Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο"

Transcript

1 Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο Έξγν : Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηε άκν (Διιάδα, Γεωγξαθηθό Πιάηνο θ=38 ν ) Πεξηγξαθή Μνληέινπ ύζηεκα κνλάδωλ : SI (W, V, A, m, Kg, Pa, ºC, s) Σύπνο αλάιπζεο : Μεληαία πξνζνκνίσζε δηαζηαζηνιόγεζεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο. Λνγηζκηθό αλάιπζεο : Λόγνο αλάιπζεο: Σερλν-νηθνλνκηθή πξόηαζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηεο θαηνηθίαο. Σεο νπνίαο απνηέιεζκα είλαη ε ηερλν-νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαγθαίαο εγθαηεζηεκέλεο θσηνβνιηατθήο ηζρύνο αηρκήο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο νκάδαο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζηελ πεξίπησζε απηόλνκνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηερλν-νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ηεο πξνθύπηνπζαο θσηνβνιηατθήο ηζρύνο αηρκήο γηα ηελ πεξίπησζε ζύλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο κε ην δίθηπν. Καηά ζπλέπεηα εμεηάδνληαη ηερλν-νηθνλνκηθά δύν πεξηπηώζεηο. Σν απηόλνκν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα πνπ ηθαλνπνηεί κέξνο ησλ αλαγθώλ ηεο θαηνηθίαο θαη ην ζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα κε ην δίθηπν πνπ δελ ηθαλνπνηεί θαζόινπ ηηο ειεθηξηθέο αλάγθεο ηεο θαηνηθίαο. Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ θαηνηθία, δύλαηαη ε δπλαηόηεηα κε ην ινγηζκηθό ηεο ηερλν-νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο δύν πεξηπηώζεσλ, ηεο επηινγήο απηόλνκνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο κε ην δίθηπν. Γεδνκέλα : ηελ πεξίπησζε κειέηεο απηόλνκνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο ζηε άκν ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο παξαθάησ ειεθηξηθέο θαηαλαιώζεηο: α) Φσηηζκόο 0,7 kw γηα 6h ιεηηνπξγίαο, β) Σειεόξαζε 0,2 kw γηα 6h, γ) Ψπγείν 0,2 kw γηα 24h, δ) Πιπληήξην ξνύρσλ 3 kw γηα 0,3h θαη δ) Γηάθνξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (ειεθηξηθή ζθνύπα, ζηεγλσηήξαο καιιηώλ θ.ιπ.) 1 kw γηα 0,5h. Δπίζεο ην θσηνβνιηατθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη απηνλνκία 4 εκεξώλ θαη λα θαιύπηεη ηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ηάζεσο 220 V όιν ην ρξόλν. Σέινο ε εμνρηθή θαηνηθία δελ ζθηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο από παξάπιεπξα αληηθείκελα. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 1

2 Απηόλνκν Φ/Β ύζηεκα Αλάγθεο ρξήζηε ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤ ΥΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Ρκ [Kw] Σ [h] ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εκ [kwh/ημ.] Φωτισμός 0,7 6 4,2 Σηλεόραση 0,2 6 1,2 Φσγείο 0,2 24 4,8 Πλσντήριο ρούτων 3 0,3 0,9 Διάυορες σσσκεσές 1 0,5 0,5 ΤΝΟΛΟ 5,1 11,6 Άξα ε εκεξήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηαλάισζεο είλαη 11,6 kwh/εκ. κε άκεζε ηξνθνδνζία (κέζσ Φ/Β ζπζηνηρίαο) 3,48 kwh/εκ. θαη έκκεζε ηξνθνδνζία (κέζσ ζπζζσξεπηή) 8,12 kwh/εκ. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 2

3 ta [oc] ΔΗΑ [kwh/m^2*κήλα] URL: Καηά ζπλέπεηα ιήθζεθε πνζνζηό θνξηίσλ έκκεζεο ηξνθνδνζίαο b=0,7. Δπίζεο ιήθζεθε κέγηζηε απαηηνύκελε ειεθηξηθή ηζρύ γηα ηελ ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ ίζε κε 1,5 kw. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα πιαηζίνπ Σνπνζέηεζε Φ/Β πιαηζίνπ κε λόηην πξνζαλαηνιηζκό θαη κε γσλία θιίζεο σο πξνο ηνλ νξίδνληα β=45 ν. ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΠΙΠΣΟΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ β=45 ν ΙΑΝ. ΦΔΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪΟ ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠ. ΟΚΣ. ΝΟΔΜ. ΓΔΚ. ΜΗΝΔ ΜΔΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΔΡΑ Λακβάλνληαο ππόςε ηνπο ζπληειεζηέο κείσζεο ηεο απόδνζεο ζ γ / ζ ξ / ζ ζ / ζ δ : ζπληειεζηήο γήξαλζεο / 0 ΦΔΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪΟ ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠ. ΟΚΣ. ΝΟΔΜ. ΓΔΚ. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 3 ΜΗΝΔ

4 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηνηρίαο ξύπαλζεο / ζεξκνθξαζίαο / δηόδνπ (βι. ζει.4) εμάγεηαη ε παξαγσγή ζε kwh/κήλα από έλα πιαίζην θαη ν πξαγκαηηθόο βαζκόο απόδνζεο ηνπ (ε π ). Γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο ηεο θαηνηθίαο απαηηείηε Φ/Β εγθαηάζηαζε ηζρύνο αηρκήο 9,8kWp. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ 5 πιαίζηα ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά θαη ζα πξέπεη ε ζπζηνηρία λα απαξηίδεηαη από 15 παξάιιεινπο θιάδνπο, ώζηε λα επηηεπρζεί Φ/Β εγθαηάζηαζε ηεο πξναλαθεξόκελεο ηζρύνο αηρκήο. Σέινο ε ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ παξάιιεισλ θιάδσλ ώζηε λα κελ ζθηάδεη ην έλα πιαίζην ην άιιν ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 3,4 m. Γηα ην ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο αηρκήο θσηνβνιηατθήο ζπζηνηρίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ 4 εκεξώλ απηνλνκίαο ιήθζεθαλ ππόςε ηα παξαθάησ δεδνκέλα θαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο: P STC = 1 kw/m 2 ηζρύο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβ. ζηηο πξόηππεο ζπλζήθεο ειέγρνπ STC m = 1,2 ζπληειεζηήο πεξηζσξίνπ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ζ ζ 0,93 ζπληειεζηήο ζεξκνθξαζίαο γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην (ζ ζ = 1 [(tα + 30) 25] x 0,004) ζ Α 0,72 ζπληειεζηήο απσιεηώλ ζπζηνηρίαο γηα πιαίζηα ειαθξώο ζθνληζκέλα γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην (ζ Α = 0,77 * ζζ, έρεη ιεθζεί ππόςε θαη ε γήξαλζε ησλ θ/β πιαηζίσλ) (ζ γ / ζ ξ / ζ ζ / ζ δ θαη νη ζπληειεζηέο ζ α / ζ θ : ζπληειεζηήο αλνκνηνγέλεηαο / θαισδηώζεσλ) ζκ = 0,76 ζπληειεζηήο απσιεηώλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ειεθηξηθό ζπζζσξεπηή, ειεγθηή θόξηηζεο θαη κεηαηξνπέα ηάζεσο DC-AC Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 4

5 Ν = 31 εκέξεο n = 4 εκέξεο ρξνληθή πεξίνδνο αλαθνξάο (Γεθέκβξηνο) αξηζκόο εκεξώλ απηνλνκίαο (κε ειηνθαλείο εκέξεο) Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξηθνύ ζπζζωξεπηή Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζζσξεπηή ιήθζεθαλ ππόςε επηπξόζζεηα ησλ παξαπάλσ ζπληειεζηώλ θαη νη θάησζη ζπληειεζηέο: ζ γβ = 0,8 ζπληειεζηήο γήξαλζεο ζπζζσξεπηή ζ εθ = 0,91 ζπληειεζηήο απσιεηώλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο ζην θύθισκα εθθόξηηζεο Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 5

6 β εθ = 0,6 βάζνο εθθόξηηζεο γηα 4 6 εκέξεο απηνλνκίαο Ηιεθηξνληθέο δηαηάμεηο Δπηιέγεηαη κεηαηξνπέαο ηάζεσο DC-AC 48 V / 1,5 kw / 4,5 kw / 230 V. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 6

7 Ηιεθηξηθνί αγωγνί θαη γεηώζεηο Έιεγρνο ζπλζήθεο V m V Β + ΓV V m = 88 V V B = 48 V ΓV = 11,4 V Οπόηε 88 V 48 V + 11,4 V O.K. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 7

8 Γεηώζεηο αληηθεξαπληθά Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 8

9 Σερληθά / ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα απηόλνκνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο Δγθαηάζηαζε ηζρύνο αηρκήο 9,8 kwp κε λόηην πξνζαλαηνιηζκό ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ θαη κε γσλία θιίζεο απηνύ σο πξνο ηνλ νξίδνληα 45 ν. Απαηηείηε ε ηνπνζέηεζε 75 πιαηζίσλ κε ηζρύ αηρκήο πιαηζίνπ 130 Wp θαη βαζκό απόδνζεο απηνύ ζε STC 14% ηα νπνία ζα θαηαιακβάλνπλ νξηδόληηα έθηαζε 180,5 m 2. Η παξαπάλω εγθαηάζηαζε ζα έρεη κέζε κεληαία παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 728,9 kwh θαη ζπλνιηθή εηήζηα παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 8.746,9 kwh κία ηππηθή κεζαία ρξνληά από ην ζύλνιν δωήο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπιεύξσο ζρήκα απαηηείηαη ειάρηζηε απόζηαζε ε 6,8 m. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 9

10 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηόλνκνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο Σν θόζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηηο ,0 θαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο ΚΠΑ θαη ηνπ ρξόλνπ απνπιεξσκήο (ΚΠΑ<0 θαη ΔΠΑ>20 έηε), ε επέλδπζε εκθαλίδεηαη αζύκθνξε. Γηα λα έρνπκε, όκσο ζπγθξηηηθή εηθόλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ην θόζηνο επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΗ ζηε ζέζε ηεο θαηνηθίαο, ην νπνίν γηα ηε γξακκή δηθηύνπ ρακειήο ηάζεο αλέξρεηαη /km. Καηά ζπλέπεηα γηα 5,0 km απόζηαζε ην Άκεζν Δηήζην Οηθνλνκηθό όθεινο (ΑΔΟ) ζα είλαη Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 10

11 (6,0km x /km)/20έηε + 508,08 /έηνο /έηνο. πλεπώο κε βάζε ηα παξαπάλσ αθνινπζεί ε επόκελε νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε. Σν θόζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηηο ,0 θαη ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο (απόζβεζε) ζα είλαη ζηα 14 ρξόληα θαη κεηά ην πέξαο ηεο δσήο ηεο επέλδπζεο (20 ρξόληα) εθηηκάηαη θέξδνο ζε παξνύζα αμία ,0. Σέινο ην θόζηνο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηηκάηαη Ce = 1,435. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 11

12 πλδεδεκέλν Φ/Β ύζηεκα Καζνξηζκόο ηζρύνο αηρκήο Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ πιαηζίνπ είλαη θαζόια όκνηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο απηόλνκεο εγθαηάζηαζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 3 ηεο παξνύζαο ηερληθήο έθζεζεο. Δπίζεο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηνηρίαο είλαη θαζόια όκνηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο απηόλνκεο εγθαηάζηαζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 4 ηεο παξνύζαο ηερληθήο έθζεζεο κε ηε κόλε δηαθνξά ε κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζζσξεπηώλ. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 12

13 Σερληθά / ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο (εγθαηάζηαζε ζε ζηέγε) Δγθαηάζηαζε ηζρύνο αηρκήο 9,8 kwp κε λόηην πξνζαλαηνιηζκό ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ θαη κε γσλία θιίζεο απηνύ σο πξνο ηνλ νξίδνληα 45 ν. Απαηηείηε ε ηνπνζέηεζε 75 πιαηζίσλ κε ηζρύ αηρκήο πιαηζίνπ 130 Wp θαη βαζκό απόδνζεο απηνύ ζε STC 14% ηα νπνία ζα θαηαιακβάλνπλ νξηδόληηα έθηαζε 180,5 m 2 (δηόηη β=45 ν ). Δπηπξόζζεηα εάλ εγθαζίζηαηαη ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζηε ζηέγε ηεο θαηνηθίαο ζα ρξεηαδόηαλ ηνπιάρηζηνλ 70,0 m 2 θαζαξή επηθάλεηα ζηέγεο. Η παξαπάλω εγθαηάζηαζε ζα έρεη κέζε κεληαία παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 972,55 kwh θαη ζπλνιηθή εηήζηα παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ,7 kwh ην πξώην έηνο ιεηηνπξγίαο. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 13

14 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο (εγθαηάζηαζε ζε ζηέγε) Κάιπςε κε ηδία θεθάιαηα ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο. 13,75% Ηδία θεθάιαηα (86,25% Χξεκαηνδόηεζε κέζσ Τξαπεδηθνύ Γαλεηζκνύ). Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 14

15 Καηά ζπλέπεηα εμάγεηε όηη γηα εγθαηάζηαζε ζε ζηέγε, θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ ηζρύνο αηρκήο 9,8kWp ζηε άκν ηα νπνία εθηηκώληαη όηη ζα ιεηηνπξγνύλ ζε θαηάζηαζε ειαθξώο ζθνληζκέλα (ειιηπήο θαζαξηζκόο), ην θόζηνο ηεο επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη ζηηο ,0 θαη ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο (απόζβεζε ησλ 5.500,0 ην νπνίν απνηειεί θεθάιαην ίδηαο ζπκκεηνρήο) ζα είλαη 4 ρξόληα θαη κεηά ην πέξαο ηεο δσήο ηεο επέλδπζεο (25 ρξόληα) εθηηκάηαη θέξδνο επέλδπζεο ζε παξνύζα αμία , έρνληαο απνζβεζζεί ν 15εηέο δαλεηζκόο θαη έρνληαο ιάβεη ππόςε ηνλ ζπληειεζηή πξνεμόθιεζεο ηεο ζηήιεο 13, ν νπνίνο εθθξάδεη ηε δηαρξνληθή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή πξνεμόθιεζεο εθηηκήζεθε επηηόθην 2,5%. Σν θέξδνο ηεο επέλδπζεο ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ε δηαρξνληθή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ ζηήιε 12 όπνπ εθθξάδεηαη ε εηήζηα ρξεκαηνξξνή (15 πξώηα ρξόληα θέξδνο θαηά κέζν όξν 1.130,00 /έηνο θαη επόκελα 10 ρξόληα θέξδνο θαηά κέζν όξν 4.870,0 /έηνο). ηε ζηήιε 14 εκθαλίδνληαη ηα θέξδε έθαζηνπ έηνπο ηα νπνία εθθξάδνληαη κε ηελ πξνεμνθιεκέλε ρξεκαηνξξνή (ρξεκαηνξξνή όπνπ έρεη ιεθζεί ππόςε ε δηαρξνληθή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο). Δπίζεο ζηε ζηήιε 14 δηαπηζηώλνληαη θαη ηα θέξδε ησλ εηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απόζβεζεο ηνπ δαλεηζκνύ (15 πξώηα ρξόληα). Δπηπξόζζεηα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ην πξώην έηνο ηεο επέλδπζεο όηη ην θόζηνο αζθάιηζεο είλαη ίζν κε 1% ηνπ αξρηθνύ θόζηνπο θαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη ίζν κε ~0,5% ηνπ αξρηθνύ θόζηνπο. Σέινο δηόηη ν PI 1,6 > 1,0 ζεωξείηαη ε επέλδπζε νηθνλνκηθά απνδεθηή. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 15

16 100% Ηδία θεθάιαηα (0% Χξεκαηνδόηεζε κέζσ Τξαπεδηθνύ Γαλεηζκνύ). Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 16

17 Καηά ζπλέπεηα εμάγεηε όηη γηα εγθαηάζηαζε ζε ζηέγε, θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ ηζρύνο αηρκήο 9,8kWp ζηε άκν ηα νπνία εθηηκώληαη όηη ζα ιεηηνπξγνύλ ζε θαηάζηαζε ειαθξώο ζθνληζκέλα (ειιηπήο θαζαξηζκόο), ην θόζηνο ηεο επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη ζηηο ,0 θαη ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο (απόζβεζε ησλ ,0 ην νπνίν απνηειεί θεθάιαην ίδηαο ζπκκεηνρήο) ζα είλαη 8 ρξόληα θαη κεηά ην πέξαο ηεο δσήο ηεο επέλδπζεο (25 ρξόληα) εθηηκάηαη θέξδνο επέλδπζεο ζε παξνύζα αμία , έρνληαο ιάβεη ππόςε ηνλ ζπληειεζηή πξνεμόθιεζεο ηεο ζηήιεο 13, ν νπνίνο εθθξάδεη ηε δηαρξνληθή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. Σέινο δηόηη ν IRR 13% > 8,0% ην νπνίν είλαη ην επηηόθην δαλεηζκνύ, ζεωξείηαη ε επέλδπζε νηθνλνκηθά βηώζηκε. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 17

18 Παξαξηήκαηα Παξάξηεκα Α IRR θαη PI Ζ παξαπάλσ κειέηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο, κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη κε ηα ζρεηηθά ζρέδηα κνλνγξακκηθά θαη εγθαηάζηαζεο. Σηνηρεία πνπ παξέρνληαη κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ. Τνπ νπνίνπ ινγηζκηθνύ εκπνξηθόο αληηπξόζσπνο είλαη ε 3DR. (www.3dr.eu) θαη βαζίδεηαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΔΣ ΔΓΚΑΤΑΣΤΑΣΔΗΣ ηνπ θ. Σ. Πεξδίνπ. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 18

19 Τέινο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κία κειέηε αμηνιόγεζεο ζθηαζκνύ ηνπ πάξθνπ από ηα γύξσ θηίξηα / αληηθείκελα. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 19

20 Παξάξηεκα Δ Βήκαηα κειέηεο απηόλνκνπ ζπζηήκαηνο Παξάξηεκα Ε Βήκαηα κειέηεο δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 20

21 Βηβιηνγξαθία Πεξδίνο Γ. ηακάηεο, ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ, Δθδόζεηο ΣeΚΓΟΣΙΚΗ, Αζήλα 2007 Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 21

22 πλεξγάηεο MechSIDE Mechanical Servises Τα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ Σει. 22

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

FORD B-MAX BMAX_V3_2012_Cvr_Main.indd 1-3 30/06/2012 08:42

FORD B-MAX BMAX_V3_2012_Cvr_Main.indd 1-3 30/06/2012 08:42 FORD B-MAX 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 19 21 22 23 4 2 14 1 13 1 6 3 15 8 9

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

Compa Solar.GR 2009. Ενδεικτικές εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ Compa - Photovoltaic στην Ελλάδα

Compa Solar.GR 2009. Ενδεικτικές εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ Compa - Photovoltaic στην Ελλάδα Η εταιρία «COMPA» είναι μία οικογενειακή επιχείρηση. Ιδρύθηκε το 1998 από τους Νικ. Σαλμανλή (φυσικός), Κων/νο Σαλμανλή (ηλεκτρονικός), Χαρ. Σαλμανλή (μηχανολόγος μηχανικός). Δραστηριοποιείται στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΜΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσου με το μέλλον net- metering

Συνδέσου με το μέλλον net- metering Συνδέσου με το μέλλον net- metering energy for tomorrow by net- metering στη Ελλάδα Το net- metering ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα