«ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΔΙΩΝ» ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΔΙΩΝ» ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015"

Transcript

1 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α.«ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ» «ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΔΙΩΝ» ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 (ύμυωνα με τα Γιεθνή Πρότσπα Υρηματοοικονομικής Αναυοράς Γ.Π.Υ.Α.) Νέα μύρνη, 21 Μαρτίοσ 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015

2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ... 4 Β. Έθζεζε Διέγρνπ αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή... 9 Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/ Γ. Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Θαλνληζηηθφ πιαίζην Φχζε δξαζηεξηνηήησλ Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θξίζεηο θαη παξαδνρέο Θξίζεηο Δθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο Πχλνςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ Κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λφκηζκα Ππκςεθηζκφο Απαηηήζεσλ πνρξεψζεσλ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Δπελδπηηθά Αθίλεηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε Ξεξηνπζηαθά Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα Εσήο Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα Εεκηψλ Κεηαθεξφκελα Έμνδα Ξξφζθηεζεο Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο Καζεκαηηθέο πξνβιέςεηο Ξξνβιέςεηο γηα κε δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα Απφζεκα Θηλδχλσλ ζε Ηζρχ Ξξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο Ξιεξσηέεο παξνρέο Αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο Απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ Κεηνρηθφ θεθάιαην Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο Ρξέρνπζα Φνξνινγία Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο Σνξεγνχκελα δάλεηα Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ Κηζζψζεηο Γάλεηα Πεκεηψζεηο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Απαηηήζεηο απφ δάλεηα Ινηπέο απαηηήζεηο Απαηηήζεηο απφ θφξνπο Ξξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επφκελσλ ρξήζεσλ

3 4.12. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ Αζθαιηζηηθέο Ξξνβιέςεηο πνρξεψζεηο απφ αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο πνρξεψζεηο Ινηπέο Ξξνβιέςεηο πνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο πνρξεψζεηο Ίδηα Θεθάιαηα Γεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα Έζνδα επελδχζεσλ Θέξδε/ (Εεκηέο) απφ πψιεζε επελδχζεσλ Θέξδε/ (Εεκηέο) απφ απνηίκεζε επελδχζεσλ Ινηπά έζνδα Απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ Κεηαβνιή αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο Ιεηηνπξγηθά έμνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Ινηπά έμνδα Φφξνο εηζνδήκαηνο Γεζκεχζεηο θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο Γεζκεχζεηο Δγγπήζεηο - πνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο Ακνηβέο Διεγθηψλ Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε Αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη Δπάξθεηα Θεθαιαίσλ Ξίλαθαο ζπκθσλίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ Γ.Ξ.Σ.Α Πθνπνί θαη πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ Αζθαιηζηηθφο Θίλδπλνο Θίλδπλνο ηεο Αγνξάο Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο Κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ

4 Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ΔΘΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΔΛΩΗ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΦΑΙΔΗΩΛ» θαη δ. η. «ΑΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗΛΔΣΣΑ» ΔΠΗ ΣΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 (ΠΔΡΗΟΓΟ 1/1 31/12/2015) Θχξηνη Κέηνρνη, Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 135 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ παξνχζα έθζεζε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2015 γηα ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ» θαη δ.η. «ΑΠΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗΛΔΡΡΑ» (ε «Δηαηξία») θαη ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ, γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ρψξα καο καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα ρσξίο λα δηαθαίλνληαη νπζηαζηηθά ζεκάδηα αλάθακςεο ζην νξαηφ κέιινλ. Ζ αλεξγία εμαθνινπζεί λα θαηαγξάθεη πνιχ πςειά πνζνζηά, ελψ ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ είλαη ε πςειφηεξε ηεο Δπξψπεο, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα. Ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ απνζηεξεί ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ ηεξάζηην πνζφ εηζνδεκάησλ θαη ηνλ εκπιέθεη ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο απφ ηνλ νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα μεθχγεη θαη ε αγνξά ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθή κείσζε. Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηηο ζαξσηηθέο κεηαβνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε, θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο κε βάζε ηηο επηηαγέο ηνπ λένπ πιαηζίνπ Φεξεγγπφηεηαο II, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην Λ. 4364/2016 (ΦΔΘ Α 13/ ), ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ρν λέν πιαίζην πξνθαιεί ξηδηθέο αιιαγέο ηφζν ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ φζν θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. Ζ επνπηηθή αξρή (Γ.Δ.Η.Α.) παξεκβαίλεη πιένλ δπλακηθά κε ηηο ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Γηακεζνιαβεηψλ. 1. Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε - Δπηρεηξεζηαθή Οξγάλσζε Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αζθαιίζεηο Εεκηψλ θαη Εσήο. Ζ Δηαηξία έρεη θάλεη ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηεο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ. Ζ Δηαηξία έρεη επαξθή θαη δηαθαλή νξγαλσηηθή δνκή κε ζαθή θαζνξηζκφ,η θαηαλνκή θαη θαηάιιειν δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Ξξνο ηνχην, έρεη αλαπηχμεη έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαλνκή θαζεθφλησλ θαη ξφισλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. 4

5 Πην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δηαηξία πξσηεχνπζα ζπκβνιή έρνπλ νη ηέζζεξηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, δειαδή νη κνλάδεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ, Αλαινγηζηηθήο θαη Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο. Δηδηθφηεξα: Πηα ηέιε ηνπ 2013 ζπζηάζεθαλ δχν επηηξνπέο, κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ Γ.Π., κε ζθνπφ ηε ζσξάθηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.Π. φζνλ αθνξά ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο παξέρεη δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηε Κνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο. Πηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθέξεηαη θαη ε κνλάδα Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί απφ ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2014, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη εθπφλεζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, κε ζηφρν λα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε θαη δηαξθήο ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο αζθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ θαη Αλαινγηζηηθήο Ιεηηνπξγίαο έρεη αλαιάβεη ην έξγν ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά φιεο νη κνξθέο θηλδχλσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν ελνπνηεκέλνο έιεγρφο ηνπο θαζψο θαη ε εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζή ηνπο. Ρν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: 1. Δζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θαηεχζπλζή ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο. 2. Δπηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ θαη εηζεγείηαη ηε ζρεηηθή ζηξαηεγηθή, ππφ ην πξίζκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 3. Ραπηφρξνλα, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο. 4. Αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ, σο πξνο ηηο εμήο δηαζηάζεηο: 4.1 Ρελ αλάιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ: - αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ησλ πξντφλησλ (πθηζηάκελσλ θαη λέσλ), ηεο ηηκνιφγεζεο, ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ, ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ηεο αληαζθάιηζεο - θηλδχλνπ αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηηνθηαθνχ, πεξηζσξίνπ, ξεπζηφηεηαο, ALM, θ.ιπ. - πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλσλ - ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ - θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο - άιινπ ηπρφλ νπζηαζηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηελ «φξεμε» ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ (risk appetite). 4.2 Ρνλ θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε αλσηάησλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ ζπλνιηθά γηα θάζε είδνο θηλδχλνπ αιιά θαη αλά θαηεγνξία κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ αλά θιάδν, πξντφλ, θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηελ αλνρή ηεο εηαηξίαο ζηνλ θίλδπλν (risk tolerance). 5

6 4.3 Ρε ζέζπηζε νξίσλ γηα ηελ ηπρφλ δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ ή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηπρφλ απαηηνχκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ είηε είλαη δεκηνγφλεο είηε απνηεινχλ πεγέο θηλδχλνπ πςειφηεξνπ απφ απηφλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβεη ε εηαηξία (risk tolerance). 5. Ξξνηείλεη κέηξα θαη ηερληθέο κείσζεο θηλδχλσλ Ξαξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ νη Ιεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ θαη Αλαινγηζηηθήο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε πξναλαθεξφκελε Δπηηξνπή. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 έγηλαλ 3 αζθήζεηο εθηίκεζεο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ, κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εκεξνκεληψλ 31/12/2014, 30/6/2015 θαη 30/9/2015, ελψ ήδε νινθιεξψζεθε ε άζθεζε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 31/12/2015. Ξαξάιιεια ζπληάρζεθαλ θαη ηξεηο εθζέζεηο Αμηνιφγεζεο Ηδίσλ Θηλδχλσλ θαη Φεξεγγπφηεηαο (ORSA), κε ηελ πην πξφζθαηε λα έρεη εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 30/9/2015. Ρα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, ζε πεξηβάιινλ Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ, ε Δηαηξία καο ππεξθάιπςε ην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο. Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο άζθεζεο, ν δείθηεο θάιπςεο ηνπ απαηηνχκελνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο (SCR coverage ratio) δηακνξθψζεθε ζην 104%. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ην επίπεδν θεξεγγπφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Γελ ππάξρνπλ άιιεο δεζκεχζεηο ή βάξε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο πιελ απηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ηελ αλαθεξφκελε πξνζεκείσζε ζηε ζεκείσζε 5.3. ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 2. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 2015 βάζεη ΓΠΥΑ Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο Ξεξηγξάθνληαη φια ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαζψο θαη ε επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξία ζην κέιινλ. Θαηά ηε ρξήζε απηή, νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο, γηα ηε ρξήζε 2015 έρνπλ σο εμήο: Ρα πξν θφξσλ θέξδε αλήιζαλ γηα ην 2015 ζε ρηι. θαη ζε 886 ρηι. κεηά απφ θφξνπο, έλαληη ρηι. πξν θφξσλ θαη 677 ρηι. κεηά απφ θφξνπο ην Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ησλ πξν θφξσλ θεξδψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ επελδχζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. Ρα ζπλνιηθά κηθηά εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα θαη δηθαηψκαηα ζπκβνιαίσλ αλήιζαλ ζε ρηι. έλαληη πνζνχ ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο κείσζε 14,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ ηδία θξάηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ αλήιζε γηα ηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ ησλ ρηι. έλαληη πνζνχ ρηι ηεο ρξήζεσο 2014, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά πνζνζηφ 25,5%. 6

7 Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλήιζαλ, γηα ηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ ησλ ρηι. έλαληη πνζνχ ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2014, ελψ ηα ινηπά έμνδα αλήιζαλ γηα ηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ 2 ρηι έλαληη πνζνχ ρηι. γηα ην 2014 νθεηιφκελν θπξίσο ζε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο χςνπο ρηι. 3. Οηθνλνκηθή ζέζε Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2015 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ρα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2015 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ ρηι. έλαληη πνζνχ ρηι. θαηά ηελ 31/12/2014 Ρν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε ρηι. έλαληη ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2014 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 5,4% νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ επελδχζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ. Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο ήηαλ ρηι. έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2014 πνπ ήηαλ ρηι. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε άιιεο κνξθέο επελδχζεσλ. Ζ Δηαηξία ζηε ρξήζε 2015 πξνέβε ζε ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάδνληαο εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε ρξεκαηηζηήξηα εμσηεξηθνχ, νκφινγα πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ακνηβαία θεθάιαηα θπξίσο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ (money market). Πεκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλσηέξσ επηδφζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο επηηεχρζεθαλ κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 4. Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο H Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αγνξά ησλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε απηφ ην πιαίζην εθηίζεηαη ζε κηα ζεηξά απφ θηλδχλνπο. Νη θίλδπλνη απηνί είλαη: 1) Αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο, 2) θίλδπλνο αγνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ησλ ηηκψλ θαη ηνλ θίλδπλν ηνπ επηηνθίνπ, 3) πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη 4) θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 9.4 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνρσξά ζηελ πξνιεπηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε έθζεζε ηεο ζηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο. Πεκεηψλεηαη, φηη ην γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο επεξεάδεηαη απφ ηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη θχξην ζηφρν έρεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελδερφκελεο αξλεηηθήο ηνπο επίδξαζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξίαο. 5. Πξννπηηθέο O αληίθηππνο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο έρεη γίλεη αηζζεηφο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Ζ χθεζε ηελ νπνία έρεη δηέιζεη ε νηθνλνκία, έρεη επίπησζε θαη ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιεηψλ ζηνλ νπνίν θαηά θχξην ιφγν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία. Πε θάζε πεξίπησζε ε απνηχπσζε πξνβιέςεσλ ή εθηηκήζεσλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο θαζψο δελ ην επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο θαη θπξίσο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ηαρχηεηα απνξξφθεζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη. 7

8 πφ ην πξίζκα ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηνλ ρψξν ησλ αζθαιίζεσλ, ε Δηαηξία καο ζπλερίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζε ζηφρνπο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αλάπηπμε κε ηαπηφρξνλε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε Δηαηξία ζην κέιινλ, απηή ζα απνβιέπεη ζηελ: - Αχμεζε παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ. - Κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ζρεηηθή πεξηθνπή φισλ ησλ κε παξαγσγηθψλ δαπαλψλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εμεηάδεη ζπλερψο θαη πξνζεθηηθά ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη, πξνζαξκφδνληαο αλάινγα ηελ αλαπηπμηαθή ηεο ζηξαηεγηθή. Ξξσηαξρηθφ καο κέιεκα γηα ηελ εξρφκελε ηξηεηία είλαη ε ζσξάθηζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο νχησο ψζηε λα εηζέιζεη δπλακηθά ζην λέν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. Ρν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν , έρεη ρηηζηεί ζε ξεαιηζηηθέο βάζεηο ηφζν απφ πιεπξάο εζφδσλ φζν θαη απφ πιεπξάο θφζηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο καο είλαη λα παξακείλνπκε αληαγσληζηηθνί, δηαηεξψληαο ηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξίαο θαη θαη επέθηαζε ηελ ελίζρπζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο. 6. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο. Κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θάπνην αμηνζεκείσην γεγνλφο, πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο Δηαηξίαο. 7. Γηαλνκή θεξδώλ Ρα απνηειέζκαηα (θέξδε) ηεο ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο αλέξρνληαη ζε 886 ρηι. ελψ ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ αλέξρνληαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ζε ρηι. Θχξηνη Κέηνρνη, Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Σξήζεο 2015 θαη λα απαιιάμεηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηνπο Διεγθηέο απφ θάζε επζχλε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Σξήζεο Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απεπζχλεη ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο ηνπ ζε φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ πξφνδν ηεο Δηαηξίαο ην 2015, θαη ηδηαηηέξσο ζηνπο Ξειάηεο, ην Ξξνζσπηθφ θαη ηνπο Ππλεξγάηεο. Αζήλα, 21 Καξηίνπ 2016 Γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Βασίλειος Θεοταράκης 8

9 Β. Έθζεζε Διέγρνπ αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή Πξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο «ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΔΛΩΗ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΦΑΙΔΗΩΛ» Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο «ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξίαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο «ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ» θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 9

10 Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3 α ) θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2016 Ο ΟΡΘΩΣΟ ΔΙΔΓΘΣΖ ΙΟΓΗΣΖ ΒΑΗΙΔΗΟ ΔΚΚ. ΠΑΣΔΡΟΚΗΥΔΙΑΘΖ Α.Κ..Ο.Δ.Ι Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Λέγξε 3, Αζήλα Αξ Κ ΠΝΔΙ

11 Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2015 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Πνζά ζε Δπξώ) εκ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,81 Επελδύζεηο ζε αθίλεηα , ,14 Άπια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία , ,45 Φξεκαηννηθνλνκηθά Σηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ , ,62 Απαηηήζεηο από αζθάιηζηξα , ,72 Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηέο , ,90 Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο , ,49 Απαηηήζεηο από δάλεηα , ,27 Λνηπέο Απαηηήζεηο , ,74 Απαηηήζεηο από θόξνπο , ,16 Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ , ,19 Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ , ,01 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ , ,50 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Αλαινγηζηηθά Απνζέκαηα Αζθαιεηώλ Ζσήο , ,47 Πξνβιέςεηο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ , ,51 Πξνβιέςεηο εθθξεκώλ απνδεκηώζεσλ , ,24 Λνηπέο Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο , ,16 ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ , ,38 Υπνρξεώζεηο από αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο , ,83 Υπνρξεώζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο , ,00 Δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο , ,29 Λνηπέο Υπνρξεώζεηο , ,48 Λνηπέο Πξνβιέςεηο , ,00 Υπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο , ,00 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο , ,44 ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ , ,04 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ , ,42 ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ Μεηνρηθό Κεθάιαην , ,00 Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην , ,20 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα , ,97 Απνηειέζκαηα εηο λένλ 4.21 ( ,77) ( ,09) ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ , ,08 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ , ,50 Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 11

12 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Πνζά ζε Δπξώ) εκ. Δνπιεπκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα , ,79 Εθρσξεζέληα αζθάιηζηξα 4.23 ( ,45) ( ,57) Καζαξά δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα , ,22 Έζνδα επελδύζεσλ , ,76 Κέξδε / (Ζεκίεο) από πώιεζε επελδύζεσλ , ,81 Κέξδε / (Ζεκίεο) από απνηίκεζε επελδύζεσλ 4.26 ( ,91) ( ,25) Λνηπά έζνδα , ,39 ύλνιν επελδύζεσλ θαη ινηπώλ εζόδσλ , ,71 ύλνιν εζόδσλ , ,93 Απνδεκηώζεηο αζθαιηζκέλσλ , ,03 Μεηαβνιή αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ 4.29 ( ,45) ( ,89) Δνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο , ,78 Λεηηνπξγηθά έμνδα , ,13 Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα , ,31 Λνηπά έμνδα , ,82 ύλνιν εμόδσλ , ,18 Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ , ,75 Φόξνο εηζνδήκαηνο 4.34 ( ,44) ( ,47) Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά από θόξνπο , ,28 Με αλαγλσξηζζέληα αλαινγηζηηθά Κέξδε (Ζεκίεο) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, πξν θόξσλ ,00 ( ,00) Φόξνη ζηα ινηπά εηζνδήκαηα (54.401,45) ,16 Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά θόξσλ ,55 ( ,84) πλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο , ,44 Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 12

13 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α.«ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ» 2014 Κεηνρηθό θεθάιαην Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Πνζά ζε Δπξώ) Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθό από κείσζε νλνκαζηηθήο αμίαο κεηνρώλ Ινηπά Απνζεκαηηθά σξεπκέλα θέξδε / (δεκηέο) ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο , , , ,69 ( ,05) ,64 Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ ,48 ( ,48) - Αλαινγηζηηθφ Θέξδνο (Εεκηά) απφ Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ( ,84) - ( ,84) Απνηέιεζκα Σξήζεο , ,28 Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο , , , ,33 ( ,25) , Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο , , , ,33 ( ,25) ,08 Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ ,91 ( ,91) - Αλαινγηζηηθφ Θέξδνο (Εεκηά) απφ Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ , ,55 Αχμεζε θεθαιαίνπ απφ απνζεκαηηθφ Λ. 2065/ , ( ,00) - Απνηέιεζκα Σξήζεο , ,39 Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο , , , ,79 ( ,77) ,02 Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015

14 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α.«ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ» ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ (Πνζά ζε Επξώ) εκ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 Σακηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε/(Ζεκηέο) πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) , ,75 Αλαπξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , ,85 Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε απαηηήζεσλ ,00 Λνηπέο πξνβιέςεηο (12.872,37) ,41 Τόθνη εηζπξαρζέληεο 4.24 ( ,93) ( ,57) Καζαξά έζνδα επελδύζεσλ 4.24 ( ,13) ( ,19) Κέξδε/(Ζεκηέο) από πώιεζε/απνηίκεζε ινηπώλ παγίσλ θαη άπισλ 2.516, ,82 Κέξδε/(Ζεκηέο) από πώιεζε/απνηίκεζε παγίσλ , ,41 Κέξδε/(Ζεκηέο) από πώιεζε/απνηίκεζε αμηνγξάθσλ , ,03 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηηο κεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,51 Μεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: (Αγνξέο) / Πσιήζεηο αμηνγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ ( ,86) ( ,37) (Αύμεζε)/ Μείσζε απαηηήζεσλ ,06 ( ,30) Αύμεζε/ (Μείσζε) ππνρξεώζεσλ , ,47 Αύμεζε/ (Μείσζε( αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ 4.13 ( ,17) ( ,41) Μεηαβνιή πξόβιεςεο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθό (63.916,00) (43.503,00) Καηαβιεζέληεο θόξνη ( ,34) ( ,94) Μεξίζκαηα θαη ινηπά ζπλαθή έζνδα , ,76 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ,59) ( ,28) Σακηαθέο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αγνξέο / Πσιήζεηο άπισλ θαη ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ( ,34) ( ,95) (Αύμεζε)/ Μείσζε επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο - - Καζαξέο ηακηαθέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ,34) ( ,95) Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (1.620,00) - Αύμεζε /Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.620,00) - Καζαξή κεηαβνιή ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ( ,93) ( ,23) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ , ,24 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ , ,01 Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015

15 Γ. εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία 1.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο H Δηαηξία ηδξχζεθε ην Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ζχζηαζή ηεο νξίζηεθε ζε ηξηάληα (30) έηε αξρνκέλε απφ ηελ δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ ηνπ αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ δει. απφ 17/09/1973 (ΦΔΘ 1657/73 Ρεχρνο ΑΔ/ΔΞΔ) θαη έιεγε ηελ 17/09/2003, παξαηάζεθε δε κε ηελ απφ 30/06/2003 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο γηα κία αθφκα 30εηία απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεψο ηεο, δειαδή ιήγεη ηελ 17/09/2033. Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο είλαη ζηε Ι. Ππγγξνχ & Σξ. Πκχξλεο 2 ζηε Λ. Πκχξλε ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο είλαη Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απαξηίδεηαη απφ ελληά (9) κέιε. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο, ιήγνπζα ηελ 30ε Ηνπλίνπ Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2014 είρε σο εμήο: Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Αληηπξόεδξνο θαη Αλαπιεξσηήο Γ/λσλ ύκβνπινο: Aλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Κέιε: ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΔΝΣΑΟΑΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΚΗΛΔΡΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΞΔΟΡΠΗΑΠ ΑΛΛΑ-ΚΑΟΗΑ ΘΔΝΣΑΟΑΘΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΝΣΑΟΑΘΖ ΘΔΝΦΑΛΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΚΞΑΘΝΓΖΚΑΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΘΑΡΕΝΦΙΗΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ Κε ηελ απφ 15/2/2016 απφθαζε ηνπ Γ.Π. έγηλε δεθηή ε ππνβιεζείζα γηα ιφγνπο ζπληαμηνδνηήζεσο παξαίηεζε ηνπ κέινπο ηνπ Γ.Π. θαη Αλαπιεξσηή Γ/ληνο Ππκβνχινπ θνπ Θσλζηαληίλνπ Κπεξηζηά, απνθαζίζηεθε φπσο ην Γ.Π. κελ πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε αλαπιήξσζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο, θαζψο επίζεο απνθαζίζηεθε φπσο φιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο, πνπ νξίζηεθαλ κε ηηο απφ 1/7/2014 θαη 12/11/2015 απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. κεηαβηβαζηνχλ ζηνλ έηεξν Αλαπιεξσηή Γ/ληα Πχκβνπιν θαη Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. θ. Γεψξγην Κηλέηα Θαλνληζηηθό πιαίζην Ζ «ΔΟΩΞΑΗΘΖ ΔΛΩΠΗΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗΛΔΡΡΑ.» δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1920 «Ξεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ» θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970 «Ξεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο». Απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2016 ν Λ.4364/2016, θαηήξγεζε θαη αληηθαηέζηεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970. Δπνπηεχνπζα αξρή είλαη ε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Ρξαπέδεο ηεο Διιάδνο. Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ». Ζκεξνκελία κεηάβαζεο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ΓΞΣΑ 1, ζεσξείηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο 21 εο Καξηίνπ Φύζε δξαζηεξηνηήησλ Ππλνπηηθά ν ζθνπφο θαη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξίαο είλαη : 15

16 i. Ζ αλαδνρή αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ ζχκθσλα κε ην λφκν θάζε θιάδνπ, είδνπο θαη θχζεσο γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή θαη ζε ζπλεηαηξηζκφ κε ηξίηνπο ζηελ εκεδαπή θαη αιινδαπή ii. Ζ αλάιεςε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ηεο αληηπξνζψπεπζεο θάζε αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ, νξγάλσζεο θαη ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη κεζηηψλ ησλ Αγγιηθψλ LLOYD S, επίζεο δε ε ηνπνζέηεζε αληαζθαιεηψλ γεληθά ζε αιινδαπέο ή εκεδαπέο αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, νξγαλψζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο, ή κεζίηεο ησλ αγγιηθψλ LLOYD S iii. Ζ δηελέξγεηα θαη δηεμαγσγή εθθαζάξηζεο αζθαιηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ, νξγαλψζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη κεζηηψλ ηνπ αγγιηθνχ LLOYD iv. Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην λφκν, σο ηδξπηηθνχ ή άιινπ κέινπο ηεο εηαηξίαο, ζε θνηλνπξαμίεο, νξγαληζκνχο, νξγαλψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, πνπ επηδηψθνπλ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ή θάπνηνπο απ απηνχο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο ή ζθνπφ θαη v. Θάζε άιιεο εξγαζίαο ε νπνία έρεη άκεζε ή θαη έκκεζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο Δηαηξίαο. Η Εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Αζθαιίζεηο Εεκηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: Αζθαιίζεηο Αζηηθήο Δπζύλεο Απηνθηλήησλ, πνπ θαιχπηνπλ θάζε είδνπο αζηηθή επζχλε γηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε απηνθηλήησλ Αζθαιίζεηο Ινηπώλ Θιάδσλ Εεκηώλ, πνπ θαιχπηνπλ αζθαιίζεηο αηπρεκάησλ, αζζελεηψλ, ρεξζαίσλ νρεκάησλ, πινίσλ, κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ, ππξφο, γεληθήο αζηηθήο επζχλεο, ρξεκαηηθψλ απσιεηψλ, Λνκηθήο Ξξνζηαζίαο, Νδηθήο Βνήζεηαο θ.ι.π.. Αζθαιίζεηο Εσήο πνπ πεξηιακβάλνπλ: Ρηο αζθαιίζεηο επηβίσζεο, ζαλάηνπ, κηθηέο, κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο θαη ινηπψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern). Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Ξξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζπκθσλία κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα αζθήζεη ηελ θξίζε ηεο ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ αθνινπζνχκελσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Ρα πεδία ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ θξίζεσο ή πεξηπινθφηεηαο, ή πεδία ζηα νπνία νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνθαιχπηνληαη ζηε ζεκείσζε 2.2. Ρα πνζά ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο. Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. 2. Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ», γηαηί απνηεινχλ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη πάλσ ζε απηή ηελ βάζε θαη ε δηνίθεζε 16

17 ηεο Δηαηξίαο δειψλεη ξεηά θαη ακεηάθιεηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ΓΞΣΑ. Ζκεξνκελία κεηάβαζεο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ΓΞΣΑ 1, ζεσξείηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2015 ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε Ηνπλίνπ 2014 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΓΙΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ηηο θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Θύθινο Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ , εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ Δηαηξία εθάξκνζε ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο γηα πξψηε θνξά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά: Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α., έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΞΣΑ ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ. Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΞΣΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο» Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΞΣΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», ή ην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα», αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε». Γ.Ι.Π. 40 «Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα» Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΞΣΞ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 40 17

18 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα», απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ μερσξηζηά Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξία Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΙΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή ιχζε, αλ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» Πηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην Ππκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ρν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδόκελνη Αλαβαιιόκελνη Ινγαξηαζκνί» Πηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 14 «Οπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη Ινγαξηαζκνί». Πθνπφο ηνπ ΓΞΣΑ 14 είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο. Ρν ΓΞΣΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ λα ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» Πηηο 28 Καΐνπ 2014 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Ρν ΓΞΣΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΙΞ 18, ΓΙΞ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΞΣΑ 13, ΔΓΓΞΣΑ 15, ΔΓΓΞΣΑ 18 θαη ΚΔΓ 31. Ρν λέν πξφηππν θαζνξίδεη ην πψο θαη ην πφηε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη έζνδν θαη απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πην θαηαηνπηζηηθέο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Ρν πξφηππν παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν πέληε βεκάησλ, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Ρν ΓΞΣΑ 15 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΙΠ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ»: Πξσηνβνπιία γλσζηνπνηήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ρελ ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 7 βάζεη ηεο νπνίαο κία εηαηξία θαιείηαη λα παξέρεη γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο εθείλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νπνίσλ νη ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκνχληαη ζηηο 18

19 ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη κεηαβνιέο πνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη, νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηακεηαθέο, πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβνιέο απφ ηακεηαθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο κεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθηεζε ή απψιεηα ειέγρνπ ζπγαηξηθψλ ή άιισλ εηαηξηψλ, ηηο κεηαβνιέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ινηπέο κεηαβνιέο. Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. ΓΙΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο»: Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ γηα κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο» Ρελ ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 12 κε ηελ νπνία απνζαθήληζε φηη: Νη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο ρξεσζηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία απνηηκψληαη γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο ζηελ εχινγε αμία θαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ζην θφζηνο, δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλεμάξηεηα κε ην αλ ν θάηνρφο ηνπο πξφθεηηαη λα αλαθηήζεη ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο πψιεζεο ή ηεο ρξήζεο ηνπο. Ζ αλαθηεζηκφηεηα κίαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Πηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ ν θνξνινγηθφο λφκνο πεξηνξίδεη ην ζπκςεθηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγεηέσλ δεκηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο, νη ζρεηηθέο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Θαηά ηνλ έιεγρν αλαθηεζηκφηεηαο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ζπγθξίλνληαη νη εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο κε ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εθπηψζεηο θφξνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αληηζηξνθή αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» - Πώιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ή νπνία εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 11 Πεπηεκβξίνπ 2014, είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ: Δθαξκνγή ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο Πηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην Ππκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28 γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο εηαηξίεο Δπελδχζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Θύθινο Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ , εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ Ζ Δηαηξία εθάξκνζε ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο γηα πξψηε θνξά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά: Γ.Π.Υ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» Ρξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο» θαη πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο». Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ζα επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 19

20 Γ.Π.Υ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε νληφηεηα παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε. Γ.Ι.Π. 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. Γ.Ι.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Κεξώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο» ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γ.Ι.Π. 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Θύθινο Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ , εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 25 Πεπηεκβξίνπ 2014, έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. ΓΠΥΑ 5 «Κε Θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Θαηερόκελα πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε ή δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. Ππλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή, κπνξεί λα απνηειέζεη ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ έρεη απναλαγλσξηζηεί. Απηφ επεξεάδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχο αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. ΓΙΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε Γηαρείξηζεο). Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο. ΓΙΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» - Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνίεζεο Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 πνπ εμέδσζε ην Ππκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ φηη ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε 20

ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/ /12/2015

ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/ /12/2015 2015 2014 εκεηώζεηο Μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/201531/12/2015 Δνεργητικό Δλζώκαηα πάγηα Αθίλεηα 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0114/00006923/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Attachment: 1. ABCY Announcement Regulated Publication Date: 30/04/2014 Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης ησλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ''Δ. ΠΑΙΡΗ Αλώλπκνο Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πιαζηηθώλ''. ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8106/06/Β/86/47 Θέμα 1ο: Τπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΚΑΔ 47257/01AT/Β/00/091(2009) Γ.Δ.ΚΖ.: ΒΑ.ΓΔΩΡΓΗΟΤ 30-ΥΑΙΑΛΓΡΗ ΣΘ ΑΘΖΛΑ

ΑΡ.ΚΑΔ 47257/01AT/Β/00/091(2009) Γ.Δ.ΚΖ.: ΒΑ.ΓΔΩΡΓΗΟΤ 30-ΥΑΙΑΛΓΡΗ ΣΘ ΑΘΖΛΑ ΑΡ.ΚΑΔ 47257/01AT/Β/00/091(2009) Γ.Δ.ΚΖ.: 4352001000 ΒΑ.ΓΔΩΡΓΗΟΤ 30-ΥΑΙΑΛΓΡΗ ΣΘ 15233 ΑΘΖΛΑ www.panelco.gr, www.sidma.gr ΔΣΖΗΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΔΩ 2013 ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΑ ΓΗΔΘΛΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΛΙΝ ΣΑΘΜΟΙ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2015 (1 Ιαλνπαξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2015) «Κελή ζειίδα» 2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ.

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 1937001000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 33722/01ΓΣ/Β/95/16) Έδξα : Λ. Κεθηζνύ 90 Πεξηζηέξη Σ.Κ. 12132 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. (1 ε Ηαλνπαξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. (1 ε Ηαλνπαξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΛΗΣΩ ΜΑΙΔΤΣΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. Δτήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΣΔΜΙΓΟ 8 ΜΑΡΟΤΙ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΡ. Μ.Α.Δ: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΣΔΜΙΓΟ 8 ΜΑΡΟΤΙ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Δ: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΣΔΜΙΓΟ 8 ΜΑΡΟΤΙ ΑΣΣΙΚΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Πεξηόδνπ από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2011 ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.3556/2007 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Αλώλπκε Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Αλώλπκε Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Αλώλπκε Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2016 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η 57249304000 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πνζά ζε Δπξώ) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΥΡΖΖ 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) ΜΑΡΣΗΟ 2009 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΟΙ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΒΔΛΛΑΝΗ

«ΑΦΟΙ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΒΔΛΛΑΝΗ «ΑΦΟΙ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΑΙ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΑΙ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2014 (πεξίνδνο 1 ε Ιαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα