Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 543 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4. Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνα : ,.60,.70,.80,.90 FAX : E.mail : Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινή φορολογική πρακτική αποτελεί το εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Οργάνωσης, Τμήμα Δ'-Υποθέσεων Πολιτών, το οποίο και σας κοινοποιούμε. Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Βλαχάκης

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ύζηεξα απφ ηε ζεηηθά αληαπφθξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ηνπ Δγρεηξηδένπ Απαληάζεσλ ζηα ζπλεζϋζηεξα εξσηάκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ππαιιάισλ ζε ζϋκαηα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο, ηφζν απφ ηνπο ππαιιάινπο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκνζέσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, φζν θαη απφ ηνπο πνιέηεο θαη θνξεέο, επαλεθδέδεηαη κε κϋξηκλα ηνπ Σκάκαηνο Γ - ΤπνζΫζεσλ Πνιηηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο & Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ην σο Ϊλσ Δγρεηξέδην, δεδνκϋλνπ φηη Ϋρνπλ επϋιζεη ηξνπνπνηάζεηο θαη ζε πνιιϋο πεξηπηψζεηο νπζηψδεηο κεηαβνιϋο ζηε ζρεηηθά λνκνζεζέα. Ζ δνκά ηεο χιεο ηνπ Δγρεηξηδένπ, κε ηε κνξθά εξσηάζεσλ θαη απαληάζεσλ θαη κε ηελ παξϊζεζε πξαθηηθψλ ζεκϊησλ απνβιϋπεη ζηελ νξζά, εληαέα θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγά ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο ππαιιάινπο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζηελ ελεκϋξσζε ησλ πνιηηψλ θαη θαη επϋθηαζε ζηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξϋηεζά ηνπο θαη ζηε βειηέσζε ησλ ζρϋζεψλ ηνπο κε ηε Φνξνινγηθά Γηνέθεζε. Ζ χιε ηνπ Δγρεηξηδένπ Ϋρεη επηθαηξνπνηεζεέ κε ηελ πξνζαξκνγά ηεο ζηηο πξναλαθεξζεέζεο κεηαβνιϋο ηεο λνκνζεζέαο πεξέ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη Ϋρεη εκπινπηηζηεέ κε λϋα εξσηάκαηα, ε πιεηνςεθέα ησλ νπνέσλ Ϋρεη πξνθχςεη απφ ηελ θαζεκεξηλά δηαρεέξηζε εξσηεκϊησλ, παξαπφλσλ θαη ππνδεέμεσλ πνιηηψλ θαη ππαιιάισλ, θαζψο θαη κε ηηο αληέζηνηρεο απαληάζεηο. Δέλαη επλφεην φηη γηα ηα εμεηδηθεπκϋλα εξσηάκαηα, ηα νπνέα αθνξνχλ ζε ζϋκαηα ηεο θνξνινγηθάο, ηεισλεηαθάο θαη ρεκηθάο λνκνζεζέαο θαη ηα νπνέα πξνβιϋπνληαη απφ εηδηθϋο δηαηϊμεηο, νη ελδηαθεξφκελνη πξϋπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο θαζ χιελ αξκφδηεο ππεξεζέεο, γηα ηελ παξνρά ησλ αλαγθαέσλ δηεπθξηλέζεσλ, δεδνκϋλνπ φηη ην παξφλ Δγρεηξέδην αθνξϊ ζε ζϋκαηα ηεο γεληθάο δηνηθεηηθάο λνκνζεζέαο, ηα νπνέα αληηκεησπέδνπλ θαζεκεξηλϊ θπξέσο νη ππϊιιεινη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.. Πξνζδνθνχκε φηη ε παξνχζα Ϋθδνζε ηνπ Δγρεηξηδένπ Απαληάζεσλ ζηα ζπλεζϋζηεξα εξσηάκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ππαιιάισλ ζε ζϋκαηα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζα ζπκβϊιιεη νπζηαζηηθϊ ζηελ ππνβνάζεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ ππαιιάισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζηελ πιεξϋζηεξε ελεκϋξσζε ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηε βειηέσζε ηεο εμππεξϋηεζάο ηνπο. Δπραξηζηνχκε ηηο ππεξεζέεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκνζέσλ Δζφδσλ θαη Ϊιιεο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζπλεξγϊζηεθαλ κε πξνζπκέα κε ηε Γηεχζπλζε ΟξγΪλσζεο, θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζέεο ησλ Τπνπξγεέσλ Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, Δμσηεξηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο ΣΪμεο θαη Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε, πνπ παξεέραλ ηηο απαηηνχκελεο δηεπθξηλέζεηο, φπνηε ηνπο δεηάζεθε, Ϋγγξαθα ησλ νπνέσλ παξαηέζεληαη ηφζν ζηηο απαληάζεηο ησλ επηκϋξνπο ελνηάησλ ηνπ 1νπ θαη 2νπ Κεθαιαένπ, φζν θαη ζην 3ν ΚεθΪιαην ηνπ παξφληνο. Οη παξαηεξάζεηο, νη ππνδεέμεηο θαη νη πξνηϊζεηο ζαο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ χιε ηνπ Δγρεηξηδένπ εέλαη εππξφζδεθηεο θαη ζα ιεθζνχλ ππφςε ζε κειινληηθά επαλϋθδνζά ηνπ. Αζάλα, 23 Γεθεκβξένπ 2014 Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ 1

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΣΕΛ. ΔΝΟΣΗΣΑ Α : ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΩΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΤΣΩΝ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Α1 : ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΩΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Α2 : ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Β : ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΙΚΤΡΩΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΒΔΒΑΙΩΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ - ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ ΑΤΣΩΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Γ1 : ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Γ2 : ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΔΝΟΣΗΣΑ Δ : ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝ ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ ΔΝΟΣΗΣΑ Σ : ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Δ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΓΓΡΑΦΑ (ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΥΑΓΗ ΠΡΟΞΔΝΙΚΗ ΘΔΩΡΗΗ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΜΒΑΔΙ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ο ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ο ΒΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΔΙ ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν ENOTHTA Α : ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΧΗ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΑΤΣΧΝ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Α1: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ 1.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο; Χο Γηνηθεηηθή αξρή λννχληαη φιεο νη Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη νη Ο.Σ.Α. Α θαη Β βαζκνχ. Οη Τπεξεζέεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκνζέσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ εέλαη δηνηθεηηθϋο αξρϋο. 2.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ; Γεκφζηα Ϋγγξαθα εέλαη ηα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ θαηϊ ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, απφ ηνλ θαζ χιελ θαη θαηϊ ηφπνλ αξκφδην δεκφζην ππϊιιειν ά ιεηηνπξγφ ά πξφζσπν πνπ αζθεέ δεκφζηα ππεξεζέα ά ιεηηνπξγέα (Ϊξζξν 438 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθάο Γηθνλνκέαο). 3.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ; Γηνηθεηηθά Ϋγγξαθα εέλαη ηα Ϋγγξαθα πνπ ζπληϊζζνληαη απφ ηηο ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο (παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999-Α 45). Δλδεηθηηθά, απαξηζκνχληαη ζηνλ λφκν σο δηνηθεηηθϊ Ϋγγξαθα: Οη εθζϋζεηο, νη κειϋηεο, ηα πξαθηηθϊ, ηα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα, νη εγθχθιηεο νδεγέεο, νη απαληάζεηο ηεο Γηνέθεζεο, νη γλσκνδνηάζεηο θαη νη απνθϊζεηο. Σα δηνηθεηηθϊ Ϋγγξαθα εέλαη εηδηθφηεξε θαηεγνξέα ησλ δεκφζησλ εγγξϊθσλ. 4.- Πνηα άιια έγγξαθα λννχληαη σο δηνηθεηηθά, θαηά ηελ έλλνηα θαη ην ζθνπφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 ; Όπσο αλαθϋξεηαη ζηελ αξηζ. 620/1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ Δ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο (Ν..Κ.), σο δηνηθεηηθά έγγξαθα, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα θαη ηνλ ζθνπφ ησλ δηαηϊμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, ινγίδνληαη θαη ηα Ϋγγξαθαηα νπνέα, ελψ δελ εέλαη δηνηθεηηθϊ, εθφζνλ Ϋρνπλ ρξεζηκνπνηεζεέ ά ιεθζεέ ππ φςηλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηνηθεηηθάο δξϊζεο ά ηελ δηακφξθσζε γλψκεο ά θξέζεο δηνηθεηηθνχ νξγϊλνπ ινγέδνληαη σο ηϋηνηα θαη θαηϊ ζπλϋπεηα, ρνξεγνχληαη κε ηελ επέθιεζε απινχ εχινγνπ ελδηαθϋξνληνο. Δπηζεκαέλεηαη, φηη ε σο Ϊλσ επξεέα δηαηχπσζε ηνπ φξνπ «δηνηθεηηθφ Ϋγγξαθν», αθνξϊ κφλν ζην πεδέν ηεο πξφζβαζεο ηνπ πνιέηε ζε απηϊ πνπ ηεξνχληαη ζην αξρεέν κηαο Τπεξεζέαο θαη φρη ζηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/99, φπσο ηζρχνπλ, χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηϊμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 (Α 74). 5.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ; Ιδησηηθά Ϋγγξαθα εέλαη ηα Ϋγγξαθα πνπ δελ εέλαη δεκφζηα (φπσο ηηκνιφγηα, ηδησηηθϊ ζπκθσλεηηθϊ, ηνπνγξαθηθϊ ζρεδηαγξϊκκαηα ηδησηψλ κεραληθψλ θ.ι.π.). 6.- ε πνηα θαηεγνξία εγγξάθσλ αλήθνπλ ηα έγγξαθα, πνπ εθδίδνπλ νη Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. (Κεληξηθέο, Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεοθαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο); Αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξϊθσλ. 3

6 7.- Πνηνη δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ; ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο Ϋρεη ην δηθαέσκα, χζηεξα απφ γξαπηά αέηεζά ηνπ, λα ιακβϊλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξϊθσλ, φπσο πεξηγξϊθνληαη ζηηο εξσηάζεηο 3 θαη 4 ηεο έδηαο ελφηεηαο (παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999), επηθαινχκελνο ηελ χπαξμε εχινγνπ ελδηαθϋξνληνο, πνπ λα δηθαηνινγεέηαη θϊπσο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηϊμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, φπσο ηζρχεη. 8.- Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ εχινγνπ ελδηαθέξνληνο; Χο εχινγν ελδηαθέξνλ λνεέηαη εθεέλν ην νπνέν πξνθχπηεη, θαηϊ ηξφπν αληηθεηκεληθφ, απφ ηελ χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκϋλεο ελλφκνπ ζρϋζεσο, ζπλδενκϋλεο κε ην πεξηερφκελν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηνηρεέσλ, ζηα νπνέα δεηεέηαη ε πξφζβαζε θαη φρη ην ελδηαθϋξνλ θϊζε πνιέηε γηα ηελ εχξπζκε Ϊζθεζε ησλ γεληθψλ θαζεθφλησλ ηεο Γηνέθεζεο θαη ηελ ηάξεζε ησλ λφκσλ (ζρεηηθά ε αξηζ. 1214/2000 απφθαζε ηνπ Γ Σκάκαηνο ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο). 9.- Πνηνη δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο Τπεξεζίεο; Όπνηνο Ϋρεη εηδηθφ Ϋλλνκν ζπκθϋξνλ, δηθαηνχηαη χζηεξα απφ γξαπηά αέηεζά ηνπ, λα ιακβϊλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξϊθσλ, πνπ θπιϊζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη εέλαη ζρεηηθϊ κε ππφζεζά ηνπ, ε νπνέα εθθξεκεέ ζε απηϋο ά Ϋρεη δηεθπεξαησζεέ απφ απηϋο (παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηϊμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, φπσο ηζρχεη Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ εηδηθνχ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο; Όπσο αλαθϋξεηαη ζηελ αξηζ. 620/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ Δ Σκάκαηνο ηνπ Ν..Κ., ε Ϋλλνηα ηνπ εηδηθνχ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο εέλαη απηά ηνπ Ϊξζξνπ 902 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζην νπνέν πξνβιϋπεηαη φηη: «Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθϋξνλ λα πιεξνθνξεζεέ ην πεξηερφκελν ελφο εγγξϊθνπ πνπ βξέζθεηαη ζηελ θαηνρά Ϊιινπ Ϋρεη δηθαέσκα λα απαηηάζεη ηελ επέδεημε ά θαη αληέγξαθφ ηνπ, αλ ην Ϋγγξαθν ζπληϊρζεθε γηα ην ζπκθϋξνλ απηνχ πνπ ην δεηεέ ά πηζηνπνηεέ Ϋλλνκε ζρϋζε πνπ αθνξϊ θαη απηφλ ά ζρεηέδεηαη κε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ Ϋγηλαλ ζρεηηθϊ κε ηϋηνηα Ϋλλνκε ζρϋζε εέηε απεπζεέαο απφ ηνλ έδην εέηε γηα ην ζπκθϋξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιϊβεζε ηξέηνπ». Παξαδεέγκαηα ηϋηνησλ εγγξϊθσλ ζπληζηνχλ νη δηαζάθεο, ηα Ϋγγξαθα πσιάζεσο, κηζζψζεσο, ηα εηαηξηθϊ ζπκβφιαηα, ηα ζρϋδηα ζπκβϊζεσο θ.ι.π ε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ πθίζηαηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηα έγγξαθα (δηνηθεηηθά θαη ηδησηηθά); Σν δηθαέσκα πξφζβαζεο ζε Ϋγγξαθα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Ϋγγξαθν αθνξϊ ζηελ ηδησηηθά ά νηθνγελεηαθά δσά ηξέηνπ ά αλ παξαβιϊπηεηαη απφξξεην, ην νπνέν πξνβιϋπεηαη απφ εηδηθϋο δηαηϊμεηο (εδ. α ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999) Πφηε ε αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γλψζεο δηνηθεηηθνχ ή ηδησηηθνχ εγγξάθνπ; Ζ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνέεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γλψζεο δηνηθεηηθνχ ά ηδησηηθνχ εγγξϊθνπ, αλ: α) απηφ αλαθϋξεηαη ζηηο ζπδεηάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ ά β) ε ηθαλνπνέεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ εέλαη δπλαηφλ λα δπζρεξϊλεη νπζησδψο ηελ Ϋξεπλα δηθαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, αζηπλνκηθψλ ά ζηξαηησηηθψλ αξρψλ, ζρεηηθϊ κε ηελ ηϋιεζε εγθιάκαηνο ά δηνηθεηηθάο παξϊβαζεο (εδ. β ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2880/2001- Α 9). 4

7 13.- Απνηειεί αληηθείκελν πξφζβαζεο ζρέδην εγγξάθνπ πνπ δελ έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ ηειηθψο ππνγξάθνληα; Χο Ϋγγξαθν, γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε απηφ, λνεέηαη κφλνλ εθεέλν ηνπ νπνένπ Ϋρεη ηειεησζεέ ε δηαδηθαζέα ηεο Ϋθδνζεο ά ηνπιϊρηζηνλ ηεο θαηϊξηηζεο (ζρϋδην) θαη φρη εθεέλν ην ζρϋδην ά ηκάκα ηνχηνπ πνπ βξέζθεηαη ζην ζηϊδην ηεο επεμεξγαζέαο θαη ζπλεπψο δελ Ϋρεη νξηζηηθνπνηεζεέ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Γηα ηελ νινθιάξσζε δηνηθεηηθνχ εγγξϊθνπ απαηηεέηαη απηφ λα Ϋρεη ππνγξαθεέ θαη πξσηνθνιιεζεέ, νπφηε θαη απαγνξεχεηαη θϊζε επϋκβαζε πξνο αιινέσζε ηνπ πεξηερνκϋλνπ ηνπ (ζρεηηθϋο Γλσκνδνηάζεηο Ν..Κ.: 80/1999, 383/2000). ΔπνκΫλσο, έγγξαθν κε ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ηειηθψο, θαηά λφκν, ππνγξάθνληα δελ ζπληζηά, θαηά ηα αλσηέξσ, νινθιεξσκέλν δηνηθεηηθφ έγγξαθν θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ δχλαηαη λα απνηειϋζεη αληηθεέκελν ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη. (αξηζ. Γ6Γ ΔΞ2014/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.16/2386/ φκνην ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.) Υνξεγείηαη αληίγξαθν ελεκεξσηηθνχ ή ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο ζε ελδηαθεξφκελν; Σν ελεκεξσηηθφ θαη ην ππεξεζηαθφ ζεκεέσκα εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο δηϊηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη, δεδνκϋλνπ φηη Ϋρνπλ ζπληαρζεέ απφ δηνηθεηηθά αξρά θαη πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξϊθνπ. Δπηζεκαέλεηαη, φηη ε απαξέζκεζε ηεο παξ. 1 ηνπ πξναλαθεξζϋληνο Ϊξζξνπ εέλαη ελδεηθηηθά. πλεπψο, νη ελδηαθεξφκελνη δηθαηνχληαη πξφζβαζεο ζην ελεκεξσηηθφ ά ππεξεζηαθφ ζεκεέσκα, κε ηελ επέθιεζε απινχ εχινγνπ ελδηαθϋξνληνο, κε ηελ επηθχιαμε, ζε θϊζε πεξέπησζε, ησλ δηαηϊμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2880/ Πσο αζθείηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε έγγξαθα; Ζ Ϊζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε Ϋγγξαθα γέλεηαη κε δπν ηξφπνπο: α) κε κειϋηε ηνπ εγγξϊθνπ ζην θαηϊζηεκα ηεο Τπεξεζέαο ά β) κε ρνξάγεζε αληηγξϊθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγά ηνπ, κπνξεέ λα βιϊςεη ην πξσηφηππν (παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα θέξεη ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα, ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη θαηαρξεζηηθή; χκθσλα κε ηελ αξηζ. 1/2005 Γλσκνδφηεζε ηνπ ΔηζαγγειΫα ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ «ε ζρεηηθά αέηεζε ζα πξϋπεη λα θϋξεη θϊπνηα ραξαθηεξηζηηθϊ, πνπ δελ ζα ηελ θαζηζηνχλ θαηαρξεζηηθά. Θα πξϋπεη δειαδά ζηε ζρεηηθά αέηεζε λα πξνζδηνξέδνληαη κε ζαθάλεηα ηα Ϋγγξαθα, γηαηέ ην αέηεκα ρνξεγάζεσο αληηγξϊθσλ εθ ησλ αξρεέσλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζέαο δελ κπνξεέ λα ηθαλνπνηεζεέ αλ εέλαη αφξηζην, αλ δειαδά ηα Ϋγγξαθα, ησλ νπνέσλ δεηνχληαη αληέγξαθα, δελ πξνζδηνξέδνληαη αηνκηθϊ ά βϊζεη ζπγθεθξηκϋλνπ θξηηεξένπ ηθαλνχ λα ηα θαηαηϊμεη ζε νξηζκϋλε θαηεγνξέα ά νκϊδα θαη εθ παξαιιάινπ νη θϊθεινη εληφο ησλ νπνέσλ επξέζθνληαη ά θπιϊζζνληαη, εέλαη νγθψδεηο κε πιάζνο εγγξϊθσλ, πηζαλφηαηα αδηαθφξσλ γηα ηνλ αηηνχληα, κε απνηϋιεζκα λα κε κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ ηε Γηνέθεζε ρσξέο πνιχσξε αλαδάηεζε. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο απηϋο ζα πξϋπεη λα ελεκεξψλεηαη ν αηηψλ πεξέ ηεο ανξηζηέαο ηεο αέηεζεο θαη λα ηέζεληαη ππφςε ηνπ νη ζρεηηθνέ θϊθεινη απφ ηνπο νπνένπο απηφο ζα επηιϋμεη λα κειεηάζεη ά λα ιϊβεη αληέγξαθα ησλ εγγξϊθσλ πνπ ηνλ ελδηαθϋξνπλ (βι. Γλσκνδνηάζεηο ΝΚ: 621/2002,324/2002, 140/2001 θαη 49/2001), 5

8 εθ φζνλ βεβαέσο ζ απηνχο δελ πεξηιακβϊλνληαη θαη Ϋγγξαθα, ησλ νπνέσλ δελ επηηξϋπεηαη λα ιϊβεη γλψζε νπνηνζδάπνηε ηξέηνο» Πνηνο θξίλεη ηελ χπαξμε ηνπ «εχινγνπ ελδηαθέξνληνο» ή ηνπ «εηδηθνχ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο», θαζψο θαη ην νξηζκέλν ή αζαθέο ή θαηαρξεζηηθφ ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο; Ο αξκφδηνο ππεχζπλνο θϊζε δεκφζηαο ππεξεζέαο (ζρεηηθά ε αξηζ. 1/2005 Γλσκνδφηεζε ηνπ ΔηζαγγειΫα ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ). ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Α2: ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΧΗ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 18.- Πνηα είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο; Ζ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο δηνηθεηηθάο πξϊμεο, Ϊξα θαη ε εκεξνκελέα δηεθπεξαέσζεο ηεο ππφζεζεο εέλαη απηά ηεο ππνγξαθάο απφ ηνλ εθδφηε ηεο θαη φρη ε εκεξνκελέα δηαθέλεζεο ηνπ εμεξρφκελνπ εγγξϊθνπ απφ ηελ αξκφδηα, γη απηφ, Τπεξεζέα Πνηα είλαη ε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε δηνηθεηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/99 ή γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε; Ζ ρξνληθά πξνζεζκέα γηα ηε ρνξάγεζε δηνηθεηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εγγξϊθσλ ά ηελ αηηηνινγεκϋλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο ηνπ πνιέηε εέλαη εέθνζη (20) εκϋξεο απφ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο (παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/99, φπσο αληηθαηαζηϊζεθε απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3230/ Α 44) Πφηε νη ππεξεζίεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ; Όηαλ ην αέηεκα εέλαη εκθαλψο παξϊινγν, αφξηζην, αθαηϊιεπην ά επαλαιακβϊλεηαη θαηϊ ηξφπν θαηαρξεζηηθφ (παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο αληηθαηαζηϊζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ ηνπ 11 Ν. 3230/ Α 44) Δλφςεη, γεληθφηεξα, ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, εληφο πνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξέπεη λα αζθνχλ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο; Δλφςεη ηεο αξράο ηεο ρξεζηάο δηνέθεζεο, ηα δηνηθεηηθϊ φξγαλα νθεέινπλ λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηϋο ηνπο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ. Αθφκε θαη φηαλ ν λφκνο δελ ηϊζζεη απνθιεηζηηθϋο πξνζεζκέεο, ε δηνέθεζε δελ δηθαηνχηαη λα αδξαλεέ εηο βϊξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δηνηθνπκϋλσλ {ηδ 716/1998, ηδ 1216/1992, ΓΔθ 1932/1991 θ.ιπ} - (ζει. 23 ηνπ εληχπνπ «ρϋζεηο Γεκνζέσλ Τπαιιάισλ θαη Πνιηηψλ: Οδεγφο Οξζάο Γηνηθεηηθάο πκπεξηθνξϊο», πνπ θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ κε ην αξηζ. Γ6Γ ΔΞ2012/ Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ) Τπνρξενχληαη νη δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη νη ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., λα πξσηνθνιινχλ ηα έγγξαθα πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηέο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν; χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 12 ηνπ Ν.2690/1999, νη ππεξεζέεο ππνρξενχληαη λα πξσηνθνιινχλ ηα Ϋγγξαθα πνπ πεξηϋξρνληαη ζε απηϋο θαη λα ρνξεγνχλ βεβαέσζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ εγγξϊθνπ. 6

9 ENOTHTA Β : ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΙΚΤΡΧΜΔΝΧΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ (Οι επωηήζειρ με απιθ. 2 έωρ 7 και 12 έωρ 15, καθώρ και οι ανηίζηοισερ απανηήζειρ αςηών έσοςν καηαπηιζθεί από ηην Γενική Γιεύθςνζη Γιοικηηικήρ Οπγάνωζηρ και Γιαδικαζιών ηος Τποςπγείος Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ - Τ.ΓΙ.Μ.Η.Γ. και είναι αναπηημένερ ζηην ιζηοζελίδα αςηού : ζηην διαδπομή Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη/σέζειρ Κπάηοςρ-Πολίηη/Καηάπγηζη ςποσπέωζηρ ςποβολήρ επικςπωμένων ανηιγπάθων - Δπωηήζειρ Απανηήζειρ. Για ηην πληπέζηεπη και καλύηεπη ενημέπωζη ηων ςπαλλήλων ηων ςπηπεζιών ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Γημοζίων Δζόδων (Γ.Γ.Γ.Δ.), ηο κείμενο ηων ωρ άνω επωηήζεων και ηων ανηίζηοισων απανηήζεων έσει εμπλοςηιζηεί, από ηην Γιεύθςνζη Οπγάνωζηρ ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Ανθπώπινος Γςναμικού, με ηην αναλςηική καηαγπαθή ηων επιμέποςρ διαηάξεων, καθώρ και με πεπαιηέπω διεςκπινίζειρ και επιζημάνζειρ ). 1.- Με πνηεο δηαηάμεηο θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηψλ; Με ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 «ΚαηΪξγεζε ηεο ππνρξϋσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξϊθσλ εγγξϊθσλ» ηνπ Κεθαιαένπ Α «Μεέσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ» ηνπ Ν. 4250/2014 (Α 74). 2.- Πνηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 4250/2014; Οη δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 εθαξκφδνληαη ζην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Ο.Σ.Α.), ζηα λνκηθϊ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ, ζηα Γηθαζηάξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ζηα λνκηθϊ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ πνπ αλάθνπλ ζην θξϊηνο ά επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηϊ 50%, ηνπιϊρηζηνλ, ηνπ εηάζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ζηηο δεκφζηεο επηρεηξάζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιϋπνληαη ζηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3429/2005 (Α 314), θαζψο θαη ζηα λνκηθϊ πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξάζεηο ησλ Ο.Σ.Α. ΛΙΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΝ ΦΟΡΔΧΝ* *Ο ελ ιφγσ θαηϊινγνο επηθαηξνπνηεέηαη δηαξθψο. 3.- Πφηε άξρηζε ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 4250/2014, πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηψλ; Απφ ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο, δειαδά απφ ηελ 26 Μαξηίνπ ε πνηεο ζπλαιιαγέο αθνξνχλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 4250/2014; Ζ ξχζκηζε απηά αθνξϊ ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ην Γεκφζην θαη δελ επηθϋξεη αιιαγϋο ζηελ κεηαμχ ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ αιιεινγξαθέα (Δπηζήκαλζε: Γειαδά, νη δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 αθνξνχλ ζηελ θαηϊξγεζε ηεο ππνρξϋσζεο ππνβνιάο πξσηνηχπσλ ά επηθπξσκϋλσλ αληηγξϊθσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκϋλνπο ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην Γεκφζην θαη δελ νξίδνπλ αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζηελ κεηαμχ ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ αιιεινγξαθία). (ζρεηηθφ Ϋγγξαθν: ΓΗΚΠΟ/Φ.15/13200/ ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο- Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ 7

10 Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ., ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ κε ην αξηζ. Γ6Γ ΔΞ 2014/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.). 5.- Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 εθαξκφδνληαη ζηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο; Ναη, νη ΑλεμΪξηεηεο ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, φπσο ην ΑΔΠ, ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηελ ξχζκηζε. 6.- Πψο ππνβάιινληαη ηα αληίγξαθα εγγξάθσλ ζηνπο ππφρξενπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 4250/2014; α) Έγγξαθα εθδνζέληα απφ ηνπο ππφρξενπο θνξείο Οη ππφρξενη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδϋρνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ ηεο πεξέπησζεο β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν.4250/2014, ηα απιϊ, επαλϊγλσζηα αληέγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξϊθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδψζεη νη ππεξεζέεο θαη θνξεέο πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηεο ξχζκηζεο ά (ηα απιϊ, επαλϊγλσζηα αληέγξαθα) ησλ αθξηβψλ αληηγξϊθσλ ηνπο. β) Ιδησηηθά θαη αιινδαπά έγγξαθα Οη ππφρξενη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδϋρνληαη ηα απιϊ, επαλϊγλσζηα αληέγξαθα ησλ ηδησηηθψλ θαη αιινδαπψλ εγγξϊθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ ηξέηνπ θαη ηϋηαξηνπ εδαθένπ ηεο πεξέπησζεο β ηεο έδηαο παξαγξϊθνπ, εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξνεγνπκέλσο απφ δηθεγφξν. εκεηψλεηαη φηη ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θϊζε Τπεξεζέαο λα εθαξκφζεη ηελ λϋα ξχζκηζε αλαινγηθϊ θαη ζηα ηδησηηθϊ εκεδαπϊ θαη αιινδαπϊ Ϋγγξαθα θαη λα θϊλεη απνδεθηϊ ηα απιϊ αληέγξαθϊ ηνπο απφ ην πξσηφηππν, ρσξίο λα έρνπλ επηθπξσζεί πξνεγνπκέλσο απφ δηθεγφξν (ζρεηηθφ ην Ϋγγξαθν: αξηζ. ΓΗΚΠΟ/ Φ. 15/11932/ ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). γ) Ιδησηηθά έγγξαθα πνπ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηνπο ππφρξενπο θνξείο Οη ππφρξενη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδϋρνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ ηξέηνπ εδαθένπ ηεο πεξέπησζεο β ηεο έδηαο παξαγξϊθνπ, ηα απιϊ, επαλϊγλσζηα αληέγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξϊθσλ θϋξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηεο ξχζκηζεο (ι.ρ. Ϊδεηα νηθνδνκάο πνπ θϋξεη ζεψξεζε απφ αζηπλνκηθά αξρά, απνιπηάξην ηδησηηθνχ ιπθεένπ πνπ Ϋρεη ζεσξεζεέ απφ ηελ νηθεέα Γηεχζπλζε ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ηνπ Τπ. Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, ηαηξηθά γλσκϊηεπζε ηδηψηε ηαηξνχ πνπ θϋξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηά ηαηξφ). 7.- ε πνηεο πεξηπηψζεηο νη δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα ΚΔΠ εμαθνινπζνχλ λα επηθπξψλνπλ αληίγξαθα εγγξάθσλ; Οη δηνηθεηηθϋο αξρϋο θαη ηα ΚΔΠ εμαθνινπζνχλ λα επηθπξψλνπλ αληέγξαθα απφ ην πξσηφηππν ά απφ ην αθξηβϋο αληέγξαθν ηεο δηνηθεηηθάο αξράο (φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν. 2690/1999 -Α 45), πνπ ην εμϋδσζε, κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ απηϊ ππνβϊιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε θνξείο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο ηεο πεξέπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 {ι.ρ. πνιέηεο δεηϊ ηελ επηθχξσζε αληηγξϊθνπ ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο πξνθεηκϋλνπ λα ην ππνβϊιεη ζε: α) ηξϊπεδα, β) ηδησηηθά εηαηξεέα, γ) ζπκβνιαηνγξϊθν}. 8

11 8.- ε πνην ζεκείν ηνπ αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ εγγξάθνπ γίλεηαη ε ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε ηεο επηθχξσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επηθχξσζε απηνχ; Γηα ηελ επηθχξσζε αληηγξϊθνπ εγγξϊθνπ γέλεηαη, απφ ηνλ ππεχζπλν ππϊιιειν ηεο Γηνέθεζεο, επηζεκεησκαηηθά πξϊμε ζην ζψκα ηνπ αληηγξϊθνπ ά θσηναληηγξϊθνπ. Ζ πξϊμε απηά ηέζεηαη ζε ζεκεέν ηνπ αληηγξϊθνπ ά θσηναληηγξϊθνπ, αληέζηνηρν κε εθεέλν φπνπ θαη ζην πξσηφηππν Ϋγγξαθν ππϊξρεη ππνγξαθά ηνπ αξκφδηνπ νξγϊλνπ. 9.- Ση αλαγξάθεη ν αξκφδηνο, γηα ηελ επηθχξσζε, ππάιιεινο ηεο Γηνηθεηηθήο αξρήο, ζηε ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ; Ο αξκφδηνο ππϊιιεινο ηεο δηνηθεηηθάο Αξράο γηα ηελ επηθχξσζε, παξαβϊιεη ην αληέγξαθν πξνο ην πξσηφηππν ά ην αθξηβϋο αληέγξαθν ηεο αξράο πνπ εμϋδσζε ην πξσηφηππν θαη κε ηελ ππνγξαθά ηνπ βεβαηψλεη ηελ πξνο ηνχην ζπκθσλέα. ηε ζρεηηθά επηζεκεησκαηηθά πξϊμε αλαγξϊθεη, ρεηξφγξαθα ά κε αλϊινγε νξζνγψληα ζθξαγέδα: (α) Σνλ ηέηιν ηνπ θνξϋα θαη ηελ Τπεξεζέα ηνπ ππαιιάινπ πνπ ελεξγεέ ηελ επηθχξσζε (π.ρ. Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ- Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκνζέσλ Δζφδσλ-Γεληθά Γηεχζπλζε Φνξνινγηθάο Γηνέθεζεο- Γ.Ο.Τ. ). (β) Σελ θξϊζε «ΑθξηβΫο Αληέγξαθν ά αθξηβϋο θσηναληέγξαθν, απφ ην πξσηφηππν ά απφ ην αθξηβϋο αληέγξαθν πνπ βξέζθεηαη ζην Αξρεέν ηεο Τπεξεζέαο ά πνπ κνπ επηδεέρζεθε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν». (γ) Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά Ϊιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ Ϋγγξαθνπ ζηνηρεένπ (Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη) ηνπ πξνζψπνπ, πνπ πξνζθνκέδεη ην πξνο επηθχξσζε Ϋγγξαθν. (δ) Σνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελέα επηθχξσζεο. Καηφπηλ, ν αξκφδηνο ππϊιιεινο ζϋηεη ηελ επέζεκε (ζηξνγγπιά) ζθξαγέδα ηεο Τπεξεζέαο ηνπ, αλαγξϊθεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ππνγξϊθεη ηελ πξϊμε ηεο επηθχξσζεο (ζει. 81 ηνπ Καλνληζκνχ Δπηθνηλσλέαο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ) Πσο νξίδνληαη νη ππάιιεινη, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη επηθχξσζε απηψλ; Απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο Τπεξεζέαο ηνπο Πνηα αληίγξαθα εγγξάθσλ δελ λνκηκνπνηείηαη λα επηθπξψλεη ππάιιεινο Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε επηθχξσζε απηψλ; Γελ λνκηκνπνηεέηαη, θαη εθαξκνγά ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3528/2007 (Α 26), λα επηθπξψλεη αληέγξαθα εγγξϊθσλ, ηα νπνέα: α) Ϋρνπλ ζπληαρζεέ εθηφο ηεο ππεξεζηαθάο ηνπ ζρϋζεο θαη ηνλ αθνξνχλ (φπσο ηέηινπο ζπνπδψλ, Ϊδεηα νδάγεζεο, δηαβαηάξην, αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα), β) ζπλϋηαμε ε έδηα ηνπ ε Τπεξεζέα, εθφζνλ ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα πνπ αλαθϋξνληαη ζηηο πξναλαθεξζεέζεο δηαηϊμεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηϋο, πξφδειν εέλαη φηη ε επηθχξσζε ζα γέλεη εέηε απφ ηνλ, θαηϊ λφκν, αλαπιεξσηά ηνπ, εέηε απφ ππϊιιειν Ϊιιεο Γηνηθεηηθάο Αξράο. ΔπηηξΫπεηαη, φκσο, λα επηθπξψλεη αληέγξαθα δηνηθεηηθψλ εγγξϊθσλ, ζηελ Ϋθδνζε ησλ νπνέσλ ζπλϋπξαμε ά ηα ππϋγξαςε ν έδηνο, σο αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2690/1999, εθφζνλ ε ζχκπξαμε απηά δελ αληέθεηηαη ζηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3528/2007. (αξηζ /1113/0006Γ/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην 9

12 επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ15_21657/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο) Όηαλ νη ελδηαθεξφκελνη δεηνχλ απφ ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, νη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ππάιιεινη ηη πξέπεη λα ηνπο ξσηνχλ; Οη ππϊιιεινη ησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, επνκϋλσο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., πνπ Ϋρνπλ επηθνξηηζζεέ κε ηελ δηαδηθαζέα ηεο επηθχξσζεο αληηγξϊθσλ εγγξϊθσλ, πξέπεη λα ξσηνχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνχ ζα ππνβάιεη ην ελ ιφγσ αληίγξαθν, πξνθεηκϋλνπ, ελ ζπλερεέα, λα πξνβνχλ ζηελ επηθχξσζε ά κε ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ αληηγξϊθνπ, κε βϊζε ηε λϋα ξχζκηζε. Ο ππάιιεινο ζα αξθείηαη ζηελ πξνθνξηθή δήισζε ηνπ πνιίηε Δπηθπξψλεηαη αληίγξαθν εγγξάθνπ φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο δειψζεη φηη ην ζέιεη γηα ην αξρείν ηνπ; Ο ππϊιιεινο δελ ζα πξνβαέλεη ζηελ επηθχξσζε αληηγξϊθνπ εγγξϊθνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο δειψζεη φηη ην «ζέιεη γηα ην αξρείν ηνπ» Δπηθπξψλνληαη ή φρη ηα έγγξαθα, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κε ηειενκνηνηππία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ; ΜεηΪ απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014, ηα έγγξαθα, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κε ηειενκνηνηππία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ, θαηϊ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηϊμεηο ηνπ εδαθένπ 2 ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2672/1998 (Α 290), φπσο ηζρχεη: α) Γελ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκϋλν ππϊιιειν ηεο Τπεξεζέαο, πξνο ηελ νπνέα απνζηϋιινληαη, εέηε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ έδηα ηελ Τπεξεζέα πνπ ηα παξαιακβϊλεη, εέηε λα ρνξεγεζνχλ ζε ελδηαθεξφκελν, πξνθεηκϋλνπ λα ηα πξνζθνκέζεη ζηελ ζπλϋρεηα ζε ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014. β) Δπηθπξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκϋλν ππϊιιειν ηεο Τπεξεζέαο, πξνο ηελ νπνέα απνζηϋιινληαη, κφλνλ φηαλ ρνξεγνχληαη ζε ελδηαθεξφκελν, γηα λα ηα ππνβϊιεη αθνινχζσο ζε θνξείο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηϊμεηο ηεο πξναλαθεξζεέζαο πεξέπησζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξέπησζε γ ηεο έδηαο παξαγξϊθνπ. (ζρεηηθφ Ϋγγξαθν: αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.3/11500/ ηεο Γηεχζπλζεο Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ., ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ κε ην αξηζ. Γ6Γ ΔΞ 2014 / φκνην Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηεο επηζεκείσζεο (Apostille) ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ή ηεο πξνμεληθήο ζεψξεζεο; Οη δηαηϊμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 δελ επηθϋξνπλ θακέα αιιαγά ζηηο δηαδηθαζέεο ρνξάγεζεο ηεο επηζεκεέσζεο (apostille) ηεο χκβαζεο ηεο ΥΪγεο (Ν. 1497/1984) ά ηεο πξνμεληθάο ζεψξεζεο πνπ ηέζεληαη ζην πξσηφηππν ά ζην αθξηβϋο αληέγξαθν εέηε ησλ εγγξϊθσλ πνπ ππνβϊιινληαη ζε θνξϋα ηεο αιινδαπάο, εέηε ησλ αιινδαπψλ εγγξϊθσλ πνπ ππνβϊιινληαη ελ 10

13 ζπλερεέα ζηελ ΔιιΪδα {Δπηζήκαλζε: φπσο δηεπθξηλέδεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθά Ϋθζεζε ηνπ Ν. 4250/2014, κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ λφκνπ απηνχ δελ ζέγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηάζεηο ππνβνιάο δεκνζέσλ εγγξϊθσλ κε ζπγθεθξηκϋλε επηζεκεέσζε, νη νπνέεο απνξξϋνπλ απφ δηεζλεέο ζπκβϊζεηο ηεο ρψξαο (π.ρ. χκβαζε ηεο ΥΪγεο) θαη Ϊιιεο δηαθξαηηθϋο ζπκθσλέεο}. {ζρεηηθϊ Ϋγγξαθα: α) αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/11633/ ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο- Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ. θαη β) αξηζ. Γ6Γ ΔΞ 2014/ Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., κε ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ην αξηζ. ΓΗΚΠΟ/ Φ.15/ νηθ.8342/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.} ε πνηεο πεξηπηψζεηο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηψλ; χκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο πεξέπησζεο β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014, κφλν γηα ηα Ϋγγξαθα πνπ πξνζθνκέδνληαη γηα δηθαζηηθά ρξάζε, θαζψο θαη γηα ηα Ϋγγξαθα, ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α (βιϋπε εξψηεζε κε α/α 2 ηεο έδηαο ελφηεηαο) ηεο παξαγξϊθνπ απηάο, γηα ηα νπνέα Ϋρεη νξηζζεέ, κε θνηλά απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη ηνπ θϊζε θνξϊ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (Κ.Τ.Α.) φηη πθέζηαληαη εμαηξεηηθνί ιφγνη γηα λα δηαηεξεζεέ ε απαέηεζε ππνβνιάο πξσηφηππσλ εγγξϊθσλ, θαηϊ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξέπησζε δ ηεο έδηαο παξαγξϊθνπ (Δπηζήκαλζε: ΜΫρξη ζάκεξα δελ Ϋρεη εθδνζεέ Κ.Τ.Α., θαηϊ ηα αλσηϋξσ) ε πνηεο ελέξγεηεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ νη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο, ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη απιά θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 4250/2014; χκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ πϋκπηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014, νη ππεξεζέεο θαη νη θνξεέο ζηνπο νπνένπο θαηαηέζεληαη απιϊ θσηναληέγξαθα εγγξϊθσλ, ππνρξενχληαη, αλϊ ηξέκελν, πνπ Ϊξρεηαη απφ ηελ , εκεξνκελέα ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ Ϊξζξνπ ηνπ πξναλαθεξζϋληνο λφκνπ λα δηελεξγνχλ δεηγκαηνιεπηηθφ Ϋιεγρν ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% επέ ησλ θσηναληηγξϊθσλ πνπ ππνβιάζεθαλ (κε ηε δπλαηφηεηα δηελϋξγεηαο ειϋγρνπ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θσηναληηγξϊθσλ ζηελ πεξέπησζε πνπ απηφ θξέλεηαη απαξαέηεην), πξνθεηκϋλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηελ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αλαγξϊθνληαη ζε απηϊ (αξηζ. Α.Σ.Γ ΔΞ 2014/ Ϋγγξαθν ηνπ Απηνηεινχο Σκάκαηνο Γηνέθεζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., κε ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ην αξηζ. ΓΗΑΓΗΠΤΓ/ Φ.15/νηθ φκνην ηεο Γηεχζπλζεο Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξνράο Τπεξεζηψλ Γεκνζένπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Μεηαξξπζκηζηηθάο Πνιηηηθάο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.) Με πνηνλ ηξφπν δηελεξγείηαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, θαηά ηα αλσηέξσ; Ο δεηγκαηνιεπηηθφο Ϋιεγρνο ησλ θνξϋσλ δηελεξγεέηαη κε ηελ ζπλδξνκά ησλππεξεζηψλ ά ησλ θνξϋσλ πνπ εμϋδσζαλ ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα. πγθεθξηκϋλα, ν θνξϋαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ Ϋιεγρν νθεέιεη λα επηθνηλσλεέ κε ηελ εθδνχζα αξρά (π.ρ. Λεμηαξρεέν, Παλεπηζηάκην, Αζθαιηζηηθφ θνξϋα, θ.ιπ.) κε θϊζε πξφζθνξν ηξφπν θαη θαηϊ πξνηέκεζε, κε ην ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθφ κϋζν (πξσηέζησο κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ άκε ηειϋθσλν θαη δεπηεξεπφλησο κε ΦΑΞ ά κε δηνηθεηηθά 11

14 αιιεινγξαθέα), πξνθεηκϋλνπ λα επαιεζεχζεη ηελ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εκπεξηϋρνληαη ζηα ππφ Ϋιεγρν θσηναληίγξαθα. ηηο πεξηπηψζεηο θαηϊ ηηο νπνέεο δηαπηζησζεέ παξαπνηεκϋλν ά πιαζηφ θσηναληέγξαθν, φρη κφλν επηβϊιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ά Ϊιιεο πνηληθϋο θπξψζεηο, αιιϊ αλαθαιεέηαη ακϋζσο θαη ε δηνηθεηηθά ά Ϊιιε πξϊμε, γηα ηελϋθδνζε ηεο νπνέαο ρξεζηκνπνηάζεθαλ ηα θσηναληέγξαθα απηϊ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϋθηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α ηνπ Ν. 4250/2014 (βιϋπε Ϋγγξαθν, φπσο ε πξνεγνχκελε κε α/α 17 εξψηεζε θαη αληέζηνηρε απϊληεζε) Όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν.4250/2014, θαζνξίδεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ν ηξφπνο ππνβνιήο ζηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, επθξηλψλ θσηναληηγξάθσλ απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ θαη αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. Πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πθίζηαληαη δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο; α) χκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο πεξέπησζεο β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4194/2013 (Α 208), ζην Ϋξγν ηνπ δηθεγφξνπ πεξηιακβϊλεηαη: «Ζ Ϋθδνζε επηθπξσκϋλσλ αληηγξϊθσλ θϊζε εέδνπο εγγξϊθσλ. Σα αληέγξαθα απηϊ Ϋρνπλ πιάξε ηζρχ ελψπηνλ νπνηαζδάπνηε Γηθαζηηθάο ά Ϊιιεο Αξράο, θαζψο θαη Ϋλαληη ηδησηψλ, θπζηθψλ ά λνκηθψλ πξνζψπσλ». β) χκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο πεξέπησζεο β ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2830/2000 (Α 96), ν ζπκβνιαηνγξϊθνο εέλαη Ϊκηζζνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, κε θαζάθνληα, κεηαμχ Ϊιισλ: «Να εθδέδεη απφγξαθα ά αληέγξαθα ησλ εγγξϊθσλ ηνπ εδαθένπ α, θαζψο θαη αληέγξαθα ησλ πξνζαξηεκϋλσλ θαη αλαθεξνκϋλσλ ζε απηϊ εγγξϊθσλ» (εκείσζε: Σν εδϊθην α αλαθϋξεη: «α. Να ζπληϊζζεη θαη λα θπιϊζζεη Ϋγγξαθα ζπζηαηηθϊ ά απνδεηθηηθϊ δηθαηνπξαμηψλ θαη δειψζεσλ ησλ ελδηαθεξνκϋλσλ φηαλ ε ζχληαμε ησλ εγγξϊθσλ απηψλ εέλαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην λφκν ά φηαλ νη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχλ λα πξνζδψζνπλ ζε απηϊ θχξνο δεκνζένπ εγγξϊθνπ»). Δπέζεο, κε ηηο δηαηϊμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2830/2000, ν ζπκβνιαηνγξϊθνο ρνξεγεέ αληέγξαθα ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξϊθσλ, θαηϊ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηϊμεηο απηϋο Απαηηείηαη ε επηθχξσζε ησλ πξάμεσλ πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν; Οη πξϊμεηο πνπ εέλαη αλαξηεκϋλεο ζην δηαδέθηπν δελ επηθπξψλνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ.5 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3861/2010 (Α 112), φπσο ηζρχεη. Αξθεέ ε επέθιεζε ηνπ ΑΓΑ γηα ηελ απηεπϊγγειηε αλαδάηεζε ησλ αλαξηεκϋλσλ πξϊμεσλ ηφζν θαηϊ ηε δηεθπεξαέσζε ππνζϋζεσλ ησλ δηνηθνπκϋλσλ φζν θαη θαηϊ ηελ επηθνηλσλέα κεηαμχ θνξϋσλ. 12

15 ENOTHTA Γ : ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΣΧΝ 1.- Πνηεο είλαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο; Όιεο νη δηνηθεηηθϋο αξρϋο, επνκϋλσο θαη νη ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ηα Κ.Δ.Π. ππνρξενχληαη λα βεβαηψλνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο θϊζε ελδηαθεξνκϋλνπ (παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/ Α 45, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3345/ Α 138). 2.- Βάζεη πνηψλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; Ζ βεβαέσζε ηεο ππνγξαθάο γηα ηνπο Έιιελεο πνιέηεο γέλεηαη βϊζεη ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο, ηεο ζρεηηθάο πξνζσξηλάο βεβαέσζεο ηεο αξκφδηαο αξράο, ηνπ δηαβαηεξένπ, ηεο Ϊδεηαο νδάγεζεο ά ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξένπ πγεέαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξϋσλ. (παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3230/ Α 44 θαη ην Ϊξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/ Α 263). 3.- Βάζεη πνηψλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πνιηηψλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. γέλεηαη βϊζεη ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο ά ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπο (παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη) θαη κε ηελ επέδεημε, φηαλ ηνχην απαηηεέηαη, ησλ εγγξϊθσλ πνπ πξνβιϋπνληαη ζηηο δηαηϊμεηο ηνπ Π.Γ. 106/2007 (Α 135), φπσο ηζρχνπλ. 4.- Πσο βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ γέλεηαη βϊζεη ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπο ά Ϊιινπ εγγξϊθνπ βϊζεη ηνπ νπνένπ επηηξϋπεηαη ε εέζνδφο ηνπο ζηε ρψξα ά ησλ εγγξϊθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθϋο αξρϋο (παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4251/2014 (Α 80), κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξϋζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, νξέδεηαη φηη: «Οη δεκφζηεο ππεξεζέεο, ηα λνκηθϊ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ, νη νξγαληζκνέ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, νη νξγαληζκνέ θαη επηρεηξάζεηο θνηλάο σθϋιεηαο θαη νη νξγαληζκνέ θνηλσληθάο αζθϊιηζεο ππνρξενχληαη λα κελ παξϋρνπλ ηηο ππεξεζέεο ηνπο ζε πνιέηεο ηξέηεο ρψξαο, νη νπνένη δελ Ϋρνπλ δηαβαηάξην ά Ϊιιν ηαμηδησηηθφ Ϋγγξαθν πνπ αλαγλσξέδεηαη απφ δηεζλεέο ζπκβϊζεηο θαη ζεψξεζε εηζφδνπ ά Ϊδεηα δηακνλάο θαη γεληθϊ δελ απνδεηθλχνπλ φηη Ϋρνπλ εηζϋιζεη θαη δηακϋλνπλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα. ε πνιέηεο ηξέησλ ρσξψλ πνπ εέλαη αληηθεηκεληθϊ ζηεξνχκελνη δηαβαηεξένπ αλαγλσξέδεηαη δηθαέσκα ζπλαιιαγάο κε ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδϊθην ππεξεζέεο κε κφλε ηελ επέδεημε ηεο Ϊδεηαο δηακνλάο ηνπο». 5.- Ννκηκνπνηνχληαη νη Γηνηθεηηθέο Αξρέο λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε ηελ επίδεημε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο; Οη ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο λνκηκνπνηνχληαη λα βεβαηψλνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο κε ηελ επέδεημε ηεο ζηξαηησηηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ, δεδνκϋλνπ φηη: α) νη δηαηϊμεηο ησλ Ϊξζξσλ 3 θαη 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχνπλ, αλαθϋξνληαη γεληθϊ ζε δειηέν ηαπηφηεηαο θαη δελ δηαθξέλνπλ κεηαμχ δειηέσλ «αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο» θαη «ζηξαηησηηθάο ηαπηφηεηαο». β) ε αξκνδηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ γηα ηελ Ϋθδνζε ζηξαηησηηθψλ ηαπηνηάησλ πξνβιϋπεηαη απφ ζρεηηθά λνκνζεζέα (Ν.Γ. 127/ Α 29, φπσο ηζρχεη) θαη 13

16 γ) κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ πξναλαθεξζϋληνο Ν.Γ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1599/1986, ξεηϊ νξέδεηαη φηη σο ηαπηφηεηα θαηϊ ηηο δηαηϊμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ λννχληαη θαη νη ζηξαηησηηθϋο ηαπηφηεηεο. (ρεηηθφ: ην αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/4463/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. Φ.416/68149/.1196/ Ϋγγξαθν ηνπ Γ.Δ.ΔΘ.Α, ηα νπνέα εέλαη θαηαρσξεκϋλα ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.: ζηελ δηαδξνκά: Αξρεέν αλαθνηλψζεσλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ η. Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, πνπ παξαπϋκπεη ζηελ ηζηνζειέδα: ζηελ δηαδξνκά Γεκφζηα Γηνέθεζε/ ρϋζεηο ΚξΪηνπο- Πνιέηε/ Βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο). 6.- ε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο; Όηαλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζϋξρεηαη απηνπξνζψπσο γηα ππνζϋζεηο ηνπ ζηηο ππεξεζέεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα, πξνζθνκέδνληαο ην δειηέν ηαπηφηεηαο ά ηα αληέζηνηρα πξσηφηππα λνκηκνπνηεηηθϊ Ϋγγξαθα (παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 4 Ϊξζξνπ 16 Ν. 3345/2005). 7.- Σν έγγξαθν, επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, απαηηείηαη λα είλαη ζρεηηθφ ή ζπλαθέο κε ην έξγν ηεο Τπεξεζίαο, απφ ηελ νπνία δεηά ηελ βεβαίσζε ν πνιίηεο; Ζ ππνρξϋσζε γηα ηελβεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο θαιχπηεη θϊζε πεξέπησζε θαη δελ απαηηεέηαη λα εέλαη ζρεηηθά ά ζπλαθάο κε ην Ϋξγν ηεο Τπεξεζέαο, απφ ηελ νπνέα δεηϊ ηελβεβαέσζε ν πνιέηεο. 8.- Μπνξνχλ νη δηθεγφξνη λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο; ηηο δηαηϊμεηο ηεοπαξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/1999, φπσο ηζρχεη, δελ πξνβιέπεηαη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πνιηηψλ απφ δηθεγφξνπο. Οη δηθεγφξνη βεβαηψλνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ εληνιϋα ηνπο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιϋπνληαηζηελ πεξέπησζε δ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν.4194/2013 (Α 208), φπνπ νξέδεηαη φηη ζην Ϋξγν ηνπ δηθεγφξνπ πεξηιακβϊλεηαη θαη «ε βεβαέσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο ππνγξαθάο ηνπ εληνιϋα ηνπ, φπσο πξνβιϋπεηαη ζην Ϊξζξν 42 ηεο παξαγξϊθνπ 2 ηνπ Κψδηθα Πνηληθάο Γηθνλνκέαο, θαζψο θαη ζε θϊζε Ϊιιε εηδηθά δηϊηαμε». 9.- Μπνξνχλ νη πινίαξρνη εκπνξηθψλ πινίσλ λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο; χκθσλα κε ηελ αξηζ. 354/2009 γλσκνδφηεζε ηνπ Ε Σκάκαηνο ηνπ Ν..Κ., ν πινίαξρνο εκπνξηθνχ πινίνπ «έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηφζν ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ φζν θαη ηνπ ηδίνπ, θαη εθαξκνγά ησλ δηαηϊμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 11 θαη 3 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο, κε ηηο νπνέεο ζεζπέδεηαη ξεηϊ ε ππνρξϋσζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ γηα ηε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ» (αξηζ. Γ ΔΞ 2010/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/3435/ εγγξϊθνπ ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεοηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη ηεο αξηζ. 354/2009 γλσκνδφηεζεο ηνπ Ν..Κ.). 14

17 10. Ννκηκνπνηείηαη ππάιιεινο δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ έρεη νξηζζεί σο ππεχζπλνο λα πξνβαίλεη ζηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, λα βεβαηψλεη ην γλήζην ηεο δηθήο ηνπ ππνγξαθήο, ζε εμνπζηνδφηεζε, σο εμνπζηνδνηψλ πξφζσπν, θαζψο θαη ζε εμνπζηνδφηεζε ηξίηνπ, σο εμνπζηνδνηνχκελνο; ΤπΪιιεινο δηνηθεηηθάο αξράο, πνπ Ϋρεη νξηζζεέ σο ππεχζπλνο λα πξνβαέλεη ζηε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, δελ λνκηκνπνηεέηαη λα βεβαηψλεη ην γλάζην ηεο δηθάο ηνπ ππνγξαθάο, ζε εμνπζηνδφηεζε, σο εμνπζηνδνηψλ πξφζσπν, νχηε φκσο θαη ζε εμνπζηνδφηεζε ηξέηνπ, σο εμνπζηνδνηνχκελνο, θαη εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3528/2007 (Α 26). Πξφδειν εέλαη φηη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ζα γέλεη εέηε απφ ηνλ θαηϊ λφκν αλαπιεξσηά ηνπ ελ ιφγσ ππαιιάινπ, εέηε απφ ππϊιιειν Ϊιιεο Γηνηθεηηθάο Αξράο Δίλαη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζε ιεπθφ ραξηί ή ζε πξνεθηππσκέλα έληππα ππεχζπλεο δήισζεο, επί ησλ νπνίσλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ή βεβαίσζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ; Γελ εέλαη επηηξεπηά ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ζε ιεπθφ ραξηέ, νχηε θαη ζε Ϋληππα (π.ρ. εμνπζηνδφηεζε), ζηα νπνέα Ϋρνπλ ζπκπιεξσζεέ κφλν νη ελδεέμεηο ησλ ζηνηρεέσλ ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ, θαζψο απηϊ δελ απνηεινχλ Ϋγγξαθα, θαηϊ ηα αλσηϋξσ, γηαηέ ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη κφλν επέ εγγξϊθσλ, δειαδά θεηκϋλσλ, ζηα νπνέα πεξηιακβϊλεηαη ε δάισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ ά Ϊιιν ζηνηρεέν πξννξηζκϋλν ά πξφζθνξν λα απνδεέμεη γεγνλφο πνπ Ϋρεη Ϋλλνκε ζεκαζέα (ρεηηθά ε αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Σκάκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ.) Τπνρξενχληαη νη δηνηθεηηθέο αξρέο, επνκέλσο θαη νη ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., απφ ηηο νπνίεο δεηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, λα ειέγρνπλ ην επηιήςηκν ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ; Γελ πξνθχπηεη, απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 Ν. 2690/1999, φπσο απηϋο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηϊμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 16 Ν. 3345/2005 (Α 138), ππνρξϋσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ αξρψλ, επνκϋλσο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, απφ ηηο νπνέεο δεηεέηαη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, λα ειϋγρνπλ ην επηιάςηκν ηνπ πεξηερνκϋλνπ ησλ ζρεηηθψλ εγγξϊθσλ. Χζηφζν, δελ κπνξεέ λα βεβαησζεέ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζε δάισζε πξνδήισο παξϊλνκε, θαζψο ε Γηνέθεζε δελ κπνξεέ λα ζπκπξϊμεη ζε παξϊλνκεο πξϊμεηο. ρεηηθά κε ην ζϋκα απηφ εέλαη θαη ε αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Σκάκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ., ε νπνέα Ϋγηλε απνδεθηά απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα: «Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πξνυπνζϋηεη απαξαέηεηα Ϋγγξαθν θεέκελν θαη δελ λνεέηαη επέ Ϊγξαθεο ζειέδαο. ΑθνξΪ, φκσο, κφλν ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ θαη φρη ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξϊθνπ. Σν φξγαλν ηεο δηνηθεηηθάο αξράο ά ηνπ Κ.Δ.Π. απφ ην νπνέν δεηεέηαη ε βεβαέσζε δελ Ϋρεη ππνρξϋσζε λα ειϋγμεη ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξϊθνπ νχηε δηθαηνχηαη λα αξλεζεέ ηε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, εθηφο αλ απφ απηφ (πεξηερφκελν ηνπ εγγξϊθνπ) ά απφ ζρεηηθά δάισζε ηνπ ηδένπ ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ πξνθχπηεη θαηϊ ηξφπν πξφδειν ηϋιεζε πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά αληέζεζε ζηα ρξεζηϊ άζε ά αλ ππϊξρεη πξνγελϋζηεξε ά ηαπηφρξνλε θαηαγγειέα ηξέηνπ ζε ζρϋζε κε ην Ϋγγξαθν επέ ηνπ νπνένπ δεηεέηαη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο» Δίλαη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε μελφγισζζν θείκελν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε αιινδαπή αξρή; Σελ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο κπνξεέ θϊζε ελδηαθεξφκελνο λα δεηάζεη απφ νπνηαδάπνηε δηνηθεηηθά αξρά, αλεμαξηάησο ηεο γιψζζαο, ζηελ νπνέα ην ζρεηηθφ 15

18 Ϋγγξαθν Ϋρεη ζπληαρζεέ, θαζψο απφ ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο δελ πξνθχπηεη αληέζηνηρε δηϊθξηζε κε θξηηάξην ηελ γιψζζα ζχληαμεο. Δπέζεο, απφ ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο δελ πξνθχπηεη απαγφξεπζε ζηελ Γηνέθεζε λα βεβαηψζεη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο επέ εγγξϊθνπ, ην νπνέν ζα ππνβιεζεέ ζε αιινδαπά αξρά. ρεηηθά κε ην ζϋκα απηφ εέλαη θαη ε αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Σκάκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ., ζχκθσλα κε ηελ νπνέα: «Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη αλεμϊξηεηα απφ ηε γιψζζα ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν επέ ηνπ νπνένπ ηέζεηαη ε ππνγξαθά, δειαδά επέ μελφγισζζσλ εγγξϊθσλ δελ απαηηεέηαη λα ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη κεηϊθξαζε απηνχ, αθνχ ην φξγαλν ηεο δηνηθεηηθάο αξράο ά ηνπ Κ.Δ.Π., απφ ην νπνέν δεηεέηαη ε βεβαέσζε, δελ ππνρξενχηαη λα αλαγλψζεη ην Ϋγγξαθν». (αξηζ /774/0006Γ/ Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ15_14913_12952/ φκνην Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, θαζψο θαη αξηζ /2215/0001Α/Φ71/ Ϋγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/19787/ φκνην ηεο Γηεχζπλζεο ρϋζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεοηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο) Η επηζεκεησκαηηθή πξάμε, γηα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, γίλεηαη κφλν ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε βεβαίσζε ή θαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν; Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη κε ζρεηηθά επηζεκεησκαηηθά πξϊμε, απνθιεηζηηθϊ επέ ηνπ εγγξϊθνπ, ην νπνέν πεξηιακβϊλεη ηελ βνχιεζε ηνπ δεινχληνο θαη εέλαη δπλαηά επέ εγγξϊθσλ πνπ Ϋρνπλ δηνξζψζεηο ά θελϊ. (βιϋπε ηα Ϋγγξαθα πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε) Ση αλαγξάθεη ζηελ ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε ν ππάιιεινο ηεο Γηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ έρεη νξηζζεί σο ππεχζπλνο λα πξνβαίλεη ζηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πνιηηψλ; Γηα ηελ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πνιηηψλ, γέλεηαη ζρεηηθά επηζεκεησκαηηθά πξϊμε ζην ζψκα ηνπ θεηκϋλνπ ηνπ εγγξϊθνπ, επέ ηνπ νπνένπ δεηεέηαη ε παξαπϊλσ βεβαέσζε, απφ ηνλ ππεχζπλν ππϊιιειν ηεο δηνηθεηηθάο Αξράο, ν νπνένο αλαγξϊθεη, ρεηξφγξαθα ά κε αλϊινγε νξζνγψληα ζθξαγέδα: (α) Σνλ ηέηιν ηνπ θνξϋα θαη ηελ Τπεξεζέα ηνπ ππαιιάινπ, πνπ ελεξγεέ ηελ ζεψξεζε (π.ρ. Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ - Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκνζέσλ Δζφδσλ - Γεληθά Γηεχζπλζε Σεισλεέσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ ΚαηαλΪισζεο- Σεισλεέν ). (β) Σε θξϊζε «Βεβαηψλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ». (γ) Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ηνπ ελδηαθεξνκϋλνπ, ηνπ νπνένπ βεβαηψλεηαη ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθάο. (δ)σνλ αξηζκφ ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά Ϊιινπ λνκηκνκνπνηεηηθνχ Ϋγγξαθνπ ζηνηρεένπ (Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη) ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ, ηνπ νπνένπ βεβαηψλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο. (ε)σνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελέα ζεψξεζεο. 16

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ ΣΑ ΤΝΖΘΔΣΔΡΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ ΣΑ ΤΝΖΘΔΣΔΡΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Γ (ΥΔΔΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΩΝ) ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ ΣΑ ΤΝΖΘΔΣΔΡΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Γηεχζπλζε Σρέζεσλ Κξάηνπο - Πνιίηε ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Θέκα 3 Ο : ΒΔΒΑΙΩΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Θεζκηθό πιαίζην: Η βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ.

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟ ΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Έρνληαο ππφςε:

Σν ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟ ΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Έρνληαο ππφςε: ΑΔΑ: 6ΠΠΩ4690ΩΔ-ΤΜΥ INFORMATICS 17PROC001611391 2017-06-29 NIKOLAOS SKARPELOS Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA Ζ ΓΗΟΗΚΖ Ζ 2 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΟΤ ΠΛΖΗΟΝΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 58.870,00 ΔΤΡΧ (με ΦΠΑ) ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο

ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο ΔΡΓΟ MICHAEL: ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ, 29 ΜΑΨΟΤ 2008 ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην Μεηξών ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA Αλαξηεηέα ζην Δηαδίθηπν ΓΗΟΗΚΖΖ 2 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔ.Η.Α. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ. :.18982/01-06-2017 «ΑΣΣΗΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ / ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ / ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.N.A. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» N.Π.Γ.Γ. ΥΑΨΓΑΡΗ 27-4-2016 IEΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ - T.K. 124 61 ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε. Διεκνοφσ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια υριγγϊν (CPV: )

Γηαθήξπμε. Διεκνοφσ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια υριγγϊν (CPV: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA ΓΗΟΗΚΖ Ζ 2Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔ.Η.Α. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟ ΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΓΗΔΤΘΤΝ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 014/2015 (ΑΡ.ΤΣ )

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 014/2015 (ΑΡ.ΤΣ ) ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : Β.ΛηνπιηΪθε ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΛΗΦΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΛΗΦΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΟΛΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ϋδεο, 3 Φεβξνπαξένπ 2017 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα