تهيه نبنوررات اکسيذ کببلت ( 4 )Co 3 O بب استفبده از روش تخريب حرارتي

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تهيه نبنوررات اکسيذ کببلت ( 4 )Co 3 O بب استفبده از روش تخريب حرارتي"

Transcript

1 مجله علمي- پژوهشي شيمي کازبسدي سال نهم شمازه 31 تابستان 1313 تهيه نبنوررات اکسيذ کببلت ( 4 )Co 3 O بب استفبده از روش تخريب حرارتي ع يل 2 * 1 اکبر دهنوخلجي و زهرا دهنوي 1 ضيمی معذوی داوطگا گلستان 2 ضيمی کاربردی داوطگا گلستان تازيخ دزيافت: 13/3/2 تازيخ تصحيح: 13/4/24 تازيخ پريسش: 13/5/16 چکيذه: در ايه پژي ص واو ررات کبالت اکسيذ ( 4 )Co 3 O ب ريش تخريب حرارتی حالت جامذ از کمپلکس ی ا بازضيف کبالت) II ( با فرم ل salpn)(py)] [Co(Me 2 ي salpn)(pip)] [Co(Me 2 در دمای 450 درج سلسي س ب مذت 3/5 ساعت ت ي ضذوذ. واو ررات حاصل ي ی ا کمپلکس بازضيف ت ي ضذ ب کمک ريش ی ا طيفسىجی مادين قرمس )FT-IR( پراش پرت ايکس )XRD( ي ميکريسک پ الکتريوی ريبطی )SEM( ضىاسايی ضذوذ. وتايج حاصل از SEM وطان مید ذ ک واو ررات حاصل از کمپلکس ای بازضيف تقريبا ساختار مسطح ي واو ررات کبالت اکسيذ حاصل از کمپلکس ا ساختار مکعبی داروذ ي اوذاز آن ا بيه 55 تا 150 واو متر میباضذ. واژگان کليذی: نانوذرات کبالت اکسيد تخريب حرارتی بازشيف ميکروسکوپ الکترونی روبشی پراش پروتو ايکس 1- مقذمه ب ررات اکعيذ بي ث دليل کبرثرد بي فلسي هت ع زيبدي ک از خ د ؽبى هيد ذ در ظبليبى اخير ه رد ت ج گر تحميمبتي زيبدي لرار گرفت ا ذ ]1-5[. در ايي هيبى ب ررات کجبلت اکعيذ هحذ د ظيعي از کبرثرد ب را ؼبهل هيؼ د ک هيت اى ث ه اردي چ ى ه اد هغ بطيعي کبتبليس ري ظ پرخبزى ب ثبطري ليتي هي اؼبر کرد ]6-8[. ر غ هختلفي ثراي ت ي ب ررات کجبلت اکعيذ اظتفبد ؼذ ]9-12[ ک ر غ تخريت حرارتي )ظ ل ترهبل حبلت جبهذ( ث دليل ارزاى ث دى دظتگب ه رد اظتفبد وچ يي ک ترل ؼرايط ه بظت ثراي ت ي ب ررات ثب ا ذاز ه رف ل شي ه رد ظر يکي از ر غ ه بظت پرکبرثرد اظت ]13-15[. در ايي پص ػ اثتذا کوپلکط ثبزؼيف کجبلت) II ( ثب فره ل salpn)(py)] [Co(Me 2 salpn)(pip)] [Co(Me 2 ت ي در اداه ثب لرار دادى در ک ر ثب دهبي 450 درج ظلعي ض ث هذت 3/5 ظبعت ب ررات کجبلت اکعيذ ت ي ؼذ ذ )ؼکل 1(. * نويسنذه مسئول: استاديار ضيمی معذوی گرگان داوطکذ عل م گري ضيمی داوطگا گلستان 93

2 ی ا تهيه نانوذزات اکسيد کبالت... دهنوخلجي و همکازان H 3 C CH 3 H 3 C CH 3 CoCl 2 + A A = py or pip Co Calcination Co 3 O 4 OH HO O A O ضکل 1: ساختار کمپلکس salpn)(py)] [Co(Me 2 ي salpn)(pip)] [Co(Me 2 ي ت ي واو ررات کبالت اکسيذ از آن ا 2- بخش تجربي 1-2- مواد و زوشها توبهي ه اد ؼيويبيي )حالل ب آهي آلذ يذ ب غير ( ه رد اظتفبد در ايي طرح از ؼرکت تجبري کيويب اکعير ت راى خريذاري FT-IR Perkin 4000cm ثذ ى خبلؿظبزي ه رد اظتفبد لرار گرفت ذ. طيف بي ارتعبؼي در بحي 1- cm تب ثب دظتگب Elmer ثب اظتفبد از لرؾ پتبظين ثر هيذ )KBr( ثراي ليگب ذ ب کوپلکط بي هرث ط ب ررات حبل گرفت ؼذ اظت. آ بليس ع فري Bruker AXS XRD ثب دظتگب Heraeus CH O Rapid گرفت ؼذ اظت. طيف ترکيجبت ثب دظتگب بي پراغظ ج diffractometer D8 ADVACE ثب تبثػ بي Cu Kα در هحذ د ز ايبي 2θ = 10 o 80 o ث دظت آهذ اظت. عکط بي SEM ث کوك دظتگب هيکر ظک ح الکتر ي ر ثؽي Philips XL-30ESEM ا جبم ؼذ اظت تهيه کمپلکس salpn)(py)] [Co(Me 2 و نانو ذزات Co 3 O 4 حاصل اش آن ث 5 هيليليتر هحل ل هتب لي حب ي 0/2 هيليه ل از ترکيت ظبليعيلآلذ يذ در حيي نزدى 10 هيليليتر هحل ل هتب لي حب ي 0/2 هيليه ل از ترکيت 2 2- ديهتيل پر پبى ث آراهي لطر لطر اضبف ثعذ از حذ د 30 دليم در دهبي اتبق هحل ل ؼفبف زردر گ ت ي ؼذ. در اداه ث ايي هحل ل زردر گ 10 هيليليتر هحل ل هتب لي حب ي 0/2 هيليه ل از وك CoCl 6H 2 2 O چ ذ لطر پيريذيي ث آراهي ورا نزدى اضبف ؼذ ک ر گ هحل ل ث رت ل اي-ظجس درآهذ. هخل ط حبل ث هذت 1/5 ظبعت در دهبي اتبق نزد ؼذ. رظ ثبت کوپلکط ثب تجخير آ عت حالل ثعذ از چ ذ ر ز ت ي ت ظط ليف ث خ ر بف ث هذت چ ذ ر ز تحت خالء خؽك ؼذ ذ. ثبزد اک ػ %75 اظت. ثراي ؼ بظبيي هحف ل بيي از آ بليس ع فري طيفظ جي FT-IR اظتفبد کردين. Anal. Calc. for C 24 H 25 3 CoO 2 : C, 64.57; H, 5.64;, 9.41%. Found: C, 64.68; H, 5.59;, 9.36%. FT-IR (KBr pellet, cm -1 ):), 1611 (C=). ثراي ت ي ب ررات کجبلت اکعيذ اثتذا همذاري از کوپلکط salpn)(py)] [Co(Me 2 را در يك ث ت چي ي ث رت پ در يک اختي درآ ردين ظپط آى را در يك ک ر الکتريکي ثب دهبي 450 درج ظلعي ض لرار دادين. ثعذ از حذ د 3/5 ظبعت پ در ظيب ر گ حبل را ت ظط هتب ل ؼعتؽ داد ظپط هحف ل بيي را بف در هجب رت ا آى ب راخؽك کردين. ثراي ؼ بظبيي هحف ل بيي از طيف- ظ جي FT-IR اظتفبد کردين. FT-IR (KBr pellet, cm -1 ): 662, 568 (Co 3 O 4 ). 04

3 ی ا مجله علمي- پژوهشي شيمي کازبسدي سال نهم شمازه 31 تابستان تهيه کمپلکس salpn)(pip)] [Co(Me 2 و نانو ذزات Co 3 O 4 حاصل اش آن ت ي ايي کوپلکط ب ررات حبل از آى هؽبث ثخػ 2-2 هيثبؼذ ثب ايي تفب ت ک در ت ي کوپلکط از پيپيريذيي ث جبي پيريذيي اظتفبد ؼذ اظت. Anal. Calc. for C24H313CoO2: C, 63.71; H, 6.91;, 9.29%. Found: C, 63.78; H, 7.02;, 9.45%. FT-IR (KBr pellet, cm-1): 3551 (pip), 1618 (C=). FT-IR (KBr pellet, cm-1): 662, 570 (Co3O4). 3- بحث و نتيجهگيری 1-3- آناليص عنصسي کمپلکسها تبيج حبل از آ بليس ع فري کوپلکط هرث ط در جذ ل 1 ارائ ؼذ اظت. ت افك خ ة ثيي تبيج تئ ري تجرثي ؽبىد ذ خبلؿ ث دى ترکيجبت ت ي ؼذ اظت. جذيل 1: وتايج آواليس عىصری کمپلکس سىتسی Complex %C (Exp) %H (Exp) % (Exp) [Co(Me 2 salpn)(py)] (64.68) 5.64 (5.59) 9.41 (9.36) [Co(Me 2 salpn)(pip)] (63.78) 6.91 (7.02) ) 2-3- طيفازتعاشي کمپلکسه يا سنتصي و نانوذزات حاصل اش آنها در طيف ارتعبؼي کوپلکط ظ تسي پيك هرث ط ث ارتعبغ گر بي هختلف ديذ هيؼ د ک ه نتريي آى ب پيك هرث ط ث ارتعبغ گر ايوي ي )C=( اظت ک در هحذ د ي 1- cm )ثعت ث ع کوپلکط( ظب ر هيؼ د. عذم ج د پيك هرث ط ث گر آلذ يذي آهي ي در ايي کوپلکط ب دليلي ثر ج د ليگب ذ ثبزؼيف در ايي کوپلکط ب اظت. ر چ ذ ک در کوپلکط 3551 يس ديذ هيؼ د. در کوپلکط cm عال ثر پيك ايوي ي پيکي هرث ط ث ارتعبغ پيپيريذيي در 1- [Co(Me 2 salpn)(pip)] ت ي ؼذ در ايي طرح پيك هرث ط ث ارتعبغ يذر شى آليفبتيك آر هبتيك در بحي ي 3000 پيك هرث ط ث ارتعبؼبت cm ديذ هيؼ ذ. در رتيک در طيف ارتعبؼي ب ررات ت ي ؼذ )ؼکل 2( ت ب پيك cm حلم در بحي ي 1- C=C ارتعبؼي گر Co-O ک در هحذ د ي 1- cm ظب ر هيؼ د ديذ ؼذ اظت ج د ايي د پيك در طيف ارتعبؼي خ د دليلي ثر تؽکيل ب ررات Co 3 O 4 ت ي ؼذ اظت ]6-15[. 04

4 تهيه نانوذزات اکسيد کبالت... دهنوخلجي و همکازان شکل 2: طيف ارتعاضی واو ررات ت ي ضذ از کمپلکس salpn)(py)] [Co(Me 2 )باال( ي کمپلکس salpn)(pip)] [Co(Me 2 )پاييه( 3-3- طيف XRD کمپلکسها و نانوذزات طيف XRD کوپلکط ب ب ررات ت ي ؼذ ث ترتيت در ؼکل 4 3 ارائ ؼذ ا ذ. ثب همبيع ي الگ بي پراغ پرت ايکط ث - دظت آهذ ثراي ب ررات ثب همبالت ه تؽر ؼذ در ايي زهي ج د ب ررات کجبلت اکعيذ ثب فره ل Co 3 O 4 را تبييذ هيک ذ نتايج ميکسوسکوپ الکتسوني زوبشي )SEM( تفب ير حبل از هيکر ظک ح الکتر ي ر ثؽي )SEM( کوپلکط ب ب ررات ت ي ؼذ از آى ب در ؼکل 4 ؽبى داد ؼذ اظت. وبىط ر ک هؽب ذ هيک يذ ب ررات حبل از کوپلکط ب )تفب ير d b ؼکل 4( تمريجب ظبختبر هعطح ب ررات کجبلت اکعيذ حبل از کوپلکط ب )تفب ير c a ؼکل 4( ظبختبر هکعجي دار ذ. هت ظط ا ذاز ب ررات ت ي ؼذ ثراي کوپلکط ب ثيي ب هتر ثراي ک ب ررات ثبلت اکعيذ ت ي ؼذ ثيي ب هتر اظت. 04

5 مجله علمي- پژوهشي شيمي کازبسدي سال نهم شمازه 31 تابستان 1313 ضکل 3: طيف XRD واو ررات ت ي ضذ از کمپلکس salpn)(py)] [Co(Me 2 )پاييه( ي کمپلکس salpn)(pip)] [Co(Me 2 )باال( ضکل 4: تصايير SEM کمپلکس salpn)(py)] [Co(Me 2 )راست( ي واو ررات کبالت اکسيذ حاصل از آن )راست( 4- بحث و نتيجهگيری ث کوك حرارتدادى کوپلکط بي ثبزؼيف کجبلت salpn)(py)] [Co(Me 2 salpn)(pip)] [Co(Me 2 ث ع اى ه اد ا لي ي جذيذ در دهب بي 450 درج ظلعي ض ث هذت 3/5 ظبعت ب ررات کجبلت اکعيذ ثب ه فميت ت ي ؼذ ذ. تبيج حبل از طيفظ جي ارتعبؼي هبد ى لرهس )FT-IR( پراغ پرت ايکط )XRD( خبلؿث دى ترکيجبت را ث دليل عذم ج د پيك بي ديگر تبييذ هيک ذ. ه رف ل شي ب ررات حبل ث کوك SEM ثررظي ؼذ ذ. ؼکل ا ذاز ثراي کوپلکط بي ت ي ؼذ وچ يي ب ررات حبل از آى ب تمريجب يک اخت يکعبى ث د ا ذاز ي ررات آى ب ثيي 75 تب 150 ب هتر هتغير هيثبؼذ. تبيج ؽبى هيد ذ ک ت ب اختالف ر ي 09

6 تهيه نانوذزات اکسيد کبالت... دهنوخلجي و همکازان پيػهبد ا لي )آهيي ک ئ ردي ؼذ ر ي کوپلکط ثبز ؼيف کجبلت( تبثير چ ذا ي ثر ر ي دهبي ه رد يبز ثراي ت ي ب ررات ا ذاز آى ب ذارد. 6 تشکر و قذرداني ثر خ د اجت هيدا ين از حوبيت بي ظبزهبى ثعيج پص ؽي علوي ف ب ري ظپب ي ا دا ؽگب گلعتبى در ا جبم ايي طرح پص ؽي کوبل تؽکر را داؼت ثبؼين. 5- مراجع [1] S. Farhadi, and K. Pourzare, Mater. Res. Bull. 47 (2012) [2] M. Salavati-iasari, F. Davar, M. Mazaheri, and M. Shaterian, J. Mag. Mag. Mater. 320 (2008) [3] M. Salavati-iasari, A. Khansari, and F. Davar, Inorg. Chim. Acta 362 (2009) [4] C. Vidal-Abarca, P. Lavela, and J.L. Tirado, Electrochem. Solid-state Lett. 11 (2008) A198-A201. [5] X. Wang, L. Tu, X.-L. Wu, F. Yuan, Y.-G. Guo, Y. Ma, and J. Yao, J. Phys. Chem. C113 (2009) [6] H. Y. Zhu, J. Luo, J.K. Liang, G.H. Rao, J.B. Li, J.Y. Zhang, and Z.M. Du, Phys. B403 (2008) [7] L. Lv, Y. Su, X. Liu, H. Zheng, and X. Wang, J. All. Compd. 553 (2013) [8] J. Xu, L. Gao, J. Cao, W. Wang, and Z. Chen, Electrochim. Acta 56 (2010) [9] K. Sinko, G. Szabo, and M. Zrinyi, J. anosci. anotech. 11 (2011) 1-9. [10] F. Mohandes, F. Davar, and M. Salavati-iasari, J. Mag. Mag. Mater. 322 (2010) [11] R. Xu, J. Wang, Q. Li, G. Sun, E. Wang, S. Li, J. Gu, and M. Ju, J. Solid State Chem. 182 (2009) [12] V. Shukla, C.P. Singh, C. Mukherjee, K.S. Bindra, Chem. Phys. Lett. 555 (2013) [13] H. Yan, X. Xie, K. Liu, H. Cao, X. Zhang, and Y. Luo, Powder Tech. 221 (2012) [14] W. Yuan, D. Xie, Z. Dong, Q. Su, J. Zhang, G. Du, and B. Xu, Mater. Lett. 97 (2013) [15] S. Farhadi,and J. Safabakhsh, J. All. Compd. 515 (2012)

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن ک ت ک ج ک ک ره ب ب وس ت ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن فهرست ر و و وش 20 21 22 23 24 رت ر د داری! ر ر ر آ ل 25 26 27 28 28 29 ای ع 30 ا ارد ط دی ن وش 34 36 37 38 39 ذوب ن ر گ آ گ ۀ آب اران ع م و د ل 40 41

Διαβάστε περισσότερα

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 3 2-9 4 2 : ص ص ی د ن ب ه ن ه پ و ی ن ا ه ج د ی ش ر و خ ش ب ا ت ن ا ز ی م

Διαβάστε περισσότερα

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 9-9 0 1 : ص ص ن ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 111 132- ص: ص ي ر گ ش د ر گ ي ت م ا ق ا ز ك ا ر م د ا ج ي ا ی ا ر

Διαβάστε περισσότερα

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د ه) ع ل ا ط م ی ی ا ت س و ر ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س ی د ب ل ا ک ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه ه ن ا خ ش ق ن ) ک ن و ی ا ت س و ر م ر ی م س ن ا ت س ر ه ش : ی د ر و م 1 ی د ا ر م د و م ح م ر و ن م ا ی پ ه ا گ

Διαβάστε περισσότερα

اسمبل كردن ماتريس سختي و ماتريس نیرو در المانهاي دوبعذي:

اسمبل كردن ماتريس سختي و ماتريس نیرو در المانهاي دوبعذي: عریف ش د.ت اسمبل كردن ماتريس سختي و ماتريس نیرو در المانهاي دوبعذي: ث ه ظ ر اسوجل کزدى هبتزیس بی سختی یز ثبیذ هطخصبت آ ب ) ظیز ضوبر گز ب هختصبت گز ب )... در ضوبر گذاری الوب ب الشاهی ج د ذارد ک ضوبر بی

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

. ) Hankins,K:Power,2009(

. ) Hankins,K:Power,2009( ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 23-40 و ا ک ا و ی ز ی س ت پ ذ ی ر ی د ر ف ض

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ا س ر ه ش ی ی ا ض ف ی د ب ل ا ک ه ع س و ت ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب د ا ژ

Διαβάστε περισσότερα

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر ا ا ب ت ف ا ب ی ز ا س ه ب )

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر ا ا ب ت ف ا ب ی ز ا س ه ب ) ی ش ه و ژ یپ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 191 209 ص: ص ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of the Womens' Position in Participatory Decision-making from the Perspective of Managers in Public Organizations of Isfahan Province

Investigation of the Womens' Position in Participatory Decision-making from the Perspective of Managers in Public Organizations of Isfahan Province Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue15/Summer 2013 PP: 19-32 ف ص ل ا م ه ر و ا ش ا س ی ص ع ت ی / س ا ز م ا ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه پ ا ز د ه م تابستا 2931 ص ص : 3-2 1 9 1 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی ه) ع ل ا ط م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ن د ب مدیریت و ن د ش نی ا ه ج بین ه ط ب ا ر تی خ ا ن ش ه ع م ا

Διαβάστε περισσότερα

ک ک ش و ک ن ا ی ن ا م ح ر ی د ه م ن

ک ک ش و ک ن ا ی ن ا م ح ر ی د ه م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ع ی ا ن ص ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ی ا ت س و ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی و ر

Διαβάστε περισσότερα

ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب

ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ی ن ا ر ی ا ه ی ا م ر س و ر ا ک ز ا ت ی ا م ح ی ل م د ی ل و ت ل ا س د ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5-2 6 ص ص ن ا س ا ن ش ر ا ک ه ا گ د ی د ز ا ي ل غ ش ت ي ا ض

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي دانشيار چكيده سطح آبه يا گرفت. نتايج

نگرشهاي دانشيار چكيده سطح آبه يا گرفت. نتايج فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 395 سال هشتم شماره چهارم پاييز روش (AHP) و مدل مكانيابي صنايع كارخانهاي با منطق فازي در شهرستان سبزوار كيخسروي قاسم بهشتي تهران اايران دكتري اقليم شناسي

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی آزمایشگا ی آلکیالسی ن بىسن م ج د در برش بىسن با استفاد از پريپیله در

بررسی آزمایشگا ی آلکیالسی ن بىسن م ج د در برش بىسن با استفاد از پريپیله در مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربزدي سال نهم شماره 31 تابستان 1313 بررسی آزمایشگا ی آلکیالسی ن بىسن م ج د در برش بىسن با استفاد از پريپیله در حض ر زئ لیت ZSM-5 ب عى ان کاتالیست جعفر محم دي محمد وادر لطف الل

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ت ي ق ال خ خ ر م ي ن ي ت ي ص خ ش خ ر م ي ن ي ش و ه خ ر م ي ن : ی د ی ل ک ی ا ه ه ژ ا و ن. managers skills (Tehran Sama University)

ت ي ق ال خ خ ر م ي ن ي ت ي ص خ ش خ ر م ي ن ي ش و ه خ ر م ي ن : ی د ی ل ک ی ا ه ه ژ ا و ن. managers skills (Tehran Sama University) Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue13/Winter 2012 PP: 59-70 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ن ا ت س م ز م ه د ز ی س ه ر ا م ش. م و س ل ا س 9 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9-32 ص ص د ی ع س ک ي ژ ت ا ر ت س ا ت ي ر ي د م ي ا ه ه ف ل

Διαβάστε περισσότερα

د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل م ا و ع ن ا ی م و

د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل م ا و ع ن ا ی م و Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue10/Spring 2012 PP: 25-37 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش. م و س ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ن ب ر د

Διαβάστε περισσότερα

بررسي عددي رفتار استاتيکي و ديناميکي خاکريز هاي راه آهن ساخته شده با ژئوفوم

بررسي عددي رفتار استاتيکي و ديناميکي خاکريز هاي راه آهن ساخته شده با ژئوفوم هدل هدل ظبزی در ه دظی ظبل د ازد ن ؼوبر 63 ث بر 9616 بررسي عددي رفتار استاتيکي و ديناميکي خاکريز هاي راه آهن ساخته شده با ژئوفوم *2 1 مزتضی اسماعیلی ي يلی ال خلیلیان اطالعات مقال چکیذ ياصگان كلیذي: ثعیر

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-29 ص ص 1 ی م ی ر ک ر و پ د ا و ج ا ر ا س س ر ا د م ن ا ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between Job Stress, Organizational Commitment and Mental Health

Relationship between Job Stress, Organizational Commitment and Mental Health Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue12/Autumn 2012 PP: 9-19 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا ص ن ع ت / ا ز م ا ن ا ل و م. ش م ا ر ه د و ا ز د ه م پاز 1931 ص ص : -19 9 ب ر ر ر ا ب ط ه ب

Διαβάστε περισσότερα

BINOMIAL & BLCK - SHOLDES

BINOMIAL & BLCK - SHOLDES إ س ت ر ا ت ي ج ي ا ت و ز ا ر ة ا ل ت ع ل ي م ا ل ع ا ل ي و ا ل ب ح ث ا ل ع ل م ي ج ا م ع ة ا ل د ك ت و ر م و ال ي ا ل ط ا ه ر س ع ي د ة - ك ل ي ة ا ل ع ل و م ا ال ق ت ص ا د ي ة ا ل ت س ي ي ر و ا ل ع ل

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتمهای ابتکاری برای شبه مثلثبندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه

الگوریتمهای ابتکاری برای شبه مثلثبندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه ي ب عبل پ جن ؽوبر بي 16 15 ث بر تبثغتبى 1392 ف: -49 58 فقل به ػلوي- پض ؾي ف اري اطالعات ارتباطات ایراى الگوریتمهای ابتکاری برای شبه مثلثبندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه ف یو ه ا قذ علی ** رال 1* فرش ا *

Διαβάστε περισσότερα

ت س ا ه د ش ن.

ت س ا ه د ش ن. ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 6931 پاز 3 ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س 9 6-6 8 : ص ص م ال س ا ر و ه م ج ر د ا م ل ع م ر ا ج ه د ه ع ت ا ب ه ت س ب م

Διαβάστε περισσότερα

د ن د و ب ط س و ت م. ن ا ی گ ن ه ر ف ه ا گ ش ن ا د ن ا ن ک ر ا ک ی ن ا م ز ا س گ ن ه ر ف : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک

د ن د و ب ط س و ت م. ن ا ی گ ن ه ر ف ه ا گ ش ن ا د ن ا ن ک ر ا ک ی ن ا م ز ا س گ ن ه ر ف : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک شی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ا و د ل ا س 3 7 1-16 8 ص ص ن ا ر د ن ا م ن ا ت س ا ن ا ی گ ن ه ر ف

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

Mohammad Kafi Zare Dr.Kambiz Kamkary Dr.Farideh Ganjoe Dr.Shohreh Shokrzadeh Shahram Gholami

Mohammad Kafi Zare Dr.Kambiz Kamkary Dr.Farideh Ganjoe Dr.Shohreh Shokrzadeh Shahram Gholami Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue16/Autumn 2013 PP: 33-50 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 2 9 3 1 ز ی ی ا پ م ه د ز ن ا ش ه ر ا م ش. م ر ا ه چ ل ا س 3

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 پاز 3 ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س 7 1-3 4 1 : ص ص ن ا م ل ع م نن ن ا م ز ا س د د د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ج ن

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د زنان مطالعات د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د

ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د زنان مطالعات د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د :) ه ع ل ا ط م د ر و م 39 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ا ه ن آ ن ا ر د ا م و ن ا ر ت خ د ن ا ی م ر د ا ه ش

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ر د د ر ا د ی گ ت س ب ی د د ع ت م ی ن و ر ی ب و ی ن و ر د ل م ا و ع ه ب ن ا ن ز ن د ش د ن م ن ا و ت د ن ت س ی ن ی ت ل ع ک ت ی ع ا م ت ج ا م

ی ا ر د د ر ا د ی گ ت س ب ی د د ع ت م ی ن و ر ی ب و ی ن و ر د ل م ا و ع ه ب ن ا ن ز ن د ش د ن م ن ا و ت د ن ت س ی ن ی ت ل ع ک ت ی ع ا م ت ج ا م ) د ن س ی و ن ) ع ل ا ط م ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ر ا م ش م ت ش ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ر ش ن گ ش م ن ا ت س ر ش ا ت س و ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

Components and Job Stress

Components and Job Stress ي) ي ا ر گ ون ن ا ق Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 39-49 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 2-24 8 : ص ص ت ال ح م و ص ا ص ت خ ا ا ه ه ل ح م ر د ر ه ش گ د ن ز ر س

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3. Saturated Hydrocarbons: Alkanes Cycloalkanes. آلکان ها سیکلوالکان

Chapter 3. Saturated Hydrocarbons: Alkanes Cycloalkanes. آلکان ها سیکلوالکان Chapter 3 Saturated Hydrocarbons: Alkanes Cycloalkanes اشباعی های هیدروکربن ها آلکان ها سیکلوالکان 1 آلکبى ب یذس کشثي بیاؿجبػی: تشکیجبتیک فقظؿبهلپی ذ بی C-C C-H اص ع σ ثبؿ ذ. تقؼینث ذی یذس کشثي بیاؿجبػی

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ر ا ف ن ا ت س ا ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ی ل غ ش 3

ر ا ف ن ا ت س ا ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ی ل غ ش 3 زش م آ ت در م ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا د ل ا س 9 9-3 1 1 ص ص ق ا ت ش ا ن ب ش پ ر د ن ا م ز ا س ت ه ر ا ز گ ت م د خ ر

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: TRIZ, Creative Thinking, Scientific Thinking, Problem Solving, Innovation

Keywords: TRIZ, Creative Thinking, Scientific Thinking, Problem Solving, Innovation Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue15/Summer 2013 PP: 87-100 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه پ ا ن ز د ه م تابستان 2931 ص ص : 1-0 0

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

س ی ن ب ز ا ن ی ر پ ه

س ی ن ب ز ا ن ی ر پ ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 1 4-57 ص ص ت م ال س ر گ ج ن ا م ا ب ل غ ش ق ا ت ش ا ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ه ش م ر ه ش ه ط س و ت م م و د ع ط ق م ن ز ن ا م ل ع م 2

ه ش م ر ه ش ه ط س و ت م م و د ع ط ق م ن ز ن ا م ل ع م 2 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 8-7 9 ص ص ل غ ش ت ا ض ر ا ب ن ا م ز ا س و ج و ف ن م و ت ب ث

Διαβάστε περισσότερα

AR_2001_CoverARABIC=MAC.qxd :46 Uhr Seite 2 PhotoDisc :έϯμϟ έϊμϣ ΔϟΎϛϮϟ ˬϲϠϨϴϛ. : Ω έύδθϟ ϰϡϋ ΔΜϟΎΜϟ ΓέϮμϟ

AR_2001_CoverARABIC=MAC.qxd :46 Uhr Seite 2 PhotoDisc :έϯμϟ έϊμϣ ΔϟΎϛϮϟ ˬϲϠϨϴϛ. : Ω έύδθϟ ϰϡϋ ΔΜϟΎΜϟ ΓέϮμϟ PhotoDisc :. : "." / /. GC(46)/2 ا ول ا ء ا ر ا و ا آ (٢٠٠١ ا ول/د آ ن ٣١ ) آ ر ا د ا و آ ت د ار ا ه ا ا ا آ ر ر أ ا أذر ن آ ا ر ا ا ر ا ر ا ا ة ا ردن آ ا ر ا و أر ا ر ا آ أ ن ا ر ا ا ر أ ا ر آ ر ا رغ

Διαβάστε περισσότερα

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و ت ص ح ي ح ا ل م ف ا ه ي م fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n c f = 2 k ÿ ^ = È v ك ت ب ه ع ض و ه ي ئ ة ا ل ت د ر ي س ب ا مل ع ه د ا ل ع ا يل ل ل ق ض ا ء ط ب ع و ق ف فا هلل ع ن ا ل ش ي خ ع ب د ا هلل ا جل د

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر ا ب س ا ن م ل د م ه ئ ا ر ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ی

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر ا ب س ا ن م ل د م ه ئ ا ر ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ی ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

1. Dwyer et al., 2. Beugre et al.,

1. Dwyer et al., 2. Beugre et al., ك) ب س ن ا م ز ا س گ ن ه ر ف زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س 3 7-8 9 : ص ص ت ا ر ا د ا ر د ن ا

Διαβάστε περισσότερα

وزندهيتطبيقيدوبعديدرروشبدونشبکهحداقلمربعات گسستههمپوش

وزندهيتطبيقيدوبعديدرروشبدونشبکهحداقلمربعات گسستههمپوش دير مجل علمي- پژي شي 7 شمار 2 تابستان 1391 وزندهيتطبيقيدوبعديدرروشبدونشبکهحداقلمربعات گسستههمپوش *3 2 1 سيما کريمي محسن لشکربلوک ابراهيم جباري 1- داوشج ي کارشىاسي ارشد داوشگا علم ي صىعت ايران 2- دا طج

Διαβάστε περισσότερα

Teachers of Khoy City

Teachers of Khoy City ن) و ر د Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 01 PP: 43-54 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 43-54 : ص ص ی

Διαβάστε περισσότερα

Engagement and Academic Achievement. Susan Saber Department of Psychology, Roudehen Branch,

Engagement and Academic Achievement. Susan Saber Department of Psychology, Roudehen Branch, Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue18/Spring 2014 PP: 111124 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 3931 بهار م ه د ج ه ه ر ا م ش م ج ن پ ل ا س 1 1 1 4 2 1 : ص ص ل ص

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ف ت ل هی سا س ا سین ای اکسیدر ی رضد یافت ب ر ش اکسیداسی ى گرهایی

بررسی ف ت ل هی سا س ا سین ای اکسیدر ی رضد یافت ب ر ش اکسیداسی ى گرهایی دا طگا آزاد ا سالهی احد ضا ر د 0 اسف د ها 390 بررسی ف ت ل هی سا س ا سین ای اکسیدر ی رضد یافت ب ر ش اکسیداسی ى گرهایی * ال ام ضفائی هحودرضا خا لری هسع د رجبی ی ر عسگری دا ؾ ب ثی ا ا ب خ ی ی - لش ی - ز فیشیه

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ه ص ر ع ت ف ک ر د ) م س ل ا د ن و ( ا ر گ ر خ ت ر ر ث ؤ م ط ح م ل م ا و ع ش ق

Διαβάστε περισσότερα

Job Involvement of Women Teachers

Job Involvement of Women Teachers Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 4/Issue15/Summer 2013 PP: 33-47 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 2931 تابستان م د ز ن ا پ ر ا م ش م ر ا چ ل ا س 3 3-7 4 : ص ص 1

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

: 3 - هح ه ق کچ:ل لص 6 هح : لص ء : لص هج : چ لص 2

: 3 - هح ه ق کچ:ل لص 6 هح : لص ء : لص هج : چ لص 2 : ( : ) : 1390 1 3 6 ح - ق : ل:چک صل ح : صل ء : صل ج : صل چ 2 صل ل: : چک ال ضخ 01 ژ ك ج 01-01 ج ط ل چ ث C( ( عB الل DNA ك خ ژ چ حص ال حص ال ث ء حص ال چ ث ط غذ ج ال ك ع كل غذ ع خ غ ذ خ ال ة حق ق ال ث ح

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ت ع ن ص ک ر ه ش ی ر ب ر ا ک ر ا ر ق ت س ا ر و ظ ن م ه ب ن ی م ز ر س ن ا و ت ی ب ا ی ز ر ا )

ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ت ع ن ص ک ر ه ش ی ر ب ر ا ک ر ا ر ق ت س ا ر و ظ ن م ه ب ن ی م ز ر س ن ا و ت ی ب ا ی ز ر ا ) ه) د ن س ی و ن ز) ا ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 0 3-5 1 3 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س

Διαβάστε περισσότερα

شبیو سبسی رشذ تزک دارای شیب در یک ورق فوالدی تحت ببر کششی تک محوره بو وسیلو نزم افشار آببکوص

شبیو سبسی رشذ تزک دارای شیب در یک ورق فوالدی تحت ببر کششی تک محوره بو وسیلو نزم افشار آببکوص شبیو سبسی رشذ تزک دارای شیب در یک ورق فوالدی تحت ببر کششی تک محوره بو وسیلو نزم افشار آببکوص * 1 کبهزاى آلبئی احوذ حمب ی دا ؼج ی کبرػ بص ارػذ گز هکب یک دا ؼکذ ف ی ه ذطی احذ ػ زکزد دا ؼگب آساد اطالهی ػ

Διαβάστε περισσότερα

ع م ا د ی) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و ز شی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه 2 تابستان 6931 85-18 ص ص 0 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی ا

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

آ ی ط ه ک ه د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ر ض ا ح ش ه و ژ پ ش و ر. د و ب د ز ی ر ه ش ی ع ا ف ت ن ا ر ی غ و ی ت ل و د ه ط س و ت م ع ط ق م ی

آ ی ط ه ک ه د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ر ض ا ح ش ه و ژ پ ش و ر. د و ب د ز ی ر ه ش ی ع ا ف ت ن ا ر ی غ و ی ت ل و د ه ط س و ت م ع ط ق م ی 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ت ل و د ه ط س و ت م ع ط ق م ن ا ز و م آ ش ن ا د بن ر د کارآفرن ۀ ح و ر ا ب ه

Διαβάστε περισσότερα

2. Knoblauch, D. 3. Woolfolk Hoy.A. 4. Academic optimism 5. Beard, K. L. S.

2. Knoblauch, D. 3. Woolfolk Hoy.A. 4. Academic optimism 5. Beard, K. L. S. ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4 9 3 1 ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه ل ا س 7 2 1-8 4 1 ص ص س ر ا د م ا د ت ب ا ا م ل ع م م ل ع ب ش و خ ا ب ه د ش ع ز

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ن ا ز ر ف د م ح م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ن ا ز ر ف د م ح م 3 د ا و ج ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 4931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 8-5 9 ص ص ه ط س و ت م س ر ا د م ن ا ر ی د م ی ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

سنتس نانو ررات مغناطیسی مگنتیت و بررسی ضرایط محیطی متفاوت بر انذازه ررات

سنتس نانو ررات مغناطیسی مگنتیت و بررسی ضرایط محیطی متفاوت بر انذازه ررات سنتس نانو ررات مغناطیسی مگنتیت و بررسی ضرایط محیطی متفاوت بر انذازه ررات 3 1 2 *1 ه ش الؼادات ه شسح و ػل شضا ه ذ اى ح ذ هحوذ هؼؼ د سخث 1- قض ي- دا گا ت ي الولل اهام خو دا کذ ػل م پا -گش ؿ و 2- ت شاى- پظ

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

د ا ب آ م ل س ی ب ت ج م ی ی ا ض ر ه ی ض ا ر ه

د ا ب آ م ل س ی ب ت ج م ی ی ا ض ر ه ی ض ا ر ه ه) د ن س و ن ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 7 6-0 8 ص ص ت ا ر ب د ا ه س ا س ا ر ب ن ا و ج ش ن ا د ه ن ا

Διαβάστε περισσότερα

2- Moorman 3 -Cohen et.al 4- Distributional justice 5- Procedural justice 6- Interpersonal justice

2- Moorman 3 -Cohen et.al 4- Distributional justice 5- Procedural justice 6- Interpersonal justice ا ش ا د - و ج ش ا د - ش ز و م آ ت د م و ب ه ه م ا ل ص ف ا س م گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4 9 3 1 ا ت س م ز 4 ه ا م ش م ه ل ا س 1 8-3 9 ص ص ا ا س د ا م ز ا س د ا م ت ع ا و ا م ز ا س د و ه ش

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و پیاده سازی الگوریتم تطابق اسامی در زبان فارسی به منظور تشخیص رینفع واحذ

طراحی و پیاده سازی الگوریتم تطابق اسامی در زبان فارسی به منظور تشخیص رینفع واحذ طراحی و پیاده سازی الگوریتم تطابق اسامی در زبان فارسی به منظور تشخیص رینفع واحذ لیال مومنی نسب momeninasab.leila@gmail.com دکتر نیما امیرشکاری nima.itpro@gmail.com استاد جالل ملکی jalal.maleki@liu.se پرفسور

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

ل أ س م ل ح اای ا ته ت ت ر ا ه م ش ر و ر پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ی س ر د ه م ا ن ر ب ب و ل ط م ی و گ ل ا ی ش خ ب ر ا ب ت ع ا و طراحی هدف ا ب حاضر پژوهش ی

ل أ س م ل ح اای ا ته ت ت ر ا ه م ش ر و ر پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ی س ر د ه م ا ن ر ب ب و ل ط م ی و گ ل ا ی ش خ ب ر ا ب ت ع ا و طراحی هدف ا ب حاضر پژوهش ی ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 5931 پاز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 9-7 2 ص ص ا ه ت ر ا ه م ش ر و ر پ ر ب د ک أ ت ا ب س ر د ه م ا ر ب ب و ل ط م و گ

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

Comparison of the components of religious attitudes among students of Guilan University

Comparison of the components of religious attitudes among students of Guilan University Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 8/Issue 30/Autumn 207 PP: 6-72 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی تحلیلی - شناختی س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه س ی ا م پاییز 693 ص ص : 7-2 6 م ق ا ی س ه م ی ز ا

Διαβάστε περισσότερα

تحلیلی کمیى گرا از عملکرد پرسش اژ ا در زبان ترکی آذری

تحلیلی کمیى گرا از عملکرد پرسش اژ ا در زبان ترکی آذری تحلیلی کمیى گرا از عملکرد پرسش اژ ا در زبان ترکی آذری عبدالحسیه حیدری مد رس مدع گري زبانشىاسی داوشگا محقق اردبیلی سی د محم د رضیوژاد استادیار گري زبانشىاسی داوشگا محقق اردبیلی )اظ ل 4 تب ل 56 ( تبض د زض

Διαβάστε περισσότερα