Mostraxe Inferencia estatística

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mostraxe Inferencia estatística"

Transcript

1 Mostraxe Inferencia estatística A mostraxe e a inferencia estatística utilízase para coñecer as características dunha poboación a partir dun grupo pequeno de elementos da mesma e para coñecer os erros que podemos cometer cando aventuramos características da poboación a a partir da mostra. Conceptos básicos: Poboación: conxunto homoxéneo de todos os elementos sobre os que se se estudan unha ou varias características. Individuo: cada un dos elementos da poboación. Mostra: subconxunto da poboación. Variable estatística: cada unha das características da poboación. -Cualitativas ou atributos: cando describen características non numéricas (cor dos ollos) -Cuantitativas: describen características numéricas. -Discretas: toman un nº finito ou infinito numerable de valores. -Continuas: toman un nº infinito, non numerable, de valores. Cando unha poboación ten un nº grande de elementos e frecuente considerala infinita e modelizala como se fose continua. Explo. Consideramos a poboación dos galegos maiores de 18. A pesar de ser finita en moitos casos pode aproximarse como infinita: sexo: cualitativo idade: cuantitativo. Teoricamente discreta pero normalmente aproxímase como continua Nº de fillos: cuantitativa discreta Parámetro dunha poboación: é unha característica, normalmente numérica, que resume gran cantidade de datos que poden derivarse do estudo da variable estatística. Por exemplo media da poboación (μ) desviación tópica da poboación () Inferencia estatística: conxunto de métodos que intentan regular as condicións nas que os parámetros mostrais poden considerarse válidas para a poboación completa e en que medida cometemos erros ao facer esta simplificación. Mostreo As principais vantaxes da utilización de mostras nun estudo son: -Custo reducido -Maior rapidez -Máis posibilidades: por exemplo se queremos medir a duración de certo tipo de bombillas non ten sentido destruílas todas para comprobalo. Por iso é importante como eliximos a mostra (mostreo) e como extrapolar as conclusións obtidas sobre a mostra ao resto da poboación (inferencia) Tipos de mostreo. Mostreo non probabilístico: é un mostreo a ollo, dependa da subxectividade do que elixe a mostra. Mostreo probabilístico: Cando coñecemos a priori a probabilidade de que un elemento forme parte da mostra. Pode ser: Con remprazamento: cando o o elemento escollido pode ser elixido novamente ao volver a reincorporarse á poboación. Sen remprazamento: cando un elemento é escollido elimínase completamente da poboación. A parte desta clasificación no modo concreto de tomar a mostra existe varios tipos de mostreo probabilístico: 1

2 Aleatorio simple: se todos os individuos da poboación teñen a mesma probabilidade de ser elixidos na mostra. Explo. Para facer un estudo sobre unha característica concreta dos galegos maiores de 18 asignamos un nº a cada individuo da poboación (cada galego) e tomamos utilizando a xeración de números aleatorios unha mostra de n elementos. Para xerar, por exemplo números aleatorios entre 1 e 95: Se por exemplo queremos estudar a duración dun tipo de bombillas tomamos n elementos por simple extracción. Sistemático: Consiste en obter un 1º individuo (orixe) da mostra por mostreo aleatorio simple e despois tomar os seguintes a saltos de igual magnitude dentro da lista de tal xeito que lle demos unha volta completa á lista. Este salto chámase coeficiente de elevación (h) Calculamos a 1, a = a 1 +h,... (N- tamaño poboación, n- tamaño da mostra) Explo. Dunha poboación de 1000 individuos queremos tomar unha mostra de 100. Coeficiente de elevación Tomamos aleatoriamente a 1 A partir deste calculamos a = a 1 +n,... Mostreo estratificados: Úsase cando a poboación non é moi homoxénea, entón elíxense distintos grupos, chamados estratos, nos que se os individuos se comportan de modo máis homoxéneo respecto ao carácter que se estuda e os estratos son heteroxéneos entre si. A forma de repartir os elementos da mostra, determinando cantos deben corresponder a cada estrato chámase afixación e pode ser: -Afixación uniforme: todos os estratos teñen o mesmo nº de elementos. -Afixación proporcional: si o nº de elementos que se toma en cada estrato é proporcional ao tamaño do estrato. Os elementos de cada estrato tómanse por mostreo aleatorio simple n tamaño da mostra n i nº de elementos que tomamos do estrato N i N i tamaño dos estratos para calcular o nº de elementos a tomar de cada estrato utilizamos Explo. Poboación 1300 alumnos/as: 46 de 1º, 359 de º, 67 de 3º, 133 de 4º e 115 de 5º n 1 = 3'77 ~3 n = 7'6 ~7 n 3 = 0'54 ~0 n 4 = 10'3 ~10

3 n 5 = 8'84 ~8 faltan 3 polo que aumentamos en 1 aos n i con maior parte decimal (n 1 =33, n =8, n 5 =9) Eliximos así a mostra se a diferencia entre os cursos é significativa no estudo da variable (altura, horas de estudo...) non o faremos, por exemplo co nº de irmáns. Mostreo por conglomerados: cando a poboación está composta por grupos homoxéneos entre si pero os individuos de cada grupo son heteroxéneos. Explo. Galegos maiores 18 anos. Se queremos estudar o color dos ollos podemos tomar como conglomerados as rúas e eliximos aleatoriamente varias para facer o estudo analizando todos os elementos dos conglomerados elixidos. Mostreo polietápico: os individuos que compoñen a mostra determínanse en varias etapas. Poden facerse elixindo estratos (ou conglomerados) dentro de cada estrato (ou conglomerado) Este tipo de mostreo e o de conglomerados é máis económico pero menos fiable. Exerc. 1.-Unha gandería ten vacas. Quérese extraer unha mostra de 10. Explica como se obtén a mostra: a) Mediante mostraxe aleatoria simple. b) Mediante mostraxe aleatoria sistemática..-unha gandería ten 000 vacas. Son de distintas razas: 853 de A, 51 de B, 31 de C, 04 de D e 110 de E. Queremos extraer unha mostra de 10: a) Cantas hai que elixir de cada raza para que a mostraxe sexa estratificado con repartición proporcional? b) Como ha de ser a elección dentro de cada estrato? 3.-Só un dos seguintes procedementos permítenos obter unha mostra representativa. Di cal é e razoa a resposta a) Para estudar as frecuencias relativas das letras, tómanse ao azar 0 libros da biblioteca dun centro escolar e cóntase as veces que aparece cada letra na páxina 0 dos libros seleccionados. b) Para coñecer a opinión dos seus clientes sobre o servizo ofrecido por uns grandes almacéns de certa cidade, selecciónase ao azar, entre os que posúen cartón de compra, a 100 persoas entre as que gastaron menos de o último ano, outras 100 entre as que gastaron entre e 5 000, e 100 máis entre as que gastaron máis de c) Para calcular o número medio de persoas que están adscritas a cada cartilla nun Centro de Saúde da Seguridade Social, os médicos toman nota de todas as cartillas das persoas que acoden ás consultas durante un mes. 4.-En certa provincia hai catro comarcas, C1, C, C3 e C4, cun total de persoas censadas. Delas, residen en C1, en C e en C3. Quérese realizar un estudo sobre os costumes alimenticios nesa provincia baseado nunha mostra de persoas. a) Que tipo de mostraxe deberiamos realizar se queremos que na mostra resultante haxa representación de todas as comarcas? b)que número de persoas habería que seleccionar en cada comarca, atendendo a razóns de proporcionalidade? c) Como seleccionarías as persoas en cada comarca? 3

4 Estimación Un estimador é un valor que se pode calcular a partir dos datos da mostra e que proporciona información sobre o valor do parámetro da poboación. Dado un parámetro descoñecido θ (media, varianza,...) da poboación, un estimador non é mais que unha expresión que se calcula coa mostra e que está destinado a obter un valor próximo ao do parámetro descoñecido da poboación. Puntual: cando obtemos só 1 valor para o parámetro que estabamos a estimar. Explo. A media da poboación (μ) pode estimarse coa media mostral ( ) A desviación típica da poboación () pode estimarse coa desv. típi. mostral (S) A proporción (p) da poboación pode estimarse coa proporción da mostra Estimación Por intervalos de confianza: cando interesa determinar un determinado intervalo no que poida afirmarse, cunha determinada probabilidade, que o valor do parámetro da poboación estea nese intervalo. Este parámetro normalmente é a media para as distribucións normais e a proporción para as dicotómicas Idea intuitiva das distribucións mostrais Partimos dunha poboación de tamaño N. Obtemos k mostras de tamaño n e a cada unha delas calculámoslle un parámetro ( media, desviación típica,..) e obtemos k valores Se representamos estes valores do parámetro nun histograma este vai tomando a forma da campá de Gauss a medida que k aumenta 4

5 Distribución mostral das medias Teorema central do límite ( permite utilizar a distribución normal para dar estimacións da media mostral incluso cando a poboación de orixe non segue unha normal. Theo. Sexan X 1, X,...,X n variable independentes igualmente distribuídas con media μ e desviación típica finita. Entón a distribución das medias Consecuencias: x= x 1 +x +... x n n N( μ, n) 1. permite pescudar a probabilidade de que a media mostral estea nun certo intervalo. permite calcular a probabilidade de que a suma dos elementos da mostra estea, a priori, nun certo intervalo. 3. Podemos inferir a media da poboación a partir dunha mostra. 4. Se a distribución de partida é normal a distribución das medias é normalmente 5. Se a distribución de partida non é normal e n>30 pode aproximarse como normal. Explo. A estatura, en cm, dun grupo de soldados segue unha N(173, 6) a.- eliximos un soldado ao chou, cal é a probabilidade de que mida menos de 175 cm (0,693) b.- Se tomamos unha mostra de 1 soldados, cal é a probabilidade de que a estatura media supere 176cm (0,0418) Distribución mostral das proporcións Nunha poboación a proporción de individuos que posúe unha determinada característica é p (q= 1-p) Se extraemos todas as posible mostras de tamaño n que poidamos desa poboación, a proporción de individuos de cada unha desas mostras con esa característica é variable aleatoria que toma os distintos valores desas proporcións ( ) Se n é suficientemente grande (n>30) p ~ N( p, pq n ) 5

6 Explo. 1.- Sábese que o 15% dos nenos entre 15 e 18 anos son miopes. A. como se distribúe a proporción dos menores miopes nunha mostra de 40 individuos b.- Cal é a probabilidade de que nesa mostra a proporción de miopes estea entre o 8% e o % (78,5%) selec 014 Supoñamos que o IMC (índice de masa corporal) en nenas de 13 anos dunha poboación segue unha distribución normal, N(μ, = 4). (a) Se o 6 68% das citadas nenas está en risco de sobrepeso, é dicir, o seu IMC é superior a '5, calcula o valor do IMC medio, μ, para as nenas de 13 anos da poboación. (b) Se o IMC para as nenas de 13 anos da poboación segue unha distribución N(16 5, 4) e se extrae unha mostra aleatoria de 64 nenas de 13 anos desa poboación, calcula a probabilidade de que o IMC medio da mostra estea por debaixo de 15 3 (por debaixo do peso axeitado) (0'008) 6

7 Estimación por intervalos de confianza Estamos tratando de estimar ( ie. prognosticar)un parámetro da poboación a partir dunha mostra de tamaño n Na estimación puntual efectuabamos a estimación dando un valor concreto ao parámetro. Agora trátase de buscar un intervalo no que afirmaremos ou prognosticaremos que no seu interior se encontra o parámetro a estimar, cunha probabilidade de acertar previamente fixada e que trataremos que sexa a maior posible. Nivel de confianza (1-α ) é a probabilidade de que o intervalo conteña o verdadeiro valor do parámetro. Normalmente exprésase en % Nivel de significación ( α ) representa a probabilidade de equivocarnos. Canto máis pequeno sexa α ( ie. maior é o nivel de confianza (1- α) )a probabilidade de equivocarnos é menor pero o intervalo tería maior amplitude e a precisión sería menor. Normalmente fíxase un nivel de confianza > 90% Valor crítico Dado un nivel de confianza 1- α z α será o valor que nunha N(0,1) compre: P ( z α Z z α ) Explo. Calcular o valor crítico para un nivel de confianza do 99% Intervalos característicos Son intervalos centrados na media da poboación no que a a probabilidade de que un valor da variable estea nese intervalo é 1- α Se Z~ N(0,1) ( z α, z α ) P ( z α Z z α ) =1 α Se X~N(μ,) Z= X μ N (0,1) P ( z α x μ z ) α =1 α 7

8 z α x+ μ z α x+z α μ x z α ( x z α, x+z α ) 1- α =90% 1- α =95% 1- α =99% =1'645 =1'96 ='575 Intervalo de confianza para a media dunha poboación con coñecida X~N(μ,) queremos estimar mediante intervalos de confianza a media da poboación μ que é descoñecida Tomamos unha mostra aleatoria de tamaño n e calculase a media mostral X~N(μ,) X ~N ( μ, ) Z= x μ ~ N (0,1) n Fixado o nivel de confianza 1- α calculamos valores tales que a probabilidade de que a media da poboación μ estea entre eles sexa 1-α Por definición de valor crítico: P ( z α Z z α ) =1 α P( z α x μ n ) z = α P ( x +z α n μ z α n) =1 α n) ( x z α n, x + z α intervalo de confianza para o parámetro media da poboación μ dunha N(μ,) con nivel de confianza 1-α ( coñecida) Se a desviación típica é descoñecida utilizamos a desviación típica e a varianza mostral (cuasivarianza) 8

9 (x i x ) S n-1 = que está menos afectada polos valores extremos n 1 da mostra que a varianza (é un estimador insesgado E[ S n-1 ] = ) O intervalo de confianza será: ( x z α S n 1 n, x+ z α S n 1 n ) Explo. Para medir a cantidade de combustible distribuída polas gasolineiras aos condutores tomamos unha mostra de 16 gasolineiras dunha localidade sospeitosa de fraude, elixidas ao chou, resulta que as as cantidades, en ml, subministradas por litro de combustible foron: 998, 995, 990, 991, 968, 977, 998, 999, 980, 993, 974, 897, 956, 964, 986, 997 Trátase de obter un intervalo de confianza dun 95% para a media do combustible subministrado polas gasolineiras da localidade, no suposto de que a variable sexa normal. Calcular tamén o resultado para un nivel de confianza do 90% e do 99% e comparar os resultados 9

10 Erro máximo admisible e tamaño da mostra para a media n, x + z α n) O intervalo de confianza para a media da poboación era ( x z α A media mostral será sempre o centro do intervalo e a súa amplitude depende do valor E= z α erro máximo admisible para un nivel de confianza 1-α n Para fixar o tamaño da mostra a elixir dependemos do nivel de confianza e do erro máximo que estamos dispostos a aceptar. E=z α n n = z α. E n = ( z α ) E n ten que ser un número natural, de non selo tomamos o inmediato superior Maior tamaño da mostra menor erro maior nivel de confianza (probabilidade de equivocarse α pequeno) maior erro porque a precisión é menor Explo. Queremos estimar o peso medio das troitas de piscifactoría. Por estudos previos sábese que a desviación típica do peso das troitas é de 45 gramos. Queremos construír un intervalo de confianza ao 99% sen que o erro da mostra supere os 4'1 gramos. Que tamaño debe ter a mostra? 10

11 Intervalos de confianza para a proporción X nº de individuos da mostra que cumpren a característica elixida, entón a proporción da mostra será X ~B(n,p) sendo p a proporción da mostra a estimar. Para n suficientemente grande n>10, npq > 5 e tendo en conta a teoría das distribucións: x ~B (n,p) X' ~N (np, npq) Z= ^p= x n ~ N ( p, pq n ) x' np npq ~ N (0,1) O intervalo de confianza para a proporción será:.^q (^p z α ^p n, ^p.^q +z α ^p ) n Erro máximo admisible e tamaño da mostra para a proporcións Os conceptos son os mesmos que para a media: E= z ^p ( z α.^q α n despexando n n= E ) ^p.^q Explo. Tomamos unha mostra de 300 persoas maiores de 15 anos nunha gran cidade e obsérvase que 104 len a prensa diariamente. Calcula, cun nivel de confianza do 90% un intervalo para estimar a proporción de lectores entre os habitantes maiores de 15 anos 11

12 Contraste de hipóteses Trátase de tomar decisións: prantexada certa hipótese sobre o parámetro da poboación e a partir dos datos dunha mostra decidiremos se se pode aceptar a hipótese inicial. Hipóteses estatísticas: Son supostos ou conxecturas que se fan sobre as características da poboación. Test ou contraste de hipóteses: procedemento estatístico mediante o que se investiga a verdade ou falsidade dunha hipótese realizada sobre unha poboación. Hipótese nula H 0 : é a hipótese que se formula e que que queremos contrastar ou rechazar, a que manteremos salvo que os datos amosen a súa falsidade Hipótese alternativa : calquera outra hipótese diferente á que se formula e contraria a H 0 de forma que aceptar H 0 implica rechazar e viceversa. Explo: Decidir sobre a inocencia ou culpabilidade dunha persoa nun país no que hai presunción de inocencia H 0 : inocente : culpable Explo. Decidir se un alumno sabe ou non matemáticas H 0 : non sabe matemáticas (suspende) : sabe matemáticas (aproba) Erros: Cando se traballa con contraste de hipótese poden cometerse varios erros: Rechazo H 0 Non rechazo H 0 H 0 certa Erro tipo I Decisión correcta H 0 falsa Decisión correcta Erro tipo II Nos exemplos anteriores: Erro tipo I: condenar un inocente - aprobar un alumno/a que non sabe Erro tipo II: absolver a un culpable suspender a un alumno/a que sabe Nivel de significación α : é a probabilidade de cometer un erro tipo I α =P[ rechazar H 0 / H 0 é certa] Potencia do contraste 1 β : sendo β a probabilidade de cometer un erro tipo II β= P[ non rechazar H 0 /H 0 falsa] A idea é minimizar α e β pero no se pode facer simultaneamente xa que se diminúe unha aumenta a outra ( se poñemos un exame difícil diminúe α pero aumenta β) E xeral fixase un nivel de confianza 1-α que un erro de tipo I Rexión de aceptación: é un intervalo dentro do cal permanece o parámetro (media, proporción,..) e polo tanto aceptamos a hipótese nula H 0 As diferenzas entre o parámetro da poboación e da mostra débense ao azar. O seu tamaño dependerá do nivel de confianza 1-α que precisemos. 1

13 Rexión crítica: e á rexión ou rexións que quedan fora do intervalo da rexión de aceptación. Indica que neste caso os cambios non se deben ao azar e polo tanto temos que rechazar H 0. Temos que distinguir dous tipos de test: 1.- Contraste bilateral ou de dúas colas. ( a rexión de rechazo está formada por dúas colas) { H 0 : μ=k } : μ k { H 0 :p=k :p k }.-Contraste unilateral ou dunha cola { H 0 : μ k } : μ<k cambiar { H 0 : p k : p<k } Os sentidos das desigualdades poden Unilateral dereita Unilateral esquerda 13

14 Pasos para realizar un test ou contraste de hipótese 1.- Especificar sen ambigüidade a hipótese nula e a alternativa. (teñen que ser excluíntes) e fixar o nivel de significación (α ) ou probabilidade de cometer erro tipo I.- Elixir o estatístico de contraste ou estatístico do que coñecemos a distribución (normalmente a media ou a proporción) 3.- Calcular os puntos críticos z α / para bilaterais e z α para unilaterais Construímos as rexión de aceptación e rechazo ( z α, z α ) Rexión de aceptación bilateral (, z α ) Rexión de aceptación unilateral dereita ( z α, ) Rexión de aceptación unilateral esquerda 4.- Calculamos o valor do estatístico de contraste a partir da mostra 5.- Aplicamos o test, ie. Dependendo de se os estatístico de contraste cae na rexión de aceptación ou rechazo tomaremos a decisión de aceptar a hipótese nula H 0 ou de indicar que non existen evidencias estatística para o rechazo. Observacións: - Na práctica, a mostra tómase despois de formular as hipóteses, co fin de que o resultado da mostra non inflúa na formulación destas. - Ao diminuír o nivel de significación, α, aumenta a rexión de aceptación e polo tanto é posible que unha hipótese que se rexeite cun nivel de significación do 10% non se poida rexeitar a un nivel de significación do 5%. - Canto máis fóra da rexión de aceptación atópese o estatístico de contraste, con maior confianza poderemos rexeitar a hipótese nula e polo tanto maior seguridade teremos en que a nosa decisión é a correcta. Da mesma maneira, canto máis dentro da rexión de aceptación atópese, maior seguridade teremos á hora de non rexeitar a hipótese nula. Contraste se hipótese para a media da poboación { H 0 : μ=μ 0 0} : μ μ { H 0 : μ μ } 0 : μ<μ 0 { H 0 : μ μ } 0 : μ>μ 0 bilateral unilateral esquerda unilateral dereita X~N(μ,) x ~N( μ, n) `Se H 0 é certa Z= x μ 0 n ~ N (0,1) Se non coñecemos usamos a desviación típica da mostra S n-1 cando o tamaño da mostra é suficientemente grande n>30 14

15 Exemp. Crese que o tempo medio de lecer que dedican ao día os estudantes de Bacharelato segue unha distribución normal de media 350 minutos e desviación típica 60 minutos. Para contrastar esta hipótese, tómase unha mostra aleatoria formada por 100 alumnos, e obsérvase que o tempo medio de lecer é de 30 minutos. Cun nivel de significación do 10%, contradise a afirmación inicial? 1.- Especificamos o contraste { H 0 : μ=350 : μ 350} bilateral α =0'1 α /=0'05 1-α =0'9.- Definimos o estatístico de contraste X~N(μ,) x ~N( μ, Z= n) `3.- Rexión de aceptación ( z α, z α ) x μ 0 n ~ N (0,1) P[Z z α / ] = 1- α / = 0'95 buscando nas táboas da N(0,1) z α / =1'645 rexión de aceptación: (-1'645, 1'645) 4.- Calculamos o valor do estatístico de contraste Z= x μ 0 n = = Toma de decisión z=-5 polo tanto rexeitamos H 0 :μ=350 Existen evidencias estatísticas de que o tempo medio diario de ocio do alumnado non é 350 minutos 15

16 Contraste de hipótese para a proporción { H 0 : p=p 0 } { H 0 : p<p } { 0 H 0 : p>p 0 : p=p 0 : p p o : p p o } bilateral unilateral dereita unilateral esquerda A distribución das proporción é: ^p ~ N ( p, pq n ) q=1-p ^p p0 Se H 0 é certa Z= p o q o n ~ N (0,1) Exemp. O concello dunha cidade afirma que o 65 % dos accidentes xuvenís da fin de semana son debidos ao alcol. Un investigador decide contrastar dita hipótese, para o que toma unha mostra formada por 35 accidentes e observa que 4 deles foron debidos ao alcol. Cun nivel de confianza do 99 %, que podemos dicir sobre a afirmación do concello? 1.- bilateral 1-α =0'99 α = 0'01 α /= 0'005.- Elixir estatístico de contraste ^p p0 Z= p o q ~ N (0,1) o n 3.-Rexión de aceptación ( z α, z α ) P[Z<z α / ]=1-α /=0'995 buscando na táboa z α / = '575 Rexión de aceptación (-'575, '575) 4.- Valor do estatístico de contraste Z= 0 ' ' 65 =0' 45 0' 65,0 ' Toma de decisión: non podemos rechazar H 0. Non existen evidencias estatísticas significativas de que a proporción de accidentes non sexa do 65% 16

17 Contraste de hipótese para a diferenza de medias Sexan distribucións N(μ 1, 1 ) N(μ, ) Queremos contrastar a hipótese de que as medias son iguais μ 1 =μ μ 1- μ =0 { H 0 : μ μ 1 =0 } : μ 1 μ 0 Tomamos mostras de tamaño n 1, n Pode demostrarse que X 1 X ~ N( μ 1 μ, N( Se H 0 e certa X 1 X ~ 0, 1 ) n n ) n n 1 + Tipificando: Z= x 1 x 1 + n 1 n ~ N (0,1) Se a desviacións típicas das poboacións son descoñecidas usamos S n-1 Explo. Aos 100 alumnos dunha clase sepáraselles en dous grupos: aqueles que practican habitualmente un deporte e os que non practican ningún, formando cada grupo 60 e 40 alumnos, respectivamente. Medímoslles a altura, obtendo para o primeiro grupo unha media de 1'80 m. e unha desviación típica 0'08 m., e para o segundo grupo unha media de 1'76 m. e unha desviación típica de 0'1 m. Supoñendo que a variable aleatoria altura segue unha distribución normal nos dous grupos, é posible afirmar, cun nivel de confianza do 95%, que hai diferenza de altura entre os alumnos que practican algún deporte e os que non? Fan deporte Non fan deporte n=60 n=40 { H o :μ 1 μ =0 : μ 1 μ 0} x 1 =1'8 S n-1 =0'08 x 1 =1'76 S n-1 =0'01 Definimos o estatístico de contraste Z= S n1 1 n 1 x 1 x + S n 1 n ~ N (0,1) 3.- Calculamos o intervalo de confianza z α / =1'96 (-1'96, 1'96) 4.- Calculamos o valor do estatístico de contraste: 17

18 z= 0' 1' 8 1 ' 76 =' ' Toma de decisión rechazamos H 0, existe diferenza estatisticamente significativa entre a media do alumnado que fai deporte e dos que non. Apuntes baseados, entre outras, na web do profesor Jorge Escribano e do departamento IES da Xunqueira I 18

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS EXERCICIOS DE REFORZO RECTAS E PLANOS Dada a recta r z a) Determna a ecuacón mplícta do plano π que pasa polo punto P(,, ) e é perpendcular a r Calcula o punto de nterseccón de r a π b) Calcula o punto

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: RECTAS E PLANOS. 3. Cal é o vector de posición da orixe de coordenadas O? Cales son as coordenadas do punto O?

EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: RECTAS E PLANOS. 3. Cal é o vector de posición da orixe de coordenadas O? Cales son as coordenadas do punto O? EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: RECTAS E PLANOS Representa en R os puntos S(2, 2, 2) e T(,, ) 2 Debuxa os puntos M (, 0, 0), M 2 (0,, 0) e M (0, 0, ) e logo traza o vector OM sendo M(,, ) Cal é o vector de

Διαβάστε περισσότερα

Tema 3. Espazos métricos. Topoloxía Xeral,

Tema 3. Espazos métricos. Topoloxía Xeral, Tema 3. Espazos métricos Topoloxía Xeral, 2017-18 Índice Métricas en R n Métricas no espazo de funcións Bólas e relacións métricas Definición Unha métrica nun conxunto M é unha aplicación d con valores

Διαβάστε περισσότερα

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016 Tema 1. Espazos topolóxicos Topoloxía Xeral, 2016 Topoloxía e Espazo topolóxico Índice Topoloxía e Espazo topolóxico Exemplos de topoloxías Conxuntos pechados Topoloxías definidas por conxuntos pechados:

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo.

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo. Estatística Contidos 1. Facer estatística Necesidade Poboación e mostra Variables 2. Reconto e gráficos Reconto de datos Gráficos Agrupación de datos en intervalos 3. Medidas de centralización e posición

Διαβάστε περισσότερα

Procedementos operatorios de unións non soldadas

Procedementos operatorios de unións non soldadas Procedementos operatorios de unións non soldadas Técnicas de montaxe de instalacións Ciclo medio de montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas 1 de 28 Técnicas de roscado Unha rosca é unha hélice

Διαβάστε περισσότερα

Tema: Enerxía 01/02/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Tema: Enerxía 01/02/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Tema: Enerxía 01/0/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Nome: 1. Unha caixa de 150 kg descende dende o repouso por un plano inclinado por acción do seu peso. Se a compoñente tanxencial do peso é de 735

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU XUÑO 2013 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

Ámbito científico tecnolóxico. Estatística. Unidade didáctica 4. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial

Ámbito científico tecnolóxico. Estatística. Unidade didáctica 4. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 3 Unidade didáctica 4 Estatística Índice 1.1 Descrición da unidade didáctica... 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

Estatística. Obxectivos

Estatística. Obxectivos 1 Estatística Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Distinguir os conceptos de poboación e mostra. Diferenciar os tres tipos de variables estatísticas. Facer recontos e gráficos. Calcular e interpretar

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. BLOQUE DE ÁLXEBRA (Puntuación máxima 3 puntos) Un autobús transporta en certa

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU Xuño 015 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos V. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos 1 Experimento aleatorio. Concepto e exemplos Experimentos aleatorios son aqueles que ao repetilos nas mesmas condicións

Διαβάστε περισσότερα

ln x, d) y = (3x 5 5x 2 + 7) 8 x

ln x, d) y = (3x 5 5x 2 + 7) 8 x EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: CÁLCULO DIFERENCIAL. Deriva: a) y 7 6 + 5, b) y e, c) y e) y 7 ( 5 ), f) y ln, d) y ( 5 5 + 7) 8 n e ln, g) y, h) y n. Usando a derivada da función inversa, demostra que: a)

Διαβάστε περισσότερα

Estatística. Obxectivos

Estatística. Obxectivos 11 Estatística Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Distinguir os conceptos de poboación e mostra. Diferenciar os tres tipos de variables estatísticas. Facer recontos e gráficos. Calcular e interpretar

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU XUÑO 2014 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA Maemáicas II EXERCICIOS DE ÁLXEBRA PAU GALICIA a) (Xuño ) Propiedades do produo de marices (só enuncialas) b) (Xuño ) Sexan M e N M + I, onde I denoa a mariz idenidade de orde n, calcule N e M 3 Son M

Διαβάστε περισσότερα

I.E.S. Xelmírez. euros, é unha variable aleatoria continua X con función de densidade

I.E.S. Xelmírez. euros, é unha variable aleatoria continua X con función de densidade 14 de marzo de 2007 PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS ESTATÍSTICA 1. A talla dos homes en idade militar en certo país, segue unha distribución normal de media 175 cm. e desviación

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. BLOQUE DE ÁLXEBRA (Puntuación máxima 3 puntos) 1 0 0 1-1 -1 Sexan as matrices

Διαβάστε περισσότερα

XEOMETRÍA NO ESPAZO. - Se dun vector se coñecen a orixe, o módulo, a dirección e o sentido, este está perfectamente determinado no espazo.

XEOMETRÍA NO ESPAZO. - Se dun vector se coñecen a orixe, o módulo, a dirección e o sentido, este está perfectamente determinado no espazo. XEOMETRÍA NO ESPAZO Vectores fixos Dos puntos do espazo, A e B, determinan o vector fixo AB, sendo o punto A a orixe e o punto B o extremo, é dicir, un vector no espazo é calquera segmento orientado que

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos Puntuación máxima de cada un dos exercicios: Álxebra 3 puntos; Análise 3,5 puntos;

Διαβάστε περισσότερα

Resorte: estudio estático e dinámico.

Resorte: estudio estático e dinámico. ESTUDIO DO RESORTE (MÉTODOS ESTÁTICO E DINÁMICO ) 1 Resorte: estudio estático e dinámico. 1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. (No libro).. OBXECTIVOS. (No libro). 3. MATERIAL. (No libro). 4. PROCEDEMENTO. A. MÉTODO

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

Educación secundaria para persoas adultas. Ámbito científico tecnolóxico. Módulo 4 Unidade didáctica 4. Estatística e probabilidade.

Educación secundaria para persoas adultas. Ámbito científico tecnolóxico. Módulo 4 Unidade didáctica 4. Estatística e probabilidade. Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Módulo 4 Unidade didáctica 4 Estatística e probabilidade Páxina 1 de 37 Índice 1. Programación da unidade...3 1.1 Encadramento da

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 010 MATEMÁTICAS II Código: 6 (O alumno/a deber responder só aos eercicios dunha das opcións. Punuación máima dos eercicios de cada opción: eercicio 1= 3 punos, eercicio = 3 punos, eercicio 3 =

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) XUÑO 2005 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC. SOCIAIS

PAAU (LOXSE) XUÑO 2005 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC. SOCIAIS PAAU (LOXSE) XUÑO 005 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC. SOCIAIS Código: 61 O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. Puntuación máxima de cada un dos exercicios: Álxebra

Διαβάστε περισσότερα

Sistemas e Inecuacións

Sistemas e Inecuacións Sistemas e Inecuacións 1. Introdución 2. Sistemas lineais 2.1 Resolución gráfica 2.2 Resolución alxébrica 3. Método de Gauss 4. Sistemas de ecuacións non lineais 5. Inecuacións 5.1 Inecuacións de 1º e

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. PRIMEIRA PARTE (Parte Común) ), cadradas de orde tres, tales que a 21

MATEMÁTICAS. PRIMEIRA PARTE (Parte Común) ), cadradas de orde tres, tales que a 21 PRIMEIRA PARTE (Parte Común) (Nesta primeira parte tódolos alumnos deben responder a tres preguntas. Unha soa pregunta de cada un dos tres bloques temáticos: Álxebra Lineal, Xeometría e Análise. A puntuación

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. BLOQUE DE ÁLXEBRA (Puntuación máxima 3 puntos) Exercicio 1. Determinar a matriz X na seguinte ecuación matricial A 2 X =

Διαβάστε περισσότερα

CADERNO Nº 2 NOME: DATA: / / Os números reais

CADERNO Nº 2 NOME: DATA: / / Os números reais CADERNO Nº NOME: DATA: / / Os números reais Contidos. Os números reais Números irracionais Números reais Aproximacións Representación gráfica Valor absoluto Intervalos. Radicais Forma exponencial Radicais

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

FAQ sobre Como realizar un proxecto estatístico para a Incubadora de Sondaxes e Experimentos

FAQ sobre Como realizar un proxecto estatístico para a Incubadora de Sondaxes e Experimentos FAQ sobre Como realizar un proxecto estatístico para a Incubadora de Sondaxes e Experimentos Tomás R. Cotos-Yáñez // cotos@uvigo.es Dpto. de Estatística e I.O. Universidade de Vigo Indice: 1. Bases VII

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a Física P.A.U. ELECTOMAGNETISMO 1 ELECTOMAGNETISMO INTODUCIÓN MÉTODO 1. En xeral: Debúxanse as forzas que actúan sobre o sistema. Calcúlase a resultante polo principio de superposición. Aplícase a 2ª lei

Διαβάστε περισσότερα

NÚMEROS REAIS. Páxina 27 REFLEXIONA E RESOLVE. O paso de Z a Q. O paso de Q a Á

NÚMEROS REAIS. Páxina 27 REFLEXIONA E RESOLVE. O paso de Z a Q. O paso de Q a Á NÚMEROS REAIS Páxina 7 REFLEXIONA E RESOLVE O paso de Z a Q Di cales das seguintes ecuacións se poden resolver en Z e para cales é necesario o conxunto dos números racionais, Q. a) x 0 b) 7x c) x + d)

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes

IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes 1.- Distancia entre dous puntos Se A e B son dous puntos do espazo, defínese a distancia entre A e B como o módulo

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA PAAU (LOXSE) XUÑO 2001 Código: 61 O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. Puntuación máxima de cada un dos exercicios:

Διαβάστε περισσότερα

Ano 2018 FÍSICA. SOL:a...máx. 1,00 Un son grave ten baixa frecuencia, polo que a súa lonxitude de onda é maior.

Ano 2018 FÍSICA. SOL:a...máx. 1,00 Un son grave ten baixa frecuencia, polo que a súa lonxitude de onda é maior. ABAU CONVOCAT ORIA DE SET EMBRO Ano 2018 CRIT ERIOS DE AVALI ACIÓN FÍSICA (Cód. 23) Elixir e desenvolver unha das dúas opcións. As solución numéricas non acompañadas de unidades ou con unidades incorrectas...

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10 14 Hz incide, cun ángulo de incidencia de 30, sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 02a. Campo Eléctrico

Exercicios de Física 02a. Campo Eléctrico Exercicios de Física 02a. Campo Eléctrico Problemas 1. Dúas cargas eléctricas de 3 mc están situadas en A(4,0) e B( 4,0) (en metros). Caalcula: a) o campo eléctrico en C(0,5) e en D(0,0) b) o potencial

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10¹⁴ Hz incide cun ángulo de incidencia de 30 sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor 10

Διαβάστε περισσότερα

VII. RECTAS E PLANOS NO ESPAZO

VII. RECTAS E PLANOS NO ESPAZO VII. RETS E PLNOS NO ESPZO.- Ecuacións da recta Unha recta r no espao queda determinada por un punto, punto base, e un vector v non nulo que se chama vector director ou direccional da recta; r, v é a determinación

Διαβάστε περισσότερα

Números reais. Obxectivos. Antes de empezar.

Números reais. Obxectivos. Antes de empezar. 1 Números reais Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Clasificar os números reais en racionais e irracionais. Aproximar números con decimais ata unha orde dada. Calcular a cota de erro dunha aproximación.

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

XUÑO 2018 MATEMÁTICAS II

XUÑO 2018 MATEMÁTICAS II Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso áuniversidade XUÑO 218 Código: 2 MATEMÁTICAS II (Responde só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Expresións alxébricas

Expresións alxébricas 5 Expresións alxébricas Obxectivos Crear expresións alxébricas a partir dun enunciado. Atopar o valor numérico dunha expresión alxébrica. Clasificar unha expresión alxébrica como monomio, binomio,... polinomio.

Διαβάστε περισσότερα

Inecuacións. Obxectivos

Inecuacións. Obxectivos 5 Inecuacións Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Resolver inecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. Resolver sistemas de ecuacións cunha incógnita. Resolver de forma gráfica inecuacións

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

Expresións alxébricas

Expresións alxébricas Expresións alxébricas Contidos 1. Expresións alxébricas Que son? Como as obtemos? Valor numérico 2. Monomios Que son? Sumar e restar Multiplicar 3. Polinomios Que son? Sumar e restar Multiplicar por un

Διαβάστε περισσότερα

NÚMEROS COMPLEXOS. Páxina 147 REFLEXIONA E RESOLVE. Extraer fóra da raíz. Potencias de. Como se manexa k 1? Saca fóra da raíz:

NÚMEROS COMPLEXOS. Páxina 147 REFLEXIONA E RESOLVE. Extraer fóra da raíz. Potencias de. Como se manexa k 1? Saca fóra da raíz: NÚMEROS COMPLEXOS Páxina 7 REFLEXIONA E RESOLVE Extraer fóra da raíz Saca fóra da raíz: a) b) 00 a) b) 00 0 Potencias de Calcula as sucesivas potencias de : a) ( ) ( ) ( ) b) ( ) c) ( ) 5 a) ( ) ( ) (

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 1 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) Opción 1. Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os

Διαβάστε περισσότερα

1_2.- Os números e as súas utilidades - Exercicios recomendados

1_2.- Os números e as súas utilidades - Exercicios recomendados 1_.- Os números e as súas utilidades - Exercicios recomendados 1. Ordena de menor a maior as seguintes fraccións: 1 6 3 5 7 4,,,,, 3 5 4 8 6 9. Efectúa as seguintes operacións e simplifica o resultado:

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS INTRODUCIÓN MÉTODO 1. En xeral: a) Debúxanse as forzas que actúan sobre o sistema. b) Calcúlase cada forza. c) Calcúlase a resultante polo principio

Διαβάστε περισσότερα

ESTRUTURA ATÓMICA E CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

ESTRUTURA ATÓMICA E CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DOS ELEMENTOS Química P.A.U. ESTRUTURA ATÓMICA E CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DOS ELEMENTOS ESTRUTURA ATÓMICA E CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DOS ELEMENTOS CUESTIÓNS NÚMEROS CUÁNTICOS. a) Indique o significado dos números cuánticos

Διαβάστε περισσότερα

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( )

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( ) .. MATEMÁTICAS I PENDENTES (º PARTE) a) Calcula m de modo que o produto escalar de a(, ) e b( m, 5 ) sea igual a 5. b) Calcula a proección de a sobre c, sendo c,. ( ) 5 Se (, ) e y,. Calcula: a) Un vector

Διαβάστε περισσότερα

1. O ESPAZO VECTORIAL DOS VECTORES LIBRES 1.1. DEFINICIÓN DE VECTOR LIBRE

1. O ESPAZO VECTORIAL DOS VECTORES LIBRES 1.1. DEFINICIÓN DE VECTOR LIBRE O ESPAZO VECTORIAL DOS VECTORES LIBRES DEFINICIÓN DE VECTOR LIBRE MATEMÁTICA II 06 Exames e Textos de Matemática de Pepe Sacau ten unha licenza Creative Commons Atribución Compartir igual 40 Internacional

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2016 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 06 Código: 6 MATEMÁTICAS II (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio = 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Caderno de traballo. Proxecto EDA 2009 Descartes na aula. Departamento de Matemáticas CPI A Xunqueira Fene

Caderno de traballo. Proxecto EDA 2009 Descartes na aula. Departamento de Matemáticas CPI A Xunqueira Fene Departamento de Matemáticas CPI A Xunqueira Fene Nome: 4º ESO Nº Páx. 1 de 36 FIGURAS SEMELLANTES 1. CONCEPTO DE SEMELLANZA Intuitivamente: Dúas figuras son SEMELLANTES se teñen a mesma forma pero distinto

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL)

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL) L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro Condiciones de contorno. Fuerzas externas aplicadas sobre una cuerda. condición que nos describe un extremo libre en una cuerda tensa. Ecuación

Διαβάστε περισσότερα

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación:

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación: VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS 1. Un sistema cun resorte estirado 0,03 m sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0, s. Calcula: a) A velocidade do extremo libre ó

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. O período de rotación da Terra arredor del Sol é un año e o radio da órbita é 1,5 10 11 m. Se Xúpiter ten un período de aproximadamente 12

Διαβάστε περισσότερα

CADERNO Nº 2 NOME: DATA: / / Polinomios. Manexar as expresións alxébricas e calcular o seu valor numérico.

CADERNO Nº 2 NOME: DATA: / / Polinomios. Manexar as expresións alxébricas e calcular o seu valor numérico. Polinomios Contidos 1. Monomios e polinomios Expresións alxébricas Expresión en coeficientes Valor numérico dun polinomio 2. Operacións Suma e diferenza Produto Factor común 3. Identidades notables Suma

Διαβάστε περισσότερα

Probabilidade. Obxectivos. Antes de empezar

Probabilidade. Obxectivos. Antes de empezar 12 Probabilidade Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Distinguir os experimentos aleatorios dos que non o son. Achar o espazo da mostra e distintos sucesos dun experimento aleatorio. Realizar operacións

Διαβάστε περισσότερα

Lógica Proposicional. Justificación de la validez del razonamiento?

Lógica Proposicional. Justificación de la validez del razonamiento? Proposicional educción Natural Proposicional - 1 Justificación de la validez del razonamiento? os maneras diferentes de justificar Justificar que la veracidad de las hipótesis implica la veracidad de la

Διαβάστε περισσότερα

Semellanza e trigonometría

Semellanza e trigonometría 7 Semellanza e trigonometría Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Recoñecer triángulos semellantes. Calcular distancias inaccesibles, aplicando a semellanza de triángulos. Nocións básicas de trigonometría.

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

Introdución á análise numérica. Erros no cálculo numérico

Introdución á análise numérica. Erros no cálculo numérico 1 Introdución á análise numérica. Erros no cálculo numérico Carmen Rodríguez Iglesias Departamento de Matemática Aplicada Facultade de Matemáticas Universidade de Santiago de Compostela, 2013 Esta obra

Διαβάστε περισσότερα

Problemas xeométricos

Problemas xeométricos Problemas xeométricos Contidos 1. Figuras planas Triángulos Paralelogramos Trapecios Trapezoides Polígonos regulares Círculos, sectores e segmentos 2. Corpos xeométricos Prismas Pirámides Troncos de pirámides

Διαβάστε περισσότερα

Selectores bootstrap do parámetro de suavizado para a estimación non paramétrica da función de densidade con datos dependentes

Selectores bootstrap do parámetro de suavizado para a estimación non paramétrica da función de densidade con datos dependentes Traballo Fin de Mestrado Selectores bootstrap do parámetro de suavizado para a estimación non paramétrica da función de densidade con datos dependentes Inés Barbeito Cal Mestrado en Técnicas Estatísticas

Διαβάστε περισσότερα

Lógica Proposicional

Lógica Proposicional Proposicional educción Natural Proposicional - 1 Justificación de la validez del razonamiento os maneras diferentes de justificar Justificar que la veracidad de las hipótesis implica la veracidad de la

Διαβάστε περισσότερα

PAU MATEMÁTICAS II APLICADAS ÁS CCSS

PAU MATEMÁTICAS II APLICADAS ÁS CCSS PAU 2011-2012 MATEMÁTICAS II APLICADAS ÁS CCSS Circular informativa curso 2011-2012 Como directora do Grupo de Traballo de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e no nome de todo o grupo, póñome en

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A ou B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan igual, é dicir,

Διαβάστε περισσότερα

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema) Exame tipo A. Proba obxectiva (Valoración: 3 puntos) 1. - Un disco de 10 cm de raio xira cunha velocidade angular de 45 revolucións por minuto. A velocidade lineal dos puntos da periferia do disco será:

Διαβάστε περισσότερα

Funcións e gráficas. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Funcións páx. 4 Concepto Táboas e gráficas Dominio e percorrido

Funcións e gráficas. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Funcións páx. 4 Concepto Táboas e gráficas Dominio e percorrido 9 Funcións e gráficas Obxectivos Nesta quinceer na aprenderás a: Coñecer e interpretar as funcións e as distintas formas de presentalas. Recoñecer ou dominio e ou percorrido dunha función. Determinar se

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE REFORZO: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS

EXERCICIOS DE REFORZO: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS EXERCICIOS DE REFORZO: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. ) Clul os posiles vlores de,, pr que triz A verifique relión (A I), sendo I triz identidde de orde e triz nul de orde. ) Cl é soluión dun siste hooéneo

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES PROBLEMAS ÁCIDO/BASE DÉBIL 1. Unha disolución de amonuíaco de concentración 0,01 mol/dm³ está ionizada nun 4,2 %. a) Escribe a reacción de disociación e calcula

Διαβάστε περισσότερα

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 8 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Διαβάστε περισσότερα

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 8 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B)

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B) 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A o B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan do mesmo xeito,

Διαβάστε περισσότερα

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPM001. Proba de. Código. Matemáticas. Parte matemática. Matemáticas.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPM001. Proba de. Código. Matemáticas. Parte matemática. Matemáticas. Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Matemáticas Código CMPM001 Páxina 1 de 9 Parte matemática. Matemáticas 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test.

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 010 MATEMÁTICAS II Código: 6 (O alumno/a deber responder só aos eercicios dunha das opcións. Puntuación máima dos eercicios de cada opción: eercicio 1= 3 puntos, eercicio = 3 puntos, eercicio

Διαβάστε περισσότερα

ÓPTICA- A LUZ Problemas PAAU

ÓPTICA- A LUZ Problemas PAAU ÓPTICA- A LUZ Problemas PAAU XUÑO-96 CUESTION 2. opa Disponse de luz monocromática capaz de extraer electróns dun metal. A medida que medra a lonxitude de onda da luz incidente, a) os electróns emitidos

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

PAU XUÑO Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Funcións e gráficas. Obxectivos. 1.Funcións reais páx. 4 Concepto de función Gráfico dunha función Dominio e percorrido Funcións definidas a anacos

Funcións e gráficas. Obxectivos. 1.Funcións reais páx. 4 Concepto de función Gráfico dunha función Dominio e percorrido Funcións definidas a anacos 9 Funcións e gráficas Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Coñecer e interpretar as funcións e as distintas formas de presentalas. Recoñecer o dominio e o percorrido dunha función. Determinar se unha

Διαβάστε περισσότερα

Ámbito científico tecnolóxico. Ecuacións de segundo grao e sistemas de ecuacións. Módulo 3 Unidade didáctica 8

Ámbito científico tecnolóxico. Ecuacións de segundo grao e sistemas de ecuacións. Módulo 3 Unidade didáctica 8 Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Módulo 3 Unidade didáctica 8 Ecuacións de segundo grao e sistemas de ecuacións Páxina 1 de 45 Índice 1. Programación da unidade...3

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 FÍSICA

PAU XUÑO 2012 FÍSICA PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física A.B.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS 1. A luz do Sol tarda 5 10² s en chegar á Terra e 2,6 10³ s en chegar a Xúpiter. a) O período de Xúpiter orbitando arredor do Sol. b) A velocidade orbital

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 01. Gravitación

Exercicios de Física 01. Gravitación Exercicios de Física 01. Gravitación Problemas 1. A lúa ten unha masa aproximada de 6,7 10 22 kg e o seu raio é de 1,6 10 6 m. Achar: a) A distancia que recorrerá en 5 s un corpo que cae libremente na

Διαβάστε περισσότερα

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Polinomios... páx. 4 Grao. Expresión en coeficientes Valor numérico dun polinomio

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Polinomios... páx. 4 Grao. Expresión en coeficientes Valor numérico dun polinomio 3 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Achar a expresión en coeficientes dun polinomio e operar con eles. Calcular o valor numérico dun polinomio. Recoñecer algunhas identidades notables,

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 04. Óptica

Exercicios de Física 04. Óptica Exercicios de Física 04. Óptica Problemas 1. Unha lente converxente ten unha distancia focal de 50 cm. Calcula a posición do obxecto para que a imaxe sexa: a) real e tres veces maior que o obxecto, b)

Διαβάστε περισσότερα

Química 2º Bacharelato Equilibrio químico 11/02/08

Química 2º Bacharelato Equilibrio químico 11/02/08 Química º Bacharelato Equilibrio químico 11/0/08 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Nome: PROBLEMAS 1. Nun matraz de,00 litros introdúcense 0,0 10-3 mol de pentacloruro de fósforo sólido. Péchase, faise

Διαβάστε περισσότερα

Volume dos corpos xeométricos

Volume dos corpos xeométricos 11 Volume dos corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Comprender o concepto de medida do volume e coñecer e manexar as unidades de medida do S.M.D. Obter e aplicar expresións para o

Διαβάστε περισσότερα

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro 9 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar que é un poliedro. Determinar os elementos dun poliedro: Caras, arestas e vértices. Clasificar os poliedros. Especificar cando un

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato Estrutura atómica 2 1

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato Estrutura atómica 2 1 As leis ponderais e volumétricas, estudadas no anterior tema, analizadas á luz da teoría atómica que hoxe manexamos resultan ser unha consecuencia lóxica da mesma, pero non debemos esquecer que historicamente

Διαβάστε περισσότερα