÑ ÕÙÓ ÐÓ Ü Ü Ü ÐÓ Ü Ü Ü ÓÒ ÐÓ Ýµ Ý ÖÖ ÒØÑ Ö ØÚÑÒØ Ó ÐÓ¹ ÖØÑÓ Ò ¼ Ó ÑÓÙÐÓ Ýº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÒÙÑ ÖÙÒÖÒ ÖÓ Ê Ò ÖÚ¹ ÒÐ ÙÑ ÕÙÖÓº ÙÖ ÒÖÚ¹ ÙÑ ÖÙÒÖÒ Ò Ø ÕÙÖÓº Ø ÖÓ Ó ÖØ Ò Ò¹ ÑÒØ Ö Ó ÒØÖÓÖ ÙÖ ÑÒÖ ÕÙ ÕÙÖÓ ØÖ ÑÖ Ò ÖØÓ Ñ ÙÑ ÖÙÒÖÒ ÑÙÐØÒÑÒØ ÖÙÒ ÖØÓ ÓÖ ÓÙØÖº ÐÙÐ Ñ ÙÒÓ Ê ÓÑ Ö ÐÑØ ÐÓ ÐÓ Ó ÕÙÖÓ Ð ÖÙÒÖÒ ÕÙ Ó ÖÙÒ ¹ ÖÚÑ ÓÒÓÖÑ ÑÓ ØÖ ÙÖº R R E F ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ÜÓÒÓ ÖÙÐÖ Ñ ÐÓº ¹ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ ÑÜÑÓ Ö ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÒÓ¹ ÕÙ µ Ç ÓÒØÓ ØÓ ØÙÓ ÓÖ ÐÓ Ó ÜÓÒÓº µ ÖØ ÕÙ ÙÒ Ó ÓÒØÓ ÖÐÐ ÙÑ Ó ÐÓ Ó ÜÓÒÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ Ó ÙÓÒÙÒØÓ Æº ÈÓÖ ÒÓ ÙÑ ÙÒÓ Ö ÒØ µ µ µ Ö ÕÙ ÕÙÖ º µ ÈÖ ÕÙÒØ ÙÒÓ Ö Ó Ö ÒØ µ ÈÖ Ò ÕÙÒØ ÙÒÓ Ö Ó Ö ÒØ ÓÒ Ò ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÑÓÖ ÕÙ ÞÖÓ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÖÑ ÖÙÐÖ ÚÖØ Î ÕÙ¹ ÖÒÙÐÖ º ÇÐÓ ÖÑ Ñ Ð Ö Ø ÐØÖÐ Ð º ÓÖع ÖÑ ÓÖ ÙÑ ÐÒÓ ÕÙ ÓÒØÑ Ó ÚÖØ ÖÐÐÓ ÖØ ÓÒØÑ Ó ÓÒØÓ ÑÓ Ö Ø Îº ÐÙÐ Ö Ó ØÖÑÒ Ð ÒØÖ Ó Ó ÐÒÓ ÓÑ ÖѺ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÑÓÒ ØÖ ÕÙ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÑÙÐØÐÓ ÕÙØÖÓº G D ¼ ¼ ÙÑ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ÑØÖÞ Ò Ò Ó ÒØ Ö ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÖÐ ÖÒØ º ËÒÓ¹ ÕÙ ÖÓÚ ÕÙ ÑØÖÞ Á ÒÚÖØÚÐ ÓÒ Á ÑØÖÞ ÒØ Ò Òº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÕÙÓ Ø «Ø «µ Ø «µ ÒÓ¹ ÕÙ «¼µº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÓÖ ÙÑ ÖØ Ö Ó ÑÖÓ Ó ÓÒØÓ º ËÓ ÓÒ ØÖÙÓ Ó ØÖÒÙÐÓ ÕÙÐØÖÓ ÓÖÑ ÕÙ Ó ÓÒØÓ ÒÓÒØÖÑ Ó Ñ ÑÓ ÐÓ ÖØ Ö ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ó ÓÒØÓ ÒÓÒØÖ Ó ÐÓ ÓÓ ØÓ ÓÒÓÖÑ ÑÓ ØÖ ÙÖº й ÙÐ Ö Ó ØÖÒÙÐÓ ÓÖÑÓ ÐÓ ÖÒØÖÓ Ñ ÙÒÓ Ó ÓÑÖÑÒØÓ Ó ÑÒØÓ º Ú

9 ÁÅ ¼¼»¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ ÓÑ Ó ÒÙÑÖÓ ÒØÖ ¼¼ ¼¼ ÕÙ Ó ÑÙÐØÐÓ ÓÙ Ñ ÒÓ ÑÙÐØÒÑÒØ ÑÙÐØÐÓ ÑÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÑØÖÞ ÕÙÖ ÒÓÑÒ ÓÖØÓÓÒÐ ÕÙÒÓ Ù ØÖÒ Ó Ø ÙÐ Ù ÒÚÖ º ÓÒ ÖÒÓ Ø ÒÓ ØÖÑÒ ÑØÖÞ Ê ÜÓ ÙÑ ÑØÖÞ ÓÖØÓÓÒÐ ÒÓ¹ ÕÙ Ò ÙÑÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ «ÙÑÒÙÐÓ ÕÙÐÕÙÖº ÂÙ Ø ÕÙ Ù Ö Ó Øº Ê Ó Ò«µ Ò Ò«µ ¼ Ò Ò«µ Ó Ò«µ ¼ ¼ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ÖÓÐ ÜÓ ÓÐ Ç ÕÙ ÐÓ ÓÒØÓ ¼ ¼µº Ò¹ ÙÒÓÖÑÐ Ñ ÙÑ ÓÒØÓ È ÖÓÐ ÓÑÓ Ó ÑÒØÓ ÖØ ÓÖØÓÓÒÐ ØÒÒØ ÙÖÚ ÐÑØÓ ÐÓ ÓÒØÓ È Ó ÜÓ Óк ØÖÑÒ ÕÙÓ ÒØ ÕÙ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÓÒØÓ ÑÓ ÙÒÓÖÑ ÖÓк ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ˹ ÕÙ ÐÓ ÐÓ Õ Ò¼ ÓÒ Ò ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖк ËÒÓ Ó ÖÓÙØÓ Ó Ò ØÖÑÓ ÙÑ ÖÓÖ Ó ÓÑØÖ ÖÑÖÓ ØÖÑÓ ÖÞÓ Õ ÐÙÐ Ó ÚÐÓÖ ÐÓ Ñ ÙÒÓ Òº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ µ ÒÓÒØÖ ÓÒÓ ÕÙ ÚÑ Ø ÞÖ Ó Ó¹ ÒØ ÙÑ ÓÐÒÓÑÓ È Üµ ÕÙÖØÓ ÖÙ Ö ÕÙ È Üµ È Üµº 10 km 10 km 10 km D ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ 10 km 10 km 10 km µ ËÑ Ü Ý Þ ÒÙÑÖÓ Ö Ó ØÚÓ º ÈÖÓÚ ÕÙ Ü Ý Þ ÜÝÞ Ñ ÕÙ ÓÒÓ ÙÐ ÚÖ µ ÓÒ Ö ÙÑ ÖÐÐÓ ÐÓ Ö ØÓØÐ Ë ¼ º ØÖÑÒ Ó ÚÓÐÙÑ ÑÜÑÓ Öй ÐÓ Ñ ÙÒÓ Ë ¼ º ÉÙÐ ÖÐÓ ÒØÖ Ö ÕÙ ÚÓÐÙÑ ÑÜÑÓ ÑÓÒ ØÖ Ù Ö ÙÐØÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÕÙÓ Ü Ü ÒÓ¹ Õ٠ܼº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ÕÙÖÓ Ï ÐÓ º ÚÒÓ¹ ÒÙÐÓ ÕÙÖÓ Ñ ÕÙØÖÓ ÖØ Ù ÓØѹ Ó ÓØÓÓÒÓ ÖÙÐÖ ÖÖ ÒØÓ Ò ÙÖ ÜÓº ØÖÑÒ Ó ÐÓ Ö ÓØÓÓÒÓ Ñ ÙÒÓ º Ö Ó Ø Ò ÒÓ ÓÑ ÓÒØÖ Ü¹ Ö Ó ØÖÓÒÓÑØÖ º X Y µ ÓÒ Ö Ó ÓÐÒÓÑÓ È Üµ Ü Ü Ü Ü º ØÖÑÒ ØÓ Ù ÖÞ ÒÓ¹ ÕÙ Ó Ñ ÑÓ Ø Þ ÓÒÓ Ó ØÑ Ñº H G ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÓÒ ÙÑÐÒÖÓ ÖÙÐÖ ÖØÓ ØÑ ÙÑ ÓÑÙÑ Ó ÚÖØ Ó ÓÒ ÒÓÒØÖ ÒÓ ÒØÖÓ ÓÙØÖ Ó ÐÒÖÓº ØÖÑÒ Ó ÒÙÐÓ ÓÖÑÓ ÐÓ ÜÓ Ó ÓÒ Ù ÖØÖÞ ÒÓ¹ ÕÙ ÖÞÓ ÒØÖ Ö ØÓØÐ Ó ÐÒÖÓ Ö ØÓØÐ Ó ÓÒ»º W F E D Z ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÉÙØÖÓ Ó ÓÒØ ÓÖ ¹ ØÖ ÓÒÓÖÑ ÙÖ ÜÓº ÉÙÒØÓ ÖÙÖ Ó ¹ ÖÒØ ÓÑÑ ØÖÑÒÑ Ò Ó ÙÑ µ ÜØÑÒØ ¼ Ñ µ Ò ¼ Ñ Ú

10 ÁÅ ¼¼¼»¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÖ ÜÓ ÓÒ Ü Ý Þ Ûº Ç ÒÙÐÓ Ó ÖØÓ º µ ØÖÑÒ Ó ÓÑÖÑÒØÓ Ñ ÙÒÓ Ü Ý Þ Ûº µ ØÖÑÒ ØÒÒØ Ó ÒÙÐÓ «Ñ ÙÒÓ Ü Ý Þ Ûº α D ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÑØÖÜ µ ÓÒ ¹ ÑÓ ØÖÑÓ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ µ ÓÑ º µ ÐÙÐ º µ ØÖÑÒ Ó ÓÑØÓÖÓ Ó ÐÑÒØÓ ÓÐÙÒ º µ ÇØÒ ÙÑ ÓÖÑÙÐ ÖÐ Ö Ó ÐÑÒØÓ ÓÒÐ ÖÒк ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÓÑÒÒØ ÓÑÒ ÓÒÚÓÓÙ ÚÓÐÙÒØÖÓ Ö ÓÒ ØØÙÓ ØÖÙÐ º ÌÓ Ð Ó ÓÖÑ ÐÓ Ñ ÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÑÒ º Ó¹ ÑÑ ÖØ ÜØÑÒØ Ù ØÖÙÐ º Ù ØÖÙÐ ØÑ ÓÑÒØ ÙÑ ÓÑÑ Ñ ÓÑÙѺ ØÖÑÒ Ó ÒÙÑÖÓ ÚÓÐÙÒØÖÓ ÓÒØÖÒØ ÙÑ ØÖÙк ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ÚÐÓÖ ÜØÓ Ò Ö ÓØ Ó Ö Ó F E ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÈÖÓÚ ÕÙ Ö ÕÙÐÕÙÖ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ Ó ÒÙÑÖÓ ØÖÑÒÑ ÑÖ ÓÑ Ó Ñ ÑÓ ÐÖ ÑÓ Ð¹ Ö ÑÓ ÙÒ µº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÓÐÒÓÑÓ ÖÙ ÑÒÑÓ Ù Ö¹ Ö ÒØÓ Ö ÐÓ ÓÒØÓ È µ È ¼µ È µ È µº µ ØÖÑÒ Ó Ó ÒØ Ó ÓÐÒÓÑÓº µ ÐÙÐ ØÓ ÖÞ Ó ÓÐÒÓÑÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ØÓÓ Ó ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ Ñ Ò Ö Ó ÕÙ Ó ÓÐÒÓÑÓ Ü Ñ Ò Ü Ñ Ò Ñ Ú ÚÐ ÓÖ Ü º ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ Ö Ø ØÖ ÖØ ÖÐÐ ÒÓ ÓÐÒÖ º ËÓ ÑÖÓ ÓÖ Ö Ó ÓÒØÓ ¼ ÓÖ Ó ÓÒØÓ ¼ ÓÖ Ø Ó ÓÒØÓ ¼ ÑÓÓ ÕÙ Ó ÑÒØÓ ¼ ¼ ¼ ØÒÑ Ó Ñ ÑÓ ÒØÓº µ ÅÓ ØÖ ÕÙ ¼ Ó Ó ÖÒØÖÓ Ó ØÖÒÙÐÓ ¼ ¼ ¼ Ö ØÚÑÒØ ÒØÓ ¼ ÖÐÐÓ ØÖ ÖØ º µ ØÖÑÒ ¼ Ñ ÙÒÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ ÒÙÑÖÓ Ö Ó ØÚÓ ÖÒØ º Ó Ó ØÑ ÜÓ Ü Ý ÐÓ Ü ÐÓ Ý ÐÓ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ Ü Ýº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ Ó ÓÖØÓÓÒ Ù ÖÖ¹ ÒØÓ Ö ÓÖÑ ÖÒÙÐÖ ÒØÖ º ÈÖÓÚ ÕÙ Ó ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ Ó ÓÖØÓÓÒ ÓÑÒØ ¼ Ç Ò Ó ÓÒÙÓ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ º Ú

11 ¼ ÁÅ»¼¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ØÖÑÒÒØ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÒÙÑÖÓ Ö Ø ÕÙ º ÈÖÓÚ ÕÙ ÕÙÓ ÜÓ Ó Ù ÜØÑÒØ Ù ÖÞ Ü Ü ÕÙ Ø ÞÑ ÓÒÓ Ü Ü º Ü Ü Ü ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÊÖ ÒØ Ö ÑÒØ ÙÒÓ µ Ò Ó Ó ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ ÓÓÖÒ Ó ÓÒØÓ ÒØÖ Ó Ð ÓÑ ÖÓÐ ÖÖ ÒØ Ò ÙÖ ÜÓ ÒÓ¹ ÕÙ µ Ç ÓÒØÓ ¼ Ó Ó ÓÓ Ð Ó ÓÒØÓ ¼ Ó Ó ÓÓ ÖÓк µ ¼ Ó ÜÓ ÓÒÙÓ ÖÓк µ Ç Ç ¼ ÑÇ Ç ¼ Ѻ Y D D O E E X ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ó ÓÒÙÒØÓ µ Æ ØÖÑÒ ÕÙÒØÓ ÙÓÒÙÒØÓ Ä Ü Ü µ Ý Ý µ Þ Þ µ Ø Ø µ Ö Ö µ Ä Ü ØÑ ÓÑ ÒÓµ ÐÑÒØÓ ØÒØÓ ÕÙ Ø ÞÑ ÑÙÐØÒÑÒØ ÙÒØ ÓÒÓ µ Ü Ý Þ º µ Ü Ø Ü Ö Ø Ö º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ö Ø ÐØÖ ÙÑ ÖÑ ÖÙÐÖ ÓÑ Ò ØÑ Ñ Ðº ØÖÑÒ µ ÜÖ Ó Ó ÖÓ Ó ÖÙÐÓ ÖÙÒ ÖØÓ Ñ ÙÒÓ Ð ÑÓÓ ÕÙ Ó ÖÓÙØÓ Ó ÚÓÐÙÑ ÖÑ Ð Ù ÐØÙÖ ÑÜÑÓº µ ÜÖ Ó ÖÓÙØÓ ÑÜÑÓ Ñ ÙÒÓ Ð Òº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÑÒ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÓÖØÑ Ñ º ÑÓÒ ØÖ ÕÙ Ø Ë ÓÒ Ë Ö Ó ØÖÒÙÐÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÌÖ ÓÓÖ ÙÑ ÓÑ ÙÑ Ó ÞÖÑ ÐÒÑÒØÓ ÑÙÐØÒÓ º ÓÖÓ Ó ÖØ ÒÕÙÒØ ÚÞ º Ç Ó ÓÒØÑ ØÖ ÖÒ ØÖ ÖØ º ¼ ÚÞ µ Ñ Ù ÙÑ ÖØ Ö Ó ÓÓÖ Áº µ Ñ Ù ÙÑ ÖÒ Ö Ó ÓÓÖ ÁÁº µ Ñ Ù ÙÑ ÖÒ Ö Ó ÓÓÖ ÁÁÁº Úµ Ñ ÖÑ ÖØ Ö Ó ÓÓÖ Á ÁÁÁ ÖÒ Ö Ó ÓÓÖ ÁÁº Úµ Ñ ÖÑ ÖÒ Ö Ó ÓÓÖ ÁÁ ÁÁÁ ÖØ Ö Ó ÓÓÖ Áº Úµ Ñ ÖÑ ÖØ Ö Ó ØÖ ÓÓÖ º Úµ Ñ ÖÑ ÖØ Ö Ó ÓÓÖ ÁÁ ÁÁÁº ØÖÑÒ ÕÙÒØ ÚÞ Ù ÙÑ ÖØ Ö ÐÓ ÑÒÓ ÙÑ ÓÓÖº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÕÙØÖÓ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ º ÈÖÓÚ ÕÙ Ó ÖÓÙØÓ µ µ µ µ µ µ Ú ÚÐ ÓÖ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÓÐÒÓÑÓ Ñ Ò ÓÑ ÒÓ ÑÜÑÓ ØÖ¹ ÑÓ ÕÙ ÖÖ ÒØ Ó ÓÑØÓÖÓ Ó ÕÙÖÓ Ó Ò ÖÑÖÓ ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖ Ò µº Ú

12 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ÖÞ Þ Þ ¼ ÐÓÐÞ¹ ÒÓ ÐÒÓ ÓÑÐÜÓ ÒÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ ÙÒÓ Üµ ܵ Ñ Ò Üµ Ü Üµ ܵµÜ Ü º ØÖÑÒ ÙÒÓ Üµ Ù Ö Óº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ÚÐÓÖ ¼µ ¼ ÓÑ Ó ÐÖ ÑÓ Ò¹ ØÚÓ ÑÖÒÓ ÜÒ Ó Ó ÒÓÑÓ ÆÛ¹ ØÓÒº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ÒÓ¹ ÕÙ µ Ó Ò ÓØ Ø ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ Ò ÖØÒÙÐÖ ØÑ Ñ ÑØÖÓ ¹ ÙÒØ ÑÒ Ó ÐØÙÖ º Ó ØÖÓ Ó ÚÓÐÙÑ Ò Ó ÓÙÓ ÓÖ Ùº Æ Ù¹ Ö ÙÖÓÖ Ù ÓÖѹ ÙÑ ÕÙÒ ÓÐ Öº ÓÐ Ö Ø ÕĐÙ ØÒØ Ö Ñ º Ñ ÖÐÓ Ö Ñ Ù Ó Ó ØÐ ÕÙ ØÒ ÙÑ Ö Ó ÓÖÓ ØÒ ÓÙØÖº ØÐ ÙÑ ØÑ ÓÓÖÒ ÖØÒÙÐÖ ÕÙ ØÒ ÓÑÓ ÓÖÑ ÙÑ Ó ÒØÓ ÒØÖÓÖ Ò ÓÑÓ ÙÑ Ó ÐÒÓ ÓÓÖÒÓ Ö Ñ Ñ ÖÓÜÑ Óк Ñ ÖÐÓ Ø ØÑ ØÖÑÒ ÓÓÖ¹ Ò ÖØÒÙÐÖ Ó ÓÒØÓ ÓÒ ÒÓÒØÖ ÓÐ Öº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÙÑ ÕÙÖÓ ÐÓ ÓÒÓÖÑ ÙÖ ÜÓº ËÒÓ¹ ÕÙ Ã ÓÑ Ó ÕÙÖÓ ØÒ ÙÑ ÓÒØÓ È Ó ÐÒÓ ÒÓ ÓÖ Ó ÚÖØ ØÖÑÒ µ Ç ÚÐÓÖ ÑÒÑÓ Ã Ó Ó Ó ÓÒØÓ È Ò ÕÙÐ ÓÓÖÖ Ø ÑÒÑÓº µ Ç ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÓÒØÓ È Ö Ã º µ ¼ ÖÒÓ º D ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ «Ö ÕÙ ÑÓ ÚÐ Ó ØÑ Ü Ý Þ Ü Ý Þ Ü Ý «µþ «ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó Ú ÖÓÖ Ó ÖØÑØ Ö ÕÙ Ó Ö ÙÐØÓ Ú Ó ÓÑ Ó Ù Ò Öѹ ÖÓ ØÖÑÓ Ð ÓÑ Ó Ù Ò ÖÑÖÓ ØÖÑÓ ÒÒÒØ Ó ÚÐÓÖ Òº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ÙÑ ÑØÖÞ ÒÓ ÒÙÐÖ È ÕÙ Ø ¼ ÕÙÓ ÑØÖÐ È ÓÒ ¼ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ó ÓÐÒÓÑÓ È Üµ ÖÙ Ò µ ÓÑ ØÓÓ Ó Ù Ó ÒØ Ó ØÚÓ ÙÒØÖÓ º ÚÒÓ¹ È ÜµÓÖ Üµ ÖÙ ÓØѹ Ó Ö ØÓ Ê Üµº ØÖÑÒ Ê Üµ ÒÓ¹ ÕÙ ÖÞ Üµ Ó ÖÞ Üµ Ü ÕÙ µ ¼º Ú

13 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ÓÐÙÓ ÕÙÓ ØÖÓÒÓÑØÖ Ò Ü Ó Ü Ü Êº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÒØÖÖØ ÓÑØÖÑÒØ Ó ØÑ Ñ¹ ØÖÐ ÜÓ Ñ ÙÒÓ «º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÙÓ À Ö Ø Àº ËÑ Ö Ø Ù Ñ Ó ÓÒØÓ Å Æ È ÑÖÓ ÓÖÑ ÕÙ Å ØÐÕÙÅ Ñ Æ ØÐ ÕÙ Æ Ñ È ØÐÕÙÈ ¼ Ѻ ÐÙÐ Ó ÖÑØÖÓ ÓÕÙÓÐÒÓÅÆÈ ØÖ¹ ÑÒ ÒÓ ÙÓº «Ü Ý Þ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÉÙØÖÓ ÖØ ÒØÖØÑ ÓÖÑÒÓ ÕÙØÖÓ ØÖÒÙÐÓ ÓÒÓÖÑ ÙÖ ÜÓº ÈÖÓÚ ÕÙ Ó ÖÙÐÓ ÖÙÒ ÖØÓ Ó ÕÙØÖÓ ØÖÒÙÐÓ Ó ÙÑ ÙÑ ÓÒØÓ Ñ ÓÑÙѺ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ ÕÙ Ø Ñ ÒÕÙÓ ¼ ÖÖ ÒØ Ö ÑÒØ ÙÒÓ Ý Ü Ü º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÖÑØÖÓ «Æ ØÖÒ ÓÖÑÓ ÓÑÐÜ Ï «ÕÙ ÐÚ Ó ÓÒØÓ Æ ¼ ÖÏ ¼ Ö ØÚÑÒØ Ñ ÓÑÓ Ö Ï ÓÒ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ Ð ÙÑ ÖÓÐ ÒØÖ Ò ÓÖ¹ Ñ Ç ÙÑ ØÑ ÖØ ÒÓ ÓÑ ÜÓ ÓÐ ÓÒ¹ ÒØ ÓÑ Ó ÜÓ Çº Ç ÓÓ Ð Ó ÚÖØ ÖÓÐ Ó ÓÓ ÖÓÐ Ó ÚÖØ Ð º Ó Ó ÜÓ Ð ÓÑÓ ¼ Ñ ¼ Ñ ØÖÑÒ ÕÙÓ ÖÓÐ ÕÙ Ñ Ð ÒØÖ Ó Ð ÖÓÐ Ó ØÒÒØ Ó ÜÓ Ç Ò ÓÖѺ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÑÖÓ Ú Ö ØÖÙÐ ÓÖ ÓØÓ ÓÑÒ Ó Ó ÕÙ Ó ÖÑÑ Ó ÐÓ ÖØÓ Ò ÙÑ Ó ÐÓ ÕÙÖÓº ØÖÑÒ ÕÙÒØÓ ÑÓÓ Ø ØÖÙÐÓ Ó Ö ÓÖÑ ÐÓ Ú ÚÖ ÕÙØÖÓ ÓÑÒ º Ç ÓÖÑ Ó ÓÑÒ ÐÓ ØÒÙ ØÖÙÐÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ «ÑÓÓ ÕÙ Ó ÓÐÒÓÑÓ «Ü Ü ÖÓÒÐ ÒØÖÓ Ñ Ü Ú ÚÐ ÓÖ Ü µ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ ÒÙÑÖÓ Ó ÕÙÓÒØ ÙÐ ¼ Ö Ü º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÓÑ ÒØ ÒÙÑÖÓ ÒØÖÓ ÓÒ ÙØÚÓ ÑÖ Ó ØÚÓ ÓÙ ÒØÚÓ ÙÐ º ØÖ¹ ÑÒ Ó ØÖÑÓ Ø ÓѺ Ú

14 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ Ó ØÑ ÜÓ Ü Ý Ý Ü ÓÒ ¼ Ý Ü ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ØÖÑÓ ÑÜÑÓ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ü¹ Ö Ó ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó Ó ÓÒØÓ Ó ÐÒÓ ØÖÑÒ ÕÙÓ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÓÒØÓ È Ó ÐÒÓ ØÐ ÑÓÓ ÕÙ ÖÞÓ ÒØÖ ØÒ È È ÓÖ ÙÑ ÓÒ ØÒØ º ÂÙ Ø ÕÙ Ù Ö Ó Ø ÒÐØÑÒØ ÙØÒÓ ØÓ Ó Ð Ö º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó Ö ØÓ Ú Ó Ó ÓÐÒÓÑÓ Ó ³ Ü Ò ³µ Ò ÓÖ Ü µ ÓÒ Ò ÙÑÒÙÑÖÓ ÒØÙÖк ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ Ö Ò ÖØ ØÒÒØ ÙÑ ÓÒ ÖÚÓÐÙÓº ÍÑ ÐÒÖÓ Ø ÖÙÒ ÖØÓ ¹ Ö ØÐ ÓÖÑ ÕÙ ÙÑ Ù Ø Ó Ò Ó ÓÒº Ë Î ÓÚÓÐÙÑ Ó ÓÒ Î ÓÚÓ¹ ÐÙÑ Ó ÐÒÖÓº ÒÓÒØÖ Ó ÑÒÓÖ ÚÐÓÖ ÓÒ ØÒØ Ö Ó ÕÙÐ Î Î º Ç ÓÒ Ö Ó ÒÙÐÓ ÓÖÑÓ ÐÓ ÑØÖÓ ÖØÖÞ Ó ÓÒ Ñ ÙÑ ÜØÖÑ Ø ÑØÖÓº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ñ ÙÑ ÖÓÐ È µ ÓÑ ÓÓ ÖÑØÖÓ ÓÒ¹ Ö ÙÑ ÓÖ ÅÅ ¼ ÒÓÖÑÐ ÖÓÐ Ñ Åº ˹ ÒÓ ÕÙ Ó ÒÙÐÓ Å Å ¼ ¼ Ó ÐÙÐ Ó ÑÒØÓ Å Å ¼ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ñ ÙÑ µ ÙÑ ÙÓ ÓÒ ØÖÙÙ¹ ÙÑ ÖÙÒÖÒ ÓÒ ÓÖÑ ÑÖÓ Ò ÓÒØÓ º ÓÒ ÖÒÓ ÕÙ ÕÙØÖÓµ ÓÒØÓ ÒÓ ÖØÒÒØ Ñ Ñ ÒÓ Ñ ÓÐÒÖ ÕÙÒØ ÖØ ØÖÒÙÐÓ ÒÓ ÓÒØÓ Ò ÙÓ Ó ¹ ØÖÑÒÓ ÐÓ ÓÒØÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÒÓ Ý Üµ ÄÒ Ü Ü µ ÓÒ ÄÒ ÒÓØ Ó ÐÓÖØÑÓ ÒÖÒÓº Ê ÓÒÖ Ó ØÒ ÙÖ Ù Ø ÒÓ Ù Ö Ó Øº µ Ë Üµ ÄÒ Üµ ÕÙ ÖÐÓ Ü Ø ÒØÖ Ó Ö Ó ÙÖÚ µ ÈÓ¹ ÖÑÖ ÕÙ ÙÒÓ Ò ÓÖ À ܵ ܵ ÙÑ ÖÑØÚ Ö ÙÒÓ Ì Üµ ܵ Ü ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ø Ø Ó ÖÞ ÕÙÓ Ü Ü Õ ¼ ÐÙÐ Ñ ÙÒÓ Õ Ó ÚÐÓÖ ÑÐ Ó ÜÖ Ó Ý Ò µ Ò µó µ Õ Ó µ ÓÒ Ö Õ ÓÑ Õ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÒÙÑÖÓ ÑÖ ÖØÓ Ù ÚÑÒØ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ ÙÖ ÜÓ ÓÒ Ò¹ Ñ ÐÒ Óѹ ÖÒ Ò ÒÙÑÖÓ º ÒÓÒØÖ Ñ ÙÒÓ Ò Ò Ø ÐÒ ÓÑ ØÓÓ Ó ÒÙÑÖÓ ÖØÓ Ñ ÓÑÓ Ó ÖÑÖÓ Ó ÙÐØÑÓº º º º º º º ºº Ú

15 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ ÖÒÓ ÐÓ ÐÓ ÒÓÒØÖ Ñ ÙÒÓ Ó ÐÓÖØÑÓ Ó ÒÙÑÖÓ ÒÓ ØÑ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÒÓÒØÖ ØÓ ÓÐÙÓ Ö ÕÙÓ Ö Ò¹ Ø ÜÓ ÓÒ Ò ÙÑÒÙÑÖÓ ÒØÙÖк Ó Ò Ü Ò Ò Ü ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ØÖÒÙÐÓ ØÑ Ü ÓÖ ÙÑ ÖØ Öº ÇÚÖØ ÐÓ¹ Ó ÐÓÒÓ ÙÑ ÖØ ÖÐÐ Ö ÙÑ ØÒ Ñ Ñº ØÖÑÒ ÕÙÓ ÙÖÚ ÖØ ÐÓ ÓÖØÓÒØÖÓ Ó ØÖÒÙÐÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÙÒÓ ÖÐ ØÐ ÕÙ Ü Ü µ ܵ ܵ º ÖÓ ÂÙ Ø ÕÙº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ ÓÑ ÜÓ ¼ ¼¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖ Ò Ö Ó ÕÙ Ü ØÑ ÓÐÖÓ ÓÒÚÜÓ Ò Ö Ø º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ Û ¼ Û Û ÖÞ Ù ÙÒ¹ ÒÓ ÐÒÓ ÓÑÐÜÓ ÓÒ Ö Û ÓÒÙÑÖÓ Óѹ ÐÜÓ ÑÓÙÐÓ ÖÙÑÒØÓ µº ËÒÓ¹ ÕÙ ÖÓØÓ Ê Ñ ØÓÖÒÓ Ó ÓÒØÓ ÑÐØÙ ÙÐ ÓÖ Ê Þµ Þ Þ ¹ µ ØÖÑÒÖ ÖÐÓ Ü ØÒØ ÒØÖ ÓÒ ÑÓÓ ÕÙ Ó ØÖÒÙÐÓ ÕÙÐØÖÓº µ ØÖÑÒÖ Þ Ö ÕÙ Ó ØÖÒÙÐÓ Þ Þ ÕÙÐØÖÓº Ç Ó º ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó Ó ØÖÒÓÑÓ Ó ÙÒÓ ÖÙ Ý Ü Ü Áµ Ý ¼ Ü ¼ Ü ¼ ÁÁµ ÓÒ Ö ÓÖ Ó ÜÓ ÇÜ Ó ÓÒØÓ Ù ¹ Ó ÖÞ Ó ØÖÒÓÑÓ Áµ ¼ ¼ Ó ÓÒØÓ Ù Ó ÖÞ Ó ØÖÒÓÑÓ ÁÁµº ØÖ¹ ÑÒ ÖÐÓ ÕÙ Ú Ü ØÖ ÒØÖ Ó Ó ÒØ ¼ ¼ ¼ ÑÓÓ ÕÙ ¼ ¼ Ú Ó ÑÒØÓ ÖÑÓÒÑÒغ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó ÙÑ ØÙÐÖÓ ÕÙÖÓ º ¹ ØÒÖ Ó ÕÙÖÓ ÒÖÓÖ ÖØÓ ÖØÖ Ó ÕÙÖÓ ÙÖÓÖ ÕÙÖÓº Ç ÑÓÚÑÒØÓ ÖÑØÓ Ó Ó ÖÖ Ò¹ ØÓ Ð Ø ÕÙÒØ ÑÒÖ ØÓ Ó ÚÐ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ ÒÓµ ÓÒØÓ ÇÇ ¼ ¼ Ò Ø ÓÖÑ ÖØÒ¹ ÒØ ÙÑ ÖØ ÒÖ Ö ØÐ ÕÙ Ç Ç Ç ¼ Ç ¼ ¼ ÓÒ ÙÑ ÓÑÖÑÒØÓ Óº ÌÖѹ Ó ÖÙÐÓ Çµ ÓÑ ÑØÖÓ Ç ¼ µ ÓÑ ÑØÖÓ ¼ º ËÑ Ó ÓÒØÓ ÕÙ ÕÙÖ Ó ÖÙÐÓ Çµ ÖØ ÓÖØÑ Ó ÖÙÐÓ Ç ¼ µ Ö ØÚÑÒØ Ñ ¼ ¼ º µ ÐÙÐ ¼ º µ ÐÙÐ ¼ ¼ º µ Ë Ó ÒÙÐÓ ÙÐ ¼ Ó º ÐÙÐ Ñ ÙÒÓ ÖÞÓ ÒØÖ Ö Ó ÑÒØÓ ÖÙÐÖ Ë ÒÓÖÙÐÓ Çµ ÐÑØÓ Ð ÓÖ Ë ¼ ÒÓ ÖÙÐÓ Ç ¼ µ ÐÑØÓ Ð ÓÖ ¼ ¼ º Ú

16 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ÓÒÓ ÕÙ Ó ÒØÖÓ Ñ Ú Ø ÞÖ Ö ÕÙ Ü Ø ØÖÑÓ ÒÒÒØ Ü ÒÓ ÒÚÓй ÚÑÒØÓ Ü Ü Ñ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÕÙÐÕÙÖ ÒÓ ÕÙÐ Ó ÚÖØ Ó ÜÓ º ØÖÑÒ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ ÖØÓ ÐÓ ÓÒØÓ ÚÖÚÐ ÒÓ ÕÙ Ó ÒÙÐÓ Ø ÞÑ ÖÐÓ Ø Ø ÓÒ ØÒØ Öк ÙØ ÓÐÙÓ Ö Ó ÚÖ Ó ÚÐÓÖ º Ç ÓÒ Ö ÓÑÓ ÜÓ ÓÓÖÒÓ ÖØ ÑØÖÞ Ó ÑÒØÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó ÐÙÐ ÖØ ÖÐ ÑÒÖ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÒÓ¹ ÕÙ ÙÒÓ Üµ Ó Ù ÙÒØ ÖÓÖ¹ Ü Üµ ܵ ѹ Ê µ ÓÐÙÓ ÕÙÓ Ø Øµ Ü Üµ ܵ º Ê µ Ç ÚÐÓÖ Üµ ØÐ ÓÖÑ ÕÙ Ø Øµ ¼ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÕÙÓ ØÖÓÒÓÑØÖ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÕÙÐÕÙÖº ÈÓÖ ¼ ¼ ÓÒØÓ ÑÓ Ó ÐÓ Ö ØÚÑÒØ ØÖѹ Ù ÖØ ÕÙ ÓÖØÑ Ñ ÙÑ ÓÒØÓ Å ØÙÓ ÓÖ Ó ÐÓ ÕÙ ÞÑ ÓÑ ÐÓ ÒÙÐÓ Ù ÓÒÓÖÑ ÙÖ ÜÓº ÑÓÒ ØÖ ÕÙ ÓØ ÓØ µ ÓØ. P θ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ö ÒØ ÖÓ Ê ÒÓÒØÖѹ Ó Ó¹ Ò ÒÓ Ó ØÐ ÓÖÑ ÕÙ ÙÑ Ð ØÒÒØ ÕÙØÖÓ Ö º ÓÖÑ ØÖÑÒ Ö Ø Ó ÙÓ ÕÙ ØÒÒ ØÓ Ö º ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÈÖÓÚ ÕÙ Ó ÓÐÒÓÑÓ È Üµ Ü Ü Ü Ü Ú ÚÐ ÓÖ Ü Ü Ü Ü º M θ Ò Ü Ó Ü ÒÜ Ó Ü ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Í Ó ØÓÖÑ Ó ÚÐÓÖ ÑÓ Ö ÖÚ ÖÓÚ ÕÙ ÕÙÓ ÐÒ Ü µ ÐÒ Ü µ ÐÒ Ü µ ¼ ØÑ ÙÑ ÙÒ ÖÞ ÖÐ ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ¼ µº Ç ÒÓØÓ ÐÒ Ò ÐÓÖØÑÓ ÒÖÒÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÌÖ ÖÙÐÓ ÖÓ Ê ÒØÖØÑ Ó Ó ÓÑÓ ÑÓ ØÖÓ Ò ÙÖ ÜÓ ÓÒ ØØÙÒÓ ØÖ Ö ÓÑÙÒ ÕÙ ÓÖÑÑ ÙÑ ØÖÚÓº ØÖÑÒ Ó ÖÑØÖÓ Ó ØÖÚÓ Ù Ö Ñ ÙÒÓ Ê Ö Ë Ó ØÖÒÙÐÓ ÁÂú I K J Ú

17 ÁÅ» ¹ ÅÐØÖ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÕÙÓ Ü Ü Ü Ü ¼ ÒÓ ÕÙ ÙÑ ÖÞ ÓÒ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÒÓ ÕÙ ÐÙÐ ¼ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÒÓ Ò ÓÖ Üµ Ò Ü Ü Ü Ü µ ÒÓÒØÖ Ó ÚÐÓÖ ÑÓÓ ÕÙ ¼ µ Ü Øº µ Ó Ó Ö Ó ÙÒÓ Óغ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ Ó ÓÐÓ ÖÓ Ð ÖÓØÓ ÙÖ ÐÒ ÜÓ Ñ ØÓÖÒÓ Ó ÜÓ «º α ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ Ó ÖÙÐÓ ÓÑ Ñ ÑÓ ÖÓ Ê Ø ÕÙ Ó Ò¹ ØÖÓ ÙÑ Ø ØÙÓ ÓÖ ÖÙÒÖÒ Ó ÓÙØÖÓº ØÖÑÒ µ ÕÙÓ ØÒÒØ Ó Ó ÖÙÐÓ ÒÓ ÓÒ¹ ØÓ ÒØÖ Óº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ µ ËÓ Ó ÙÑ ÒÙÐÓ ÚÖØ ÙÑÓÒØÓ ÜÓ È ÒÓ Ù ÒØÖÓÖº ÍÑ ÖØ ÚÖÚÐ ÓÒØÒÓ È ÒØÖØ Ó ÐÓ Ó ÒÙÐÓ ÒÓ ÓÒØÓ ÓÒÓÖÑ ÑÓ ØÖÓ Ò ÙÖ ÜÓº ÈÖÓÚ ÕÙ ÓÑ Ó ÒÚÖ Ó Ö Ó ØÖÒÙÐÓ È È ÓÒ ØÒغ µ Ç ÒÙÐÓ ÒØÖ ØÒÒØ ÒÓ ÓÒØÓ Ò¹ ØÖ Óº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ö ÐÑØ ÐÓ ÜÓ Ð ÙÖÚ Ý Ü Ü Ð ÖØ Ü º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ö ÓÒÚÖ ÓÙ ÒÓ Ñ Ò Ò Ó ÓÒÚÖÒ ÐÙÐ Ù ÓѺ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÒÓ ÕÙ Ü ÓÒÙÐÓ ÒØÖÒÓ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ØÓ ÓÐÙÓ Ó Ú ÙÒØ ÕÙÓ Ò Ü ÒÜ ÒÜ ¼ E P µ ÆÙÑ ØÖÒÙÐÓ ØÖ ÚÒ ÓÒÓÖÖÑ ÒÙÑ ÓÒØÓ ÒØÖÓÖ È º ÈÖÓÚ ÕÙ ÓÑ Ó ÒÚÖ Ó Ö Ó ØÖÒÙÐÓ È È È ÙÐ ÓÑ Ó ÒÚÖ Ó Ö Ó ØÖÒÙÐÓ È È Èº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÑÓÖ ØÖÑÓ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ ÙØÐÞÒÓ Ó ÓÒØÓ Ó ÒÓÑÓ ÆÛ¹ ØÓÒº Ú

18 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ØÖÑÓ ÒÒÒØ Ü Ü ¼ Ü ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ê Ê ÙÑ ÙÒÓ ÕÙÖØ ØÐ Õ٠ܵ Ü Ü ¼ Ü Êº ËÒÓ ÕÙ Ü Ü Ó ÖÞ ÕÙ µ ¹ µ ØÖÑÒÖ º µ ÐÙÐÖ ¼µº µ ÎÖ Ö Üµ Ö ÒØ ÑÜÑÓ ÓÙ ÑÒÑÓ Ù ¹ Ø ÒÓ Ö Ó Øº µ ÓÓÖÒ Ó ÓÒØÓ ÜØÖÑÓº µ Ç ÓÓ Ó Ö Óº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÓØÓÓÒÓ ÓÒÚÜÓº ËÙÓÒ ÕÙ ÕÙÒÓ ØÓ Ù ÓÒ Ó ØÖ ÒÓ Ñ Ù ÓÒ ÒØÖØÒÓ ÒÓ Ñ ÑÓ ÓÒØÓº ÉÙÒ¹ ØÓ ÓÒØÓ ÒØÖ Ó ÓÒ µ Ü ØÑ Ò Ø ÓØÓÓÒÓ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö Ó ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ Þ Ü Ý Û Ý Ü ÙÓ ÑÓÙÐÓ Ó Ø ÕÙ Þ Û Ü Û Þ Ý ÓÒ Ó ÐÓÖØÑÓ ÒÖÒÓ º ÇØÖ ÓÖÑ ÓÐÖ Þ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÐÙÒÓ Ó ÒÚÖØÖ ÑØÖÞ ¼ ÓÑØÙ ÙÑ ÒÒÓ ÓÒ ÖÓÙ Ó ÐÑÒØÓ ÙÐ ÓÖÑ ÕÙ ÓÙ ÒÚÖØÒÓ ÑØÖÞ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÒÓ ÕÙ Ó Ó ÒÙÐÓ ÒØÖÒÓ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÖÚ Ö ØÖÓ ÕÙ ÚÑ Ö Ø ¹ Ø ÓÖ Ø ØÖÒÙÐÓ Ö ÕÙ ÚÖ ÕÙ ÙÐ ÜÓº Ò Ò Ò Ó Ó Ó ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÕÙÖÐØÖÓ ÓÒÚÜÓ Ò ÖØÓ ÒÙÑ ÖÙÐÓ Á Ó ÓÒØÓ ÒØÖ Ó Ù Ó¹ Ò º ÖÓÓ ÓÖØÓÓÒ Á ÓÖ Ó ÐÓ Ó Ö ØÚÑÒØ Å Æ È Éº ÈÖÓÚ ÕÙ Ó ÕÙÖÐØÖÓ ÅÆÈÉ ÖÙÒ ÖØÚÐ ÙÑ ÖÙÐÓ ÓÑ ÒØÖÓ Ñ Áº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ Ñ¹ÖÙÐÓ ÓÑ ÒØÖÓ Ç ÑØÖÓ ÈÉ Öº ËÓÖ Ó ÑÒØÓ ÇÈ ØÓѹ ÙÑ ÓÒØÓ Æ ØÐ ÕÙ ÇÆ Ü ¼ Ü Öº ÈÓÖ Æ ØÖ¹ ÙÑ ÖØ ÖÒÙÐÖ ÈÉ ÕÙ ÒÓÒØÖ Ó Ñ¹ÖÙÐÓ Ñ Åº ÖØ ØÒÒØ Ó Ñ¹ÖÙÐÓ Ñ Å ÓÖØ ÖØ ÈÉ Ñ ÙÑ ÓÒØÓ Ì µ ÐÙÐ Ñ ÙÒÓ Ö Ü Ó ÚÓÐÙÑ Î ÖÓ Ð ÖÓØÓ Ó ØÖÒÙÐÓ ÅÈÉ Ñ ØÓÖÒÓ Èɺ µ ÐÙÐ Ñ ÙÒÓ Ö Ü Ó ÚÓÐÙÑ Î ÖÓ Ð ÖÓØÓ Ó ØÖÒÙÐÓ ÅÈÌ Ñ ØÓÖÒÓ Èɺ µ ÓÒ ÖÒÓ ÖÞÓ Ý Î Î ÕÙÒÓ Ü ÚÖ ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ¼Ö Ó ÓÓ Ó Ö ØÚÓ Ö Óº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Æ ÜÐÓÖÓ ÙÑ ÑÒ Ó ØÓ Ó ÓÖØ ÒÓ Ò ÙÖ ÜÓº ÈÖ ÐÙÐÖ Ó ÚÓÐÙÑ Ó ÑÒÖÓ ÜØÖÓ Ó ÓÖØ ÓÖÑ ÑÓ ¼ Ñ ÖÒÙÐÖ Ó ÐÒÓ ¼ Ó ¼ Ó º D ÓÑ ÒÒÓ Ó ÐÙÒÓ ÒÓÒØÖÓÙ ¼ ¼ ØÖÑÒÖ º Ç Ç ÐÑÒØÓ µ Ú Ö º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ý Ü ÙÑ ÖÓÐ ÓÑ ÓÓ ÖØÖÞ º ÍÑ ÖØ ÙÓ Ó ÒØ ÒÙÐÖ Ñ ¼ ÓÖ ÓÖØ ÖÓÐ Ñ Ó ÓÒØÓ Å Å Ö ¹ ØÚÑÒغ Ë Ó ÓÒÙÓ ÖÑÓÒÓ Ñ ÖÐÓ Å Å º Èѹ µ ÓÓÖÒ Ñ ÙÒÓ Ñº µ Ç ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÓÒØÓ ÕÙÒÓ Ñ ÚÖº ÐÙÐ Ø ÚÓÐÙѺ Ú

19 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÒÓ Üµ Ü Ü Ü ÓÒ Ó ÒØÖÓ Ó ØÚÓ º ËÒÓ¹ ÕÙ ÙÑ ÖÞ ÙÒÓ ÙÐ ÐÙÐÖ Ó ÑÒÓÖ ÚÐÓÖ Ö ÕÙ Ü Ø ÙÑ ÓÒØÓ ÑÜÑÓÙÑÓÒØÓ ÑÒÑÓ Ö º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÆÙÑ ÓÐ ÓÑ Ó ØÓ ÓÑ ÙÐ ÒÙÑÖÓ ÐÙÒÓ º ÐÙÒÓ ÖØÒ Ù ÓÑ Ó Ù ÓÑ Ó Ó Ù ÜØÑÒØ ÙÑ ÑÑÖÓ Ñ ÓÑÙѺ ÌÓÓ Ó ÐÙÒÓ ÖØѺ µ ÉÙÒØÓ ÐÙÒÓ ØÑ ÓÐ µ ÉÙÒØÓ ÐÙÒÓ ÖØÑ ÓÑ Ó ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÈÖÓÚ ÓÖ ÒÙÓ ÕÙ µ Ò ¼ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ö Ò Æ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÁÒÕÙ ÚÖÖÓ Îµ ÓÙ Ð Ó µ Ó ÕÙ Ù Ù Ø ÕÙ Ù Ö Ó Øº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ÙÒÓ Ä É É ÕÙ Ø Þ º Ä Ö ÒØ ØÓ Ö ÕÙ ÕÙÖ ¼ ÜÝØѹ Ä Üµ Ä Ýµº º Ä Üݵ Ä Üµ Ä Ýµ Ö ÕÙ ÕÙÖ Ü Ý ¼º ÅÓ ØÖ ÕÙ µ Ä µ ¼º µ Ä Üµ Ä Üµ ÖØÓÓܼº µ Ä Üݵ Ä Üµ Ä Ýµ Ö ÕÙ ÕÙÖ Ü Ý ¼º µ Ä Ü Ò µòä ܵ Ö ØÓÓ Ü¼ ÒØÙÖÐ Òº µ Ä Ò Üµ Ä Üµ ÖØÓÓܼ ÒØÙÖÐ Òº Ò µ Ä Üµ ¼ Ä Ýµ ÑÖ ÕÙ ¼ Ü Ýº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÑÓÒ ØÖÖ ÒÐØÑÒØ ÕÙ ÙÑ ÖØ ÖÒ¹ ÙÐÖ ÙÑ ÓÖ ÙÑ ÖÙÒÖÒ ÐÓ Ù ÒØÖÓ ÒØÓ Ð Ú ÓÖ ÒÓ Ù ÓÒØÓ ÑÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÈÖÓÚÖ ÕÙ ÓÑ ØÒ ÙÑ ÓÒØÓ ÕÙÐÕÙÖ ÒØÖÓÖ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÕÙÐØÖÓ Ó ÐÓ ÓÒ ØÒغ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÕÙÓ Ò Ü Ó Ü Ò Ü Ó Ü µ Ç ÓÒÙÒØÓ Ó ÒÙÑÖÓ Ö ÒÓ ØÑ ÓÒØÓ ÜØÖ¹ ÑÓ Ö º µ Ü Ø ÙÑ ÒÙÑÖÓ Ñ É ÖÓÒ µ ÙÓ ÕÙÖÓ º µ ÇÓÒØÓ ÓÖÖ ÓÒÒØ Ò Ð Ó ÒÙÑÖÓ Ö Ê Ø ØÙÓ ÒØÖ Ó ÓÒØÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ Ü Ö ÕÙ Ü Ü Ü ¼ ¼ Ü ¼ Ü Ü ¼ Ü ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó ÕÙ µ ÐÙÐ Ó ÖÙÑÒØÓ Ó ÙÒØ ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ µº µ ÖÚ Ó ÓÖÑ ØÖÓÒÓÑØÖ Ó ÒÙÑÖÓ Óѹ ÐÜÓ º Ú

20 ÁÅ» ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÈÖÓÚ ÕÙ ÓÒ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÒÓÒØÖ ØÓ ÓÐÙÓ Ü ¼ º Ó Ü Ñ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó Ó ÕÙÖÐØÖÓ Ò ÖØÓ ÒÙÑ ÖÙÐÓ ÖÓ Ö ÓÒÓÖÑ ÙÖ ÜÓ ÖÓÚ ÕÙ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ¼ Ê ÙÑ ÙÒÓ ÓÒØÒÙ ØÐ ÕÙ µ ¼µ ¼º µ ¼ ܵ Ü Ü ¼ º Ü µ µ ÐÑ Üµ¼º Ü Èѹ µ Ç ÒØÖÚÐÓ ÓÒ Ö ÒØ Ö ØÚÑÒØ Ö Òصº µ Ç ÒØÖÚÐÓ ÓÒ Ó Ö Ó ÓÒÚÓ Ö Ñ Ö ØÚÑÒØ Ö ÜÓµº µ ÇÒ ÓÓÖÖÑ Ó ÓÒØÓ ÑÜÑÓ ÑÒÑÓ Ó¹ ÐÙØÓ Ò ÜÓ Ò Ê Ê ÓÖ Üµ ܵ Ü ¼ ܵ ܼ M ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ ÕÙÒØÓ ÒÙÑÖÓ ÒØÙÖ ÐÖ ÑÓ ¹ ØÒØÓ Ü ØÑ ÒÓ ØÑ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ÕÙÓ ÖØ ÕÙ ÓÖ ÙÑ Ó ÚÖØ ÙÖÚ Ò ÓÖ Ý Ý Ü ÓÖ¹ ÑÒÓ ÙÑ ÒÙÐÓ Ó ÓÑ Ó ÜÓ ÓÖÞÓÒØк ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó µ ÍÑ ÓÒ ÖÚÓÐÙÓ ÓÑ ÚÖØ Ë Ù ÖÙÐÖ Ø ØÙ ÒÙÑ ÐÒÓ º D Ó Ó Ö Ó º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ÚÐÓÖ Ó ØÖÑÒÒØ ÜÓ Ò Ñ Ü Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ü Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ü Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ü Ñ Ñ º º º º º ºº º Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ü ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ ¼ ¼ ¼ ¼ ÙÒÓ Ò¹ ÓÖ Üµ Ü Üµ Ü º Ë È ¼µÓ ÓÒÙÒØÓ ÖØ ¼ È ¼ µ È ¼ µ ÙÒÓ Ò ÓÖ µ µ µ ÓÒ µ ÑÑ ÓÖ º ÓÖ Ö Ò ÒÑÓ Ò Ò µº µ Ó Ö ÑÒØ ¼ º ÅÓ ØÖ ÕÙ Ò Ò º µ ÐÙÐ ÐÑ Ò Ò ÓÒ Ò ÓÑ Ó ÓÑÖ¹ ÑÒØÓ Ó ÒØÖÚÐÓ ÕÙ ÓÖÑÑ Ò º µ ÍÑ ÓÒØÓ È ÜØÖÓÖ Ó ÓÒ ÒÓ ÖØÒÒØ º ȹ ØÖÑÒÖ ÐÓ ÓÒØÓ È Ó ÐÒÓ ØÒÒØ Ó ÓÒº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÖØÖ ÙÒÓ Ê Øµ Ø Ø Ø ÓÒ Ø ÚÖÚÐ ØÑÓµ Ó ÓÒ ØÒØ Ö ÒÓÒØÖ ÜÖ Ó Ê Øµ Ö Ó Ó Ñ ÕÙ ØÒ ÑÓÓ ÕÙ Ê Øµ ÙÑ ÙÒÓ ÓÒØÒÙº Ú

21 ¼ ÁÅ ¼» ¹ ÐÖ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ ØÓ ÑØÖÞ Ö ÑÒ Ó Ø ÕÙ Ö ØÓ ÑØÖÞ ÖÐ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó Ó ÓÒÙÒØÓ ¼ ¹ Ó ÒÙÑÖÓ ÙÓÒÙÒØÓ ÓÑØÖ ÐÑÒØÓ Ø ÕÙ ÓÑ Ø ÙÑ ÑÙÐØÐÓ ØÖ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÐÓ ÐÓ ÊÓÖØÓ Ø Ú Ñ ØÖ ÚÓÐÙÑ º Ó ÑÓ Ó ØÓØÐ ÐÓ ØÓ ÒÓ Ö¹ ÑÖÓ ÚÓÐÙÑ ÐÙÒ ØÑÓ Ó ØÓØÐ ØÓ ÒÓ ÙÒÓ ÚÓÐÙÑ ¼ ÐÓ ØÓ ÒÓ ØÖÖÓ ÚÓÐÙѺ ÉÙÒØÓ ÐÓ ÊÓÖØÓ ØÑ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÅÓ ØÖ ÕÙ Ó ÒÙÑÖÓ ÖÓÒк Ö ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ö µ ËÒÓ ÕÙÓ Ü Ü Õ ¼ Õ Ê ÕÙ ÖÐÓ ÚÖ Ü ØÖ ÒØÖ Õ Ö ÕÙ ÙÑ ÖÞ ÙÐ Ó ÖÓÙØÓ ÓÙØÖ Ù µ ÅÓ ØÖ ÕÙ ÕÙÓ Ü Ü Ø Þ ÖÐÓ ÒÓÒØÖ Ñ Ù ÒÓÒØÖ Ù ÖÞ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë Ü Ýµ Ê ¼ Ü ¼ Ý Ê ÙÑ ÙÒÓ ØÐ ÕÙ Ü Ýµ Ó Ü Ýµ Ê ÓÒ Ü Ý Ý ÝµÜ µ ËÒÓ Ì Ü Ýµ ܼ ݼ Ü Ý ÑÓ ØÖ ÕÙ ÙÑ Ó ÓÖ Ì º µ Ó ÑÑ Ó ÓÒÙÒØÓ ÓÖÑ Ü Ýµ Ý Ü Ö Ó ÙÒØ ÚÐÓÖ ¼ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÙÒÓ ÖÓÒРܵ Ü Ü Ü ÑÜ ÒÜ ÒÓ ÕÙ Ñ Ò ÕÙ µ µ ¼º µ ÈÖ Ü Øѹ ÙÑ ÒØÖÑÒÓ Ó ØÓ ¼ ¼ º µ ÐÑ Ü Üµ º Úµ Ü ÖÞ Ó ÓÐÒÓÑÓ ÑÜ ÒÜ º Úµ µ µ º ØÖÑÒ Ó Ó ÒØ Ñ Ò º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÕÙÖÓ Ç ÙÓ ÚÖØ Ó ÓÖ¹ ÑÓ ÓÒØÓ µ ¼ µ µº Ë ¼ µ Ó ÒØÖÓ ÕÙÖÓ È ÖÓÐ ÓÓ Ù ÖØÖÞ Ó ÜÓ º ȹ µ ÅÓ ØÖ ÕÙ È ÓÖ º µ ØÖÑÒ ÕÙÓ ÖÓк µ ÐÙÐ ÓÓÖÒ Ó ÓÒØÓ ÙÒÓ ÓÒØÓ ÒØÖ Ó ÖØ ÓÑ È º µ Ë Å ÙÑ ÓÒØÓ ÕÙÐÕÙÖ È Ù Üº ÅÓ ØÖ ÕÙ ÓØÒ Å Ñ ÖÐÓ Ó ÖÙÐÓ µ ÑØÖÓ Ü µ Ü µº µ ÖØÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÒØÖÓÖ ÒÓÒØÖ Ó ÓÒÙÒØÓ Ó ÓÒØÓ È ÒØÖÓÖ µº ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ µ ÖØÖ Ó ØÙÓ ÚÖÓ Ó ÒÐ ÙÒÓ Üµ ÐÒ Üµ Ü Üµ ÐÒ Üµ Ü Ü ÙÞ ÖÐÓ Ü Ü µ ËÒÓ Ò ÐÒ Üµ Ü Ü ¼ È Òµ Ò µ Ò µ Ò µ Ò ÅÓ ØÖ ÕÙ Ò È Òµ ÑØ ÙÑ ÐÑØ ÐÙÐ ÐÑغ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÅÓ ØÖ ÕÙ Ò µü Ò Ó Ü Ó Ü Ó ÒÜ Ò Ü Ú

22 ÁÅ ¼» ¹ ÓÑØÖ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑÙÑÖÙÐÓ ÓÑ ÒØÖÓ Ç ÖÓ Ê ÙÑÓÒØÓ È ØÐ ÕÙ ÇÈ Êº µ ØÖÑÒ Ó ÑØÖÓ ÅÆ ÑÓÓ ÕÙ Ó ØÖÒÙÐÓ ÈÅÆ ÖØÒÙÐÓ ÓÑ ÒÙÐÓ ÖØÓ Ñ Åº µ ÐÙÐ Ñ ÙÒÓ Ê Ó ÐÓ Ö Ó ØÖÒÙÐÓ ÈÅƺ µ ÈÆ ÒØÖØ ÖÙÒÖÒ Ñ ÙÑ ÙÒÓ ÓÒØÓ Ãº ÐÙÐ Èú µ ÇÑØÖÓ ÅÆ Ö Ñ ØÓÖÒÓ Çº ÉÙÐ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÖÒÙÐÖ ØÖ È ÓÖ ÅÆ µ ØÖÑÒ Ó Ó Ó ÑØÖÓ ÅÆ Ö ÕÙ Ö Ó ØÖÒÙÐÓ ÈÅÆ ÑÜѺ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ ÖÙÐÓ ÙÑ ÖØ ÕÙ ÒÓ ÒØÖ¹ ØÑ ÑÓ ÓÒØÓ ÒÙÑ ÐÒÓº ØÖÑÒ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÒØÖÓ Ó ÖÙÐÓ ÕÙ Ó ØÒÒØ Ó ÖÙÐÓ Ó ÜØÖÓÖÑÒص ÖØ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ Ó ÕÙÖÓ ØÒÓ ÙÑ ÐÓ ÓÑÙÑ Ñ ÒÓ ØÙÓ ÒÙÑ Ñ ÑÓ ÐÒÓº ˹ Ñ Å Æ ÖØÒÒØ Ö ØÚÑÒØ ÓÒ Ø ÕÙ Å Æ º ÅÓ ØÖ ÕÙ ÅÆ ÖÐÐÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ËÑ Ó ÒÙÐÓ ÙÑ ØÖÒÙÐÓº ÅÓ ØÖ ÕÙ Ò Ò Ò Ò Ò Ò ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÅÓ ØÖ ÕÙ ÒÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÚÐ ÖÐÓ Ó µ Ò Ò µ Ø ÒØÓÓØÖÒÙÐÓ ÖØÒÙÐÓ ÓÑ ÒÙÐÓ ÖØÓ Ñ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÓÒ ÖØÓ ÖÙÐÖ ÚÖØ Î ÐØÙÖ ÖÓ Ö ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÕÙÐØÖÓ ÖÙÒ ÖØÓ Ó ÓÒº ȹ µ ØÖÑÒÖ ÖÐÓ ÒØÖ Ö Ö ÕÙ Ó ØØÖ¹ ÖÓ ÓÑ ÚÖØ Î ÖÙÐÖº µ ËØ Ø ÓÒÓ ÐÙÐ Ñ ÙÒÓ Ö Ó ÚÓÐÙÑ ÐÑØÓ Ð ÙÖ Ó ÓÒ ÐÓ ÐÒÓ Ù ÐÓ Ó ÐÒÓ ØÒÒØ ÕÙ Ñ Ð Ö Ø Îº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚÖ Ó ØÑ Ø Ü Ø Ý Ø Ü Ø Ý Ø Ý Ø Ü ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÓÖ ÙÑ Ö ÙÑ ÖÙÐÓ ÑÜÑÓ µ ÓÑ ÑØÖÓ Êº ÌÖѹ ÙÑ ÓÖ ÅÆ Ó ÖÙÐÓ µ ÖÐÐ Ù ÖØ Ü Ý ÖÒ¹ ÙÐÖ Ó ÐÒÓ Ó ÖÙÐÓ ÑØÖÓ ÒÓ Ö ØÚÑÒØ ÓÖ Å Æº Ç ÐÒÓ ÒÓ ÐÓ ÓÒØÓ ÖØ Ü Ó ÒÓ ÐÓ ÓÒØÓ ÖØ Ý ÓÖØÑ Ö ÙÒÓ Ó ÖÙÐÓ º ÅÓ ØÖ ÕÙ ÕÙÒÓ ÅÆ ÚÖ ÑÒØÒÓ¹ ÖÐÐ ÓÑ Ó ÕÙÖÓ Ù ÖÓ ÓÒ ØÒغ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÆÙÑ ØÖÒÙÐÓ ØÖÑÓ ÐØÙÖ À Ó À ÐØÙÖ ÓÒ ØÖÙÑÓ ÖÒÙÐÖ À À ÓÖ Ó ÐÓ º Ë È Ó ÓÒØÓ Ò¹ ØÖ Ó ÓÑ º ÓÒ ØÖÙÒÓ ÐØÙÖ ÖÐØÚ Ó ÚÖØ ØÖÑÒѹ ØÑÑ ÑÓÓ ÒÐÓÓ É Ê ÓÖ Ó ÐÓ º ÑÓÒ ØÖ ÕÙ Ó ÓÒØÓ È É Ê Ó ÓÐÒÖ º D H ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÆÓ ÐÒÓ ÓÒ Ö ÙÑ Ó ÖÓ Ê Ñ Ø ÓÒÙÒØÓ ¼ º Ú ÙÑ ÖÓ ¼ Ñ ØÖ ÑÒ¹ ØÓ ÓÒÖÙÒØ ÖØÖ ¼ ÓÖÓ ÖÙÐÖ ÖÓ Ê Ê Ñ Ø ÓÒÙÒØÓ º Ç ÓÒÙÒØÓ ÓÒØÑ ÙÑ Ó ÖÓ Ê Ê Ú ÙÑ ÖÓ Ø Ó Ñ ØÖ ÑÒØÓ Ñ ÙÑ ÚÞ ÖØÖ ÓÖÓ ÖÙÐÖ ÖÓ Ê Ê Ñ Ø ÓÒÙÒØÓ º ÓÒØÒÙ Ø ÖÓ Ó Ò ÒÑÒØ Ó ÓÒÙÒØÓ Ö ÙÐØÒغ E 1 2 µ ÐÙÐ Ö Ó ÓÒÙÒØÓ Ò ÓØÓ Ó Ò¹ Ñ Ø Ó ÖÓ Ó ÖØÓ Ñº µ ÐÙÐ Ö Ó ÓÒÙÒØÓ Ö ÙÐØÒØ º P ËÒÓ ÕÙ Ü Ý ÖØÒÑ Ó ÒØÖÚÐÓ º Ú

23 ÁÅ»¼ ¹ ÐÖ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ØÖÑÒÒØ ÑØÖÞ Ò Ò ÕÙ Ó Ù ÞÖÓ Ò ÓÒÐ ÖÒÐ ØÓÓ Ó ÓÙØÖÓ ÐÑÒØÓ Ù º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÄÒÓ Ü ØÑ Ù ØÖ ÖÒ¹ º Þ ØÖ ÙÒÖ ÑÓ ÙÐ ÐÑ Ù ØÖ ÖÒ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ ÙÖº ÉÙÒ¹ ØÓ ÑÒÓ Ñ ÙØÓ¹ÒØÖ Ó Ü ØÑ Ø Ç ÑÒÓ Ñ ÙØÓ¹ÒØÖ Ó ÙÑ ÑÒÓ ÕÙ ÒÓ ÓÖ ÙÑ ÓÒØÓ Ù ÓÙ Ñ ÚÞ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÑÐ ÖØ ÖÖ ÒØ Ð ÕÙÓ Ý ÑÜ Ñ µ Ñ ÓÒ ÙÑ ÓÒ ØÒØ Ó ØÚ Ñ ÙÑ ÒÙÑÖÓ ÖÐ ÚÖÚк µ ØÖÑÒ ÓÒÓ Ö ÕÙ ÒÙÑ ÓÒØÓ Å Ü ¼ Ý ¼ µ Ó ÐÒÓ ÖØ ÒÓ Ñ Ù ÖØ Ñк µ ØÖÑÒ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÓÒØÓ Å Ö Ó ÕÙ ÖØ ÕÙ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÖÒ¹ ÙÐÖ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÒÓ Üµ ÐÑ Ò Ü Ò Ò Ü Ò Ò Ñ ¼ ܺ ÐÙÐ Ó ÚÐÓÖ Ñ ÓÒØÓ Ó Ó Ù Ö Óº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ ÕÙÓ Þ Þ ÓÒ Þ Ó ÓÒÙÓ Ó ÒÙÑÖÓ ÓÑÐÜÓ Þº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÙÒÓ Ò ÒÓ ÒØÖÓ Ó ØÚÓ Ø ¹ ÞÒÓ µ µ º µ Òµ Òµ º µ ÒµµÒ º ÐÙÐ ¼µº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÁÅÇÄ ÙÑ ÓÓ ØÖ ÓÓÖ º Ñ ÖØ ÓÚÒÓÖ ÑÖ ÓÒØÓ Ó ÙÒÓ ÓÐÓÓ ÑÖ ÓÒØÓ Ó ØÖÖÓ ÓÐÓÓ ÑÖ ÓÒØÓ ÓÒ Ó ÒØÖÓ Ó ØÚÓ º ÖØÓ ÅÖÓ ÐÚÓ ÊÐ Ö ÓÐÚÑ ÓÖ ÁÅÇÄ Ó ÐÙÑ ÖØ ÓÑ Ó ÓÒØÓ Ó ÅÖÓ ¼ ÐÚÓ ¼ ÊÐ º ˹ ÕÙ ÐÚÓ ÚÒÙ ÙÒ Öغ ÒÓÒØÖ ÕÙÒØÓ ÓÒØÓ ÙÑ ÑÖÓÙ Ñ ÖØ Ùغ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÈÖ ÕÙ ÚÐÓÖ ÕÙÓ Ü Ü ØÑ ÖÞ ÙÐ ØÖÑÒ Ñ Ó ÖÞ ÕÙÓº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÒÓ Üµ Ü ÓÒ Üµ Ü ÓÒ ¼ ÅÓ ØÖ ÕÙ ÙÑ ÓÒÓ Ò Ö Ù ÒØ Ö ÕÙ Ù Ö Ó ØÒÒÑ Æ Ø Ó ØÖÑÒ Ñ ÙÒÓ ÕÙÓ ØÒÒØ ÓÑÙѺ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Æ Ð ÜÒØÖ ÖØÖÞ ÓÖ Ü Ý ØÖÑÒ µ ÍÑ Ó ÓÓ Ð º µ Ç ÓÙØÖÓ ÓÓº µ ÕÙÓ ÓÙØÖ ÖØ ÖØÖÞº ÐÒ ÉÙÒØÓ ÓÓ ØÑ Ø Ð ÓÓ Ò ÓÖÑ ÖØ Ú

24 ÁÅ»¼ ¹ ÓÑØÖ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ Ò Ò Ò Ò ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÑØÖÓ ÙÑ ÖÙÐÓ ÒØÖÓ Ç ÖÓ Êº ËÓÖ Ó ÖÓÐÓÒÑÒØÓ ÓÐÑÓ ÙÑ ÓÒØÓ È È Èµº ÈÖØÒÓ È ØÓÑÑÓ ÙÑ ÒØ ÕÙ ÓÖØ Ó ÖÙÐÓ ÒÓ ÓÒØÓ Å Æ ÈÅ ÈƵ ÑÓÓ ÕÙ ÈÅ Æ Êº µ ÅÓ ØÖ ÕÙ ÓÖ Å ÙÑ ÐÓ ÙÑ ÓÐÓÒÓ ÖÙÐÖ Ò ÖØÓ ÞÓØÓ ÐÓ º µ ÒÓÒØÖ ÙÑ ÕÙÓ Ó Ó ÖÙµ ÕÙ ØÖÑÒ ØÒ È Ó ÒØÖÓ Ó ÖÙÐÓ Ñ ÙÒÓ Êº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÓÒ Ö ÙÑ Ö ÖÓ Êº ØÖÑÒ ÙÖ ÓÑØÖ ÕÙÐ ÖØÒ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÚÖØ Ó ØÖÖÓ ÒÓ ÕÙ ØÖ Ö Ø Ó ØÒ¹ ÒØ Ö ÓÖÑÑ Ù Ù ÒÙÐÓ ¼ Ó º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó ÖÙÐÓ ÖÓ Ê Ö Ó Ó Ñ ÑÓ ØÑÓ ÙÑ ØÖÓÒÓ ÓÒ Ó ÓÒ ÓÓ ØÓ Ñ ÑÓ ÚÖØ Ñ ÑÓ ÜÓº Ë Ã ÖÞÓ ÒØÖ Ó ÚÓÐÙÑ Ó ØÖÓÒÓ ÓÑ Ó ÚÓÐÙÑ Ó Ó ÓÒ ÓÓ ØÓ Ñ ÖÞÓ Ê º ØÖÑÒ Ñ Ñ ÙÒÓ Ö Ãº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë È ÙÑ ÓÒØÓ ÒÓ ÒØÖÓÖ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÚÒÓ¹Ó Ñ ØÖÒÙÐÓ ÕÙØÖÓ Ó ÕÙ ØÑ Ö ¼ ¼ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ ÙÖº ÐÙÐ Ö Ó ØÖÒÙÐÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ÑÒØÓ ÜÓ Ç ÓÑÖÑÒØÓ ÙÑ Ñ¹ÖØ ÚÖÚÐ ÇÜ ØÐ ÕÙ ÇÜ ««ÒÙÐÓ ÙÓ ÖØÒÒØ ÙÑ ÐÒÓ ÜÓ º Ë ÖÒ¹ ÙÐÖ Ó ÐÒÓ Ñ ÖØÒÒØ Ø ÖÒÙÐÖ ØÐ ÕÙ º Ë Ó ÖÒ¹ ÙÐÖ ØÖ ÓÖ Çܺ ÈÓ µ ÉÙÐ ÖÓÖ ÓÑÙÑ ØÓ Ó Ø¹ ØÖÖÓ Ç µ ÐÙÐ Ó ÓÑÖÑÒØÓ Ö Ø Ç Ñ ÙÒÓ «º µ ÐÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ Ú Ó ØØÖÖÓ Ñ ÙÒÓ «º µ ØÖÑÒ «ÑÓÓ ÕÙ Ú Ü ØÑ Ó ÚÐÓÖ µº µ ØÖÑÒ Ó ÚÓÐÙÑ ÓÑÙÑ Ó Ó ÓÐÓ ÒÓÒ¹ ØÖÓ ÒÓ ØÑ ÒØÖÓÖº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ µ ÇØÒ ÜÖ Ó Ö Ø «Ñ ÙÒÓ Ø «Üº µ ÍØÐÞ Ó ØÑ ÒØÖÓÖ Ö ØÖÑÒÖ ÓÐÙÓ ÕÙÓ Ü ÑÜ Ü Ñ ¼ ÓÒ Ñ ÙÑÒÙÑÖÓ ÖÐ Óº ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ç ÐÓ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ØÓ Ñ ÖÓÖ Ó ÖØÑØ Ó ÐÓ ÒØÖÑÖÓ Ñ º ËÒÓ¹ ÕÙ Ó ÑÓÖ ÒÙÐÓ Ü Ó ÑÒÓÖ Ñ ¼ Ó ÐÙÐ ÖÞÓ ÒØÖ Ó ÐÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÈÖÓÚ ÕÙ ØÒÒØ Ó ÖÙÐÓ ÖÙÒ ÖØÓ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÒÓ ÒÓ Ù ÚÖØ ÒØÖØÑ Ó ÐÓ ÓÓ ØÓ Ñ ØÖ ÓÒØÓ ÓÐÒÖ º ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ ØÖÒÙÐÓ ÙÓ ÐÓ Ó ØÒÒØ ÙÑ ÖÓк ÈÖÓÚ ÕÙ Ó ÖÙÐÓ ÖÙÒ ÖØÓ Ó ØÖÒÙÐÓ ÐÓ ÓÓº 84 P Ú

25 ÁÅ» ¹ ÐÖ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ØÖÑÒ Ó Ó ÒØ Ü ÒÓ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ü Ü Ü Ü ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ó Ó Ö Ó ÙÒÓ Ý Üµ Ü Ü ÒÐÒÓ Ó ÓÒØÓ ÖØÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÍÑ ÓÒØÓ ÑÓÚ ÑÓÓ ÕÙ Ó ÕÙÖÓ Ù ØÒ ÙÑ ØÖÒÙÐÓ Ó Ð ÙÐ Ó ÖÓÙØÓ Ù ØÒ Ó ÓÙØÖÓ Ó ÐÓ Ó ØÖÒÙÐÓº ØÖÑÒ ÕÙÓ ØÖØÓÖ Ø ÓÒØÓ ÒØ ÒÓ ÙÖÚ ÖØ Ö ØÚÓ ÖÑØÖÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÌÖ ÒÙÑÖÓ Ù ÓÑ ØÓ Ñ ÖÓÖ Ó ÖØÑØ ÓÙØÖÓ ØÖ Ñ ÖÓÖ Ó ÓÑØÖº ËÓ¹ ÑÒÓ Ó ØÖÑÓ ÓÖÖ ÓÒÒØ Ù ÖÓÖ Ó ÓØѹ Ö ØÚÑÒغ ÒÓÒØÖ Ó ØÖ¹ ÑÓ Ø ÖÓÖ Ó º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÕÙÓ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ñ ÙÑ ÙÑ ÙÓ ÓÒ ØÖÓ¹ ÙÑ ÖÙÐÓ Ñ ÖÙÐÓ ÑÖѹ Ò ÓÒØÓ º ÍÒÒÓ¹ Ø ÓÒØÓ µ ÉÙÒØ ÖØ ÒÓ ÓÒØ ÒÙÑ Ñ Ñ Ó ÙÓ ÓÑ Ö ÓÖÑ µ ÉÙÒØÓ ØÖÒÙÐÓ ÒÓ ÓÒØÓ ÒÙÑ Ñ Ñ Ó ÙÓ ÓÑ Ö ÓÖÑÓ µ ÉÙÒØÓ ØØÖÖÓ ÓÑ ÒÙÑ Ó ÙÓ ÓÑ Ö ÓÖÑÓ µ ÉÙÒØÓ ØØÖÖÓ ÓÑ ØÓÓ Ó ÚÖØ Ñ ÖÒØ ÓÑ Ö ÓÖÑÓ Ç ËÙÓÒ ÕÙ ÓÒØÓ ÒÓ ÖØÒÑ ÙÑ Ñ Ñ ÒØÓ ÒÓ Ó ÓÐÒÖ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÐÙÐ Ó ØÖÑÒÒØ ÑØÖÞ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ê ÓÐÚ Ó ØÑ ÜÝ ÜÝ Ü Ý ¼ ¼ ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ Ë ÙÑ Ð ÙÓ ÜÓ ÑÓÖ ¼ Ù ÜÒ¹ ØÖ º Ë Ó ÓÓ Ð ÓÖÖ ÓÒÒØ Ó ÚÖØ º ÓÒ Ö ÖÓÐ ÙÓ ÚÖØ Ó ÓÒØÓ Ç ÒØÖÓ Ð ÙÓ ÓÓ ÓÒ ÓÑ Ó ÓÓ Ð º ØÖÑÒ Ó ÒÙÐÓ ÒØÖ Ù ÙÖÚ ÒÓ ÓÒØÓ ÒØÖ Óº Ü Ý ÑÜ Ñ µý Ñ ¼ µ ØÖÑÒ Ó ÚÐÓÖ Ñ Ö ÕÙ Ø ÕÙÓ ÓÖÖ ÓÒ ÙÑ ÖÙÐÓº µ ØÖÑÒ Ó ÐÙÖ ÓÑØÖÓ Ó ÒØÖÓ Ø ÖÙÐÓ º ÉÙ ØÓ ÎÐÓÖ ¼ ÅÓ ØÖ ÕÙ ØÓ ÖÞ ÕÙÓ Þ µ Þ ¼ ÖØÒÑ ÙÑ Ñ Ñ ÖØ ÖÐÐ Ó ÜÓ Ñ¹ ÒÖÓº Ú

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ Á ÁÒ Ø ØÙØ È Ý ÕÙ ÆÙÐ Ö ÄÝÓÒ Ì ÓØÓÖ Ø ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ ØÙ Ù Ò Ð À ¼ ¼ ÙÜ ÓÐÐ ÓÒÒ ÙÖ ÖÓÒ ÕÙ Ø ÒØ Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÐÓÖ Ñ ØÖ Ù ÊÙÒ ÁÁ Ù Ì Ú ØÖÓÒº Ô Ö È ÖÖ ¹ ÒØÓ Ò Ð ÖØ ËÓÙØ ÒÙ Ð ½

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ë ÆÌÁ Ç ÇÅÈÇËÌ Ä ÍÄÌ ËÁ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ È ÖØ ÙÐ Ó Ý ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÓÖ ÒØ Ó Ç ØÓ Ð Ê ÓÒ ØÖÙ Ò ËÙ Ó Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ À Ë ÓÐ ÓÒ Æ Ð Ó¹Æ Ð Ó Å ÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ó Ä Ò Ó Ò Ò ÔÓÖ Å ÒÙ Ð Ë Ò Þ Ö Å ÖÞÓ ½ ¾

Διαβάστε περισσότερα

ÆÓØ ÙÐ Ò Ð Ê ÐØÖ ¾¼¼µ ÐÑ Åº ÐÓ ÐÓÒºÙÖºÖµ ÇÈÈ»ÍÊ ÈÖÓÖÑ ÒÒÖ ÐØÖ Ü ÈÓ ØÐ ¼ È ¾½½¹¾ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê Ìк ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ܺ ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ÈÖ Ó Ø ÒÓØ ÙÐ ÓÒØÑ Ó ÑØÖÐ ÔÖ ÒØÓ Ò ÙÐ ÔÐÒ Ç ½ Ò Ð Ê ÐØÖ Ó ÙÖ Ó Å

Διαβάστε περισσότερα

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration DTU Wind Energy - PhD Leonardo Bergami DTU Wind Energy PhD-0020(EN) August 2013 DTU Vindenergi Active Load Alleviation

Διαβάστε περισσότερα

Montreal - Quebec, Canada.

Montreal - Quebec, Canada. ÂÆÁÃÇ Å ÌËÇ ÁÇ ÈÇÄÍÌ ÉÆ ÁÇ ËÉÇÄÀ ÀÄ ÃÌÊÇÄÇ ÏÆ ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ Ã Á ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ ÍÈÇÄÇ ÁËÌÏÆ ÌÇÅ Ë ËÀÅ ÌÏÆ Ä ÉÇÍ Ã Á ÊÇÅÈÇÌÁÃÀË ËÙÑ ÓÐ Ø Ò Ò ÔØÙÜ ÈÓÐÙÔÖ ØÓÖ ÖÕ Ø ØÓÒ Ò ÔØÙÜ Ó ÊÓÑÔÓØ Ó Ð ÕÓÙ Ø Ó Ò ÕÙØ Å : ÖÑÓ ØÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis

Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis Øyvind Borg Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis Thesis for the degree of doktor ingeniør Trondheim, April 2007 Norwegian University of Science and Technology Faculty of Natural

Διαβάστε περισσότερα

µ µ µ ¾¼¼ ¹ º ¹ º ¹ º º ¹ º þ º ¹ º º º º º ÓÔÝÖ Ø º º º º º º º º º ¹ º º ýº ¹ º º º º º º º Ú Ú Ú ½ ½ ½º½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ º º º º º º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

THÈSE. Raphaël LEBLOIS

THÈSE. Raphaël LEBLOIS MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE DE MONTPELLIER THÈSE présentée à l École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier pour obtenir le diplôme de Doctorat Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

A Francesca, Paola, Laura

A Francesca, Paola, Laura A Francesca, Paola, Laura L. Formaggia F. Saleri A. Veneziani Applicazioni ed esercizi di modellistica numerica per problemi differenziali 2 3 LUCA FORMAGGIA FAUSTO SALERI ALESSANDRO VENEZIANI MOX - Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÎÊ Î Ä ³ ËËÇÆÆ Ç ÌÇÊ Ä Ë ÀÇÇÄ ËÁÌ ÎÊ È À Ì À Ë Á Ë ØÓ Ó Ø Ò Ø Ø ØÐ Ó È Ó Ë Ò Ó Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ ËÔ ÐØÝ ÊÓ ÓØ Ò Ý ÅÓ Ñ Ù ØÒ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ó À ÔØ Ú ÓÖ Å Ò Ñ ÐÐÝ ÁÒÚ Ú ËÙÖ ÖÝ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

ca t = β 1z t 1(q t γ)+β 2z t 1(q t >γ)+ε t z t = g(x t,π)+u t

ca t = β 1z t 1(q t γ)+β 2z t 1(q t >γ)+ε t z t = g(x t,π)+u t Ì Ö ÓÐ ÅÓ Ð Ó Ø ÍË ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ ÊÓ ÖØÓ ÙÒ Ò ÇØÓ Ö ½ ¾¼½ ØÖ Ø Ï Ø Ö Ú ÍË ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ Ñ Ð Ò Á Ø Ö ÓÐ Ú Ò Ø Ø Ø Ú ÓÖ Ó Ø ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ Ö ÒØ ÙÖ Ò Ø Ò ÙÖÔÐÙ ÓÖ Ø Ø Ø Þ Ó Ø Ñ¹ Ð Ò Ñ ØØ Ö Á Ø Ö Ø Ö ÓÐ Ö Ð Ø ÓÒ Ô

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

A Threshold Model of the US Current Account *

A Threshold Model of the US Current Account * Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper No. 202 http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2014/0202.pdf A Threshold Model of the US Current

Διαβάστε περισσότερα

ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ö Ñ Ø ÐÐ Ö ËÝ Ø Ñ Ñ Ö È Ý ÙÒ Ð ØÖÓØ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ö Ñ Ò ÚÓÖ Ð Ø À Ð Ø Ø ÓÒ Ð ØÙÒ ÂÓ Ò Ò ÖØ Å ½ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ñ Ø ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ½ ½º½ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹ Seeing-GR Å ØÖôÒØ Ø Ø Ö Õ Ø ØÑ Ö Ø Ò ÐÐ Å Ð Ñ ØÖ 1 Æ ØÓÖ ÒÒ 2 È ÖÞ ËØ Ð Ó 3 ÌÖ ÑÓÙ Ù Ð 4 Ã Ö Ñ Ò Ð 5 ÒØÛÒ ÒÒ 5 ÓÙÐ ÒÒ 5 ÃÓÙÖÓÙÑÔ ØÞ Ãô Ø 5 Ë Ö ÒÒ 5 1 Hamburger Sternwarte, Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam

Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam È Æ ÈÁËÌÀÅÁÇ ÂÀÆÏÆ ÌÅÀÅ ÍËÁÃÀË ÈÌÍÉÁ ÃÀ Ê ËÁ Ô Ö ØÒÓÙ ÖÕ ÓÒ ÈÙÖ ÒÓ Ò ÇÖ Ø Ð ºÅº ¾¼¼¾¼¼¼¾ Ô Ð ÔÛÒ Ã Ø Ò Ó Ä Õ Ò ¾ Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam È Ö Õ Ñ Ò ÈÖ ÐÓ Ó ½

Διαβάστε περισσότερα

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐNEER OLMAYAN SCHRÖDĐNGER DENKLEMĐNĐN ENERJĐ KORUMALI YÖNTEMLE ÇÖZÜMÜ VE MODEL ĐNDĐRGEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI DOKTORA TEZĐ Canan AKKOYUNLU Anabilim

Διαβάστε περισσότερα

API: Applications Programming Interface

API: Applications Programming Interface ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char

Διαβάστε περισσότερα

12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY

12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY β γ α 12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY Ε. Ε. Π. Φ. NCSR Demokritos, Athens, May 10-11, 2002 Organising Committee Dr. S. V. Harissopulos Dr. P. Demetriou Dr. D. Bonatsos Στη µνήµη

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Λυκειο Ευαγγελικης Σχολης Σμυρνης

Λυκειο Ευαγγελικης Σχολης Σμυρνης Ì Ü Å Ñ Ø Ò È Ã Ø Ç Ñ ô ÙØ Ò ÕÓÐ ÕÖ ºÅÔÓÖÓ ÒÒ Ò Ô Ö Õ Ó Ò Ò Ò Ñ Ó Ò Ð ¹ Πειραματικο Ö Ö Ò Ñ Ò ÐÐ Ü ÑÓÖ ØÓÙº ØÓÒÔ Ö ÓÖ Ñ ØÛÒ Ò Ô Ù ØÛÒ Ð ôòùô ÒØ Λυκειο Ευαγγελικης Σχολης Σμυρνης ½ Ë ÔØ Ñ ÖÓÙ¾¼½¼ ÙÒ Õ ÓÖ

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειωση Αν καποια προταση απο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειαζεται αποδειξη. Εξαιρεση αποτελουν οι(3),(13),(21)

Σημειωση Αν καποια προταση απο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειαζεται αποδειξη. Εξαιρεση αποτελουν οι(3),(13),(21) È Ö Ñ Ø Ä Ó Ù Ð ËÕÓÐ ËÑ ÖÒ ¾½ÆÓ Ñ ÖÓÙ¾¼¼ È Ö ØÛÔ Ö Ð Ñ ÒÓÒØ Ñ Ö ÔÖÓØ Ñ Ö Ð ÑÑ Ø ÕÖ Ñ È ÖÐ Ý Ø Ü Ø ØÓÑ Ñ Ø ÙÒ Ø ³ÄÙ ÓÙº Σημειωση Αν κποι προτση πο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειζετι ποδειξη. Εξιρεση ποτελουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά χρώματα Μεσαία μύτη:

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις Infographics

Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις Infographics EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ AΣΦΑΛΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Κουτί x 12 τεμαχίων Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑπαντησηΙσχύει α+βi = γ +δi α = γκαι β = δ 1πτ

ΑπαντησηΙσχύει α+βi = γ +δi α = γκαι β = δ 1πτ È Ö Ñ Ø ÓÄÙ Ó Ù Ð ËÕÓÐ ËÑÙÖÒ Ì Ü Å Ñ Ø Â Ø Ì ÕÒÓÐÓ Ã Ø Ù ÙÒ Ë Ñ Û Â ÛÖ ô º Ò ÑÓÒØ Û ÕÓÙÒ Ó ÙÒØ Ø ØÓÙ Ò Ö Ñ Ù Ò ØÙÕ ÒÔÖÓ Ð Ñ Ø ÔÓÙ Ã Ø Ç Ñ ô ÙØ Ò ÕÓÐ ÕÖ ºÅÔÓÖÓ ÒÒ Ò Ô Ö Õ Ó Ò Ò Ò Ñ Ó Ò Ð Ö Ö ½¼ ÔÖ ÐÓÙ¾¼½¾

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 26 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. PROCEEDINGS of the 26 th Panhellenic Statistics Conference

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 26 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. PROCEEDINGS of the 26 th Panhellenic Statistics Conference ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Σ.Ι) GREEK STATISTICAL INSTITUTE (G.S.I) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 6 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής PROCEEDINGS of the 6 th Panhellenic Statistics Conference Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com

Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com ØÙÔÓÒ Ø ÕÓë½ ½ Đ Ç Øô Ö Ó»October¾¼¼ 75 Å ôò Helvetica Ò ôò grotesque eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 75 #79 Ñ ØÖ º ÐÔÔÓÙ Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com ÐÛÒØüÒ üòø Ñ ÔØÒ ÒØÙÔÓÌ ÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com ØÙÔÓÒ Ø ÕÓë½ ½ Đ Ç Øô Ö Ó»October¾¼¼ 69 ÀÑ Õ Ò ØÓ Õ Ó X eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 69 #73 Ô ØÓÐÓËÙÖ ÔÓÙÐÓ TX Σύλλογος Ελλήνων Φίλων του Ô ØÓ ¹TX ØÓÏÑ Òô Ø ÙÒ Ø Ø Ø Ñ ÕÖ ¹ 28ης Οκτωβρίου 366 Ö ÑÑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Λ υσεις του ιαγων ισµατος της Μηχανικ ης Ι Φε ρου αριος 2002

Λ υσεις του ιαγων ισµατος της Μηχανικ ης Ι Φε ρου αριος 2002 Λυσεις του ιαγωνισµατος της Μηχανικης Ι Φερουαριος 2002 ΘΕΜΑ 1: (α) Προκειµενου να κινειται ακτινικα ο πλανητης θα πρεπει να κινειται αρχικα ακτινικακαιηδυναµη που ασκειται πανω του να ειναι ακτινικη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλο 11, 27 Απριλιου 2012

Φυλλο 11, 27 Απριλιου 2012 ÐÐ Å Ñ Ø È Φυλλο 11, 27 Απριλιου 2012 ÔÖÓ Ø Ñ Ô Ø Ò Ð Á ØÓÖ Ñ Ñ Ø Ø ÕÓÐ ³ Ð Ö º ½ ΓιάννηςΘωμαΐδης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Εισαγωγή Σ ένα από τα τελευταία τεύχη του μαθητικού περιοδικού Ευκλείδης

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124

ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124 GLB0040 *5 ÔÆÌ. ²«² ³«± º. 1 «º 2 µ µ 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124 2.4 µ ³ ²± µ... 125 2.5 RUQMISEIS KAI ELEGCOI... 125 2.6 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ... 125 2.7 ²±³³ ² µ«±... 126.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 10.73

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 10.73 !"#$%&'"()*+ &,!"#()*+ $&-./ 0"!#*1) 23$&/-.0"!#*1)!45"$!#'0&#-/0"-!# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα UML ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Σύντοµη περιγραφή των διαγραµµάτων UML Στατική δοµή υναµική δοµή ιαγράµµατα UML - 1 Περιγράφουν τη στατική δοµή του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Αίµα... Βία... για το ΧΥΤΑστην Κερατέα Η µόλυνση τελικά στο περιβάλλον θα είναι αναπόφευκτη εάν δεν αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Προφίλ & Εξαρτήµατα Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Η συνεργασιµότητα µεταλλικών προφίλ και εξαρτηµάτων Knauf εξασφαλίζει την πυραντοχή, ηχοµόνωση και στατική επάρκεια των δοµικών στοιχείων όταν αυτά

Διαβάστε περισσότερα