Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ"

Transcript

1 ΑΡ. Μ.Α.Δ /06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1

2 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ... 3 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ Βάζε ζχληαμεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Νέα πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πκθσλίεο αγνξάο, επαλαπψιεζεο ρξενγξάθσλ Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά εηζνδήκαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Μηζζψζεηο Σξέρσλ θαη Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Πξνβιέςεηο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Αλαγλψξηζε εζφδσλ Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ Κεθαιαηαθή επάξθεηα Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα Άπια πάγηα Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερφκελα γηα εκπνξία Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Καζαξή Θέζε Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Γάλεηα Σξαπεδψλ (βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο) Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Κχθινο εξγαζηψλ Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα Λνηπά δηάθνξα έμνδα Απνζβέζεηο Έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο Φφξνη εηζνδήκαηνο Κέξδε/(δεκηά) αλά κεηνρή πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Δλδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο / απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31Γεθεκβξίνπ

3 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Α. Υξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε καδί κε ηελ παξνχζα έθζεζε, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 19 ε εηαηξηθή ρξήζε πνπ έθιεηζε ηελ 31/12/2010 (Γηαρείξηζε 01/01-31/12/2010), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο "Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ", ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κύθινο εξγαζηώλ: Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην έηνο 2010 ήηαλ ρηι. παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 33.32% ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε Εεκηέο πξν θόξσλ: Οη δεκηέο πξν θφξσλ ηεο ρξήζεσο 2010 αλήιζαλ ζε ρηι. έλαληη δεκηψλ 48 ρηι. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Εεκηέο κεηά από θόξνπο: Οη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο ηεο ρξήζεσο 2010 αλήιζαλ ζε ρηι. έλαληη δεκηψλ 90 ρηι. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Γείθηεο Μέηξεζεο Δπηδόζεσλ Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο ηεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο ψζηε λα εληνπίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ηπρφλ απνθιίζεηο: 3

4 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010 είλαη: α. Οηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 31/12/ /12/2009 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 57,44% 69,46% Πάγην Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 42,56% 30,54% Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Τπνρξεψζεσλ 111,51% 87,95% χλνιν Τπνρξεψζεσλ / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & ππνρξεψζεσλ 47,28% 53,20% Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & ππνρξεψζεσλ 52,72% 46,80% Ίδηα Κεθάιαηα / Πάγην Δλεξγεηηθφ 123,89% 153,21% Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 1,33 1,40 Κεθάιαην Κίλεζεο / Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 24,55% 28,56% β. Απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / χλνιν Δζφδσλ -95,43% -1,79% Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα -25,78% -0,67% Μηθηά Απνηειέζκαηα / χλνιν Δζφδσλ -7,14% 16,95% ROE (Return On Equity) Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: -26,128% -1,227% ROCE (Return On Capital Employed) Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ: -25,20% -1,77% 4

5 Β. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ζε επξψ θαη ε εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Ωζηφζν παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ησλ ηζνηηκηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπ. Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία παξέρεη πίζησζε ζηνπο πειάηεο ηεο γηα αγνξά κεηνρψλ (margin account) εθαξκφδνληαο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη επηκέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Κίλδπλνο Αληηζπκβαιιόκελνπ Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν κε εθπιήξσζεο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ πιεξσκή ηεο Δηαηξείαο ζην πξνζδηνξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ηε ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε. ε θαζεκεξηλή βάζε πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ/ ππνρξεψζεσλ πξνο θάζε ζπκβαιιφκελν. Ζ Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα πξαγκαηνπνηεί ζε θάζε ρξήζε ζρεηηθέο πξνβιέςεηο εθφζνλ πθίζηαηαη ιφγνο. Κίλδπλνο από ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ Ο θιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη αληαγσληζηηθφο ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ (MiFID). Ζ Δηαηξεία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ κέζσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο. Κίλδπλνο αγνξάο Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάηηεη απφ ηε ιήςε / δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Οπνηνζδήπνηε παξάγνληαο επεξεάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ηηο ρξεκαηαγνξέο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ ην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο ζε θηλεηέο αμίεο είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο θαη επηηνθίνπ Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο ππνρξεψζεηο ζε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. 5

6 Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο είλαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην (έθζεζε ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ εθξνψλ) θαη θαζνξίδεηαη αλά ρξεκαηνδφηεζε κε βάζεη ηηο επίζεκεο ηηκέο euribor πιένλ πεξηζσξίνπ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηε δηαηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ρξενγξάθσλ Οη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο γηα ξεπζηφηεηα ειέγρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ γηα καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο,φπσο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηαηξεία επίζεο δηαζέηεη κεγάιε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ν βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο 31/12/2010 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 900 ρηι. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην έηνο 2010 Οη αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζπλέρηζαλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εηαηξεία καο πνπ θαηέγξαςε κείσζε ζηα έζνδα χςνπο 33,32%. Ζ Διιεληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε θξίζε ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ησλ πςειψλ ειιεηκκάησλ. Μεηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010 θαη ελψ ε ρψξα πξνζπαζεί λα δαλεηζζεί, ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ (θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ) εθηηλάρζεθαλ ζε δπζζεψξεηα χςε (επηηφθηα ρξενθνπεκέλεο ρψξαο) Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαηλφηαλ θαη εληέιεη ήηαλ πνιχ πην θαθή, απφ ηηο εθηηκήζεηο ζηα ηέιε ηνπ Αθνινχζεζε, ε έληαμε ηεο ρψξαο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο κε πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο θαη εμπγίαλζεο (ψζηε ε ρψξα λα κε θεξχμεη ζηάζε πιεξσκψλ), Ζ Διιεληθή νηθνλνκία βπζίζζεθε ζε χθεζε θαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο αλαδείρζεθε ζε κεγάιν αζζελή, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο έθζεζήο ηνπ ζε θξαηηθά νκφινγα αιιά θαη δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζε κία ρψξα ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε βαζηά χθεζε. Όπσο ήηαλ ινγηθφ ε ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά επεξεάζηεθε αξλεηηθά, παξνπζηάδνληαο κεγάιε κεηαβιεηφηεηα θαη θηλνχκελε έληνλα πησηηθά. Ζ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά γηα ην 2010 θαηέιαβε ηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμχ 84 ρξεκαηηζηεξίσλ παγθνζκίσο, κε πηψζε θνληά ζην 36%, αθνχ ηε ηειεπηαία ζέζε θαηέιαβε ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Βελεδνπέιαο κε πηψζε 36,5%. 6

7 Οη αξλεηηθέο απηέο εμειίμεηο, ήηαλ αδχλαην λα κελ επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο εηαηξείαο καο ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα γηα ην 2010 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 01/01-31/12/ Κχθινο εξγαζηψλ ,47 1,802, Μηθηά θέξδε , ,11 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ ,24-747, Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ ,64-48, Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (Α) ,79-90, Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο (Β) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β) ,79-90, Έλα κεγάιν κέξνο ηεο αχμεζεο ηεο δεκηάο καο ην 2010 απφ ηε πξνεγνχκελε ρξνληά νθείιεηε ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ θαηά 32,32% ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο θαη απφ ηελ αξλεηηθή απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ ηεο εηαηξείαο πνζνχ ,10 επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά θαηά %. Ζ Γηνίθεζε ζα εληείλεη ηηο πξνζπαζεηέο πνπ έρνπλ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απψιεηαο εζφδσλ, ηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο θαη ηεο ξεπζηφηεηάο, θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο. Πξννπηηθέο γηα ην 2011 Γλσξίδνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη κηα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε. Δίκαζηε φκσο αηζηφδνμνη γηαηί έρνπκε ζηφρνπο θαη εξγαδφκαζηε ζθιεξά γηα λα ηνπο πεηχρνπκε. Έρνπκε ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ καο θαη θπξίσο ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ καο. Εεηνχκελν ήηαλ θαη παξακέλεη ε πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ε ζπλερήο ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε. Ζ ζηξαηεγηθή καο δίδεη έκθαζε ζηνπο δχν ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ καο πνπ είλαη βεβαίσο ε ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη ε επέθηαζή ησλ εξγαζηψλ καο ζε επηιεγκέλεο μέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Δγγχεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα καο θαη ε εκπεηξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Γ. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ24) Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πεξίνδν αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,39 επξψ, ηα έζνδα απφ κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε αλήιζαλ ζην πνζφ ,84 επξψ. 7

8 Οη ππνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ 5.198,27. Γ. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ηεο εηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009, θαη θαηά ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2010 δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε εηαηξεία απνδέρηεθε ηελ δηνηθεηηθή επίιπζε δηαθνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3888/2010 γηα ηηο ειεγκέλεο θνξνινγηθά ρξήζεηο , θαη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα πεξαίσζεο ηνπ λ. 3888/2010 γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη Σν πνζφ ησλ θφξσλ γηα ην θιείζηκν ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 188 ρηι. επξψ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο επηβαξχλζεθαλ κε ην πνζφ ησλ 10 ρηι. ην δε ππφινηπν πνζφ θαιχθζεθε απφ ήδε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Αζήλα, 25 Φεβξνπαξίνπ 2011 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΠΔΡΒΑΝΑ 8

9 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή. Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο " Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ" Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο "Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. - ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ"., πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 9

10 αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α..Δ Παηεζίσλ 81 & Υέπδελ, Αζήλα Α.Μ. ΟΔΛ 111 Ζ Οξθσηόο Διεγθηήο Κιενλίθε Π. Ληθαξδνπνύινπ Α.Μ. ΟΔΛ:

11 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. 31-Γεθ Γεθ-09 Μαθξνπξόζεζκν ελεξγεηηθό Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία , ,52 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,20 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα , ,42 Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο , ,35 ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ελεξγεηηθνύ , ,49 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 0,01 0,01 Πειάηεο - Υξεκαηηζηέο -Υξεκαηηζηήξην , ,59 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,87 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα εκπνξία , ,36 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα , ,77 ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ , ,60 ύλνιν ελεξγεηηθνύ , ,09 ΠΑΘΖΣΗΚΟ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθό θεθάιαην , ,00 Απνζεκαηηθά , ,38 Τπόινηπν ζπζζσξεπκέλσλ θεξδώλ/δεκηώλ , ,86 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) , ,52 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο , ,96 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα ηξαπεδώλ , ,00 Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο-ρξεκαηηζηέο- ρξεκαηηζηήξην , ,52 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο , ,40 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο , ,69 ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,61 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) , ,57 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ (α)+(β) , ,09 11

12 Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ ρξήζεο Πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο , ,06 Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο , ,46 Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο , ,52 Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ , ,21 Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα , ,16 Λνηπά δηάθνξα έμνδα , ,40 Απνζβέζεηο , ,11 Έμνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο , ,88 Έζνδα από ηόθνπο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο , ,41 Μείνλ: Έμνδα από ηόθνπο- ζπλαθή έμνδα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο , ,83 Υξεκαηνπηζησηηθά Απνηειέζκαηα Έζνδα / (Έμνδα) , ,58 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ , ,78 Μείνλ: Φόξνη εηζνδήκαηνο , ,91 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο , ,69 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο - - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο , ,69 Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ , ,38 ( ,17) ,21 Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2009 Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/12/2009 (90.045,69) (90.045,69) Τπόινηπα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ , ,38 ( ,86) ,52 Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2010 Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/12/2010 ( ,79) ( ,79) Τπόινηπα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ , ,38 ( ,65) ,73 12

13 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ ( πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) , ,78 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , ,11 Πξνβιέςεηο , ,89 Απνηίκεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ , ,36 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο , ,72 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα , ,09 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Μείσζε/(Αύμεζε) απαηηήζεσλ , ,66 (Μείσζε)/Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) , ,63 Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα , ,91 Καηαβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο , ,00 Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) , ,99 Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ , ,31 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ , ,04 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ , ,95 Σόθνη εηζπξαρζέληεο , ,67 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα , ,88 Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) , ,15 Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 0, ,00 Δμνθιήζεηο δαλείσλ , ,00 Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) , ,00 Καζαξή αύμεζε/κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) , ,16 Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ , ,61 Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ , ,77 13

14 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηαζεί λφκηκα, εδξεχεη ζηελ Αζήλα νθνθιένπο 7-9 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ Δηαηξία, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο δηεμαγσγήο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θάζε είδνπο, ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη παξαγψγσλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή φισλ ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν δίθηπν ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ ην θεληξηθφ θαηάζηεκα θαη ην ππνθαηάζηεκα Θεζζαινλίθεο. Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ Βάζε ζύληαμεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γελ ππάξρνπλ πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο. Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηε δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπο. 14

15 Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηκήζεσλ, αξρψλ, παξαδνρψλ θαη θξίζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ζηε δηελέξγεηα ησλ εθηηκήζεσλ απηψλ. Ζ Δηαηξία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ Νέα πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ΔΠΦΑ 2 (Τποποποίηζη) «Παποσέρ πος Εξαπηώνηαι από ηην Αξία ηυν Μεηοσών» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010) θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. ΔΠΦΑ 3 (Αναθευπημένο) «Σςνενώζειρ Επισειπήζευν» και ΔΛΠ 27 (Τποποποιημένο) «Ενοποιημένερ καιιδιαίηεπερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» 15

16 Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ( contingent consideration ) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. ΔΠΦΑ 1 (Τποποποίηζη) «Ππώηη εθαπμογή ηυν διεθνών πποηύπυν σπημαηοοικονομικήρ αναθοπάρ» ππόζθεηερ απαλλαγέρ Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. ΔΛΠ 39 (Τποποποίηζη) «Φπημαηοοικονομικά μέζα: Αναγνώπιζη και Επιμέηπηζη» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 Πξόηππα ππνρξεσηηθά κεηά ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΛΠ 32 (Τποποποίηζη) «Φπημαηοοικονομικά μέζα: Παποςζίαζη» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 16

17 ΔΠΦΑ 9 «Φπημαηοοικονομικά μέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ εηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΛΠ 24 (Τποποποίηζη) «Γνυζηοποιήζειρ ζςνδεδεμένυν μεπών» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο 17

18 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εηαηξία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΦΑ 1 (Τποποποίηζη) «Ππώηη εθαπμογή ηυν διεθνών πποηύπυν σπημαηοοικονομικήρ αναθοπάρ» γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο κεηάβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο λέαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ εχινγεο αμίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο έρεη ήδε γίλεη ε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. ΔΛΠ 12-(Τποποποίηζη) «Φόποι Ειζοδήμαηορ». Ζ Σξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΦΑ 7 «Φπημαηοοικονομικά Μέζα: Γνυζηοποιήζειρ Τποποποιήζειρ αναθοπικά με ππόζθεηερ γνυζηοποιήζειρ ζε πεπιπηώζειρ μεηαθοπών σπημαηοοικονομικών πεπιοςζιακών ζηοισείυν» Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ΕΔΔΠΦΑ 12 - Σςμθυνίερ Παπασώπηζηρ (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία.. 18

19 ΕΔΔΠΦΑ 16 - Ανηιζηαθμίζειρ μιαρ καθαπήρ επένδςζηρ ζε εκμεηάλλεςζη ζηο εξυηεπικό (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηνπιίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία, θαζψο ε εηαηξία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. ΔΓΓΠΥΠ 17, Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ Ζ δηεξκελεία 17 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο ε εηαηξία δελ έρεη δηαλείκεη κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ΔΓΓΠΥΠ 18, Μεηαθνξέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ Ζ δηεξκελεία 18 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο ε εηαηξία δελ έρεη δερηεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ πειάηεο. Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά από ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ ΕΔΔΠΦΑ 19 «Διαγπαθή Φπημαηοοικονομικών Υποσπεώζευν με ζςμμεηοσικούρ ηίηλοςρ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010). Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΕΔΔΠΦΑ 14 (Τποποποίηζη) «Όπια Πεπιοςζιακών Σηοισείυν Καθοπιζμένυν Παποσών, Ελάσιζηο Απαιηούμενο Σσημαηιζμένο κεθάλαιο και η αλληλεπίδπαζη ηοςρ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011). Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κηα ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 19

20 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ Ζ Δηαηξία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ ζηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, γηα θφξν εηζνδήκαηνο, γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ εχινγε αμία ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ θαη ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Προβιέψεης γηα επηζθαιείς απαηηήζεης. Ζ Δηαηξία εμεηάδεη δηαξθψο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ε νπνία πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Προβιέψεης γηα Φόρο Εηζοδήκαηος. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο, βάζεη εθηηκήζεσλ, απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. Προβιέψεης γηα αποδεκίωζε προζωπηθού. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. Καηά ηηο εθηηκήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνρέο γηα ηνπο πξνεμνθιεηηθνχο ζπληειεζηέο, ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ. Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο θχζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη παξαδνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα. 20

21 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα απνηίκεζεο βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή φηαλ θξηζεί πην θαηάιιειν αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εηαηξία κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ είλαη σο εμήο: - Κηίξηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 50 έηε - Μεηαθνξηθά κέζα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 5-9 έηε - Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 4-7 έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 21

22 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ινγηζκηθφ Ζ/Τ) παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Οη απνζβέζεηο ησλ αζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ αζψκαησλ παγίσλ είλαη: - Λνγηζκηθφ 3 έσο 4 έηε Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα. Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηέρνληαη γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο θαη ηελ είζπξαμε κηζζσκάησλ. ηα βηβιία νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πνπ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εθηηκά φηη δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαηαρσξνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. (α) Φπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία αποηιμώμενα ζηην εύλογη αξία μέζυ αποηελεζμάηυν: Δίλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία απηή εθφζνλ έρεη, θαηά θχξην ιφγν, απνθηεζεί κε ζθνπφ ηε βξαρππξφζεζκε κεηαπψιεζή ηνπ. Σα παξάγσγα ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα γηα εκπνξία, εθηφο εάλ έρνπλ νξηζηεί σο ζηνηρεία αληηζηάζκηζεο. Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξνπζηάδνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε εηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή 22

23 λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ). Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε εηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ηνπο ζηα απνηειέζκαηα, παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Σν έζνδν απφ κεξίζκαηα γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκά ηεο εηαηξίαο λα εηζπξάμεη είλαη βεβαησκέλν. β) Διαθέζιμο ππορ πώληζη σαπηοθςλάκιο. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία είηε δελ εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο εάλ ε δηνίθεζε ζθνπεχεη λα πνπιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ρξεφγξαθα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ) θαη κεηέπεηηα απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο πξνζθνξάο φηαλ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά ή ηηο αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κνληέια απνηίκεζεο φηαλ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα απηφ απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέρξη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ λα πνπιεζεί ή λα ππνζηεί απνκείσζε. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί 23

24 απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπιεζεί ή κφληκα απνκεησζεί, ηφηε ε ζπζζσξεκέλε δεκηά πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ δεκηά απηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο αθνχ αθαηξεζεί ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν. (γ) Σςμμεηοσέρ ζε Εγγςηηικά Ταμεία. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Απφ ηηο ζπκκεηνρέο απηέο πξνθχπηνπλ πξφζνδνη νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο. Όηαλ νη πξφζνδνη δελ είλαη άκεζα εηζπξάμηκεο θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ θαη δελ επεξεάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, κέρξη λα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ εηαηξία.. (δ) Δάνεια και απαιηήζειρ. ηελ θαηεγνξία απηή ε εηαηξία εληάζζεη ηηο ρνξεγήζεηο πνπ θάλεη απεπζείαο ζε πειάηεο ηεο κέζσ margin account, θαζψο θαη ηηο πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ ηεο. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θάπνηνο πειάηεο δε ζα κπνξέζεη λα εμνθιήζεη φια ηα νθεηιφκελα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ πειάηε θαη ε αζέηεζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο απνηεινχλ ελδείμεηο φηη κία απαίηεζε έρεη απνκεησζεί ή είλαη κε εηζπξάμηκε. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, φπσο απηή πξνθχπηεη βάζεη ηνπ 24

25 πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ην πνζφ ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο κεησζεί θαη ε κείσζε ζρεηίδεηαη κε αληηθεηκεληθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε, ηφηε ε πξφβιεςε κεηψλεηαη θαηαρσξψληαο ηε δηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα. Ζ εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ηεο, αιιά κφλν κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηεηαθψλ ηεο αλαγθψλ πκθσλίεο αγνξάο, επαλαπώιεζεο ρξενγξάθσλ. Σα ρξεφγξαθα πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζπκθσλίεο επαλαπψιεζεο (reverse repos) αλαγλσξίδνληαη σο ινηπέο απαηηήζεηο απφ ηξάπεδεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο επαλαπψιεζεο αλαγλσξίδεηαη σο ηφθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπκθσλίαο επαλαπψιεζεο. Σα ρξεφγξαθα πνπ πσινχληαη κε βάζε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos), θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ελερπξηαζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ν απνδέθηεο έρεη ην δηθαίσκα, βάζεη ζπκβνιαίνπ, λα πνπιήζεη ή λα επαλεθρσξήζεη ην ελερπξηαζκέλν ζηνηρείν. Ζ ππνρξέσζε πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο πεξηιακβάλεηαη ζηα νθεηιφκελα πνζά ζε άιιεο ηξάπεδεο, ή ζε πειάηεο, φπσο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξν Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά εηζνδήκαηα. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ Μεηνρηθό θεθάιαην. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Ζ Δηαηξία δελ πξνβαίλεη ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 25

26 Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο. Σα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ εμνθινχληαη θαλνληθά, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εχινγε αμία ηεο κειινληηθήο πιεξσκήο γηα ηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ Μηζζώζεηο. ηελ εηαηξία δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, νχηε ζπκβάζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο, φπσο απηά έρνπλ αλακνξθσζεί ζηε θνξνινγηθή δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 26

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΪΣΟΓΛΟΤ ΥΑΡΣΔΛ Α.Β.Δ.Δ.

ΥΑΪΣΟΓΛΟΤ ΥΑΡΣΔΛ Α.Β.Δ.Δ. ΥΑΪΣΟΓΛΟΤ - ΥΑΡΣΔΛ Α.Β.Δ.Δ. ΥΑΡΣΟΤ ΥΑΡΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ηεο 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 (πεξίνδνο: 1ε Ιαλνπαξίνπ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010) Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η 57249304000 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πνζά ζε Δπξώ) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) ΜΑΡΣΗΟ 2009 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32

«ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.elvesa.gr Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Μαίνπ 2015 1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΘΔΗ Ο Όμιλος Η εταιρία 31/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. (1 ε Ηαλνπαξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. (1 ε Ηαλνπαξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΛΗΣΩ ΜΑΙΔΤΣΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. Δτήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ"

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ " γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθωλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7365/06/Β/86/32 Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Μαρηίοσ 2011... Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΔΥΔΣ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΟRE ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ

ΜΔΣΔΟRE ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο από 1 Ηνπιίνπ 2010 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΝΩΝΤΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ.

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 1937001000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 33722/01ΓΣ/Β/95/16) Έδξα : Λ. Κεθηζνύ 90 Πεξηζηέξη Σ.Κ. 12132 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ

Διαβάστε περισσότερα