ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ"

Transcript

1 ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 3 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 7 2. ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ θφζηνπο Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φνξνινγία Κχθινο Δξγαζηψλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Πηζησηέο Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ Πξνβιέςεηο Δπηρνξεγήζεηο Μεξίζκαηα Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο Σνκείο Γξαζηεξηφηεηαο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οπζηψδεηο θξίζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ ΣΟΚΟΗ ΔΟΓΑ 20

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 8. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ /ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ /ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΟΦΔΗΛΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΓΟΘΔΗ (ΕΖΜΗΑ) ΚΔΡΓΟ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΓΚΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 34

4 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ επί ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013 Κύριοι Μέηοτοι, Το Διοικηηικό Σσμβούλιο ζας σποβάλει ηην έκθεζή ηοσ επί ηων πεπραγμένων ηης εηαιρικής τρήζης από έως ηης Εηαιρείας καθώς και ηον Ιζολογιζμό και ηις άλλες Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο ασηή. Α ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ Ζ εηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο έσο , δηέγξαςε ζπλεηή πνξεία παξά ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ πνπ επηθξάηεζε κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 5,73% απφ ,34 ην 2012 ζε ,72 ην 2013, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ θαηά 0,24% απφ ,29 ην 2012 ζε ,09 ην Ζ αχμεζε ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ήηαλ απνηέιεζκα αλάιεςεο λέσλ ηειενπηηθψλ ζεηξψλ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζπγθξηηηθψλ κεγεζψλ ήηαλ ε αχμεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 35,59%. Β ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Παξαθάησ παξαηίζεληαη ε εμέιημε ησλ αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο καο. Λφγσ ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηειενπηηθή αγνξά απμήζεθαλ νη πσιήζεηο θαηά 5,73% κε ην θφζηνο λα θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ελψ ηα έμνδα δηνίθεζεο κεηψζεθαλ θαηά 12,41%. Λφγσ ηεο κείσζεο θαη νξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, εκθάληζε ην 2013 θέξδε πξν θφξσλ επξψ ,56, έλαληη θεξδψλ πξν θφξσλ ην 2012 επξψ 1.739,09.

5 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ α) ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο β) ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ Ίδηα θεθάιαηα γ) ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ Ίδηα θεθάιαηα + καθξνπξφζεζκεο Γείθηεο θαιχςεσο παγηνπνηήζεσλ κε δηαξθή Τπνρξεψζεηο θεθάιαηα Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 31/12/ /12/2012 1,03 1,02 39,92% 0,27% 1,25 0,65 Γ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ εηαηξεία, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εθηίζεηαη ζε αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Κχξην κέιεκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Κξίλεηαη ζθφπηκν πάλησο λα επηζεκαλζεί, φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απφ ηε θχζε ηνπο, παξέρνπλ ιεινγηζκέλε θαη φρη απφιπηε αζθάιεηα, δηφηη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πεξηνξίδνπλ κελ ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθιείζνπλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Οηθνλνκηθή πγθπξία: Ζ ζπλερηδφκελε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, κε δεδνκέλε ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ Σειενπηηθψλ Μέζσλ θαη γηα φζν δηάζηεκα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα ζπλερίδεηαη, ζα εμαθνινπζήζεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά καο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο, ε εηαηξεία έιαβε ζεηξά κέηξσλ ην 2012, ηα νπνία ζπλερίζηεθαλ θαη ην 2013, κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ, κέζσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ δαπαλψλ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηελ εηαηξεία, είλαη επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή ζηελφηεηα ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ.

6 Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επελδχζεσλ παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή βάζε θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηζηαζηαθά, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν γηα λα κεηξηαζζεί ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη γηα λα αιιάμεη ν ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ, θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ελψ ζε πεξίπησζε ζχλαςεο κέζν-καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ δχλαηαη ε ρξεκαηνδφηεζε λα πεξηιακβάλεη ζηαζεξά θαη θπκαηλφκελα επηηφθηα. Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε ζπγγελή εηαηξεία. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία. πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, δεηείηαη επηπιένλ θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε. ην ηέινο ηνπ 2013, θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Γ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ Μεηά απφ κηα ρξνληά ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ ζηνλ ρψξν ησλ ηειενπηηθψλ κέζσλ, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο καο κε ηηο θηλήζεηο κείσζεο ησλ δαπαλψλ θαη αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ζην πξνζερέο κέιινλ, ζα ζπλερίζεη κε αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ ρψξν ησλ ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ. Πνιχηηκν ζηήξηγκα ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζα είλαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ πνπ ζα καο αλαηεζνχλ. Μέζσ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ησλ ηειενπηηθψλ ζεηξψλ θαη εθπνκπψλ, θαη θαη επέθηαζε ε πξνζέιθπζε λέσλ ηειενπηηθψλ κέζσλ κε ηα αλάινγα νθέιε πνπ ζα απνθέξεη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο καο. E ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 96,96% ηνπ ζπλφινπ, έρνπλ ελερπξηαζζεί ζηνπο νκνινγηνχρνπο (Σξάπεδεο) γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηε κεηξηθή εηαηξεία. Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηεο εηαηξείαο «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»

7 ειίδα 1 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΑΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

8 Γλψκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΑΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Πεηξαηάο 29 Μαξηίνπ, 2014 Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΓΗΟΝΤΖ ΓΑΛΑΝΖ Α.Μ. ΟΔΛ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ Α.Δ. ΑΚΣΖ ΜΗΑΟΤΛΖ 93-ΠΔΡΑΗΑ ΑΜ ΟΔΛ 119

9 ειίδα 3 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ- 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 εκ Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) , ,34 Κφζηνο πσιήζεσλ 6 ( ,09) ( ,29) Μηθηφ θέξδνο , ,05 Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο , , , ,20 Έμνδα δηνηθήζεσο 6 ( ,80) ( ,02) Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο (15.896,47) (11.236,17) Κέξδνο εθκεηαιιεχζεσο , ,01 Έζνδα/(Έμνδα) απφ κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Σφθνη - 'Δζνδα , ,04 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 ( ,94) ( ,96) Κέξδε πξν θφξσλ , ,09 Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 -- ( ,01) Αλαβαιιφκελνη θφξνη 12 (78.711,35) (21.182,98) Κέξδε/(Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο ,21 ( ,90) Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο εηαηξίαο ,21 ( ,90) ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ Πνζά κε αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ ,16 -- Αλαβαιιφκελνο θφξνο 12 (16.050,10) -- Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ,06 -- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ,27 ( ,90) Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο εηαηξίαο Κέξδνο/(Εεκία) αλά κεηνρή 31 0,5308 (0,2747) εκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

10 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ειίδα 4 εκ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 10 1,79 1,86 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,78 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία , ,34 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , ,67 χλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ , ,65 ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Απνζέκαηα , ,26 Πειάηεο , ,10 Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ , ,93 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,03 Πξνθαηαβνιέο , ,95 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα , ,40 χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ , ,67 χλνιν ελεξγεηηθνχ , ,32 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 Απνζεκαηηθά , ,36 Απνηειέζκαηα εηο λέν 22 ( ,05) ( ,32) χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ , ,04 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο , ,79 χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,79 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Οθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο , ,99 Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο , ,57 Οθεηιέο απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο , ,37 Λνηπέο ππνρξεψζεηο , ,41 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,15 χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,49 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ & ππνρξεψζεσλ , ,32 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

11 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ειίδα 5 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Απνηειέζκαηα Κέξδε πξν θφξσλ , ,09 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα : Απνζβέζεηο , ,05 Πξνβιέςεηο 23 (6.422,59) (14.951,70) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 122,75 Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε,δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 7.2 (702,12) ( ,03) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , ,96 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Μείσζε απνζεκάησλ , ,57 (Αχμεζε)/Mείσζε απαηηήζεσλ ( ,19) ,42 (Mείσζε)/Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ( ,46) ,38 Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ,12) ( ,50) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (77.145,96) (51.430,67) χλνιν (εθθξνψλ)/εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) ( ,36) ,32 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ & άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 11 (10.760,25) (6.963,11) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ & άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0, ,51 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 702,12 168,79 χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (10.058,13) (5.081,81) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα ( ,16) ,25 χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) ( ,16) ,25 Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) ( ,65) ,76 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,64 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο , ,40 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

12 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ειίδα 6 Μεηνρηθφ Σαθηηθφ Λνηπά Κέξδε/(δεκίεο) χλνιν Κεθάιαην απνζεκαηηθφ απνζεκαηηθά εiο λέν Καζαξά ζέζε Τπφινηπν 31 εο Γεθεκβξίνπ, , , ,38 ( ,42) ,94 Εεκίεο ρξήζεσο ( ,90) ( ,90) Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ, , , ,38 ( ,32) ,04 Καζαξά ζέζε Τπφινηπν 31 εο Γεθεκβξίνπ, , , ,38 ( ,32) ,04 Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ , ,16 Αλαβαιιφκελνο θφξνο Κέξδε ρξήζεσο (16.050,10) ,21 (16.050,10) ,21 Τπφινηπν , , ,38 ( ,05) ,31 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

13 ειίδα 7 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. Γεληθή πιεξνθφξεζε Ζ «ΑΝΧΖ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1987 (Φ.Δ.Κ. Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 2466/ ). Ζ Δηαηξία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ 15826/01/ΑΣ/Β/87/705. Ζ δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζηεί απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζην Μεηξψν Α.Δ. ζε ηξηάληα (30) έηε θαη ιήγεη ην Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ. θνπνί Κχξηνη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. είλαη: Παξαγσγή Σειενπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Οξγάλσζε εθζέζεσλ, κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ θαη ελ γέλεη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πψιεζεο θαη πξνψζεζεο κνπζηθψλ δίζθσλ. Γηελέξγεηα κνπζηθψλ εγγξαθψλ, ερνγξαθήζεσλ, βηληενζθνπήζεσλ. Παξαγσγή, εηζαγσγή, εμαγσγή θαη εκπνξία δίζθσλ. Παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαθήκηζεο.. Παξαγσγή θαη εκπνξία παληφο είδνπο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, ηαηληψλ θαη εθπνκπψλ. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: Φψηηνο Γ. Μπφκπνιαο-Πξφεδξνο Γ.. Ηζαάθ Δ. Υαζίδ -Γηεπζχλσλ χκβνπινο Θσκάο Α. ησδφπνπινο-μέινο Νηθφιανο Κ. Κνληίδεο-Μέινο πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο Παξά ηηο ζπλερηδφκελεο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο αγνξάο ε εηαηξεία ήηαλ γηα ην 2013 θεξδνθφξνο. Σνχην είλαη έλδεημε ηεο δπλακηθήο ηεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο. Γεγνλφο πνπ είλαη πξνυπφζεζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. πλεθηηκψληαο ηo αλσηέξσ ε δηνίθεζε έρεη ζπληάμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.

14 ειίδα 8 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη δηεξκελεηψλ. 2.1 Νέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα αθφινπζα λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα ΓΠΥΑ, φπσο απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013: α. ΓΠΥΑ 7 (ηξνπνπνίεζε), Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 7 απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζπκςεθηζκφ ρξεκαννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε θαζαξή βάζε, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη πνπ ππφθεηληαη ζε ζπλνιηθνχο δηαθαλνληζκνχο ζπκςεθηζκνχ (master netting arrangements). Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο θχξηεο θαηαζηάζεηο, αιιά κφλν ηηο γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε ζεκείσζε 33. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. β. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο. Σν λέν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φηαλ γίλεηαη επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ εχινγσλ αμηψλ. Σν λέν πξφηππν δελ επεξεάδεη ηελ εηαηξεία. γ. ΓΛΠ 1 (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ Κνλδπιίσλ ηνπ Λνηπνχ πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηα θνλδχιηα ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο λα δηαρσξηζηνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα νπνία ζα αλαηαμηλνκεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζε φζα δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ. Ζ επίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο έρεη νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά φρη ησλ θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. δ. ΓΛΠ 12 (ηξνπνπνίεζε), Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη κηα πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε θαηά ηελ επηκέηξεζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ φηαλ νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα παξαδνρή, ε νπνία κπνξεί λα αληηθξνπζηεί, φηη ε επέλδπζε ζε αθίλεηα αλαθηάηαη πιήξσο κέζσ πψιεζεο. H αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ελφο κε απνζβέζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επίζεο βαζίδεηαη ζε αλάθηεζε κέζσ πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ε. ΓΛΠ 16 (ηξνπνπνίεζε) Δλζψκαηα Πάγηα. Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε επηζθφπεζε ησλ απνζεκάησλ ψζηε λα βεβαησζεί φηη δελ πεξηιακβάλνπλ ινηπφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ζη. ΓΛΠ 19 (αλαζεσξεκέλν) Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν ηξνπνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν αλαβαιιφκελν θφζηνο πξνππεξεζίαο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, ηψξα έρεη αλαγλσξηζηεί πιήξσο. Ζ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηψξα αλαγλσξίδεηαη βάζεη ελφο επηηνθίνπ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πνηφηεηαο, ην νπνίν είλαη ζπλεπέο κε ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία θαζψο νη ππνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δελ επελδχνληαη ζε μερσξηζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

15 ειίδα 9 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία Σα αθφινπζα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη ηζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία: α. Σν ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα έρεη εθαξκνγή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ ζα μεθηλήζνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά. Χο απνηέιεζκα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ (ην 2009, 2011 θαη 2013), ε εκεξνκελία εθαξκνγήο έρεη δηαγξαθεί θαη ζα πξνζηεζεί φηαλ νινθιεξσζεί ην πξφηππν. Πξνο ην παξφλ ην ΓΠΥΑ 9 πεξηγξάθεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα θξηηήξηα απναλαγλψξηζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα επηκεηξνχληαη είηε ζην απνζβέζηκν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, κε κηα κε ακεηάθιεηε επηινγή θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε λα αλαγλσξίδνληαη κεξηθνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηψξα κπνξεί λα επηκεηξεζεί ζην απνζβέζηκν θφζηνο κφλνλ εάλ ε Δηαηξεία έρεη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν λα δηαθξαηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, λα εηζπξάμεη ηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ. Καηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ, ε Δηαηξεία ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, εηδηθά γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη πεξηζζφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα ινγηζηηθνπνηνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο, αιιά κεξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα απαηηεζεί λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ηα παξάγσγα), κε ηηο αιιαγέο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ππνρξεψζεσλ λα αλαγλσξίδνληαη ζην ινηπφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα. Οη θαλφλεο απναλαγλψξηζεο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΓΠΥΑ 9. Γελ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ. Οη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Ννέκβξην 2013 έρνπλ ειαθξπλζεί ζε ζρέζε κε φηη επηηξεπφηαλ πξνεγνπκέλσο. Οη απαηηήζεηο ζα βαζίδνληαη ζην θαηά πφζνλ ππάξρεη κηα νηθνλνκηθή αληηζηάζκηζε, κε κηθξφηεξν πεξηνξηζκφ ζην λα απνδεηρζεί θαηά πφζνλ κηα ζρέζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο παξνχζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ ζα έρεη ην πξφηππν ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Πάλησο ην πξφηππν δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. β. ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ κηα νληφηεηα ειέγρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο. Σν λέν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλε θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία δηέπεη ηελ ελνπνίεζε κηαο νληφηεηαο. Σν πξφηππν παξαζέηεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο απφ απηέο πνπ ίζρπαλ απφ ην ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Πάλησο ην ΓΛΠ 27 έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ εθαξκνζηεί ην ΓΠΥΑ 10. Ζ Δηαηξεία έρεη αμηνινγήζεη νηη δελ ζα ππάξρεη νπνηαδήπνηε επίπησζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ.

16 ειίδα 10 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία (ζπλ.) γ. ΓΠΥΑ 11 Απφ θνηλνχ Γηεπζεηήζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο απφ θνηλνχ δηεπζέηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εμεηάδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ επελδπηή. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 11, ην ΓΛΠ 28 ηξνπνπνηείηαη θαη κεηνλνκάδεηαη ζε πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο. Σν ΓΠΥΑ 11 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηελ εηαηξεία θαζφζνλ δελ ζπληάζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. δ. ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρέο ζε άιιεο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηελ επίπησζε ησλ ζπκκεηνρψλ απηψλ ζηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θνηλνπξαμίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νληφηεηεο δνκεκέλεο κε εηδηθφ ηξφπν. Σν πξφηππν δελ είλαη πηζαλφ λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ε. Σν ΓΛΠ 19 (ηξνπνπνίεζε), Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ Δηζθνξέο απφ Δξγαδφκελνπο, ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε απινπζηεχεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εηζθνξψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ εξγαδφκελνπο ή ηξίηνπο γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ πξνππεξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δάλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο, γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί ηνπ κηζζνχ, νη εηζθνξέο απηέο κπνξεί λα αλαγλσξηζηνχλ κεησηηθά ηνπ θφζηνπο ππεξεζίαο ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ε ππεξεζία. Δάλ ε εηζθνξά ζπλδέεηαη κε ηα έηε ηεο ππεξεζίαο, ε εηζθνξά αλαγλσξίδεηαη σο κέξνο ηνπ κηθηνχ νθέινπο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ππάιιειν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ζη. ΓΛΠ 32 (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκφο Υξεκαηννηνθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 32 δηεπθξηλίδεη ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ζπκςεθηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη απίζαλν λα έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. δ. ΓΛΠ 36 (ηξνπνπνίεζε) Γλσζηνπνηήζεηο Αλαθηήζηκσλ Πνζψλ γηα Με ρξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη θαη πξνζζέηεη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο θχξηεο θαηαζηάζεηο αιιά κφλν ηηο γλσζηνπνηήζεηο. ε. ΓΛΠ 39 (ηξνπνπνίεζε), Τπνθαηάζηαζε Παξαγψγσλ θαη πλέρηζε ηεο Λνγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ζε ζπγθεθξηκέλα παξάγσγα ππνθαζίζηαηαη απφ έλα θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν (clearing house). Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ δελ ζα επεξεάζεη ηελ εηαηξεία.

17 ειίδα 11 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 3.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο αληίζηνηρεο δηεξκελείεο ηνπο Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 3.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ α. Νφκηζκα ζπλαιιαγψλ θαη παξνπζίαζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ πνχ είλαη ην λφκηζκα πνπ επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. β. πλαιιαγέο θαη νηθνλνκηθά κεγέζε Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ινγηζηηθνπνηνχληαη αξρηθά βάζεη ηεο ηζνηηκίαο (Δπξψ πξνο μέλν λφκηζκα) ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Σα ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα κεηαθξάδνληαη ζην λφκηζκα ησλ βηβιίσλ βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο ρξήζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα κε ρξεκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαθξάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θηήζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο αλαθχπηνπλ Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε ηεο αμίαο.. Οη απνζβέζεηο εθηηκψληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ σο αθνινχζσο: Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 5 έσο 20 έηε Έπηπια θαη ζθεχε 3 έσο 8 έηε Μεηαθνξηθά κέζα 5 έσο 6 έηε Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 3 έσο 5 έηε Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη κε ηε πψιεζε ή κε ηελ έλδεημε φηη δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νθέιε απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηνπ. Κέξδνο ή δεκία φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ηνπ παγίνπ (ππνινγηδφκελνπ σο ε δηαθνξά κεηαμχ θαζαξνχ πνζνχ δηάζεζεο θαη αμίαο βηβιίσλ) κεηαθέξεηαη ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία δηαγξάθεηαη.

18 ειίδα 12 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο(ζπλ.) 3.5. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνγηζκηθφ Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία νξίδεηαη ζηα 3 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Γηθαηψκαηα θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Σα δηθαηψκαηα θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε πνζνζηφ 80% θαηά ην πξψην έηνο πξνβνιήο θαη 12%, 8% θαηά ηα δχν επφκελα έηε αληίζηνηρα Φνξνινγία Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή. Σα θνξνινγεηέα θέξδε δηαθέξνπλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο σο απηά αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηφηη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα ηα νπνία δελ θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά ζε άιιεο ρξήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ πνζά ηα νπνία νπδέπνηε θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ή εηεξνρξνληζκέλε θνξνινγία είλαη ν θφξνο πνπ εθάζηνηε νθείιεηαη ή απαηηείηαη ιφγσ ρξνληθήο δηαθνξάο ζηελ θνξνινγία εζφδσλ ή θνξνινγηθή αλαγλψξηζε εμφδσλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη ζην κέγεζνο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθχςεη κειινληηθά. Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη θαηά θαλφλα γηα φιεο ηηο πξφζθαηξεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ πνπ πηζαλνινγείηαη λα ππάξμνπλ θνξνινγεηέα θέξδε θαη ζπκςεθηζηεί κε ηελ αληίζηνηρε αλαθχπηνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ (απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο) αμηνινγνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εθάζηνηε Ηζνινγηζκνχ θαη αλαζεσξνχληαη αλ απαηηεζεί, ζπλεθηηκψληαο λέα δεδνκέλα θαη ζπγθπξίεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαζεζηκφηεηα κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα αμηνπνίεζε ηνχησλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία αλαθχπηεη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε θαη έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί κέρξη 31/12/13. Απηφο ν θφξνο επηβαξχλεη ή πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ζπλδέεηαη κε πνζά πνπ κεηαθέξνληαη ζην ινηπφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή απ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα νπφηε θαη ν θφξνο έρεη ηελ ίδηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε.

19 ειίδα Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο(ζπλ.) 3.7. Κχθινο Δξγαζηψλ Ο θχθινο εξγαζηψλ ινγηζηηθνπνηείηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ θαη αληηπξνζσπεχεη θπξίσο έζνδα απφ ηειενπηηθέο παξαγσγέο, εθζέζεηο θαζψο θαη δηαθεκηζηηθέο ηαηλίεο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληφο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη επί ρξνλνινγηθήο βάζεσο κε αλαθνξά ζην επελδεδπκέλν θεθάιαην θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην. Σα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ησλ κεηφρσλ γηα πιεξσκή νξηζηηθνπνηείηαη Απνκείσζε αμίαο παγίσλ ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ γίλεηαη ζρεηηθή αμηνιφγεζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Σπρφλ χπαξμε αλάγθεο απνκείσζεο απηή απνηηκάηαη θαη θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο εάλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πάγην ππάξρεη ζηελ Καζαξή Θέζε αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο, νπφηε ζπκςεθίδεηαη ην ππφινηπν ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ θαη ην αθάιππην πνζφ ηεο δεκίαο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Έλδεημε αλάγθεο απνκείσζεο δελ ππήξρε θαηά ηελ Πειάηεο Οη πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ελ ζπλερεία απνηηκψληαη ζπλεθηηκψληαο ηελ παξνχζα αμία ηνπο ππνινγηδφκελεο βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Απνκείσζε, ιφγσ δηαθνξάο κε ηελ παξνχζα αμία θαζψο θαη πξφβιεςε γηα ηπρφλ επηζθάιεηεο γίλεηαη κφλν αλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε απνκείσζε κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. ηαλ ε είζπξαμε αλακέλεηαη εληφο ησλ επφκελσλ 12 κελψλ ραξαθηεξίδνληαη σο ηξέρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Αλ φρη εκθαλίδνληαη σο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε πξνζδηνξίζηκα δηαζέζηκα Γάλεηα Σξαπεδψλ Σα έληνθα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη νη ινγαξηαζκνί θίλεζεο θεθαιαίσλ θαηαρσξνχληαη, φηαλ εθηακηεχνληαη, ζηελ αμία έθδνζεο κεησκέλεο κε ην ζρεηηθφ θφζηνο. Δλ ζπλερεία αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ πιεξσηέσλ δφζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Δλδερφκελε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη έρεη εηζπξαρζεί σο βάζε ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ζπλνιηθψλ δφζεσλ απνπιεξσκήο ηνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε πνιηηηθή ρεηξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δαλείσλ (ζεκ. 3.12) Κφζηνο δαλεηζκνχ Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ή θαηαζθεπή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ε νινθιήξσζε κέρξη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ή πψιεζή ηνπο εθηείλεηαη ζε ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα επαπμάλεη ην θφζηνο ησλ παγίσλ. Σπρφλ αληίζηνηρν έζνδν (ηφθνη έζνδα) απνκεηψλνπλ ην θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ. Λνηπά θφζηε δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ επηζπκβαίλνπλ.

20 ειίδα 14 ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο(ζπλ.) Πηζησηέο Ζ αξρηθή απνηίκεζε ησλ πηζησηψλ γίλεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ. Δλ ζπλερεία απνηηκψληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη εθ φζνλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία. Οη πηζησηέο ραξαθηεξίδνληαη σο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο φηαλ ε πιεξσκή ηνπο αλακέλεηαη λα γίλεη εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο. Αλ φρη παξνπζηάδνληαη σο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δξγαηηθή Ννκνζεζία ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε κε ηε ζπληαμηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαηαβάιεη ζ απηφ ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή παξνρή. Ζ ρξεκαηηθή απηή παξνρή νθείιεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηζνχηαη κε ην 40% ηνπ πνζνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε παξακέηξνπο α) ην ρξφλν ππεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία β) ηελ κεληαία ακνηβή θαηά ην έηνο ζπληαμηνδφηεζεο θαη γ) ινηπνχο παξάγνληεο σο πξνζδηνξίδνληαη ππφ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηε κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζηνχκελεο κνλάδνο (Projected unit credit method) σο πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν ΓΛΠ 19 (αλαζεσξεκέλν θαη ηζρχνλ απφ 1/1/2013).Ζ κέζνδνο απηή ζεσξεί θάζε πεξίνδν ππεξεζίαο σο δηθαηνινγνχζα κηα επηπξφζζεηε κνλάδα νθέινπο θαη κεηξά θάζε κνλάδα ρσξηζηά ψζηε λα δηακνξθψζεη ηε ηειηθή ππνρξέσζε. Οη πην ζεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: Ζκεξνκελία Δπηηφθην Αχμεζε εθηίκεζεο πξνεμφθιεζεο απνδνρψλ Πιεζσξηζκνί ,40% 0,00% 2% ,60% 0,00% 2% Κηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ ζε καθξνρξφληα βάζε Ζιηθηαθέο νκάδεο Οηθεηνζειήο απνρψξεζε Απφιπζε Έσο 35 7% 5% % 3% 51 θαη άλσ 2% 1% Ζ ππνρξέσζε (πξφβιεςε) πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη ε παξνχζα αμία ηεο εθηηκνχκελεο ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ( ) αλαινγηζηηθή κειέηε. Αλαθχπηνπζεο λέεο ππνρξεψζεηο ιφγσ δηαξξεχζαζαο πεξηφδνπ, πεξηιακβάλνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ελψ ε δηαθνξά απφ επαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ πεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ζ επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ απφ πξνηχπνπ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 23.1 Ζ εηαηξεία δελ έρεη πηνζεηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα επέλδπζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εθάζηνηε απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αληαπφθξηζε ηεο ζ απηή ηελ ππνρξέσζε φηαλ απηή αλαθχπηεη.

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα