ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α Κ Ε Ρ Α Ι Ο Ι!!H!B!V!T!T! ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ Ε ιβλέ ων Καθηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 Η αρούσα ι λωµατική Εργασία εκ ονήθηκε στα λαίσια των σ ουδών για την α όκτηση του Μετα τυχιακού ι λώµατος Ειδίκευσης ου α ονέµει το ια ανε ιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών «ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών» Εγκρίθηκε την α ό Εξεταστική Ε ιτρο ή α οτελούµενη α ό τους: Ονοµατε ώνυµο Βαθµίδα Υ ογραφή 1) Ευάγγελος Ρά της (ε ιβλέ ων Καθηγητής) Καθηγητής... 2) ηµήτριος Βάρσος Αν. Καθηγητής... 3) ιονύσιος Λά ας Αν. Καθηγητής....

3 Α Κ Ε Ρ Α Ι Ο Ι!!H!B!V!T!T! ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ Ε ιβλέ ων Καθηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

4 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ Η δι λωµατική εργασία ου ακολουθεί έχει εκ ονηθεί στα λαίσια της ολοκλήρωσης των σ ουδών µου στο ια ανε ιστηµιακό - ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών «ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών». Στο τέλος αυτής της ροσ άθειας αισθάνοµαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου και την µεγάλη εκτίµησή µου στους ανθρώ ους ου µε βοήθησαν σε όλη αυτή την ορεία και ειδικότερα: Στον ε ιβλέ οντα καθηγητή µου κ. Ευάγγελο Ρά τη, για την ε ιλογή του θέµατος και την αµέριστη υ οστήριξη ου µου αρείχε ανά άσα στιγµή. Στα µέλη της τριµελούς ε ιτρο ής αν. Καθηγητές κ. ηµήτριο Βάρσο και κ. ιονύσιο Λά α, για την ευγενική συµµετοχή τους και την ροσοχή τους. Σε όλους τους καθηγητές ου συνέβαλαν στην ροσφορά γνώσεων και στην ανά τυξη ιδεών κατά την διάρκεια των µαθηµάτων. Αναδεικνύοντας κατά τον καλύτερο τρό ο την ρήση Leibnitz ότι το µέτρο της ελευθερίας και της άγνοιας µας είναι ταυτόσηµο. Στους συµφοιτητές µου ου άνοιγαν, µε τις ιδέες τους και τις ροτάσεις τους, νέες οδούς σκέψεις. Εκ των ο οίων ιδιαίτερα θα σταθώ στους φίλους µου Αγγελική Χόρτη και Νίκο Αντωνό ουλο συνοδοι όρους στην γόνιµη αυτή ερι λάνηση. Ιούνιος 2011 Θανάσης Τζιώτζιος

5 «Αφιερωµένη στις γλυκές µου κορούλες Ναταλία και Ραφαέλα»

6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κατάλογος σχηµάτων και ινάκων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΑΚΕΡΑΙΟΙ GAUSS 1.0 Εισαγωγικές έννοιες της Άλγεβρας Θεµελίωση Παραγοντο οίηση σε ρώτους Gauss Περιοχές µοναδικής αραγοντο οίησης Μοναδική αραγοντο οίηση στο Z[i] Προσδιορισµός των ρώτων Gauss Σχετικά ρώτοι ακέραιοι Gauss Ισοϋ όλοι οι στο Z[i] Α ό τον ιόφαντο έως τον Euler Άλυτα ροβλήµατα και εικασίες 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΟ Z[i]. 2.1 Οµοµορφισµοί δακτυλίων ακτύλιοι ηλίκα Ιδιότητες ιδεωδών Η διαίρεση στους ακεραίους Gauss Ιδεώδη του Z[i] ακτύλιοι ηλίκα άνω στο Z[i] Η δοµή του δακτυλίου Z[i]/<α + βi> 83 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ξενόγλωσση βιβλιογραφία.93 Άρθρα 94 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 96 9

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ Σχήµα 1.1 Γραφική α εικόνιση των α + βi και -β + αi 38 Σχήµα 1.2 Πλέγµα των ολλα λασίων του α + βi.39 Σχήµα 1.3 Ισοϋ όλοι οι του α + βi..40 Σχήµα 2.1 Θεµελιώδες θεώρηµα οµοµορφισµών 65 Σχήµα 2.2 Γραφική ερµηνεία α όδειξης του αλγόριθµου της διαίρεσης στους ακέραιους Gauss Σχήµα 2.3 Ιδεώδη στον δακτύλιο Z[ -5] Γραφική α εικόνιση ρώτων Gauss µε στάθµη µικρότερη του Πίνακας ρώτων ακεραίων Gauss µε στάθµη µικρότερη του Πίνακας αραγοντο οίησης σε ρώτους των ακεραίων Gauss ου έχουν στάθµη µικρότερη ίση του

8 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η συνισταµένη σχεδόν όλων των α αντήσεων α ό όσες έχουν δοθεί, στο ερώτηµα τι είναι τα Μαθηµατικά συγκλίνει στο ότι είναι η µελέτη των µετρικών σχέσεων και των ιδιοτήτων ου τις διέ ουν. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι σχέσεις εξετάζονται ως δοµικά συστήµατα. ηλαδή ε ιχειρείται η οµαδο οίηση τους σε συνεκτικές ενότητες σχέσεων. Με τον τρό ο αυτόν ε ιτυγχάνεται η κατανόηση της ραγµατικότητας, όχι α λώς µέσω της γενίκευσης εµ ειρικών αντικειµένων, αλλά έχοντας ως βάσεις θεωρητικές έννοιες ου εκφράζουν σχέσεις δεδοµένων. Είναι αυτό ακριβώς ου α οκαλούµε θεωρητική ροσέγγιση. Οι ακέραιοι αριθµοί, ό ως και το υ οσύνολό τους οι φυσικοί, είναι οι αριθµοί ου α οτελούν τη βάση ολυάριθµων καθηµερινών εφαρµογών και συγχρόνως δίνουν λύσεις σε λήθος ροβληµάτων ου ροκύ τουν σε ολλούς και διαφορετικούς ε ιστηµονικούς τοµείς. Ανα όφευκτα λοι όν α αρτίζουν και τα θεµέλια του αριθµητικού µας συστήµατος. Α οτέλεσµα αυτού είναι η διδασκαλία τους σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης να είναι ρωτεύουσας βαρύτητας. Ο δε Μαθηµατικός ου ε ωµίζεται το φορτίο της διδασκαλίας τους θα ρέ ει να έχει την κατάλληλη µαθηµατική υ οδοµή, σε σχέση µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. ηλαδή ένα κράµα ευρύτερων Μαθηµατικών γνώσεων και ενδιαφερόντων. Με α οτέλεσµα να είναι σε θέση να αρέχει την α αιτούµενη δυνατότητα καλλιέργειας των µαθητών του στον θεωρητικό τρό ο σκέψης, ου υ ερβαίνει τον α λοϊκό εµ ειρισµό της καθηµερινής ζωής. Σύγχρονες µελέτες ου σχετίζονται µε την βελτίωση στην α όκτηση Μαθηµατικών γνώσεων έχουν ε ισηµάνει την σηµασία της εννοιολογικής κατανόησης τους. Η ο οία δεν είναι εφικτό να ανα τυχθεί α λώς µε την µηχανιστική εξάσκηση στους διαδικαστικούς χειρισµούς των Μαθηµατικών. 11

9 Συνε ώς η γενίκευση του συνόλου των ακεραίων µε υ ερσύνολα ου έχουν την δυναµική να διατηρούν τις ιδιότητες των και να τις ε εκτείνουν δεν είναι α λά χρήσιµη αλλά α αραίτητη. Η λήρης κατανόηση της δοµής ενός α ό αυτά τα υ ερσύνολα, θα διαλευκάνουν ολλές τυχές του αρχικού συνόλου. Κατά αυτόν τον τρό ο οι ακέραιοι αριθµοί δεν θα είναι λέον τί οτα άλλο αρά µια τετριµµένη ερί τωση. Ένα τέτοιο υ ερσύνολο ου ερικλείει όλα τα ροαναφερθέντα χαρακτηριστικά και είναι αρκετά εύχρηστο α οτελούν οι ακέραιοι Gauss. Το αντι ροσω ευτικότερο α ό όσα θα µ ορούσαµε να ε ιλέξουµε. Στον αντί οδα όλων των αρα άνω, το ίδιο ακριβώς σύνολο α οτελεί και την ιο ροσιτή ε ιλογή ύλης εισόδου για µια ιο ενδελεχή ερι λάνηση και στον κόσµο των µιγαδικών αριθµών. Οι αριθµοί αυτοί ου διδάσκονται στην τελευταία τάξη του Λυκείου, α οτέλεσαν για τους Μαθηµατικούς ένα ιδιαίτερα δυσερµήνευτο εδίο. Α ό την φάση της αµφισβήτησής τους (Gardano) µέχρι την φάση της αυστηρής εισαγωγής τους και λέον της α οδοχής τους (Hamilton, Cauchy, Gauss, Riemann). Η µοντελο οίησή τους µε την βοήθεια του διατεταγµένου ζεύγους ραγµατικών αριθµών, α οτέλεσε εννοιολογικό ρόβληµα ου σχετίζεται µε την ληρότητα των ραγµατικών. Η εξίσωση x = 0 ου ζητούµε λύσεις είναι µιας µεταβλητής, ενώ οι µιγαδικοί ου ροκύ τουν είναι διδιάστατοι. Η ροσέγγιση τέτοιου είδους ροβληµάτων µ ορεί να ε ιτευχθεί αρχίζοντας µε την κατανόηση δοµών ιο ροσιτών, ό ως οι αντίστοιχοι ακέραιοι ου εριέχονται µέσα σε αυτό. Ε ίσης και οι ε έκταση ορισµένων ιδιοτήτων καθώς και οι διαφορο οιήσεις στην άλγεβρά τους, είναι δυνατόν να γίνουν ιο σαφείς µέσω της εµ έδωσης των αρχικών ιδιοτήτων σε ε ιµέρους υ οσύνολα τους. Στην αρουσίαση ου ακολουθεί σχετικά µε τους ακεραίους Gauss έχει δοθεί βαρύτητα στην ανάλυση και ε εξεργασία του συνόλου των αριθµών αυτών καθώς και στην διαµέρισή τους σε υ οσύνολα µε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. Στόχος της είναι η ε ίτευξη της αυστηρότητας και της βεβαιότητας ου α αιτεί η µαθηµατική ε ιστήµη ως a priori. Για τον λόγο 12

10 αυτόν ακολουθείται η α οδεικτική ορεία θεµελίωσης συµ ερασµάτων. Η εργασία έχει χωρισθεί σε δύο ενότητες µε σκο ό την καλύτερη οµαδο οίηση και ανάλυση των αρεχόµενων γνώσεων. Σε αρκετά σηµεία της υ άρχουν αναφορές και α οδείξεις ροα αιτουµένων γνώσεων α ό τον χώρο της Άλγεβρας. Ό ως ε ίσης και ανάλογες ιστορικές αναφορές σχετικά µε τα αναφερόµενα µαθηµατικά αντικείµενα και την ροέλευσή τους. Το ρώτο µέρος αρχίζει µε την θεµελίωσή του συνόλου αυτού και τις εσωτερικές ιδιότητες ου το διέ ουν. Καθώς ε ίσης µε τον ορισµό όσο και τον ροσδιορισµό των ρώτων ακεραίων Gauss. Προσδίδεται µεγάλη σηµασία στην µοναδική αραγοντο οίηση κάθε ακεραίου σε ρώτους και τα λεονεκτήµατα ου αρουσιάζει η συγκεκριµένη ιδιότητα. Ακολούθως εµφανίζεται η α εικόνισή τους, µέσω της οµαδο οίησής ου γίνεται σε ισοϋ όλοι ους. Ιδιαίτερη αναφορά υ άρχει στην βοήθεια ου µας αρέχουν στην ε ίλυση κλασικών ροβληµάτων της Θεωρίας Αριθµών καθώς και σε λήθος άλλων εκκρεµών ζητηµάτων. Με τον τρό ο αυτό είναι φανερή η χρήση τους και οι έξυ νες λύσεις ου µ ορούν να ροσφέρουν σε τοµείς ου η α ουσία τους θα τους έκανε ιδιαίτερα δύσκολους. Ε ίσης εκτίθενται σε ροβλήµατα ου αραµένουν ακόµη άλυτα στα Μαθηµατικά και σε εικασίες ου έχουν διατυ ωθεί σχετικά µε τους ραγµατικούς ακεραίους. Το δεύτερο µέρος α οτελεί µια ιο εξειδικευµένη ανάλυση του συγκεκριµένου συνόλου. Αρχικά αρουσιάζονται α οδεικτικά ιο ειδικές ροτάσεις της Άλγεβρας ου θεωρούνται όµως υ οχρεωτικές για την εραιτέρω µελέτη. Αφού γίνει η λήρης αρουσίαση της ράξης της διαίρεσης των ακεραίων Gauss, ακολουθεί η δηµιουργία ιδεωδών τους και των οµοµορφισµών ου τα συνοδεύουν. Στη συνέχεια εµφανίζονται οι δακτύλιοι ηλίκα ου ροέρχονται α ό τα ιδεώδη, µε τις αντίστοιχες ιδιότητες τους. Στο τέλος συντίθεται, α ό τα ροαναφερόµενα, το αρχικό σύνολο ώστε να γίνει ιο σαφής η δοµή του. Ως γνωστών ο χαρακτήρας της Μαθηµατικής ε ιστήµης διακρίνεται α ό µια ατέρµονη ροσ άθεια να ε ιτύχει το αδιάψευστο και αλάνθαστο, εγγενών (σύµφωνα µε τον Πλάτωνα) ή κατασκευαστικών (κατά Αριστοτέλη) 13

11 γνώσεων. Ό ως και να είναι ωθούµενος της ροσ άθειας αυτής µου δίνεται η ευκαιρία να κλείσω την εισαγωγή της αρούσας εργασίας χρησιµο οιώντας µια φράση α ό τον David Tall. Η ο οία ιστεύω ότι για τους ε ιστήµονες όσο και για τους µη ειδικούς ου ασχολούνται µε τα Μαθηµατικά θεωρείται αξίωµα: «Τα µαθηµατικά δεν είναι άθληµα για θεατές». 14

12 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΚΕΡΑΙΟΙ GAUSS Η αίσθηση για τις αφηρηµένες επιστήµες γενικά και ιδιαίτερα για τα µυστήρια των αριθµών, είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο. Ο µέσος άνθρωπος δεν εκπλήσσεται µπροστά τους, η γοητεία αυτής της ανώτερης επιστήµης αποκαλύπτεται µόνο σε όσους έχουν το κουράγιο να προχωρήσουν βαθειά µέσα της. CARL FRIEDRICH GAUSS 1.0 Εισαγωγικές Έννοιες της Άλγεβρας Το εριβάλλον µέσα στο ο οίο θα ανα τύξουµε τις έννοιες ου θα µας α ασχολήσουν στην συγκεκριµένη εργασία, µας το αρέχει η Άλγεβρα µε την δυναµική ου την χαρακτηρίζει λόγω της σηµειολογικής αρχιτεκτονικής της. Συνε ώς µια ρώτη ξενάγηση στις βασικές ορολογίες και στους συµβολισµούς της, είναι α αραίτητη για την ευκολότερη και ιο ολοκληρωµένη κατανόηση των ε όµενων βηµάτων µας. Ένας κανόνας µέσω του ο οίου κάθε διατεταγµένο ζεύγος (α, β) δύο στοιχείων ενός συνόλου Σ αντιστοιχεί σε µοναδικό στοιχείο του Σ ονοµάζεται διµελής ράξη ή α λά ράξη. Η α αίτηση σχετικά µε το α οτέλεσµα να ανήκει άλι στο ίδιο σύνολο είναι γνωστή ως κλειστότητα. Κά οιο σύνολο Σ µαζί µε κά οιες διµελείς ράξεις µεταξύ των στοιχείων του συνόλου αυτού, α οτελούν µια δοµή. Η κατάταξη των δοµών ου θα ακολουθήσουµε είναι α ό τις ιο γενικές και συγχρόνως ιο α λές σε ιο ειδικές και ανα όφευκτα ιο ερί λοκες. Η αρχή γίνεται µε τον ορισµό της οµάδας. Οµάδα <G, > ονοµάζεται η δοµή ου α οτελείται α ό ένα µη κενό σύνολο G και µια διµελή ράξη στο G ου έχει τις εξής ιδιότητες: Προσεταιριστική: για κάθε x, y, z G να ισχύει: x (y z) = (x y) z. 15

13 Ύ αρξη ουδετέρου στοιχείου: για κάθε x G υ άρχει µοναδικό e G ώστε να ισχύει: e x = x e = x. Ύ αρξη αντίστροφου στοιχείου: για κάθε x G υ άρχει µοναδικό x G ώστε να ισχύει: x x = x x = e. Αν ε ι λέον η ράξη είναι αντιµεταθετική, δηλαδή για κάθε x, y G να ισχύει: x y = y x τότε η οµάδα καλείται αβελιανή ή αντιµεταθετική. Συνήθως στις οµάδες την ράξη ου ε ισυνά τουµε την ονοµάζουµε ρόσθεση µε σύµβολο το + και ως ουδέτερο στοιχείο χρησιµο οιούµε το µηδενικό 0, ενώ ως αντίστροφο του στοιχείου x θα είναι ο αντίθετος του -x. ακτύλιος <D, +, > ονοµάζεται µια δοµή ου α οτελείται α ό ένα µη κενό σύνολο D και α ό δύο διµελείς ράξεις, την ρόσθεση + και τον ολλα λασιασµό στο D, έτσι ώστε: Η δοµή <D, +> να είναι αβελιανή οµάδα. Ο ολλα λασιασµός να υ ακούει στην ροσεταιριστική ιδιότητα, δηλαδή για κάθε x, y, z D να ισχύει: x (y z) = (x y) z. Ο ολλα λασιασµός να είναι ε ιµεριστικός ως ρος την ρόσθεση, δηλαδή για κάθε x, y, z D να ισχύει: x (y + z) = (x y) + (x z) και (x + y) z = (x z) + (y z). Σε κάθε δακτύλιο εύκολα α οδεικνύεται ότι ισχύουν οι εξής σχέσεις: x 0 = 0 x =0 και x (-y) = (-x) y = -(x y). Κάθε µη κενό σύνολο Η ου είναι υ οσύνολο ενός δακτυλίου D και είναι ε ίσης δακτύλιος µε τις ίδιες ράξεις ου υ άρχουν στον D, ονοµάζεται υ οδακτύλιος. Αν σε έναν δακτύλιο <D, +, > ο ολλα λασιασµός υ ακούει στην αντιµεταθετική ιδιότητα, δηλαδή για κάθε x, y D να ισχύει: x y = y x 16

14 τότε ονοµάζεται αντιµεταθετικός δακτύλιος. Αν τώρα σε έναν δακτύλιο <D, +, > υ άρχει και το ουδέτερο στοιχείο ως ρος τον ολλα λασιασµό, δηλαδή για κάθε x D να υ άρχει µοναδικό e ώστε να ισχύει: x e = e x = x τότε ονοµάζεται δακτύλιος µε µονάδα. Το στοιχείο αυτό καλείται µοναδιαίο και το συµβολίζουµε µε 1. Σε έναν δακτύλιο <D, +, > µε µοναδιαίο, κάθε στοιχείο x D για το ο οίο υ άρχει µοναδικό x -1 D ώστε: x x -1 = x -1 x = 1 θα ονοµάζεται αντιστρέψιµο. Ακέραια Περιοχή <D, +, > λέγεται ένας αντιµεταθετικός δακτύλιος µε µοναδιαίο στον ο οίο δεν υ άρχουν διαιρέτες του µηδενός, δηλαδή αν δύο στοιχεία x, y D ώστε: x y = 0 τότε x =0 ή y = 0. Τέλος µια ακέραια εριοχή <D, +, > στην ο οία η δοµή <D\{0}, > είναι οµάδα, καλείται σώµα. 1.1 Θεµελίωση Α ό το σύνολο των ραγµατικών αριθµών έχουµε την δυνατότητα να ε ιλέξουµε ένα υ οσύνολο, τους ακέραιους, ου α οτελεί ακέραια εριοχή µε ολλές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Παρόλα αυτά όταν ο ρίγκι ας των Μαθηµατικών Carl Friedrich Gauss στα 1829 ροσ αθούσε να διατυ ώσει τον νόµο της διτετραγωνικής αντιστροφής, δεν του ήταν κατάλληλο. Ο ότε µε αντίστοιχη διαδικασία α ό τους µιγαδικούς εφεύρε ένα εξίσου σηµαντικό σύνολο το Z[i]. Φυσιολογικά λοι όν τα στοιχεία του συνόλου αυτού ονοµάστηκαν ακέραιοι Gauss (Gaussian integers). Η µελέτη της άλγεβρας τους θα µας βοηθήσει να το ερευνήσουµε µε µεγαλύτερη λε τοµέρεια, ώστε να ροσεγγίσουµε ιο αναλυτικά, το ίδιο το Z ου άλλωστε ό ως θα δούµε α οτελεί υ οσύνολο του. ίνοντας µας έτσι την ευκαιρία να εµ λουτίσουµε 17

15 τα ήδη υ άρχοντα µέσα, µε στόχο να διευρύνουµε και να ενο οιούµε τις ιδέες ου εριέχονται και στα δύο σύνολα. Ορισµός 1.1: Ως σύνολο των ακεραίων Gauss ορίζεται το: Z[i] = {α + βi / α, β Z και i 2 = -1}. Αν ζ = α + βi είναι στοιχείο του συνόλου Z[i] τότε τον ραγµατικό ακέραιο α 2 + β 2 τον ονοµάζουµε στάθµη (norm) του ζ και τον συµβολίζουµε µε Ν(ζ). Η σηµαντικότητα της στάθµης γίνεται φανερή ήδη α ό τις αρακάτω ιδιότητες, οι ο οίες ισχύουν για κάθε ζ, ξ Z[i]: (I) Ν(ζ) 0. (II) Ν(ζ) = 0 ζ = 0 (III) Ν(ζ ξ) = Ν(ζ) Ν(ξ). Θέτοντας ζ = α + βi και ξ = γ + δi οι αρα άνω είναι άµεσα α οδείξιµες. Θεώρηµα 1.1: Η Z[i] α οτελεί ακέραια εριοχή. Α όδειξη: Ε ισυνά τουµε στο σύνολο Z[i] τις ήδη γνωστές α ό τους µιγαδικούς αριθµούς ράξεις: Πρόσθεση: για κάθε ζ, ξ Z[i] τότε (ζ, ξ) ζ + ξ. Πολλα λασιασµός: για κάθε ζ, ξ Z[i] τότε (ζ, ξ) ζ ξ. Ακολουθώντας τα αρακάτω τρία βήµατα θα έχουµε: (1) Η <Z[i], +> θα δείξουµε ότι είναι αβελιανή οµάδα, αφού για κάθε ζ, ξ, φ Z[i] µε ζ = α + βi, ξ = γ + δi και φ = ε + ηi, ισχύουν: - ζ + ξ = (α + γ) + (β + δ)i Z[i], δηλαδή η ράξη είναι εσωτερική. - Για το στοιχείο e = x + yi Z[i] αν ζ + e = ζ α + x + (β + y)i = α + βi. Άρα α + x = α και β + y = β, ο ότε x = y = 0. Ε οµένως υ άρχει ουδέτερο στοιχείο, το µηδενικό 0 = 0 + 0i. - Για το στοιχείο ζ = x + yi Z[i] αν ζ + ζ = 0 α + x + (β + y)i = 0 + 0i. Άρα α + x = 0 και β + y = 0, ε ιλύοντας x = -α και y = -β. Συνε ώς υ άρχει ο αντίθετος του ζ ου είναι ο -ζ = -α βi. 18

16 - ζ + (ξ + φ) = (α + βi) + [(γ + ε) + (δ + η)i] = (α + γ + ε) + (β + δ + η)i = [(α + γ) + (β + δ)i] + (ε + ηi) = (ζ + ξ) + φ. ηλαδή η ράξη είναι ροσεταιριστική. - ζ + ξ = (α + γ) + (β + δ)i = (γ + α) + (δ + β)i = ξ + ζ. Άρα η ράξη είναι αντιµεταθετική. (2) Ο <Z[i], +, > θα δείξουµε ότι είναι αντιµεταθετικός δακτύλιος έχοντας και µοναδιαίο, αφού για κάθε ζ, ξ, φ Z[i] µε ζ = α + βi, ξ = γ + δi και φ = ε + ηi, ισχύουν: - ζ ξ = (αγ- βδ) + (βγ + αδ)i Z[i]. Άρα η ράξη ( ) είναι εσωτερική. - ζ (ξ φ) = (α + βi) [(γε δη) + (γη + δε)i] = (αγε αδη βγη βδε) + (αγη + αδε + βγε + βδη)i = [(αγ - βδ) + (βγ + αδ)i] (ε + ηi) = (ζ ξ) φ. ηλαδή η ( ) είναι ροσεταιριστική. - ζ (ξ + φ) = (α + βi) [(γ + ε) + (δ + η)i] = (αγ + αε βδ βη) + (αδ + αη + βγ + βε)i = (αγ βδ) + (αε βη) + (αδ + βγ)i + (αη + βε)i = ζ ξ + ζ φ. Ο ότε ο ολλα λασιασµός είναι ε ιµεριστική ως ρος την ρόσθεση. - ζ ξ = (αγ- βδ) + (βγ + αδ)i = (γα δβ) + (γβ + δα)i = ξ ζ. ηλαδή η ( ) είναι αντιµεταθετική. - Για το στοιχείο e = x + yi Z[i] και τον ζ 0, αν ισχύει ότι ζ e = ζ (αx- βy) + (αy + βx)i = α + βi. Άρα αx βy = α και αy + βx = β, ου ε ιλύοντας το σύστηµα έχουµε µοναδικές λύσεις τις x = 1 και y = 0. ηλαδή υ άρχει µοναδιαίο στοιχείο ως ρος τον ολλα λασιασµό και αυτό είναι το 1 = 1 + 0i. (3) Αρκεί λέον να δείξουµε ότι ο Z[i] δεν εριέχει διαιρέτες του µηδενικού. Θεωρώντας τους ζ, ξ Z[i], µε ζ ξ = 0, α ό τις ιδιότητες της στάθµης τους είναι: Ν(ζ)Ν(ξ) = Ν(ζ ξ) = 0 Ν(ζ) = 0 ή Ν(ξ) = 0 ζ = 0 ή ξ = 0. Αλλιώς, αφού το Z[i] είναι υ οσύνολο των µιγαδικών, ό ου γνωρίζουµε ότι ισχύει η σχέση x y = 0 x = 0 ή y = 0, θα την ε αληθεύει. Συνε ώς ο Z[i] είναι ακέραια εριοχή. 19

17 1.2 Παραγοντο οίηση σε Πρώτους Gauss Μια σηµαντική διαδικασία στους ραγµατικούς ακέραιους είναι η αραγοντο οίησή τους σε µη αναλύσιµους ερεταίρω ακέραιους, στους ρώτους. Όµως µ ορούµε να αρατηρήσουµε ότι κάθε ρώτος ραγµατικός ακέραιος δεν είναι υ οχρεωτικά και µη αναλύσιµος σε γινόµενο αραγόντων και στο Z[i]. Για αράδειγµα οι αριθµοί: 2 = (1 + i)(1 i) ή 5 = (2 + i)(2 i). Συνε ώς διαγράφεται µια καλή ευκαιρία να διερευνήσουµε την ανάλυση των ακεραίων Gauss σε αράγοντες. Μια ανάλυση η ο οία είναι άραγε εφικτή για όλους και αν είναι, τότε µε όσους διαφορετικούς τρό ους µ ορεί να ε ιτευχθεί; Αρχικά η ροσοχή µας εστιάζεται στους αριθµούς {1, -1, i, -i} οι ο οίοι ροφανώς α οτελούν αράγοντες κάθε στοιχείου του Z[i]. Οι αριθµοί αυτοί είναι οι µοναδικοί στο σύνολο αυτό ου έχουν στάθµη ίση µε 1. Γιατί αν θεωρήσουµε τον ακέραιο Gauss ζ = α + βi µε Ν(ζ) = 1, τότε α 2 + β 2 = 1 όµως τα α, β Z ο ότε: α = ± 1 και β = 0 είτε α= 0 και β ± 1. ηλαδή ζ = 1 ή ζ = -1 ή ζ= i ή ζ = - i. Μ ορούµε λοι όν τους αριθµούς αυτούς να τους το οθετήσουµε στην ίδια κατηγορία µε τους αριθµούς 1 και -1 του συνόλου Z, και να τους ονοµάσουµε αντιστρέψιµους. Αναλυτικότερα λοι όν σχετικά µε την στάθµη κάθε ακεραίου Gauss ζ θα µ ορούσαµε να ούµε ότι ισχύει: Ν(ζ) N =0, αν ζ=0. =1, αν ζ=1, -1,i, -i. > 1, στις υ όλοι ες ερι τώσεις. Ε ιχειρώντας στην αρούσα φάση την ανάλυση ενός ακέραιου Gauss σε λήθος µη αντιστρέψιµων αραγόντων, αναρωτηθήκαµε ριν αν αυτή ερατώνεται σε ε ερασµένα βήµατα. Αν αρατηρήσουµε όµως ότι κάθε αραγοντο οίηση µ ορεί να µας δώσει και ισότητα στις στάθµες των δύο 20

18 µελών τότε, λόγω της ολλα λασιαστικής τους ιδιότητας (III), η στάθµη του αρχικού ακεραίου είναι ίση µε το γινόµενο α ό τις στάθµες των αραγόντων του. Αλλά η στάθµη του αρχικού ακεραίου καθώς και των αραγόντων ου ροκύ τουν είναι φυσικοί αριθµοί. Α ό την αρχή της καθόδου, το ρώτο συµ έρασµα ου συνάγεται είναι ότι το λήθος των αραγόντων θα είναι ερατούµενο. Άρα για κάθε ακέραιο α + βi η ανάλυση του θα έχει µια µορφή ό ως η ακόλουθη: α + βi = (α1 + β1i) (α2 + β2i)... (αν + βνi). Προφανώς η στάθµη καθενός αράγοντα (ακ + βκi) µε κ = 1, 2,..., ν θα είναι αυστηρά µικρότερη α ό την στάθµη του αρχικού ακεραίου. Όταν οι αράγοντες αυτοί δεν αναλύονται ερεταίρω και έχουν την µικρότερη µη µοναδιαία στάθµη καλούνται ρώτοι Gauss (Gaussian prime). Με άλλα λόγια ο ακέραιος Gauss g είναι ένας ρώτος Gauss: i. Αν έχει στάθµη µεγαλύτερη της µονάδας. ii. Αν ο α Z[i] είναι αράγοντας του, τότε θα ισχύει Ν(α) = 1 ή g = α κ, µε Ν(κ) = 1. Τονίζουµε στο σηµείο αυτό ότι οι αντιστρέψιµοι, αρότι δεν αναλύονται εραιτέρω, δεν θεωρούνται ρώτοι. Ε ίσης λόγω της ολλα λασιαστικής ιδιότητας της στάθµης, συµ εραίνουµε ότι κάθε ακέραιος Gauss µε στάθµη ίση µε έναν ρώτο φυσικό θα είναι ρώτος ακέραιος Gauss. Αυτό ισχύει γιατί στην ερί τωση ου θα ήταν δυνατή η αραγοντο οιήσή του σε τουλάχιστον δύο αράγοντες, θα είχαµε την στάθµη του ίση µε το γινόµενο α ό τις στάθµες των ε ιµέρους αραγόντων. O ότε ένας τουλάχιστον α ό αυτούς θα είχε στάθµη ίση µε 1, δηλαδή ό ως έχουµε α οδείξει θα ήταν αντιστρέψιµος. Το αντίστροφο φυσικά δεν ισχύει. Αναλυτικότερη µελέτη των ρώτων Gauss θα γίνει σε ε όµενη αράγραφο. Μια ενδιαφέρουσα οµάδα ακέραιων Gauss είναι αυτοί ου έχουν ως αράγοντα τον ρώτο 1 + i και α οκαλούνται άρτιοι. Ό ως θα δείξουµε στην ακόλουθη ρόταση αυτοί οι αριθµοί είναι και οι µόνοι οι ο οίοι έχουν στάθµη άρτιο αριθµό. 21

19 Θεώρηµα 1.2: Ένας ακέραιος Gauss έχει στάθµη άρτιο αριθµό αν και µόνο αν είναι ολλα λάσιος του 1 + i. Α όδειξη: Ε ειδή Ν(1 + i) = 2, τότε κάθε ολλα λάσιος του 1 + i θα έχει στάθµη ολλα λάσια του 2, δηλαδή άρτια. Αντίστροφα, θεωρούµε τον ακέραιο Gauss α + βi µε Ν(α + βi) = α 2 + β 2 να είναι άρτιος. Τότε οι α και β θα είναι και οι δύο άρτιοι ή και οι δύο εριττοί. Ο ότε και στις δύο ερι τώσεις το α ± β θα είναι άρτιος. Αν γράψουµε τον α + βi = (1 + i)(γ + δi), αρκεί να δείξουµε ότι γ, δ Z. Ε ειδή ισχύει: α + βi = (γ- δ) + (γ + δ)i, θα είναι α = γ δ και β = γ + δ ου δίνει γ = α+β 2 και δ = α-β 2. Άρα γ, δ Z. Πρέ ει εδώ να σηµειώσουµε ότι και ο 1 i έχει στάθµη 2, όµως ροκύ τει α ό το γινόµενο -i(1+ i). Ε ίσης α ό την α όδειξη ου είδαµε µ ορούµε να συµ εράνουµε ως ένα εύκολο κριτήριο για να αναγνωρίσουµε αν ο α + βi α οτελεί άρτιο είναι αν το 2 διαιρεί το α + β, ή µε άλλα λόγια αν οι α, β είναι και οι δύο άρτιοι ή και οι δύο εριττοί ακέραιοι. Το ρωτεύον ερώτηµα ου έχουµε θέσει α ό την αρχή και συνεχίζει να αραµένει ακόµη ανα άντητο είναι αν η ανάλυση κάθε ακεραίου Gauss σε ρώτους Gauss γίνεται κατά µοναδικό τρό ο. ηλαδή αν το σύνολο Z[i] α οτελεί µια εριοχή µοναδικής αραγοντο οίησης (unique factorization domain). Στο σηµείο αυτό όµως θα ρέ ει για µια ακόµη φορά να ανατρέξουµε σε ορισµούς και ροτάσεις της Άλγεβρας ου θα µας βοηθήσουν να δοµήσουµε την έννοια µιας τέτοιας εριοχής. 1.3 Περιοχές Μοναδικής Παραγοντο οίησης Αν θεωρήσουµε κά οια τυχαία ακέραια εριοχή D η ο οία έχει ως µηδενικό στοιχείο το 0, µοναδιαίο στοιχείο το 1 και τα α, β D, τότε: Ορισµός 1.2: Παράγοντας του α είναι το β 0 (ή το β διαιρεί το α) αν υ άρχει γ D τέτοιο ώστε: α = βγ και συµβολίζουµε β/α. 22

20 Ορισµός 1.3: Μοναδιαίος (αντιστρέψιµος) Παράγοντας είναι κάθε στοιχείο e D ώστε e/1, δηλαδή έχει ολλα λασιαστικό αντίστροφο. Ορισµός 1.4: Ισοδύναµοι Παράγοντες ονοµάζονται τα στοιχεία α, β αν α = βe, ό ου e κά οιος µοναδιαίος (αντιστρέψιµος) αράγοντας. Ορισµός 1.5: Ανάγωγο Στοιχείο είναι κάθε στοιχείο p D ώστε p 0, p 1 και κάθε αραγοντο οίηση του µέσα στην D, της µορφής p = αβ να δίνει α = e ή β = e. Ορισµός 1.6: Περιοχή Μοναδικής Παραγοντο οίησης είναι η ακέραια εριοχή D στην ο οία για κάθε µη µηδενικό και µη µοναδιαίο στοιχείο της α ισχύουν τα εξής: Το α να είναι ίσο µε ένα γινόµενο ανάγωγων στοιχείων p1, p2,..., pn. Αν το α ε ίσης ισούται µε το γινόµενο κά οιων άλλων ανάγωγων στοιχείων q1, q2,..., qm, τότε ρέ ει n = m και κάθε pi να είναι ισοδύναµο µε ένα qj. Συνε ώς µε την ροϋ όθεση ότι δύο ισοδύναµα στοιχεία ταυτίζονται, η αραγοντο οίηση κάθε στοιχείου της D σε ανάγωγους αράγοντες είναι µοναδική. Σύµφωνα λοι όν µε τους αρα άνω ορισµούς στην ακέραια εριοχή Z οι µοναδιαίοι αράγοντες είναι {-1, 1} και δύο ο οιοιδή οτε αντίθετοι ραγµατικοί ακέραιοι είναι ισοδύναµοι αράγοντες. Συνε ώς η ανάλυση ενός ραγµατικού ακέραιου θεωρείται µονοσήµαντη αν κά οιοι α ό τους αράγοντες του είναι αντίθετοι, δηλαδή: 36 = = 2 (-2) (- 3) 3. Αλλά και η µεταβολή του ρόσηµου σε κά οιους αράγοντες λόγω της αρουσίας του -1 δεν αλλοιώνει την µοναδικότητα της αραγοντο οίησης αυτής, δηλαδή: 36 = = (-1) (-2) (-2) (- 3) 3. Αυτό α οτελεί άλλωστε και το θεµελιώδες θεώρηµα της Αριθµητικής ου διατυ ώνεται ως εξής: «Κάθε µη µηδενικός και µη µοναδιαίος ραγµατικός ακέραιος µ ορεί να αραγοντο οιηθεί µε µοναδικό τρό ο σε γινόµενο ρώτων αραγόντων µε 23

21 την ε ιφύλαξη της µη συµµετοχής των µονάδων». Συνε ώς η ακέραια εριοχή Z είναι µια εριοχή µοναδική αραγοντο οίησης. Ο βασικός ρόλος του θεωρήµατος αυτού για την θεωρία αριθµών είναι εµφανής α ό τον χαρακτηρισµό του ως θεµελιώδες. Ορισµός 1.7: Ευκλείδεια Περιοχή (Euclidean domain) ορίζεται µια ακέραια εριοχή D εφοδιασµένη µε µια α εικόνιση φ: D\{0} N* η ο οία ικανο οιεί τις αρακάτω ιδιότητες: i. Για κάθε µη µηδενικά στοιχεία α, β D, ισχύει: φ(α) φ(αβ). ii. Για κάθε στοιχεία α, β D, µε β 0, να υ άρχουν κ, υ D τέτοια ώστε α = βκ + υ ό ου υ = 0 είτε φ(υ) < φ(β). Η συνάρτηση φ ονοµάζεται Ευκλείδεια συνάρτηση (ή εκτίµηση) του D και είναι φανερό ότι σε µια Ευκλείδεια εριοχή µ ορεί να υ άρχουν ολλές Ευκλείδειες συναρτήσεις. Θεώρηµα 1.3: Κάθε Ευκλείδεια Περιοχή είναι εριοχή µοναδικής αραγοντο οίησης. Η α όδειξη του θεωρήµατος αυτού (Βάρσος εριζιώτης Εµµανουήλ Μαλιάκας - Ταλέλη, «Μια εισαγωγή στην Άλγεβρα» σελ ) έχει αραλειφθεί στην αρούσα εργασία αφού χρησιµο οιούµε µέσα ου ξεφεύγουν α ό το αντικείµενο αρουσίασης της. Θεώρηµα 1.4: Σε κάθε Ευκλείδεια Περιοχή E µε Ευκλείδεια συνάρτηση φ, αν α E µε α 0 τότε το φ(1) είναι το ελάχιστο α ό όλα τα φ(α) και το α είναι αντιστρέψιµο αν και µόνο αν φ(α) = φ(1). Α όδειξη: Αφού α E µε α 0 τότε: φ(1) φ(1α) = φ(α). Αν θεωρήσουµε ότι το αντίστροφο του α είναι το α -1 τότε ισχύει: φ(α) φ(αα -1 ) = φ(1) φ(α) = φ(1). Αντίστροφα αφού φ(α) = φ(1) υ άρχουν κ, υ E ώστε: 1 = ακ + υ µε υ = 0 είτε φ(υ) < φ(κ). Αν υ 0, τότε 1/υ και φ(1) < φ(υ), ράγµα άτο ο. Άρα καταλήγουµε στο υ = 0 και ακ = 1, δηλαδή κ = α

22 Η σηµασία του αρα άνω θεωρήµατος είναι ροφανής για την ύ αρξη καθώς και για την εύρεση των αντίστροφων στοιχείων σε µια Ευκλείδεια Περιοχή. Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε τους κοινούς διαιρέτες δύο στοιχείων µιας τέτοιας εριοχής και ειδικά µε τον µεγαλύτερο α ό αυτούς. Ορισµός 1.8: Μέγιστος Κοινός ιαιρέτης (µ.κ.δ.) δύο στοιχείων α, β µιας εριοχής µοναδικής αραγοντο οίησης D είναι το στοιχείο δ D ου ληρεί τις εξής ροϋ οθέσεις: δ/α και δ/β. Αν γ D µε γ/α και γ/β τότε γ/δ. Άµεσο λοι όν είναι και το ε όµενο θεώρηµα ύ αρξης εύρεσης του µ.κ.δ. δύο στοιχείων µιας Ευκλείδειας Περιοχής. Θεώρηµα 1.5: Σε κάθε Ευκλείδεια Περιοχή E µε Ευκλείδεια συνάρτηση φ, αν α, β E µε α, β 0 τότε υ άρχει δ E ου είναι µ.κ.δ.(α, β) = δ καθώς ε ίσης υ άρχουν στοιχεία ν, λ E τέτοια ώστε δ = να + λβ. Α όδειξη: Σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευκλείδειας Περιοχής υ άρχουν κ1, υ1 Ε τέτοια ώστε: α = βκ1 + υ1 µε υ1 = 0 είτε φ(υ1) < φ(β). Στην ερί τωση ου υ1 = 0 το β = δ και ισχύει β = 0α + 1β. Όταν υ1 0, αν ένας κοινός διαιρέτης των α, β είναι ο δ1 Ε θα έχουµε: δ1/α και δ1/β άρα δ1/(α βκ1) δ1/υ1. ηλαδή οι κοινοί διαιρέτες των α, β διαιρούν και το υ1. Συνεχίζοντας υ άρχουν κ2, υ2 Ε τέτοια ώστε: β = υ1κ2 + υ2 µε υ2 = 0 είτε φ(υ2) < φ(υ1). Στην ερί τωση ου υ2 0 α οδεικνύεται αντίστοιχα ότι οι όλοι οι κοινοί διαιρέτες των α, β, υ1 είναι και διαιρέτες του υ2. Ε αναλαµβάνοντας την ίδια διαδικασία θα δηµιουργηθεί µια σειρά στοιχείων του Ε τα υ1, υ2, υ3,..., για τα ο οία ισχύουν φ(υi) < φ(υi 1) και φ(υi) N* για κάθε i, ο ότε η σειρά αυτή θα είναι ερατούµενη. Αν το τελευταίο µη µηδενικό στοιχείο είναι το υn τότε τα υn -1 και υn θα έχουν τους ίδιους διαιρέτες µε όλα τα ροηγούµενα υi συνε ώς και µε τα α, β. Όµως υ άρχει µη µηδενικό κn + 1 Ε ώστε υn - 1 = κn + 1 υn, άρα ο µ.κ.δ. των υn - 1 και υn ε οµένως και των α, β θα είναι ο υn. ηλαδή δ = υn. 25

23 Αντικαθιστώντας τώρα το υn -1 στην σχέση: δ = υn = υn υn - 2 κn α ό την αµέσως ροηγούµενη υn - 1 = υn υn - 3 κn 1 και ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία µε αντίστροφη ορεία, καταλήγουµε στην εύρεση των δύο στοιχείων ν, λ Ε ώστε δ = να + λβ. 1.4 Μοναδική Παραγοντο οίηση στο Z[i]. Ε ανερχόµαστε τώρα στο σύνολο Z[i] µε σκο ό να α οδείξουµε ότι η αραγοντο οίηση των στοιχείων του σε ρώτους Gauss γίνεται µε µοναδικό τρό ο καθώς και τα βασικά συµ εράσµατα ου ροκύ τουν α ό την ανάλυση αυτή. Σύµφωνα λοι όν µε τον ορισµό της στάθµης, αν θεωρήσουµε την συνάρτηση φ έτσι ώστε φ(α) = Ν(α) για κάθε α Z[i] και α 0, τότε η φ: Z[i]\{0} N*, ο ότε έχουµε µια α εικόνιση ικανή να µας βοηθήσει να δείξουµε ότι το Z[i] είναι Ευκλείδεια Περιοχή. Θεώρηµα 1.6: Το σύνολο Z[i] είναι Ευκλείδεια Περιοχή µε Ευκλείδεια συνάρτηση την φ. Α όδειξη: Για τα µη µηδενικά α, β Z[i] ισχύει: φ(α) = Ν(α) 1 και φ(β) = Ν(β) 1. Άρα: φ(α) φ(α)φ(β) = Ν(α)Ν(β) = Ν(αβ) = φ(αβ). Ε οµένως έχει α οδειχθεί η ρώτη ροϋ όθεση του ορισµού 1.7. Τώρα θα ρέ ει να α οδείξουµε τον αλγόριθµο της διαίρεσης στο Z[i]: «Για δύο ακεραίους Gauss α, β, µε β 0 υ άρχουν κ, υ Z[i], τέτοιοι ώστε: α = κβ + υ και φ(υ) = Ν(υ) < φ(β) = Ν(β)». Θεωρούµε ότι α β = λ1 + λ2i C, ροφανώς λ1, λ2 Q. Έστω ότι οι κ1, κ2 Z είναι οι λησιέστεροι ακέραιοι στους ρητούς αριθµούς λ1 και λ2 αντίστοιχα. Αν δεχθούµε ως κ = κ1 + κ2i τότε κ Z[i] και υ άρχει αριθµός υ = α κβ ο ο οίος είναι ακέραιος Gauss. Αρκεί να δείξουµε: φ(υ) = Ν(υ) < φ(β) = Ν(β). 26

24 Ε ειδή υ β = α β - κ τότε έχουµε: Ν( υ β ) = Ν(α - κ) = Ν(λ1 - κ1 + λ2i - κ2i) = β (λ1 - κ1) 2 + (λ2 - κ2) 2 ( 1 2 )2 + ( 1 2 )2 1 2 < 1. ηλαδή Ν(υ) < Ν(β). Σύµφωνα λοι όν µε το θεώρηµα ου µόλις α οδείχθηκε, αρχικά συµ εραίνουµε ότι: «Κάθε ακέραιος Gauss αραγοντο οιείται κατά µοναδικό τρό ο σε γινόµενο ρώτων Gauss». Αυτή η ρόταση α οτελεί το θεώρηµα µοναδικής αραγοντο οίησης σε ρώτους του Gauss (unique prime factorization theorem). Βέβαια ρέ ει να εστιάσουµε στο γεγονός ότι έχουµε α οβάλλει α ό την αραγοντο οίηση τους αντιστρέψιµους. Αυτό είναι α αραίτητο µια και οι ρώτοι αράγοντες µεταβάλλονται σε ισοδύναµους α ό τον ολλα λασιασµό τους µε τους αντιστρέψιµους, ο ότε το α οτέλεσµα α λώς θα εµφανιζόταν ως διαφορετικό, χωρίς όµως στην ουσία να είναι. Για αράδειγµα: 3 i = (1 2i)(1 + i) = -i(2 + i)(1 + i). Ένα δεύτερο συµ έρασµα ου ροκύ τει είναι ότι οι µοναδικοί αντιστρέψιµοι ακέραιοι στο Z[i] είναι αυτοί ου ήδη έχουµε δει. Αυτό είναι άµεσα ροερχόµενο α ό το θεώρηµα 1.4, αφού µόνο αυτοί έχουν στάθµη ίση µε 1. Ε ίσης µε τον αλγόριθµο της διαίρεσης στο Z[i] είδαµε ως µ ορούµε να εκφράσουµε έναν ακέραιο Gauss µε την βοήθεια ενός άλλου. Μ ορούµε όµως να συµ εράνουµε ότε ο δεύτερος δεν είναι αράγοντας του ρώτου; Πόρισµα 1.1: Αν για τους µη µηδενικούς ακέραιους Gauss α, β, κ, υ ισχύει ότι: α = βκ + υ και 0 < Ν(υ) < Ν(β) τότε ο β δεν είναι αράγοντας του α. Α όδειξη: Αν ο β είναι αράγοντας του α, τότε θα υ άρχει λ Z[i] ώστε α = λβ. Ε οµένως θα έχουµε: 27

25 λβ = κβ + υ ή (λ κ)β = υ. Α ό ολλα λασιαστική ιδιότητα της στάθµης ισχύει ότι: Ν(κ λ)ν(β) = Ν(υ) < Ν(β) ή Ν(κ λ) < 1, άτο ο. Ε οµένως ο β δεν είναι αράγοντας του α. Όµως χάριν του θεωρήµατος 1.6 έχουµε και την ύ αρξη εύρεση του µ.κ.δ. δύο ακεραίων Gauss. Και στο σύνολο αυτό ακολουθούµε αρόµοια ορεία, διαδοχικών διαιρέσεων, ό ως στους ραγµατικούς ακέραιους (Ευκλείδειος αλγόριθµος). Σύµφωνα λοι όν µε τον αλγόριθµο της διαίρεσης στο Z[i] οι διαδοχικές διαιρέσεις ου θα ροκύψουν, αν ξεκινούσαµε µε δύο συγκεκριµένους ακεραίους Gauss, θα έδιναν υ όλοι α µε γνήσια φθίνουσα τιµή της στάθµης τους. Ο ότε µετά α ό κά οιες ε αναλήψεις η διαδικασία αυτή θα τελείωνε, µια και οι στάθµες των υ ολοί ων είναι φυσικός αριθµός. Έτσι σύµφωνα µε το θεώρηµα 1.5 θα είχαµε υ ολογίσει τον µ.κ.δ. των δύο αρχικών ακεραίων. Αυτός ό ως έχουµε δείξει θα είναι το τελευταίο µη µηδενικό υ όλοι ο. Πόρισµα 1.2: Μέγιστος Κοινός ιαιρέτης (µ.κ.δ.) δύο µη µηδενικών στοιχείων του Z[i] είναι ο κοινός τους διαιρέτης µε την µεγαλύτερη στάθµη ου ροκύ τει α ό τον Ευκλείδειο αλγόριθµο. Κάθε άλλος κοινός διαιρέτης µε την ίδια στάθµη είναι ολλα λάσιος του µ.κ.δ µε κά οιον αντιστρέψιµο. Α όδειξη: Έστω οι µη µηδενικοί ζ, ξ Z[i] και µ.κ.δ(ζ, ξ) = δ και δ ένας άλλος κοινός διαιρέτης των ζ και ξ µε Ν(δ ) = Ν(δ). Α ό τον ορισµό του µ.κ.δ. έχουµε δ /δ άρα δ = δ κ, µε κ Z[i], τότε: Ν(δ) = Ν(δ )Ν(κ) Ν(κ) = 1. Ε οµένως ο κ είναι αντιστρέψιµος. Βάση λοι όν των αρα άνω συµ εραίνουµε ότι και για τους ακέραιους Gauss ισχύει το αντίστοιχο του θεωρήµατος του Bezout στους ραγµατικούς ακέραιους. ηλαδή αν για τους µη µηδενικούς ζ, ξ Z[i], ο µ.κ.δ.(ζ, ξ) =δ, τότε µ ορούµε να υ ολογίσουµε λ, µ Z[i] ώστε να ισχύει: δ = λζ + µξ. 28

26 Κλείνοντας την συγκεκριµένη ενότητα θα ε ισηµάνουµε ότι τα σύνολα στα ο οία ισχύει η µοναδική αραγοντο οίηση α οτελούσαν για ολλά χρόνια εδίο έρευνας των Μαθηµατικών. Παρότι η ιδιότητα αυτή, για το σύνολο των φυσικών αριθµών, ήταν γνωστή ήδη α ό τους Αρχαίους Έλληνες. Είναι άλλωστε γνωστό ότι στην Πρόταση ΙΧ. 14 των Στοιχείων, ο Ευκλείδης α οδείκνυε ότι: «Εάν ελάχιστος αριθµός υ ό ρώτων αριθµών µετρήται, υ ουδενός άλλου ρώτου αριθµού µετρηθήσεται αρέξ των εξ αρχής µετρούντων». Η µοναδικά ερατή διαδικασία αραγοντικής ανάλυσης ενός αριθµού δεν είναι αυτονόητη όµως και σε άλλα σύνολα. Ο Euler στην α όδειξή ου έδωσε σχετικά µε το τελευταίο θεώρηµα του Fermat για την ερί τωση ου το n = 3 χρησιµο οίησε την µοναδικότητα αραγοντο οίησης σε κά οιο σύνολο αριθµών, δίχως όµως να της δώσει την α αιτούµενη ροσοχή. Ε ίσης ο Gabriel Lame στην α όδειξη ου αρουσίασε το 1847 στην Ακαδηµία του Παρισιού άνω στο ίδιο θεώρηµα υ έθεσε ότι κά οια σύνολα µιγαδικών ήταν εφοδιασµένα µε την ιδιότητα αυτή, αλλά χωρίς δυστυχώς να ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό το µοιραίο λάθος ε ισήµανε τότε ο Joseph Liouville και η α όδειξή του α ορρίφθηκε. Υ άρχουν ιστορικοί ου α οδίδουν το συγκεκριµένο λάθος και στην ερίφηµη «α όδειξη» του θεωρήµατος αυτού α ό τον ίδιο τον Fermat. Αυτοί όµως ου συνέβαλαν σηµαντικά ρος την κατεύθυνση θεµελίωσης των συνόλων µοναδικής αραγοντο οίησης ήταν ο Ernst Kummer ( ) µια και εισήγαγε για ρώτη φορά την θεωρία των «κυρίων ιδεωδών». Ακολούθησαν οι Richard Dedeckind ( ) και Emanuel Lasker ( ) οι ο οίοι τα όρισαν µε τον σηµερινό α οδεικτικό τους τρό ο. Αργότερα η Emmy Noether ( ) ενο οίησε όλες αυτές τις έννοιες, θέτοντας τις βάσεις της αντιµεταθετικής Άλγεβρας. Πάντως χάριν της ληρότητας της αρουσίασης µας σχετικά µε την µοναδικότητα ανάλυσης σε γινόµενο αραγόντων, οφείλουµε να αναφέρουµε ένα αράδειγµα ακέραιας εριοχής η ο οία να µην α οτελεί εριοχή 29

27 µοναδικής αραγοντο οίησης. Το χαρακτηριστικότερο δείγµα µιας τέτοιας εριοχής είναι ο γνωστός ως δακτύλιος του Dedekind, δηλαδή το σύνολο: Z[ -5] = {α + β -5/α, β Z}. Ορίζουµε ως συνάρτηση την φ: Z[ -5] N* ό ου φ(α + β -5) = α 2 + 5β 2. Προφανώς ισχύει ότι φ(x y) = φ(x) φ(y) για κάθε x, y Z[ -5]. Ας υ οθέσουµε τώρα ότι το e Z[ -5] είναι αντιστρέψιµο, τότε α ό την σχέση e e = 1 έχουµε φ(e e ) = φ(e) φ(e ) = φ(1) = 1 και ε ειδή φ(e) φ(e ) N* τότε φ(e) = 1. Έστω e = u + v -5, µε u, v Z ο ότε ισχύει ότι u 2 + 5v 2 = 1. Οι µοναδικές λύσεις της ιοφαντικής είναι (u, v) = (±1, 0). Άρα τα µόνα αντιστρέψιµα στοιχεία του Z[ -5] είναι τα 1 και -1. Είναι ε ίσης φανερό ότι στον Z[ -5] ισχύει ότι: 6 = 2 3 = (1 + -5)(1- -5). Τα στοιχεία {2, 3, , } φυσικά δεν είναι αντιστρέψιµα και ούτε ισοδύναµα ανά δύο. Ό ως τώρα θα δείξουµε κάθε ένα α ό αυτά, είναι ανάγωγο. Για x, y Z[ -5] αν ισχύει 2 = x y τότε φ(2) = φ(x y) ή 4 = φ(x) φ(y). Αφού όµως φ(x), φ(y) N* τότε φ(x) = 1 ή 2 ή 4. Η ερί τωση φ(x) = 1 α ορρί τεται γιατί τότε x = ±1, ό ως ε ίσης και η ερί τωση φ(x) = 4 α ορρί τεται γιατί δίνει καταλήγει σε y = ±1. Άρα α οµένει µόνο το φ(x) = 2, αν τώρα x = u + v -5, µε u, v Z τότε ισχύει ότι u 2 + 5v 2 = 2. Η εξίσωση ου ροέκυψε όµως είναι αδύνατη, ο ότε το 2 είναι ανάγωγο. Με αρόµοιο τρό ο δείχνουµε ότι και τα υ όλοι α στοιχεία είναι ανάγωγα στο Z[ -5]. Σε αντίθεση όµως µε το ροηγούµενο σύνολο, στο Z[ -2] = {α + β -2/α, β Z} α οδεικνύεται ότι ισχύει η µοναδική ανάλυση. Μια διαφορετική ροσέγγιση των συνόλων αυτών, αλλά µε σκο ό την ιδιότητα της µοναδικής αραγοντο οίησης, θα γίνει και στο ε όµενο κεφάλαιο. 30

28 1.5 Προσδιορισµός των Πρώτων Gauss Έχοντας την εµ ειρία α ό την έλξη ου έχουν ροκαλέσει οι ρώτοι ραγµατικοί αριθµοί στις Μαθηµατικές κοινότητες όλων των ε οχών µ ορούµε να κατανοήσουµε την δυναµική ου αρουσιάζουν και οι ρώτοι του συνόλου Z[i]. Ήδη αναφερθήκαµε σε κά οιες αρχικές έννοιες ου τους αφορούν ό ως, ότι οι αντιστρέψιµοι δεν θεωρούνται ρώτοι και ότι για κάθε ζ Z[i] µε Ν(ζ) ραγµατικό ρώτο, τότε ο ζ είναι ρώτος Gauss. Ε ίσης έχουµε ε ισηµάνει ότι κά οιοι ραγµατικοί ρώτοι σταµατούν να είναι ρώτοι στο Z[i]. Ο ότε αρχικά είναι αυτονόητη η α ορία µας ου σχετίζεται µε το λήθος αυτών των αριθµών µέσα στο σύνολο. Θεώρηµα 1.7: Υ άρχουν ά ειροι ρώτοι ακέραιοι Gauss. Α όδειξη: Ας υ οθέσουµε ότι οι ρώτοι Gauss είναι ε ερασµένου λήθους, δηλαδή µ ορούµε να θεωρήσουµε τους: g1, g2,..., gn. Η ύ αρξη τουλάχιστον ενός α ό αυτούς, ου µας είναι α αραίτητη, καλύ τεται α ό τον 1 + i ο ο οίος είναι ρώτος Gauss, αφού Ν(1 + i) = 2, ο ότε αν ο 1 + i είχε αράγοντα τότε η στάθµη του θα έ ρε ε να διαιρεί τον ρώτο ακέραιο 2, ράγµα αδύνατο. Τότε ο αριθµός G = g1 g2... gn + 1 θα είναι ε ίσης ακέραιος Gauss, φυσικά διάφορος α ό κάθε έναν α ό τους gi µε i = 1, 2,..., n. Ε ίσης δεν θα έχει αράγοντα κανέναν α ό τους gi. Το τελευταίο ισχύει α ό την Πόρισµα 1.1 ε ειδή G = gi k + 1, ό ου k είναι το γινόµενο των αρχικών ρώτων και Ν(gi) > N(1) = 1. Συνε ώς θα είναι και αυτός ρώτος Gauss. Η α όδειξη ου αρουσιάσαµε στο θεώρηµα 1.7 είναι αντίστοιχη της α όδειξης του Ευκλείδη στην ρόταση ΙΧ. 20, η ο οία αναφέρει ότι: «Οι ρώτοι αριθµοί λείους εισί του ροτεθέντος λήθους ρώτων αριθµών». Μια α όδειξη ρο είκοσι δύο και λέον αιώνων ου α οτελεί υ όδειγµα κοµψότητας και αρτιότητας. Ένα ακόµη σηµαντικό θεώρηµα ου σχετίζεται µε τους ρώτους είναι και η ιδιότητα των ρώτων διαιρετών του Gauss (Gaussian prime divisor property). 31

29 Θεώρηµα 1.8: Αν ένας ρώτος Gauss διαιρεί ένα γινόµενο ακεραίων αριθµών Gauss τότε θα διαιρεί και έναν τουλάχιστον α ό τους αράγοντες του γινοµένου. Α όδειξη: Υ οθέτουµε ότι α, β, g Z[i] µε g να είναι ρώτος, ώστε: g/αβ αβ = κg, κ Z[i] και g δεν διαιρεί τον α. Υ άρχουν τότε λ, µ Z[i] ώστε: 1 = λα + µg. Πολλα λασιάζοντας την ισότητα µε τον β έχουµε: β = λαβ + µgβ = λκg + µgβ = g(λκ + µβ). Όµως ο αριθµός λκ + µβ Z[i], ε οµένως g/β. Με ε αγωγή µ ορούµε να δείξουµε ότι ισχύει και για ερισσότερους των δύο αραγόντων. Τώρα είµαστε στην θέση να ταξινοµήσουµε τους ρώτους Gauss, µια κατηγοριο οίηση η ο οία κάθε άλλο αρά εύκολη εµφανίζεται. Φυσικά ένα µέρος του ροβλήµατος µας θα είναι να ελέγξουµε και οιοι ραγµατικοί ρώτοι είναι ε ίσης ρώτοι Gauss. Αρχικά όµως θα ρέ ει να α οδείξουµε µια σειρά ροτάσεων της θεωρίας αριθµών, ου θα µας βοηθήσουν στην α όδειξη του βασικού µας θεωρήµατος ταξινόµησης τους. Λήµµα 1.1: Αν δύο ο οιοιδή οτε ραγµατικοί ακέραιοι του συνόλου Α = {α1, α2,..., αm} διαιρούµενοι µε τον ακέραιο m δίνουν διαφορετικό υ όλοι ο, τότε το ίδιο θα συµβαίνει και για κάθε ζευγάρι ακέραιων του συνόλου Β = {αα1, αα2,..., ααm}, µε την ροϋ όθεση ότι µ.κ.δ.(α, m) = 1. Α όδειξη: Οι διαιρέσεις δύο ακεραίων αi, αj Α θα δίνουν ροφανώς κά οια διαφορετικά υ όλοι α υ1, υ2 {0, 1, 2,..., m -1}. Αν θεωρήσουµε ότι οι διαιρέσεις των ααi, ααj Β δια m δίνουν το ίδιο υ όλοι ο, τότε ισχύει m/(ααi - ααj) m/α(αi - αj). Ε ειδή όµως µ.κ.δ.(α, m) = 1, τότε m/(αi - αj), δηλαδή υ1 = υ2, άτο ο. Θεώρηµα 1.9: (Wilson). Αν ο p είναι ρώτος τότε p/[(p -1)! + 1]. Α όδειξη: Στην ερί τωση ου p = 2 ή p = 3 το συµ έρασµα είναι ροφανές, ε οµένως θα α οδείξουµε για p > 3. Θεωρούµε το σύνολο Α = {1, 2,..., p -1} και έναν ακέραιο α Α, ο ότε µ.κ.δ.(α, p) = 1. Α ό Λήµµα

30 για κάθε β, γ Α µε β γ οι αβ, αγ διαιρούµενοι µε τον p θα δίνουν διαφορετικό υ όλοι ο µέσα στο Α. Συνε ώς η εξίσωση p/(αx 1) δέχεται µοναδική λύση ως ρος x στο σύνολο Α. Για την ερί τωση ου x = α θα έχουµε ότι: p/(α 2 1) p/(α 1)(α + 1) p/(α - 1) είτε p/(α + 1). Αν ο p διαιρούσε και τα δύο τότε θα διαιρούσε και την διαφορά τους δηλαδή p/2, αδύνατο. Ε ειδή α Α η αρα άνω σχέση δίνει α = 1 είτε α = p 1. Συµ εραίνουµε λοι όν ότι τα υ όλοι α στοιχεία {2, 3,..., p -2} µ ορούν να χωριστούν σε ζεύγη ου το γινόµενο των µελών κάθε ζεύγους διαιρούµενο µε τον p να δίνει υ όλοι ο 1. Ο ότε και το γινόµενο τους διαιρούµενο µε τον p θα δίνει υ όλοι ο 1. Άρα υ άρχει κ Z ώστε: ( p - 2) 1 = κp (p 1)! p + 1 = κp p/[(p 1)! + 1] Λήµµα 1.2: Αν για τους ρώτους αριθµούς p Z και g Z[i] ισχύει ότι g/p, τότε Ν(g) = p είτε Ν(g) = p 2. Α όδειξη: Αφού g/p θα ισχύει ότι g = p f, µε f Z[i]. Βάση της ολλα λασιαστικής ιδιότητας της στάθµης έχουµε: Ν(p) = Ν(g)Ν(f) p 2 = Ν(g)Ν(f). Αλλά ε ειδή ο p είναι ραγµατικός ρώτος α ό την µοναδικότητα της αραγοντο οίησης στο Z θα έχουµε: Ν(g) = p είτε Ν(g) = p 2. Θεώρηµα 1.10: (δύο τετραγώνων του Fermat). Κάθε φυσικός ρώτος της µορφής p = 4n + 1, µ ορεί να γραφεί ως άθροισµα δύο τετραγώνων φυσικών αριθµών µε µοναδικό τρό ο. Α όδειξη: Χρησιµο οιώντας το θεώρηµα 1.9 έχουµε ότι: p/[(4n)! + 1] p/[(2n)! (2n + 1)... (4n 1) 4n + 1]. Ε ειδή όµως τα ζεύγη των αριθµών (m, m p) δίνουν το ίδιο υ όλοι ο αν διαιρεθούν µε τον p, τότε µ ορούµε την αρα άνω σχέση να την γράψουµε: p/[(2n)! (-2n)... (-2) (-1) + 1] p/{[(2n)!] 2 (-1) 2n + 1} p/{[(2n)!] 2 + 1} p/(k 2 + 1) µε k = (2n)!. 33

31 Όµως ο αριθµός k = (k + i)(k i), χωρίς ο p να διαιρεί κανέναν α ό τους δύο αράγοντες αφού ( k ± i ) Z[i]. Άρα ο p δεν είναι ρώτος Gauss. p p Θεωρούµε ότι ο p έχει ως γνήσιο διαιρέτη τον ρώτο Gauss g = α + βi, α ό το Λήµµα 1.2 θα είναι Ν(g) = p είτε N(g) = p 2 και ε ειδή N(g) είναι ραγµατικός ρώτος τότε Ν(g) = α 2 + β 2 = p. Αντίστροφα αν p = α 2 + β 2, µε α, β φυσικοί ακέραιοι, βάση της µοναδικής αραγοντο οίησης του στο Z[i], αναλύεται ως p = (α + βi)(α βi), µε κάθε αράγοντα του να είναι ρώτος Gauss αφού η στάθµη τους είναι ρώτος αριθµός. Συνε ώς οι φυσικοί ακέραιοι α, β θα είναι οι µοναδικοί ου το άθροισµα των τετραγώνων τους να ισούται µε τον p. Η ρώτη α όδειξη, του θεωρήµατος ου ροηγήθηκε και θεωρείτε α ό τα ωραιότερα της Αριθµητικής, δόθηκε α ό τον Fermat µε µια ιδιοφυή όσο και ε ί ονη µέθοδο ου ονοµάζεται «ά ειρη κάθοδος». Ακολούθησε ο Euler το 1749 µετά α ό αγώνα ε τά χρόνων το α έδειξε µε αρκετά ερί λοκο τρό ο. Αργότερα το α έδειξαν ο Lagrange, ο Gauss και ο Dedekind. Το σηµαντικό αυτό θεώρηµα καταδεικνύει οιοι ραγµατικοί ρώτοι γράφονται µοναδικά ως άθροισµα δύο τετραγώνων. Εκτός α ό αυτούς, ως γνωστών, ρώτοι είναι ο 2 και όσοι είναι της µορφής 4n + 3. Άρα µ ορούµε τώρα να αρουσιάσουµε το κεντρικό θεώρηµα κατάταξης των ρώτων Gauss. Θεώρηµα 1.11: (ταξινόµηση των ρώτων Gauss). Οι ρώτοι ακέραιοι του Gauss χωρίζονται στις εξής κλάσεις: Οι φυσικοί ρώτοι της µορφής 4n + 3, και οι ισοδύναµοί τους στο Z[i]. Ο ακέραιος 1 + i και οι ισοδύναµοί του 1 i, -1 + i, -1 i. Οι ακέραιοι και οι ισοδύναµοί τους α + βi, α βi, α, β Z αν ο α 2 + β 2 είναι φυσικός ρώτος της µορφής 4n + 1. Α όδειξη: Αρχικά ρέ ει να τονίσουµε το ροφανές ότι δεν υ άρχουν άλλοι ραγµατικοί ρώτοι, εκτός των κατηγοριών ου έχουµε να εξετάσουµε. Ε ίσης θα δείξουµε ότι κάθε ρώτος Gauss g διαιρεί άντα έναν µοναδικό ραγµατικό ρώτο. Αυτό ισχύει γιατί g g = Ν(g) g/n(g), µε Ν(g) 34

32 ραγµατικό ρώτο. Αν τώρα g/p και g/q, ό ου p, q ραγµατικοί ρώτοι και ε ειδή υ άρχουν κ, λ Z ώστε: κp + λq = 1 το g/1, αδύνατο. Ε οµένως όλοι οι ρώτοι Gauss καλύ τονται α ό τις ροαναφερθείσες τάξεις. Αν θεωρήσουµε ότι ένας ρώτος Gauss g = x = yi διαιρεί τον ραγµατικό ρώτο p = 4n + 3, τότε α ό Λήµµα 1.2 έχουµε ότι Ν(g) = p ή Ν(g) = p 2. Ας δεχθούµε ότι Ν(g) = p x 2 + y 2 = 4n + 3, ο ότε ένας α ό τους x, y θα είναι εριττός και ένας άρτιος, έστω x = 2α και y = 2β + 1, α, β N, τότε: 4n + 3 = 4α 2 + (2β + 1) 2 = 4(α 2 + β 2 + β) + 1 = 4m + 1, άτο ο. Ο ότε Ν(g) = p 2 = Ν(p) και ε ειδή g/p τότε p = g f, f Z[i]. Ε οµένως και Ν(p) = N(g)Ν(f) Ν(f) = 1, δηλαδή ο f είναι µοναδιαίος ανάγωγος ράγµα ου σηµαίνει ότι ο g = p η ο g ισοδύναµος του p. Ο µόνος ραγµατικός ρώτος ου είναι άρτιος είναι ο 2. Αλλά ισχύει ότι: 2 = (1 + i)(1 i), µε Ν(1 + i) = N(1 i) = 2. Ο ότε αφού η στάθµη τους είναι ρώτος ακέραιος, τότε αυτοί και οι ισοδύναµοί τους -1 + i και -1 i θα είναι ρώτοι Gauss. Α ό το θεώρηµα 1.10 έχουµε συµ εράνει ότι οι ραγµατικοί ακέραιοι της µορφής 4n + 1 δεν είναι ρώτοι Gauss, αφού µ ορούν να γραφούν µε τον τρό ο p = α 2 + β 2. Όµως οι αράγοντες τους α + βi και α βi, είναι ρώτοι Gauss. Προφανώς το ίδιο θα συµβαίνει και για τους ισοδύναµους τους αφού είναι ακέραιοι Gauss της ίδιας κατηγορίας. Για να ολοκληρώσουµε τα συµ εράσµατα ου συνάγονται α ό το θεώρηµα, ρέ ει να σηµειώσουµε ότι αν ο ρώτος Gauss α + βi εριέχεται σε ο οιαδή οτε α ό τις ροηγούµενες κλάσεις, τότε ο συζυγής του α βi θα είναι και αυτός άντα ρώτος. Ε οµένως και οι ισοδύναµοι αράγοντες του συζυγή θα είναι ρώτοι Gauss, δηλαδή και ο β + αi αφού (α- βi) i = β + αi. Στο τέλος της εργασίας σε ειδικούς ίνακες γίνεται αρουσίαση όλων των ρώτων Gauss µε στάθµη µικρότερη ή ίση του Ό ως ε ίσης και η γραφική αράστασή τους στο µιγαδικό ε ί εδο. Ακόµη υ άρχει ίνακας ου εριέχει όλους τους ακέραιους Gauss µε στάθµη µικρότερη ίση του 200 και την µοναδική τους ανάλυση σε γινόµενο ρώτων αραγόντων. 35

33 1.6 Σχετικά Πρώτοι Ακέραιοι Gauss. Ορισµός 1.9: ύο ακέραιοι Gauss ου έχουν ως µ.κ.δ. αντιστρέψιµο, ονοµάζονται σχετικά ρώτοι. Στην ερί τωση ου δύο ακέραιοι Gauss έχουν στάθµες σχετικά ρώτους ραγµατικούς ακέραιους, τότε είναι οι ίδιοι σχετικά ρώτοι στο Z[i]. Αυτό είναι φανερό γιατί αν είχαν έναν κοινό διαιρέτη µη αντιστρέψιµο, τότε η στάθµη αυτού θα έ ρε ε να διαιρεί τις στάθµες των δύο αρχικών ακεραίων Gauss. Πράγµα άτο ο, αφού ό ως εί αµε αυτές οι δύο είναι σχετικά ρώτοι ραγµατικοί ακέραιοι. Το αντίστροφο όµως δεν ισχύει. Για αράδειγµα ας ε ιλέξουµε τους αριθµούς 1 + 2i, 1 + 3i οι ο οίοι είναι σχετικά ρώτοι, όµως οι στάθµες τους ου είναι 5, 10 αντίστοιχα δεν είναι σχετικά ρώτοι ραγµατικοί ακέραιοι. Θεώρηµα 1.12: ύο ακέραιοι Gauss α, β είναι σχετικά ρώτοι αν και µόνο αν ισχύει ακ + βλ = 1, για κ, λ Z[i]. Α όδειξη: Αν οι α, β είναι σχετικά ρώτοι τότε α ό την ε έκταση του θεωρήµατος του Bezout στους ακέραιους Gauss υ άρχουν οι κ, λ Z[i] ώστε ακ + βλ = 1. Αντίστροφα αν ισχύει ακ + λβ = 1 τότε κάθε κοινός διαιρέτης των α, β θα διαιρεί το 1, οι διαιρέτες του 1 όµως είναι µόνο οι αντιστρέψιµοι. Ό οτε µόνο αυτοί θα διαιρούν και τα α, β. ηλαδή οι α, β είναι σχετικά ρώτοι. Πόρισµα 1.3. Αν α, β, γ είναι ακέραιοι Gauss µε α/βγ και α, β είναι σχετικά ρώτοι τότε α/γ. Α όδειξη: Αφού α/βγ τότε υ άρχει x Z[i] ώστε βγ =αx. Ε ίσης α ό θεώρηµα 1.12 ισχύει ότι ακ + βλ = 1, για κ, λ Z[i]. Πολλα λασιάζοντας την τελευταία σχέση µε γ είναι: γ = γακ + γβλ = αγκ + αxλ = α(γκ + xλ). Ε ειδή γκ + xλ Z[i] τότε α/γ. Πόρισµα 1.4. Αν α, β, γ είναι ακέραιοι Gauss µε α/γ, β/γ και α, β είναι σχετικά ρώτοι τότε αβ/γ. 36

34 Α όδειξη: Υ άρχουν x, y Z[i] ώστε γ =αx και γ = βy. Ε ίσης α ό θεώρηµα 1.12 ισχύει ότι ακ + βλ = 1, για κ, λ Z[i]. Πολλα λασιάζοντας την τελευταία σχέση µε γ είναι: γ = γακ + γβλ = βyακ + αxβλ = αβ(yκ + xλ). Αφού yκ + xλ Z[i] τότε αβ/γ. Πόρισµα 1.5. Αν α, β, γ είναι ακέραιοι Gauss τότε οι αβ και γ είναι σχετικά ρώτοι αν και µόνο αν ο καθένας α ό τους α, β είναι σχετικά ρώτος µε τον γ. Α όδειξη: Υ άρχουν λοι όν κ, λ Z[i] ώστε αβκ + γλ = 1. Η σχέση ισοδύναµα γράφεται α(βκ) + γλ = 1 και β(ακ) + γλ = 1. Αφού βκ, ακ Z[i], α ό θεώρηµα 1.12 καθένα α ό τα α, β είναι σχετικά ρώτος µε τον γ. Αν άρουµε τώρα την ερί τωση ου έχουµε δύο σχετικά ρώτους ακεραίους Gauss και το γινόµενο τους είναι τέλειο τετράγωνο, µ ορούµε να συµ εράνουµε ότι ο καθένας α ό αυτούς είναι τέλειο τετράγωνο; Βέβαια δεν ρέ ει να ξεχνάµε ότι στο σύνολο Z κάτι τέτοιο δεν ισχύει άντα, ό ως για αράδειγµα το 36 = (-4)(-9), ου φυσικά οι -4 και -9 δεν είναι τέλεια τετράγωνα. Στο Z[i] υ άρχουν αντιστρέψιµοι ου είναι τέλεια τετράγωνα ό ως οι 1 = 1 2 = (-1) 2 και -1 = i 2 = (-i) 2, οι ο οίοι ροφανώς µ ορούν να εκφραστούν µέσα σε κάθε τετραγωνικό αράγοντα, αλλά υ άρχουν ε ίσης και οι i, -i ου δεν γράφονται ως τετράγωνα. Ο ότε οι σχετικά ρώτοι ακέραιοι Gauss των ο οίων το γινόµενο είναι τέλειο τετράγωνο ο καθένας θα είναι τέλειο τετράγωνο ή θα είναι ένα γινόµενο τέλειων τετραγώνων ε ί i. Κάτι αντίστοιχο όµως δεν µ ορούµε να ούµε ότι συµβαίνει και στην ερί τωση ου το γινόµενό τους είναι κύβος. Οι αντιστρέψιµοι είναι όλοι κύβοι αφού ισχύουν: 1 = 1 3,-1 = (-1) 3, i = (-i) 3,-i = i 3. Ο ότε αυτοί µ ορούν να ενσωµατωθούν µέσα σε έναν κύβο. Συνε ώς αν το γινόµενο δύο σχετικά ρώτων ακέραιων Gauss είναι ένας κύβος τότε κάθε ένας α ό αυτούς θα είναι κύβος. 37

35 Όσον αφορά το λήθος των σχετικά ρώτων ακεραίων Gauss, έχει υ ολογισθεί ότι η ιθανότητα στην τυχαία ε ιλογή δύο στοιχείων του συνόλου α, β να είναι µεταξύ τους ρώτοι είναι: 6 Ρ = 2 G = 0,6637 Στον τύ ο µε G συµβολίζεται η σταθερά Catalan. Έχει άρει το όνοµα της α ό τον Μαθηµατικό Eugene Charles Catalan ( ) και συνήθως εµφανίζεται σε εκτιµήσεις συναρτήσεων συνδυαστικής, ή σε ορισµένα ολοκληρώµατα. Η σταθερά αυτή είναι ίση µε: G = β(2) = n (-1) n=0(2n+1) 2 = 0,9159, ό ου β(2) είναι η τιµή της βήτα συνάρτησης του Dirichlet β(s) = n (-1) s n=0(2n+1). 1.7 Ισοϋ όλοι οι στο Z[i] Ας ε ανέλθουµε τώρα στον ολλα λασιασµό µεταξύ δύο ακεραίων Gauss, αλλά εστιάζοντας τον α ό µια διαφορετική ο τική γωνία. Έναν εναλλακτικό τρό ο αρουσίασης του, ο ο οίος θα βοηθήσει αρχικά ώστε να έχουµε την δυνατότητα και µιας α εικόνισης του στο ε ί εδο. Για τα στοιχεία α, β, γ, δ Z ισχύει ότι: (α + βi)(γ + δi) = (α + βi)γ + (α + βi)δi = γ(α + βi) + δ(-β + αi). Παρατηρούµε λοι όν ότι το γινόµενο των δύο αρα άνω µιγαδικών γράφεται ως ακέραιος γραµµικός συνδυασµός των α + βi και -β + αi. 38

36 Η γραφική α εικόνιση αυτών των δύο αριθµών στο R 2 α εικονίζεται στο σχήµα 1.1 µε την βοήθεια των διανυσµάτων (α, β) και (-β, α). Ο ολλα λασιασµός τους λοι όν ως ακέραιος γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων του σχήµατος 1.1, διαµορφώνει στο ε ί εδο ένα διχτυωτό λέγµα τετραγώνων, ό ως στο σχήµα 1.2. Κάθε κορυφή των τετραγώνων αυτών αντιστοιχεί σε ένα ολλα λάσιο του α + βi. Αν ξεκινήσουµε α ό µια συγκεκριµένη κορυφή και κινηθούµε ρος τις δι λανές της, ουσιαστικά ροσθέτουµε στον αριθµό ου αντι ροσω εύει έναν α ό τους ακεραίους α + βi, -(α + βi), i(α + βi), -i(α + βi). Ε ιλέγοντας τώρα δύο ακέραιους Gauss ου α εικονίζονται σε δύο σηµεία Α και Β στο εσωτερικό διαφορετικών τετραγώνων, ώστε οι θέσεις τους όµως να είναι σχετικά ίδιες εντός κάθε τετράγωνου στο ο οίο ανήκουν, θα µ ορούσε να υ άρχει κά οια σχέση ου να τους συνδέει; Ό ως έχουµε ήδη δει για τις κορυφές των τετραγώνων, έτσι και για τα σηµεία αυτά, αν ανήκουν σε δι λανά τετράγωνα ερνάµε α ό το ένα στο άλλο ροσθέτοντας στους ακέραιους στους ο οίους αντιστοιχούν έναν α ό τους ακόλουθους αριθµούς α + βi, -(α + βi), i(α + βi), -i(α + βi). 39

37 Ε οµένως κινούµενοι τώρα α ό το σηµείο Α ρος το Β, µέσω των σηµείων ου βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις αλλά σε δι λανά τετράγωνα, ό ως φαίνεται στο σχήµα 1.3, τότε ουσιαστικά έχουµε µια µεταφορά του αρχικού ακεραίου µε την ροσθήκη άλλου ακέραιου Gauss ολλα λάσιου του α + βi. Ε ειδή όµως ο αρχικός ακέραιος δεν είναι ολλα λάσιος του α + βi, α ό τον αλγόριθµο της διαίρεσης γνωρίζουµε ότι αν διαιρεθεί µε αυτόν θα δίνει κά οιο υ όλοι ο. Ακριβώς το ίδιο υ όλοι ο θα άρουµε αν διαιρέσουµε και τον δεύτερο ακέραιο µε τον α + βi, αφού ουσιαστικά είναι το άθροισµα του ρώτου µε ένα ακέραιο ολλα λάσιο του α + βi. ηλαδή οι δύο αυτοί ακέραιοι Gauss συνδέονται µε µια σχέση ισοϋ όλοι ου ως ρος τον α + βi. Ορισµός 1.10: ύο ακέραιοι Gauss α, β ονοµάζονται ισοϋ όλοι οι ως ρος έναν τρίτο γ αν γ/(α β) και τους συµβολίζουµε α β(modγ). Η σχέση ισοϋ όλοι ων είναι µια σχέση ισοδυναµίας, αφού για κάθε α, β, γ, υ Z[i] ισχύουν οι τρεις γνωστές ροϋ οθέσεις: α α(modυ), ανακλαστικότητα. α β(modυ) β α(modυ), συµµετρικότητα. α β(modυ) και β γ(modυ) α γ(modυ), µεταβατικότητα. 40

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Έννοια της Συνάρτησης. Από την ιστορική της εξέλιξη στα ορθογώνια πολυώνυµα. και τις εφαρµογές.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Έννοια της Συνάρτησης. Από την ιστορική της εξέλιξη στα ορθογώνια πολυώνυµα. και τις εφαρµογές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Θέµα Επισκόπηση αιολικής ενέργειας στην Ευβοια και στην ευρύτερη Επικράτεια ΚΑ ΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά Σεπτέµβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων

η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων ΣΧΟΛΗ: ΙΟΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: : ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ε ιθυµούµε

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ& ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ Με θέµα: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικός γραµµατισµός στο κυ ριακό σχολείο: Αντιλήψεις, ρακτικές και στάσεις εκ αιδευτικών

Κριτικός γραµµατισµός στο κυ ριακό σχολείο: Αντιλήψεις, ρακτικές και στάσεις εκ αιδευτικών Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 82-107 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.50 Κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Εξεταστική Επιτροπή: Βασίλειος Γκέκας (Επιβλέπων) Γεώργιος Καρατζάς Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 21 Σεπτεµβρίου 2010 ΘΕΜΑ: «Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. Κ. (ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) - 2010»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 21 Σεπτεµβρίου 2010 ΘΕΜΑ: «Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. Κ. (ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) - 2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 1 Σεπτεµβρίου 010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα