Κανθίκμξ μηζμθάγμο-ζημμάπμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανθίκμξ μηζμθάγμο-ζημμάπμο"

Transcript

1 Κανθίκμξ μηζμθάγμο-ζημμάπμο

2 Γπηδεμημιμγία 1% ηςκ κεμπιαζηώκ 4% ηςκ όγθςκ ημο γαζηνεκηενηθμύ 3:1 άκδνεξ/γοκαίθεξ Ηιηθία εμθάκηζεξ: έηε Υρειόηενμ πμζμζηό ζε Κίκα, Ιαπςκία, Ινάκ, Πνώεκ Σμβηεηηθή Έκςζε, Σθακδηκαβία

3 Aίηηα Έπμοκ εκμπμπμηεζεί πανάγμκηεξ όπςξ: Φνήζε μηκμπκεύμαημξ θαη θαπκμύ Δηαβνςηηθή μηζμθαγίηηδα Oηζμθάγμξ Βαrrett Γγθαύμαηα εθθμιπώμαηα Απαιαζία μηζμθάγμο Φνόκηα ζηδενμπεκία-σύκδνμμμ Plummer-Vinson

4 Ιζημιμγία - εκηόπηζε Πιαθώδεξ (95%) Αδεκμθανθίκςμα (5%) Άκς ηνηηεμόνημ (20%) Μέζμ ηνηηεμόνημ (35%) Καηώηενμ ηνηηεμόνημ (45%)

5 Σομπηςμαημιμγία Πόκμξ (30%) Δοζθαγία (ανπηθά ζηα ζηενεά) Ακαγςγέξ ζηεκ θαηάθιηζε Βήπαξ Βνάγπμξ θςκήξ Αημμνναγία Ακαημία Ακμνελία-Απώιεηα βάνμοξ-κόπςζε

6 Παναθιηκηθόξ έιεγπμξ Αθηηκμγναθία ζώναθα Βανημύπμ γεύμα Οηζμθαγμζθόπεζε Αλμκηθή ημμμγναθία ζώναθμξ - θμηιίαξ Γκδμζθμπηθό οπενεπμγνάθεμα

7 Σηαδημπμίεζε T category N category M category Depth infiltration of the primary tumor Regional lymph nodes Distant metastases

8 Σηαδημπμίεζε T category (Depth infiltration of the primary tumor) Tx T0 Tis T1 T2 T3 Primary tumour cannot be accessed No evidence of primary tumour Carcinoma in situ Tumour invades lamina propria or submucosa Tumour invades mascularis propria Tumour invades adventitia T4a Tumor invades pleura, pericardium, diaphragm or adjacent peritoneum T4b Tumor invades other adjacent structures such as aorta, vertebral body or treachea

9 Σηαδημπμίεζε N category (Regional lymph nodes ) Nx N0 N1 N2 N3 Regional lymph nodes cannot be assessed No regional lymph nodes metastasis 1-2 regional lymph nodes metastasis 3-6 regional lymph nodes metastasis >6 regional lymph nodes metastasis

10 Σηαδημπμίεζε M category (Distant metastasis) Mx M0 M1 Distant metastasis cannot be assessed No distant metastasis Distant metastasis

11 Σηαδημπμίεζε 0 Tis N0 M0 IA T1 N0 M0 IB T2 N0 M0 IIA T3 N0 M0 IIB T1-2 N1 M0 Stage Grouping IIIA T4a N0 M0 T3 N1 M0 T1-2 N2 M0 IIIB T3 N2 M0 T4a N1-2 M0 IIIC T4b Any N M0 Any T N3 M0 IV Any T Any N M1

12 Σηαδημπμίεζε

13 Θεναπεοηηθή ακηημεηώπηζε Φεηνμονγηθή Δηαζημιέξ Τμπμζέηεζε stent Αθηηκμζεναπεία Φεμεημζεναπεία

14 Φεηνμονγήζημμη όγθμη Φεηνμονγηθή ελαίνεζε: ζεναπεία εθιμγήξ ζηα ζηάδηα Ι-ΙΙ Θκεηόηεηα : 10% - μηθνόηενε ζε ελεηδηθεομέκα θέκηνα 5% Οη αζζεκείξ ζηαδίςκ Ι-ΙΙ πμο πεηνμονγμύκηαη έπμοκ 5εηή επηβίςζε 68-85% Οη αζζεκείξ ζηαδίμο ΙΙΙ πμο πεηνμονγμύκηαη έπμοκ 5εηή επηβίςζε 15-28% θαη γη αοηό ενεοκώκηαη κέεξ ζεναπεοηηθέξ ζηναηεγηθέξ, όπςξ ε πεμεημ-αθηηκμζεναπεία Η πνμεγπεηνεηηθή πεμεημζεναπεία : οπμζηαδημπμίεζε, ακηημεηώπηζε μηθνμμεηαζηάζεςκ

15

16 Φεηνμονγήζημμη όγθμη Μεηεγπεηνεηηθή αθηηκμζεναπεία βειηηώκεη ημκ ημπηθμπενημπηθό έιεγπμ ζε αζζεκείξ με ζεηηθά πεηνμονγηθά όνηα Δναζηηθά θάνμαθα: 5FU, cisplatin, mitomycin, paclitaxel, methotrexate

17 Πνμπςνεμέκε κόζμξ Η πιεημκόηεηα ηςκ μηζμθαγηθώκ όγθςκ δηαγηγκώζθμκηαη ζε πνμπςνεμέκμ ζηάδημ Η ζοκδοαζμέκε πεμεημ-αθηηκμζεναπεία είκαη απμηειεζμαηηθόηενε από ηεκ αθηηκμζεναπεία Σηε μεηαζηαηηθή κόζμ δίκεηαη πεμεημζεναπεία, εκώ ε αθηηκμζεναπεία πνεζημεύεη γηα ημκ ημπηθό έιεγπμ

18 Κανθίκμξ ζημμάπμο

19 Γπηδεμημιμγία Ηιηθία >60 εηώκ Άκδνεξ/γοκαίθεξ 3:2 >90/ (Ιάπςκεξ), <10/ (Καοθάζημη) Σηηξ πενηζζόηενεξ πώνεξ ε ζοπκόηεηά ημο μεηώκεηαη Αύλεζε ζημοξ όγθμοξ γαζηνμμηζμθαγηθήξ ζομβμιήξ Τμ screening ζηεκ Ιαπςκία μδήγεζε ζε ζεμακηηθή μείςζε ζηε ζκεζημόηεηα

20 Αίηηα Γιηθμβαθηενίδημ ποιςνμύ (3πιάζηα έςξ 6πιάζηα αύλεζε ημο θηκδύκμο) Αηνμθηθή γαζηνίηηδα Μεγαιμβιαζηηθή ακαημία (3πιάζηα αύλεζε θηκδύκμο) Γαζηνεθημμή (θμιόβςμα) Οηζμθάγμξ Βαrrett Oμάδα αίμαημ Α Οηθμγεκεηαθό ηζημνηθό Φαμειή θμηκςκηθμ-μηθμκμμηθή θαηάζηαζε

21 Μεηαζηάζεηξ Λεμθαδέκεξ (επηπώνημη-ιεμθαδέκαξ Virchow οπενθιείδημο πώνμο) Αημαημγεκώξ Καηά ζοκέπεηα ηζημύ όγθμη Κrukenberg

22 Ιζημιμγία Αδεκμθανθίκςμα (90%) Γκηενηθμύ θαη δηάποημο ηύπμο Οη εκηενηθμύ ηύπμο όγθμη είκαη ελειθςμέκμη θαη εμθακίδμκηαη ζημ άπς ημήμα ημο ζημμάπμο Η ζηαδημπμίεζε γίκεηαη με βάζε ημ ΤΝΜ ζύζηεμα: βάζμξ δηήζεζεξ ημο όγθμο, ζομμεημπή ιεμθαδέκςκ, απμοζία ή πανμοζία απμμαθνοζμέκςκ μεηαζηάζεςκ

23

24

25 Πνςημπαζήξ εζηία (Τ) Tis T1 T2 T3 T4a T4b Carcinoma in situ, intraepithelial tumor Tumor invades lamina propria or submucosa Tumor invades muscularis propria Tumor penetrates subserosa Tumor penetrates serosa (visceral peritoneum) Tumor invades adjacent structures

26 Λεμθαδεκηθή κόζμξ (N) Histogical examination of a regional lymphadenectomy specimen will ordinarily include 15 or more nodes N category (Regional lymph nodes ) Nx N0 N1 N2 N3 Regional lymph nodes cannot be assessed No regional lymph nodes metastasis 1-2 regional lymph nodes metastasis 3-6 regional lymph nodes metastasis >6 regional lymph nodes metastasis

27 Απμμαθνοζμέκεξ μεηαζηάζεηξ (M) M0 M1 No distant metastases Distant metastases

28 Stage TNM 5-Y Survival I T1-2N0M0, T1N1M0 88% IIa T1N2M0, T2N1M0, T3N0M0 65% IIb T1N3M0, T2N2M0, T3N1M0, T4aN0M0 IIIa T2N3M0, T3N2M0, or T4aN1M0 35% IIIb T3N3M0, T4aN2M0, T4bN0-1M0 IIIc T4aN3M0, T4bN2-3M0 IV TxNxM1 5%

29 Πνώημμξ γαζηνηθόξ θανθίκμξ Δηήζεζε βιεκκμγόκμο θαη οπμβιεκκμγόκημο ακελάνηεηα από δηήζεζε ιεμθαδέκςκ Γίκαη αζομπηςμαηηθόξ

30 Screening Δεκ ζοζηήκεηαη πανά μόκμ όηακ οπάνπεη ζμβανό επηδεμημιμγηθό πνόβιεμα ή ζε άημμα ορειμύ θηκδύκμο

31 Σομπηςμαημιμγία Γπηγαζηναιγία 90% Απώιεηα βάνμοξ 80% Ακμνελία 60% Δοζθαγία 50% Έμεημξ 50% Μέιαηκεξ θεκώζεηξ 20% Αημαηέμεζε 15%

32 Σεμεία πνμπςνεμέκεξ κόζμο Χειαθεηό ήπαν Αζθίηεξ Υπενθιείδημη ιεμθαδέκεξ (Virchow) Γμθοηεύζεηξ ςμζεθώκ (όγθμη Κrukenberg) Yπεδςθμηηθή ζοιιμγή

33 Παναθιηκηθόξ έιεγπμξ Ακαημία Hemocult (+) Γκδμζθόπεζε

34 Φεηνμονγήζημμη όγθμη Τ1 όγθμη -5% Τ1Ν0-Τ1Ν1 (5εηήξ επηβίςζε 70%) Τύπμη επέμβαζεξ: Οηζμθαγμγαζηνεθημμή μιηθή γαζηνεθημμή μενηθή γαζηνεθημμή

35

36

37 Φεμεημζεναπεία - αθηηκμζεναπεία Cisplatin Oxaliplatin Docetaxel Epirubicin Irinotecan 5FU Capecitabine Methotrexate Mitomycin

38 ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ

39

40

41 ΘΔΗ ΣΟΤ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ

42 ΘΔΗ ΣΟΤ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ

43 ΠΑΓΚΡΔΑ & ΥΟΛΗΦΟΡΑ

44 ΠΑΓΚΡΔΑ & ΥΟΛΗΦΟΡΑ

45

46 ΑΡΣΗΡΙΑΚΟΙ ΚΛΑΓΟΙ

47 ΥΔΗ ΜΔ ΣΑ ΑΓΓΔΙΑ

48 ΥΔΗ ΜΔ ΣΑ ΑΓΓΔΙΑ

49 ΥΔΗ ΜΔ ΣΑ ΑΓΓΔΙΑ

50 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ Πάγκρεας Χυμοθρυψίνη Θρυψίνη Νουκλεάςεσ Ελαςτάςη Αμυλάςη Λιπάςεσ Χολή Χολικά άλατα Φωςφολιπίδια

51 ΝΗΙΓΙΟ LANGERHANS Σωματοστατίνη Γλυκαγόνο Ινσουλίνη

52

53

54 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Ηιηθία (50-70 εηώλ) Φύιν: > Φπιή: ζπρλόηεξα ζηε καύξε θπιή Κάπληζκα Γίαηηα παρπζαξθία Σαθραξώδεο δηαβήηεο Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό Φξόληα παγθξεαηίηηδα Φπηνθάξκαθα, βελδέλην, πεηξνρεκηθά, κεξηθέο ρξωζηηθέο

55 ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ

56 ΔΝΣΟΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ Κεθαιή: 65% Σώκα: 30% Οπξά: 5%

57 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Σπλήζωο αζπκπηωκαηηθόο ζε αξρηθά ζηάδηα Ίθηεξνο Κνηιηαθό άιγνο Καρεμία, αλνξεμία, εμαζζέλεζε Υπεξγιπθαηκία Σύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο

58 ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ

59 ΑΙΣΙΑ ΙΚΣΔΡΟΤ Αιμολσηικός ίκηερος Σπγγελή αίηηα Δπίθηεηα αίηηα Ηπαηοκσηηαρικός ίκηερος Λνηκώμεηο, θάξκαθα, δειεηήξηα, θίξξωζε, λενπιάζκαηα Αποθρακηικός ίκηερος Δλδνεπαηηθή ρνιόζηαζε Δμωεπαηηθή ρνιόζηαζε σγγενείς σπερτολερσθριναιμίες

60 ΥΟΛΟΛΙΘΙΑΗ

61 ΙΚΣΔΡΟ Οθείιεηαη ζε απόθξαμε ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ Κίηξηλε ρξώζε επηπεθπθόηωλ, δέξκαηνο Απνρξωκαηηζκόο θνπξάλωλ Σθνύξν ρξώκα νύξωλ (ζαλ «θνληάθ») Κλεζκόο

62 ΜΟΡΦΔ ΠΟΝΟΤ Σωκαηηθόο πόλνο Σπιαρληθόο πόλνο Νεπξνπαζεηηθόο πόλνο

63 ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ ΚΟΙΛΙΑΚΟΤ ΑΛΓΟΤ Δληόπηζε θαη αληαλαθιάζεηο Έληαζε Τξόπνο εηζβνιήο Πεξηνδηθόηεηα Δθιπηηθνί παξάγνληεο Σπλνδά ζπκπηώκαηα

64 Κοιλιακό άλγος Σπλήζωο νθείιεηαη ζε δηήζεζε ηνπ θνηιηαθνύ ή θαη κεζεληέξηνπ πιέγκαηνο Δληόπηζε: Σπλήζωο επηγαζηξηθό (άλω ηνπ νκθαινύ) Σπρλά αληαλαθιά ζηε ξάρε Μεξηθέο θνξέο δωζηεξνεηδέο Γηάξθεηα: ζπλήζωο ζπλερέο Έληαζε: εμειίζζεηαη ζε ηζρπξό (απαηηνύληαη ηζρπξά αλαιγεηηθά ζπλήζωο νπηνεηδή) Λνηπνί ραξαθηήξεο: βύζην, αζαθέο, ακβιύ

65 Κοιλιακό πλέγμα 1. Κνηιηαθό πιέγκα 2. Σπιαρληθά λεύξα 3. Γηάθξαγκα 4. Έθθπζε δηαθξάγκαηνο 5. Κνηιηαθή ανξηή

66

67

68 ΤΝΓΡΟΜΟ ΓΤΑΠΟΡΡΟΦΗΗ Καθή απνξξόθεζε από ηνλ πεπηηθό ζωιήλα ζξεπηηθώλ νπζηώλ, βηηακηλώλ, ηρλνζηνηρείωλ, ειεθηξνιπηώλ Αζπλήζηζηε ζηνλ θαξθίλν παγθξέαηνο Σπκπηώκαηα: δηάξξνηα, ζηεαηόξξνηα (πην ζπλήζε ζηνλ θαξθίλν παγθξέαηνο)

69 Πού μεθίζηαηαι; Ήπαρ Περιηόναιο Λεμθαδένες: Δλδνθνηιηαθνί Υπεξθιείδηνη (πρ αδέλαο ηνπ Virchow ή Troisier) Πνεύμονες Οζηά

70 ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ

71 Παρανεοπλαζμαηικά ύνδρομα Γεξκαηηθέο: Νεθξνιπηηθό κεηαλαζηεπηηθό εξύζεκα Οδώδεο εξύζεκα Αθάλζωζε nigricans Leser-Trelaut Παξαλενπιαζκαηηθή αθξνθεξάηωζε Δθδεκαηνεηδήο δεξκαηίηηδα Νεπξνινγηθέο εθδειώζεηο: Μπαζζέλεηα Gravis Σύλδξνκν Lambert-Eaton Γεξκαηνκπνζίηηδα, πνιπκπνζίηηδα Πνιπλεπξνπάζεηεο Αηκαηνινγηθέο Θξνκβνθπηηάξωζε Υπεξπεθηηθόηεηα

72 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Κνηιηά Ηπαηνκεγαιία (ζπκπαγέο, αλώκαιν, αλώδπλν) Αζθίηεο Χειαθεηή ρνιεδόρνο θύζηε (ζεκείν Courvoisier) Λεκθαδέλεο (ππεξθιείδηνη) ζθιεξνί, αλώδπλνη, θαζειωκέλνη Γέξκα, επηπεθπθόηεο Ψρξόηεηα (αλαηκία) Κίηξηλε ρξνηά (ίθηεξνο)

73 ΓΙΑΓΝΩΗ -ΣΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΑΙΤΔΙΤΑΙ ΒΙΟΧΙΑ! Απεηθόληζε: Αμνληθή ηνκνγξαθία Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία Δλδνζθόπεζε: ERCP U/S

74 ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ

75 Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography (ERCP)

76 Αλεγρείξεηνο Δμαηξέζηκνο ΣΑΓΙΟΠΟΙΗΗ Σηάδην Ι: Όγθνο πεξηνξίδεηαη ζην πάγθξεαο Σηάδην ΙΙα: Όγθνο επεθηείλεηαη εθηόο Σηάδην ΙΙβ: Λεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο Σηάδην ΙΙΙ: Γηήζεζε άλω κεζεληέξηαο αξηεξίαο ή αιιεξίνπ ηξίπνδα Σηάδην IV: Απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο

77 ΠΡΟΓΝΩΗ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ 5-εηήο επηβίωζε Τνπηθή λόζνο: 16% Πεξηνρηθή λόζνο: 7% Μεηαζηαηηθή λόζνο: 1%

78 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ

79 Δγτείρηζη WHIPPLE

80 Δγτείρηζη WHIPPLE

81 Δγτείρηζη WHIPPLE

82 Υημειοθεραπεία Καρκίνοσ Παγκρέαηος Σπκπιεξωκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία κεηά ηελ εγρείξεζε Παξεγνξεηηθή ζεξαπεία ζε πξνρωξεκέλε λόζν Φάξκαθα: 5-θζνξηννπξαθίιε Γεκζηηακπίλε Ομαιηπιαηίλε Ιξηλνηεθάλε Nab-paclitaxel

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Σεμηκάνημ Γιέγπμο Λμημώλεςκ Γκόηεηα 4 ε Απνίιημξ 2011 «Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Καξαΐζθνπ Αγγειηθή Ννζειεύηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ MSc ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο & ζηελ Δθεξκνζκέλε Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα Το νέο σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Κωνσταντίνος Σαγρής, Γεώργιος Χειλάς Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ, «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα έχει πολύπλευρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ Φοζημιμγία έθθνηζεξ ηκζμοιίκεξ Θεναπεία Δ ηύπμο 1 - πήμαηα ηκζμοιηκμζεναπείαξ Παζμγέκεηα Δ ηύπμο 2 Θεναπεία Δ ηύπμο 2 - Ακηηδηαβεηηθά δηζθία Αιγόνηζμμξ ζεναπείαξ

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα