ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015"

Transcript

1 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΜΔΣΑΟΦΣ A.E. ηελ 21/03/2016 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε θαζψο θαη ζηε δηεχζπλζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο SingularLogic A.E. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Μηραήι Καξηψηνγινπ Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο ηεο ΜΔΣΑΟΦΣ A.E.

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ... 4 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή... 5 Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο... 7 Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ... 7 Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ... 7 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο... 8 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ... 9 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο χλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ Γεληθά Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Μηζζψζεηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Απαηηήζεηο Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ιζνδχλακα Ίδηα Κεθάιαηα Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο Λνηπέο Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο/ θφζηνο πσιεζέλησλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Φφξνο Δηζνδήκαηνο Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

3 4.13 Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ πλαιιαγέο κε Βαζηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο Δκπξάγκαηα Βάξε Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Αλάιπζε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο

4 Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Οηθνλνκηθή Αλαζθόπεζε ηε ρξήζε 2015 ε εηαηξεία δελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηα. Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο πξν θφξσλ δηακνξθψζεθε ζε δεκίεο (15.228) έλαληη (14.630) ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ελψ ην απνηέιεζκα κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθε ζε δεκίεο (17.208) έλαληη (15.615) ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Αληίζηνηρα ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 2. Πξννπηηθέο γηα ην 2016 Η εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ βειηίσζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο φζν θαη ζηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ φκηιν Singularlogic, ηνλ θπξηφηεξν φκηιν επηρεηξήζεσλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα. Θέηνπκε ζηελ θξίζε ζαο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2015, καδί κε ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο θαη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή επ απηψλ θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο. Ν. Κεθηζηά, 21/03/2016 Ο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο Μηραήι Καξηψηνγινπ 4

5 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΜΔΣΑΟΦΣ ΑNΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΜΔΣΑΟΦΣ ΑNΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΜΔΣΑΟΦΣ ΑNΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 5

6 Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3 α ) θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 21 Μαξηίνπ 2016 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Μαλφιεο Μηραιηφο Α.Μ. ΟΔΛ

7 Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ (Ποζά ζε ) εκ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 Πσιήζεηο 0 0 Κφζηνο Πσιεζέλησλ 0 0 Μηθηό Κέξδνο 0 0 Έμνδα δηάζεζεο 0 0 Έμνδα δηνίθεζεο 4.8 (13.275) (14.124) Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο (1.859) (420) Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (15.134) (14.544) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 4.9 (94) (89) Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (15.228) (14.630) Φφξνο εηζνδήκαηνο 4.10 (1.980) (985) Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (17.208) (15.615) Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 01/01-01/01- (Ποζά ζε ) 31/12/ /12/2014 Κέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (17.208) (15.615) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ - - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (17.208) (15.615) Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 7

8 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (Ποζά ζε ) εκ. 31/12/ /12/2014 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Λνηπέο Απαηηήζεηο Λνηπά Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο Νένλ (17.624) (29.515) ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 8

9 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Ποζά ζε ) εκ. Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1-Ηαλ (13.901) Σσναλλαγές με Ιδιοκηήηες Απνηέιεζκα ρξήζεο (α) - - (15.615) (15.615) Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (β) Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Έζοδα τρήζης (α+β) - - (15.615) (15.615) 31-Γεθ (29.515) Ηαλ (29.515) Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (29.070) Μεηαθνξά πνζνχ απφ απνζεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ - (29) 29 - Σσναλλαγές με Ιδιοκηήηες (29.070) (29) Απνηέιεζκα ρξήζεο (α) - - (17.208) (17.208) Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (β) Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Έζοδα τρήζης (α+β) - - (17.208) (17.208) 31-Γεθ (17.624) Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (Έκκεζε κέζνδνο παξνπζίαζεο) εκ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 (Ποζά ζε ) Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 4.11 (232) (1.881) Καηαβιεζέληεο ηφθνη (94) (89) Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (1.980) (985) Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (2.306) (2.955) Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 0 3 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο 0 3 δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 0 0 Καζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο (2.306) (2.952) Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων 9

10 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, ηεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ (software). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SingularLogic Α.Δ. ηελ H SingularLogic A.E κεηέρεη άκεζα κε πνζνζηφ 68,80% θαη έκκεζα κε πνζνζηφ 31,20% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. Η δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη ε Αραΐαο 3 & Σξνηδελίαο, Ν. Κεθηζηά θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο είλαη Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2015 (ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2014) εγθξίζεθαλ πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 21/03/ Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, πνπ θαιχπηνπλ θαη φιε ηε ρξήζε 2014, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαηαξηηζηνχλ νη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πξνζαξκνζκέλσλ κε ηα λέα Πξφηππα θαη ηηο αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 (βιέπε παξαγξάθνπο έσο 2.1.2) Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2015 ή κεηαγελέζηεξα. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Πξφηππα 10

11 θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 1: Η έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΠΥΑ 13: Πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΛΠ 40: Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19). Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 11

12 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB εμέδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27 «Μέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Πψιεζεο, ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο ππεξεζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ΓΛΠ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο, θαη ΓΛΠ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σν Ινχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθά αλαθνξά θαξπνθφξσλ θπηεηψλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΛΠ 16). πλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 αληί ηνπ ΓΛΠ 41. Η παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 41. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Η Δηαηξεία 12

13 ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 1. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38. Σν ΓΛΠ 16 θαη ην ΓΛΠ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα: ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Η Δηαηξεία ζα 13

14 εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές τοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της υγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος) Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28). Η ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 12. Ο ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο απφ ρξεφγξαθα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από υμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 14

15 Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP). Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18 Έζνδα, ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) Σνλ Ινχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB δεκνζίεπζε ην λέν Πξφηππν, ΓΠΥΑ 16. Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε λένπ Πξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κηα ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ πηζηά θαηαγξάθεη απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνλ ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 15

16 Κξίζεηο Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε: Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Η εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Φόξνη εηζνδήκαηνο Η εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Η εηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. Πξνβιέςεηο Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε. 3. ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 3.1. Γεληθά Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 16

17 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ Έζνδα: Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. Σν έζνδν επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ απφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο. Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί. Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: - Πσιήζεηο αγαζώλ: Σν έζνδν απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδεηαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή, ζπλήζσο κε ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. - Παξνρή ππεξεζηώλ: Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζηκα, ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη αλαγλσξηζκέλεο δαπάλεο είλαη αλαθηήζηκεο. - Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. - Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ηνλ ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Η εηαηξεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 δελ έρεη αλαγλσξίζεη έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη κεξίζκαηα Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί 17

18 λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ είλαη: Έπηπια θαη εμαξηήκαηα 5-10 έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα Μηζζώζεηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: Απαηηήζεηο Oη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο αλά κεκνλσκέλε απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζή ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 3.6 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν. 18

19 3.7 Ίδηα Κεθάιαηα Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Η αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Κάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3.8 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κία ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο φηαλ απηά εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ. 3.9 Λνηπέο Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ εηαηξεία ελψ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη αμηφπηζηα. Ο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα. Μία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, γηα παξάδεηγκα εγγπήζεηο πξντφλησλ, λνκηθέο αληηδηθίεο ή επαρζή ζπκβφιαηα. Σν έμνδν ζρεηηθά κε κία πξφβιεςε παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζαξφ απφ ην πνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηελ απνδεκίσζε. Μηα πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε αξρηθψο ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε. Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε. Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ζα απαηηεζεί γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε ζα αλαζηξέθεηαη. Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο. 19

20 4. εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 4.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 αλαιχνληαη σο εμήο: Έπηπια θαη Λνηπόο (Ποζά ζε ) εμνπιηζκόο Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Μηθηή Λνγηζηηθή αμία πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (68.720) Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Μηθηή Λνγηζηηθή αμία πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (68.720) Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Έπηπια θαη Λνηπόο (Ποζά ζε ) εμνπιηζκόο Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Απνζβέζεηο - Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Απνζβέζεηο - Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Δηαηξείαο σο κηζζσηήο: Σα κειινληηθά κηζζψκαηα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θηηξίσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Μεηά ηα 5 01/01-31/12/2015 Έσο 1 έηνο Από 2 έσο 5 έηε έηε ύλνιν Κηίξηα Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 01/01-31/12/2014 Έσο 1 έηνο Από 2 έσο 5 έηε Μεηά ηα 5 έηε ύλνιν Κηίξηα Σα κηζζψκαηα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ σο έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 01/01-31/12/2015 γηα ηελ Δηαηξεία αλήιζαλ ζε πνζφ (01/01/ /12/2014: 4.824). Σελ 29/02/2016 ππεγξάθε λέν ζπκβφιαην κίζζσζεο θηηξίνπ απφ ηε κεηξηθή ην νπνίν ιήγεη ηελ 11/03/ Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Η αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 έρεη σο εμήο: 20

21 (Ποζά ζε ) 31/12/ /12/2014 Πειάηεο Καζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηξηθή SingularLogic AE. 4.3 Λνηπέο απαηηήζεηο Η αλάιπζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 έρεη σο εμήο: (Ποζά ζε ) 31/12/ /12/2014 Απαηηήζεηο Απφ Διιεληθφ Γεκφζην ύλνιν Οη απαηηήζεηο αθνξνχλ απαηηήζεηο απφ ΦΠΑ. 4.4 Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Σα ινηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 αλαιχνληαη σο εμήο: (Ποζά ζε ) 31/12/ /12/2014 Πξνπιεξσζέληα έμνδα ύλνιν Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 αλαιχνληαη σο εμήο: (Ποζά ζε ) 31/12/ /12/2014 Γηαζέζηκα ζην ηακείν Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ύλνιν Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθό θεθάιαην (Ποζά ζε ) Αξηζκόο Ολνκαζηηθή Μεηνρηθό κεηνρώλ Αμία θεθάιαην 1-Ηαλ , Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο Γεθ , Ηαλ , Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (0,51) (29.070) 31-Γεθ ,

22 Καηά ην 2015, πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαηά 0,51 ζπκςεθίδνληαο πνζφ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ Μεηά ηελ αλσηέξσ κείσζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε πνζφ δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,57 ε θάζε κία Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Σα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: Σαθηηθό Λνηπά (Ποζά ζε ) απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά ύλνιν 1-Ηαλ Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο Γεθ Μεηαθνξά πνζνχ απφ απνζεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ - (29) (29) 31-Γεθ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο έρεη σο εμήο: (Ποζά ζε ) 31/12/ /12/2014 Πξνκεζεπηέο ύλνιν Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο/ θόζηνο πσιεζέλησλ Η εηαηξεία ζηελ ρξήζε ηνπ 2015 φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ 2014 είρε κφλν έμνδα δηνίθεζεο. Η αλάιπζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο έρεη σο εμήο: Έμνδα δηνίθεζεο (Ποζά ζε ) 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ Φφξνη θαη ηέιε Λνηπά δηάθνξα έμνδα ύλνιν Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα (Ποζά ζε ) 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα: -Σφθνη Σξαπεδψλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα: - Λνηπά Σξαπεδηθά Έμνδα (94) (89) ύλνιν (94) (89) 22

23 4.10 Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Ποζά ζε ) 01/01-01/01-31/12/ /12/2014 Σέινο επηηεδεχκαηνο (1.980) (985) ύλνιν (1.980) (985) 4.11 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Έκκεζε κέζνδνο παξνπζίαζεο) Οη πξνζαξκνγέο ζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ αλαιχνληαη σο εμήο: 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 (Ποζά ζε ) Εεκηέο κεηά θόξσλ (17.208) (15.615) Προζαρμογές για: Φφξν Έζνδα ηφθσλ 0 (3) Έμνδα ηφθσλ (15.134) (14.544) Μεηαβολές Κεθαλαίοσ κίνηζης (Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (7.886) Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (232) (1.881) 4.12 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Κακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή ιήθζεθε. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη αληίζηνηρα γηα ην 2014 νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζε απηή κεξψλ αλαιχνληαη σο εμήο: πλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο γηα ην 2015 Δηαηξεία ρέζε ζπκκεηνρήο Λνηπά έμνδα Απαηηήζεηο SINGULARLOGIC A.E. Μεηξηθή ύλνιν πλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο γηα ην

24 Δηαηξεία ρέζε ζπκκεηνρήο Λνηπά έμνδα Απαηηήζεηο SINGULARLOGIC A.E. Μεηξηθή ύλνιν Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή ρξήζε 2014 ε εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ πλαιιαγέο κε Βαζηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε Καηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή ρξήζε 2014, δελ ππήξραλ παξνρέο πξνο ηα Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο εηαηξείαο αιιά νχηε θαη δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο (θαη ζπγγεληθά κε απηά κέξε) Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο Γελ ππάξρνπλ επηδηθίεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο Δκπξάγκαηα Βάξε Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηηο ρξήζεηο 2010 έσο θαη Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο 2013 ε Δηαηξεία, ειέγρζεθε κε βάζε ηελ ΠΟΛ. 1159/2011. Γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξήζεηο ε εηαηξεία έιαβε θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ («Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ») απφ ηελ εηαηξεία Grant Thornton Α.Δ. φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994 ην νπνίν αλαθέξεη φηη ε Δηαηξεία έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Βάζεη ηεο ΠΟΛ.1124/2015, ε Δηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015 εμαηξείηαη απφ ηε ρνξήγεζε εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ λφκηκνπο ειεγθηέο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65A ηνπ Ν. 4174/2013, θαζψο ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ εηεζίσο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη ηα απνηειέζκαηα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο λα επεξεαζζνχλ ζεκαληηθά θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Η εηαηξεία δελ είλαη ζεκαληηθά εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο (θίλδπλνο ηεο αγνξάο, πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο) ιφγσ κε δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Λφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία δελ έρεη αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 24

25 Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 φπσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014, ε εηαηξεία δελ ήηαλ εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ θαζψο δελ εκθαλίδεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 αλαιχνληαη σο εμήο: (Πνζά ζε ) 31/12/ /12/2014 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ύλνιν Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηξηθή SingularLogic AE ε νπνία έρεη ηθαλνπνηεηηθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελψ γηα ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ε εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ζεσξείηαη ακειεηένο, δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ έρεη δνζεί σο εμαζθάιηζε κέζσ ππνζήθεο ή άιιεο κνξθήο πηζησηηθήο αζθάιηζεο Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο Η εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ. Οη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε κεληαία βάζε. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαζψο θαη ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο. 31/12/2015 Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο εληόο 6 αξγόηεξν από 5 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε (Πνζά ζε ) κελώλ έηε Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο ύλνιν /12/2014 Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο εληόο 6 αξγόηεξν από 5 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε (Πνζά ζε ) κελώλ έηε Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο ύλνιν

26 4.19 Γεγνλόηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ν. Κεθηζηά, 21/03/2016 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΙΩΣΟΓΛΟΤ ΣΑΤΡΟ ΚΡΑΑΓΑΚΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ ΠΤΡΓΙΩΣΑΚΗ Α.Γ.Σ ΑΒ Α.Γ.Σ. ΑΔ AΡ.ΑΓΔΙΑ ΣΑΞΗ Α 26

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Νέα Ησλία, 21 Μαξηίνπ 2016 από 1 Ιανοςαπίος2015 έωρ 31 Δεκεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα ATTIKA ΦΔΡΡΙ Ν.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ. 998047751, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ 123-125 & Σνξβά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΥΡΖΖ 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Ν. Κεθηζηά, 25/04/2017 από 1 Ιανοςαπίος2016 έωρ 31 Δεκεμβπίος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 30 Ηνπλίνπ 2016 Πεξηερόκελα Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η 57249304000 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πνζά ζε Δπξώ) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2016 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ.

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 1937001000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 33722/01ΓΣ/Β/95/16) Έδξα : Λ. Κεθηζνύ 90 Πεξηζηέξη Σ.Κ. 12132 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.»

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ"

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ " γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθωλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Νέα Ησλία, 28 Μαξηίνπ 2012 από 1 Ιανοςαπίος2011 έωρ 31 Δεκεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΔΥΔΣ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα