Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011"

Transcript

1 25 ΜΚ ΓΠΕΟΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΖΗΕΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΒΜΞΓΖΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ ΚΜΓΙΒΞΖΜΡ 2011 ΛΓΚΜΔΜΓΖΜ <<MAKEDONIA PALACE>> Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011

2 Ε παγθόζμηα επηδεμία ημο ΟΔ % % +57% ΔΠΔΙΓΟΥΑ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ % Wild S, et al. Diabetes Care 2004;27: % 2000: 151 million 2010: 220 million + ~50% 2025: 300 million + ~100% 2030: 366 million + ~145% %

3 Οοπκόηεηα ζαθπανώδε δηαβήηε USA 2010 Ειηθία Οοπκόηεηα % % > % 24 εθαημμμύνηα δηαβεηηθμί 3 εθαημμμύνηα ηα ηειεοηαία ηνία πνόκηα 57 εθαημμμύνηα πνμδηαβεηηθή θαηάζηαζε ( IFG 26%, IGT 15.8% θαη IFG + IGT) National Diabetes Fact Sheet : General Information and National Estimates on Diabetes in the United States April 2010

4 ΟΑΗΑΞΩΔΕΟ ΔΖΑΒΕΠΕΟ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ 6%-7% ΠΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ ΝΑΟΜΡΚ ΑΝΜ ΓΚΩΟΠΜ ΟΑΗΑΞΩΔΕ ΔΖΑΒΕΠΕ ΓΖΑ ΓΚΑΚ ΓΚΩΟΠΜ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜ ΡΝΑΞΓΖ ΑΘΘΜΟ ΓΚΑΟ ΝΜΡ ΓΓΖ ΠΜ ΝΞΜΒΘΕΙΑ ΗΑΖ ΔΓΚ ΠΜ ΓΚΩΞΖΔΓΖ ΗΑΘΓ ΞΜΚΜ ΡΝΜΘΜΓΖΔΓΠΑΖ ΌΠΖ ΑΚΑΗΑΘΡΝΠΜΡΚ ΠΜ ΝΞΜΒΘΕΙΑ ΗΑΖΚΜΡΞΓΖΑ ΝΓΞΖΟΠΑΠΖΗΑ. ΙΓΠΑΛΡ ΑΡΠΩΚ ΝΑΖΔΖΑ ΕΘΖΗΖΑΟ ΗΑΠΩ ΠΩΚ 16 ΓΠΩΚ Source: 1st Balkan and the 5th Greek Conference on Obesity held in Athens.

5 ΟΑΗΑΞΩΔΕΟ ΔΖΑΒΕΠΕΟ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΓΘΘΕΚΓΟ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜΖ ιαμβακμοκ ακηηδηαβεηηθα δηζθηα ΓΘΘΕΚΓΟ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜΖ θακμοκ ηκζμοιηκε ΓΘΘΕΚΓΟ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜΖ ΗΑΚΜΡΚ ΗΑΝΜΖΑ ΔΖΑΖΠΑ ΙΜΚΜ 15%-20% ΠΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ ΔΖΑΒΕΠΖΗΩΚ ΞΡΘΙΖΔΓΠΑΖ ΖΗΑΚΜΝΜΖΕΠΖΗΑ (HbA1C<7%)!!! Source: 1st Balkan and the 5th Greek Conference on Obesity held in Athens.

6 ΟΑΗΑΞΩΔΕΟ ΔΖΑΒΕΠΕΟ ΟΠΕΚ ΗΞΕΠΕ 7.8% ΝΑΟΜΡΚ ΑΝΜ ΓΚΩΟΠΜ ΟΑΗΑΞΩΔΕ ΔΖΑΒΕΠΕ Νιεζοζμόξ Ηνήηεξ: (απμγναθή 2011) Νάζπμοκ από ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο 1 Δεμόζηα Οπμιή Ργείαξ Ηονηόπμοιμξ Γηάκκεξ 2010

7 % θανάηων Αηηίεξ ζακάημο ζε αζζεκείξ με Δηαβήηε 50% 45% 40% 30% 20% 10% 15% 13% 13% 10% 4% 5% 0% Ιζταιμική καρδιοπάθεια Άλλες καρδιακές νόζοι Διαβήηης Κακοήθη νεοπλάζμαηα ΑΕΕ Πνεσμονία/ γρίπη Άλλες Geiss LS, et al. In: Diabetes in America. National Institutes of Health;1995.

8 % change in age-adjusted mortality rate since 1980 CVD Mortality Decreases in General Population and Diabetes Mortality Increases Diabetes Cancer All-cause CVD Sobel et al. Circulation. 2003;107:

9 Θεναπεοηηθή ακηημεηώπηζε ηύπμο 2 Ο.Δ ειιείμμαηα 1. Έιιεηρε πνώημεξ δηάγκςζεξ 2. Έιιεηρε αιγόνηζμμο μεηαβμιηθήξ ζηαδημπμίεζεξ 3. Έιιεηρε <<ζοκημκηζμμύ>> μεηαβμιηθήξ αηηημιμγίαξ θαη θανμαθεοηηθήξ ακηημεηώπηζεξ 4. νόκηα οπμζεναπεία

10 Θεναπεοηηθή πανέμβαζε ζε αζζεκείξ ηύπμο 2 ζαθπανώδε δηαβήηε... Μη πενηζζόηενμη αζζεκείξ με ηύπμ 2 ζαθπανώδε δηαβήηε ζεναπεύμκηαη ζακ όιμη κα έπμοκ ηεκ ίδηα αζζέκεηα θαη κα ακηηδνμύκ ίδηα ζε όιεξ ηηξ οπάνπμοζεξ ζεναπεοηηθέξ πανεμβάζεηξ Robert J.Smith, David M.Nathan, Silva A. Arslanian, Leif Groop, Robert A. Rizza, and Jerome I. Rotter : Individualizing therapies in type 2 diabetes mellitus based on patient characteristics: What we know and what we need to know : J Clin Endocrinol Metab, April 2010, 95 (4) :

11 Ιεηαβμιηθά ζηάδηα ακάπηολεξ ζαθπανώδε δηαβήηε Ννώημ ζηάδημ : μεηαγεομαηηθή οπενγιοθαημία Δεύηενμ ζηάδημ: οπενγιοθαημία κεζηείαξ Πνίημ ζηάδημ : μιμκύθηηα οπενγιοθαημία θαη ζηε ζοκέπεηα οπενγιοθαημία μιόθιενμ ημ 24ςνμκ Luis Mounier, MD, et al : The lost of postpradial glycemic control preccedes stepwise deterioration of fasting with worsing diabetes : Diabetes Care, Volume 30, Number 2, February 2007 :

12 Νςξ επηιέγεηαη ε πνώηε αγςγή γηα ημκ ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο 2 Νανμύζα θαηάζηαζε θαη ζοκοπάνπμοζεξ θαηαζηάζεηξ HbA1c Βάνμξ ζώμαημξ Οομμόνθςζε θαη θηκεημπμίεζε γηα ζομμεημπή Απμδμπή ε όπη ζηεκ έκανλε ηκζμοιίκεξ Richard W.Grant et al : How Doctors choose medications to treat type 2 diabetes : Diabetes Care, Volume 30, Number 6, June 2007

13 Άτομα (%) Subjects (%) Ννόβιεμα 1 μ 100 : Ε πιεημρεθία ηςκ αζζεκώκ με ΟΔ ηύπμο 2 έπμοκ ακεπανθή έιεγπμ. US 1 EU % % 40 36% 40 31% < 7% 7% 0 6.5% > 6.5% HbA 1c (%) HbA 1c (%) 1 Koro CE, et al. Diabetes Care 2004; 27: Liebl A. Diabetologia 2002; 45:S23 S28.

14 Status of Glucose Control in the US % of patients with an A1c < 7% Diabetes pills only 34.1 ± ±4.1 * 55.3 ±3.8 * Insulin only 24.2 ± ± ± 9.6 Pills and insulin 13.7 ± ± ± 7.0 * Diet only 62.6 ± ± ± 4.8 * % Achieving A1c<7% Hoerger T.J. et al Diabetes Care.2008 :31:81-86 (NHANES Data) International Diabetes Care

15 Νμζμζηό αζζεκώκ με HbA1c>7% ακάιμγα με ηε δηάνθεηα ημο ΟΔ 67% 62% 53% 42% 31% <= Έηε ΟΔ ηύπμο 2 Harris,S et al. CDA 2003; Type 2 Diabetes and Associated Complications in Primary Care in Canada: The Impact of Duration of Disease on Morbidity Load.

16 Ιέζμξ πνόκμξ από ηε 1 ε θμνά πμο ε HbA1c > 8.0% θαη πνμζηέζεθε άιιμ θάνμαθμ* Αηηία : Αζζεκείξ παναμέκμοκ ζε μμκμζεναπεία > 1 έημξ από ηε ζηηγμή πμο ε HbA1c > 8.0%* μήνες 20.5 μήνες 0 Ιεηθμνμίκε μόκμ Ομοιθμκοιμονία μόκμ n = 513 n = 3394 *πενηιαμβάκεη ηηηιμπμίεζε ηεξ δόζεξ. Brown JB, et al. Diabetes Care 2004; 27:

17 % Ασθενών ποσ απαιτούν πολλαπλές θεραπείες Η ukpds θαηέδεηλε όηη οπάνπεη ακάγθε γηα ζεναπείεξ ζοκδοαζμμύ πνώσμα % 40 50% πνόκηα 9 πνόκηα νόκμξ από ηε δηάγκςζε ημο Δηαβήηε Πύπμο 2 UKPDS 49. JAMA 1999; 281( 21) :

18 Διάμεση HbA 1c (%) UKPDS MAIN STUDY Γπίδναζε ηεξ ζεναπείαξ ζηεκ HbA1c Ννόβιεμα 2 μ : Ννμμδεοηηθή επηδείκςζε ειέγπμο. 9 8 ADA αλλαγή θεραπείας Οομβαηηθή 7 Νέα υάρμακα; Νέα στρατηγική; Γκηαηηθμπμηεμέκε ADA στόχος % ανώτερο υσσιολογικό όριο Έηε από ηοπαημπμίεζε Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998;352:

19 UKPDS : απώιεηα ημο γιοθαημηθμύ ειέγπμο με όιεξ ηηξ ζεναπεοηηθέξ πανεμβάζεηξ πμο μειεηήζεθακ 9 HbA 1c (%) 8 7 Οομβαηηθή ζεναπεία (ανπηθά δίαηηα μόκμ*) Γιοβμονίδε ιςνπνμπαμίδε Ιεηθμνμίκε Ζκζμοιίκε Έηε από ηοπαημπμίεζε Upper limit of normal = 6.2% Adapted from UKPDS Group. UKPDS 34. Lancet 1998; 352: *Therapy assigned if FPG > 270 mg/dl or symptoms of hyperglycemia Overweight patients, Cohort, median values

20 -Cell Function (% ) 100 ΟΔ ηύπμο 2... Ννμμδεοηηθή κόζμξ Ννμμδεοηηθή έθπηςζε ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ β θοηηάνςκ ζηεκ UKPDS Years Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Diabetes. 1995;44:

21 3μκ Ννόβιεμα : Νμιοθανμαθία - Οομμόνθςζε - Ηαηάζιηρεξ

22 Οομμόνθςζε με ηε ζεναπεία: εύθμιμ κα μνηζηεί δύζθμιμ κα μεηνεζεί μ βαζμόξ ζημκ μπμίμ ε ζομπενηθμνά εκόξ αηόμμο όζμκ αθμνά ζηε ιήρε ηςκ θανμάθςκ, ηεκ ηήνεζε μηαξ αγςγήξ ή / θαη ηεκ αιιαγή ημο ηνόπμο δςήξ ζοκάδεη με ηηξ ζομβμοιέξ εκόξ επαγγειμαηία ογείαξ Ένγμ ημο ΝΜΡ γηα ηε Οομμόνθςζε με Ιαθνμπνόκηεξ Θεναπείεξ 22

23 ΓΗΠΖΙΕΟΕ ΟΡΙΙΜΞΦΩΟΕΟ Ε ζομμόνθςζε με ηε ζεναπεία μπμνεί κα εθηημεζεί ςξ ΝΜΟΜΟΠΜ ε ςξ ΑΚΑΘΜΓΖΑ ηςκ θαιοθζέκηςκ εμενώκ (PDC) δειαδή ηα πμζμζηό ημο ζοκμιηθμύ ανηζμμύ εμενώκ ζε μηα ζογθεθνημέκε πενίμδμ γηα ηηξ μπμίεξ μ αζζεκήξ έιαβε ζςζηά ηε θανμαθεοηηθή αγςγή ημο. > 80% θαιή 20 79% μέηνηα < 20% θαθή 23

24 Σστνότητα σσμμόρυωσης (% ασιενών) Έκα δηζθίμ εμενεζίςξ, μεγηζημπμηεί ηεκ ζομμόνθςζε 95% 85% 60% OD BID TID Guillausseau P.J., Guillaussseau-Scholer, 2000

25 Ε ζομμόνθςζε ζηε ζεναπεία θαη επίηεολεξ ηςκ ζεναπεοηηθώκ ζηόπςκ Οαθπανώδεξ δηαβήηεξ 37% HbA1c < 7% Ρπένηαζεξ 36% < 130/80mmHg Ρπενιηπηδαημία 48% μιηθή πμιεζηενίκε < 200mg/dl Γπίηεολε θαη ηςκ ηνηώκ ζεναπεοηηθώκ ζηόπςκ 7.3% Saydah SH, Fradkin J, Cowie CC : Poor control of risk factors for vascular disease among adults with previous diagnosed diabetes: JAMA :291: :

26 H Νναγμαηηθόηεηα 2010 Eπίηεολε Οηόπςκ Γιοθαημηθήξ Ξύζμηζεξ ζημκ ΟΔη2. 43% Αζζεκώκ δεκ επηηογπάκμοκ ημοξ ζηόπμοξ ηεξ Γιοθαημηθήξ Ξύζμηζεξ. (HbA 1c <7%) Ιόκμ 12% επηηογπάκμοκ ζηόπμοξ νύζμηζεξ ΜΘΩΚ ηςκ ζηόπςκ (ΑΝ,ΘΖΝΖΔΖΑ) Ford et al (NHANES). Diabetes Care 2008;31:102 4

27 Οομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεία θαη γιοθαημηθή νύζμηζε Ιειέηεξ ακαζθόπηζεξ ακαθένμοκ πηςπή ζομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεία ηύπμο 2 ζαθπανώδε δηαβήηε 36 96% γηα ακηηδηαβεηηθά δηζθία 62 65% γηα ηκζμοιίκε Ιόκμ 30 40% ηςκ αζζεκώκ παίνκμοκ > 90% ηεξ πενηγναθείζαξ δόζεξ μεηθμνμίκεξ ε ζμοιθμκοιμονίαξ Ακεπανθήξ νύζμηζε μπμνεί κα ζεμαίκεη θαθή ζομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεοηηθή αγςγή. Cramer A. Joyce : Diabetes Care 2004 : 27: Donnan et al : Diabeti Medicine 2002 : 19 :

28 Οομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεία με από ημο ζηόμαημξ οπμγιοθαημηθά δηζθία Γπανθήξ ζομμόνθςζε, ζηεκ ζεναπεία ημο ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο 2 με από ημο ζηόμαημξ πμνήγεζε ακηηδηαβεηηθώκ δηζθίςκ, παναηενείηαη ζημ 32% ηςκ αζζεκώκ. Νηζακόηαηα ε δεοηενμπαζήξ αζημπία ζηηξ ζμοιθμκοιμονίεξ, με επαθόιμοζμ ηεκ πμνήγεζε ηκζμοιίκεξ, κα μθείιεηαη ζηεκ θαθή ζομμόνθςζε θαη όπη ζηεκ ακεπάνθεηα ημο β θοηηάνμο κα πανάγεη ηκζμοιίκε. P.T.Donna, T.M.MacDonald et al : Adherence to prescribed oral hypoglycaemic medication in a population of patients with type 2 diabetes : a retrospective cohord study : Diabetic Medicine : 19 : : 2002

29 Γven when patients are prescribed insulin, they do not always take it 20 % 57 % 502 US adults self-identified as taking insulin by injection to t1 or type 2 diabetesreat either type Peyrot et al. Diabetes Care 2010: 33 : 240-5

30 Missing doses impacts on glycemic control Missing 2 basal insulin injections per week % increase in HbA1c

31 Medication-related hospital admissions in the United States Πμ % ηςκ εηζαγςγώκ ζηα Κμζμθμμεία μθείιεηαη ζε θαθή ζομμόνθςζε θαη ημ ζπεηηθό θόζημξ οπμιμγίδεηαη ζε 100 δηζεθαημμμύνηα δμιάνηα. McDonnel PJ,Jacobs MR. Hospital admissions resulting from preventable adverse drug reactions. Ann Pharmacother 2002: 36 : Senst BL, Achusim LE, Genest RP,et al :Practical approach to determining costs and frequency of adverse drug events in a health care network. Ame J Health Syst Pharm 2001 Levy G, Zamacona MK,Jusko WJ. Developing compliance instructions for drug labeling. Clin Parmacol Ther : 2000 :68: Berg JS, Dischler J, Wagnar DJ, Raia jj, Palmer Shevlin N. Medication comliance: a healthcare problem. Ann Pharmacother 1993 :27:Suppl 9 :s1 s24

32 Μ νόιμξ ηεξ θαηάζιηρεξ Ηαηάζιηρε : πανάγμκηαξ πνόγκςζεξ ηεξ θαθήξ ζομμόνθςζεξ ζηε ζεναπεία με οπμιηπηδαημηθά θάνμαθα Kaplan RC, et al. Prev Med 2004;39: Ηαηάζιηρε : πανάγμκηαξ πνόιερεξ ηεξ θαθήξ ζομμόνθςζεξ ζηε ζεναπεία γεκηθά, γηα όιεξ ηηξ παζμιμγηθέξ θαηαζηάζεηξ DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Arch Intern Med 2000;160:

33 Νιεζοζμόξ Γονώπεξ > 65 εηώκ Μ πιεζοζμόξ ηεξ Γονώπεξ > 65 εηώκ ακαμέκεηαη κα είκαη πενίπμο ζηα 55 εθαημμμύνηα (77% approx) μεηαλύ PGEU = Φανμαθεοηηθή Μμάδα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ Γθπνμζςπεί ημοξ Φανμαθμπμημύξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ Rue du Luxembourg B-1000 Brussels : 2008

34 Prevalence of depressive symptoms among non insulin treated Greek type 2 diabetic subjects. Sotiropoulos A, Papazafiropoulou A, Apostolou O, Kokolaki A, Gikas A, Pappas S. BMC Res Notes Oct 28;1: , % % ,1 Β.Μ.Ι >30 ΗbA1c >8 Οοκμιηθή θαηάζιηρε 10 0 ΗΑΠΑΘΘΖΣΕ ΑΚΔΞΓΟ ΓΡΚΑΖΗΓΟ

35 Αηηίεξ οπμακαγκώνηζεξ ηεξ θαηάζιηρεξ αζζεκώκ με ζςμαηηθή κόζμ Οπεηηδόμεκεξ με ημκ ηαηνό Οπεηηδόμεκεξ με ημκ αζζεκή Οπεηηδόμεκεξ με ημ ζύζηεμα ογείαξ Lobo A and Campos R. Managing the psychiatry / primary care interface. In: MM Robertson & CLE Katona (eds) Depression and Physical Illness, J. Wiley Chichester, 1996, pp 39-66

36 Αηηίεξ οπμακαγκώνηζεξ Οπεηηδόμεκεξ με ημκ ηαηνό Αημμηθά παναθηενηζηηθά Έιιεηρε πείναξ Έιιεηρε εκδηαθένμκημξ γηα ζέμαηα ροπηθήξ ογείαξ Ημύναζε Ακεπανθήξ εθπαίδεοζε Μνζμύ ηνόπμο ιήρεξ ηζημνηθμύ Ιε απόθηεζε ηθακόηεηαξ ακάπηολεξ θαιήξ ζπέζεξ ηαηνμύ-αζζεκμύξ

37 Δεμμγναθηθμί πανάγμκηεξ Ιεγάιε ειηθία Άκδνεξ Ιεημκόηεηεξ Αηηίεξ οπμακαγκώνηζεξ Οπεηηδόμεκεξ με ημκ αζζεκή Ηιηκηθμί πανάγμκηεξ Ηαθή ζςμαηηθή ογεία Οςμαημπμίεζε άγπμοξ, ζςμαηηθά ζομπηώμαηα θαηάζιηρεξ νμκηόηεηα Ακαθμνά ζηα ροπμιμγηθά πνμβιήμαηα ζημ ηέιμξ ηεξ ζοκέκηεολεξ

38 Αιηίεπ ρπξαμαγμώοιζηπ Οπεηηδόμεκεξ με ημ ζύζηεμα ογείαξ Μεγάλξπ αοιθμόπ αζθεμώμ Πεοιξοιζμέμξπ διαθέζιμξπ ςοόμξπ για ηημ εκηίμηζη ηξρ αζθεμξύπ Έλλειση ζρμθηκώμ ιδιτηικόηηηαπ καηά ηη ζρμέμηερνη

39 4μκ Ννόβιεμα : Μ θόβμξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ

40 Patients % Asymptomatic episodes of hypoglycemia may go unreported All patients Type 1 Type 2 with diabetes diabetes diabetes In a cohort of patients with diabetes,more than 50% had asymptomatic ( unrecognized) hypoglycemia,as identified by continuous glycose monitoring. Other researches have reported similar findings Patients with 1 unrecognized Hypoglycemic event %

41 Ρπμγιοθαημία θαη επίπηςζε ζημκ αζζεκή Ανκεηηθή επίπηςζε ζηεκ πμηόηεηα δςήξ Γιαηηςμέκε ζομμόνθςζε ημο αζζεκή ζηεκ ζεναπεία Γκδηάμεζα γεύμαηα θαη αύλεζε ζςμαηηθμύ βάνμοξ Ρπενγιοθαημία μεηά ηεκ οπμγιοθαημία Vexiau P, et al. Diabetes Obes Metab 2008 ; 10(S1):16.Marret E, et al. Diabetes ObesMetab2009;11:1138. Russell-Jones D, Khan R. Diabetes ObesMetab2007;9:799.

42 Γπηπηώζεηξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ Ννμθαιεί επακαιαμβακόμεκε θοζηθή θαη ροπηθή κμζενόηεηα Γμπμδίδεη ηεκ ακηηννόπεζε επόμεκςκ επεηζμδίςκ οπμγιοθαημίαξ Γμπμδίδεη ηεκ νύζμηζε ημο ΟΔ Ννμθαιεί δοζιεηημονγία ημο εγθεθάιμο, ζπακίςξ πνμθαιεί ζάκαημ από αννοζμίεξ θαη εάκ είκαη ζμβανμύ βαζμμύ θαη παναηεηαμέκε πνμθαιεί εγθεθαιηθό ζάκαημ Οημοξ ειηθηςμέκμοξ ε ζμβανή οπμγιοθαημία πνμθαιεί άκμηα Γμπμδίδμκηαξ ηεκ θαιή νύζμηζε ημο ΟΔ ζομβάιιεη ζηεκ θανδηαγγεηαθή κμζενόηεηα θαη ζκεζημόηεηα Θ.Αιελακδνίδεξ Εμενίδεξ ΝΦΡ 2009

43 Μ θίκδοκμξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ αολάκεη Οε μεγαιύηενεξ ειηθίεξ Δηάνθεηα ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Δηάνθεηα ηεξ ζεναπείαξ με ηκζμοιίκε Οοκοπάνπμοζεξ κμζενόηεηεξ Ακεπίγκςζηε οπμγιοθαημία Amiel SA, Dixon T, Mann R, Jameson K. Hypoglycemia in type 2 diabetes. Diabetic Med. :24: : 2008 UK Hypoglycemia Study Group. Risk of hypoglycemia in type 1 and 2 diabetes : effects of treatment modalities and their duration. Diabetologia. : 50 : : 2007

44 Οοπκόηεηα οπμγιοθαημηώκ ζηεκ UKPDS Οοπκόηεηα βανεηώκ οπμγιοθαημηώκ 36% ηκζμοιίκε 14% ζμοιθμκοιμονίεξ 4% μεηθμνμίκε 1% δίαηηα

45 Οομπενάζμαηα Μη οπμγιοθαημίεξ είκαη μείδςκ ακαζηαιηηθόξ πανάγςκ ζηεκ νύζμηζε ημο ΟΔ Μδεγμύκ ζε αύλεζε ημο ΟΒ Ρπμβαζμίδμοκ ηεκ πμηόηεηα δςήξ Μδεγμύκ ζε μεηςμέκε ακηίιερε ηεξ οπμγιοθαημίαξ Οοζπεηίδμκηαη με αολεμέκε ζκεζημόηεηα

46 Μ θόβμξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ Θύζεηξ : Φάνμαθα με ιηγόηενμ «θίκδοκμ» οπμγιοθαημίαξ Γκακηίμκ ηεξ ακηίζηαζεξ ( δεκ πνμθαιμύκ οπμγιοθαημίεξ). DPP-4 ακαζημιείξ GLP 1 μημεηηθά (αγςκηζηέξ) Ακάιμγα ηκζμοιίκεξ (ιηγόηενεξ οπμγιοθαημίεξ). Παπέςξ δνώκηα ηκζμοιηκμεθθνηηηθά, κεώηενεξ ζμοιθμκοιμονίεξ (ιηγόηενεξ από παιαηόηενεξ).

47 5μκ Ννόβιεμα: Αύλεζε ζςμαηηθμύ βάνμοξ Ζκζμοιίκε Ομοιθμκοιμονίεξ Γιηκίδεξ Γιηδαδόκεξ (Νημγιηδαδόκε) Ακαζημιείξ α γιοθμζηδάζεξ Δηγμοακίδεξ (Ιεηθμνμίκε) DPP - 4 ακαζημιείξ GLP 1 μημεηηθά (αγςκηζηέξ)

48 Αύλεζε ημο ζςμαηηθμύ βάνμοξ ζηεκ UKPDS Αζζεκείξ ζε ηκζμοιίκε 4 Kg Αζζεκείξ ζε ζμοιθμκοιμονίεξ 2.2 Kg Γιηδαδόκε Αζζεκείξ ζε μεηθμνμίκε ηζμκ με δίαηηα (ζε ζςέζη με δίαιηα)

49 Απώιεηα βάνμοξ 1 Kg Μθέιε Μιηθή πμιεζηενίκε κεζηείαξ - 1.0% LDL πμιεζηενίκε - 0.7% Πνηγιοθενίδηα - 1.9% HDL πμιεζηενίκε + 0.2% Οοζημιηθή Ανηενηαθή Νίεζε - 0.5% Δηαζημιηθή Ανηενηαθή Νίεζε - 0.4% Γιοθόδε αίμαημξ κεζηείαξ mg/dl Yki-Jarvinen H.: Combination therapies with insulin in type 2 diabetes. Diabetes Care 2001 : 24: Γιάηηςζε ημο ανπηθμύ ζςμαηηθμύ βάνμοξ θαηά 5% επηηογπάκεηαη ζηαηηζηηθά ζεμακηηθή μείςζε ηεξ HbA1c Goldstein DJ. Beneficial health effects of modest weight loss. Int J Obes Disord 1992 :16 : Γιάηηςζε ημο θηκδύκμο εμθάκηζεξ ζαθπανώδε δηαβήηε θαηά 16% Hamman et al : Diabetes Care 2008 : 29 : Metab

50 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή Ε βανηαηνηθή πεηνμονγηθή ζα πνέπεη κα ζοκηζηάηαη ζε εκήιηθεξ με BMI > 40 kg/m2 θαη ηύπμ 2 ζαθπανώδε δηαβήηε, εηδηθά εάκ μ ζαθπανώδεξ δηαβήηεξ θαη μη ζοκμδεοηηθέξ κμζενόηεηεξ είκαη δύζθμιμ κα νοζμηζημύκ με αιιαγέξ ημο ηνόπμο δςήξ θαη θανμαθεοηηθή αγςγή. ADA: Clinical Practice and Recommendations : Diabetes Care : January 2010

51 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή θαη παπύζανθμξ δηαβεηηθόξ Ρπάνπμοκ μενηθέξ μειέηεξ πμο ακαθένμοκ όηη με ηε βανηαηνηθή πεηνμονγηθή μπμνεί κα επηηεθζή μεγάιε θαη μαθνμπνόκηα απώιεηα βάνμοξ θαζώξ θαη μμαιμπμίεζε ημο ζαθπάνμο αίμαημξ ζε μεγάιμ πμζμζηό παπύζανθςκ δηαβεηηθώκ. Έπμοκ ακαθενζεί αλημζεμείςηα απμηειέζμαηα με γαζηνμπιαζηηθή, γαζηνηθή πανάθαμρε ε πμιμπαγθνεαηηθή πανάθαμρε ζε δηαβεηηθμύξ με μέηνημ ε ζμβανό ζαθπανώδε δηαβήηε. Scheen AJ et al: Management of the obese diabetic patient. Diabetes Rev 1999:7:77-93 Scheen AJ et al: Aggressive weight reduction treatment in the management of type 2 diabetes. Dibetes Met 1998 :23: Dixon JB, O Brien PE. Health outcomes of severely obese type 2 diabetic subjects 1 year after laparoscopic adjustable gastric banding. Diabetes Care 2002 :25 : Pontiroli AE, et al : Laparoscopic adjustable gastric bandingfor the treatment of morbid(grade 3) obecity and its metabolic complications : a three years study : J Clin Endocrinol Metab 2002: 87:

52 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή θαη παπύζανθμξ δηαβεηηθόξ Ιεηακάιοζεξ 2004 Ζακμοάνημξ 1990 Ζμύκημξ 2003 Ούκμιμκ αζζεκώκ (2738 citations) Οομπενάζμαηα Αλημζεμείςηα απμηειέζμαηα ηεξ βανηαηνηθήξ ηαηνηθήξ είκαη ε εθζεζεμαζμέκε θαη δηανθήξ οπμπώνεζε ηςκ θιηκηθώκ ζομπηςμάηςκ ημο ζαθπανώδε δηαβήηε. Ρπμπώνεζε θαηά 48% Ρπμπώνεζε θαηά 84% Ρπμπώνεζε θαηά 98% Henry Buchwald,MD,PhD Rhonda Estok, RN,BSN,Kyle Fahrbach,RhD,Deirdre Banel,BA, Michael D, Jensen,MD JohnP. Bantle, MD,Isabella Sledge, MD, MPH : Weight and type 2 diabetes after Bariatric Surgery: Systematic Review and Meta analysis :The American Journal of Medicine : 122: : 2009

53

54 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή θαη παπύζανθμξ δηαβεηηθόξ Μ ηειηθόξ ζηόπμξ ηςκ βανηαηνηθώκ πεηνμονγηθώκ επεμβάζεςκ δεκ είκαη ε ειάηηςζε ηςκ παναγόκηςκ θηκδύκμο αιιά ε βειηίςζε ηεξ πνόγκςζεξ θαη ηεξ πμηόηεηαξ δςήξ ηςκ κμζενά παπύζανθςκ αζζεκώκ

55 6 μκ Ννόβιεμα ε πνμβιεμαηηζμόξ Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ΟΔ;

56 Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ εμθάκηζε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε, ζοκδέεηαη με ζεμακηηθή ειάηηςζε ημο θηκδύκμο γηα έμθναγμα ημο μομθανδίμο, ζακάημο από μπμηαδήπμηε αηηία θαη επηπνόζζεηα απμδεδεηγμέκε ειάηηςζε ημο θηκδύκμο ηςκ μηθνμαγγεηαθώκ επηπιμθώκ. Rury R.Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D.M.Angelyn Bethel, M.D.David R.Mathews, F.R.C.P. and H. Andrew W, Neil, F.R.C.P.: 10 years follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes : N E J of Med : 359 : : 2008

57 Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Ε ύθεζε πμο παναηενείηαη μθείιεηαη << second wind phenomenon >> ηςκ β θοηηάνςκ. Έπεη δεπζεί πςξ θαιύηενα απμηειέζμαηα έπμμε όηακ ε εκηαηηθή ηκζμοιηκμζεναπεία εθανμμζηεί θαηά ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε μπόηε θαη ε μάδα ηςκ β θοηηάνςκ είκαη μεγαιύηενε θαη είκαη ιηγόηενμ ελαζζεκεμέκα. Rury R.Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D.M.Angelyn Bethel, M.D.David R.Mathews, F.R.C.P. and H. Andrew W, Neil, F.R.C.P.:10 years follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes: N E J of Med : 359: : 2008

58 Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Πα εκηοπςζηαθά αοηά δεδμμέκα εθηημάηαη όηη πνέπεη κα απμδμζμύκ ζηε ζεηηθή μεηαβμιηθή μκήμε ζημ μηημπμκδνηαθό DNA πμο έπεη ε γνήγμνε θαη απμηειεζμαηηθή νύζμηζε ημο ζαθπάνμο ζηα πνώημα ζηάδηα ημο ζαθπανώδε δηαβήηε. Rury R.Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D.M.Angelyn Bethel, M.D.David R.Mathews, F.R.C.P. and H. Andrew W, Neil, F.R.C.P.:10 years follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes: N E J of Med : 359: : 2008

59 Δέθα βήμαηα γηα κα θζάζμοκ μη δηαβεηηθμί ζημ ζηόπμ 1. Ηαιή νύζμηζε ΕbA1c < 6.5% 2. Έιεγπμξ ΕbA1c θάζε ηνεηξ μήκεξ θαη SMBG 3. Γπηζεηηθή ζεναπεία οπενιηπηδαημίαξ οπενγιοθαημίαξ, οπένηαζεξ θαη 4. Ναναπμμπή ζε εηδηθμύξ όπμο είκαη δοκαηόκ 5. Ηαηακόεζε ηεξ παζμθοζημιμγίαξ ημο Ο.Δ 6. Γκηαηηθή ζεναπεία με ΕbA1c < 6.5 εκηόξ 6μεκώκ 7. Γάκ ζε 3μήκεξ όπη ζηόπμξ ζοκδοαζμόξ ζεναπείαξ 8. Οοκδοαζμόξ από ηεκ ανπή ε ηκζμοιηκμζεναπεία ακ ΕbA1c > 9% 9. Οοκδοαζμόξ ακηηδηαβεηηθώκ με βάζε ηεκ παζμθοζημιμγία 10. Γθπαίδεοζε δηαβεηηθώκ Ηάζε θμνά έιεγπμξ ζομμόνθςζεξ ζηε ζεναπεία Improving glucose management :Ten steps to get more patients with type 2 diabetes to glycaemic goal: Int j Clin Pract,November 2005, 59, 11,

60 AMERICAN DIABETES ASSOCIATION IMPLICATIONS OF THE UKPDS...Γίκαη θαηνόξ όια ηα επαγγέιμαηα ογείαξ πμο εμπιέθμκηαη ζηεκ ζεναπεία ημο Ο.Δ κα ημκ ζεναπεύμοκ επηζεηηθά..γίκαη επίζεξ θαηνόξ μη δηαβεηηθμί κα ακηημεηςπίδμοκ ημκ Ο.Δ με ηεκ πνέπμοζα ζμβανόηεηα Clinical Practice Recommondations : Diabetes 1 : s : 2011 Care.Supplement

61 Γνώηεμα Γπανθμύκ ηα οπάνπμκηα ζεναπεοηηθά μέζα γηα ηεκ θαιή νύζμηζε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε ;

62 Απάκηεζε ΚΑΖ Οε μεγάιμ πμζμζηό αζζεκώκ ακ: πνεζημμπμηεζμύκ αηηημιμγηθά (MODY 1,3 θαη MODY 2) Robert J Smith et al : Induvidualizing therapies in type 2 diabetes mellitus based on patient characteristics: What we know and what we need to know: J Clin Endocrinol Metab 2010: % ηςκ κεμδηαγκςζμέκςκ ηύπμο 2 δηαβεηηθώκ ζεηηθά GAD65 θαη ακηηηκζμοιηκηθά 2A ζεηηθά. DesaiM, Clark A 2008 : Autoimmune diabetes in adults UKPDS : Diabetic Med 25 (SUPLL2) : % ηςκ παηδηώκ πμο δηαγκώζηεθακ θιηκηθά ηύπμξ 2 ζαθπ. δηαβήηεξ ζεηηθά GAD65. Tfayli H, Gungor N,Arslanian S: 2009 : Phenotypic type 2 diabetes in obese youth : insulin sensitivity and secretion in islet cell antibody negative versus positive patients. Diabetes 58: Οοκέπεηα

63 Οοκέπεηα(2) πμνεγεζμύκ ημκ θαηάιιειμ πνόκμ θαηάιιειε ζεναπεία ζημ ζςζηό άννςζημ θαη κα ιεθζμύκ οπόρε ζοκοπάνπμοζεξ θαηαζηάζεηξ (θανδημαγγεηαθά κμζήμαηα, θαηάζιηρε θιπ) ζε θάζε επίζθερε ειέγπεηαη ε ζομμόνθςζε ζηε ζεναπεία

64 Έγθαηνε ακηημεηώπηζε Ώζπμο καη ζύκςνε ε πιεγή, μπμνείξ κα ηε γηαηνέρεξ Ηαη βνίζθεηξ θαη ημ γηαηνηθό, ακ ημ θαιμγονέρεξ Γνςηόθνηημξ Γ 275

65 Ηάμπμξ Πζη Κίδαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος BODY MASS INDEX (BMI) Ratio between a person s body weight and their height BMI = weight in pounds / (height in inches) 2 x 705 WORLDWIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ Φοζημιμγία έθθνηζεξ ηκζμοιίκεξ Θεναπεία Δ ηύπμο 1 - πήμαηα ηκζμοιηκμζεναπείαξ Παζμγέκεηα Δ ηύπμο 2 Θεναπεία Δ ηύπμο 2 - Ακηηδηαβεηηθά δηζθία Αιγόνηζμμξ ζεναπείαξ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα έναρξης ινσουλινοθεραπείας σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τυπου 2: οι απόψεις ειδικών γιατρών στον διαβήτη σε τρειςελληνικέςπόλεις

Σχήματα έναρξης ινσουλινοθεραπείας σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τυπου 2: οι απόψεις ειδικών γιατρών στον διαβήτη σε τρειςελληνικέςπόλεις Σχήματα έναρξης ινσουλινοθεραπείας σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τυπου 2: οι απόψεις ειδικών γιατρών στον διαβήτη σε τρειςελληνικέςπόλεις Τ. ιδάγγελος 1, Η. Ευθυμίου 2, Κ. Kαζάκος 3, Χ. Μανές 4, Ε. Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σταύρος Παππάς. Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Dr Arun K. Gupta, MBBS, MA, PhD, FFICM, FRCA, FHEA

Δρ. Σταύρος Παππάς. Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Dr Arun K. Gupta, MBBS, MA, PhD, FFICM, FRCA, FHEA Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα οργανώνει, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 σε συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία του Σακχαρώδoυς Διαβήτη τύπου 2

Θεραπεία του Σακχαρώδoυς Διαβήτη τύπου 2 Θεραπεία του Σακχαρώδoυς Διαβήτη τύπου 2 Ν. Τεντολούρης Αναπλ. Καθηγητής Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Α. Λαϊκό ΟΣΔΤ2 χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Ευδοξία Μπουτμπάρα, Δήμητρα Κεσίδου, Θ. Γεωργιάδης, Σ. Παραστατίδης, Γεωργία Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;»

ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» 11ο Πανελλήνιο ιαβητολογικό Συνέδριο Ειδικό φροντιστήριο Ε Ε Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 Αλεξανδρούπολη «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Αλέξης Σωτηρόπουλος Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές παρεμβάσεις με οδηγό την παθοφυσιολογία του διαβήτη σε ασθενείς που χρειάζονται ινσουλίνη. Μαριάνθη Αρχανιωτάκη

Θεραπευτικές παρεμβάσεις με οδηγό την παθοφυσιολογία του διαβήτη σε ασθενείς που χρειάζονται ινσουλίνη. Μαριάνθη Αρχανιωτάκη Θεραπευτικές παρεμβάσεις με οδηγό την παθοφυσιολογία του διαβήτη σε ασθενείς που χρειάζονται ινσουλίνη Μαριάνθη Αρχανιωτάκη ΗbA 1 c ΣΔΤ2 Ινσουλινοπενία λειτουργικότητα, μάζα β-κυττάρων Η εξελικτική φύση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Ινσουλίνη Degludec (Tresiba ) Η νέας γενιάς βασική ινσουλίνη Δήλωση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ 1. Ιατρείο Αθηροσκλήρωσης Β Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΣ» ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΣ» ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ ! ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΣ» ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ 27o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

Βαριατρική(χειρουργική:(επίδραση(στο μεταβολισμό

Βαριατρική(χειρουργική:(επίδραση(στο μεταβολισμό 27ο$Συνέδριο$Διαβητολογικής$Εταιρείας$Βόρειας$Ελλάδας Θεσσαλονίκη$14L16$Νοεμβρίου$2013 Στρογγυλό(τραπέζι: Ο(ΡΟΛΟΣ(ΤΗΣ(ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΑΙ(ΤΗΣ(ΑΣΚΗΣΗΣ(ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ(ΔΙΑΒΗΤΗ Βαριατρική(χειρουργική:(επίδραση(στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, DrMedSci, FESC Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η υπέρταση ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Μπενρουμπή Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Αθηνών «Πολυκλινική»

Μαριάννα Μπενρουμπή Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Αθηνών «Πολυκλινική» Θεραπευτικές παρεμβάσεις με οδηγό την παθοφυσιολογία του διαβήτη σε ασθενείς παχύσαρκους που δεν ρυθμίζονται με αντιδιαβητικά δισκία Μαριάννα Μπενρουμπή Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Αθηνών «Πολυκλινική» Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α)

στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η διαχειρισή του στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α) Σκούτας Δ,Ρηγάδη Ε,Κόκκαλη Α,Μικούδη Κ,Μανιώτα Π, Φλουδάρας Ι, Κωλέτσας Ν,Σιώμος Κ, Μυροφορίδης Α, Μούζα Ε. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. «Σχήματα. αναλόγων έναντι σχημάτων ανθρώπινου τύπου ινσουλίνης στο σακχαρώδη διαβήτη»

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. «Σχήματα. αναλόγων έναντι σχημάτων ανθρώπινου τύπου ινσουλίνης στο σακχαρώδη διαβήτη» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Σχήματα αναλόγων έναντι σχημάτων ανθρώπινου τύπου ινσουλίνης στο σακχαρώδη διαβήτη» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Μετφορμίνη. τον Διαβήτη με νέες ιδιότητες. Ιωάννα Ζωγράφου ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μετφορμίνη. τον Διαβήτη με νέες ιδιότητες. Ιωάννα Ζωγράφου ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μετφορμίνη Ένα παλαιό φάρμακο για τον Διαβήτη με νέες ιδιότητες Ιωάννα Ζωγράφου ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ιγουανίδες- ιστορία Galega officinalis ιγουανίδες- χημική δομή Αντιυπεργλυκαιμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη ΕΛΛΗΝΙΚΑ GREEK ENGLISH Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη egular exercise blood pressure eight management insulin blood ugar levels test results medical est eye exams medicine review

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Λογικά επιχειρήµατα: Ηλικία "φαρµακοκινητική / φαρµακοδυναµική " τοξικότητα. "φάρμακα" " "αλληλεπιδράσεις. Παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ Δημήτριος Πιστόλας Νοσηλευτής ΣΕ, MSc υντονιστής Μεταμοσχεύσεων ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Θεζζαλονίκη 2011 ΟΞΤ ΣΕΥΑΝΙΑΙΟ ΤΝΔΡΟΜΟ Μ όνμξ Ονέα Σηεθαμιαία Σύμδοξμα (ΟΣΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και Σακχαρώδης Διαβήτης

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και Σακχαρώδης Διαβήτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και Σακχαρώδης Διαβήτης Βασίλης Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α Μαιευτική ESHRE/ASRM PCOS Consensus

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλινοθεραπεία στο ΣΔ τύπου 1

Ινσουλινοθεραπεία στο ΣΔ τύπου 1 Ινσουλινοθεραπεία στο ΣΔ τύπου 1 Γεώργιος Δηµητριάδης Καθηγητής Παθολογίας Διευθυντής Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Μονάδας Έρευνας και Διαβητολογικού Κέντρου Πανεπιστηµίου Αθηνών Γενικό Πανεπιστηµιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη για ανάδειξη του διαβήτη σε θέμα εθνικής προτεραιότητας. Ο ελληνικός «οδικός χάρτης»

Η ανάγκη για ανάδειξη του διαβήτη σε θέμα εθνικής προτεραιότητας. Ο ελληνικός «οδικός χάρτης» Η ανάγκη για ανάδειξη του διαβήτη σε θέμα εθνικής προτεραιότητας. Ο ελληνικός «οδικός χάρτης» Μαριάννα Μπενρουμπή Πρόεδρος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαβήτη European Diabetes Awareness Survey June, 2012 Jörg

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Κυρία Α.Ν, 74 ετών, νοικοκυρά Πολυουρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):215-221 Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλινοθεραπεία. Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος

Ινσουλινοθεραπεία. Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος Ινσουλινοθεραπεία Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Παθολογίας Διαβητολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Ινσουλινοθεραπεία A State of the Art Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ.

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. 1 Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. Σφαντού, Σταύρος Ι. Παππάς Γ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων Γεώργιος Α. Χρήστου, Δημήτριος Ν. Κιόρτσης Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ Χάρης ηµοσθενόπουλος MMedSci.SRD Κλινικός ιαιτολόγος- ιατροφολόγος Προϊστάµενος του ιαιτολογικού τµήµατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ Η κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ. WWW.dimosthenopoulos.gr ΙΑΙΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡ ΙΑΓΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΑΤΡΟΦΗ. WWW.dimosthenopoulos.gr ΙΑΙΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡ ΙΑΓΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το άρθρο του µήνα ΙΑΤΡΟΦΗ Χάρης ηµοσθενόπουλος MMedSci.SRD Κλινικός ιαιτολόγος- ιατροφολόγος - Βιολόγος Προϊστάµενος του ιαιτολογικού τµήµατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών Επιστηµονικός συνεργάτης ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα