ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA"

Transcript

1 ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ , Λέα Πκχξλε Ρει ΑΟ.Κ.Α.Δ /01ΛΡ/Β/92/160(08) Αξ. Γ.Δ.ΚΖ Σελίδα 1

2 Ξεξηερόκελα ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ERB ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ A.E.Κ.A 3 ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 6 ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 8 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ 9 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ 9 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ 10 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ 11 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 12 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 2: ΠΛΝΤΖ ΠΖΚΑΛΡΗΘΥΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία Λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ Μέλν λφκηζκα Δλζψκαηα πεξνπζηαθά ζηνηρεία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ Ρξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνρξεψζεηο ζην πξνζσπηθφ Κηζζψζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Κεηνρηθφ Θεθάιαην Κεξίζκαηα Ξξνβιέςεηο Απναλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Αλαγλψξηζε Δζφδσλ 22 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 3: ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ 23 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 4: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ 23 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 5: ΘΔΦΑΙΑΗΑΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ 26 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 6: ΔΛΠΥΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 27 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 7: ΑΫΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 27 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 8: ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ 28 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 9: ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 29 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 10: ΣΟΖΚΑΡΗΘΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΘΑΗ ΗΠΝΓΛΑΚΑ 29 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 11: ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 29 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 12: ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ 30 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 13: ΚΔΟΗΠΚΑΡΑ 30 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 14: ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 31 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 15: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΔ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 31 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 16: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 31 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 17: ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 32 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 18: ΘΝΠΡΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 32 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 19: ΑΙΙΑ ΔΠΝΓΑ / (ΔΜΝΓΑ) ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 32 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 20: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΔΜΝΓΑ 32 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 21: ΓΑΞΑΛΔΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 33 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 22: ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 33 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 23: ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 33 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 24: ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 34 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 25: ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 35 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 26: ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 35 Σελίδα 2

3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε. Δμέιημε ηεο αγνξάο Ζ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαη θαηά ην 2013, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ επηθξάηεζαλ ζπλνιηθά ζηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ πηψζε ηνπ ΑΔΞ γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά νδήγεζε ζε κεησκέλε δήηεζε αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κε παξάιιειε αχμεζε αηηεκάησλ δηαθνπήο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (θπξίσο απνηακηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ή αζθάιηζεο θαηνηθίαο κε ελππφζεθεο) απφ ηνπο ηδηψηεο πειάηεο. Ν θιάδνο απηνθηλήηνπ θπξηαξρήζεθε απφ εληνλφηαην αληαγσληζκφ ηηκψλ, κε δεδνκέλε θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ.. Ξαξάιιεια, ηδηαίηεξα ζηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο πεξηνπζίαο εηαηξηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο δσήο θαη πγείαο, ζπλερίζηεθε κε έληνλνπο ξπζκνχο ε πίεζε απφ ηνπο πειάηεο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αζθάιηζεο θαζψο θαη γηα κείσζε παξνρψλ, κε ζπλέπεηα ηελ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε, ηφζν ησλ αζθαιίζηξσλ φζν θαη ηνπ πνζνζηνχ πξνκήζεηαο. Ν πεξηνξηζκφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ησλ πεξηφδσλ απφδνζεο ησλ αζθαιίζηξσλ απφ δηακεζνιαβνχληεο, γηα ιφγνπο κείσζεο θηλδχλσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζπλερίζηεθε. Ραπηφρξνλα νη απζηεξέο πνιηηηθέο αθχξσζεο αζθαιηζηεξίσλ ιφγσ κε έγθαηξεο είζπξαμεο νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηεο αγνξάο. Νη πξφζθαηεο πξάμεηο 30 θαη 31 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδαο αθελφο νξίδνπλ ηνλ θαλνληζκφ ζπκπεξηθνξάο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ κε ζθνπφ ηελ ρξεζηή άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ηελ δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη αθεηέξνπ θαζνξίδνπλ ζέκαηα δηνηθεηηθήο θαη ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή εηζπξάμεσλ αζθαιίζηξσλ θαη ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπο. Κε ηηο πξάμεηο απηέο ξπζκίδνληαη ζέκαηα παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ επηδξψληαο ζεκαληηθά ζηνλ ρξφλν είζπξαμεο απαηηήζεσλ. Δμέιημε ηεο εηαηξίαο Ζ ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο AEΚA δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1992 ζηνλ ηνκέα ηεο Κεζηηείαο Αζθαιίζεσλ θαη Αληαζθαιίζεσλ, παξέρνληαο ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ζχλαςε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ αιιά θαη ζπκβνπιεπηηθέο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο πξνο αζθαιηδνκέλνπο. Δπίζεο δηακεζνιαβεί ζηε δηάζεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη γεληθά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κεζίηεο επηρεηξεκαηηθψλ αζθαιίζεσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο, πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο αζθαιηζηηθέο ιχζεηο αιιά θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο εηαηξηθψλ πειαηψλ αιιά θαη ηδησηψλ. Ππγθεθξηκέλα, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη: Κειέηεο δηεξεχλεζεο αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ Πρεδηαζκφο αζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ Ρνπνζέηεζε αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ Αληαζθαιηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο Γηαρείξηζε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ Γηαρείξηζε απνδεκηψζεσλ Αλάιεςε ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ θαη αζθαιίζεσλ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Ξξνψζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη ην 2013 πςειφηαην πνζνζηφ θεξδνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ θαη κε δεδνκέλε ηελ πίεζε ησλ πειαηψλ γηα κείσζε θφζηνπο, ζπλερίζηεθε ε έκθαζε ζηελ πψιεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ κε πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο φπσο, επαγγεικαηηθέο επζχλεο θιπ, αιιά θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ, ε εηαηξεία δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία. Δπίζεο ζπγθξαηήζεθαλ ηα έμνδα ηεο εηαηξίαο ψζηε λα ζπλερίζεη λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Σελίδα 3

4 Κεηνρηθό Θεθάιαην-Βαζηθνί Κέηνρνη Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 5,37 ε θάζε κία, νη νπνίεο αλήθνπλ θαηά ην 95% ζηελ "Ρξάπεδα Eurobank Ergasias ΑΔ" ελψ ην ππφινηπν 5% αλήθεη ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία "Eurobank Equities A.E.Ξ.Δ." πνπ επίζεο αλήθεη ζηνλ Όκηιν "Eurobank ". Θεθαιαηαθή επάξθεηα Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ εληζρχζεθε θαηά 17% ιφγσ ηεο πνιηηηθήο πεξί κε πεξαηηέξσ δηαλνκήο κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο Ζ εηαηξεία απφ ην λφκν δελ ππνρξενχηαη ζε ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα. Γηαλνκή Κεξίζκαηνο Ζ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο απνθάζηζε πεξί κε δηαλνκήο γηα ηε ρξήζε Αλαζθόπεζε νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ Κε βάζε ηα πξψηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο γηα ην 2013, ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ, ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2012 θαηά 9,3%. Ρα έζνδα απφ πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο - δηακεζνιάβεζεο αλήιζαλ ζε 2,8 εθαη. παξνπζηάδνληαο νξηαθή αχμεζε θαηά 1,3 %. Ξην ζπγθεθξηκέλα νη πξνκήζεηεο παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ κεηψζεθαλ θαηά 3,4 %, κείσζε πνπ ππεξθαιχθζεθε απφ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ινηπέο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο θαη απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ρα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 1,25 εθαη. γηα ην 2013 έλαληη 1,21 εθαη. γηα ην 2012 παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 3 %. Ρα θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε 908 ρηι. κεησκέλα θαηά 3,0 % ζε ζρέζε κε ην 2012 ( 936 ρηι). Δμσηεξηθνί Διεγθηέο Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αθνχ εμεηάζεη ην ζέκα ηνπ δηνξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, γηα ηε ρξήζε 2014 ζα πξνηείλεη ειεγθηηθή εηαηξεία ζηελ επεξρφκελε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζα απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη ζα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο (ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ). Ξξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ έπιεμαλ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπληειψληαο ζηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ζρεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ κείσζε ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ δηέζεηαλ νη επηρεηξήζεηο γηα αζθάιηζε. Ξιένλ φκσο δηαθαίλεηαη ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο γηα πξψηε θνξά κεηά ηηο αξρέο ηνπ Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δείρλεη λα έρεη πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη ηα λέα κέηξα εμπγίαλζεο λα έρνπλ πεξηνξηζηεί. Ρν θαηαλαισηηθφ θνηλφ αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο, αλακέλεηαη λα γίλνπλ πην δπλαηέο, κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη κε απμεκέλε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ αζθαιηζηηθή ζπλείδεζε, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηήζνπλ αμηφπηζηεο θαη θεξέγγπεο εηαηξείεο απφ ηηο νπνίεο ζα ιάβνπλ παξνρέο πςεινχ επηπέδνπ. Ζ Δηαηξεία θαη ην 2014 ζπλερίδεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ έρνληαο πάληα σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ πειάηε, εληζρχεη ηηο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πειαηψλ. Δπίζεο εληαηηθνπνηεί ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηνπ πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ αιιά θαη γηα πξφζθηεζε λέσλ εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ Ζ πξάμε 31 ηεο 30/09/2013 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθαξκφδεηαη ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ Νη πξάμε απηή ξπζκίδεη θπξίσο ζέκαηα παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ θαη ζπληεινχλ ζηελ ζπξξίθλσζε ησλ ρξφλσλ είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ απαηηήζεσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Πηηο 24 Καξηίνπ 2014, ε Ρξάπεδα Eurobank κε ζρεηηθή επηζηνιή ηεο ππέβαιιε ζηελ ΡηΔ ην ζρέδην θεθαιαηαθήο ελίζρπζήο ηεο ζχκθσλα κε ην νπνίν: α) αλαζεψξεζε ηηο ελέξγεηεο ζρεκαηηζκνχ θεθαιαίνπ κε επηπιένλ ζεηηθή Σελίδα 4

5 επίδξαζε ζηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα χςνπο 81 εθαη. θαη πξφηεηλε λα αλαπξνζαξκφζεη αληίζηνηρα ην ζρέδην αλαδηάξζξσζήο ηεο θαη β) δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα θαιχςεη ην ππφινηπν πνζφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ χςνπο εθαη. κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ δηάζεζεο κεηνρψλ ζηελ αγνξά(«marketed equity offering»), απνθαζίζηεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο 12 εο Απξηιίνπ Ρελ 29 Απξηιίνπ 2014, νινθιεξψζεθε ε δηάζεζε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο. Ρα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ δεκνζία πξνζθνξά ζην θνηλφ ζηελ Διιάδα θαη ηελ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε επελδπηέο εθηφο Διιάδνο αλέξρνληαη ζε εθαη. Νη λέεο θνηλέο κεηνρέο εηζήρζεζαλ ζην Σ.Α. 9 Καΐνπ Κέιε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Αιέμαλδξνο Ξ. Παξξεγεσξγίνπ Ληθφιανο Η.-Γ. Γειέλδαο Άλλα Λ. Ρξχθσλ Άγγεινο Λ. Αλδξνπιηδάθεο Ληθφιανο Α. Κπέξηζνο Ξξφεδξνο Αληηπξφεδξνο Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο Κέινο Κέινο Αζήλα, 27 Καΐνπ 2014 Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Αιέμαλδξνο Παξξεγεσξγίνπ Σελίδα 5

6 Σελίδα 6

7 Σελίδα 7

8 ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ Πεκ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Κε θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία , ,88 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,59 Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία , , , ,52 Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο , ,99 Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,01 Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ , ,53 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Κεηνρηθφ Θεθάιαην , ,00 Απνζεκαηηθά , ,50 Θέξδε εηο Λένλ , , , ,41 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο Ξξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ , ,00 Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο , ,00 πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη δηθαηνχρνπο πξνκεζεηψλ , ,34 Ινηπέο ππνρξεψζεηο , , , ,12 Πύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,12 Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ , ,53 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. Ζ ΓΗΔΘΛΝΠΑ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξ. ΠΑΟΟΖΓΔΩΟΓΗΝ ΑΛΛΑ Λ. ΡΟΦΩΛ ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. ΡΕΝΒΔΙΔΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κ. ΙΔΟΗΑΠ ΑΓΡ Η ΑΓΡ ΑΔ ΑΟ. ΑΓ ΑΟ. ΑΓ Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σελίδα 8

9 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Πεκ. Έζνδα απφ πξνκήζεηεο αζθαιίζεσλ θαη ινηπέο εξγαζίεο , ,97 Θφζηνο πξνκεζεηψλ 18 ( ,06) ( ,74) Κηθηφ Θέξδνο , ,23 Άιια (έμνδα) / έζνδα εθκεηάιιεπζεο 19 (28.308,48) 4.589,65 Γηνηθεηηθά έμνδα 20 ( ,46) ( ,92) Θέξδε εθκεηάιιεπζεο , ,96 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα , ,56 Θέξδε πξν θόξσλ , ,52 Φφξνο εηζνδήκαηνο 23 ( ,98) ( ,61) Θέξδε/(Εεκίεο) Σξήζεσο , ,91 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ Θαζαξά Θέξδε ρξήζεο , ,91 Ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο ζε (8.386,42) 0 πξνζσπηθφ κεηά απφ θφξνπο Ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο (8.386,42) 0 Πύλνιν απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά από θόξνπο , ,91 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. Ζ ΓΗΔΘΛΝΠΑ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξ. ΠΑΟΟΖΓΔΩΟΓΗΝ ΑΛΛΑ Λ. ΡΟΦΩΛ ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. ΡΕΝΒΔΙΔΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κ. ΙΔΟΗΑΠ ΑΓΡ Η ΑΓΡ ΑΔ ΑΟ. ΑΓ ΑΟ. ΑΓ Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σελίδα 9

10 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ Κεηνρηθό Θεθάιαην Απνζεκαηηθά Θέξδε εηο λέν Πύλνιν πόινηπν ηεο 1 εο Ηαλνπαξίνπ , , , ,41 Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο ζε πξνζσπηθφ (8.386,42) (8.386,42) Ινηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε (8.386,42) (8.386,42) Κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθφ αδηαλέκεησλ θεξδψλ πξ. ρξήζεο ,91 ( ,91) 0 Θαζαξά Θέξδε Σξήζεο , ,92 Πύλνιν ινηπώλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξν γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ,91 (28.028,99) ,92 Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ηνπ Λ.4172/ ,00 (22.200,00) 0 Πύλνιν Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ ,00 (22.200,00) 0 πόινηπν ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ , , , ,91 Πεκ. 11 Πεκ. 12 Κεηνρηθό Θεθάιαην Απνζεκαηηθά Θέξδε εηο λέν Πύλνιν πόινηπν ηεο 1 εο Ηαλνπαξίνπ , , , ,47 Ινηπέο αλαπξνζαξκνγέο απνζεκαηηθψλ (5.139,97) (5.139,97) Ινηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε (5.139,97) (5.139,97) Κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθφ αδηαλέκεησλ θεξδψλ πξ. ρξήζεο ,86 ( ,86) 0 Θαζαξά Θέξδε Σξήζεο , ,91 Πύλνιν ινηπώλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξν γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ,86 (33.644,95) ,91 πόινηπν ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ , , , ,41 Πεκ. 11 Πεκ. 12 Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Σελίδα 10

11 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Kέξδε πξν θφξσλ , ,52 Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 18, , ,66 Ξξφβιεςε γηα ππνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ ,00 (25.489,00) Ξξφβιεςε κε ιεθζείζαο άδεηαο πξνζσπηθνχ ,00 (56.683,94) Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 18 (49.475,14) (41.124,72) Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο εμφδσλ 19 (633,59) (23.009,54) Εεκίεο απφ αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απαηηήζεηο 19 0, ,53 Εεκία απφ πψιεζε παγίσλ ,86 0,00 Έζνδα απφ ηφθνπο 22 ( ,22) ( ,56) Ινηπά έζνδα (2.620,64) (6.894,44) Ξιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο : Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ , ,28 Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ ,36 ( ,05) Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο ( ,54) ( ,60) Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο , ,14 Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξαρζέληεο ηφθνη θαη ινηπά έζνδα , ,17 Αγνξά ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 6 (2.014,28) (5.722,81) Αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (11.739,35) (7.879,38) Ξψιεζε ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο , ,98 Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κεξίζκαηα 0,00 0,00 Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 Πεκ. Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξίνδνπ , ,12 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ , ,90 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ , ,02 Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σελίδα 11

12 ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ζ ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο AEΚA (ε "Δηαηξεία") έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα φπνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, ζηνλ ηνκέα ηεο Κεζηηείαο Αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ, παξέρνληαο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ζχλαςε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ αιιά θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο αζθαιηδνκέλνπο, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο άιινπο θνξείο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Δπίζεο δηακεζνιαβεί ζηε δηάζεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη γεληθά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Ρέινο απφ ην 2008 δηαρεηξίδεηαη ην πξφγξακκα λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Ρξάπεδαο "Eurobank Ergasias A.E. " Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηε Λέα Πκχξλε, Ππγγξνχ , TK Ζ Δηαηξεία είλαη Κέινο ηνπ Νκίινπ ηεο Ρξάπεδαο Eurobank Ergasias ΑΔ θαη κεηξηθή ηεο Δηαηξεία είλαη ε Ρξάπεδα Eurobank Ergasias ΑΔ πνπ θαηέρεη ην 95% ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ ελψ ην ππφινηπν 5% αλήθεη επίζεο ζε Δηαηξεία ηνπ Νκίινπ κε ηελ επσλπκία Eurobank Equities A.E.Ξ.Δ.. O αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 αλέξρεηαη ζηα 31 άηνκα ( 2012 : 31 ). Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 27 Καΐνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. ΠΖΚΔΗΥΠΖ 2: ΠΛΝΤΖ ΠΖΚΑΛΡΗΘΥΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 2.1 Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θαη εηδηθφηεξα κε ηα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζε η ζρχ ή έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Νη παξαθάησ παξνπζηαδφκελεο αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζηηο ρξήζεηο θαη Ρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν, έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε πνπ πηνζέηεζε ε Δηαηξία γηα ηελ παξνχζα ρξήζε. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). α. Δπίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα Ζ Διιάδα ζπκθψλεζε έλα λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα (ΔΘΡ) θαη ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ Eurogroup ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ Ρν πξφγξακκα ζηήξημεο απνζθνπνχζε ζηελ κείσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΞ ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 120% έσο ην Ρν λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ βειηίσζε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη πξννπηηθή ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζήο ηνπ απφ ην 2012 θαη εληεχζελ. Πε ζπλέρεηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, θαη κεηά ηελ εθαξκνγή/λνκνζέηεζε κηαο καθξάο ιίζηαο δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο γηα ηα έηε απφ ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε, ην Eurogroup πξνρψξεζε ηελ 26 Λνεκβξίνπ 2012 ζε ζπκθσλία γηα έλα ζχλνιν κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΞ ζε πνζνζηφ 124% έσο ην 2020 θαη 110% ην Απηνί νη ζηφρνη ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη ζε αξκνλία κε ηελ απαίηεζε ηνπ Γηεζλνχο Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Ρακείνπ (ΓΛΡ) γηα βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Σελίδα 12

13 β. Θέζε ηνπ Νκίινπ Eurobank Πρόγραμμα Επαναγοράς τρέοσς ηοσ Ελληνικού Δημοζίοσ 2012 Έπεηηα απφ απφθαζε ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο ηελ 27 Λνεκβξίνπ 2012 θαη ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ην Διιεληθφ Γεκφζην πξφηεηλε, κέζσ ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ ηελ 3 Γεθεκβξίνπ 2012, ζηνπο θαηφρνπο λέσλ Νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΝΔΓ) πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ λέσλ ΝΔΓ κε νκφινγα εμάκελεο δηάξθεηαο θαη κεδεληθνχ επηηνθίνπ, έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (Δπξσπατθφ ΡΣΠ). Πηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα επαλαγνξάο ρξένπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ν Όκηινο Eurobank ππέβαιε γηα αληαιιαγή ην 100% ησλ λέσλ ΝΔΓ πνπ θαηείρε ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,3 δηο. Πλαίζιο και διαδικαζία ανακεθαλαιοποίηζης Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο επίπησζεο απφ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο Διιεληθψλ νκνιφγσλ (PSI+), ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 2012, νη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο απνθάζηζαλ ηε δηάζεζε 50 δηο απφ ην δεχηεξν πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ρα θεθάιαηα δηαηέζεθαλ ζην Διιεληθφ Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΔΡΣΠ), ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ έρεη δηεπξπλζεί θαη εληζρπζεί αληίζηνηρα. Απφ ηα αλσηέξσ θεθάιαηα, 39 δηο θαηαβιήζεθαλ ζηελ Διιάδα ην 2012 ελψ ηα ππφινηπα 11 δηο εληφο ηνπ Ανακεθαλαιοποίηζη ηης Eurobank Ergasias Α.Ε. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο Eurobank, ηε 19 Απξηιίνπ 2012 ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΡηΔ) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Eurobank είλαη βηψζηκε θαη ηελ 8 Λνεκβξίνπ 2012 ηελ ελεκέξσζε φηη ηα βαζηθά θεθάιαηα (Tier I) πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά εθαη. Ζ Ρξάπεδα, ην ΔΡΣΠ θαη ην Δπξσπατθφ ΡΣΠ, ππέγξαςαλ ηελ 28 Καΐνπ 2012, ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηελ 30 Απξηιίνπ 2013 κηα ηξηκεξή ζπκθσλία πξνεγγξαθήο γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηεο εηζθνξάο ηνπ ΔΡΣΠ έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο κε νκφινγα έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ΡΣΠ νλνκαζηηθήο αμίαο εθαη., εθαη. θαη 528 εθαη. αληηζηνίρσο (ζχλνιν εθαη.). Ρελ 7 Απξηιίνπ 2013, νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ηξαπεδψλ, απνθάζηζαλ φηη ε Δζληθή Ρξάπεδα (ΔΡΔ) θαη ε Eurobank ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζήο ηνπο. Πε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο απηήο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Eurobank αμηνιφγεζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αβεβαηφηεηα ή κε ηεο ζπγρψλεπζεο κε ηελ ΔΡΔ θαη ηε ζπλεπαγφκελε αδπλακία αμηνιφγεζεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, θαζψο θαη ηελ απνπζία ηεο παξαδνζηαθήο βάζεο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ κεηφρσλ ηεο Eurobank, ε νπνία ιφγσ ηεο πξφζθαηεο αληαιιαγήο κεηνρψλ ππνθαηαζηάζεθε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΔΡΔ θαηά πεξίπνπ 85% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Eurobank. Αθνινχζσο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Eurobank εηζεγήζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30 Απξηιίνπ 2013 ηελ πιήξε θάιπςε ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αμίαο εθαη. απφ ην ΔΡΣΠ. Ρελ 30 Απξηιίνπ 2013 ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Eurobank απνθάζηζε: ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο ζχκθσλα κε ην λ. 3864/2010 θαη ηελ ππ αξ. 38/2012 Ξξάμε πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ άληιεζε ζπλνιηθά εθαη., κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ, κε αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ απηψλ απφ ην Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, έλαληη εηζθνξάο ίζεο αμίαο νκνιφγσλ θπξηφηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη εθδφζεσο ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πηζηνπνηήζεθε ηελ 31 Κατνπ θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Σξεκαηηζηήξην αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί άκεζα, κεηά θαη ηελ απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο επνπηηθέο αξρέο. Ρελ 28 Καξηίνπ 2013, ε ΡηΔ εμέδσζε Ξξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (13/ ), ζέηνληαο σο φξην γηα ην δείθηε θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) ην 9% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη γηα ην δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ (Equity Core Tier I) ην 6%. Ρα αλσηέξσ φξηα ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηελ 31 Καξηίνπ Πχκθσλα κε ην λέν νξηζκφ ησλ θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I), ην απνζεκαηηθφ ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ αλαγλσξίζηεθε πιήξσο ζηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Core Tier I), ελψ ε αλαγλψξηζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πεξηνξίζηεθε ζην 20% ησλ θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I). Ρελ 23 Γεθεκβξίνπ 2013, ε ΡηΔ εμέδσζε Ξξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (36/ ) αίξνληαο ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο, κε ηζρχ απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Νκίινπ, ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) αλεξρφηαλ ζε 10,4% θαη ν pro-forma δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ Σελίδα 13

14 θεθαιαίσλ (Core Tier I), κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ηε Fairfax Financial Holdings Limited θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ IRB γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ, γηα ην ζηεγαζηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Λένπ ΡΡ, ζε 11,3%. Ρε 14 Λνεκβξίνπ 2013, ε Ρξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ άληιεζε 2 δηο πεξίπνπ. Ρε 14 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε Ρξάπεδα θαη ην ΡΣΠ αλαθνίλσζαλ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα πξνζαξκνζηεί νχησο ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κειινληηθψλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη ηνπ λένπ πιαηζίνπ αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Ρελ 6 Καξηίνπ 2014, ε ΡηΔ, ζε ζπλέρεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο Eurobank, ελεκέξσζε ηελ Ρξάπεδα φηη ηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο (Core Tier I) ζα πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά εθαη. Πηηο 24 Καξηίνπ 2014, ε Ρξάπεδα κε ζρεηηθή επηζηνιή ηεο ππέβαιιε ζηελ ΡηΔ ην ζρέδην θεθαιαηαθήο ελίζρπζήο ηεο ζχκθσλα κε ην νπνίν: α) αλαζεψξεζε ηηο ελέξγεηεο ζρεκαηηζκνχ θεθαιαίνπ κε επηπιένλ ζεηηθή επίδξαζε ζηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα χςνπο 81 εθαη. θαη πξφηεηλε λα αλαπξνζαξκφζεη αληίζηνηρα ην ζρέδην αλαδηάξζξσζήο ηεο θαη β) δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα θαιχςεη ην ππφινηπν πνζφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ χςνπο εθαη. κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία απνηειεί έλα βήκα πξνο ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο Ρξάπεδαο θαη εληζρχεη ηελ δπλαηφηεηά ηεο λα ζηεξίμεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ρελ 29 Απξηιίνπ 2014, νινθιεξψζεθε ε δηάζεζε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο. Ρα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Γεκνζία θαη ηε Γηεζλή Ξξνζθνξά αλέξρνληαη ζε εθαη. γ. Ξξναηξεηηθή δεκόζηα πξόηαζε ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΔΡΔ) Ρελ 15 Φεβξνπαξίνπ 2013, ε Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΔΡΔ), απέθηεζε, θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο Ξξναηξεηηθήο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο πνπ ππνβιήζεθε ηελ 11 Ηαλνπαξίνπ 2013, ην 84,35% ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Eurobank. Ρε Γεκφζηα Ξξφηαζε ζα αθνινπζνχζε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο άξρηζε ηε 19 Καξηίνπ Ρελ 28 Καξηίνπ 2013, ε ΡηΔ έζηεηιε επηζηνιέο ζε φιεο ηηο βηψζηκεο Ρξάπεδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Ρξάπεδαο θαη ηεο ΔΡΔ, δειψλνληαο φηη ε θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ 2013 θαη δεηψληαο ηνπο λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. Ρελ 7 Απξηιίνπ 2013, θαζψο ε θνηλή αίηεζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο έσο ηελ 20 Ηνπλίνπ 2013 δελ ηθαλνπνηήζεθε, νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο απνθάζηζαλ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηνίθεζεο ησλ δχν Ρξαπεδψλ, φηη ε Ρξάπεδα θαη ε ΔΡΔ ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. Θαηά ζπλέπεηα, ε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ δχν Ρξαπεδψλ αλεζηάιε. Πην πιαίζην απηφ, ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο 30 Απξηιίνπ 2013, απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο γηα ηελ άληιεζε εθαη. κε θάιπςε έλαληη εηζθνξάο ζε είδνο απφ ην ΡΣΠ, ζχκθσλα κε ην Λφκν 3864/2010 θαη ηελ Ξξάμε πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ 38/ Υο απνηέιεζκα ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο, ην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηείρε ε ΔΡΔ κεηψζεθε θάησ ηνπ 5% Λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δηαηξεία Ρα αθφινπζα λέα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα πξφηππα, φπσο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013: ΓΙΞ 1, Ρξνπνπνίεζε - Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ H ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ ρσξηζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ ζε δχν νκάδεο, αλάινγα κε ηε κεηαγελέζηεξε ή φρη αλαηαμηλφκεζή ηνπο ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΙΞ 12, Ρξνπνπνίεζε - Φόξνη Δηζνδήκαηνο Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη κία πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ φηαλ νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σελίδα 14

15 ΓΙΞ 19, Ρξνπνπνίεζε - Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19 δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ επίδξαζε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 14. ΓΞΣΑ 7, Ρξνπνπνίεζε - Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί γλσζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Ππγθεθξηκέλα, απαηηεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε φια ηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ζπκςεθίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε», θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα εθείλα ηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ, αλ θαη δελ ζπκςεθίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε», ππφθεηληαη ζε θχξηεο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ ή άιιε παξεκθεξή ζχκβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΞΣΑ 13, Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο Ρν ΓΞΣΑ 13 ζέηεη κνλαδηθφ πιαίζην γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, παξέρεη λέν νξηζκφ γηα ηελ εχινγε αμία θαη εηζάγεη πην εθηελείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε απηήο. Νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 13 δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα πεξηφδνπο πξνγελέζηεξεο ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο (1 Ηαλνπαξίνπ 2013). Γελ ππήξμε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ κειινληηθή πηνζέηεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηκέηξεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 13. Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ, θύθινο Νη βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα πιήζνο πξνηχπσλ κε ζηφρν λα δηεπθξηληζηνχλ: - νη πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ», - νη πξνυπνζέζεηο ηαμηλφκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ εμνπιηζκνχ σο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαηά ην ΓΙΞ 16«Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο», - ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο επίδξαζεο ησλ δηαλνκψλ ζηνπο θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη - νη πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε αλά ηνκέα γηα ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο».. Νη παξαπάλσ βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ δελ είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Λέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δηαηξεία Έλα πιήζνο λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ ζε ππάξρνληα πξφηππα ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ κεηά ην 2013, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί γηα ρξήζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ε Δηαηξεία δελ ηα έρεη πηνζεηήζεη λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Απηά πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο αθνινχζσο: ΓΙΞ 19, Ρξνπνπνίεζε - Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ: Δηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) H ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία φπνπ νη εξγαδφκελνη ή ηξίηνη απαηηείηαη λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο νη νπνίεο δελ κεηαβάιινληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο, γηα παξάδεηγκα εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε έλα θαζνξηζκέλν πνζνζηφ ησλ απνδνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη νη εηζθνξέο απηέο λα αθαηξνχληαη απφ ην έμνδν ζπληάμεσλ ζηελ ρξνληά θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ε ζρεηηθή ππεξεζία, αληί λα απνδίδνληαη ζηηο πεξηφδνπο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΙΞ 27, Ρξνπνπνίεζε - Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Ζ ηξνπνπνίεζε εθδφζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ζε ζπλδπαζκφ ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε θαζνξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΙΞ 28, Ρξνπνπνίεζε - Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Ζ ηξνπνπνίεζε αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο», θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη παξαζέηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο. Σελίδα 15

16 Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΙΞ 32, Ρξνπνπνίεζε - Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΙΞ 36, Ρξνπνπνίεζε - Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξίδνπλ ηελ απαίηεζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ κφλν γηα ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο φηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΙΞ 39, Ρξνπνπνίεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Aλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε (ζε ηζρύ απo ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, έλα παξάγσγν ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΞΣΑ 9, Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα (ζε ηζρύ απo ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2018) Ρν ΓΞΣΑ 9, Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα είλαη έλα λέν πξφηππν γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηνπ νπνίνπ απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ζην ζχλνιφ ηνπ ην ηξέρσλ ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Aλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε. Ρν ΓΞΣΑ 9, ην νπνίν εθδφζεθε ην Λνέκβξην ηνπ 2009, εηζήγαγε λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Απαηηεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ λα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο επηκέηξεζεο: ζε απηά πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ζε απηά πνπ επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιακβάλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν (business model) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ απηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ακεηάθιεηεο επηινγήο λα παξνπζηάδνληαη νη κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ελφο ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ, πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, ζηα ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη λα αλαγλσξίδνληαη κφλν ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ρν ΓΞΣΑ 9 ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ππνρξεψζεσλ, φπσο θαη νη απαηηήζεηο απναλαγλψξηζεο. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαηηεί φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαβνιή ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο ππνρξέσζεο,πνπ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία, λα αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, εθηφο εάλ απηφ ζα δεκηνπξγνχζε ή ζα κεγέλζπλε κία αλαθνινπζία ζηελ επηκέηξεζε ή ηελ αλαγλψξηζε («ινγηζηηθή αζπκκεηξία») ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο δελ κεηαθέξνληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ην νπνίν εθαξκφδεηαη επί ηνπ παξφληνο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Πχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9 θαη ΓΞΣΑ 7, πνρξεσηηθή Ζκεξνκελία Δλαξμεο Ηζρχνο θαη Γλσζηνπνηήζεηο Κεηάβαζεο, πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Δθαξκνγή λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο επηηξεπφηαλ. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σελίδα 16

17 πνπ δηαθξαηνχληαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο, ζαλ ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε θαηά ην ΓΞΣΑ 9 λα εθαξκνδφηαλ αλέθαζελ, αιιά νη ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη δελ απαηηνχληαλ λα επαλαδηαηππσζνχλ. Ρν ΓΞΣΑ 9 ηξνπνπνηήζεθε ην Λνέκβξην ηνπ 2013, κε ηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο θαη Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9, ΓΞΣΑ 7 θαη ΓΙΞ 39, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί έλα λέν κνληέιν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κεξηθέο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 θαη ΓΞΣΑ 7. Νη ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα πηνζεηήζνπλ λσξίηεξα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9, φπσο εθδφζεθε ην 2010, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αιιαγψλ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία, εληφο ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, ρσξίο ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9. Δπηπξφζζεηα, ε απαίηεζε ππνρξεσηηθήο πηνζέηεζεο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, απνζχξεηαη θαη κία λέα εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζα νξηζηεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ινγηζηηθήο απνκείσζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Νη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ην ΓΞΣΑ 9 φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην Λνέκβξην ηνπ 2013 κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπο εάλ ζα πηνζεηήζνπλ ην λέν κνληέιν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ή ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαηά ην ΓΙΞ 39, επί ηνπ παξφληνο. Γεδνκέλνπ φηη ην ΓΞΣΑ 9 είλαη έλα έξγν ππφ εμέιημε, πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε, παξακέλεη αδχλαηε ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΓΞΣΑ 10, Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» πνπ αθνξά ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε - Νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 10, ζεζπίδεηαη έλαο λένο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο παξέρεη κηα κνλαδηθή βάζε ελνπνίεζεο γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηέο. Ζ βάζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο πάλσ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ηε ζχλδεζε απηψλ, αληηθαζηζηψληαο έηζη ηελ έκθαζε ζην λνκηθφ έιεγρν ή ηελ έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΞΣΑ 11, Από θνηλνύ ζπκθσλίεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ην ΚΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο - Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 11, ππάξρνπλ κφλν δχν ηχπνη απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ, νη απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο θαη νη θνηλνπξαμίεο, θαη ν ηχπνο ηνπο θαζνξίδεηαη εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο, παξά ζηε λνκηθή κνξθή ηεο. Ζ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή γηα ηηο θνηλνπξαμίεο. Ζ ελαιιαθηηθή ηεο αλαινγηθήο κεζφδνπ ελνπνίεζεο ησλ θνηλνπξαμηψλ, ε νπνία δελ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία, δελ επηηξέπεηαη πιένλ. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΞΣΑ 12, Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Ρν ΓΞΣΑ 12 θαζνξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο αλαθέξνπζαο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΞΣΑ 10, 11 θαη 12 (Ρξνπνπνηήζεηο) Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο : Νδεγίεο κεηάβαζεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηεο απαιιαγέο θαηά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10,11 θαη 12, θαζψο απαηηνχλ ε πξνζαξκνζκέλε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε λα παξέρεηαη κφλν γηα ηελ πξνεγνπκέλε πεξίνδν ζχγθξηζεο. Δπηπιένλ, γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, ε απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12 αθαηξείηαη. Ζ Δηαηξεία ζα πηνζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ 10,11 θαη 12. ΓΞΣΑ 10,12 θαη ΓΙΞ 27 Ρξνπνπνηήζεηο - Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Νη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ νη «εηαηξείεο επελδχζεσλ», φπσο νξίδνληαη παξαθάησ, λα ινγηζηηθνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο ζε ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Κφλε εμαίξεζε ζα απνηεινχλ νη ζπγαηξηθέο πνπ ζεσξνχληαη σο πξνέθηαζε ησλ Σελίδα 17

18 επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δεηαηξείαο επελδχζεσλ. Πχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, κηα «εηαηξεία επελδχζεσλ» είλαη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ: (α) ιακβάλεη θεθάιαηα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζε απηνχο ηνπο επελδπηέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ (β) δεζκεχεηαη ζηνπο επελδπηέο ηεο φηη επηρεηξεκαηηθφο ηεο ζθνπφο είλαη ε επέλδπζε θεθαιαίσλ απνθιεηζηηθά γηα απνδφζεηο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ππεξαμία θεθαιαίνπ, έζνδα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν, θαη (γ) επηκεηξά θαη αμηνινγεί ηελ απφδνζε νπζηαζηηθά φισλ ησλ επελδχζεψλ ηεο βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο Νη ηξνπνπνηήζεηο επίζεο θαζνξίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ. Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε επηά ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Ρα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα: - Νξηζκφο ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο ζην ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» - Ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» - Ππλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ ηνκέσλ πξνο αλαθνξά κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» - Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» - Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 16 «Δλζψκαηα πάγηα - Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» - Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Ρα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα: - Δμαηξέζεηο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» - Δμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο γηα ηα ραξηνθπιάθηα ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» - Γηεπθξίληζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» θαη ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» θαηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδπηηθά ε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ζην ΓΙΞ 40, θαη - Ζ έλλνηα ησλ «ΓΞΣΑ ζε ηζρχ» ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο» (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) Ζ ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο» δηεπθξηλίδεη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο πνπ δελ απνηειεί θφξν εηζνδήκαηνο φηαλ ε ελέξγεηα ε νπνία πξνθαιεί ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ιακβάλεη ρψξα. Γηα κηα εηζθνξά πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ηθαλνπνηείηαη κηα ειάρηζηε ζπλζήθε, γηα παξάδεηγκα έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν εηζνδήκαηνο, ε δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη θακία ππνρξέσζε δελ αλαγλσξίδεηαη πξηλ ηθαλνπνηεζεί ε ειάρηζηε ζπλζήθε. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξκελείαο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ( ), πνπ είλαη ην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ζε ρηιηάδεο. Σελίδα 18

19 2.1.3 Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ Θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο έγηλαλ αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Αλαιπηηθφηεξα: ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο υγκριτικά Δημοσιευμένα τοιχεία τοιχεία Πεκ Προσαρμογές Ξξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ , ,00 (15.476,00) Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο , ,00 (15.476,00) Ινηπέο ππνρξεψζεηο , , , , , ,00 Πύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,78 0, Μέλν λόκηζκα Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο Πηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία (ην «ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα µε βάζε ηηο ηζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο. Ππλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε μέλν λφκηζκα κε βάζεη ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 2.3 Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ξεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, έπηπια, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη κεηαθνξηθά κέζα θαη παξνπζηάδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. Ρν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ζα απνθέξνπλ ζην κέιινλ πξφζζεηα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. Όηαλ πξνθχπηνπλ έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ ζηελ ηειηθή ππνιεηπφκελε αμία ηνπο σο αθνινχζσο : - Βειηηώζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ: ε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ εθκίζζσζεο ή ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. - Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο : 4-7 έηε - Ινηπά έπηπια θαη εμνπιηζκόο : 4-12 έηε - Κεηαθνξηθά κέζα : 5-7 έηε Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά γηα απνκείσζε, θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σελίδα 19

20 Ρν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 2.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πην ινγαξηαζκφ «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα έμνδα ινγηζκηθνχ. Θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ πξνθχπηνπλ. Θφζηε πιεξσηέα ζε ηξίηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθέο βειηηψζεηο, πξνζηίζεληαη ζην θφζηνο λέσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ρα άπια ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. Ρα άπια ζηνηρεία αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά γηα απνκείσζε θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο : - Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα: 4-7 έηε 2.5 Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Ξεξηιακβάλεη απαηηήζεηο απφ πξνκήζεηεο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 2.6 Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ Ζ Δηαηξεία, ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή κηα νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε απνκείσζε φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο, σο απνηέιεζκα ελφο ε πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ («δεκηνγφλν γεγνλφο»), θαη ην δεκηνγφλν γεγνλφο (ή γεγνλφηα) έρεη επίδξαζε ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ε νκάδαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ηέηνηα δεκηά απηή θαηαρσξείηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεσξνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ηα εμήο: Πεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ εθδφηε ή νθεηιέηε Αζέηεζε ελφο ζπκβνιαίνπ, φπσο αλεμφθιεηα ππφινηπα ή ππεξεκεξία ηφθσλ ή αξρηθψλ πιεξσκψλ Ν δαλεηνιήπηεο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε πηψρεπζε ή άιιε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε Πεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ βαζκνχ θεξεγγπφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ πηζηνχρνπ φηαλ εμεηάδνληαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο 2.7 Ρξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία (i) Ρξέρνπζα θνξνινγία Ν θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. (ii) Αλαβαιιόκελε θνξνινγία Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο, ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη θπξηφηεξεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνκείσζε ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ, απφ ηηο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απφ ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο απνρψξεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξρνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ρν ινγηζηηθφ ππφινηπν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο θαη κεηψλεηαη ζηνλ βαζκφ Σελίδα 20

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ 361801000 Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει. 210 3498300 http://www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15ν ρηι. Δ.Ν. Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα