CANDY HOOVER HELLAS A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CANDY HOOVER HELLAS A.E."

Transcript

1 CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, , Μαξνχζη Αηηηθήο Σει.: Fax: Αξηζκφο κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ: 36184/01ΑΣ/Β/96/343/96 0

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. Ι. Δηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε ΙΙ. Έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 7 ΙΙΙ. Δηήζηεο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε Α. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 9 Β. Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο 10 Γ. Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο 10 Γ. Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Γνκή ηνπ νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ χληνκν ηζηνξηθφ Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Νφκηζκα παξνπζίαζεο Νέα πξφηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηχπσλ Πξφηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Γπλαηφηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο χλνςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ Αλάιπζε θνλδπιίσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Πειάηεο Πξνθαηαβνιέο - πξνπιεξσκέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λέν Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκα δάλεηα Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Αλάιπζε θνλδπιίσλ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ Πσιήζεηο Κφζηνο πσιήζεσλ 43 1

3 12.3 Άιια έζνδα Έμνδα δηαζέζεσο Έμνδα δηνηθήζεσο Άιια έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε (δεκίεο) θαηά κεηνρή Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Δκπξάγκαηα βάξε Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο Δλδερφκελεο απαηηήζεηο -ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδχλνπ επηηνθίνπ Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 54 IV. Γηαδηθηπαθφο ηφπνο αλάξηεζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Δηαηξείαο 54 2

4 I. Δηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ γηα ηελ Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Formatted: Greek Μεηά ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ζαο ππνβάιινπκε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ («ε Δηαηξεία») γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη παξαθαινχκε λα ειέγμεηε ηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο εγθξίλεηε ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 1. ύληαμε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Οη ππνβαιιφκελεο πξνο έγθξηζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηέηαξηε θνξά ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η εηαηξεία κέρξη ηελ ηεξνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζπλέηαζζε ηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίζηεθε πξναηξεηηθά ε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ ηε θαη εθεμήο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα αλαζεσξεκέλα θαη ηα λέν-εθδνζέληα Πξφηππα πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ε εηαηξεία απφ ηε ρξήζε 2011 θαη εθεμήο εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο εξκελείεο ηνπο ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηεο. 2. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε Δπξψ ,07 έλαληη Δπξψ ,11 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ζε Δπξψ ,84 (δεκίεο). 3

5 3. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο: Η πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκθαληδφκελε εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. 4. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο Δηαηξείαο: Η Δηαηξεία πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζα αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 5.Γηαρείξηζε θηλδύλσλ α. Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ Γελ πθίζηαηαη ηέηνηνο θίλδπλνο. β. Πηζησηηθφο θίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο κε έγθαηξεο ή ηεο αδπλακίαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ. Η Δηαηξεία δηαηξέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν, γηα ην ιφγν απηφ δηελεξγεί ηηο αλάινγεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. γ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ωο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο νξίδεηαη ην ελδερφκελν αδπλακίαο ηεο Δηαηξείαο λα απνπιεξψζεη πιήξσο ή εγθαίξσο ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. χκθσλα θαη κε ην δείθηε θάιπςεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, ε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζρεηηθά ρακειή αιιά δεδνκέλνπ φηη ην θχξην κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ αθνξά ζην δάλεην απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ην νπνίν δελ έρεη θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απνπιεξσκήο, δελ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη πξφβιεκα. δ. Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ Οη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεηαη φηη ζα επεξεαζζνχλ ζεκαληηθά απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. 6. Έξεπλα θαη αλάπηπμε Γελ ππήξμε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε 2014 ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 4

6 7. Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο (πνζά ζε Δπξψ) 1. Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ,37 = χλνιν ελεξγεηηθνχ ,99. = 98,72 % Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ αλαινγία ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ζην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. 2. Ίδηα θεθάιαηα ,61 = χλνιν ππνρξεψζεσλ ,38 = 3,75 % 3. Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ,37 = Βξαρππξφζεζκεο ππ/ζεηο ,73 = 103,91 % Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηε γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απεηθνλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ αξηζκνδείθηεο απφδνζεο θαη απνδνηηθφηεηαο. 4. Μηθηά απνηειέζκαηα ,25 = = 28,59 % Κχθινο Δξγαζηψλ ,07 5. Καζαξά απνηειέζκαηα πξν ( ,84) θφξσλ = = (224,54%) Ίδηα Κεθάιαηα ,61 8. Καηερόκελα από ηελ Δηαηξεία ρξεόγξαθα Η Δηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ρξεφγξαθα. 9. Τπνθαηαζηήκαηα Η Δηαηξεία δελ δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα. 10. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα: Η εκπινθή πξψελ δηεπζχλνληνο ππαιιήινπ ζε δεηήκαηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πσιήζεσλ, εμφδσλ, δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θιπ. γηα ηα νπνία ε εηαηξία έιαβε γλψζε εληφο ηνπ 2014 θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ηελ πξνεγνχκελε φζν θαη ηελ παξνχζα θιεηφκελε ρξήζε ειέγρνληαη θαη δηεξεπλψληαη. ηφρνο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε λέα ρξήζε είλαη λα πξνζπαζήζεη λα απμήζεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ψζηε λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Formatted: Greek 5

7 Δλ φςεη φζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ, πηζηεχνπκε φηη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο θαη θπξίσο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζε ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.2190/20 θαη αλαθέξνληαη εδψ κε ζαθήλεηα, θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κε ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε, ζαο δίλνπλ πιήξε εηθφλα, αθ ελφο κελ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο ζηηο θαη αθ εηέξνπ ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ζην άκεζν θαη απψηεξν κέιινλ. Απφ ηελ ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο εθζέζεσο δελ ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο απφ έσο , φπσο ππνβάιινληαη θαησηέξσ θαη λα απαιιάμεηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ θάζε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνοε ρξήζε απηή, ζπκβνπιεπφκελνη θαη ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, πιελ ηνπ θ. Ισζήθ ηληγάιηα, ιφγσ έξεπλαο πνπ εθθξεκείπξψελ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξίαο θαη πξψελ κέινπο ηνπ Γ, ηνπ νπνίνπ ε εκπινθή ζε γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ παξνχζα θιεηφκελε ρξήζε δηεξεπλάηαη. Formatted: Greek Μαξνχζη Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 6

8 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. -1-7

9 ειίδα 2 Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έκθαζε Θέκαηνο Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 9 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, είλαη θαηψηεξν απφ ην ήκηζπ50% ηνπ Μεηνρηθνχ ηεο Κεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΝ 2190/1920. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 30 Ινπλίνπ 2015 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Formatted: Greek Άζσο ηπιηαλνχ Α.Μ. ΟΔΛ Γηα ηελ RSM Greece ΑΔ (Α.Μ. 104) Αλεμάξηεην κέινο ηεο RSM International Παηξφθινπ 1 & Παξαδείζνπ, Μαξνχζη 8

10 III. Δηήζηεο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 Α. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (ποζά ζε Εςπώ) εκείσζε ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα , ,69 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,80 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , ,00 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,49 Απνζέκαηα , ,48 Πειάηεο , ,34 Πξνθαηαβνιέο-πξνπιεξσκέο & ινηπέο απαηηήζεηο , ,58 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,14 ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ , ,63 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο Μεηνρηθφ Κεθάιαην , ,75 Λνηπά απνζεκαηηθά , ,17 Απνηειέζκαηα εηο λένλ ( ,31) ( ,47) ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ , ,45 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο , ,92 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο , ,92 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,97 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , ,74 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,43 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,64 Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , , , ,26 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,18 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ , ,63 9

11 Β. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (ποζά ζε Εςπώ) εκείσζε Κχθινο Δξγαζηψλ , ,11 Κφζηνο πσιεζέλησλ 12.2 ( ,82) ( ,32) Μηθηό θέξδνο , ,79 Άιια έζνδα , ,74 Έμνδα δηαζέζεσο 12.4 ( ,30) ( ,52) Έμνδα δηνηθήζεσο 12.5 ( ,66) ( ,97) Άιια έμνδα 12.6 ( ,53) (67.060,15) Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 12.7 ( ,79) ( ,88) Κέξδνο/ (δεκία) πξν θόξσλ ( ,84) ( ,99) Φφξνο εηζνδήκαηνο 12.8 (60.294,00) ,00 Καζαξό θέξδνο (δεκία) κεηά από θόξνπο ( ,84) ( ,99) Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο - - πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο ( ,84) ( ,99) Κέξδε /(δεκίεο) αλά κεηνρή απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Βαζηθά 12.9 (7,5472) (1,0647) Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ ( ,15) ,84 Γ. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξείαο (ποζά ζε Εςπώ) ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπα , ,17 ( ,60) ,32 πλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ ,00 0,00 ( ,88) ( ,88) Τπόινηπα , ,17 ( ,48) ,44 πλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ ,00 0,00 ( ,99) ( ,99) Τπόινηπα , ,17 ( ,47) ,45 πλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ ,00 0,00 ( ,84) ( ,84) Τπόινηπα , ,17 ( ,31) ( ,61) 10

12 Γ. Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Έμμεζη μέθοδορ παποςζίαζηρ ποζά ζε Εςπώ) Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ( ,84) ( ,99) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , ,95 Πξνβιέςεηο ,73 (2.893,80) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , ,88 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (26.588,24) ( ,44) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ,92 ( ,08) (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ,74 ( ,23) Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (92.451,76) ( ,79) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (5.843,01) 5.873,60 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) ,23 ( ,90) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (27.579,05) (3.413,40) Σφθνη εηζπξαρζέληεο 350,31 0 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (27.228,74) (3.413,40) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα , ,00 Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ,00) ( ,06) ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) ( ,00) ,94 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) , ,64 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο , ,74 11

13 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Η Δηαηξεία CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ (εθ εμήο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ ή ε Eηαηξεία ) ηδξχζεθε κε ηε ζεκεξηλή ηεο λνκηθή κνξθή ζηηο (ΦΔΚ 5548/ ) θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηα κεηξψα ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο κε αξηζκφ κεηξψνπ 36184/01ΑΣ/Β/96/343/96. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο έρεη νξηζζεί έσο ηηο (50 έηε) θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ηξνπνπνηεί ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Η Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο CANDY SpA πνπ εδξεχεη ζηo Μηιάλν Ιηαιίαο ζηελ δηεχζπλζε Via Privata Eden Fumagalli Brugherio MI θαη ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο. Η έδξα ηεο Δηαηξείαο, βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα ζηελ πεξηνρή Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ ζηελ νδφ Παξαδείζνπ 29 ΣΚ θαη ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε είλαη Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 (ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013) εγθξίζεθαλ πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ Η Eηαηξεία αλήθεη ζηνλ δηεζλή Όκηιν επηρεηξήζεσλ CANDY, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά θπξίσο ζε «ιεπθέο» νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζε ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ δαπέδσλ θαη δηαζέηεη κνλάδεο παξαγσγήο ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο. Ο Όκηινο πεξηιακβάλεη: Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ Ιηαιία θαη ζε άιιεο ρψξεο πλδεδεκέλεο εηαηξείεο κέζσ κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο είηε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία είηε απφ ζπγαηξηθέο Η CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ απνηειεί θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο CANDY SpA, ε νπνία ηελ ελνπνηεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο. 3. ύληνκν ηζηνξηθό Η Eηαηξεία ηδξχζεθε ην 1996 κε ηελ επσλπκία GIAS HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ θαη κεηνρηθφ θεθάιαην δξρ. Σν 1999 ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην απμήζεθε θαηά δξρ., νπφηε αλήιζε ζπλνιηθά ζηα δξρ.. Σν 2000 απνθαζίζηεθε λέα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά Formatted: Italian (Italy) Formatted: Italian (Italy) Formatted: Italian (Italy) 12

14 δξρ. θαη ην ζπλνιηθφ ηεο θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζηα δξρ.. Με απφθαζε ηεο Γ.. ζηα ηέιε ηνπ 2011, ε επσλπκία ηεο Eηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε ζε CANDY HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ. Σν έηνο 2002 θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ σο εζληθνχ λνκίζκαηνο, ην ηφηε πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηεηξάπε απφ δξαρκέο ζε Δπξψ θαη παξάιιεια απμήζεθε επηπιένλ θαηά ,67, δηακνξθνχκελν ζπλνιηθά ζε ,60. Σν 2006 λέα αχμεζε θεθαιαίνπ θαηά ,20, δηακφξθσζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζε ,80. Δπηπιένλ λέα αχμεζε θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2009 θαη ήηαλ χςνπο ,60, κε απνηέιεζκα ην κεηνρηθφ θεθάιαην λα αλέιζεη ζε ,40, δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35 ε θάζε κία. Σέινο κε απφθαζε ηεο Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζηηο , ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ζε CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ, φπνπ παξακέλεη έσο θαη ζήκεξα θαη παξάιιεια ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην απμήζεθε θαηά ,35 θαη έηζη ζήκεξα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε ,75, δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35 ε θάζε κία. Formatted: Greek 4. Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Η Δηαηξεία απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηνπ Οκίινπ CANDY ζηελ Διιάδα, ε νπνία εηζάγεη ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο δηαζέηεη θπξίσο ρνλδξηθψο ζε αιπζίδεο ή θαηαζηήκαηα πψιεζεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Πεξαηηέξσ ε Δηαηξεία ππνζηεξίδεη δίθηπν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ θαη παξάιιεια κεξηκλά γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θήκεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. Οη θπξηφηεξεο κάξθεο (brand names) κε ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία είλαη νη ζπζθεπέο CANDY θαη νη ζπζθεπέο HOOVER. Η απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ ζπζθεπψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηε εηαηξεία απνζήθεπζεο-δηαλνκήο. Πεξαηηέξσ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ πνπ εκπνξεχεηαη, ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε επηζθεπαζηέο-ηξίηνπο. Η Δηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα ή άιινπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο πιελ ηεο έδξαο ηεο. Με βάζε ην άξζξν 3 ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: Α. Η ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο ρξήζεσο θαη αληαιιαθηηθά γηα ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο, ε αλάιπζε θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ marketing, πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ δηαλνκήο, ε εηζαγσγή πξνψζεζε θαη εκπνξία ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεσο θαη αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο, ε αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ «κεηά ηελ πψιεζε», ε εθπφλεζε κειεηψλ έξεπλαο αγνξάο, marketing, δηαλνκήο θαη ππνζηήξημεο ζρεηηθά κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. 13 Formatted: Italian (Italy)

15 Β. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε Δηαηξεία ε νπνία είλαη ζπγγελήο Δηαηξεία ησλ ηδξπηψλ. πγγελείο Δηαηξείεο ζα ζεσξνχληαη νη Δηαηξείεο ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο είηε θαη νη δχν ηδξπηέο είηε έλαο απφ απηνχο αζθεί ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή νη νπνίεο αζθνχλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελφο ή ησλ δχν ηδξπηψλ». 5. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ α) Βάζε ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ε Δηαηξεία ζα ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξάζε (going concern). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Όπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηέηαξηε θνξά ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. β) Καηαζηαηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Η Δηαηξεία κέρξη ηελ ηεξνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζπλέηαζζε ηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Κ.Ν. 2190/1920, ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίζηεθε ε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ ηε θαη εθεμήο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην δηθαίσκα πνπ ηεο παξέρεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, εμαθνινπζεί λα ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη θνξνινγηθέο ηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, πξνζαξκφδνληαη θαη αλακνξθψλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ εγγξαθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα ΓΠΥΑ. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα αλαζεσξεκέλα θαη ηα λέν-εθδνζέληα Πξφηππα πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ε Δηαηξεία απφ ηε ρξήζε 2011 θαη εθεμήο εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο εξκελείεο ηνπο ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηεο. Οη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 14

16 Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λέν-εθδνζέληα Πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6. Νόκηζκα Παξνπζίαζεο Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ Οκίινπ, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 7. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηύπσλ Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 ή κεηαγελέζηεξα. Η επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 7.1 Πρότσπα και Διερμηνείες σποτρεωτικά για την τρέτοσσα οικονομική τρήση 2014 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ - Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ» Οη ινγηζηηθέο αξρέο είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Α) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Σξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ ή κεηαγελέζηεξα. Formatted: Greek 15

17 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν» (Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12. Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ηελ ΜΔΓ 12 «Δλνπνίεζε Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Κνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement). Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ Κνηλνχ Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Με Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο Κνηλνπξαμίαο». Σν ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 κε ηίηιν ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 28 κε ηίηιν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο». Σα πξφηππα δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Ινχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 16

18 Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 ΚΑΙ ΓΛΠ 27) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Οξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Formatted: Greek 17

19 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Ινχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Η Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Η δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Β) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα: ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) Σνλ Ινχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 18

20 ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017) Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP). Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18 Έζνδα, ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γ) Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Formatted: Greek 19

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα