PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E"

Transcript

1 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 3 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥ) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ θφζηνπο Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φνξνινγία Απνζέκαηα Κχθινο Δξγαζηψλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Πηζησηέο Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ Πξνβιέςεηο Δπηρνξεγήζεηο Μεξίζκαηα Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο Σνκείο Γξαζηεξηφηεηαο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οπζηψδεηο θξίζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 22

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 9. ΔΟΓΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ / ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΚΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΔΡ ΑΡΣΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ / ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΟΦΔΗΛΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΟΥΔ Δ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (ΕΖΜΗΑ) / ΚΔΡΓΟ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΝ ΚΗΝΓΌΝΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΑΡΘΡΟ 48 ΚΝ 2190/ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΔΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΓΚΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 36

4 «Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο «PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS Α.Δ.Δ.», πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, επί ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο δέθαηεο πέκπηεο (15εο) εηαηξηθήο ρξήζεο ( έσο ) Α. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Σν 2013 ήηαλ κηα αθφκε πνιχ δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία καο ζην πιαίζην ηεο βαζηάο χθεζεο πνπ δνθηκάδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία καο. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ζπλερηδφκελε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επεξέαζε αξλεηηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο. ην πιαίζην απηφ, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ παξαηεηακέλε πησηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζπαζεί λα θέξεη ζε πέξαο έλα πξφγξακκα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Πην αλαιπηηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 8% πεξίπνπ απφ ,14 ην 2012 ζε ,97 ην 2013 κε ην θφζηνο πσιήζεσλ λα κεηψλεηαη θαηά 22% πεξίπνπ απφ ,38 ην 2012 ζε ,51 ην Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ θαη ε βειηίσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 9% πεξίπνπ απφ ,46 ην 2012 ζε ,76 ην Παξάιιεια, ηα έμνδα δηάζεζεο κεηψζεθαλ θαηά 20% απφ ,94 ην 2012 ζε ,29 ην 2013 ελψ ηα έμνδα δηνίθεζεο κεηψζεθαλ θαη απηά θαηά 1% πεξίπνπ απφ ,19 ην 2012 ζε ,91 ην 2013 αληίζηνηρα. Απηέο νη κεηαβνιέο ησλ εμφδσλ δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ ινηπψλ εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ,26, είραλ απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή κηθξφηεξσλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο χςνπο ,88 ην 2013 απφ δεκηέο ,40 ην Παξφκνηα ήηαλ θαη ε πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίζεη ε Δηαηξεία καο γηα ην έηνο 2013 δεκηέο ρξήζεσο χςνπο ,82 απφ δεκηέο ,92 ην 2012 κε αλάινγε επηβάξπλζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Σν γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ζε φξηα πνπ ε ζρεηηθή λνκνζεζία επηβάιιεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο έρεη ιεθζεί ππ φςηλ θαη γίλνληαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. Παξαθάησ, ζαο παξαζέηνπκε ηελ εμέιημε αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο καο.

5 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ α) ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0, , β) ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ Ίδηα Κεθάιαηα -32,27% -53,35% γ) ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ Γείθηεο Οηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο: Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο : Γείθηεο θαιχςεσο παγηνπνηήζεσλ κε δηαξθή θεθάιαηα : Ίδηα Κεθάιαηα - χλνιν Τπνρξεψζεσλ 0, , χλνιν Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ - Ίδηα Κεθάιαηα 1, , Ίδηα Κεθάιαηα+Μαθξνπξ. Τπνρξ. Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ - 1, , Β. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ εηαηξεία, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εθηίζεηαη ζε αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Κχξην κέιεκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Κξίλεηαη ζθφπηκν πάλησο λα επηζεκαλζεί, φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απφ ηελ θχζε ηνπο, παξέρνπλ ιεινγηζκέλε θαη φρη απφιπηε αζθάιεηα, δηφηη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πεξηνξίδνπλ κελ ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθιείζνπλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Οηθνλνκηθή πγθπξία: Ζ ζπλερηδφκελε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, κε δεδνκέλε ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη γηα φζν δηάζηεκα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα ζπλερίδεηαη, ζα εμαθνινπζήζεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά καο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο, ε εηαηξεία έιαβε ζεηξά κέηξσλ ην 2013, ηα νπνία ζα

6 ζπλερηζηνχλ ην 2014, κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ, κέζσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ δαπαλψλ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ζ δηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2013 κεηαμχ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνζνχ 6,2 εθαη. επξψ πεξίπνπ ζπληζηά αβεβαηφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ δηνίθεζε πέξαλ απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε αλεπάξθεηα είλαη πξφζθαηξε, ελφςεη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηπρφλ αλεπάξθεηαο κέζσ 1) αλαδηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 2) ζπλέρηζεο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.σνχην ζα επηηεπρζεί κε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κέζσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ εληχπσλ θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ (ήδε ζηε ρξήζε 2013 ηνχην επηηεπρζεί κε ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ 10,2 εθαη. επξψ ην 2012 ζε 8,2 εθαη. επξψ ην 2013 ) θαη 3) ηαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γεληθφηεξα. Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επελδχζεσλ παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή βάζε θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηζηαζηαθά, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν γηα λα κεηξηαζζεί ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη γηα λα αιιάμεη ν ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ, θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ελψ ζε πεξίπησζε ζχλαςεο κέζν-καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ δχλαηαη ε ρξεκαηνδφηεζε λα πεξηιακβάλεη ζηαζεξά θαη θπκαηλφκελα επηηφθηα. Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε θαη επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία. πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, δεηείηαη επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε.

7 ην ηέινο ηνπ 2013, θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Γ. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε εηαηξεία παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Καηεγνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 1.Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.δηζπξαθηέα πνζά (πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) , ,50.Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.κφζηνο αλεηιεκκέλσλ πιεξσηέσλ πνζψλ ( πεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ) , ,98 Γ. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ πλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. ΠΩΛΗΕΙ ΑΓΟΡΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ , , , ,80 Η. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Τπφινηπν Πσιήζεηο Τπφινηπν Πσιήζεηο Πήγαζνο Δθδνηηθή ΑΔ (Μεηξηθή) ,60 -- Ζκεξεζία Α.Δ.Δ , , , ,51 Δθδφζεηζ Έζλνο ΑΔ , , , ,08 Μέιινλ Γθξνππ Α.Δ. 166,84 180, ,32 (86,00) Πήγαζνο Τπεξεζίεο Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Δ , ,14 ΑΔ Μνπζηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Παξαγσγψλ Άλσζε ,85 -- Sport Plus Α.Δ.Δ , ,91 Πήγαζνο Interactive Αλψλπκε Σερλνινγηθή Δηαηξεία 4.140, , , ,00 N.S.P.RADIO ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ , , WORD OF MOYTH AE 541,82 55,00 474,18 -- Eθηππψζεηο ΗΡΗ ΑΔ , , , , , ,06

8 ΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΡΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Τπφινηπν Αγνξέο Τπφινηπν Αγνξέο Πήγαζνο Δθδνηηθή ΑΔ (Μεηξηθή) , , ,00 Ζκεξεζία Α.Δ.Δ , , , ,19 Δθδφζεηζ Έζλνο ΑΔ , , , ,40 Μέιινλ Γθξνππ Α.Δ Πήγαζνο Τπεξεζίεο Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Δ , ,75 ΑΔ Μνπζηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Παξαγσγψλ Άλσζε , , ,00 Sport Plus Α.Δ.Δ. 399, ,00 Πήγαζνο Interactive Αλψλπκε Σερλνινγηθή Δηαηξεία 1.845, , , ,49 N.S.P.RADIO ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ , WORD OF MOYTH AE Σειέηππνο ΑΔ , , Απνζηνιή ΑΔ 1.198, , Eθηππψζεηο ΗΡΗ ΑΔ , , , , , , , ,25 Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζπλήζε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή θαη ηελ πηνζεηεκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Οη πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο δελ δηαζθαιίδνληαη απφ νπνηαδήπνηε εγγχεζε θαη εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε πηζηνδνηηθή θαη πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή. Οη ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ : ,00 ( 0 απφ κηζζνχο θαη ,00 απφ ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ). Οη ακνηβέο ζηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ : ,26 Δ. ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα. Σ. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ελερεηξηαζηεί ζηνπο νκνινγηνχρνπο (ηξάπεδεο) γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ κεηξηθή εηαηξεία. Ε. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

9 Σν 2013 ήηαλ άιιε κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο ππήξμε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο πνπ πιήηηεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. Ζ θαηάζηαζε απηή, ζπλδπαδφκελε κε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πεξηβάιιεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δπλάκσζε ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ Σχπνπ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα εληαζνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Μνινλφηη νη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξφηαηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην 2013 ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν νηθνλνκηθφ θαη επελδπηηθφ θιίκα δείρλεη ηάζεηο κεηαζηξνθήο κε εκθαλή ηελ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη πξνζδνθηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαδηαθή θαη ζπλερηδφκελε πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζηνηρεηνζεηείηαη ε πίζηε φηη ην 2014 ζα είλαη κηα ρξνληά ζηαζεξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, ην 2014 πξνβιέπεηαη εθηφο απξνφπηνπ λα είλαη έηνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη γηα ηελ δηαθεκηζηηθή αγνξά πνπ απνηειεί θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηελ εηαηξεία καο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, έρνληαο επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ έρεη θιεζεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα αληηκεησπίζεη ζε πνιιά επίπεδα ηαπηφρξνλα, έρεη πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ελφο δχζθνινπ θαη επίπνλνπ πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ, ηνπ νπνίνπ ε πηζηή εθαξκνγή θαη ε απαξέγθιηηε πινπνίεζε ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Οη ππιψλεο πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ δχζθνινπ εγρεηξήκαηνο ζα είλαη ε πξνζήισζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ αλαθχπηνπλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαη ε πνηφηεηα θαη αλαγλσζηκφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ θαη ινηπψλ εληχπσλ καο. Σέινο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο καο έρνληαο σο βαζηθφ άμνλα ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θηλείηαη κεζνδηθά γηα ηελ πινπνίεζε κίαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο πνπ ζα νδεγήζεη ηελ ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξείαο καο θαη ζηελ ζηαδηαθή ηζρπξνπνίεζε ηεο ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν ηνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ. Υαιάλδξη, 21 Μαξηίνπ 2014 Σν Γ.. ηεο P.M.P. MEDIA Α.Δ.

10 ειίδα 1 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

11 Γλψκε ειίδα 2 Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έκθαζε γεγνλφηνο Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο: ηε ζεκείσζε 1 «Γεληθή πιεξνθφξεζε-ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο» φπνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη γηα ηα κέηξα πνχ ιακβάλεη ε Γηνίθεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη έλδεημε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο θαη κπνξεί λα ζπληζηά ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Πεηξαηάο 29 Μαξηίνπ, 2014 Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΓΗΟΝΤΖ ΓΑΛΑΝΖ Α.Μ. ΟΔΛ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ Α.Δ. ΑΚΣΖ ΜΗΑΟΤΛΖ 93-ΠΔΡΑΗΑ ΑΜ ΟΔΛ 119

12 ειίδα 3 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΓΟΓΖΜΑΣΟ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 εκ. Έζνδα , ,14 Κφζηνο πσιήζεσλ 6 ( ,51) ( ,38) Μηθηφ θέξδνο , ,76 Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο , , , ,30 Έμνδα δηαζέζεσο 6 ( ,29) ( ,94) Έμνδα δηνηθήζεσο 6 ( ,91) ( ,19) Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο 8 ( ,31) ( ,57) ( Εεκίεο) / Κέξδε εθκεηαιιεχζεσο ( ,88) ( ,40) Έζνδα απφ κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Έζνδα επελδχζεσλ , ,29 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 10 ( ,70) ( ,81) (Εεκίεο) / Κέξδε πξν θφξσλ ( ,82) ( ,92) Αλαβαιιφκελνο θφξνο , ,24 (Εεκίεο ) / Κέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ ( ,77) ( ,68) ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ Πνζά κε αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ 28 (88.565,22) -- Αλαβαιιφκελνο θφξνο ,96 -- Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 11 (65.538,26) -- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ( ,03) ( ,68) (Zεκίεο) / Κέξδε αλά κεηνρή 36 (7,2032) (17,8080) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

13 ειίδα 4 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,50 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,15 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο , ,57 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία , ,68 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , ,77 χλνιν κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , ,67 Απνζέκαηα , ,95 Πειάηεο , ,99 Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ , ,14 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,61 Πξνθαηαβνιέο , ,49 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , ,27 χλνιν θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , ,45 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ , ,12 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ άξηην , ,10 Απνζεκαηηθά , ,70 Απνηειέζκαηα εηο λέν 26 ( ,55) ( ,62) χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ( ,85) ( ,82) Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 27 0, ,00 Πξνβιέςεηο , ,96 χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,96 Οθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο , ,45 Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο , ,89 Οθεηιέο απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο , ,09 Λνηπέο ππνρξεψζεηο , ,66 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,89 χλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,98 χλνιν ππνρξεψζεσλ , ,94 ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ , ,12 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

14 ειίδα 5 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 (ΔΜΜΔΖ ΜΔΘΟΓΟ) ( Πνζά ζε Δπξψ) ζεκ. Σακεηαθέο Ρνέο απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Εεκίεο) / Κέξδε πξν θφξσλ ( ,82) ( ,92) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 12, , ,51 Πξνβιέςεηο , ,81 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (15,97) 452,86 Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (71.820,76) (10.411,29) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 10 ( ,70) ,81 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αχμεζε) / Μείσζε απνζεκάησλ (469,46) (745,29) Μείσζε/ (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ,92) ,54 (Μείσζε ) / Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ( ,64) ( ,93) Μείνλ : Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ,95) ( ,03) χλνιν (εθξνψλ) / εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ,16) ( ,93) Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ,ζπγγελψλ,θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελ/ζεσλ Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 12,13 -- (2.636,49) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ , ,00 Σφθνη εηζπξαρζέληεο , ,33 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ θαη κείσζε ι.επελδχζεσλ χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,84 Σακεηαθέο ξνέο απφ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ,00 -- Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα , ,30 χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,30 Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο ( ,76) ( ,79) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,06 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο , ,27 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ..

15 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ειίδα 6 Μεηνρηθφ Απνζεκαηηθά Σαθηηθφ Λνηπά Κέξδε/(δεκίεο) Ίδηα Κεθάιαηα 2012 Κεθάιαην ππέξ άξηην Απνζεκαηηθφ απνζεκαηηθά είο λέν χλνιν Τπφινηπν , , , ,72 ( ,94) ( ,14) (Εεκίεο) / Κέξδε ρξήζεο ( ,68) ( ,68) Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 0, ,00 Τπφινηπν , ,10 104,227, ,72 ( ,62) ( ,82) Ίδηα Κεθάιαηα 2013 Τπφινηπν , , , ,72 ( ,62) ( ,82) Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ (65.538,26) (65.538,26 (Εεκίεο) / Κέξδε ρξήζεο ( ,77)) ( ,77) Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ , ,00 Τπφινηπν , , , ,72 ( ,65) ( ,85) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

16 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ειίδα 7 1. Γεληθή πιεξνθφξεζε Ζ Αλψλπκε Δηαηξία PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS AEE πξνήιζε απφ ηελ κεηνλνκαζία ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο "ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ HACHETTE RIZZOLI Α.Δ.", φπσο απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο, ηελ 27 ε Ηνπλίνπ 2008 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλ. Δηαηξηψλ ηεο Ννκαξρίαο Αλαη. Αηηηθήο κε Αξηζ.Πξση.5235δηο ηελ 3 ε Ηνπιίνπ 2008 (ΦΔΚ 7433/ ). Ζ δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζηεί ζε 99 έηε. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ. θνπνί Κχξηνο ζθνπφο ηεο Δηαηξίαο. φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. είλαη: Ζ έθδνζε πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ σο θαη θάζε είδνπο εληχπσλ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ, αζιεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ, πλεπκαηηθνχ ή θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνηθίιεο χιεο πνηθίιεο ή θαη εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ πξαθηφξεπζε θαη εκπνξία ησλ σο άλσ εληχπσλ. Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο κνξθσηηθνχ πιηθνχ. Ζ αλάπηπμε, παξαγσγή, πξαθηφξεπζε θαη εκπνξία ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ (multimedia) θαη πάζεο θχζεσο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ. Ζ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηεο αιινδαπήο θαη ελ γέλεη νηαζδήπνηε επηρείξεζεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο κε φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ ζπλαθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Κάζε δεκνζηνγξαθηθή εθδνηηθή εξγαζία. Κάζε εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο σο θαη θάζε εξγαζία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ επξχηεξε επηκφξθσζε θαη παηδεία ηνπ θνηλνχ. Κάζε ζπλαθήο κε ηα αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηα, εξγαζία θαη επηρείξεζε πνπ ήζειε απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία κπνξεί : Να ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε νκνίσλ ή παξεκθεξψλ ζθνπψλ κε νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ ηχπν. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.

17 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ειίδα 8 1. Γεληθή πιεξνθφξεζε (ζπλ.) θνπνί (ζπλ.) Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Να αζθεί νπνηαδήπνηε ζπλαθή επηρείξεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ. Να πξνβαίλεη ζε θάζε πξάμε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε άκεζα ή έκκεζα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. ήκεξα ε εηαηξεία έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο ηελ έθδνζε ησλ πεξηνδηθψλ ELLE, ELLE DECORATION, CAR & DRIVER, ΑΣΡΑ & ΟΡΑΜΑ, ΑΡΜΟΝΗΑ, CHRONOS-ORO, SPORTY, ΗΓΑΝΗΚΟ ΠΗΣΗ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ εθδφζεσλ ELLE DECO SELECTIONS, ELLE BEST HOUSES, SPORTY FOR FUN. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: Φψηηνο Γ. Μπφκπνιαο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησδφπνπινο Αξ. Θσκάο - Μέινο Βελέηεο Αλ. ππξίδσλ Μέινο πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο Ζ δηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηαμχ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνζνχ επξψ (6,3 εθαη. ) πεξίπνπ ζπληζηά αβεβαηφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ δηνίθεζε πέξαλ απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε αλεπάξθεηα είλαη πξφζθαηξε, ελφςεη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηπρφλ αλεπάξθεηαο κέζσ 1) αλαδηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 2) ζπλέρηζεο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.σνχην ζα επηηεπρζεί κε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κέζσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ εληχπσλ θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ (ήδε ζηε ρξήζε 2013 ηνχην επεηεχρζε κε ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ επξψ 10,2 εθαη. ην 2012 ζε επξψ 8,3 εθαη. ην 2013 ) θαη 3) Σαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γεληθφηεξα. πλεθηηκψληαο ηα αλσηέξσ ε δηνίθεζε έρεη ζπληάμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

18 ειίδα 9 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ. 2.1 Νέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα αθφινπζα λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα ΓΠΥΑ, φπσο απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013: α. ΓΠΥΑ 7 (ηξνπνπνίεζε), Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 7 απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζπκςεθηζκφ ρξεκαννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε θαζαξή βάζε, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη πνπ ππφθεηληαη ζε ζπλνιηθνχο δηαθαλνληζκνχο ζπκςεθηζκνχ (master netting arrangements). Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο θχξηεο θαηαζηάζεηο, αιιά κφλν ηηο γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε ζεκείσζε 38. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. β. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο. Σν λέν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φηαλ γίλεηαη επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ εχινγσλ αμηψλ. γ. ΓΛΠ 1 (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ Κνλδπιίσλ ηνπ Λνηπνχ πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηα θνλδχιηα ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο λα δηαρσξηζηνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα νπνία ζα αλαηαμηλνκεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζε φζα δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ. Ζ επίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο έρεη νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά φρη ησλ θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. δ. ΓΛΠ 12 (ηξνπνπνίεζε), Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη κηα πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε θαηά ηελ επηκέηξεζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ φηαλ νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα παξαδνρή, ε νπνία κπνξεί λα αληηθξνπζηεί, φηη ε επέλδπζε ζε αθίλεηα αλαθηάηαη πιήξσο κέζσ πψιεζεο. H αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ελφο κε απνζβέζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επίζεο βαζίδεηαη ζε αλάθηεζε κέζσ πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ε. ΓΛΠ 16 (ηξνπνπνίεζε) Δλζψκαηα Πάγηα. Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε επηζθφπεζε ησλ απνζεκάησλ ψζηε λα βεβαησζεί φηη δελ πεξηιακβάλνπλ ινηπφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ζη. ΓΛΠ 19 (αλαζεσξεκέλν) Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν ηξνπνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ παξνρψλ. Σν αλαβαιιφκελν θφζηνο πξνππεξεζίαο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, ηψξα έρεη αλαγλσξηζηεί πιήξσο. Ζ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηψξα αλαγλσξίδεηαη βάζεη ελφο επηηνθίνπ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πνηφηεηαο, ην νπνίν είλαη ζπλεπέο κε ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία θαζψο νη ππνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δελ επελδχνληαη ζε μερσξηζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

19 ειίδα 10 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ (ζπλ.). 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία Σα αθφινπζα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη ηζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία: α. Σν ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα είρε εθαξκνγή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ ζα μεθηλήζνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά. Χο απνηέιεζκα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ (ην 2009, 2011 θαη 2013), ε εκεξνκελία εθαξκνγήο έρεη δηαγξαθεί θαη ζα πξνζηεζεί φηαλ νινθιεξσζεί ην πξφηππν. Πξνο ην παξφλ ην ΓΠΥΑ 9 πεξηγξάθεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα θξηηήξηα απναλαγλψξηζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα επηκεηξνχληαη είηε ζην απνζβέζηκν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, κε κηα κε ακεηάθιεηε επηινγή θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε λα αλαγλσξίδνληαη κεξηθνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηψξα κπνξεί λα επηκεηξεζεί ζην απνζβέζηκν θφζηνο κφλνλ εάλ ε Δηαηξεία έρεη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν λα δηαθξαηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, λα εηζπξάμεη ηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ. Καηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ, ε Δηαηξεία ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, εηδηθά γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη πεξηζζφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα ινγηζηηθνπνηνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο, αιιά κεξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα απαηηεζεί λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ηα παξάγσγα), κε ηηο αιιαγέο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ππνρξεψζεσλ λα αλαγλσξίδνληαη ζην ινηπφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα. Οη θαλφλεο απναλαγλψξηζεο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΓΠΥΑ 9. Γελ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ. Οη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Ννέκβξην 2013 έρνπλ ειαθξπλζεί ζε ζρέζε κε φηη επηηξεπφηαλ πξνεγνπκέλσο. Οη απαηηήζεηο ζα βαζίδνληαη ζην θαηά πφζνλ ππάξρεη κηα νηθνλνκηθή αληηζηάζκηζε, κε κηθξφηεξν πεξηνξηζκφ ζην λα απνδεηρζεί θαηά πφζνλ κηα ζρέζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο παξνχζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ ζα έρεη ην πξφηππν ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Πάλησο ην πξφηππν δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. β. ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ κηα νληφηεηα ειέγρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο. Σν λέν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλε θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία δηέπεη ηελ ελνπνίεζε κηαο νληφηεηαο. Σν πξφηππν παξαζέηεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο απφ απηέο πνπ ίζρπαλ απφ ην ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Πάλησο ην ΓΛΠ 27 έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην

20 ειίδα 11 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ (ζπλ.). 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία(ζπλ.) ΓΠΥΑ 10 θαη ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ εθαξκνζηεί ην ΓΠΥΑ 10. Ζ Δηαηξεία έρεη αμηνινγήζεη φηη δελ ζα ππάξρεη νπνηαδήπνηε επίπησζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. γ. ΓΠΥΑ 11 Απφ θνηλνχ Γηεπζεηήζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο απφ θνηλνχ δηεπζέηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εμεηάδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ επελδπηή. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 11, ην ΓΛΠ 28 ηξνπνπνηείηαη θαη κεηνλνκάδεηαη ζε πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο. Σν ΓΠΥΑ 11 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηελ εηαηξεία θαζφζνλ δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο. δ. ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρέο ζε άιιεο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηελ επίπησζε ησλ ζπκκεηνρψλ απηψλ ζηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θνηλνπξαμίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νληφηεηεο δνκεκέλεο κε εηδηθφ ηξφπν. Σν πξφηππν δελ είλαη πηζαλφ λα έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ε. Σν ΓΛΠ 19 (ηξνπνπνίεζε), Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ Δηζθνξέο απφ Δξγαδφκελνπο, ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε απινπζηεχεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εηζθνξψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ εξγαδφκελνπο ή ηξίηνπο γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ πξνππεξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δάλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο, γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί ηνπ κηζζνχ, νη εηζθνξέο απηέο κπνξεί λα αλαγλσξηζηνχλ κεησηηθά ηνπ θφζηνπο ππεξεζίαο ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ε ππεξεζία. Δάλ ε εηζθνξά ζπλδέεηαη κε ηα έηε ηεο ππεξεζίαο, ε εηζθνξά αλαγλσξίδεηαη σο κέξνο ηνπ κηθηνχ νθέινπο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ππάιιειν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ζη. ΓΛΠ 32 (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκφο Υξεκαηννηνθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 32 δηεπθξηλίδεη ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ζπκςεθηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη απίζαλν λα έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. δ. ΓΛΠ 36 (ηξνπνπνίεζε) Γλσζηνπνηήζεηο Αλαθηήζηκσλ Πνζψλ γηα Με ρξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη θαη πξνζζέηεη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΔΗ ΔΘΝΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΚΓΟΔΗ ΔΘΝΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΓΟΔΗ ΔΘΝΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ» για ηα πεππαγμένα ηηρ 2ηρ εηαιπικήρ σπήζηρ πος έληξε ηην

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα