ΔΥΘΡΟΗ ΣΟΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΥΘΡΟΗ ΣΟΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΡΓΗΑ-ΓΔΝΔΣΗΚΖ-ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΔΥΘΡΟΗ ΣΟΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΡΓΗΑ-ΓΔΝΔΣΗΚΖ-ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΔΥΘΡΟΗ ΣΟΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΝΑΒΡΟΕΗΓΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

3 Δπραξηζηίεο Θα ζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή θ. Ναβξνδίδε Δκκαλνπήι γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαζ νιε ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ αλάζεζε ηεο παξαπάλσ πηπρηαθήο εξγαζίαο Θα ζεια επίζεο λα απεπζύλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή κόξθσζε κνπ. 3

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγωγή Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θαιακπνθηνύ Δμάπισζε θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία Βνηαληθή πεξηγξαθή Ρηδηθό ζύζηεκα Βιαζηόο Φύιια Σαμηαλζία θαη θαξπόο Σύπνη θαιακπνθηνύ Καιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο Δδαθνινγηθέο ζπλζήθεο Λίπαλζε πγθνκηδή

5 4. Δρζξνί ηνπ θαιακπνθηνύ Λεπηδόπηεξα Αγξόηηδεο Καξαθαηκέ (Agrotis spp) Πξάζηλν ζθνπιήθη (Helicoverpa armigera) Ππξαιίδα ή ππξάνπζηα (Οstrinia nubilalis) εζάκηα ή ζθνπιήθη ηνπ θαιακπνθηνύ (Sesamia nonagrioides) πνληόπηεξα (Spodoptera spp) Κνιεόπηεξα ηδεξνζθώιεθεο (Αgriotes sp.) Γηαβξσηηθό θνιεόπηεξν (Diabrotica virgifera ) Οκόπηεξα Αθίδεο (Rhopalosiphum maidis) Γίπηεξα Τιέκπηα (Delia platura) Δρζξνί πνπ πξνζβάινπλ απνζεθεπκέλα πξντόληα Ππξαιίδα ησλ αιεύξσλ (Anagasta kuehniella ) Φείξα ηνπ ζηαξηνύ ( Oryzaephilus surinamensis Βηβιηνγξαθία

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ηελ εξγαζία απηή ζα αζρνιεζνύκε ζην πξώην θεθάιαην κε ηελ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θαιακπνθηνύ: βνηαληθή πεξηγξαθή, ξηδηθό ζύζηεκα, ηα θύιια, ηνλ βιαζηό, ηηο ηαμηαλζίεο θαη ηηο πνηθηιίεο ηνπ. ην επόκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ, ηηο θαηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ ιίπαλζε θαη ηελ ζπγθνκηδή. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα πεξηγξάςσ ηνπο ερζξνύο ηνπ θαιακπνθηνύ πνπ πξνζβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο. 6

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ 2.1. Δμάπιωζε θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία Σν θαιακπόθη ή αξαβόζηηνο (Zea mays L.) είλαη ζηηεξό ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Αγξσζησδώλ, θαη είλαη ην ηξίην ζε ζπνπδαηόηεηα ζηηεξό κεηά ην ζηηάξη θαη ην ξύδη θαη θαηάγεηαη από ηελ Ακεξηθάληθε ήπεηξν, πξηλ από 5500 ρξόληα ην θαιιηεξγνύζαλ νη Ίλθαο, θαη νη Μάγηα. Η Διιεληθή νλνκαζία ηνπ ζεκαίλεη «ε ζίηνο ησλ Αξάβσλ» θαη εηζήρζε ζηελ Διιάδα ην 1600 από ηε Βόξεηα Αθξηθή. ήκεξα ε εηήζηα παξαγσγή ηνπ θαιακπνθηνύ ζηε Διιάδα θηάλεη ηνπο 1,6 εθαηνκκύξην ηόλνπο, θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, ηε Θξάθε, ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Πεινπόλλεζν. Οη Η.Π.Α έρνπλ ηε κεγαιύηεξε παξαγσγή ζηνλ θόζκν κε 290 εθαηνκκύξηα ηόλνπο εηεζίσο. Αθνινπζνύλ αλάινγα κε ηελ παξάγσγε ε Κίλα, ε Βξαδηιία θαη ην Μεμηθό. Σν θαιακπόθη ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ παξάγσγε ςσκηνύ θαη ηελ παξάγσγε ιαδηνύ (αξαβνζηηέιαην). Δηθόλα 2.1 εθηάζεηο κε θαιακπόθη ηα παιηά ρξόληα Σν άκπιν ηνπ θαιακπνθηνύ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ δαραξνπιαζηηθή γηα ηελ παξάγσγε ακπινύρσλ πξντόλησλ. Oη θόθθνη ηνπ θαιακπνθηνύ, κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία, κπνξνύλ λα γίλνπλ αιθνόιε γηα βηνκεραληθή ρξήζε. O θαξπόο ρξεζηκνπνηείην θπξίσο σο δσνηξνθή.σν θαιακπόθη θαιιηεξγείηε θαη γηα ηελ παξάγσγε βηνκάδαο θαη θαηαιακβάλεη 3 % ζηελ Διιάδα (Παπαθώζηα θαη Σαζνπνύινπ 2008). 7

8 2.2 Βνηαληθή πεξηγξαθή Σν θαιακπόθη (Zea mays L.) είλαη εηήζην θπηό, ςειό κε ρνληξό όξζην θαη ζπκπαγή βιαζηό, καθξηά θαη ζηελά θύιια. Αλήθεη ζηελ ππννηθνγέλεηα Μaydeae ηεο νηθνγέλεηαο Poaceae (Πννεηδή) ή Gramineae (Αγξσζησδώλ) θαη απνηειεί ην κνλαδηθό είδνο ηνπ γέλνπο Zea.H ππννηθνγέλεηα Maydeae πεξηιακβάλεη 8 γέλε: 3 ακεξηθαληθήο θαη 5 αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο (Καξακάλνο 1999) Ρηδηθό ζύζηεκα Σν ξηδηθό ζύζηεκα ηνπ θαιακπνθηνύ είλαη ζπζζαλώδεο ζρεηηθά επηθαλεηαθό, ώζηε λα εθκεηαιιεύεηαη θαιύηεξα ηελ εδαθηθή γνληκόηεηα, έρεη ηξηώλ εηδώλ ξίδεο: α) ηηο κόληκεο εκβξπαθέο, β) ηηο κόληκεο θαη γ) ηηο ελαέξηεο. α. Οη εκβξπαθέο ξίδεο, πνπ δηαθξίλνληαη ζηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή, ν ξόινο ηνπο είλαη ε ζξέςε ηνπ θπηνύ κε λεξό θαη αλόξγαλα άιαηα θπξίσο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο. Οη εκβξπαθέο ξίδεο είλαη δπλαηόλ λα παξακείλνπλ ελεξγέο ζ' όιε ηε δσή ηνπ θπηνύ θαη λα θζάζνπλ κέρξη 1.5 κέηξν βάζνο. β. Μόληκεο ξίδεο εθθύνληαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη απνηεινύλ ηελ θύξηα κάδα ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο. Η αλάπηπμή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηάζε λα πξνρσξνύλ ζηα πξώηα ζηάδηα νξηδόληηα εθαηνζηά θαη θαηόπηλ λα εηζρσξνύλ ζηα βαζύηεξα ζηξώκαηα ηνπ εδάθνπο γ. Σηο ελαέξηεο ξίδεο εθθύνληαη από ηνπο πξώηνπο 2-3 θόκβνπο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Δίλαη δπλαηόλ λα εηζρσξήζνπλ ζην έδαθνο θαη ηόηε απνθηνύλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαλνληθώλ ξηδώλ, ζηεξίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ην θπηό. 8

9 Οη ξίδεο ηνπ θαιακπνθηνύ είλαη ιεπθέο ή ειαθξώο θίηξηλεο θαη ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο κε θπαλό-πνξθπξό κεηαρξσκαηηζκό. Σν πνξθπξό ρξώκα θαη ν θαζηαλόο κεηαρξσκαηηζκόο ζπλήζσο είλαη έλδεημε πξνζβνιήο από έληνκν ή αζζέλεηα. (Καξακάλνο 1999) Βιαζηόο Ο βιαζηόο ηνπ θαιακπνθηνύ (Δηθόλα 2.2) είλαη θάιακνο ζπκπαγήο,θπιηλδξηθήο δηαηνκήο θαη έρεη 9-22 κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα θαη είλαη εζσηεξηθά γεκάηνο κε εληεξηώλε. Σν ύςνο ηνπ βιαζηνύ ηνπ πνηθίιεη, κεξηθέο πξώηκεο πνηθηιίεο έρνπλ θνληνύο βιαζηνύο, νη νπνίνη είλαη πεξίπνπ 1 κέηξν ελώ νη νςηκόηεξεο πνηθηιίεο κπνξεί λα μεπεξάζνπλ ηα 3 κέηξα. ην ύςνο ηνπ θπκαίλεηε από 0,7 κέρξη 5 κέηξα, ε δηάκεηξνο από 1,3 έσο 5cm. Ο βιαζηόο ηνπ θαιακπνθηνύ πξέπεη λα είλαη δπλαηόο θαη ζθιεξόο δηόηη κεηά ηελ σξίκαλζε πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθόο ζηηο πξνζβνιέο από κύθεηεο θαη ζηνλ άλεκν. Σν ρξώκα ηνπ βιαζηνύ πνηθίιεη, ζπλήζσο είλαη πξάζηλν αιιά ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο πνηθηιίεο ησλ νπνίσλ ν βιαζηόο έρεη έληνλν πνξθπξό ρξώκα θπξίσο ζηνπο θόκβνπο. (θήθαο 1995, www Plant protection, 2012). Δηθόλα 2.2 βιαζηόο ηνπ θαιακπνθηνύ 9

10 2.2.3 Φύιια Σν θύιιν ηνπ θαιακπνθηνύ (Δηθόλα 2.3), έρεη θύιια κε παξάιιεια λεύξα, πνπ αλαπηύζζνληαη αλά έλα ζε θάζε θόκβν. Σν θύιιν απνηειείηε από ην έιαζκα θαη ηνλ θνιεό ζε ζπγθεθξηκέλνπο γελνηύπνπο ζην ζεκείν έλσζεο ηνπ θνιενύ κε ην έιαζκα ζρεκαηίδεηε ην γισζζίδην. Σν ρξώκα ελόο θύιινπ είλαη πξάζηλν ζηε βάζε θαη ζηε θνξπθή, ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο ππάξρεη θπαλόο κεηαρξσκαηηζκόο, απηό απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ηεο θάζε πνηθηιίαο αξηζκόο ησλ θύιισλ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο θάζε πνηθηιίαο, ζπλήζσο είλαη Σν θπηό ηνπ θαιακπνθηνύ δελ κπνξεί λα παξάγεη λέα θύιια όηαλ θαηαζηξαθνύλ ηα παιηά. λέα θύιια κπνξνύλ λα παξαρζνύλ κόλν από λένπο βιαζηνύο.( Παπαθώζηα θαη Σαζνπνύινπ, 2008). Δηθόλα 2.3 θύιια ηνπ θαιακπνθηνύ Σαμηαλζία θαη θαξπόο Σν θαιακπόθη είλαη κόλνηθν θαη δίθιηλεο θπηό,ηα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά άλζε βξίζθνληαη ζην ίδην θπηό ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν. Η ζειπθή ηαμηαλζία νλνκάδεηε ζπάδηθαο 10

11 είλαη ζηάρπο θαη ζρεκαηίδεηε ζηελ άθξε ησλ πιεπξηθώλ δηαθιαδώζεσλ ηνπ θεληξηθνύ ζηειέρνπο. Η αξζεληθή ηαμηαλζία είλαη θόβε ζρεκαηίδεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θπηνύ. Σν θαιακπόθη είλαη έλα θπηό πνπ γνληκνπνηείηαη κε ηνλ άλεκν, ε γύξε πνπ παξάγεηαη από ηνπο αλζήξεο κπνξεί λα θηάζεη ζηάρεηο ζε απόζηαζε κέηξσλ. Ο θαξπόο ηνπ θαιακπνθηνύ είλαη θαξύνςε, θαη απνηειείηε από: i) Σν πεξηθάξπην (tip cap): Η πεξηνρή πξόζθπζεο ηνπ θαξπνύ κε ηνλ ζπάδηθα. ii) Σν πεξίβιεκα (pericarp): O ξόινο ηνπ είλαη λα πξνζηαηεύεη ην εζσηεξηθό ηνπ θαξπνύ από δηαθνξέο πξνζβνιέο παζνγόλσλ. iii) Σν ελδνζπέξκην(endosperm): είλαη απνζήθε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ κεηά ηελ βιάζηεζε ηνπ ζπόξνπ. iv) Σν έκβξπν. (embryo): είλαη ε κηθξνγξαθία ηνπ λεαξνύ θπηνύ θαη είλαη πξντόλ ηεο εμέιημεο ηνπ δπγσηνύ θπηηάξνπ. (θήθαο, 1995) Σύπνη θαιακπνθηνύ Γηαθξίλνπλ έμη ηύπνπο θαιακπνθηνύ (Δηθόλα 2.4) : 1. Σν κηθξόθνθθν (pop corn) 2. Σν ζθιεξό (flint corn) 3. Σν νδνληόκνξθν ( dent corn) 4. Σν αιεπξώδεο (floury corn) 5. Σν γιπθό (sweet corn) 6. Σν ελδεδπκέλν (pod corn) 11

12 Ο κηθξόθνθθνο ηύπνο έρεη κηθξνύο θόθθνπο θαη νιόθιεξν ην ελδνζπέξκην είλαη θεξαηνεηδήο,ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ παξαζθεπή pop- corn. ηνλ ζθιεξό ηύπν, ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θόθθνπ εκπνδίδεη ηε ζπξξίθλσζή ηνπ αθνύ δεκηνπξγεί έλα πέπιν ζθιεξνύ θινηνύ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο πξνηηκάηαη ζηε θνλζεξβνπνηία. ηνλ νδνλησηό ηύπν, ηα ζπόξηα είλαη ζπξξηθλσκέλα ζηε θνξπθή. Δίλαη ν πνην παξαγσγηθόο θαη δηαδεδνκέλνο ηύπνο ζηελ ρσξά καο αιιά θαη παγθνζκίσο. Ο αιεπξώδεο ηύπνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή θπξίσο αιεπξηνύ, νη δε θόθθνη ηνπ απνηεινύλ κία ακπιώδε κάδα. Ο γιπθόο ηύπνο έρεη ζπόξηα κε γιπθηά λόζηηκε γεύζε, ζπξξηθλσκέλα ελώ ην ζάθραξν ηνπ θπηνύ δελ κεηαηξέπεηε ζε άκπιν. Οη θόθθνη ηνπ ηξώγνληαη απεπζείαο από ην βξαζκέλν ή ςεηό ζπάδηθα. Ο ελδεδπκέλνο ηύπνο ρξεζηκνπνηείηε κνλό ζε βειηησηηθά πξνγξάκκαηα. (Παπαθώζηα θαη Σαζνπνύινπ, 2008). Δηθόλα 2.4 πνηθηιίεο ηνπ θαιακπνθηνύ 12

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Καιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ 3.1 Κιηκαηνινγηθέο απαηηήζεηο Σν θαιακπόθη θαιιηεξγείηε ζε πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο, είλαη θπηό ηξνπηθήο πξνέιεπζεο, αλαπηύζζεηε ζε πεξηνρέο πνπ επηθξαηνύλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Γελ κπνξεί λα αλαπηπρηεί όηαλ ε κέζε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξόηεξε από 19 C. Η άξηζηε ζεξκνθξαζία από 25 έσο 30 C. Σν θαιακπόθη έρεη κεγάιεο αλάγθεο ζε λεξό εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πνζόηεηαο ζε μεξάο νπζία πνπ ζρεκαηίδεη, γηα ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε ε βξνρόπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο πξέπεη λα θπκαίλεηαη από 450 έσο 600mm. ηελ ρσξά καο όπνπ ε βξνρόπησζε είλαη πεξηνξηζκέλε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ε άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε.(καξακάλνο, 1999) 3.2 Δδαθνινγηθέο απαηηήζεηο Σν θαιακπόθη δίλεη θαιπηέξα απνηειέζκαηα ζε εδάθε πειώδε έσο ηιπνπεισδε, κε θαιεί ζηξάγγηζε, πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία θαη γόληκα. Σν θαηάιιειν ph είλαη ειαθξά όμηλν κέρξη νπδέηεξν 5,6 έσο 7,5 άξηζην είλαη ην 6,8. Σν θαιακπόθη είλαη από ηα θπηά πνπ είλαη κέηξηα επαίζζεην ζηελ αληνρή ηνπ ζηελ αιαηόκεηα ηνπ εδάθνπο. (Παπαθώζηα, 1997) 3.3 Λίπαλζε Σν Καιακπόθη ιόγσ ηεο κεγάιεο πνζόηεηαο βηνκάδαο πνπ παξάγεη, απνξξνθά κεγάιεο πνζόηεηεο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ (Πίλαθαο 3.1). Σνπιάρηζηνλ 12 ζξεπηηθά ζηνηρεία ρξεηάδεηαη λα είλαη δηαζέζηκα ζην έδαθνο ζε επαξθείο πνζόηεηεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ, γηα λα κπνξέζεη λα ηα απνξξνθήζεη, λα αλαπηπρζεί θπζηνινγηθά θαη λα απνδώζεη ην κέγηζην παξαγσγηθό δπλακηθό ηνπ πβξηδίνπ. Βαζηθά ζηνηρεία ζξέςεο θαιακπνθηνύ βέβαηα είλαη ην Άδσην (Ν), ν Φώζθνξνο (Ρ), ην Κάιην (Κ) θαη δεπηεξεπόλησο Ca, Mg, Mn, Zn, Fe, B θαη Cu (Καηζαληώλεο, 1991). 13

14 Πίλαθαο 3.1: Πνζόηεηεο ζε θηιά δηαθόξσλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνξξνθά ε θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή 1000 θηιώλ θαξπνύ/ζηξέκκα θαη θαηαλνκή ζηα δηάθνξα θπηηθά κέξε Καιακπνθηνύ. 3.4 πγθνκηδή Η ζπγθνκηδή ηνπ θαιακπνθηνύ ζπληζηάηε λα γίλεηαη ζην ζηάδην ηνπ γάιαθηνο ηνπ ζπόξνπ, εάλ ηξππεζεί κε ηνλ αληίρεηξα θαη εθηνμεπηή γαιαθηώδεο ρπκόο ηόηε είλαη έηνηκν γηα ζπγθνκηδή. Μεηά ηελ ζπγθνκηδή ην θαιακπόθη πξέπεη λα ςύρεηε ζηνπο 0 C γηαηί κεηώλεηε ε πνηόηεηα ηνπ πνιύ γξήγνξα, ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηε ηεο απνγεπκαηηλέο ή βξαδηλέο ώξεο, γίλεηε κε ην ρέξη γηα κηθξέο εθηάζεηο θαη γηα κεγάιεο εθηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληα κεραλέο ζπγθνκηδήο. Η ζπγθνκηδή γίλεηαη γύξσ ζηα ηέιε Απγνύζηνπ κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. (Παπαθώζηα θαη Σαζνπνύινπ, 2008). Δηθόλα 3.1: ζεξηδναισληζηηθή κεραλή 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Δρζξνί ηνπ θαιακπνθηνύ 4.1 Λεπηδόπηεξα Αγξόηηδεο Καξαθαηκέ (Agrotis spp) Σάμε :Λεπηδόπηεξα Οηθνγέλεηα: Noctuidae Ξεληζηέο: Πξνζβάιιεη : θαιακπόθη, ηεύηια, ηνλ θαπλό, παηάηα, βακβάθη θαη ην ακπέιη. Μνξθνινγία εληόκνπ Σα ελήιηθα (πεηαινύδεο) έρνπλ κήθνο 2cm πεξίπνπ θαη γθξηδνθάζηαλν ρξώκα (Δηθόλα 4.1). Οη πξόζζηεο πηέξπγεο έρνπλ ζθνπξόηεξν ρξώκα θαη δηαθνζκνύληαη κε λεθξνεηδή ζεκάδηα θαη γξακκέο δηθ-δαθ. Οη νπίζζηεο πηέξπγεο ζην αξζεληθό είλαη ιεύθεο ελώ ζην ζειπθό είλαη γθξίδεο. Δηθόλα 4.1 ελήιηθα ηνπ Agrotis spp Οη πξνλύκθεο (θάκπηεο) είλαη άηξηρεο, θπιηλδξηθέο, γθξίδνπ ρξώκαηνο θαη θζάλνπλ ζε κήθνο ηνπο θηάλεη ηα 4,5-5 cm (Δηθόλα 4.2) (Δπζπκηάδεο, 2010 ). 15

16 Δηθόλα 4.2 πξνλύκθε ηνπ Agrotis spp Βηνινγηθόο θύθινο Σν έληνκν λπκθώλεηαη ηελ Άλνημε θαη ηα ηέιεηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα γελλήζνπλ ηα αβγά. Σν ζειπθό γελλάεη πεξίπνπ 1000 αβγά ηα νπνία εθθνιάπηνληαη κόλν εάλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ από 10 C. Οη κηθξέο πξνλύκθεο ηξέθνληαη ζηελ αξρή κε ην παξέγρπκα ηεο θάησ επηθάλεηαο ησλ θύιισλ, αξγόηεξα όκσο ηξέθνληαη κνλό ηε λύρηα θαη ηε κέξα βξίζθνληαη θνπινπξηαζκέλεο ιίγα εθαηνζηά κέζα ζην έδαθνο. Όηαλ κεγαιώζνπλ νη πξνλύκθεο θεύγνπλ από ην θαηαθύγην θαη επηηίζνληαλ ζε λεαξά.ηελ ρσξά καο έρεη πεξηζζόηεξεο από 3 γελεέο ηνλ ρξόλν. πκπηώκαηα Πξνζβάινπλ σο πξνλύκθεο ηα λεαξά θπηά κε απνηέιεζκα ηελ απνθνπή ηνπ ζηειέρνπο θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (Δηθόλα 4.3), νη λεαξέο πξνλύκθεο αλνίγνπλ κηθξέο ηξύπεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ όηαλ είλαη εθηεηακέλεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί επαλαζπνξά. Οη κεγάιεο πξνλύκθεο δαγθώλνπλ θαη θόβνπλ ηα ζηειέρε ησλ λεαξώλ θπηώλ ηνπ θαιακπνθηνύ ζηε βάζε ηνπο (Παπαθώζηα, 2008). Ιδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζή ηνπο είλαη μεξόο, δεζηόο θαηξόο θαη όηαλ ην έδαθνο είλαη θαιπκκέλν από δηδάληα. ε πγξό έδαθνο νη λεαξέο πξνλύκθεο δελ επηβηώλνπλ. 16

17 Δηθόλα 4.3: πξνζβνιή ζηα ζηειέρε ηνπ θαιακπνθηνύ από Agrotis spp. Καηαπνιέκεζε Οη αγξόηηδεο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε ρεκηθά,θαιιηεξγεηηθά θαη βηνινγηθά κέζα θαη κε ζπλδπαζκό ηνπο.ηελ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε θαιπηέξα απνηειέζκαηα δίλνπλ ηα δνιώκαηα κε εληνκνθηόλν νπζία ηα θαιιηεξγεηηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ, θαηεξγαζία εδάθνπο, βαζηά νξγώκαηα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ πξνλπκθώλ πνπ είλαη ζην έδαθνο. Καηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ θαη ζηξάγγηζε ησλ πγξώλ εδαθώλ(δπζπκηάδεο, 2010 ) Πξάζηλν ζθνπιήθη (Helicoverpa armigera) Σάμε:Λεπηδόπηεξα Οηθνγέλεηα: Noctuidae Ξεληζηέο: Πξνζβάιιεη : θαιακπόθη, ηνλ θαπλό, βακβάθη, ληνκάηα θαη πηπεξηά Μνξθνινγία εληόκνπ Σα ελήιηθα (πεηαινύδα) έρνπλ κήθνο cm (Δηθόλα 4.4), ην άλνηγκα ησλ θηεξώλ θηάλεη ηα cm. Σα θηεξά δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα αιιά ηα πίζσ θηεξά έρνπλ ππνθαζηαλέο θειίδεο. 17

18 Δηθόλα 4.4 Δλήιηθα ηνπ Helicoverpa armigera Η πξνλύκθε (θάκπηα) (Δηθόλα 4.5) κπνξεί λα θζάζεη ζε κήθνο πεξίπνπ 4 cm θαη ην ρξώκα ηεο πνηθίιιεη από αλνηρηνθάζηαλν κέρξη πξάζηλν. Σν θεθάιη ησλ πξνλπκθώλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζηξόγγπιν. Δηθόλα 4.5 Πξνλύκθεο ηνπ Helicoverpa armigera Βηνινγηθόο θύθινο Σν έληνκν δηαρεηκάδεη κε ηελ κνξθή πνύπαο ζε θειί πνπ δεκηνπξγεί κέζα ζην έδαθνο, κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πεζαίλεη ηνλ ρεηκώλα γηαηί είλαη δύζθνιε ε δηαρείκαζε ηνπ. Σν ζύιαθν γελλάεη 1000 απγά ηα όπνηα ηα αθήλεη ζηε πάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ ή ζηεο αξζεληθέο ηαμηαλζίεο. Η έμνδνο ηνπ αξρίδεη ζηηο αξρέο Μαΐνπ θαη ε πηήζε ζηακαηήζεη ηνλ Οθηώβξην. Σν έληνκν έρεη 3 γελεέο ηνλ ρξόλν, ε πξώηε εκθαλίδεηε ζηα κέζα Ινπλίνπ, ε δεύηεξε ηέιε Ινπιίνπ κε αξρέο Αύγνπζηνπ θαη ε ηξίηε ηέιε Αύγνπζηνπ θαη όιν ησλ επηέκβξην. Η πνην επηθίλδπλε γελεά 18

19 είλαη ε δεύηεξε γηαηί αλαπηύζζνληαη κεγάιε πιεζπζκνί θαη πξνζβάινπλ όια ηα αλαπαξαγσγηθά κέξε ηνπ θπηνύ. πκπηώκαηα ην θαιακπόθη ηελ κεγαιύηεξε δεκηά ηελ θάλεη ε πξνλύκθε πξνζβάιεη ηα θύιια ζηα λεαξά θπηά ηηο ηαμηαλζίεο θαη κεηά ηνπο ζπάδηθεο ζηνπο νπνίνπο πξνθαιεί ηελ ζνβαξόηεξε δεκηά (Δηθόλα 4.6). Η θάκπηα εηζρσξεί ζηνλ ζπάδηθα πξνρσξεί θαηά κήθνο ηνπ θαη ηνλ ηξώεη πιεπξηθά. Οη θάκπηεο ηξέθνληαη ζπλήζσο από ηνπο αλώξηκνπο θαξπνύο, θαη νη ζπόξνη είλαη αζύκκεηξα θαγσκέλνη,πξνθαινύλ βαζηέο ηξύπεο θαη απνζέηνπλ εθεί ηα πεξηηηώκαηά ηνπο. Δηθόλα 4.6 πξνζβνιή ζηνλ ζπάδηθα από ηνλ Helicoverpa armigera Καηαπνιέκεζε Με θαιιηεξγεηηθά κεηξά: ρεηκσληάηηθεο θαη αλνημηάηηθεο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο (όξγσκα/ δηζθνβάξλα) θαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνύ, θαηαζηξέθνληαη πνιιέο ζηνέο λύκθσζεο ηνπ εληόκνπ θαη επέξρεηαη ζαλάησζε ζε κεγάιν πνζνζηό. Με ρεκηθά κεηξά :αληηκεηώπηζε κε ςεθαζκό ζην θαηάιιειν ζηάδην ησλ θπηώλ κε θαηάιιεια εληνκνθηόλα όπσο: Δθιεθηηθά ζθεπάζκαηα ηνπ Bacillus thuringiensis, Σν ζρεηηθά εθιεθηηθό diflubenzuron Σν spinosad ζην νπνίν ην έληνκν δελ έρεη αλαπηύμεη αλζεθηηθόηεηα 19

20 Σα ππξεζξηλνεηδή: beta-cyfluthrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, θαη zeta cypermethrin (Παπαθώζηα-Σαζνπνύινπ 2008,www Plant protection, 2012) Ππξαιίδα ή ππξάνπζηα (Οstrinia nubilalis) Tάμε: Λεπηδόπηεξα Οηθνγέλεηα: Pyralididae Ξεληζηέο: Πξνζβάιιεη ην θαιακπόθη, ην ζόξγν, ην θαπλό, ην θερξί, ηηο πηπεξηέο θαη ην βακβάθη. Μνξθνινγία Δλήιηθν: Η πεηαινύδα (Δηθόλα 4.7) έρεη κήθνο 1 cm θαη ε δηάκεηξνο ησλ αλνηγκέλσλ θηεξώλ θπκαίλεηε έσο 2 cm. Σν ζειπθό έρεη αρπξνθίηξηλν ρξώκα ζηα κπξνζηηλά θηεξά ελώ ζην αξζεληθό είλαη ζθνύξν θίηξηλν, επίζεο ην αξζεληθό είλαη πνην κηθξό θαη πνην ιεπηό ην ζώκα ηνπ από ην ζειπθό. Δηθόλα 4.7 Δλήιηθν ηεο Ostrinia nubilalis Πξνλύκθε: Η πξνλύκθε (Δηθόλα 4.8) έρεη κήθνο ζώκαηνο 0,20-0,30 cm, έρεη ρξώκα ξόδηλν θαη θαηά κήθνο ηνπ ζώκαηνο ηεο θέξεη αλνηρηνθόθθηλεο γξακκέο.σν θεθάιη ηεο είλαη έληνλν ζθνύξν, επίπεδν θαη πνηέ ζηξνγγπινπνηεκέλν. 20

21 Δηθόλα 4.8 πξνλύκθε ηεο Ostrinia nubilalis Βηνινγηθόο θύθινο Σν έληνκν μερεηκσληάδεη σο πξνλύκθε ζην ρακειόηεξν κέξνο ηνπ κίζρνπ, κε ηελ κνξθή αλαπηπγκέλεο πξνλύκθεο δηαρεηκάδεη κέζα ζηα ζηειέρε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ. Έρεη 1-3 γελεέο αλά έηνο ζηελ Δπξώπε, ελώ ζηα Βόξεηα θξάηε έρεη κόλν κία. Μέζα ζην κίζρν γίλεηε ε αλάπηπμε ησλ ρξπζαιίδσλ ηελ Άλνημε θαη ηα πξώηα έληνκα αξρίδνπλ λα πεηνύλ ζην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαΐνπ. Οη πεηαινύδεο γελλνύλ ηα απγά ηνπο ζηε βάζε ηνπ ζπζάλνπ. Κάζε ζειπθό γελλάεη γύξσ ζηα 550 απγά, Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο σνηνθίαο είλαη ε ύπαξμε πγξαζίαο πεξίπνπ 96% θαη ζεξκνθξαζία 29 C. πκπηώκαηα Οη πξνλύκθεο ηξέθνληαη ζηα θύιια θάλνληαο ζεηξέο ραξαθηεξηζηηθώλ κηθξώλ νπώλ, ζηελ ζπλερεία νη κεγαιύηεξεο πξνλύκθεο εηζρσξνύλ ζην ζηέιερνο θαη ηξέθνληαη από ηελ εληεξηώλε πξνθαιώληαο αδπλάηηζκα ηνπ ζηειέρνπο θαη πιάγηαζκα κεηά από δπλαηό άλεκν. Σν έληνκν πξνθαιεί δεκίεο ζηεο αξζεληθέο ηαμηαλζίεο θαη πνην ζνβαξέο ζηνπο ζπάδηθεο. 21

22 Δηθόλα 4.9 ζπκπηώκαηα από Ostrinia nubilalis Καηαπνιέκεζε Με θαιιηεξγεηηθά κεηξά: Η ακεηςηζπνξά κεηώλεη ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ εληόκσλ ζην ρσξάθη, θαηαζηξνθή ησλ ζηειερώλ ηεο πξνεγνύκελεο θαιιηέξγεηαο ώζηε λα ζθνησζνύλ νη πξνλύκθεο πνπ δηαρεηκάδνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο. Με ρεκηθά κεηξά :Παξαθνινπζήζεη ησλ πηήζεσλ ηνπ εληόκνπ θαη επέκβαζε κε θεξνκνληθέο παγίδεο, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ παγίδεο, επεκβαίλνπκε κόλν όηαλ ην πνζνζηό πξνζβνιήο μεπεξλάεη ην 5%. Φεθαζκνί κε ηα εμήο εληνκνθηόλα: deltamethrine, carbaryl, diazinon. (www Plant protection, 2012) εζάκηα ή ζθνπιήθη ηνπ θαιακπνθηνύ (Sesamia nonagrioides) Σάμε:Λεπηδόπηεξα Οηθνγέλεηα: Noctuidae Ξεληζηέο: θαιακπόθη,ξύδη,ζηηάξη, θξηζάξη,βξώκε,δαραξνθάιακν βακβάθη. θαη ιηγόηεξν ην 22

23 Μνξθνινγία Δλήιηθν: Η πεηαινύδα έρεη κήθνο 0,12-0,15 cm,έρνπλ βξαρύ ζώκα θαη ν ζώξαθαο ηνπο είλαη θαιπκκέλνο κε ππθλέο ηξίρεο. Σν άλνηγκα ησλ θηεξώλ 30 έσο 40 mm, ηα ζειπθά είλαη κεγαιύηεξα από ηα αξζεληθά (Δηθόλα 4.10). Σν ρξώκα ηνλ πηεξύγσλ είλαη αλνηρηό θαζηαλό. Δηθόλα 4.10 ελήιηθν Sesamia nonagrioides Πξνλύκθε: Σν κήθνο ηεο θηάλεη 0,30-0,35 cm,έρεη ιεπθό ή ιεπθνθίηξηλν θαη νξηζκέλεο θνξέο ξόδηλν ρξσκαηηζκό, ην θεθάιη ηεο έρεη ζθνύξν ρξσκαηηζκό. (Δηθόλα 4.11). Καηά κήθνο ηνπ ζώκαηνο ππάξρνπλ ξαβδώζεηο ζθνύξνπ ρξώκαηνο Δηθόλα 4.11 πξνλύκθε Sesamia nonagrioides Βηνινγηθόο θύθινο Σν έληνκν δηαρεηκάδεη σο πξνλύκθε ζηνπο ζπαζκέλνπο ζπάδηθεο θαη ζηα ππνιείκκαηα ησλ θαιιηεξγεηώλ,αθήλεη ηα απγά ηνπ θάησ από ηελ ζήθε ησλ θύιισλ.σα ζειπθά γελλνύλ

24 απγά, απηά εθθνιάπηνληαη κεηά από 14 εκέξεο, ε αλάπηπμε ησλ πξνλπκθώλ δηαξθεί πεξίπνπ 45 εκέξεο. Έρνπλ 2-3 γελεέο ηνλ ρξόλν. πκπηώκαηα Η πξνζβνιή από ηηο πξνλύκθεο (Δηθόλα 4.12) πξνθαιεί ηε κάξαλζε ηνπ αθξαίνπ θύιινπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο θνξπθήο ησλ λεαξώλ θπηώλ θαη ησλ ζηειερώλ κε απνηέιεζκα ηε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ. Οη πξνλύκθεο εληνπίδνληαη θαη ζηνπο ζπάδηθεο ησλ νπνίσλ ηξώλε ηελ ξάρε θαη ηνπο ζπόξνπο.σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη από ηελ 2 θαη ηελ 3 γελεά. Δηθόλα 4.12 πξνζβνιή από Sesamia nonagrioides Καηαπνιέκεζε Η θαηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο κεηά ηελ ζπγθνκηδή βνεζά ζηελ κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ, ζπλερήο έιεγρνο ηεο πηήζεσο ηνπ εληόκνπ κε θεξνκνληθέο παγίδεο. Πεηξακαηηθά έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαπνιεκεζεί ην έληνκν κε ηε κέζνδν ηεο «καδηθήο παγίδεπζεο» ησλ αξζεληθώλ κε θεξνκνληθέο παγίδεο. Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε κε ζηόρν ηεο πξνλύκθεο κε bacillus thuringiensis.(παπαθώζηα θαη Σαζνπνύινπ 2008, Γάκπα. 2009). 24

25 4.1.5 πνληόπηεξα (Spodoptera spp) Σάμε:Λεπηδόπηεξα Οηθνγέλεηα: Noctuidae Ξεληζηέο: Καιακπόθη,θαπλό θαη ην βακβάθη. Μνξθνινγία Δλήιηθν: Έρεη κήθνο 0,10-0,15 cm,ηα κπξνζηηλά θηεξά έρνπλ απαιό γθξη ρξσκαηηζκό ελώ ηα πίζσ θηεξά έρνπλ ιεπθό ρξσκαηηζκό (Δηθόλα 4.13). Δηθόλα 4.13 ελήιηθν Spodoptera Πξνλύκθε: Έρεη κήθνο κέρξη 0,30 cm,ην ρξώκα πνηθίιεη ζπλήζσο είλαη πξάζηλν κέρξη κειαλό, εκθαλίδεηαη ηελ λύρηα θαη θξύβεηε ηελ ήκεξα (Δηθόλα 4.14). 25

26 Δηθόλα 4.14 πξνλύκθε Spodoptera Βηνινγηθόο θύθινο Ο βηνινγηθόο θύθινο νινθιεξώλεηαη ζε 30 εκέξεο ην θαινθαίξη, ζε 60 εκέξεο ηελ άλνημε θαη ην θζηλόπσξν, θαη 80 έσο 90 εκέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. Γηαρεηκάδεη ζην έδαθνο ζαλ ρξπζαιιίδα,ην ζειπθό γελλάεη πάλσ από 1000 απγά,ζε ζσξνύο από 20 έσο 60 απγά ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ. Οη πξνλύκθεο δνπλ ζηελ αξρή νκαδηθά θαη κεηά δηαζθνξπίδνληαη,ην έληνκν έρεη 3-7 γελεέο ηνλ ρξόλν,(εμαξηάηε από ην θιίκα ηεο πεξηνρήο).δίλαη κεηαλαζηεπηηθό έληνκν. πκπηώκαηα ην θαιακπόθη πξνζβάιεη θπξίσο ηα θύιια θαη αξγόηεξα ηελ θνβε θαη ηνλ ζπαδηθα.οη πξνλύκθεο ηξέθνληαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ε πάλσ επηθάλεηα κπνξεί λα κείλεη άζηθηε, ηξππνύλ ηα θύιια θαη αθήλνπλ ηξύπεο κε αθαλόληζηε κνξθή.(δηθόλα 4.15)Οη κεγάιεο πξνλύκθεο ηξώλε όιν ην θύιισκα θαη αθήλνπλ κνλό ηα θύξηα λεπξά. 26

27 Δηθόλα 4.15 πξνζβνιή από Spodoptera Καηαπνιέκεζε Με θαιιηεξγεηηθά κεηξά : όξγσκα, δηζθνβάξλα Όηαλ γίλνληαη νη εξγαζίεο, αζθνύλ πίεζε ζην ρώκα θαη θαηαζηξέθνπλ ηεο πξνλύκθεο. Καηαζηξνθή ησλ μεληζηώλ γύξσ από ηελ θαιιηέξγεηα. Με ρεκηθή θαηαπνιέκεζε κε ηα εμήο εληνκνθηόλα: Methomyl, Acephate, Carbaryl, Γηα λα έρνπκε θαιπηέξα απνηειέζκαηα πξέπεη νη ςεθαζκνί λα γίλνληαη όηαλ νη πξνλύκθεο είλαη κηθξέο. ( www kalliergo, 2012) 4.2 Κνιεόπηεξα ηδεξνζθώιεθεο (Αgriotes sp.) Σάμε: Κνιεόπηεξα Οηθνγέλεηα: Elateridae Ξεληζηέο: Καιακπόθη,θαπλό,βακβάθη, κεδηθή, θξάνπιεο, ζηηάξη θαη ηελ παηάηα. Μνξθνινγία Δλήιηθν: Δίλαη καθξόζηελν κε ζθνύξν ρξσκαηηζκό θαθέ ή καύξν θαη ην κήθνο ηνπ ζώκαηνο 27

28 ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ0, 6-1,2 cm (Δηθόλα 4.16). Σν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη όηαλ βξίζθεηε αλάπνδα πεδάεη ζαλ ειαηήξην θαη λα επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε Δηθόλα 4.16 Δλήιηθν ηνπ Αgriotes spp Πξνλύκθε: Δίλαη θπιηλδξηθή θαη ζθιεξή, νη λεαξέο πξνλύκθεο έρνπλ ππόιεπθν ρξσκαηηζκό θαη αξγόηεξα θίηξηλν θαθέ.σν κήθνο ηνπο θπκαίλεηε κεηαμύ 2-2,5 cm (Δηθόλα, 4.17).. Δηθόλα 4.17 Πξνλύκθε ηνπ Αgriotes spp Βηνινγηθόο θύθινο Ο βηνινγηθόο θύθινο κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιιά ρξόληα( 5-6) γηα λα νινθιεξσζεί. Σα ζειπθά γελνύλ απγά ζε έδαθνο δξνζεξό, ηα απγά θαη νη λεαξέο πξνλύκθεο είλαη επαίζζεηα ζηελ μεξαζία. Σα ελήιηθα εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη δηαρεηκάδνπλ ζην έδαθνο.σελ άλνημε γίλεηε ε σνηνθία ζην έδαθνο θαη νη πξνλύκθεο πξνζβάινπλ ηα λεαξά θπηά 28

29 ηνπ θαιακπνθηνύ,o βηνινγηθόο θύθινο δηαξθεί πνιιά ρξόληα θαη γη απηό κπνξνύκε λα βξνύκε ζην έδαθνο ηελ ηδία ρξνληθή ζηηγκή έληνκα δηαθνξεηηθνύ ζηαδίνπ. πκπηώκαηα Πξνζβάιινπλ ηα ππόγεηα κέξε ηνπ θπηνύ, ην ξηδηθό ζύζηεκα (Δηθόλα 4.18), θαη ηα θπηηθά κέξε θνληά ζηνλ ιαηκό. Σξώλε ηνπο ζπόξνπο πνπ ζπάξζεθαλ, ή ηα λεαξά θπηά θαηά ην θύηξσκα, θαη εηζρσξνύλ ζηε ξίδα ησλ κεγαιύηεξσλ θπηώλ ηξώγνληαο ην εζσηεξηθό ηεο. Απνηέιεζκα είλαη ε αλνκνηόκνξθε θπηεία εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο θελώλ θειίδσλ πξνζβνιήο, ζε ζνβαξέο πξνζβνιέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί επαλαζπνξά. Δηθόλα 4.18 πξνζβνιή από Αgriotes spp ζηηο ξίδεο Καηαπνιέκεζε Με θαιιηεξγεηηθά κεηξά : Όξγσκα ηελ θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ θαηαζηξνθή απγώλ θαη πξνλπκθώλ. Καινθαηξηλή βαζεηά αλάζηξνθε ηνπ εδάθνπο. Πξόγξακκα ακεηςηζπνξάο κε επηινγή θπηηθώλ εηδώλ πνπ δε πξνζβάιινληαη από ζηδεξνζθώιεθεο. 29

30 Με ρεκηθή θαηαπνιέκεζε: Δπέλδπζε ηνπ ζπόξνπ κε εληνκνθηόλα Απνηειεζκαηηθά εληνκνθηόλα: chlorpyriphos, endosulfan, carbofuran, fensulfothion, aldicarb. Η εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε επίπαζε ή ςεθαζκό νινθιήξνπ ηνπ ρσξαθηνύ (Δπζπκηάδεο 2010, Παπαθώζηα θαη Σαζνπνύινπ, 2008) Γηαβξωηηθό θνιεόπηεξν (Diabrotica virgifera ) Σάμε: Κνιεόπηεξα Οηθνγέλεηα: Chrysomelidae. Ξεληζηέο: θαιακπόθη, παηάηα θαη ην ηεύηιν. Μνξθνινγία Δλήιηθν: Σα ελήιηθα έρνπλ κήθνο 0,4-0,7cm, κε καθξύ σνεηδέο ζώκα. Οη θεξαίεο ηνπ είλαη καθξηέο. Έρνπλ πξαζηλνθίηξηλν ρξσκαηηζκό, επηκήθεο ξαβδώζεηο δηαθόξσλ ζρεκάησλ ππάξρνπλ ζην πεξίβιεκα ηνπ ελειίθνπ (Δηθόλα 4.19). Δηθόλα 4.19 Eλήιηθν ηνπ Diabrotica virgifera 30

31 Πξνλύκθε: Η πξνλύκθε έρεη κήθνο 0,3-1,5 cm,έρεη ππόιεπθν ρξσκαηηζκό κε έλα ζθνύξν θαζηαλό θεθάιη θαη ζθιεξό δεξκάηην. (Δηθόλα 4.20). Δηθόλα 4.20 Πξνλύκθεο ηνπ Diabrotica virgifera Βηνινγηθόο θύθινο Σν έληνκν δηαρεηκάδεη σο απγό ζην έδαθνο, έρεη κηα γεληά ην έηνο. Σα απγά βξίζθνληαη ειεύζεξα ζην έδαθνο. Οη λέεο πξνλύκθεο εθθνιάπηνληαη από ηα κέζα Μαΐνπ σο ην ηέινο Ινπλίνπ. Η εθθόιαςε ησλ πξνλπκθώλ αξρίδεη όηαλ ην έδαθνο είλαη αξθεηά δεζηό θαη δελ απαηηείηαη ε ύπαξμε θπηηθώλ ξηδώλ, ππάξρνπλ 3 πξνλπκθηαθά ζηάδηα αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ζπκπιεξώλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο ζε 4 έσο 10 εβδνκάδεο, ε λύκθσζε γίλεηε ζην έδαθνο θαη δηαξθεί 1 εβδνκάδα, ηα ελήιηθα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο από ηέιε Ινπλίνπ έσο κέζα Οθηώβξηνπ. πκπηώκαηα Οη πξνλύκθεο θαηαζηξέθνπλ ην ξηδηθό ζύζηεκα κε απνηέιεζκα ηα θπηά λα κελ κπνξνύλ λα ζηεξηρηνύλ επαξθώο θαη λα πιαγηάδνπλ.σα θπηά παξακέλνπλ αδύλακα,πιαγηαζκέλα, αζηαζή θαη κεηώλεηε ε παξάγσγε ηνπο. Σα πιαγηαζκέλα θπηά πνπ ζηεξίδνληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν απνηεινύλ έλδεημε ηεο παξνπζίαο ηνπ εληόκνπ. Οη κεγαιύηεξεο πξνλύκθεο δεκηνπξγνύλ ζηνέο ζην εζσηεξηθό ηεο ξίδαο,βαζηθό γλώξηζκα ηνπ εληόκνπ (Δηθόλα 4.21). Σα ελήιηθα θαηαζηξέθνπλ ην ζπάδηθα θαη ην θύιισκα (Δηθόλα 4.22). 31

32 Δηθόλα 4.21 πκπηώκαηα από Diabrotica virgifera ζηε ξηδά Δηθόλα 4.22 πκπηώκαηα από Diabrotica virgifera ζην θύιιν θαη ζηνλ ζπάδηθα Καηαπνιέκεζε Με θαιιηεξγεηηθά κεηξά : Η ακεηςηζπνξά είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν κέζν θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληόκνπ, αλά ηξηεηία πξέπεη λα γίλεηε ελαιιαγή ηνπ θαιακπνθηνύ κε άιιε θαιιηέξγεηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εληόκνπ. Με ρεκηθή θαηαπνιέκεζε: Υξήζε νξγαλνθσζθνξηθώλ ή ππξεζξηλώλ εληνκνθηόλσλ θαηά ηελ ζπνξά κπνξεί λα κείσζε ηνλ πιεζπζκό ηνπ εληόκνπ. (Γάκπα. 2009, www Plant protection 2012 ) 32

33 4.3 Οκόπηεξα Αθίδεο (Rhopalosiphum maidis) Σάμε: Οκόπηεξα Οηθνγέλεηα: Aphididae Ξεληζηέο: θαιακπόθη, παηάηα, ηεύηιν, θξηζάξη θαη ην ζηηάξη. Μνξθνινγία Σα ελήιηθα έληνκα έρνπλ κήθνο 0,9-2,4 cm, νη πξνλύκθεο έρνπλ κήθνο mm. Eρνπλ καιαθό ζώκα θαη ηξέθνληαη κπδώληαο ρπκνύο. Σν ρξώκα ηνπο είλαη κπιε ή πξάζηλν ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο ηνπο έρνπλ κηα ιεπηή ιεπθή ζθόλε ( Δηθόλα 4.23). Δηθόλα 4.23 ελήιηθεο θαη πξνλύκθεο ηνπ γέλνπο Rhopalosiphum maidis Βηνινγηθόο θύθινο Σν έληνκν δηαρεηκάδεη ζην ελήιηθν ζηάδην,έρεη κέρξη θαη 9 γεληέο ην ρξόλν,ε αλαπαξαγσγή ησλ αθίδσλ κπνξεί λα είλαη ζπλερήο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα.σα ζειπθά δελ γελλνύλ 33

34 απγά αιιά λύκθεο πνπ κνηάδνπλ κε ηα ελήιηθα ε δηαθνξά ηνπο είλαη όηη νη λύκθεο είλαη κηθξέο θαη αλώξηκεο. Σν ζειπθό γελλνύλ κέρξη θαη 70 λέεο αθίδεο. πκπηώκαηα Σν έληνκν εθθξίλεη κειίησκα (ζαθραξώδεο δηάιπκα)ην νπνίν πξνθαιεί: Αλάπηπμε κπθήησλ. Γηαηάξαμε ηεο επηθνλίαζεο. Κάςηκν ηνπ θπηηθνύ ηζηνύ. ηα θύιια ην έληνκν πξνθαιεί: (Δηθόλα 4.24) Κηηξηλσπή θειίδσζε. πζηξνθή ηνπ θύιινπ θαη κάξαλζε. ηάκαηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θύιινπ. Σα άλζε είλαη ζηείξα Δηθόλα 4.24 πκπηώκαηα από Rhopalosiphum maidis ζηα θύιια 34

35 Καηαπνιέκεζε ε λεαξά θπηά ζπάληα νη πξνζβνιέο επηβάινπλ ηελ ιήςε κέηξσλ: Φεθαζκνί κε θαηάιιεια εληνκνθηόλα : Bacillus thurinngiensis pirimicarb vamidathion dif1ubenzuron fenbetatin Kαηαπνιέκεζε κε θπζηθνύο ερζξνύο: Coleoptera: Coccinellidae : Alloneda dodecaspilota (Ελπίδα), Diptera: Syrphidae : Allograpta Ιάβας Υμενόπτερα: Aphelinidae: Aphelinus gossypii Timberlake, Braconidae : Aphidiinae : Aphidius colemani Viereck. (www Plant protection, 2011.) 4.4 Γίπηεξα Τιέκπηα (Delia platura) Σάμε: Γίπηεξα Οηθνγέλεηα Anthomyiidae Ξεληζηέο: ηνκάηα,θαπλόο ζπαξάγγη, θξεκκύδη, θαιακπόθη θαη ην ζηηάξη. Μνξθνινγία 35

36 Δλήιηθν: Μνηάδεη κε κύγα έρεη γθξη ή καύξν ρξσκαηηζκό θαη ην κήθνο ηνπ θηάλεη 0,4-0,6 cm.έχει ςτενή κοιλία και το ςώμα του είναι ςκοφρο και ποιο τριχωτό από τησ μφγασ. (Δηθόλα 4.25) Δηθόλα 4.25 Δλήιηθν ηνπ Delia platura Προνύμφη: Το μπροςτινό άκρο τησ είναι ποιο ςτενό από το πίςω,έχει λευκό ή κίτρινο χρωματιςμό και το μήκοσ τησ φτάνει0,5-0,8 cm. (Δηθόλα 4.26 ) Δηθόλα 4.26 Πξνλύκθεο ηνπ Delia platura Βηνινγηθόο θύθινο Γηαρεηκάδεη κέζα ζην έδαθνο ππό κνξθή πνύπαο. Σα ζειπθά γελλνύλ από απγά, ηα απγά ηνπνζεηνύληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη εθθνιάπηνληαη ηνλ Ιαλνπαξίνπ. Δάλ ππάξρνπλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ε εθθόιαςε ζηακάηα. Οη λεαξέο πξνλύκθεο θαηεπζύλνληαη ζην ππόγεην κέξνο ηνπ θπηνύ ζηνπο ηξπθεξνύο βιαζηνύο ή ζηνπο ζπόξνπο πνπ βιαζηάλνπλ θαη ζε ιίγεο εκέξεο ην θπηό καξαίλεηε.έρεη 3-4 γελεέο ηνλ ρξόλν. 36

37 πκπηώκαηα ηα λεαξά θπηά νη πξνλύκθεο πξνθαινύλ: Καθή εκθάληζε δελδξπιιίσλ Σα πξώηα θύιια έρνπλ ηξύπεο ή ε πξνλύκθε κπνξεί λα θάεη όια ηα πξώηα θύιια Μεησκέλε επξσζηίαο Σν θπηό ζαπίδεη θαη θαηαζηξέθεηε Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη επαλαζπνξά Δηθόλα 4.27 ζπκπηώκαηα ζε λεαξά θπηά από Delia platura Καηαπνιέκεζε Με θαιιηεξγεηηθά κεηξά Να απνθεύγνληαη εδάθε κε πινύζηα νξγαληθή νπζία Αβαζήο ζπνξά γηα γξήγνξε αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Πεξηνξηζκόο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπνξάο 37

38 Να ρξεζηκνπνηνύληαη ζπόξνη θαιήο πνηόηεηαο Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε Καηά ηελ ζπνξάο ρξήζεη εληνκνθηόλσλ(phorate) Κάιπςε ηνπ ζπόξνπ κε furathiocarb ζε κηθξνθάςνπιεο ε πεξηνρέο πνπ ελδεκεί ην έληνκν πξέπεη λα ςεθάδεηαη όιν ην ρσξάθη κε diazinon, parathion, carbofuran (θνύιαο. 2009) 4.5 Δρζξνί πνπ πξνζβάινπλ απνζεθεπκέλα πξνϊόληα Ππξαιίδα ηωλ αιεύξωλ (Anagasta kuehniella ) Σάμε: Λεπηδόπηεξα Οηθνγέλεηα : Pyralidae Ξεληζηέο: Πξνζβάιεη ζπόξνπο θαιακπνθηνύ θαη ζηηαξηνύ, όζπξηα θαη ηνπο μεξνύο θαξπνύο. Μνξθνινγία Δλήιηθν: Έρεη κήθνο 0,10-0,14 cm θαη άλνηγκα πηεξύγσλ 0, 15-0,25 cm. Οη κπξνζηηλέο πηέξπγεο είλαη θαζηαλέο κε ζθνπξόρξσκα ζηίγκαηα θαη νη πίζσ πηέξπγεο είλαη ππόιεπθεο (Δηθόλα 4.28). Δηθόλα 4.28 Δλήιηθν ηνπ Anagasta kuehniella 38

39 4.29). Πξνλύκθε: Έρεη κήθνο 0,16-0,18cm, θαη έρεη ππόιεπθν ή ξόδηλν ρξσκαηηζκό (Δηθόλα Δηθόλα 4.29 Πξνλύκθε ηνπ Anagasta kuehniella Βηνινγηθόο θύθινο Γηαρεηκάδεη ζαλ πξνλύκθε,ηα ζειπθά γνληκνπνηνύληα θαη γελλνύλ απγά.μεηά από 7 εκέξεο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο νη λεαξέο θάκπηεο θαη αξρίδνπλ λα πθαίλνπλ κε κεηάμηλα λήκαηα κηθξνύο θνιενύο κέζα ζηνπο νπνίνπο παξακέλνπλ θαη ηξέθνληαη (Μπάξηε, 2006). Έρεη 3-4 γεληέο ηνλ ρξόλν. πκπηώκαηα ηνπο ζπόξνπο πξνθαιεί κεγάια εθηεηακέλα θαγώκαηα, αθήλεη βξσκηέο κε ηηο κεηαμσηέο θισζηέο πνπ εθθξίλεη από ην ζώκα ηεο θαη θαηαζηεί ηνπο ζπόξνπο άρξεζηνπο θαη επηθίλδπλνπο γηα ηελ πγεία. (Μπάξηε. 2006) Φείξα ηνπ ζηαξηνύ ( Oryzaephilus surinamensis ) Σάμε: Κνιεόπηεξα Οηθνγέλεηα : CUCUJIDAE Ξεληζηέο: Πξνζβάιεη ζπόξνπο ηνπ θαιακπνθηνύ θαη ηνπ ζηηαξηνύ, θξνύηα, ζηαθίδα, θαθέ,θαθάν θαη θαπλό. 39

40 Μνξθνινγία Δλήιηθν: Λεπηό ζθαζάξη θαθέ ρξώκαηνο,ην κήθνο ηνπ θπκαίλεηε 0,2-0,3cm, έρεη 6 πξνεμνρέο ζε θάζε πιεπξά ηνπ ζώξαθα πνπ κνηάδνπλ κε πξηόληα.(εηθόλα 4.30 ) Δηθόλα 4.30 ελήιηθν ηνπ Oryzaephilus surinamensis Πξνλύκθε :Έρεη θηηξηλόιεπθν ρξώκα, κε θαθέ θάςνπια θεθαιήο.σν κήθνο ηεο θηάλεη ηα 0,4cm. (Δηθόλα 4.31 ) Δηθόλα 4.31 πξνλύκθεο ηνπ Oryzaephilus surinamensis Βηνινγηθόο θύθινο Γηαρεηκάδεη ζαλ ελήιηθν ζηηο απνζήθεο, ηα ζειπθά γελλνύλ απγά.έρεη 2-3 γεληέο ηνλ ρξόλν, άιια όηαλ ππάξρνπλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θηάλεη ηεο 5-8 γεληέο 40

41 πκπηώκαηα Οη πξνλύκθεο ηξώλε ηνπο πξνζβεβιεκέλνπο ζπόξνπο θαη ηα ππνιείκκαηα ηνπο, κηα πξνλύκθε κπνξεί λα θάεη πάλσ από έλαλ ζπόξν (Δηθόλα 4.32). (Μπάξηε. 2006) Δηθόλα 4.32 πξνζβνιήο ηνπ Oryzaephilus surinamensis ζε ζπόξνπο θαιακπνθηνύ Αληηκεηωπηζε εληόκωλ απνζεθώλ Οη απνζεθεπηηθνί ρώξνη πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζπρλά. Καζαξηζκόο: νξνθήο, ηνίρσλ, δαπέδνπ θαη γσληώλ. Απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ θαη εληνκώλ από ηελ απνζήθε. Όηαλ ππάξρνπλ εζνρέο ή ξσγκέο ζα πξέπεη λα θιείλνπλ. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντόληνο ςεθάδνληαη όιεο νη επηθάλεηεο ηεο απνζήθεο κε εληνκνθηόλν(lindane, MALATHION ) (Μπάξηε. 2006) 41

42 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γάκπα. Γ (2009), ΔΥΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ, ΥΔΙΜΔΡΙΝΧΝ ΙΣΗΡΧΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΑΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ. Σκήκα θπηηθήο παξάγσγεο.ει 54 Καξακάλνο Α. (1999) Σα ζηηεξά ησλ ζέξκσλ θιηκάησλ (αξαβόζηηνο-ζόξγν-ξύδη-θερξίη) Δθδόζεηο : Παπαδήζε, Αζελά.ει 384 Μπάξηε. Δ. (2006), Δληνκνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο απηώλ ζε ρώξνπο απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα. Πηπρηαθή εξγαζία ΑΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ. Σκήκα θπηηθήο παξάγσγεο. ει 74 Παπαθώζηα Γ. ( ) εκεηώζεηο εηδηθήο γεσξγίαο I (ηαηήξα, ςπραλζή, Υνξηνδνηηθά Φπηά).Δθδόζεηο :Τπεξεζία δεκνζηεπκάησλ.ει 312 Παπαθώζηα-Σαζνπνύινπ, Γ. (2008). Δηδηθή Γεσξγία Ι. Σεύρνο Α. Σιτηρά (Χειμερινά, Εαρινά). Δθδόζεηο: ύγρξνλε Παηδεία. ει 415 θνύιαο. Κ (2009),Κπξηόηεξνη ερζξνί βνιβσδώλ ιαραληθώλ. Πηπρηαθή εξγαζία ΑΣΔΙ ΚΡΗΣΗ.Σκήκα θπηηθήο παξάγσγεο. ει 68 θήθαο, Α. (1995). Δηδηθή Γεσξγία Ι. Σιτηρά, Ψυχανθή και Χορτοδοτικά Φυτά. Δθδόζεηο: Τπεξεζία Γεκνζηεπκάησλ, Θεζζαινλίθε.ει 286 Καηζαληώλεο,Ν Η ιίπαλζε ηνπ αξαβόζηηνπ.γεσξγία Κηελνηξνθία.Σεύρνο 2 :

43 ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Chinwada P. ; W.A. Overholt (2001)Natural enemies of maize stemborers on the highveld of Zimbabwe African Entomology Volume 9 Issue 1 p Ndemah R., F Schulthess, B. Le Rü, I. Bame (2007) Lepidopteran cereal stemborers and associated natural enemies on maize and wild grass hosts in Cameroon Journal of Applied Entomology Volume 131, Issue 9-10,pages , Tracy, W.F., Sweet corn. pp , in Genetic Improvement of Vegetables Crops., (Ed) G. Kallo θαη B. O. Bergh, Pergamon Press, Oxford, Great Britain. Turlings Ted CJ, Marco Bernasconi, Rinaldo Bertossa, Franz Bigler, Geneviève Caloz, Silvia Dorn(1998) The Induction of Volatile Emissions in Maize by Three Herbivore Species with Different Feeding Habits: Possible Consequences for Their Natural Enemies Biological Control Volume 11, Issue 2, Pages

44 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Plant protection, Αξαβόζηηνο. [online] Plant Pro. Γηαζέζηκν: [Accessed 01 June 2012] Plant protection, Αξαβόζηηνο. Πξάζηλν ζθνπιήθη [online] Plant Pro. Γηαζέζηκν: Plant protection, Αξαβόζηηνο. Ππξαιίδα ηνπ θαιακπνθηνύ [online] Plant Pro. Γηαζέζηκν: Plant protection, 2011`. ηηαξη. Αθίδεο [online] Plant Pro. Γηαζέζηκν: [Accessed 28 June 2012] Ξεξνκεηξηθό θαθελείν Καιακπόθη 2011 [online] Γηαζέζηκν: [Accessed 10 April 2012] Η πξώηε γεσπνληθή ηζηνζειίδα (agri.gr), (2010), Αληί πξνιόγνπ γηα ην θαιακπόθη. [online]. Γηαζέζηκν: [accessed 27 May 2012] www kalliergo.gr.πνληόπηεξα. [online] Γηαζέζηκν: %CE%95%CF%87%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%AF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B 9%20%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF% 82%20%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/34-spontoptera-lafygmaprotenia.html[accessed 10 May 2012] Κ+Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ αβεε (2010) Έληνκα εδάθνπο ηνπ θαιακπνθηνύ, [online] Γηαζέζηκν: 44

45 5%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97_EntomaKalabokiou22x 23%CE%92_Layout%201.pdf[Accessed 120 April 2012] 45

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο κπνξεί λα είλαη: α) ζπλεξγαηηθέο, β) αληαγωληζηηθέο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα