ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ."

Transcript

1 ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011

2 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο...3 Ηζνινγηζκφο...4 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ...5 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί Ζ εηαηξεία Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κηλδχλσλ Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελνη Φφξνη Δηζνδήκαηνο Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά Τπνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο Έμνδα θαη είδνο Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε αλά κεηνρή Μεξίζκαηα Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο-απαηηήζεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

3 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Εηζνδήκαηνο εκείσζε Έζνδα Κφζηνο πσιήζεσλ Μηθηό θέξδνο Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο Έμνδα δηάζεζεο Έμνδα δηνίθεζεο Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο Κέξδνο εθκεηαιιεύζεσο Κφζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφ Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα Κέξδνο πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Καζαξό θέξδνο πεξηόδνπ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Κέξδε θαηά κεηνρή γηα ηελ πεξίνδν -Βαζηθά (ζε επξώ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 3

4 Ιζνινγηζκόο εκείσζε ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά σξεπκέλα θέξδε ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσο Πξνβιέςεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4

5 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηνρηθό Κεθάιαην Σαθηηθό Απνζεκαηηθό Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν Δηαηξία Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/ πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/ Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/ πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο Μεηαθνξά Πιεξσκή Μεξηζκάησλ Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 5

6 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ εκείσζε Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θφξσλ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 6, Εεκία απφ ηε πψιεζε παγίσλ Πηζησηηθνί Σφθνη Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Ταμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ππο μεηαβολών κεθαλαίος κίνηζηρ Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ θαη πξνβιέςεσλ Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Καηαβεβιεκέλνη θφξνη Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Αγνξά άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μεξίζκαηα πιεξσζέληα Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεσο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6

7 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ Δηαηξία ηνηρεκάησλ ηδξχζεθε ηελ κε ηελ επσλπκία ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ (εθεμήο «ε Δηαηξεία») απφ ηελ θνηλνπξαμία INTΡAΛOT A.E. INTRALOT INTERNATIONAL Ltd κε αξρηθφ ζθνπφ λα αλαιάβεη, ππνγξάθνληαο απφ θνηλνχ κε ηελ θνηλνπξαμία ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ., ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε, ππνζηήξημε θαη δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο θαη κεηαβιεηήο απφδνζεο πνπ δηνξγαλψλεη ε ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηε ρψξα καο. Ζ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε κεηά απφ δηεζλή δηαγσληζκφ. ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, ε νπνία έιεμε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2006, ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ αλέιαβε: Σελ επηινγή ησλ γεγνλφησλ επί ησλ νπνίσλ ζα δηεμάγεηαη ζηνηρεκαηηζκφο. Σελ θαηάξηηζε ησλ απνδφζεσλ ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ. ηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ παηρληδηψλ. Σελ εθηχπσζε ησλ δειηίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ησλ παηρληδηψλ. Σελ νξγάλσζε ησλ παηρληδηψλ κέζσ ηειεθψλνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε). Σε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (risk management) ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. Σελ 23 Ννεκβξίνπ 2006 ππεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία κε ηελ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ θαη ηελ INTRALOT INTERNATIONAL LTD θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ,κε αληηθείκελν ηε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηελέξγεηα θαη δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ, ηε δηάζεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ ζηνηρεκάησλ απηψλ, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζψο θαη ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε ηεξκαηηθψλ κεραλψλ πξαθηνξείσλ. Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο νινθιεξψζεθε ζηηο 29/7/2007. ηηο 31 Ηνπιίνπ 2007 ππεγξάθε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία κε ηελ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ θαη ηελ INTRALOT INTERNATIONAL LTD θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ, κε αληηθείκελν ηελ πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ ζηνηρεκαηηζκνχ ζην παηρλίδη «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ», ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθήο, θαη ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο, ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε λέσλ ηεξκαηηθψλ κεραλψλ πξαθηνξείσλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαηεζέληνο εμνπιηζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ε εηαηξεία αλέιαβε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ηνπ παηρληδηνχ «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο. Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο νινθιεξψζεθε ηελ 31/7/2010. ηηο 30 Ηνπιίνπ 2010 ηα κέξε ππέγξαςαλ ηξνπνπνηεηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηελ ΟΠΑΠ ΑΔ ην νπνίν παξέηεηλε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κέρξη ηελ 30 Ηνπιίνπ Με ην απφ 1 Γεθεκβξίνπ 2010 ηξνπνπνηεηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο κε ηελ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ θαη ηελ INTRALOT INTERNATIONAL LTD θαζνξίζζεθαλ νη ππνρξεψζεηο θαη νη ακνηβέο κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ ΟΠΑΠ ΑΔ. Ζ εηαηξεία αλέιαβε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ηνπ παηρληδηνχ «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο. Ζ Δηαηξία επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2004 θαη ζην εμσηεξηθφ παξέρνληαο ππεξεζίεο αλάινγνπ αληηθεηκέλνπ ζε αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ. Σελ 14/6/2005 ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ Α.Δ. ίδξπζε ζηελ Κχπξν ζπγαηξηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία Betting Company Cyprus Limited παξέρνληαο ππεξεζίεο δηεμαγσγήο ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ 7

8 νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη ινηπψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ, ζε εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ηεο κεηξηθήο ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ.. Ζ Δηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 άιιαμε έδξα. Ζ λέα Γηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ νδφ Πξεκεηήο αξηζκ. 3 ζην δήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. Σν site ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν είλαη Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ν νπνίνο ζηηο ζπκκεηείρε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαηά πνζνζηφ 100%. Ζ Δηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθήο Betting Company Cyprus Limited ελνπνηνχληαη πιήξσο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ.. Ζ Δηαηξεία δελ ζπλέηαμε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηελ 28 ε Μαξηίνπ Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί Η εηαηξεία 2.2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ. Οη εθηηκήζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηεξίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ζε ππνζέζεηο πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, θξίλνληαη ινγηθέο. Οη εθηηκήζεηο θαη ηα θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ, επαλεθηηκψληαη γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηπρφλ αιιαγέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία, γηα ηε ζχληαμε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο , είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη νη λέεο Γηεξκελείεο, πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Καησηέξσ αλαθέξνληαη πνηα πξφηππα θαη δηεξκελείεο ηξνπνπνηήζεθαλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» - ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ- Πξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα ηνπο Τηνζεηνχληεο γηα Πξψηε Φνξά 8

9 - ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ- Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζε έλα Όκηιν - ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε- Δπηιέμηκα Αληηζηαζκηδφκελα ηνηρεία - ΔΓΓΠΥΑ 12 πκθσλίεο Παξαρώξεζεο - ΔΓΓΠΥΑ 15 πκβάζεηο γηα ηελ Καηαζθεπή Αθηλήησλ - ΔΓΓΠΥΑ 16 Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε Δμσηεξηθνύ - ΔΓΓΠΥΑ 17 Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο - ΔΓΓΠΥΑ 18 Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο Όιεο νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα θαη νη λέεο δηεξκελείεο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ζηα ΓΠΥΑ θαη εθδόζεθαλ από ην πκβνύιην ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. - ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2. - ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. - ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. - ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. - ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. - ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. - ΓΛΠ 18 «Έζνδα» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο /εληνιέαο ή πξάθηνξαο. - ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» 9

10 Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ). - ΓΛΠ 38 «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. - ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. - ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν. - ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθό» Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα 10

11 θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Οη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο θαηάηαμεο θαη απνηίκεζεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δηαηεξήζεθαλ θαη ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ επίδξαζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο εηαηξείαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. - ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξείαο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. - ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε- Παξνπζίαζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) - ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ- Πεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε απφ ηηο πγθξηηηθέο Γλσζηνπνηήζεηο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηνπο Τηνζεηνχληεο γηα Πξψηε Φνξά κέζα (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010) - ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) - ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011) - ΔΓΓΠΥΑ 19 Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010) Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 11

12 - ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ: (α) πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα αιιάμεη ηηο ινγηζηηθέο ηεο πνιηηηθέο ή ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ηνπ ΓΠΥΑ 1 αθνχ έρεη ήδε δεκνζηεχζεη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34, (β) απαιιαγέο φηαλ ε βάζε αλαπξνζαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη σο «ηεθκαηξφκελν θφζηνο», θαη (γ) απαιιαγέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο «ηεθκαηξφκελν θφζηνο» γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ή ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο ΓΠΛΑ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. - ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. - ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. - ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο. - ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. - ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε. - ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 2.4 Ελνπνίεζε Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «Δηαηξείαο ηνηρεκάησλ» είλαη νη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ε νπνία έρεη θάλεη ρξήζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξέρεηαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 12

13 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο Οη ζπγαηξηθέο, είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη έιεγρν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θφζηνο θηήζεσο κείνλ απνκείσζε. Καηά ηελ ε εηαηξεία ζπκκεηείρε ζην θεθάιαην ηεο εμήο εηαηξείαο: Ολνκαζία ζπγαηξηθήο Betting Company Cyprus Limited Υώξα έδξαο Πνζνζηό πκκεηνρή Λνγηζηηθή Αμία Κχπξνο 100% Γξαζηεξηόηεηα Γηεμαγσγή ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ θαη ινηπψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ 2.5 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ ( ), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξίαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ζηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ κε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηέινπο ρξήζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζην θνλδχιη Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο. 2.6 Ελζώκαηα Πάγηα ηνηρεία Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο αμίαο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαη ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ σο αθνινχζσο: - Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο - Μεηαθνξηθά κέζα απφ 5 έσο 7 έηε - Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο απφ 3 έσο 5 έηε Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ επαλεθηηκψληαη γηα ελδερφκελε αλάγθε απνµείσζεο, φηαλ γεγνλφηα ή ζπλζήθεο δείρλνπλ φηη ε αλαθεξφκελε αμία ηνπο κπνξεί λα µελ αλαθηεζεί. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαη φηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ απνηηκψληαη ζηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία. Αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη αμίαο ρξήζεσο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, θάλνληαο ρξήζε ελφο (κεηά απφ θφξν) πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ην νπνίν αληαλαθιά ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο ζην ρξφλν θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο εηζξνέο, ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν. Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Έλα ελζψκαην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη 13

14 είηε θαηά ηελ πψιεζε είηε φηαλ δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (πνπ εθηηκάηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα θαζαξά έζνδα θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έγηλε ε δηαγξαθή. 2.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λογιζμικά ππογπάμμαηα Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (3 έηε ). 2.8 Εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Οη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο πειαηψλ αλαγλσξίδνληαη θαη απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ ηηκνινγήζεθε κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο. Ζ εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο φηαλ ε είζπξαμε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δελ ζεσξείηαη βέβαηε. Απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο δηαγξάθνληαη φηαλ εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο. Όηαλ ε εηζξνή ησλ κεηξεηψλ απφ πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ αλαβάιιεηαη, ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ κεηξεηψλ. Όπνπ ν δηαθαλνληζκφο ζπληζηά ζηελ νπζία παξνρή πηζηψζεσο, ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε πξνεμφθιεζε φισλ ησλ κειινπζψλ εηζπξάμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηζρχνλ επηηφθην γηα παξφκνην µέζν ελφο εθδφηε µε ηελ ίδηα πηζησηηθή δηαβάζκηζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο, θαηαρσξείηαη σο έζνδν ηφθνπ ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζχκθσλα µε ην ΓΛΠ 39 «Υξεµαηννηθνλνκηθά πξντφληα: θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζε». 2.9 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Σν ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηνλ ηζνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο, πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη κεηξεηά ζην ηακείν θαζψο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο µε αξρηθή ιήμε ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν Μεηνρηθό θεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα Πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη µία παξνχζα ππνρξέσζε (λνκηθή ή ηεθκαξηή) σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο, είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ εκπεξηέρεη νηθνλνκηθά νθέιε γηα 14

15 ηε δηεπζέηεζή ηεο θαζψο επίζεο κπνξεί λα γίλεη µία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο. Όηαλ ε εηαηξεία αλακέλεη φιεο ή κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ λα αλαθηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα απφ αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, ε αλάθηεζε αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξε απαίηεζε θαη κφλνλ φηαλ ε είζπξαμε ζεσξείηαη βεβαία ηφηε ε δαπάλε ζρεηηθά µε ηελ πξφβιεςε θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαζαξή απφ ηελ απαίηεζε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. Αλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ζεκαληηθή ηφηε νη πξνβιέςεηο θαζνξίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο µε έλα θαζαξφ θφξνπ επηηφθην πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ ρξφλνπ θαη, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ππνρξεψζεηο. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κίαο εθξνήο πφξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη φηαλ κηα εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή Μηζζώζεηο Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ εηαηξεία νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη µε ην κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Οη πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην ελαπνκείλαλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη απ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Σα θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη µε βάζε ηε κηθξφηεξε πεξίνδν απφ ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έλα έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη κφλν ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο (α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. (β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. 15

16 2.14 Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο θαη εθπηψζεηο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Παποσή ςπηπεζιών Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ θπξίσο ακνηβέο γηα ηελ ππνζηήξημε παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο είηε κε θαζνξηζκέλε ακνηβή είηε σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ παηρληδηψλ. (β) Έζοδα από ηόκοςρ Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο) Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεσο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο, βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί ή νη ππνρξεψζεηο λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη µε βάζε θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζµνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ Κέξδε Αλά Μεηνρή Σα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλνπλ δηαζέζηκα, απαηηήζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ εηαηξεία θάλεη ρξήζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 16

17 δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε εκείσζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ. Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έμνδα ή έζνδα αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ινγηζηηθνπνηείηαη απ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία, ζχκθσλα µε ηνλ λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα Δηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ ε εηαηξεία παχεη λα ειέγρεη ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ µέζν, πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηαλ πσιείηαη ην µέζν, ή φηαλ φιεο νη ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ απνδίδνληαη ζην µέζν κεηαθέξνληαη ζε έλα αλεμάξηεην ηξίην πξφζσπν Δηαλνκή κεξηζκάησλ Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πγθξηηηθά ζηνηρεία Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 3. Δηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: εκπνξηθέο απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε Κίλδπλνο αγνξώλ πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (ή θίλδπλνο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο) πξνθχπηεη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθθξαδφκελα ζε μέλν λφκηζκα, δειαδή ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ζην νπνίν επηκεηξψληαη. Ζ εηαηξεία θαηά ηελ δελ θαηείρε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθθξαδφκελα ζε μέλν λφκηζκα. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη ιφγσ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα νη νπνίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 17

18 Κίλδπλνο Επηηνθίνπ Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ηνπ. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ή θαηαζέζεηο φςεσο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ξεπζηφηεηα. Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζεκαληηθά ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα θαζψο νη θαηαζέζεηο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ είλαη πξνζεζκηαθέο κε κέγηζηε πεξίνδν ηξηψλ κελψλ θαη εγγπεκέλε απφδνζε Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία ππάξρεη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ζηηο θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ζε πηζησηηθή έθζεζε ζε κεγάινπο πειάηεο. Ωζηφζν δελ αλακέλνληαη δεκηέο ιφγσ ηεο ζπλαιιαγήο ηεο Δηαηξείαο κε πειάηεο κε πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα βάζεη ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ θαη κε πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή πνηφηεηα πίζησζεο Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο δηαηεξψληαο πςειά πνζά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ. 4. Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα νθέιε ησλ ινηπψλ κεξψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ Όκηιν θαη λα δηαηεξεί κία βέιηηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Γε ζπληξέρεη θίλδπλνο θεθαιαίνπ γηα ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ησλ ειάρηζησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ησλ κεδεληθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ κεξίζκαηνο, θαιχπηεηαη πάληα απφ ηα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο. 5. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 18

19 6. Ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Βειηηώζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ Μεηαθνξη θά κέζα Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ύλνιν Κόζηνο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Απνζβέζεηο πεξηφδνπ Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Κόζηνο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Απνζβέζεηο πεξηφδνπ Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηε θαηνρή ηεο αθίλεηα. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε εηαηξεία δελ είρε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 19

20 7. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνγηζκηθό Κόζηνο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Απνζβέζεηο πεξηφδνπ Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Κόζηνο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο 0 Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Απνζβέζεηο πεξηφδνπ Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

21 8. Αλαβαιιόκελνη Φόξνη Εηζνδήκαηνο Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο: Ζ κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ: Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: Γηαγξαθή εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο Πξόβιεςε ππνρξέσζεο παξνρώλ ζπληαμηνδόηεζεο Πξνβιέςεηο ύλνιν 1-Ηαλ (Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Γεθ Ηαλ (Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 31-Γεθ Δπηηαρπλόκελεο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ύλνιν 1-Ηαλ (Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Γεθ Ηαλ (Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Γεθ

22 9. Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο Δγγπήζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θηηξίσλ Λνηπέο εγγπήζεηο ύλνιν Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο Πειάηεο Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. 25) Πξνπιεξσκέλα έμνδα Λνηπέο απαηηήζεηο ύλνιν Ζ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο έρεη σο αθνινχζσο: Με ιεμηπξφζεζκα θαη κε απνκεησκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα: Δπξψ (EUR) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Οη θαηαζέζεηο φςεσο είλαη άηνθεο ή έληνθεο πνπ απνδίδνπλ έζνδα ζηα εθάζηνηε εκεξήζηα ηξαπεδηθά επηηφθηα. Οη βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο γίλνληαη γηα πεξηφδνπο απφ µία (1) εκέξα έσο ηξεηο κήλεο, αλάινγα µε ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο, θαη απνδίδνπλ έζνδα αλάινγα µε ηα ζρεηηθά ηζρχνληα επηηφθηα. Σν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην γηα ηε ρξήζε 2010 γηα ηελ Δηαηξία αλήιζε ζε 3,01% (2009: 4,69%). 22

23 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ: Σακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο Βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ύλνιν ηηο βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο µε ζπκβφιαηα αληαιιαγήο λνκηζκάησλ (Δπξψ ζε Ηαπσληθφ Γηέλ), νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο θαη φρη παξάγσγνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο. 12. Μεηνρηθό θεθάιαην Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35 ε θάζε κηα θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. 13. Απνζεκαηηθά Αθνξνιόγεηα θαη Σαθηηθό θαη' εηδηθό ηξόπν ύλνιν απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά Τπφινηπν έλαξμεο θαη ιήμεο πεξηφδνπ Σαθηηθό απνζεκαηηθό Αθνξνιόγεηα θαη θαη' εηδηθό ηξόπν απνζεκαηηθά ύλνιν Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/ Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/ (α) Σαθηηθό απνζεκαηηθό Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Ν.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ (κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγσ. (β) Απνζεκαηηθά από απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη από έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθό ηξόπν Πεξηιακβάλεηαη ην κέξνο ησλ αδηαλέκεησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ (αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά) κε απφθαζε ηεο 23

24 Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ απνρσξήζεσο (α) Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα: Οη εηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία αλήιζαλ ζε γηα ηε ρξήζε 2010 θαη γηα ηε ρξήζε 2009 θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εκείσζε 18. (β) Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο: χκθσλα µε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα µε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη µε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε αλαίηηαο απφιπζεο. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα µε ηελ ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ ρξεκαηνδνηνχληαη. Ζ εηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν µε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Ζ Δηαηξία αλεμάξηεησλ αλαινγηζηψλ (Prudential Co Ltd) πξαγκαηνπνίεζε εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ: Παξνχζα αμία κε ρξεκ/ηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο Εεκηέο (θέξδε) ζηηο πεξηθνπέο θαη ηηο ηαθηνπνηήζεηο Καζαξά αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ πεξίνδν Καηαβιεζείζεο Απνδεκηψζεηο χλνιν πεξηιακβαλφκελν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ: Παξνχζα αμία κε ρξεκ/ηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα