USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης εργασίας είναι η μ έτρηση τη ς παραγωγικόn1τας σε επίπεδ επιχείρ ηση ς. Για τν σκπό αυτό επ ιλέχθηκε η μ έθδς των Π λλαπλώ ν Συντελεστών (Multiple Factor Approach) ή AQPC η πία είναι πρϊόν τυ Κ έντρυ Π ι ότ ητας τυ Χιύστν ( Η. Π.Α). Η μ έθδς αυτ 1j, έχε ι ως βασικό κρ ιτή ρι την μ έτρηση τη ς μερικής παραγωγικότ ητας όλων των συντελεστών παραγωγής τυ πρϊόντς καθώ ς και της συνλικ 1j ς παραγωγικότητας. Επίση ς έχε ι ως βασικό σκπό τη σύνδεση των μ εταβλών στην παραγωγικότητα μ ε τι ς μ ε ταβλ ές στ ικνμικό απτέλεσμα τη ς επιχείρ η σης. Η εφαρμγή τη ς μ εθόδυ αυτής, για λόγυς εύκλης χρήση ς, βασίζεται στην εφαρ μγή ενός μντ έλυ σε περ ιβ άλλν exce l. Τ πρτεινόμεν μντ έλ θα μπρύσ ε να υπστηρίξει την διίκησ η τη ς επιχείρηση ς στην διαδικασία λήψ η ς στρατηγικών απφάσεων (στ η δ ιατύπωση και αξιλόγηση των πρ τ εινό μενων μελλντικών στρατηγικών), αλλά και στην αξ ιλόγ ηση των υπαρχυσών στρατηγικών (διαδ ικασία μ έτρησης και βελτίωσης της απόδσης). Abstract The subject of the current work is the measurement of prod uctiν ity in a firm 's level. For this purpose the method of Multiple Factor Approach or AQPC has been chosen. This method is the product of Huston Quality Center in Texas, USA. The basic tool of this method is the measurement of partial pro ductiν ity factors and total productivity as a whole and is aiming to correlate the changes in productivity with the changes in financia l - economic results of the particular firm. The proposed model could support the company's management team and contribute towards strategic decision takjng ( and in the evaluation and formulation of future strategies), also in the evaluation of current strategies (procedure and perfo rmance measurement and improvement) and ίt could contribute to narrow the gap between strategy deν e l o pment and implementation. JEL Classification: 024. Ke words: Pro ductiνity, Efficiency, Cost Recovery, Gold model, AQPC - Huston model. Αyyελάκης Σ. Γεώρyις Υπψήφις διδάκτωρ, Derbyshlre Buslness School, Unlνerslty ι Derby Μνδήλας Α. Αθανάσις Αν. καθηyητής, Τμήμα Λyιστικής, ΤΕΙ Καβάλσς Τσάμης Ανσστάσις Αν. καθηyητής, Τμήμα Δημόσιας Διίκησης, Πάντειν Πανεπιστήμι θερίυ Νικόλας Αν. Καθηyητής, Τμήμα Διίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Καβάλας Agelakls S. Georglos, Ph. D. Caπdldate, Derbyshlre Buslness School, Unlνerslty ι Derby Mandllas Α. Athanaslos Ass. Proιessor, Deρartmeπt ι Accountlng, ΤΕΙ ι Kaνala Tsamls Anastaslos Ass. Proιeιsor, Deρartment ι Management, Pantelon Unlνerιlty Therlou Nlkolaos Ass. Proιeιsor, Deρartment of Management, ΤΕΙ ι Kaνιla 29

2 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ.ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριο Υ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Εισαγωγή Στ σημερινό ικνμικό περιβάλλν της παγκσμιπίησης και τυ ξύ ανταγωνισμύ, ι επιχειρήσεις πυ στχεύυν στην μακρπρόθεσμη επιβίωση και επιτυχία και πρσπαθύν να διατηρήσυν τα ανταγωνιστικά τυς πλενεκτήματα, είναι αναγκασμένες να ακλυθήσυν μια μόν «γενική» στρατηγική (generic strategy): δ ι αφρπίη ση (differentiation) μ ε τ χαμηλό τ ερ κόσ τ ς (low cost leadership) έν αν τι τυ αν ταγωνισ μύ. Αυτό διότι ξύς διεθνής ανταγωνισμός έχει δηγήσει, και συνεχίζει να δηγεί, στη σταθερπίηση ή μείωση των τιμών όλων των πρϊόντων (τελικών και ενδιάμεσων) και, συγχρόνως, στην αυξημένη απαίτηση των καταναλωτών για καλύτερη πιότητα. Συνεπώς, κυριότερς παράγντας πυ καθρίζει την μακρπρόθεσμη επιβίωση και επιτυχία όλων των ργανισμών δεν μπρεί να είναι άλλς από την μακρπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας (της συνλικής αξίας δηλαδή των παραγόμενων πρϊόντων διαιρύμενη με την συνλική αξία (κόστς) των συντελεστών παραγωγής) σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών. Σκπός τυ παρόντς άρθρυ, πέρα της βιβλιγραφικής ανασκόπησης, είναι η παρυσίαση ενός μντέλυ μέτρησης της συνλικής παραγωγικότητας και της επίδρασής της στην μακρπρόθεσμη απόδση σε επίπεδ επιχείρησης. Τ πρτεινόμεν μντέλ μπρεί να απτελέσει ένα χρήσιμ εργαλεί υπστήριξης κάθε ανώτατης διίκησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης στρατηγικών και λειτυργικών απφάσεων. Μπρεί να χρησιμπιηθεί για την διαμόρφωση και αξιλόγηση των πρτεινόμενων μελλντικών στρατηγικών καθώς επίσης και για την διαρκή αξιλόγηση της υιθετύμενης και εφαρμζόμενης στρατηγικής, ως ένα εργαλεί μέτρησης και βελτίωσης της συνλικής απόδσης της επιχείρησης (performance measurement and improvement process). 2. Βιβλιγραφική Ανασκόπηση 30 Οι σημερινές επιχειρήσεις λειτυργύν μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και πλύπλκ εξωτερικό περιβάλλν. Η υιθέτηση των συστημάτων στρατηγικής διίκησης (strategic management) και μέτρησης της επίδσης (performance measurement) από τις επιχειρήσεις, μπρύν να συμβάλυν σημαντικά στην αύξηση της ικανότητας αυτών να ανταγωνιστύν με επιτυχία σε εθνικό και / ή διεθνές επίπεδ, εφόσν φυσικά αναπτυχθύν και χρησιμπιηθύν σωστά (Sink & Tuttle, 1989: 1 ). Από την άλλη πλευρά, η μέτρηση της συνλικής επίδσης, για να συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία μιας επιχείρησης, πρέπει να συνδέεται άμεσα με τ σύστημα της στρατηγικής διίκησης (και τ στρατηγικό πρόγραμμα). Μόν όταν η μέτρηση της επίδσης βρίσκεται στ επίκεντρ της στρατηγικής διίκησης μπρεί η επιχείρηση να καταβάλλει πρσπάθειες για την συνεχή βελτίωσή της. Κατ ' αυτό τν τρόπ, η διαδικασία μέτρησης της συνλικής επίδσης εξπλίζει τα στελέχη της επιχείρησης με ένα τέτι πληρφριακό

3 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), σύστημα ανατρφδότησης πυ δηγεί στην συνεχή βελτίωσή της μέσα από την συνεχή αξιλόγηση των εφαρμζόμενων στρατηγικών της, άρα και της συνλικής της στρατηγικής κατεύθύνσης. Η σύνδεση μεταξύ τυ συστήματς μέτρησης και βελτίωσης της συνλικής επίδσης, τυ στρατηγικύ πργράμματς, και των τεθέντων μακρπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, απτελεί την σημαντικότερη πρόκληση για τα στελέχη των σημερινών επιχειρήσεων (Campi, 1993:4). Οι επιχειρήσεις, μέσα από τις διαδικασίες της στρατηγικής διίκησης και της μέτρησης της συνλικής επίδσης, πρέπει να καθρίζυν συγκεκριμένυς σκπύς και στόχυς, κατά τ έτι τρόπ πυ να δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη να κατανύν, όσ περισσότερ και καλύτερα μπρύν, τν τρόπ πυ λειτυργεί τ σύστημα της επιχείρησής τυς, πύ μπρύν να τ βελτιώσυν, και πότε τ σύστημα αυτό ελέγχεται ή είναι εκτός ελέγχυ. Την τελευταία δεκαετία, η πλειψηφία των ανωτάτων στελεχών σε όλ τν κόσμ έχει εστιάσει τ ενδιαφέρν της στην υιθέτηση τριών κυρίαρχων σκπών και στόχων (Rappaport, 1992:84-90): (α) την δημιυργία και διατήρηση ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς, (β) την αύξηση της συνλικής επίδση ς, και (γ) την αύξηση τη ς παραγωγικότητας (ή απδτικότητα ς -effίcίency). «Κάθε επιχείρηση δημιυργεί ανταγωνιστικό πλενέκτημα, μακρπρόθεσμα, μόν στην περίπτωση πυ η αξία των εισρών της (έσδα πωλ1ίσεων) είναι μεγαλύτερη από τ συνλικό τη ς κόστ ς (συνλικές εκρές), συμπεριλαμβανμένυ και τυ κόστυς κεφαλαίυ. Τ πλεν έ κτημα αυτό επιτυγχάνεται μόν μέσα από την πρσφρά πρϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή αξία για τυς καταναλωτές (υψηλή πιότητα, καλύτερες υπηρεσίες μετά την πώ ληση, κλπ.), 11 με χαμηλότερες τιμές, ή και τα δύ συγχρόνως» (Rappaport, 1998:69-73). Επίσης, η αύξηση της παραγωγικότητας είναι κυριότερς παράγντα ς δημιυργίας πλεναζόντων ταμιακών ρών, πυ χρησιμπιύνται για την διατήρηση, ή την δημιυργία νέυ, ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς, μέσα από επενδύσεις σε νέυς πόρυς (υλικύς ή άϋλυς) και σε νέε ς ικανότητες (κυρίως ργανωτικές) της επιχείρησης (Day & Reibstein, 1997:52). Οι περισσότερι μέθδι ανάλυσης πυ χρησιμπιεί η στρατηγική διίκηση, όπως για παράδειγμα η ανάλυση τυ κλάδυ, η ανάλυση της στρατηγικ1ίς θέσης, και η ανάλυση ελέγχυ των πόρων της επιχείρησης, έχυν ως κύρι σκπό την αναγνώριση των ανταγωνιστικών πλενεκτημάτων της επιχείρησης καθώς επίσης και των πηγών πυ δημιυργύν τα πλενεκτήματα αυτά. Ο σωστός υπλγισμός της δυναμικής πυ έχει κάθε πρτεινόμενη στρατηγικ1ί στην δημιυργία μακρπρόθ ε σμης παραγωγικότητας και επίδσης θα σηματδτήσ ε ι την απυσία ή ύπαρξη ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς (Rappaport, 1998: 65). Η διαχείριση της παραγωγικότητας (productiνity management) απτελεί μια διαδικασία κατά την πία η παραγωγικότητα τυ υπό ε ξ έταση αντικειμένυ (εργαζόμενυ, μάδας εργαζμένων, τμήματς, εργστασίυ, επιχείρησης) μετράται, βελτιώνεται και ελέγχεται. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη (Sink, 1985: 23): 31

4 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΙ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΙ, ΑΝ. ΤΙΑΜΗΙ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Μέτρηση και αξιλόγηση της παραγωγικότητας. 2. Πργραμματισμός για τν έλεγχ και την βελτίωση της παραγωγικότητας βασιζόμενς σε πληρφρίες σχετικές με την μέτρηση και αξιλόγησή της. 3. Επεμβάσεις για την βελτίωσή της. 4. Μέτρηση και αξιλόγηση της επίδρασης των επεμβάσεων αυτών. Η Sumanth (1984:51) ρίζει την διαχείριση της παραγωγικότητας ως εξής: «Είναι μι. α τυππιημένη δ ι αδικασία διαχείρι. σης, πυ περιλαμβάνει. όλα τα επίπεδα της ι εραρχι'ας στελεχών και εργαζμένων, με απώτερ σκπό την μείωση τυ κ όστυς παραγωγής, πρώθησης, και δ ι ανμής ενός ή περισστέρων πρϊόντων / υπηρεσιών μέσα από τν συντνισμό των τεσσάρων φάσεων τυ κύκλυ παραγωγικότητας, μέτρησης, αξι. λόγησης, πργραμματ ι σμύ και β ελτι'ωσης αυτής». Τα πέντε σημαντικά ση μεία τυ ρισμύ αυτύ είναι: τυππιημένη διαδικασία, στελέχη και εργαζόμενι, κόστς και συντνισμός. Τα στελέχη και ι εργαζόμενι καθρίζυν τυς σκπύς και την απαραίτητη ργανωτική δμή. Από κινύ πρσπαθύν να πετύχυν τυς σκπύς αυτύς. Ο κάθε ένας σκπός αφρά την μείωση τυ κόστυς ενός πρϊόντς ή μιας υπ η ρεσίας. Ο συντνισμός αφρά τ ην πρσπάθεια της από κινύ λειτυργίας και συνεργασίας των διαδικασιών μέτρησης και βελτίωσης με αυτές της αξιλόγ η σ η ς και πργραμματισμύ της παραγωγικότητας. Η διαχείριση της παραγωγικότητας δεν μπρεί να απτελεί μια ξεχωρ ιστή διαδικασία. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τ σύστημα μέτρησης της συνλικής επίδσης και με τ πληρφριακό σύστημα διίκησης της επιχείρηση ς τυλάχιστν σε δύ σημεία. Για να παίρνει τις απαραίτητες πληρφρίες πυ χρειάζεται για τν υπλγισμό της παραγωγικότητας και για να τρφδτεί τα δύ αυτά συστήματα με πληρφρίε ς απαραίτητες στ μάνατζμεντ. Η αύξηση της παραγωγικότητας δημιυργείται με πλλύς τρόπυς (S ink, 1985: 26): 32 Με την αύξηση τυ όγκυ παραγωγής και την ταυτόχρνη μείωση των εισρών. Με την αύξηση τυ όγκυ παραγωγ11ς και τ πάγωμα των εισρών. Με την αύξηση τυ όγκυ παραγωγής και την ταυτόχρνη αύξηση των εισρών με χαμηλότερ ρυθμό από την αύξηση τυ όγκυ παραγωγής. Με τν όγκ παραγωγή ς να παραμένει σταθερός και την ταυτόχρνη μ είωση των εισρών. Με την μείωση τυ όγκυ παραγωγής και την ταυτόχρνη μείωση των εισρών με μεγαλύτερ ρυθμό από την μείωση τυ όγκυ παραγωγής. Με την αύξηση της απδτικότητας η πία πρκύπτει χωρίς την παρέμβαση διαρθρωτικών αλλαγών. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση μπρεί να φείλεται σε νέες μεθόδυς εργασίας, νέες διαδικασίες, ή στην αύξηση της παρακίνησης των εργαζμένων. Η αύξηση αυτή δεν απαιτεί νέε ς επενδύσεις και πραγματπιείται με μικρά βήματα.

5 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIE NCES - Ν 11 (2007), Με την αύξηση της απδτικότητας πυ φείλεται σε διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό πρϋπθέτει την αλλαγή τη> πιότητας των εισρών ή την αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας με νέες επενδύσεις σε εξπλισμό. Οι Hays και Wheelwright (1984) πρσεγγίζυν τ θέμα της αύξησης της παραγωγικότητας διαφρετικά, μέσα από τ πρίσμα τυ χρόνυ. Υπστηρίζυν ότι τα στελέχη μπρύν να βελτιώσυν την παραγωγικότητα: 1) Βραχυπρόθεσμα, με την απδτικότερη χρήση τυ διαθέσιμυ ενεργητικύ μιας επιχείρησης στα υπάρχντα πρϊόντα. Αυτό απαιτεί σκληρή δυλειά, απφασιστικότητα, και πρσχή στη λεπτμέρεια. 2) Μεσπρόθεσμα, με την αντικατάσταση ρισμένων εισρών, όπως νέ εξπλισμό σε αντικατάσταση πρσωπικύ ή περισσότερυ εξειδικευμένυ πρσωπικύ σε αντικατάσταση τυ λιγότερ εξειδικευμένυ πρσωπικύ. Αυτό απαιτεί κεφάλαια για νέες επενδύσεις και διάθεση για χρηματικν μικύς κινδύνυς. 3) Μακρπρόθεσμα, με την ανάπτυξη νέων πρϊόντων και διαδικασιών. Αυτό απαιτεί κεφάλαια, φαντασία και απφασιστικότητα. Όλα τα παραπάνω αφρύν τρόπυς πυ δηγύν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της συνλικ1ίς επίδσης των επιχειρ1ίσεων. Για την επίτευξη των στόχων τυς ι επιχειρήσεις πρέπει να έχυν αναπτύξει σύστημα μέτρησης της συνλικής επίδσής τυς, για παράδειγμα την υιθέτηση τυ πίνακα ισρρπημένης μέτρησης (Balanced Scorecard), και ως εκ τύτυ κμμάτι τυ συστήματς αυτύ θα απτελεί τ υπσύστημα διαχείρισης παραγωγικότητας, τ πί θα καλύπτει όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και διαφρετικύς χρνικύς ρίζντες. Στην βιβλιγραφία υπάρχυν αρκετές διαφρετικές μέθδι ανάλυσης της σχέσης μεταξύ παραγωγικότητας και κερδφρίας. Συνήθως η σχέση αυτή, σε επίπεδ επιχείρησης,. περιγράφεται με την χρήση μντέλων. Η πλειψηφία των μντέλων είναι μντέλα μέτρησης της συνλικ1ίς παραγωγικότητας (Total Factor Productivity Measurement Models-TFPMM και Total Productivity Measurement Models-TPMM). Ο Pineda (1990:13) πίς έχει ασχληθεί εκτενώς με την καταγραφή και περιγραφή των μντέλων αυτών, ρίζει τα μντέλα αυτά ως εξής: <<'Ολα τα μντέλα TFPM και ΤΡΜ μετρύν και συσχετίζυν άμεσα την παραγωγικότητα με την συνλική κερδφρία, σε επίπεδ επιχείρησης, χρησιμπιώντας δυναμικύς δείκτες μέτρησης παραγωγικότητας (dynamic productivity ratios or indices) εκφρασμένυς σε χρηματικνμικές και όχι σε φυσικές μνάδες». Καταγράφει 13 τέτια μντέλα τα πία διαχωρίζει σε τρεις μεγάλες κατηγρίες: 1. Τα μντέλα πυ χρησιμπιύν δείκτες παραγωγικότητας (The Productivity Indices-PI Models). 2. Τα μντέλα Κερδφρίας, Παραγωγικότητας και Ανάκτησης Κόστυς (The Profitability= Productivity+ Price Recovery-PPPR Models), και 3. Τα Οικνμετρικά Μντέλα (The Econometric Models). 33

6 Γ. ΑΓΓΕΛΑ Κ ΗΣ, Αθ.ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Από τα ανωτέρω, δύ είναι τα κυριότερα μντέλα πυ χρησιμπιύνται σε επίπεδ επιχείρησης: (α) Τ μντέλ τqυ Gold (Gold, 1973 & 1982), και (β) Τ μντέλ τυ Αμερικανικύ Κέντρυ Παραγωγικότητας και Πιότητας τυ Χιύστν (Τέξας) - APQC (Θερίυ, 2000 και 2002, Λίπβατζ-Κρεμεζή & Μανδαράκα, 1995; Pineda, 1990; Sumanth, 1984,). Και τα δύ μντέλα συνδέυν την παραγωγικότητα με την κερδφρία χρησιμπιώντας διαφρετικά χρηματικνμικά λγιστικά μεγέθη, τν δείκτη της «απόδσης των συνλικών επενδύσεων» τ πρώτ μντέλ και τα καθαρά κέρδη τ δεύτερ. Τ πρώτ μντέλ, αν και περισσότερ πλύπλκ, είναι καταλληλότερ για να χρησιμπιηθεί στην αξιλόγηση μακρπρόθεσμων στρατηγικών απφάσεων, ενώ τ δεύτερ απτελεί ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλεί πυ αναβαθμίζει και συμπληρώνει την πληρφριακή ικανότητα της διικητικής λγιστικής. Τ μντέλ τυ Gold έχει πλλά πλενεκτήματα αλλά και δύ βασικά μει νεκτήματα (Theriou, 2000): 1. Τ μντέλ βασίζεται και συνδέει την παραγωγικότητα με την μακρπρόθεσμη κερδφρία χρησιμπιώντας τν λγιστικό δείκτη της «απόδσης των συνλικών επενδύσεων» (return η investments-roi). Ο δείκτης αυτός έχει απδειχτεί ακατάλληλς για την αξιλόγηση των πρτεινόμενων στρατη γικών και, κυρίως, για την μέτρηση της συνλικής επίδσης των επιχειρήσεων (De Villiers, 1997: , και Rappaport, 1998:21-28). 2. Δεν λαμβάνει καθόλυ υπόψη τα «γενικά έξδα» (παραγωγής, έρευνας & ανάπτυξης, διίκησης και πωλήσεων) της επιχείρησης ως μια από τις εκρ ές (συνλικό κόστς) για τν υπλγισμό της συνλικής παραγωγικότητας. Σήμερα τα γενικά έξδα πλλών επιχειρήσεων υπερβαίνυν κατά πλύ άλλες κατηγρίες δαπανών, όπως για παράδειγμα τ κόστς εργασίας, υλικών ή ακόμη και αυτό τυ κεφαλαίυ (Rappaport, 1998:63). 3. Περιγραφή τυ Μντέλυ Βασ ικ ά Χαρ ακτη ρ ιστ ικά της Με θ όδυ Π λλαπλών Συντελεστών (AQPC) Σύμφωνα με τυς Δερβιτσιώτη(1991) και Λίπβατζ - Κρεμεζή(1995) ισχύ υν τα παρακάτω: Πλενεκτ ' σ:τα Η μέθδς είναι σε θέση να συνδέσει τις μεταβλές στην παραγωγικότητα με τ ικνμικό απτέλεσμα κάθε χρήσεως ή περιόδυ, κάτι πυ κάνει την ανάλυση της παραγωγικότητας περισσότερ κατανητή στα διικητικά στελέχη. 2. Η μέθδς συνδυάζει φυσικά και ικνμικά μεγέθη, δίνντας έτσι την ευχέρεια παρακλύθησης της παραγωγικότητας σε διαφρετικά επίπε δα της επιχείρησης. 3. Η μέθδς είναι δυνατόν να συσχετισθεί με τ χρησιμπιύμεν λ γιστικό σύστημα, διευκλύνντας έτσι την εφαρμγή της.

7 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIDU - REVIEW DF ECDNDMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Η μέθδς είναι ανεξάρτητη από τις υπκειμενικές τπθετήσει ς και εκτιμήσεις των στελεχών και εργαζμένων. Αυτό την κάνει πι αντικειμενική και περισσότερ απδεχτή στ βαθμό πυ δεν αμφισβητύνται τα ικνμικά στιχεία πυ παρέχνται. Μεινεκτ ' ατα 1. Η εφαρμγή της μεθόδυ από μία μάδα ειδικών χωρίς την υσιαστική συμμετχή των εργαζμένων αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση, παρερμην είες ή και απόρριψη των απτελεσμάτων. 2. Η έλλειψη συμμ ετχής από τυς εργαζόμε ν υς δεν συμβάλλει στην εφαρ μγή της μεθόδυ με τρόπ τέτι ώστε να υπκινεί τυς εργαζόμενυς για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξη τυς. 3. Όταν υπάρχει δυσμενές κλίμα εργασιακών σχέσεων, η αμφισβήτηση τη ς αξιπιστίας των ικνμικών στιχείων εμπδίζει την απδχή των συμπερασμάτων για την επίδραση τη ς παραγωγικότητα ς στ ικνμικό απτέλεσμα. Η μ έτρηση τη ς παραγωγικότητας με την μέθδ των πλλαπλών συντελεστών στηρίζεται στην ακόλυθη βασική παραδχή., Οπιαδήπτε μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα μιας ε πιχείρηση ς πρέρχεται: 1. Από μεταβλές στην παραγωγικότητα. 2. Από μεταβλές στην ανάκτηση τυ κόστυς στην τιμή τυ τελικύ πρϊόντ ς. 3. Από συνδυασ μό μεταβλών και στα δυ παραπάνω μεγέθη. Γ ια να κατανήσυμε τις παραπάνω σχέσεις είναι σκόπιμ να εξετάσυμε τν τρόπ πυ δημιυργείται μια μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα. Τ κέρδς (η ζημία) σε δεδμ ένη χρνική περίδ είναι πάνττε η διαφρά μεταξύ της αξίας της παραγωγής πυ αντιστιχεί στα έσδα και τυ κόστυς παραγωγής πυ αντιστιχεί στα έξ δα. Έχυμε δη λαδή, Κέρδ ς (η ημία) = Έσδα - Έξδα = Αξία παραγωγής- Κόστς παραγωγής Από την παραπάνω σχέ ση πρκύπτυν τα ακόλυθα: Μ εταβλή στην αξία παραγωγής Μεταβλή στ κό στ ς Μ εταβ λή στ κέρδς παραγωγής Μεταβλή στην Μ εταβλή στ η ν πσότητα παραγωγής αξία παραγωγής Μ εταβλή στην τιμή τυ πρϊόντς Μ εταβλή στην Μ εταβλή στ κέρδς Μ εταβλή στ κόστς πσότητα των συντελεστών παραγωγής 35

8 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Αν τις παραπάνω σχέσεις τις δύμε διαφρετικά, αντιλαμβανόμαστε ότι η μεταβλή στις πσότητες τυ πρϊόντς σε σχέση με τη μεταβλή στις πσότητες των συντελεστών δεν είναι τίπτί: άλλ από τη μεταβλή στην παραγωγικότητα. Ταυτόχρνα, η μεταβλή στην τιμή τυ πρϊόντς σε σχέση με τη μεταβλή στις τιμές των συντελεστών της παραγωγής (αμιβές εργασίας, κόστς υλικών η ενέργειας, κλπ.) αντιστιχεί στ δείκτη ανάκτησης κόστυς. Οι παραπάνω σχέσεις απεικνίζνται στ Διάγραμμα 1. Σε αυτό διαφαίνεται ότι η μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα μιας επιχείρησης είναι δυνατόν να ερμηνευθεί όχι μόν με τ συνήθη τρόπ, ως συνέπεια μεταβλών στα έσδα η έξδα, αλλά εναλλακτικά ως συνδυασμός μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση τυ κόστυς. Διάγραμμα 1: Σχέσεις μεταξύ ικνμικύ απτελέσματς και μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς. Μ εταβ λή στην Μ εταβλή στην Μεταβλή στην πσότητα - αξία παραγωγή ς τιμή τυ - παραγωγής πρϊόντς l l Μ εταβλή στην Μ ε ταβλή στ Μεταβλή στην παραγωγικότητα ικν. ανάκτηση r απτέλεσμα - κόστυς Μεταβλή στην Μ εταβλή στ Μεταβλή στις πσότητα των κόστς τιμές των - - συντελεστών παραγωγής συντελεστών Πηγή: Δερβιτσιώτη ς Κ. (1991) r 1 Η έννια της ανάκτησης κόστυς αναφέρεται στ βαθμό πυ η νέα τιμή τυ πρϊόντς απρρφά εξ λκλήρυ ή και υπερβαίνει τις αυξήσεις πυ έγιναν στις τιμ ές των συντελεστών παραγωγ1iς. 36 Βασική Σχέση στη Μέθδ AQPC Δείκτης Απδτικότητας = Δείκτης Π αραγωγικότητας * Δείκτης Ανάκτησης Κ όστυς Οι παραπάνω δείκτες ρίζνται από τις παρακάτω σχέσεις: Α ία πα α ω, QΈJν τ έ υσα περίδ Δείκτης Απδτικότητας = Α ία πα α ω ' ν πε ίδ άq!jς Α ία αναλώσεων εισ ών ν τ ε. Π ε ίδ Αξία αναλώσεων εισρών στην περίδ βάσης

9 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Όπως φαίνεται από τν ρισμό, δείκτης απδτικότητας πρσδιρίζει τις μεταβλές στην ικνμική απόδση της επιχείρησης, έτσι όπως αυτή δια μρφώνεται από τις μεταβλές στις πσότητες και τις τιμές για τα πρϊόντα και τυς συντελεστές παραγωγής. Αν αυτά τα μεγέθη παραμένυν σταθερά από τη μια περίδ στην άλλη, δείκτη ς απδτικότητας θα είναι ίσς με 1,00. Όταν ι μεταβλές είναι ευνϊκές δείκτη ς παίρνει τιμές μεγαλύτερες τυ 1,00. Στην περίπτωση αυηi η επιχείρηση βελτιώνει την ικνμική της κατάσταση. Τ αντίθετ ισχύει στην περίπτωση επιδείνωσης τυς, δηλ. όταν δείκτης είν αι μικρότερς τυ 1,00 (βλ. Διάγραμμα 2). Διάγραμμα 2: Απεικόνιση γραμμών με την ίδια μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα, από διαφρετικύς συνδυασμύς μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς. Δα, Μεταβ λη στην αναιcτησ η 2,00 ΙCτ υς 1 Υ πφα να η ησ η.. "" c υς Κ ι 1 Υπα ν αιcτη η ΙC στ υς 1,00 Μ ε τ α β λη στ ην π α ρ αγ ωγι1ω τ ητα 0,50 1,0 1,30 2,0 Δ π ΑρνητιΙCη μ ε ταβ λη - πα ρ α γωγ ι ΙC τη τ ας ΘετιΙCη μεταβ λη -- πα ρ αγωγιιcτητα ς Πη γή: Δερβιτσιώτης Κ.( 1991) Οι επιπτώσεις στ ικνμικό απτέλεσμα μιας επιχείρησης από διαφρετικύς συνδυασμύ ς μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκη1ση κόστυς πυ αντιστιχύν στα σημεία Α, Β,..., ' στ Διάγραμμα 2 περιγράφνται στν Π ίνακα 1. 37

10 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Πίνακας 1: Ενδεικτικές περιπτώσεις υπλγισμύ των επιπτώσεων στ. ικνμικό απτέλεσμα από διαφρετικύς συνδυασμύς μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς Π εpίπτωση Α Β Γ Δ Ε Μεταβλή Παραγωγ ικότητα ς Ανάκτηση Κ όστυς Μεταβλή. στ Ο ι κνμικό Απτέλεσμα Δείκτης % Δείκτης % Δείκτης % 1, , , ,00 1, , , ,00 1, ,00 1,00 1,00 0, ,00 0, ,00 0, ,50-50 Πηγή: Δερβιτσιώτης Κ. (1991). Πρκ ειμένυ να πρσδιριστύν τα αίτια για τις μεταβλές τυ δείκτη απδτικότητας, είναι σκόπιμ να εξετάσυμε τις μεταβλές εκείνες πυ συνδένται με την αύξηση ή μείωση της παραγωγικότητας για τυς συντελεστές μεμνωμένα και συνλικά όπως και αυτές πυ έχυν σχέση με τν τρόπ ανάκτησης κόστυς. Για τν σκπό αυτό εξετάζυμε τυς άλλυς δύ δείκτες πυ ρίζνται ως εξής: πε ιόδυ ά Πσότητ ες συντελεστών περιόδυ βάσης σε τιμές περιόδυ βάσης Ο δείκτης παραγωγικότητας είναι δείκτης τύπυ Laspeyres, διότι ι σταθμιστές, πυ είναι ι τιμές για πρϊόντα και συντελεστές αναφέρνται στην περίδ βάσης. Στ δείκτη παραγωγικότητας μα ς ενδιαφέρυν ι μεταβλέ ς στις πσότητες. Οι τιμές πυ χρησιμπιύμε ως σταθμιστές απλώς βηθύν να συνδυάσυμε διαφρετικά πράγματα, δηλ. πρϊόντα, διαφρετικές ειδικότητες εργασίας, διαφρετικά υλικά, κλπ. 38 Τέλς, μας ενδιαφέρει δείκτης ανάκτησης κόστυς πίς ρίζεται ως εξής:

11 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), σε τρέ υσε τι έ Πσότητες συντελεστών τρέχ. περιόδυ σε τιμές περιόδυ βάσης Ο δείκτης ανάκτησης κόστυς είναι τύπυ Paasche, διότι ι τιμές των σταθμιστών πυ εδώ είναι ι πσότητες πρϊόντων και συντελεστών παραγωγής, αναφέρνται στην τρέχυσα περίδ. Όπως πραναφέρθηκε δείκτης ανάκτησης κόστυς πρσδιρίζει τ βαθμό πυ ι τυχόν αυξήσεις στις τιμές των συντελεστών παραγωγής, (δηλ. πληθωρισμός στ λειτυργικό περ ι βάλλν της επιχείρησης) απρρφήθηκαν στις τιμές των πρϊόντων. Η μέτρηση της παραγωγικότητας με την μέθδ AQPC γίνεται με τρόπ πυ επιτρέπει την αξιπίηση στιχείων πυ παρέχνται από τ λγιστικό σύ στημα. Έτσι είναι δυνατό να παρακλυθύμε διαχρνικά τις επιπτώσεις στ ικνμικό απτέλεσμα τη ς επιχείρη σης των μεταβλών στν βαθμό ανάκτησης τυ κόστυς στις νέες τιμές. Στ Διάγραμμα 3 απεικνίζεται, σε μεγαλύτερη λεπτμέρεια, η συμβλή για κάθε συντελεστή παραγωγής στ ικνμικό απτέλεσμα, τόσ από τις μεταβλές στην παραγωγικότητα όσ και από τις μεταβλές στην ανάκτηση κόστυς. Διάγραμμα 3: Απεικόνιση των επιπτώσεων της μεταβλής στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς για κάθε συντελεστή στ ικνμικό απτέλεσμα της επιχείρησης. ΜΕΤΑΒΟΛΗ Παραγωγικ ό τητα Εργασία ς ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕ ΡΔΟΣ Από Εργ ασία ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ε ργ ασία ς Απ ό Υ λ ικών Παραγωγ ικότητα Υ λ ικά Υλικών Παραγ ωγικ ό τητα Απ ό Ε ν έ ργcια ς Εν έ ργε ιας Εν έ ργε ια Παραγωγ ι κότητα Γ εν. Ε ξό δων ΜΕΤΑ ΒΟΛ Η ΣΤ Η Ν ΣΥΝ Ο Λ Ι ΚΗ ' Π ΑΡΑΓΩ ΓΙ Κ ΟΤ Η ΤΑ. Απ ό Γ εν. Έ ξδα ΣΥΝΟΛ Ι Κ Η ΜΕΤΑ ΒΟΛ Η ΣΤΟ Κ Ε Ρ ΔΟΣ,. Γεν. Εξόδω ν ΜΕΤΑ ΒΟΛ Η ΣΤ Η Ν ΑΝΑΚΤ Η Σ Η Κ ΟΣΤΟΥΣ 1 Πη γή : Δ ε ρβιτσιώτη ς Κ.( 1 991). 39

12 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριο Υ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2 007), Στιχεία Εφαρμγής Πρκειμένυ να εφαρμόσυμε iην μέτρηση τη ς παραγωγικότητας με την μ έθδ AQPC στην εξεταζόμενη εταιρία όσ και για λόγυς παρυσίασης, αφύ μελετήσαμε την φύση τη ς εταιρίας κάναμε μερικές παραδχές για να απλπι1ίσυμε την πλυπλκότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με τ μντ έλ εξετάσθηκαν δύ μεγάλε ς κατηγρίε ς: Οι Εκρέ ς (μάδα 7 τυ Ε.ΓΛΣ), δηλ. τα έσδα τη ς επιχείρησης, και ι Εισρές (μάδα 6 τυ Ε.Γ ΛΣ), δηλ. τα έξδα. Οι κύριε ς κατηγρίε ς εισρών (κόστυς) πυ εξετάσθηκαν στην περίπτωση μας είναι η U?γασία τα υλικά ενέ εια και τα συνλικά έ δα (αναλυτικότερα στν Πίνακα παραρτήματς Εισρών-Εκρών). Βέβαια τ μντέλ είναι δυναμικό και μπρεί να τρππιηθεί κατά πλύ έτσι ώστε να μπρεί μετρήσει αναλυτικά (σε επίπεδ ανάλυσης λγαριασμών 3βαθμίων κλπ.), διάφρα επιθυμητά στιχεία τυ κόστυς (εισρών). Συνήθως στην πραγματικότητα έ χυμε πλλά πρϊόντα, διαφρετικά είδη υλικών, διαφρετικές ειδικότητες εργαζμένων, κλπ. Εξαρτάται από τ τι επιθυμεί η επιχείρηση να μετρήσει και σε τι λεπτμέρεια. Στιχεία Μντέλυ - Παραδχές 1. Μετρήσαμε την παραγωγικότητα και την συμβλή της στ ικνμικό απτ έλεσ μα για δύ συνεχείς χρνιές, την Περίδ Βάσης δηλ. τ 2002 και την Τρ έχυσα Π ερίδ δηλ. τ Τα στιχεία από τα πία αντλήσαμε πληρφρίες για την εταιρία είναι: τ Ι σζύγι Γενική ς Λγιστικής, τ Ι σζύγι Αναλυτικής Λγιστική ς, τ Ι σζύγι Απθήκης, Κατάσταση Πρσωπικύ, Η Κατάσταση Γ ενικής Εκμετάλλευσης 11 Αναλυτικό Καθλικό τυ Λγαριασμύ (Λγαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης) και ι Κστλγικ ές Καταστάσεις. 2. Από τι ς Εκρ ές, μ ε σταθμικύς μ έσυς όρυς περιρίζυμε τα πρϊόντα σε ένα με μία μ έση τιμ Από τις Εισρές, η Εργασία αναλύεται σε άτμα και ετήσι κόστς ανά εργαζό μ ε ν, τα Υλικά με σταθμικύς μ έσυς όρυς περιρίζνται σε ένα και με μία μέση τιμή, η Ενέργεια είναι ι μνάδε ς πυ καταναλώθηκαν ή ι Κιλβα τώρες, και τα Γ ενικά Έξδα είναι όλα τα υπόλιπα έξδα πυ βαρύνυν την λειτυργία της επιχείρησης. 4. Επειδή η εξεταζόμενη επιχείρηση είναι ειπρική θεωρήθηκε σωστό, από λγιστικής άπψης, να χρησιμπιηθεί αντί της μάδας 2, στα υλικά, τ κόστς πωλ1ίσεων Τέλ ς σημειώνεται ότι στ αρχικό Αμερικανικό μντέλ χρησιμπιείται τ κεφάλαι (επενδύσεις σε πάγι εξπλισμό κ.α) αντί για την παρύσα πρτειν ό μενη εφαρ μγ11 των συνλικών εξόδων, τα πία π ερ ιέχυν τόσ τις δαπάνε ς σε πάγι εξ πλισμό όσ και τ σύνλ των Γ.Β.Ε, διικητικών εξόδων και εξόδων διάθεσης-πρώθησης.

13 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Για την μέτρηση της παραγωγικότητας και τν υπλγισμό των δεικτών ανάκτησης κόστυς και απδτικότητας, με βάση τις σχέσεις πυ πραναφέραμε, υπάρχει μια σειρά ενδιάμεόων πινάκων με τα μεγέθη πυ υπεισέρχνται στυς βασικύς τύπυς. Για την ανάλυση χρησιμπιήθηκε τ MS Office /Excel και δη μιυργήθ η κε τ αρχεί Μ Ο ΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. xls τ πί απτελείται από τυς παρακάτω πίνακες: a. Πίνακας Ε Ι ΣΡΟΕΣ_ΕΚΡΟΕΣ: Εισαγωγή Στιχείων Εισρών - Εκρών, δηλ. συνλικής αξίας παραγωγής και συντελεστών. b. Πίνακα ς Α ΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕ Ι ΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : με δείκτες μεταβλής για πσότητα και τιμές. c. Π ίνακας ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ Ο Ι ΚΟΝΟΜ ΙΚΟ Α Π ΟΤΕΛΕΣΜΑ: με δείκτες για μερική και συνλική παραγωγικότητα, για ανάκτηση κόστυς και για απδτικότητα, καθώς για την συμβλ11 των παραπάνω στην διαμόρφωση τυ ικνμικύ απτελέσματς Και ι τρεις πίνακες παρατίθενται στ τέλς (βλ. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ). Κ ρίνεται σκόπιμ να διευκρινίσυμε ότι στν πίνακα Α ΞΙ Α Π ΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕ Ι ΚΤΕΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, για τ πρϊόν, η αξία παραγωγής σε κάθε περίδ υπλγίζεται πλλαπλασιάζντας την πσότητα με τη τιμή τυ πρϊόντς σε κάθε περίδ. 4. Συμπεράσματα - Συνλικό Απτέλεσμα Μέτρησης Μετά την μελέτη των τριών πινάκων τυ παρατήματς, μπρύμε να καταλήξυμε στα παρακάτω συμπεράσματα: Ανάλυση της συνλικ1ίς μεταβλής παραγωγικότητας και ανάκτησης κόστυς και κατά πόσ αυτές ι μεταβλές επηρεάζυν τ ικνμικό απτέλεσμα της επιχείρησης. Γ ια την ασία, η μείωση της παραγωγικότητας κατά Ί 0% συνέβαλε στην μείωση κέρδυ ς κατά Επίσης η υπερανάκτηση κόστυς κατά 22,65 % συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυ ς κατά 178. J36,39. Έτσι μόν από την εργασία τ κ έρδς της επιχείρησης αυξ11θηκε κατά Για τα υλικά, η πλύ μικρή μείωση της παραγωγικότητας κατά -0,01 % συνέβαλε στην μείωση κέρδυ ς κατά 251,06. Επίσης η υπανάκτηση κόστυ ς κατά -4,65% συνέβαλε στην μείωση τυ κέρδυς κατά ,Β.Έτσι μόν από τα υλικά τ κέρδς τη ς επιχείρησης μειώθηκε κατά ,19. Για την ενέρ εια (ηλεκτρισ!,!ός η μείωση της παραγωγικότητας κατά -23,84% συνέβαλε στην μείωση κέρδυς κατά 4.892,56. Επίσης η υπερανάκτη ση κόστυς κατά 49,61 % συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυς κατά 7.695,12.Έτσι μόν από την ενέργεια τ κέρδς τη ς επιχείρησης αυξήθηκε κατά

14 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Για τα συνλικά έ δα, η αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,70% συνέβαλε στην αύξηση κέρδυς κατά ,30. Επίσης η υπερανάκτηση κόστυς κατά 29,49% συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυς κατά ,52.Έτσι μόν από τα γεν. έξδα τ κέρδς της επιχείρησης αυξήθηκε κατά Εξετάζντας τ τελικό απτέλεσμα από όλες τις παραπάνω μεταβλές βλέπυμε ότι έχυμε μείωση της συνλικής παραγωγικότητας κατά -0,92% η πία συνέβαλε στην μείωση τυ κέρδυς κατά ,94.Ταυτόχρνα είχαμε μία συνλική υπανάκτηση κόστυς ίση με 2,20% πυ συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυς κατά Τα παραπάνω αντιστιχύν σε μία συνλική αύξηση τυ κέρδυς κατά 1,26% ίση με Πρόταση για περαιτέρω-ανάπτυξη τυ μντέλυ. Θεωρύμε ότι η εφαρμγή τυ παραπάνω μντέλυ είναι δυναμική. Η ενδεικτική εφαρμγή τυ σε διετή βάση, απτελεί ένα χρήσιμ εργαλεί στην διίκηση των επιχειρήσεων, για την λήψη στρατηγικών απφάσεων. Θα μπρύσε επίσης να εφαρμσθεί σε μεγαλύτερ χρνικό ρίζντα ή με την χρήση αναλυτικότερων λγαριασμών λγιστικής (3 βαθμίων ή αναλυτικότερων). 42 Βιβλιγραφία Argenti, J. (1976 & 1980). Systematίc Corporate Plannίng, London: Nelson Atkinson, Α. Α., Banker, R. D., Kaplan, R. S. & Young, S. Μ. (1997). Management Accoιιntίng-2 11 d edίtίon, London: Prentice-Hall lnternational (UK) Inc. Brealey, R. Α. & Myers, S. C. (1996). Princίples of Corporate Finance ed, London, McGraw-Hill Co. Inc. Brimson, J. Α. (1991). Actίvίty Accountίng: An Actίvity-Based Costίng Approac/1, New York: John Wiley & Sons, Inc. Δερβιτσιώτης Κ. (1991 ). Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Δερβιτσιώτη. Campi, J. Ρ. (1993). Breaking the Paradigm of Performance Measurement, in Christopher, W. F. & Thor, C. G. (1993): Hanc/book for Productίvίty Measurement and lmprovement, Portland, Oregon: Productiνity Press, p Day, G. S. & Reibstein, D. J. (1997). Wharton on Dynamίc Competitίve Strategy, New York: John Wiley & Sons Inc. De Villiers, J. (1997). The distortions in Economic Value Added, Joumal of Economίcs and Busίness, ν l. 49, no. 3, May-June 1997, pp Gold, Β. (1973). Technology, Productivity and Economic Analysis, Om.ega, The internatίonal Journal of Management Scίence, Yol. 1(1), pp

15 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Gold, Β. (1982). Productivity, technological change and international competitiveness, Technovatίon, Vol. 1(3), pp Hayes, R. Η. & Wheelwright, S. C. (1984). Restoring Our Competίtίve Edge - Competίng through Manufacturing, New York, John Wiley & Sons. Horrigan, J. Ο. (1968). Financial Ratio Analysis - An Historical Perspective, Th e Accounting Revίew, Vol. XLII, Ν 2, pp Johansson, Η. J. (1990). Preparing for Accounting Systems Changes, Management Accoιιntίng, July 1990, pp Kaplan, R. S. (1984 ). The Evolution of Management Accounting, Th e Accountίng Rev ίew, Vol. LIX, Ν 3, July 1984, pp Kaplan, R. S. & Norton, Ο. Ρ. (1992). The Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance, Harvaι d Business Review, Jan.- February 1992, pp Kaplan, R. S. & Norton, Ο. Ρ. (2001 ). The Strategy Focused Organizatίon, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Publishing. Λίπβατζ- Κρ ε μ εζή, Δ. & Μανδαρ άκα, Μ. (1995): Μέτρηση και Ανάλυση Βιμηχανικής Παραγωγικ 6τητα ς, Αθ1Ίνα, εκδόσε ι ς ΣΥΜΜΕΤΡ Ι Α. Mintzberg, Η. (1994). The rise and fal/ of s trat egίc planning, New Υ ork: Prentice Hall. Pineda, Α. J. (1990). Α multiple case study research ι determine and respond to management infoπnation needs using total-factor productivίty measurement, Virginia Polytechnic lnstitute and State University, PhD dissertation thesis, University Microfilms International, 272 p. Porter, Μ. Ε. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfoπnan ce, New York: The Free Press. Rappaport, Α. (1986, 1998 new edition). Creatίng Shareholder Value, New York: The Free Press. Rappaport, Α. (1992). CFO's and Strategists: Forging a Common Framework, Harvard Busίn ess Review, May-June 1992, pp Riggs, J. L. & Felix, G. Η. (1983). Produ c tί v ίty by Objectives, New York: Prentice-Hall Inc Riley, Ο. (1987). Competitve Cost Based 1 nvestment Strategies for lndustrial Companies, in Manufactιιring lssues, New York: Booz, Allen, and Han1ilton. Ryan, Β., Scapens, R. W. & Theobald, Μ. (1992). Research Metho d αιιd Methodology ίn Finance and Accounting, London, Academic Press. Scherer, F. Μ. (1980). Industιial Market Stru.cture and Econoιnίc Performance- 2nd ed., New York: Rand McNally. Sink, Ο. S. (1985). Prodιιcti vίty Manageιn ent: Plannίng, Measurement and Evaluation, Control and Improvement, New York, John Wiley & Sons. 43

16 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τε ύχς 11 (2007), Sink, Ο. S. & Tuttle, Τ. C. (1989). Planning and Measurement in your orga nίzat ίon of the futuι e, Georgia: Industrial Engineering and Management Press, Institute of Industrial E ngineers', Norcross. Sumanth, Ο. J. (1984). Productίvίty Engίneeιing and Management, New York, McGraw- Hill Book Co. The riou, Ν. G. (2000): Tlιe effect of productίvίty on profitabίlity: Α case study αι finn level, Derby University, PhD dissertation thesis, 260 σελ.. Θ ερίυ, Ν. Γ. (2002): «Π αραγωγικότητα και απόδση σε επίπεδ επ ιχ είρη σης», ΣΠΟΥΔΑΙ, Π εριδική Επιστημνικ1Ί Έκδση τυ Π ανεπιστη μ ίυ Π ειραιώς, 52 (3): Turney, Ρ. Β. (1991). Common Cents- The A BC Perfo ι man ce Break-through, Hillsboro, OR: Cost Technology. Van Horne, J. C. (1980). Financίal Managemenl and Po lίcy-5 1 h edί tίon, London, Prentice-Hall Intern. Inc., pp

17 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45

18 .j:>. ' ΠΙ ΝΑΚΑΣ : Ε Ι Σ ΡΟΕΣ -Ε ΚΡΟΕΣ Φ Υ ΛΛΟ Ε Ι ΣΑΓΩ ΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΧΕ ΙΩ Ν ΚΟ ΣΤΟ ΥΣ ΚΩΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤ!ΚΗ Σ ΣΤΟΙΧΕ Ι Α ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - τετp. Μ έτρα Ε Ι ΣΡΟΕΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑ (ΠΟΣΟΤΗΤ Α : ΣΥΝΟΛΟ 60 ΑΤΟΜΩΝ, ΑΞΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 60) ΥΛΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤ!ΚΕΣ Υ ΛΕΣ - 24 Υ ΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣ Ι ΑΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υ Λ Ι ΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ!ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 26 ΣΤΟ Ι ΧΕΙΩΝ 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWH) 62.00, ΓΕΝ. ΕΞΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ 60 & 62.00) 61 ΑΜΟ Ι ΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΕΙΟΝ : 62.00, Ε18, Hl8) 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 64 Δ Ι ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑ Ι ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕ Ι Σ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑ Τ. 66 ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕ Ι Σ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΟΣ (ZHMIA) ΠΕΡ ΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΌΤΗΤΑ Τ!ΜΗ ΑΞΙΑΣ , , , , , ,28% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΌΤΗΤΑ Τ!ΜΗ ΑΞΙΑΣ , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,27% :-ι,....., m,.. > "" :ι:: _...,.. CΣ>,.. Ξι:: Ι> :ι::,.. >!"',.. ;z... -<,.. 3: :ι:: _... ;z CΣ>..,, m i5 -< m :::ι.,, CΣ> m :::> ::ι:... :ι:: c:ι ;ς c:ι c:ι 3: "" :::>.., :::ι... -< :ι:: 3: :::> -< "' C χ./) "Ν.:::! Ν <D ;,.. 00

19 ΠΙΝΑΚΛΣ ΑΞ/ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞIΑ (ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΊΈΛΕΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΠΒ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ίn) λξιλ ΠλΡΑΓΩΓΗΣΊn ΣΕΠΜΕΣ(ΠΒ) Π ΟΣΟΤΗΤ ΑΣ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ / ΒΑΣΗ) ΕΚΡΟΕΣ 1 1 J 4 ΠΡΟIΟΝ μνάδες , % ΕΙΣΡΟF.Σ ε ε ε ΕΡΓΑΣΙΑ ))J.754 0,9744 2,56% ΥΛΙΚλ , ,78% ΕΝΕΡΓΕΙΑ , '-' ΓΕΝ. ΕΞΟΔΑ , % % - ΔΕ ΙΚΤΕ Σ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ / % ΒΑΣΗ) ΜΕΙΩΣΗ ,49'h ΠλΡλΠΙΠiΙ ΜΕΙΩΣΗΣΤΗΝ λναλωση s λ ΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ Α ΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ 1, '1'-' Ε ΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Υ Λ IΚΩΝ 1, ,80% ΥΛ Ι ΚΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ λ ΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0, ,45% ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ ΕΙΩΣΗ ΣΤλ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΕΝ ΙΚλ ΕΞΟΔΑ 1, '-' ΓΕΝ Ι ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΞΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 6 1, ,94'/ι 1,0286 2,86% Ι.ΙS45 Ι8,4 S'Ιι 0,9911.σ,89' 0, ,23% λ ΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ Α ΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ ΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓ λσιλσ λ ΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Υ ΛΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕ ΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ C) > C) C) m... > (/) >... :Σ: Ξι: >!Ξ!... > _<n >... (/) > Ξι: jn... :Σ: m ::rι σ c:: ' ΣΥΝΟΛΑ ,8803.1ί'm ΔΕΙ ΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛ ΙΚ ΗΣ ΜΕΤ ΑΒΟΛΗΣ tm: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΊΈΛΕΣΤΩΝ IYNOΛWl f" ΜΕΙΩΣΗΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ λ ΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕrmΝ ΚΟΠΟΥΣ ΠλΡλΤnΠΙΣ 1, ,69% ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ Ι ΚΤfΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤ λβολησ ΣΤΗΝ ΠΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ 1, ,53% ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗλΥ ΚΟΠΟΥΣ ΠλΡλΓΩΓΗΣ ::rι m == m == C)..,., m (") C) C) Ξι: c:; ΤΠ= ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ,2003 Η ΕΠΙΧΕ Ι ΡΗΣΗ ΔΕΝ ΠΒ = ΠΕΡ Ι ΟΔΟΣ ΒΑΣΗ,2002 λξιοποιησε ΚλΛλ ΤΟΥ! ΣΥΝΤΈΛΕΣΤΕΣ ΠλΡλΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΠΛΗΡΗ λπορροφηση ΤΩΝ λ ΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΈΛΕΣΤΩΝ (/) (") m (") m (/) -.J 'Ν.::! "' <.D.;,, Ο>

20 00 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ % % ΚΕΡΔΟΥΣ / % ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓ/ΤΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ* ΠΑΡΑΓ/ΤΑΣ ΗΜΙΑΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛ ΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΚΕΡΔΟΥΣ ( ΗΜ1 ΑΣ) 12,,. =--' -.,,. > ""' :: _...,,. φ,,. Ξι: t> ::,,. >!"',.. ;z: _....,,. :: _... ;z: :;:... C5 -< "' :::ι φ "' ::::>... ::... ::ι:: ΕΡΓΑ ΣιΑ 0,895-10,48% 1,227 22,65% 1,098 9,791/ι , ,99 ΥΛ Ι ΚΑ 1,000-0,01 % 0,953-4,65% 0,953-4,661/ι -2 51, ,13 ΕΝΕ ΡΓ Ε Ι Α 0,762-23,84% 1,496 49,61 % 1,139 13,95% , ,12 Γ ΕΝ.ΕΞΟΔΑ 1,017 1,70% 1,295 29,49% 1, /ι , ,52 ΣΥΝΟΛΑ 0,991-0,92% ,20% 1,013 1,26% , ,50 ro2.043, , , , ,56 C) C) ""' C) Ξ!: ""' ::::> "' :::ι ;:; _. ::ι:: ::::> _. "' C::: ><./) Η Ε ΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ Η ΕΠ Ι ΧΕΙΡΗΣ Η ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ Α Υ ΞΗ ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΚΤΗ ΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "" <.D.ί. ""

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμύ Σωματεί «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδσκπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of Heating,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμοποίηση των

θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμοποίηση των - - - ~~~~~~~- -~--------- θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμπίηση των θαμνλίβαδων από τις αίγες Μ. Δ. Γιαιcυλάιcη Εργαστήρι Λασικών Βσκτόπων (236), Τμήμα Δασλγίας και Φυσικύ Περιβάλλντς Αρισττέλει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2014

ΘΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2014 ΘΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 214 Βασικά σηµεία Θερινά Εκπαιδετικά στις ΗΠΑ Πργράµµατα: Γµνάσια-Λύκεια Τα Εκπαιδετήρια Μαντλίδη, στ πλαίσι της πρετιµασίας των µαθητών για σπδές σε πανεπιστηµιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Ελευθέρις Πρωταάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Να βρείτε την τιµή των αραστάσεων: o o συν 90 + ηµ 0 -σφ75 α) A =, ηµ o o 0 + συν 80

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ Τ ΠΡΑΚΤΙΚ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΠΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΥ ΔΗΜΤΙΚΥ ΣΥΜΒΥΛΙΥ ΤΥ ΔΗΜΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 235/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΤΑ, σύμφωνα με το Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακες Εκτίμησης Βαρέως Πασχόντων Ασθενών

Κλίμακες Εκτίμησης Βαρέως Πασχόντων Ασθενών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 44 Κλίμακες Εκτίμησης Βαρέως Πασχόντων Ασθενών ΤΣΑΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ «Δ εν μπρείς να μελετήσεις κάτι, αν δεν μπρείς να τ μετρήσεις» Βασιζόμενι στ συγκεκριμέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώνας)

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώνας) ΑΔΕΛΦΤΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΝΩΝ Σάμς στα νεότερα ρόνια (17ς-2ός αιώνας) ΑΘΝΑ 22 Δημήτρης Δημητρόπυλς Μύλι της μνής Ιάννη Θελόγυ Πάτμυ στη Σάμ: Πρακτικές διαείρισης και ικνμική εκμετάλλευση (17ς - αρές 19υ αι.) μνή

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται Χριστίνα Αγριαντώνη ΣΥΝΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙ Η μρφλγία τυ αστικύ χώρυ και ι κινωνικές χρήσεις τυ βρίσκνται σε διαλεκτική, αέναα εξελισσόμενη, σχέση πυ ρυθμίζεται από τυς διαφρετικύς χρόνυς στυς πίυς υπακύυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα