6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. n ΚΑΙ n ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Ι ΙΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ Ι ΙΟ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. 6. ΙΑΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ. 69. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. 89

2 Κεφάλαιο. Εισαγωγή Σύνολα Άσκηση. (Πράξεις µεταξύ συνόλων) Θεωρείστε τις παρακάτω δύο εκφράσεις : Lnear Algebra Calculus of varatons Να δηµιουργηθούν δύο σύνολα Α,Β που το καθένα θα περιέχει τα γράµµατα που παρουσιάζονται σε κάθε έκφραση. Στη συνέχεια να βρεθεί η τοµή των συνόλων και η ένωση των συνόλων Α,Β καθώς και τον αριθµό φορών που εµφανίζεται το κάθε γράµµα στις παραπάνω εκφράσεις. Απάντηση. Η εντολή Characters µας επιτρέπει να πάρουµε σε µορφή λίστας τα γράµµατα που απαρτίζουν µια έκφραση. Έτσι θα έχουµε A = Algebra"D 8L,, n, e, a, r,, A, l, g, e, b, r, a< B= of varatons"d Η τοµή των δύο συνόλων γίνεται µε την συνάρτηση Intersecton όπως παρακάτω : BD 8,a,,l,n,r< ενώ η ένωση των δύο συνόλων, µε την µαθηµατική έννοια γίνεται µέσω της συνάρτησης Unon : BD 8,a,A,b,c,C,e,f,g,,l,L,n,o,r,s,t,u,v< Παρατηρήστε ότι τα κεφαλαία και τα µικρά γράµµατα επειδή έχουν διαφορετική κωδικοποίηση στον Η/Υ θεωρούνται διαφορετικά γράµµατα. Αν θέλουµε να δούµε το πλήθος φορών που εµφανίζεται o χαρακτήρας a στην λίστα Α θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την συνάρτηση Count όπως παρακάτω : "a"d Πραγµατικοί και Μιγαδικοί αριθµοί Άσκηση. Να υπολογιστούν συµβολικά αλλά και προσεγγιστικά οι παρακάτω παραστάσεις στο Mathematca : π π sn,cos, e, e 6 π π 6 Απάντηση. Στόχος της άσκησης αυτής είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή µε γνωστές σταθερές στο Mathematca. Πολύ χρήσιµες µπορούν για τον σκοπό αυτό να φανούν οι παλέτες που διαθέτει το Mathematca και στις οποίες µπορεί να έχει πρόσβαση ο

3 φοιτητής κάνοντας την επιλογή Fle->Palettes->(BascInput, BascTpesettng κ.λ.π.). Επιλέγοντας εικονίδια από τις παλέτες µπορεί να δηµιουργήσει και την πιο σύνθετη έκφραση. Παρακάτω δίνουµε την µορφή µερικών από αυτές : BascInput Basc Calculatons Basc Tpesettng Στο παράδειγµα µας θα µπορούσαµε να βρούµε την συνάρτηση του ηµίτονου (Sn[]) και του συνηµίτονου (Cos[]) από την παλέτα Basc Calculatons :

4 Επιλέγοντας τα δεξιά τριγωνικά βέλη, οδηγούµαστε σε υποµενού, ενώ επιλέγοντας τα κάτω τριγωνικά βέλη αναδιπλώνουµε τα µενού που έχουν σχηµατισθεί. Κάνοντας κλίκ στη συνάρτηση Sn[] εµφανίζεται η συνάρτηση του ηµιτόνου που αναζητούµε. Καλό όµως θα είναι να εξοικειωθούµε µε µερικές γνωστές συναρτήσεις. Σταθερές όπως το π (P) και το e (E) µπορούµε να τις επιλέξουµε από την παλέτα BascInput. Έτσι η λύση στο παράδειγµα που ψάχνουµε θα είναι : SnA π E + è!!! è!!! Μια αριθµητική προσέγγιση του παραπάνω µπορούµε να πάρουµε χρησιµοποιώντας την συνάρτηση Ν[παράσταση] ή Ν[παράσταση, πλήθος σηµαντικών ψηφίων] : NASnA π E,E Έτσι για τα υπόλοιπα θα έχουµε : 9CosA P 6 E, π, π 6 = è!!! :, πê, πê6 > ,.788. π, π = Παραπάνω χρησιµοποιήσαµε το {} για να σχηµατίσουµε µια λίστα µε αντικείµενα τις παραστάσεις, ενώ στη συνέχεια χρησιµοποιήσαµε το σύµβολο % για να αναφερθούµε στο αποτέλεσµα της προηγούµενης παράστασης (προκειµένου να µην την ξαναγράψουµε). Θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στην προ-προηγούµενη παράσταση µε το σύµβολο %% ή στην παράσταση που έχει µπροστά της τον συµβολισµό Out[] µε τον χαρακτηρισµό % π.χ. Ν[%].

5 . Απεικονίσεις Άσκηση. Να ορισθεί η συνάρτηση f x = x 5x+ 6 ( ) και στη συνέχεια να εµφανίσετε τις εικόνες των {,,5 }. Απάντηση. Η συνάρτηση θα ορισθεί µε τον παρακάτω τρόπο : := x 5 x+ 6 Το σύµβολο _ στο όρισµα της συνάρτησης δηλώνει ότι η συνάρτηση θα υπολογίζεται για κάθε x. Στην θέση δηλαδή του x µπορεί να µπει οποιοσδήποτε αριθµός αλλά και οποιαδήποτε παράσταση. Παρατηρούµε ότι ανάµεσα στο όνοµα της συνάρτησης και την τιµή της υπάρχει το := το οποίο δηλώνει ότι η τιµή της παράστασης θα υπολογισθεί εφόσον τοποθετηθεί το x και µετά (εκ των υστέρων) σε αντίθεση µε το σύµβολο = το οποίο πρώτα υπολογίζει την τιµή της συνάρτησης (µε τον ορισµό της) και στη συνέχεια γίνεται απλώς αντικατάσταση του x. = ExpandAHx+ L E + x+ x D + H + al + H + al := ExpandAHx+ L E D a Για να υπολογίσουµε τις τιµές της συνάρτησης για τα στοιχεία της λίστας {,,5} χρησιµοποιούµε την συνάρτηση Map[συνάρτηση, λίστα] 8,, 5<D 86,, 6< Παρατηρήστε ότι χρησιµοποιώ µόνο το όνοµα της συνάρτησης f και όχι f[x]..4 Πολυώνυµα και πολυωνυµικές εξισώσεις Τα πολυώνυµα στο MATHEMATICA. Οι συναρτήσεις Expand[] και Factor[] µας βοηθούν όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγµα στην εύρεση του αναπτύγµατος και στην παραγοντοποίηση παραστάσεων, όχι κατά ανάγκη πολυωνυµικών πάντα. Παράδειγµα. α) Να υπολογισθεί το ανάπτυγµα του ( x + ) 5, β) Να παραγοντοποιηθεί το πολυώνυµο ( a b) ( b c) ( c a) + +, γ) Να βρεθεί η λύση της πολυωνυµικής εξίσωσης ( x ) 5( x 5) 8( x 8) Απάντηση = +,

6 α) Το ανάπτυγµα µιας παράστασης υπολογίζεται µε την συνάρτηση Expand[παράσταση]. ExpandAHx+ L 5 E + 5x+ x + x + 5x 4 + x 5 β) Η παραγοντοποίηση µιας παράστασης υπολογίζεται µε την συνάρτηση Factor[παράσταση]. FactorAHa bl + Hb cl + Hc al E Ha blha clhb cl γ) Η επίλυση µιας πολυωνυµικής εξίσωσης γίνεται µε την Solve[εξίσωση,µεταβλητή]. SolveA Hx+ L + 5 Hx+ 5L 8 Hx+ 8L,xE 88x 6<< Θα πρέπει να παρατηρήσετε προσεχτικά την σύνταξη της Solve : α) το πρώτο όρισµα είναι η εξίσωση στην οποία έχω δύο ίσον (==), β) το δεύτερο όρισµα είναι η µεταβλητή ως προς την οποία θα λύσω την εξίσωση. Θα µπορούσα να έχω και σύστηµα εξισώσεων π.χ. SolveA9 x + == 4, x == =, 8x, <E 88x, << όπου τώρα οι εξισώσεις και τα ορίσµατα τοποθετούνται µέσα σε άγκιστρο. Στην περίπτωση που η συνάρτηση Solve δεν µπορέσει να λύσει συµβολικά το πρόβληµα, τότε χρησιµοποιούµε την NSolve µε την ίδια ακριβώς σύνταξη, ενώ αν η εξίσωση δεν λύνεται αλγεβρικά χρησιµοποιούµε την FndRoot δίνοντας µια αρχική προσέγγιση της ρίζας της εξίσωσης : SolveAx x 5 + x 4 + x + x + x+, xe 88x # + # + # + # 4 + 5# 5 + # 6 &, D<, 8x # + # + # + # 4 + 5# 5 + # 6 &, D<, 8x # + # + # + # 4 + 5# 5 + # 6 &, D<, 8x # + # + # + # 4 + 5# 5 + # 6 &, 4D<, 8x # + # + # + # 4 + 5# 5 + # 6 &, 5D<, 8x # + # + # + # 4 + 5# 5 + # 6 &, 6D<< Η συνάρτηση Root[f,] αναφέρεται στην ρίζα της εξίσωσης f[x]=. NSolveAx x 5 + x 4 + x + x + x+, xe 88x 4.886<, 8x.6965<, 8x <, 8x <, 8x <, 8x << x == <, 8x, <D Solve ::tdep : The equatons appear to nvolve the varables to be solved for n an essentall non algebrac wa. More + x <, 8x, <D

7 x == <, 8x, <, 8, <D 8x.78497,.659< Ας προσπαθήσουµε να λύσουµε το παράδειγµα.5.. µε την βοήθεια της συνάρτησης Root[f,]. Παράδειγµα. Έστω ότι a, a, a C είναι οι ρίζες του πολυωνύµου f( x) = x + x + x+ 4. a. Υπολογίστε την παράσταση + +. a a a b. Να βρεθεί ένα πολυώνυµο που έχει ρίζες τις,, a a a Απάντηση α) In[]:= # + # + #+ 4 &,D + # + # + #+4 &, D + # + # êê Smplf + #+ 4&, D Out[]= - 4 β) In[]:= s Out[]= # + # s + #+ 4&, D { # +# s + #+ 4 &, D { # + # êêsmplf + #+ 4&, D { 4 I4s +s +s + M Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Root[] για να απεικονίσουµε τις ρίζες µιας πολυωνυµικής εξίσωσης, όπως φαίνεται παρακάτω : In[]:= n = 5; s = n -, DD, n -, DD<, 8,,n<D; Η παραπάνω εντολή δηµιουργεί µια λίστα µε το πραγµατικό και φανταστικό µέρος 5 των ριζών της εξίσωσης = (αλλάζοντας το n, µπορούµε να ενεργήσουµε αντίστοιχα για µεγαλύτερου βαθµού εξισώσεις).

8 In[]:= PlotStle AspectRato D Η παραπάνω εντολή απεικονίζει τα σηµεία µε µέγεθος. και κρατάει την αναλογία των αξόνων x- σταθερη και ίση µε. Παρακάτω δίνουµε ένα ακόµα παράδειγµα για n= (τι παρατηρείται ;) In[]:= n = ; s = n -, DD, n -, DD<, 8,,n<D; In[4]:= PlotStle AspectRato D Η εύρεση του πηλίκου και υπόλοιπου διαίρεσης πολυωνύµων γίνεται µε τις συναρτήσεις PolnomalQuotent[] και PolnomalRemader[]. Έστω για παράδειγµα ότι θέλουµε να υπολογίσουµε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης των 4 πολυώνυµων f ( x) = x x + x, gx ( ) = x. Θα έχουµε :

9 In[]:= PolnomalQuotentAx 4 x + x, x, xe Out[]= x - x + In[]:= PolnomalRemanderAx 4 x + x, x, xe Out[]= x-.5 Μαθηµατική επαγωγή Άσκηση 5. Να δειχθεί η σχέση n = n n+ n+ ( ) Απάντηση. Το Mathematca δεν είναι σε θέση να αποδεικνύει σχέσεις, αλλά µπορεί να υπολογίζει παραστάσεις. Συνεπώς στην παραπάνω παράσταση µπορούµε µε την συνάρτηση Sum[όρος,{µεταβλητή,αρχή,τέλος}] να υπολογίσουµε το άθροισµα που βρίσκεται αριστερά του ίσον : SumA, 8,, n<e H+ L n + n αποδεικνύοντας το ζητούµενο της άσκησης. Ο παραπάνω τρόπος δεν δουλεύει όµως σε όλες τις ασκήσεις, όπου η επαγωγή είναι απαραίτητη. Ας υποθέσουµε για n παράδειγµα ότι θέλουµε να δείξουµε ότι > n+, n. Η συνάρτηση του Mathematca η οποία λύνει ανισότητες είναι η InequaltSolve[] (έχει την ίδια σύνταξη µε την Solve[]) η οποία όµως βρίσκεται στο πακέτο συναρτήσεων Algebra, το οποίο θα πρέπει πρώτα να καλέσουµε προκειµένου να εκτελέσουµε την συνάρτηση αυτή ( εν υπάρχουν όλες οι συναρτήσεις φορτωµένες στον πυρήνα του Mathematca. Ένα σύνολο συναρτήσεων θα πρέπει να καλούνται ξεχωριστά.) Συνεπώς θα έχουµε : << Algebra` n > n+, nd InequaltSolve ::np : A nonpolnomal equaton or nequalt encountered. The soluton set ma be ncorrect. n > Το σύµβολο //Ν που εµφανίζεται στο τέλος της εντολής δηλώνει ότι θα πρέπει στην εντολή να εφαρµοσθεί η συνάρτηση Ν[], δηλαδή να πάρουµε προσεγγιστικά αποτελέσµατα. Η παραπάνω απάντηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο τα αποτελέσµατα να µην είναι σωστά µιας και έχουµε µια µη πολυωνυµική ανίσωση. Η n γραφική παράσταση της n µας δίνει επίσης µια εικόνα για το αν η ανισότητα ικανοποιείται η όχι χωρίς όµως να εγγυάται τα αποτελέσµατα µιας και δεν µπορούµε να εξαντλήσουµε το πεδίο τιµών της συνάρτησης : n n, 8n,, 5<D

10 Η συνάρτηση Plot[] δέχεται ως πρώτο όρισµα την συνάρτηση f(n) και ως δεύτερο όρισµα το πεδίο τιµών της συνάρτησης (το n παίρνει τιµές από έως 5). Άσκηση 6. Να δειχθεί ότι δεν ισχύει η παρακάτω εικασία : «Οι αριθµοί της µορφής p όπου p πρώτος αριθµός είναι πρώτοι» Απάντηση. Παρόλο που το Mathematca δεν µπορεί να αποδείξει µε επαγωγή τις σχέσεις που του δίνουµε, µπορεί παρόλα αυτά να απορρίψει εικασίες που του ζητάµε να δείξει ότι δεν ισχύουν. Στο παραπάνω παράδειγµα θα µπορούσαµε να δίνουµε τιµές στον p από τους πρώτους αριθµούς και να ελέγχουµε αν οι αριθµοί της µορφής p είναι πρώτοι. Θα σταµατήσουµε όταν βρούµε τον πρώτο µη πρώτο αριθµό. Οι συναρτήσεις που θα µας χρειασθούν είναι οι : α) Prme[] που υπολογίζει τον πρώτο πρώτο αριθµό, και β) PrmeQ[] που ελέγχει αν ο είναι πρώτος αριθµός, απαντώντας µε True ή False αντίστοιχα. = ; WhleAPrmeQA E, ++E; FactorIntegerA E 5 88, <, 889, << Στην πρώτη γραµµή του προγράµµατος δίνουµε στο I την τιµή, ώστε να ξεκινήσει ο έλεγχος από τον αριθµό όπου Prme[]=. Στην δεύτερη γραµµή, όσο ο Pr me[ ] αριθµός είναι πρώτος, προχωρούµε επιλέγοντας τον επόµενο πρώτο πρώτο αριθµό θέτοντας ++ ή ισοδύναµα =+ (δηλ. την επόµενη τιµή του ). Στην Τρίτη γραµµή εκτυπώνουµε ποιος στη σειρά από τους πρώτους αριθµούς είναι αυτός για τον οποίο δεν ικανοποιείται η εικασία (είναι ο 5 ος δηλ. Prme[5]=*89). Μπορείτε να υπολογίσετε ποιος είναι ο αµέσως επόµενος αριθµός για τον οποίον δεν ικανοποιείται η εικασία ;

11 Κεφάλαιο. Γραµµικά συστήµατα.. Γραµµικά συστήµατα. Άσκηση. Να λυθεί το παρακάτω σύστηµα : ax + + = x + a + = a x + + a = a Να γίνει πλήρης διερεύνηση για τις τιµές του α. Απάντηση. Η συνάρτηση που επιλύει συστήµατα είναι η Solve[] η οποία δέχεται δύο ορίσµατα : α) την(ις) εξίσωση(εις) που θέλουµε να επιλύσουµε, και β) την(ις) µεταβλητή(ές) ως προς τις οποίες θέλουµε να λύσουµε την εξίσωση(εις). Στην περίπτωση που έχουµε πάνω από µια εξισώσεις θα πρέπει να τις τοποθετήσουµε σε άγκιστρο. Το ίδιο ισχύει και για τις µεταβλητές ως προς τις οποίες θέλουµε να πάρουµε την λύση. Η συνάρτηση Solve[] δεν κάνει διερεύνηση. Αντίθετα η συνάρτηση Reduce[] που έχει την ίδια σύνταξη µε την Solve[] κάνει επιπλέον και διερεύνηση. ReduceA9ax+ +, x + a+ a, x + + a a =, 8x,, <E a && x»» H + alh + al &&x a && + x&& ax + a Παρατηρήστε ότι µεταξύ των a,x αφήνω ένα κενό το οποίο το Mathematca το καταλαβαίνει ως το σύµβολο του πολ/µου. ιαφορετικά θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω τον τελεστή του πολ/µου *. Επίσης δεν χρησιµοποιώ το σύµβολο της ισότητας =, αλλά δύο φορές τον τελεστή αυτόν = =. Ο τελεστής της δύναµης είναι ο ^ ή µπορώ να χρησιµοποιήσω τον συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl+^. Η λύση που έχω είναι : α) όταν α= η = x, και β) αν a ( a )( a+ ) a a η λύση είναι : x =, = + x, = ax. + a Προφανώς δεν υπάρχει λύση για α=-.. Μέθοδος απαλοιφής του Gauss. Άσκηση. Να λυθεί το παρακάτω σύστηµα µε την µέθοδο απαλοιφής του Gauss. x+ + = x+ + = 5 x = 5 Απάντηση. Το παραπάνω σύστηµα γράφεται σε µορφή πινάκων ως : x = 5 5 ίνουµε στο Mathematca, τον πίνακα Α, A X B

12 A = 88,, <, 8,, <, 8,, << - { και τον πίνακα Β, B= 88<, 85<, 85<< 5 5 { Στη συνέχεια παίρνω τον σύνθετο πίνακα M = [ A B], χρησιµοποιώντας την συνάρτηση AppendRows[] από το πακέτο συναρτήσεων LnearAlgebra του Mathematca το οποίο και καλώ πρώτα : << LnearAlgebra` M = BD 5-5{ Παρακάτω δίνουµε ένα πρόγραµµα στο Mathematca (από τον Prof. John Mathews, το οποίο εφαρµόζει την µέθοδο του Gauss. In[5]:= := ModuleA8A = A,,,p,n<, n = compound matrx s > ", ForA p=, p n, p++, = p+, n, ++, P,pT D > Pp,pT D, A P8p,<T = A P8,p<T ; row ",, " wth row ", p, " >", A P pt ", p, "LêH", pdd,"l >"D;A PpT = ; A Pp,pT =, n, ++, p, ",,"L ", " Hrow ", p, "L H ", pdd,"l >"D; A PT = A PT A P,pT A PpT ; D;E; A D;E η γραµµή. Ορισµός τοπικών µεταβλητών. η γραµµή. Υπολογισµός του πλήθους των γραµµών του πίνακα Α. 5 η γραµµή. Από την p= η ως και την p=n-οστή στήλη κάνε τα εξής : 6 η γραµµή. Από την =p+ γραµµή έως και την =n γραµµή κάνε τα εξής : 7 η γραµµή. Αν η απόλυτη τιµή του στοιχείου Α[,p] είναι απολύτως µεγαλύτερη από την απόλυτη τιµή του στοιχείου A[p,p] τότε άλλαξε την γραµµή µε την γραµµή p. 9 η γραµµή. ιαίρεσε την γραµµή p µε το στοιχείο A[p,p].

13 η γραµµή. Σε όλες τις γραµµές εκτός από την p γραµµή, αφαίρεσε την γραµµή p πολλαπλασιασµένη επί το στοιχείο A[,p]. Εφαρµόζοντας το παραπάνω πρόγραµµα θα έχουµε : The compound matrxs -> 5-5{ 5 Change row wth row -> - 5{ Hrow LêHL-> 5-5{ Hrow L- Hrow L *H L-> 5-5{ Hrow L- Hrow L *H L-> { Change row wth row -> { Hrow LêH-L-> { Hrow L- Hrow L *H L-> {

14 Hrow L- Hrow L *H L-> { Hrow LêH L-> { Hrow L- Hrow L *H 4 L-> { Hrow L- Hrow L *H 4 L-> - { - { Η λύση του παραπάνω συστήµατος προκύπτει από την τελευταία στήλη του πίνακα Μ δηλ. είναι x=, =- και =. Το παραπάνω σύστηµα θα µπορούσε να λυθεί και µε την συνάρτηση LnearSolve[] που δέχεται ως πρώτο όρισµα τον πίνακα Α και ως δεύτερο όρισµα τον πίνακα Β, BD 88<, 8 <, 8<<. Γεωµετρική σηµασία γραµµικών συστηµάτων. Άσκηση. α) Να σχεδιασθούν οι ευθείες : β) Να σχεδιασθούν οι ευθείες : x = x+ = 4 x = x =

15 γ) Να σχεδιασθούν οι ευθείες : 6x+ = 6 x = Απάντηση. α) Μπορούµε να κάνουµε χρήση της συνάρτησης ImplctPlot[], η οποία δέχεται δύο ορίσµατα : α) την(ις) εξισώση(εις) της(ων) καµπύλης(ων) που θέλουµε να σχεδιάσουµε, β) το πεδίο ορισµού για το οποίο θα γίνει η γραφική παράσταση. Η συνάρτηση ImplctPlot[] ανήκει στο πακέτο Graphcs το οποίο και θα πρέπει να καλέσουµε πρώτο. << Graphcs` x+ 4<, 8x,, <D Graphcs Παρατηρούµε ότι οι δύο παραπάνω ευθείες έχουν ένα κοινό σηµείο τοµής, το οποίο και είναι η λύση του συστήµατος των δύο εξισώσεων. Για την γραφική παράσταση των παραπάνω συναρτήσεων θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και την συνάρτηση Plot[] που δέχεται ως πρώτο όρισµα την(ις) συνάρτηση(εις) µιας µεταβλητής που θέλουµε να σχεδιάσουµε, και ως δεύτερο όρισµα το πεδίο ορισµού της συνάρτησης. Σε αντίθεση µε την συνάρτηση ImplctPlot[] που σχεδιάζει καµπύλες, που µπορεί και να µην είναι συναρτήσεις, η Plot[] σχεδιάζει µόνο συναρτήσεις. x, x+ 4<, 8x,, <D

16 Graphcs β) Όµοια ενεργούµε στην δεύτερη περίπτωση όπου διαπιστώνουµε ότι οι ευθείες δεν έχουν κανένα κοινό σηµείο µιας και είναι παράλληλες. x == <, 8x,, <D Graphcs - Στην περίπτωση αυτή οι δύο ευθείες δεν έχουν κανένα κοινό σηµείο και συνεπώς και το σύστηµα των εξισώσεων δεν έχει καµιά κοινή λύση. γ) Στο τρίτο σύστηµα θα έχουµε : 6 x+ 6, x <, 8x,, <D

17 Graphcs Στην περίπτωση αυτή οι δύο ευθείες ταυτίζονται, γεγονός που σηµαίνει ότι το σύστηµα των εξισώσεων έχει άπειρες λύσεις. Άσκηση 4. Να σχεδιασθούν τα επίπεδα : x + + = x + = x + = Απάντηση. Για την σχεδίαση συναρτήσεων µεταβλητών µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την συνάρτηση PlotD[] που δέχεται ως πρώτο όρισµα την(ις) συνάρτηση(εις) δύο µεταβλητών που θέλουµε να σχεδιάσουµε, και ως δεύτερο όρισµα το πεδίο ορισµού της συνάρτησης. Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ParametrcPlotD[] στην οποία πρέπει να δώσουµε την παραµετρική µορφή της εξίσωσης x t, t t, t t, t και ως δεύτερο και τρίτο όρισµα το πεδίο ορισµού των ( ( ) ( ) ( ) ) t, t, ή την παραµετρική µορφή της εξίσωσης ( ( ) ( ) ( )) όρισµα το πεδίο ορισµού του t. x t t t και ως δεύτερο Σχεδιάζουµε το πρώτο επίπεδο και την γραφική παράσταση την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή p, p = x <, 8x,, <, 8,, <D

18 GraphcsD Σχεδιάζουµε το δεύτερο επίπεδο και την γραφική παράσταση την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή p, p = x, <, 8x,, <, 8,, <D GraphcsD.5 Σχεδιάζουµε το τρίτο επίπεδο και την γραφική παράσταση την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή p, p = x + <, 8x,, <, 8,, <D

19 GraphcsD Εµφανίζουµε όλες τις γραφικές παραστάσεις µαζί, p, pd

20 GraphcsD Παρατηρούµε ότι τα επίπεδα τέµνονται σε µια ευθεία. Πράγµατι αν λύσουµε το x x, x. σύστηµα, θα έχουµε ότι η λύση του συστήµατος είναι η ευθεία ( ) +, x +, x + <, 8x,, <D x&& Μπορείς να γράψεις ένα σύστηµα εξισώσεων µε αγνώστους και να δείξεις γραφικά ότι τα επίπεδα που περιγράφονται από τις εξισώσεις δεν τέµνονται σε κάποιο κοινό σηµείο;

21 Κεφάλαιο. Πίνακες -4. Πρόσθεση πινάκων, γινόµενο πίνακα µε αριθµό, γινόµενο πινάκων, αντίστροφος πίνακας. Άσκηση. ίνονται οι πίνακες A= 4 ; B= 4 5 Να υπολογιστούν οι πίνακες : α) A+ B β) * A γ) A* B, B* A δ) A, B Απάντηση. Οι τελεστές που χρησιµοποιούµαι για την πρόσθεση, αφαίρεση και γινόµενο πινάκων είναι +,- και. αντίστοιχα. Ο πίνακας στο Mathematca είναι µια λίστα που έχει ως αντικείµενα λίστες µε τα στοιχεία των γραµµών του πίνακα. Έτσι θα ορίσουµε πρώτα τους πίνακες µας Α, Β, A = 88,, <, 8,, 4<, 8, 4, 5<< 4 4 5{ B= 88,, <, 8,, <, 8,, << { Στη συνέχεια υπολογίζουµε το άθροισµα των πινάκων A+ B { Το σύµβολο // µας λέει να εφαρµόσουµε την συνάρτηση που υπάρχει στα δεξιά του, στο αποτέλεσµα που θα έχουµε από την πρόσθεση των δύο πινάκων. Η συνάρτηση MatrxForm[] εµφανίζει το αποτέλεσµα σε µορφή πίνακα. Το γινόµενο του πίνακα Α µε το είναι : A { Τα γινόµενα Α*Β και Β*Α είναι αντίστοιχα : A.B

22 { B.A { Παρατήρησε ότι ο τελεστής που χρησιµοποιούµε είναι. αντί *. Το * σε αντίθεση µε το. θα δηµιουργήσει τον πίνακα C που θα έχει ως στοιχεία τα c = a * b αντί του c = = a b που έχουµε στο γινόµενο των δύο πινάκων. Ο αντίστροφος των πινάκων Α,Β υπολογίζεται µε την συνάρτηση Inverse[], 4 και { Inverse::sng : "Matrx 4 ssngular. \!\H \L, ButtonData:> General::sng, ButtonStle-> RefGudeLnText, ButtonFrame-> None D\L 4 5{ { Το µήνυµα που πήραµε για τον πίνακα Α είναι ότι είναι sngular δηλ. έχει ορίζουσα και συνεπώς δεν αντιστρέφεται. Μπορούµε κάλλιστα να υπολογίσουµε την ορίζουσα του πίνακα Α µε την συνάρτηση Det[]. Άσκηση. Στον παρακάτω χάρτη βλέπουµε τους τρόπους µε τους οποίους συνδέονται αεροπορικώς οι πόλεις,,,4,5, Ο παρακάτω πίνακας παριστάνει τον τρόπο σύνδεσης των κόµβων,,,4,5,6 : 5

23 A = Ο πίνακας έχει διάσταση 6 όσοι και οι κόµβοι και επιπλεόν το στοιχείο του a, έχει την τιµή αν µπορούµε να πάµε αεροπορικώς από την πόλη στην πόλη και αν δεν µπορούµε να πάµε. Ο συνολικός αριθµός των συνδέσεων µεταξύ δύο κόµβων αν χρησιµοποιήσουµε έναν επιπλεόν σταθµό δηλ. έχουµε δύο συνδέσεις µεταξύ των, είναι : a = a a + a a + a a + a a + a a + a a Συνεπώς ο πίνακας A = a, µας δίνει τον συνολικό αριθµό των συνδέσεων µεταξύ δύο κόµβων όταν χρησιµοποιούµε υποχρεωτικά έναν ενδιάµεσο σταθµό. Άρα ο συνολικός αριθµός των συνδέσεων µεταξύ δύο κόµβων όταν χρησιµοποιούµε έναν ενδιάµεσο σταθµό ή όταν η σύνδεση γίνει απευθείας θα δίνεται από τα στοιχεία του πίνακα A+ A. Παρόµοια ο συνολικός αριθµός των συνδέσεων µεταξύ δύο κόµβων όταν χρησιµοποιούµε δύο ενδιάµεσους σταθµούς, ή έναν ενδιάµεσο σταθµό ή όταν η σύνδεση γίνει απευθείας θα δίνεται από τα στοιχεία του πίνακα A+ A + A. Να υπολογιστούν οι δυνατοί αριθµοί σύνδεσης για την τελευταία αυτή περίπτωση δηλ. να υπολογιστούν τα στοιχεία του πίνακα A+ A + A. Απάντηση. Η δύναµη ενός πίνακα δίνεται από την συνάρτηση MatrxPower[] η οποία δέχεται ως πρώτο όρισµα τον πίνακα του οποίου θέλουµε να υπολογίσουµε την δύναµη και ως δεύτερο όρισµα την δύναµη την οποία θέλουµε να υπολογίσουµε. Έτσι θα έχουµε : A = 8 8,,,,, <, 8,,,,, <, 8,,,,, <, 8,,,,, <, 8,,,,, <, 8,,,,, <<; Μπορούµε να πατάµε το πλήκτρο ENTER για να αλλάζουµε γραµµή χωρίς να εκτελούµε την συνάρτηση που γράφουµε. Το ερωτηµατικό στο τέλος της γραµµής είναι για να µην εµφανίζονται τα αποτελέσµατα. Το άθροισµα που ψάχνουµε να βρούµε είναι : A+ D + D êêmatrxform {

24 ή αν χρησιµοποιήσουµε την εντολή Sum[], που δέχεται ως πρώτο όρισµα την ακολουθία την οποία θέλουµε να αθροίσουµε και ως δεύτερο όρισµα την µεταβολή του δείκτη, θα έχουµε : D, 8,, <D êê MatrxForm { Άσκηση. Στην άσκηση αυτή θα δείξουµε την εφαρµογή που έχουν οι πράξεις πινάκων στον κόσµο των γραφικών. Θεωρείστε το δωδεκάεδρον, το οποίο δίνεται από την συνάρτηση Dodecahedron[] που ανήκει στο πακέτο Graphcs. << Graphcs`Polhedra` GraphcsD Το συγκεκριµένο σχήµα αποτελείται από πολύγωνα µε συγκεκριµένες συντεταγµένες το καθένα, τις οποίες τις αποθηκεύουµε στην µεταβλητή s : s=

25 8.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<<D, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.684,.8<<D, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<<D, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.,.8565<<D, 8.546,.,.8<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<<D, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<<D, 8.546,.,.8<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<<D, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<<D, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<<D, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<<D, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.546,.,.8<<D, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<<D< Μπορούµε να διώξουµε την συνάρτηση Polgon[] από την παραπάνω λίστα µε την συνάρτηση Flatten[], s = PolgonD ,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<<, ,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.684,.8<<, ,.8966,.8565<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<<, 88.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.,.8565<<, ,.,.8565<, 8.546,.,.8<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<<, 88.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<<, 88.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<<, ,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<<, 88.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.546,.,.8<<, 88.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<<< Η παραπάνω λίστα αποτελείται από εξάδες από λίστες. Μπορούµε να καταργήσουµε τις εξάδες αυτές όπως φαίνεται παρακάτω : s = D

26 88.557,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.,.8565<, ,.,.8565<, 8.546,.,.8<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<, 8.546,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.557,.8966,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.49,.,.8<, ,.684,.8<, 8.49,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.546,.,.8<, 8.8,.684,.8565<, ,.,.8565<, 8.8,.684,.8565<, 8.557,.8966,.8565<, 8.557,.8966,.8565<< Η µεγέθυνση ενός σχήµατος ως προς τις συντεταγµένες [ x ] T γίνεται µέσω του παρακάτω πολ/µου : ' x a x ' b ' c Έτσι θα έχουµε µεγέθυνση α φορές ως προς τον άξονα xx, b φορές ως προς τον άξονα και c φορές ως προς τον άξονα. Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι θέλουµε να µεγεθύνουµε το παραπάνω σχήµα φορές ως προς τον άξονα xx. Θα έχουµε λοιπόν: s4 = 88,, <, 8,, <, 8,, Θα πρέπει τις λίστες σηµείων που έχουµε πάρει να τις χωρίσουµε πάλι σε πεντάδες (µέσω της εντολής Partton[]) και να εφαρµόσουµε την συνάρτηση Polgon[] σε κάθε πεντάδα, ώστε να σχηµατιστούν οι έδρες του πολυγώνου. s5 = Τελικά θα έχουµε το παρακάτω σχήµα : GraphcsD

27 Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να µετακινήσουµε το αρχικό σχήµα κατά το διάνυσµα s = [ ] T. Τότε θα πρέπει να εφαρµόσουµε τον κανόνα : ' x x ' = + ' Θα έχουµε δηλαδή, εφαρµόζοντας την ίδια διαδικασία : s= s = PolgonD; s = D; s4 = <, 86<DD + s5 = GraphcsD Παρατήρησε ότι στην 4 η εντολή προσθέσαµε στα σηµεία µας έναν πίνακα διαστάσεως 6x (όσα και τα σηµεία του δωδεκάεδρου (το υπολογίζουµε µε την συνάρτηση Length[])) που κάθε του γραµµή είναι το διάνυσµα s. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να στρίψουµε το αρχικό σχήµα ως προς τον άξονα, κατά γωνία θ = 45. Τότε θα πρέπει να εφαρµόσουµε τον κανόνα : ' x x cos( θ) sn( θ) x ' = ' sn( θ) cos( θ) Θα έχουµε δηλαδή, εφαρµόζοντας την ίδια διαδικασία : s= s = PolgonD; s = D; s4 = 4D,, 4D<, 8,, <, 8 4D,, s5 = 5DD;

28 GraphcsD ή θα µπορούσα να έχω συνδυασµό των παραπάνω δύο περιπτώσεων : s= s = PolgonD; s = D; s4 = <, 86<DD + s5 = 4D,, 4D<, 8,, <, 8 4D,, ê 4D<<.s4; s6 = GraphcsD Προσπαθήστε να εφαρµόσετε τον κανόνα ' x x cos( θ) sn( θ) x ' sn( θ) cos( θ) = ' για να στρέψετε το αρχικό σχήµα κατά γωνία θ = ως προς τον άξονα.

29 5. Πίνακες και γραµµικά συστήµατα. Άσκηση 4. Στο παρακάτω σχήµα δίνονται οι χρωµατισµοί των pxels µιας εικόνας ως τριάδα αριθµών (αριθµοί που αναπαριστούν την ποσότητα του χρώµατος σε κόκκινο, πράσινο και µπλέ). Στην προσπάθεια µας να βελτιώσουµε την ανάλυση της εικόνας µπορούµε να προσθέσουµε επιπλέον pxels X,=,,,4 των οποίων η χρωµατική τριάδα προκύπτει από την µέση τιµή της χρωµατικής τριάδας των 4 γειτονικών pxels. Προσπαθήστε να υπολογίσετε την χρωµατική τριάδα των X, =,,,4. Υπόδειξη. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν καινούριο τύπο δεδοµένων που θα περιέχει τις αναλογίες των τριών χρωµάτων (κόκκινο, πράσινο και µπλέ) ενός pxel. (,,) (,9,) (,9,) (,9,) (,,) X X (,8,4) (,,) X X 4 (,8,4) (,,) (,,) (,,) (,,) Απάντηση. Η τριάδα χρωµάτων αφορά τα χρώµατα (κόκκινο, πράσινο, µπλέ). Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να υπολογίσουµε τις αποχρώσεις του κόκκινου σε κάθε εσωτερικό σηµείο, η οποία είναι ίση µε τον µέσο όρο της απόδοσης του κόκκινου των 4 γειτονικών σηµείων. Στηριζόµενοι στην παραπάνω ιδιότητα, και προκειµένου να υπολογίσουµε την αναλογία του χρώµατος στα σηµεία X,X,X,X 4, θα πρέπει να επιλύσουµε το παρακάτω σύστηµα εξισώσεων : x = ( + + x + x) 4 x x 4 x = ( x+ + + x4) x 4 x 4 = + x 4 x 4 4 x ( x x4 ) = x4 x4 4 X A X B x4 = ( x + x + + ) 4 Ορίζουµε τον πίνακα Α, A = Hê4L 88,,, <, 8,,, <, 8,,, <, 8,,, << { τον πίνακα Β,

30 B= Hê4L 884<, 84<, 84<, 84<< { και τον πίνακα Χ, X = 88x <, 8x <, 8x <, 8x 4 << x x x x 4 { και λύνουµε το σύστηµα που δηλώσαµε παραπάνω, == A.X + B, 8x,x,x,x 4 <D 88x, x, x, x 4 << ή == A.X + B, 88x, x, x, x 4 << Ο πολλαπλασιασµός πινάκων γίνεται µε τον τελεστή «.». Η εντολή Flatten[], διώχνει (ισοπεδώνει) τα επιµέρους άγκιστρα από την λίστα του Χ π.χ. 8x,x,x,x 4 < Προσπάθησε να υπολογίσεις µε παρόµοιο τρόπο την αναλογία των υπολοίπων χρωµάτων στα σηµεία X,X,X,X 4. Τον ρόλο των χρωµατισµών θα µπορούσε κάλλιστα να παίξει η θερµοκρασία σε µια ράβδο, όπου τα άκρα της ράβδου έχουν συγκεκριµένη θερµοκρασία. Παράδειγµα. ίνονται οι πίνακες A =, B = Να υπολογιστούν οι πίνακες A, B µε την βοήθεια της εντολής RowReduce[] αλλά και της συναρτήσεως GaussJordan[] που δηµιουργήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Απάντηση. Ορίζουµε τους πίνακες A = 88,, <, 8,, <, 84,, 8<< - 4 8{ B= {

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Διδακτικές Σημειώσεις Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών και Βιομηχανικών εφαρμογών Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Σ.Κ. ΠΗΧΩΡΙ ΗΣ Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Κρήτη 986 Αθήνα996 Σάµος 2006 Απειροστικός Λογισµός Πρόχειρες Σηµειώσεις. Σ. Πηχωρίδης Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα