Exercicios de Física 03a. Vibracións

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Exercicios de Física 03a. Vibracións"

Transcript

1 Exercicios de Física 03a. Vibracións Problemas 1. No sistema da figura, un corpo de 2 kg móvese a 3 m/s sobre un plano horizontal. a) Determina a velocidade do corpo ó comprimirse 10 cm o resorte. b) Cal é a compresión máxima do resorte? 3 m / s Datos: k = 1000 N/m. Non se ten en conta a fricción. a) 2 m/s; b) 13,4 cm 2. Un home entra nunha torre alta. Necesita saber a altura da torre. Entón observa que a lonxitude dun péndulo esténdese case desde o teito ata o chan e que o seu período é de 12 s. Cal é a altura da torre? 3. Una partícula de 5 g está sometida a una fuerza del tipo F = kx. En el instante inicial pasa por x = 0 con una velocidad de 1 m s 1. La frecuencia del movimiento resultante es de 2/π Hz. Hallar: a) la aceleración en el punto de máxima elongación; b) la energía cinética en función del tiempo. 4. Un bloque de masa 1,0 kg atópase a unha altura de 2 m. Libérase a partir do repouso e esvara cara a abaixo por un carril sen fricción. Na parte inferior do carril, onde a superficie é horizontal, o bloque bate e queda adherido a un resorte lixeiro. Calcula a velocidade coa que chega abaixo. Canto se comprime o resorte se k = 400 N/m? 5. Unha masa m = 500 g oscila cun MHS de período T = 0,5 s. A súa enerxía total é de 5 J. Pídese: a) A amplitude da oscilación; b) A súa velocidade máxima; c) A enerxía cinética cando o obxecto estea a x = 0,10 m do punto de equilibrio. 6. Un corpo de masa 2 kg está unido a un resorte de k = 50 N/m, e pódese mover, sen rozamentos, sobre unha superficie horizontal. Desde a súa posición de equilibrio desprázase, alongando o resorte 2 cm, e sóltase. Calcular: a) O período de oscilación :57:39

2 Física 03a. Vibracións Páxina 2 / 14 b) A expresión da elongación, a velocidade e a aceleración en cada instante. c) As enerxías mecánica, cinética e potencial máximas. 7. Unha masa de 2 kg suxeita a un resorte de constante recuperadora k = 5103 N/m, sepárase 10 cm da posición de equilibrio e déixase en liberdade. Calcula: a) A ecuación do movemento. b) A enerxía potencial ós 0,1 s de iniciado o movemento. Sol. a) x =10 sen(50t + π/2); b) 2,01 J 8. Un obxecto de 100 g executa un movemento harmónico simple cunha frecuencia de 20 Hz e unha amplitude de 0,5 cm. a) Cal é a constante k da forza que actúa sobre el? b) Cal é a súa aceleración máxima? c) Cal é a enerxía total do movemento? 9. Un muelle de acero tiene una longitud de 8 cm y al colgarle de su extremo libre una masa de 1 kg, su longitud es de 14 cm. Cuál sería la frecuencia de oscilación de dicha masa colgada del resorte cuando se desplaza verticalmente? 10. La energía total de un cuerpo que realiza un movimiento armónico simple es de J y la fuerza máxima que actúa sobre él 1, N. Si el período de las vibraciones es de 2 s y la fase inicial 60 o, determinar: a) la ecuación del movimiento de este cuerpo, b) su velocidad y aceleración para t = 0 s. 11. Unha partícula de 5 g está sometida a unha forza do tipo F = kx. No instante inicial pasa por x = 0 cunha velocidade de 1 m s 1. A frecuencia do movemento resultante é de 2/π Hz. Achar: a) a aceleración no punto de máxima elongación; b) a enerxía cinética en función do tempo. 12. Un cubo de madeira de 20 cm de aresta e 0,7 g/cm 3 de densidade atópase flotando na auga. Se o introducimos 5 cm máis por debaixo da posición de equilibrio e o deixamos libremente para que oscile, calcula: a) A lonxitude da aresta mergullada inicialmente. b) O período de oscilación. Sol. a) 14 cm; b) 0,75 s

3 Física 03a. Vibracións Páxina 3 / Un punto material de 500 g describe un MHS de 10 cm de amplitude, realizando dúas oscilacións completas cada segundo. No instante inicial, a elongación é nula. Calcular: a) A elongación de dito punto 0,5 s despois de alcanzar a máxima separación. b) A enerxía cinética que terá o punto móbil ó pasar pola posición inicial de equilibrio. Sol. a) 10 cm; b) 0,395 J 14. Un péndulo ten unha lonxitude de 1 m e un corpo colgado no seu extremo de 1 kg. É desviado da súa posición de equilibrio quedando solto a 0,5 m de altura. Calcula a súa velocidade no punto máis baixo: a) Por enerxías. b) En consideración a que é un MHS. 15. Un obxecto colga dun resorte e atópase inicialmente a 20 cm por riba da súa posición de equilibrio. Se se deixa oscilar libremente cunha frecuencia de 2 s 1, determina: a) A ecuación do movemento. b) As ecuacións da velocidade e da aceleración. c) Os valores máximos da velocidade e da aceleración. 16. Un péndulo eléctrico está formado por unha esfera metálica de 1 g colgada dun fío moi fino de 0,5 m. Cárgase a esfera con 10 nc e faise oscilar nunha rexión na que existe un campo eléctrico uniforme vertical. Cando o sentido do campo é de abaixo cara arriba, a esfera efectúa 10 oscilacións en 34,2 s, e se o campo está dirixido de arriba cara abaixo, tarda 18,6 s en dar 10 oscilacións. Calcula: a) A intensidade do campo eléctrico. b) O valor de g no lugar da experiencia. Sol. a) N/C; b) 3,69 m/s Un obxecto de 0,3 kg de masa que viaxa con velocidade horizontal incrústase na masa de 15 kg dun péndulo ideal en repouso. Tras o choque, o péndulo e o obxecto ascenden 23 cm. Determina: a) A velocidade inicial do obxecto. b) A enerxía cinética que se perde no choque. 18. Una partícula está describiendo un MAS con amplitud A y pulsación ω = 2π rad/s. En un momento dado se activa un cronómetro siendo la elongación en ese instante A/2 y el sentido del recorrido hacia elongaciones positivas con una velocidad de 10 cm/s. a) Calcular el ángulo de fase inicial. b) Cuánto valdrá la aceleración máxima? 19. Sabendo que a masa da Lúa é aproximadamente 6, kg e o seu raio m. Calcula: a) Distancia que percorrerá nun segundo un corpo que se deixa caer cunha velocidade

4 Física 03a. Vibracións Páxina 4 / 14 inicial nula nun punto próximo á superficie da Lúa. b) Período de oscilación, na superficie lunar, dun péndulo que ten na Terra un período de 1 segundo. Nota: Constante de Gravitación Universal G = 6, N m 2 /kg 2. Galicia, Unha partícula describe un movemento oscilatorio harmónico simple, de forma que a súa aceleración máxima é 18 m/s 2 e a súa velocidade máxima 3 m/s. Encontrar: a) A frecuencia de oscilación da partícula. b) A amplitude do movemento. 21. A lúa ten unha masa aproximada de 6, kg e o seu raio é de 1, m. Achar: Galicia, 1992 a) A distancia que recorrerá en 5 s un corpo que cae libremente na proximidade da súa superficie. b) O período de oscilación na superficie lunar dun péndulo que ten na Terra un período de 2 seg. Dato: G = 6, N m 2 kg 2. Galicia, Un punto material de masa 25 g describe un MAS de 10 cm de amplitud y período igual a 1 s. En el instante inicial, la elongación es máxima. Calcular: a) La velocidad máxima que puede alcanzar la citada masa y b) El valor de la fuerza recuperadora al cabo de un tiempo igual a 0,125 s. Galicia, Un punto material de masa 25 g describe un MHS de 10 cm de amplitude e período igual a 1 s. No instante inicial, a elongación é máxima. Calcular: a) A velocidade máxima que pode alcanzar a citada masa. b) O valor da forza recuperadora ao cabo dun tempo igual a 0,125 s. Galicia, Unha masa de 2 g oscila cun período de π segundos e amplitude de 4 cm. No instante inicial a fase é de 45º. Cando a súa elongación sexa de 1 cm, achar: a) a enerxía cinética da partícula. b) a súa enerxía potencial. Galicia, Un péndulo simple oscila cunha elongación máxima de 18º, desarrollando 10 oscilacións por segundo. Tomando como instante inicial a posición de equilibrio: a) Escribir a súa elongación en función do tempo.

5 Física 03a. Vibracións Páxina 5 / 14 b) Determinar o seu período de oscilación na lúa, onde a gravidade é aproximadamente 1/6 da terrestre. Galicia, Un péndulo eléctrico está formado por unha esfera metálica de 1 g colgada dun fío moi fino de 1,5 m. Faise oscilar nunha rexión na que existe un campo eléctrico uniforme vertical, e se carga a esfera con 1, C. Cando o campo é vertical de abaixo cara arriba, a esfera efectúa 100 oscilacións en 314 s, e se o campo está dirixido de arriba cara abaixo, tarda 207 s en dar 100 oscilacións. Calcula: a) A intensidade do campo eléctrico. b) O valor de g no lugar da experiencia. Sol. a) N/C; b) 9,9 m/s 2 Proposta Un sistema cun resorte estirado 3 cm sóltase en t = 0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0,2 s. Calcula, ó cabo de 1,9 s: a) A velocidade b) A aceleración do extremo libre. Considérase que o amortecemento é desprezable. Sol. a) 0; b) 29,6 m/s 2 Proposta Un corpo sometido a un movemento harmónico simple realiza 10 oscilacións por segundo. Calcula: a) A aceleración no centro de oscilación. b) A aceleración nun dos seus extremos, sabendo que a amplitude do movemento é de 9 cm. Sol. a) 0; b) 355 m/s 2 Proposta Un corpo de 10 g de masa desprázase cun movemento harmónico simple de 80 Hz de frecuencia e de 1 m de amplitude. Acha: a) A enerxía potencial cando a elongación é igual a 70 cm. b) O módulo da velocidade cando se atopa nesa posición. Sol. a) 619 J: b) 359 m/s Proposta Un resorte mide 22,86 cm cando se lle colga unha masa de 70 g e 19,92 cando se lle colga unha masa de 40 g. Acha: a) A constante do resorte. b) A frecuencia das oscilacións se se lle colga unha masa de 80 g. Sol. a) 10 N/m b) 1,78 Hz Proposta Un punto material oscila cun MHS de amplitude 2 cm e frecuencia 10 oscilacións/s. Calcula: a) A velocidade e aceleracións máximas. b) A velocidade e a aceleración no instante t = 1/120 s

6 Física 03a. Vibracións Páxina 6 / 14 Sol. a) v m = 1,26 m/s ; a m = 79 m/s 2 b) v = 1,09 m/s ; a = 39,5 m/s 2 Proposta Un péndulo está constituído por unha pequena esfera, de dimensións que consideraremos desprezables e de masa 200 g, suspendida dun fío inextensible, e sen peso apreciable, de 2 m de lonxitude. Calcula: a) O período para pequenas amplitudes. b) Supoñamos que no momento de máxima elongación a esfera elevouse 15 cm por riba do plano horizontal que pasa pola posición de equilibrio. Calcula a velocidade e a enerxía cinética cando pase pola vertical. Sol. a) 2,48 s; b) E c = 0,294 J; v = 1,71 m/s Proposta Unha masa de 0,05 kg realiza un M.A.S. segundo a ecuación x = Acos (ωt + φ 0 ). As súas velocidades son 1 e 2 m/s cando as súas elongacións son, respectivamente, 0,04 e 0,02 metros. Calcule: a) o período e a amplitude do movemento; b) a enerxía do movemento oscilatorio e a enerxía cinética e potencial cando x = 0,03 m. Galicia, A forza máxima que actúa sobre unha partícula que realiza un movemento harmónico simple é N e a enerxía total é de J. a) Escribir a ecuación do movemento desa partícula se o período é de 4 s e a fase inicial é de 30º. b) Canto vale a velocidade ao cabo de 1 s de comezar o movemento? Galicia, Unha masa de kg describe un MHS de frecuencia 0,1 Hz e amplitude 0,05 m; sabendo que en t = 0, x = 0, determina: a) a velocidade e aceleración cando t = 3 s; b) as enerxías cinética e potencial nese instante. Galicia, Unha masa de 0,1 kg unida a un resorte de masa desprezable realiza oscilacións arredor da súa posición de equilibrio cunha frecuencia de 4 Hz sendo a enerxía total do sistema oscilante 1 J. Calcula: a) A constante elástica do resorte e a amplitude das oscilacións, A. b) A enerxía cinética e potencial da masa oscilante nun punto situado a distancia A/4 da posición de equilibrio. Galicia, Un resorte de masa desprezable estírase 0,1 m cando se lle aplica unha forza de 2,45 N. Fíxase no seu extremo libre unha masa de 0,085 kg e estírase 0,15 m ao longo dunha mesa horizontal a partir da súa posición de equilibrio e sóltase deixándoo oscilar libremente sen rozamento. Calcula: a) A constante elástica do resorte e o período de oscilación.

7 Física 03a. Vibracións Páxina 7 / 14 b) A enerxía total asociada a oscilación e as enerxías potencial e cinética cando x = 0,075 m. Galicia, Un resorte de masa desprezable estírase 10 cm cando se lle colga unha masa de 200 g. A continuación o sistema formado polo resorte e a masa estírase coa man outros 5 cm e sóltase no instante t = 0 s. Calcula: 39. a) A ecuación do movemento que describe o sistema. b) A enerxía cinética e potencial cando a elongación y = 3 cm. Dato: g = 9,80 m/s 2. Galicia, 2003 Cuestións 1. As condicións iniciais dun oscilador harmónico son: tempo (t=0), elongación (x=0) e velocidade (v 0). Que perfil representa correctamente a variación da enerxía cinética co tempo nun período? E c 1 ) E c 2 ) E c 3 ) t t t Proposta Determínase o período dun péndulo simple que está colgado do teito dun ascensor en repouso. Comenta os cambios no período, se é que os hai, se o ascensor: a) Acelera cara a arriba. b) Acelera cara a abaixo. c) Móvese con velocidade constante. 3. Dos péndulos simples son de igual longitud pero la masa del primero es doble que la del segundo. En qué relación están sus períodos de oscilación. Razónalo. 4. Si se requiere un muelle que se alargue mucho al colgar de él un pequeño peso, lo elegiría de constante elástica pequeña o grande? Razónese la respuesta. 5. Se un reloxo de péndulo atrasa, débese aumentar ou diminuír a lonxitude do péndulo para corrixir a desviación? Razoa a resposta. 6. Un resorte elástico del que pende una masa "m", si se le estira ligeramente, comienza a oscilar al dejarlo en libertad. Si cambiamos la masa "m" por otra mayor o menor, se verá afectado el

8 Física 03a. Vibracións Páxina 8 / 14 período? Por qué? Galicia, El mismo péndulo simple oscilando primero en la Tierra y luego en la Luna, dónde tendrá mayor frecuencia? Razonarlo. (M Tierra = 81M Luna ; R Tierra = 3,7R Luna ). Baleares, Si un reloj de péndulo adelanta, se debe aumentar o disminuir la longitud del péndulo para corregir la desviación? Razona la respuesta. Galicia, Nun movemento harmónico simple, o sentido da forza recuperadora apunta sempre hacia o punto de equilibrio. O Seu valor é: a) constante. b) sinusoidal como a elongación. c) proporcional a elongación. Galicia, De dous resortes elásticos con idéntica constante, cólgase a mesma masa. Un dos resortes ten dobre lonxitude que o outro. Entón o corpo vibrará: a) Coa mesma frecuencia; b) O de dobre lonxitude con frecuencia dobre; c) O de dobre lonxitude coa metade da frecuencia. Sol. a Proposta Un movemento harmónico simple determinado é a proxección dun movemento circular uniforme. A aceleración centrípeta no movemento circular é: a) Maior ou igual á aceleración no MHS. b) Sempre menor. c) Menor ou igual á aceleración no MHS. Sol. a Proposta Dúas partículas teñen un MHS coa mesma frecuencia e amplitude, e móvense na mesma traxectoria. Se se cruzan no centro da traxectoria, a diferencia de fase será: a) π/2 rad; b) π rad; c) 3π/2 rad. Proposta A enerxía mecánica dun oscilador harmónico, a) Duplícase cando se duplica a amplitude da oscilación. b) Duplícase cando se duplica a frecuencia da oscilación. c) Cuadriplícase cando se duplica a amplitude da oscilación. Proposta 1999

9 Física 03a. Vibracións Páxina 9 / Unha corda colga do alto dunha torre alta de xeito que o extremo superior é invisible e inaccesible, pero o extremo inferior si se ve. Como calcularías a lonxitude da corda? a) É imposible. b) Medindo a amplitude da oscilación. c) Medindo o período da oscilación. Proposta Nun péndulo simple indica cal das seguintes gráficas se axusta correctamente á relación enerxía/elongación: a ) E b ) E c ) E E p E c E m x x Sol. c Galicia, 2003 x 16. Si un oscilador harmónico se encontra nun instante dado nunha posición x que é igual á metade da súa amplitude (x = A/2), a relación entre a enerxía cinética e potencial é: a) E c = E p ; b) E c = 2E p ; c) E c = 3E p. Galicia, Prácticas 1. Describe brevemente o procedemento seguido para medir a gravidade no laboratorio por medio dun péndulo simple. Galicia, Na práctica do péndulo simple medíronse os seguintes datos de lonxitudes e períodos: L (m) 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 T (s) 1,40 1,46 1,53 1,60 1,66 Cal é o valor de g obtido con estes datos? Galicia, Medíronse no laboratorio os seguintes valores de masas e períodos de oscilación dun resorte. Obtén a partir deles o valor da constante elástica. T (s) 3,52 3,91 4,12 4,24 4,35 m (kg) 0,62 0,75 0,85 0,90 0,95 Sol. 1,98 N/m Galicia, La línea recta obtenida al representar los datos medidos de las experiencias estáticas de un

10 Física 03a. Vibracións Páxina 10 / 14 resorte, tiene la misma pendiente que la línea recta que también se obtiene al representar los datos medidos en las experiencias dinámicas? Razónalo. 2. Se dispone de dos cuerpos y de un resorte elástico (muelle). Si se conoce la masa de uno de los cuerpos, cómo podríamos averiguar la masa desconocida del otro cuerpo? Nota: se dispone asimismo del material de apoyo necesario para realizar este experimento. 3. Disponemos de un muelle, un platillo, una caja de pesas, papel milimetrado y lápiz. Cómo podríamos obtener numérica y gráficamente el valor de la constante elástica k del muelle? 4. Cuando un resorte se estira ligeramente mediante una pequeña sobrecarga, al soltarlo comienza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio inicial. Qué sucede con el período de oscilación cuando se va cargando el resorte con masas cada vez mayores? Razone la respuesta. 5. Se dispone de un muelle, un platillo, pesas, un cronómetro y útiles de cálculo. Sabiendo que el período viene dado por. Cómo podría determinar la constante del muelle? Qué representa m? 6. Al estudiar estaticamente un muelle se obtuvieron los siguientes datos: Peso suspendido (g) 0,0 2,0 6,0 10,0 15,0 20,0 Longitud del muelle (mm) 70,0 72,0 76,1 79,9 84,9 99,2 Calcúlese la constante del muelle. Indíquese si el comportamiento del muelle es elástico en toda la región. 7. Se tienen tres muelles distintos de constantes elásticas k 1, k 2 y k 3. Mediante la experiencia del estudio dinámico de un muelle se ha comprobado que k 1 <k 2 <k 3. Cómo estarían ordenados de menor a mayor los períodos de oscilación cuando se cargan los tres con la misma masa? Razónese la respuesta. 8. Si se quiere medir la constante elástica de un muelle a partir de medidas experimentales del período, se sabe que es mejor medir 5 series seguidas de 20 oscilaciones que contar 100 oscilaciones completas. Por qué? 9. Si se determina la constante de un muelle estaticamente (midiendo los alargamientos) y dinamicamente (a partir del período de oscilación) se obtienen los mismos valores? Qué valor debe tomarse? Por qué? 10. De una experiencia del péndulo simple realizada en el laboratorio se obtuvieron las medidas de longitudes y períodos dadas en la tabla siguiente. Qué conclusiones se deducen de esta experiencia? Razona la respuesta. Períodos T (s) Longitudes L (m) 1,00 0,248 1,50 0,558 2,00 0,993

11 Física 03a. Vibracións Páxina 11 / 14 2,50 1,551 3,00 2,234 3,50 3,041 4,00 3,972 4,50 5,027 5,00 6,206 Galicia, Tense un péndulo simple que se fai oscilar con pequenos desprazamentos, variando a súa lonxitude sucesivamente na secuencia l1 < l2 < l3 <.... < ln. Quere isto dicir que tamén se obtén unha secuencia de gravidades g1 < g2 < g3 <.... < gn? Razoa a resposta. Galicia, No estudio estático dun resorte represéntanse os puntos de lonxitudes (li) fronte ás forzas aplicadas (Fi), dando unha liña recta. No estudio dinámico do mesmo resorte represéntanse as masas (mi) fronte ao cadrado dos períodos (Ti 2 ), obtendo tamén unha recta. Teñen ambas a mesma pendente? Razoa a resposta. Galicia, Un alumno, que realizou a práctica do péndulo simple, escribe o seguinte parágrafo no seu caderno de laboratorio: "O obxectivo fundamental da práctica do péndulo simple é observar como varía o valor da gravidade no laboratorio; para iso constrúense diversos péndulos todos eles da mesma masa e de diversas lonxitudes". Son correctas as dúas afirmacións? Razoa a resposta. Galicia, Cando realizas a experiencia do resorte para determinar a constante elástica dunha mola, alguén entrégache un corpo de masa descoñecida e pídeche que averigües o valor desta masa. É posible pescudalo coa montaxe experimental desta práctica? En caso afirmativo, explica como o farías; en caso negativo, explica por que non se pode facer. Galicia, Un alumno desexa realizar a práctica do péndulo simple. Un compañeiro dálle dous consellos para ter en conta: a) O péndulo debe deixarse oscilar cunha amplitude maior de 30º para asegurarse de que o movemento é aproximadamente harmónico simple. b) Hai que asegurarse de que o péndulo estea oscilando nun plano e de que non o faga elipticamente. Pregunta: Son correctos os consellos? Razoa a resposta. Galicia, Un alumno realizou a práctica da constante elástica dun resorte mediante o seu estudio estático e dinámico. Observa que obtivo dous valores diferentes da constante elástica do resorte, (k1 para o estudio estático e k2 para o estudio dinámico). É normal que obteñamos valores diferentes ou debe repetir a práctica ata obter un único valor? Razoa a resposta.

12 Física 03a. Vibracións Páxina 12 / 14 Galicia, Se tiene un péndulo que realiza oscilaciones de pequeña amplitud alrededor de su posición de equilibrio. Si se hacen varias experiencias con longitudes l 1, l 2, l 3,... crecientes, quiere esto decir que se van a obtener valores de la aceleración de la gravedad g 1, g 2, g 3,... también crecientes? Por qué? Galicia, Mediante un péndulo simple se midieron estos datos de longitudes y períodos: L/m 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 T/s 1,40 1,55 1,71 1,76 1,92 2,02 2,13 2,19 Qué conclusiones generales se pueden deducir? Galicia, Ao traballar co resorte determínase a súa constante elástica polos métodos estático e dinámico. Obtívose o mesmo valor polos dous métodos? É razoable o resultado? Galicia, Na práctica do resorte elástico, consideras que o resorte utilizado tiña unha constante elástica grande ou pequena e por que? Galicia, Ao desarrollar a práctica do péndulo simple para o cálculo de "g", desempeña algunha función importante a lonxitude do fío? Galicia, Na práctica do péndulo simple, explica como afectaría á medida do período o seguinte: a) duplicar a masa; b) reducir a lonxitude á metade; c) facer oscilacións con ángulos maiores de 45º; d) realizar unha soa medida. Galicia No estudio dinámico do resorte, como podería comprobarse experimentalmente que o período de oscilación, para unha mesma masa, é independente da amplitude da oscilación? Proposta No estudio experimental dun péndulo simple, como variará o período se duplicamos a masa? Proposta Na determinación da constante elástica dun resorte polo método dinámico, o período de oscilación é independente da amplitude?, depende da amplitude e da masa do resorte?, que gráfica se constrúe a partir das magnitudes medidas? Galicia, 2000

13 Física 03a. Vibracións Páxina 13 / Na determinación de K e polo método dinámico, valora a influencia que teñen as seguintes magnitudes: a) a masa total do resorte b) a amplitude das oscilacións c) o número de medidas feitas d) a lonxitude do resorte Galicia, Na determinación de g cun péndulo simple, describe brevemente o procedemento e o material empregado. Galicia, Na medida da K e polo método dinámico, a) Como inflúe na medida de K e a masa do propio resorte? b) Poderías avaliar a masa "efectiva" do resorte? Galicia, Na práctica do péndulo, depende o período do ángulo de oscilación? canto varía o período se se aumenta a lonxitude un 20 %? Galicia, Unha vez realizada a experiencia do resorte para determinar a constante elástica, como pescudarías o valor dunha masa descoñecida (método estático e dinámico? Galicia, Na práctica de medida de g cun péndulo, como conseguirías (sen variar o valor de g) que o péndulo duplique o número de oscilacións por segundo? Galicia, Indica que influencia teñen na medida experimental de g cun péndulo simple, as seguintes variables: a masa, o número de oscilacións, a amplitude das oscilacións. Galicia, Cando no laboratorio mides g con péndulo simple: a) cantas oscilacións convén medir?; b) que precaucións se deben tomar coa amplitude das oscilacións?; c) inflúe a masa do péndulo na medida de g? Galicia, A constante elástica dun resorte medida polo método estático: a) depende do tipo de material; b) varía co período de oscilación; c) depende da masa e lonxitude do resorte. Galicia, Na práctica para a medida da constante elástica dun resorte polo método dinámico, a) que precaucións debes tomar con respecto ó número e amplitude das oscilacións?, b) como varía a

14 Física 03a. Vibracións Páxina 14 / 14 frecuencia de oscilación se se duplica masa oscilante? Galicia, Describe brevemente o procedemento seguido para medir a gravidade no laboratorio por medio dun péndulo simple. Galicia, 2006

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 13 - Agosto de 2013

Nro. 13 - Agosto de 2013 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663 SR 1900 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, Cultura y Deportes Certificación de Lengua Española NIVEL

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-32(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2011 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Высокоэффективные настенные газовые котлы

Высокоэффективные настенные газовые котлы es ru el GR Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual de uso para el usuario y el instalador Высокоэффективные настенные газовые котлы Руководство по установке и эксплуатации Υψηλής απόδοσης λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723.

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723. CR 1000, CR 1000 XL Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά

Διαβάστε περισσότερα

BULK 516 E / BULK 518 E

BULK 516 E / BULK 518 E BULK 516 E / BULK 518 E EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding

Διαβάστε περισσότερα

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8..

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. *9000309848* 9000309848 [es] Instrucciones de uso...3 [en] Instruction manual... 15 [pt] Instruções de serviço... 27 [el] Οδηγíες χρήσεω... 39

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-437-570-31(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2012 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual. 171505384/5 ES PT TR EL BG 72 CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual. CORTADOR DE RELVA DE CONDUTOR SENTADO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use. Manual de instrucciones. Manual de instruções. Οδηγίες χρήσης

Instructions for use. Manual de instrucciones. Manual de instruções. Οδηγίες χρήσης EN Instructions for use 3 ES Manual de instrucciones 15 PT Manual de instruções 27 EL Οδηγίες χρήσης 39 1 Dear Client We would like to congratulate you on purchasing the Medela Phototherapy Lamp. We are

Διαβάστε περισσότερα

102-122. CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! - Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

102-122. CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! - Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual. 02-22 7505569/ ES PT TR EL BG CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! - Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual. CORTADOR DE RELVA DE CONDUTOR SENTADO

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI Manual de Instrucciones CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Curso de lengua y cultura neogriegas

Curso de lengua y cultura neogriegas Curso de lengua y cultura neogriegas FONÉTICA DEL GRIEGO MODERNO SECCIÓN DE GRIEGO MODERNO CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Profesor: Don Emanouil Giatsidis Centro Universitario

Διαβάστε περισσότερα

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ M i n i s t e r i o de C u l t u r a, E d u c a c i ó n y A s u n t o s R e l i g

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4500 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

SET 352 E. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

SET 352 E. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni SET 352 E EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ DK

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções ES PT En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta

Διαβάστε περισσότερα

T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель

T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель [es] Instrucciones de uso...2 [el] Οδηγíες χρήσεως... 14 [it] Istruzioni per l uso... 26 [ru] Правила пользовани... 38 T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель Û

Διαβάστε περισσότερα

240 i 240 Fi CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001

240 i 240 Fi CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 240 i 240 Fi Calderas murales de gas de alto rendimiento Caldeiras de parede a gás de elevado rendimento Επίτοιχοι λέβητες αερίου υψηλής απόδοσης Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Manual

Διαβάστε περισσότερα

CHIPPER 100 E. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

CHIPPER 100 E. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni CHIPPER 100 E EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-285-336-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-970-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções ES PT En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

CR 1100, CR 1200, CR 1400

CR 1100, CR 1200, CR 1400 CR 1100, CR 1200, CR 1400 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Obsolete Nilfisk MODELS 56304009, 56304010, 56304011, 56304012, 56304013, 56304014, 56304015, 56304016,

Διαβάστε περισσότερα

Guía de instalación Guia de instalação Οδηγός εγκατάστασης

Guía de instalación Guia de instalação Οδηγός εγκατάστασης Thermosunis Indoor Wirefree RTS Sunis Indoor Wirefree RTS EN ES PT EL Installation instructions Guía de instalación Guia de instalação Οδηγός εγκατάστασης Ref: 5055118A EN Contents Safety instructions...3

Διαβάστε περισσότερα

the City Educational Manual

the City Educational Manual Youth & the City Educational Manual Naousa, 2011-12 aenao.org [Pick the date] This programme has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the

Διαβάστε περισσότερα

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E 4-170-897-33(1) http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma

Διαβάστε περισσότερα

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ESPAÑOL CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RECEPTOR CD KD-G333/KD-G332/KD-G331 PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 5. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-31(1) DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 IXENGO S EN Installation manual ES Manual de instalación PT Manual de instalação EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 8 027908 403551 contents GENERAL 2 SAFETY INSTRUCTIONS 2 Warning 2 Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

IT EN ES PT EL FR DE FI

IT EN ES PT EL FR DE FI 5040273001 MANUALE D USO VIVAVOCE BLUETOOTH USER S MANUAL BLUETOOTH HANDS FREE KIT MANUAL DE USO KIT MANOS LIBRES BLUETOOTH MANUAL DE USO MÃOS-LIVRES BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών

T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών [es] Instrucciones de uso y montaje 3 [en] Instructions for installation and use 18 [el] Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης 32 T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών T..B10..

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-SH1000 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 8. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

HEAT PUMP with Puron Refrigerant

HEAT PUMP with Puron Refrigerant HEAT PUMP with Puron Refrigerant A GUIDE TO OPERATING AND MAINTAINING YOUR RESIDENTIAL HEAT PUMP UNIT with Puron Refrigerant NOTE TO INSTALLER: THIS MANUAL SHOULD BE LEFT WITH THE EQUIPMENT USER. WELCOME

Διαβάστε περισσότερα

A Terra de Trasancos Que son os celtas?

A Terra de Trasancos Que son os celtas? AS TREBAS OU POPULI DA GALLAECIA CELTA 1995-1997 Por André Pena Historiador, arqueólogo e arquiveiro do Concello de Narón Papeis publicados baixo o epígrafe Notas sobre la organización institucional celta

Διαβάστε περισσότερα

BiliBed. EN Instructions for use ES Manual de instrucciones PT Instruções de utilização EL Εγχειρίδιο χρήσης

BiliBed. EN Instructions for use ES Manual de instrucciones PT Instruções de utilização EL Εγχειρίδιο χρήσης BiliBed EN Instructions for use ES Manual de instrucciones PT Instruções de utilização EL Εγχειρίδιο χρήσης EN Instructions for use 4 ES Manual de instrucciones 18 PT Instruções de utilização 32 EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-171-505-33(1) 2010 Sony Corporation

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-171-505-33(1) 2010 Sony Corporation 4-171-505-33(1) HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Soraya Rodríguez Ramos Director

Διαβάστε περισσότερα

main digit caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador

main digit caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador main digit ES HU RU CZ GR caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador magas hozamú fali gázkazán felhasználói és szerelői kézikönyv Настенные газовые котлы

Διαβάστε περισσότερα

Português (traduzido das instruções originais) 55. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 90

Português (traduzido das instruções originais) 55. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 90 www..eu DW079 Español (traducido de las instrucciones originales) 5 Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 22 Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 38 Português (traduzido das instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικός Τίτλος (PhD). Παιδαγωγικό Τμήμα, Τομέας Κοινωνικής Εκπαίδευσης. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

English Español Ελληνικά Português ZONE 2 BP100. BP110 Power. User Manual. BP110 Power BP100 2 30 58 86 115 GB ES EL PT HE

English Español Ελληνικά Português ZONE 2 BP100. BP110 Power. User Manual. BP110 Power BP100 2 30 58 86 115 GB ES EL PT HE English Español Ελληνικά Português ZONE Cochlear Cochlear Baha Baha BP00 BP0 Power User Manual BP0 Power BP00 0 58 86 5 GB ES EL PT HE BP00 BP0 Power English Battery compartment door Battery compartment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση Καλωσορίσατε στην Goldbex Η GOLDBEX προσφέρει μια απίστευτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ σε οποιοδήποτε άτομο θέλει να εισαχθεί σε έναν κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P 1463514000(1)2008-05 C

www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P 1463514000(1)2008-05 C www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΆ ITALIANO PORTUGUÊS MANUAL DE USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUALE OPERATORE MANUAL DO UTILIZADOR 1463514000(1)2008-05 C Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-684-953-31(1) E LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Antes de utilizar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Διαβάστε περισσότερα

FOREST 716. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

FOREST 716. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni FOREST 716 EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ DK

Διαβάστε περισσότερα

MULE 661 E. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

MULE 661 E. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni MULE 661 E EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ DK

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Personal Laser Hair Remover

Advanced Personal Laser Hair Remover English Advanced Personal Laser Hair Remover USER MANUAL DLX-1088 This product MUST be used responsibly. Please read ALL instructions including the User Manual CAREFULLY before use. CLASS 1 LASER PRODUCT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SR 1450 B-D MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI

SR 1450 B-D MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI SR 1450 B-D MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33014811 Edition 3 2010-03 Printed in

Διαβάστε περισσότερα

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Revista de Estudios Clásicos Número 36 (2009) 167-191 EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Jorge Horacio Evans María Estela Guevara de Alvarez Universidad Nacional

Διαβάστε περισσότερα

CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850

CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850 CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850 English........................................ 1 Español...................................... 55 Português................................... 109 Ελληνικά....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TESALÓNICA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI 09/2012-12/2013

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TESALÓNICA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI 09/2012-12/2013 LAS INCANTADAS Εγκατάσταση ιχνογραφημάτων μνημειακού χαρακτήρα από την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα Una instalación de dibujos monumentales contemporáneos a partir del patrimonio

Διαβάστε περισσότερα

k e r a t i n s y s t e m

k e r a t i n s y s t e m k e r a t i n s y s t e m k e r a t i n s y s t e m It is an exclusive line with an innovative formulation for a deep hair fiber restructuring, both of the scalp and the restoring molecules. This EXCLUSIVE

Διαβάστε περισσότερα

Questions and answers for athletes

Questions and answers for athletes NÙÔ ÈÓÁÎ ã Doping Dopaje EÚˆÙ ÛÂÈ Î È ÓÙ ÛÂÈ ÁÈ ıïëù Questions and answers for athletes Preguntas y respuestas para los atletas Τι είναι ντόπινγκ; Ντόπινγκ είναι η χρήση από έναν αθλητή ενός απαγορευμένου

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA. 01992 Softwaresuite bestehend aus EasyTool Professional für das System By-me, komplett mit Schnittstelle für den -Anschluss und RJ11 Spezialbuchse an den USB-Port eines PCs, Software EasyDraw und EasyCap

Διαβάστε περισσότερα

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador XTRIM FIRST PG EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA Y LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA TESIS DOCTORAL El dialecto de Tera. Gramática y estudio dialectal MEMORIA PARA OPTAR AL

Διαβάστε περισσότερα

Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado

Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS MACROECONÓMICA www.bce.ec Nro. 20 Cuarto Trimestre

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4400 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Bueno, entonces comenzaremos nuestro viaje rumbo a Brasil. Qué les parece hacer un viaje por el Río Amazonas?

Bueno, entonces comenzaremos nuestro viaje rumbo a Brasil. Qué les parece hacer un viaje por el Río Amazonas? PODCAST 8 - TRANSCRIPCIÓN Un viaje por Sudamérica Querido amigos: En este podcast vamos a comenzar un viaje por Sudamérica. A partir de hoy les voy a contar algo de lo que son para mí los mejores lugares

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner G UIA 2 ~ 7 Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. ESPAÑOL 8 ~ 13 Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια)

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Ημ/νία ενημέρωσης: 05.06.12 Ονομασία Φορέα: Colorado Directory Είδος Φορέα: Ιδιωτική Επιχείρηση Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador GRASS 1055 ZSH EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

<ES> <EN> electronic <ES> electrónica. <PT> electrónica. <IT> elettronica. <GR> ηλεκτρονικό FORMA

<ES> <EN> electronic <ES> electrónica. <PT> electrónica. <IT> elettronica. <GR> ηλεκτρονικό FORMA Instruction manual and guarantee for the electronic combination safe. Manual de instrucciones y garantía de la caja fuerte de combinación electrónica. Manual de instruções e garantia

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα