USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης εργασίας είναι η μ έτρηση τη ς παραγωγικόn1τας σε επίπεδ επιχείρ ηση ς. Για τν σκπό αυτό επ ιλέχθηκε η μ έθδς των Π λλαπλώ ν Συντελεστών (Multiple Factor Approach) ή AQPC η πία είναι πρϊόν τυ Κ έντρυ Π ι ότ ητας τυ Χιύστν ( Η. Π.Α). Η μ έθδς αυτ 1j, έχε ι ως βασικό κρ ιτή ρι την μ έτρηση τη ς μερικής παραγωγικότ ητας όλων των συντελεστών παραγωγής τυ πρϊόντς καθώ ς και της συνλικ 1j ς παραγωγικότητας. Επίση ς έχε ι ως βασικό σκπό τη σύνδεση των μ εταβλών στην παραγωγικότητα μ ε τι ς μ ε ταβλ ές στ ικνμικό απτέλεσμα τη ς επιχείρ η σης. Η εφαρμγή τη ς μ εθόδυ αυτής, για λόγυς εύκλης χρήση ς, βασίζεται στην εφαρ μγή ενός μντ έλυ σε περ ιβ άλλν exce l. Τ πρτεινόμεν μντ έλ θα μπρύσ ε να υπστηρίξει την διίκησ η τη ς επιχείρηση ς στην διαδικασία λήψ η ς στρατηγικών απφάσεων (στ η δ ιατύπωση και αξιλόγηση των πρ τ εινό μενων μελλντικών στρατηγικών), αλλά και στην αξ ιλόγ ηση των υπαρχυσών στρατηγικών (διαδ ικασία μ έτρησης και βελτίωσης της απόδσης). Abstract The subject of the current work is the measurement of prod uctiν ity in a firm 's level. For this purpose the method of Multiple Factor Approach or AQPC has been chosen. This method is the product of Huston Quality Center in Texas, USA. The basic tool of this method is the measurement of partial pro ductiν ity factors and total productivity as a whole and is aiming to correlate the changes in productivity with the changes in financia l - economic results of the particular firm. The proposed model could support the company's management team and contribute towards strategic decision takjng ( and in the evaluation and formulation of future strategies), also in the evaluation of current strategies (procedure and perfo rmance measurement and improvement) and ίt could contribute to narrow the gap between strategy deν e l o pment and implementation. JEL Classification: 024. Ke words: Pro ductiνity, Efficiency, Cost Recovery, Gold model, AQPC - Huston model. Αyyελάκης Σ. Γεώρyις Υπψήφις διδάκτωρ, Derbyshlre Buslness School, Unlνerslty ι Derby Μνδήλας Α. Αθανάσις Αν. καθηyητής, Τμήμα Λyιστικής, ΤΕΙ Καβάλσς Τσάμης Ανσστάσις Αν. καθηyητής, Τμήμα Δημόσιας Διίκησης, Πάντειν Πανεπιστήμι θερίυ Νικόλας Αν. Καθηyητής, Τμήμα Διίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Καβάλας Agelakls S. Georglos, Ph. D. Caπdldate, Derbyshlre Buslness School, Unlνerslty ι Derby Mandllas Α. Athanaslos Ass. Proιessor, Deρartmeπt ι Accountlng, ΤΕΙ ι Kaνala Tsamls Anastaslos Ass. Proιeιsor, Deρartment ι Management, Pantelon Unlνerιlty Therlou Nlkolaos Ass. Proιeιsor, Deρartment of Management, ΤΕΙ ι Kaνιla 29

2 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ.ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριο Υ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Εισαγωγή Στ σημερινό ικνμικό περιβάλλν της παγκσμιπίησης και τυ ξύ ανταγωνισμύ, ι επιχειρήσεις πυ στχεύυν στην μακρπρόθεσμη επιβίωση και επιτυχία και πρσπαθύν να διατηρήσυν τα ανταγωνιστικά τυς πλενεκτήματα, είναι αναγκασμένες να ακλυθήσυν μια μόν «γενική» στρατηγική (generic strategy): δ ι αφρπίη ση (differentiation) μ ε τ χαμηλό τ ερ κόσ τ ς (low cost leadership) έν αν τι τυ αν ταγωνισ μύ. Αυτό διότι ξύς διεθνής ανταγωνισμός έχει δηγήσει, και συνεχίζει να δηγεί, στη σταθερπίηση ή μείωση των τιμών όλων των πρϊόντων (τελικών και ενδιάμεσων) και, συγχρόνως, στην αυξημένη απαίτηση των καταναλωτών για καλύτερη πιότητα. Συνεπώς, κυριότερς παράγντας πυ καθρίζει την μακρπρόθεσμη επιβίωση και επιτυχία όλων των ργανισμών δεν μπρεί να είναι άλλς από την μακρπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας (της συνλικής αξίας δηλαδή των παραγόμενων πρϊόντων διαιρύμενη με την συνλική αξία (κόστς) των συντελεστών παραγωγής) σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών. Σκπός τυ παρόντς άρθρυ, πέρα της βιβλιγραφικής ανασκόπησης, είναι η παρυσίαση ενός μντέλυ μέτρησης της συνλικής παραγωγικότητας και της επίδρασής της στην μακρπρόθεσμη απόδση σε επίπεδ επιχείρησης. Τ πρτεινόμεν μντέλ μπρεί να απτελέσει ένα χρήσιμ εργαλεί υπστήριξης κάθε ανώτατης διίκησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης στρατηγικών και λειτυργικών απφάσεων. Μπρεί να χρησιμπιηθεί για την διαμόρφωση και αξιλόγηση των πρτεινόμενων μελλντικών στρατηγικών καθώς επίσης και για την διαρκή αξιλόγηση της υιθετύμενης και εφαρμζόμενης στρατηγικής, ως ένα εργαλεί μέτρησης και βελτίωσης της συνλικής απόδσης της επιχείρησης (performance measurement and improvement process). 2. Βιβλιγραφική Ανασκόπηση 30 Οι σημερινές επιχειρήσεις λειτυργύν μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και πλύπλκ εξωτερικό περιβάλλν. Η υιθέτηση των συστημάτων στρατηγικής διίκησης (strategic management) και μέτρησης της επίδσης (performance measurement) από τις επιχειρήσεις, μπρύν να συμβάλυν σημαντικά στην αύξηση της ικανότητας αυτών να ανταγωνιστύν με επιτυχία σε εθνικό και / ή διεθνές επίπεδ, εφόσν φυσικά αναπτυχθύν και χρησιμπιηθύν σωστά (Sink & Tuttle, 1989: 1 ). Από την άλλη πλευρά, η μέτρηση της συνλικής επίδσης, για να συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία μιας επιχείρησης, πρέπει να συνδέεται άμεσα με τ σύστημα της στρατηγικής διίκησης (και τ στρατηγικό πρόγραμμα). Μόν όταν η μέτρηση της επίδσης βρίσκεται στ επίκεντρ της στρατηγικής διίκησης μπρεί η επιχείρηση να καταβάλλει πρσπάθειες για την συνεχή βελτίωσή της. Κατ ' αυτό τν τρόπ, η διαδικασία μέτρησης της συνλικής επίδσης εξπλίζει τα στελέχη της επιχείρησης με ένα τέτι πληρφριακό

3 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), σύστημα ανατρφδότησης πυ δηγεί στην συνεχή βελτίωσή της μέσα από την συνεχή αξιλόγηση των εφαρμζόμενων στρατηγικών της, άρα και της συνλικής της στρατηγικής κατεύθύνσης. Η σύνδεση μεταξύ τυ συστήματς μέτρησης και βελτίωσης της συνλικής επίδσης, τυ στρατηγικύ πργράμματς, και των τεθέντων μακρπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, απτελεί την σημαντικότερη πρόκληση για τα στελέχη των σημερινών επιχειρήσεων (Campi, 1993:4). Οι επιχειρήσεις, μέσα από τις διαδικασίες της στρατηγικής διίκησης και της μέτρησης της συνλικής επίδσης, πρέπει να καθρίζυν συγκεκριμένυς σκπύς και στόχυς, κατά τ έτι τρόπ πυ να δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη να κατανύν, όσ περισσότερ και καλύτερα μπρύν, τν τρόπ πυ λειτυργεί τ σύστημα της επιχείρησής τυς, πύ μπρύν να τ βελτιώσυν, και πότε τ σύστημα αυτό ελέγχεται ή είναι εκτός ελέγχυ. Την τελευταία δεκαετία, η πλειψηφία των ανωτάτων στελεχών σε όλ τν κόσμ έχει εστιάσει τ ενδιαφέρν της στην υιθέτηση τριών κυρίαρχων σκπών και στόχων (Rappaport, 1992:84-90): (α) την δημιυργία και διατήρηση ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς, (β) την αύξηση της συνλικής επίδση ς, και (γ) την αύξηση τη ς παραγωγικότητας (ή απδτικότητα ς -effίcίency). «Κάθε επιχείρηση δημιυργεί ανταγωνιστικό πλενέκτημα, μακρπρόθεσμα, μόν στην περίπτωση πυ η αξία των εισρών της (έσδα πωλ1ίσεων) είναι μεγαλύτερη από τ συνλικό τη ς κόστ ς (συνλικές εκρές), συμπεριλαμβανμένυ και τυ κόστυς κεφαλαίυ. Τ πλεν έ κτημα αυτό επιτυγχάνεται μόν μέσα από την πρσφρά πρϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή αξία για τυς καταναλωτές (υψηλή πιότητα, καλύτερες υπηρεσίες μετά την πώ ληση, κλπ.), 11 με χαμηλότερες τιμές, ή και τα δύ συγχρόνως» (Rappaport, 1998:69-73). Επίσης, η αύξηση της παραγωγικότητας είναι κυριότερς παράγντα ς δημιυργίας πλεναζόντων ταμιακών ρών, πυ χρησιμπιύνται για την διατήρηση, ή την δημιυργία νέυ, ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς, μέσα από επενδύσεις σε νέυς πόρυς (υλικύς ή άϋλυς) και σε νέε ς ικανότητες (κυρίως ργανωτικές) της επιχείρησης (Day & Reibstein, 1997:52). Οι περισσότερι μέθδι ανάλυσης πυ χρησιμπιεί η στρατηγική διίκηση, όπως για παράδειγμα η ανάλυση τυ κλάδυ, η ανάλυση της στρατηγικ1ίς θέσης, και η ανάλυση ελέγχυ των πόρων της επιχείρησης, έχυν ως κύρι σκπό την αναγνώριση των ανταγωνιστικών πλενεκτημάτων της επιχείρησης καθώς επίσης και των πηγών πυ δημιυργύν τα πλενεκτήματα αυτά. Ο σωστός υπλγισμός της δυναμικής πυ έχει κάθε πρτεινόμενη στρατηγικ1ί στην δημιυργία μακρπρόθ ε σμης παραγωγικότητας και επίδσης θα σηματδτήσ ε ι την απυσία ή ύπαρξη ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς (Rappaport, 1998: 65). Η διαχείριση της παραγωγικότητας (productiνity management) απτελεί μια διαδικασία κατά την πία η παραγωγικότητα τυ υπό ε ξ έταση αντικειμένυ (εργαζόμενυ, μάδας εργαζμένων, τμήματς, εργστασίυ, επιχείρησης) μετράται, βελτιώνεται και ελέγχεται. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη (Sink, 1985: 23): 31

4 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΙ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΙ, ΑΝ. ΤΙΑΜΗΙ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Μέτρηση και αξιλόγηση της παραγωγικότητας. 2. Πργραμματισμός για τν έλεγχ και την βελτίωση της παραγωγικότητας βασιζόμενς σε πληρφρίες σχετικές με την μέτρηση και αξιλόγησή της. 3. Επεμβάσεις για την βελτίωσή της. 4. Μέτρηση και αξιλόγηση της επίδρασης των επεμβάσεων αυτών. Η Sumanth (1984:51) ρίζει την διαχείριση της παραγωγικότητας ως εξής: «Είναι μι. α τυππιημένη δ ι αδικασία διαχείρι. σης, πυ περιλαμβάνει. όλα τα επίπεδα της ι εραρχι'ας στελεχών και εργαζμένων, με απώτερ σκπό την μείωση τυ κ όστυς παραγωγής, πρώθησης, και δ ι ανμής ενός ή περισστέρων πρϊόντων / υπηρεσιών μέσα από τν συντνισμό των τεσσάρων φάσεων τυ κύκλυ παραγωγικότητας, μέτρησης, αξι. λόγησης, πργραμματ ι σμύ και β ελτι'ωσης αυτής». Τα πέντε σημαντικά ση μεία τυ ρισμύ αυτύ είναι: τυππιημένη διαδικασία, στελέχη και εργαζόμενι, κόστς και συντνισμός. Τα στελέχη και ι εργαζόμενι καθρίζυν τυς σκπύς και την απαραίτητη ργανωτική δμή. Από κινύ πρσπαθύν να πετύχυν τυς σκπύς αυτύς. Ο κάθε ένας σκπός αφρά την μείωση τυ κόστυς ενός πρϊόντς ή μιας υπ η ρεσίας. Ο συντνισμός αφρά τ ην πρσπάθεια της από κινύ λειτυργίας και συνεργασίας των διαδικασιών μέτρησης και βελτίωσης με αυτές της αξιλόγ η σ η ς και πργραμματισμύ της παραγωγικότητας. Η διαχείριση της παραγωγικότητας δεν μπρεί να απτελεί μια ξεχωρ ιστή διαδικασία. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τ σύστημα μέτρησης της συνλικής επίδσης και με τ πληρφριακό σύστημα διίκησης της επιχείρηση ς τυλάχιστν σε δύ σημεία. Για να παίρνει τις απαραίτητες πληρφρίες πυ χρειάζεται για τν υπλγισμό της παραγωγικότητας και για να τρφδτεί τα δύ αυτά συστήματα με πληρφρίε ς απαραίτητες στ μάνατζμεντ. Η αύξηση της παραγωγικότητας δημιυργείται με πλλύς τρόπυς (S ink, 1985: 26): 32 Με την αύξηση τυ όγκυ παραγωγής και την ταυτόχρνη μείωση των εισρών. Με την αύξηση τυ όγκυ παραγωγ11ς και τ πάγωμα των εισρών. Με την αύξηση τυ όγκυ παραγωγής και την ταυτόχρνη αύξηση των εισρών με χαμηλότερ ρυθμό από την αύξηση τυ όγκυ παραγωγής. Με τν όγκ παραγωγή ς να παραμένει σταθερός και την ταυτόχρνη μ είωση των εισρών. Με την μείωση τυ όγκυ παραγωγής και την ταυτόχρνη μείωση των εισρών με μεγαλύτερ ρυθμό από την μείωση τυ όγκυ παραγωγής. Με την αύξηση της απδτικότητας η πία πρκύπτει χωρίς την παρέμβαση διαρθρωτικών αλλαγών. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση μπρεί να φείλεται σε νέες μεθόδυς εργασίας, νέες διαδικασίες, ή στην αύξηση της παρακίνησης των εργαζμένων. Η αύξηση αυτή δεν απαιτεί νέε ς επενδύσεις και πραγματπιείται με μικρά βήματα.

5 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIE NCES - Ν 11 (2007), Με την αύξηση της απδτικότητας πυ φείλεται σε διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό πρϋπθέτει την αλλαγή τη> πιότητας των εισρών ή την αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας με νέες επενδύσεις σε εξπλισμό. Οι Hays και Wheelwright (1984) πρσεγγίζυν τ θέμα της αύξησης της παραγωγικότητας διαφρετικά, μέσα από τ πρίσμα τυ χρόνυ. Υπστηρίζυν ότι τα στελέχη μπρύν να βελτιώσυν την παραγωγικότητα: 1) Βραχυπρόθεσμα, με την απδτικότερη χρήση τυ διαθέσιμυ ενεργητικύ μιας επιχείρησης στα υπάρχντα πρϊόντα. Αυτό απαιτεί σκληρή δυλειά, απφασιστικότητα, και πρσχή στη λεπτμέρεια. 2) Μεσπρόθεσμα, με την αντικατάσταση ρισμένων εισρών, όπως νέ εξπλισμό σε αντικατάσταση πρσωπικύ ή περισσότερυ εξειδικευμένυ πρσωπικύ σε αντικατάσταση τυ λιγότερ εξειδικευμένυ πρσωπικύ. Αυτό απαιτεί κεφάλαια για νέες επενδύσεις και διάθεση για χρηματικν μικύς κινδύνυς. 3) Μακρπρόθεσμα, με την ανάπτυξη νέων πρϊόντων και διαδικασιών. Αυτό απαιτεί κεφάλαια, φαντασία και απφασιστικότητα. Όλα τα παραπάνω αφρύν τρόπυς πυ δηγύν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της συνλικ1ίς επίδσης των επιχειρ1ίσεων. Για την επίτευξη των στόχων τυς ι επιχειρήσεις πρέπει να έχυν αναπτύξει σύστημα μέτρησης της συνλικής επίδσής τυς, για παράδειγμα την υιθέτηση τυ πίνακα ισρρπημένης μέτρησης (Balanced Scorecard), και ως εκ τύτυ κμμάτι τυ συστήματς αυτύ θα απτελεί τ υπσύστημα διαχείρισης παραγωγικότητας, τ πί θα καλύπτει όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και διαφρετικύς χρνικύς ρίζντες. Στην βιβλιγραφία υπάρχυν αρκετές διαφρετικές μέθδι ανάλυσης της σχέσης μεταξύ παραγωγικότητας και κερδφρίας. Συνήθως η σχέση αυτή, σε επίπεδ επιχείρησης,. περιγράφεται με την χρήση μντέλων. Η πλειψηφία των μντέλων είναι μντέλα μέτρησης της συνλικ1ίς παραγωγικότητας (Total Factor Productivity Measurement Models-TFPMM και Total Productivity Measurement Models-TPMM). Ο Pineda (1990:13) πίς έχει ασχληθεί εκτενώς με την καταγραφή και περιγραφή των μντέλων αυτών, ρίζει τα μντέλα αυτά ως εξής: <<'Ολα τα μντέλα TFPM και ΤΡΜ μετρύν και συσχετίζυν άμεσα την παραγωγικότητα με την συνλική κερδφρία, σε επίπεδ επιχείρησης, χρησιμπιώντας δυναμικύς δείκτες μέτρησης παραγωγικότητας (dynamic productivity ratios or indices) εκφρασμένυς σε χρηματικνμικές και όχι σε φυσικές μνάδες». Καταγράφει 13 τέτια μντέλα τα πία διαχωρίζει σε τρεις μεγάλες κατηγρίες: 1. Τα μντέλα πυ χρησιμπιύν δείκτες παραγωγικότητας (The Productivity Indices-PI Models). 2. Τα μντέλα Κερδφρίας, Παραγωγικότητας και Ανάκτησης Κόστυς (The Profitability= Productivity+ Price Recovery-PPPR Models), και 3. Τα Οικνμετρικά Μντέλα (The Econometric Models). 33

6 Γ. ΑΓΓΕΛΑ Κ ΗΣ, Αθ.ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Από τα ανωτέρω, δύ είναι τα κυριότερα μντέλα πυ χρησιμπιύνται σε επίπεδ επιχείρησης: (α) Τ μντέλ τqυ Gold (Gold, 1973 & 1982), και (β) Τ μντέλ τυ Αμερικανικύ Κέντρυ Παραγωγικότητας και Πιότητας τυ Χιύστν (Τέξας) - APQC (Θερίυ, 2000 και 2002, Λίπβατζ-Κρεμεζή & Μανδαράκα, 1995; Pineda, 1990; Sumanth, 1984,). Και τα δύ μντέλα συνδέυν την παραγωγικότητα με την κερδφρία χρησιμπιώντας διαφρετικά χρηματικνμικά λγιστικά μεγέθη, τν δείκτη της «απόδσης των συνλικών επενδύσεων» τ πρώτ μντέλ και τα καθαρά κέρδη τ δεύτερ. Τ πρώτ μντέλ, αν και περισσότερ πλύπλκ, είναι καταλληλότερ για να χρησιμπιηθεί στην αξιλόγηση μακρπρόθεσμων στρατηγικών απφάσεων, ενώ τ δεύτερ απτελεί ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλεί πυ αναβαθμίζει και συμπληρώνει την πληρφριακή ικανότητα της διικητικής λγιστικής. Τ μντέλ τυ Gold έχει πλλά πλενεκτήματα αλλά και δύ βασικά μει νεκτήματα (Theriou, 2000): 1. Τ μντέλ βασίζεται και συνδέει την παραγωγικότητα με την μακρπρόθεσμη κερδφρία χρησιμπιώντας τν λγιστικό δείκτη της «απόδσης των συνλικών επενδύσεων» (return η investments-roi). Ο δείκτης αυτός έχει απδειχτεί ακατάλληλς για την αξιλόγηση των πρτεινόμενων στρατη γικών και, κυρίως, για την μέτρηση της συνλικής επίδσης των επιχειρήσεων (De Villiers, 1997: , και Rappaport, 1998:21-28). 2. Δεν λαμβάνει καθόλυ υπόψη τα «γενικά έξδα» (παραγωγής, έρευνας & ανάπτυξης, διίκησης και πωλήσεων) της επιχείρησης ως μια από τις εκρ ές (συνλικό κόστς) για τν υπλγισμό της συνλικής παραγωγικότητας. Σήμερα τα γενικά έξδα πλλών επιχειρήσεων υπερβαίνυν κατά πλύ άλλες κατηγρίες δαπανών, όπως για παράδειγμα τ κόστς εργασίας, υλικών ή ακόμη και αυτό τυ κεφαλαίυ (Rappaport, 1998:63). 3. Περιγραφή τυ Μντέλυ Βασ ικ ά Χαρ ακτη ρ ιστ ικά της Με θ όδυ Π λλαπλών Συντελεστών (AQPC) Σύμφωνα με τυς Δερβιτσιώτη(1991) και Λίπβατζ - Κρεμεζή(1995) ισχύ υν τα παρακάτω: Πλενεκτ ' σ:τα Η μέθδς είναι σε θέση να συνδέσει τις μεταβλές στην παραγωγικότητα με τ ικνμικό απτέλεσμα κάθε χρήσεως ή περιόδυ, κάτι πυ κάνει την ανάλυση της παραγωγικότητας περισσότερ κατανητή στα διικητικά στελέχη. 2. Η μέθδς συνδυάζει φυσικά και ικνμικά μεγέθη, δίνντας έτσι την ευχέρεια παρακλύθησης της παραγωγικότητας σε διαφρετικά επίπε δα της επιχείρησης. 3. Η μέθδς είναι δυνατόν να συσχετισθεί με τ χρησιμπιύμεν λ γιστικό σύστημα, διευκλύνντας έτσι την εφαρμγή της.

7 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIDU - REVIEW DF ECDNDMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Η μέθδς είναι ανεξάρτητη από τις υπκειμενικές τπθετήσει ς και εκτιμήσεις των στελεχών και εργαζμένων. Αυτό την κάνει πι αντικειμενική και περισσότερ απδεχτή στ βαθμό πυ δεν αμφισβητύνται τα ικνμικά στιχεία πυ παρέχνται. Μεινεκτ ' ατα 1. Η εφαρμγή της μεθόδυ από μία μάδα ειδικών χωρίς την υσιαστική συμμετχή των εργαζμένων αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση, παρερμην είες ή και απόρριψη των απτελεσμάτων. 2. Η έλλειψη συμμ ετχής από τυς εργαζόμε ν υς δεν συμβάλλει στην εφαρ μγή της μεθόδυ με τρόπ τέτι ώστε να υπκινεί τυς εργαζόμενυς για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξη τυς. 3. Όταν υπάρχει δυσμενές κλίμα εργασιακών σχέσεων, η αμφισβήτηση τη ς αξιπιστίας των ικνμικών στιχείων εμπδίζει την απδχή των συμπερασμάτων για την επίδραση τη ς παραγωγικότητα ς στ ικνμικό απτέλεσμα. Η μ έτρηση τη ς παραγωγικότητας με την μέθδ των πλλαπλών συντελεστών στηρίζεται στην ακόλυθη βασική παραδχή., Οπιαδήπτε μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα μιας ε πιχείρηση ς πρέρχεται: 1. Από μεταβλές στην παραγωγικότητα. 2. Από μεταβλές στην ανάκτηση τυ κόστυς στην τιμή τυ τελικύ πρϊόντ ς. 3. Από συνδυασ μό μεταβλών και στα δυ παραπάνω μεγέθη. Γ ια να κατανήσυμε τις παραπάνω σχέσεις είναι σκόπιμ να εξετάσυμε τν τρόπ πυ δημιυργείται μια μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα. Τ κέρδς (η ζημία) σε δεδμ ένη χρνική περίδ είναι πάνττε η διαφρά μεταξύ της αξίας της παραγωγής πυ αντιστιχεί στα έσδα και τυ κόστυς παραγωγής πυ αντιστιχεί στα έξ δα. Έχυμε δη λαδή, Κέρδ ς (η ημία) = Έσδα - Έξδα = Αξία παραγωγής- Κόστς παραγωγής Από την παραπάνω σχέ ση πρκύπτυν τα ακόλυθα: Μ εταβλή στην αξία παραγωγής Μεταβλή στ κό στ ς Μ εταβ λή στ κέρδς παραγωγής Μεταβλή στην Μ εταβλή στ η ν πσότητα παραγωγής αξία παραγωγής Μ εταβλή στην τιμή τυ πρϊόντς Μ εταβλή στην Μ εταβλή στ κέρδς Μ εταβλή στ κόστς πσότητα των συντελεστών παραγωγής 35

8 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Αν τις παραπάνω σχέσεις τις δύμε διαφρετικά, αντιλαμβανόμαστε ότι η μεταβλή στις πσότητες τυ πρϊόντς σε σχέση με τη μεταβλή στις πσότητες των συντελεστών δεν είναι τίπτί: άλλ από τη μεταβλή στην παραγωγικότητα. Ταυτόχρνα, η μεταβλή στην τιμή τυ πρϊόντς σε σχέση με τη μεταβλή στις τιμές των συντελεστών της παραγωγής (αμιβές εργασίας, κόστς υλικών η ενέργειας, κλπ.) αντιστιχεί στ δείκτη ανάκτησης κόστυς. Οι παραπάνω σχέσεις απεικνίζνται στ Διάγραμμα 1. Σε αυτό διαφαίνεται ότι η μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα μιας επιχείρησης είναι δυνατόν να ερμηνευθεί όχι μόν με τ συνήθη τρόπ, ως συνέπεια μεταβλών στα έσδα η έξδα, αλλά εναλλακτικά ως συνδυασμός μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση τυ κόστυς. Διάγραμμα 1: Σχέσεις μεταξύ ικνμικύ απτελέσματς και μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς. Μ εταβ λή στην Μ εταβλή στην Μεταβλή στην πσότητα - αξία παραγωγή ς τιμή τυ - παραγωγής πρϊόντς l l Μ εταβλή στην Μ ε ταβλή στ Μεταβλή στην παραγωγικότητα ικν. ανάκτηση r απτέλεσμα - κόστυς Μεταβλή στην Μ εταβλή στ Μεταβλή στις πσότητα των κόστς τιμές των - - συντελεστών παραγωγής συντελεστών Πηγή: Δερβιτσιώτη ς Κ. (1991) r 1 Η έννια της ανάκτησης κόστυς αναφέρεται στ βαθμό πυ η νέα τιμή τυ πρϊόντς απρρφά εξ λκλήρυ ή και υπερβαίνει τις αυξήσεις πυ έγιναν στις τιμ ές των συντελεστών παραγωγ1iς. 36 Βασική Σχέση στη Μέθδ AQPC Δείκτης Απδτικότητας = Δείκτης Π αραγωγικότητας * Δείκτης Ανάκτησης Κ όστυς Οι παραπάνω δείκτες ρίζνται από τις παρακάτω σχέσεις: Α ία πα α ω, QΈJν τ έ υσα περίδ Δείκτης Απδτικότητας = Α ία πα α ω ' ν πε ίδ άq!jς Α ία αναλώσεων εισ ών ν τ ε. Π ε ίδ Αξία αναλώσεων εισρών στην περίδ βάσης

9 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Όπως φαίνεται από τν ρισμό, δείκτης απδτικότητας πρσδιρίζει τις μεταβλές στην ικνμική απόδση της επιχείρησης, έτσι όπως αυτή δια μρφώνεται από τις μεταβλές στις πσότητες και τις τιμές για τα πρϊόντα και τυς συντελεστές παραγωγής. Αν αυτά τα μεγέθη παραμένυν σταθερά από τη μια περίδ στην άλλη, δείκτη ς απδτικότητας θα είναι ίσς με 1,00. Όταν ι μεταβλές είναι ευνϊκές δείκτη ς παίρνει τιμές μεγαλύτερες τυ 1,00. Στην περίπτωση αυηi η επιχείρηση βελτιώνει την ικνμική της κατάσταση. Τ αντίθετ ισχύει στην περίπτωση επιδείνωσης τυς, δηλ. όταν δείκτης είν αι μικρότερς τυ 1,00 (βλ. Διάγραμμα 2). Διάγραμμα 2: Απεικόνιση γραμμών με την ίδια μεταβλή στ ικνμικό απτέλεσμα, από διαφρετικύς συνδυασμύς μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς. Δα, Μεταβ λη στην αναιcτησ η 2,00 ΙCτ υς 1 Υ πφα να η ησ η.. "" c υς Κ ι 1 Υπα ν αιcτη η ΙC στ υς 1,00 Μ ε τ α β λη στ ην π α ρ αγ ωγι1ω τ ητα 0,50 1,0 1,30 2,0 Δ π ΑρνητιΙCη μ ε ταβ λη - πα ρ α γωγ ι ΙC τη τ ας ΘετιΙCη μεταβ λη -- πα ρ αγωγιιcτητα ς Πη γή: Δερβιτσιώτης Κ.( 1991) Οι επιπτώσεις στ ικνμικό απτέλεσμα μιας επιχείρησης από διαφρετικύς συνδυασμύ ς μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκη1ση κόστυς πυ αντιστιχύν στα σημεία Α, Β,..., ' στ Διάγραμμα 2 περιγράφνται στν Π ίνακα 1. 37

10 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Πίνακας 1: Ενδεικτικές περιπτώσεις υπλγισμύ των επιπτώσεων στ. ικνμικό απτέλεσμα από διαφρετικύς συνδυασμύς μεταβλών στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς Π εpίπτωση Α Β Γ Δ Ε Μεταβλή Παραγωγ ικότητα ς Ανάκτηση Κ όστυς Μεταβλή. στ Ο ι κνμικό Απτέλεσμα Δείκτης % Δείκτης % Δείκτης % 1, , , ,00 1, , , ,00 1, ,00 1,00 1,00 0, ,00 0, ,00 0, ,50-50 Πηγή: Δερβιτσιώτης Κ. (1991). Πρκ ειμένυ να πρσδιριστύν τα αίτια για τις μεταβλές τυ δείκτη απδτικότητας, είναι σκόπιμ να εξετάσυμε τις μεταβλές εκείνες πυ συνδένται με την αύξηση ή μείωση της παραγωγικότητας για τυς συντελεστές μεμνωμένα και συνλικά όπως και αυτές πυ έχυν σχέση με τν τρόπ ανάκτησης κόστυς. Για τν σκπό αυτό εξετάζυμε τυς άλλυς δύ δείκτες πυ ρίζνται ως εξής: πε ιόδυ ά Πσότητ ες συντελεστών περιόδυ βάσης σε τιμές περιόδυ βάσης Ο δείκτης παραγωγικότητας είναι δείκτης τύπυ Laspeyres, διότι ι σταθμιστές, πυ είναι ι τιμές για πρϊόντα και συντελεστές αναφέρνται στην περίδ βάσης. Στ δείκτη παραγωγικότητας μα ς ενδιαφέρυν ι μεταβλέ ς στις πσότητες. Οι τιμές πυ χρησιμπιύμε ως σταθμιστές απλώς βηθύν να συνδυάσυμε διαφρετικά πράγματα, δηλ. πρϊόντα, διαφρετικές ειδικότητες εργασίας, διαφρετικά υλικά, κλπ. 38 Τέλς, μας ενδιαφέρει δείκτης ανάκτησης κόστυς πίς ρίζεται ως εξής:

11 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), σε τρέ υσε τι έ Πσότητες συντελεστών τρέχ. περιόδυ σε τιμές περιόδυ βάσης Ο δείκτης ανάκτησης κόστυς είναι τύπυ Paasche, διότι ι τιμές των σταθμιστών πυ εδώ είναι ι πσότητες πρϊόντων και συντελεστών παραγωγής, αναφέρνται στην τρέχυσα περίδ. Όπως πραναφέρθηκε δείκτης ανάκτησης κόστυς πρσδιρίζει τ βαθμό πυ ι τυχόν αυξήσεις στις τιμές των συντελεστών παραγωγής, (δηλ. πληθωρισμός στ λειτυργικό περ ι βάλλν της επιχείρησης) απρρφήθηκαν στις τιμές των πρϊόντων. Η μέτρηση της παραγωγικότητας με την μέθδ AQPC γίνεται με τρόπ πυ επιτρέπει την αξιπίηση στιχείων πυ παρέχνται από τ λγιστικό σύ στημα. Έτσι είναι δυνατό να παρακλυθύμε διαχρνικά τις επιπτώσεις στ ικνμικό απτέλεσμα τη ς επιχείρη σης των μεταβλών στν βαθμό ανάκτησης τυ κόστυς στις νέες τιμές. Στ Διάγραμμα 3 απεικνίζεται, σε μεγαλύτερη λεπτμέρεια, η συμβλή για κάθε συντελεστή παραγωγής στ ικνμικό απτέλεσμα, τόσ από τις μεταβλές στην παραγωγικότητα όσ και από τις μεταβλές στην ανάκτηση κόστυς. Διάγραμμα 3: Απεικόνιση των επιπτώσεων της μεταβλής στην παραγωγικότητα και στην ανάκτηση κόστυς για κάθε συντελεστή στ ικνμικό απτέλεσμα της επιχείρησης. ΜΕΤΑΒΟΛΗ Παραγωγικ ό τητα Εργασία ς ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕ ΡΔΟΣ Από Εργ ασία ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ε ργ ασία ς Απ ό Υ λ ικών Παραγωγ ικότητα Υ λ ικά Υλικών Παραγ ωγικ ό τητα Απ ό Ε ν έ ργcια ς Εν έ ργε ιας Εν έ ργε ια Παραγωγ ι κότητα Γ εν. Ε ξό δων ΜΕΤΑ ΒΟΛ Η ΣΤ Η Ν ΣΥΝ Ο Λ Ι ΚΗ ' Π ΑΡΑΓΩ ΓΙ Κ ΟΤ Η ΤΑ. Απ ό Γ εν. Έ ξδα ΣΥΝΟΛ Ι Κ Η ΜΕΤΑ ΒΟΛ Η ΣΤΟ Κ Ε Ρ ΔΟΣ,. Γεν. Εξόδω ν ΜΕΤΑ ΒΟΛ Η ΣΤ Η Ν ΑΝΑΚΤ Η Σ Η Κ ΟΣΤΟΥΣ 1 Πη γή : Δ ε ρβιτσιώτη ς Κ.( 1 991). 39

12 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριο Υ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2 007), Στιχεία Εφαρμγής Πρκειμένυ να εφαρμόσυμε iην μέτρηση τη ς παραγωγικότητας με την μ έθδ AQPC στην εξεταζόμενη εταιρία όσ και για λόγυς παρυσίασης, αφύ μελετήσαμε την φύση τη ς εταιρίας κάναμε μερικές παραδχές για να απλπι1ίσυμε την πλυπλκότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με τ μντ έλ εξετάσθηκαν δύ μεγάλε ς κατηγρίε ς: Οι Εκρέ ς (μάδα 7 τυ Ε.ΓΛΣ), δηλ. τα έσδα τη ς επιχείρησης, και ι Εισρές (μάδα 6 τυ Ε.Γ ΛΣ), δηλ. τα έξδα. Οι κύριε ς κατηγρίε ς εισρών (κόστυς) πυ εξετάσθηκαν στην περίπτωση μας είναι η U?γασία τα υλικά ενέ εια και τα συνλικά έ δα (αναλυτικότερα στν Πίνακα παραρτήματς Εισρών-Εκρών). Βέβαια τ μντέλ είναι δυναμικό και μπρεί να τρππιηθεί κατά πλύ έτσι ώστε να μπρεί μετρήσει αναλυτικά (σε επίπεδ ανάλυσης λγαριασμών 3βαθμίων κλπ.), διάφρα επιθυμητά στιχεία τυ κόστυς (εισρών). Συνήθως στην πραγματικότητα έ χυμε πλλά πρϊόντα, διαφρετικά είδη υλικών, διαφρετικές ειδικότητες εργαζμένων, κλπ. Εξαρτάται από τ τι επιθυμεί η επιχείρηση να μετρήσει και σε τι λεπτμέρεια. Στιχεία Μντέλυ - Παραδχές 1. Μετρήσαμε την παραγωγικότητα και την συμβλή της στ ικνμικό απτ έλεσ μα για δύ συνεχείς χρνιές, την Περίδ Βάσης δηλ. τ 2002 και την Τρ έχυσα Π ερίδ δηλ. τ Τα στιχεία από τα πία αντλήσαμε πληρφρίες για την εταιρία είναι: τ Ι σζύγι Γενική ς Λγιστικής, τ Ι σζύγι Αναλυτικής Λγιστική ς, τ Ι σζύγι Απθήκης, Κατάσταση Πρσωπικύ, Η Κατάσταση Γ ενικής Εκμετάλλευσης 11 Αναλυτικό Καθλικό τυ Λγαριασμύ (Λγαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης) και ι Κστλγικ ές Καταστάσεις. 2. Από τι ς Εκρ ές, μ ε σταθμικύς μ έσυς όρυς περιρίζυμε τα πρϊόντα σε ένα με μία μ έση τιμ Από τις Εισρές, η Εργασία αναλύεται σε άτμα και ετήσι κόστς ανά εργαζό μ ε ν, τα Υλικά με σταθμικύς μ έσυς όρυς περιρίζνται σε ένα και με μία μέση τιμή, η Ενέργεια είναι ι μνάδε ς πυ καταναλώθηκαν ή ι Κιλβα τώρες, και τα Γ ενικά Έξδα είναι όλα τα υπόλιπα έξδα πυ βαρύνυν την λειτυργία της επιχείρησης. 4. Επειδή η εξεταζόμενη επιχείρηση είναι ειπρική θεωρήθηκε σωστό, από λγιστικής άπψης, να χρησιμπιηθεί αντί της μάδας 2, στα υλικά, τ κόστς πωλ1ίσεων Τέλ ς σημειώνεται ότι στ αρχικό Αμερικανικό μντέλ χρησιμπιείται τ κεφάλαι (επενδύσεις σε πάγι εξπλισμό κ.α) αντί για την παρύσα πρτειν ό μενη εφαρ μγ11 των συνλικών εξόδων, τα πία π ερ ιέχυν τόσ τις δαπάνε ς σε πάγι εξ πλισμό όσ και τ σύνλ των Γ.Β.Ε, διικητικών εξόδων και εξόδων διάθεσης-πρώθησης.

13 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Για την μέτρηση της παραγωγικότητας και τν υπλγισμό των δεικτών ανάκτησης κόστυς και απδτικότητας, με βάση τις σχέσεις πυ πραναφέραμε, υπάρχει μια σειρά ενδιάμεόων πινάκων με τα μεγέθη πυ υπεισέρχνται στυς βασικύς τύπυς. Για την ανάλυση χρησιμπιήθηκε τ MS Office /Excel και δη μιυργήθ η κε τ αρχεί Μ Ο ΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. xls τ πί απτελείται από τυς παρακάτω πίνακες: a. Πίνακας Ε Ι ΣΡΟΕΣ_ΕΚΡΟΕΣ: Εισαγωγή Στιχείων Εισρών - Εκρών, δηλ. συνλικής αξίας παραγωγής και συντελεστών. b. Πίνακα ς Α ΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕ Ι ΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : με δείκτες μεταβλής για πσότητα και τιμές. c. Π ίνακας ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ Ο Ι ΚΟΝΟΜ ΙΚΟ Α Π ΟΤΕΛΕΣΜΑ: με δείκτες για μερική και συνλική παραγωγικότητα, για ανάκτηση κόστυς και για απδτικότητα, καθώς για την συμβλ11 των παραπάνω στην διαμόρφωση τυ ικνμικύ απτελέσματς Και ι τρεις πίνακες παρατίθενται στ τέλς (βλ. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ). Κ ρίνεται σκόπιμ να διευκρινίσυμε ότι στν πίνακα Α ΞΙ Α Π ΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕ Ι ΚΤΕΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, για τ πρϊόν, η αξία παραγωγής σε κάθε περίδ υπλγίζεται πλλαπλασιάζντας την πσότητα με τη τιμή τυ πρϊόντς σε κάθε περίδ. 4. Συμπεράσματα - Συνλικό Απτέλεσμα Μέτρησης Μετά την μελέτη των τριών πινάκων τυ παρατήματς, μπρύμε να καταλήξυμε στα παρακάτω συμπεράσματα: Ανάλυση της συνλικ1ίς μεταβλής παραγωγικότητας και ανάκτησης κόστυς και κατά πόσ αυτές ι μεταβλές επηρεάζυν τ ικνμικό απτέλεσμα της επιχείρησης. Γ ια την ασία, η μείωση της παραγωγικότητας κατά Ί 0% συνέβαλε στην μείωση κέρδυ ς κατά Επίσης η υπερανάκτηση κόστυς κατά 22,65 % συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυ ς κατά 178. J36,39. Έτσι μόν από την εργασία τ κ έρδς της επιχείρησης αυξ11θηκε κατά Για τα υλικά, η πλύ μικρή μείωση της παραγωγικότητας κατά -0,01 % συνέβαλε στην μείωση κέρδυ ς κατά 251,06. Επίσης η υπανάκτηση κόστυ ς κατά -4,65% συνέβαλε στην μείωση τυ κέρδυς κατά ,Β.Έτσι μόν από τα υλικά τ κέρδς τη ς επιχείρησης μειώθηκε κατά ,19. Για την ενέρ εια (ηλεκτρισ!,!ός η μείωση της παραγωγικότητας κατά -23,84% συνέβαλε στην μείωση κέρδυς κατά 4.892,56. Επίσης η υπερανάκτη ση κόστυς κατά 49,61 % συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυς κατά 7.695,12.Έτσι μόν από την ενέργεια τ κέρδς τη ς επιχείρησης αυξήθηκε κατά

14 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχς 11 (2007), Για τα συνλικά έ δα, η αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,70% συνέβαλε στην αύξηση κέρδυς κατά ,30. Επίσης η υπερανάκτηση κόστυς κατά 29,49% συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυς κατά ,52.Έτσι μόν από τα γεν. έξδα τ κέρδς της επιχείρησης αυξήθηκε κατά Εξετάζντας τ τελικό απτέλεσμα από όλες τις παραπάνω μεταβλές βλέπυμε ότι έχυμε μείωση της συνλικής παραγωγικότητας κατά -0,92% η πία συνέβαλε στην μείωση τυ κέρδυς κατά ,94.Ταυτόχρνα είχαμε μία συνλική υπανάκτηση κόστυς ίση με 2,20% πυ συνέβαλε στην αύξηση τυ κέρδυς κατά Τα παραπάνω αντιστιχύν σε μία συνλική αύξηση τυ κέρδυς κατά 1,26% ίση με Πρόταση για περαιτέρω-ανάπτυξη τυ μντέλυ. Θεωρύμε ότι η εφαρμγή τυ παραπάνω μντέλυ είναι δυναμική. Η ενδεικτική εφαρμγή τυ σε διετή βάση, απτελεί ένα χρήσιμ εργαλεί στην διίκηση των επιχειρήσεων, για την λήψη στρατηγικών απφάσεων. Θα μπρύσε επίσης να εφαρμσθεί σε μεγαλύτερ χρνικό ρίζντα ή με την χρήση αναλυτικότερων λγαριασμών λγιστικής (3 βαθμίων ή αναλυτικότερων). 42 Βιβλιγραφία Argenti, J. (1976 & 1980). Systematίc Corporate Plannίng, London: Nelson Atkinson, Α. Α., Banker, R. D., Kaplan, R. S. & Young, S. Μ. (1997). Management Accoιιntίng-2 11 d edίtίon, London: Prentice-Hall lnternational (UK) Inc. Brealey, R. Α. & Myers, S. C. (1996). Princίples of Corporate Finance ed, London, McGraw-Hill Co. Inc. Brimson, J. Α. (1991). Actίvίty Accountίng: An Actίvity-Based Costίng Approac/1, New York: John Wiley & Sons, Inc. Δερβιτσιώτης Κ. (1991 ). Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Δερβιτσιώτη. Campi, J. Ρ. (1993). Breaking the Paradigm of Performance Measurement, in Christopher, W. F. & Thor, C. G. (1993): Hanc/book for Productίvίty Measurement and lmprovement, Portland, Oregon: Productiνity Press, p Day, G. S. & Reibstein, D. J. (1997). Wharton on Dynamίc Competitίve Strategy, New York: John Wiley & Sons Inc. De Villiers, J. (1997). The distortions in Economic Value Added, Joumal of Economίcs and Busίness, ν l. 49, no. 3, May-June 1997, pp Gold, Β. (1973). Technology, Productivity and Economic Analysis, Om.ega, The internatίonal Journal of Management Scίence, Yol. 1(1), pp

15 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), Gold, Β. (1982). Productivity, technological change and international competitiveness, Technovatίon, Vol. 1(3), pp Hayes, R. Η. & Wheelwright, S. C. (1984). Restoring Our Competίtίve Edge - Competίng through Manufacturing, New York, John Wiley & Sons. Horrigan, J. Ο. (1968). Financial Ratio Analysis - An Historical Perspective, Th e Accounting Revίew, Vol. XLII, Ν 2, pp Johansson, Η. J. (1990). Preparing for Accounting Systems Changes, Management Accoιιntίng, July 1990, pp Kaplan, R. S. (1984 ). The Evolution of Management Accounting, Th e Accountίng Rev ίew, Vol. LIX, Ν 3, July 1984, pp Kaplan, R. S. & Norton, Ο. Ρ. (1992). The Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance, Harvaι d Business Review, Jan.- February 1992, pp Kaplan, R. S. & Norton, Ο. Ρ. (2001 ). The Strategy Focused Organizatίon, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Publishing. Λίπβατζ- Κρ ε μ εζή, Δ. & Μανδαρ άκα, Μ. (1995): Μέτρηση και Ανάλυση Βιμηχανικής Παραγωγικ 6τητα ς, Αθ1Ίνα, εκδόσε ι ς ΣΥΜΜΕΤΡ Ι Α. Mintzberg, Η. (1994). The rise and fal/ of s trat egίc planning, New Υ ork: Prentice Hall. Pineda, Α. J. (1990). Α multiple case study research ι determine and respond to management infoπnation needs using total-factor productivίty measurement, Virginia Polytechnic lnstitute and State University, PhD dissertation thesis, University Microfilms International, 272 p. Porter, Μ. Ε. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfoπnan ce, New York: The Free Press. Rappaport, Α. (1986, 1998 new edition). Creatίng Shareholder Value, New York: The Free Press. Rappaport, Α. (1992). CFO's and Strategists: Forging a Common Framework, Harvard Busίn ess Review, May-June 1992, pp Riggs, J. L. & Felix, G. Η. (1983). Produ c tί v ίty by Objectives, New York: Prentice-Hall Inc Riley, Ο. (1987). Competitve Cost Based 1 nvestment Strategies for lndustrial Companies, in Manufactιιring lssues, New York: Booz, Allen, and Han1ilton. Ryan, Β., Scapens, R. W. & Theobald, Μ. (1992). Research Metho d αιιd Methodology ίn Finance and Accounting, London, Academic Press. Scherer, F. Μ. (1980). Industιial Market Stru.cture and Econoιnίc Performance- 2nd ed., New York: Rand McNally. Sink, Ο. S. (1985). Prodιιcti vίty Manageιn ent: Plannίng, Measurement and Evaluation, Control and Improvement, New York, John Wiley & Sons. 43

16 Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αθ. ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ, Ν. θεριου - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τε ύχς 11 (2007), Sink, Ο. S. & Tuttle, Τ. C. (1989). Planning and Measurement in your orga nίzat ίon of the futuι e, Georgia: Industrial Engineering and Management Press, Institute of Industrial E ngineers', Norcross. Sumanth, Ο. J. (1984). Productίvίty Engίneeιing and Management, New York, McGraw- Hill Book Co. The riou, Ν. G. (2000): Tlιe effect of productίvίty on profitabίlity: Α case study αι finn level, Derby University, PhD dissertation thesis, 260 σελ.. Θ ερίυ, Ν. Γ. (2002): «Π αραγωγικότητα και απόδση σε επίπεδ επ ιχ είρη σης», ΣΠΟΥΔΑΙ, Π εριδική Επιστημνικ1Ί Έκδση τυ Π ανεπιστη μ ίυ Π ειραιώς, 52 (3): Turney, Ρ. Β. (1991). Common Cents- The A BC Perfo ι man ce Break-through, Hillsboro, OR: Cost Technology. Van Horne, J. C. (1980). Financίal Managemenl and Po lίcy-5 1 h edί tίon, London, Prentice-Hall Intern. Inc., pp

17 G. AGGELAKIS, ΑΤΗ. MANDILAS, ΑΝ. TSAMIS, Ν. THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Ν 11 (2007), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45

18 .j:>. ' ΠΙ ΝΑΚΑΣ : Ε Ι Σ ΡΟΕΣ -Ε ΚΡΟΕΣ Φ Υ ΛΛΟ Ε Ι ΣΑΓΩ ΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΧΕ ΙΩ Ν ΚΟ ΣΤΟ ΥΣ ΚΩΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤ!ΚΗ Σ ΣΤΟΙΧΕ Ι Α ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - τετp. Μ έτρα Ε Ι ΣΡΟΕΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑ (ΠΟΣΟΤΗΤ Α : ΣΥΝΟΛΟ 60 ΑΤΟΜΩΝ, ΑΞΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 60) ΥΛΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤ!ΚΕΣ Υ ΛΕΣ - 24 Υ ΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣ Ι ΑΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υ Λ Ι ΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ!ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 26 ΣΤΟ Ι ΧΕΙΩΝ 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWH) 62.00, ΓΕΝ. ΕΞΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ 60 & 62.00) 61 ΑΜΟ Ι ΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΕΙΟΝ : 62.00, Ε18, Hl8) 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 64 Δ Ι ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑ Ι ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕ Ι Σ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑ Τ. 66 ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕ Ι Σ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΟΣ (ZHMIA) ΠΕΡ ΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΌΤΗΤΑ Τ!ΜΗ ΑΞΙΑΣ , , , , , ,28% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΌΤΗΤΑ Τ!ΜΗ ΑΞΙΑΣ , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,27% :-ι,....., m,.. > "" :ι:: _...,.. CΣ>,.. Ξι:: Ι> :ι::,.. >!"',.. ;z... -<,.. 3: :ι:: _... ;z CΣ>..,, m i5 -< m :::ι.,, CΣ> m :::> ::ι:... :ι:: c:ι ;ς c:ι c:ι 3: "" :::>.., :::ι... -< :ι:: 3: :::> -< "' C χ./) "Ν.:::! Ν <D ;,.. 00

19 ΠΙΝΑΚΛΣ ΑΞ/ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞIΑ (ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΊΈΛΕΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΠΒ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ίn) λξιλ ΠλΡΑΓΩΓΗΣΊn ΣΕΠΜΕΣ(ΠΒ) Π ΟΣΟΤΗΤ ΑΣ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ / ΒΑΣΗ) ΕΚΡΟΕΣ 1 1 J 4 ΠΡΟIΟΝ μνάδες , % ΕΙΣΡΟF.Σ ε ε ε ΕΡΓΑΣΙΑ ))J.754 0,9744 2,56% ΥΛΙΚλ , ,78% ΕΝΕΡΓΕΙΑ , '-' ΓΕΝ. ΕΞΟΔΑ , % % - ΔΕ ΙΚΤΕ Σ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ / % ΒΑΣΗ) ΜΕΙΩΣΗ ,49'h ΠλΡλΠΙΠiΙ ΜΕΙΩΣΗΣΤΗΝ λναλωση s λ ΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ Α ΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ 1, '1'-' Ε ΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Υ Λ IΚΩΝ 1, ,80% ΥΛ Ι ΚΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ λ ΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0, ,45% ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ ΕΙΩΣΗ ΣΤλ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΕΝ ΙΚλ ΕΞΟΔΑ 1, '-' ΓΕΝ Ι ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΞΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 6 1, ,94'/ι 1,0286 2,86% Ι.ΙS45 Ι8,4 S'Ιι 0,9911.σ,89' 0, ,23% λ ΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ Α ΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ ΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓ λσιλσ λ ΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Υ ΛΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕ ΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ C) > C) C) m... > (/) >... :Σ: Ξι: >!Ξ!... > _<n >... (/) > Ξι: jn... :Σ: m ::rι σ c:: ' ΣΥΝΟΛΑ ,8803.1ί'm ΔΕΙ ΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛ ΙΚ ΗΣ ΜΕΤ ΑΒΟΛΗΣ tm: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΊΈΛΕΣΤΩΝ IYNOΛWl f" ΜΕΙΩΣΗΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ λ ΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕrmΝ ΚΟΠΟΥΣ ΠλΡλΤnΠΙΣ 1, ,69% ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ Ι ΚΤfΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤ λβολησ ΣΤΗΝ ΠΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ 1, ,53% ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗλΥ ΚΟΠΟΥΣ ΠλΡλΓΩΓΗΣ ::rι m == m == C)..,., m (") C) C) Ξι: c:; ΤΠ= ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ,2003 Η ΕΠΙΧΕ Ι ΡΗΣΗ ΔΕΝ ΠΒ = ΠΕΡ Ι ΟΔΟΣ ΒΑΣΗ,2002 λξιοποιησε ΚλΛλ ΤΟΥ! ΣΥΝΤΈΛΕΣΤΕΣ ΠλΡλΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΠΛΗΡΗ λπορροφηση ΤΩΝ λ ΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΈΛΕΣΤΩΝ (/) (") m (") m (/) -.J 'Ν.::! "' <.D.;,, Ο>

20 00 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ % % ΚΕΡΔΟΥΣ / % ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓ/ΤΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ* ΠΑΡΑΓ/ΤΑΣ ΗΜΙΑΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛ ΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΚΕΡΔΟΥΣ ( ΗΜ1 ΑΣ) 12,,. =--' -.,,. > ""' :: _...,,. φ,,. Ξι: t> ::,,. >!"',.. ;z: _....,,. :: _... ;z: :;:... C5 -< "' :::ι φ "' ::::>... ::... ::ι:: ΕΡΓΑ ΣιΑ 0,895-10,48% 1,227 22,65% 1,098 9,791/ι , ,99 ΥΛ Ι ΚΑ 1,000-0,01 % 0,953-4,65% 0,953-4,661/ι -2 51, ,13 ΕΝΕ ΡΓ Ε Ι Α 0,762-23,84% 1,496 49,61 % 1,139 13,95% , ,12 Γ ΕΝ.ΕΞΟΔΑ 1,017 1,70% 1,295 29,49% 1, /ι , ,52 ΣΥΝΟΛΑ 0,991-0,92% ,20% 1,013 1,26% , ,50 ro2.043, , , , ,56 C) C) ""' C) Ξ!: ""' ::::> "' :::ι ;:; _. ::ι:: ::::> _. "' C::: ><./) Η Ε ΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ Η ΕΠ Ι ΧΕΙΡΗΣ Η ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ Α Υ ΞΗ ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΚΤΗ ΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "" <.D.ί. ""

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 52, Τεύχος 3ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς I «SPOUDAI», Vol. 52. No 3, (2002), University of Piraeus ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υπό Δρ. Νικολάου Γ. Θερίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 026542240000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανυαρίυ έως 31 Δεκεμβρίυ 2015 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2014 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2014 Διδάσκοντες: Σ. Παπαδόπουλος Στρ. Λιβάνης Γραφείο : 230 325 Τηλ.: 2310891665 2310891685 e-mail: spapado@uom.gr slivanis@uom.gr Περιγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 22 1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ορισµός της συνέχειας Πράξεις µε συνεχείς συναρτήσεις Συνέχεια συνάρτησης σε διάστηµα Θεωρία Ασκήσεις. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται συνεχής σε σηµεί όταν f () = f ( ).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία)

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία) Στις επόμενες σελίδες υπάρχυν πληρφρίες σχετικές με τ Νέ Πργραμμα Σπυδών τυ Τμήματς ΗΥΣ τυ ΤΕΙ Πειραιά και πως θα γίνει η ΕΝΤΑΞΗ των σπυδαστών στ νέ πρόγραμμα μέσω τυ συστήματς GKEL τυ Τμήματς. Ολι ι σπυδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΕ ΑΠΟ ΣΩΤ. ΜΠΑΡΣΑΚΗ Κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ε. τυ ΤΕΕ και ως εκπρόσωπς τυ Πανελλήνιυ Συλλόγυ Διπλωματύχων Μηχ/γων - Ηλ/γων μετέβη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη πόλη V Αςιιΐΐα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Έννιες πυ πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμδυναμικός νόμς ενθαλπία θερμχωρητικότητα Θέμα ασκήσεως. Πρσδιρισμός θερμχωρητικότητας θερμιδμέτρυ. Πρσδιρισμός θερμότητς

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1 κ ε φ ά λ α ι ο Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της τιμής σε συνδυασμό με τη σημασία της τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και γενικότερα για την

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΝΕΣ ΜΕΘΔΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΣΤΗ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Περιφερειακή Ανάπτυξη. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που ,. - -,,... '. ' '" ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ί. e. Ψ. 6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Η πρβλεπτική ικανότητα των Λγιστικών καταστάσεων. Διαφρές στην απδτικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (SYLLABUS) ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (SYLLABUS) ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα