Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011"

Transcript

1 25 ΜΚ ΓΠΕΟΖΜ ΟΡΚΓΔΞΖΜ ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΖΗΕΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΒΜΞΓΖΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ ΚΜΓΙΒΞΖΜΡ 2011 ΛΓΚΜΔΜΓΖΜ <<MAKEDONIA PALACE>> Κηθόιαμξ Η Ηεθαιμγηάκκεξ Ναζμιόγμξ Δηεοζ/κηεξ Δηαβεημιμγηθμύ Ζαηνείμο Βεκηδέιεημ Νακάκεημ Ν.Γ. Κμζμθμμείμ Εναθιείμο Νέμπηε 10 Κμέμβνημο 2011

2 Ε παγθόζμηα επηδεμία ημο ΟΔ % % +57% ΔΠΔΙΓΟΥΑ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ % Wild S, et al. Diabetes Care 2004;27: % 2000: 151 million 2010: 220 million + ~50% 2025: 300 million + ~100% 2030: 366 million + ~145% %

3 Οοπκόηεηα ζαθπανώδε δηαβήηε USA 2010 Ειηθία Οοπκόηεηα % % > % 24 εθαημμμύνηα δηαβεηηθμί 3 εθαημμμύνηα ηα ηειεοηαία ηνία πνόκηα 57 εθαημμμύνηα πνμδηαβεηηθή θαηάζηαζε ( IFG 26%, IGT 15.8% θαη IFG + IGT) National Diabetes Fact Sheet : General Information and National Estimates on Diabetes in the United States April 2010

4 ΟΑΗΑΞΩΔΕΟ ΔΖΑΒΕΠΕΟ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ 6%-7% ΠΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ ΝΑΟΜΡΚ ΑΝΜ ΓΚΩΟΠΜ ΟΑΗΑΞΩΔΕ ΔΖΑΒΕΠΕ ΓΖΑ ΓΚΑΚ ΓΚΩΟΠΜ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜ ΡΝΑΞΓΖ ΑΘΘΜΟ ΓΚΑΟ ΝΜΡ ΓΓΖ ΠΜ ΝΞΜΒΘΕΙΑ ΗΑΖ ΔΓΚ ΠΜ ΓΚΩΞΖΔΓΖ ΗΑΘΓ ΞΜΚΜ ΡΝΜΘΜΓΖΔΓΠΑΖ ΌΠΖ ΑΚΑΗΑΘΡΝΠΜΡΚ ΠΜ ΝΞΜΒΘΕΙΑ ΗΑΖΚΜΡΞΓΖΑ ΝΓΞΖΟΠΑΠΖΗΑ. ΙΓΠΑΛΡ ΑΡΠΩΚ ΝΑΖΔΖΑ ΕΘΖΗΖΑΟ ΗΑΠΩ ΠΩΚ 16 ΓΠΩΚ Source: 1st Balkan and the 5th Greek Conference on Obesity held in Athens.

5 ΟΑΗΑΞΩΔΕΟ ΔΖΑΒΕΠΕΟ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΓΘΘΕΚΓΟ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜΖ ιαμβακμοκ ακηηδηαβεηηθα δηζθηα ΓΘΘΕΚΓΟ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜΖ θακμοκ ηκζμοιηκε ΓΘΘΕΚΓΟ ΔΖΑΒΕΠΖΗΜΖ ΗΑΚΜΡΚ ΗΑΝΜΖΑ ΔΖΑΖΠΑ ΙΜΚΜ 15%-20% ΠΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ ΔΖΑΒΕΠΖΗΩΚ ΞΡΘΙΖΔΓΠΑΖ ΖΗΑΚΜΝΜΖΕΠΖΗΑ (HbA1C<7%)!!! Source: 1st Balkan and the 5th Greek Conference on Obesity held in Athens.

6 ΟΑΗΑΞΩΔΕΟ ΔΖΑΒΕΠΕΟ ΟΠΕΚ ΗΞΕΠΕ 7.8% ΝΑΟΜΡΚ ΑΝΜ ΓΚΩΟΠΜ ΟΑΗΑΞΩΔΕ ΔΖΑΒΕΠΕ Νιεζοζμόξ Ηνήηεξ: (απμγναθή 2011) Νάζπμοκ από ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο 1 Δεμόζηα Οπμιή Ργείαξ Ηονηόπμοιμξ Γηάκκεξ 2010

7 % θανάηων Αηηίεξ ζακάημο ζε αζζεκείξ με Δηαβήηε 50% 45% 40% 30% 20% 10% 15% 13% 13% 10% 4% 5% 0% Ιζταιμική καρδιοπάθεια Άλλες καρδιακές νόζοι Διαβήηης Κακοήθη νεοπλάζμαηα ΑΕΕ Πνεσμονία/ γρίπη Άλλες Geiss LS, et al. In: Diabetes in America. National Institutes of Health;1995.

8 % change in age-adjusted mortality rate since 1980 CVD Mortality Decreases in General Population and Diabetes Mortality Increases Diabetes Cancer All-cause CVD Sobel et al. Circulation. 2003;107:

9 Θεναπεοηηθή ακηημεηώπηζε ηύπμο 2 Ο.Δ ειιείμμαηα 1. Έιιεηρε πνώημεξ δηάγκςζεξ 2. Έιιεηρε αιγόνηζμμο μεηαβμιηθήξ ζηαδημπμίεζεξ 3. Έιιεηρε <<ζοκημκηζμμύ>> μεηαβμιηθήξ αηηημιμγίαξ θαη θανμαθεοηηθήξ ακηημεηώπηζεξ 4. νόκηα οπμζεναπεία

10 Θεναπεοηηθή πανέμβαζε ζε αζζεκείξ ηύπμο 2 ζαθπανώδε δηαβήηε... Μη πενηζζόηενμη αζζεκείξ με ηύπμ 2 ζαθπανώδε δηαβήηε ζεναπεύμκηαη ζακ όιμη κα έπμοκ ηεκ ίδηα αζζέκεηα θαη κα ακηηδνμύκ ίδηα ζε όιεξ ηηξ οπάνπμοζεξ ζεναπεοηηθέξ πανεμβάζεηξ Robert J.Smith, David M.Nathan, Silva A. Arslanian, Leif Groop, Robert A. Rizza, and Jerome I. Rotter : Individualizing therapies in type 2 diabetes mellitus based on patient characteristics: What we know and what we need to know : J Clin Endocrinol Metab, April 2010, 95 (4) :

11 Ιεηαβμιηθά ζηάδηα ακάπηολεξ ζαθπανώδε δηαβήηε Ννώημ ζηάδημ : μεηαγεομαηηθή οπενγιοθαημία Δεύηενμ ζηάδημ: οπενγιοθαημία κεζηείαξ Πνίημ ζηάδημ : μιμκύθηηα οπενγιοθαημία θαη ζηε ζοκέπεηα οπενγιοθαημία μιόθιενμ ημ 24ςνμκ Luis Mounier, MD, et al : The lost of postpradial glycemic control preccedes stepwise deterioration of fasting with worsing diabetes : Diabetes Care, Volume 30, Number 2, February 2007 :

12 Νςξ επηιέγεηαη ε πνώηε αγςγή γηα ημκ ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο 2 Νανμύζα θαηάζηαζε θαη ζοκοπάνπμοζεξ θαηαζηάζεηξ HbA1c Βάνμξ ζώμαημξ Οομμόνθςζε θαη θηκεημπμίεζε γηα ζομμεημπή Απμδμπή ε όπη ζηεκ έκανλε ηκζμοιίκεξ Richard W.Grant et al : How Doctors choose medications to treat type 2 diabetes : Diabetes Care, Volume 30, Number 6, June 2007

13 Άτομα (%) Subjects (%) Ννόβιεμα 1 μ 100 : Ε πιεημρεθία ηςκ αζζεκώκ με ΟΔ ηύπμο 2 έπμοκ ακεπανθή έιεγπμ. US 1 EU % % 40 36% 40 31% < 7% 7% 0 6.5% > 6.5% HbA 1c (%) HbA 1c (%) 1 Koro CE, et al. Diabetes Care 2004; 27: Liebl A. Diabetologia 2002; 45:S23 S28.

14 Status of Glucose Control in the US % of patients with an A1c < 7% Diabetes pills only 34.1 ± ±4.1 * 55.3 ±3.8 * Insulin only 24.2 ± ± ± 9.6 Pills and insulin 13.7 ± ± ± 7.0 * Diet only 62.6 ± ± ± 4.8 * % Achieving A1c<7% Hoerger T.J. et al Diabetes Care.2008 :31:81-86 (NHANES Data) International Diabetes Care

15 Νμζμζηό αζζεκώκ με HbA1c>7% ακάιμγα με ηε δηάνθεηα ημο ΟΔ 67% 62% 53% 42% 31% <= Έηε ΟΔ ηύπμο 2 Harris,S et al. CDA 2003; Type 2 Diabetes and Associated Complications in Primary Care in Canada: The Impact of Duration of Disease on Morbidity Load.

16 Ιέζμξ πνόκμξ από ηε 1 ε θμνά πμο ε HbA1c > 8.0% θαη πνμζηέζεθε άιιμ θάνμαθμ* Αηηία : Αζζεκείξ παναμέκμοκ ζε μμκμζεναπεία > 1 έημξ από ηε ζηηγμή πμο ε HbA1c > 8.0%* μήνες 20.5 μήνες 0 Ιεηθμνμίκε μόκμ Ομοιθμκοιμονία μόκμ n = 513 n = 3394 *πενηιαμβάκεη ηηηιμπμίεζε ηεξ δόζεξ. Brown JB, et al. Diabetes Care 2004; 27:

17 % Ασθενών ποσ απαιτούν πολλαπλές θεραπείες Η ukpds θαηέδεηλε όηη οπάνπεη ακάγθε γηα ζεναπείεξ ζοκδοαζμμύ πνώσμα % 40 50% πνόκηα 9 πνόκηα νόκμξ από ηε δηάγκςζε ημο Δηαβήηε Πύπμο 2 UKPDS 49. JAMA 1999; 281( 21) :

18 Διάμεση HbA 1c (%) UKPDS MAIN STUDY Γπίδναζε ηεξ ζεναπείαξ ζηεκ HbA1c Ννόβιεμα 2 μ : Ννμμδεοηηθή επηδείκςζε ειέγπμο. 9 8 ADA αλλαγή θεραπείας Οομβαηηθή 7 Νέα υάρμακα; Νέα στρατηγική; Γκηαηηθμπμηεμέκε ADA στόχος % ανώτερο υσσιολογικό όριο Έηε από ηοπαημπμίεζε Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998;352:

19 UKPDS : απώιεηα ημο γιοθαημηθμύ ειέγπμο με όιεξ ηηξ ζεναπεοηηθέξ πανεμβάζεηξ πμο μειεηήζεθακ 9 HbA 1c (%) 8 7 Οομβαηηθή ζεναπεία (ανπηθά δίαηηα μόκμ*) Γιοβμονίδε ιςνπνμπαμίδε Ιεηθμνμίκε Ζκζμοιίκε Έηε από ηοπαημπμίεζε Upper limit of normal = 6.2% Adapted from UKPDS Group. UKPDS 34. Lancet 1998; 352: *Therapy assigned if FPG > 270 mg/dl or symptoms of hyperglycemia Overweight patients, Cohort, median values

20 -Cell Function (% ) 100 ΟΔ ηύπμο 2... Ννμμδεοηηθή κόζμξ Ννμμδεοηηθή έθπηςζε ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ β θοηηάνςκ ζηεκ UKPDS Years Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Diabetes. 1995;44:

21 3μκ Ννόβιεμα : Νμιοθανμαθία - Οομμόνθςζε - Ηαηάζιηρεξ

22 Οομμόνθςζε με ηε ζεναπεία: εύθμιμ κα μνηζηεί δύζθμιμ κα μεηνεζεί μ βαζμόξ ζημκ μπμίμ ε ζομπενηθμνά εκόξ αηόμμο όζμκ αθμνά ζηε ιήρε ηςκ θανμάθςκ, ηεκ ηήνεζε μηαξ αγςγήξ ή / θαη ηεκ αιιαγή ημο ηνόπμο δςήξ ζοκάδεη με ηηξ ζομβμοιέξ εκόξ επαγγειμαηία ογείαξ Ένγμ ημο ΝΜΡ γηα ηε Οομμόνθςζε με Ιαθνμπνόκηεξ Θεναπείεξ 22

23 ΓΗΠΖΙΕΟΕ ΟΡΙΙΜΞΦΩΟΕΟ Ε ζομμόνθςζε με ηε ζεναπεία μπμνεί κα εθηημεζεί ςξ ΝΜΟΜΟΠΜ ε ςξ ΑΚΑΘΜΓΖΑ ηςκ θαιοθζέκηςκ εμενώκ (PDC) δειαδή ηα πμζμζηό ημο ζοκμιηθμύ ανηζμμύ εμενώκ ζε μηα ζογθεθνημέκε πενίμδμ γηα ηηξ μπμίεξ μ αζζεκήξ έιαβε ζςζηά ηε θανμαθεοηηθή αγςγή ημο. > 80% θαιή 20 79% μέηνηα < 20% θαθή 23

24 Σστνότητα σσμμόρυωσης (% ασιενών) Έκα δηζθίμ εμενεζίςξ, μεγηζημπμηεί ηεκ ζομμόνθςζε 95% 85% 60% OD BID TID Guillausseau P.J., Guillaussseau-Scholer, 2000

25 Ε ζομμόνθςζε ζηε ζεναπεία θαη επίηεολεξ ηςκ ζεναπεοηηθώκ ζηόπςκ Οαθπανώδεξ δηαβήηεξ 37% HbA1c < 7% Ρπένηαζεξ 36% < 130/80mmHg Ρπενιηπηδαημία 48% μιηθή πμιεζηενίκε < 200mg/dl Γπίηεολε θαη ηςκ ηνηώκ ζεναπεοηηθώκ ζηόπςκ 7.3% Saydah SH, Fradkin J, Cowie CC : Poor control of risk factors for vascular disease among adults with previous diagnosed diabetes: JAMA :291: :

26 H Νναγμαηηθόηεηα 2010 Eπίηεολε Οηόπςκ Γιοθαημηθήξ Ξύζμηζεξ ζημκ ΟΔη2. 43% Αζζεκώκ δεκ επηηογπάκμοκ ημοξ ζηόπμοξ ηεξ Γιοθαημηθήξ Ξύζμηζεξ. (HbA 1c <7%) Ιόκμ 12% επηηογπάκμοκ ζηόπμοξ νύζμηζεξ ΜΘΩΚ ηςκ ζηόπςκ (ΑΝ,ΘΖΝΖΔΖΑ) Ford et al (NHANES). Diabetes Care 2008;31:102 4

27 Οομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεία θαη γιοθαημηθή νύζμηζε Ιειέηεξ ακαζθόπηζεξ ακαθένμοκ πηςπή ζομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεία ηύπμο 2 ζαθπανώδε δηαβήηε 36 96% γηα ακηηδηαβεηηθά δηζθία 62 65% γηα ηκζμοιίκε Ιόκμ 30 40% ηςκ αζζεκώκ παίνκμοκ > 90% ηεξ πενηγναθείζαξ δόζεξ μεηθμνμίκεξ ε ζμοιθμκοιμονίαξ Ακεπανθήξ νύζμηζε μπμνεί κα ζεμαίκεη θαθή ζομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεοηηθή αγςγή. Cramer A. Joyce : Diabetes Care 2004 : 27: Donnan et al : Diabeti Medicine 2002 : 19 :

28 Οομμόνθςζε ζηεκ ζεναπεία με από ημο ζηόμαημξ οπμγιοθαημηθά δηζθία Γπανθήξ ζομμόνθςζε, ζηεκ ζεναπεία ημο ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο 2 με από ημο ζηόμαημξ πμνήγεζε ακηηδηαβεηηθώκ δηζθίςκ, παναηενείηαη ζημ 32% ηςκ αζζεκώκ. Νηζακόηαηα ε δεοηενμπαζήξ αζημπία ζηηξ ζμοιθμκοιμονίεξ, με επαθόιμοζμ ηεκ πμνήγεζε ηκζμοιίκεξ, κα μθείιεηαη ζηεκ θαθή ζομμόνθςζε θαη όπη ζηεκ ακεπάνθεηα ημο β θοηηάνμο κα πανάγεη ηκζμοιίκε. P.T.Donna, T.M.MacDonald et al : Adherence to prescribed oral hypoglycaemic medication in a population of patients with type 2 diabetes : a retrospective cohord study : Diabetic Medicine : 19 : : 2002

29 Γven when patients are prescribed insulin, they do not always take it 20 % 57 % 502 US adults self-identified as taking insulin by injection to t1 or type 2 diabetesreat either type Peyrot et al. Diabetes Care 2010: 33 : 240-5

30 Missing doses impacts on glycemic control Missing 2 basal insulin injections per week % increase in HbA1c

31 Medication-related hospital admissions in the United States Πμ % ηςκ εηζαγςγώκ ζηα Κμζμθμμεία μθείιεηαη ζε θαθή ζομμόνθςζε θαη ημ ζπεηηθό θόζημξ οπμιμγίδεηαη ζε 100 δηζεθαημμμύνηα δμιάνηα. McDonnel PJ,Jacobs MR. Hospital admissions resulting from preventable adverse drug reactions. Ann Pharmacother 2002: 36 : Senst BL, Achusim LE, Genest RP,et al :Practical approach to determining costs and frequency of adverse drug events in a health care network. Ame J Health Syst Pharm 2001 Levy G, Zamacona MK,Jusko WJ. Developing compliance instructions for drug labeling. Clin Parmacol Ther : 2000 :68: Berg JS, Dischler J, Wagnar DJ, Raia jj, Palmer Shevlin N. Medication comliance: a healthcare problem. Ann Pharmacother 1993 :27:Suppl 9 :s1 s24

32 Μ νόιμξ ηεξ θαηάζιηρεξ Ηαηάζιηρε : πανάγμκηαξ πνόγκςζεξ ηεξ θαθήξ ζομμόνθςζεξ ζηε ζεναπεία με οπμιηπηδαημηθά θάνμαθα Kaplan RC, et al. Prev Med 2004;39: Ηαηάζιηρε : πανάγμκηαξ πνόιερεξ ηεξ θαθήξ ζομμόνθςζεξ ζηε ζεναπεία γεκηθά, γηα όιεξ ηηξ παζμιμγηθέξ θαηαζηάζεηξ DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Arch Intern Med 2000;160:

33 Νιεζοζμόξ Γονώπεξ > 65 εηώκ Μ πιεζοζμόξ ηεξ Γονώπεξ > 65 εηώκ ακαμέκεηαη κα είκαη πενίπμο ζηα 55 εθαημμμύνηα (77% approx) μεηαλύ PGEU = Φανμαθεοηηθή Μμάδα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ Γθπνμζςπεί ημοξ Φανμαθμπμημύξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ Rue du Luxembourg B-1000 Brussels : 2008

34 Prevalence of depressive symptoms among non insulin treated Greek type 2 diabetic subjects. Sotiropoulos A, Papazafiropoulou A, Apostolou O, Kokolaki A, Gikas A, Pappas S. BMC Res Notes Oct 28;1: , % % ,1 Β.Μ.Ι >30 ΗbA1c >8 Οοκμιηθή θαηάζιηρε 10 0 ΗΑΠΑΘΘΖΣΕ ΑΚΔΞΓΟ ΓΡΚΑΖΗΓΟ

35 Αηηίεξ οπμακαγκώνηζεξ ηεξ θαηάζιηρεξ αζζεκώκ με ζςμαηηθή κόζμ Οπεηηδόμεκεξ με ημκ ηαηνό Οπεηηδόμεκεξ με ημκ αζζεκή Οπεηηδόμεκεξ με ημ ζύζηεμα ογείαξ Lobo A and Campos R. Managing the psychiatry / primary care interface. In: MM Robertson & CLE Katona (eds) Depression and Physical Illness, J. Wiley Chichester, 1996, pp 39-66

36 Αηηίεξ οπμακαγκώνηζεξ Οπεηηδόμεκεξ με ημκ ηαηνό Αημμηθά παναθηενηζηηθά Έιιεηρε πείναξ Έιιεηρε εκδηαθένμκημξ γηα ζέμαηα ροπηθήξ ογείαξ Ημύναζε Ακεπανθήξ εθπαίδεοζε Μνζμύ ηνόπμο ιήρεξ ηζημνηθμύ Ιε απόθηεζε ηθακόηεηαξ ακάπηολεξ θαιήξ ζπέζεξ ηαηνμύ-αζζεκμύξ

37 Δεμμγναθηθμί πανάγμκηεξ Ιεγάιε ειηθία Άκδνεξ Ιεημκόηεηεξ Αηηίεξ οπμακαγκώνηζεξ Οπεηηδόμεκεξ με ημκ αζζεκή Ηιηκηθμί πανάγμκηεξ Ηαθή ζςμαηηθή ογεία Οςμαημπμίεζε άγπμοξ, ζςμαηηθά ζομπηώμαηα θαηάζιηρεξ νμκηόηεηα Ακαθμνά ζηα ροπμιμγηθά πνμβιήμαηα ζημ ηέιμξ ηεξ ζοκέκηεολεξ

38 Αιηίεπ ρπξαμαγμώοιζηπ Οπεηηδόμεκεξ με ημ ζύζηεμα ογείαξ Μεγάλξπ αοιθμόπ αζθεμώμ Πεοιξοιζμέμξπ διαθέζιμξπ ςοόμξπ για ηημ εκηίμηζη ηξρ αζθεμξύπ Έλλειση ζρμθηκώμ ιδιτηικόηηηαπ καηά ηη ζρμέμηερνη

39 4μκ Ννόβιεμα : Μ θόβμξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ

40 Patients % Asymptomatic episodes of hypoglycemia may go unreported All patients Type 1 Type 2 with diabetes diabetes diabetes In a cohort of patients with diabetes,more than 50% had asymptomatic ( unrecognized) hypoglycemia,as identified by continuous glycose monitoring. Other researches have reported similar findings Patients with 1 unrecognized Hypoglycemic event %

41 Ρπμγιοθαημία θαη επίπηςζε ζημκ αζζεκή Ανκεηηθή επίπηςζε ζηεκ πμηόηεηα δςήξ Γιαηηςμέκε ζομμόνθςζε ημο αζζεκή ζηεκ ζεναπεία Γκδηάμεζα γεύμαηα θαη αύλεζε ζςμαηηθμύ βάνμοξ Ρπενγιοθαημία μεηά ηεκ οπμγιοθαημία Vexiau P, et al. Diabetes Obes Metab 2008 ; 10(S1):16.Marret E, et al. Diabetes ObesMetab2009;11:1138. Russell-Jones D, Khan R. Diabetes ObesMetab2007;9:799.

42 Γπηπηώζεηξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ Ννμθαιεί επακαιαμβακόμεκε θοζηθή θαη ροπηθή κμζενόηεηα Γμπμδίδεη ηεκ ακηηννόπεζε επόμεκςκ επεηζμδίςκ οπμγιοθαημίαξ Γμπμδίδεη ηεκ νύζμηζε ημο ΟΔ Ννμθαιεί δοζιεηημονγία ημο εγθεθάιμο, ζπακίςξ πνμθαιεί ζάκαημ από αννοζμίεξ θαη εάκ είκαη ζμβανμύ βαζμμύ θαη παναηεηαμέκε πνμθαιεί εγθεθαιηθό ζάκαημ Οημοξ ειηθηςμέκμοξ ε ζμβανή οπμγιοθαημία πνμθαιεί άκμηα Γμπμδίδμκηαξ ηεκ θαιή νύζμηζε ημο ΟΔ ζομβάιιεη ζηεκ θανδηαγγεηαθή κμζενόηεηα θαη ζκεζημόηεηα Θ.Αιελακδνίδεξ Εμενίδεξ ΝΦΡ 2009

43 Μ θίκδοκμξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ αολάκεη Οε μεγαιύηενεξ ειηθίεξ Δηάνθεηα ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Δηάνθεηα ηεξ ζεναπείαξ με ηκζμοιίκε Οοκοπάνπμοζεξ κμζενόηεηεξ Ακεπίγκςζηε οπμγιοθαημία Amiel SA, Dixon T, Mann R, Jameson K. Hypoglycemia in type 2 diabetes. Diabetic Med. :24: : 2008 UK Hypoglycemia Study Group. Risk of hypoglycemia in type 1 and 2 diabetes : effects of treatment modalities and their duration. Diabetologia. : 50 : : 2007

44 Οοπκόηεηα οπμγιοθαημηώκ ζηεκ UKPDS Οοπκόηεηα βανεηώκ οπμγιοθαημηώκ 36% ηκζμοιίκε 14% ζμοιθμκοιμονίεξ 4% μεηθμνμίκε 1% δίαηηα

45 Οομπενάζμαηα Μη οπμγιοθαημίεξ είκαη μείδςκ ακαζηαιηηθόξ πανάγςκ ζηεκ νύζμηζε ημο ΟΔ Μδεγμύκ ζε αύλεζε ημο ΟΒ Ρπμβαζμίδμοκ ηεκ πμηόηεηα δςήξ Μδεγμύκ ζε μεηςμέκε ακηίιερε ηεξ οπμγιοθαημίαξ Οοζπεηίδμκηαη με αολεμέκε ζκεζημόηεηα

46 Μ θόβμξ ηεξ οπμγιοθαημίαξ Θύζεηξ : Φάνμαθα με ιηγόηενμ «θίκδοκμ» οπμγιοθαημίαξ Γκακηίμκ ηεξ ακηίζηαζεξ ( δεκ πνμθαιμύκ οπμγιοθαημίεξ). DPP-4 ακαζημιείξ GLP 1 μημεηηθά (αγςκηζηέξ) Ακάιμγα ηκζμοιίκεξ (ιηγόηενεξ οπμγιοθαημίεξ). Παπέςξ δνώκηα ηκζμοιηκμεθθνηηηθά, κεώηενεξ ζμοιθμκοιμονίεξ (ιηγόηενεξ από παιαηόηενεξ).

47 5μκ Ννόβιεμα: Αύλεζε ζςμαηηθμύ βάνμοξ Ζκζμοιίκε Ομοιθμκοιμονίεξ Γιηκίδεξ Γιηδαδόκεξ (Νημγιηδαδόκε) Ακαζημιείξ α γιοθμζηδάζεξ Δηγμοακίδεξ (Ιεηθμνμίκε) DPP - 4 ακαζημιείξ GLP 1 μημεηηθά (αγςκηζηέξ)

48 Αύλεζε ημο ζςμαηηθμύ βάνμοξ ζηεκ UKPDS Αζζεκείξ ζε ηκζμοιίκε 4 Kg Αζζεκείξ ζε ζμοιθμκοιμονίεξ 2.2 Kg Γιηδαδόκε Αζζεκείξ ζε μεηθμνμίκε ηζμκ με δίαηηα (ζε ζςέζη με δίαιηα)

49 Απώιεηα βάνμοξ 1 Kg Μθέιε Μιηθή πμιεζηενίκε κεζηείαξ - 1.0% LDL πμιεζηενίκε - 0.7% Πνηγιοθενίδηα - 1.9% HDL πμιεζηενίκε + 0.2% Οοζημιηθή Ανηενηαθή Νίεζε - 0.5% Δηαζημιηθή Ανηενηαθή Νίεζε - 0.4% Γιοθόδε αίμαημξ κεζηείαξ mg/dl Yki-Jarvinen H.: Combination therapies with insulin in type 2 diabetes. Diabetes Care 2001 : 24: Γιάηηςζε ημο ανπηθμύ ζςμαηηθμύ βάνμοξ θαηά 5% επηηογπάκεηαη ζηαηηζηηθά ζεμακηηθή μείςζε ηεξ HbA1c Goldstein DJ. Beneficial health effects of modest weight loss. Int J Obes Disord 1992 :16 : Γιάηηςζε ημο θηκδύκμο εμθάκηζεξ ζαθπανώδε δηαβήηε θαηά 16% Hamman et al : Diabetes Care 2008 : 29 : Metab

50 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή Ε βανηαηνηθή πεηνμονγηθή ζα πνέπεη κα ζοκηζηάηαη ζε εκήιηθεξ με BMI > 40 kg/m2 θαη ηύπμ 2 ζαθπανώδε δηαβήηε, εηδηθά εάκ μ ζαθπανώδεξ δηαβήηεξ θαη μη ζοκμδεοηηθέξ κμζενόηεηεξ είκαη δύζθμιμ κα νοζμηζημύκ με αιιαγέξ ημο ηνόπμο δςήξ θαη θανμαθεοηηθή αγςγή. ADA: Clinical Practice and Recommendations : Diabetes Care : January 2010

51 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή θαη παπύζανθμξ δηαβεηηθόξ Ρπάνπμοκ μενηθέξ μειέηεξ πμο ακαθένμοκ όηη με ηε βανηαηνηθή πεηνμονγηθή μπμνεί κα επηηεθζή μεγάιε θαη μαθνμπνόκηα απώιεηα βάνμοξ θαζώξ θαη μμαιμπμίεζε ημο ζαθπάνμο αίμαημξ ζε μεγάιμ πμζμζηό παπύζανθςκ δηαβεηηθώκ. Έπμοκ ακαθενζεί αλημζεμείςηα απμηειέζμαηα με γαζηνμπιαζηηθή, γαζηνηθή πανάθαμρε ε πμιμπαγθνεαηηθή πανάθαμρε ζε δηαβεηηθμύξ με μέηνημ ε ζμβανό ζαθπανώδε δηαβήηε. Scheen AJ et al: Management of the obese diabetic patient. Diabetes Rev 1999:7:77-93 Scheen AJ et al: Aggressive weight reduction treatment in the management of type 2 diabetes. Dibetes Met 1998 :23: Dixon JB, O Brien PE. Health outcomes of severely obese type 2 diabetic subjects 1 year after laparoscopic adjustable gastric banding. Diabetes Care 2002 :25 : Pontiroli AE, et al : Laparoscopic adjustable gastric bandingfor the treatment of morbid(grade 3) obecity and its metabolic complications : a three years study : J Clin Endocrinol Metab 2002: 87:

52 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή θαη παπύζανθμξ δηαβεηηθόξ Ιεηακάιοζεξ 2004 Ζακμοάνημξ 1990 Ζμύκημξ 2003 Ούκμιμκ αζζεκώκ (2738 citations) Οομπενάζμαηα Αλημζεμείςηα απμηειέζμαηα ηεξ βανηαηνηθήξ ηαηνηθήξ είκαη ε εθζεζεμαζμέκε θαη δηανθήξ οπμπώνεζε ηςκ θιηκηθώκ ζομπηςμάηςκ ημο ζαθπανώδε δηαβήηε. Ρπμπώνεζε θαηά 48% Ρπμπώνεζε θαηά 84% Ρπμπώνεζε θαηά 98% Henry Buchwald,MD,PhD Rhonda Estok, RN,BSN,Kyle Fahrbach,RhD,Deirdre Banel,BA, Michael D, Jensen,MD JohnP. Bantle, MD,Isabella Sledge, MD, MPH : Weight and type 2 diabetes after Bariatric Surgery: Systematic Review and Meta analysis :The American Journal of Medicine : 122: : 2009

53

54 εηνμονγηθή Βανηαηνηθή θαη παπύζανθμξ δηαβεηηθόξ Μ ηειηθόξ ζηόπμξ ηςκ βανηαηνηθώκ πεηνμονγηθώκ επεμβάζεςκ δεκ είκαη ε ειάηηςζε ηςκ παναγόκηςκ θηκδύκμο αιιά ε βειηίςζε ηεξ πνόγκςζεξ θαη ηεξ πμηόηεηαξ δςήξ ηςκ κμζενά παπύζανθςκ αζζεκώκ

55 6 μκ Ννόβιεμα ε πνμβιεμαηηζμόξ Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ΟΔ;

56 Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ εμθάκηζε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε, ζοκδέεηαη με ζεμακηηθή ειάηηςζε ημο θηκδύκμο γηα έμθναγμα ημο μομθανδίμο, ζακάημο από μπμηαδήπμηε αηηία θαη επηπνόζζεηα απμδεδεηγμέκε ειάηηςζε ημο θηκδύκμο ηςκ μηθνμαγγεηαθώκ επηπιμθώκ. Rury R.Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D.M.Angelyn Bethel, M.D.David R.Mathews, F.R.C.P. and H. Andrew W, Neil, F.R.C.P.: 10 years follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes : N E J of Med : 359 : : 2008

57 Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Ε ύθεζε πμο παναηενείηαη μθείιεηαη << second wind phenomenon >> ηςκ β θοηηάνςκ. Έπεη δεπζεί πςξ θαιύηενα απμηειέζμαηα έπμμε όηακ ε εκηαηηθή ηκζμοιηκμζεναπεία εθανμμζηεί θαηά ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε μπόηε θαη ε μάδα ηςκ β θοηηάνςκ είκαη μεγαιύηενε θαη είκαη ιηγόηενμ ελαζζεκεμέκα. Rury R.Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D.M.Angelyn Bethel, M.D.David R.Mathews, F.R.C.P. and H. Andrew W, Neil, F.R.C.P.:10 years follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes: N E J of Med : 359: : 2008

58 Γκηαηηθή νύζμηζε από ηεκ έκανλε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε Πα εκηοπςζηαθά αοηά δεδμμέκα εθηημάηαη όηη πνέπεη κα απμδμζμύκ ζηε ζεηηθή μεηαβμιηθή μκήμε ζημ μηημπμκδνηαθό DNA πμο έπεη ε γνήγμνε θαη απμηειεζμαηηθή νύζμηζε ημο ζαθπάνμο ζηα πνώημα ζηάδηα ημο ζαθπανώδε δηαβήηε. Rury R.Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D.M.Angelyn Bethel, M.D.David R.Mathews, F.R.C.P. and H. Andrew W, Neil, F.R.C.P.:10 years follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes: N E J of Med : 359: : 2008

59 Δέθα βήμαηα γηα κα θζάζμοκ μη δηαβεηηθμί ζημ ζηόπμ 1. Ηαιή νύζμηζε ΕbA1c < 6.5% 2. Έιεγπμξ ΕbA1c θάζε ηνεηξ μήκεξ θαη SMBG 3. Γπηζεηηθή ζεναπεία οπενιηπηδαημίαξ οπενγιοθαημίαξ, οπένηαζεξ θαη 4. Ναναπμμπή ζε εηδηθμύξ όπμο είκαη δοκαηόκ 5. Ηαηακόεζε ηεξ παζμθοζημιμγίαξ ημο Ο.Δ 6. Γκηαηηθή ζεναπεία με ΕbA1c < 6.5 εκηόξ 6μεκώκ 7. Γάκ ζε 3μήκεξ όπη ζηόπμξ ζοκδοαζμόξ ζεναπείαξ 8. Οοκδοαζμόξ από ηεκ ανπή ε ηκζμοιηκμζεναπεία ακ ΕbA1c > 9% 9. Οοκδοαζμόξ ακηηδηαβεηηθώκ με βάζε ηεκ παζμθοζημιμγία 10. Γθπαίδεοζε δηαβεηηθώκ Ηάζε θμνά έιεγπμξ ζομμόνθςζεξ ζηε ζεναπεία Improving glucose management :Ten steps to get more patients with type 2 diabetes to glycaemic goal: Int j Clin Pract,November 2005, 59, 11,

60 AMERICAN DIABETES ASSOCIATION IMPLICATIONS OF THE UKPDS...Γίκαη θαηνόξ όια ηα επαγγέιμαηα ογείαξ πμο εμπιέθμκηαη ζηεκ ζεναπεία ημο Ο.Δ κα ημκ ζεναπεύμοκ επηζεηηθά..γίκαη επίζεξ θαηνόξ μη δηαβεηηθμί κα ακηημεηςπίδμοκ ημκ Ο.Δ με ηεκ πνέπμοζα ζμβανόηεηα Clinical Practice Recommondations : Diabetes 1 : s : 2011 Care.Supplement

61 Γνώηεμα Γπανθμύκ ηα οπάνπμκηα ζεναπεοηηθά μέζα γηα ηεκ θαιή νύζμηζε ημο ζαθπανώδε δηαβήηε ;

62 Απάκηεζε ΚΑΖ Οε μεγάιμ πμζμζηό αζζεκώκ ακ: πνεζημμπμηεζμύκ αηηημιμγηθά (MODY 1,3 θαη MODY 2) Robert J Smith et al : Induvidualizing therapies in type 2 diabetes mellitus based on patient characteristics: What we know and what we need to know: J Clin Endocrinol Metab 2010: % ηςκ κεμδηαγκςζμέκςκ ηύπμο 2 δηαβεηηθώκ ζεηηθά GAD65 θαη ακηηηκζμοιηκηθά 2A ζεηηθά. DesaiM, Clark A 2008 : Autoimmune diabetes in adults UKPDS : Diabetic Med 25 (SUPLL2) : % ηςκ παηδηώκ πμο δηαγκώζηεθακ θιηκηθά ηύπμξ 2 ζαθπ. δηαβήηεξ ζεηηθά GAD65. Tfayli H, Gungor N,Arslanian S: 2009 : Phenotypic type 2 diabetes in obese youth : insulin sensitivity and secretion in islet cell antibody negative versus positive patients. Diabetes 58: Οοκέπεηα

63 Οοκέπεηα(2) πμνεγεζμύκ ημκ θαηάιιειμ πνόκμ θαηάιιειε ζεναπεία ζημ ζςζηό άννςζημ θαη κα ιεθζμύκ οπόρε ζοκοπάνπμοζεξ θαηαζηάζεηξ (θανδημαγγεηαθά κμζήμαηα, θαηάζιηρε θιπ) ζε θάζε επίζθερε ειέγπεηαη ε ζομμόνθςζε ζηε ζεναπεία

64 Έγθαηνε ακηημεηώπηζε Ώζπμο καη ζύκςνε ε πιεγή, μπμνείξ κα ηε γηαηνέρεξ Ηαη βνίζθεηξ θαη ημ γηαηνηθό, ακ ημ θαιμγονέρεξ Γνςηόθνηημξ Γ 275

65 Ηάμπμξ Πζη Κίδαξ

ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; Δρ. Σϊββασ Δ. Ιωϊννου MD, PhD candidate Παθολόγοσ -Διαβητολόγοσ www.diabeteswatch.net Παράγοντεσ κινδύνου για Δ2 Μη τροποποιόςιμοι Ηλικύα Οικογενειακό ιςτορικό/γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ Φοζημιμγία έθθνηζεξ ηκζμοιίκεξ Θεναπεία Δ ηύπμο 1 - πήμαηα ηκζμοιηκμζεναπείαξ Παζμγέκεηα Δ ηύπμο 2 Θεναπεία Δ ηύπμο 2 - Ακηηδηαβεηηθά δηζθία Αιγόνηζμμξ ζεναπείαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΣ» ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΣ» ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ ! ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΠΙΣ» ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ 27o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 O R I G I N A L P A P E R Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 Effect of nebivolol or nebivolol/ hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ Β. ΝΑΚΑΓΖΩΠΜΝΜΡΘΜΟ Θέθημναξ Κεονμπεηνμονγηθήξ ΚΓΡΞΜΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕ ΗΘΖΚΖΗΕ & ΠΙΕΙΑ ΓΝΓΙΒΑΠΖΗΕΟ ΚΓΡΞΜΑΗΠΖΚΜΘΜΓΖΑΟ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΝΑΠΞΩΚ ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή: Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε

Συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή: Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε : 229-236, 2013 Ανασκόπηση Συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή: Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε Ε.Γ. Βουρλιωτάκη Ν.Κ. Κεφαλογιάννης Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Παντελής Α. Σαραφίδης, MD, MSc, PhD Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Χρόνια Νεφρική Νόσος Βασική Ανατομία/Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος BODY MASS INDEX (BMI) Ratio between a person s body weight and their height BMI = weight in pounds / (height in inches) 2 x 705 WORLDWIDE

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Παθολογίας-Διαβητολογίας, Α Προπ. Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Συχνότητα Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων ΔΕΒΕ 13 Νοεμβρίου 29 Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ,, MD, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπ. Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητικών

Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητικών ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 (2), 2010 115 Ερευνητική εργασία Research article Ε. Τσιρογιάννη, 1 Φ. Κουνιάκης, 2 Μ. Μπαλτατζή, 1 Γ. Λαυρεντιάδης, 2 Μ. Αλεβίζος 1 1 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Hypoglycemia and type 2 diabetes mellitus Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Hypoglycemia and type 2 diabetes mellitus Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):116 123 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):116 123 Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 A.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ.

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. 1 Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. Σφαντού, Σταύρος Ι. Παππάς Γ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ Μ. ΥΑΑΠΙΓΟΤ Καζεγήηξηα Γηαηξνθήο, ΑΣΔΙ-Θ Γηαηηεηηθή αληηκεηώπηζε Φαξκαθεπηηθή Αγσγή πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα