CANDY HOOVER HELLAS A.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CANDY HOOVER HELLAS A.E."

Transcript

1 CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, , Μαξνχζη Αηηηθήο Σει.: Fax: Αξηζκφο κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ: 36184/01ΑΣ/Β/96/343/96 0

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. Ι. Δηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε ΙΙ. Έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 7 ΙΙΙ. Δηήζηεο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε Α. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 9 Β. Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο 10 Γ. Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο 10 Γ. Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Γνκή ηνπ νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ χληνκν ηζηνξηθφ Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Νφκηζκα παξνπζίαζεο Νέα πξφηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηχπσλ Πξφηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Γπλαηφηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο χλνςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ Αλάιπζε θνλδπιίσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Πειάηεο Πξνθαηαβνιέο - πξνπιεξσκέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λέν Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκα δάλεηα Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Αλάιπζε θνλδπιίσλ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ Πσιήζεηο Κφζηνο πσιήζεσλ 43 1

3 12.3 Άιια έζνδα Έμνδα δηαζέζεσο Έμνδα δηνηθήζεσο Άιια έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε (δεκίεο) θαηά κεηνρή Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Δκπξάγκαηα βάξε Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο Δλδερφκελεο απαηηήζεηο -ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδχλνπ επηηνθίνπ Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 54 IV. Γηαδηθηπαθφο ηφπνο αλάξηεζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Δηαηξείαο 54 2

4 I. Δηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ γηα ηελ Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Formatted: Greek Μεηά ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ζαο ππνβάιινπκε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ («ε Δηαηξεία») γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη παξαθαινχκε λα ειέγμεηε ηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο εγθξίλεηε ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 1. ύληαμε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Οη ππνβαιιφκελεο πξνο έγθξηζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηέηαξηε θνξά ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η εηαηξεία κέρξη ηελ ηεξνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζπλέηαζζε ηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίζηεθε πξναηξεηηθά ε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ ηε θαη εθεμήο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα αλαζεσξεκέλα θαη ηα λέν-εθδνζέληα Πξφηππα πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ε εηαηξεία απφ ηε ρξήζε 2011 θαη εθεμήο εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο εξκελείεο ηνπο ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηεο. 2. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε Δπξψ ,07 έλαληη Δπξψ ,11 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ζε Δπξψ ,84 (δεκίεο). 3

5 3. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο: Η πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκθαληδφκελε εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. 4. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο Δηαηξείαο: Η Δηαηξεία πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζα αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 5.Γηαρείξηζε θηλδύλσλ α. Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ Γελ πθίζηαηαη ηέηνηνο θίλδπλνο. β. Πηζησηηθφο θίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο κε έγθαηξεο ή ηεο αδπλακίαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ. Η Δηαηξεία δηαηξέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν, γηα ην ιφγν απηφ δηελεξγεί ηηο αλάινγεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. γ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ωο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο νξίδεηαη ην ελδερφκελν αδπλακίαο ηεο Δηαηξείαο λα απνπιεξψζεη πιήξσο ή εγθαίξσο ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. χκθσλα θαη κε ην δείθηε θάιπςεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, ε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζρεηηθά ρακειή αιιά δεδνκέλνπ φηη ην θχξην κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ αθνξά ζην δάλεην απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ην νπνίν δελ έρεη θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απνπιεξσκήο, δελ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη πξφβιεκα. δ. Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ Οη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεηαη φηη ζα επεξεαζζνχλ ζεκαληηθά απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. 6. Έξεπλα θαη αλάπηπμε Γελ ππήξμε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε 2014 ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 4

6 7. Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο (πνζά ζε Δπξψ) 1. Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ,37 = χλνιν ελεξγεηηθνχ ,99. = 98,72 % Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ αλαινγία ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ζην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. 2. Ίδηα θεθάιαηα ,61 = χλνιν ππνρξεψζεσλ ,38 = 3,75 % 3. Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ,37 = Βξαρππξφζεζκεο ππ/ζεηο ,73 = 103,91 % Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηε γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απεηθνλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ αξηζκνδείθηεο απφδνζεο θαη απνδνηηθφηεηαο. 4. Μηθηά απνηειέζκαηα ,25 = = 28,59 % Κχθινο Δξγαζηψλ ,07 5. Καζαξά απνηειέζκαηα πξν ( ,84) θφξσλ = = (224,54%) Ίδηα Κεθάιαηα ,61 8. Καηερόκελα από ηελ Δηαηξεία ρξεόγξαθα Η Δηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ρξεφγξαθα. 9. Τπνθαηαζηήκαηα Η Δηαηξεία δελ δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα. 10. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα: Η εκπινθή πξψελ δηεπζχλνληνο ππαιιήινπ ζε δεηήκαηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πσιήζεσλ, εμφδσλ, δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θιπ. γηα ηα νπνία ε εηαηξία έιαβε γλψζε εληφο ηνπ 2014 θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ηελ πξνεγνχκελε φζν θαη ηελ παξνχζα θιεηφκελε ρξήζε ειέγρνληαη θαη δηεξεπλψληαη. ηφρνο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε λέα ρξήζε είλαη λα πξνζπαζήζεη λα απμήζεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ψζηε λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Formatted: Greek 5

7 Δλ φςεη φζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ, πηζηεχνπκε φηη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο θαη θπξίσο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζε ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.2190/20 θαη αλαθέξνληαη εδψ κε ζαθήλεηα, θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κε ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε, ζαο δίλνπλ πιήξε εηθφλα, αθ ελφο κελ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο ζηηο θαη αθ εηέξνπ ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ζην άκεζν θαη απψηεξν κέιινλ. Απφ ηελ ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο εθζέζεσο δελ ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο απφ έσο , φπσο ππνβάιινληαη θαησηέξσ θαη λα απαιιάμεηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ θάζε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνοε ρξήζε απηή, ζπκβνπιεπφκελνη θαη ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, πιελ ηνπ θ. Ισζήθ ηληγάιηα, ιφγσ έξεπλαο πνπ εθθξεκείπξψελ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξίαο θαη πξψελ κέινπο ηνπ Γ, ηνπ νπνίνπ ε εκπινθή ζε γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ παξνχζα θιεηφκελε ρξήζε δηεξεπλάηαη. Formatted: Greek Μαξνχζη Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Formatted: Greek Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 6

8 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. -1-7

9 ειίδα 2 Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έκθαζε Θέκαηνο Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 9 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, είλαη θαηψηεξν απφ ην ήκηζπ50% ηνπ Μεηνρηθνχ ηεο Κεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΝ 2190/1920. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 30 Ινπλίνπ 2015 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Formatted: Greek Άζσο ηπιηαλνχ Α.Μ. ΟΔΛ Γηα ηελ RSM Greece ΑΔ (Α.Μ. 104) Αλεμάξηεην κέινο ηεο RSM International Παηξφθινπ 1 & Παξαδείζνπ, Μαξνχζη 8

10 III. Δηήζηεο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 Α. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (ποζά ζε Εςπώ) εκείσζε ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα , ,69 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,80 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , ,00 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,49 Απνζέκαηα , ,48 Πειάηεο , ,34 Πξνθαηαβνιέο-πξνπιεξσκέο & ινηπέο απαηηήζεηο , ,58 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,14 ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ , ,63 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο Μεηνρηθφ Κεθάιαην , ,75 Λνηπά απνζεκαηηθά , ,17 Απνηειέζκαηα εηο λένλ ( ,31) ( ,47) ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ , ,45 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο , ,92 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο , ,92 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,97 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , ,74 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,43 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,64 Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , , , ,26 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,18 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ , ,63 9

11 Β. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (ποζά ζε Εςπώ) εκείσζε Κχθινο Δξγαζηψλ , ,11 Κφζηνο πσιεζέλησλ 12.2 ( ,82) ( ,32) Μηθηό θέξδνο , ,79 Άιια έζνδα , ,74 Έμνδα δηαζέζεσο 12.4 ( ,30) ( ,52) Έμνδα δηνηθήζεσο 12.5 ( ,66) ( ,97) Άιια έμνδα 12.6 ( ,53) (67.060,15) Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 12.7 ( ,79) ( ,88) Κέξδνο/ (δεκία) πξν θόξσλ ( ,84) ( ,99) Φφξνο εηζνδήκαηνο 12.8 (60.294,00) ,00 Καζαξό θέξδνο (δεκία) κεηά από θόξνπο ( ,84) ( ,99) Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο - - πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο ( ,84) ( ,99) Κέξδε /(δεκίεο) αλά κεηνρή απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Βαζηθά 12.9 (7,5472) (1,0647) Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ ( ,15) ,84 Γ. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξείαο (ποζά ζε Εςπώ) ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπα , ,17 ( ,60) ,32 πλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ ,00 0,00 ( ,88) ( ,88) Τπόινηπα , ,17 ( ,48) ,44 πλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ ,00 0,00 ( ,99) ( ,99) Τπόινηπα , ,17 ( ,47) ,45 πλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ ,00 0,00 ( ,84) ( ,84) Τπόινηπα , ,17 ( ,31) ( ,61) 10

12 Γ. Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Έμμεζη μέθοδορ παποςζίαζηρ ποζά ζε Εςπώ) Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ( ,84) ( ,99) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , ,95 Πξνβιέςεηο ,73 (2.893,80) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , ,88 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (26.588,24) ( ,44) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ,92 ( ,08) (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ,74 ( ,23) Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (92.451,76) ( ,79) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (5.843,01) 5.873,60 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) ,23 ( ,90) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (27.579,05) (3.413,40) Σφθνη εηζπξαρζέληεο 350,31 0 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (27.228,74) (3.413,40) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα , ,00 Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ,00) ( ,06) ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) ( ,00) ,94 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) , ,64 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο , ,74 11

13 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Η Δηαηξεία CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ (εθ εμήο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ ή ε Eηαηξεία ) ηδξχζεθε κε ηε ζεκεξηλή ηεο λνκηθή κνξθή ζηηο (ΦΔΚ 5548/ ) θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηα κεηξψα ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο κε αξηζκφ κεηξψνπ 36184/01ΑΣ/Β/96/343/96. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο έρεη νξηζζεί έσο ηηο (50 έηε) θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ηξνπνπνηεί ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Η Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο CANDY SpA πνπ εδξεχεη ζηo Μηιάλν Ιηαιίαο ζηελ δηεχζπλζε Via Privata Eden Fumagalli Brugherio MI θαη ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο. Η έδξα ηεο Δηαηξείαο, βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα ζηελ πεξηνρή Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ ζηελ νδφ Παξαδείζνπ 29 ΣΚ θαη ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε είλαη Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 (ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013) εγθξίζεθαλ πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ Η Eηαηξεία αλήθεη ζηνλ δηεζλή Όκηιν επηρεηξήζεσλ CANDY, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά θπξίσο ζε «ιεπθέο» νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζε ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ δαπέδσλ θαη δηαζέηεη κνλάδεο παξαγσγήο ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο. Ο Όκηινο πεξηιακβάλεη: Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ Ιηαιία θαη ζε άιιεο ρψξεο πλδεδεκέλεο εηαηξείεο κέζσ κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο είηε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία είηε απφ ζπγαηξηθέο Η CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ απνηειεί θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο CANDY SpA, ε νπνία ηελ ελνπνηεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο. 3. ύληνκν ηζηνξηθό Η Eηαηξεία ηδξχζεθε ην 1996 κε ηελ επσλπκία GIAS HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ θαη κεηνρηθφ θεθάιαην δξρ. Σν 1999 ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην απμήζεθε θαηά δξρ., νπφηε αλήιζε ζπλνιηθά ζηα δξρ.. Σν 2000 απνθαζίζηεθε λέα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά Formatted: Italian (Italy) Formatted: Italian (Italy) Formatted: Italian (Italy) 12

14 δξρ. θαη ην ζπλνιηθφ ηεο θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζηα δξρ.. Με απφθαζε ηεο Γ.. ζηα ηέιε ηνπ 2011, ε επσλπκία ηεο Eηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε ζε CANDY HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ. Σν έηνο 2002 θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ σο εζληθνχ λνκίζκαηνο, ην ηφηε πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηεηξάπε απφ δξαρκέο ζε Δπξψ θαη παξάιιεια απμήζεθε επηπιένλ θαηά ,67, δηακνξθνχκελν ζπλνιηθά ζε ,60. Σν 2006 λέα αχμεζε θεθαιαίνπ θαηά ,20, δηακφξθσζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζε ,80. Δπηπιένλ λέα αχμεζε θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2009 θαη ήηαλ χςνπο ,60, κε απνηέιεζκα ην κεηνρηθφ θεθάιαην λα αλέιζεη ζε ,40, δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35 ε θάζε κία. Σέινο κε απφθαζε ηεο Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζηηο , ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ζε CANDY HOOVER HELLAS AE ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ, φπνπ παξακέλεη έσο θαη ζήκεξα θαη παξάιιεια ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην απμήζεθε θαηά ,35 θαη έηζη ζήκεξα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε ,75, δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35 ε θάζε κία. Formatted: Greek 4. Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Η Δηαηξεία απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηνπ Οκίινπ CANDY ζηελ Διιάδα, ε νπνία εηζάγεη ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο δηαζέηεη θπξίσο ρνλδξηθψο ζε αιπζίδεο ή θαηαζηήκαηα πψιεζεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Πεξαηηέξσ ε Δηαηξεία ππνζηεξίδεη δίθηπν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ θαη παξάιιεια κεξηκλά γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θήκεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. Οη θπξηφηεξεο κάξθεο (brand names) κε ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία είλαη νη ζπζθεπέο CANDY θαη νη ζπζθεπέο HOOVER. Η απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ ζπζθεπψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηε εηαηξεία απνζήθεπζεο-δηαλνκήο. Πεξαηηέξσ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ πνπ εκπνξεχεηαη, ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε επηζθεπαζηέο-ηξίηνπο. Η Δηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα ή άιινπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο πιελ ηεο έδξαο ηεο. Με βάζε ην άξζξν 3 ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: Α. Η ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο ρξήζεσο θαη αληαιιαθηηθά γηα ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο, ε αλάιπζε θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ marketing, πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ δηαλνκήο, ε εηζαγσγή πξνψζεζε θαη εκπνξία ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεσο θαη αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο, ε αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ «κεηά ηελ πψιεζε», ε εθπφλεζε κειεηψλ έξεπλαο αγνξάο, marketing, δηαλνκήο θαη ππνζηήξημεο ζρεηηθά κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. 13 Formatted: Italian (Italy)

15 Β. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε Δηαηξεία ε νπνία είλαη ζπγγελήο Δηαηξεία ησλ ηδξπηψλ. πγγελείο Δηαηξείεο ζα ζεσξνχληαη νη Δηαηξείεο ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο είηε θαη νη δχν ηδξπηέο είηε έλαο απφ απηνχο αζθεί ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή νη νπνίεο αζθνχλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελφο ή ησλ δχν ηδξπηψλ». 5. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ α) Βάζε ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο CANDY HOOVER HELLAS ΑΔ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ε Δηαηξεία ζα ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξάζε (going concern). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Όπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηέηαξηε θνξά ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. β) Καηαζηαηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Η Δηαηξεία κέρξη ηελ ηεξνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζπλέηαζζε ηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Κ.Ν. 2190/1920, ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Με ηελ απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίζηεθε ε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ ηε θαη εθεμήο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην δηθαίσκα πνπ ηεο παξέρεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, εμαθνινπζεί λα ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη θνξνινγηθέο ηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, πξνζαξκφδνληαη θαη αλακνξθψλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ εγγξαθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα ΓΠΥΑ. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα αλαζεσξεκέλα θαη ηα λέν-εθδνζέληα Πξφηππα πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ε Δηαηξεία απφ ηε ρξήζε 2011 θαη εθεμήο εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο εξκελείεο ηνπο ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηεο. Οη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 14

16 Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λέν-εθδνζέληα Πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6. Νόκηζκα Παξνπζίαζεο Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ Οκίινπ, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 7. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηύπσλ Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 ή κεηαγελέζηεξα. Η επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 7.1 Πρότσπα και Διερμηνείες σποτρεωτικά για την τρέτοσσα οικονομική τρήση 2014 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ - Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ» Οη ινγηζηηθέο αξρέο είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Α) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Σξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ ή κεηαγελέζηεξα. Formatted: Greek 15

17 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν» (Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12. Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ηελ ΜΔΓ 12 «Δλνπνίεζε Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Κνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement). Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ Κνηλνχ Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Με Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο Κνηλνπξαμίαο». Σν ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 κε ηίηιν ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 28 κε ηίηιν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο». Σα πξφηππα δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Ινχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 16

18 Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 ΚΑΙ ΓΛΠ 27) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Οξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Formatted: Greek 17

19 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Ινχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Η Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Η δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Β) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα: ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) Σνλ Ινχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 18

20 ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017) Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP). Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18 Έζνδα, ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γ) Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Formatted: Greek 19

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα