ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ NOTATION ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ -Bd, Steat and Lghtfoot "Tanpot Phenomena" -Bd, Amtong and Haage "Dynamc of Polymec Lqd" Οι υσικές ποσόηες σην εωρία ων αινοµένων µααοράς µπορούν να αξινοµηούν σε - Αριµηικά µονόµερα ή βαµωά µεγέη Scala, όπως ερµοκρασία, ενέργεια, όγκος - ιανυσµαικά µεγέη Vecto, όπως αχύηα, ορµή, ύναµη - Τανυσές ή ανυσικά µεγέη Second-ode teno, όπως ιαµηική άση, ρυµός ροής ορµής Με α αριµηικά µονόµερα ή βαµωά µεγέη υπάρχει µόνο ένας ρόπος πολλαπλασιασµού, όµως µε α ιανυσµαικά και ανυσικά µεγέη υπάρχουν οι εξής ρόποι: - ngle dot εσωερικό γινόµενο - doble dot : ιπλό γινόµενο - co : εξωερικό γινόµενο Οι παρακάω ύποι παρένεσης α χρησιµοποιηούν για να ηλώσουν α αποελέσµαα ων ιαορεικών πράξεων Αριµηικό µέγεος, σ : ] ιανυσµαικό µέγεος ], ] { } Τανυσικό µέγεος {σ } Το σύµβολο πολλαπλασιασµού µπορεί να ερµηνευεί σύνωνα µε α παρακάω: Σηµείο ή σύµβολο πολλαπλασιασµού Mltplcaton gn None Τάξη Ode of Relt Σ- Σ- : Σ-4 Σ

2 Παραείγµαα: η άξη είναι εύερης άξης ανυσής η άξη είναι - πρώης άξης ιάνυσµα σ: η άξη είναι -4 µηενικής άξης αριµηικό µέγεος Ορισµός ιανύσµαος: Μία ποσόηα που έχει ένα συγκεκριµένο µέγεος και ιεύυνση είναι ο µέγεος ου ιανύσµαος ύο ιανύσµαα είναι ίσα όαν α µεγέη ους είναι ίσα και οι ιευύνσεις ους συµπίπουν Πρόσεση και ααίρεση ιανυσµάων: Εσωερικό γινόµενο ngle dot ύο ιανυσµάων: co Μεαεικός commtatve v v Μη-προσεαιρισικός not aocatve v v Επιµερισικός dtbtve v ] v

3 Εξωερικό γινόµενο Co Podct ύο ιανυσµάων: ] n n όπου n είναι ένα µοναιαίο η κανονικό ιάνυσµα nt vecto κάεο nomal σο επίπεο που περιέχει α and και έχει έοια ιεύυνση, που ένας εξιόσροος κοχλίας ght-handed ce α µεακινόαν εάν σρέαµε ο προς ο µε ον συνοµόερο ρόπο Μη-µεαεικός not commtatve ] -] Μη-προσεαιρισικός not aocatve v ]] v] ] Επιµερισικός dtbtve v] ] ] v ]

4 4 ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ANALYTICAL VIEWPOINT Καρεσιανές συνεαγµένες,,, y, ανίσοιχα Πολλές εξισώσεις µπορούν να γραούν εύκολα χρησιµοποιώνας ο έλα ου Κonece και ον εναλλασσόµενο µοναιαίο ανυσή altenatng nt teno ε, α οποίο ορίζοναι σαν: και f f ε εάν,, ε - εάν,, ε εάν ύο ή περισσόεροι είκες είναι ίιοι Εύκολα µπορεί κάποιος να αποείξει: ε ε h h και ε ε mn m n - n m Σύµωνα µε α ανωέρω η ορίζουσα detemnant µίας µήρας µπορεί να γραεί: α α α α α α ε α α α α α α

5 5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ - ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Ενα ιάνυσµα ορίζεαι από ις ρεις συνισώσες ου component ή α µεγέη ων προβολών ου the magntde of t poecton,, and επάνω σους άξονες,, and, ανίσοιχα Εσι µπορούµε να γράψουµε, όπου,, and είναι α ανίσοιχα κανονικά ιανύσµαα Οι παρακάω αυόηες µπορούν να αποειχούν εύκολα: ] ] ] Ολες οι ανωέρω σχέσεις µπορούν να γραούν σαν: - ] ] - ] - ε ]

6 6 Πρόσεση ιανυσµάων: Βαµωός πολλαπλασιασµός ιανύσµα µε αριµηικό µέγεος: ] Εσωερικό γινόµενο ιανυσµάων: ] ] Εξωερικό γινόµενο ιανυσµάων: ] ] ] ε

7 7 Απόειξη Ταυόηας Παράειγµα: Απόειξε ην παρακάω αυόηα v ] v - v Η αυόηα µπορεί να αποειχεί για ην -συνισώσα -component, έσι ο άροισµα mmaton Σ µπορεί να παραληεί για λόγους απλούσευσης v ] Σ Σ ε v ] Σ Σ ε Σ l Σ m ε lm v l m ] Σ Σ Σ l Σ m ε ε lm v l m Σ Σ Σ l Σ m ε ε lm v l m Σ Σ l Σ m l m - m l v l m Σ Σ l Σ m l m v l m - Σ Σ l Σ m m l v l m Ανικαισούµε l σον πρώο όρο και m σον εύερο όρο v Σ Σ m m m - Σ Σ l l v l Ανικαισούµε m σον πρώο όρο και l σον εύερο όρο v Σ - Σ v v - v v - v

8 8 ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ VECTOR DIFFERENTIAL OPERATIONS Ο ελεσής ανάελα del opeato ορίζεαι είναι ιάνυσµα ως: Η κλίση αριµηικού βαµωού πείου gadent of a cala feld: Μη-µεαεικός not commtatve L Μη-προσεαιρισικός not aocatve Επιµερισικός dtbtve Η απόκλιση ιανυσµαικού πείου dvegence of a vecto feld: ] ] Μη-µεαεικός not commtatve Μη-προσεαιρισικός not aocatve Επιµερισικός dtbtve

9 9 O σροβιλισµός ιανυσµαικού πείου cl of a vecto feld: ] ] ] ] cl ot Είναι µόνο επιµερισική Ο ελεσής ου Laplace The Laplacan Opeato: Ο ελεσής ου Laplace ορίζεαι ως: Ο ελεσής ου Laplace για ένα ιάνυσµα είναι: ] ] - Η ουσιασική παράγωγος The Sbtantal Devatve: Εάν είναι η οπική αχύηα ου ρευσού local fld velocty όε: t Dt D

10 Η ουσιασική παράγωγος btantal devatve για µια αριµηική ποσόηα είναι: D Dt t Η ουσιασική παράγωγος btantal devatve για µία ιανυσµαική ποσόηα είναι: D Dt t t Οι παραπάνω ποσόηες µπορούν να χρησιµοποιηούν για καρεσιανές συνεαγµένες Για όλες ις άλλες συνεαγµένες: ]]

11 ΤΑΝΥΣΤΕΣ Ενα ιάνυσµα,, ορίζεαι απο ις ρείς συνισώσες ου,, and Οµοια, ένας ανυσής ορίζεαι από εννέα συνισώσες ή σοιχεία nne component Τα σοιχεία,, και λέγοναι ιαγώνια, ενώ α άλλα µη-ιαγώνια Εάν,, και όε ο ανυσής λέγεαι συµµερικός ymmetc Ο ανάσροος ανυσής tanpoe ου ορίζεαι ως: * Εάν είναι συµµερικός, όε * υαικό γινόµενο ύο ιανυσµάων Dyadc Podct of To Vecto:

12 Ταυοικός ή µοναιαίος ανυσής Unt Teno: Οι συνισώσες ου µοναιαίου ανυσή είναι Κonece delta fo,, Μοναιαία υάα Unt Dyad: Είναι απλώς α υαικά γινόµενα ων µοναιαίων ιανυσµάων, m n σα οποία m,n,, Εσι, ένας ανυσής µπορεί να γραεί ως: Και ο υαικό γινόµενο ύο ιανυσµάων ως: Επίσης επισηµαίνουµε και ις εξής αυόηες:

13 cala : l l vecto ] vecto ] teno l l Αροισµα ανυσών: σ σ σ Πολλαπλασιασµός ενός ανυσή µε ένα αριµηικό µέγεος: ιπλό γινόµενο Doble Dot Podct ύο ανυσών: : : l l l σ σ σ l l : l σ l l l Ανικαισούµε l και για να απλοποιηεί ως: 4 - a cala hch σ

14 4 Εσωερικό γινόµενο ύο ανυσών Dot Podct of To Teno: l l l σ σ σ l l l σ l l l l l σ l Εσωερικό γινόµενο Dot Podct ενός ανυσή µε ένα ιάνυσµα: ] ] ιαορικές Πράξεις Dffeental Opeaton: ] ] ] Μερικές άλλες αυόηες που µπορούν εύκολα να αποειχούν: :

15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ INTEGRAL THEOREMS FOR VECTORS AND TENSORS 5 Θεώρηµα απόκλισης καά Ga - Otogad Dvegence Theoem: Εάν V είναι µια κλεισή περιοχή η οποία εσωκλείεαι από µία επιάνεια S όε dv n ds n ds n ds V S S S όπου n είναι ο κάεο µοναιαίο ιάνυσµα µε ιεύυνση προς α έξω otadly dected nomal vecto dv n ds όπου είναι ένα αριµηικό µέγεος V S όπου είναι ένας ανυσής ] dv V n ] ds S Θεώρηµα σροβιλισµού καά Stoe Cl Theoem: Εάν S είναι µία επιάνεια η οποία εσωκλείεαι από µία κλεισή καµπύλη C, όε: ] S n ds t C dc όπου t είναι ο µοναιαίο εαπόµενο ιάνυσµα σην καεύυνση ολοκλήρωσης και n είναι ο µοναιαίο κάεο ιάνυσµα σο S σην καεύυνση όπου ένας εξιόσροος κοχλίας α µεακινόαν εάν η κεαλή ου περισρεόαν σην καεύυνση ολοκλήρωσης καά µήκος ου C

16 ιαόριση ή παραγώγιση ριπλού ολοκληρώµαος καά Lebnt The Lebnt Fomla fo Dffeentatng a Tple Integal: 6 d dt dv V V dv t S n ds όπου είναι η αχύηα ενός σοιχείου ης επιάνειας face element, και είναι µία αριµηική ποσόηα, η οποία µπορεί να είναι συνάρηση έσης και χρόνου, πχ,,y,,t Επίσης VVt και SSt Εάν η επιάνεια ου όγκου κινείαι µε µια οπική αχύηα ου ρευσού local fld velocty, όε d dt D ρ dv ρ dv Dt V V όπου ρ είναι η πυκνόηα ου ρευσού

17 7 ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΝΤΕΤΕΓΜΕΝΕΣ CURVILINEAR COORDINATES Mέχρι ώρα έχουµε εωρήσει καρεσιανές συνεαγµένες,, y and Οµως πολλές ορές είναι πιο υσικό βολικό να λύσουµε προβλήµαα σε καµπυλόγραµµες συνεαγµένες Οι πιο γνωσές καµπυλόγραµµες συνεαγµένες είναι οι κυλινρικές cylndcal και οι σαιρικές phecal Σην παρούσα ανάπυξη ενιαερόµασε σο πως να γράψουµε ιαορικά, όπως, v], και :v σε καµπυλόγραµµες συνεαγµένες Για να ο κάνουµε αυό χρειαζόµασε ύο εργαλεία α Την παράσαση epeon για σε καµπυλόγραµµες συνεαγµένες β Τα ιαορικά ως προς ον χώρο patal devatve ων µονοιάσαων ιανυσµάων σε καµπυλόγραµµες συνεαγµένες Κυλινρικές Συνεαγµένες Cylndcal Coodnate Οι ιµές ων,, and ανί ων, y, and Από απλή γεωµερία οι εξής παρασάσεις µπορούν να γραούν: co y y n actan y/ Για να µεαρέψουµε ιαορικά ως προς, y, and σε ιαορικά ως προς,, and, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ον κανόνα ης αλυσίας σην παραγώγιση chan le of dffeentaton Εσι, n co -

18 8 co n y Με αυές ις παρασάσεις, α ιαορικά οποιωνήποε αριµηικών παρασάσεων ως προς, y and µπορούν να εκρασούν ως προς α, and αλλάζουν Χρησιµοποιώνας ριγωνοµερία, co n -n co y y y Τώρα σρέουµε ην προσοχή µας σις σχέσεις µεαξύ ων µονοιάσαων ιανυσµάων Σε καρεσιανές συνεαγµένες, y, and και σε κυλινρικές συνεαγµένες,, and Σο Σχήµα βλέπουµε όι όπως ο σηµείο P µεακινείαι οι καευύνσεις ων, Οαν λυούν οι παραπάνω σχέσεις ως προς, y, and, α εξής αποελέσµαα µπορούν να παραχούν: co - n n co y Τα ιανύσµαα και οι ανυσές µπορούν να αναλυούν σις συνισώσες ους σε όλα α συσήµαα συνεαγµένων, όπως και σην περίπωση ων καρεσιανών συνεαγµένων που έχουµε εξεάσει Για παράειγµα: v ] v - v v - v v - v

19 9 σ σ σ σ Σαιρικές Συνεαγµένες Sphecal Coodnate εξής σχέσεις: Οι σαιρικές συνεαγµένες συσχείζοναι µε ις ανίσοιχες καρεσιανές σύµωνα µε ις Σχήµα: Σαιρικές συνεαγµένες n co y y n n actan y / co actany/ Οι ιαορικές πράξεις devatve opeato είναι: co co n n co - - n co n co n n y n n co - Οι σχέσεις µεαξύ ων µοναιαίων ιανυσµάων είναι: n co n n co co co co n -n - n co Οι παραπάνω σχεσεις µπορούν να λυούν για, y, and : y y y

20 n co co co -n n n co n co y co -n Μερκά παραείγµαα πράξεων σε σαιρικές συνεαγµένες είναι: σ : σ σ σ σ σ σ σ σ σ v ] v v v

21 ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ DIFFERENTIAL OPERATIONS IN CURVILINEAR COORDINATES Ο ελεσής opeato α παραχεί σε κυλινρικές και σαιρικές συνεαγµένες Κυλινρικές: Οι εξής σχέσεις µπορούν να εξαχούν µε ιαορισµό ων σχέσεων µεαξύ ων µοναιαίων ιανυσµάων σε κυλινρικές συνεαγµένες και καρεσιανές συνεαγµένες - Ο ορισµός ου σε καρεσιανές συνεαγµένες είναι: y y Ανικαισώνας, y, and σαν συναρήσεις ων,, and και απλοποιώνας, ο ελεσής σε κυλινρικές συνεαγµένες µπορεί να γραεί:

22 Σαιρικές συνεαγµένες Οι εξής σχέσεις µπορούν να εξαχούν µε ιαορισµό ων σχέσεων µεαξύ ων µοναιαίων ιανυσµάων σε σαιρικές συνεαγµένες και καρεσιανές συνεαγµένες co - n - co n - Ο ορισµός ου ελεσή σε καρεσιανές συνεαγµένες είναι: y y Ανικαισώνας, y, and σαν συναρήσεις ων,, and, και απλοποιώνας, ο ελεσής σε σαιρικές συνεαγµένες µπορεί να γραεί: ϕ n Fo moe detal ee: RB Bd, WE Steat and EN Lghtfoot, "Tanpot Phenomena," Wley, Ne Yo, 96 RB Bd, RC Amtong and O Haage, "Dynamc of Polymec Lqd," Vol, "Fld Mechanc," Wley, Ne Yo, 977

23

24 4

25 5

26 6

27 7

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας.

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας. Εργασία 5 Θεμαική ενόηα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για ον έλεγχο ης ποιόηας. Άσκηση 1 (η άσκηση έχει λυθεί βάσει ων διευκρινίσεων που δόθηκαν από ον καθηγηή ) α) Το καάλληλο σαισικό εργαλείο που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1) Ο χώρος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε, έχει τρεις διαστάσεις που συμβολίζονται με τρεις διευύνσεις κάετες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στις φυσικές επιστήµες για να λύσουµε προβλήµατα ακολουθούµε συνήθως τα εξής βήµατα: 1. Μαθηµατική διατύπωση. Για να διατυπώσουµε µαθηµατικά ένα πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας...

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας... μ Κηπο ανία Π ΕΡ Ι Ο Δ Ι ΚΗ ΕΚ Δ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑ Ι ΤΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑ ΛΛΟ Ν Αγαπηοί φίλοι ου πράσινου, Όλοι μας διαπισώνουμε καθημερινά ο έλλειμμα που υπάρχει σε καθαρό νερό και αέρα, σο πράσινο, ση διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. n ΚΑΙ n 44 6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 7. ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΗ 55 8. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ιατηρητικές δυνάµεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ιατηρητικές δυνάµεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιατηρητικές δυνάµεις Στο υποκεφάλαιο.4 είδαµε ότι, για µονοδιάστατες κινήσεις στον άξονα x, όλες οι δυνάµεις της µορφής F F(x) είναι διατηρητικές. Για κίνηση λοιπόν στις τρεις διαστάσεις, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου.

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου. ΤΟ ΜΙΓΑ ΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επί του επιπέδου θεωρούµε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Oxy, και σε κάθε σηµείο P(x, y) του επιπέδου αντιστοιχίζουµε τον µιγαδικό αριθµό = x+ y Η αντιστοιχία αυτή είναι µία ένα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Διδακτικές Σημειώσεις Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών και Βιομηχανικών εφαρμογών Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος email:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα