πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014"

Transcript

1 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηoπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Γηεχζπλζε Έδξαο ο : Αξηζκφο Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ: Θνθθηλφππξγνο Θαιηκπάθη Διεπζίλα 13709/06/Β/86/148 Αξηζκφο Γ.Δ.ΚΖ Αξκφδηα Αξρή : Πχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: Ζκεξνκελία Έγθξηζεο ησλ ηξηκεληαίσλ πνπξγείν Νηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γηεχζπλζε Α.Δ. θαη Ξίζηεσο Ξαππάο Αιέμαλδξνο, Γεξάξδε Πνθία, Γεξάξδεο Γεψξγηνο, Καδνχξνο Γεκήηξηνο,Θενδσξίδεο Ληθφιανο, Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο, Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο, Πηγάιαο Κηραήι Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ: 29 Καΐνπ 2014 Διεγθηηθή : ΠΝΙ αενε (ΑΚ 125) Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο : ΗΩΑΛΛΖΠ Ι.ΞΔΟΟΝΠ (ΑΚ ΠΝΔΙ 11951) Ρχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο : Γελ απαηηείηαη Αλέιεγθηεο Δλδηάκεζεο Νηθ.Θαηαζηάζεηο 7

2 2 ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ... 4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ... 5 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ... 6 ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ... 7 ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ... 8 IV.KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Ο ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Τπεξαμία επηρείξεζεο Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο Απνζέκαηα Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο Λνηπέο πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκα δάλεηα Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο Πσιήζεηο Κόζηνο πσιήζεσλ Άιια έζνδα Άιια έμνδα Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα Φόξνη-Έμνδα Κέξδε αλά κεηνρή Δξγαδόκελνη ζηνλ όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία Δλδερόκελα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ... 30

3 3 ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ ΔΓΓΤΗΔΙ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΔΩ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ

4 4 ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ) ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ εκ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία , , , ,09 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , ,72 πεξαμία επηρείξεζεο , ,00 0,00 0,00 Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο επηρεηξήζεηο , , , ,77 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , , , ,00 Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , , , , , ,96 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα , , , ,49 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο , , , ,73 Ινηπέο απαηηήζεηο , , , ,52 Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , , , , , ,91 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ , , , ,87 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Κεηνρηθφ θεθάιαην , , , ,04 Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο , , , ,10 Απνζεκαηηθά , , , ,39 Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν , , , ,74 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο , , , ,79 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 1.170, ,73 0,00 0,00 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ , , , ,79 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα , , , ,95 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , , , ,95 Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία , , , ,00 Ινηπέο πξνβιέςεηο , ,69 0,00 0,00 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , , , ,29 ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , , , ,19 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο , , , ,01 Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα , , , ,09 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , , , ,50 Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , , , ,29 ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , , , ,89 ύλνιν Τπνρξεώζεσλ , , , ,08 ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ , , , ,87

5 5 ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ) εκ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) , , , ,58 Θφζηνο Ξσιήζεσλ , , , ,97 Μηθηά Κέξδε , , , ,61 Άιια Έζνδα , , , ,62 Έμνδα Γηνηθήζεσο , , , ,13 Έμνδα Γηαζέζεσο , , , ,19 Άιια Έμνδα , , , ,52 Κέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη επελδπηηθώλ απνη/ησλ , , , ,39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα , , , ,00 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα , , , ,78 Εεκία απνκείσζεο ππεξαμίαο ,00 0,00 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο , ,61 0,00 0,00 Κέξδε/δεκηέο πξν θόξσλ , , , ,39 Φφξνο εηζνδήκαηνο , , , ,44 Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο , , , ,83 Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο , , , ,83 Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 34,59-81,54 0,00 0,00 Βαζηθά Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ,0063-0,0167-0,0048-0,0105 Κέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ, επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ , , , ,78

6 6 ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ) ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο , , , ,83 Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα Αληηζηάζκηζε ηακ. Ονψλ 0, ,75 0, ,75 ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα 0, ,75 0, ,75 Φφξνο εηζνδήκαηνο 0, ,32 0, ,40 Ππλ/θεο δηαθνξέο 0, ,55 0,00 0,00 0, ,77 0, ,40 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 0, ,02 0, ,65 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ , , , ,48 Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα θαηαλέκνληαη ζε Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο , , , ,48 Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 34,59-81,55 0,00 0,00

7 ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ) Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθό αληηζηάζκηζεο ηακ.ξνώλ Απνη/ηα εηο λένλ Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν Καζαξήο Θέζεο ύλνιν , , , ,57 Τπόινηπα , , , , ,55 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 34, ,25 Τπόινηπα , , , , , , , , ,32 Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθό αληηζηαζ. Σακ.ξνώλ Απνη/ηα εηο λένλ Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν ύλνιν Τπόινηπα , , , , , , , , ,99 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09-81, ,63 Τπόινηπα , , , , , , , , ,36 7

8 ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθό αληηζηαζ. Σακ.ξνώλ Απνη/ηα εηο λένλ Τπόινηπα , , , , , , ,79 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 ύλνιν Τπόινηπα , , , , , , ,35 ΔΣΑΙΡΔΙΑ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθό αληηζηαζ. Σακ.ξνώλ Απνη/ηα εηο λένλ Τπόινηπα , , , , , , ,53 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0, ,40 0, , , ,48 Τπόινηπα , , , , , , ,05 ύλνιν 8

9 IV.KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ) (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Θέξδε πξν θφξσλ , , , ,39 Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , , , ,39 Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο , ,71 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο , ,61 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο , , , ,00 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , , , ,78 Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ , , , ,94 Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ , , , ,49 (Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) , , , ,21 Μείνλ: Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα , , , ,78 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 6.589, , ,42 0,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) , , , ,34 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ , , , ,78 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 1.846, ,02 527,15 0,00 Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 4.271, , , ,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) , , , ,78 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην ,00 0,00 0,00 Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα , , , ,80 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 0,00-783,87 0,00 0,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) , , , ,80 Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) , , , ,32 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ , , , ,01 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ , , , ,69 9

10 ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ηεο πεξηόδνπ από 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 ε Μαξηίνπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ 1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1957 (ΦΔΘ 140/ ). Ρν 1974 κεηνλνκάζηεθε ζε «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ΦΔΘ 1716/ ). Κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.».Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 13709/06/Β/86/148. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη : Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο θαη παξαηάζεθε κε ηελ απφ Δπαλαιεπηηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε γηα επηπιένλ πελήληα (50) έηε δει. κέρξη ηηο (ΦΔΘ 325/ ). Νη κεηνρέο ηεο ο είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Σ.Α. Ζ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο ή κε, δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ, επεμεξγαζία μπιείαο θαη παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Πηνλ ζθνπφ ηεο ο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαλνκήο πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο απηψλ, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Κέρξη ζήκεξα ε δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν γηα ηελ απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο ο ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2014 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 29/5/2014. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξξφεδξνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ Αληηπξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο ΚΑΓΝΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Δθηειεζηηθφ κέινο ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 10

11 ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΠΗΓΑΙΑΠ ΚΗΣΑΖΙ πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Δθηειεζηηθφ κέινο Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 1.2. Γνκή ηνπ Οκίινπ Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : Έδξα Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο Κέζνδνο ελνπνίεζεο DIPO Α.Δ. Διεπζίλα 99,64% Νιηθή ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 99,94% Νιηθή ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE Διεπζίλα 100% Νιηθή ELTOP DOO Πεξβία Έκκεζε 100% Νιηθή INTERWOOD (CYPRUS) LTD Θχπξνο 40% Θαζαξή Θέζε 2. ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Ο ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη παξνχζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ο, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 34, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ. Γεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλνπηηθέο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο Δλνπνίεζε Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ (ζπγαηξηθέο). Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νθέινπο. Ρα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ, ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ ζπληάζζνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. Νη 11

12 δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα δηεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη ζεηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνθείκελν εηεζίσο ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Αλ είλαη αξλεηηθή, αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. πεξαμία, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε θαη εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο. πγγελείο επηρεηξήζεηο Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή σζηφζν δελ είλαη ζπγαηξηθέο. Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαηά ηελ νπνία ε επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα κε θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη, κεηά απφ ηελ απφθηεζε, ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. Ρν θέξδνο ή ε δεκία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηεο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. 2.3 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ν παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη ηνπο ηνκείο κε βάζε ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 3. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ν φκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 12

13 4. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά για πεπιόδοςρ πος ξεκινούν ηην ή μεηά από ηην 1 Ιανοςαπίος 2014 και δεν έσοςν εθαπμοζηεί νυπίηεπα από ηην Δηαιπεία και ηον Όμιλο Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ θαη ν δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 32 (Τποποποίηζη) «Χπημαηοπιζηυηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ΓΠΧΑ 7 (Τποποποίηζη) «Χπημαηοπιζηυηικά Μέζα: Γνυζηοποιήζειρ- Σςμτηθιζμόρ σπημαηοοικονομικών πεπιοςζιακών ζηοισείυν και σπημαηοοικονομικών ςποσπεώζευν» Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΞΣΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. ΓΠΧΑ 9 «Χπημαηοοικονομικά μέζα» Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. Ρν ΓΞΣΑ 9 πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39. Ρα κέξε ηνπ ΓΞΣΑ 9 πνπ εθδφζεθαλ ην Λνέκβξην 2009 θαη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 αληηθαζηζηνχλ ηα κέξε ηνπ ΓΙΞ 39 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν Λνέκβξην ηνπ 2013, ην ΠΓΙΞ πξφζζεζε ζην ΓΞΣΑ 9 ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Πε επφκελε θάζε ηνπ έξγνπ ζα πξνζηεζνχλ νη λέεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ζ θαη ν βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο 13

14 ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ θαη ν δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΧΑ 7 (Τποποποίηζη) «Χπημαηοπιζηυηικά Μέζα: Γνυζηοποιήζειρ» Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. Ρελ , ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 7 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θαη ν εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ομάδα πποηύπυν ζσεηικά με ηιρ ενοποιήζειρ και ηιρ από κοινού ζςμθυνίερ Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» θαη ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα απηά πξφηππα θαη νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ή κεηά απφ απηήλ. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ν βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: ΓΛΠ 27 (ηποποποιημένο) «Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».ρα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν Ξξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ή ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». 14

15 ΓΛΠ 28 (ηποποποιημένο) «Σςμμεηοσέρ ζε Σςγγενείρ Δπισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο ηνπ Ξξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν». ΓΠΧΑ 10 «Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» Ρν ΓΞΣΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Ρν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. ΓΠΧΑ 11 «Σσήμαηα ςπό κοινό έλεγσο» Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ (joint arrangements) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. ΓΠΧΑ 12 «Γνυζηοποίηζη ζςμμεηοσών ζε άλλερ ονηόηηηερ» Ρν ΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 15

16 αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28. Ρξνπνπνίεζεο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 - Νδεγίεο κεηάβαζεο Νη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12, πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ρξνπνπνίεζεο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27 Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 31 Νθησβξίνπ 2012 παξέρνπλ κηα εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΔΓΓΠΧΑ 21 «Διζθοπέρ» Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ο θαη ηνπ Νκίινπ. 16

17 ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ο θαη ηνπ Νκίινπ. ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» - Αλαλέσζε παξαγώγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο» Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη ψζηε λα εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ο θαη ηνπ Νκίινπ. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» - «Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή ιχζε, αλ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 δχν θχθινπο πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ο θαη ηνπ Νκίινπ εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 17

18 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο Γ.Π.Χ.Α 2 «Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηυν μεηοσών» Ρξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο» θαη πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» (πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» Γ.Π.Χ.Α. 3 «Σςνενώζειρ επισειπήζευν» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ζα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Γ.Π.Χ.Α. 8 «Λειηοςπγικοί Τομείρ» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε νληφηεηα παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά. Γ.Π.Χ.Α. 13 Δπιμέηπηζη ηηρ εύλογηρ αξίαρ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9 θαη ηνπ ΓΙΞ 39 δελ αθαηξνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκεηξεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα ηηκνινγεκέλα πνζά, απξνεμφθιεηεο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθφ. Γ.Λ.Π. 16 Δνζώμαηα Πάγια Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. Γ.Λ.Π. 24 Γνυζηοποιήζειρ Σςνδεδεμένυν Μεπών Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο» ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γ.Λ.Π. 38 Άϋλα Πεπιοςζιακά Σηοισεία Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. 18

19 Δηήζιερ Βεληιώζειρ ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλορ Γ.Π.Χ.Α. 1 Ππώηη εθαπμογή ηυν διεθνών πποηύπυν σπημαηοοικονομικήρ αναθοπάρ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α., έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΞΣΑ ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ. Γ.Π.Χ.Α. 3 Σςνενώζειρ επισειπήζευν Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΞΣΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. Γ.Π.Χ.Α. 13 Δπιμέηπηζη ηηρ εύλογηρ αξίαρ Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΞΣΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, ή ην ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε. Γ.Λ.Π. 40 Δπενδύζειρ ζε Ακίνηηα Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΞΣΞ 3 Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα, απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ μερσξηζηά. 19

20 5. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 5.1 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ) Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο Γήπεδα νηθφπεδα Θηίξηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Κερ/ηα/ Ρερληθέο εγθ/ζεηο Κεηαθνξηθά κέζα Έπηπια ινηπφο εμνπιηζκφο Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,72 Ξξνζζήθεο ,00 0, , , , ,11 Ξσιήζεηο ,00 0,00 0, ,90 0, ,90 Θαηά ηελ 31/03/ , , , , , ,93 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,13 Απνζβέζεηο , , , , , ,90 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ ,00 0,00 0, ,75 0, ,75 Θαηά ηελ 31/03/2014 0, , , , , ,28 Αλαπόζβεζηε αμία Καηά ηελ 31 Μαξηίνπ , , , , , ,65 Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,59 Πχλνιν Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο Γήπεδα νηθφπεδα Θηίξηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Κεραλήκαηα κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο Κεηαθνξηθά κέζα Έπηπια ινηπφο εμνπιηζκφο Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,74 Ξξνζζήθεο , , , , , ,78 Ξσιήζεηο ,00 0, , ,00 0, ,73 Θαηά ηελ 31/03/ , , , , , ,79 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,64 Απνζβέζεηο , , , , , ,30 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ ,00 0, , ,98 0, ,39 Θαηά ηελ 31/03/2013 0, , , , , ,54 Αλαπόζβεζηε αμία Καηά ηελ 31/03/ , , , , , ,24 Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,10 Πχλνιν 20

21 Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο Γήπεδα νηθφπεδα Θηίξηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Κερ/ηα/ Ρερληθέο εγθ/ζεηο Κεηαθνξηθά κέζα Έπηπια ινηπφο εμνπιηζκφο Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,24 Ξξνζζήθεο , ,00 330, ,60 Ξσιήζεηο , ,90 Θαηά ηελ 31/03/ , , , , , ,94 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,15 Απνζβέζεηο , , , , , ,11 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ , ,75 0, ,75 Θαηά ηελ 31/03/2014 0, , , , , ,51 Αλαπόζβεζηε αμία Καηά ηελ 31 Μαξηίνπ , , , , , ,43 Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,09 Πχλνιν Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο Γήπεδα νηθφπεδα Θηίξηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Κεραλήκαηα κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο Κεηαθνξηθά κέζα Έπηπια ινηπφο εμνπιηζκφο Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,52 Ξξνζζήθεο , , , , , ,78 Θαηά ηελ 31/03/ , , , , , ,30 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,44 Απνζβέζεηο , , , , , ,39 Θαηά ηελ 31/03/2013 0, , , , , ,83 Αλαπόζβεζηε αμία Θαηά ηελ 31/03/ , , , , , ,47 Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , , , ,08 Πχλνιν Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο ,00 επξψ γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 21

22 5.2 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , ,08 Ξξνζζήθεο ,00 0,00 0,00 Θαηά ηελ 31/03/ , , , ,08 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ , , , ,43 Απνζβέζεηο , ,93 0, ,93 Θαηά ηελ 31/03/ , , , ,36 Αλαπόζβεζηε αμία Καηά ηελ 31/03/ , , , ,72 Καηά ηελ 31/12/ , , , , Τπεξαμία επηρείξεζεο πεξαμία εμαγνξάο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE (θαηά ηελ απφθηεζε) Κείνλ : Εεκία απνκείσζεο ,29 ύλνιν , Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: DIPO A.E. 0,00 0, , ,82 ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 0,00 0, , ,32 ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝI Α.Δ.Β.Δ , , , ,74 ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE 0,00 0, , ,00 INTERWOOD CYPRUS , ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,88 Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ 0,00 0, , ,11 ΤΝΟΛΟ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΚΑΙ ΤΓΓΔΝΔΙ , , , ,77 ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,77 22

23 5.5 Απνζέκαηα Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: Απνζέκαηα Δκπνξεχκαηα , , , ,26 Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή , , , ,39 Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο , , , ,73 ύλνιν , , , ,38 Κείνλ : Ξξφβιεςε γηα απαμίσζε απνζεκάησλ , , , ,89 ύλνιν , , , , Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Ξειάηεο , , , ,33 Γξακκάηηα εηζπξαθηέα , , , ,35 Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο , , , ,92 Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε , , , ,58 Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε , , , ,32 Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο , , , ,77 Απαηηήζεηο από πειάηεο , , , ,73 Αγνξέο ππφ παξαιαβή , , , ,65 Διι. Γεκφζην , , , ,01 Ινηπνί Σξεψζηεο , , , ,63 Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ , , , ,08 Ξξνθ/ιέο γηα αγνξέο απνζεκ , , , ,35 Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ , , , ,15 Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα , , , ,65 Λνηπέο απαηηήζεηο , , , ,52 Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: πφινηπν πξνβιέςεσλ 01/01/ , , , ,63 Ξξνβιέςεηο ρξήζεσο , , , ,52 Γηαγξαθέο ρξήζεσο , ,38 0, ,38 Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 31/03/ , , , ,77 23

24 5.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : Ρακείν , , , ,83 Θαηαζέζεηο φςεσο , , , ,34 ύλνιν , , , , Μεηνρηθό θεθάιαην Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επηά επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά ( ,04), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο εμήληα έμη ( ) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ ( 0,44) εθάζηε εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο νγδφληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα ( ) είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη ( ) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο. Νη κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 5.9 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο Γηαθνξά ππέξ ην άξηην , , , ,10 Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο , , , ,53 Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ , , , ,07 Έθηαθην απνζεκαηηθφ , , , ,04 Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά , , , ,06 Ινηπά απνζεκαηηθά , , , ,24 Απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο ηακ.ξνψλ , , , ,55 ύλνιν , , , , Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 24

25 Νκνινγηαθά δάλεηα , , , ,95 Καθξνπξφζεζκα. δάλεηα , ,92 0,00 0,00 Ξαξάγσγν αληηζηάζκηζεο ηακ. ξνψλ , , , ,77 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξ , , , ,52 ύλνιν , , , , Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: Τπνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα : Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο , , , ,00 ύλνιν , , , , Λνηπέο πξνβιέςεηο Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ , ,69 0,00 0,00 Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ σο εμήο: Έδξα Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ DIPO Α.Δ. Διεπζίλα ,69 ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο ,00 ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE Διεπζίλα ,00 ύλνιν ,69 Νη ρξήζεηο γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ειέγρζεθαλ βάζεη ηεο ΞΝΙ απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή. Νκνίσο ειέγρεηαη θαη ε ρξήζε Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 25

26 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρ/ζκεο ππνρξεώζεηο πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο , , , ,01 Γξακκάηηα πιεξσηέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0,00 0,00 0,00 0,00 ύλνιν , , , ,01 Αγνξέο ππφ παξαιαβή , ,02 0,00 Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί , , , ,38 Δπηηαγέο πιεξσηέεο , ,81 0,00 0,00 Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ , , , ,54 Κεξίζκαηα πιεξσηέα 1.266, , , ,63 Ξηζησηέο δηάθνξνη , , , ,13 Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ , , , ,61 ύλνιν , , , , Βξαρππξόζεζκα δάλεηα Νη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ δάλεηα : Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο , , , ,09 Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε , , , ,00 ύλνιν , , , , Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ΦΞΑ , , , ,48 ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΞΟΝΠ/ΘΝ , , , ,51 ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΡΟΗΡΩΛ 4.189, , , ,80 ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ , , , ,44 ΠΡΟΗΓ. ΥΡΗΔΩΝ , , , ,27 ύλνιν , , , , Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 26

27 Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ , , , ,95 Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη , , , , , , , ,95 Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο , , , ,91 Απεπζείαο ζηελ θαζ. ζέζε 0, ,41 0, ,80 Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα απνηειέζκαηα , , , ,24 Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο , , , ,95 Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Δλζψκαηα πάγηα , , , ,95 ύλνιν , , , ,95 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , ,45 πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ , , , ,40 πνρξεψζεηο απφ ρξεκ. κηζζψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ , , , ,13 Απνκείσζε απνζεκάησλ , , , ,89 Απνκείσζε απαηηήζεσλ , , , ,19 Αληηζηάζκηζε ηακ. ξνψλ , , , ,22 Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ , , , ,72 ύλνιν , , , ,00 27

28 5.17 Πσιήζεηο Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : Ξσιήζεηο εκπ/ησλ , , , ,85 Ξσιήζεηο πξντφλησλ , , , ,49 Ξσιήζεηο ινηπ.απνζ , , , ,96 Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ , ,92 122,02 33,28 Πχλνιν , , , , Κόζηνο πσιήζεσλ Ξσιήζεσλ εκπ/ησλ , , , ,46 Ξσιήζεσλ πξντφλη , , , ,94 Ξσιήζεσλ ινηπ. Απνζ , , ,65 149,83 Ξσιήζεσλ ππεξεζ , ,86 68,23 22,74 Πχλνιν , , , , Άιια έζνδα Έζνδα απφ πξνκήζεηεο 2.268,09 304, ,09 304,11 Έζνδα απφ ελνίθηα , , , ,00 Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ , , , ,51 Πχλνιν , , , , Άιια έμνδα Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 5.530, , ,79 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα -47,43 426,72-47,22-935,86 Έθηαθηεο δεκίεο 340,34 23,27 340,34 23,27 Έθηαθηα θέξδε -774, ,98-774,82 0 Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 7.049, , , ,01 Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ ,33-0, ,47-0,07 Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο , , , ,38 ύλνιν , , , ,52 28

29 5.21 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ , , , ,93 Ακνηβέο ηξίησλ , , , ,85 Ξαξνρέο ηξίησλ , , , ,76 Φφξνη ηέιε 2.537, , , ,28 Γηάθνξα έμνδα , , , ,46 Απνζβέζεηο παγίσλ , , , ,85 ύλνιν , , , , Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ , , , ,24 Ακνηβέο ηξίησλ , , , ,44 Ξαξνρέο ηξίησλ , , , ,91 Φφξνη ηέιε , , , ,57 Γηάθνξα έμνδα , , , ,95 Απνζβέζεηο παγίσλ , , , ,08 ύλνιν , , , , Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , , , ,78 Ξηζησηηθνί ηφθνη , , , ,00 Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο , ,61 0,00 0,00 ύλνιν , , , , Φόξνη-Έμνδα Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θεξδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έζνδν/έμνδν) , , , ,44 ύλνιν , , , ,44 29

30 5.25 Κέξδε αλά κεηνρή Βαζηθά Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο) Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο , , , ,83 Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ Βαζηθά θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή -0,0063-0,0167-0,0048-0, Δξγαδόκελνη ζηνλ όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία Άηνκα Δλδερόκελα Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠΡΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ επξψ ,79 ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλντθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο δελ ζπληξέρνπλ. Ππγθεθξηκέλα δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ξξνηχπνπ, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιή Ιήςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε απηφλ θαη λα εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο 30

31 ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Ππλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη σο έλαο ηνκέαο. Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο εζσηεξηθνχ θαη δελ ππάξρεη επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδνο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) έρεη σο εμήο: ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΝΛΓΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΜΙΔΗΑΠ , , , , ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ , , , , ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ ΞΙΑΛΗΠΚΑ , ,90 122,02 33, ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ ΜΙΔΗΑΠ , ,02 0,00 0,00 ΠΛΝΙΝ , , , ,58 7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ Νη ζπλαιιαγέο ηεο ο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : Ξνζά ζε επξψ α) Έζνδα , , , ,65 β) Έμνδα 0, , , ,71 γ) Απαηηήζεηο , , , ,91 δ) πνρξεψζεηο 0, , , ,04 ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο , , , ,87 ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο , , , ,00 Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ (ζπγαηξηθψλ) κεξψλ ηνπ νκίινπ. Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο παξνρέο. 8. ΔΓΓΤΗΔΙ Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί πξνο ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ Θαηάζηεκα Ιεπθσζίαο ππέξ ηεο ζπγγελνχο ηεο INTERWOOD CYPRUS LTD κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ,00 επξψ. 31

32 9. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31 εο Καξηίνπ 2014, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Διεπζίλα, 29 Καίνπ 2014 Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Αιέμαλδξνο Ξαππάο Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 32

33 33

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Γ Ο Μ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Ι Κ Δ A Ρ Ι Θ Μ Ο Γ Δ Μ Η 0 4 3 5 5 8 4 0 6 0 0 0 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα