Πανεπιστήμιο Μακεδονίας MBA Executive. Διπλωματική Εργασία: Οφείδου Ε. Φωτεινή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας MBA Executive. Διπλωματική Εργασία: Οφείδου Ε. Φωτεινή"

Transcript

1 Πανεπιστήμι Μακεδνίας MBA Executive Διπλωματική Εργασία: «Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός: Ανάλυση της περίπτωσης Univel» Οφείδυ Ε. Φωτεινή Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδόπυλς Δημήτρις Θεσσαλνίκη, 2003

2

3 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Εισαγωγή Με την πάρδ τυ χρόνυ η ένταση τυ ανταγωνισμύ ανάμεσα στις επιχειρήσεις έχει μεγαλώσει με απτέλεσμα σήμερα να λειτυργύν πλέν σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλν. Η Στρατηγική βηθά την επιχείρηση να τπθετηθεί στ περιβάλλν της και κυρίως απέναντι από τυς ανταγωνιστές της με τέτι τρόπ ώστε αν είναι δυνατόν να τυς εκτπίσει. Η επιχειρησιακή Στρατηγική ως θέμα είναι ίσως τ πι ενδιαφέρν τυ τμέα της Διίκησης των Επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια η Στρατηγική είναι στ επίκεντρ των διεθνών εξελίξεων τυ μάνατζμεντ. Οι λόγι της επιλγής τυ θέματς της εργασίας είναι, τ ενδιαφέρν πυ παρυσιάζει η επιχειρησιακή Στρατηγική, καθώς και η πρσπάθεια να γίνει μια ανάλυση-μελέτη, με βάση τη θεωρητικά πρότυπα, της Univel ΕΠΕ, της επιχείρησης στην πία εργάζμαι τα τελευταία 10 έτη. Στόχς είναι μέσα από αυτή την μελέτη να βγυν συμπεράσματα για την Οικνμική πρεία και την Ανταγωνιστική θέση στν κλάδ της Univel ΕΠΕ και να δηγηθύμε σε πρτεινόμενες ενέργειες ώστε να απκτήσει ένα διατηρήσιμ Ανταγωνιστικό Πλενέκτημα. Βέβαια τ θέμα της επιχειρησιακής Στρατηγικής είναι ευρύ για αυτό η εργασία θα ασχληθεί με ένα τμήμα τυ : τ Στρατηγικό Χρηματικνμικό Σχεδίασμά. Θα εξεταστεί, στ πρώτ μέρς της εργασίας, τ θεωρητικό πλαίσι της Στρατηγικής και τυ Βραχυχρόνιυ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ, η αναγκαιότητα της Στρατηγικής για την επίτευξη της επιτυχίας μιας επιχείρησης αλλά και η σπυδαιότητα τυ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ ως εργαλείυ υλπίησης της Στρατηγικής.. Στ τέλς δίδνται ακόμα, απτελέσματα τελευταίων ερευνών και νέες πρσεγγίσεις για τις Πρϋπλγιστικές καταστάσεις - Budget, η αυξανόμενη σημασία τυ update Frecasting και η βήθεια των νέων ERP (Enterprice Resurce Planning) Sftware στην άμεση, γρήγρη και εύκλη δημιυργία Χρηματικνμικών Μντέλων και Πρβλέψεων, με στόχ α) την απεμπλκή τυ μάνατζμεντ από χρνβόρες διαδικασίες ρυτίνας, β) την άμεση update πληρφόρηση τυ και γ) την επένδυση τυ χρόνυ τυ στην παρακλύθηση τυ Ανταγωνισμύ και στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων. Στην συνέχεια, στ δεύτερ μέρς, θα γίνει περιγραφή της εφαρμγής τυ Στρατηγικύ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ της, τη Δραστηριότητα της, τν Κλάδ, τν Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB. A. 3

4 «ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΛΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» νταγωνισμό και τις Στρατηγικές πυ έχει αναπτύξει. Θα γίνει ανάλυση των Οικνμικών της Στιχείων και Αριθμδεικτών για την τελευταία τριετία καθώς και τυ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ (των Πρϋπλγιστικών Καταστάσεων) για τ επόμεν Οικνμικό έτς. Ουσιαστικά στ δεύτερ μέρς γίνεται μια περιγραφή της εταιρίας, των Στρατηγικών πυ έχει αναπτύξει, της τπθέτησης της έναντι των Ανταγωνιστών και των Χρηματικνμικών Εργαλείων πυ χρησιμπιεί για την υλπίηση της Στρατηγικής της. Στ τρίτ μέρς γίνεται μια πρσπάθεια να πρταθύν ι κατάλληλες ενέργειες για την απτελεσματική Υλπίησης Στρατηγικύ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ για την UNIVEL ΕΠΕ. Όπως θα φανεί στην εργασία πλλές από αυτές τις έχει ήδη εφαρμόσει έως ένα βαθμό αλλά κρίνεται σκόπιμ να τις επεκτείνει, να διατηρήσει και ενισχύσει την Στρατηγική Διαφρπίησης πυ ακλυθεί και παράλληλα να δώσει έμφαση στην συμπίεση τυ κόστυς. Πρτείννται ι ενέργειες πυ θα την βηθήσυν να απκτήσει βιώσιμ Ανταγωνιστικό Πλενέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων ώστε να της πρσδώσει διατηρήσιμη μακρχρόνια βιωσιμότητα. 4 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

5 «ΣΤΡΑ ΤΙU ΊΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΚ-ΜΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΙΙ ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΙΙΤΩΣΙΙΣ UNIVEL» Πίνακας Περιεχμένων Εισαγωγή... 3 Πίνακας Περιεχμένων... 5 ΜΕΡΟΣ I: Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός, Βασική Θεωρητική Πρσέγγιση... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Βασικές Έννιες τυ Στρατηγικύ Σχεδιασμύ Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ορισμός και Αναγκαιότητα της Στρατηγικής Αξιλόγηση και Επιλγή Στρατηγικής Στρατηγική ανάλυση τυ Εξωτερικύ Περιβάλλντς Στρατηγική Ανάλυση τυ Εσωτερικύ Περιβάλλντς Η πρσέγγιση της "Αλυσίδας Αξίας" Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς Μντέλ Στρατηγικής Διίκησης Υλπίηση της Στρατηγικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Στρατηγική Διίκηση και Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Πρϋπλγισμός (Budget) Πρβλέψεις Χρηματικνμικός σχεδιασμός και μέθδι Πρβλέψεων Χρηματδτικών Αναγκών Πρϋπλγισμός Παγίων Επενδύσεων Διακρίσεις Επενδύσεων Μελέτη των Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Αξιλόγηση των Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Επιλγή, Σύσταση και Έλεγχς τυ πρϋπλγισμύ Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Ταμειακός Πρϋπλγισμός Κατάσταση Ταμειακών Ρών Έλεγχς - Ανατρφδότηση Νέες πρσεγγίσεις για την σύναψη πρϋπλγισμών - Budget ΜΕΡΟΣ II: Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός, Η περίπτωση της εταιρίας UNIVEL ΕΠΕ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 5

6 «ΣΤΡΑ ΤΗΤΊΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ1ΙΑΣΜΟΣ: ΑΜΑ. 1 ΥΣΊί ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Πληρφόρηση για την Δραστηριότητα της Univel Ltd, τις Στρατηγικές πυ αναπτύσσει, τν Παραγωγικό Κλάδ, και τν Ανταγωνισμό Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Univel L.t.d. Ιστρικό - Πρεία Η Απστλή της εταιρίας Οι στόχι της εταιρίας Στρατηγική για την Παραγωγή Στρατηγική για τυς ανθρώπινυς Πόρυς Στρατηγική για τ R & D Η πλιτική και ι στόχι πιότητας Πελάτες - Πελατκεντρική Στρατηγική Εξαγωγική Δραστηριότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Χρηματικνμική Ανάλυση των Οικνμικών Στιχείων της Univel Ltd Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Οικνμικά στιχεία της Univel Ltd ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :Ανάλυση Ανταγωνισμύ - SWOT Ανάλυση της Univel Ltd Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ανάλυση ανταγωνισμύ Ανάλυση SWOT της Univel ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Χρηματικνμικός σχεδιασμός της Univel Ltd Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Βασικά στιχεία Χρηματικνμικύ σχεδιασμύ της Univel Ltd Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων χρήσης Πρϋπλγισμός Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw Πρϋπλγιστική κατάσταση Ισλγισμύ ΜΕΡΟΣ III : Πλαίσι Μελλντικής Υλπίησης Στρατηγικύ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ για την UNIVEL ΕΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πρτεινόμενες Ενέργειες για την Απτελεσματική Υλπίηση Στρατηγικύ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ στην Univel Ltd Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Πρτεινόμενες Ενέργειες για την Απτελεσματική Υλπίηση Στρατηγικύ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ στην Univel Ltd ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Executive M B. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

7 «ΣΠΡΑΤΙΙΠΚΟΣΧΡΠΜΛΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΧΑΑΥΣΠ 7ΉΣΙΙΕΡΙίΠΏΣΠΣ UNIVEL» ΜΕΡΟΣ I Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Βασική Θεωρητική Πρσέγγιση Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B.A. 7

8 «ΣΐΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΌΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: AAAΑ ΥΣΙί ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΜΕΡΟΣ I Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Βασική Θεωρητική Πρσέγγιση Στ πρώτ μέρς της εργασίας, δίδεται μια Βασική Θεωρητική Πρσέγγιση για την Στρατηγική και τν Βραχυχρόνι Χρηματικνμικό Σχεδίασμά. Περιγράφεται γιατί η Στρατηγική θεωρείται αναγκαία, πια είναι τα χαρακτηριστικά της επιχειρησιακής Στρατηγικής, πως μπρεί μια επιχείρηση να δηγηθεί στην επιλγή της Στρατηγικής, πια είναι τα βήματα πυ πρέπει να ακλυθήσει, πία είναι τα φέλη πυ μπρεί να απκμίσει μια εταιρεία με την χάραξη της κατάλληλης Στρατηγικής, πώς να γίνει εκτίμηση της καταλληλότητας της Στρατηγικής και τέλς η υλπίηση, η αξιλόγηση και έλεγχός της. Ο Χρηματικνμικός Σχεδιασμός πυ περιγράφεται είναι βραχυχρόνις. Εξετάζεται Πρϋπλγισμός- Budget και τα τμήματα πυ τν απαρτίζυν (Πρϋπλγισμός Πωλήσεων, Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων χρήσης. Πρϋπλγισμός Ε πενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ, Πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw, Πρϋπλγιστική κατάσταση Ισλγισμύ), ι Πρβλέψεις, ι πίες είναι απαραίτητες για τν πργραμματισμό και την σύναψη των πρϋπλγιστικών καταστάσεων και τέλς έλεγχς και η ανατρφδότηση. Στ τέλς τυ πρώτυ μέρυς δίδνται ακόμα,, απτελέσματα τελευταίων ερευνών και νέες πρσεγγίσεις για τις Πρϋπλγιστικές καταστάσεις - Budget, η αυξανόμενη σημασία τυ update Frecasting και η βήθεια των νέων ERP (Εηterprice Resurce Planning) Sftware στην άμεση, γρήγρη και εύκλη δημιυργία Χρηματικνμικών Μντέλων και Πρβλέψεων, με στόχ α) την απεμπλκή τυ μάνατζμεντ από χρνβόρες διαδικασίες ρυτίνας, β) την άμεση update πληρφόρηση τυ και γ) την επένδυση τυ χρόνυ τυ στην παρακλύθηση τυ Ανταγωνισμύ και στην επίτευξη των Στρατηγικών στόχων. Ουσιαστικά στ πρώτ μέρς δίδεται η αναγκαιότητα της Στρατηγικής για την επίτευξη της επιτυχίας μιας επιχείρησης αλλά και η σπυδαιότητα τυ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ ως εργαλείυ υλπίησης της Στρατηγικής. 8 Executive Μ. Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

9 «ΣΤΡΛ TillΊΚΟΣ ΧΡΙΙλ ΙΛ TOOIKONOSΙΙΚΟΣ Σ\Έ ΙΙΛΣΛΙΟΣ : A Ν,\. 1ΥΣΙΙ ΊΊΙΣΙΙΕΡΙΙΙΤΩΣΙΙΣ UXIVEL» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βασικές Έννιες τυ Στρατηγικύ Σχεδιασμύ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 9

10 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βασικές Έννιες τυ Στρατηγικύ Σχεδιασμύ 1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η επιχείρηση πρσπαθώντας να διατηρήσει την βιωσιμότητα της, καθρίζει μακρχρόνιυς στόχυς και υιθετεί μια σειρά πράξεων και μέσων ώστε να πραγματπιήσει αυτύς τυς στόχυς. Σκπός της επιχείρησης είναι η όσ τ δυνατόν καλύτερη τπθέτησης της στ περιβάλλν και η διατήρηση της θέσης αυτής με τν πι απτελεσματικό τρόπ. Ουσιαστικά πρσπαθεί να απκτήσει ένα διατηρήσιμ ανταγωνιστικό πλενέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Η στρατηγική είναι αυτή πυ θα της δώσει αυτό τ ανταγωνιστικό πλενέκτημα μέσα από την αρμνική σύνδεση ανάμεσα στ εξωτερικό περιβάλλν και στις εσωτερικές της δυνατότητες. Άρα για την απόκτηση τυ, η επιχείρηση θα πρέπει να κατανήσει πλήρως τ Εξωτερικό Περιβάλλν (τις τάσεις της αγράς, τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών, τις αδυναμίες τυς και τις ξεχωριστές ικανότητές τυς) και τ Εσωτερικό περιβάλλν (τις θεμελιώδεις ικανότητες της, τις δυνάμεις και αδυναμίες της) Στ κεφάλαι αυτό αναφέρνται τα ακόλυθα θέματα: στην παράγραφ 1.2 δίδετε ρισμός της Στρατηγικής καθώς και ι λόγι πυ την καθιστύν αναγκαία, στην παράγραφ 1.3 δίδνται ι τρόπι με τυς πίυς μια επιχείρηση μπρεί να αξιλγήσει και να επιλέξει την Στρατηγική πυ θα ακλυθήσει. Η παράγραφς 1.4 αναφέρεται στ ανάλυση τυ Εξωτερικύ Περιβάλλντς, στ ευρύτερ μάκρ περιβάλλν και στ μίκρ περιβάλλν ( Κλάδς, Μντέλ Prter και ανάλυση Ανταγωνισμύ). Στην παράγραφ 1.5 δίδυμε την ανάλυση τυ Εσωτερικύ Περιβάλλντς με την μέθδ της ανάλυσης των Πόρων, 10 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

11 «ΣΤΡΛΤΠΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVKL» Ικαντήτων και Θεμελιωδών Ικαντήτων και στην παράγραφ 1.6 με την μέθδ της ανάλυσης της Αλυσίδας Αξίας'. Στην παράγραφ 1.7 αναλύυμε τις Στρατηγικές επίτευξης Ανταγωνιστικύ Πλενεκτήματς στ επίπεδ των επιχειρηματικών μνάδων (Business Level), στην 1.8 δίδεται τ μντέλ της Στρατηγικής Διίκησης και τέλς στην παράγραφ 1.9 αναφέρεται τρόπς με τν πί μια επιχείρηση μπρεί να υλπιήσει την Στρατηγικής της. 1.2 Ορισμός και Αναγκαιότητα της Στρατηγικής Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και τ εύρς δραστηριτήτων μιας επιχείρησης μακρπρόθεσμα, η πία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλενέκτημα για την επιχείρηση, μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα εναλλασσόμεν περιβάλλν, με στόχ να ανταπκριθεί στις ανάγκες των αγρών και να ικανπιήσει τις πρσδκίες των βασικών μάδων ενδιαφερμένων. 1 Σύμφωνα με τν Prter Στρατηγική είναι "να κάνεις διαφρετικά πράγματα από τύς ανταγωνιστές συ ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφρετικό τρόπ''. Η στρατηγική είναι ένα πρμελετημέν σχέδι πυ ετιμάζεται από την επιχείρηση λαμβάνντας υπ όψιν πλλύς παράγντες. Σκπός αυτύ τυ σχεδίυ είναι, η πραγματπίηση συγκεκριμένων στόχων πυ η επιχείρηση έχει θέσει, η πρόβλεψη μελλντικών γεγνότων και επηρεασμό τυς πρς την επιθυμητή κατεύθυνση πρς της επιχείρηση. Πλλές φρές έχει ως αντικειμενικό σκπό την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών, τπθετείται απέναντι στν ανταγωνισμό έτσι ώστε, εάν είναι δυνατό να τν εκτπίσει. Χαρακτηρίζεται από τν καθρισμό τυ εύρυς δραστηριτήτων και της κατεύθυνσης της επιχείρησης μακρπρόθεσμα την δημιυργία ανταγωνιστικών πλενεκτημάτων μέσω της διάταξης των πόρων της 1 Παπαδάκης Μ.Βασίλης. Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική ά Διεθνής εμπειρία Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α.

12 «ΣΤΡΛ ΤΗΤΊΚΟΣ ΧΡΙΙΧ Μ ΤΟΟΙΚΟΝΌΑ ίικοσ ΣΧΕ IΙΛΣΜΟΣ: Λ Λ'. Ι. IΥΣΙΙ ΊΉΣΙΙΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UN1VEL» την πρσαρμγή της επιχείρησης σε ένα συνεχώς εναλλασσόμεν περιβάλλν την ανταπόκριση της επιχείρησης στις ανάγκες των αγρών αλλά ταυτόχρνα στην ικανπίηση των πρσδκιών των βασικών μάδων ενδιαφερόντων. Η στρατηγική θεωρείται αναγκαία γιατί βηθάει στην επίτευξη της επιτυχίας μιας επιχείρησης αν και δεν θα ήταν δόκιμ να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία. Θεωρείται Αναγκαία γιατί α) Θέτει Κατευθύνσεις Τ Οραμα και η Απστλή μιας επιχείρησης είναι η απάντηση στ ερώτημα Πυ θα ήθελε να βρεθεί στ μέλλν, η στρατηγική απαντά στ ερώτημα Πως θα φθάσει στην Α πστλή ή στ Οραμα της. β) Βηθά στην Λήψη Ομιόμρφων Απφάσεων Καθιερώνει κριτήρια και κανόνες με βάση τα πία αξιλγύνται και παίρννται συσχετιζόμενες μεταξύ τυς απφάσεις και όχι αντικρυόμενες. Οταν υπάρχει μια στρατηγική από την επιχείρηση η πία είναι σαφείς σε όλυς και απδεκτή, τότε ι απφάσεις κινύνται πρς την επίτευξη των συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. γ) Συγκεντρώνει την Πρσπάθεια και Συντνίίίει tic Δραστηριότητες Συγκεντρώνει την πρσπάθεια όλων των ατόμων πυ δρυν μέσα στην επιχείρηση και συντνίζει της δραστηριότητες ώστε μέσα από μια συλλγική δράση να διασφαλιστεί η στρατηγική. δ) Ορίζει την Επιχείρηση και την Θέση της Απέναντι στν Ανταγωνισμό Η στρατηγική ρίζει την επιχείρηση, απτελεί την πρσωπικότητα της, είναι αυτή πυ την τπθετεί απέναντι στυς ανταγωνιστές, επιτρέπει στις μάδες ενδιαφερόντων εκτός επιχείρησης να έχυν άπψη για αυτή, να την αναγνωρίζυν, υσιαστικά απαντά στ ερώτημα τι είδυς επιχείρηση είμαστε ε) Μειώνει την Αβεβαιότητα 12 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

13 «ΣΤΡΛ ΤΗ1ΊΚΟΣ Χ1Ί1\ 1,1 Τ()()1Κ()\ ()\ 1ΙΚΟΣ ΣΥΕ1ΙΛΣΛΙΟΣ: Λ Λ', 1.1 ΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ουσιαστικά εξασφαλίζει τ συμπαγές της επιχείρησης, είναι μια κατευθυντήρια γραμμή πυ μειώνει την αβεβαιότητα. Ειδικότερα σε περιόδυς αλλαγών πυ η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, είναι αυτή πυ θα δώσει στην επιχείρηση την ισχύ να αντεπεξέλθει. ζ) Πρσδίδει ένα Βιώσιμ Ανταγωνιστικό Πλενέκτημα Στόχς κάθε επιχείρησης είναι να απκτήσει βιώσιμ Ανταγωνιστικό Πλενέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων ώστε να της πρσδώσει διατηρήσιμη μακρχρόνια βιωσιμότητα. Η απόκτηση αυτύ τυ Ανταγωνιστικύ Πλενεκτήματς είναι απόρρια της γνώσης τυ εσωτερικύ της περιβάλλντς ( των θεμελιωδών της ικαντήτων, δυνάμεων και αδυναμιών) αλλά και τυ εξωτερικύ περιβάλλντς (αγρά, κλάδς, ανταγωνισμός). Η αρμνική σύνδεση ανάμεσα στ εξωτερικό περιβάλλν και στις εσωτερικές τις δυνατότητες είναι αυτό πυ θα την πρσδώσει Ανταγωνιστικό Πλενέκτημα. 1.3 Αξιλόγηση και Επιλγή Στρατηγικής Όλι ι παραπάνω λόγι μας δείχνυν γιατί η στρατηγική είναι αναγκαία και πία είναι τα φέλη πυ μπρεί να απκμίσει μια εταιρεία με την χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής. Η πρταθείσα Στρατηγική πρέπει να απαντά στα ερωτήματα. 1. Οι πόρι πυ απαιτεί είναι διαθέσιμί; Αν όχι πως θα απκτηθύν και πότε. 2. Είναι απδεκτή από εσωτερικύς και εξωτερικύς φρείς συμφερόντων. 3. Είναι σύμφωνη με τις ήδη υπάρχυσες στρατηγικές. 4. Είναι απτελεσματική ώστε να επιτύχει τν επιθυμητό σκπό. 5. Συμβάλλει στην διατήρηση τυ ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς, είναι μναδική και συμβάλλει στις μελλντικές στρατηγικές. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 13

14 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΙ1 ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Τ παρακάτω σχήμα μας δείχνει διαγραμματικά πως μπρεί μια επιχείρηση να δηγηθεί στην επιλγή της στρατηγικής και πια είναι τα βήματα πυ πρέπει να ακλυθήσει. Σχήμα 1.1: Μντέλ Αξιλόγησης και Επιλγής Στρατηγικής Πηγή: Jhnsn, G. and Κ. Schles, Explring Crprate Strategy: Text and Cases. Lndn, Prentice Hall Eurpe, 1999, fifth editin Είναι δύσκλ να απαντήσει μια επιχείρηση σε ερωτήματα όπως, πιι είναι ι κατάλληλι στόχι, τα κατάλληλα πλάνα, ι κατάλληλες πλιτικές ώστε να τις ακλυθήσει η επιχείρηση. Γιατί εκτός από την τεχνική ανάλυση και τα συστήματα για την επιλγή της κατάλληλης στρατηγικής πυ θα αναλύσυμε παρακάτω, υπάρχυν και άλλι παράγντες πυ παίζυν βασικό ρόλ όπως η μναδικότητα της κάθε επιχείρησης, τ πόσ τελικά ε φαρμόστηκε η στρατηγική όπως σχεδιάστηκε ή αν θα έπρεπε να αναμρφωθεί γιατί κατά την διάρκεια της υλπίησης της έχυν συμβεί σημαντικές αλλαγές στ εξωτερικό περιβάλλν. 14 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

15 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣ\Έ ίιασμοσ: ΑΝΑΑΥΣΙΙ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΛ7ί ΈΙ.» τεχνικές 2 Η εκτίμηση της καταλληλότητας της στρατηγικής μπρεί να γίνει με 5 διαφρετικές Ανάλυση τυ κύκλυ ζωής της επιχείρησης Η επιχείρηση ανάλγα με τ σημεί τυ κύκλυ ζωής (αρχή, ανάπτυξη, ωριμότητα, παρακμή) στ πί βρίσκεται τ δεδμέν χρνικό διάστημα θα πρέπει να μελετήσει την καταλληλότητα της στρατηγικής πυ πιθανώς θα εφαρμόσει. Ανάλυση της θέσης πυ κατέχει η επιχείρηση στην αγρά Αν η επιχείρηση είναι leader ή κατέχει ισχυρή θέση στην αγρά είναι πρφανές ότι θα ακλυθήσει διαφρετική στρατηγική επέκτασης ή διατήρησης τυ μεριδίυ αγράς από μια επιχείρηση με ασθενής θέση ή πυ είναι niche στην αγρά. Ανάλυση τυ επιχειρηματικύ πρφίλ της επιχείρησηc Η κυλτύρα της επιχείρησης, η ργανωτική της δμή, τα κεφάλαια της, η παραγωγική της δυνατότητα, η διαπραγματευτική της δυνατότητα, τ πελατλόγι της είναι στιχεία πυ πρέπει να εκτιμηθύν για την επιλγή της κατάλληλης στρατηγικής. Υπάρχυν ισχυρί δεσμί μεταξύ της στρατηγικής και των πλιτικών πυ ακλυθεί η επιχείρηση, των θεμελιωδών ικαντήτων και της δμής της και των εσωτερικών συστημάτων υπστήριξης Ανάλυση τυ χαρτφυλακίυ των πρϊόντων της επιχείρησης Η σύνθεση τυ χαρτφυλακίυ των πρϊόντων της επιχείρησης παίζει πλύ σημαντικό ρόλ στην επιλγή της κατάλληλης στρατηγικής. Μέσα από την ανάλυση τυ χαρτφυλακίυ των πρϊόντων της, η επιχείρηση γνωρίζει τα πρϊόντα στα πία έχει ανταγωνιστικό πλενέκτημα Αν ι επιχείρηση έχει περισσότερα αστέρια από ότι αγελάδες ή πλλά ερωτηματικά θα πρέπει να αναπτύξει ανάλγες στρατηγικές ώστε να επιτευχθεί τ επιθυμητό απτέλεσμα. Ανάλυση της αλυσίδας αξίας : G.Jhnsn and K.Schles. Explring Crprate Strategy: Text and Cases. Lndn. Prentice Hall Eurpe, 1999 fifth editin) Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M.B.A. 15

16 «ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΛΣΜΟΣ: ΛΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UN1VEL» Πρέπει η στρατηγική για να είναι κατάλληλη να βελτιώνει τα πλενεκτήματα πυ αντλεί η επιχείρηση μέσα από την αλυσίδα αξίας της. Η αλυσίδα αξίας μελετά την φύση και τν βαθμό συνέργιας πυ αναπτύσσεται μεταξύ των εσωτερικών λειτυργιών της επιχείρησης. Γιατί μέσα από την εκτέλεση αυτών των λειτυργιών με χαμηλότερ κόστς ή με καλύτερ τρόπ, από ότι ι ανταγωνιστές της, μπρεί να της δώσει ανταγωνιστικό πλενέκτημα. Μετά την ανάλυση της καταλληλότητας διάφρων στρατηγικών η επιχείρηση θα κρίνει πια από αυτές είναι πι απδεκτή. Η παράγντες πυ θα επηρεάσυν αυτήν την απόφαση είναι η απόδση της κάθε στρατηγικής, κίνδυνός πυ εμπεριέχει και η απδχή της από τυς μετόχυς της επιχείρησης. Δηλαδή θα πρέπει με τν μικρότερ κίνδυν να δίνει την μεγαλύτερη απόδση και να ικανπιεί τις πρσδκίες των μετόχων. Αρά με μεθόδυς όπως της καθαράς παρύσας αξίας των αναμενόμενων ταμειακών ρών, τη μέση περίδ είσπραξης τυ επενδυόμενυ κεφαλαίυ, την απδτικότητα τυ επενδυόμενυ κεφαλαίυ, αναλύσεις κόστυς-φέλυς, χρνσειρές, ανάλυση ευαισθησίας και μντέλα πρσμίωσης να μετρηθεί η απόδση και κίνδυνς της στρατηγικής. Όλα αυτά βέβαια βασίζνται σε πρσδκίες της διίκησης και σε μελλντικές εκτιμήσεις. Από την άλλη πλευρά ι πρσδκίες των μετόχων είναι ακόμα πι δύσκλες να αναλυθύν γιατί είναι υπκειμενικός παράγντας(μη πρβλέψιμες) και δεν είναι ι ίδιες για όλυς τυς μετόχυς. Αλλς σημαντικός παράγντας είναι η εφικτότητα της στρατηγικής πυ επιλέχθηκε. Η εφικτότητα έχει να κάνει με τις εσωτερικές εκτιμήσεις, πόσ εύκλα μπρεί να εφαρμστεί στην πράξη από την επιχείρηση. Η εφικτότητα μπρεί να μετρηθεί με μεθόδυς όπως ι αναμενόμενες μελλντικές εισρές και η ανάπτυξη των πόρων της επιχείρησης ώστε να ανταπκριθεί στις απαιτήσεις και μεταβλές πυ θα υπάρξυν από την εφαρμγή της επικείμενης στρατηγικής. Η στρατηγική δεν θα πρέπει να δημιυργήσει πρόβλημα με τυς διαθέσιμυς πόρυς ύτε να τυς εξαντλήσει και να φέρει την επιχείρηση σε αδιέξδα. Αρα θα πρέπει να είναι συμβατή με τυς ικνμικύς, φυσικύς και ανθρώπινυς πόρυς της επιχείρησης. Εκτός από τυς ικνμικύς πόρυς πυ είναι πι εύκλα μετρήσιμς τυς υπόλιπυς δεν μπρεί να τυς μετρήσει άμεσα, να τυς πστικπιήσει. Πχ η επιχείρηση γνωρίζει τις ικανότητες, τα ταλέντα και τις δεξιότητες τυ πρσωπικύ της δεν είναι σίγυρη όμως ότι τ πρσωπικό της θα τα αξιπιήσει για την επίτευξη της στρατηγικής. Μπρεί μικρό ή μεγάλ κμμάτι τυ ανθρώπινυ δυναμικύ της να αντιτεθεί στην υλπίηση της στρατηγικής, ας μη ξεχνάμε ότι η αλλαγές πάντα δημιυργύν αντίδραση 16 Executive M B. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

17 «ΣΤΡΑ Till ΊΚΟΣ λ'ριιαια ΤΟΟΙΚΟΝΟΑ1ΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΑΙΟΣ: Λ ΜΑ. IΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UN1VEL» και άρνηση. Θα πρέπει πάντα να υπάρχυν συστήματα υπκίνησης των εργαζμένων τέτια ώστε να απδίδυν αλλά και να είναι εφικτά από τυς εργαζόμενύς της. 1.4 Στρατηγική ανάλυση τυ Εξωτερικύ Περιβάλλντς Στ εξωτερικό περιβάλλν θα αναζητηθύν ι ευκαιρίες και ι πιθανές απειλές τυ θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση. Η παρακλύθηση τυ περιβάλλντς βηθά την επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις πρώιμες ευκαιρίες, τις πρσφέρει ένα πρώιμ σήμα για τα επικείμενα πρβλήματα, είναι μια βάση πληρφόρησης ιδιαίτερα για τις μεταβαλλόμενες α νάγκες των πελατών της, αλλά παράλληλα απτελεί ένα συνεχές μέσ εκπαίδευσης. Τ εξωτερικό περιβάλλν χωρίζεται στ ευρύτερ-μάκρ περιβάλλν, τ πί επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις πυ δρυν σε μια χώρα και τ πί απτελείται από: α) Πλιτικό-νμικό περιβάλλν Πλιτική σταθερότητα. Μνπωλιακή νμθεσία. Φρλγικί νόμι, νμθεσία για τ Εμπόρι, δεσμεύσεις- κίνητρα για Εισαγωγές και Εξαγωγές (πσστώσεις, πριμδτήσεις) νόμι για την πρστασία τυ Περιβάλλντς, Εργατικί νόμι β) Οικνμικό περιβάλλν Κύκλι της ικνμίας. Εθνικό Ακαθάριστ Εισόδημα, Πληθωρισμός, Επιτόκια, δείκτης Ανεργίας, διαθέσιμη Ενέργεια και κόστς Ενέργειας, διαθέσιμ Εισόδημα, Ρευστότητα. γ) Κινωνικό-πλιτιστικό περιβάλλν Δημγραφικά στιχεία τυ πληθυσμύ (Ηλικία, γεννητικότητα, αστυφιλία κλπ...). Διανμή εισδήματς, Καταναλωτισμός, Lifestyle, Hbbies, Μρφωτικό επίπεδ. δ) Τεχνλγικό περιβάλλν Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 17

18 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNTVEL» Κυβερνητικές επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη της Τεχνλγίας, Ρυθμός Κατάργησης της Τεχνλγίας, Ρυθμός Μεταφράς της Τεχνλγίας, Ευαισθητπίηση τυ Κράτυς και της Βιμηχανίας στις Τεχνλγικές Εξελίξεις. Τ κάθε ένα με την σειρά τυ επηρεάζει την επιχείρηση γιατί δρα σε ένα περιβάλλν (κράτς) με συγκεκριμένα νμθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια, ικνμικά μεγέθη και ικνμικές εξελίξεις, κινωνικό και πλιτιστικό πλαίσι, δημγραφικά στιχεία και τάσεις, τεχνλγικές εξελίξεις και επιτεύγματα. Η επιχείρηση θα πρέπει να παρακλυθεί όλες αυτές τις εξελίξεις και να είναι έτιμη να εκτιμήσει της βραχυχρόνιες αλλά και μακρχρόνιες συνέπειες αυτών, ώστε να είναι σε θέσει να πρετιμαστεί καλύτερα για τις πρκλήσεις τυ μέλλντς και να εκπληρώσει πι απτελεσματικά τις απαιτήσεις τυ παρόντς. Στ μικρό περιβάλλν ή κλαδικό περιβάλλν (Μντέλ τυ Prter ) Παραγωγικός Κλάδς είναι μια όμια μάδα επιχειρήσεων πυ παράγυν όμια πρϊόντα ή υπηρεσίες. Η μέση κερδφρία ενός παραγωγικύ κλάδυ επηρεάζεται σύμφωνα με τ Μντέλ τυ Prter από τις πέντε παρακάτω δυνάμεις. Σχήμα 1.2: Τ Υπόδειγμα των Πέντε δυνάμεων τυ Prter (Δμική Ανάλυση ενός Κλάδυ) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ r ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Κίνδυνς Εισόδυ Νέων Ανταγωνιστών πάρχυσων μνάδων Υπκατάστατα Πηγή: Prter, Μ.Ε. Cmpetitive Strategy. New Yrk, Free Press, 1980 IX Executive M B A Πανεπιστ>'\μι Μακεδνίας

19 «ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Σύμφωνα με τ μντέλ τυ Prter στ μίκρ εξωτερικό περιβάλλν ή κλαδικό περιβάλλν επηρεάζεται από : α) Η απειλή εισόδυ νέων ανταγωνιστών στν κλάδ Παράγντες πυ Πρσδιρίζυν την Απειλή Εισόδυ Νέων ανταγωνιστών στν Κλάδ Φραγμί εισόδυ από Νμθετικύς περιρισμύς Η πρόσβαση σε Κεφάλαια Η Διαφρπίηση των πρϊόντων Η Πρόσβαση σε κανάλια διανμής Η Ανάπτυξη Οικνμιών κλίμακας Φόβς αντίδρασης από τις υπάρχυσες επιχειρήσεις β) Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών της επιχείρησης Παράγντες πυ Πρσδιρίζυν την Διαπραγματευτική Δύναμη των Πελατών Ανταγωνισμός- Αν μπρεί να αγράσει και από αλλύ Αριθμός των Πελατών - Λίγι και ισδύναμι Ευαισθησία των πελατών στην τιμή- όταν αυτό πυ αγράζυν αντιπρσωπεύει υψηλό πσστό- Ακριβό πρϊόν ή Πρώτη Ύλη Χαρακτηριστικά τυ πρϊόντς, μναδικότητα, διαφρπιημέν. Αν υπάρχει δυνατότητα Ολκλήρωσης των αγραστών πρς τα πίσω γ) Η διαπραγματευτική δύναμη των πρμηθευτών της επιχείρησης Παράγντες πυ Πρσδιρίζυν την Διαπραγματευτική Δύναμη των Πρμηθευτών Μέγεθς και η σημασία τυ πελάτη Αριθμός πρμηθευτών- Λίγι και συγκεκριμένι Υψηλός κόστς αλλαγής από των πελάτη Αν υπάρχει δυνατότητα πρμήθειας υπκατάστατων πρϊόντων από άλλυς πρμηθευτών Αν υπάρχει δυνατότητα Κάθετης λκλήρωσης των πρμηθευτών πρς τα εμπρός Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 19

20 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» δ) Η απειλή από υπκατάστατα πρϊόντα Παράγντες πυ Πρσδιρίζυν την Απειλή από Υπκατάστατα Πρϊόντα Έλλειψη εμφανύς διαφρπίησης μεταξύ των πρϊόντων, ύπαρξη κντινών' υπκατάστατων Σημαντική απόκλιση της τιμής Τάση της αγράς πρς τα υπκατάστατα ε) η ένταση τυ ανταγωνισμύ μέσα στις επιχειρήσεις τυ κλάδυ Παράγντες πυ Πρσδιρίζυν την Ένταση τυ Ανταγωνισμύ Ανάμεσα στις Υπάρχυσες Επιχειρήσεις τυ Κλάδυ Χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών -Αίγι, Ισδύναμι και Συγκεντρωμένι Καμπύλες Εμπειρίας, Υψηλά σταθερά κόστη και ικνμίες κλίμακας Ωριμότητα της αγράς. Πρσπάθειες για αύξηση μεριδίυ αγράς Μικρή διαφρπίησης στα πρϊόντα Ύπαρξη υψηλών εμπδίων εξόδυ Μέσα από αυτήν την δμική ανάλυση τυ κλάδυ η επιχείρηση θα εκτιμήσει την ελκυστικότητα τυ, δηλαδή την κερδφρία τυ αλλά και πως κλάδς αντιμετωπίζει τν ανταγωνισμό. Την βηθά να αναλύσει αλλά και να απαντήσει βασικά ερωτήματα, όπως, Πις είναι στην αγρά; Τι αγράζει η αγρά; Πότε αγράζει η αγρά, Πις αναμιγνύεται στην αγραστική διαδικασία; Γιατί αγράζει η αγρά; Πως αγράζει η αγρά; Από πύ αγράζει η αγρά; Αυτό θα την βηθήσει στην χάραξη της στρατηγικής, όπως να πάρει την απόφαση να εισέλθει στν κλάδ ή στην περίπτωση πυ βρίσκεται εντός τυ κλάδυ αν θα παραμείνει ή θα διαφρπιηθεί. Ανάλυση Αντανωνισιιύ Όπως έχει ήδη αναφερθεί η στρατηγική πλλές φρές έχει ως αντικειμενικό σκπό την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών, τπθετείται απέναντι στν ανταγωνισμό έτσι ώστε, εάν είναι δυνατό να τν εκτπίσει. 20 Executive Μ. Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

21 «ΣΤΡΑ ΤΜΊΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟλ ΙΙΚΟΣ Σ\Έ ΠΑΣΜΟΣ: Λ ΝΑ Λ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (!ΝΠ ΈΤ» Για να επιτευχθεί αυτό, η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει ανάλυση των δυ βασικών μάδων ανταγωνισμύ, των α) υπάρχων ανταγωνιστών Αμεσων ανταγωνιστών Υπκατάστατα πρϊόντα Θα πρέπει να αναλυθύν ι ικανότητες των ανταγωνιστών, όπως 'λ Η ικανότητα τυς να αναπτύξυν και εισάγυν στην αγρά νέα πρϊόντα καθώς και χρόνς εισαγωγής των νέων πρϊόντων S Η παραγωγική τυς ικανότητα σε περιόδυς αυξημένης ζήτησης καθώς η πρσαρμγή της παραγωγική τυς διαδικασίας σε νέα πρϊόντα, μέγεθς και θέση εργστασίυ, συστήματα και έλεγχς πιότητας S Η ικανότητα εφαρμγής νέων τεχνικών ΜΚΤ, μερίδι αγράς, κανάλια διάθεσης, εξυπηρέτηση πελατών, ανταγωνιστικότητα τιμής S Η δανειληπτική τυς ικανότητα, η ικανότητα δημιυργίας cash, τ περιθώρι κέρδυς τυς, τ νεκρό σημεί, ι πωλήσεις, τ ROI. Έ Οι ικανότητες των ανθρώπων της διίκησης (εμπειρία, στυλ, επιθετικότητα ) αλλά και γενικότερα τα πρσόντα τυ ανθρώπινυ δυναμικύ βί των δυνητικών ανταγωνιστών Καθετπίηση από πρμηθευτές Καθετπίηση από πελάτες Για την ανάλυση των δυνητικών ανταγωνιστών θα πρέπει να εξετασθύν S Επιχειρήσεις πυ δεν ανήκυν στν κλάδ αλλά θα μπρύσαν να ξεπερά- συν τα εμπόδια εισόδυ σχετικά φθηνά ώστε να γίνυν ανταγωνιστικές Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 21

22 «ΣΤΡΑ TUI ΊΚΟΣΧΡΠΚ ΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟλΩΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: Λ ΝΑΑ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» S Επιχειρήσεις για τις πίες υπάρχυν εμφανείς συνεργίες αν εισέλθυν στν συγκεκριμέν κλάδ S Επιχειρήσεις για τις πίες η εισαγωγή τυς στν συγκεκριμέν κλάδ είναι μια πρφανής επέκταση της επιχειρησιακής στρατηγικής τυς ^ Πελάτες ή πρμηθευτές πυ μπρύν να πρχωρήσυν σε αντίστιχη καθετπιημένη λκλήρωση Συνψίζντας μια επιχείρηση για να κατανήσει και να εντπιστεί τν ανταγωνισμό, θα πρέπει να υσιαστικά να κατανήσει και να εντπιστεί τη στρατηγική μάδα στην πία ανήκες να κατανήσει και να εντπιστεί την αλυσίδα αξίας της, να εκτιμήσει τις α νταγωνιστικές δυνάμεις, να εντπίσει τα εμπόδια κινητικότητας της στρατηγικής μάδας και τέλς να αξιλγήσει τη διαθεσιμότητα γενικών στρατηγικών. 1.5 Στρατηγική Ανάλυση τυ Εσωτερικύ Περιβάλλντς Εκτός από τ εξωτερικό περιβάλλν ( μάκρ και κλάδυ) στ πί δρα η επιχείρηση δεν παύει να είναι μια ντότητα με μναδικά χαρακτηριστικά. Οι ευκαιρίες και ι κίνδυνι διαμρφώνυν τ περίγραμμα εντός τυ πίυ υπάρχει και λειτυργεί η επιχείρηση. Τ εσωτερικό περιβάλλν απτελείται από τις δυνάμεις και τις αδυναμίες ι πίες συνυπάρχυν στην εταιρία και αναφέρνται στην Δμή της επιχείρησης ( crprate structure ) Ιεραρχία (ργανόγραμμα) Επικινωνία Ρή εργασίας / παραγωγής Κυλτύρα της Επιχείρησης Πιστεύω Πρσδκίες Αξίες 22 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

23 «ΣΤΡΑΤ111ΊΚΟΣΧΡΗΜΧΊΌΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΚΙΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΙΙ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Πόρυς της επιχείρησης Υλικύς Αυλυς Πηγή: Hitt, Μ. Ireland R. and Hskissn.R. "Strategic Management Cmpetitiveness and Glbalizatin ", IVest Publishing Κάθε επιχείρηση έχει τυς δικύς της πόρυς και ικανότητες καθώς και ιδιαίτερ τρόπ εκμετάλλευσης τυς. Η μναδικότητα των πόρων και ικαντήτων της ή η δυσκλία αντιγραφής τυς από τυ ανταγωνιστές της είναι αυτά πυ μπρύν να την πρδώσυν στρατηγικό πλενέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB. A. 23

24 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Σ\ΕΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Πόρι Φυσικί πόρι Λειτυργίες Παραγωγής Μηχανές Κτίρια Υλικά Τπθεσία Κατάσταση για έλεγχ και & αξιλόγηση πόρων Μάρκετινγκ Πρϊόντα Πατέντες Απθήκες Χρηματδότηση Ρευστά Πιστωτές Κεφάλαια Δάνεια Ανθρώπιν Δυναμικό Τπθεσία Έρευνα & τεχνλγία Μέγεθς R&D Σχεδιασμός Αλλα Τπθεσία κτιρίων Ανθρώπινι πόρι Συστήματα Πιτικά Τεχνίτες Πρσωπικό υπστήριξης Πρμηθευτές Έλεγχς πιότητας Έλεγχς παραγωγής Πργρ/μς παραγωγής Πρμήθειες Ομαδικό πνεύμα Πωλητές Στελέχη μάρκετινγκ Πελάτες Συστήματα εξυπηρέτησης Κανάλια διανμής Brand name Gdwill Επαφές Εικόva(image) Μέτχι Τραπεζίτες Πρμηθευτές Σύστημα κστλόγησης Διαχείριση ταμείυ Λγιστικό σύστημα Εικόνα στυς τραπεζικύς κύκλυς Ευελιξία Τπθεσία Αριθμός εργαζμένων Πρφίλ ηλικίας Συμφωνίες, συμβάσεις εργασίας Αμιβή & απόδση Οργανωτική κυλτύρα Εικόνα Επιστήμνες Σχεδιαστές Αξιλόγηση καιντμιών Πληρφριακά συστήματα Knw-hw Ικανότητες διίκησης Πργρ/μς & έλεγχς Εικόνα Τπθεσία Πηγή : G.Jhnsn & K.Schles, Explring Crprate Stategy. Η επιχείρηση πρέπει τυς πόρυς της να τυς συνδυάσει έτσι ώστε να δημιυργήσει ικανότητες και ιδιαίτερα θεμελιώδης ικανότητες, δηλαδή αυτές τις ικανότητες πυ δεν έ χυν ι ανταγωνιστές της ή δεν μπρύν και εύκλα να τις αντιγράψυν. Οι μναδικές αυτές ικανότητες μπρύν να της δώσυν ένα διατηρήσιμ στ χρόν ανταγωνιστικό πλενέκτημα και την βάση πάνω στην πία θα στηρίξει την στρατηγική της. 1.6 Η πρσέγγιση tuc "Αλυσίδας Αξίας'' Εκτός από την μέθδ της ανάλυσης των πόρων και ικαντήτων μιας επιχείρησης, μια άλλη πρσέγγιση είναι της "Αλυσίδας Αξίας. Η μέθδς αυτή εξετάζει της διαδικασίες πυ εκτελεί η επιχείρηση από την παραγωγή ως την διάθεση των πρϊόντων της στυς πελάτες. Οι λειτυργίες - δραστηριότητες της μπρύν να χωρισθύν σε κύριες ( Παραγωγή, Πρώθηση, Διάθεση και Υπστήριξη τυ πρϊόντς) και υπστηρικτικές (υπστηρίζυν τις κύριες και παρέχυν την απαραίτητη υπδμή για την διασφάλιση τυς). Η Αλυσίδα Αξίας χωρίζει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες δραστηριότητες της, ώστε 24 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

25 «ΣΙΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» να μπρεί να αναλυθεί τ κόστς και η πρεία τυ κόστυς ανά δραστηριότητα, αλλά και να ερευνηθεί ανά δραστηριότητα δυνατός βαθμός διαφρπίησης. Η επιχείρηση θα επιτύχει ανταγωνιστικό πλενέκτημα αν η εκτέλεση των δραστηριτήτων της γίνεται με πι απτελεσματικό τρόπ ή με πι χαμηλό κόστς από τυς ανταγωνιστές της. Η αλυσίδα αξίας βηθά στν εντπισμό της συνεισφράς των επιμέρυς δραστηριτήτων στην συνλική αξία πυ δημιυργείται για τυς πελάτες, άρα και στην ικνμική συμπεριφρά της επιχείρησης, καθρίζει την κστλγική της θέση απέναντι στυς ανταγωνιστές. Μια επιχείρηση είναι κερδφόρα όταν η αξία πυ αντιλαμβάννται ι καταναλωτές καταφέρνει να υπερβεί τ συνλικό κόστς παραγωγής και διάθεσης τυ πρϊόντς. Ουσιαστικά ι διαφρές στις αλυσίδες αξίας μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων μπρεί να είναι η κύρια πηγή ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς. Η αλυσίδα Αξίας δίνεται από τ παρακάτω σχήμα χήμα 1.5: Η αλυσίδα αξίας ΥΠΟΣΤΗ ΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (Στρατηγική Ηγεσία, Λγιστήρι, Χρηματδτική Διίκηση, Στρατηγικός Πργραμματισμός) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Στελέχωση, Εκπαίδευση, Ανάπτς Στρλρχών) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΓεττνλγία. Βελτίιση Πρϊόντων και Τεγνλγίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (πρώτων υλών, μηχανών κ.α.) Υπδχή, Παραγωγή Διαδικασίες Μάρκετινγι Απθήκευση, Συλλγής και Εσωτερική Απθήκευσης και Πωλήσεις Διακίνηση Φυσικής Διανμής Πρώτων Υλ(ώ Ταυ Πρϊόντς Υπηρεσίες μετά την πώληση ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Πηγή: Prter, Μ., Cmpetitive Advantage: Creating and Sustaining Superir Perfrmance. New Yrk, Free Press, Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς Υπάρχυν τρία επίπεδα διαμόρφωσης στρατηγικής Τ εταιρικό επίπεδ ( crprate level) Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB. A. 25

26 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ίιασμοσ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Τ επίπεδ των επιχειρηματικών μνάδων (business level) Τ λειτυργικό επίπεδ της κάθε μιας επιχείρησης (functinal level) Η εταιρική στρατηγική έχει σαν στόχ τν συντνισμό των επιχειρηματικών μνάδων (SBU s) ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδση τυ χαρτφυλακίυ τυς. Η μητρική εταιρία έχει ρόλ υπστηρικτικό, μέσα από την μεταφρά της τεχνγνωσίας πρσπαθεί να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση των επιχειρηματικών μνάδων με τις συνέργιες μεταξύ τυς. Στ εταιρικό επίπεδ λαμβάννται απφάσεις για επέκταση, σταθερπίηση ή συρρίκνωση δραστηριτήτων, για την απστλή και τ όραμα τυ μίλυ. Η στρατηγική πυ αναπτύσσεται από της επιχειρηματικές μνάδες σχετίζεται με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, με τ πως θα αντιμετωπίσει τυς ανταγωνιστές της για αυτό νμάζεται ανταγωνιστική στρατηγική ή στρατηγική ανάπτυξης ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς. Ουσιαστικά ανταγωνιστικό πλενέκτημα απκτά εκείνη πυ επιτυγχάνει ή έχει την δυνατότητα να επιτύχει υψηλότερη απδτικότητα. Η λειτυργική στρατηγική σχετίζεται με συγκεκριμένη πλιτική πυ πρέπει να ακλυθήσει ένα λειτυργικό τμήμα της επιχείρησης όπως τ τμήμα Παραγωγής, της Έρευνας, τυ Μάρκετινγκ, τ Χρηματικνμικό και της Διίκησης Πρσωπικύ. Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές είναι > Η στρατηγικά ηγεσίας κόστυς Η στρατηγική αυτή δίνει έμφαση στην ελαχιστπίηση τυ κόστυς παραγωγής και διάθεσης τυ πρϊόντς, με παράλληλη εστίαση σε ένα μεγάλ τμήμα της αγράς. Η επιχείρηση πρσπαθεί μέσα από την μαζικπίηση της παραγωγής να επιτύχει ικνμίες κλίμακας, χαμηλότερ δυνατό κόστς και αύξηση τυ όγκυ παραγωγής, ώστε να μπρέσει να απευθυνθεί σε μια μεγάλη αγρά με πλύ ανταγωνιστική τιμή. Τα πρϊόντα πυ πρσφέρει η επιχείρηση είναι απλά και απευθύννται σε τυπικύς πελάτες. Οι επιχειρήσεις πυ ακλυθύν στρατηγική ηγεσίας κόστυς επενδύυν στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζντας νέες τεχνλγίες και γενικότερα επενδύυν σε διαδικασίες μείωσης τυ κόστυς (re-engineering) και όχι σε διαφημιστικές καμπάνιες, όταν διαφημίζεται αυτό πυ τνίζυν είναι η ανταγωνιστικότητα τη τιμής τυ πρϊόντς τυς. Πρέπει να αναπτύξυν ικανότητες πυ αυξάνυν την απτελεσματικότητα, να πρωθήσει ευέλικτα βιμηχανικά συστήματα και κατάλληλες τεχνικές διίκησης. Η σχεδίαση των πρϊόντων τυς πρέπει να βήθα σε απτελεσματική παραγωγή και τα τμήματα διάθεσης και μάρκετινγκ δεν πρέπει να δημιυργύ υψηλά κόστη. Έ 26 Executive M B. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

27 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» χυν ανάγκη από συνεχείς κεφαλαιυχικές επενδύσεις, άρα θα πρέπει να έχυν εύκλη πρόσβαση σε κεφάλαια. Θα πρέπει να απσκπύν σε συνεχή μείωση τυ κόστυς ώστε να έχυν ένα διατηρήσιμ ανταγωνιστικό πλενέκτημα. Κατά κανόνα ι επιχειρήσεις πυ ακλυθύν αυτή την στρατηγική έχυν χαμηλά περιθώρια κέρδυς, πότε η παρακλύθηση τυ κόστυς σε όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης είναι καταλυτική και πρέπει να γίνει με χρήση εργαλείων όπως ι πρϋπλγισμί, ώστε η επιχείρηση να γνωρίζει τις α πκλίσεις από τ πρϋπλγισμέν κόστς, να τις εντπίσει και αντιμετωπίσει εγκαίρως. Ο ηγέτης κόστυς μπρεί να αντισταθεί σε πόλεμ τιμών από ανταγωνιστές, να αντισταθεί σε αύξηση των τιμών των Α' υλών, στα υπκατάστατα πρϊόντα, να απτρέψει την είσδ νέων ανταγωνιστών στν κλάδ μέσα από την ικνμία κλίμακας πυ έχει αναπτύξει. Επιτυγχάνει καλύτερες τιμές, εκπτώσεις από πρμηθευτές γιατί ι πσότητες πυ παραγγέλνει είναι μεγάλες. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζει μεγάλ κίνδυν αντιγραφής των πρϊόντων γιατί όπως έχει αναφερθεί τα πρϊόντα τυ είναι απλά και χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.. Μείωση κόστυς από ανταγωνιστές μπρεί να επιτευχθεί με τη χρησιμπίηση φθηνότερυ εργατικύ δυναμικύ Οι ραγδαίες τεχνλγικές εξελίξεις μπρύν να απαξιώσυν εύκλα την απτελεσματικότητα της τεχνλγίας πυ εφαρμόζει στην παραγωγική τυ διαδικασία. Πρέπει να απφευχθεί μείωση τυ κόστυς σε βάρς της πιότητας των πρϊόντων και γενικότερα τα πρϊόντα θα πρέπει να ακλυθύν της νέες καταναλωτικές τάσεις. > Στρατηγική Αιαωρπίηστκ Η στρατηγική της διαφρπίησης εστιάζει και αυτή σε ένα μεγάλ τμήμα της αγράς αλλά δίνει έμφαση στη δημιυργία πρϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η επιχείρηση απκτά ανταγωνιστικό πλενέκτημα πρσφέρντας υψηλύ επιπέδυ διαφρπιημένα πρϊόντα. Αυτό μπρεί να τ επιτύχει πρσφέρντας α) πρϊόντα η υπηρεσίες με ανώτερη πιότητα, β)ανώτερη καιντμία, γ)ανώτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών. Η επιχείρηση μπρεί να διαφρπιηθεί στ πρϊόν πυ παράγει ή στην υπηρεσία πυ συνδεύει τ πρϊόν της. Ουσιαστικά η διαφρπίηση τυ πρϊόντς δεν είναι πάντα χειρπιαστή μπρεί να είναι αντιληπτή και να αναφέρεται σε άυλα χαρακτηριστικά τυ πρϊόντ<:. Τα πρϊόντα γίννται αντιληπτά από τυς καταναλωτές ως μναδικά και πιτικά, πλλές φρές τα θεωρεί ως σύμβλ status και για αυτό είναι διατεθειμένς να πληρώσει. Έτσι η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να τα τιμλγήσει ακριβότερα ή αρκετές φρές πλύ ακριβότερα από την μέση τιμή της αγράς. Θα πρέπει να δώσει έμφαση στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης για την διατήρηση της καιντμίας, στα τμήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ ώστε να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της απέναντι στυς καταναλωτές της. Τ περιθώρι κέρδυς σε Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 27

28 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» αυτές τις επιχειρήσεις είναι υψηλό, αλλά θα πρέπει να παρακλυθεί την τιμλγιακή της πλιτική σε σχέση με τν ανταγωνισμό ώστε να μην χάσει μερίδι αγράς από ανταγωνιστικότερες τιμές. Οι επιχειρήσεις πυ ακλυθύν αυτή τη στρατηγική αντιμετωπίζυν υψηλό ρίσκ γιατί υπάρχυν μεγάλες απαιτήσεις για έρευνα, μάρκετινγκ και καιντμία ώστε να ικανπιηθύν με τν απδτικότερ δυνατό τρόπ ι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Ακόμα αντιμετωπίζυν έντνη τάση μίμησης από τυς ανταγωνιστές τυς και πλλές φρές πιέσεις μείωσης τιμής από ανταγωνιστές αλλά και καταναλωτές πυ πρσανατλίζνται σε πρϊόντα χαμηλότερυ κόστυς. > Στρατηγική Εστίασης. Η στρατηγική εστίασης βασίζεται στην ικανπίηση ενός συγκεκριμένυ τμήματς της αγράς. Η επιχείρηση μέσα από την ανάλυση της αγράς, την επιμερίζει σε τμήματα (ανάλγα με τ γεωγραφικό χώρ, τν τύπ τυ καταναλωτή, τ χαρτφυλάκι πρϊόντων της), ελέγχει την ελκυστικότητα τυ κάθε τμήματς και επιλέγει αυτό τ τμήμα πυ ταιριάζει στις υπάρχυσες ή στις δυνητικές της ικανότητες. Αν μέσ της μείωσης τυ κόστυς εστιάζει στ συγκεκριμέν τμήμα της αγράς τότε έχυμε Στρατηγική Εστίασης με Ηγεσία Κόστυς. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση θα εστιάσει στ τμήμα της αγράς στ πί θα μπρέσει να γίνει ηγέτης κόστυς. Θα πρέπει να αναπτύξει και πρσαρμόσει την αλυσίδα αξίας της, διεξάγντας ρισμένες από τις διαδικασίες της με μικτότερ κόστς πχ. κόστς διανμής γιατί βρίσκεται γεωγραφικά κντά στην αγρά στόχ. Όταν η επιχείρηση εστιάζει σε συγκεκριμέν τμήμα της αγράς μέσ της διαφρπίησης τότε έχυμε Στρατηγική Εστίασης με Διαφρπίηση. Αυτή η στρατηγική απσκπεί στην ικανπίηση των αναγκών των καταναλωτών τυ συγκεκριμένυ τμήματς της αγράς πρσφέρντας ένα διαφρπιημέν πρϊόν κατάλληλ για αυτό τ κινό. Στηρίζεται στην καλύτερη γνώση των ιδιαιτερτήτων μιας γεωγραφικής περιχής και επιτρέπει την απτελεσματικότερη και απδτικότερη εξυπηρέτηση από την επιχείρηση. Οι στρατηγικές εστίασης έχυν μεγάλη ευαισθησία στην μείωση της ζήτησης γιατί α πευθύννται σε μικρό τμήμα της αγράς και επιπρόσθετα μπρύν να γίνυν εύκλα αντικείμεν μίμησης. Η επιχείρηση ανάλγα με τις υπάρχυσες ή τις δυνητικές της ικανότητες θα επιλέξει την ανταγωνιστική στρατηγική πυ της ταιριάζει και θα την βηθήσει να επιτύχει ανταγωνιστικό πλενέκτημα μέσα από α) την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών, β) της ανώτερης καιντμίας, γ) της υψηλής πιότητας και δ) της απτελεσματικής χρήσης των πόρων της. 28 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

29 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 1.8 Μντέλ Στρατηγικής Διίκησης Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες πυ επικρατύν στ εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλν πριν καθρίσει την απστλή της, τυς αντικειμενικύς της στόχυς, τις στρατηγικές της επιλγές αλλά και τν τρόπ υλπίησης και αξιλόγησης αυτών. Άρα θα μπρύσε η στρατηγική να θεωρηθεί ότι ακλυθεί τρία στάδια Διαμόρφωση Απστλή Αντικειμενικί στόχι Στρατηγικές Πλιτικές Υλπίηση Πργράμματα Πρϋπλγισμί Διαδικασίες Αξιλόγηση καιέλεγγ (ανάδραση) Τ μντέλ της Στρατηγικής Διίκησης μπρεί να περιγράφει από τ παρακάτω σχήμα Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 29

30 «ΣΤΡΑΤίΙΠΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVF.I.» 1.9 Υλπίηση της Στρατηγικής Η υλπίηση των στρατηγικών και πλιτικών μιας επιχείρησης γίνεται με τη σύναψη τυ Επιχειρηματικύ Πλάνυ δράσης, τυ πίυ συστατικά στιχεία είναι Στρατηγικός Σχεδιασμός και Χρηματικνμικός Σχεδιασμός. Η επιχείρηση λαμβάνντας υπ όψιν τ εξωτερικό και τ εσωτερικό περιβάλλν, ευκαιρίες, απειλές, τις δυνάμεις της και τις αδυναμίες της θα χαράξει την στρατηγική της. Τ επιχειρηματικό πλάν είναι η γραπτή περιγραφή αυτής της στρατηγικής, των στόχων πυ έχει θέσει αλλά και τυ τρόπυ επίτευξης των. Περιεχόμενα επιχειρηματικύ πλάνυ δράσης Εισαγωγή / Γενικά στιχεία για την εταιρεία, τα πρϊόντα, την δμή της Διαμόρφωση Στρατηγικής Λγιστική και Εσωτερικός Έλεγχς Σχέδι Μάρκετινγκ Τπθεσία και Εσωτερική Διαρρύθμιση Χώρυ Σχέδι Παραγωγικής Διαδικασίας Σχέδι για τ Ανθρώπιν Δυναμικό Χρηματικνμικός Σχεδιασμός, Πρβλέψεις και Έλεγχς Παραρτήματα με αναλυτικύς πίνακες Χρηματικνμική Διίκι^ω], Βασικές έ\ νιες Χρηματικνμικι)ς, Χρηματικνμικός Σχεδιασμός και Αιίκηω] Κεφα/Μί Κίνησΐ]ς, Γ.Λαζαρίδης Δ.ΙΙαπαδόπυλς 30 Executive M B. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

31 «ΣΤΡΑΤΗΙΊΚΟΣΧΡΗΑΙΑΊΌ01Κ0Ν0ΜΙΚ0ΣΣΧΕΑΙΑΣΚ10Σ: ΑΝΑΑΪΣΙ1 ΤΙΙΣΙΙΕΡΙΙΠΏΣΗΣ ί/λίι ΈΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στρατηγική Διίκηση και Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 31

32 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στρατηγική Διίκηση και Χρηματικνμικός Σχεδιασμός 2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στην συνέχεια της ανάλυσης τυ θεωρητικύ πλαισίυ της Στρατηγικής πυ έγινε στ πρηγύμεν κεφάλαι, σε αυτό τ κεφάλαι θα αναλυθεί η υλπίηση της Στρατηγικής της επιχείρησης και ιδιαιτέρά ένα από τα συστατικά στιχεία τυ Επιχειρηματικύ Πλάνυ δράσης, Χρηματικνμικός Σχεδιασμός. Η επιχείρηση λαμβάνντας υπ όψιν τ Εξωτερικό και τ Εσωτερικό περιβάλλν, ευκαιρίες, απειλές, τις δυνάμεις της και τις αδυναμίες της θα χαράξει την στρατηγική της. Τ επιχειρηματικό πλάν είναι η γραπτή περιγραφή αυτής της στρατηγικής, των στόχων πυ έχει θέσει αλλά και τυ τρόπυ επίτευξης των. Ο Χρηματικνμικός Σχεδιασμός εξετάζει αν ι στρατηγικές της επιλγές, παρέχυν απδεκτή απόδση και αν είναι βιώσιμη από χρηματικνμική άπψη, η ε φαρμγή τυς ή η συνέχιση τυς. Ουσιαστικά Χρηματικνμικός Σχεδιασμός εξετάζει την χρηματικνμική κατάσταση της επιχείρησης ( πυ βρίσκεται, βάση και πόρυς της ) και σε συνδυασμό με της στρατηγικές επιλγές της, εξετάζει την χρηματικνμική τυς εφικτότητα, ώστε να δείξει την καλύτερη δυνατή χρηματικνμική κατεύθυνση πυ θα πρέπει να ακλυθηθεί, ώστε να επιτευχθεί η μεγιστπίηση της αξίας της επιχείρησης. Στ κεφάλαι αυτό αναφέρνται τα ακόλυθα θέματα: στην παράγραφ 2.2 αναλύεται Χρηματικνμικός Σχεδιασμός ως μέσ υλπίησης της Στρατηγικής και Πργραμματισμός τυ κέρδυς της επιχείρησης, στην παράγραφ 2.3 δίδεται ρισμός τυ Πρϋπλγισμύ, ι φάσεις τυ και τα μέρη από τα πία απτελείται, στην παράγραφ 32 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

33 «ΣΊ'ΡΑΊΊΙΙΊΚΟΣΧΡΙΙΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΟΣΣΧΕ 1ΙΑΣΑ/ΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΙΙΕΡΙ1 ΠΌΣΗΣ UNIVEL» 2.4 αναλύνται ι Πρβλέψεις, ι πίες απτελύν την βάση τυ Χρηματικνμικύ Πργραμματισμύ, και ι μέθδι με τις πίες μπρεί η επιχείρηση να πρβεί σε Πρβλέψεις, στην παράγραφ 2.5 δίδνται ι δύ μέθδι Πρβλέψεων των Χρηματδτικών Αναγκών της επιχείρησης, η μέθδς τυ Πσστύ των Πωλήσεων και η μέθδς της Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης καθώς και η σύγκριση των δύ μεθόδων. Η παράγραφ 2.6 αναφέρεται στν Πρϋπλγισμό Παγίων Επενδύσεων και στην σπυδαιότητα τυ. Είναι γνωστό ότι η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά πλύ από τις επενδυτικές τυς απφάσεις γιατί πλλές φρές για την υλπίηση των στόχων της επιχείρησης είναι αναγκαία η επένδυση σε πάγια κεφάλαια. Η 2.7 αναφέρεται στυς τρόπυς με τυς πίυς μπρύμε να διακρίνυμε τις Επενδύσεις, η 2.8 στην μελέτη των Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ, στην 2.9 δίδνται ι παράγντες και μέθδι Αξιλόγησης και στην παράγραφ 2.10 ι τρόπι Επιλγής, Σύστασης και Ελέγχυ τυ Πρϋπλγισμύ Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ. Η 2.11 αναφέρεται στν Ταμειακό Πρϋπλγισμό και η 2.12 περιγράφει τν τρόπ σύναψης της κατάστασης Ταμειακών Ρών με τις δύ μεθόδυς, την Αμεση μέθδ και την Έμμεση μέθδ, η 2.13 αναφέρεται στν Έ λεγχ και την Ανατρφδότηση της διίκησης μέσ των Χρηματικνμικών Καταστάσεων και τέλς στην παράγραφ 2.14 δίδνται ι νέες πρσεγγίσεις για τυς Πρϋπλγισμύς - Budget και τα απτελέσματα τελευταίων ερευνών πυ έχυν γίνει στ θέμα. 2.2 Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Ο Χρηματικνμικός Σχεδιασμός εξετάζει την χρηματικνμική κατάσταση της επιχείρησης ( πυ βρίσκεται, βάση και πόρυς της ) και σε συνδυασμό με της στρατηγικές επιλγές της εξετάζει την χρηματικνμική τυς εφικτότητα, ώστε να δείξει την καλύτερη δυνατή χρηματικνμική κατεύθυνση πυ θα πρέπει να ακλυθηθεί ώστε να επιτευχθεί η μεγιστπίηση της αξίας της επιχείρησης. Εξετάζει αν ι στρατηγικές τις επιλγές, παρέχυν απδεκτή απόδση και αν είναι βιώσιμη από χρηματικνμική άπψη, η εφαρμγή τυς ή η συνέχιση τυς. Η επιχειρηματική στρατηγική ανάλυση είναι τ σημεί εκκίνησης για την ανάλυση χρηματικνμικών καταστάσεων. Ο αναλυτής θα πρέπει να δει την επιχείρηση από μια γενικότερη πτική γωνία, να μελετήσει τα πιτικά της χαρακτηριστικά, τις δυνάμεις πυ δημιυργύν κέρδη, την διατηρησιμότητα αυτών των κερδών και γενικότερα της επίδσης Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 33

34 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ1ΙΑΣΜΟΣ: ΑΝ.Λ. 1ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» της επιχείρησης, τυς μελλντικύς κινδύνυ της επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να γίνυν πρβλέψεις σχετικά με την μελλντική της επίδση. Η Κερδφρία ή τ Εσωτερικό Πσστό Απόδσης της επιχείρησης ( Return f Capital) καθρίζεται από τις στρατηγικές επιλγές της επιχείρησης δηλαδή την επιλγή τυ κλάδυ και της ανταγωνιστικής στρατηγικής πυ θα υιθετήσει. Η αξία της επιχείρησης είναι συνάρτηση τυ εσωτερικύ Πσστύ της Απόδσης ( Return f Capital ) και τυ Κόστυς Κεφαλαίυ (Cst f Capital), τ πί πρσδιρίζεται από τις κεφαλαιαγρές. Αξία επιχείρησης = f (ROC,C) Ικανπιητική είναι η απόδση της επιχείρησης όταν ROC>C Μέσ τυ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ η επιχείρηση πρσπαθεί να πρβλέψει τις μελλντικές χρηματδτικές της ανάγκες και να συνάψει συμφωνίες με τις μάδες ενδιαφερόντων (Χρηματδτικά Ιδρύματα, Πρμηθευτές, Πελάτες, Συνεργάτες, Πρσωπικό) πυ θα την εξασφαλίζυν την ικανπίηση αυτών των αναγκών. Ουσιαστικά αυτός σχεδιασμός των μελλντικών πρσδκιών της επιχείρησης γίνεται α) για την απφυγή της αβεβαιότητας και β) για την πρόβλεψη τυ κόστυς αντιμετώπισης των χρηματδτικών αναγκών όταν αυτές εμφανιστύν. Για να πραγματπιήσει πωλήσεις η επιχείρηση χρειάζεται περιυσιακά στιχεία. Η αύξηση των πωλήσεων δηγεί σε πρόσθετα περιυσιακά στιχεία, σε νέες επενδύσεις σε κυκλφρύντ στιχεία και καθώς εξαντλείται η παραγωγική της δυνατότητα και σε πρόσθετες πάγιες εγκαταστάσεις. Οι πρόσθετες επενδύσεις θα πρέπει να χρηματδτηθύν από ίδια κεφάλαια αν η εταιρία έχει την ικανότητα να τα δημιυργήσει ή να πρβεί σε δανεισμό. Η χρηματδότηση δημιυργεί υπχρεώσεις και δεσμεύσεις στην επιχείρηση και είναι πιθανόν να δηγήσει σε ταμειακό πρόβλημα. Για αυτό είναι απαραίτητ η απαιτύμενη ανάγκη να πρβλεφθεί εγκαίρως να πρϋπλγισθύν ι ανάγκες να βρεθεί πι α πτελεσματικός τρόπς χρηματδότησης και να πρϋπλγισθεί τ κόστς τυ. Ο χρηματικνμικός πργραμματισμός και έλεγχς επιδιώκει την βελτίωση της απδτικότητας, την απφυγή ταμιακής στενότητας και την βελτίωση της επίδσης των επιμέρυς μνάδων της επιχείρησης. Πργραμματισμός τυ κέρδυ Ο πργραμματισμός παίρνει λκληρωμένη μρφή, όταν γίνεται με βάση κάπι στόχ, συγκεντρώνει και συντνίζει μια σειρά μερικών πργραμμάτων πυ καλύπτύν ό 34 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

35 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟλ ΠΚΟΣ ΣΥΕΜΑΣΜΟΣ: Α ΛΑΑ ΥΣΗ ΤΗΣ ΗΕΡΙΠΤΩΣΙΙΣ ϋnivel» λυς τυς τμείς της επιχείρησης. Συνήθως στόχς αυτός είναι τ κέρδς, η αύξηση τυ πλύτυ της επιχείρησης. Σκπός είναι 1. να πρεκτιμηθεί τ ικνμικό απτέλεσμα παραγωγικών και εμπρικών ενεργειών πυ σκπεύυμε ή κρίνυμε εφικτές να κάνυμε 2. να καθρισθύν ι ενέργειες πυ θα φέρυν τ επιθυμητό απτέλεσμα, ξεκινώντας σε αυτή τη περίπτωση κατά αντίστρφη φρά, από εκεί δηλαδή πυ θέλυμε να φθάσυμε Βασικά εργαλεία για την αξιλόγηση των πρτάσεων και για την διαμόρφωση των στόχων, είναι πργραμματισμός τυ κόστυς (άρα και τυ κέρδυς) και χρηματικνμικός πργραμματισμός και έλεγχς. Η διαδικασία καλύπτει την στχθεσία και τν πργραμματισμό των πωλήσεων κατά πρϊόν και πελάτη και τν υπλγισμό των αντίστιχων περιθωρίων κέρδυς, λαμβα- νμένων υπόψη τα άμεσα και έμμεσα κόστη. Για τν πργραμματισμό θα πρέπει τα κόστη να τα πάρυμε σε επίπεδ τεμαχίυ πρϊόντς, γιατί γνωρίζντας τ Μικτό Περιθώρι μπρύμε να βάλυμε στόχυς πωλήσεων τέτιυς ώστε να καλυφθύν τα σταθερά έξδα (νεκρό σημεί) και να επιτύχυμε την επιθυμητή κερδφρία. Σε αυτή τη φάση μας ενδιαφέρει νόμς της μεταβλής τυ κόστύς σε συνάρτηση με τις μεταβλές τυ όγκυ παραγωγής. Επειδή τα διάφρα κέντρα κόστυς έχυν σταθερό εξπλισμό, επάνδρωση κλπ., τ κόστς λειτυργίας για συγκεκριμένη παραγωγική δυνατότητα είναι σταθερό στ μέγιστ μέρς τυ. Η ελαστικότητα τυς (η δυνατότητα να μεταβληθεί τ utput χωρίς να επηρεασθεί τ τεμαχιακό κόστς παραγωγής) εξαρτάτε από αν έχυμε παραγωγική δυνατότητα πυ περισσεύει. Άρα βαθμός πληρότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τυς στόχυς πωλήσεων πρϊόντων και κέρδυς γιατί έχει επιπτώσεις η μεταβλή α) τυ μναδιαίυ άμεσυ κόστυς β) στ μναδιαί μικτό περιθώρι συνεισφράς γ) στ Νεκρό Σημεί. Τ λικό κόστς μεταβάλλεται όταν μεταβάλλνται ι πωλήσεις, αλλά μόν κατά τ μεταβλητό μέρς τυς, πότε δεν μεταβάλλεται ανάλγα, πόσ όμως; Πρέπει σε συνδυασμό με την ανάλυση των πωλήσεων να γίνεται ανάλυση των περιθωρίων, να είναι ξεκάθαρ σε πία βάση τεχνικργανωτική γίννται ι υπλγισμί τυ κόστύς ώστε να βρεθύν ι κατάλληλες πρωθητικές ενέργειες για την επίτευξη των εμπρικών στόχων ( πχ. με πία γκάμα πρϊόντων ; Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 35

36 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIYEL» με πιες τιμές;...) Αν αυτά δεν είναι ξεκάθαρα πως θα ερμηνευθύν ι απκλίσεις και θα επιτευχθύν διρθώσεις. Η επιχείρηση επιτυγχάνει ικνμική ισρρπία όταν από την αντιπαραβλή των πωλήσεων και τυ κόστύς πρκύπτύν κέρδη. Επιτυγχάνει όμως ταμειακή ισρρπία ό ταν από τις εισπράξεις και πληρωμές μέσα στην περίδ πρκύπτει περίσσευμα μετρητών. Ο ταμειακός πργραμματισμός είναι θέμα ευρύτερ τυ ικνμικύ, βραχυχρόνια αφρά την πραγματπίηση στόχων κέρδυς με κάπια υφιστάμενα μέσα. Έχει να κάνει με τις μεταβλές στην Περιυσιακή Κατάσταση της επιχείρησης και με τυς τρόπυς διαχείρισης τυ Κυκλφρύντς Κεφαλαίυ. Απτελεί απαραίτητ στιχεί τυ πργραμματισμύ της επιχείρησης και είναι πρϋπόθεση της μαλής της λειτυργίας. Όπως είναι γνωστό την Αγρά, απ τ αν κερδίζει η επιχείρηση την ενδιαφέρει περισσότερ αν μπρεί να ανταπκριθεί στην ώρα της τις υπχρεώσεις πυ αναλαμβάνει. 2.3 Πρϋπλγισμός (Budget) Ο Χρηματικνμικός Σχεδιασμός τυ Επιχειρηματικύ Πλάνυ Δράσης (Business Plan) απτελείται από τις πρϋπλγιστικές χρηματικνμικές καταστάσεις. Ο πρϋπλγισμός κάνει πστικές συνθέσεις για να δείξει τα μελλντικά απτελέσματα της επιχείρησης, υιθετώντας κάπιες συνθήκες λειτυργίας. T budgeting υπχρεώνει στ πρκαθρισμό των ενεργειών και χρησιμεύει ως εργαλεί ελέγχυ πρ- και από - λγιστικύ. Επιτρέπει την επισήμανση απκλίσεων και τυς λόγυς τυς, βηθά στην άμεση α ντιμετώπιση των αιτίων πυ τις έχυν πρκαλέσει. Οι φάσεις τυ πρϋπλγισμύ είναι Πρβλέψεις Στχθεσία Πργραμματισμός Σύνταξη 36 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

37 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΛΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Έλεγχι Η επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της πργραμματίζει κάπιες δραστηριότητες (τι και πότε), υπ κάπιες συνθήκες (πως και με πια μέσα) Ο Πρϋπλγισμός είναι η αριθμητική περιγραφή των πργραμμάτων της επιχείρησης. απτελεί ένα λεπτμερές σχέδι της στρατηγικής στην πράξη, είναι τ εργαλεί πυ υπλγίζει την πσστιαία απόδση τυ στρατηγικύ πργράμματς και απτελείται από Λειτυργικό Πρϋπλγισμό α) Πρϋπλγισμό Πωλήσεων β) Πρϋπλγισμό Αγρών γ) Πρϋπλγισμός κόστυς Πωληθέντων δ) Πρϋπλγισμό λειτυργικών εξόδων ε) Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων χρήσης Χρηματικνμικός Πρϋπλγισμός α) Πρϋπλγισμός Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ β) Πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw γ) Πρϋπλγιστική κατάσταση Ισλγισμύ 4 Οι πρϋπλγιστικές χρηματικνμικές καταστάσεις συντάσσνται αναλυτικά για τ επόμεν έτς με δωδεκάμηνη ανάλυση και με τριμηνιαίες ή ετήσιες πρβλέψεις για τα επόμενα δυ έτη. Οπως είναι φανερό η επιχείρηση για την σύσταση τυς πρέπει να πρβεί σε πρβλέψεις. Εδώ υπάρχει μια διαφρπίηση μεταξύ των νέων εταιρειών και των εται- 4 4 Χρηματικνμική. \ιίκΐ]σΐ], Μακρχρόνις Χρηματικνμικός Σχεδιασμός, και Χρηματικνμική Ανάλυση Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Ό]ς Επιχείρησης. Γ.ΛαζαρίδηςΔ.Παπαδόπυλς Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 37

38 «ΣΤΡΑ ΤΗ1ΊΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣ\Έ 1ΙΛΣΜΟΣ: ΛΝΑ. I ΥΣΗ ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ρειών με δραστηριότητες σε εξέλιξη, γιατί στις νέες εταιρίες δεν υπάρχυν ιστρικά στιχεία στα πία να στηριχθύν για τις πρβλέψεις 2.4 Πρβλέψεις Ο χρηματικνμικός πργραμματισμός περιλαμβάνει την πρβλή στ μέλλν των χρηματικνμικών μεγεθών με βάση διάφρα πρότυπα και μεθόδυς, καθώς και την αξιπίηση και πρσαρμγή της υπάρχυσας πληρφρίας στ μέλλν ώστε να βελτιώσει την ικνμική επίδση της επιχείρησης. Η διαδικασία τυ πργραμματισμύ α παιτεί πρβλέψεις για την σύναψη των πρϋπλγιστικών καταστάσεων. Κάθε μέγεθς θα πρέπει να πρβλεφθεί από τα στελέχη της εταιρίας πυ συμμετέχυν στην σύναψη τυ πρϋπλγισμύ, βασιζόμενι σε εμπειρική ή επιστημνική μεθδλγία και σίγυρα θα υλπιηθεί με την βήθεια υπλγιστών. Τ κύρι μέγεθς πυ θα πρέπει πρώτα να πρβλεφθεί είναι ι Πωλήσεις τυ επόμενυ έτυς. Η εταιρία μπρεί να χρησιμπιήσει Στατιστικές μεθόδυς για την πρόβλεψη, αν θέλει όμως να πρβλέψει πωλήσεις νέων πρϊόντων ή πωλήσεις υπαρχόντων πρϊόντων αλλά σε νέες αγρές ή είναι νέα επιχείρηση τότε θα πρβεί σε Υπκειμενικές μεθόδυς. Χαρακτηριστικά τυ Συστήματς Πρβλέψεων Η πρόβλεψη έχει ως αντικείμεν την παρχή πληρφριών για ένα γεγνός πυ δεν έχει συμβεί. Χρησιμπιώντας στιχεία και πληρφρίες τυ παρελθόντς και τυ παρόντς, πρσπαθύμε να δημιυργήσυμε μια εικόνα για τ τι πρόκειται να συμβεί στ μέλλν έτσι ώστε να ληφθύν ι απφάσεις εκείνες πυ θα μας επιτρέψυν να χειριστύμε τ γεγνός κατάλληλα και πρς όφελς μας. Τα χαρακτηριστικά τυ συστήματς πρβλέψεων δίννται από τ παρακάτω σχήμα 38 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

39 «ΣΤΡΛΊΉΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΊΌΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΛΣΜΟΣ: ANA. 1ΥΣΙΙ ΤΗΣΙΙΕΡΙΙΙΤΩΣΗΣ UNIVEL» a a. ω Ό Cl CL * a S a a a. a. <x> Ό C. fc* δ ω a Cl s PQ ω Ο < w Γ KJ' ω ϋ * ω UP S 2 9- > w - (Ν CQ. Λ 3 c a 5 ρ Ο ΟSΡω 3 GH Ο S Ο. * * a a u5 ω <2 ro 'Ο U Β * Ρ < ω a. δ ΗΟ 2 a* θ- 3 UP - > C Ρ ' ^ < X < - (Ν r, t ΙΛ 3 ω 3CQ. Ο G- a a. ΐ- -Β y I Q. 5 6 X Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 39

40 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ Ι/ΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Πηγή : Διδακτικές σημειώσεις Α.Γεωργίυ Στάδια στην διαδικασία μιας πρόβλεψης Πρσδιρισμός τυ επιπέδυ λεπτμέρειας πυ θέλυμε από μια πρόβλεψη, καθώς και των πόρων πυ διαθέτει η επιχείρηση (ανθρώπιν δυναμικό, τεχνλγία) και τυ κόστυς. Ορισμός τυ χρνικύ ρίζντα τν πί καλύπτει η πρόβλεψη (βραχυπρόθεσμα, μεσπρόθεσμα, μακρπρόθεσμα), η ακρίβεια της είναι συνάρτηση τυ χρόνυ, υσιαστικά μειώνεται με τ μήκς της χρνικής περιόδυ Συλλγή και ανάλυση στιχείων Επιλγή μεθόδυ πρόβλεψης, πρσδιρισμός όλων των υπθέσεων πυ έ γιναν και αφρύν την πρόβλεψη, ετιμασία της πρόβλεψης Παρακλύθηση της πρόβλεψης και έλεγχ αν λειτυργεί ικανπιητικά Feedback, επανεξέταση, αναπρσαρμγή Μέθδι Πρβλέψεων Η επιλγή της μεθόδυ πρόβλεψης θα γίνει ανάλγα με την μεταβλητή και τ χρνικό ρίζντα και θα πρέπει να στηριχθεί σε ιστρικά στιχεία και γνώμες. Υπάρχυν δύ βασικές κατηγρίες πρβλέψεων Οι Στατιστικές- Πστικές (Χρνσειρές -Αιτιλγικές) Οι Υπκειμενικές- Πιτικές 40 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

41 «ΣΊΤΛ Till ΊΚΟΣ XPIISΙΛ TOOIKONOS1ΙΚΟΣ ΣΧΕ \ΙΑΣ\ ΙΟΣ: Λ ΝΛ. I ΥΣΙί ΤίΙΣ 11ΕΙΊ11ΊΏΣΗΣ ΓΛ7ΙΈΙ.» Πηγή : Διδακτικές σημειώσεις Α.Γεωργίυ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 41

42 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ον Υπκειιιενικές είναι κατάλληλες για νέες εταιρίες πυ δεν έχυν ιστρικά στιχεία, χωρίς αυτό να απκλείει μια ήδη δραστηριπιύμενη επιχείρηση να πρβεί σε έ ρευνα αγράς ή σε εκτιμήσεις ειδικών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέ πρϊόν ή διείσδυση σε νέα αγρά ή επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις. Ακόμα ι Υπκειμενικές μπρύν να χρησιμπιηθύν α)όταν τα υπάρχντα στιχεία είναι απαξιωμένα (χρνικά ή αντικειμενικά), β) για μακρπρόθεσμες πρβλέψεις, γ)σε συνδυασμό με τις Πστικές. Στις εκτιμήσεις των ειδικών ι πίες μπρεί να α) γνώμες στελεχών (πχ. Διευθυντών Πωλήσεων, Πωλητών κλπ) και β) γνώμες συμβύλων, υπάρχει έντνα τ στιχεί της υπκειμενικότητας. Στην πρώτη περίπτωση μπρεί να επικρατήσει η γνώμη τυ ενός πχ. τυ πι ισχυρύ στελέχυς, να τεθύν χαμηλότερι στόχι ώστε να είναι εύκλα εφικτί, να επηρεασθύν από πρόσφατες εμπειρίες και γεγνότα. Από την άλλη πλευρά η γνώμες των συμβύλων είναι εξωτερική γνωμδότηση, είναι ειδικί, γνωρίζυν την αγρά και τις συνθήκες πυ επικρατύν στ ικνμικπλιτικό περιβάλλν αλλά δεν υπάρχει σε βάθς γνώση της επιχείρησης. Οι έρευνες αγράς κατά κανόνα γίννται στ καταναλωτικό κινό. Γίνεται η σύνταξη ενός ερωτηματλγίυ τυ πίυ ι απαντήσεις δέχνται στατιστική επεξεργασία ώ στε να ληφθύν τα απτελέσματα στην επιθυμητή μρφή για περαιτέρω επεξεργασία από την επιχείρηση. Οι έρευνες αγράς εγκυμνύν κινδύνυς από ασαφή διατυπωμένες ερωτήσεις, λάθς στην δειγματληψία, αστάθμητι συναισθηματικί και ψυχλγικί παράγντες αλλά και από την αφαίρεση της ευθύνης της άπψης λόγ της ανωνυμίας. Τα Test Market είναι μια άλλη μρφή έρευνας αγράς, γίνεται πιλτική τπθέτηση τυ πρϊόντς σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και παρακλυθείται η πρεία τυ σε συνδυασμό με έρευνα. Μια άλλη μρφή Υπκειμενικών πρβλέψεων είναι η μέθδς των Δελφών, η πία είναι για μακρπρόθεσμες πρβλέψεις όταν υπάρχει έλλειψη δεδμένων και συνδέεται με νέες τεχνλγικές εξελίξεις. Στατιστικές - Πστικές Για βραχυπρόθεσμες πρβλέψεις χρησιμπιύμε την μέθδ της εξμάλυνσης, η πία στηρίζεται σε παρατηρήσεις πυ έχυν καταγραφεί σε ίσα χρνικά διαστήματα και πρσδίδει την μελλντική τιμή της υπό εξέταση μεταβλητής, ανεξάρτητα από την σχέση πυ μπρεί να έχει η μεταβλητή από άλλες ικνμικές μεταβλητές. Είναι ευρέως χρησιμπιύμενες στα βραχυχρόνια πλάνα παραγωγής. Απαραίτητη πρϋπόθεση είναι ότι δεν 42 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

43 «ΣΤΡΛΊΉΠΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΙΙΕΡΙΙΙΊΏΣΗΣ UNIVEL» αναμέννται βραχυχρόνιες υσιαστικές αλλαγές στν τρόπ δημιυργίας της δεδμένης χρνσειράς. Μέθδι εξμάλυνσης Απλός Κινητός Μέσ. F(t+l)=(tl I=t-n) Ai /η, πύ F(t+1) η πρόβλεψη για την περίδ t+1, Ai η πραγματική τιμή των περιόδων (t-n) έως t, η τιμή τυ η εξαρτάτε από την κρίση τυ ερευνητή. Ο κινητός μέσς εξμαλύνει την επίδραση των τυχαίων σφαλμάτων και έχει μια καθυστέρηση απόκρισης στις πραγματικές τιμές. Η ευαισθησία τυ στις πραγματικές τιμές είναι αντιστρόφως ανάλγη τυ πλήθυς των περιόδων πυ λαμβάννται υπ όψιν κατά τν υπλγισμό τυ. Απλή εκθετική εξμάλυνση. Ft =αα(ί-1) +(1-α)Ρ(ί-1),όπυ 0<=α<=1, Ft η πρόβλεψη για την περίδ t, α η σταθερά εξμάλυνσης, F(t-l) η πρόβλεψη για την περίδ (t- 1), A(t-l) η πραγματική τιμή της περιόδυ (t-ι), κάθε νέα πρόβλεψη βασίζεται στην πρηγύμενη συν ένα πσστό τυ σφάλματς(την σταθερά εξμάλυνσης), δεν απαιτείται μεγάλη απθήκευση δεδμένων και η στάθμιση των παρατηρήσεων δεν είναι ίδια. Όσ μεγαλύτερη είναι η τιμή της σταθεράς α τόσ μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις πρόσφατες παρατηρήσεις, στην αντίθετη περίπτωση έχυμε μεγαλύτερη εξμάλυνση γιατί και ι απμακρυσμένες παρατηρήσεις συμπεριλαμβάννται στην πρόβλεψη. Τα μντέλα των χρνσειρών για μακρχρόνιες πρβλέψεις παρυσιάζυν Τάση, ι τιμές των παρατηρήσεων τείνυν να παραμένυν σταθερές, να αυξάννται ή να μειώννται (πχ ι μακρικνμικί δείκτες της ικνμίας, δείκτης παραγωγικότητας κλπ) Κυκλική διακύμανση, η πία συνήθως είναι για χρνικό διάστημα μεγαλύτερ τυ ενός έτυς, έχει ακανόνιστη κυματειδή μρφή, παρυσιάζει αβεβαιότητα και όχι συστηματική εμφάνιση και φείλεται σε τεχνλγικές, ικνμικές ή κινωνικές αλλαγές. Επχιακή διακύμανση, είναι μια αναμενόμενη κυκλικότητα με συστηματικές διακυμάνσεις στις τιμές τις χρνσειράς με ετήσια ή μικρότερη διάρκεια (πχ. περίδι εκπτώσεων) Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 43

44 «ΣΤΡΑ TillΊΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕ ίιασμοσ: ΑΧΑΛΥΣΙΙΤΙΙΣΙΙΕΡ11ΠΏΣΙΙΣ UNIVEL» Θόρυβς, μη καννική διακύμανση στις τιμές της χρνσειράς από απρόβλεπτυς παράγντες και με μη συστηματικό τρόπ.(πχ. πόλεμς, καταστρφές, ξαφνικές αλλαγές σε πρτιμήσεις καταναλωτών κλπ.) Ικανπιητική μπρεί να θεωρηθεί μια πρόβλεψη όταν παρυσιάζει μόν τυχαία σφάλματα. Τα σφάλματα της πρόβλεψης εκτός από τα τυχαία μπρεί να πρέλθυν από ένα ανεπαρκές μντέλ πρβλέψεων, από λάθς τρόπ εφαρμγής τυ μντέλυ, λάθς ερμηνεία των απτελεσμάτων και από διάφρα στχαστικά φαινόμενα 2.5 Χρηματικνμικός σχεδιασμός και μέθδι Πρβλέψεων Χρηματδτικών Αναγκών Η αέθδς τυ πσστύ των πωλήσεων Η επιχείρηση επενδύει σε πάγια στιχεία για να μπρέσει να παράγει πρϊόντα για πώληση. Για να πραγματπιήσει την παραγωγή των πρϊόντων χρειάζεται απθέματα, πυλώντας τα (αν είναι επί πιστώση)θα δημιυργήσει εισπρακτέυς λγαριασμύς για ό λες αυτές τις επενδύσεις τ κίνητρ είναι ι επιδιωκόμενες πωλήσεις. Βέβαια υπάρχει ετερχρνισμός πωλήσεων σε σχέση με τις επενδύσεις. Πρηγείται η αγρά των παγίων στιχείων καθώς και των απθεμάτων πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας. Στ κόστς των χρησιμπιύμενων απθεμάτων ενσωματώννται και τα εργατικά καθώς και τα άλλα κόστη της παραγωγικής διαδικασίας. Αρά και τ κόστς των παραγόμενων πρϊόντων πρηγείται των πωλήσεων, μόν ι εισπρακτικί λγαριασμί δημιυργύνται με τις πωλήσεις. Επμένως όταν μεταβάλλνται ι πωλήσεις υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ετερχρνισμένων επενδύσεων. Παράλληλα όπως έχει απδειχθεί από ερευνητές υπάρχει και κάπια σχετική σταθερότητα μεταξύ των σχέσεων των πωλήσεων και στιχείων τυ ενεργητικύ. Μεγαλύτερ ύψς πωλήσεων απαιτεί περισσότερα απθέματα, ψηλότερυς εισπρακτέυς λγαριασμύς, περισσότερα ρευστά διαθέσιμα για συναλλαγές και κάπια στιγμή πρόσθετη δυναμικότητα παγίων εγκαταστάσεων. Ακόμα ι φόρι, ι πληρωτέι λγαριασμί και τ κόστς τυ ανθρώπινυ δυναμικύ αναμένεται να αυξηθεί. Τα κέρδη θα αυξάννται και αν δεν δίνει μερίσματα θα αυξάννται και τα παρακρατηθέντα κέρδη. Τ ύψς των απαιτύμενων εξωτερικών κεφαλαίων πυ θα χρειαστεί η επιχείρηση για να επιτύχει αύξηση των πωλήσεων δίνεται από τν τύπ 44 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

45 «ΣΤΡΛΊΉΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΛΝΛ. IΥΣΊΙ ΤΙΙΣΙΙΕΡΙΙΠΏΣΙΙΣ ϋnivel» EFR= Ac/S χ ( AS) + Af/S x ( AS) - Bs/S x ( AS) - mb(sl) όπυ Ac/S = περιυσιακά στιχεία πυ αυξάννται αυτόματα με τ σύνλ των εσόδων ή των πωλήσεων, ως πσστό των συνλικών εσόδων ή των πωλήσεων 5 AS = μεταβλή των συνλικών εσόδων ή των πωλήσεων b = πσστό κερδών πυ θα παρακρατηθύν m = περιθώρι καθαρών κερδών επί των πωλήσεων Af/S= περιυσιακά στιχεία πυ αυξάννται κατά ανόμια εφάπαξ πσά και πυ απαιτύν την λήψη επενδυτικών απφάσεων από την επιχείρηση, ως πσστό των συνλικών εσόδων ή των πωλήσεων Bs/S= υπχρεώσεις πυ αυξάννται αυτόματα με σύνλ των εσόδων ή των πωλήσεων, ως πσστό των συνλικών εσόδων ή των πωλήσεων S1 = σύνλ πρβλεπόμενων εσόδων για την επόμενη περίδ = (S1-S) Ένα κρίσιμ ερώτημα στις χρηματικνμικές πρβλέψεις είναι «τι πσστό της αύξησης των πωλήσεων θα χρειαστεί εξωτερική χρηματδότηση;». Τ πσστό της αύξησης των πωλήσεων πυ πρέπει να χρηματδτηθεί από εξωτερικά κεφάλαια δίνεται από τν τύπ PEFR = (A/S -Bs/S) -mb(l+g)/g όπυ g ρυθμός αύξησης των πωλήσεων πηγή (5) Μέθδς Απλικ Ypauuuciic παλινδρόιπκπκ. Δίνεται από τν τύπ Y=a+bX, για τν χρηματικνμικό σχεδιασμό θα μπρύσε να θεωρηθεί ότι X είναι ι πωλήσεις και Υ ένα στιχεί τυ ισλγισμύ, όπυ α σταθερός όρς πυ δεν επηρεάζεται από την μεταβλή των πωλήσεων και b η κλίση της ευθείας, η πία δείχνει την μεταβλή τυ στιχείυ τυ ισλγισμύ για κάθε μναδιαία μεταβλή των πωλήσεων. Ο λγαριασμός ισύτας κατά μέσ όρ με κάπι απόλυτ πσό συν ένα σταθερό πσστό πωλήσεων. Είναι πι γενική μέθδς από την μέθδ πσστύ των πωλήσεων γιατί υπλγίζει μέσυς όρυς σχέσεων και είναι πι ακριβής. Η μέθδς αυτή χρησιμπιείται για πρβλέψεις στιχείων τυ ισλγισμύ, των απτελεσμάτων χρήσης και άλλων ικνμικών μεγεθών. 5 5 Βασικές Αρχές n/c χρηματικνμικής. Iιαχβίρισΐ]ς και Πλιτικής, J.Ered Westn, Eugene F. Brigham Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 45

46 «ΣΤI Α ΤΙΙΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Σύγκριση των αεθόδων τυ Πσστύ των ΙΙωλήσεων και me Απλής Γpauui- ktic Παλινδρόμησης Αν θεωρήσυμε ότι μια επιχείρηση έχει ένα βασικό ύψς απθεμάτων τότε δείχτης τυ λγαριασμύ απθεμάτων πρς της πωλήσεις μειώνεται με την αύξηση των πωλήσεων. Η χρήση ιστρικών στιχείων μεταξύ απθεμάτων και ύψυς πωλήσεων θα δηγύσε σε ένα απτέλεσμα υψηλότερ από αυτό πυ θα μας έδινε η μέθδς της παλινδρόμησης. Η μέθδς τυ Πσστύ των Πωλήσεων πρϋπθέτει μια γραμμική σχέση πυ διέρχεται από την αρχή των αξόνων, η κλίση της ευθείας μεταβάλλεται αλλά διέρχεται πάντα από την αρχή των αξόνων. Αυτή είναι η διαφρά της σε σχέση με την μέθδ της παλινδρόμησης. Στην πι απλή μρφή της η μέθδς της παλινδρόμησης απαιτεί τν υπλγισμό τυ δείχτη πωλήσεων ως πρς τ σχετικό στιχεί τυ ισλγισμύ μεταξύ δυ χρνικών σημείων. Στην συνέχεια γίνεται η χάραξη της ευθείας μεταξύ των δυ αυτών σημείων και γίνεται χρήση αυτής της ευθείας για την περιγραφή της θέσης μεταξύ των πωλήσεων και τυ στιχείυ τυ ισλγισμύ. Με την εύρεση περισσότερων σημείων μπρύμε να βελτιώσυμε την ακρίβεια της παλινδρόμησης και με την τεχνική των ελάχιστων τετραγώνων μπρεί να πρσαρμστεί η γραμμή παλινδρόμησης. Τ παρακάτω διάγραμμα μας δείχνει την σχέση των δυ μεθόδων. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Απθέματα Πρόβλεψη με τη μέθδ τυ Σφάλμα της μεθόδυ 46 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

47 «ΣΤΡΛ ΤΙΙΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Α ΝΑ. i ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ IINIVEL» Τ σφάλμα της μεθόδυ τυ πσστύ των πωλήσεων είναι η απόσταση μεταξύ των δυ γραμμών. Τ σφάλμα αυξάνεται όταν η μεταβλή των πωλήσεων είναι υσιαστική. Αντίθετα όταν πληθωρισμός είναι μεγάλς δεν θα υπάρχει υσιαστική διαφρά μεταξύ των δύ μεθόδων γιατί η απόσταση τυ σημείυ τμής από την αρχή των αξόνων θα είναι πλύ μικρή σε σχέση με τα επίπεδα των πωλήσεων και των μεταβλών τυς. 2.6 Πρϋπλγισμός Παγίων Επενδύσεων Σε αυτή την εργασία θα γίνει ανάπτυξη τυ πρϋπλγισμύ παγίων επενδύσεων πυ πραγματπιύνται στ χρνικό διάστημα μιας διαχειριστικής περιόδυ. Για την υλπίηση των στόχων της επιχείρησης πάρα πλλές φρές είναι απαραίτητη η επένδυση σε πάγια κεφάλαια, όπως η επέκταση ή βελτίωση της γραμμής παραγωγής, η εισαγωγή νέας γραμμής, η απόκτηση νέυ μηχανλγικύ εξπλισμύ, εργαλείων, φρτηγών, η βελτίωση των τεχνλγικών ή κτιριακών εγκαταστάσεων, η βελτίωση των διαδικασιών και λειτυργιών της επιχείρησης μέσα από την εφαρμγή ενός νέυ ενπιημένυ λγισμικύ όπως η επένδυση σε ένα ERP αλλά και επενδύσεις σε εξπλισμό γραφείυ και έπιπλα. Σπυδαιότητα πρϋπλγισμύ παγίων κεφαλαίων Η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά πλύ από τις επενδυτικές της απφάσεις. Η επιχείρηση δεσμεύει χρηματικνμικύς πόρυς για να απκμίσει φέλη πυ αναμένεται να πραγματπιηθύν μελλντικά, υσιαστικά αμέσως μετά τ πέρας της ε πένδυσης ή σε πι μακρπρόθεσμ διάστημα. Ουσιαστικά είναι μια θυσία τυ άμεσυ κέρδυς για την επίτευξη μελλντικών κερδών. Άρα σχεδιασμός και πρϋπλγισμός των επενδύσεων παγίυ κεφαλαίυ είναι απαραίτητς ώστε να γίνει α) σωστή χρήση των χρηματικνμικών πόρων επιχείρησηε πυ θα δεσμευτύν αλλά και β) η μελλντική απόδση της επένδυσης να είναι η καλύτερη δυνατή. Είναι δύσκλ και πλύ δαπανηρό να αντιστραφεί μια απόφαση για επένδυση σε πάγια περιυσιακά στιχεία. Η επιχείρηση θα δεσμεύσει άμεσα χρηματικνμικύς πόρυς άρα θα χάσει σε ευελιξία μέχρι τν χρόν πυ απαιτείται για να επαναπκτηθεί η αρχική επένδυση. Θα πρέπει να εκτιμηθεί και πρϋπλγισθεί τ κόστς πραγματπίησης της επένδυσης, τα χρνικά διαστήματα πυ θα γίνεται η ρευστπίηση για την επένδυση και χρόνς είσπραξής των μελλντικών απδόσεων της. Σε όλη αυτή την διάρκεια η Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 47

48 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» επιχείρηση υπόκειται σε επιχειρησιακύς κινδύνυς παράλληλα αν ι πρβλέψεις κάτω από τις πίες πήρε την επενδυτική απόφαση δεν επιτευχθύν κίνδυνός να μη καρπωθεί της μελλντικές απδόσεις μεγαλώνει. Άρα ι πρβλέψεις κάτω από τις πίες παίρνει η επιχείρηση επενδυτικές απφάσεις είναι πλύ σημαντικές. Τ πι σύνηθες μέγεθς είναι ι Πωλήσεις, ι αναμενόμενες πωλήσεις είναι αυτές πυ θα δηγήσυν την επιχείρηση σε επενδύσεις. Ο σωστός πρϋπλγισμός των πωλήσεων είναι αυτός πυ θα δηγήσει στην σωστή επένδυση σε κεφαλαιύχ εξπλισμό και όχι σε υπεπένδυση ή υπερεπένδυση. Γιατί πχ. η ωφέλιμη ζωή ενός μηχανήματς είναι γνωστή από τν κατασκευαστή τυ και δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις όπως η επίτευξη των αναμενόμενων πωλήσεων. Συνήθως (σύμφωνα με απτελέσματα ερευνών) η υπεπένδυση δηγεί σε απτυχία πλλές επιχειρήσεις. Επειδή πραγματικά πρϋπλγισμός επενδύσεων σε κεφαλαιυχικά αγαθά είναι δύσκλς, απαιτεί συμμετχή και δέσμευση στελεχών από διαφρετικά τμήματα της επιχείρησης και πλλές φρές μελέτες από πι ειδικύς εξωτερικύς μελετητές και πάνω από όλα θέλει ικνμικές θυσίες και εγκυμνεί κινδύνυς, κατά κανόνα ι επιχειρήσεις λειτυργύν συντηρητικά και περιρίζυν τις επενδύσεις. Αυτό όμως δεν της βηθά να αναπτυχθύν με τ ρυθμό ανάπτυξης πυ επιβάλει η αγρά αφήνντας στρατηγικά κενά για είσδ ανταγωνιστών. Ο ypvc στν πί θα έχει η επιχείρηση διαθέσιμα τα κεφαλαιυχικά αγαθά είναι πλύ σημαντικός και πρέπει να πρϋπλγισθεί με ακρίβεια. Αν μια παραγωγική μνάδα παγωτύ έχει έτιμη την επέκταση της γραμμής παραγωγής της τν Σεπτέμβρι αντί τυ Μαρτίυ έχει να αντιμετωπίσει την δέσμευση των κεφαλαίων της σε μια επένδυση πυ δεν μπρεί να απδώσει άμεσα αλλά έχει χάσει και την ευκαιρία αύξησης των πωλήσεων της, τ πί μπρεί να μην είναι πλήγμα μόν για την τρέχυσα χρήση αλλά να της κστίσει ανεπανόρθωτ χάσιμ μεριδίυ αγράς από ανταγωνιστές πυ ήταν έτιμι να αντεπεξέλθυν εγκαίρως. Η εξεύρεση των απαιτύμενων κεφαλαίων είναι ένας πλύ σημαντικός παράγντας πυ θα πρέπει να πρϋπλγίσει. Πυ θα βρει τυ χρηματικνμικύς πόρυς, πότε και πόσ θα της κστίσυν; Είναι εφικτή η επένδυση από την χρηματικνμική πλευρά; 48 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

49 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ IINIVEL» 2.7 Διακρίσεις Επενδύσεων Α. Με Βάση m στρατηγικιί φύση της επένδυσικ > Επενδύσεις ταχτικής. Οι επενδύσεις ταχτικής, είναι ι επενδύσεις με μικρή συνήθως απαίτηση σε δέσμευση κεφαλαίυ, δεν φέρυν ιδιαίτερες αλλαγές στη παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, κυρίως απσκπύν σε συντήρηση ή μερική αντικατάσταση μηχανλγικύ εξπλισμύ, παρακλύθηση των τεχνλγικών εξελίξεων και της τάσης της αγράς. > Επενδύσεις στρατηγικής δράσης. Οι επενδύσεις αυτές απαιτύν σχετικά μεγάλη δέσμευση κεφαλαίων και φέρυν σημαντικές αλλαγές στη παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης γιατί κυρίως στχεύυν σε βελτίωση πρϊόντων ή ριζόντια ανάπτυξη της επιχείρησης σε νέα πρϊόντα. Η μελέτη και πρϋπλγισμός αυτών των επενδύσεων απκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί υσιαστικά η επιχείρηση επανατπθετείται στην αγρά. Οι μελλντικές απδόσεις θα είναι διαφρετικές και η μελλντική της αξία για πιστωτές και μετόχυς αλλάζει. Β. Με Βάση τ ικνιιικό όωελς πυ απρρέει από την επένδυση > Επενδύσεις πυ απφέρυν απ ευθείας κέρδς στην επιχείρηση (πρωτγενείς ή κύριες επενδύσεις) > Επενδύσεις πυ έχυν ως σκπό την βελτίωση ή διατήρηση υπάρχων επενδύσεων (δευτεργενείς ή συμπληρωματικές) > Επενδύσεις σκπιμότητας, στχεύυν στην δημιυργία ενός έργυ τ πί δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη της επιχείρησης > Επενδύσεις κινωνικύ χαρακτήρα ή αναγκαστικές, όπως ι επενδύσεις για διατήρηση τυ περιβάλλντς ι πίες άμεσα δεν απφέρυν φέλη στην επιχείρηση. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 49

50 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Γ. Με Βάση την ικνιηκή αλληλεξάρτηση των επενδύσεων > Επενδύσεις ικνμικά ανεξάρτητες. Δυ επενδύσεις Α και Β είναι ικνμικά ανεξάρτητες όταν η υλπίηση της επένδυσης Α μπρεί να πραγματπιηθεί ανεξάρτητα αν θα υλπιηθεί και η Β. > Επενδύσεις ικνμικά εξαρτημένες. Δυ επενδύσεις Α και Β είναι ικνμικά εξαρτημένες όταν η δέσμευση κεφαλαίων για την υλπίηση της επένδυσης Α επηρεάζει την απόφαση για την υλπίηση ή όχι της επένδυσης Β. Οι ικνμικά ε ξαρτημένες επενδύσεις μπρεί να είναι α) συμπληρωματικές, δηλαδή η επένδυση Β να βηθά στην αύξηση των αναμενόμενων μελλντικών απδόσεων της Α ή να είναι πραπαιτύμενη επένδυση σε σχέση με την επένδυση Α και βίυπκατάστατες επενδύσει δηλαδή η επένδυση Β να βηθά στην μείωση των αναμενόμενων μελλντικών απδόσεων της Α ή να μην μπρύν να πραγματπιηθύν μαζί η Α και η Β και να είναι αμιβαία απκλειόμενες. Α. Με Βάση την αρφίί -me ΎΡυιιατικτκ-ταιιειακτκ pfic της επένδυσης > Απλές επενδύσεις, ι επενδύσεις πυ η ταμειακή εκρή γίνεται στν χρόν Ό' και ακλυθύν ι ταμειακές εισρές σε επόμενη ή επόμενες περιόδυς, όπως ι επενδύσεις σε παραγωγικό εξπλισμό μια επιχείρησης. > Συνήθεις επενδύσεις, ι επενδύσεις πυ η ταμειακή εκρή γίνεται στν χρόν Ό' και σε μεταγενέστερες μελλντικές περιόδυς και απφέρει όφελς σε μελλντική ή μελλντικές χρνικές περιόδυς, όπως η επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις μιας παραγωγικής μνάδας απαιτεί ταμειακή ρή στην παρύσα και σε μελλντικές περιόδυς έως ότυ λκληρωθεί η επένδυση και τα αναμενόμενα φέλη επεκτείννται σε μελλντικές περιόδυς λειτυργίας της μνάδας. > Μη συνήθεις επενδύσεις, ι επενδύσεις πυ η ταμειακή εκρή παρυσιάζει δύ αλλαγές πρόσημυ. Στν χρόν Ό' έχυμε ταμειακή εκρή, στις επόμενες χρνικές περιόδυς η έχυμε ταμειακές εισρές και τν χρόν π+1 έχυμε πάλι ταμειακή 50 Executive Μ. Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

51 «ΣΤΡΛ ΊΊΙΙΊΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΐΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» εκρή. Αυτό συμβαίνει στα λατμεία, η απόκτηση της άδειας εξόρυξης πχ. μαρμάρυ για 15 έτη, απαιτεί ταμειακή εκρή στν χρόν 0 στην συνέχεια υπάρχυν ταμειακές εισρές για 15 έτη και στ τέλς της δεκαπενταετίας για να παραδθεί τ λατμεί α παιτεί ταμειακή εκρή για την διαμόρφωση και αναδάσωση τυ χώρυ. 2.8 Μελέτη των Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Οι επιχειρήσεις θέλντας να διατηρήσυν την ανταγωνιστικότητα τυς σε μια αγρά ή να αυξήσυν τ μερίδι τυς πρβαίνυν σε επενδύσεις παγίυ κεφαλαίυ. Μια επιχείρηση έχντας Στρατηγικό Πλάν Δράση γνωρίσει τυς στόχυς της, άρα ι επίτευξη τυς είναι απόρρια της υλπίησης της στρατηγική της. Τις περισσότερες φρές τμήμα της υλπίησης της είναι ι επενδύσεις σε πάγι κεφάλαι. Η μελέτη των επενδύσεων πυ μπρύν να γίνυν είναι πι εύκλη για αυτές τις επιχειρήσεις. Συνήθως ( ιδίως για την Ελληνική πραγματικότητα) ι επενδύσεις δεν γίννται με συστηματικό τρόπ. Εμφανίζεται τ πρόβλημα πχ. κρεσμός της παραγωγικής δυνατότητας και έπειτα παίρννται ι α πφάσεις για την επίλυση τυ. Μια επιχείρηση μπρεί να πρβεί α) σε επενδύσεια νια αντικατάσταση πάγιυ εϋπλισυν και περαιτέρω ιιείωστι τυ κόστυς Αυτές ι επενδύσεις είναι ι πι απλές γιατί είναι εύκλα υπλγίσιμ τ κόστς της καθώς και η μελλντική της απόδση. Δεν υπάρχει αβεβαιότητα, η επιχείρηση γνωρίζει την εξικνόμηση σε κόστς πυ θα γίνει από την αντικατάσταση τυ παλιύ πάγιυ εξπλισμύ από νέ ή τ κόστς της μη αντικατάστασης τυ. β) σε επενδύσειε επέκτασην Οι επενδύσεις επέκτασης αφρύν τα ήδη παραγόμενα πρϊόντα της επιχείρησης ή γενικότερα επέκταση των ήδη δραστηριτήτων της, όπως η ίδρυση ενός νέυ υπκαταστήματς. Σε αυτό τ τύπ των επενδύσεων υπάρχει τ στιχεί της αβεβαιότητα και ίσως σε μεγάλ βαθμό στην περίπτωση ίδρυση ενός νέυ υπκαταστήματς σε άλλη πόλη. Τα ιστρικά στιχεία πυ έχει στην διάθεση της η επιχείρηση μπρύν να την βηθήσυν στην δημιυργία πρβλέψεων και στην μείωση της αβεβαιότητας. γ) σε επενδύσεις νια τιιν παραγωγή νέων πρϊόντων. Οι επενδύσεις αυτύ τυ τύπυ εμπεριέχυν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας γιατί η επιχείρηση δεν έχει ιστρικά στιχεία στα πία να στηριχθεί, πρέπει να στηριχθεί σε έρευνες αγράς και μελέτες εξωτερικών Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B. A. 51

52 «ΣΊΤΛΊΤΙΠΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΟΣΣΧΕ\ΙΛΣΜΟΣ: ANA. 1ΥΣΗ ΊΙΙΣΙΙΕΡΙΙΠΏΣΗΣ UNII EL» μελετητών ώστε να δημιυργήσει της απαραίτητες πρβλέψεις για τις πωλήσεις και κατά συνέπεια των επενδύσεων πυ θα τις υπστηρίξυν. δ) άλλες επενδύσεις ι επενδύσεις πυ δεν μπρύν να ενταχθύν στις παραπάνω κατηγρίες, όπως η επένδυση για μείωση της ρύπανσης τυ περιβάλλντς. Η επιχείρηση αφύ συλλέξει την απαιτύμενη πληρφρία θα πρϋπλγίσει την αρχική ταμειακή εκρή για την απόκτηση τυ παγίυ στιχείυ, τις ετήσιες εισρές πυ θα απφέρει η επένδυση και σε πσστό, τ κόστς χρήση κεφαλαίυ για την ανεύρεση τυ χρηματικύ πσύ πυ απαιτεί η υλπίηση της επένδυσης και γενικότερα πρσδιρισμός από την επιχείρηση τυ ελάχιστυ απδεχτό πσστό απόδσης της επένδυσης. 2.9 Αξιλόγηση των Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Τ κόστς κεφαλαίυ χρησιμπιείται ευρύτατα στν πρϋπλγισμό των κεφαλαιύχων στιχείων. Έχει δύ ρισμύς α) τ πσστό απόδσης πυ πρέπει να κερδίσει μια επιχείρηση για να διατηρήσει την αξία της, υπθέτντας ότι κίνδυνς δεν μεταβάλλεται β) τ πσστό απόδσης πυ απαιτεί η αγρά για να πρσφέρει κεφάλαια στην επιχείρηση. Για να πραγματπιήσει μια επιχείρηση επένδυση σε πάγια κεφάλαια θα πρέπει λειτυργικός κίνδυνς ( η αδυναμία κάλυψης των λειτυργικών εξόδων ) και χρηματικνμικός κίνδυνς (αδυναμία κάλυψης των εξόδων πυ πρέρχνται από την χρηματδότηση) να παραμένυν αμετάβλητη από την πραγματπίηση της επένδυσης. Πηγές χρηματδότησης μιας επένδυσης σε πάγια κεφάλαια είναι δανεισμός, η έκδση μετχών (πρνμιύχων, κινών) και τα παρακρατηθέντα κέρδη της επιχείρησης. Κύριι Παράγντες Αξιλόγησης Τ κόστς της επένδυσης Η περίδς κατασκευής Η περίδς λειτυργικής ζωής 52 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

53 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΚΙΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Τ κόστς λειτυργίας Τ κεφάλαι κίνη ση ς Η υπλειμματική αξία Τα έσδα Τ κόστς κεφαλαίυ Μέθδι αειλόπισικ των επενδύσεων Σύμφωνα με την βιβλιγραφία ι μέθδι αξιλόγησης των επενδύσεων είναι Οι Απλπιημένες μέθδι 1. Μέθδς επανείσπραξης 2. Μέθδς τυ δείκτη ωφέλειας κόστυς 3. Μέθδς τυ πσστύ απόδσης επί της λγιστικής αξίας της αρχικής επένδυσης Οι μέθδι με βάση την πρεξόφληση των χρηματικών ρών 1. Μέθδς καθαράς παρύσας αξίας (ΚΠΑ, NPV) 2. Μέθδς τυ ετήσιυ ισδύναμυ πσύ 3. Μέθδς απδτικότητας ή κερδφρίας 4. Μέθδς τυ εσωτερικύ πσστύ απόδσης(επα,ικκ) 2.10 Επιλγή, Σύσταση και Έλεγχς τυ πρϋπλγισμύ Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ Τ επόμεν βήμα μετά από την αξιλόγηση των επενδύσεων παγίυ κεφαλαίυ είναι η επιλγή αυτών πυ ικανπιύν τα κριτήρια κόστυς-ωφέλειας πυ έχει θέσει η επιχεί Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 53

54 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ρηση και πυ τελικά θα δηγήσυν την επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων της. Η επιλγή θα γίνει από μάδα ανωτάτων στελεχών της επιχείρησης η πία θα έχει και την ευθύνη για την υλπίηση της, την λκλήρωση της μέσα στην πργραμματισμένη χρνική περίδ αλλά και τν έλεγχ των απτελεσμάτων της επένδυσης. Όπως έχει πραναφερθεί η σπυδαιότητα της επιλγής των κατάλληλων επενδύσεων παγίων κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση, άρα τα στελέχη πυ παίρνυν τις απφάσεις για την επιλγή θα πρέπει να δεσμευτύν. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να γνωρίσυν και να συμφωνύν με την στρατηγική της επιχείρησης ώστε να επιλέξυν τις επενδύσεις πυ θα την δηγήσυν πι γρήγρα, πι απδτικά και ίσως με μναδικό τρόπ( όχι εύκλα αντιγράψιμ από τυς ανταγωνιστές της) στην επίτευξη των στόχων της. Η επιλγή μιας επένδυσης δεδμένυ των απτελεσμάτων από τις μεθόδυς αξιλόγησης και των χρηματικνμικών στιχείων είναι σχετικά απλή υπόθεση. Όμως πλλές φρές πιτικί παράγντες ή αλλιώς μη ικνμικί παράγντες παίζυν καθριστικό ρόλ στην επιλγή των επενδύσεων. Αυτί ι παράγντες εμπεριέχυν μεγάλ κίνδυν λόγ τυ μεγάλ βαθμό υπκειμενικότητας τυς. Για παράδειγμα αν η επιχείρηση θέλει να επενδύσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της μέσα από ένα νέ μηχανγραφικό σύστημα, ι πιτικί παράγντες για την επιλγή αυτή τυ άυλυ περιυσιακύ στιχείυ θα είναι καταλυτικί για την απόφαση, αλλά και παράλληλα θα εμπεριέχυν έντνα στιχεία υπκειμενικότητας. Αν η πλήρη αυτματπίηση της παραγωγικής διαδικασίας για μια επιχείρηση είναι εφικτή και τεχνλγικά αλλά και χρηματικνμικά και αυτό συνεπάγεται απώλεια τυ 80% τυ εργατικύ της δυναμικύ, αυτή η επένδυση δεν είναι εφικτή, τυλάχιστν βραχυπρόθεσμα από την εργατική νμθεσία η πία θέτει περιρισμύς στις απλύσεις αλλά πλλές φρές και για κινωνικύς λόγυς η επιχείρηση πρβαίνει σε διαφρετικές επιλγές επενδύσεων. Η μάδα επιλγής των επενδύσεων πυ θα πραγματπιηθύν, θα πρέπει να πρσπαθήσει να πστικπίηση τα πιτικά δεδμένα και να βασιστεί όσ είναι δυνατόν σε ικνμικύς παράγντες ώστε να μειωθεί κίνδυνς. Οι επενδύσεις παγίων κεφαλαίων πυ έχυν επιλεχθεί καταγράφνται αναλυτικά στν πρϋπλγισμό παγίων κεφαλαίων και υπγράφνται - εγκρίννται από την υπεύθυνη μάδα επιλγής. Ο πρϋπλγισμό παγίων κεφαλαίων αναγράφει τ πρϋπλγισμέν κόστς της επένδυσης, τις χρηματικές ρές (εισρές, εκρές) πυ την συνδεύυν, τ χρόν λκλήρωσης της επένδυσης, τ κόστς κεφαλαίυ, την αξιλόγηση της επένδυσης σύμφωνα με την μέθδ ή τις μεθόδυς αξιλόγησης πυ επέλεξε η επιχείρηση καθώς και τυχόν έξδα (πχ. εγκατάστασης) πυ χρειάζνται για την λκλήρωση της. 54 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

55 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΛΛΥΣίΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Με την έγκριση και υπγραφή τυ πρϋπλγισμύ παγίων κεφαλαίων η επιχείρηση πρέπει να θέσει ένα στέλεχς ή μια μάδα στελεχών υπεύθυνυς για τ έργ. Αν τ έργ δεν είναι πλύπλκ ή δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις, συνήθως υπεύθυνς τίθεται στέλεχς από τ χρηματικνμικό τμήμα για να ελέγχει την πρεία των χρηματικνμικών ρών. Σε περίπτωση πυ η επένδυση για την παρακλύθηση της απαιτεί και τεχνικό υπόβαθρ τότε συντελείται μάδα έργυ με στελέχη από τ τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, την παραγωγή και τ χρηματικνμικό τμήμα, από αντίστιχα στελέχη αν είναι για την βελτίωση των πωλήσεων ή τυ μάρκετινγκ κλπ. Με την λκλήρωση της επένδυσης η μάδα έργυ θα πρέπει να εξετάσει τα απτελέσματα. Λγιστικά θα πρέπει να κλείσει φάκελς τυ παγίυ και να καταχωρηθεί στ μητρώ παγίων, παράλληλα να γίνει έλεγχς τυ πσύ πυ δαπανήθηκε για την λκλήρωση της επένδυσης συγκριτικά με τ πρϋπλγισμέν κόστς της επένδυσης. Οι διαφρές θα πρέπει να αιτιλγηθύν και εξηγηθύν στην διίκηση. Μακρπρόθεσμα θα πρέπει να πρβεί σε μελέτη της επένδυσης από πλευράς απδτικότητας, να εξετασθεί αν η απόδση απέφερε τη πρϋπλγισμένη απόδση αν όχι πι ήταν τ πρόβλημα (πχ η πρόβλεψη των μελλντικών πωλήσεων; ) ώστε τελικά να αξιλγηθεί η ρθότητα της α νάλυσης και επιλγής και να δθεί η επιθυμητή ανατρφδότηση στην διίκηση, για πι απδτικές μελλντικές επενδύσεις Ταμειακός Πρϋπλγισμός Για τν πργραμματισμό των μελλντικών χρηματδτικών αναγκών χρησιμπιύνται χρηματικνμικές πρβλέψεις. Η επιχείρηση θα πρέπει να πρβλέψει τις μελλντικές πωλήσεις, τ επίπεδ των περιυσιακών στιχείων πυ απαιτύνται για την εξασφάλιση των πωλήσεων αυτών και την δέσμευση κεφαλαίων για τα στιχεία τυ κεφαλαίυ κίνησης. Στην συνέχεια θα πρέπει να πρϋπλγισθεί τρόπς με τν πί η επιχείρηση σχεδιάζει να απκτήσει και να χρησιμπιήσει τα κεφάλαια την επόμενη διαχειριστική περίδ (βραχυπρόθεσμς ταμειακός πρϋπλγισμός) ή την επόμενη τριετία ή πενταετία (μακρπρόθεσμς ταμειακός πρϋπλγισμός). Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 55

56 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΚΠΛΣΜΟΣ: Α ΝΑ Λ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Τ κεφάλαι κίνησης τ πί είναι η διαφρά μεταξύ των κυκλφρύντων περιυσιακών στιχείων( απθέματα, απαιτήσεις, χρεόγραφα, χρηματικά διαθέσιμα και μεταβατικί λγαριασμί ενεργητικύ) και τυ βραχυπρόθεσμυ παθητικύ (βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων και μεταβατικί λγαριασμί παθητικύ) απτελεί τ αντικείμεν μελέτης τυ βραχυπρόθεσμυ χρηματικνμικύ σχεδιασμύ. Οι βραχυπρόθεσμες χρηματικνμικές απφάσεις είναι απτέλεσμα ταμειακών εισρών και εκρών πυ πραγματπιύνται σε μια διαχειριστική περίδ Ταμειακές εισρές πραγματπιύνται από Ταμειακές εισπράξεις από δραστηριότητες πυ παράγυν έσδα (πωλήσεις) Σύναψη δανείων Μετχικά κεφάλαια Ταμειακές εκρές πραγματπιύνται από Ταμειακές εξφλήσεις υπχρεώσεων Καταβλή μερισμάτων Καταβλή φόρων Ταμειακά έξδα Όπως είναι πρφανές τ έσδ δεν είναι ταμειακή εισρή. Η αξία μιας πραγματπιηθείσας πώλησης είναι μελλντική ταμειακή εισρή, θα γίνει ταμειακή εισρή όταν εισπραχθεί μετρητής από τν πελάτη ή όταν εξφληθεί από την τράπεζα τ αξιόγραφ πυ εισπράχθηκε. Αρα για των ταμειακό πρϋπλγισμό θα πρέπει να ληφθύν υπψιν Α) Ο Μέσς Χρόνς Είσπραξης των Απαιτήσεων (Μ.Χ.Εκ.Απ) Μ.Χ.Εις.Απ = 360 /Α.Κ.Τ.Απ, όπυ Α.Κ.Τ.Απ = Κύκλς Εργασιών / (Απαιτήσεις αρχής χρήσης + Απαιτήσεις Τέλυς Χρήσης)/2 56 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

57 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: A AAA ΥΣΗ ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Β) Ο Μέσς Όρς Παραμνής των Απθεμάτων στην Απθήκη (Μ.Χ.Π.Απθ.) Μ.Χ.Π.Απθ = 360 / Α.Κ.Τ.Απθ όπυ Κ.Τ.Απθ = Κόστς Πωλήσεων / (Απθέματα αρχής χρήσης + Απθέματα Τέλυς Χρήσης)/2 τ άθρισμα τυ Μ.Χ.Εις.Απ και τυ Μ.Χ.Π.Απθ μας δίνει τ Μέσ Χρόν τυ Κύκλυ Μετρητών της επιχείρησης. Ο Μέσς Χρόνς τυ Κύκλυ Μετρητών της επιχείρησης μας δίνει τ χρνικό διάστημα -ημέρες δέσμευσης των μετρητών. Ο κύκλς μετρητών αντικατπτρίζει την απόκτηση των Α υλών, την παραμνή τυς στην απθήκη, την πώληση τυς και τν χρόν είσπραξης από τυς πελάτες. Τα μετρητά πυ δεσμεύτηκαν στν κύκλ κατά την διάρκεια τυ μέχρι την λκλήρωση τυ δεν είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση για να καλύψει της απαιτήσεις των πιστωτών. Ο ταμειακός πρϋπλγισμός είναι τ εργαλεί τυ βραχυχρόνιυ χρηματικνμικύ σχεδιασμύ, βηθά την επιχείρηση να εντπίσει της βραχυχρόνιες χρηματικνμικές απαιτήσεις. Ουσιαστικά την βηθά να εντπίσει τ χρνικό χάσμα μεταξύ ταμειακών εισρών και ταμειακών εκρών αλλά και τ χρηματικό χάσμα., δηλαδή αν χρειάζεται έξτρα κεφάλαι για να καλυφθεί τ χρνικό χάσμα. Η ταμειακή ρή είναι η διαφρά μεταξύ των ταμειακών εισρών και των ταμειακών εκρών. Ανάλγα με τις δραστηριότητες με τις πίες σχετίζνται νμάζντας ταμειακές ρές από λειτυργικές δραστηριότητες, ταμειακές ρές από επενδυτικές δραστηριότητες, ταμειακές ρές από χρηματδτικές δραστηριότητες και την επίδραση της μεταβλής των συναλλαγματικών ιστιμιών στην ταμειακή ρή Κατάσταση Ταμειακών Ρών Η κατάσταση ταμειακών ρών μπρεί να συναπτή με δύ μεθόδυς Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 57

58 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 1. Αιιετι Μέθδα Κατάσταση ταμειακών ρών Α. Ταμειακές Ρές από Λειτυργικές Δραστηριότητες Ταμειακές εισρές - Ταμειακές εκρές Καθαρή ταμειακή εισρή (εκρή) από λειτυργικές δραστηριότητες Β. Ταμειακές Ρές από επενδυτικές Δραστηριότητες Ταμειακές εισρές - Ταμειακές εκρές Καθαρή ταμειακή εισρή (εκρή) από επενδυτικές δραστηριότητες Γ. Ταμειακές Ρές από Χρηματδτικές Δραστηριότητες Ταμειακές εισρές - Ταμειακές εκρές Καθαρή ταμειακή εισρή (εκρή) από χρηματδτικές δραστηριότητες Δ. Επίδραση της μεταβλής των συναλλαγματικών ιστιμιών στην ταμειακή ρή Ε. Καθαρή αύξηση (μείωση) των μετρητών κατά την διάρκεια της χρήσης + Υπόλιπ μετρητών στην αρχή της χρήσης Υπόλιπ μετρητών στ τέλς της χρήσης 58 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

59 «ΣΤΡΛ ΊΉΠΚΟΣXPHALi ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΛΣΜΟΣ: ANA. 1ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΣΤ. Μη ταμειακές επενδυτικές και χρηματδτικές δραστηριότητες (ι πίες μπρύν να εμφανισθύν είτε σε αυτή τη κατάσταση είτε ξεχωριστά υπό μρφή σημειώσεων) Κατάσταση Εναρμόνισης των Καθαρών Απτελεσμάτων Χρήσης μετά από Φόρυς και της Καθαρής Εισρής (Εκρής) Διαθεσίμων από τις Λειτυργικές Δραστηριότητες. Καθαρά Απτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσης μετά από τυς φόρυς + Έξδα πυ δε συνεπάγνται εκρή διαθεσίμων - Έσδα πυ δε συνεπάγνται εισρή διαθεσίμων + Τα πσά της μεταβλής στυς λγαριασμύς τυ Καθαρύ Κεφαλαίυ Κίνησης πυ υφίστανται καθαρή πιστωτική μεταβλή - Τα πσά της μεταβλής στυς λγαριασμύς τυ Καθαρύ Κεφαλαίυ Κίνησης πυ υφίστανται καθαρή χρεωστική μεταβλή Καθαρή Ταμειακή Εισρή (Εκρή) από Λειτυργικές Δραστηριότητες 2. Έιιιιεση Μέθδς Κατάσταση Ταμειακών Ρών Α. Ταμειακές Ρές από Λειτυργικές Δραστηριότητες Καθαρά Απτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσης μετά από τυς φόρυς + Έξδα πυ δε συνεπάγνται εκρή διαθεσίμων - Έσδα πυ δε συνεπάγνται εισρή διαθεσίμων + Τα πσά της μεταβλής στυς λγαριασμύς τυ Καθαρύ Κεφαλαίυ Κίνη- πυ υφίστανται καθαρή πιστωτική μεταβλή Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 59

60 «ΣΊ'ΡΑ ΤΗΠΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΜΛΣΜΟΣ: Α ΝΛΛ ΥΣΙί ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» - Τα πσά της μεταβλής στυς λγαριασμύς τυ Καθαρύ Κεφαλαίυ Κίνησης πυ υφίστανται καθαρή χρεωστική μεταβλή Καθαρή Ταμειακή Εισρή (Εκρή) από Λειτυργικές Δραστηριότητες Β. Ταμειακές Ρές από επενδυτικές Δραστηριότητες Ταμειακές εισρές - Ταμειακές εκρές Καθαρή ταμειακή εισρή (εκρή) από επενδυτικές δραστηριότητες Γ. Ταμειακές Ρές από Χρηματδτικές Δραστηριότητες Ταμειακές εισρές - Ταμειακές εκρές Καθαρή ταμειακή εισρή (εκρή) από χρηματδτικές δραστηριότητες Δ. Επίδραση της μεταβλής των συναλλαγματικών ιστιμιών στην ταμειακή ρή Ε. Καθαρή αύξηση (μείωση) των μετρητών κατά την διάρκεια της χρήσης + Υπόλιπ μετρητών στην αρχή της χρήσης Υπόλιπ μετρητών στ τέλς της χρήσης ΣΤ. Μη ταμειακές επενδυτικές και χρηματδτικές δραστηριότητες (ι πίες μπρύν να εμφανισθύν είτε σε αυτή τη κατάσταση είτε ξεχωριστά υπό μρφή σημειώσεων) Πηγή (3) 60 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

61 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡίίλΙΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕ1ΙΑΣΜΟΣ: ΑΝ4Α ΥΣΗ ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΙΙΤΩΣΗΣ I!NIVEL» Άρα μέσα από την σύνταξη τυ Πρϋπλγιστικύ Λγαριασμύ Απτελεσμάτων Χρήσης πρέπει να γίνει πρόβλεψη τυ απτελέσματς (κέρδυς ή ζημίας) και της χρηματικνμικής θέσης από την σύσταση τυ Πρϋπλγιστικύ Ισλγισμύ. Η σύνταξη τυ ταμειακύ πρϋπλγισμύ γίνεται με την καταχώρηση των εκτιμήσεων για τις μελλντικές ταμειακές εισρές και εκρές. Βηθά στην μαλή συνέχεια της λειτυργίας της επιχείρησης γιατί εγκαίρως μπρεί να εντπιστεί τ χρνικό ή και χρηματικό χάσμα της ταμειακής ρής Έλεγχς - Ανατρφδότηση Μια σημαντική συμβλή των Χρηματικνμικών καταστάσεων στην απτελεσματική Διίκηση είναι ι διενεργύμενι έλεγχι των πραγματπιύμενων και των πεπραγμένων. Μπρύμε να πύμε ότι ι έλεγχι απτελύν μια βασική λειτυργία της Διίκησης στην πία τ Οικνμικό τμήμα παίζει καίρι ρόλ γιατί συνήθως στόχς είναι η μεγιστπίηση της αξίας της επιχείρησης. Η συμβλή δεν βρίσκεται στην λγιστική πρακτική της σύνταξης κάπιων καταστάσεων και την διαβίβασή τυς στη Διίκηση. Ο έλεγχς αφρά τις ακόλυθες φάσεις 1. κατάρτιση σχεδίων (planning) 2. έλεγχ (σύγκριση) των απλγιστικών με τα πρϋπλγιστικά μεγέθη (cntrlling), ανάλυση απκλίσεων (variances analysis) και αναφρές (reprting) 3. διρθωτικές επεμβάσεις 4. επανέλεγχ των απφάσεων Οι έλεγχι αφρύν την τρέχυσα επιχειρησιακή δραστηριότητα (budgetary cntrl) και την επενδυτική δραστηριότητα (cntrl f capital expenditure). Στόχς των ελέγχων είναι να φέρυν τις εξελίξεις πρς τα σχέδια μέσω τυ Plan - cmparisn - actin Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 61

62 «ΣΤΡΑΤΙΙΠΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ1ΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Πρσφέρυν αρχικά την ανατρφδότηση για τις συνέπειες των επιχειρησιακών δραστηριτήτων, πυ απτελεί την βάση για να διαπιστωθύν ι διαφρές πυ απμακρύνυν την πράξη από τν στόχ. Βάσει αυτών παίρννται διρθωτικές ενέργειες των πίων τα απτελέσματα με την σειρά τυς ελέγχνται. Ο έλεγχς μπρεί να γίνεται α) σε σύντμα ή αραιότερα χρνικά διαστήματα και β) να είναι λεπτμερής ή πι χαλαρός. Τ πόσ ταχτικός και λεπτμερής θα είναι κρίνεται από τις απαιτήσεις της δυλειάς και από τ διικητικό κόστς. Βασικά ερωτήματα είναι κάθε πότε ελέγχυμε ; τι ελέγχυμε; ελέγχυμε φυσικά ή ικνμικά μεγέθη ; μετράμε την απόκλιση σε επίπεδ κόστύς ή κέρδυς ; ι απκλίσεις μελετώνται συστηματικά ; δίδνται πλήρης εξηγήσεις σε επίπεδ τιμών κτήσης, πώλησης, αλλά και απδόσεων; Τ κάθε τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει να κάνει τις ανάλγες επεμβάσεις και να δραστηριπιηθεί ώστε να γίνυν ι διρθωτικές ενέργειες. Βέβαια θα πρέπει να λαμβάννται υπόψη και ι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τυς, υπάρχει η περίπτωση, ένα κόστς πυ παρακλυθείται σε ένα κέντρ κόστυς να εξαρτάται από τις επιδόσεις κάπιυ άλλυ. Σε τέτιες περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζνται ι επιδόσεις στ ευρύτερ πλέγμα των κέντρων κόστυς και όχι τυ κάθε ενός χωριστά. Standard Csting te εργαλεί ελετ/υ Τα σταθερά κόστη ( τα πία είναι τα κόστη παραγωγής ή εμπρίας πυ είναι πρκαθρισμένα και όχι πρϋπλγισμένα), χρησιμπιύνται ως βάσεις αναφράς για να ασκηθεί έλεγχς στ τρόπ δυλειάς ώστε χάρη στη συγκράτηση τυ κόστυς να αυξηθεί η απτελεσματικότητα της λειτυργίας της επιχείρησης. 62 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

63 «ΣΊ'ΡΑΤΙΙΙΊΚΟΣΧΡΙΙΜΛΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕίΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΛΛ ΥΣΗ ΊΊΙΣIIFPII/ΤΩΣΗΣIJNIVEL» Συστήματα Standard Csting έχυμε δύ 1. τ σύστημα όπυ τα κόστη υπλγίζνται λαμβάνντα υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες λειτυργίας 2. τ σύστημα όπυ τα κόστη υπλγίζνται λαμβάνντας υπόψη τις συνθήκες πυ θα διαμρφωθύν στην επόμενη διαχειριστική περίδ Οι συνθήκες αυτές επηρεάζυν τα επίπεδα απτελεσματικότητας και αυτά διακρίννται στ πρβλεπόμεν στ φυσιλγικό στ ιδεώδες Οι απκλίσεις θα πρέπει συνεπώς να ερμηνεύνται αντίστιχα, γιατί κατά περίπτωση θα δείχνυν από τι ι πραγματικές εξελίξεις έχυν απμακρυνθεί. Πχ. από κάτι πυ θα μπρύσε να πραγματπιηθεί (πρώτη περίπτωση) ή απλά ότι υπήρξε κάπια βελτίωση ή χειρτέρευση της εσωτερικής απτελεσματικότητας της επιχείρησης. Αν τα σχέδια έχυν γίνει βάσει ενός στόχυ πωλήσεων αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί αλλιώς θα έχυμε άλλα απτελέσματα έστω και δεν αλλάξυν τ μικτό κέρδς ή τα λειτυργικά έξδα. T Standard Csting για να λειτυργήσει ως βάση αναφράς για συγκρίσεις θα πρέπει ι συνθήκες βάσης υπ τις πίες πράγματι υλπιήθηκαν ι διαδικασίες να μη διαφέρυν πλύ από εκείνες πυ ελήφθησαν υπόψη για των υπλγισμό των στάνταρ. Τα Standard Cst υπλγίζνται για τις Α και Β Ύλες για την άμεση εργασία για την έμμεση εργασία για τα έμμεσα βιμηχανικά και εμπρικά κόστη Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 63

64 «ΣΤΡΑ ΤΗΙΊΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ Ι/ΑΣΜΟΣ: ΛΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Με βάση κάπιυς στόχυς απτελεσμάτων, ρίζνται στόχι πωλήσεων και επιδιώκνται συνθήκες απτελεσματικότητας τέτιες ώστε να διαμρφωθύν κόστη τόσ α νταγωνιστικά πυ να επιτρέψυν με κάπιυς όγκυς παραγωγής και πώλησης ( εφικτύς τεχνικά, εμπρικά, ταμειακά) να επιτευχθύν τα στχευόμενα απτελέσματα. Ο έλεγχς της διαχείρισης γίνεται πστικπιώντας τις δραστηριότητες πρσδιρίζντας τις απκλίσεις αναζητώντας τυς λόγυς επεμβαίνντας διρθωτικά Οι αναλύσεις των απκλίσεων αφρύν α) κόστη υλικών, β) κόστη εργατικύ, γ) κόστη έμμεσα δ) πρσόδυς πωλήσεων και καλύπτυν όγκυς, τιμές και σύνθεση. Έχυμε απκλίσεις πυ φείλνται α) στ κόστυς απόκτησης των υλικών, β) στις αναλώσεις των υλικών, γ) στην απόδση της εργασίας, δ)στα μεταβλητά κόστη παραγωγής και ε) στα σταθερά κόστη παραγωγής. Με την μελέτη των απκλίσεων μπρύμε να δύμε ως επιχείρηση πυ μπρύμε να επέμβυμε. Ο έλεγχς γίνεται σε διάφρα ιεραρχικά επίπεδα και είναι ανάλγυ βαθμύ και λεπτμέρειας Νέες πρσεγγίσεις για τη σύναψη Πρϋπλγισμών - Budget Σύμφωνα με την τελευταία αρθργραφία πρόσφατες έρευνες δείχνυν ότι ι επιχειρήσεις δεν είναι ικανπιημένες από τις μεθόδυς και τις διαδικασίες σχεδιασμύ και πρϋπλγισμύ. Σε έρευνα τυ Ecnmist Intelligence Unit απδείχθηκε ότι ι Οικνμικί Διευθυντές κατατάσσυν την αναμόρφωση των διαδικασιών πρϋπλγισμύ ως την κύρια πρτεραιότητά τυς. Τ έτς 2001 μια μάδα τυ Center fr Business Perfrmance at Cranfield Schl f Management πραγματπίησε μια ανασκόπηση τυ τρόπυ σχεδιασμύ των Πρϋπλγισμών, ώστε να αναγνωριστύν ι καλύτερες πρακτικές και να ανα- 64 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

65 «ΣΊΡΑ ΊΉΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΛΗΑ. 1 >27/ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIIΈΙ» καλύψυν πώς ι εταιρίες αντιμετωπίζυν τα πρβλήματα. Οι δώδεκα κριτικές πυ εντπίστηκαν δήλωναν ότι ι πρϋπλγισμί είναι χρνβόρι και δαπανηρί είναι τ κύρι εμπόδι στην ευελιξία και στις αλλαγές σπάνια εστιάζυν στην επίτευξη της στρατηγικής και συχνά απτρέπυν από αυτή παρέχυν μικρή πρστιθέμενη αξία γιατί γίνεται ανάλωση τυ χρόνυ τυ μάνατζμεντ στην πρετιμασία τυ πρϋπλγισμύ εστιάζυν στα κστλόγια παρά στην δημιυργία αξίας ενδυναμώνυν τν κάθετ έλεγχ δεν αντανακλύν τις νέες δμές πυ υιθετύνται από τις επιχειρήσεις ενθαρρύνυν τ gaming μεταξύ των ανωτέρων και των κατωτέρων κατά την διάρκεια της στχθέτησης δεν βελτιώννται και αναθεωρύνται συνέχεια βασίζνται σε αστήριχτα συμπεράσματα και σε πρνήσεις παρά σε στιχειθέτη μένα δεδμένα υψώνυν διαχωριστικές γραμμές στα επιμέρυς τμήματα και δεν ενθαρρύνυν τη μετάβαση της γνώσης κάνυν τυς ανθρώπυς να μην αισθάννται χρήσιμι Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις πυ μετείχαν στην έρευνα υιθετύσαν τις διαδικασίες τυ πρϋπλγισμύ. Αρκετές από αυτές αντί τυ όρυ πρϋπλγισμός χρησιμπιύν τ κυλιόμεν Frecast, όπως η Electrlux και η Credit Lynnais. Κάπιες άλλες όπως η Frd και η Blrealis, διαχωρίζυν τ re-frecasting από τν πρϋπλγισμό, κερδίζντας έτσι ταχύτητα, ακρίβεια και μείωση τυ χρόνυ εμπλκής από τ μάνατζμεντ. Πλλές επιχειρήσεις πρσπαθύσαν να επιταχύνυν τ κλείσιμ τυ μήνα, η Cisc για παράδειγμα κατάφερε να παράγει εικνικό κλείσιμ σε μια ημέρα. Η Vlv και η ΒΡ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 65

66 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» έχυν ενδιαφερθεί να βελτιώσυν τις μεθόδυς των ικνμικών αναφρών και ανασκπήσεων. Τώρα εστιάζυν στην Μελλντική παρά στην παρελθύσα απόδση. Η Svenska για παράδειγμα τώρα εργάζεται χωρίς πρϋπλγισμύς. Παρ όλες τις ριζσπαστικές και διαφρετικές πρσεγγίσεις, υπάρχυν κάπιες βέλτιστες κινές πραχτικές. Οι ηγετικές εταιρίες επιτυγχάνυν περισσότερ ακριβή, γρήγρα και φθηνότερα Frecast, χρησιμπιώντας σαφή πρότυπα Frecasting. Αυτά είναι πρσεχτικά διαχωρισμένα από τα ικνμικά διαχειριστικά συστήματα. Τα πρότυπα βασίζνται σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Έαν και όταν ι καταστάσεις αλλάζυν τα συμπεράσματα μπρύν μα τρππιηθύν καταλλήλως και έτσι ένα καινύργι ακριβές frecast γεννιέται γρήγρα με εικνική και όχι χειρκίνητη παρέμβαση. Για αυτό ι εταιρίες περικόβυν τα κόστη των ικνμικών σχεδιασμών και αναφρών, και επενδύυν σε IT ώστε να δημιυργήσυν κινή και πλατιά βάση δεδμένων. Τα νέα Sftware τύπυ ERP δίνυν στις επιχειρήσεις αυτές τις δυνατότητες. Έχυν σχεδιαστεί έτσι ώστε τ σύστημα να είναι ενπιημέν και μέσω αυτύ δεν έχυμε επαναλήψεις στις εργασίες των εργαζμένων κάνντας εισαγωγή στιχείων σε ξεχωριστά συστήματα. Μια άλλη τάση είναι να εισάγυν διαδικασίες ι πίες εστιάζυν στα ικνμικά μεγέθη κλειδιά και όχι σε κάθε μέγεθς τυ πρϋπλγισμύ. Ακόμα από Στρατηγικής άπψης η εταιρίες παρακλυθύνται εξωτερικά, δεν κάνυν συγκρίσεις σε σχέση με τν πρϋπλγισμύ αλλά σε σχέση με τν ανταγωνισμό. Οι στόχι βασίζνται σε εξωτερικές εκτιμήσεις, τα κίνητρα είναι τελείως διαχωρισμένα από τν πρϋπλγισμό και εστιάζυν στην υπερνίκηση τυ ανταγωνισμύ. Οι ηγετικές επιχειρήσεις ενδιαφέρνται περισσότερ για την διαχείριση των μελλντικών απτελεσμάτων από την αιτιλόγηση των παρελθντικών απδόσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τ να πρβλέπυν και εξηγύν τις απκλίσεις πρτύ αυτές πρκύψυν, κάνυν χρήση των πρβλέψεων παρά των πραγματικών απτελεσμάτων και επικεντρώννται στ να λαμβάνυν μέτρα πυ δηγύν στην απόδση. Έχει γίνει αντιληπτό ότι η καλύτερη ικνμική απόδση έρχεται από ανταγωνιστικές στρατηγικές και όχι από καλύτερη ικνμική διαχείριm. Έτσι σχεδιάζυν και διαχειρίζνται επενδύσεις ξεχωριστά από τις διαδικασίες ρυτίνας, με σκπό να επιτύχυν τυς ικνμικύς στόχυς παρά τα μηνιαία ικνμικά απτελέσματα. 66 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

67 «ΣΤΡΛ TUriKOl'XPHA ΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Α ΝΑ Λ ΥΣΙ1 ΤΙΙΣ ΠΕΡΙΙΙΤΩΣΙΙΣ UN1VEL» Η KPMG στην πρσπάθεια της να εντπίσει τα κύρια στιχεία πυ θα πρέπει τα υ πεύθυνα στελέχη για τν Πρϋπλγισμό και τη Στρατηγική διίκηση να εντπίσυν ώστε να διατυπώσυν τα κατάλληλα μντέλα πργραμματισμύ τυ 21 αιώνα, έχει κάνει μία έρευνα ανάμεσα σε πελάτες της και έχει βρει ότι υπάρχυν τρεις τάσεις. Πρώτν, η ανάπτυξη τυ Infrmatin Technlgy ( IT ) είναι καταλυτική βήθεια στν σχεδιασμό και στην υλπίηση των νέων πι ευέλικτων μντέλων πρϋπλγισμύ, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη των νέων ERP (Enterprise Resurce Planning) Sftware τα πία όπως έχει ήδη α ναφερθεί παραπάνω έχυν μια κινή ενπιημένη βάση δεδμένων, πρσβάσιμη από ό λυς τυς χρήστες απφεύγντας έτσι τις επαναληπτικές εργασίες από τυς εργαζόμενυς. Δεύτερν, η ανάγκη για real time πληρφρία δηγεί στην δημιυργία Frecasting σε όσ τ δυνατόν πι ταχτική βάση. Πλλές επιχειρήσεις πρσπαθύν να τ εφαρμόσυν σε καθημερινή βάση, τ πί κάνει ακόμα πι επιτακτική την ανάγκη της μηχανγραφικής υ πστήριξης. Τρίτν, ι επιχειρήσεις πρέπει να πρσπαθήσυν να βελτιώσυν την απδτικότητα των διαδικασιών, μέσα από την ενπίηση τυ πρϋπλγισμύ και της διίκησης της στρατηγικής. Θα πρέπει να συγκρίνυν τα καίρια ικνμικά μεγέθη σε σχέση με τυς στρατηγικύς στόχυς και να απφεύγνται ι διπλές παρακλυθήσεις της απόδσης της επιχείρησης. Οι πι καιντόμε πρακτικέε πρϋπλγισμύ βασίζνται στην πσότητα και στην ταχύτητα επε εργασίαε των δεδμένων, λιγότερ στην ανάλυση των δεδμένων και κυρίως στην ανάλυση εκείνων των δεδμένων πυ μπρύν να βηθήσυν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Σύμφωνα με τ reprt από τυς Paul Cllier και Anthny Berry των απτελεσμάτων πιλτικής έρευνας πυ έχει γίνει από την CIMA για τν ενσωματωμέν κίνδυν στην διαδικασία τυ Πρϋπλγισμύ, έχυμε μία πιλτική μελέτη ώστε να γίνει κατανητό τ πως ι μάνατζερ αντιλαμβάννται και διαχειρίζνται τυς κινδύνυς στην διαδικασία τυ πρϋπλγισμύ. Ως κίνδυνς έχει ρισθεί η εξέταση και ι συνέπειες των απρόβλεπτων και ανεξέλεγκτων συμβάντων και ι αντιλήψεις περί αυτών των συμβάντων. Αυτά τα ζητήματα έχυν γίνει ιδιαιτέρως σημαντικά από τότε πυ τ Turnbull Reprt απαίτησε από τ συμβύλι των Διευθυντών να αναγνωρίσυν, αξιλγήσυν και διαχειρισθύν τυς κινδύνυς στυς ργανισμύς τυς. Η μελέτη εξέτασε τν κίνδυν μέσω μιας εκτεταμένης και συγκριτικής πιλτικής μελέτης τεσσάρων ργανισμών τυς πίυς τυς νόμασε A,B,C και D Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 67

68 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓNIVEL» Ο Α ήταν ένα μνπελατιακό εργστάσι ενός πλυεθνικύ πρμηθευτή 500 μερών αυτκινήτυ πυ επιδείκνυε όλα τα χαρακτηριστικά μίας πλυεθνικής εταιρίας. Ο Β ήταν μία παραγωγική εταιρία. Αυτή ήταν μία θυγατρική πυ πρήλθε από ε ξαγράς και ήταν έντνα χρηματδτύμενη από επενδυτές. Ο C ήταν ένας δημόσις ργανισμός, μία περιφερειακή αστυνμική δύναμη Ο D ήταν ένας ργανισμός εθελντών πυ παρείχε άμεσες υπηρεσίες σε πελάτες μέσα από χρηματδτύμένα πργράμματα και συμμετείχε επίσης σε δημόσιες πλιτικές συζητήσεις. Οι ερευνητές χρησιμπίησαν συνεντεύξεις, έγγραφα και τις δικές τυς παρατηρήσεις για την συλλγή δεδμένων. Με την ανάλυση των τεσσάρων περιπτώσεων πρέκυψαν τέσσερις δμές πυ παρέχυν μια κατανόηση τυ κινδύνυ της διαδικασίας τυ πρϋπλγισμύ. Αυτές ι δμές ήταν : ι χώρι τυ κινδύνυ ι μρφές τυ κινδύνυ τυ πρϋπλγίζω η μεταβίβαση τυ κινδύνυ η συγκράτηση τυ κινδύνυ Ο κίνδυνς αναγνωρίστηκε ότι υφίσταται σε τέσσερι διαφρετικύς χώρυς : τν Οικνμικό, τν Λειτυργικό, τν Πλιτικό και τν Πρσωπικό. Σε κάθε ργανισμό ι μναδιαίες περιστάσεις, η ιστρία και η τεχνλγία έχυν δηγήσει σε διαφρετικές ιδέες περί κινδύνυ. Στν ιδιωτικό τμέα (περιπτώσεις Α και Β ) υπάρχυν ικνμικές πρϋπθέσεις πίσω από την συμπεριφρά της εταιρίας. Στν δημόσι τμέα (περίπτωση C ) και στν εθελντικό τμέα (περίπτωση D ), ι ιδέες περί κινδύνυ πρέρχνται από κινωνική, πλιτική και ιδελγική αλλαγή. Διαφρετικί εμπλεκόμενι στην διαδικασία τυ πρϋπλγισμύ, εξέθεσαν διαφρετικές απόψεις και διαδικασίες πρϋπλγισμύ. Υπήρχε σύγκλιση σε κάπιες αλλά όχι 68 Executive Μ. Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

69 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΠΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» σε όλες. Τ απτέλεσμα ήταν να μην ληφθύν παράλληλα υπ όψιν στν πρϋπλγισμό όλι ι κίνδυνι (ικνμικί, λειτυργικί, πλιτικί και πρσωπικί). Οι κίνδυνι πυ σχετίζνται με την διαδικασία τυ πρϋπλγισμύ και τ περιεχόμεν των απτελεσμάτων τυ, κατηγριπιήθηκαν παίρνντας κάπια από τις τρεις μρφές : τυππιημένς κίνδυνς(γ^ mdelled), μελετημένς κίνδυνς( risk cnsidered) και απκλεισμένς κίνδυνς (risk excluded). Οι πρϋπλγισμί τυππιημένυ κινδύνυ περιείχαν ένα περιγραφικό τύπ πικίλων επιπτώσεων πυ βασίζνταν σε υπθέσεις. Με τυς πρϋπλγισμύς μελετημένυ κινδύνυ, ι ργανισμί έδειχναν πόσ ήταν ανιχτί σε περιβαλλντλγικά γεγνότα Τ πρϋπλγιστικό τυς σύστημα έχει υιθετήσει μηχανισμύς πυ είχαν να κάνυν με τις πιθανότητες και την ανάλυση ευαισθησίας ώστε να χειρισθύν τν κίνδυν.. Στην μρφή τυ απκλεισμένυ κινδύνυ, ι ργανισμί είδαν τ πρϋπλγιστικό σύστημα σαν ένα κλειστό σύστημα πυ ήταν πρστατευμέν από τ εξωτερικό περιβάλλν. Εδώ κίνδυνς ήταν σαφώς απκλεισμένς από τν πρϋπλγισμό και διαχειριζόταν με κάπιν άλλν τρόπ. Η διαδικασία τυ πρϋπλγισμύ και στις τέσσερις περιπτώσεις χαρακτηρίστηκε σαν μελετημένς κίνδυνς, παρ όλ πυ κανένας μάνατζερ σε καμιά από τις τέσσερις περιπτώσεις, δεν πρότεινε κανένα υπλγισμό ή χρήση των πιθαντήτων. Τα περιεχόμενα των εγγράφων των πρϋπλγισμών ήταν απκλεισμένι κίνδυνι, γιατί κάθε πρσχή επί τυ κινδύνυ απκλείστηκε από τν πρϋπλγισμό. Υπήρξε μια εξαίρεση στν δημόσι τμέα ( περίπτωση C ) όπυ πάρθηκε ένα σύνλ επιχειρησιακών απόψεων. Η εσωτερική και εξωτερική μεταβίβαση τυ κινδύνυ παρατηρήθηκε και στκ τέσσερκ: περιπτώσεις. Στην Α, κίνδυνς μεταβιβάστηκε μέσω της αλυσίδας τρφδσίας από τν πελάτη. Στην Β η μεταβίβαση κινδύνυ ήταν μεταξύ τυ τμήματς πωλήσεων και τυ ικνμικύ τμήματς. Στν C, κίνδυνς μεταβιβάστηκε μεταξύ κυβερνητικών και αστυνμικών αρχών. Στν D, η μεταβίβαση τυ κινδύνυ έγινε μεταξύ τυ δημσίυ και των φιλανθρωπικών ργανισμών. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 69

70 «ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΊΌΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ο υπλειμματικός κίνδυνς πυ παρέμεινε ήταν πρφανές ότι δεν περιεχόταν στν πρϋπλγισμό. Οι μάνατζερ ανέλαβαν αυτόν τν κίνδυν, αναθέτντας σε άλλυς να εργαστύν μέσα απ ένα σύστημα υπθέσεων και συμπερασμάτων. Οι τέσσερις δμές πυ αναπτύχθηκαν, από την συγκριτική ανάλυση των δύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, της μίας τυ δημσίυ τμέα και τυ ενός φιλανθρωπικύ ργανισμύ δήγησαν στα παρακάτω συμπεράσματα : 1 Οι χώρι στυς πίυς υφίσταται κίνδυνς έδειξαν ότι ι συμμετέχντες στις διαδικασίες τυ πρϋπλγισμύ επηρέασαν τ περιεχόμεν τυ πρϋπλγισμύ με τις δικές τυς απόψεις ( ικνμικές, λειτυργικές, πλιτικές και πρσωπικές ). 2.Οι τρεις μρφές τυ κινδύνυ τυ πρϋπλγισμύ έδειξαν πόσ χαμηλής επικινδυνότητας μντέλα χρησιμπιύνται στην πραγματικότητα και πως, η μελέτη των κινδύνων κατά την διάρκεια της διαδικασίας τυ πρϋπλγισμύ επηρεάζει πρϋπλγισμύς πυ είναι εκτενώς απκλεισμένι από κινδύνυς. 3.Οι κίνδυνι μεταβιβάστηκαν μέσα και μεταξύ των ργανισμών. 4.Η διατήρηση τυ κινδύνυ απδόθηκε από τυς μάνατζερ στυς υπλειμματικά παραμένντες κινδύνυς πυ δεν περιέχνταν στν πρϋπλγισμό. Τέλς, η ανάλυση αυτή ήγειρε μια ερώτηση : είναι κινή πρακτική για τυς ργανισμύς να απθαρρύνυν τις επιχειρηματικές μνάδες από τυς κινδύνυς τυ πρϋπλγίζω και να διαχειρίζνται κινδύνυς μόν σε επίπεδ ργανισμύ ; Εάν ναι, γιατί και πιες είναι ι συνέπειες ; Τα απτελέσματα αυτής της έρευνας είναι σημαντικά, για να ικανπιήσυν απαιτήσεις, καλύτερης διαχείρισης και βαθύτερυ εσωτερικύ ελέγχυ στυς ργανισμύς τυ ιδιωτικύ, δημόσιυ και εθελντικύ τμέα. 70 Executive Μ. Β. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

71 «ΣΊ'ΡΛΤΙΙΙΊΚΟΣ,ΥΡΙίλΙΛΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΟΣΣΥΕ Ι/ΛΣΛΙΟΣ:.ΊΛ'. Ί. 1ΥΣΙΙ ΊΙΙΣΙΙΚΡΙΙΠΏΣΙΙΣ ΙΛ71 Ύ.Ι» ΜΕΡΟΣ II Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Η περίπτωση της εταιρίας UNIVEL ΕΠΕ Πανεπιστήμι Μακεόνίας Executive M B A. 71

72 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΠΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΜΕΡΟΣ II Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός Η περίπτωση της εταιρίας UNIVEL ΕΠΕ Σε συνέχεια τυ πρώτυ μέρυς στ πί έχει γίνει μια βασική Θεωρητική Πρσέγγιση για την Στρατηγική και τν Βραχυχρόνι Χρηματικνμικό Σχεδίασμά και έχει δθεί η αναγκαιότητα της Στρατηγικής για την επίτευξη της επιτυχίας μιας επιχείρησης αλλά και η σπυδαιότητα τυ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ ως εργαλείυ υλπίησης της Στρατηγικής, στ δεύτερ μέρς της εργασίας γίνεται περιγραφή της εφαρμγής τυ Στρατηγικύ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ στην επιχείρηση UNIVEL ΕΠΕ. Δίδνται στιχεία για τ ιστρικό της, τη δραστηριότητα της, τις στρατηγικές πυ έχει αναπτύξει, τν κλάδ, τν ανταγωνισμό και συγκριτικά στιχεία της θέσης της έναντι τυ κύριυ α νταγωνιστή της. Γίνεται ανάλυση των ικνμικών της στιχείων και δεικτών για την τελευταία τριετία καθώς και τυ Πρϋπλγισμύ Πωλήσεων, της Πρϋπλγιστικής Κατάστασης Απτελεσμάτων χρήσης, τυ Πρϋπλγισμύ Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ, της Πρϋπλγιστικής κατάστασης Cash Flw, και της Πρϋπλγιστική κατάσταση Ισλγισμύ για τ επόμεν ικνμικό έτς. Ουσιαστικά στ δεύτερ μέρς γίνεται μια περιγραφή της εταιρίας, των στρατηγικών πυ έχει αναπτύξει ώστε να τπθετηθεί απέναντι από τυς ανταγωνιστές, έτσι ώστε, εάν είναι δυνατό να τύς εκτπίσει, καθώς και των χρηματικνμικών εργαλείων πυ χρησιμπιεί για την υλπίηση της Στρατηγικής της. 72 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

73 «ΣΤΡΑ ΊΉΠΚΟΣΧΡΙΙΧΙΛ ΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ίιασμοσ:.ι.υ.1.1υσιι ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΙΙΎΩΣΗΣ I Λ /ί ΤΑ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πληρφόρηση για την Δραστηριότητα της Univel Ltd, τις Στρατηγικές πυ αναπτύσσει, τν Παραγωγικό Κλάδ, και τν Ανταγωνισμό. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B.A. 73

74 «ΣΤΡΛ ΤΗΙΊΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙίΛΣΑ/ΟΣ: ΑΝΑΛ ΪΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πληρφόρηση για την Δραστηριότητα της Univel Ltd, τις Στρατηγικές πυ αναπτύσσει, τν Παραγωγικό Κλάδ, και τν Ανταγωνισμό. 3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ολκληρώνντας την βασική Θεωρητική Πρσέγγιση για την Στρατηγική και τν Βραχυχρόνι Χρηματικνμικό Σχεδίασμά τυ πρώτυ μέρυς της εργασίας, στ δεύτερ μέρς γίνεται περιγραφή της εφαρμγής τυ Στρατηγικύ Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ στην επιχείρηση UNIVEL ΕΠΕ. Τ δεύτερ μέρς ξεκινά με τ παρόν κεφάλαι στ πί δίδνται στιχεία για τ ιστρικό της Univel Ltd, την πρεία της από την ίδρυση της, της διαδχικές εξαγρές της από δύ πλυεθνικύς μίλυς, τη δραστηριότητα της, τν κλάδ, τν ανταγωνισμό, την απστλή της και τέλς τις στρατηγικές πυ έχει αναπτύξει σε όλ αυτό τ διάστημα ώστε να αντιμετωπίσει τυς ανταγωνιστές της και αν είναι δυνατόν να τυς εκτπίσει και τελικά να απκτήσει ένα βιώσιμ Ανταγωνιστικό Πλενέκτημα. Στ κεφάλαι αυτό αναφέρνται τα ακόλυθα θέματα: στην παράγραφ 3.2 δίδετε τ Ιστρικό και η πρεία της Univel Ltd, στην παράγραφ 3.3 δίδεται η Απστλή της ε ταιρείας, στην 3.4 ι Στόχι της, στην 3.5 η Στρατηγική για την Παραγωγή, στην 3.6 η Στρατηγική για τυς Ανθρώπινυς Πόρυς και τ Οργανόγραμμα της Univel Ltd, στην 3.7 η Στρατηγική για τ τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, στην 3.8 η Πλιτική και ι Στόχι Πιότητας της Univel Ltd. Η παράγραφς 3.9 αναφέρεται στυς Πελάτες και την Πελατκεντρική Πλιτική της εταιρίας, επίσης δίδεται τ Διάγραμμα Ρής πυ ακλυθεί η Univel Ltd για την πώληση των πρϊόντων της και τέλς στην 3.10 δίδεται η Εξαγωγική της δραστηριότητα. 74 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

75 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 3.2 Univel L.t.d. Ιστρικό - Πρεία Η εταιρία Univel ΕΠΕ ιδρύθηκε τ 1980 στην Κατερίνη Πιερίας από Έλληνα επιχειρηματία. Ήταν η πρώτη Ελληνική παραγωγική εταιρία στν χώρ των πρϊόντων Α σφαλείας και αυτή κατασκεύασε τ πρώτ Ελληνικό Φωτιστικό Ασφαλείας (Εφεδρικό Φωτιστικό, τ πί ενεργπιείται με την διακπή ρεύματς). Ακλυθώντας μια δεκαετή διαδρμή, εστιάζντας στην πιότητα και όχι τόσ στ κόστς, η Univel έγινε συνώνυμη με τ πιτικό πρϊόν, σε αντίθεση με τν ανταγωνισμό πυ εν τω μεταξύ πρέκυψε και πίς στόχευε περισσότερ στ χαμηλό κόστς και όχι στην πιότητα. ΜΑ Τ 1990 η Univel τράβηξε την πρσχή και τ ενδιαφέρν τυ πλυεθνικύ μίλυ Menvier Swain Grup pic, πίς έδρευε στ MENVIER Banbury της Αγγλίας και τ Μάι τυ 1991 εξαγράστηκε από αυτόν. Ο όμιλς Menvier Swain Grup δραστηριπιείται και αυτός στν τμέα των Συστημάτων Ασφαλείας με τρεις κύριες κατηγρίες πρϊόντων α) Φωτισμός Ασφαλείας β) Συστήματα Πυρανίχνευσής και Πυρασφάλειας και γ) Συστήματα Συναγερμύ για κτήρια. Έχει πλύ μεγάλη τεχνγνωσία και είναι ένα από τα πι ισχυρά brand στην Πυρασφάλεια και στα Συστήματα Συναγερμύ στην Ευρώπη και Αυστραλία. Ο όμιλς Menvier πυ μέχρι τ 1984 έχει τέσσερα εργστάσια στην Αγγλία και ένα στην Αυστραλία, αναπτύσσει στρατηγική επέκτασης στη Ευρώπη μέσα από εξαγρές εργστασίων. Στρατηγικός τυ στόχς είναι να γίνει leader στην Ευρωπαϊκή αγρά και να είναι πανέτιμς για την μελλντική ενπιημένη Ευρώπη. Τ 1988 εξαγράζει εργστάσι στην Ολλανδία, τ 1989 στην Πρτγαλία, Γαλλία και Ιρλανδία. Τ 1990 στην Δανία, τ 1991 την Univel και τ 1992 εργστάσι στην Ιταλία. Με την ένταξη της στν όμιλ η Univel διευρύνει την παλέτα των πρϊόντων της, ειδικότερα σε λκληρωμένα Συστήματα Πυρασφάλειας και περιφερειακών εξαρτημάτων υψηλής τεχνλγίας για μεγάλα έργα. Η υπστήριξη αυτών των συστημάτων απαιτύσε καταρτισμέν πρσωπικό. Η εταιρία ήδη διέθετε τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και Τεχνικό τμήμα για την υπστήριξη των πελατών. Στα τμήματα αυτά μεταφέρθηκε η τεχνγνωσία της Μητρικής εταιρίας μέσα από εκπαίδευση - κατάρτιση πυ έγινε στα στε Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 75

76 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΛΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» λέχη της αλλά και μέσα από επισκέψεις σε άλλα εργστάσια τυ μίλυ για άντληση τεχνικών πληρφριών αλλά και μεθόδων παραγωγής. Οι στόγι πυ ειυε ώ Univel τίταν 1) να καθιερώσει τ brand της Menvier στην Ελληνική αγρά, αναπτύσσντας και υπστηρίζντας τα νέα πρϊόντα τυ μίλυ και 2) να ισχυρπιήσει την θέση της στν τμέα τυ Φωτισμύ Ασφαλείας στν πί έχανε συνεχώς έδαφς λόγω τυ έντνυ πλέν ανταγωνισμύ, πρϊόντων χαμηλύ κόστυς, από Έλληνες ανταγωνιστές αλλά και από τυς εισαγωγές φθηνών Φωτιστικών Ασφαλείς από την Κίνα. Για την επίτευξη τυ πρώτυ στόχυ ιδρύει Υπκατάστημα στην Αθήνα τ πί διενεργεί μόν πωλήσεις με δύ στην αρχή και μετά τέσσερις πωλητές - τεχνικύς. Η έδρα της επιχείρησης είναι στην επαρχία και είναι στρατηγικής σημασίας και η φυσική παρυσία της εταιρείας στην Αθήνα, όπυ βρίσκνται ι έδρες των τεχνικών εταιρειών, στις πίες απευθύννται τα νέα της πρϊόντα. Ακόμα επανδρώνει τ τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης και τ Τεχνικό Τμήμα με υψηλά καταρτισμέν πρσωπικό ώστε να μπρεί να παρακλυθήσει και εφαρμόσει τις νέες τεχνλγικές εξελίξεις και απαιτήσεις των πρϊόντων αλλά και της αγράς. Για την επίτευξη τυ δεύτερυ στόχυ της (την ισχυρπίηση της θέσης της στην αγρά τυ Φωτισμύ Ασφαλείας), χρησιμπιεί την τεχνγνωσία της Μητρικής εταιρίας και εξασφαλίζει την μείωση τυ κόστυς παραγωγής και την περαιτέρω ανάπτυξη των πρϊόντων της σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Τ 1994 μεταφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις σε κμβικό σημεί της Εθνικής δύ Θεσσαλνίκης - Αθηνών, γίνεται επανασχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας και ε πενδύσεις σε νέ μηχανλγικό εξπλισμό. Έτσι καταφέρνει να ρίξει τ κόστς παραγωγής βελτιώνντας παράλληλα την πιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με χρηματδότηση των επενδύσεων από την Μητρική (όχι με ιδιαίτερα ευνϊκύς όρυς). Ο όμιλς είχε ως πλιτική την χρησιμπίηση των ιδίων κεφαλαίων για δανεισμό θυγατρικής εταιρίας, με τόκ πυ καθρίζεται από την απόδση πυ θέλυν να έχυν ι μέτχι από την επένδυση. Ί σως σε περίπτωση διαπραγμάτευσης της Univel με Ελληνικύς Τραπεζικύς ργανισμύς να πετύχαινε καλύτερες συνθήκες δανεισμύ και να μίκραινε τ κόστς κεφαλαίυ. 76 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

77 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΙ1ΕΡ1ΠΎΩΣΙΙΣ UNIVEL» Τ 1996 η Univel πιστπιείται από TUV CERT τυ Essen Germany σύμφωνα με τ Διεθνές Πρότυπ ΕΝ ISO 9002:1994 και γίνεται τ πρώτ εργστάσι παραγωγής πρϊόντων Ασφαλείας στην Ελλάδα πυ απκτά αυτήν την πιστπίηση. Ταυτόχρνα η σχέση τιμής - πιότητας των πρϊόντων της την ανεβάζυν στις πρώτες θέσεις της αγράς. Τ μέγεθς της Ελληνικής αγράς είναι μικρό και για να διατηρήσει την βιωσιμότητα της και ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, εστιάζει στις εξαγωγές. Παραδσιακά έκανε ε ξαγωγές στην Κύπρ και στην Βυλγαρία. Στην πρσπάθεια της για ανάπτυξη των εξαγωγών βρίσκει εμπόδι την πλιτική για τις εξαγωγές τις Μητρικής εταιρίας. Γεωγραφικά ι περιχές ήταν ήδη μιρασμένες σε άλλες αδερφές εταιρίες, και για να μην υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τυ μίλυ δέχθηκε απκλεισμό σε αυτό τ βήμα της για επέκταση. Οι μόνι εξαγωγικί ρίζντες πυ της δίννται είναι τα φτωχά τότε Βαλκάνια και η Κύπρς, η πία Κύπρς διεκδικείται από Αγγλική αδερφή εταιρία πυ ήδη εξάγει στ νησί Συστήματα Συναγερμύ και Πυρασφάλειας. Έτσι στην Univel, μένει μόν τμέας των Φωτιστικών Ασφαλείας για εξαγωγές στ νησί. Γνωρίζντας ότι τα πρϊόντα της δεν είναι ανταγωνιστικά στα Βαλκάνια λόγω της τιμής τυς, αναπτύσσει νέ Φωτιστικό Ασφαλείας χαμηλότερυ κόστυς μια πυ ι πρδιαγραφές Ασφαλείας σε αυτές τις χώρες δεν είναι τόσ αυστηρές. Τ νέ πρϊόν είχε πλύ μεγάλη απήχηση και στην Ελληνική αγρά τυ φθηνύ Φωτισμύ και ανταγωνίστηκε στ κόστς Ασιατικά πρϊόντα, καταφέρνντας έτσι η Univel να πάρει νέ μερίδι αγράς και να αυξήσει τν κύκλ εργασιών της. Είναι σίγυρ όμως ότι απκλεισμός της από τις εξαγωγές περιόρισε την ανάπτυξη της. Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα γίνεται όλ και πι έντνς, έχυμε πραγματικά κατακλυσμό της Ελληνικής αγράς από εισαγόμενα φθηνά Ασιατικά πρϊόντα πυ φυσικά δεν πληρύν τις πρδιαγραφές Ασφαλείας. Ο εγχώρις ανταγωνισμός ξεκινά πλιτική μείωσης τιμών και extra εκπτώσεων, πρσπαθώντας να διατηρήσει την θέση τυ στην αγρά και να ανταγωνιστεί τυς εισαγωγείς φθηνών πρϊόντων. Η Univel γνωρίζει ότι δεν μπρεί να ανταγωνιστεί στις τιμές αλλά ύτε επιθυμεί να καταστρέψει την εικόνα της στην αγρά απαξιώνντας τα πρϊόντα της. Επιμένει στ πιτικό πρϊόν και πρσπαθεί να ανταγωνιστεί τις εισαγωγές μέσα από πρσφυγές στ Υπυργεί Ανάπτυξής για την τήρηση των καννισμών Ασφαλείας και των Πρδιαγραφών για τα πρϊόντα. Με αυτό τν τρόπ καταφέρνει να απσυρθύν από την αγρά κάπια μντέλα, αλλά τα μντέλα πυ εισάγνται είναι δεκάδες και ι Ελληνι Πανεπιτήμι Μακεδνίας Executive M B.A. 77

78 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΈΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» κές Δημόσιες Υπηρεσίες δυσκίνητες. Η μη τήρηση των Καννισμών - Πρδιαγραφών Ασφαλείας από τυς υπεύθυνυς φρείς και η μη απαγόρευση της κυκλφρίας πρϊόντων χωρίς πρδιαγραφές σε πρϊόντα ασφαλείας πυ η χρήση τυς είναι η πρστασία της ζωής και της περιυσίας, είναι ένα ακόμα πρόβλημα πυ έχει να αντιμετωπίσει η εταιρία. Μελλντική ευκαιρία μπρεί να θεωρηθεί η εφαρμγή των Κιντικών πρτύπων - καννισμών. Η εφαρμγή τυς θα διπλασιάσει την πίτα στα συστήματα Ασφαλείας στην Ελλάδα και θα απκλείσει τη πρϊόντα χωρίς πρδιαγραφές και στάνταρτ. Από τ τέλμα τυ περιρισμύ των εξαγωγών βγαίνει τ 1997 OPER όταν όλς όμιλς Menvier εξαγράζεται από Αμερικάνικη πλυεθνική εταιρία την Cper Industries INC. Η Cper ιδρύθηκε τ 1833 στ Hustn όπυ ακόμα βρίσκνται τα headquarters της εταιρίας. Τ 1997 πυ κάνει την εξαγρά τυ μίλυ Menvier έχει κύκλ εργασιών 3,9 δις δλάρια και εργαζόμενυς ανά τν κόσμ. Από τ 1993 η Cper αναπτύσσει μια έντνα επιθετική πλιτική ανάπτυξης μέσα από εξαγρές. Στρέφεται στν τμέα τυ Ηλεκτρλγικύ Υλικύ και τυ Υλικύ Ασφαλείας και παράλληλα πυλά δικά της divisin πυ δραστηριπιύνται στην Αυτκινητβιμηχανία. Ο όμιλς Menvier μετά την εξαγρά τυ απτελεί ένα από τα πέντε divisin της Cper και είναι η πρόσβαση της Cper στην Ευρωπαϊκή Αγρά. Βέβαια η εξαγρά φέρνει αλλαγές στην δμή τυ μίλυ Menvier, νέες πλιτικές και νέα κυλτύρα. Είναι γνωστό ότι η Αμερικάνικη επιχειρηματική πρσέγγιση είναι πλύ διαφρετική από την Ευρωπαϊκή. T divisin Menvier δέχεται μια εξ θεμελίων αναδιργάνωση. Πρώτν νμάζεται πλέν Cper Menvier pic και όλες ι εταιρίες πυ τ απτελύσαν βάζυν τ ό νμα Cper στ lg τυς. Από της 17 παραγωγικές εταιρίες (εργστάσια) τυ πρώην μίλυ Menvier συνεχίζυν να παράγυν μόν τα εννέα, ι υπόλιπες κτώ παραγωγικές μνάδες κλείνυν, τα δυ από τα κτώ εργστάσια κλείνυν όλες της δράστηριότητές τυς και ι υπόλιπες έξι εταιρίες παραμένυν sales ffice (απλά εμπρεύνται πρϊόντα άλλων αδερφών εταιριών ή την δίκιά τυς γκάμα πυ πλέν παράγεται σε άλλ εργστάσι τυ μίλυ). Η επιλγή των εταιριών πυ θα μείνυν παραγωγικές μνάδες γίνεται με κριτήρια α) τυ κόστυς παραγωγής. β) των εγκαταστάσεων. 78 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

79 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΑΙΛ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ANA. 1ΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ VNIVEL» γ) τυ μηχανλγικύ εξπλισμύ, δ) τυ ανθρώπινυ δυναμικύ αλλά και ε) με γεωγραφικά κριτήρια. Η Univel είναι ανταγωνιστική από θέμα κόστυς παραγωγής, ειδικότερα επειδή έχει χαμηλό εργατικό κόστς σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές εταιρίες. Δέχεται την πρόκληση και αναλαμβάνει να παράγει (μέρς στην αρχή) για την Ιταλική και Πρτγαλική εταιρία. Σε δύ χρόνια μεταφέρεται όλη ι παραγωγή τυς στην Univel καθώς και μέρς της παραγωγής της Ολλανδικής εταιρίας. Σε πρώτ στάδι η πρόκληση επιτεύχθηκε. Η Univel εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της ως κάθετη παραγωγική μνάδα, ισχυρπιεί την θέση της στν όμιλ και παράλληλα μέσα σε αυτά τα δύ χρόνια διπλασιάζει τν τζίρ της και ανάλγα τα κέρδη της. 3.3 Η Απστλή της εταιρίας Η εταιρία μέσα από την ιστρία της, την τεχνγνωσία της και τ ανθρώπιν δυναμικό της θα συνεχίσει την πρσπάθεια για επίτευξη της απστλή της και των στόχων της. Απστλής της είναι η πρμήθεια της εγχώριας και διεθ\ ύς αγράς με πρϊόντα Ασφαλείας πυ πρστατεύυν την ζωή και την περιυσία, όπως Συστήματα Εφεδρικύ Φωτισμύ Ασφαλείας, Συστήματα Πυρανίχνευσης, Αντικλεπτικά Συστήματα Ασφαλείας με στόχ την πλήρη ικανπίηση των απαιτήσεων των πελατών της και κάνντας αυτό, να επιτυγχάνει Θετικά ικνμικά απτελέσματα για τυς μετόχυς της και να εξασφλ.ίζει ένα περιβάλλν για τυς εργαζμένυς σε αυτήν, πυ να εμπνέει εμπιστσύνη και να δημιυργεί τις αναγκαίες πρϋπθέσεις για την ικνμική, κινωνική και επαγγελματική τυς καταξίωση. 3.4 Οι στόχι της εταιρία είναι Η Univel πρκειμένυ να εξασφαλίσει ένα κινό σημεί αναφράς στ πί να συγκλίνυν ι πρσπάθειες όλων των στελεχών της για την εκπλήρωση της Απστλής της, έχει καθιερώσει συγκεκριμένυς κανόνες και συμπεριφρές, ι πίες συνψίζνται στην Εταιρική Πλιτική της και Στρατηγική της. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 79

80 «ΣΤΡΛ TillΊΚΟΣΧΡΗ\ΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝ()\ΙΙΚΟΣΣΧΕ Ι/.1ΣΛΙΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΙΙΤΩΣΗΣ UNIVEL» Στ πλαίσι πυ διαμρφώνεται η στρατηγική της τίθενται ι Επιχειρηματικί της Στόχι. Η Εταιρική Πλιτική της, η Στρατηγική της και ι Επιχειρηματικί της Στόχι περιλαμβάννται στα Επιχειρηματικά της Σχέδια, τα πία είναι τ απτέλεσμα τυ Επιχειρηματικύ της Σχεδιασμύ. Οι Επιγειρηματικί της Στόχι της Univel είναι Η συνεχείς ικανπίηση των απαιτήσεων και πρσδκιών των πελατών Η βελτίωση της θέσης της εταιρίας στην αγρά Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας Η βελτίωση της πιότητας των παραγόμενων πρϊόντων Η αναβάθμιση τυ Ανθρώπινυ δυναμικύ Η βελτίωση της παραγωγικότητας Η αύξηση των εξαγωγών Η Univel στχεύει να συνεχίσει να απτελεί εταιρία με διεθνή στάνταρτ και πρότυπα και να δίνει τ παράδειγμα της Ελληνικής απτελεσματικής επιχειρηματικότητας- διίκησης και της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με Ευρωπαϊκές εταιρίες τυ κλάδυ. Για την επίτευξη των στόχων της έχει επιλέξει την στρατηγική της, εκτιμώντας την καταλληλότητα, απδχή και εφικτότητα της. 3.5 Στρατηγική για την Παραγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνλγίας στν τμέα των ηλεκτρνικών και των συστημάτων Ασφαλείας στν πί δραστηριπιείται η Univel δημιυργύν την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από τν σύγχρν μηχανλγικό εξπλισμό, τυς αυτματισμύς και την εκπαίδευση τυ πρσωπικύ. Η έξαρση των τηλεπικινωνιών τ τελευταί διάστημα έχει αλλάξει τ πεδί. Η α νάγκη για μικρότερες πλακέτες και αντίστιχα μικρύ μεγέθυς υλικά (λόγω της συνεχής συμπίεσης τυ μεγέθυς των συσκευών κινητής τηλεφωνίας αλλά και όλων των ηλεκτρ 80 Executive MB A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

81 «ΣΤΡΛ Till ΊΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΊΌΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΛΣΜΟΣ: Λ ΝΑ Λ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» νικών συσκευών) έχει δηγήσει στην ανάπτυξη πρώτων υλών μικρότερυ μεγέθυς τα πία δεν μπρύν να επεξεργαστύν από τις παλαιότερες μηχανές SMT (μηχανές τπθέτησης υλικών επιφανειακής στήριξης SMD πάνω σε πλακέτα ηλεκτρνικύ κυκλώματς). Η Univel ενώ έχει 2 μηχανές SMT τ 2001 εφδιάζεται με τρίτη η πία έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί υλικά δύ μεγεθών, τα 1206 πυ κυκλφρύν ακόμα στην α γρά αλλά θα απσυρθύν στ μέλλν, και τα υλικά τελευταίας γενιάς 0805 και Για περισσότερη ευελιξία σε περίπτωση απαξίωσης των 2 παλαιότερων SMD μηχανημάτων της τ πρώτ εξάμην τυ 2003 πρϋπλγίζει να επενδύει σε νέα γραμμή παραγωγής η πία περιέχει και SMT μηχανή τελευταίας τεχνλγίας, αυξάνντας έτσι την παραγωγική της δυνατότητα κατά 40%. Η απόφαση για την νέα επένδυση πάρθηκε με στόχ α) την ετιμότητα της, στις νέες τεχνλγικές εξελίξεις αλλά κυρίως β) της στρατηγικής απόφασης για επέκταση της παραγωγικής της δυνατότητας. Η Univel στχεύει στ να πάρει μεγαλύτερ μερίδι της παραγωγής τυ μίλυ στην Ελλάδα. Ήδη παράγει κάθετα για δύ αδερφές εταιρίες (της Ιταλίας και της Πρτγαλίας) και μέρς της παραγωγής της Ολλανδικής εταιρίας. Από την άλλη πλευρά η Cper έχει ήδη επενδύσει στην Κίνα. Τ 1998 δημιυργεί jin-venture με Κινέζικ εργστάσι και δίνει μεγάλ μέρς της παραγωγής τυ Ευρωπαϊκύ της divisin Menvier εκεί. Η παραγωγή της Ιταλικής και Πρτγαλικής εταιρίας δεν πρσφερόταν για μαζική παραγωγή (πλλί κωδικός πλλά διαφρετικά πρϊόντα σε μικρές πσότητες). Αυτή ήταν στρατηγική ευκαιρία για την Univel. Μη μπρώντας να α νταγωνιστεί στ κόστς την Κίνα εστίασε όχι στην μαζική παραγωγή αλλά στην παραγωγή διαφρπιημένων πρϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγράς των πελατών της ( αδερφών εταιριών πυ ανήκυν στν ίδι όμιλ ). Σήμερα η Univel πρσπαθεί να διατηρήσει και να αναπτύξει αυτή τη θέση της, με έμφαση στην διαφρπίηση και στην πιότητα. Παράλληλα μέσα από την αυτματπίηση της παραγωγής πρσπαθεί να μειώσει τ κόστς. Την πιότητα η πία ήταν και είναι συνώνυμη των πρϊόντων της, την στηρίζει με την συνεχή βελτίωση και επένδυση στην παραγωγική διαδικασία αλλά και με την συνεχή εκπαίδευση τυ πρσωπικύ της. Η παραγωγή γίνεται με μικτά συστήματα. Υπάρχει πλήρης ργάνωση στ πρόγραμμα παραγωγής και πλήρης τεκμηρίωση λόγω των διαδικασιών τυ ISO 9001:2000. Οσ αφρά την παραγωγική διαδικασία, υπάρχει μια κινή βάση παραγωγής για όλα τα πρϊό Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B. A. 81

82 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ντα. Από εκεί και πέρα ανάλγα με τν κωδικό τυ παραγόμενυ πρϊόντς γίνεται αναγωγή σε ημιέτιμα και επεξεργάζνται περαιτέρω μαζικά. Υπάρχει αυτματπίηση της παραγωγικής διαδικασίας με αυτόματ πιτικό έλεγχ των πρϊόντων ( λειτυργία ρμπότ). Λειτυργεί σύστημα MRP ( Material Requirement Planning) σύστημα SCADA, σύστημα CAD/CAM και έχει εφαρμστεί BPR(Business Prcess Re-engineering). Γενικά ακλυθύνται όλες ι πρδιαγραφές και η επιχείρηση θεωρείται πρότυπ για πλλές άλλες σε ργάνωση και λειτυργία. Η τυππίηση της παραγωγικής διαδικασίας έχει επιφέρει σχεδίασμά της παραγωγής με βάση την ευελιξία και τν πργραμματισμό. Η χρησιμπιύμενη δυναμικότητα τυ εργστασίυ είναι πλλή υψηλή (80%), δεν υπάρχει φύρα υλικών και τ κόστς για την ενέργεια είναι πλύ μικρό, απτελεί τ 5% των γενικών βιμηχανικών εξόδων. Η εταιρία παρυσιάζει πλύ έντνη απθηκευτική δραστηριότητα (70% των απθηκευτικών της χώρων) λόγω των πλλών ειδών πυ έχει. Υπάρχει Lgistics Manager πίς έχει ως στόχ την μείωση τυ ύψυς των απθεμάτων και την πι απτελεσματική τυς χρήση, διατηρώντας τν δείκτη της κυκλφριακής ταχύτητας των απθεμάτων σε χαμηλά επίπεδα. Υπάρχει μηχανγραφικό σύστημα παρακλύθησης των απθεμάτων, με βάση τις ανάγκες για Α Ύλες, σύστημα τήρησης ή έλλειψης απθεμάτων και σύστημα bar cde. Οι στόγι πυ έγει τ τιιιίιια παραγωγής ttic Univel είναι Ευέλικτη Παραγωγική διαδικασία ( μικρά set up time, δυνατότητα απτελεσματικής παραγωγής και για μικρές πσότητες) Μηδενισμός των νεκρών χρόνων Μείωση τυ κόστυς παραγωγής σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας Πλήρη αξιπίηση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης Παραγωγή πιτικών πρϊόντων πυ πληρύν τις τεχνικές πρδιαγραφές Τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας 82 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

83 «ΣΤΡΛΤΜΊΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΠΠΑΣΜΟΣ: ΑΝΛΛΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 3.6 Στρατηγική για τυς ανθρώπινυς Πόρυς. Για να μπρέσει η Univel να πρσφέρει πιτικά πρϊόντα και τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στυς πελάτες της, επενδύει στ Ανθρώπιν δυναμικό της, τ πί τ θεωρεί ότι είναι η εγγύηση της επιτυχίας της. Τ Ανθρώπιν δυναμικό είναι ένας από τυς πι πλύτιμυς πόρυς της, τ πί δεν τ αντιμετωπίζει ως μέσν για μείωση τυ κόστυς της. Η τεχνγνωσία τυ και η εμπειρία τυ είναι τα πι πλύτιμα πάγια της εταιρίας. Δεν είναι τυχαί ότι ι εργαζόμενι της την αντιμετωπίζυν ως life - lng εργασία και ι απχωρήσεις εργαζμένων είναι ανύπαρκτ φαινόμεν. Η εταιρία επενδύει συνεχώς στην α νάπτυξη τυ πρσωπικύ της, μέσα από σεμινάρια, πργράμματα κατάρτισης σε τεχνλγικά θέματα, Η/Υ, Αγγλικά. Επιδτεί τα στελέχη της για σπυδές, παρτρύνει την παρακλύθηση ενδεταιρικών σεμιναρίων πυ γίννται από την Μητρική εταιρία. Αναγνωρίζντας την σημασία της μαδικής εργασίας και της συνεργασίας των τμημάτων μεταξύ τυς θέτει κινύς στόχυς στα τμήματα (με ανάλγα bnus) ώστε να επιτευχθεί η απτελεσματική συνεργασία τυς. Η Univel εκτός από την γενική διεύθυνση, απτελείται από τα τμήματα. Διεύθυνσης Οικνμικών & Πρσωπικύ, Διεύθυνση Πωλήσεων & Μάρκετινγκ, Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, Διεύθυνση Παραγωγής και Λειτυργίας τυ Εργστασίυ, Διεύθυνση Πρμηθειών, Υπεύθυν Μηχανργάνωσης και Τεχνικύ Τμήματς. Όλι ι Διευθυντές των Διευθύνσεων έχυν την ευθύνη να διασφαλίζυν την απτελεσματική εφαρμγή των Πλιτικών της εταιρίας διασφαλίζυν την επίτευξη των στόχων της εταιρίας λαμβάνυν τα αναγκαία μέτρα για την συνεχή ενημέρωση τυ πρσωπικύ ευθύνης τυς και την διατήρηση τυ σε πλήρη εγρήγρση για την ικανπίηση των α παιτήσεων και των πρσδκιών των πελατών, αλλά και της εφαρμγής των Πλιτικών της εταιρίας υλπιύν τα Επιχειρηματικά Σχέδια της εταιρίας πρσδιρίζυν τυς πόρυς πυ απαιτύνται για την λειτυργία, συντήρηση και συνεχή βελτίωση της απτελεσματικότητας των Επιχειρηματικών Σχεδίων της ε ταιρίας αξιπιύν απτελεσματικά τυς διαθέσιμύς πόρυς Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ. Β.Α. 83

84 «ΣΤΡΑ ΊΊII ΊΚΟΣΧΡΗΧ L4 ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» εντπίζυν ευκαιρίες για βελτίωση και να πρτείνυν βελτιώσεις συλλέγυν, αναλύυν και αξιπιύν τα δεδμένα από την εφαρμγή της Στρατηγικής και να πρσδιρίζυν τις κατάλληλες διρθωτικές και πρληπτικές ενέργειες για την εξάλειψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, την απφυγή επανάληψή τυς ( σε περίπτωση πυ έχυν συμβεί) καθώς και την πρόληψη τυς συνεργάζνται μεταξύ τυς και με την Γενική Διεύθυνση για την αξιλόγηση τυ βαθμύ επίτευξης των στόχων τυς και της λήψης μέτρων για την βελτίωση της ε πίδσης της εταιρίας Τ ργανόγραμμα της εταιρίας είναι: 84 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

85 «ΣΤΡΑΤΙΙΠΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 3.7 Στρατηγική για τ R & D Τ τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι από τα πι ζωτικά της εταιρίας. Εκτός από την βελτίωση και την πρσαρμγή στα Ελληνικά στάνταρτ και πρότυπα των πρϊόντων της Μητρικής εταιρίας, τ πι σημαντικό έργ τυ R&D είναι τ in-huse develpment. T 90% τυ Φωτισμύ Ασφαλείας είναι πρϊόντα τα πία σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στην Univel, αντίστιχα τ 40% των συστημάτων Πυρανίχνευσης και τ 25% των Συστημάτων Συναγερμύ. Τ τμήμα κάνει ανάπτυξη πρϊόντων των αδερφών εταιριών τα πία παράγνται στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη γίνεται σε συνεργασία με τα δικά τυς R&D αν υπάρχυν ή σε συνεργασία με τα τμήματα Μάρκετινγκ για την κάλυψη των αναγκών των εκεί αγρών. Η διαρκή μελέτη, η αξιλόγηση και χρήση των νέων τεχνλγιών, είναι τα κλειδιά για την απτελεσματική βελτίωση των υπάρχων πρϊόντων ή την ανάπτυξη νέων. Η γνώση των πρδιαγραφών και των τπικών ή διεθνών στάνταρτ πυ πρέπει να πληρύν τα πρϊόντα είναι απαραίτητη ώστε να γίνει η σωστή εφαρμγή τυς και να πιστπιηθεί τ πρϊόν. 3.8 Η πλιτική και ι στόχι πιότητας. Όλα τα πρϊόντα πυ διαθέτει στην αγρά η Univel είναι πιστπιημένα από αναγνωρισμένυς φρείς. Έχει πιστπιηθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ICEL, ΕΝ, EMC από την ΚΕΜΑ KEUR κατά ENEC, ΕΝ & ΕΝ60924, LPCB και Llyd s κατά ΕΝ54 & BS5445. Τ 1996 πιστπιήθηκε από την TUV CERT για τ σύστημα διαχείρισης πιότητας πυ εφαρμόζει, σύμφωνα με Διεθνές Πρότυπ ΕΝ ISO 9002:1994. Τ 2002 έχει πιστπιηθεί σύμφωνα με τ νέ πρότυπ ΕΝ ISO 9001:2000 ακλυθώντας την φιλσφία της για διαρκή ικανπίηση τυ πελάτη. Η Univel πρκειμένυ να εξασφαλίσει ένα κινό σημεί αναφράς στ πί να συγκλίνυν ι πρσπάθειες όλων των στελεχών της για την εκπλήρωση της απστλής της, έχει καθιερώσει συγκεκριμένυς κανόνες και συμπεριφρές ι πίες συνψίζνται στην εταιρική της πλιτική. Σύμφωνα με την πία δεσμεύεται να παρέχει πρϊόντα πυ να ανταπκρίννται πλήρως στις απαιτήσεις και πρσδκίες των πελατών της και αυτή η δέσμευση υλπιείται μέσα από: Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ. Β.Α. 85

86 «ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΚ ίικοσ ΣΧΕΣΗΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Την κατανόηση των υπάρχυσων και μελλντικών αναγκών των πελατών, την συνεχή ικανπίηση των απαιτήσεων και πρσδκιών τυς. Την δημιυργία αμιβαία επωφελών σχέσεων με τυς πρμηθευτές. Την καθιέρωση της συνεχύς βελτίωσης της συνλικής επίδσης της εταιρίας ως μόνιμυ στόχυ. Την ενεργό συμμετχή τυ ανθρώπινυ δυναμικύ, αξιπίηση των δυναττήτων τυ πρς όφελς της εταιρίας και έμπρακτη αναγνώριση της πρσφράς τυ. Την παρχή κατευθύνσεων και άσκηση ελέγχυ από την διίκηση, για την κινή πρσήλωση όλων των στελεχών της στην απστλή και τυς στόχυς της και δημιυργία εσωτερικύ περιβάλλντς πυ να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετχή τυς στην πρσπάθεια επίτευξης των στόχων της. 3.9 Πελάτες - Πελατκεντρική Στρατηγική Για την υλπίηση τυ στόχυ της για συνεχή ικανπίηση των απαιτήσεων και πρσδκιών των πελατών της και την κατανόηση των υπάρχυσων και μελλντικών αναγκών τυς η Univel διασφαλίζει τη παρχή πιτικών πρϊόντων, πλήρως εναρμζμένα με τα εφαρμσμένα Πρότυπα και Καννισμύς και σύμφωνα με την ισχύυσα Νμθεσία τη δημιυργία των αναγκαίων πρϋπθέσεων (παρακλύθηση και υιθέτηση των τεχνλγικών εξελίξεων) για την συνεχή βελτίωση της απτελεσματικότη- τας και της πιότητας των παραγόμενων πρϊόντων τη τήρηση τιμκαταλόγυ στα πλαίσια της αγράς τις παραδόσεις στυς σύμφωνη μένυς χρόνυς παράδσης 86 Executive Μ.Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

87 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Τ διάγραμμα ρής πυ ακλυθείται για την πώληση των πρϊόντων της Univel εί- ναι Διάγραμμα Ρής Η πλιτική πωλήσεων πυ ακλυθεί η εταιρία είναι η πώληση μόν σε μεγάλυς διανμείς στην Αθήνα και Θεσσαλνίκη ή σε αντιπρσώπυς της στην επαρχία. Έχει δημιυργήσει ένα κύκλωμα αντιπρσώπων, έναν σε κάθε επαρχία στυς πίυς πυλά α πκλειστικά ώστε να πρφυλάσσει τυς πελάτες της από ανταγωνισμό μεταξύ τυς. Στην Αθήνα και Θεσσαλνίκη δυλεύει με μεγαλδιανμείς, η εταιρία δεν πυλά στν τελικό χρήση, έστω και αν είναι μεγάλ δημόσι έργ, απφεύγντας με αυτό τν τρόπ να έρθει σε σύγκρυση - ανταγωνισμό με τυ πελάτες της. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 87

88 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΚΔ1ΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Η Univel εφαρμόζει πελατκεντρική πλιτική α) υπστηρίζει τεχνικά τυς πελάτες της. Διαθέτει ένα άρτια καταρτισμέν Τεχνικό τμήμα και με απ ευθείας τηλεφωνική γραμμή πρσφέρει τηλεφωνική υπστήριξη για τα πρϊόντα της. Παράλληλα ενημερώνει και εκπαιδεύει τυς πελάτες με τεχνικά σεμινάρια. β) πρσπαθεί να διαφυλάξει τα συμφέρντα τυς από τν ανταγωνισμό μεταξύ τυς. γ) στόχς της είναι η συνεχής ικανπίηση των απαιτήσεων και πρσδκιών τυς. δ) παρέχει πιτικά πρϊόντα τα πία έχυν εγγύηση από 1 έως 3 έτη. ε) παρέχει πλήρη γκάμα πρϊόντων (5500 κωδικί πρϊόντων). Η επιστρφή πρϊόντων λόγω ελαττωματικότητας είναι σπάνι ως ανύπαρκτ γεγνός, διότι η εταιρία διεξάγει πιτικό έλεγχ σε όλα τα πρϊόντα της. Υπάρχυν τεκμηριωμένες διαδικασίες ISO 9001:2000 μέσα από τις πίες γίνεται συστηματική παρακλύθηση και καταγραφή των παραπόνων ώστε να ενεργπιύνται ι διαδικασίες για τις σχετικές διρθωτικές ενέργειες. Υπάρχει σύστημα παρακλύθησης και καταγραφής της ικανπίησης και γνώμης των πελατών της εταιρίας καθώς και σύστημα παρακλύθησης της θέσης των πελατών στην αγρά Εξαγωγική Δραστηριότητα Σήμερα η Univel εξάγει στις χώρες : Ιταλία, Πρτγαλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βυλγαρία, Κύπρς, Σαυδική Αραβία, Πλωνία, Εσθνία, Λετνία, Νρβηγία, Συηδία, Φιλανδία. Τ 2001 τ 49% των πωλήσεων ήταν εξαγωγές, είναι μέλς τυ Συνδέσμυ Εξαγω- γέων Βρείυ Ελλάδας και τ 2000 της απνεμήθηκε βραβεί εξαγωγών από τ Επιμελητήρι Πιερίας. 88 Executive MB. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

89 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΠ\1ΛΤ()()ΙΚ()\Ό\1ΙΚ()Σ ΣΧΕΗΛΣΜΟΣ: ΛΣΛΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΣΙΥΕΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Χρηματικνμική Ανάλυση των Οικνμικών Στιχείων της Univel Ltd Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 89

90 «ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΚΜ ΤΟΟΙΚΟΝΟλίΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΑΣΛ ίοσ:.-1 ΝΑ. 1ΥΣΗ ΤΗΣ 1ΙΕΡΙΙ1ΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Χρηματικνμική Ανάλυση των Οικνμικών Στιχείων της Univel 4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στην συνέχεια της ανάλυσης τυ Στρατηγικύ και Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ της Univel Ltd, στ παρόν κεφάλαι θα δθύν και αναλυθύν τα Οικνμικά Στιχεία της Univel Ltd, για την τελευταία τριετία 1999,2000 και 2001 σύμφωνα με τυς δημσιευμένυς Ισλγισμύς. Η ανάλυση των Οικνμικών της μεγεθών διαγράφει μια α νδική πρεία πυ είναι ρατή από χρνιά σε χρνιά. Συγκεκριμένα για τ 1999, κύκλς εργασιών της ήταν δρχ. ενώ για τ 2000 ανέρχεται στ πσό των δρχ και τ 2001 στ πσό των δρχ. Τ 2000 παρυσιάσει μια σημαντική αύξηση τυ τζίρυ κατά 33,4% και μια τρμακτική άνδ των κερδών πρ φόρων κατά 125,93%. Τ 2001 συνεχίζει να παρυσιάσει σημαντική αύξηση τυ τζίρυ κατά 23,64% και επίσης ξανά πάρα πλύ μεγάλη άνδ των κερδών πρ φόρων κατά 128,73%. Τ 2001 είναι η Εικστή Τρίτη εταιρία τυ κλάδυ Ηλεκτρνικύ & Ηλεκτρλγικύ Υλικύ με τα μεγαλύτερα κέρδη πρ φρών. ( Ναυτεμπρική, ειδική έκδση βιμηχανία Ιύλις 2002). Παράλληλα λόγω της μεγάλης αύξησης τυ τζίρυ παρυσιάζεται πάρα πλύ αυξημένη η ρευστότητα τ 2000 κατά 148 % και τ 2001 κατά 165%. Στ παρόν κεφάλαι δίδεται διεξδική ανάλυση των μεγεθών των Απτελεσμάτων Χρήσης, τυ Ισλγισμύ, της Διάθεσης των Κερδών και των Αριθμδεικτών με αντίστιχα γραφικά εξέλιξης μέσα στην εξεταζόμενη τριετία. 4.2 Οικνμικά στιχεία Η Cper Industries INC βρίσκεται στ χρηματιστήρι της Νέας Υόρκης και κάθε εταιρία τυ μίλυ υπόκειται στην υπχρέωση μηνιαίυ κλεισίματς και έκδσης ικν- 90 Executive MB A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

91 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΛΝΑΛΥΣΙΙ ΤΗΣΙΙΕΡΙΙΙΤΩΣΗΣ UNIVEL» μικών καταστάσεων (μηνιαίων απτελεσμάτων και ισλγισμύ). Χρησιμπιεί την μέθδ της πρότυπης κστλόγησης και δυλεύει με πρϋπλγισμύς. T budget της κάθε χρνιάς εγκρίνεται από την πρηγύμενη χρνιά από τ bard f Directrs τυ Divisin μετά από την παρυσίαση τυ πυ γίνεται από τν Γενικό και τν Οικνμικό Διευθυντή της Univel. Η εταιρία εκτός από τν έλεγχ των ρκωτών, ελέγχεται από την Ernst & Yung για την ενπίηση των απτελεσμάτων με την Μητρική καθώς και από τν εσωτερικό ελεγκτή της Cper για την εφαρμγή των διαδικασιών και πλιτικών της. Η ικνμική κατάσταση της Univel διαγράφει μια ανδική πρεία πυ είναι ρατή από χρνιά σε χρνιά. Συγκεκριμένα για τ 1999, κύκλς εργασιών της ήταν δρχ. ενώ για τ 2000 ανέρχεται στ πσό των δρχ και τ 2001 στ πσό των δρχ. Τ 2000 παρυσιάσει μια σημαντική αύξηση τυ τζίρυ κατά 33,4% και μια τρμακτική άνδ των κερδών πρ φόρων κατά 125,93%. Τ 2001 συνεχίζει να παρυσιάσει σημαντική αύξηση τυ τζίρυ κατά 23,64% και επίσης ξανά πάρα πλύ μεγάλη άνδ των κερδών πρ φόρων κατά 128,73%. Τ 2001 είναι η Εικστή Τρίτη εταιρία τυ κλάδυ Ηλεκτρνικύ & Ηλεκτρλγικύ Υλικύ με τα μεγαλύτερα κέρδη πρ φόρών.( Ναυτεμπρική, ειδική έκδση βιμηχανία Ιύλις 2002). Παράλληλα λόγω της μεγάλης αύξησης τυ τζίρυ παρυσιάζεται πάρα πλύ αυξημένη η ρευστότητα τ 2000 κατά 148 % και τ 2001 κατά 165%. Τα απθέματα τ 2000 και τ 2001 βρίσκνται σε υψηλά επίπεδα ( τα πία όμως κρίννται φυσιλγικά για τν κλάδ), δείκτης κυκλφριακή ταχύτητα απθεμάτων βρίσκεται σε ικανπιητικά επίπεδα (50-51 ημέρες) και αντικατπτρίζει την καλή λειτυργία και ργάνωση της απθήκης καθώς και τν καλό πργραμματισμό της παραγωγής. Οικνμικά στιχεία της Univel (σε χιλιάδες δραχμές) Στη χρήση πυ έληξε Συνπτικός Ισλγισμός Έξδα Εγκατάστασης 0,03 0,018 0,018 Ασώματες Ακινητπιήσεις Ενσώματες Ακινητπιήσεις Συμμ.& άλλες Μακρπρθ. Απαιτήσεις Πάγι Ενεργητικό Απαιτήσεις & Απθέματα Βραχυπρόθεσμες τπθετήσεις κλπ Κυκλφρύν Ενεργητικό Σύνλ Ενεργητικύ Μετχικό Κεφ. & Διαφ.Υπερ τ άρτι Απθεμ.& Διαφ. Αναπρ.Περιυσ.Στιχ Απτελέσματα εις Νέν Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 91

92 «ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ 'ΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ίδια Κεφάλαια Πρβλέψεις Τράπεζες (Βραχ.& Μακρ.Υπχρ.) Πρμηθευτές & Γραμμάτια Πλ Ασφαλ.Οργαν, Φόρι & Λιπές Υπχρ Σύνλ Παθητικύ Στη χρήση πυ έληξε Στιχεία Οικνμ. Απτελεσμάτων Κύκλς Εργασιών & άλλα Έσδα Μικτά Κέρδη Έξδα Διικητικής Λειτυργίας Έξδα Έρευνας & Ανάπτυξης Έξδα Λειτυργίας Διαθέσεως Χρηματικνμικά Έσδα (Εξδα) (12.274) (15.131) (13.121) Έκτακτα Έσδα (Εξδα) (4.860) Κέρδη Χρήσης πρ Φόρων Κύκλς Εργασιών Univel L.t.d Κύκλς Εργασιών Μ Κέρδη Κύκλς Εργασιών Οι πωλήσεις της εταιρίας αυξάννται συνεχώς κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις (1999,2000,2001). Η αύξηση για τη χρήση 1999 ήταν 69% (από δρχ 748,3 εκ. τ 1998 σε δρχ 1268 εκ. τ 1999), ενώ η αύξηση για τη χρήση τυ 2000 ήταν 33% (από δρχ 1268 εκ. τ 1999 σε δρχ 1692 εκ. τ 2000), για την χρήση 2001 ήταν 23,35%% (από δρχ 1692 εκ. τ 2000 σε δρχ 2087,6 εκ. τ 2001). Η αύξηση στη τριετία είναι πλύ ικανπιητική και 92 Executive Μ. Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

93 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΙί ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» είχε σαν απτέλεσμα τη βελτίωση τυ μεριδίυ αγράς πυ κατέχει η επιχείρηση και την υπερχή της έναντι τυ ανταγωνισμύ. Από τ 2000 κατέχει τη θέση τυ leader στν Φωτισμό Ασφαλείας. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων φείλεται στην Στρατηγική Διαφρπίησης πυ ακλύθησε η επιχείρηση, στην συνεχή εστίαση της στην Πιότητα, στην αύξηση τυ αριθμύ των πρσφερμένων πρϊόντων και στην αύξηση των εξαγωγών. Περιθώρι Μικτύ Κέρδυς Τ κόστς πωληθέντων μειώθηκε από 77% τ 1999 σε 72% τ 2001 με απτέλεσμα τ περιθώρι μικτύ κέρδυς της εταιρίας να αυξηθεί. Η αύξηση τυ περιθωρίυ μικτύ κέρδυς φείλεται στην μείωση τυ κόστυς παραγωγής, με την χρήση πι απτελεσματικών μεθόδων παραγωγής, μείωση τυ άμεσυ εργατικύ κόστυς μέσα από την αυτματπίηση και την χρήση νέας τεχνλγίας. ΈΕδα Αιικητικικ Λειτυργίας και Λειτυργίας Αιάθεσικ Λόγω της απτελεσματικής Διίκησης και τυ ελέγχυ των εξόδων τα παραπάνω έξδα εμφανίζνται μειωμένα ως πσστό επί των πωλήσεων ( ,9% : 12,6%). Έκτακτα και Ανόργανα Έσδα και ΈΕδα Απτελύν πλύ μικρό πσστό τυ κύκλυ εργασιών και δεν επηρεάζυν υσιαστικά την απδτικότητα της επιχείρησης. Χρεωστικί Τόκι Παρ' ότι η επιχείρηση έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ι χρεωστικί τόκι αφρύν τ μακρπρόθεσμ και τ βραχυπρόθεσμ δάνει πυ έχει λάβει από την εταιρία finance τυ Ομίλυ στν πί ανήκει. Οι χρεωστικί τόκι απτελύν μικρό πσστό των πωλήσεων.. Κέρδτι πρ ωόρων Τα πρ φόρων κέρδη της εταιρίας αυξήθηκαν από δρχ 61,12 εκ. τ 1999 σε δρχ 315,65 εκ. τ 2001 ( αύξηση 415,44% πλύ μεγαλύτερη από την αύξηση τυ κύκλυ εργασιών). Τα κέρδη πρ φόρων βελτιώθηκαν και ως πσστό επί των πωλήσεων από 4,6% (1999) σε 15,35% (2001). Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ. Β.Α. 93

94 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Διάθεση κερδών Κατά τη διάρκεια της τριετίας και παρά τη σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών από δρχ 58,3 εκ. τ 1999 σε δρχ 320,45 εκ. τ 2001 ( αύξηση τριετίας 450%), η ε ταιρία δεν διένειμε μέρισμα αλλά ενίσχυσε τ τακτικό Απθεματικό και τα Αφρλόγητα Απθεματικά της με απτέλεσμα να ισχυρπιηθεί η κεφαλαιακή της βάση. Τα ικνμικά μεγέθη της εταιρείας παρυσίασαν στ σύνλ τυς διαρκή βελτίωση. Τ μέγεθς της εταιρίας αυξήθηκε σε όλη την εξεταζόμενη περίδ όπως φαίνεται και από την αύξηση τυ Ενεργητικύ από δρχ. 758,7 εκ. τ 1999 σε δρχ. 1032,44 εκ. τ 2001 συνλική άνδς 36,1%. Η αύξηση αυτή φείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων και των απθεμάτων σαν συνέπεια της αύξησης τυ κύκλυ εργασιών. IMvic ΕΕπλισιιικ (Ενσώιιατες Ακινητπιιίσειί Η εταιρία στεγάζεται σε ενικιαζόμεν τριώρφ κτίρι συνλικύ εμβαδύ τ.μ. όπυ βρίσκνται: 1. χώρς παραγωγής συνλικύ εμβαδύ 1,400 τ.μ. 2. απθηκευτικί χώρι συνλικύ εμβαδύ τ.μ. 3. γραφεία συνλικύ εμβαδύ 860 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας έχυν πρδιαγραφές σύγχρνης εργστασιακής μνάδας, κλιματίζνται και είναι εφδιασμένες με σύστημα συνεχύς ανανέωσης τυ αέρα. Επιπλέν είναι εφδιασμένες με σύγχρνα συστήματα βιμηχανικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νμθεσίας, σύστημα πυρασφάλειας καθώς επίσης και με σύστημα συναγερμύ. Ο μηχανικός εξπλισμός της εταιρίας ενισχύεται συνεχώς με αυτματπιημένες μηχανές και νέες γραμμές παραγωγής.. Η εταιρία διαθέτει επίσης πλήρες και υπερσύγχρν σύστημα μηχανργάνωσης και δίκτυ ηλεκτρνικών υπλγιστών. Τα πάγια της εταιρίας αυξήθηκαν από δρχ. 198,1 εκ. τ 1998 σε δρχ. 234,5 εκ. τ 2001 (αύξηση 18,4%). Απθέαατα Λόγω της αύξησης τυ κύκλυ εργασιών, τα απθέματα αυξήθηκαν από δρχ. 182,41 εκ. τη χρήση 1999 σε δρχ. 284,27 εκ. τη χρήση 2001 (συνλική αύξηση 55,84%). 94 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

95 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΙΙΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Απαιτήσει Οι απαιτήσεις από δρχ. 483,2 εκ πυ ήταν τ 1999 ανήλθαν για τ 2001 σε δρχ. 605,54 εκ., ήτι πσστό αύξησης 25,3 % περίπυ, ακλυθώντας την αύξηση τυ κύκλυ εργασιών της εταιρείας. Τ μεγαλύτερ μέρς αφρά απαιτήσεις από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες. Οι απαιτήσεις εισπράττνται ως επί τ πλείστν (πσστό 65%) μέσα στις πρώτες 90 ημέρες από τη γέννησή τυς. Ίδια Κεωάλαια Αυξήθηκαν από δρχ 114,86 εκ. τ 1999 σε δρχ 435,37 εκ. τ 2001 παρυσιάζντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης τυ 275,1%. Η μεταβλή αυτή φείλεται στην αύξηση της κερδφρίας της εταιρείας και στη μη διανμή μερισμάτων στυς εταίρυς. Πριιπθευτές - Γαιηιάτια & Επιταγές πληρωτέες Τ υπόλιπ τυ λγαριασμύ ανήλθε, κατά τη χρήση τυ 2001, σε δρχ 83,77 εκ. από δρχ 335,4 εκ. τ 2000 και δρχ 319 εκ. τ Η πίστωση πυ απλαμβάνει η εταιρία από τυς πρμηθευτές της κυμαίνεται μεταξύ 60 και 90 ημερών. Οι επιταγές πληρωτέες αντιπρσωπεύυν ελάχιστ πσστό των υπχρεώσεων και ανέρχνται στ πσό των δρχ 12,66 εκ. Η μείωση τυ υπλίπυ τυ λγαριασμύ Πρμηθευτών για τ έτς 2001 ήταν απτέλεσμα των αγρών πυ έγιναν από αδερφές εταιρίες με αντίστιχη αύξηση τυ υπλίπυ τυ λγαριασμύ Υπχρεώσεις πρς συνδεμένες επιχειρήσεις ( από 99 εκ.δρχ. τ 2000 σε 301,98 εκ δρχ. τ 2001) Τραπεζικές Υπγρεώσεις Η εταιρία, με απόφαση της μητρικής της, δεν κάνει χρήση τραπεζικύ δανεισμύ αλλά καλύπτει τις ανάγκες της μέσω της εταιρίας finance τυ Ομίλυ. Πιστωτές Αιάρι Στν παραπάνω λγαριασμό περιλαμβάνεται (για τη χρήση 2001) πσό δρχ 28,36 εκ. πυ αφρά ακριβώς τη βραχ/σμη χρηματδότηση της εταιρίας. Ο μέσς βραχ/σμς δανεισμός στη διάρκεια της τριετίας ήταν περίπυ δρχ 56 εκ. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 95

96 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Μακρπρόθεσμες Υπγρεώσεις Οχ μειύμενες μακρπρόθεσμες υπχρεώσεις της επιχείρησης αφρύν τ δάνει πυ έχει λάβει από τη μητρική της μέσω της εταιρίας finance τυ Ομίλυ. Στη χρήση πυ έληξε Οικνμικί Αριθμδείκτες Κυκλφ. Ταχύτητα Πάγ.Επενδύσεων 44,41 47,90 24,48 Ταχύτητα Κυκλ/ντς Ενεργητικύ 2,14 1,98 1,81 Κυκλφριακή Ταχύτητα Απθεμάτων Κυκλφριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Λειτυργική Κέρδη πρς Πωλήσεις 2,37% 4,92% 9,78% Κόστς Πωληθέντων πρς Πωλήσεις 76,99 78,54 72,11 Καθαρά Απτελέσματα πρς I. Κεφάλαια 53,22% 82,31% 96,22% Περιθώρι Καθαρύ Κέρδυς 4,6% 8,71% 15,35% Απόδση Ιδίων Κεφαλαίων 49,31% 46,6% 37,76% Κυκλφριακή Ρευστότητα 1,65 1,48 1,38 Αμεση Ρευστότητα 1,02 1,06 1,17 Δανειακή Επιβάρυνση 57,32% 72,30% 83,39% Κάλυψη Τόκων 14% 9% 23.82% Μακρ/σμς Δανεισμύ πρς I. Κεφάλαια 1,07 0,31 0 Ξένα πρς Ίδια Κεφάλαια 5,51 2,92 1,36 Univel L.t.d. ΑΡΙΘΜΟΔ/ΚΤΕΣ I IΔΕΙΚΤ ΚΥΚΛΟΦ.ΡΕΥΣ Η ΔΕΙΚ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤ I I ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΠΡ 96 Executive M B. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

97 «ΣΤΡΛTillΊΚΟΣ ΧΡΙΙΜΛΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΛΣΜΟΣ: ANA. 1ΥΣΙΙ ΤΙΙΣΙΙΕΡΙΙΙΤΩΣΗΣ UNIVEL» Univel Ltd ΑΡΙΘΜΟΔ ΚΤΕΣ I I ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝ ΚΕΦ I ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ ΠΡΟΣ ΣΥΝ I I ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚ ΕΠ 1H ΔΕΙΚΤ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔ I I ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ Δ/ ΕΤΗ Univel L.t.d. ΑΡΙΘΜΟΔ.ΚΤΕΣ ' '-"ΊΜ' '--111" υ(.»» * >-»«1 11 I I ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ MEIKT.KEP i ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘ. ΚΕΡΔ I I ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤ ΠΩΛ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α 97

98 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕίΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Δείκτες ΕΕέλιΕικ Όλι ι δείκτες της κατηγρίας αυτής παρυσιάζυν αξισημείωτες μεταβλές. Ειδικότερα μέσς ετήσις ρυθμός αύξησης τυ κύκλυ εργασιών ανήλθε σε 28,39%, τα κέρδη πρ φόρων αυξάννταν με ρυθμό της τάξης τυ 127% ενώ η μέση ετήσια αύξηση τυ ενεργητικύ ανήλθε σε 16,65%. Δείκτες Απδτικότητας Η εταιρεία παρυσιάζει υψηλά επίπεδα απδτικότητας τόσ των ιδίων όσ και των συνλικών απασχλυμένων κεφαλαίων σε όλη τη διάρκεια της τριετίας Δείκτες Κυκλωιακιίς Τατύτητας Ο μέσς χρόνς είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες της εταιρείας κυμαίνεται μεταξύ 136 ημ. (1999) και 99 ημ. (2001). Ο δείκτης κυκλφριακής ταχύτητας απθεμάτων μειώθηκε κατά τη διάρκεια της τριετίας από 70 ημέρες τ 1999 σε 58 ημέρες τ Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης Η σχέση ξένα πρς ίδια κεφάλαια μειώνεται στη διάρκεια της τριετίας από 5,51:1 τ 1999 σε 1,36:1 τ Ο σχετικός δείκτης κρίνεται ικανπιητικός για βιμηχανική μνάδα. Οι τόκι καλύπτνται τ 2001 κατά 24 φρές περίπυ. Δείκτες Ρευστότητας Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας κινήθηκαν σε επίπεδα μεγαλύτερα της μνάδας σε όλη τη διάρκεια της τριετίας 98 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

99 «ΣΤΡΛΤΠΙΊΚΟΣΧΡΠΜΛΊ'ΟΟ/ΚΟΧΟΜΙΚΟΣΣ\'Ε \ΙΑΣ.\/()Σ: ΛΧΛΛΥΣΙΙ ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΙΙΊΏΣΠΣ ί/λυίέι.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ανάλυση Ανταγωνισμύ - SWOT Ανάλυση της Univel Ltd Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 99

100 «ΣΤΡΑΤΙΠΊΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΥΕΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ανάλυση Ανταγωνισμύ - SWOT Ανάλυση της Univel Ltd 5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σε συνέχεια τυ πρηγύμενυ κεφαλαίυ όπυ έχυν δθεί και αναλυθεί τα Οικνμικά στιχεία της Univel Ltd, σε αυτό τ κεφάλαι γίνεται ανάλυση τυ Ανταγωνισμύ σύμφωνα με τ μντέλ τυ Prter. Ακόμα δίδνται Συγκριτικές Καταστάσεις των Απτελεσμάτων Χρήσης και τυ Ισλγισμύ, της Univel Ltd με τν κύρι ανταγωνιστή της, για την τριετία 1999,2000 και 2001 σύμφωνα με της δημσιευμένες καταστάσεις και των δύ εταιριών για τ αντίστιχ διάστημα. Επίσης μέσω γραφικών φαίνεται η θέση των δύ α νταγωνιστικών επιχειρήσεων σε σχέση με κύρια μεγέθη των Καταστάσεων των Απτελεσμάτων Χρήσης και τυ Ισλγισμύ. Σύμφωνα με αυτά τα στιχεία είναι σαφή η υπερχή της Univel Ltd. Τα παραπάνω περιγράφνται στην παράγραφ 5.2 και στην παράγραφ 5.3 γίνεται ανάλυση SWOT της Univel Ltd πύ αναλύνται ι Απειλές και Ευκαιρίες τυ Εξωτερικύ Περιβάλλντς καθώς και ι Δυνάμεις και Αδυναμίες τυ Εσωτερικύ Περιβάλλντς της επιχείρησης. 5.2 Ανάλυση ανταγωνισμύ Η Univel ανήκει στν κλάδ τυ Ηλεκτρνικύ & Ηλεκτρλγικύ Υλικύ, κλάδς παρυσιάζει ρυθμό ανάπτυξης 6,5 % πσστό τ πί είναι επηρεασμέν ανδικά κατά πλύ από τις εταιρίες τηλεπικινωνιών ι πίες ανήκυν στν κλάδ. Θεωρείται ότι ρυθμό ανάπτυξης για τ Ηλεκτρλγικό Υλικό είναι 4%. Οι ανταγωνισμός στ τμέα των συστημάτων Ασφαλείας( και ιδιαίτερα τυ Φωτισμύ Ασφαλείας) τυ κλάδυ τυ 100 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

101 «ΣΊ'ΡΛ Till ΊΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ηλεκτρλγικύ Υλικύ είναι α) εγχώρις, κυρίως από μια Ελληνική κατασκευάστρια ε- ταιρία( για τυς σκπύς της εργασίας θα την νμάσυμε εταιρία Βήτα) β) από πλυεθνικές με ισχυρό brand name όπως Legrand γ) από εισαγωγείς φθηνών πρϊόντων από Α σιατικές χώρες. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπάρχυσες εταιρίες της αγράς είναι έντνς. Οι α νταγωνιστές με τ μεγαλύτερ μερίδι αγράς είναι η Univel και η Βήτα. Η Βήτα ήταν leader της αγράς έως τ 1999 και από 2000 έως σήμερα είναι η Univel. Οι εισαγωγείς φθηνών πρϊόντων από Ασιατικές χώρες κατέχυν την τρίτη θέση και τέλς, ι πλυεθνικές με ισχυρό brand name έχυν τ μικρότερ μερίδι αγράς λόγω της ακριβής τιμής των πρϊόντων τυς. Univel : Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει την θέση των ανταγωνιστών σε σχέση με την Βήτα Εισαγωγείς από Ασία Πλυεθνικές Χαμηλό Κόστς Παραγωγής Τιμή α Γκάμα Πρϊόντων Brand Name Καιντμία -Ανάπτυξη νέων Πιότητα - Πρδιαγραφές Πι αδύναμς από την Univel Ισδύναμς με την Univel Δυνατότερς από την Univel Οπως είναι φανερό ι ανταγωνιστές είναι λίγι και συγκεντρωμένι, υπάρχει έντνη πρσπάθεια για αύξηση τυ μεριδίυ αγράς και έχυν αναπτυχθεί ικνμίες κλίμακας. Ουσιαστικός ανταγωνιστής της Univel είναι η εταιρία Βήτα της πίας τα ικνμικά στιχεία παραθέτυμε παρακάτω Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 101

102 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 102 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

103 TPΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΙΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVKL» τ υν - - «us U PJ PI I»; m* Tf ' VO V> * IN 00* O* v >r> <r> ~- m ν η (S η ppj Tf VO 00 ON ON s Tf ΙΛ On Ό N vo rs vs Tf r*. Ο Γ- ^ ppj ~ Ον Ον ν ; On rs Ό Tf ΙΝ ν> (S Π Ο Tf *r> rf Τ Is (S Tf X r- c Tf VO Tf ON r- in Tf m m ri ri Τι T C V0 V0 1^ K IN VO vo r- in ~ ~ irj ON On vs vs D"fi N O, h; 0C CT* ' '" Tf in Tf rr-j n h h te v q r c Tf r*i in " ΪΟ X -> 10 Tf V) Tf ΡΛ On On vo Γ*» ΓΊ Cv n <s Tf v in tf in v VS On Ό NO vo m vs n in - IN 00 On OOONOt^ I (T-1 UJ [I] ui Tf On Tf On ^ rr v m v m V> Tf m r- v 00 v> in K rv in IN VS Tf m Tf On ^ OS rs d in r- Tf Λ rs v On Vi IN /-» 00 Tf 00 IN vs in v> v Tf ^ v-i < On On h r- 0C VS ' IN IN Tf ON Λ ON VO ON Tf Tf Vk O 00 Tf n ON 00 vs in r-' v> rs v r- Tf vs v w ft~j V> 00 (N rs Tf (N in r*i Tf - Tf n η n Tf»r> OO fs Tf ΓΊ VO 00 Tf Tf VO IN Tf 00 in rs v cs O IN rs rf r-~ v V» Tf n NO IN VO 00 VO 0C S ιλ 0C 00 ON Ό >c - Ό fs IN IN Tf in rs r- ΙΛ VD w ui Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB.A 103

104 «ΣΤΡΑ ΤΗΙΊΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» η ^ C9 C id S d, r- ^ c e n id id <1 r-i Cl 8 5 <N S TT Tf /">.. n ^ X D. X z a, < S s 2 = H Ld < Ld H O -& 5 m < a w S 3 ^ '-l K 0s 8 S «Λ» 00 <s : --- Tt *r> c* OS X [1] ω [I] Ld I E_ < id * id < id id < S S (N r- r*j W a id H Ld H Z a O < δ < H H H Ld s id < H < s n ω < id H 0 3 P <- 3K I Ld 3 i 3 3 e p d a t c > P ^ * d g- H '3 d d. *s i 2 2 > 3 9- *d ϋ d. «3 d H a. V. d d. 0 S < S M id < Ld H < h- < H Ld Ld X 2 * Ld g Id d d. C 3 ^ Ι X Ou X < H X Ld < Ld H c < a- < Φ < \Δ 9- O 104 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

105 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» _ s ν'! " 3 * α < Η ω 5 CN -? -η ΟΝ r- ω * Ον σ\ Ο «Λ< Π <Ν Ό Ο Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν ΧΡΗΣΗΣ Ο ίύ X X f**t SO Μ Ό SO < *) ~ 00 θ' 2 α s Ou, Ο < Η H α ω H -ϊ η UJ Ξ* ίέ UJ < Η < H UL] ω Η Ο «-* 3 n *Ρ <-ί 3 6Ό Ui {3 a 2 aa. 3 a. * a 3 A Ρ ξ t a t u.p 0 I 1 a Ia > f ia. eg O & 3 t 3 H a. a. a t Sf > '3 yp03 H < 2 H X <; ω Η Ο < Η < Η X UQ a t»_ρ S3 U3 X I -2 a. 3 > JS a y a y U3 n X CU X < <! S n ω < fr U4 C < Cl, < < Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M.B.A. 105

106 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕ ίιασμοσ: ΑΝΑΑΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΈΘΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘ/ΜΑΤΑ ΓΊ Βήτα Univel L t d « ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΊ Βήτα. Univel Ltd ΠΟΣΑ ΕΤΗ Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

107 «ΣΤΡΛΊΊΙΠΚΟΣ ΧΡΙΙΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΊΊΙΣΙΙΕΡΙΙΙΊΏΣΉΣ UNIVEL» 100 Βήτα. ^ Univel L.t.d. ( ΕΤΗ 2001 ΗηηΗΗΗΗΗΗΗΗΝΜΝΙ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I 1 Βήτα Univel Ltd ΕΤΗ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 107

108 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι'ΧΊΥΈΤ» 750 Βήτα Umvel L t d ΕΤΗ Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

109 «ΣΊ'ΡΛΤΙΙΙΊΚΟΣ XPHAL4ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΛ.ί ΥΣ1Ι ΤΗΣΗΕΡΙΙΙΊΏΣΗΣ UN1VEL» ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΘ/ΣΙΜΑ I I Βήτα. Univel Lt d ΕΤΗ 2001 Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 109

110 «ΣΤΡΑ ΤΗΙ ΊΚΟΣ XPHh ΙΛ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΛΣ\ΙΟΣ: ΑΑΆ. 1ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ρ-ΠΛΔ ΛΠΙΚ ΛΡΙΤηΥΡΓΙΔΤ 110 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

111 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΙΙΕΙΊΠΊΏΣΙΙΣ UNIVEI.» ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ. ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ -I. **,. * * >'.,' ', 1 Βήτα Umvel L t d 2001 Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α 111

112 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEI,» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΩΣ ΠΟΣΟΣ. ΣΤΙΣ ΠΩΛ I I Βήτα H Univel Ltd ΕΤΗ Από τις συγκρίσεις των ικνμικών στιχείων, φαίνεται η σαφείς υπερχή της Univel έναντι τυ ανταγωνισμύ. Συνεχίζντας την ανάλυση τυ ανταγωνισμύ σε σχέση με τα υπκατάστατα πρϊόντα, μπρύμε να πύμε ότι δεν υπάρχει απειλή. Τ υσιαστικό πρόβλημα είναι τα εισα- γόμενα n name πρϊόντα πυ δημιυργύν πτωτικές τάσης στις τιμές. Οι πρμηθευτές είναι λίγι και ισχυρός υπάρχει υψηλό κόστς αλλαγής γιατί η μόνη διέξδς είναι ι εισαγωγές ι πίες εγκυμνύν συναλλαγματικύς κινδύνυς, υπάρχυν κόστη μεταφράς, μακρύτερι χρόνι παράδσης, απαιτείται άμεση ρευστπίηση (πρκαταβλές έναντι τιμλγίυ) και γενικότερα ι όρι πληρωμής είναι σκληρότερι από ότι στυς εγχώριυς πρμηθευτές. Ο κίνδυνς λκλήρωσης πρς τα μπρς από τυς πρμηθευτές είναι πλύ μικρός. Οι πελάτες είναι πλλί και δεν είναι συγκεντρωμένς είναι μεγαλδιανμείς Ηλεκτρλγικύ Υλικύ, τα Συστήματα Ασφαλείας είναι ένα μικρό κμμάτι τυ συνλικύ τυς τζίρυ. Δίνυν ιδιαίτερη σημασία στην τιμή των πρϊόντων αλλά και στις πρσωπικές σχέσεις με την επιχείρηση. Δεν υπάρχει κίνδυνς λκλήρωσης πρς τα πίσω. 112 Executive Μ. Β.Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

113 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIIΕΙ» Η απειλή εισόδυ στν κλάδ από νέες παραγωγικές μνάδες είναι μικρή γιατί έχυν αναπτυχθεί ικνμίες κλίμακας, αλλά υπάρχει σημαντική απειλή από εισαγωγικές επιχειρήσεις. Βέβαια ανταγωνισμός μεταξύ τυς είναι πλύ μεγάλς και η συμπίεση των τιμών δεν αφήνει δελεαστικά περιθώρια κέρδυς ώστε να πρκαλέσει την είσδ νέων εισαγωγέων. 5.3 Ανάλυση SWOT της Univel Δυνάμεις Μέλς μεγάλυ Αμερικάνικυ μίλυ, υπστήριξη και μεταφρά τεχνγνωσίας από την μητρική Ύπαρξη Απστλής, Πλιτικών και Στρατηγικής για τ μέλλν της εταιρίας Πλλή καλή πιότητα πρϊόντων, κάλυψη όλων των Τεχνικών Πρδιαγραφών σύμφωνα με την Ελληνική και της Ευρωπαϊκής Κινότητας Νμθεσία Πιτικός έλεγχς όλων των πρϊόντων Σύστημα διασφάλισης πιότητας ISO 9001:2000 Ισχυρό brand name Μεγάλη γκάμα πρϊόντων Πελατκεντρική πλιτική After sales service Αξιπιστία στην παράδση Μεγάλη πελατειακή βάση Πλύ καλές σχέσεις με τ δίκτυ αντιπρσώπων Δυναμική πρεία ανάπτυξης, αύξησης τυ κύκλυ εργασιών και των κερδών Έντνη εξαγωγική δραστηριότητα με συνεχείς αυξητικές τάσεις Απτελεσματική παραγωγή Ισχυρή τεχνγνωσία και παράδση στα συστήματα Ασφαλείας Οργανωμέν τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης για βελτίωση των υπάρχων πρϊόντων αλλά και ανάπτυξη νέων Καταρτισμέν και αφσιωμέν Ανθρώπιν Δυναμικό Δυνατή Διίκηση Αδυναμίες Εξάρτηση από τις Πλιτικές και την Στρατηγική της Μητρικής Γεωγραφικός περιρισμός στις εξαγωγικές δραστηριότητες Εδρεύει στην επαρχία, είναι δυσκλότερη η παρακλύθηση των εξελίξεων Πρόβλημα στην εύρεση στελεχών (λόγω της γεωγραφικής της θέσης) Μακριά από τυς πρμηθευτές, έξτρα κόστς μεταφράς Α Υλών Οι σημαντικότερι πελάτες είναι στην Αθήνα, έξτρα κόστς διανμής Εξάρτηση από μεγάλυς και ισχυρύς πελάτες (ιδιαίτερα αδερφές ε ταιρίες στ εξωτερικό) Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 113

114 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ευκαιρίες Απειλές Η εφαρμγή των Ευρωπαϊκών καννισμών Ασφαλείας Η συνεχής αύξηση της εγκληματικότητας και η ανάγκη κάλυψης της ζωής και περιυσίας τυ ατόμυ Τα Ολυμπιακά έργα Η πρώθηση πωλήσεων και εμπρικών συναλλαγών μέσω τυ Ηλεκτρνικύ Εμπρίυ Η πρώθηση των εξαγωγών λόγω της θέσης της κντά στις χώρες της Ανατλικής Ευρώπης, ι πίες τα τελευταία χρόνια παρυσιάζυν έντνυς ρυθμύς ανάπτυξης Γενική ικνμική ύφεση, πυ επηρεάζει και τν κλάδ και δηγεί σε συρρίκνωση της αγράς Μη εφαρμγή στην Ελλάδα των καννισμών Ασφαλείας Αθέμιτς ανταγωνισμός από Ελληνικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις πυ πρωθύν στην αγρά μη πιστπιημένα πρϊόντα Οι πιέσεις για μείωση των τιμών Η παγκσμιπίηση και η τάση της αγράς για μετακίνηση των παραγωγικών μνάδων εντάσεως εργασίας στην Ασία. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για πιτικά με πρδιαγραφές πρϊόντα Η διαφρπίηση από τν ανταγωνισμό μέσω της πιότητας αλλά και της δημιυργίας υπηρεσιών πρστιθέμενης α ξίας Η δημιυργία τεχνλγικύ πλενεκτήματς έναντι τυ ανταγωνισμύ με την παρακλύθηση των τεχνλγικών εξελίξεων Η αυτματπίηση της παραγωγικής διαδικασίας Η αξιπίηση δυνατών συνεργασιών με πελάτες ή πρμηθευτές Διεύρυνση της γκάμας των πρϊόντων μέσω συνεργασιών με αδερφές εταιρίες 114 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

115 «ΣΤΡΑ TUI ΊΚΟΣ XPH\1.1ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕ JIAΣΜΟΣ: ANA.I ΥΣΙί ΊΊΙΣΙΜΡΙΙΙΤΩΣΉΣ UNIl ΈΙ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Χρηματικνμικός σχεδιασμός της Univel Ltd Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB.A. 115

116 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΛΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ϋnivel» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Χρηματικνμικός σχεδιασμός της Univel Ltd 6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ολκληρώνντας τν Στρατηγικό και Χρηματικνμικό Σχεδίασμά για την εταιρία Univel Ltd, σε αυτό τ κεφάλαι θα περιγραφύν τα εργαλεία Χρηματικνμικύ σχεδιασμύ πυ χρησιμπιεί η εταιρία. Οπως έχει αναφερθεί και στ πρώτ μέρς πύ έγινε ανάλυση τυ θεωρητικύ πλαισίυ, Χρηματικνμικός Σχεδιασμός είναι ένα από τα συστατικά στιχεία τυ Επιχειρηματικύ Πλάνυ Δράσης, τ πί είναι η γραπτή περιγραφή της στρατηγικής της επιχείρησης, των στόχων πυ έχει θέσει αλλά και τυ τρόπυ επίτευξης των. Ο Χρηματικνμικός Σχεδιασμός εξετάζει αν ι στρατηγικές επιλγές της επιχείρησης, παρέχυν απδεκτή απόδση και αν είναι βιώσιμη από χρηματικνμική άπψη, η εφαρμγή τυς ή η συνέχιση τυς. Ουσιαστικά Χρηματικνμικός Σχεδιασμός εξετάζει την χρηματικνμική κατάσταση της επιχείρησης ( πυ βρίσκεται, βάση και πόρυς της ) και σε συνδυασμό με της στρατηγικές επιλγές της, εξετάζει την χρηματικνμική τυς εφικτότητα, ώστε να δείξει την καλύτερη δυνατή χρηματικνμική κατεύθυνση πυ θα πρέπει να ακλυθηθεί, για να επιτευχθεί η μεγιστπίηση της αξίας της επιχείρησης. Η Univel Ltd όπως θα δύμε σε αυτό τ κεφάλαι για την επίτευξη της στρατηγικής της και την πστική παρακλύθηση τυ βαθμύ επίτευξης των στόχων πυ έχει θέσει μέσα από αυτήν, καταρτίζει ετήσι Πρϋπλγισμό για την επόμενη διαχειριστική χρήση. 116 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

117 «ΣΤΡΑ Till ΊΚΟΣ ΧΡΠ.\ ΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΛΣΜΟΣ: Α ΝΑ Α ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ο Πρϋπλγισμός πυ συντάσσει απτελεί τ πλάν της επόμενης χρνιάς, είναι μηνιαίς και απτελείται από της εξής ικνμικές καταστάσεις α) από την Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων χρήσης, η πία για να συνταχθεί απαιτεί τν Πρϋπλγισμό Πωλήσεων, τν Πρϋπλγισμό Αγρών, τν Πρϋπλγισμό τυ Κόστυς Πωληθέντων και τν Πρϋπλγισμό των Λειτυργικών Εξόδων, β) τν Πρϋπλγισμό Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ, γ)την Πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw και δ) την Πρϋπλγιστική κατάσταση Ισλγισμύ. Σε αυτό τ κεφάλαι περιέχνται ι παραπάνω Πρϋπλγιστικές Καταστάσεις για τ έτς 2003 με βάση τ Frecast τυ ικνμικύ έτυς Στ κεφάλαι αυτό αναφέρνται τα ακόλυθα θέματα: στην παράγραφ 6.2 δίδνται τα εργαλεία Χρηματικνμικύ Σχεδιασμύ πυ χρησιμπιεί η Univel Ltd, στην 6.3 αναλύεται τρόπς με τ πί γίνεται η σύναψη της Πρϋπλγιστικής Κατάστασης Απτελεσμάτων χρήσης και παρυσιάζεται Πρϋπλγισμός τυ έτυς Στην παράγραφ 6.4 γίνεται ανάλυση της Επένδυσης Παγίυ Κεφαλαίυ πυ πρτείνει η Univel Ltd για τ έτς Πρϋπλγίζει να Επενδύσει σε Πάγι Κεφάλαι ύψυς 235 χιλιάδων Eur για να αναβαθμίσει την γραμμή Παραγωγής της, με Τεχνλγικά νέ Μηχανλγικό Εξπλισμό. Σε αυτή την παράγραφ δίδεται ακόμα και τ μντέλ αξιλόγησης της παρύσας Επένδυσης με τις μεθόδυς αξιλόγησης : της Περιόδυ Επανείσπραξης, της Καθαράς Παρύσας Αξίας και τυ Εσωτερικύ Πσστύ Απόδσης. Στην παράγραφ 6.5 δίδεται η Πρϋπλγιστική Κατάσταση Cash Flw για τ έτς 2003 και τέλς στην παράγραφ 6.6 η Πρϋπλγιστική Κατάσταση Ισλγισμύ τυ έτυς Βασικά στιχεία Χρηματικνμικύ σχεδιασμύ της Univel Ltd Η Univel για την επίτευξη της στρατηγικής της και την πστική παρακλύθηση τυ βαθμύ επίτευξης των στόχων πυ έχει θέσει μέσα από αυτήν, καταρτίζει ετήσι Πρϋπλγισμό για την επόμενη διαχειριστική χρήση. Ο Πρϋπλγισμός συντάσσεται τ Σεπτέμβρι κάθε έτυς και αφρά τ επόμεν ικνμικό έτς. Η σύσταση τυ γίνεται από την Οικνμική Διεύθυνση, με στιχεία πυ έχει συλλέξει από όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Αφύ εγκριθεί σε τπικό επίπεδ από τν Οικνμικό και τν Γενικό Διευθυντή, στέλνεται στ head- ffice. Στη συνέχεια γίνεται παρυσίαση τυ Πρϋπλγισμύ από τν Οικνμικό και τν Γενικό Διευθυντή της Univel στν Διικητικό Συμβύλι Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 117

118 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕ,ίΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΙΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» τυ Ομίλυ στ εξωτερικό για την τελική έγκριση τυ. Αν πρταθύν αλλαγές ανασυντάσσεται και τελικά ριστικπιείται και εγκρίνεται. Ο Πρϋπλγισμός απτελεί τ πλάν της επόμενης χρνιάς, είναι μηνιαίς και απτελείται από της εξής ικνμικές καταστάσεις Λειτυργικό Πρϋπλγισμό α) Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων χρήσης, η πία για να συνταχθεί απαιτεί Πρϋπλγισμό Πωλήσεων Πρϋπλγισμό Αγρών Πρϋπλγισμός κόστυς Πωληθέντων Πρϋπλγισμό λειτυργικών εξόδων Χρηματικνμικός Πρϋπλγισμός α) Πρϋπλγισμός Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ β) Πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw γ) Πρϋπλγιστική κατάσταση Ισλγισμύ Η μρφή των παραπάνω ικνμικών καταστάσεων είναι τυππιημένη από την Μητρική εταιρία και είναι ίδια για όλες τις εταιρίες τυ μίλυ ώστε να μπρεί να γίνει ενπίηση τυς και τελικά να δημιυργηθεί Πρϋπλγισμός της επόμενης χρνιάς για όλ τν Όμιλ. 6.3 Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων χρήσης Η σύσταση της Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων χρήσης όπως έχει αναφερθεί απαιτεί 118 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

119 «ΣΤΡΑΤΙΠΊΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΑΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΤΙΕΡΙΙΙΤΩΣΙΙΣ UN1VF.L» α) τν Πρϋπλγισμό Πωλήσεων Ο Πρϋπλγισμό Πωλήσεων είναι τ πι καίρι σημεί όλυ τυ Πρϋπλγισμύ. Εκτός από τα σταθερά έξδα της επιχείρησης όλα τα άλλα μεγέθη βασίζνται στις Πωλήσεις. Είναι πρφανής η ανάγκη για όσ τ δυνατόν πι ακριβή πρόβλεψη Πωλήσεων. Η Univel δραστηριπιείται στν κλάδ 22 έτη, αυτό την δίνει ένα πάρα πλύ καλό backrund, υπάρχυν ιστρικά στιχεία, πλύ καλή γνώση της αγράς, πλύ καλή γνώση τυ πελατλγίυ της αλλά και των δυναττήτων των πελατών της. Τ τμήμα πωλήσεων καταρτίζει των Πρϋπλγισμό Πωλήσεων πίς εκτιμάται, ελέγχεται και εγκρίνεται από την Οικνμική και την Γενική Διεύθυνση. Ο Πρϋπλγισμός Πωλήσεων είναι μια πλήρη ανάλυση (πστική και αξιακή) των Πωλήσεων τυ επόμενυ έτυς. Η πρώτη ανάλυση πυ γίνεται είναι η πστική, για την πία λαμβάννται υπψιν 1) τα ιστρικά στιχεία και ιδιαίτερα της τρέχυσας χρνιάς 2) τα μηνύματα της αγράς πυ μεταφέρνται από τυς πωλητές 3) τυχόν κλαδικές μελέτες 4) τ μίγμα τυ χαρτφυλακίυ των πρϊόντων 5) σε πι στάδι τυ κύκλύ ζωή τυς βρίσκνται τα πρϊόντα 6) τυχόν απσύρσεις πρϊόντων 7) τυχόν νέα πρϊόντα πυ θα εισαχθύν την επόμενή χρνιά 8) δυνατότητα διείσδυσης σε νέα αγρά 9) δυνατότητα αύξησης τυ μεριδίυ αγράς 10) ρυθμός αύξησης της ικνμίας και τυ κλάδυ 11) ι δυνατότητες των υπάρχων πελατών 12) τυχόν νέι πελάτες στόχς Με βάση όλα τα παραπάνω πρϋπλγίζνται ι μελλντικές πσότητες πωλήσεων. Ο πρσδιρισμό της αξίας των πωλήσεων είναι απλά ένας πλλαπλασιασμός της πρϋπλγισμένης πσότητας επί τν τιμκατάλγ της επόμενης χρνιάς. Ο τιμκατάλγ της επόμενης χρνιάς δημιυργείται με βάση τν τρέχν τιμκατάλγ επί ένα πσστό αύξησης ανάλγ τυ πληθωρισμύ. Βέβαια αυτό δεν ακλυθείται πάντα, σε περιόδυς πλύ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 119

120 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» έντνης πίεσης από τν ανταγωνισμό για μείωση τιμών η εταιρία διατηρεί σε κάπια πρϊόντα τις ίδιες τιμές ή σε άλλα τις συρρικνώνει σε σχέση με την πρηγύμενη χρνιά. Ένας άλλς παράγντας πυ λαμβάνεται υπόψιν στην διαμόρφωση τυ τν τιμκατάλγ της επόμενης χρνιάς είναι ι πρβλέψεις για τις συναλλαγματικές ιστιμίες. Ένα μεγάλ κμμάτι τυ χαρτφυλακίυ των πρϊόντων της είναι εισαγόμενα από αδερφές εταιρίες τυ Ηνωμένυ Βασιλείυ άρα η διακύμανση της Βρετανικής Λίρας πρέπει να ληφθεί στην διαμόρφωση των τιμών των εισαγόμενων εμπρευμάτων. Λαμβάνντας λιπόν όλυς τυς παραπάνω παράγντες γίνεται η σύσταση τυ Πρϋπλγισμύ Πωλήσεων πίς αφύ εγκριθεί ως συνλικές Πωλήσεις χωρίζεται σε μηνιαίες Πωλήσεις ανάλγα με την επχικότητα και τις εκτιμήσεις τυ τμήματς Πωλήσεων. Για της ανάγκες της σύστασης τυ μντέλυ Πρϋπλγισμύ πυ απαιτεί η Μητρική εταιρία πρέπει η αξία των πρϋπλγισμένων πωλήσεων για τ επόμεν έτς να δεθεί με την αξία των τρέχων πωλήσεων. Ουσιαστικά πρέπει να δικαιλγηθεί η αύξηση ή η μείωση της αξίας των πωλήσεων τυ επόμενυ έτς. Σύμφωνα με τ μντέλ πυ παραθέτυμε παρακάτω υπάρχυν πέντε στήλες πυ δίνυν την πληρφρία πως ι πρϋπλγισμένες πωλήσεις πρκύπτυν από τις τρέχυσες 1) από τυχόν εξαγρές εταιριών ή πωλήσεις τμημάτων εταιριών 2) από τυχόν αλλαγές στ Λγιστικό Σύστημα 3) απ αυξμείωση των πστήτων Πωλήσεων 4) από αυξμειώσεις στις τιμές των πρϊόντων 5) από αλλαγές στην επίδση - απόδση της εταιρίας (σε αυτή τη στήλη μπαίνυν ι πωλήσεις από νέα πρϊόντα, η αύξηση τυ μεριδίυ αγράς, ι πωλήσεις σε νέυς πελάτες) Ο εγκεκριμένς μηνιαίς Πρϋπλγισμός Πωλήσεων παραδίδεται στην Γενική Διεύθυνση, την Οικνμική Διεύθυνση, την Διεύθυνση Πωλήσεων, Αγρών και Παραγωγής. Κατόπιν η Διεύθυνση Παραγωγής πρέπει να πρϋπλγίσει της μνάδες πυ θα Παράγει τ επόμεν έτς, λαμβάνντας υπψιν τ απόθεμα πυ θα έχει στις αρχές τυ επόμενυ έτυς και τ επιθυμητό απόθεμα λήξης τυ επόμενυ έτυς. Ο πρϋπλγισμός της παραγωγής θα δώσει στ τμήμα αγρών τις πρβλεπόμενες πσότητες Λ Υλών πυ θα πρέπει να αγραστύν αλλά τυς χρόνυς παράδσης τυς στην παραγωγική διαδικασία. 120 Executive Μ. Β. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

121 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΚΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΙΙΕΡΠΠΌΣΗΣ UN1VEL» Παράλληλα από τ ύψς της Παραγωγής θα πρϋπλγισθύν ι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, σε εγκαταστάσεις και σε μηχανλγικό εξπλισμό. Σε αυτό τ σημεί θα φανεί η τυχόν ανάγκη για αντικατάσταση τυ μηχανλγικύ εξπλισμύ ή η επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας. Ο πρϋπλγισμός της Παραγωγής είναι καταλυτικός για την σύσταση τυ Πρϋπλγισμύ Επενδύσεων Παγίων Κεφαλαίων. Η διεύθυνση των Αγρών έχντας τις πρβλεπόμενες πσότητες Α Υλών πυ θα πρέπει να αγραστύν για την παραγωγική διαδικασία της επόμενης χρνιάς έρχεται σε διαπραγμάτευση με τυς Πρμηθευτές ώστε να πετύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές, κλείνει συμφωνίες μαζί τυς για την τιμή, τυς όρυς και χρόνυς παράδσης, και συντάσσει τν ΙΙρϋπλγισιιό Αγρών. Η Οικνμική Διεύθυνση σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Παραγωγής πρϋπλγίσυν τ κόστς Πωληθέντων. Η Univel χρησιμπιεί ως μέθδ κστλόγησης την Πρότυπη Κστλόγηση. Σύμφωνα με την μέθδ της Πρότυπης Κστλόγησης τ κόστς κάθε παραγόμενυ πρϊόντς είναι τ άθρισμα των Α Υλών, τυ άμεσυ εργατικύ, των μεταβλητών εξόδων παραγωγής και των σταθερών εξόδων παραγωγής. Κάθε παραγόμεν πρϊόν έχει α) μια πρότυπη συνταγή η πία περιέχει τις πρώτες ύλες πυ μετέχυν στην σύνθεση αυτύ τυ πρϊόντς, η συνταγή αυτή μας δίδει σε πρότυπ κόστς την α ξία των Α Υλών. β) ένα πρότυπ χρόν παραγωγής, πίς πλλαπλασιαζόμενς επι τ πρότυπ κόστς εργατικύ ανα λεπτό, μας δίδει τ πρότυπ άμεσ εργατικό Τα Μεταβλητά έξδα παραγωγής είναι τα έξδα της παραγωγικής διαδικασίας τα πία εξαρτώνται άμεσα από τν ρυθμό της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή αυξάννται ή μειώννται ανάλγα με την αύξηση ή μείωση της παραγωγής. Τέτια έξδα είναι η ε νέργεια, τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων, διάφρα αναλώσιμα και μικρεργαλεία παραγωγής κλπ. Τα Σταθερά έξδα παραγωγής είναι τα έξδα της παραγωγικής διαδικασίας τα πία δεν εξαρτώνται από τν ρυθμό της παραγωγικής διαδικασίας, είναι σταθερά και δεν αυξμειώννται ανάλγα με την αύξηση ή μείωση της παραγωγής. Τέτια έξδα είναι τ ενίκι των παραγωγικών εγκαταστάσεων, ι απσβέσεις των παραγωγικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών εγκαταστάσεων, τυ μηχανλγικύ εξπλισμύ, ι μισθί ό λων των έμμεσων εργαζμένων στην παραγωγή, όπως τυ Διευθυντή Παραγωγής, των Τεχνικών παραγωγής. Υπευθύνων και Εργδηγών παραγωγής κλπ. Ο πρϋπλγισμός Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 121

122 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ4ΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ίινιιέτ» όλων αυτών των μεγεθών θα δημιυργήσει τν Πρϋπλγισμό τυ Kptc Πωληθέ- ντων. Για τν Πρϋπλγισμό των υπόλιπων Λειτυργικών εεόδων η Οικνμική διεύθυνση θα πρέπει να συνεργαστεί με τα επιμέρυς τμήματα. Πριν την σύνταξη τυ Πρϋπλγισμύ ζητείται από όλες τις Διευθύνσεις να υπβάλυν τις τυχόν απαιτήσεις τυς σε έξτρα ανθρώπιν δυναμικό και έξδα για τ πρϋπλγιζόμεν έτς. Αυτές ι αιτήσεις συζητύνται σε επιμέρυς συναντήσεις ώστε να κριθεί η καταλληλότητα τυς, η εφικτότητα τυς και αν είναι συμβατές με τυς στόχυς και την Στρατηγική της επιχείρησης. Αυτές πυ γίννται απδεκτές από την Γενική και την Οικνμική Διεύθυνση εγκρίννται και πρϋπλγίζνται για την επόμενη χρνιά. Εκτός από τα έξτρα έξδα στ Πρϋπλγισμό υπλγίζνται τυχόν τιμαριθμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις και γενικά μεταβλές πυ είναι ρισμένες από συμβόλαια (πχ. ενικίων, μισθώσεων αυτκινήτων κλπ.), αυξήσεις ημερμισθίων και μισθών σύμφωνα με τις συλλγικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και έξτρα αυξήσεις πυ δίνει η επιχείρηση σε εργαζόμενυς με ειδικές συμβάσεις εργασίας ή ανάλγα με την απόδσή τυς (Bnus Scheme). Για την πρόβλεψη πλλών εξόδων(όπως έξδα ταξιδιών, πρμήθειες πωλητών, τηλεφωνικά έξδα κλπ.) χρησιμπιείται η μέθδς τυ Πσστύ των Πωλήσεων. έχυμε Για τν Πρϋπλγισμό των Λειτυργικών εξόδων γίνεται ανάλυση ανα τμήμα έτσι α) τν Πρϋπλγισμό των εξόδων της Παραγηά^ β) τν Πρϋπλγισμό των εεόδων τυ τμήματε Έρευνας & Ανάπτυξης γ) τν Πρϋπλγισμό των ε όδων τυ τμήματς Πωλήσεων δ) τν Πρϋπλγισμό των εξόδων τυ τμήματς Διίκησης και για αυτές τις Πρϋπλγιστικές καταστάσεις πρέπει να γίνει ανάλυση σε πέντε στήλες ( η ίδια πυ έχει αναφερθεί παραπάνω στ Πρϋπλγισμό Πωλήσεων) ώστε να διαμρφώνεται πρϋπλγισμός των εξόδων τυ επόμενυ έτυς από τα έξδα τυ τρέχν έτς με αυξμείωση αυτών των πέντε στηλών. Τ έξδα της μισθδσίας των εργαζμένων της εταιρίας αναφέρνται στ Πρϋπλγισμό τυ κάθε τμήματς αλλά και στ φύλλ: Rll ΕΜΡ στ πί φαίνεται αριθμός και τ κόστς τυ Ανθρώπινυ Δυναμικύ τυ ανά τμήμα για τ τρέχν έτς και τ πως διαμρφώνεται αριθμός τυς και τ κόστς τυς για τ Πρϋπλγισμέν έτς. 122 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

123 «ΣΤΡΛΤΐίΓΊΚΟΣλ'ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ANA. IΥΣΗ ΤΗΣ 11ΕΡ11ΠΏΣΗΣ UNIVEL» Ακόμα για την λκλήρωση της Πρϋπλγιστική Κατάσταση Απτελεσμάτων Χρήσης, πρϋπλγίζνται και διάφρα άλλα έξδα της χρήσης όπως τα δικαιώματα στην Μητρική εταιρία (Ryalties), τυχόν τόκι από συνάψεις δανείων, ι συναλλαγματικές διαφρές, τραπεζικά έξδα, έσδα από επιδτήσεις, τόκι καταθέσεων και πρϋπλγισμένς φόρς με βάση τν συντελεστή φρλγίας επι τα πρϋπλγισμένα κέρδη. Για τ έτς 2003 πρϋπλγίζει αύξηση τυ κύκλυ εργασιών της κατά 10 %, πλύ σημαντικό πσστό αν λάβυμε υπόψη τ πσστό αύξησης τυ κλάδυ πυ δίδεται 4,6%. Η Univel για τ 2003 στχεύει στην διατήρηση της ηγετικής στης θέσης στν κλάδ και πρϋπλγίζει αύξηση της διαφήμισης και της πρβλής της με απτέλεσμα τα έξδα τυ τμήματς Πωλήσεων να είναι αυξημένα σε σχέση με τ 2002 κατά 3%. Ως συνλική εικόνα πρϋπλγίσει αύξηση των κερδών πρ φόρων κατά 2% με απτέλεσμα τα κέρδη πρ φόρων για τ 2003 να ανέλθυν στ 17% πσστό πάρα πλύ καλό για βιμηχανική επιχείρηση.( Ο κύρις ανταγωνιστής της έχει πσστό κερδών πρ φόρων 2,1% τ τελευταίς δημσιευμένς ισλγισμός) Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 123

124 «ΣΤΡΛ THl 1ΚΟΣ ΧΡΗλ I,1ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΑ ΙΟΙ ΑΝΆΛΥΣΉ ΠΙΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 124 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

125 «ΣΊΡΛΊΊΙΠΚΟΣΧΡ11ΜΛΤΟ()ΙΚΟ\Ό\ΙΙΚ()ΣΣΧΕ1ΙΛΣΜΟΣ: ΛΝΛΑΥΣΙΓΠΙΣΙΙΕΡΙΙΓΙΏΣΙΙΣ UXIVKL» Πρϋπλγισμός 2003 Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 125

126 «ΣΊ'ΡΑ TH1ΊΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΤΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ϋnivel» ν> _ = <» ϋ α. 3 III Ο ΟΟ > θ' < 2 ι 3 Ο </> -< _ι X < Ο.=> 126 Executive MB A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

127 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 127

128 «ΣΊ ΡΛ ΠίΠΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΊΌΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΙΙΛΣΜΟΣ: ΛΧΛ. IΥΣΙΙ ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Budget έτυς , , , , , , ,98 1 (0,00) 0,00 3,64 46, , , , , , ,76 344,38 817,14 1 1' 1.406, ,41 492,24 I 914,17 CMOh- CN CN CM τ ' ' ' " ' ' Αλλαγές στη Απόδση- Επίδση της εταιρίας 278,33 104,20 382,53 154,55 00 Ο) Ν- CN CM 00 Ο Τ CM 0,00 (15,17) 19,39 (8,04) 215,12 in Ν- ^ cvi Μ- 218, ,63 14,40 Ο π h-' Μ- 147,34 h-' D- τ Ο in Ν Ο) cd in in in τ- cd ' ' ' ' ' ' Αυξμειώσεις στις Τιμές των Πρϊόντων 211,85 245,60 457,45 342,07 00 ΙΩ τ h- 5 73,71 5,09 0,00 0,00 (5,00) 73,62 2,30 7,95 0,98 Ο in 62,39 15,00 10,20 25, ,19 37,19 in (0.40)1 in M- CM T- T- T- O ' ' ' ' ' ' Αυξμειώσεις των Πστήτων Πωλήσεων (458,22) 387,54 (70,68) ' Ο (Ο ' 25,40 (36,00) Ο Ο Ο Ο ' ' ' ' (36,00) ΟΟ'Ο ΟΟ'Ο 00Ό (34,68)1 (36,00)1 0,00 0,00 I ΟΟ'Ο (36,00) (36,00) (36,00) in T- T- <- τ ι- in m in in ' ' ' ' ' ' Αλλαγές στ Λγιστικό Σύστημα ΟΟ'Ο 00 Ό 00 Ό ' Ο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΟ'Ο [ ΟΟ'Ο Ο Ο Ο Ο Ο ' Εξαγρές Εταιριών ή Πωλήσεις Τμημάτων Εταιριών ΟΟ'Ο ΟΟ'Ο Ο ' ' ' 1' 0,00 Ο Ο Ο Ο ' " ' 0,00 0,00 1' 1' 100 Ό 1' Πρόβλεψη για τ έτς , , , , ,14 O' CM 2.135,97 ί cd «-_ h- ι ι in' σ> ^ χ- τ- m h- in' cm m Ο τ Tt 00* in - ττ 5.714, ,79 401,13 319,78 720,91 1 Ο Ο 1.257,88! 1.257, , ,23 T- N O) CM CM CM Ο τ- Ο' ' ' ' ' ' Ο CM C/' Ο μ ,37] 4.260, ,70 232, ,99 (58,45) (8,45) (41,73) (17,92) 1.721,54 40,18 4,76 (0,41) 40, , ,79 329,82 242,98 572, , ,99 128,80 935,19 O Ν Ο) N CM CM CM Ο τ- Ο' ' ' ' ' ' Έτς , ,00 j 1.361,00 156, , (24,00) , (33,00) 7, ,00 I 970, ,00 226,00 508,00 462,00 462,00 52, ,10 ^ T- Ο O CM CM CM CM T- O " ' ' ' ' ' Πωλήσεις σε Τρίτυς Πωλήσεις σε εταιρίες τυ Ομίλυ Συνλικές Πωλήσεις Μεταβλητό Κόστς Πωληθέντων 1Μεταβλητό Κέρδς 1Σταθερό Κόστς Πωληθέντων 1Σταθερό Κέρδς Απκλίσεις Αγρών Απκλίσεις Μεταβλητών Βιμ.Εξόδων Απκλίσεις Σταθερών Βιμ. Εξόδων Απκλίσεις Απγραφών & Αναλώσεων 1Λειτυργικό Κέρδς Έξδα Έρευνας & Ανάπτυξης Συναλλαγματικές Διαφρές Αλλα (Έσδα)/Έξδα - Τρίτων Άλλα (Έσδα)/Έξδα - Ομίλυ Συνλικό Κόστς Πωληθέντων V» m CL * Έξδα Διάθεσης Έξδα Διίκησης Σύνλ εξόδων Διάθ.&Διίκ. Υπεραξία Επιχείρησης Κέρδη πρ Τόκων & Φόρων 1Τόκι Περιόδυ & Φόρι Καθαρά Κέρδη Πσστά επι των Πωλήσεων C/1 D O vo a 2 Έ -< GQ aoj Σταθερύ Κέρδυς Λειτυργικύ Κέρδυς Μικτύ Κέρδυς Εξόδων Διάθ.& Διίκ. Κερδών πρ Τόκων & Φόρων Earnings Befre Taxes 128 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

129 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» OPER INDUSTRIES INC. ν > 'c 3 Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 129

130 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» ζ V) LU Ο ΙΟ Ο LU DC 1 Ό * <Λ D > Ο Ο X ν- ζ CT ω 0 Ό 3. Ο +-* Ό ϋϋ 1 -< 0. X CQ Ο > Ο i_ Ο Έ 3 3 < LU 130 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

131 «ΣΤΡΛ Till ΊΚΟΣΧΡΠΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΧΙΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΛΣΜΟΣ: ANA. 1ΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΙΝΊΥΈΙ.» OPER INDUSTRIES INC Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 131

132 «ΣΤΡΛ Till ΊΚΟΣΧΡΗΑ ΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΑ ΙΙΚΟΣ Σ\Έ ΙΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΑ< ί ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» UJ 0C c/) 3 C b Q w - I S 'l 111 ^ g ^ OL 01 5 X Ο > 2 O c Sf 3 3 (U HI 132 Executive M.B.A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

133 «ΣΤΡΛ ΤίΙΠΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΊΌΟΙ ΚΟΧΟΜΙ ΚΟΣ ΣΧΕΜΛΣΜΟΣ: ΑΧ 11ΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UXH EL» if) 111 if) ζ LU Ο. X UJ UJ > I 2 V) (Λ UJ _ Η 5 (/) Q < «θ hr Ό -I IS ugs J m Uj X > Z P C IU 3 3 O LU Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M.B.A. 133

134 «ΣΙ ΡΑ ΤΙΙΙΊΚΟΣ \ΊΊΙ\ L4 ΊΌΟΙΚΟΝΟΑΙΙΚΟΣ ΣΧΕΛΙΛΣΜΟΣ:,1 ΧΑ.1ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 134 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

135 «ΣΤΡΛ πΐιίκοσχρημα ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΙΠΏΣΗΣ UNIVEL» 6.4 Πρϋπλγισμός Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ 2003 Όπως έχει αναφερθεί πρϋπλγισμός της Παραγωγής δημιυργεί ανάγκες για επενδύσεις σε Πάγι Κεφάλαι. Παράλληλα και ι πρϋπλγισμί των άλλων τμημάτων μπρεί να δημιυργήσυν ανάγκες για επενδύσεις σε Πάγι Κεφάλαι, πχ, σε Ηλεκτρνικύς Υπλγιστές, Λγισμικό, Έπιπλά, Εξπλισμό Γραφείων, Τεχνικό εξπλισμό για τ τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης κλπ. Η Univel για την αξιλόγηση των επενδύσεων χρησιμπιεί ένα τυππιημέν μντέλ αξιλόγησης πυ της έχει δθεί από την Μητρική εταιρία. Όλες ι επιχειρήσεις τυ μίλυ χρησιμπιύν τις ίδιες μεθόδυς αξιλόγησης ώστε τα απτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και σύμφωνα με την επιθυμητή απόδση πυ θέλυν ι μέτχι να έχυν από τις επενδύσεις. Ανάλγα με τ ύψς της επένδυσης η έγκριση δίνεται από την Γενική και την Οικνμική Διεύθυνση της επιχείρησης ή από την Γενική και την Οικνμική Διεύθυνση τυ Divisin ή από την Γενική και την Οικνμική Διεύθυνση της Μητρικής εταιρίας (crprate). Η Univel για τ επόμεν έτς έχει πρϋπλγίσει επένδυση Παγίυ Κεφαλαίυ ύ ψυς 235 χιλιάδων Eur για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής. Η σημερινή γραμμή παραγωγής απτελείται από Screen Printer, μηχάνημα SMD ( τ θ7ΐί επεξεργάζεται μόν τα υλικά τύπυ 1206, τα πία θα απσυρθύν α7ΐό την αγρά μέσα στην πρσεχή τριετία), τπθέτηση υλικών πάνω στην ηλεκτρνική πλακέτα (manual), συγκόλληση πλακετών στ μπάνι συγκόλλησης και στην συνέχεια κόψιμ α κρδεκτών (manual) από εργάτες. Σε αυτές τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας η συμμετχή τυ εργατικύ δυναμικύ είναι έντνη και υπάρχυν νεκρί χρόνι, ι πίι φείλνται στα set-up της κάθε φάσης και στην μη ύπαρξη αυτματπίησης. Υπάρχει φύρα γιατί τ SMD είναι παλιάς τεχνλγίας και πλλές φρές ι πλακέτες πυ βγαίνυν από τ μπάνι συγκόλλησης απαιτύν rewrk. Θεωρύμε ότι δεν είναι μια απδτική παραγωγική διαδικασία και απαιτεί αναβάθμιση. Η Univel πρτείνει αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής της, με νέ μηχάνημα SMD ( τ πί μπρεί να επεξεργαστεί τα νέυ τύπυ υλικά 0850 και 0402 πυ θα αντικαταστήσυν τα τρέχντα 1206) και των περιφερειακών τυ μηχανημάτων ( Screen Printer, Oven, Sldering Machinery, Testing Machinery, Assembling Machinery) ώστε ι φάσεις παραγωγής πυ έχυν αναφερθεί παραπάνω, να δεθύν μεταξύ τυς και να αυτματπιηθύν. Να συνδεθύν ι σταθμί εργασίας, ώστε μέχρι την φάση της κτιής των ακρδεκτών της ηλεκτρνικής πλακέτας να μην επεμβαίνει ανθρώπιν χέρι. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 135

136 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» εξασφαλίζντας έτσι μεγαλύτερη απδτικότητα, καλύτερη και σταθερή πιότητα, και τέλς μηδενισμό των ελαττωματικών πρϊόντων. Η αυτματπίηση της παραγωγικής διαδικασίας με νέας τεχνλγίας μηχανήματα θα δηγήσει σε εξικνόμηση πόρων και μείωση τυ κόστυς των παραγόμενων πρϊόντων και παράλληλα σε ελεγχόμενη και σταθερή πιότητα. Θα υπάρξει μείωση τυ άμεσυ εργατικύ, τυ έμμεσυ εργατικύ,τυ κόστυς επισκευής των μηχανών,της φυράς παραγωγής, τυ rewrk, των νεκρών χρόνων, των set-up time των φάσεων εργασίας, άρα θα δηγήσει σε πι απτελεσματική και παράλληλα πιτική παραγωγή, περισσότερων τεμαχίων στν ίδι χρόν. Η λύση πυ πρτείνεται φαίνεται να μην έχει κάπι ρίσκ, γιατί τα μηχανήματα είναι επώνυμα, πιστπιημένα και τελευταίας τεχνλγίας. Η παραγωγική διαδικασία πυ πρτείνεται είναι δκιμασμένη και σε άλλες εταιρίες τυ μίλυ. Τα υπάρχων μηχανήματα δεν θα απσυρθύν ή πυληθύν αλλά θα χρησιμπιηθύν για δημιυργία εναλλακτικής γραμμής παραγωγής, ώστε σε αυτήν να παράγνται πρϊόντα πυ δεν είναι ενδεδειγμένα για μαζική παραγωγή, ακόμα μπρεί να γίνει και εναλλακτική χρήση της σε περίπτωση βλάβης της νέας γραμμής παραγωγής. Τ κόστς της αναβάθμιση της γραμμή παραγωγής με νέ μηχάνημα SMD και των περιφερειακών τυ μηχανημάτων ( Screen Printer, Oven, Sldering Machinery, Testing Machinery, Assembling Machinery) είναι 235 χιλιάδες Eur. T κόστς της εγκατάστασης των νέων μηχανημάτων και της πρσαρμγής τυς στην νέα γραμμή παραγωγής θα ανέλθει σε 5 χιλιάδες Eur, γιατί τ πρώτ set-up θα γίνει από τεχνικύς της πρμηθεύτριας εταιρείας ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή λειτυργία και πργραμματισμός των μηχανημάτων. Παράλληλα θα γίνει και εκπαίδευση των τεχνικών της Univel ώστε να μπρύν να υπστηρίξυν τεχνικά τ σύστημα και να τ συντηρύν στ μέλλν. Η επένδυση σε νέα μηχανήματα, αναβάθμιση και αυτματπίηση της γραμμής παραγωγής θα δηγήσει την Univel σε επέκταση της παραγωγικής της δυνατότητας κατά 40%. Παράλληλα σε μείωση των εργαζμένων παραγωγής κατά 5 άτμα και συνλική μείωση τυ άμεσυ εργατικύ παραγωγής χιλιάδες Eur για την επόμενη πενταετία. Από τα δελτία εργασίας έχει υπλγισθεί χρόνς πυ τ τεχνικό τμήμα εργάζεται καθημερινά για την τεχνική υπστήριξη της ήδη υπάρχυσας γραμμής παραγωγής και των 136 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

137 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» μηχανημάτων. Για τα νέα αυτματπιημένα μηχανήματα τα πία δεν χρειάζνται την υπστήριξη τεχνικύ για set-up, γιατί γίνεται αυτόματα μεσω Ηλεκτρνικύ Υπλγιστή, έχει υπλγισθεί ότι τ έμμεσ εργατικό για την πενταετία θα μειωθεί κατά 1 άτμ και ως αξία κατά 49.6 χιλιάδες Eur. Η συντήρηση των ήδη υπάρχων μηχανημάτων, όπως είναι αναμενόμεν, είναι ένα μεγάλ κόστς για την εταιρία, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, απλά εξασφαλίζει την διατήρηση της στ ίδι επίπεδ. Αν η Univel διατήρηση των υπάρχων εξπλισμό, τ χρόν 1 και τ χρόν 5, θα πρέπει να δαπανήσει σημαντικά χρηματικά πσά για επισκευές και ανταλλακτικά παγίων (βλέπε παράρτημα). Η εξικνόμηση πυ θα γίνει στις επισκευές και στα ανταλλακτικά παγίων αν πρβεί σε α ντικατάσταση θα είναι 23.2 χιλιάδες Eur στην πενταετία. Λόγω της έντνης χρήσης πυ έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στ SMD και στα περιφερειακά τυ μηχανήματα, αλλά και λόγω της ηλικίας τυς και της φυσιλγικής φθράς πυ έχει επέλθες ασχέτως από την πλύ καλή συντήρηση τυς, ι απώλειες σε υλικά είναι μεγάλες καθώς και ι ανάγκες για rewrk σε πλλές πλακέτες πυ βγαίνυν από τ μπάνι συγκόλλησης. Εκτιμώντας την φύρα πυ έχει η παραγωγική διαδικασία της Univel σε υλικά αλλά και τν έξτρα χρόν εργασίας πυ απαιτείται για τις επεξεργασίες πρβληματικών από τπθέτηση ή συγκόλληση πλακετών, η νέα γραμμή παραγωγής θα βελτιώσει την απτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας και θα απφέρει μείωση της φύρας και της έξτρα επεξεργασίας κατά 20.5 χιλιάδες Eur στην πενταετία. Σύμφωνα με τις πρδιαγραφές των μηχανημάτων πυ θα απαρτίσυν την νέα γραμμή παραγωγής και θα αντικαταστήσυν τα υπάρχντα, η Univel θα έχει αύξηση στην ετήσια κατανάλωση κατά 0.6 χιλιάδες Eur Η αλλαγή της Τεχνλγίας και η ανάγκη για συρρίκνωση των μεγεθών των υλικών πυ τπθετύνται πάνω στις Ηλεκτρνικές Πλακέτες, έχει δημιυργήσει τις νέες γενιές υλικών 0850 και 0402 πυ θα αντικαταστήσυν την τρέχυσα Η τάση πυ υπάρχει στην αγρά είναι η απόσυρση της γενιάς 1206 μέσα στην επόμενη τριετία. Για να τ καταφέρυν αυτό ι κατασκευάστριες εταιρίες και να πρωθήσυν τα νέα υλικά 0850 και 0402 έχυν αυξήσει σημαντικά την τιμή των υλικών 1206, αναγκάζντας έτσι τυς πελάτες τυς να αλλάξυν τεχνλγία και να στραφύν στα υλικά νέας γενιάς. Η Univel με την πρμήθεια τυ νέυ μηχανήματς SMD τ πί μπρεί να επεξεργαστεί και τα υλικά Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 137

138 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» νέας γεννάς θα έχει εξικνόμηση στις αγρές για την πρσεχή τριετία 20.9 χιλιάδες Eur Ένα ακόμα όφελς πυ θα έχει είναι από την εφαρμγή τυ Αναπτυξιακύ Νόμυ Ν. 2601/98 για τα Αφρλόγητα Απθεματικά. Σύμφωνα με τ νόμ αυτό, τ έτς της ε πένδυσης, για τ 70% της αξίας τυ παγίυ δίδεται φρλγική απαλλαγή. Αρα 235 x 70% =164.5,επί τ πσστό φόρυ 35%, χ 35% = 57,58 χιλιάδες Eur λιγότερς φόρς για τ ικνμικό έτς Σύμφωνα με τ μντέλ πυ παραθέτυμε παρακάτω έχει πρϋπλγισθεί Τ κόστς της επένδυσης χιλιάδες Eur Η περίδς κατασκευής - 1 έτς Η περίδς λειτυργικής ζωής - 5 έτη τα απτελέσματα αξιλόγησης σύμφωνα με τις μεθόδυς αξιλόγησης τυ μντέλυ είναι: Περίδς επανείσπραξης - 3,9 χρόνια Καθαρά Παρύσα Αξία - 43,3 χιλιάδες Eur Εσωτερικό Πσστό Απόδσης- 18,6% Η μητρική εταιρία για να πρχωρήσει στην έγκριση μιας επένδυσης πρέπει αυτή να πληρεί τις εξής πρϋπθέσεις α) Η Περίδς Επανείσπραξης να είναι μικρότερη ή ίση με 4 έτη β) Η Καθαρά Παρύσα Αξία να είναι μεγαλύτερη τυ μηδενός γ) Τ Εσωτερικό Πσστό Απόδσης να είναι μεγαλύτερ τυ 11% Η επένδυση πυ πρτείνει η Univel πληρεί όλες τις παραπάνω πρϋπθέσεις άρα μπρεί να πρταθεί στ Πρϋπλγισμό Επενδύσεων Παγίυ Κεφαλαίυ για έγκριση από τ head-ffice και υλπίηση της την επόμενη χρνιά. 138 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

139 «ΣΙ ΡΑ ΊΉΪΊΚΟΣΧΡΙΙ.\ ΙΑ Τ()()ΙΚ().Χ().\ ΙΙΚΟΣ ΣΧΚ ΙΙΑΣλ ΙΟΣ: Α ΛΑ. 1ΥΣΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΛ717-7.» Αξιλόγηση Επένδυσης Παγίυ Κεφαλαίυ 2003 Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B.A. 139

140 «ΣΤΡΛ Till ΊΚΟΣ XPH.\ΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟλ 11ΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΑΣΜΟΣ: Λ ΝΑ. 1ΥΣΙΙ ΤΙΙΣΙΙΕΡΙΠΤΩΣΙΙΣ UNI\ EL» 140 Executive Μ. Β. Α Πανεπιστήμι Μακεδνίας

141 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A 141

142 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΚ ΙΙΛΣΜΟΣ: ΑΧΆ.ΙΪΣ/Ι ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNI\ ΈΤ» 'Hudx 142 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

143 «ΣΤPA TillΊΚΟΣΧΡΙΙλΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟλΙΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣ\ΙΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» in c in in in σ>* cd" 6 I & ω Ω θ' O y a: X < Q ^ H SF cf F 2F SF SF F CM T-' cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm' > ϋ X C- 2 Ω > 3 > Q. σ ^2FSF^iF^^SFaF F O in C*>_ O) CM O) O) in σ> ' cd' cd' in in in in' σ C2. σ CU «Ω u- SF ^ ^ in cd cd cm' ' c' Li. UJ Z UJ x < < x H» 0) < </» O Ul O' 0. UJ Q l - < Q D HI O ξ!«! Q O UJ X c E < E < in c c in in CM r- CM T- T- T-CMfOtintDS Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 143

144 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧ'ΕΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΙΙ ΤΙΙΣΙΙΕΡΙΙΠΏΣΙΙΣ UNIVEL» Ο Ο «Ο θ' δ ιτ. 8 c > < f ^ X 5 U 2 - W) LU υ >» Ζ -σ c _ι r 2 ί < 1 Ο. C0 Ο <λ Ο! Ο Ο Ο Ο Ο ( Ο θ' ΙΟ Ο Ο 1 8 V < LU Q UJ ϋ LU X C0 ε s ε I- 3 (0 C0 ΐϋ W g ^ ί < Ε ~ Ο < Ε < η III c => Ο Q χ <Λ C < Ο 1, *1 III 144 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

145 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΉΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UN1VEL» Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 145

146 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 146 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

147 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΈΙΙΛΣΜΟΣ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 1ΙΕΡΙΠΎΩΣΗΣ Ι'ΝΠ Ύ.Ι» Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A 147

148 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ: ΛΝΛΛΥΣΙί ΤΗΣΠΕΡΙΙΙΎΩΣΐΙΣ UNIVEL» 148 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

149 «ΣΤΡΛ TIU ΊΚΟΣ Λ 77/Λ /, 1ΤΟΟΙΚΟΧΟΧ ΠΕΟΣ ΣΧΕ11ΛΣΜ0Σ ΛΝΛΛΥΣΙΠΊΙΣΙΙΕΡΙΠΊΏΣΗΣ UNIVEL» Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α 149

150 «ΣΤΡΛ Till ΊΚΟΣΧΡΗ\ ΙΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟλ ΙΙΚΟΣ ΣΧΕΙΙΛΣΛ ΙΟΣ: Α ΝΑ. 1ΥΣΙΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEI.» 150 Executive M B.A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

151 «ΣΤΡΑ TUI ΊΚΟΣXPHA ΙΑ TOOIKONOSΙΙΚΟΣ ΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: Α Λ' 1.1ΥΣΙΙΤΙΙΣΙΙΕΡΙΙΠΏΣΙΙΣ VNIVEL» Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 151

152 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣλΊΪΙΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 152 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

153 «ΣΤΡΑΤΠΙΊΚΟΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΣΧΕΜΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΙΙ ΤΙΙΣΙΙΕΡΙΙΠΏΣΙΙΣ i:\lvkl» Cach Flw 2003 Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive Μ.Β.Α. 153

154 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» CM LL1 *? > > ^ ΰ Ο D U ιυ υ I W C0 Ο ' F ull Y e a rl 4th Q tr Dec ,33 389,67 '8 «' ' P P CM " CM N Ο) Π «Ο O c in c P MT s CM O CM Γ*» i * u> CM CM_ 72,07 128,29 29,13 0,00 0,00 (30,00) t- O O r>-_ σ> c 1 660,53 497,67 Ib' ΙρΌ Ik'us) 88 Τ = cd 3 660,53 497,67 > z 105,55 PiflONO T- TT O cm cm t T- 10,15 T- r- cd 125,41 125,41 O ct 94,10 P in in t-_ tj- O * CM* 3- C- C- (66,37) T- Ο O d- cd 37,44 * 37,44 3rd Q tr 208,45 12,49 (11,35) 0,00 (65,88) 0,00 P r- Μ 30,00 0,00 0,00 0,00 173,71 (306,60) 0,00 0,00 (132,89) Sep 104,25 c ίγ S' M c n in ^ s w Ο in Ο 115,75 (102,20) 13,55 σ) 3 < (8,65) c in c in P θ θ θ CM O) 131,38 132,73 (102,20) 30,53 Jul 112,85 Pin t- O P * in^ (197,62) Ρ h- Ρ 2nd Qtr 365,98 (5,51) 18,65 0,00 30,00 0,00 43,14 30,00 0,00 0,00 0,00 439,12 (102,20) (204,40) 0,00 0,00 234,72 (176,97) Jun 118,63 c in c in cm σ> CM O' 82,38 211,01 (102,20) 108,81 May 122,34 Pin T-_ Tt Ο Ο O > CM Ο Ο 122,72 (102,20) 20,52 Q. < 125,01 Pi) T- TJ- Ο * Ο θ θ θ (29,62) 105,39 Ο 105,39 1st Qtr 242,65 22,04 78,54 (5,33) (55,62) 0,00 39, ,00 (235,00) ,28 0,00 0,00 0,00 CM Ρ Mar 114,91 c in c m f T- T- 60,38 185,29 Ο Ο 185, ,35 P in in θ θ θ 30,38 103,73 8 Ο 103, i Jan 64,39 9 pp <0 O cd in in CM CM at (51,13) in CM (201,74) 8 Ο (201,74) > 3 a Ό Θ Q >3 * Ό \ Ōa t= c IO a W * (Αυξήσειε)/Μειώσειε σε Απαιτήσεις Απθέματα # Αλλι Χρεώστες Υπχρεώσεις - Πρμηθευτές -Αλλες V-C c D c > k a -< a&ω X. Απσβέσεις Περιόδυ Πωλήσεις Παγίων Κόστς Πάγιων Επενδύσεων Λιπές Υπχρεώσεις C-0 -ω Οa σ α. C a χ y X. >~ Ο Zj < # Πληρωμές Φόρων Εξαγρές Εταιριών > 3 9 a UJ LC W Ο CT -< 1= NET CASH GENERATED 154 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

155 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» OPER INDUSTRIES INC. Univel Ltd NSOLIDATED NET CASH GENERATED Eur Χιλιάδες Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive M B A. 155

156 «ΣΊ'ΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ 1ΙΑΣΜ0Σ: ΑΝΑΑ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» 6.5 Πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw 2003 Για την σύνταξη της Πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw χρησιμπιείται η Άμεση Μέθδς. Συντάσσεται η Πρϋπλγιστική Κατάσταση Ταμειακών Ρών και η Πρϋπλγιστική Κατάσταση Εναρμόνισης των Καθαρών Απτελεσμάτων Χρήσης μετά από Φόρυς και της Καθαρής Εισρής (Εκρής) Διαθεσίμων από τις Λειτυργικές Δραστηριότητες. Μέσα από την σύνταξη τυ Πρϋπλγιστικύ Λγαριασμύ Απτελεσμάτων Χρήσης γίνεται πρόβλεψη τυ απτελέσματς (κέρδυς ή ζημίας) και της χρηματικνμικής θέσης από την σύσταση τυ Πρϋπλγιστικύ Ισλγισμύ. Η σύνταξη τυ ταμειακύ πρϋπλγισμύ γίνεται με την καταχώρηση των εκτιμήσεων για τις μελλντικές ταμειακές εισρές και εκρές. Οι πίες πρϋπλγίζνται από τ μέσ χρόν τυ Κύκλυ Μετρητών της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πρϋπλγιστική κατάσταση Cash Flw η Univel θα δημιυργήσει μετρητά, τ 2002 Eur 744,55 χιλ και τ 2003 Eur 868,3 χιλ μια πλύ σημαντική αύξηση 16,6%, αν λάβυμε υπόψη και τις επενδύσεις της τάξης των Eur 153,5 χιλ πυ θα υλπιήσει τ Executive M B A Πανεπισηψι Μακεδνίας

157 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΙΑΣΥΙΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ισλγισμός 2003 Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 157

158 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» tn 111 R c c γ^~ ιη 05 cd ι ιη ν ' σ> ' I c ι ί Γ- vr c' " ' cd in" cm" cd in c* r- r 88 in cm" 05 ^ CM 88 O O O O r^' cm O in ' 8 ' ' Ο O 05 < O *- ( " O h-" " CM" O i- 05 < CM l CM 05 O CM < CM N T- - t-~ O Γ*-' O' CM" I in c T- c c < h- < Ο N ^ I 8888,,,, *ΪΙ _ι <3 > Ο c < 3 Ο W LU = 1 «ΟΪΜ Ε. τΰ ί u. 5 S tz Ik Ζ t H LU < 2 <5 1 ί H II HI < ^ :3 I U> D y P Sk λ 5 a i<sx l S g1 < Q- t= l C LU 8 D >d O' W D 3 a. 8 1 Cf IO S 5 3 σ - rn u) p * CH < σ OS 9- > Ό * 3^0 O. σ x * -* w -» ^ >< Θ- 0^00 '~t=h- ; ^ < c 158 Executive M B. A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

159 «ΣΤΡΑ ΤΗ11ΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» Ο φ Ο 1,70 I ,76 h- CM r^- 8 c ID ID 870,00 (8,20) 861,80 27, ,29 905,61 492,70 412,91 Ο 412, ω ΐ Νν Oct Sep Aug Jul Ο h- Γ'- r- r-_ 1.005,00 650,00 0, , ,76 I ,76 I 1.598, , ,76 I 1.645,76 I 1.016,00 650,00 0, ,76 ID 1.598,63 905,00 (8,61) 896, ID π LO ID S πid <X> ,29 Ο CM 895,00 (9,06) 885,94 20,00 O ID ' 2.516, ,10 875,49 20, , ,12 845,00 (9,96) 835,04 20,00! 2.447,86 ID σ> cm" 945,00 (10,41) 934,59 20, ,24 905,61 482,99 422,62 905,61 473,28 CM π 905,61 463,57 442,04 905,61 453,57 452,04 905,61 443,57 462,04 422,62 I 2.939, ,00 432, ,43 Ο ' 442, ,52! 452, ,90 462, ,28 Ο (Λ LLJ α: 1 ζ C α 3 LU Q- Ο Ο Ο Jun Γ"- >* Γ- 1 Apr Mar h , ,76 I , , , , ,76 S' CM (D, I 1.555,78 I ,76 I (52,15) ,61 895, ,00 (10,86) 864,14 I 20,00 I (11,31) 883, ,00! 2.484,00 1 I 2.441, (51,32) ,44 895,00 (11,76) 883, , , ,27 895,00 (12,21) 882, , ,76 905,61 433,57 472,04 905,61 423,57 482, ,61 413,57 492,04 905,61 403,57 502,04 ' 472, ,66 482, ,04 492, ,42 502, ,80 I Feb Jan Πρόβλεψη για τ έτς 2002 h- Ο h , , ,00 619,55 0,76 I 1.610,76 I I 1.600, ,31 8 i (48,83)1 5 ID I 1.551,93 935,00 (12,66) 922, , ,14 Ο Ι Ο T- cn 931, , ,31 967,33 (6,00) 961,33 14, ,52 I 2.550,07 ΟΟ'Ο 00Ό 905,61 393,57 512,04 905,61 383,57 522,04 670,61 373,57 297,04 Γ Ο Ο θ' ' 512, ,18 Μετρητά Απαιτήσεις - Πελάτες - Επιταγές & Γραμμάτια - Αλλες Σύνλ Μικτών Απαιτήσεων 522, ,56 \ Πρόβλεψη για Επισφάλεια Πελατών Καθαρές Απαιτήσεις Απθέματα Πρβλέψεις Απθεμάτων Σύνλ Απθεμάτων Αλλα 297, ,11 1 Σύνλ Κυκλφρύντς Ενεργητικύ Επενδύσεις σε άλλες Εταιρίες τυ Ομίλυ Ενσώματες Ακινητπιήσεις Απσβέσεις Σύνλ Ενσώματων Ακινητπιήσεων Ασώματες ακινητπιήσεις Απσβέσεις Σύνλ Ασώματων Ακινητπιήσεων Σύνλ Ακινητπιήσεων 1 Σύνλ Ενεργητικύ Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A. 159

160 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNTVEL» 160 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

161 «ΣΤΡΑ TUIΊΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» OPER INDUSTRIES INC. Univel Ltd Μητρώ Παγίων Eur Χιλιάδες 111 m $ LU 0. Ο I F u ll Y e a r II th Q tr & Ο z S s TD c Q t W =3 < 3 ) 2 n d Q tr c D ) M a y Cl < i 1 s t Q tr -Q <D LL c r > e. cr θ O O O O O O O O ' ' " " " " " " " " " " " " " " " " " " Ο Ο Ο " ' Ό UJ' < cr D. e i > 8 Ϊ > 3 > 9 < >- 3 Q- *9 C > r* j= > tz *- O 1 U>1= ^ 8 issa S 2 8 S C w Q. 3 t= u 2 c= n < " Ό Cl & O ί D. t σ OlT < cr D & D0 1 2,6 1 0,0 0 0,0 0 (2,6 1 ) ' " h- O O ht c " " " cf σ> f CN Ο O CM " " cf c r in cn NOOffi Ο O CN cf "3- Ο O ht Γ O O T-" O c T- Ο O CN T- θ ' O ifl Ο O f O' Ο O CN T- O τ 6Γ f^- Ο O CN T- " " O T- P Ο O CN " cf c 6Γ Ο Ο O CN CN ' " O CN Ο O ' Ο O CN CN cf Ο O CN CN " O > 3 η σ Q. UlP < O C- O 2L cn * D rf O 3 g > 8 b > 3 > Si<>-3Qw r C3 >r 0 > C Ό L~ * 3. C/iC % stssa g ^ * O "5 O >«a 3 t= 111 Σ c c < «5 CN in h- c f'- f'- in T ν- 'T h- CN CN CN Ό CL a 9- σ zl to D a < cr D OJ ca g < 3. b < t= i*y> Ui Ο O _ τ in O 2 CN CN Ο" Ο O T- CN T CN (N Ο Ο P Ο O t^ cn" " " CN ί ' c r^. cn" " «t 'T P O O O h- CN " " ^J 'T N- c- 1- Ο Ο V- T- O Is* CN in p r-- T-" ' in ^ Ο Ο T ' h- T- " ^- ^ 1- Ο O h- T-" " " h- ' Ο (θ' Ο Ο ί O CN in 412,9111 b> a CN CN CN CN O CN TT *T CN CN M" in Γ- in V r r- c ί-' Ο O ^ "T O in " O Ο Ο O c ' ' ^ in Ο Ο (θ' T- ^r" in " O CN CN CN 1- ^ r-- f in CN Ο O i-' N- Ο Ο N. ' in O O t-' *r_ r- N1 in O CN CN 2 Ό lkp t < δ F < D & X D ^ O 3 UI t b > IO w > 3 > Ώ >ί<>-3α > L- 6 x > c a ^ is. 2 v g le fs E5CC< n in : in in in CN rō in R 0 D. e 1 < «=» Λ g> 6 O " " ' " " " " ' " " " " " ' " " " σ UlT < cr D «c. D - 3 D a 2 σ 3» 8 5 ^ 3 > -9 < 5 < ^3 Q- ^ C D >p cr «> c L D * 1 U.C ^ "L Q. - ^ ^ g θ φ Da E IsfS u Q. 3 t Έ 2 i= i= < py Ό CL D t n t D σ '»> < cr D LJ cn - 1 < 2 9 7, ,0 0 0,0 0 (1 1 9,1 3 ) n cn O O O 1- cn" f 'T CN ^r CN Ο O T-~ cd r^cn ' f CN c P- O O h- CN ' f ^ ^ V- CN θ " f ' CN i^- c ^r CN ' " in T- CN O T- ^r cn" " 6- T- ^r ' ' CN θ O in ^ Ο ' CN θ θ 1- ^r 'TOO ' CN Ο) T- T- 'TOO ' cn" " " O t in 'T r*- in" " O) c CN CN ' 'T Ο cn" " in T ' CN O O CN T- in 'T ' Ο r^- in T- CN CN ---- UlT < D t cn s 6 >! <iit CT 6 >.A! > c a c 3. u-c y. S y D 5 - a! lefi w a 3 t w 2 a a < c. CN n OJ r CN CN CN CN 'T CN *T O' CN T n CN *T CN in O- n C-l O- 'T Γ4 n 'T CN n (N c *T CN 'T "T CN in T CN in 'T CN in CN CN in R 0 n D t a t D a IxT < cr D cn e 1 < Πω λήσεις Π αγίω ν Αξία Πώλησεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναττόβεατη Αξία Παγίυ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0 (00 _ 0 (00> 0 (00 _ ^ 0 ^ >>>_ _ 0 (00_ = _ 0 J00 _ 0 i00 _ 0 i 00 _ >0i00 = 0J0 ^ _ ^ 0 0 ^ ^ ^ Ό 0 ^ ΕΠ5Ε Πανεπιστήμι Μακεδνίας Executive MB A 161

162 «ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΛΣΜΟΣ: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNIVEL» LU > r ω r 3 II ll ΙΙΌ ρ ' Μ' ΙΟ Ο I " ' ' t ι Ο Ο ΙΟ θ' θ' θ' (27,95) (2,61) 0,00 S -- - a IO id Ο O π ID T-' t' ' ' CM N CN O ID S t T- t ID c' ID ιλ ' 1m ID Ο O ID c' O' ' ggg 8 - ID ID t ^ Ο O s " in " t f-h- CM (373,57)1 (1 1 9,1 3 *.ll 5 Γη CM 2 Q D LU I Ο ω δ DL if 8 Q Ο Ο Ο " " " ~ " " " <0 0 0 < s ι ΙΟ ι Ο Ο t θ' θ' ' θ' " θ' θ' (Ο ΙΟ " S' ΙΟ ΙΟ θ' θ' s t ID Ο O <' ' " c ID c' ID M ' ID 00 S' S' Ν' T- O > ' CM CM s s c r- c' df ^r ^ t ID ID t ID c" ID 2, ID ID S' s ID Ο O ID ID Ο O ID c' ' ' ' t ' ' t ID ID id S' ID ID t t s ID 2, T- Ο O Ο O id' " ' Γη s ID 1- O s id" c' " " CM CM 2, ^ SS Ο O Γη- O Γη id" ' ' t cm' - " CM c ' 2. 2 > 2 " " (Ο ΙΟ θ' S' ΙΟ ΙΟ θ' θ' s t ID ' S' S' ID V- h- cn ^ s c' 'T 2 ID ID c' id S' ID ID c' 2- s ID t Ο O id' " ' 5 t S' S' CM Γη O c" cd' " Γη 2 s CM 2 " < ΙΟ θ' < S' ι ΙΟ Ο ' θ' <2, s t c_ ID <' c ID S' s ^ fh. ^ CM s ^r" ID ID c' id S' ID ID c' t s ID t Ο O id" " ' t PP ID Γη O c' cd' ' 2 s CM Γη 2 δ ρ 5 " " " " θ' <0 0 0 ι " " θ' ΓΟ < ΙΟ στ ί-3 Ο σ>~ ' Ν ' s t ' ID Ο O " ' ' c ID S' S (O 1- s ^r CM 2^ ID id S' s ID Ο O ID ID Ο O ID c" " ' s t ' " t Ο O id' ' ' t NO O ID Ο O c" ' 2 s id" c' ' CN S2- lnc 2 α. ω (Λ " " < ΙΟ θ' < S' σ> ΙΟ CN CM Ο θ' 2, s t ID ' c S' S' ID 6- r^ < ' t 5, s O- t CM 2 ID ID c' ID S' id ID c' t s ID t t ' ' t s ID Ο O c" ' ' ID 1-2 ^ sp LO 2 α- =5 < " θ' < ΙΟ θ' S' S ΙΟ CM ' ' ' CM. w S' CM ' ID ' S' S' ID " id' c' ^ c s Γη t 2, ID ID c" ID S' ID ID t S' ID t s Ο O ID Ο O t ' " t c' ' " 1- s 2 ^ 3 3 " " < ι " < σγ S ι CM " CM. v s CM ID " c S' S' ID h- id" c' ^ d t s 2. ID ID c ID S' ID ID c t s ID t Ο O id' ' ' t s ID Ο O c" " ' 1-2 ^ 1 δ O- 2 δ "Ο C CM σ ' ~ " θ' θ' θ' <0 0 0 ι Ο Ο " θ' θ' < ΙΟ θ' ST ί-3 GO ' ' CM, s CM ID Ο O c' ' ' c ID t c S' CM T- O c" t ' CM 52. s ID ID ID Ο O c' ' ' ID ID S' ID Ο O t ' " s ID 2, Ο O id' ' ' t s ID Ο Ο c' ' ' O 2 s t 2 * C0 UJ 3 υ* ί 5 I Q s I s QC UJ. Ο C η > I Cl < " " ~ σ" θ' " θ' < ι " < ΙΟ θ' Ο ΙΟ " θ' < ' S ΙΟ TT CM ' ' 2, S' S ΙΟ i- CM ' cr> CM. w < S' S' ΙΟ CM O' CM s CM CM ' CM id ' ID " c ID " ID ID t ID S S' cd r- ID t c i^id" c" r-h ', S' CM cd' c' s s s t c σ> id" Γη ID ID c' ID ID c" ID ID c" ID s ID ID c' t ID s id ID t t ID S' td ID t t s ID t T- s S Ο O ID Ο O t id" ' " t c' ' " CM s ID Ο O t id" " ' s ID t Ο O id' ' ' s p ID Ο O LO t c' ' ' CM 2 ^ 2 t s ID Ο O c' ' ' Ο 1-2 S LO 2 δ Ίλ ω ' " " " θ' " θ' ΙΟ Ο Ο θ' θ' θ' < ΙΟ θ' ι S' S' O h-" ' ' CM S' s ΙΟ t CM θ' ' CM w S' CM S' CM ID Ο O v" id" ' t CN ID <" ID ID t" n η 1 S t ' CM, ' t S' ^ Ch. cd' t ID ^, ' CM " ' CM <2 ID ID S' s ID Ο O id ID Ο O id c" " ' c" t " " t ID ID c' ID s ID ID t S' ID t s S' Ο O ID Ο O t ' id" ' t c" " " Γ- Γη CM, s ^H s Ο O ID Ο O t id' ' ' t c" " Ι Ο- ^ s η <ν LL C r ~5 " ~ σ < ΙΟ θ' < ι ' ^ s LO CM CM ' Ci w S' t s CM r- ' Cl ^ s t CM s CM CM ID ' c g T- ID CM ID S' S' r- Γη- t ^r ^ t S' ID Ο Γη. Γη." t ^ cp. t Lr ID <2. s γηcd' <2 ID ID c" ID ID c' ID S' ID ID c" t ID S' ID ID t s ID t s ID t Ο O id' ' i OO Ο O " id" ' r-h c CM ID t s ID Ο O c" ' ' 1-2, s ID Ο O c' ' ' N 1-2, ^ s LO 2 LO 2 σ > 1 Ί-Ι 5 <^ι= Ρ Ο c 2 V ξ *c ΙΟ ^ D w η * σ *< (Λ^ Q.3!_<!=[= Ό α_ 9 ί OJ D θ' cr D > 3t D HO ca δ < σ ι ικτ Ο > <-3 C cp >- > ι σ i Sic. Lf 5 g. Si. σ I 8f W t 3 <_ S < C 3. D < 1= LU vy» Ό»= δ < > 3 Η > > > > t Ι t t t Ο D D D HO HO HO HO Η. C ca ca ca Ό > _ σ * σ 00 a Ό Ό σ Q Ct 9- t= 2.1c D Cl. σ CL > 1= 9- t= 9- g σ < B & t O t σ UJ a < 8 9- σ t η 3 > 1jJ O > t V/* ^. t a IO σ < B σ h ^ >- 3 <0-3 n 3 > ty"p > t g > σ ι a < Θ- t a t σ * >-3 W Ο > t t <0-3 a 5 i> ΊΕ utt O > t υ^γ Ό > t 5 >.3 VJ < Q- 3 a δ Ο 0 σ t-f ι»/ >C D > O > D cr >- 2 σ > x c a W' > L a D Cp > t Ii t < Q- 3 a a m, C a D 2 2 D Op > a δ ρ c υίι cr Sic ί CU.C cr S. tec l-f ϊ υ-c cr 1 y-c W' c cr 1= y-r D Ό y cr D -t Ό~ s S 2 % S--S = C-1 8.8^ D Q. D W s D D kc-w -t-j O "t ό 40 -cr 8. D y- D g-s y % σ ir tr cr HO CM D 5 ω. ca H ^ D «as. si ca D» H 5 S. D ca < * D Sea D ca D O D ^ S s 8 t f 8S >< ^ p s s O < σ s 8 f t= >- _Γ Q- 3 Ικτ ^ t= 3 = κ> & 3 U/- W I: 3 t= uj a 3 S' > S O a f 8? 1= O W Q- OtT w t= 3 1= < UJ < C C <_ ^ < 1= < 2 < C C s < [= < 2 < C C <_ W < 1= 1= <_ s < c < 162 Executive M B A Πανεπιστήμι Μακεδνίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διάλεξης

Περιεχόμενο διάλεξης ΕΝΟΤΗΤ 5: ΧΡΗΜΤ/ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΟΤΙΚΟΤΗΤ Περιεχόμεν διάλεξης Έννια χρηματικνμικς απδτικότητας απδτ/τα συν/κών κεφαλαίων (ΣΚ) απδτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ΙΚ) Άλλι δείκτες επίδσης Νεκρό σημεί, μόχλευση και εφαρμγές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝΜΙΚΗΣ Δ' ΕΞΑΜΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (THESIS) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜ Η Μ ΑΤΊΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI)) P6_TA(2009)0034 Άγρια φύση στην Ευρώπη Ψήφισµα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 3ης Φεβρυαρίυ 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/220(INI)) Τ Ευρωπαϊκό Κινβύλι, έχντας υπόψη την δηγία 79/409/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ πρακτικό 17 της συνεδρίασης τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Α.Ο. στις ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Απφ. 58/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: ΤΑΜΕΙΑΚΣ ΚΥΚΛΣ ΣΑΝ ΜΕΓΕΘΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπυδών στη Διίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία: "Κριτική Διερευνηςη της Αξιλόγησης Επενδύσεων ΣΤ ΔΗΜΣΙ ΤΜΕΑ - ΣΥΓΚΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΔΜΗ με τη Μέθδ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Διαχείριση απθεμάτων σε αντιπρσωπεία αυτκινήτων Mercedes- Benz» Φιτητής: Μόζας Δημήτρης Αριθμός Μητρώυ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΠΙΜΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΒΦΛ ΑΕ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΠΥΛΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα