PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E"

Transcript

1 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 3 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥ) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ θφζηνπο Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φνξνινγία Απνζέκαηα Κχθινο Δξγαζηψλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Πηζησηέο Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ Πξνβιέςεηο Δπηρνξεγήζεηο Μεξίζκαηα Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο Σνκείο Γξαζηεξηφηεηαο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οπζηψδεηο θξίζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 22

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 9. ΔΟΓΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ / ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΚΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΔΡ ΑΡΣΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ / ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΟΦΔΗΛΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΟΥΔ Δ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (ΕΖΜΗΑ) / ΚΔΡΓΟ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΝ ΚΗΝΓΌΝΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΑΡΘΡΟ 48 ΚΝ 2190/ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΔΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΓΚΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 36

4 «Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο «PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS Α.Δ.Δ.», πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, επί ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο δέθαηεο πέκπηεο (15εο) εηαηξηθήο ρξήζεο ( έσο ) Α. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Σν 2013 ήηαλ κηα αθφκε πνιχ δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία καο ζην πιαίζην ηεο βαζηάο χθεζεο πνπ δνθηκάδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία καο. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ζπλερηδφκελε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επεξέαζε αξλεηηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο. ην πιαίζην απηφ, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ παξαηεηακέλε πησηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζπαζεί λα θέξεη ζε πέξαο έλα πξφγξακκα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Πην αλαιπηηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 8% πεξίπνπ απφ ,14 ην 2012 ζε ,97 ην 2013 κε ην θφζηνο πσιήζεσλ λα κεηψλεηαη θαηά 22% πεξίπνπ απφ ,38 ην 2012 ζε ,51 ην Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ θαη ε βειηίσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 9% πεξίπνπ απφ ,46 ην 2012 ζε ,76 ην Παξάιιεια, ηα έμνδα δηάζεζεο κεηψζεθαλ θαηά 20% απφ ,94 ην 2012 ζε ,29 ην 2013 ελψ ηα έμνδα δηνίθεζεο κεηψζεθαλ θαη απηά θαηά 1% πεξίπνπ απφ ,19 ην 2012 ζε ,91 ην 2013 αληίζηνηρα. Απηέο νη κεηαβνιέο ησλ εμφδσλ δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ ινηπψλ εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ,26, είραλ απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή κηθξφηεξσλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο χςνπο ,88 ην 2013 απφ δεκηέο ,40 ην Παξφκνηα ήηαλ θαη ε πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίζεη ε Δηαηξεία καο γηα ην έηνο 2013 δεκηέο ρξήζεσο χςνπο ,82 απφ δεκηέο ,92 ην 2012 κε αλάινγε επηβάξπλζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Σν γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ζε φξηα πνπ ε ζρεηηθή λνκνζεζία επηβάιιεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο έρεη ιεθζεί ππ φςηλ θαη γίλνληαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. Παξαθάησ, ζαο παξαζέηνπκε ηελ εμέιημε αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο καο.

5 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ α) ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0, , β) ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ Ίδηα Κεθάιαηα -32,27% -53,35% γ) ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ Γείθηεο Οηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο: Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο : Γείθηεο θαιχςεσο παγηνπνηήζεσλ κε δηαξθή θεθάιαηα : Ίδηα Κεθάιαηα - χλνιν Τπνρξεψζεσλ 0, , χλνιν Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ - Ίδηα Κεθάιαηα 1, , Ίδηα Κεθάιαηα+Μαθξνπξ. Τπνρξ. Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ - 1, , Β. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ εηαηξεία, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εθηίζεηαη ζε αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Κχξην κέιεκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Κξίλεηαη ζθφπηκν πάλησο λα επηζεκαλζεί, φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απφ ηελ θχζε ηνπο, παξέρνπλ ιεινγηζκέλε θαη φρη απφιπηε αζθάιεηα, δηφηη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πεξηνξίδνπλ κελ ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθιείζνπλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Οηθνλνκηθή πγθπξία: Ζ ζπλερηδφκελε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, κε δεδνκέλε ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη γηα φζν δηάζηεκα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα ζπλερίδεηαη, ζα εμαθνινπζήζεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά καο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο, ε εηαηξεία έιαβε ζεηξά κέηξσλ ην 2013, ηα νπνία ζα

6 ζπλερηζηνχλ ην 2014, κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ, κέζσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ δαπαλψλ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ζ δηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2013 κεηαμχ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνζνχ 6,2 εθαη. επξψ πεξίπνπ ζπληζηά αβεβαηφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ δηνίθεζε πέξαλ απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε αλεπάξθεηα είλαη πξφζθαηξε, ελφςεη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηπρφλ αλεπάξθεηαο κέζσ 1) αλαδηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 2) ζπλέρηζεο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.σνχην ζα επηηεπρζεί κε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κέζσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ εληχπσλ θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ (ήδε ζηε ρξήζε 2013 ηνχην επηηεπρζεί κε ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ 10,2 εθαη. επξψ ην 2012 ζε 8,2 εθαη. επξψ ην 2013 ) θαη 3) ηαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γεληθφηεξα. Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επελδχζεσλ παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή βάζε θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηζηαζηαθά, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν γηα λα κεηξηαζζεί ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη γηα λα αιιάμεη ν ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ, θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ελψ ζε πεξίπησζε ζχλαςεο κέζν-καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ δχλαηαη ε ρξεκαηνδφηεζε λα πεξηιακβάλεη ζηαζεξά θαη θπκαηλφκελα επηηφθηα. Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε θαη επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία. πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, δεηείηαη επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε.

7 ην ηέινο ηνπ 2013, θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Γ. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε εηαηξεία παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Καηεγνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 1.Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.δηζπξαθηέα πνζά (πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) , ,50.Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.κφζηνο αλεηιεκκέλσλ πιεξσηέσλ πνζψλ ( πεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ) , ,98 Γ. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ πλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. ΠΩΛΗΕΙ ΑΓΟΡΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ , , , ,80 Η. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Τπφινηπν Πσιήζεηο Τπφινηπν Πσιήζεηο Πήγαζνο Δθδνηηθή ΑΔ (Μεηξηθή) ,60 -- Ζκεξεζία Α.Δ.Δ , , , ,51 Δθδφζεηζ Έζλνο ΑΔ , , , ,08 Μέιινλ Γθξνππ Α.Δ. 166,84 180, ,32 (86,00) Πήγαζνο Τπεξεζίεο Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Δ , ,14 ΑΔ Μνπζηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Παξαγσγψλ Άλσζε ,85 -- Sport Plus Α.Δ.Δ , ,91 Πήγαζνο Interactive Αλψλπκε Σερλνινγηθή Δηαηξεία 4.140, , , ,00 N.S.P.RADIO ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ , , WORD OF MOYTH AE 541,82 55,00 474,18 -- Eθηππψζεηο ΗΡΗ ΑΔ , , , , , ,06

8 ΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΡΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Τπφινηπν Αγνξέο Τπφινηπν Αγνξέο Πήγαζνο Δθδνηηθή ΑΔ (Μεηξηθή) , , ,00 Ζκεξεζία Α.Δ.Δ , , , ,19 Δθδφζεηζ Έζλνο ΑΔ , , , ,40 Μέιινλ Γθξνππ Α.Δ Πήγαζνο Τπεξεζίεο Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Δ , ,75 ΑΔ Μνπζηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Παξαγσγψλ Άλσζε , , ,00 Sport Plus Α.Δ.Δ. 399, ,00 Πήγαζνο Interactive Αλψλπκε Σερλνινγηθή Δηαηξεία 1.845, , , ,49 N.S.P.RADIO ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ , WORD OF MOYTH AE Σειέηππνο ΑΔ , , Απνζηνιή ΑΔ 1.198, , Eθηππψζεηο ΗΡΗ ΑΔ , , , , , , , ,25 Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζπλήζε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή θαη ηελ πηνζεηεκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Οη πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο δελ δηαζθαιίδνληαη απφ νπνηαδήπνηε εγγχεζε θαη εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε πηζηνδνηηθή θαη πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή. Οη ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ : ,00 ( 0 απφ κηζζνχο θαη ,00 απφ ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ). Οη ακνηβέο ζηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ : ,26 Δ. ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα. Σ. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ελερεηξηαζηεί ζηνπο νκνινγηνχρνπο (ηξάπεδεο) γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ κεηξηθή εηαηξεία. Ε. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

9 Σν 2013 ήηαλ άιιε κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο ππήξμε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο πνπ πιήηηεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. Ζ θαηάζηαζε απηή, ζπλδπαδφκελε κε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πεξηβάιιεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δπλάκσζε ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ Σχπνπ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα εληαζνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Μνινλφηη νη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξφηαηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην 2013 ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν νηθνλνκηθφ θαη επελδπηηθφ θιίκα δείρλεη ηάζεηο κεηαζηξνθήο κε εκθαλή ηελ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη πξνζδνθηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαδηαθή θαη ζπλερηδφκελε πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζηνηρεηνζεηείηαη ε πίζηε φηη ην 2014 ζα είλαη κηα ρξνληά ζηαζεξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, ην 2014 πξνβιέπεηαη εθηφο απξνφπηνπ λα είλαη έηνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη γηα ηελ δηαθεκηζηηθή αγνξά πνπ απνηειεί θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηελ εηαηξεία καο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, έρνληαο επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ έρεη θιεζεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα αληηκεησπίζεη ζε πνιιά επίπεδα ηαπηφρξνλα, έρεη πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ελφο δχζθνινπ θαη επίπνλνπ πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ, ηνπ νπνίνπ ε πηζηή εθαξκνγή θαη ε απαξέγθιηηε πινπνίεζε ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Οη ππιψλεο πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ δχζθνινπ εγρεηξήκαηνο ζα είλαη ε πξνζήισζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ αλαθχπηνπλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαη ε πνηφηεηα θαη αλαγλσζηκφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ θαη ινηπψλ εληχπσλ καο. Σέινο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο καο έρνληαο σο βαζηθφ άμνλα ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θηλείηαη κεζνδηθά γηα ηελ πινπνίεζε κίαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο πνπ ζα νδεγήζεη ηελ ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξείαο καο θαη ζηελ ζηαδηαθή ηζρπξνπνίεζε ηεο ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν ηνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ. Υαιάλδξη, 21 Μαξηίνπ 2014 Σν Γ.. ηεο P.M.P. MEDIA Α.Δ.

10 ειίδα 1 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

11 Γλψκε ειίδα 2 Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έκθαζε γεγνλφηνο Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο: ηε ζεκείσζε 1 «Γεληθή πιεξνθφξεζε-ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο» φπνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη γηα ηα κέηξα πνχ ιακβάλεη ε Γηνίθεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη έλδεημε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο θαη κπνξεί λα ζπληζηά ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Πεηξαηάο 29 Μαξηίνπ, 2014 Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΓΗΟΝΤΖ ΓΑΛΑΝΖ Α.Μ. ΟΔΛ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ Α.Δ. ΑΚΣΖ ΜΗΑΟΤΛΖ 93-ΠΔΡΑΗΑ ΑΜ ΟΔΛ 119

12 ειίδα 3 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΓΟΓΖΜΑΣΟ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 εκ. Έζνδα , ,14 Κφζηνο πσιήζεσλ 6 ( ,51) ( ,38) Μηθηφ θέξδνο , ,76 Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο , , , ,30 Έμνδα δηαζέζεσο 6 ( ,29) ( ,94) Έμνδα δηνηθήζεσο 6 ( ,91) ( ,19) Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο 8 ( ,31) ( ,57) ( Εεκίεο) / Κέξδε εθκεηαιιεχζεσο ( ,88) ( ,40) Έζνδα απφ κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Έζνδα επελδχζεσλ , ,29 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 10 ( ,70) ( ,81) (Εεκίεο) / Κέξδε πξν θφξσλ ( ,82) ( ,92) Αλαβαιιφκελνο θφξνο , ,24 (Εεκίεο ) / Κέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ ( ,77) ( ,68) ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ Πνζά κε αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ 28 (88.565,22) -- Αλαβαιιφκελνο θφξνο ,96 -- Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 11 (65.538,26) -- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ( ,03) ( ,68) (Zεκίεο) / Κέξδε αλά κεηνρή 36 (7,2032) (17,8080) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

13 ειίδα 4 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,50 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,15 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο , ,57 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία , ,68 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , ,77 χλνιν κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , ,67 Απνζέκαηα , ,95 Πειάηεο , ,99 Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ , ,14 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,61 Πξνθαηαβνιέο , ,49 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , ,27 χλνιν θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , ,45 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ , ,12 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ άξηην , ,10 Απνζεκαηηθά , ,70 Απνηειέζκαηα εηο λέν 26 ( ,55) ( ,62) χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ( ,85) ( ,82) Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 27 0, ,00 Πξνβιέςεηο , ,96 χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,96 Οθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο , ,45 Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο , ,89 Οθεηιέο απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο , ,09 Λνηπέο ππνρξεψζεηο , ,66 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,89 χλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,98 χλνιν ππνρξεψζεσλ , ,94 ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ , ,12 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

14 ειίδα 5 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 (ΔΜΜΔΖ ΜΔΘΟΓΟ) ( Πνζά ζε Δπξψ) ζεκ. Σακεηαθέο Ρνέο απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Εεκίεο) / Κέξδε πξν θφξσλ ( ,82) ( ,92) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 12, , ,51 Πξνβιέςεηο , ,81 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (15,97) 452,86 Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (71.820,76) (10.411,29) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 10 ( ,70) ,81 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αχμεζε) / Μείσζε απνζεκάησλ (469,46) (745,29) Μείσζε/ (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ,92) ,54 (Μείσζε ) / Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ( ,64) ( ,93) Μείνλ : Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ,95) ( ,03) χλνιν (εθξνψλ) / εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ,16) ( ,93) Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ,ζπγγελψλ,θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελ/ζεσλ Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 12,13 -- (2.636,49) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ , ,00 Σφθνη εηζπξαρζέληεο , ,33 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ θαη κείσζε ι.επελδχζεσλ χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,84 Σακεηαθέο ξνέο απφ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ,00 -- Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα , ,30 χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,30 Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο ( ,76) ( ,79) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,06 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο , ,27 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ..

15 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ειίδα 6 Μεηνρηθφ Απνζεκαηηθά Σαθηηθφ Λνηπά Κέξδε/(δεκίεο) Ίδηα Κεθάιαηα 2012 Κεθάιαην ππέξ άξηην Απνζεκαηηθφ απνζεκαηηθά είο λέν χλνιν Τπφινηπν , , , ,72 ( ,94) ( ,14) (Εεκίεο) / Κέξδε ρξήζεο ( ,68) ( ,68) Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 0, ,00 Τπφινηπν , ,10 104,227, ,72 ( ,62) ( ,82) Ίδηα Κεθάιαηα 2013 Τπφινηπν , , , ,72 ( ,62) ( ,82) Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ (65.538,26) (65.538,26 (Εεκίεο) / Κέξδε ρξήζεο ( ,77)) ( ,77) Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ , ,00 Τπφινηπν , , , ,72 ( ,65) ( ,85) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

16 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ειίδα 7 1. Γεληθή πιεξνθφξεζε Ζ Αλψλπκε Δηαηξία PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS AEE πξνήιζε απφ ηελ κεηνλνκαζία ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο "ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ HACHETTE RIZZOLI Α.Δ.", φπσο απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο, ηελ 27 ε Ηνπλίνπ 2008 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλ. Δηαηξηψλ ηεο Ννκαξρίαο Αλαη. Αηηηθήο κε Αξηζ.Πξση.5235δηο ηελ 3 ε Ηνπιίνπ 2008 (ΦΔΚ 7433/ ). Ζ δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζηεί ζε 99 έηε. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ. θνπνί Κχξηνο ζθνπφο ηεο Δηαηξίαο. φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. είλαη: Ζ έθδνζε πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ σο θαη θάζε είδνπο εληχπσλ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ, αζιεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ, πλεπκαηηθνχ ή θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνηθίιεο χιεο πνηθίιεο ή θαη εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ πξαθηφξεπζε θαη εκπνξία ησλ σο άλσ εληχπσλ. Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο κνξθσηηθνχ πιηθνχ. Ζ αλάπηπμε, παξαγσγή, πξαθηφξεπζε θαη εκπνξία ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ (multimedia) θαη πάζεο θχζεσο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ. Ζ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηεο αιινδαπήο θαη ελ γέλεη νηαζδήπνηε επηρείξεζεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο κε φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ ζπλαθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Κάζε δεκνζηνγξαθηθή εθδνηηθή εξγαζία. Κάζε εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο σο θαη θάζε εξγαζία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ επξχηεξε επηκφξθσζε θαη παηδεία ηνπ θνηλνχ. Κάζε ζπλαθήο κε ηα αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηα, εξγαζία θαη επηρείξεζε πνπ ήζειε απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία κπνξεί : Να ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε νκνίσλ ή παξεκθεξψλ ζθνπψλ κε νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ ηχπν. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.

17 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ειίδα 8 1. Γεληθή πιεξνθφξεζε (ζπλ.) θνπνί (ζπλ.) Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Να αζθεί νπνηαδήπνηε ζπλαθή επηρείξεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ. Να πξνβαίλεη ζε θάζε πξάμε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε άκεζα ή έκκεζα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. ήκεξα ε εηαηξεία έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο ηελ έθδνζε ησλ πεξηνδηθψλ ELLE, ELLE DECORATION, CAR & DRIVER, ΑΣΡΑ & ΟΡΑΜΑ, ΑΡΜΟΝΗΑ, CHRONOS-ORO, SPORTY, ΗΓΑΝΗΚΟ ΠΗΣΗ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ εθδφζεσλ ELLE DECO SELECTIONS, ELLE BEST HOUSES, SPORTY FOR FUN. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: Φψηηνο Γ. Μπφκπνιαο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησδφπνπινο Αξ. Θσκάο - Μέινο Βελέηεο Αλ. ππξίδσλ Μέινο πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο Ζ δηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηαμχ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνζνχ επξψ (6,3 εθαη. ) πεξίπνπ ζπληζηά αβεβαηφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ δηνίθεζε πέξαλ απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε αλεπάξθεηα είλαη πξφζθαηξε, ελφςεη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηπρφλ αλεπάξθεηαο κέζσ 1) αλαδηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 2) ζπλέρηζεο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.σνχην ζα επηηεπρζεί κε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κέζσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ εληχπσλ θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ (ήδε ζηε ρξήζε 2013 ηνχην επεηεχρζε κε ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ επξψ 10,2 εθαη. ην 2012 ζε επξψ 8,3 εθαη. ην 2013 ) θαη 3) Σαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γεληθφηεξα. πλεθηηκψληαο ηα αλσηέξσ ε δηνίθεζε έρεη ζπληάμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

18 ειίδα 9 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ. 2.1 Νέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα αθφινπζα λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα ΓΠΥΑ, φπσο απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013: α. ΓΠΥΑ 7 (ηξνπνπνίεζε), Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 7 απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζπκςεθηζκφ ρξεκαννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε θαζαξή βάζε, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη πνπ ππφθεηληαη ζε ζπλνιηθνχο δηαθαλνληζκνχο ζπκςεθηζκνχ (master netting arrangements). Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο θχξηεο θαηαζηάζεηο, αιιά κφλν ηηο γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε ζεκείσζε 38. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. β. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο. Σν λέν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φηαλ γίλεηαη επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ εχινγσλ αμηψλ. γ. ΓΛΠ 1 (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ Κνλδπιίσλ ηνπ Λνηπνχ πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηα θνλδχιηα ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο λα δηαρσξηζηνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα νπνία ζα αλαηαμηλνκεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζε φζα δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ. Ζ επίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο έρεη νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά φρη ησλ θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. δ. ΓΛΠ 12 (ηξνπνπνίεζε), Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη κηα πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε θαηά ηελ επηκέηξεζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ φηαλ νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα παξαδνρή, ε νπνία κπνξεί λα αληηθξνπζηεί, φηη ε επέλδπζε ζε αθίλεηα αλαθηάηαη πιήξσο κέζσ πψιεζεο. H αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ελφο κε απνζβέζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επίζεο βαζίδεηαη ζε αλάθηεζε κέζσ πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ε. ΓΛΠ 16 (ηξνπνπνίεζε) Δλζψκαηα Πάγηα. Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε επηζθφπεζε ησλ απνζεκάησλ ψζηε λα βεβαησζεί φηη δελ πεξηιακβάλνπλ ινηπφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ζη. ΓΛΠ 19 (αλαζεσξεκέλν) Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν ηξνπνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ παξνρψλ. Σν αλαβαιιφκελν θφζηνο πξνππεξεζίαο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, ηψξα έρεη αλαγλσξηζηεί πιήξσο. Ζ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηψξα αλαγλσξίδεηαη βάζεη ελφο επηηνθίνπ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πνηφηεηαο, ην νπνίν είλαη ζπλεπέο κε ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία θαζψο νη ππνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δελ επελδχνληαη ζε μερσξηζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

19 ειίδα 10 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ (ζπλ.). 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία Σα αθφινπζα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη ηζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία: α. Σν ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα είρε εθαξκνγή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ ζα μεθηλήζνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά. Χο απνηέιεζκα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ (ην 2009, 2011 θαη 2013), ε εκεξνκελία εθαξκνγήο έρεη δηαγξαθεί θαη ζα πξνζηεζεί φηαλ νινθιεξσζεί ην πξφηππν. Πξνο ην παξφλ ην ΓΠΥΑ 9 πεξηγξάθεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα θξηηήξηα απναλαγλψξηζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα επηκεηξνχληαη είηε ζην απνζβέζηκν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, κε κηα κε ακεηάθιεηε επηινγή θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε λα αλαγλσξίδνληαη κεξηθνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηψξα κπνξεί λα επηκεηξεζεί ζην απνζβέζηκν θφζηνο κφλνλ εάλ ε Δηαηξεία έρεη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν λα δηαθξαηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, λα εηζπξάμεη ηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ. Καηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ, ε Δηαηξεία ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, εηδηθά γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη πεξηζζφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα ινγηζηηθνπνηνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο, αιιά κεξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα απαηηεζεί λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ηα παξάγσγα), κε ηηο αιιαγέο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ππνρξεψζεσλ λα αλαγλσξίδνληαη ζην ινηπφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα. Οη θαλφλεο απναλαγλψξηζεο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΓΠΥΑ 9. Γελ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ. Οη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Ννέκβξην 2013 έρνπλ ειαθξπλζεί ζε ζρέζε κε φηη επηηξεπφηαλ πξνεγνπκέλσο. Οη απαηηήζεηο ζα βαζίδνληαη ζην θαηά πφζνλ ππάξρεη κηα νηθνλνκηθή αληηζηάζκηζε, κε κηθξφηεξν πεξηνξηζκφ ζην λα απνδεηρζεί θαηά πφζνλ κηα ζρέζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο παξνχζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ ζα έρεη ην πξφηππν ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Πάλησο ην πξφηππν δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. β. ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ κηα νληφηεηα ειέγρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο. Σν λέν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλε θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία δηέπεη ηελ ελνπνίεζε κηαο νληφηεηαο. Σν πξφηππν παξαζέηεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο απφ απηέο πνπ ίζρπαλ απφ ην ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Πάλησο ην ΓΛΠ 27 έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην

20 ειίδα 11 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ (ζπλ.). 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία(ζπλ.) ΓΠΥΑ 10 θαη ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ εθαξκνζηεί ην ΓΠΥΑ 10. Ζ Δηαηξεία έρεη αμηνινγήζεη φηη δελ ζα ππάξρεη νπνηαδήπνηε επίπησζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. γ. ΓΠΥΑ 11 Απφ θνηλνχ Γηεπζεηήζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο απφ θνηλνχ δηεπζέηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εμεηάδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ επελδπηή. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 11, ην ΓΛΠ 28 ηξνπνπνηείηαη θαη κεηνλνκάδεηαη ζε πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο. Σν ΓΠΥΑ 11 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηελ εηαηξεία θαζφζνλ δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο. δ. ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρέο ζε άιιεο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηελ επίπησζε ησλ ζπκκεηνρψλ απηψλ ζηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θνηλνπξαμίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νληφηεηεο δνκεκέλεο κε εηδηθφ ηξφπν. Σν πξφηππν δελ είλαη πηζαλφ λα έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ε. Σν ΓΛΠ 19 (ηξνπνπνίεζε), Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ Δηζθνξέο απφ Δξγαδφκελνπο, ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε απινπζηεχεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εηζθνξψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ εξγαδφκελνπο ή ηξίηνπο γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ πξνππεξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δάλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο, γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί ηνπ κηζζνχ, νη εηζθνξέο απηέο κπνξεί λα αλαγλσξηζηνχλ κεησηηθά ηνπ θφζηνπο ππεξεζίαο ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ε ππεξεζία. Δάλ ε εηζθνξά ζπλδέεηαη κε ηα έηε ηεο ππεξεζίαο, ε εηζθνξά αλαγλσξίδεηαη σο κέξνο ηνπ κηθηνχ νθέινπο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ππάιιειν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ζη. ΓΛΠ 32 (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκφο Υξεκαηννηνθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 32 δηεπθξηλίδεη ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ζπκςεθηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη απίζαλν λα έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. δ. ΓΛΠ 36 (ηξνπνπνίεζε) Γλσζηνπνηήζεηο Αλαθηήζηκσλ Πνζψλ γηα Με ρξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη θαη πξνζζέηεη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα