Exercicios de Física 03a. Vibracións

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Exercicios de Física 03a. Vibracións"

Transcript

1 Exercicios de Física 03a. Vibracións Problemas 1. No sistema da figura, un corpo de 2 kg móvese a 3 m/s sobre un plano horizontal. a) Determina a velocidade do corpo ó comprimirse 10 cm o resorte. b) Cal é a compresión máxima do resorte? 3 m / s Datos: k = 1000 N/m. Non se ten en conta a fricción. a) 2 m/s; b) 13,4 cm 2. Un home entra nunha torre alta. Necesita saber a altura da torre. Entón observa que a lonxitude dun péndulo esténdese case desde o teito ata o chan e que o seu período é de 12 s. Cal é a altura da torre? 3. Una partícula de 5 g está sometida a una fuerza del tipo F = kx. En el instante inicial pasa por x = 0 con una velocidad de 1 m s 1. La frecuencia del movimiento resultante es de 2/π Hz. Hallar: a) la aceleración en el punto de máxima elongación; b) la energía cinética en función del tiempo. 4. Un bloque de masa 1,0 kg atópase a unha altura de 2 m. Libérase a partir do repouso e esvara cara a abaixo por un carril sen fricción. Na parte inferior do carril, onde a superficie é horizontal, o bloque bate e queda adherido a un resorte lixeiro. Calcula a velocidade coa que chega abaixo. Canto se comprime o resorte se k = 400 N/m? 5. Unha masa m = 500 g oscila cun MHS de período T = 0,5 s. A súa enerxía total é de 5 J. Pídese: a) A amplitude da oscilación; b) A súa velocidade máxima; c) A enerxía cinética cando o obxecto estea a x = 0,10 m do punto de equilibrio. 6. Un corpo de masa 2 kg está unido a un resorte de k = 50 N/m, e pódese mover, sen rozamentos, sobre unha superficie horizontal. Desde a súa posición de equilibrio desprázase, alongando o resorte 2 cm, e sóltase. Calcular: a) O período de oscilación :57:39

2 Física 03a. Vibracións Páxina 2 / 14 b) A expresión da elongación, a velocidade e a aceleración en cada instante. c) As enerxías mecánica, cinética e potencial máximas. 7. Unha masa de 2 kg suxeita a un resorte de constante recuperadora k = 5103 N/m, sepárase 10 cm da posición de equilibrio e déixase en liberdade. Calcula: a) A ecuación do movemento. b) A enerxía potencial ós 0,1 s de iniciado o movemento. Sol. a) x =10 sen(50t + π/2); b) 2,01 J 8. Un obxecto de 100 g executa un movemento harmónico simple cunha frecuencia de 20 Hz e unha amplitude de 0,5 cm. a) Cal é a constante k da forza que actúa sobre el? b) Cal é a súa aceleración máxima? c) Cal é a enerxía total do movemento? 9. Un muelle de acero tiene una longitud de 8 cm y al colgarle de su extremo libre una masa de 1 kg, su longitud es de 14 cm. Cuál sería la frecuencia de oscilación de dicha masa colgada del resorte cuando se desplaza verticalmente? 10. La energía total de un cuerpo que realiza un movimiento armónico simple es de J y la fuerza máxima que actúa sobre él 1, N. Si el período de las vibraciones es de 2 s y la fase inicial 60 o, determinar: a) la ecuación del movimiento de este cuerpo, b) su velocidad y aceleración para t = 0 s. 11. Unha partícula de 5 g está sometida a unha forza do tipo F = kx. No instante inicial pasa por x = 0 cunha velocidade de 1 m s 1. A frecuencia do movemento resultante é de 2/π Hz. Achar: a) a aceleración no punto de máxima elongación; b) a enerxía cinética en función do tempo. 12. Un cubo de madeira de 20 cm de aresta e 0,7 g/cm 3 de densidade atópase flotando na auga. Se o introducimos 5 cm máis por debaixo da posición de equilibrio e o deixamos libremente para que oscile, calcula: a) A lonxitude da aresta mergullada inicialmente. b) O período de oscilación. Sol. a) 14 cm; b) 0,75 s

3 Física 03a. Vibracións Páxina 3 / Un punto material de 500 g describe un MHS de 10 cm de amplitude, realizando dúas oscilacións completas cada segundo. No instante inicial, a elongación é nula. Calcular: a) A elongación de dito punto 0,5 s despois de alcanzar a máxima separación. b) A enerxía cinética que terá o punto móbil ó pasar pola posición inicial de equilibrio. Sol. a) 10 cm; b) 0,395 J 14. Un péndulo ten unha lonxitude de 1 m e un corpo colgado no seu extremo de 1 kg. É desviado da súa posición de equilibrio quedando solto a 0,5 m de altura. Calcula a súa velocidade no punto máis baixo: a) Por enerxías. b) En consideración a que é un MHS. 15. Un obxecto colga dun resorte e atópase inicialmente a 20 cm por riba da súa posición de equilibrio. Se se deixa oscilar libremente cunha frecuencia de 2 s 1, determina: a) A ecuación do movemento. b) As ecuacións da velocidade e da aceleración. c) Os valores máximos da velocidade e da aceleración. 16. Un péndulo eléctrico está formado por unha esfera metálica de 1 g colgada dun fío moi fino de 0,5 m. Cárgase a esfera con 10 nc e faise oscilar nunha rexión na que existe un campo eléctrico uniforme vertical. Cando o sentido do campo é de abaixo cara arriba, a esfera efectúa 10 oscilacións en 34,2 s, e se o campo está dirixido de arriba cara abaixo, tarda 18,6 s en dar 10 oscilacións. Calcula: a) A intensidade do campo eléctrico. b) O valor de g no lugar da experiencia. Sol. a) N/C; b) 3,69 m/s Un obxecto de 0,3 kg de masa que viaxa con velocidade horizontal incrústase na masa de 15 kg dun péndulo ideal en repouso. Tras o choque, o péndulo e o obxecto ascenden 23 cm. Determina: a) A velocidade inicial do obxecto. b) A enerxía cinética que se perde no choque. 18. Una partícula está describiendo un MAS con amplitud A y pulsación ω = 2π rad/s. En un momento dado se activa un cronómetro siendo la elongación en ese instante A/2 y el sentido del recorrido hacia elongaciones positivas con una velocidad de 10 cm/s. a) Calcular el ángulo de fase inicial. b) Cuánto valdrá la aceleración máxima? 19. Sabendo que a masa da Lúa é aproximadamente 6, kg e o seu raio m. Calcula: a) Distancia que percorrerá nun segundo un corpo que se deixa caer cunha velocidade

4 Física 03a. Vibracións Páxina 4 / 14 inicial nula nun punto próximo á superficie da Lúa. b) Período de oscilación, na superficie lunar, dun péndulo que ten na Terra un período de 1 segundo. Nota: Constante de Gravitación Universal G = 6, N m 2 /kg 2. Galicia, Unha partícula describe un movemento oscilatorio harmónico simple, de forma que a súa aceleración máxima é 18 m/s 2 e a súa velocidade máxima 3 m/s. Encontrar: a) A frecuencia de oscilación da partícula. b) A amplitude do movemento. 21. A lúa ten unha masa aproximada de 6, kg e o seu raio é de 1, m. Achar: Galicia, 1992 a) A distancia que recorrerá en 5 s un corpo que cae libremente na proximidade da súa superficie. b) O período de oscilación na superficie lunar dun péndulo que ten na Terra un período de 2 seg. Dato: G = 6, N m 2 kg 2. Galicia, Un punto material de masa 25 g describe un MAS de 10 cm de amplitud y período igual a 1 s. En el instante inicial, la elongación es máxima. Calcular: a) La velocidad máxima que puede alcanzar la citada masa y b) El valor de la fuerza recuperadora al cabo de un tiempo igual a 0,125 s. Galicia, Un punto material de masa 25 g describe un MHS de 10 cm de amplitude e período igual a 1 s. No instante inicial, a elongación é máxima. Calcular: a) A velocidade máxima que pode alcanzar a citada masa. b) O valor da forza recuperadora ao cabo dun tempo igual a 0,125 s. Galicia, Unha masa de 2 g oscila cun período de π segundos e amplitude de 4 cm. No instante inicial a fase é de 45º. Cando a súa elongación sexa de 1 cm, achar: a) a enerxía cinética da partícula. b) a súa enerxía potencial. Galicia, Un péndulo simple oscila cunha elongación máxima de 18º, desarrollando 10 oscilacións por segundo. Tomando como instante inicial a posición de equilibrio: a) Escribir a súa elongación en función do tempo.

5 Física 03a. Vibracións Páxina 5 / 14 b) Determinar o seu período de oscilación na lúa, onde a gravidade é aproximadamente 1/6 da terrestre. Galicia, Un péndulo eléctrico está formado por unha esfera metálica de 1 g colgada dun fío moi fino de 1,5 m. Faise oscilar nunha rexión na que existe un campo eléctrico uniforme vertical, e se carga a esfera con 1, C. Cando o campo é vertical de abaixo cara arriba, a esfera efectúa 100 oscilacións en 314 s, e se o campo está dirixido de arriba cara abaixo, tarda 207 s en dar 100 oscilacións. Calcula: a) A intensidade do campo eléctrico. b) O valor de g no lugar da experiencia. Sol. a) N/C; b) 9,9 m/s 2 Proposta Un sistema cun resorte estirado 3 cm sóltase en t = 0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0,2 s. Calcula, ó cabo de 1,9 s: a) A velocidade b) A aceleración do extremo libre. Considérase que o amortecemento é desprezable. Sol. a) 0; b) 29,6 m/s 2 Proposta Un corpo sometido a un movemento harmónico simple realiza 10 oscilacións por segundo. Calcula: a) A aceleración no centro de oscilación. b) A aceleración nun dos seus extremos, sabendo que a amplitude do movemento é de 9 cm. Sol. a) 0; b) 355 m/s 2 Proposta Un corpo de 10 g de masa desprázase cun movemento harmónico simple de 80 Hz de frecuencia e de 1 m de amplitude. Acha: a) A enerxía potencial cando a elongación é igual a 70 cm. b) O módulo da velocidade cando se atopa nesa posición. Sol. a) 619 J: b) 359 m/s Proposta Un resorte mide 22,86 cm cando se lle colga unha masa de 70 g e 19,92 cando se lle colga unha masa de 40 g. Acha: a) A constante do resorte. b) A frecuencia das oscilacións se se lle colga unha masa de 80 g. Sol. a) 10 N/m b) 1,78 Hz Proposta Un punto material oscila cun MHS de amplitude 2 cm e frecuencia 10 oscilacións/s. Calcula: a) A velocidade e aceleracións máximas. b) A velocidade e a aceleración no instante t = 1/120 s

6 Física 03a. Vibracións Páxina 6 / 14 Sol. a) v m = 1,26 m/s ; a m = 79 m/s 2 b) v = 1,09 m/s ; a = 39,5 m/s 2 Proposta Un péndulo está constituído por unha pequena esfera, de dimensións que consideraremos desprezables e de masa 200 g, suspendida dun fío inextensible, e sen peso apreciable, de 2 m de lonxitude. Calcula: a) O período para pequenas amplitudes. b) Supoñamos que no momento de máxima elongación a esfera elevouse 15 cm por riba do plano horizontal que pasa pola posición de equilibrio. Calcula a velocidade e a enerxía cinética cando pase pola vertical. Sol. a) 2,48 s; b) E c = 0,294 J; v = 1,71 m/s Proposta Unha masa de 0,05 kg realiza un M.A.S. segundo a ecuación x = Acos (ωt + φ 0 ). As súas velocidades son 1 e 2 m/s cando as súas elongacións son, respectivamente, 0,04 e 0,02 metros. Calcule: a) o período e a amplitude do movemento; b) a enerxía do movemento oscilatorio e a enerxía cinética e potencial cando x = 0,03 m. Galicia, A forza máxima que actúa sobre unha partícula que realiza un movemento harmónico simple é N e a enerxía total é de J. a) Escribir a ecuación do movemento desa partícula se o período é de 4 s e a fase inicial é de 30º. b) Canto vale a velocidade ao cabo de 1 s de comezar o movemento? Galicia, Unha masa de kg describe un MHS de frecuencia 0,1 Hz e amplitude 0,05 m; sabendo que en t = 0, x = 0, determina: a) a velocidade e aceleración cando t = 3 s; b) as enerxías cinética e potencial nese instante. Galicia, Unha masa de 0,1 kg unida a un resorte de masa desprezable realiza oscilacións arredor da súa posición de equilibrio cunha frecuencia de 4 Hz sendo a enerxía total do sistema oscilante 1 J. Calcula: a) A constante elástica do resorte e a amplitude das oscilacións, A. b) A enerxía cinética e potencial da masa oscilante nun punto situado a distancia A/4 da posición de equilibrio. Galicia, Un resorte de masa desprezable estírase 0,1 m cando se lle aplica unha forza de 2,45 N. Fíxase no seu extremo libre unha masa de 0,085 kg e estírase 0,15 m ao longo dunha mesa horizontal a partir da súa posición de equilibrio e sóltase deixándoo oscilar libremente sen rozamento. Calcula: a) A constante elástica do resorte e o período de oscilación.

7 Física 03a. Vibracións Páxina 7 / 14 b) A enerxía total asociada a oscilación e as enerxías potencial e cinética cando x = 0,075 m. Galicia, Un resorte de masa desprezable estírase 10 cm cando se lle colga unha masa de 200 g. A continuación o sistema formado polo resorte e a masa estírase coa man outros 5 cm e sóltase no instante t = 0 s. Calcula: 39. a) A ecuación do movemento que describe o sistema. b) A enerxía cinética e potencial cando a elongación y = 3 cm. Dato: g = 9,80 m/s 2. Galicia, 2003 Cuestións 1. As condicións iniciais dun oscilador harmónico son: tempo (t=0), elongación (x=0) e velocidade (v 0). Que perfil representa correctamente a variación da enerxía cinética co tempo nun período? E c 1 ) E c 2 ) E c 3 ) t t t Proposta Determínase o período dun péndulo simple que está colgado do teito dun ascensor en repouso. Comenta os cambios no período, se é que os hai, se o ascensor: a) Acelera cara a arriba. b) Acelera cara a abaixo. c) Móvese con velocidade constante. 3. Dos péndulos simples son de igual longitud pero la masa del primero es doble que la del segundo. En qué relación están sus períodos de oscilación. Razónalo. 4. Si se requiere un muelle que se alargue mucho al colgar de él un pequeño peso, lo elegiría de constante elástica pequeña o grande? Razónese la respuesta. 5. Se un reloxo de péndulo atrasa, débese aumentar ou diminuír a lonxitude do péndulo para corrixir a desviación? Razoa a resposta. 6. Un resorte elástico del que pende una masa "m", si se le estira ligeramente, comienza a oscilar al dejarlo en libertad. Si cambiamos la masa "m" por otra mayor o menor, se verá afectado el

8 Física 03a. Vibracións Páxina 8 / 14 período? Por qué? Galicia, El mismo péndulo simple oscilando primero en la Tierra y luego en la Luna, dónde tendrá mayor frecuencia? Razonarlo. (M Tierra = 81M Luna ; R Tierra = 3,7R Luna ). Baleares, Si un reloj de péndulo adelanta, se debe aumentar o disminuir la longitud del péndulo para corregir la desviación? Razona la respuesta. Galicia, Nun movemento harmónico simple, o sentido da forza recuperadora apunta sempre hacia o punto de equilibrio. O Seu valor é: a) constante. b) sinusoidal como a elongación. c) proporcional a elongación. Galicia, De dous resortes elásticos con idéntica constante, cólgase a mesma masa. Un dos resortes ten dobre lonxitude que o outro. Entón o corpo vibrará: a) Coa mesma frecuencia; b) O de dobre lonxitude con frecuencia dobre; c) O de dobre lonxitude coa metade da frecuencia. Sol. a Proposta Un movemento harmónico simple determinado é a proxección dun movemento circular uniforme. A aceleración centrípeta no movemento circular é: a) Maior ou igual á aceleración no MHS. b) Sempre menor. c) Menor ou igual á aceleración no MHS. Sol. a Proposta Dúas partículas teñen un MHS coa mesma frecuencia e amplitude, e móvense na mesma traxectoria. Se se cruzan no centro da traxectoria, a diferencia de fase será: a) π/2 rad; b) π rad; c) 3π/2 rad. Proposta A enerxía mecánica dun oscilador harmónico, a) Duplícase cando se duplica a amplitude da oscilación. b) Duplícase cando se duplica a frecuencia da oscilación. c) Cuadriplícase cando se duplica a amplitude da oscilación. Proposta 1999

9 Física 03a. Vibracións Páxina 9 / Unha corda colga do alto dunha torre alta de xeito que o extremo superior é invisible e inaccesible, pero o extremo inferior si se ve. Como calcularías a lonxitude da corda? a) É imposible. b) Medindo a amplitude da oscilación. c) Medindo o período da oscilación. Proposta Nun péndulo simple indica cal das seguintes gráficas se axusta correctamente á relación enerxía/elongación: a ) E b ) E c ) E E p E c E m x x Sol. c Galicia, 2003 x 16. Si un oscilador harmónico se encontra nun instante dado nunha posición x que é igual á metade da súa amplitude (x = A/2), a relación entre a enerxía cinética e potencial é: a) E c = E p ; b) E c = 2E p ; c) E c = 3E p. Galicia, Prácticas 1. Describe brevemente o procedemento seguido para medir a gravidade no laboratorio por medio dun péndulo simple. Galicia, Na práctica do péndulo simple medíronse os seguintes datos de lonxitudes e períodos: L (m) 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 T (s) 1,40 1,46 1,53 1,60 1,66 Cal é o valor de g obtido con estes datos? Galicia, Medíronse no laboratorio os seguintes valores de masas e períodos de oscilación dun resorte. Obtén a partir deles o valor da constante elástica. T (s) 3,52 3,91 4,12 4,24 4,35 m (kg) 0,62 0,75 0,85 0,90 0,95 Sol. 1,98 N/m Galicia, La línea recta obtenida al representar los datos medidos de las experiencias estáticas de un

10 Física 03a. Vibracións Páxina 10 / 14 resorte, tiene la misma pendiente que la línea recta que también se obtiene al representar los datos medidos en las experiencias dinámicas? Razónalo. 2. Se dispone de dos cuerpos y de un resorte elástico (muelle). Si se conoce la masa de uno de los cuerpos, cómo podríamos averiguar la masa desconocida del otro cuerpo? Nota: se dispone asimismo del material de apoyo necesario para realizar este experimento. 3. Disponemos de un muelle, un platillo, una caja de pesas, papel milimetrado y lápiz. Cómo podríamos obtener numérica y gráficamente el valor de la constante elástica k del muelle? 4. Cuando un resorte se estira ligeramente mediante una pequeña sobrecarga, al soltarlo comienza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio inicial. Qué sucede con el período de oscilación cuando se va cargando el resorte con masas cada vez mayores? Razone la respuesta. 5. Se dispone de un muelle, un platillo, pesas, un cronómetro y útiles de cálculo. Sabiendo que el período viene dado por. Cómo podría determinar la constante del muelle? Qué representa m? 6. Al estudiar estaticamente un muelle se obtuvieron los siguientes datos: Peso suspendido (g) 0,0 2,0 6,0 10,0 15,0 20,0 Longitud del muelle (mm) 70,0 72,0 76,1 79,9 84,9 99,2 Calcúlese la constante del muelle. Indíquese si el comportamiento del muelle es elástico en toda la región. 7. Se tienen tres muelles distintos de constantes elásticas k 1, k 2 y k 3. Mediante la experiencia del estudio dinámico de un muelle se ha comprobado que k 1 <k 2 <k 3. Cómo estarían ordenados de menor a mayor los períodos de oscilación cuando se cargan los tres con la misma masa? Razónese la respuesta. 8. Si se quiere medir la constante elástica de un muelle a partir de medidas experimentales del período, se sabe que es mejor medir 5 series seguidas de 20 oscilaciones que contar 100 oscilaciones completas. Por qué? 9. Si se determina la constante de un muelle estaticamente (midiendo los alargamientos) y dinamicamente (a partir del período de oscilación) se obtienen los mismos valores? Qué valor debe tomarse? Por qué? 10. De una experiencia del péndulo simple realizada en el laboratorio se obtuvieron las medidas de longitudes y períodos dadas en la tabla siguiente. Qué conclusiones se deducen de esta experiencia? Razona la respuesta. Períodos T (s) Longitudes L (m) 1,00 0,248 1,50 0,558 2,00 0,993

11 Física 03a. Vibracións Páxina 11 / 14 2,50 1,551 3,00 2,234 3,50 3,041 4,00 3,972 4,50 5,027 5,00 6,206 Galicia, Tense un péndulo simple que se fai oscilar con pequenos desprazamentos, variando a súa lonxitude sucesivamente na secuencia l1 < l2 < l3 <.... < ln. Quere isto dicir que tamén se obtén unha secuencia de gravidades g1 < g2 < g3 <.... < gn? Razoa a resposta. Galicia, No estudio estático dun resorte represéntanse os puntos de lonxitudes (li) fronte ás forzas aplicadas (Fi), dando unha liña recta. No estudio dinámico do mesmo resorte represéntanse as masas (mi) fronte ao cadrado dos períodos (Ti 2 ), obtendo tamén unha recta. Teñen ambas a mesma pendente? Razoa a resposta. Galicia, Un alumno, que realizou a práctica do péndulo simple, escribe o seguinte parágrafo no seu caderno de laboratorio: "O obxectivo fundamental da práctica do péndulo simple é observar como varía o valor da gravidade no laboratorio; para iso constrúense diversos péndulos todos eles da mesma masa e de diversas lonxitudes". Son correctas as dúas afirmacións? Razoa a resposta. Galicia, Cando realizas a experiencia do resorte para determinar a constante elástica dunha mola, alguén entrégache un corpo de masa descoñecida e pídeche que averigües o valor desta masa. É posible pescudalo coa montaxe experimental desta práctica? En caso afirmativo, explica como o farías; en caso negativo, explica por que non se pode facer. Galicia, Un alumno desexa realizar a práctica do péndulo simple. Un compañeiro dálle dous consellos para ter en conta: a) O péndulo debe deixarse oscilar cunha amplitude maior de 30º para asegurarse de que o movemento é aproximadamente harmónico simple. b) Hai que asegurarse de que o péndulo estea oscilando nun plano e de que non o faga elipticamente. Pregunta: Son correctos os consellos? Razoa a resposta. Galicia, Un alumno realizou a práctica da constante elástica dun resorte mediante o seu estudio estático e dinámico. Observa que obtivo dous valores diferentes da constante elástica do resorte, (k1 para o estudio estático e k2 para o estudio dinámico). É normal que obteñamos valores diferentes ou debe repetir a práctica ata obter un único valor? Razoa a resposta.

12 Física 03a. Vibracións Páxina 12 / 14 Galicia, Se tiene un péndulo que realiza oscilaciones de pequeña amplitud alrededor de su posición de equilibrio. Si se hacen varias experiencias con longitudes l 1, l 2, l 3,... crecientes, quiere esto decir que se van a obtener valores de la aceleración de la gravedad g 1, g 2, g 3,... también crecientes? Por qué? Galicia, Mediante un péndulo simple se midieron estos datos de longitudes y períodos: L/m 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 T/s 1,40 1,55 1,71 1,76 1,92 2,02 2,13 2,19 Qué conclusiones generales se pueden deducir? Galicia, Ao traballar co resorte determínase a súa constante elástica polos métodos estático e dinámico. Obtívose o mesmo valor polos dous métodos? É razoable o resultado? Galicia, Na práctica do resorte elástico, consideras que o resorte utilizado tiña unha constante elástica grande ou pequena e por que? Galicia, Ao desarrollar a práctica do péndulo simple para o cálculo de "g", desempeña algunha función importante a lonxitude do fío? Galicia, Na práctica do péndulo simple, explica como afectaría á medida do período o seguinte: a) duplicar a masa; b) reducir a lonxitude á metade; c) facer oscilacións con ángulos maiores de 45º; d) realizar unha soa medida. Galicia No estudio dinámico do resorte, como podería comprobarse experimentalmente que o período de oscilación, para unha mesma masa, é independente da amplitude da oscilación? Proposta No estudio experimental dun péndulo simple, como variará o período se duplicamos a masa? Proposta Na determinación da constante elástica dun resorte polo método dinámico, o período de oscilación é independente da amplitude?, depende da amplitude e da masa do resorte?, que gráfica se constrúe a partir das magnitudes medidas? Galicia, 2000

13 Física 03a. Vibracións Páxina 13 / Na determinación de K e polo método dinámico, valora a influencia que teñen as seguintes magnitudes: a) a masa total do resorte b) a amplitude das oscilacións c) o número de medidas feitas d) a lonxitude do resorte Galicia, Na determinación de g cun péndulo simple, describe brevemente o procedemento e o material empregado. Galicia, Na medida da K e polo método dinámico, a) Como inflúe na medida de K e a masa do propio resorte? b) Poderías avaliar a masa "efectiva" do resorte? Galicia, Na práctica do péndulo, depende o período do ángulo de oscilación? canto varía o período se se aumenta a lonxitude un 20 %? Galicia, Unha vez realizada a experiencia do resorte para determinar a constante elástica, como pescudarías o valor dunha masa descoñecida (método estático e dinámico? Galicia, Na práctica de medida de g cun péndulo, como conseguirías (sen variar o valor de g) que o péndulo duplique o número de oscilacións por segundo? Galicia, Indica que influencia teñen na medida experimental de g cun péndulo simple, as seguintes variables: a masa, o número de oscilacións, a amplitude das oscilacións. Galicia, Cando no laboratorio mides g con péndulo simple: a) cantas oscilacións convén medir?; b) que precaucións se deben tomar coa amplitude das oscilacións?; c) inflúe a masa do péndulo na medida de g? Galicia, A constante elástica dun resorte medida polo método estático: a) depende do tipo de material; b) varía co período de oscilación; c) depende da masa e lonxitude do resorte. Galicia, Na práctica para a medida da constante elástica dun resorte polo método dinámico, a) que precaucións debes tomar con respecto ó número e amplitude das oscilacións?, b) como varía a

14 Física 03a. Vibracións Páxina 14 / 14 frecuencia de oscilación se se duplica masa oscilante? Galicia, Describe brevemente o procedemento seguido para medir a gravidade no laboratorio por medio dun péndulo simple. Galicia, 2006

Resorte: estudio estático e dinámico.

Resorte: estudio estático e dinámico. ESTUDIO DO RESORTE (MÉTODOS ESTÁTICO E DINÁMICO ) 1 Resorte: estudio estático e dinámico. 1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. (No libro).. OBXECTIVOS. (No libro). 3. MATERIAL. (No libro). 4. PROCEDEMENTO. A. MÉTODO

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS

EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS 1.- Cando un movemento ondulatorio se atopa na súa propagación cunha fenda de dimensións pequenas comparables as da súa lonxitude de onda prodúcese: a) polarización; b)

Διαβάστε περισσότερα

Tema: Enerxía 01/02/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Tema: Enerxía 01/02/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Tema: Enerxía 01/0/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Nome: 1. Unha caixa de 150 kg descende dende o repouso por un plano inclinado por acción do seu peso. Se a compoñente tanxencial do peso é de 735

Διαβάστε περισσότερα

FISICA 2º BAC 27/01/2007

FISICA 2º BAC 27/01/2007 POBLEMAS 1.- Un corpo de 10 g de masa desprázase cun movemento harmónico simple de 80 Hz de frecuencia e de 1 m de amplitude. Acha: a) A enerxía potencial cando a elongación é igual a 70 cm. b) O módulo

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS INTRODUCIÓN MÉTODO 1. En xeral: a) Debúxanse as forzas que actúan sobre o sistema. b) Calcúlase cada forza. c) Calcúlase a resultante polo principio

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 02a. Campo Eléctrico

Exercicios de Física 02a. Campo Eléctrico Exercicios de Física 02a. Campo Eléctrico Problemas 1. Dúas cargas eléctricas de 3 mc están situadas en A(4,0) e B( 4,0) (en metros). Caalcula: a) o campo eléctrico en C(0,5) e en D(0,0) b) o potencial

Διαβάστε περισσότερα

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación:

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación: VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS 1. Un sistema cun resorte estirado 0,03 m sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0, s. Calcula: a) A velocidade do extremo libre ó

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. O período de rotación da Terra arredor del Sol é un año e o radio da órbita é 1,5 10 11 m. Se Xúpiter ten un período de aproximadamente 12

Διαβάστε περισσότερα

Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS 1. A luz do Sol tarda 5 10² s en chegar á Terra e 2,6 10³ s en chegar a Xúpiter. a) O período de Xúpiter orbitando arredor do Sol. b) A velocidade orbital

Διαβάστε περισσότερα

24/10/06 MOVEMENTO HARMÓNICO SIMPLE

24/10/06 MOVEMENTO HARMÓNICO SIMPLE NOME: CALIFICACIÓN PROBLEMAS (6 puntos) 24/10/06 MOVEMENTO HARMÓNICO SIMPLE 1. Dun resorte elástico de constante k= 500 Nm -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 FÍSICA

PAU XUÑO 2012 FÍSICA PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 FÍSICA

PAU XUÑO 2011 FÍSICA PAU XUÑO 2011 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 01. Gravitación

Exercicios de Física 01. Gravitación Exercicios de Física 01. Gravitación Problemas 1. A lúa ten unha masa aproximada de 6,7 10 22 kg e o seu raio é de 1,6 10 6 m. Achar: a) A distancia que recorrerá en 5 s un corpo que cae libremente na

Διαβάστε περισσότερα

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE 11 IES A CAÑIZA Traballo de Física CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE Alumno: Carlos Fidalgo Giráldez Profesor: Enric Ripoll Mira Febrero 2015 1. Obxectivos O obxectivo da seguinte practica é comprobar,

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

PAU XUÑO Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: RECTAS E PLANOS. 3. Cal é o vector de posición da orixe de coordenadas O? Cales son as coordenadas do punto O?

EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: RECTAS E PLANOS. 3. Cal é o vector de posición da orixe de coordenadas O? Cales son as coordenadas do punto O? EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: RECTAS E PLANOS Representa en R os puntos S(2, 2, 2) e T(,, ) 2 Debuxa os puntos M (, 0, 0), M 2 (0,, 0) e M (0, 0, ) e logo traza o vector OM sendo M(,, ) Cal é o vector de

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS EXERCICIOS DE REFORZO RECTAS E PLANOS Dada a recta r z a) Determna a ecuacón mplícta do plano π que pasa polo punto P(,, ) e é perpendcular a r Calcula o punto de nterseccón de r a π b) Calcula o punto

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 10 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 17-18 http://ciug.gal/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) PROBLEMA. Xuño 2017. Un astronauta está no interior

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 MODELO DE EXAME ABAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 MODELO DE EXAME ABAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B ABAU Código: 25 MODELO DE EXAME FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 9 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 16-17 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) PROBLEMA. Xuño 2016. A nave espacial Discovery,

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a Física P.A.U. ELECTOMAGNETISMO 1 ELECTOMAGNETISMO INTODUCIÓN MÉTODO 1. En xeral: Debúxanse as forzas que actúan sobre o sistema. Calcúlase a resultante polo principio de superposición. Aplícase a 2ª lei

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 PAU XUÑO 2014 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 PAU XUÑO 2014 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 2014 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño 2011 FÍSICA OPCIÓN A

PAU Xuño 2011 FÍSICA OPCIÓN A PAU Xuño 20 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos ( cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos ( cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema) Exame tipo A. Proba obxectiva (Valoración: 3 puntos) 1. - Un disco de 10 cm de raio xira cunha velocidade angular de 45 revolucións por minuto. A velocidade lineal dos puntos da periferia do disco será:

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Física e Química 4º ESO

Física e Química 4º ESO Física e Química 4º ESO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Física: Temas 1 ao 6. 01/03/07 Nome: Cuestións 1. Un móbil ten unha aceleración de -2 m/s 2. Explica o que significa isto. 2. No medio dunha tormenta

Διαβάστε περισσότερα

PAU Setembro 2010 FÍSICA

PAU Setembro 2010 FÍSICA PAU Setembro 010 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Ano 2018 FÍSICA. SOL:a...máx. 1,00 Un son grave ten baixa frecuencia, polo que a súa lonxitude de onda é maior.

Ano 2018 FÍSICA. SOL:a...máx. 1,00 Un son grave ten baixa frecuencia, polo que a súa lonxitude de onda é maior. ABAU CONVOCAT ORIA DE SET EMBRO Ano 2018 CRIT ERIOS DE AVALI ACIÓN FÍSICA (Cód. 23) Elixir e desenvolver unha das dúas opcións. As solución numéricas non acompañadas de unidades ou con unidades incorrectas...

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE GRAVITACIÓN

PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE GRAVITACIÓN PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE GRAVITACIÓN "O que sabemos é unha pinga de auga, o que ignoramos é o océano." Isaac Newton 1. Un globo aerostático está cheo de gas Helio cun volume de gas de 5000 m 3. O peso

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 8 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 15-16 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) CUESTIÓN.- Un satélite artificial de masa m que

Διαβάστε περισσότερα

Procedementos operatorios de unións non soldadas

Procedementos operatorios de unións non soldadas Procedementos operatorios de unións non soldadas Técnicas de montaxe de instalacións Ciclo medio de montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas 1 de 28 Técnicas de roscado Unha rosca é unha hélice

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Xuño 2006

PAAU (LOXSE) Xuño 2006 PAAU (LOXSE) Xuño 006 Código: FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica).

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2004

PAAU (LOXSE) Setembro 2004 PAAU (LOXSE) Setembro 004 Código: FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ).

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ). 22 Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. FÍSICA Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 XUÑO 2014 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 XUÑO 2014 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU Código: 25 XUÑO 204 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos ( cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos ( cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

PAU Xuño Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU Xuño 00 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos ( cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos ( cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 XUÑO 2012 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 XUÑO 2012 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU Código: 25 XUÑO 2012 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA INTEACCIÓNS GAVITATOIA E ELECTOSTÁTICA AS LEIS DE KEPLE O astrónomo e matemático Johannes Kepler (1571 1630) enunciou tres leis que describen o movemento planetario a partir do estudo dunha gran cantidade

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2009

PAAU (LOXSE) Setembro 2009 PAAU (LOXSE) Setembro 2009 Código: 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO PROBLEMAS CAMPO ELECTROSTÁTICO 1. Dúas cargas eléctricas de 3 mc están situadas en A(4, 0) e B(-4, 0) (en metros). Calcula: a) O campo eléctrico en C(0,

Διαβάστε περισσότερα

PAU. Código: 25 SETEMBRO 2015 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

PAU. Código: 25 SETEMBRO 2015 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU Código: 25 SETEMBRO 2015 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A 22 FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

ENERXÍA, TRABALLO E POTENCIA

ENERXÍA, TRABALLO E POTENCIA NRXÍA, TRABALLO POTNCIA NRXÍA Pódese definir enerxía coo a capacidade que ten un corpo para realizar transforacións nel eso ou noutros corpos. A unidade de enerxía no SI é o Joule (J) pero é frecuente

Διαβάστε περισσότερα

1. Un saltador de trampolín, mentras realiza o seu salto manten constante: A/ O momento de inercia. B/ A velocidad angular. C/ O momento angular.

1. Un saltador de trampolín, mentras realiza o seu salto manten constante: A/ O momento de inercia. B/ A velocidad angular. C/ O momento angular. EXAMEN 1ª AVALIACION FISICA 2º BACHARELATO PROBLEMAS 1. Unha pelota de 2 kg de masa esbara polo tellado que forma un ángulo de 30º coa horizontal e, cando chega ó extremo, queda en libertade cunha velocidade

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10 14 Hz incide, cun ángulo de incidencia de 30, sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL)

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL) L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro Condiciones de contorno. Fuerzas externas aplicadas sobre una cuerda. condición que nos describe un extremo libre en una cuerda tensa. Ecuación

Διαβάστε περισσότερα

IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes

IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes 1.- Distancia entre dous puntos Se A e B son dous puntos do espazo, defínese a distancia entre A e B como o módulo

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 SETEMBRO 2013 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 SETEMBRO 2013 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU Código: 25 SETEMBRO 2013 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Xuño 2002

PAAU (LOXSE) Xuño 2002 PAAU (LOXSE) Xuño 00 Código: FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica).

Διαβάστε περισσότερα

FISICA 2º BACH. CURSO 99-00

FISICA 2º BACH. CURSO 99-00 26/11/99 1. Unha polea de 5 cm de radio leva enrolada unha corda da cal pende un corpo de 20 g, sendo o momento da inercia da polea 2.10-5 kg.m -2. Calcular: a) a aceleración do corpo; b) a enería cinética

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10¹⁴ Hz incide cun ángulo de incidencia de 30 sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor 10

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2015 FÍSICA

PAU XUÑO 2015 FÍSICA PAU XUÑO 2015 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 02b. Magnetismo

Exercicios de Física 02b. Magnetismo Exercicios de Física 02b. Magnetismo Problemas 1. Determinar el radio de la órbita descrita por un protón que penetra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 10-2 T, después de haber sido acelerado

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA PAU SETEMBRO 014 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Tema 3. Espazos métricos. Topoloxía Xeral,

Tema 3. Espazos métricos. Topoloxía Xeral, Tema 3. Espazos métricos Topoloxía Xeral, 2017-18 Índice Métricas en R n Métricas no espazo de funcións Bólas e relacións métricas Definición Unha métrica nun conxunto M é unha aplicación d con valores

Διαβάστε περισσότερα

XEOMETRÍA NO ESPAZO. - Se dun vector se coñecen a orixe, o módulo, a dirección e o sentido, este está perfectamente determinado no espazo.

XEOMETRÍA NO ESPAZO. - Se dun vector se coñecen a orixe, o módulo, a dirección e o sentido, este está perfectamente determinado no espazo. XEOMETRÍA NO ESPAZO Vectores fixos Dos puntos do espazo, A e B, determinan o vector fixo AB, sendo o punto A a orixe e o punto B o extremo, é dicir, un vector no espazo é calquera segmento orientado que

Διαβάστε περισσότερα

PROBA DE AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) CONVOCATORIA DE XUÑO Curso

PROBA DE AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) CONVOCATORIA DE XUÑO Curso PROBA DE AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) CONVOCATORIA DE XUÑO Curso 2017-2018 Elixir e desenvolver unha das dúas opcións. As solución numéricas non acompañadas de unidades

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA Maemáicas II EXERCICIOS DE ÁLXEBRA PAU GALICIA a) (Xuño ) Propiedades do produo de marices (só enuncialas) b) (Xuño ) Sexan M e N M + I, onde I denoa a mariz idenidade de orde n, calcule N e M 3 Son M

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2006

PAAU (LOXSE) Setembro 2006 PAAU (LOXSE) Setembro 2006 Código: 22 FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos ( cada cuestión, teórica

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 04. Óptica

Exercicios de Física 04. Óptica Exercicios de Física 04. Óptica Problemas 1. Unha lente converxente ten unha distancia focal de 50 cm. Calcula a posición do obxecto para que a imaxe sexa: a) real e tres veces maior que o obxecto, b)

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2014 FÍSICA

PAU XUÑO 2014 FÍSICA PAU XUÑO 2014 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica), problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB03. Código. Proba de. Física

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB03. Código. Proba de. Física Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Física Código CSPEB03 1. Formato da proba A proba consta de cinco problemas e nove cuestións, distribuídas así: Problema 1: dúas cuestións.

Διαβάστε περισσότερα

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade Código: 23 XUÑO 2018 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado).

Διαβάστε περισσότερα

MECÁNICA. = 1 m/s, calcular a velocidade angular da roda, e a velocidade do punto B.

MECÁNICA. = 1 m/s, calcular a velocidade angular da roda, e a velocidade do punto B. 37 MEÁNI (,5 puntos cada problema; escollerá a opción ou ; non é necesario escoller a mesma opción en tódolos problemas). PRLEM 1 PIÓN.- alcular a tensión das cordas,, e da figura, sabendo que o peso do

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMAS CUESTIONS 1.

PROBLEMAS CUESTIONS 1. PROBLMAS 1. Dende un cantil dispárase horizontalmente un proectil de 2 kg cunha velocidade inicial de 100 m/s. Se cando o proectil choca contra o mar a súa velocidade é de 108 m/s, calcular: a/ A enería

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B ÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada apartado). Cuestións 4 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 Código: 23 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado)

Διαβάστε περισσότερα

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba 1. Formato da proba A proba consta de cinco problemas e nove cuestións, distribuídas así: Problema 1: dúas cuestións. Problema 2: tres cuestións. Problema 3: dúas cuestións Problema 4: dúas cuestión. Problema

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 FÍSICA

PAU XUÑO 2016 FÍSICA PAU XUÑO 2016 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119 Página 0. a) b) π 4 π x 0 4 π π / 0 π / x 0º 0 x π π. 0 rad 0 π π rad 0 4 π 0 π rad 0 π 0 π / 4. rad 4º 4 π π 0 π / rad 0º π π 0 π / rad 0º π 4. De izquierda a derecha: 4 80 π rad π / rad 0 Página 0. tg

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 010 MATEMÁTICAS II Código: 6 (O alumno/a deber responder só aos eercicios dunha das opcións. Punuación máima dos eercicios de cada opción: eercicio 1= 3 punos, eercicio = 3 punos, eercicio 3 =

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

PÁGINA 106 PÁGINA a) sen 30 = 1/2 b) cos 120 = 1/2. c) tg 135 = 1 d) cos 45 = PÁGINA 109

PÁGINA 106 PÁGINA a) sen 30 = 1/2 b) cos 120 = 1/2. c) tg 135 = 1 d) cos 45 = PÁGINA 109 PÁGINA 0. La altura del árbol es de 8,5 cm.. BC m. CA 70 m. a) x b) y PÁGINA 0. tg a 0, Con calculadora: sß 0,9 t{ ««}. cos a 0, Con calculadora: st,8 { \ \ } PÁGINA 05. cos a 0,78 tg a 0,79. sen a 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ln x, d) y = (3x 5 5x 2 + 7) 8 x

ln x, d) y = (3x 5 5x 2 + 7) 8 x EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: CÁLCULO DIFERENCIAL. Deriva: a) y 7 6 + 5, b) y e, c) y e) y 7 ( 5 ), f) y ln, d) y ( 5 5 + 7) 8 n e ln, g) y, h) y n. Usando a derivada da función inversa, demostra que: a)

Διαβάστε περισσότερα

MECÁNICA. (2,5 puntos cada problema; escollerá a opción A ou B; non é necesario escoller a mesma opción en tódolos problemas).

MECÁNICA. (2,5 puntos cada problema; escollerá a opción A ou B; non é necesario escoller a mesma opción en tódolos problemas). 37 MECÁNICA (2,5 puntos cada problema; escollerá a opción A ou B; non é necesario escoller a mesma opción en tódolos problemas). PROBLEMA 1 OPCION A.- Sabendo que o conxunto bicicleta+ciclista da figura

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 XUÑO 2016 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 XUÑO 2016 PAU FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU Código: 5 XUÑO 016 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestiones 4 puntos (1 cada cuestión, teórica o práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). No se valorará la simple anotación de un ítem cómo solución

Διαβάστε περισσότερα

1. Formato da proba [CS.PE.B03]

1. Formato da proba [CS.PE.B03] 1. Formato da proba A proba consta de cinco problemas e nove cuestións, distribuídas así: Problema 1: tres cuestións. Problema 2: dúas cuestións. Problema 3: dúas cuestións Problema 4: dúas cuestión. Problema

Διαβάστε περισσότερα

ÓPTICA- A LUZ Problemas PAAU

ÓPTICA- A LUZ Problemas PAAU ÓPTICA- A LUZ Problemas PAAU XUÑO-96 CUESTION 2. opa Disponse de luz monocromática capaz de extraer electróns dun metal. A medida que medra a lonxitude de onda da luz incidente, a) os electróns emitidos

Διαβάστε περισσότερα

VII. RECTAS E PLANOS NO ESPAZO

VII. RECTAS E PLANOS NO ESPAZO VII. RETS E PLNOS NO ESPZO.- Ecuacións da recta Unha recta r no espao queda determinada por un punto, punto base, e un vector v non nulo que se chama vector director ou direccional da recta; r, v é a determinación

Διαβάστε περισσότερα

MECÁNICA. (2,5 puntos cada problema; escollerase a opción A ou B; non é necesario escoller en todos os problemas a mesma opción).

MECÁNICA. (2,5 puntos cada problema; escollerase a opción A ou B; non é necesario escoller en todos os problemas a mesma opción). 37 MECÁNICA (2,5 puntos cada problema; escollerase a opción A ou B; non é necesario escoller en todos os problemas a mesma opción). PROBLEMA 1 OPCIÓN A.- Tres forzas están aplicadas a un mesmo punto e

Διαβάστε περισσότερα

Ámbito científico tecnolóxico. Movementos e forzas. Unidade didáctica 5. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial

Ámbito científico tecnolóxico. Movementos e forzas. Unidade didáctica 5. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 3 Unidade didáctica 5 Movementos e forzas Índice 1. Introdución... 3 1.1 Descrición da

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES PROBLEMAS ÁCIDO/BASE DÉBIL 1. Unha disolución de amonuíaco de concentración 0,01 mol/dm³ está ionizada nun 4,2 %. a) Escribe a reacción de disociación e calcula

Διαβάστε περισσότερα

MEDIDAS EXPERIMENTAIS DE DIVERSOS CAMPOS MAGNÉTICOS Xosé Peleteiro Salgado Área de Física Aplicada. Facultade de Ciencias. Ourense

MEDIDAS EXPERIMENTAIS DE DIVERSOS CAMPOS MAGNÉTICOS Xosé Peleteiro Salgado Área de Física Aplicada. Facultade de Ciencias. Ourense MEDIDAS EXPERIMENTAIS DE DIVERSOS CAMPOS MAGNÉTICOS Xosé Peleteiro Salgado Área de Física Aplicada. Facultade de Ciencias. Ourense Se presentan tres procedementos diferentes nos que coas medidas realizadas

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 FÍSICA

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 FÍSICA Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 Código: 23 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado)

Διαβάστε περισσότερα

INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIÓNS

INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIÓNS INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIÓNS Páina 0 REFLEXIONA E RESOLVE Coller un autobús en marca Na gráfica seguinte, a liña vermella representa o movemento dun autobús que arranca da parada e vai,

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 1 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) Opción 1. Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os

Διαβάστε περισσότερα

Química 2º Bacharelato Equilibrio químico 11/02/08

Química 2º Bacharelato Equilibrio químico 11/02/08 Química º Bacharelato Equilibrio químico 11/0/08 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Nome: PROBLEMAS 1. Nun matraz de,00 litros introdúcense 0,0 10-3 mol de pentacloruro de fósforo sólido. Péchase, faise

Διαβάστε περισσότερα